Page 1

905-822-2422

MACIEK CZAPLINSKI M.Arch. Gorące Sprzedaże Bankowe Do $1,500 Bonus na zakup mebli* Szansa wygrania Mercedesa B200 “Staging” i Konsultacje Projektowe Ponad 20 Lat w Biznesie

“Ze mną nie kupisz kota w worku”

domator

Darmowy! Nr 7 (49) 12-18.2.2013 - Toronto, Kanada - Tel. do redakcji: (416) 848-7773


2

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013


3

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

Słowo wstępne I co ci zostaje gdy Matka odchodzi, Kiedy się nieba zamkną za Nią drzwi, Rozpacz i ból za tym kto cię urodził, A może nadzieja, że to tylko ci się śni. Choć wiemy, że życie to kruchy jest lód, I każdy ma w niebie spisany swój czas, Naiwnie jak dziecko wierzymy w ten cud, Że Ona jedyna nie zostawi tak nas. I co ci zostaje gdy Matka odchodzi, Parasol co chronił zamyka się już, Gdy gaśnie Jej uśmiech co życie ci słodził, I w ciemność odchodzi twój Anioł Stróż. Każde rozstanie to serca pęknięte, Lecz to ostateczne to rozpacz i łza, A emigracją nad morzem rozpięte, Lękiem napawa, że nie sięgasz już dna. I co ci zostaje gdy Matka odchodzi, Nadzieja, że kiedyś przytulisz Ją znów, Bo kiedy się dusza z ciała oswobodzi, To miejscem spotkania będzie raj ze snów. swojej zmarłej Matce - Piotr Hoffmann

Restauracja FREGATA zatrudni na part-time atrakcyjne kelnerki (coctail girls). Wymagana znajomość języka angielskiego. Doświadczenie niewymagane. Trening zapewniony. Praca w weekendy od 9 wieczorem do 3 nad ranem. Wynagrodzenie - od 90 do 200 dolarów z napiwkiem za wieczór. Proszę dzwonić: tel. (905) 270 - 6265

Tygodnik PULS czytaj również w internecie - www.issuu.com/radiopuls.ca


4

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013 O

OKAZ OKA KAZ AZ S SERCE ERC ER RCE CE SWEMU SWE SW WE EMU SERCU SER SERC SE ER RCU !™ =GURZLHWRQDMZVSDQLDOV]\SUH]HQWGOD&LHELHL7ZRLFKQDMEOLĪV]\FK =GURZLHWRQDMZVSDQLDOV]\SUH]HQWGOD&LHELHL7ZRLFKQDMEOLĪV]\FK HEARTofGOLD HEAR RTo ofGOLD D Formula Formula o ™ by TOD OD DA TODA

TTo o najw najwyższej yższej świa światowej towej kklasy lasy fit fitofarmakologiczny ofarmakologiczny środek środek leczniczy produkowany w labor laboratoriach atoriach w K Kanadzie, anadzie, polecan polecanyy leczniczy produkowany i pomocny chorobach sercowo-krążeniowych sercowo-krążeniowych tak takich ich jak jak:: pomocny w chorobach zawał serca, ca, nadciśnienie nadciśnienie,, chor choroby oby wieńc wieńcowe, owe, zły cholest cholesterol, erol, zawał ser schorzenia cukrzycowe, rzycowe, a takż takżee w ccelu elu wzmocnienia sił witalnych witalnych schorzenia cuk i obronnych organizmu. ganizmu. obronnych całego or HEAR RTo ofGOLD fGOLD F o ormula została or ormula™ została wielok wielokrotnie rotnie nagr nagrodzona odzona prestiżowymi prestiżowymi HEARTofGOLD Formula™

nagrodami przez uznanych uznanych naukowców naukowców i ekspertów ekspertów w dziedzidziedzinagr odami przyznanymi przyznanymi przez medycyny sercowo-naczyniowej, schorzeń zeń cuk cukrzycowych rzycowych i farmak farmakologii. ologii. nie medy cyny ser cowo-naczyniowej, schor Wieloletnie nie obserwacje obserwacje i opinie lek lekarzy arzy st stosuosuEAR RTofGOLD o F o or jących HEARTofGOLD Formula™ ormula™ ają, że że preparat preparat jest pomocn stwierdzają, pomocnyy w w:: izacji ciśnienia kkrwi, rwi, w ef t Stabilizacji efekcie ekcie puje poprawa poprawa kkrążenia rążenia w nar ządach następuje narządach abiej ukrwionych ukrwionych z bardzo bardzo wyraźnymi wyraźnymi najsłabiej wami po wrotu ich funkcji objawami powrotu powaniu po zostałości po inc ydentach t Ustępowaniu pozostałości incydentach okrwienia mó zgu, np enie niedokrwienia mózgu, np.. zmniejsz zmniejszenie edowładów kończyn kończyn się niedowładów powaniu bóló w dła wicowych w t Ustępowaniu bólów dławicowych biegu choroby choroby niedok rwiennej ser ca przebiegu niedokrwiennej serca rawą stanu nacz yń kkrwionośnych rwionośnych z poprawą naczyń i dzonych badaniem koronarograier koronarograpotwierdzonych ym ficznym ynie pr zeznaawie kkrążenia rążenia w kończ t Poprawie kończynie przeznaonej ej do amputacji (u chor c ego z wielo czonej chorego wielo-cukrzycą) aż do stanu pełnej w ydolletnią cukrzycą) wydolności bieganiu tworzenia tworzenia się sk rzepów i t Zapobieganiu skrzepów wów kkrwi. rwi. wylewów ażdorazowa sta ażona w yraźna i kkażdorazowa t Zauważona wyraźna sta-enie cja krążenia krążenia ma ważne ważne znacz bilizacja znaczenie ofilaktyce udar ów mó zgu zarówno zarówno w profilaktyce udarów mózgu okrwiennych jak i kkrwotocznych rwotocznych niedokrwiennych ażdego pacjenta pacjenta z zabur zeniami t Dla każdego zaburzeniami arat tten en jest pomocn y, a w krążenia preparat pomocny, przypadkach wr ęcz nieza pojedynczych przypadkach wręcz nieza-stąpiony

W opinii lek lekarzy arzy specjalistów specjalistów HEAR RTo ofGOLD D Formula™, Fo ormula™, stosujących st osujących HEARTofGOLD środek szczególnie szczególnie wskazany wskazany dla jest to to środek zawałem ser ca, w yleosób zagrożonych zagrożonych zawałem serca, wylezgu, schorzeniaschorzeniawem, wem, niedotlenieniem mó mózgu, cukrzycowymi. mi i powikłaniami powikłaniami cukrzycowymi. Krople Krople HEARTofGOLD HEAR RTo ofGOLD Formula™ Fo or ormula™ VĊ« VĊ« bardzo bardzo pomocne: ‡© ‡© : :©àDJRG]HQLX©W]Z©REMDZyZ©ÂMHVLHQQHM© ©àDJRG]HQLX©W]Z©REMDZyZ©ÂMHVLHQQHM© G HSUHVML²© GHSUHVML²© =DREVHUZRZDQR©Z\UDŅQĈ©SRSUDZĒ© ‡© ‡© =DREVHUZRZDQR©Z\UDŅQĈ©SRSUDZĒ© P LNURõNUĈŇHQLD©L©GRWOHQLHQLD©Py]JX© PLNURõNUĈŇHQLD©L©GRWOHQLHQLD©Py]JX© ]DXZDŇDOQH©Z©SRGQLHVLHQLH©QDVWURMX © ]DXZDŇDOQH©Z©SRGQLHVLHQLH©QDVWURMX © 3U]\ĵSLHV]DMĈ©SURFHV©GHWRNV\NDFML© ‡© ‡© 3U]\ĵSLHV]DMĈ©SURFHV©GHWRNV\NDFML© ‡© 8©RVyE©X]DOHŇQLRQ\FK©V]\EFLHM©ZUDFD© ©RVyE©X]DOHŇQLRQ\FK©V]\EFLHM©ZUDFD© ‡© 8 DDSHW\W©L©SUDZLGàRZH©IXQNFMRQRZDQLH© SHW\W©L©SUDZLGàRZH©IXQNFMRQRZDQLH© X NàDGX©SRNDUPRZHJR XNàDGX©SRNDUPRZHJR QDF]QD©SRSUDZD©XNUZLHQLH©Py]JX ‡‡©© = =QDF]QD©SRSUDZD©XNUZLHQLH©Py]JX ‡‡©© %DUG]R©VNXWHF]QLH©SRGQRVL©RJyOQĈ© %DUG]R©VNXWHF]QLH©SRGQRVL©RJyOQĈ© GSRUQRĵĀ©RUJDQL]PX R RGSRUQRĵĀ©RUJDQL]PX RTo ofGOLD Formula™ Fo ormula™ P rodukcja HEAR Produkcja HEARTofGOLD odb ywa się pod nadz orem nauko wców, odbywa nadzorem naukowców, adiunkt ów i eksper tów w dziedzinie far maadiunktów ekspertów farmakolog ii, mik robiologii, chemii, biochemii i kologii, mikrobiologii, botanik botaniki.i. O d surowców surowców do gotowego gotowego produktu produktu Od ściśle przestrzegane przestrzegane są najwyższe najwyższe międzymiędzynar odowe standar dy i pr ocedury: narodowe standardy procedury: tt SPO (Standard (Standard Operation Operation P rocedure) Procedure) tt GMP ((Good Good M anufacturing Practices) Practices) Manufacturing

Wszystkie produkty firmy odukty fir my TODA TODA W szystkie pr posiadają pełną licencję licencję kkanadyjskiego anadyjskiego Ministerstwa Ministerstwa Zdrowia. Zdrowia.

MADE MADE IN IN CANADA C ANADA W WITH ITH

CERTIFIED CERTIFIED

ORGANIC ORGANIC IN INGREDIENTS GREDIENTS

W sprawie zamówień, wień, ień, spr sprzedaży, sp zedaży, dystrybucji dystrybucji oraz oraz dodatkowych dodatk kowych informacji informacji prosimy prosimy kontakt: o kontakt: tional Inc. Vancouver: Vancouver: Tel. Tel. 1-866-933-7008 (Kanada (Kanada i USA za dar TODA Herbal International darmo) ion Inc. mo) Międzynarodowy) Tel. (+1) +1) 778-838-7008 (Lokalny (Lokalny i Międzynarodowy) toda@todaherbal.com a@todaherbal.com www.todaherbal.com www.todaherbal.com Przedstawiciel w Toronto: Alicja Korzeniowska Toronto: A licja Kor zeniowska TTel. el e . 416.503.0391 owP olsce: Mg adeusz M iszczak, TTel. eel. Kom: +48 603 638808, Wyłączne Przedstawicielstwo Polsce: Mgrr TTadeusz Miszczak, 26-49 temi@dit.pl temi@dit.pl w ww.todapolska.pl Tel. 95 741-26-49 www.todapolska.pl


PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

5


6 WIADOMOŚCI

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013 Z

POLSKI

Tusk: ruszam w Polskę ws. wydawania unijnych pieniędzy

PiS złożyło wniosek o wotum nieufności Prezes PiS Jarosław Kaczyński wraz z posłami klubu PiS złożył w poniedziałek u marszałek Sejmu Ewy Kopacz wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Kandydatem PiS na premiera jest prof. Piotr Gliński. Wniosek o konstruktywne wotum nieufności może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia. Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano w dniach 19-22 lutego; następne - 7-8

marca. Marszałek Sejmu mówiła niedawno, że wniosek PiS nie będzie raczej rozpatrywany w tym miesiącu, a stanie się to raczej na pierwszym posiedzeniu w marcu. Zgodnie z artykułem 158. konstytucji Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (231 głosów) na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na premiera.

B. właściciel Colloseum skazany na 6 lat

Premier Donald Tusk w siedzibie Rady Europejskiej w Brukseli, 7 bm. fot. Leszek Szymański/PAP

Premier Donald Tusk zapowiedział w niedzielę konsultacje ws. wydawania środków unijnych. Zamierzam się w nie osobiście zaangażować. W najbliższych miesiącach ruszam w Polskę - podkreślił. Tusk podczas specjalnego wystąpienia w TVP podkreślił, że rząd ma plan korzystania ze środków europejskich, ale - jak zaznaczył - chce go dopasować do lokalnych potrzeb. "Będziemy organizować spotkania i konsultacje. Zamierzam się w nie osobiście zaangażować. Chcę z państwem o tym wszystkim rozmawiać, w każdym polskim mieście, województwie. W najbliższych miesiącach ruszam w Polskę" - powiedział. "Będziemy budować. Dokończymy sieć dróg, unowocześnimy koleje i komunikację miejską, zainwestujemy w opiekę zdrowotną i edukację. Znajdą sie pieniądze dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególne wsparcie zagwarantujemy polskim rolnikom" dodał Tusk.

Tusk nawiązał do budżetu UE na lata 2014-2020 wypracowanego w piątek po trwających grubo ponad dobę negocjacjach. Budżet UE jest mniejszy od poprzedniego o 38 mld euro. Polska otrzyma 105,8 mld euro, czyli o prawie 4 mld euro więcej niż w poprzednim budżecie, w tym na politykę spójności 72,9 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mld euro.

6 lat więzienia, 400 tys. zł grzywny i obowiązek naprawienia szkody w wysokości 54 mln zł przewiduje prawomocny już wyrok dla b. właściciela Colloseum Józefa Jędrucha. Razem z 10 innymi osobami odpowiadał za wyłudzenia na kwotę ponad 400 mln zł. Orzeczenie zapadło w poniedziałek przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, który rozpoznawał odwołania od wyroku z I instancji. Poza orzeczeniem kary pozbawienia wolności i kar finansowych sąd apelacyjny zakazał Jędruchowi zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego na 10 lat. Wyrok jest nieco łagodniejszy niż w pier wszej instancji - sąd okręgowy

skazał Jędrucha (sąd zgodził się na podawanie jego nazwiska) na osiem lat więzienia i 720 tys. zł grzywny. Z usta leń śledztwa wy nika, że większość z 430 mln zł została wyłudzona w obrocie wierzytelnościami, a głównymi oszukanymi były należące do Skarbu Państwa firmy: Będziński Zakład Elektroenergetyczny (BZE) i Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Poza Jędruchem - oskarżonym m.in. o wyłudzenie 385 mln zł - przed sądem apelacyjnym odpowiadało 10 osób. Oskarżone były przede wszystkim o oszustwa bądź niegospodarność, a także utrudnianie kontroli skarbowej i śledztwa oraz uszczuplenia podatkowe.

Mielno: 1 723 morsów wykąpało się wspólnie w Bałtyku 1 723 morsy weszły w niedzielę w Mielnie (Zachodniopomorskie) do Bałtyku. Wspólna kąpiel była finałem jubileuszowego X Międzynarodowego Zlotu Morsów. Temperatura morza wynosiła minus 2 stopnie Celsjusza, temperatura powietrza 0. Na tegoroczny zlot - jak poinformowała kierownik Biura Promocji i Informacji Turystycznej Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Anna Szy-

szka - morsy przyjechały ze 151 miejscowości – 133 polskich i 18 zagranicznych: z Danii, Czech, Niemiec, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Najstarszymi morsami na X zlocie byli: 82-letni Jerzy Alboszta z Elbląga i 77-letnia Erika Most z Niemiec. Natomiast najmłodszymi: 4-miesięczy Kasper Kumorek i 8-miesięczna Dorota Sekuła. Oboje reprezentowali Krakowski Klub Morsów Kaloryfer.

Najliczniejszą 47-osobową reprezentację w Mielnie wystawił Katowicki Klub Arktyka. Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie odbywa się od 2004 r. Pomysł organizacji imprezy wziął się od cotygodniowych zimowych kąpieli w Bałtyku 20 morsów z Koszalina i Bobolic. XI Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie zaplanowano na 14 – 16 lutego 2014 r.


7

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013 WIADOMOŚCI

ZE ŚWIATA

Benedykt XVI ustąpi z końcem lutego; powodem - wiek i brak sił Papież Benedykt XVI nieoczekiwanie ogłosił w poniedziałek, że ustąpi 28 lutego z powodu, jak powiedział, braku sił i zaawansowanego wieku. Reakcje na decyzję papieża to przede wszystkim zdumienie oraz ocena, że świadczy ona o odpowiedzialności za Kościół. "Po wielokrotnym rozważeniu w moim sumieniu w obliczu Boga nabrałem pewności, że moje siły z powodu zaawansowanego wieku nie wystarczą, by pełnić w odpowiedni sposób posługę Piotrową" - ogłosił na konsystorzu w Watykanie Benedykt XVI, który w kwietniu skończy 86 lat. Wyjaśnił, że rezygnuje z posługi 28 lutego o godz. 20. Zapewnił, że decyzję podjął "z pełną wolnością". To odwołanie się do Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi, że jeśli papież zrzeka się z urzędu, to powinno to zostać "dokonane w sposób wolny". Rezygnacja zakończy blisko ośmioletni pontyfikat Benedykta XVI, rozpoczęty 19 kwietnia 2005 roku. Decyzja papieża o ustąpieniu dojrzewała w ciągu ostatnich miesięcy i była dla wszystkich zaskoczeniem - oświadczył rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi. Wykluczył on, by stała za nią depresja lub inna konkretna choroba. Brat Benedykta XVI ks. Georg Ratzinger, który od miesięcy wiedział o planach papieża, zapewnił, że powodem jest nadszarpnięte zdrowie. W pierwszych reakcjach dominuje zdumienie, a zarazem szacunek dla decyzji Benedykta XVI, która oznacza pierwszą dobrowolną rezygnację papieża od XIII wieku. "Papież jest człowiekiem głębokiej wiary (...). Swoją decyzję podjął w sposób suwerenny i świadomy, w duchu odpowiedzialności i troski za Kościół powszechny. Za tę odwagę, pokorę i odpowiedzialność należy mu się uznanie i szacunek" – powiedział prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Zaskoczenie wyraził metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. "Wydawało nam się, że Ojciec Święty, papież jest nim do końca, tylko śmierć może go uwolnić z tego urzędu. Papież postanowił dać przykład innego sposobu oddania urzędu Piotra naszych czasów" - ocenił. Również bp Tadeusz Pieronek zauważył, że "z oceny zewnętrznej wydawało się, że Benedykt XVI był w pełni sił", ale uzasadnienie abdykacji dowodzi troski papieża o Kościół. Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz przyznał, że decyzja Benedykta XVI jest dla Kościoła zaskoczeniem. Jesteśmy wdzięczni za przyjaźń Benedykta XVI do Jana Pawła II,

Benedykt XVI błogosławi członków Zakonu Rycerzy Maltańskich w bazylice św. Piotra w Watykanie, 9 bm.; fot. Samantha Zucchi/EPA

jego beatyfikację, a także wyjątkową życzliwość dla narodu polskiego - podkreślił metropolita. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski abp Józef Michalik podkreślił, że Benedykt XVI sprawował funkcję papieża z wielkim oddaniem i umiejętnością, a decyzja o rezygnacji pokazuje, jak wielka i trudna to posługa. Słowa uznania dla dorobku odchodzącego papieża napływają ze stolic europejskich. Wyrazili je m.in. premier Wielkiej Brytanii David Cameron i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Wdzięczność Benedyktowi XVI za "wspieranie pozytywnej dynamiki" w relacjach między rosyjską Cerkwią prawosławną i Kościołem rzymskokatolickim wyraził przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hilarion. O uznaniu za wkład papieża w dialog z judaizmem i Żydami zapewnili: naczelny aszkenazyjski rabin Izraela Jona Metzger oraz prezes Światowego Kongresu Żydów (WJC) Ronald S. Lauder. Nowy papież - jak ogłosił rzecznik Watykanu - zostanie wybrany "na Wielkanoc", która przypada w tym roku 31 marca i 1 kwietnia. Benedykt XVI nie weźmie udziału w konklawe, które wyłoni jego następcę. Dotychczas najczęściej jako możliwego następcę wymieniano abpa Mediolanu kardynała Angelo Scolę. Teraz wskazuje się również abpa Wiednia kardynała Christopha Schoenborna. Wymienia się także nazwiska metro-

polity Nowego Jorku kard. Timothy Dolana i Filipińczyka kard. Luisa Antonio Tagle. Kościół stoi przed szansą wyboru pierwszego papieża spoza Europy, np. z Ameryki Łacińskiej - uważa publicysta "Polityki" Adam Szostkiewicz. Zapowiedź abdykacji może wpłynąć

na przebieg procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II. Benedykt XVI pragnął osobiście dokonać kanonizacji swego poprzednika, zamykając jego drogę na ołtarze po beatyfikacji 1 maja 2011 roku. Jednak teraz wszystkie siły w Watykanie będą skoncentrowane na przygotowaniu konklawe w marcu.

Rosja: katastrofa w kopalni w Workucie, 18 górników nie żyje Co najmniej 18 górników zginęło, a trzech zostało rannych w poniedziałek w wyniku wybuchu metanu w kopalni węgla Workutinskaja w Workucie w Republice Komi, na północy Rosji - poinformowało rosyjskie MSW. Eksplozja nastąpiła o godz. 10.28 czasu moskiewskiego (godz. 7.28 czasu polskiego); do pożaru nie doszło. Wybuch miał miejsce na głębokości 800 metrów, kiedy pod ziemią przebywało 259 górników.

Bezpośrednio w strefie eksplozji pracowało 26 osób. Z zawalonego chodnika ratownicy ewakuowali na powierzchnię trzech rannych. W akcji ratowniczej uczestniczy siedem zastępów ratowników górniczych. Do Workuty udał się szef resortu ds. sytuacji nadzwyczajnych Władimir Puczkow. Workutinskaja wchodzi w skład spółki Workuta-Ugol, która należy do koncernu hutniczego Siewierstal.


8 WIADOMOŚCI

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013 Z

KANADY

Kanadyjski agent szpiegował dla Rosji. Skazany na 20 lat więzienia

Jeffrey Paul Delisle w sądzie; fot. Andrew Vaughan/The Canadian Press

Na 20 lat więzienia, tak jak chciał prokurator, sąd w Halifaksie skazał Jeffreya Paula Delisle'a, funkcjonariusza kanadyjskiego wywiadu. W ubiegłym roku został on aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Delisle został dodatkowo skazany na 111 tys. dolarów kanadyjskich grzywny - to suma, na którą składają się pieniądze i inne korzyści, które otrzymał od Rosjan. Na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono mu okres spędzony w areszcie. Jest pierwszą osobą skazaną na podstawie specjalnej ustawy o bezpieczeństwie informacji (Security of Information Act), którą Kanada wprowadziła po 11 września 2001 r. Delisle przyznał się do winy w październiku ub.r. Jak zeznawali świadkowie oskarżenia, naraził życie kanadyjskich oficerów wywiadu, a spowodowane przez niego szkody wciąż są oceniane. Szpieg zaszkodził też reputacji Kanady jako członka NATO, a wywiad kanadyjski w dużym stopniu polega na informacjach pozyskiwanych przez wywiady krajów Sojuszu. 41-letni Delisle pracował w Halifaksie w jednostce marynarki wojennej. Przez ponad cztery lata sprzedawał informacje Rosjanom. Otrzymał za nie, jak podawały media, ok. 72 tys. dolarów kanadyjskich. Kiedy zaczął szpiegowską działalność, pełnił służbę w jednostce, która obserwuje ruch statków na kanadyjskich wodach. Jednostka ta wykorzystuje dane z obserwacji satelitarnej, samolotów bezzałogowych i urządzeń podwodnych. W Halifaksie mieści się międzynarodowa baza, w której jest

dostęp do tajnych danych krajów NATO. Delisle miał również dostęp do innych wojskowych systemów komputerowych. W 2009 r. chciał zakończyć współpracę, ale wtedy Rosjanie wywarli na niego presję, pokazując mu zdjęcie jego córki wchodzącej do szkoły. Przekazywał więc dalej informacje, Rosjanie kazali mu też pojechać do Brazylii na spotkanie z oficerem prowadzącym. Tam miał otrzymać propozycję, by zaczął współpracować ze wszystkimi tajnymi agentami na danym terenie. Rosjanie zapłacili mu za to 50 tys. dolarów kanadyjskich. Ponieważ jednak do Kanady można wwieźć w gotówce 10 tys. dolarów, Delisle otrzymał większość swojego wynagrodzenia w przedpłaconych kartach płatniczych. Gdy wrócił do Halifaxu, na lotnisku celnicy zainteresowali się podróżnikiem do Brazylii, który spędził tam zaledwie kilka dni i wrócił z 50 tys. dolarów. Informację o "turyście" przekazali władzom wojskowym. Oficer dostarczał Rosjanom informacje zarówno o kwestiach wojskowych, jak i np. o przestępczości zorganizowanej, a także dane kontaktowe pracowników wywiadu. Jego zadaniem było wyszukiwanie informacji, które odnosiły się do Rosji. Dane kopiował w pracy na pendrive'a i wysyłał z domu emailem. Jak relacjonowały media, Delisle miał problemy ze spłacaniem swoich długów i nie układało mu się w małżeństwie. Sprawa oficera z Halifaxu to największa afera szpiegowska w Kanadzie od ponad 50 lat.

Ostrzeżenia przed chemikaliami stosowanymi przy wydobyciu gazu Eksploatacja gazu łupkowego to obecnie ważna dziedzina kanadyjskiej gospodarki. Jednak coraz większe obawy budzą chemikalia używane przy tzw. szczelinowaniu hydraulicznym - procesie stosowanym w celu wydobycia gazu. Do kanadyjskiego parlamentu trafił w tych dniach raport komisarza ds. środowiska, który pełni funkcję audytora zajmującego się prawem i regulacjami dotyczącymi środowiska (w ramach urzędu audytora generalnego). Scott Vaughan wskazał, że szczególną uwagę należy poświęcić substancjom chemicznym dodawanym do wody wtłaczanej w pokłady łupków, by wydobywać gaz podczas procesu szczelinowania. Komisarz ds. środowiska podkreślał, jak relacjonowały media, że rząd potrzebuje więcej informacji o szczelinowaniu hydraulicznym, by ocenić ryzyko z nim związane. Na liście substancji używanych przez przemysł gazowy jest ok. 800 związków, z czego 33 to substancje toksyczne. Przepisy dotyczące używania niebezpiecznych związków chemicznych leżą w gestii rządu federalnego. Ten zaś prowadzi obecnie przegląd kwestii związanych z wydobyciem gazu łupkowego; ma on zostać zakończony w marcu 2014 r. Jak można przeczytać w raporcie, jeden odwiert, w którym się wydobywa gaz łupkowy metodą szczelinowania hydraulicznego, zużywa średnio 11 milionów litrów wody. W tym chemikalia stanowią od 55 tys. do 220 tys. litrów. Na powierzchnię wraca od 50 do 80 proc. wtłoczonych płynów. Reszta pozostaje w ziemi. Szkodliwość substancji stosowanych w szczelinowaniu hydraulicznym i wysokie zużycie wody, która nie wraca

W Kanadzie rośnie bezrobocie 22 tysiące osób straciło pracę w Kanadzie w styczniu tego roku. Większość zwolnień nastąpiła w sektorze państwowym oraz w drobnej wytwórczości. Do niedawna budownictwo oferowało 17 tysięcy nowych stanowisk pracy miesięcznie, ale przy obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej sektor budowlany zdecydowanie zwolnił tempo i nie tworzy nowych miejsc pracy. W poszczególnych prowincjach jest różny poziom bezrobocia. W Ontario i Kolumbii Brytyjskiej stopa bezrobocia nieco się obniżyła, a równocześnie drastycznie wzrosła w Albercie, Saskatchewan i Nowym Brunszwiku. Najwyższy poziom bezrobocia w kraju notuje się na Wyspie Księcia Edwarda, gdzie bez pracy jest obecnie 11, 8 proc. mieszkańców.

potem do środowiska, budzą coraz więcej obaw w Kanadzie. O ile stowarzyszenie producentów naftowych - Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP) przyjęło rok temu zasadę, że substancje używane w szczelinowaniu hydraulicznym będą podawane do publicznej wiadomości, to jednak jest to tylko dobra wola firm. Z raportu wynika bowiem, że rząd wyłączył firmy sektora z obowiązku składania do ministerstwa środowiska raportu o stosowanych związkach chemicznych. Kanadyjskie ministerstwa zdrowia i środowiska dopiero zbierają dane, które w przyszłości mogą posłużyć do oceny ryzyka - choć jednocześnie przyznają, że sprawa stosowanych do wydobycia gazu chemikaliów będzie stanowić w przyszłości na świecie jeden z najistotniejszych problemów. Telewizja CBC pokazała dokument "Shattered Gas" w ramach znanego cyklu "Nature of Things" Davida Suzukiego, w którym omówiono potwierdzone przypadki szkodliwego wpływu na ludzkie zdrowie, wywieranego przez wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego. Np. w miejscowości Dish w Teksasie (USA) punkty wydobycia są obecnie w pobliżu domów, szkół, szpitali. Od 2005 r. w Dish zauważono, że choruje coraz więcej dzieci, a często spotykanym objawem jest krwotok z nosa. To samo stało się w Erie (Kolorado), gdzie działa m.in. kanadyjska Encana. Przedstawione w reportażu badania naukowe wskazują na wysokie stężenia w wodzie i powietrzu neurotoksyn i substancji rakotwórczych. Z Dimock w Pensylwanii pochodzą zdjęcia zapalającej się od zapalniczki wody płynącej z kranu - przyczyną jest skażenie metanem. Wypowiadający się w reportażu naukowcy wskazują, że takie stężenie metanu w wodzie oznacza niebezpieczeństwo wybuchu. W Kanadzie, jak podano w reportażu "Shattered Gas", 62 proc. mieszkańców opowiada się za moratorium na wydobycie gazu łupkowego, jednak tylko w Quebecu i Nowym Brunszwiku nie jest prowadzona eksploatacja na skalę przemysłową. W Quebecu od marca 2011 r. zgody na wydobycie nie są wydawane. W Nowym Brunszwiku, rząd wiosną br. ma wydać zalecenia dla firm działających w tym sektorze. Dopiero potem zacznie się wydawanie zgód na wiercenia. Kanadyjskie firmy wydobywające gaz łupkowy nie negują już innego zagrożenia - trzęsieniami ziemi. W ub.r. w związku z ryzykiem wstrząsów producenci zrzeszeni w CAPP przygotowali specjalne samoregulacje w tej kwestii. (PAP)


PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

9

SPORT

Jerzy Janowicz odpadł w 1. rundzie Biathlon: srebrny medal Krystyny Pałki tenisowego turnieju w biegu na dochodzenie Jerzy Janowicz odpadł w pierwszej Na otwarcie spotkania doszło do orundzie halowego turnieju na twardych kortach w Rotterdamie (z pulą nagród 1,575 mln euro). W poniedziałek 23-letni polski tenisista, rozstawiony z numerem siódmym, przegrał z Rumunem Victorem Hanescu 6:7 (4-7), 3:6. Polak, zajmujący 25. miejsce w rankingu ATP World Tour, odnotował w meczu dziesięć asów, o dwa więcej od rywala. Miał też pięć podwójnych błędów serwisowych (Rumun jeden), a także niski procent celności pierwszego podania na poziomie zaledwie 59 procent (przeciwnik - 81 proc).

Krystyna Pałka podczas sprintu na 7,5 km; fot. Filip Singer/EPA

Krystyna Pałka zdobyła w Novym Mescie na Morawach srebrny medal biathlonowych mistrzostw świata. W niedzielę w biegu na dochodzenie na 10 km przegrała jedynie z Norweżką Torą Berger. Straciła do niej 18,5 s. To pier wszym medal dla Polski w historii kobiecego biathlonu. Ostatni raz na po dium zawo dów tej ran gi

stanął Tomasz Sikora, który był drugi w 2004 roku w Oberhofie w biegu na 20 km. Magdalena Gwizdoń była w niedzielę 12., Monika Hojnisz - 13., a Weronika Nowakowska-Ziemniak - 27. Na najniższym stopniu podium stanęła Ukrainka Olena Pidgruszna, który do triumfatorki straciła 21,5 s.

Nigeria zdobyła Puchar Narodów Afryki Piłkarze Nigerii pokonali w finale w Johannesburgu reprezentację Burkina Faso 1:0 (1:0) i trzeci raz w historii triumfowali w Pucharze Narodów Afryki. Wcześniej ekipa "Super Orłów" zwyciężyła w mistrzostwach kontynentu w 1980 i 1994 roku. Rywale z Burkina Faso zanotowali największy sukces, wcześniej był nim awans do półfinału w 1998 roku.

NBA: 6 pkt. Gortata, trzecia z rzędu porażka Phoenix Suns Marcin Gortat zdobył sześć punktów i miał siedem zbiórek, a jego Phoenix Suns w meczu koszykarskiej ligi NBA przegrali u siebie z Oklahoma City Thunder 69:97. To trzecia z rzędu i siódma w ostatnich dziewięciu spotkaniach porażka "Słońc". Dwa dni po wyjazdowej przegranej 96:127 z finalistami poprzedniego sezonu i drugim zespołem obecnych rozgrywek, koszykarze z Arizony na własnym parkiecie doznali równie upokarzającej porażki. Z Oklahoma City Thunder nie wygrali zresztą w lidze od dziesięciu spotkań. W niedzielę w hali US Airways Center w Phoenix gospodarze nie prowadzili ani przez chwilę. Trafiali zale-

dwie z 33-procentową skutecznością z gry (rywale – 45 proc.) i mieli aż 22 straty. 69 punktów to ich najniższa zdobycz w sezonie. Gortat grał 23 minuty, trafił trzy z ośmiu rzutów z gry, miał sześć zbiórek w obronie i jedną w ataku, a ponadto dwa bloki, dwie straty i dwa faule. Raz został zablokowany przez Hiszpana Serge’a Ibakę. W ekipie "Słońc" tylko rezerwowy Markieff Morris zdobył powyżej dziesięciu punktów - 12. P.J. Tucker dołożył osiem, a po siedem rezerwowi Jermaine O'Neal, Kendall Marshall i Wesley Johnson. W zespole gości wyróżnili się Russell Westbrook – 24 pkt, Szwajcar Tha-

bo Sefolosha – 18 (trafił m.in. pięć z siedmiu rzutów za trzy, ustanawiając swój rekord kariery) i Kevin Durant – 18. Westbrook i Durant, złoci medaliści igrzysk w Londynie z reprezentacją USA, mogli sobie odpocząć w decydujących fragmentach spotkania. Całą czwartą kwartę spędzili na ławce rezer wowych, tak jak we wszystkich czterech spotkaniach z Phoenix w tym sezonie. Suns z bilansem 17 wygranych i 35 porażek zajmują ostatnie, 15. miejsce w Konferencji Zachodniej. We wtorek czeka ich mecz na wyjeździe z Los Angeles Lakers (24-28), ostatni przed tradycyjną lutową przerwą na Mecz Gwiazd NBA.

bustronnych przełamań serwisów, ale potem obaj tenisiści pewnie utrzymywali swoje gemy. Przy stanie 6:5 Janowicz nie wykorzystał setbola i doszło do tie-breaka, w którym lepszy nieznacznie okazał się Hanescu, obecnie 59. na świecie, 7-4. W drugim secie łodzianina zaczął zawodzić serwis i pozwolił się przełamać już w czwartym gemie. Dzięki przewadze "breaka" Rumun podwyższył chwilę później prowadzenie na 4:1 i 5:2. Zakończył spotkanie przy pierwszym meczbolu, po godzinie i 32 minutach. W Rotterdamie wystąpią w grze podwójnej Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski, jako debel rozstawiony z numerem czwartym. W pierwszej rundzie spotkają się z Francuzami Benoitem Paire'em i Gillesem Simonem.

Proksa pokonał Węgra Szekeresa Grzegorz Proksa pokonał jednogłośnie na punkty 60:54 Norberta Szekeresa na gali pięściarskiej w Belfaście. Węgier dzień przed pojedynkiem zastąpił brytyjskiego boksera Lee Noble'a, który zrezygnował z walki z Polakiem. Dla 28-letniego Proksy była to pierwsza walka od porażki sprzed pół roku z Kazachem Giennadijem Gołowkinem o mistrzostwo świata federacji WBA w wadze średniej. Polak kontrolował przebieg sobotniego pojedynku i nawet przez chwilę nie był zagrożony. W pierwszej rundzie doznał jednak kontuzji lewej ręki, co nie przeszkodziło mu w kontynuowaniu sześciorundowej walki. Tym samym odniósł 30 zwycięstwo w zawodowej karierze, przy dwóch porażkach. Z kolei dla 26-letniego Szekeresa była to 21 porażka przy 13 zwycięstwach i trzech remisach. Przed tygodniem przegrał we Francji z Mehdim Bouadlą, a kilka miesięcy temu uległ w Wieliczce Norbertowi Dąbrowskiemu.


10

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

SPORT

lll

Piłka nożna

lll

Korupcji ciąg dalszy Gruchnęła ostatnio wiadomość, że ponad 380 spotkań piłkarskich zostało „ustawionych” w ostatnich kilku latach w Europie. Nie były to tylko jakieś lokalne mecze, ale także spotkania na poziomie Ligi Mistrzów, eliminacji do Pucharu Świata a także Mistrzostw Europy. Na razie szczegółów nie podano, jednak należy spodziewać się wielkich rewelacji. Sepp Blatter, szef FIFA powiedział w wywiadzie prasowym: „Nigdy nie uda nam się dopaść wszystkich oszustów. Wiemy, że niektóre mecze są manipulowane i wiemy, że bardzo trudno jest odnaleźć organizacje zamieszane w korupcję. To poważne zagrożenie, bo jeśli spotkania będą ustawiane, to futbol przestanie kogokolwiek obchodzić”. Jak z pobieżnych informacji wynika, zorganizowane siatki przestępcze, szczególnie z Dalekiego Wschodu, mają największy wpływ na prowadzenie tego precederu. lll

Sporty olimpijskie

lll

fot. PZLA

Medal po dwóch latach Polska lekkoatletyka ostatnio wzbogaciła się o jakość kruszca: Lidia Chojecka została z dwuletnim opóźnieniem srebrną medalistką biegu na 3000 m w Halowych Mistrzostwach Europy 2011 w Paryżu, gdzie dotarła do mety na trzecim miejscu. Stało się tak za sprawą dyskwalifikacji Rosjanki Olesji Syriewej, która została zdyskwalifikowana na dwa lata za doping. Stwierdzono u niej anormalnie podwyższony poziom hemoglobiny, wykazany w paszporcie biologicznym. Te nowoczesne badania mają na celu wyłapanie manipulatorów w okresie do ośmiu lat wstecz. Ostatnio amerykański miotacz kulą Adam Nelson otrzymal złoto, właśnie po ośmiu latach.

Australijski kłopot dopingowy Australia należy do krajów szczególnie usportowionych. Status sportowców reprezentujących ich kraj na wielkich arenach międzynarodowych jest niejako legendarny. Sam spędziłem kilka miesięcy w Australijskim Instytucie Sportu w Canberrze, obserwując przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Australia wydała ogromne sumy na przygotownia i wypadła doskonale, może... zbyt doskonale. Od pewnego czasu prowadzone jest śledztwo w sprawie używania niedozwolonych środków wspomagających przez czołowych sportowców z antypodów. Międzynarodowa komisja WADA już wyłapała sporo tzw. wielkich nazwisk, i szczegóły powinny być przedstawione w przyszłym tygodniu. Król dopingu Przy okazji rewelacji, wynikających ze śledztwa w sprawie Lance’a Armstronga, szykuje się większa „bomba”. Eufemiano Fuentes, hiszpański lekarz zamieszany w różne afery dopingowe w kolarstwie prawdopodobnie zacznie „śpiewać”. Świat sportu wstrzymuje oddech, czekając na kolejne wynurzenia tego znanego w całym świecie sportowym „czarodzieja dopingowego”. 58-letni Fuentes trzyma w sekrecie nazwiska najsławniejszych „koksiarzy”, nie chcąc się narazić na srogą zemstę. Już wcześniej kilkakrotnie grożono mu śmiercią. Jak dotychczas doktor Fuentes był kojarzony z kolarstwem, ale przygodę ze sportem zaczynał od lekkoatletyki (400 m) i właśnie na tym polu stawiał pierwsze kroki jako lekarz podający doping. Oczywiście, z biegiem czasu, rozszerzył swoje nielegalne praktyki na inne sporty, w tym koszykówkę, tenis, a nawet boks. Fuentes odegrał bardzo ważna rolę w przygotowaniach reprezentacji Hiszpanii do igrzysk olimpijskich w Barcelonie. Presja pod kątem uzyskiwania doskonałych rezultatów przez nacje goszczące Igrzyska Olimpijskie jest ogromna, stąd niestety, poszukiwania innych, nielegalnych dróg. Często cel uświęca środki. lll

Żużel

lll

fot. Lech Muszyński/PAP

Speedway na Narodowym? Kibice czarnego sportu w Polsce mogą spodziewać się nowej wielkiej imprezy. Najnowszy pomysł: żużlowe Grand Prix na Stadione Narodowym w Warszawie! Na razie trwają wstępne rozmowy. Stadion nie jest przygotowany w chwili obecnej na goszczenie tego typu imprezy, ale wszystko jest możliwe. Bellamy i Ole Olsen, którzy mają monopol na układanie sztucznych torów byli w tym tygodniu w Polsce na rozmowach. Widowisko byłoby największym na świecie pod względem ilości potencjalnych kibiców. Bellamy odbył także telefoniczną rozmowę z minister sportu Joanną Muchą. Generalnie wszystko jest na dobrej drodze, bo zarządca Stadionu Narodowego bardzo chce być organizatorem imprezy rangi mistrzostw świata. Teraz chodzi już tylko o mocne finansowe wsparcie władz miasta. PZM ma napisać do połowy marca list intencyjny w tej sprawie. lll

Kącik porad trenerskich

lll

Odchudzanie Zanim skomentuję pozostałe cechy motoryczne, wypada wspomnieć o odżywianiu. Jest ono w końcu najważniejszym elementem nie tylko poprawienia sylwetki, ale podnoszenia sprawności fizycznej, polepszenia stanu zdrowia i samopoczucia. Zacznijmy od podstawowej i brutalnej prawdy. Kalorie się liczą! Aby zrzucić nadmiar niepotrzebnego tłuszczu należy doprowadzić do sytuacji, kiedy bilans kaloryczny jest ujemny. Nie ma innego wyjścia! Zakładając, że średnio około 2000 kalorii wystarcza na utrzymywanie stałego ciężaru ciała, koniecznościa jest spalanie nieco większej ilości kalorii. W zależności od naszego celu, długo lub krótkofalowego, program odżywiania powinien być przygotowany odpowiednio indywidualnie, w zależności od indywidualnych cech somatycznych i fizjologicznych. Dla prostego przeliczenia: w przypadku spalania około 270 kalorii dziennie więcej niż ilości przyjmowanej, możemy liczyć na spadek wagi w wysokośći 30 gram dziennie, czyli około 11 kg na rok! Oczywiście, intensywność spalania może być podwyższona poprzez zwiększony wysiłek fizyczny lub powiększenie masy mięśniowej. Należy także pamiętać, że jakość pożywienia w ogromny sposób wpływa na bilans energetyczny. Przykładowo – trawienie surowego mięsa (tatar) wymaga wyższej ilości kalorii niż ilość dostarczona przez taki posiłek. Bogdan Poprawski


11

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

NIERUCHOMOŚCI: CO WARTO WIEDZIEĆ?

UWAGA KUPUJĄCY! Dom to miejsce, w którym będziemy mieszkać i równocześnie jedna z największych życiowych inwestycji. Prawo w Ontario uznaje zasadę zwaną "cavet emptor", która oznacza, że kupujący widział dom, i jeśli nie podjął właściwych kroków żeby sprawdzić wszystkie usterki domu, to jest to wyłącznie jego problem. Doktryna ta oznacza więc, że sprzedający nie musi ujawniać żadnych problemów związanych ze sprzedawaną nieruchomością. Sprzedający musi sobie jednak zdawać sprawę, że od tej reguły są pewne wyjątki i zatajenie pewnych faktów niekoniecznie będzie bezkarne. Żeby zrozumieć, na czym polega obowiązek ujawnienia problemów strukturalnych czy technicznych domu należy rozpocząć od zrozumienia dwóch terminów. Pierwszy z nich to patent defect. Jest to oczywisty defekt, który oglądający powinien zauważyć podczas zwykłej inspekcji domu. Przykładem takiego defektu może być pęknięta szyba, oderwana futryna, czy pleśń widoczna na ścianie. Drugim rodzajem defektu jest tzw. latent defect. Jest to defekt, którego nie widać i trudno go wykryć nawet podczas inspekcji budowlanej. Przykładem takiego defektu może być np. kiepska izolacja przewodów kanalizacyjnych, przez co zamarzają one zimą, i zdarzało się, że prowadziło to do pękania rur, cieknący base czy nielegalny apartament w basemencie. Sprzedający nie ma obowiązku informowania potencjalnego kupca o oczywistych defektach, takich jak pęknięta szyba, ale ukryte defekty (latent defect), o których wie sprzedający muszą być przez niego ujawnione. Zdarza się też czasami, że istnieje zasadnicza różnica między tym co klientowi wydawało się, że kupuje, a faktycznym stanem domu - czyli sytuacja, w której sprzedający z pełną premedytacją ukrył fakty, które całkowicie zmieniłyby cenę domu. W takiej sytuacji sprawa trafia do sądu i zwykle sprzedający ponosi poważne konsekwencje finansowe. Kupujący może być zadowolony z kondycji domu i jego lokalizacji, ale może mieć poważne obiekcje, jeśli w domu lub jego najbliższej okolicy miały lub mają miejsce takie okoliczności jak: zamieszkujący przy tej samej ulicy, wypuszczony z więzienia pedofil lub członek gangu, w domu doszło do nienaturalnej śmierci czyli samobójstwa lub morderstwa, dom był używany do hodowli marihuany, lub też dom jest znany z opowieści o straszących w nim duchach. Takie fakty mają psychologiczny wpływ na kupującego, i zwykle domy te są trudne do sprzedaży. Oczywiście piętno ciążące na domu wpływa na jego wartość, ale jego odbiór zależy od kupującego i jego punktu widzenia, wierzeń, wieku, pochodzenia czy osobistych przekonań. Kanadyjskie prawo nie jest jednak precyzyjne ani jasne w kwesti ujawnienia defektów psychologicznych. Ostatnio wpłynęły dwie skargi do Real Estate Council of Ontario. Pierwsza to skarga od kobiety, która kupiła dom w Keswick. W domu tym rok wcześniej roczny chłopczyk utonął na patio w hot tub. Druga dotyczy małżeństwa, które kupiło dom w Bowmanville, w którym kilka lat temu dokonano podwójnego, brutalnego morderstwa, a policja do tej pory nie znalazła sprawców. W obydwu przypadkach zarówno sprzedający, jak i agent wiedzieli o tych wydarzeniach, ale nie poinformowali o nich kupujących. Real Estate Council Of Ontario udzielił obu agentom ostrzeżenia i nakazał powtórzenie kursu z etyki zawodowej. Decyzja ta podyktowa-

Urszula Urbańska jest absolwentką Wydziału Socjologii UW. Od 23 lat zajmuje się sprzedażą nieruchomości. Obecnie pracuje w Go West Realty Ltd. Tel. 416-456-7683

na jest faktem, że zgodnie z prawem stygmat domu nie wpływa na bezpieczeństwo jego mieszkańców i nie jest związany z wydatkami, w przeciwieństwie do sytuacji w której trzeba np. naprawić pęknięte ściany. Zgodnie więc z kanadyjskim prawem, ani agent ani sprzedający nie muszą ujawniać "ciemnej" historii domu. Z punktu widzenia etycznego powinni to zrobić, za co karą jest nagana. W obydwu wyżej opisanych przypadkach kupujący są mocno zawiedzeni decyzją RECO, bowiem uważają, że agenci postąpili w ich przypadku nieprofesjonalnie i nietycznie, i w związku z tym kara powinna być znacznie poważniejsza. Obie sprawy trafią teraz do sądu i każda ze stron poniesie niepotrzebne koszty, nie tylko te finansowe, ale także związane ze stresem, dodatkowymi problemami i stratą czasu. Kto wygra te procesy? Bardzo trudno przewidzieć, bowiem jedni prawnicy uważają, że każdy sprzedający czy jego agent powinien poinformować kupującego, że takie wydarzenia jak morderstwo, samobójstwo czy inne tragiczne wydarzenie miało w tym domu miejsce. Inni prawnicy uważają, że nie ma potrzeby ujawniania takich faktów, bowiem nie sprawiają one, że dom przestaje nadawać się do zamieszkania. Niektóre tragiczne wydarzenia związane z domem są znane z mediów i kupujący mogą być nimi tak przerażeni, że nie będą nawet brać pod uwagę zakupu takiego domu (takim przykładem był dom Bernardo i Homolki, który po ich procesie został zburzony). W innych przypadkach, takich jak dom ze złą sławą nawiedzanego przez duchy może jednych kupujących odstraszać, a innych przyciągać i mieć nawet pozytywny wpływ na cenę. W Ontario nie ma prawa nakazującego ujawnienia stygmatu ciążącego na domu, ale z praktyki wynika, że nieujawnienie takich informacji może być niezwykle kosztowne dla sprzedającego. Sąd ostatnio podjął decyzje o rozwiązaniu umowy kupna townhouse'u, z którego porwano, a potem zamordowano pielęgniarkę. Koszty sądowe i rozwiązanie umowy obciążyły sprzedającego, bowiem nie ujawnił tych informacji. Agent ponosi także odpowiedzialność za ujawnienie niekorzystnych dla kupującego faktów związanych z domem, ale niestety przy braku doświadczenia nie zawsze zdaje sobie sprawę z możliwych zagrożeń. Ktoś, kto decyduje się na zakup domu bezpośrednio od sprzedającego lub z mało doświadczonym agentem, powinien zdawać sobie sprawę, że będzie musiał ponieść ewentualne koszty swojej niewiedzy. Kupując dom warto więc czasem przejąć stery w swoje ręce i wystukać w Google adres domu, który zamierzamy kupić. Przy dzisiejszej technologii łatwo sprawdzimy, czy pod tym adresem nie wydarzyło się nic, co mogłoby zmienić naszą decyzję. Urszula Urbanska tel: 416-456-7683

SPECJALIZUJĘ SIĘ W SPRZEDAŻACH SPADKOWYCH I ROZWODOWYCH. PEŁNA POMOC PRZY WSZYSTKICH ETAPACH ZWIĄZANYCH Z TRANSAKCJĄ

URSZULA URBAŃSKA GO WEST REALTY LTD. cell: 416-456-7683 off: 416-534-3511


12

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

MISJONARZE OBLACI

O pracy na misjach w Kamerunie Ewangelizacja północnej części Kamerunu należy do jednej z najpiękniejszych stron historii Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. Przybyli oni tam w 1946 roku, na prośbę Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, która w ten sposób chciała zaradzić dominującej i agresywnej wobec pogan obecności islamu. Oblaci byli pierwszymi misjonarzami tego regionu. cząłem słuchać. Dowiedziałem się wówczas, że Bóg w języku plemienia Gidarów nazywa się Mangelva. To imię Boga oznacza dosłownie: Ten, który mówi (chce, pragnie) i wszystko się staje. Usłyszałem również - Mangelva pragnął, aby świat i ludzie zaistnieli no i tak się stało. On jest ojcem ludzi, wszystkich rzeczy, które widzimy i

ki Malsidiki powiedzieli mi to tak po prostu, dziwiąc się trochę, że jestem już dorosłym człowiekiem, a jeszcze tego nie wiem! Na dobrze, a jak wygląda Bóg, gdzie on mieszka ? Pytałem dociekliwie. W odpowiedzi usłyszałem - nawet najstarsi ludzi w wiosce, go nie widzieli, bo on odszedł od nas już dawno temu.

tych, których nie widzimy. Oprócz niego nie ma innego Boga. Gidarzy z wios-

Kiedyś ludzie mieszkali razem z nim. Na świecie była wówczas tylko jedna wioska. Pewnego dnia, w upalne południe, Pan Bóg postanowił zrobić sjestę. Położył się na błękitnym obłoku, który był bardzo blisko ziemi. W cieniu tego obłoku kobiety rozpoczęły rozgniatać tłuczkiem ziarna prosa. Za każdym razem podnosiły go coraz wyżej, tak że dotykał prawie obłoku i robiły przy tym dużo hałasu swoimi śpiewami. Przeszkadzało to Panu Bogu. Zwrócił im uwagę. One jednak nie posłuchały. Wówczas, pogniewał się i powędrował dalej. Zamieszkał w niebie, daleko od ludzi. We wiosce było jednak wielkie drzewo. Było ono tak wielkie, że jego konary dotykały nieba. Dosłownie łą-

fot. www.oblaci.pl

Działalność misyjna Oblatów w Kamerunie polega głównie na głoszeniu Ewangelii i budowaniu wspólnot chrześcijańskich. Wielu z nich jest jednak również zaangażowanych w działalności na rzecz pokoju, sprawiedliwości i promocji człowieka. Od początku, Oblaci, przywiązywali dużą wagę do metody misyjnej, która za priorytet uznaje dialog między religiami i kulturami prowadzony w duchu uszanowania sumienia, religii i wolności człowieka. W kilku słowach chciałbym opowiedzieć tutaj o wierzeniach plemienia Gidarów, jednego z największych pośród plemion mieszkających w północnej części Kamerunu. Jest to również moje świadectwo wiary w to, że Bóg który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo zaszczepił w nim pragnienie poznania Stwórcy. Wyjeżdżając na misje do Kamerunu byłem przekonany, że adepci religii tradycyjnych, nazywani powszechnie poganami są ludźmi niewierzącymi. Myślałem więc, że zadaniem każdego misjonarza jest przekonanie ich o istnieniu Pana Boga. Wydawało mi się zresztą, że studia seminaryjne przygotowały mnie to tego zadania dosyć dobrze. W końcu studiowałem w czasach PRL-u, kiedy krytyka marksizmu i połączonego z nim naukowego ateizmu była w centrum zainteresowań filozofii uprawianej w kręgach kościelnych. Tymczasem, moje pier wsze katechezy wygłoszone w Kamerunie musiały nieźle bawić czarnych braci, którzy o istnieniu Boga byli przekonani może bardziej niż ja sam. Na szczęście, pewnego dnia przestałem mówić i za-

Parafia św. Eugeniusza de Mazenod Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 1252 Steeles Ave. W. Brampton, Ontario Canada L6Y 0A9 Tel: (905) 451-1422 Fax: (905) 451-0226 www.demazenod.org e-mail: parafia@demazenod.org OBLACKIE RADIO MISYJNE w każdą środę na falach 530 AM od 21:00 do 22:00

czyły one ziemię z niebem. Ludzie w podeszłym wieku, zmęczeni życiem i chorobami, mogli przejść po tym drzewie do nieba, aby tam spotkać się z Bogiem i u niego zamieszkać. Pewnego dnia odeszły tam również dzieci. Matka tych dzieci, wystraszyła się, że zostanie kiedyś zupełnie sama. Wzięła więc maczetę i wycięła drzewo łączące ziemie z niebem. Od tej pory ludzie szukają takiego drzewa, po którym mogliby dojść do Pana Boga. Pomyślałem od razu - tutaj Pan Bóg już przemówił, objawił się ! Gidarzy znają Boga! Brakowało im tylko znajomości Chrystusa. Powiedziałem więc znam to drzewo, którego szukacie od pokoleń ! Nazywa się ono drzewem krzyża. Później, zacząłem głosić katechezy tylko o Jezusie Chrystusie i krzyżu, na którym dokonała się jego ofiara. Od wielu pokoleń, Pan Bóg przygotował Gidarów na przyjęcie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Zrobił to wspaniale, tak jak w narodzie wybranym, chociaż nie miał do dyspozycji proroków. Ich przekazywane z pokolenia na pokolenia mity przypominają Księgę Rodzaju. Według tych mitów Pan Bóg żył kiedyś w komunii z człowiekiem. Później były jakieś niefortunne dla człowieka wydarzenia (grzech), które spowodowały to, że ta komunia została przerwana. Dzięki tym mitom, zrozumiałem, że powstanie tam Kościół bez żadnej duchowej rewolucji, której przedmiotem byłoby wyrzeczenie się wiary ojców i plemiennej tradycji. Jestem przekonany, że każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego też człowiek, w każdej kulturze, od wieków, szuka i pragnie Boga. Taka jest natura człowieka. Kiedy przyjechałem do Kamerunu, miałem zaledwie 25 lat. Byłem spragniony przygód jak każdy młody człowiek. Dzisiaj wiem, że najpiękniejszą z nich jest przygoda wiary, przygoda spotkania Boga w człowieku i jego kulturze. To pragnienie poznania Boga jest ważne, bo na nim Chrystus buduje swój Kościół. W Kamerunie wydarzyło się to na moich oczach. Tam gdzie wcześniej nie było żadnej obecności Kościoła, powstały wspólnoty chrześcijańskie, zostały wybudowane kościoły, kaplice, czasami również szkoły katolickie czy ośrodki zdrowia. Drzewo pokornie zasadzone, trafiło na podatny grunt, wyrosło i wydało owoc. Krzysztof Zielenda Oblat Maryi Niepokalanej


13

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013 ZDROWIE

Zadbaj o prawidłowe żywienie dzieci!

Rola omega-3 Zdrowie i prawidłowy rozwój naszych dzieci są jedną z najistotniejszych rzeczy dla każdego rodzica. Staramy się dbać o nie na najróżniejsze sposoby, zapominając często jak istotna w okresie ich rozwoju jest zbilansowana i zróżnicowana dieta, dostarczająca wszystkich niezbędnych dla zdrowia składników. Jednym z nich są Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT) z rodziny omega-3, które są konieczne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci, począwszy już od okresu płodowego. Dostarczenie z codzienną dietą kwasów omega-3 jest potrzebne do prawidłowego rozwoju układu ner wowego, rozwinięcia zdolności psychomotorycznych i intelektualnych, zdolności poznawczych, budowy siatkówki oka, przeciwdziałania zapaleniom, alergiom i infekcjom. Już od momentu po-

częcia przyszła mama powinna dbać o to, by wzbogacać swoją codzienną dietę w te związki. Najbardziej ekonomicznym i najbezpieczniejszym źródłem omega-3 jest olej lniany nieoczyszczony, który zawiera ponad 50% tych kwasów. Dodatkowo posiada on tą przewagę nad olejami

rybimi, że jest wolny od zanieczyszczeń metalami ciężkimi, które kumulują się w wątrobach ryb, a z kwasu zawartego w  oleju lnianym powstają w  naszym organizmie dwa pozostałe kwasy pochodzenia rybiego. Omega-3 są potrzebne w  całym okresie ciąży, a  zapotrzebowanie na te kwasy wzrasta w tym okresie aż czterokrotnie. Dziecko pozyskuje je najpierw poprzez łożysko a  następnie, po urodzeniu, z pokarmu matki. Dlatego bardzo ważne jest aby dostarczać odpowiednią ilość omega-3 kobietom w  ciąży oraz matkom karmiącym. W  ostatnim trymestrze ciąży najintensywniej rozwija się układ nerwowy dziecka, którego głównym budulcem są właśnie kwasy omega-3, stanowiące blisko 60 proc. wszystkich tłuszczów budujących mózg. Noworodki matek o wysokim stężeniu omega-3 we krwi wykazują objawy większej dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego, polegające na spokojniejszym śnie, z  mniejszą ilością przebudzeń. Natomiast dzieci, których matki spożywały w czasie ciąży oraz laktacji dodatkowe dawki kwasów omega-3, miały istotnie wyższy poziom inteligencji niż dzieci z grupy kontrolnej. W trzecim trymestrze ciąży i w pierwszym roku życia dziecka bardzo intensywnie rozwija się także siatkówka oka, dla której ważną substancją budulcową są kwasy omega-3 (sucha masa siatkówki oka dziecka powinna składać się w  30 proc. z  kwasów NNKT). Odpowiednie stężenie omega-3 pozwala zminimalizować ryzyko retinopatii i  poprawia ostrość widzenia niemowląt w  pier wszym roku życia. Wpływa korzystnie na wzrost syntezy surfaktantu, zmniejszającego napięcie

w pęcherzykach płucnych, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko śmierci wcześniaków z powodu niewydolności oddechowej. Niedobór kwasów omega-3 w  organizmie dziecka jest jedną z  przyczyn zespołu aktywności psychoruchowej z  deficytem uwagi, czyli choroby ADHD. Uzupełnianie diety w te kwasy obniża znacznie nadpobudliwość dzieci, ma korzystny wpływ na ich rozwój intelektualny, zwiększa zdolność koncentracji i zapamiętywania. Wynika to między innymi z  tego, że kwasy te są jednym z  podstawowych elementów budujących błony komórkowe synaps, czyli połączeń między komórkami nerwowymi. Są także składnikiem do budowy neurotransmiterów (np. dopaminy, serotoniny), czyli związków, uczestniczących w  przekazywaniu sygnałów między komórkami nerwowymi. Odpowiedni poziom omega-3 w  organizmie przyspiesza i reguluje przepływ informacji w układzie nerwowym. Dodatkowo budują osłonki mielinowe komórek nerwowych co ma wpływ na precyzyjne przekazywanie sygnałów. Niedobór kwasów omega-3 w diecie dziecka prowadzi do: wadliwej budowy błon komórkowych, zmian w siatkówce oka, częstszych infekcji, dermatoz i  wolniejszego rozwoju. Związany jest również z  występowaniem u  dzieci nadpobudliwości, problemów z pamięcią, koncentracją i  nauką. Dlatego też o wzbogacaniu diety w kwasy omega-3 powinny pomyśleć już kobiety w ciąży i kontynuować taką dietę u dzieci przez cały okres ich wzrostu i  dojrzewania. Zapewni im to prawidłowy rozwój, a  w  życiu dorosłym pozwoli uniknąć wielu chorób. Idealnym produktem uzupełniającym niedobory kwasów omega-3 jest olej lniany. NOVALIN - BEZPIECZNY DLA DZIECI W KAŻDYM WIEKU mgr farm. Katarzyna Łozińska 416-949-9002 fot. Igor Gubaryev/Depositphotos.com


14

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

Ryby w zdrowej diecie Fitness dla każdego

Dziś piszemy trochę o nienasyconych kwasach tłuszczowych, które znajdują się w rybach. Tłuszcze te koniecznie powinny znajdować się w zdrowej diecie. Są one nie tylko potrzebne do optymalnego funkcjonowania organizmu, ale także pomagają w walce z nadwagą! Oto kilka powodów, dlaczego ryby bogate w kwasy tłuszczowe omega powinny często gościć na naszych stołach:

mózgu. Z tego względu niedobory DHA u kobiet w ciąży mogą mieć negatywny wpływ. Naukowcy stwierdzili, że spożywanie odpowiedniej ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych podczas ciąży poprawia rozwój intelektualny ich dzieci. Udowodniono również, że kwasy tłuszczowe omega-3 mogą wywierać korzystne działanie na dzieci z zaburzeniami zachowania, np. z zespołem nadpobudliwości nerwowej ADHD.

Jak widać warto jeść ryby! Proponujemy jeść różne ryby oraz eksperymentować w kuchni, dobierać ciekawe, ale mało solone przyprawy oraz warzywa, aby nadać lepszy smak.Jeżeli jesteście zainteresowani różnymi przepisami to zapraszamy na naszą stronę internetową: www.wilkfitness.com. W tym tygodniu w dziale "What's new/schedule"

pod odnośnikiem "Video of the week" znajdziecie program telewizyjny "Look I Cook", w którym Magda przedstawia ciekawy przepis na łososia. Osobom, które z jakichkolwiek powodów jedzą mało ryb lub w ogóle, proponujemy wspomóc dietę przez dodanie tranu.Train Hard. Live Well. Magda i Poldek Wilk

1) Nienasycone kwasy tłuszczowe zapobiegają tworzeniu się zakrzepów, które są przyczyną zawałów serca. Pomagają także utrzymać odpowiednie ciśnienie. 2) Hamują rozwój komórek nowotworowych i zmniejszają produkcję niektórych typów prostaglandyn sprzyjających powstawaniu zmian nowotworowych. 3) Kwasy tłuszczowe zawarte w rybach obniżają poziom trójglicerydów i podwyższają poziom „dobrego” HDL cholesterolu we krwi. 4) Zawierają witaminy A i E które wygładzają skórę i zmarszczki oraz wpływają pozytywnie na zdrowie naszej skóry. 5) Wpływają korzystnie na nasz wzrok i zapobiegają chorobom oczu. 6) Zapobiegają depresji. Naukowcy uważają, że osoby niespożywające odpowiedniej ilości tłuszczów omega-3 i omega-6 są bardziej narażone na depresję. 7) Są dobrym źródłem wapnia. 8) Ryby są idealnym źródłem białka zawierającym niezbędne aminokwasy. 9) Nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w rybach poprawiają pracę

Potrzebna ambitna dziewczyna do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w firmie z długoletnim doświadczeniem na rynku. Proszę dzwonić: (905) 755-0001 lub e-mail: donna.raczka.shm6@statefarm.com


PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

15


16 SPOŁECZEŃSTWO Wolność słowa to prawo do publicznego wyrażania swoich poglądów, swojego zdania. Współcześnie wolność słowa jest uznawana za standard norm cywilizacyjnych, brak jej charakteryzuje systemy totalitarne. Bardzo często w odniesieniu do wolności słowa istnieją jednak pewne ograniczenia w sprawach obrażania i krzywdy innych. Ciekawostkę stanowi to, że w Polsce wolność słowa po raz pierwszy została potwierdzona przez Kazimierza Wielkiego w 1347 roku w tzw. Statutach Wiślickich. Wolność słowa, nie tak odleglych czasów podwórka polskiego, przebijała się przez wszechobecną cenzurę do upragnionej wolności wypowiedzi. Mam wrażenie, że otrzymując przyzwolenie na swobodę wyrażania swoich opinii, nie wyzbyliśmy się starych, utrwalonych stereotypów. Walczyliśmy o coś, z czego korzystamy bardzo czesto w sposób szokujący. Wystarczy przyjrzeć się jedynie wypowiedziom w internecie. Komentarze dotyczące różnych spraw bywają przepełnione nieuzasadnioną nienawiścią. Język stosowany w wyrażaniu swojej opinii bywa najgorszą opcją językową spośród istniejących. Czy naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z siły i szkodliwości tej broni, jaką jest słowo? Kontrowersję stanowi konflikt pomiędzy wolnością słowa a dobrami osobistymi jednostki, czy danego społeczeństwa. Oczywiście wolno nam krytykować sytuacje, zdarzenia, czy ludzi i ich poglądy, ale czy wolno nam odbierać godność, obrażać i szkalować? Pamiętam moje pierwsze kroki w kanadyjskiej szkole, gdzie kolega ze szkolnej ławki pokusil się o wyrażenie swojego stosunku do panującej zimy stwierdzeniem: I hate winter. Jakież wzbudził oburzenie nauczyciela, który szybko wytłumaczył na czym polega nienawiść. Prawdopodobnie do dzisiaj wie, że zimy można nie lubić. Miał prawo do wyrażenia swojej opinii, ale poznał też siłę słowa. Wszechogarniające ciśnienie na bezwarunkową tolerancję wobec wszystkiego wcale nie oznacza, że można czegoś nie lubić. Można, ale istnieją jakieś podstawy kulturalnych zachowań, istnieje szacunek do drugiego człowieka. Od angielskiego słowa „hate” pochodzą hejterzy - czyli ludzie, którzy wyrażają swoje niezadowolenie i nienawiść do wszystkiego i wszystkich. Przede wszystkim zjawisko to obserwujemy w

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

Słowa, słowa, słowa... Czesław Niemen w swojej piosence śpiewał: “Dziwny jest ten świat... gdzie człowiekiem gardzi człowiek... gdzie ktoś słowem złym zabija tak jak nożem...” Czy coś się zmieniło od pierwszej emisji tego utworu? internecie. Prawdopodobnie w większości przypadków kierują się oni prowokacją i nieuzasadnioną agresją. Potrzebna jest regulacja prawna, i na ten temat dyskutują wszystkie mądre głowy. Czy można karać kogoś za coś co powiedział? Co z wolnością słowa?

Według badań CBOS 16 proc. respondentów uważa, że „wolność słowa gwarantuje możliwość swobodnego wypowiadania opinii nawet, jeśli te są odczuwalne jako obraźliwe, wyszydzające lub krzywdzące”, podczas gdy 74 proc. nie podziela takiego poglądu.

Jakkolwiek byśmy nie podeszli do tematu, istnieją granice tej wolności. Bardzo często my jako społeczeństwo, poprzez swoją obojętność, dajemy przyzwolenie na istnienie takiego zjawiska. Życie w społeczeństwie wymaga pewnych wyrzeczeń i rezygnacji. Nie potrafimy skorzystać z wolności słowa, a przy okazji nie odpowiadamy za to. Dobry przykład stanowi również polska scena polityczna. Obrzucanie się nawzajem wyzwiskami, język porównywalny do karczmianych klimatów kategorii S, i to wszystko na forum publicum. Moim zdaniem młodych należy kształcić, do dorosłych docierać i egzekwować. Czy w naszych domach, wśród przyjaciół, w gronie rodziny pozwalamy sobie na dyskusje pełne obelg? Prawdopodobnie nie, szanujemy wzajemne poglądy, a prowadząc dyskusje unikamy wulgaryzmów. Co daje więc prawo do skandalicznych publicznych zachowań, dlaczego używamy języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzania nienawiści? Mowa nie powinna służyć do rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń czy dyskryminacji. Pamietajmy, że słowo ma ogromną moc, wypowiedzianego niestety nie można cofnąć. Istnieje przypowieść o człowieku, który chcąc się zrehabilitować za ubliżanie innym, udał się do mędrca i poprosił o radę. Mędrzec kazał mu roznieść piórka i umieścić je przed każdym domem wobec, którego czuł się winny. Człowiek ten uznał sprawe za banalnie prostą, uczynił to co poradził mędrzec, po czym zapytal go czy to już wszystko. Medrzec powiedział: a teraz idź i pozbieraj te piórka. To są twoje słowa... Podsumowując, nasza wolność kończy się tam gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka; nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda innych. Stare ludowe powiedzenie mówi: nie czyń bliźniemu co tobie niemiłe. Ania Weron fot. Helder Almeida/Depositphotos.com


17

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

Kancelaria Prawna w Polsce Oferujemy kompleksową obsługę prawną na terenie całej POLSKI w zakresie: • reprezentacja przed urzędami i sądami na terenie całej Polski • spadki i darowizny • prawo rodzinne • nieruchomości • sprawy sądowe • rejestracja spółek • sprawy gospodarcze i handlowe Cell. 011 (48) 664-063-301 ul. Pileckiego 110/41 02-794 Warszawa Tel./Fax: 011 (48) (22) 407 6102

Małgorzata Milewska Radca Prawny m.milewska@aster.pl


18

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013


19

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

30 lat minęło jak jeden dzień! Z okazji 30 rocznicy istnienia Metro Hearing Clinic oferujemy specjalną obniżkę cen aparatów słuchowych ( w zależności od poziomu zaawansowania technicznego)

905 273 7717

$250.00, $500.00 lub $1,000.00 W szczególnych przypadkach oferujemy

bezpłatne wizyty domowe ! Po więcej informacji prosimy dzwonić do naszego biura w Mississauga. Alicja Tobola M.A. , HIS President

www.metrohearingclinic.com -- także po polsku

Metro Hearing Clinic MISSISSAUGA 3024 HURONTARIO ST., STE.#202 SKRZYZOWANIE HURONTARIO I DUNDAS

OAKVILLE SUPER LUKSUSOWY FREEHOLD TOWNHOUSE

OBOWIĄZUJĄ PEWNE OGRANICZENIA

3 sypialnie, 3 łazienki, drewniane podłogi, perfekcyjne wykończenie. Garaż plus podjazd na 2 samochody. Fantastyczna lokalizacja. Cena: $449.000


20

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013


21

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013 MUZYKA

Muzyka łatwa i przyjemna Disco polo wtargnęło na nasz rynek muzyczny na początku lat 90tych. Nazwa została wymyślona przez Sławomira Skrętę z firmy Blue Star. Korzenie tego muzycznego fenomenu wywodzą się z ludowej i chodnikowej muzyki. Złośliwi uważali, że disco polo jest dla mas o niezbyt wyrobionym guście muzycznym. Prawdą jest, że królowało na bazarach i w małych miejscowościach. Bawiono się przy nim na weselach i zabawach wiejskich. Siła przebicia tego gatunku muzycznego polegała na nieskomplikowanej muzyce, prostych słowach oraz rytmie ułatwiającym taniec. Prekursorami disco polo stały się takie zespoły jak Bayer Full, Boys, Akcent, Top One, Toples i Milano. Trudno jest wymienić wszystkich, ponieważ wykonawcy mnożyli się jak grzyby po deszczu. Nagrywali płyty, występowali na koncertach i dyskotekach. Traktowani byli jak gwiazdy pierwszej wielkości i za takich się uważali. Ich zachowanie często śmieszyło, ponieważ sława przewracała im w głowie. Nie potrafili sobie poradzić z tak szybko zdo-

bytą popularnością. Nie jestem fanką disco polo, ale uważam że rzeczywiście można się przy nim całkiem nieźle pobawić. Po ponad dziesięciu latach popularność tego gatunku muzycznego zaczęła trochę przygasać. Wykruszyło się wielu wykonawców. Ci bardziej przewidujący zaczęli przechodzić na dance i wygrali na tym. Ze starych zespołów tak naprawdę liczą się tylko Boys i Bayer Full. Kiedy wydawało się, że disco polo umrze już śmiercią naturalną stała się nieoczekiwana rzecz. Firmy takie jak Accord zaczęły nagrywać muzykę łatwą i miłą dla ucha. Prym wiedli tacy wykonawcy jak For You, Damian Holecki, a w tej chwili dołączyli do nich Jacek Silski, Mariusz Kalaga i Teresa Werner. Zaczęło się również odradzać disco polo. Brzmi ono jednak już bardziej nowocześnie. Prawda jest taka, że ludzie chcą się bawić i nie patrzą na to czy muzyka, przy której tańczą jest wyższych czy niższych lotów. Najlepszym dowodem jest zespół Weekend. Ich piosenka “Ona tańczy dla mnie” pobiła rekordy popularności.

Myślę, że Weekend przejdzie do historii jako zespół jednego przeboju. Życzę im wszystkiego najlepszego, ale nie podejrzewam, że pozostaną na rynku muzycznym tak długo jak Boys i Bayer Full. W tej chwili odbywają trasę koncertową na naszym kontynencie. No cóż, trzeba korzystać z chwili. Jeśli chcecie Państwo rozejrzeć się dokładniej w tym zjawisku muzycznym, to zapraszam do sklepu Something Special na polskiej plazie Wisła w Mississauga. Mamy olbrzymi wybór płyt z disco polo. Składanki z najlepszymi wykonawcami i ich największymi przebojami przypadną do gustu nawet tym, którzy nie przepadają za tym gatunkiem muzycznym. Niezależnie od tego, co niektórzy myślą o disco polo, to ma się ono bardzo dobrze. I dobrze! Muzyka łatwa i przyjemna zawsze znaj-

dzie swoich zwolenników. Nie ma się co przejmować komentarzami złośliwców. Jak chcą, to niech sobie potańczą przy Bachu albo Pendereckim. Serdecznie pozdrawiam, Ewa Zawitkowska

Sklep Muzyczny i Upominkowy

Something Special 3621 Dixie Rd. Unit 18 Mississauga, On L4Y 3H3


22

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

SZCZĘŚLIWY, WYCISZONY I SKUPIONY Czyż nie brzmi to jak charakterystyka człowieka doskonałego, żyjącego w doskonałej harmonii ze swoimi psychicznymi i fizycznymi realiami? Na pewno tak, ale brzmi to również jak utopia, doskonałość, do której dochodzą tylko jednostki wybitne. Co powiedziałbyś drogi Czytelniku na to, że taki stan ducha i ciała może być również twoim udziałem, i że aby go osiągnąć wcale nie musisz zamykać się w tybetańskim klasztorze na minimum 10 lat. Na pewno nie byłoby to zbyt zdrowe dla twojego mortgage'u i pracy, którą w tej chwili wykonujesz. Tak, na pewno tym wstępem zabiłem Ci ćwieka, tym bardziej, że sam widzisz, iż współczesny człowiek to najczęściej kłębek nerwów, prawdziwy wulkan gotowy eksplodować przy najmniejszym wstrząsie. Zestresowany, rozstrzęsiony, umęczony życiem i jego problemami, nie potrafiący się skupić i z trudem podejmujący kolejne wyzwania, na których brak niestety nikt z nas narzekać raczej nie może. No, ale przejdę może do konkretów. Dwa miesiące temu pewna znajoma niewiasta, widząc moje ciągłe roztrzęsienie poleciła mi suplement o zachęcajacej nazwie Happy Calm and Focused, która jest tytułem tego artykułu. Owa pani to specjalista w dziedzinie suplementów, aczkolwiek ja jestem sceptykiem i z reguły nie wierzę w cudowne środki, od których od razu wyrasta dodatkowa para rąk, tak że można robić na drutach dwa swetry w tym samym czasie. Suplement ten, jak wyjaśniła moja znajoma, doładowuje mózg substancjami, które go odżywiają, oraz dwoma kluczowymi dla jego prawidłowego funkcjonowania na poziomie psychicznym aminokwasami - a mianowicie fenylalaniną oraz glutaminą. Terefere kuku, pomyślałem sobie, ale ponieważ moje samopoczucie psychiczne (winter jazz) ostatnio faktycznie było pod przysłowiowym psem, pomyślałem sobie a cóż mi szkodzi, tym bardziej, że cena za ten suplement nie była kosmiczna. Podkreślam jeszcze raz, że jestem sceptykiem i naprawdę trudno mnie zadowolić jeżeli chodzi o rezultat. W informacji o produkcie przeczytałem, iż w pierwszych dniach zażywania produktu reakcja może być euforyczna lub mniej euforyczna. Po trzech dniach zażywania HCF mój dziewięcioletni syn odmówił mi swojego towarzystwa stwierdziwszy, że zacząłem zachowywać się „weird”. Podśpiewywanie, radość, przyjacielskie zaczepki w stosunku do zupełnie obcych mi ludzi w stylu: Hello, there isn't this such a glorious day. Po prostu odlot; pomyślałem, że to zbyt piękne aby mogło być prawdziwe, a jednak było. Moja znajoma, po kolejnej z nią konsultacji powiedziała tylko, że na kompletny efekt działania tego suplementu trzeba poczekać kilka tygodni. No i faktycznie początkowe momenty euforii zastąpił inny, o wiele bardziej zaskakujący efekt. Moja żona przestała mnie denerwować, chociaż nic nie zmieniło się w jej zachowaniu. Moje dzieci nie doprowadzają mnie do furii. Cieszę się ze wszystkiego jak dziecko i stałem się dodatkowo niesłychanie cierpliwy. Moje uśmiechy są naturalne i niewymuszone. Nie kłamię odpowiadając na pytanie: How are you, gromkim: Couldn't be better. Co więcej, poleciłem HCF kilku osobom, których reakcja na niego jest zbliżona do mojej. Nagle dotarł do mnie fakt, że to naprawdę działa. Co więcej, suplement ten może być wykorzystany jako wspomaganie leczenia nałogów, depresji, czy ADHD, po prostu strzał w dziesiątkę. Jakość mojego życia poprawiła się znacznie, dlatego też, mimo iż jestem z natury wielkim sceptykiem dzielę się z państwem wiadomością o HCF czyli Happy Calm and Foccused. Moja znajoma przepowiedziała mi to, że jeżeli tego spróbuję to szybko będę o tym pisał. No cóż, i tutaj miała rację. Więcej o HCF ze strony naukowej w kolejnych artykułach, które ukażą się już wkrótce, a dla tych z Państwa, którzy już po tej dzisiejszej wzmiance chcieliby na sobie wypróbować tej - jak ją nazwałem ze względu na niebieską butelkę, viagry dla mózgu, informacja, że można ją nabyć w sklepach Euromax Foods w Milton, Brampton i Mississauga. Więcej informacji o produkcie, a także możliwość nabycia go drogą internetową na stronie www.euromaxmississauga.com. Aby uzyskać informację, jak znaleźć sklepy Euromax proszę odwiedzić stronę internetową www.euromaxfoods.com lub dzwonić pod numer 905-949-8214. A ja na razie żegnam się z Państwem, lecz obiecuję, że wkrótce odezwę się znowu. MAG Happy Calm and Focused


23

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013 MOTORYZACJA

2014 Ford Transit Amerykańskie auta użytkowe, także vany znane są z niezawodności, prostego designu, ogromnych silników oraz super przestarzałej konstrukcji sięgającej pamięcią połowy lat siedemdziesiątych.

W fordach dostępne są modele z dziesięciocylindrowym dieslem o pojemności prawie 7 litrów. Z pewnością auto wyposażone w tak mocarny silnik charakteryzuje się świetną dynamiką, wydajnością, a także trwałością. Jednak wraz z prawie dwukrotnym wzrostem ceny paliwa w ciągu ostatnich 10 lat, silniki o tak ogromnych pojemnościach wydają się kompletnie nieadekwatne, szczególnie w czasach, gdy w Europejskich modelach użytkowych panują pojemności 2-3 krotnie mniejsze, a na pierwszym planie stoi ekonomia a ich wartości użytkowe nadal są imponujące.

Było tylko kwestią czasu, żeby ideologia „One Ford” rozciągnęła się poza modele popularne, jak Focus czy Mondeo/Fusion. Po 21 latach, od ostatniej, poważnej zmiany nadwozia i 38 (!) gdy stworzono platformę modelu Econovan, Ford unifikuje amerykański model z europejskim, zaawansowanym technicznie a także stylistycznie Transitem. Autem niezwykle popularnym i cieszącym się ogromnym uznaniem na przestrzeni ostatniego pół wieku. Nowy Transit dostępny będzie jako jeden z czterech modeli, jako typowy van, van do przewozu osób, samo podwozie, oraz podwozie przystosowane pod konkretną zabudowę, jako School Bus czy wóż strażacki. Wersje zamknięte dostępne będą w kilku długościach, z dwoma rozstawami osi i trzema wysokościami dachu. Co ciekawe będą to nadwozia samonośne. Ford rozpoczyna więc ofensywę pełną siłą. Napędem nowego Transita zajmą się trzy jednostki napędowe. Dwie benzynowe i jedna dieslowska. Benzynowe silniki przystosować można będzie seryjnie do instalacji gazowej CNG lub LPG. Wnętrze nowego auta użytkowego Forda nie ma nic wspólnego z aktualnie oferowaną wersją. Jest bardzo podobne do innych mo-

deli forda. Modeli osobowych. Jest to niewątpliwie ogromną jego zaletą, wreszcie auto użytkowane do pracy może dawać wrażenie i komfort podróżowania auta osobowego. Nowy model na rynku dostępny będzie na przełomie 2013 i 2014 roku. Miejmy nadzieję, że odniesie rynkowy sukces i spowoduje, że

konkurenci z koncernu Chryslera oraz GM wkrótce także wprowadzą do swojej oferty samochody znacznie bardziej przyjazne dla użytkownika, które zastąpią proste, toporne i paliwożerne dinozaury. Adam Biegalski fot. archiwum


24

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

BEATA GOTUJE POSTNE DANIA NA ŚRODĘ POPIELCOWĄ Środa Popielcowa to pierwszy dzień Wielkiego Postu; w ten dzień katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i napojów alkoholowych.

Sposób przygotowania: Makaron ugotować według przepisu na opakowaniu, zahartować (czyli przelać zimną wodą)i dobrze przecedzić. Basa opłukać i obsuszyć papierowym ręcznikiem. Natrzeć posiekanym czosnkiem i pieprzem, posypać lekko vegetą i skropić sokiem z cytryny. Odstawić na parę minut, aby rybka przeszła przyprawami. Cebule obrać, pokroić w kostkę i podsmażyć na oleju, dodać rybkę, uprzednio pokrojoną w grubą kostkę i smażyć przez kilka minut, dodać pokrojone w paseczki pomidorki, smażyć jeszcze przez chwilę, połączyć z makaronem, pod sam koniec dodać pokruszoną fetę, cały czas mieszając. Przed podaniem posypać drobno pokrojoną natką pietruszki.

SAŁATKA ZIEMNIACZANA

TATAR ZE ŚLEDZIEM Składniki: 6 filetów śledziowych ze słoika w zalewie z oliwy, 5 cebulek szalotek, 4 spore ogórki kiszone, 10 marynowanych pieczarek, 4-5 marynowanych śliwek, 2 łyżki musztardy, świeżo mielony kolorowy pieprz, sok z cytryny, 2-3 łyżki oleju z pestek winogron (grapeseed oil), 1/3 pęczka szczypiorku Sposób przygotowania: Filety odsączyć, skropić sokiem z cytryny i pokroić w drobną kostkę. Szalotkę obrać i drobno pokroić, ogórki, pieczarki, śliwki i szczypiorek posiekać. Wszystkie składniki włożyć do salaterki, doprawić pieprzem, olejem i musztardą. Delikatnie wymieszać. Wstawić do lodówki na co najmniej godzinę. Przed podaniem uformować porcje w kształcie kulek, podawać z bułką i masłem.

ZUPA SEROWA fot. 365dniwkuchni.blogspot.com

Składniki: 3 serki topione,3 szalotki, 2 ząbki czosnku,1 litr wywaru jarzynowego, 3 łyżki masła, 1/2 szklanki śmietany, 3 łyżeczki soku z cytryny, 1/3 pęczka świeżego tymianku, sól i biały pieprz,3 kromki chleba Sposób przygotowania: Szalotki i czosnek obrać, drobniutko posiekać. W garnku rozgrzać 2 łyżki masła podsmażyć szalotki i czosnek, ciągle mieszając, wlać bulion, dodać pokrojone serki i śmietanę. Gotować na małym ogniu mieszając aż serki się dobrze roztopią. Doprawić solą, pieprzem i sokiem z cytryny do smaku. Zmiksować. Kromki chleba pokroić w kostkę i podsmażyć na reszcie masła. Zupę nalać do talerzy, posypać posiekanym tymiankiem i grzankami, od razu podawać.

MAKARON Z FETĄ I RYBĄ Składniki: 1 opakowanie makaronu typu kokardki, 1 duża cebula, 10 plasterków suszonych pomidorów w oliwie, 200 gr sera feta, 4-5 filetów z basa, 2-3 ząbki czosnku, olej do smażenia, pieprz, 2 łyżeczki vegety, ewentualnie sól, (ale z solą trzeba bardzo uważać ponieważ vegeta i feta są słone) natka pietruszki, oraz trochę soku z cytryny

fot. dzienkucharzenia.blogspot.com

Składniki: 1 kg małych ziemniaczków, 3 spore ogórki kiszone, 1/2 pęczka rzodkiewek, 6 jajek, 1/2 pęczka szczypiorku, 1 papryka czerwona, 1 żółta, 1 por (biała część), 2 łyżki musztardy (najlepiej sarepskiej), 3-4 łyżki majonezu, sól, pieprz do smaku Sposób przygotowania: Ziemniaki dokładnie myjemy i szczotkujemy. Gotujemy w mundurkach, odcedzamy i odparowujemy, studzimy( jeżeli ziemniaki są sporawe, to kroimy na połówki lub ćwiartki). Jajka gotujemy na twardo, studzimy i obieramy, kroimy w ósemki. Rzodkiewkę myjemy i ścieramy na tarce jarzynowej, ogórki też ścieramy na tarce o grubych oczkach. Por dokładnie myjemy i drobno kroimy, papryki czyścimy z gniazd nasiennych myjemy i kroimy w drobną kostkę, szczypiorek myjemy i drobno kroimy. Wszystkie składniki łączymy razem, solimy i pieprzymy, dodajemy musztardę i majonez, delikatnie mieszamy. Odstawiamy na parę minut w chłodne miejsce, aby wszystkie składniki dobrze się połączyły.

Serdecznie pozdrawiam i życzę smacznego. Zapracowanych Czytelników zapraszam do zamawiania potraw, przygotowanych przeze mnie na każą okazję, np. urodziny, chrzciny czy komunię. CHCESZ ZOSTAĆ GOŚCIEM NA WŁASNYM PRZYJĘCIU – zadzwoń do mnie: (905) 785-2431. Dogadzajmy sobie i jedzmy smacznie! Beata Orgacka


25

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

Promocje Husarza

20% zniżki na romanse ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ: WWW.HUSARZ.COM

Księgarnia HUSARZ tel. 905-277-5171 Mississauga 1906 Dundas St. E. Unit 3, 4

LUDZIE

5310 YONGE STREET Kto zaczynał ten wie, że zaczyna się na ogół źle. Szuka się po omacku i idzie byle gdzie. Potem lecą dzień za dniem byle jak, acz bezpiecznie Czy pamiętasz o marzeniach? - Raczej niekoniecznie

Mój słabo rymowany wstęp może przywołać Państwu różne skojarzenia. Może pracę, może związek, może ostatnie zakupy na przecenie. Ja jednak mam coś innego na myśli. Jako istota wyjątkowo społeczna wciąż i bardzo aktywnie walczę o aklimatyzację w Kanadzie. Walczę z brakiem szkolnych przyjaźni, bliższych i dalszych znajomych, i oczywiście rodziny. Kursy witrażu, Andrzejki, ESL, trele morele - mam już za sobą, a znajomości i kontaktów wciąż jak na lekarstwo. Od kiedy zmądrzałam, a stało się to kilka lat po studiach, zawsze starałam się otaczać ludźmi, którzy mi imponują, inspirują, są godni podziwu i naśladowania, zdobywają i osiągają - a ja z nimi. Jeśli szukasz podobnego grona nowych znajomych, mam coś fantastycznego do zaproponowania. Na 5310 Yonge Street mieści się ni to szkoła, ni to klub. Nazywa się Success School, a prowadzi ją człowiek-orkiestra Brian Bowen, który wraz z żona Imaldą codziennie organizują coś, czego nigdy wcześniej nie znalazłam. We wtorki - koło dyskusyjne, najnowsze widomości omawiane i dyskutowane przez ludzi z różnych stron świata. W piątki - wieczory filmowe, a w nich fragmenty filmów, które prowokują do dyskusji. W niedziele English Circle - wieczorne rozmowy na tematy bieżące. Wszystko dla ludzi pragnących wzbogacić swój język angielski. Wśród nich - lekarze zaczynający nową karierę w nowym kraju, inżynierowie przysłani na kontrakty, specjaliści branż wszelakich. Cudowna mieszanka ambitnych i przedsiębiorczych ludzi, otwartych na nowe doświadczenia i kontakty. Każde spotkanie kończy się wspólnym wyjściem do pobliskiego baru: rozmowy, wizytówki. I już wracasz do domu bogatszy. Marta Kaczmarski (znajdź mnie na facebooku) fot. www.canadianacademicsuccess.com


26

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

Dieta musi być mądra a nie trudna Odchudzanie najczęściej kojarzy się nam z wyżeczeniami, ograniczeniami, taka nierówna walka. Tak się dzieje najczęściej, kiedy własnym sposobem staramy uporać się z problemem. Najprostrzą czynnością którą sobie serwujemy to ograniczanie wielu produktów spożywczych, oraz ich eliminowanie. Gdyby to było takie proste i łatwe, to problem z otyłością zapewne przestałby istnieć. Należy zdać sobie sprawę, że nadwaga zakwalifikowana, została przez Międzynarodową Organizację Zdrowia, jako jednostka chorobowa. Nie leczmy się sami. Nadwaga jest bezpośrednią przyczyną wielu schorzeń, bardzo niebezpiecznych dla naszej kondycji zdrowotnej a nawet życia. Praktycznie nigdy nie wiążemy naszej nadwagi z wiekiem tzn. wiek kalendarzowy jest znacznie różny od wieku biologicznego. Nadwaga, jest tego wynikiem i tak np. osoba 40 letnia ( wiek Kalendarzowy) z nadwagą około 20 kg- wiek biologiczny takiej osoby, zbliżony jest do wieku osoby 50-letniej, czyli jest około 10 lat starszej. Jak widać nadwaga zdecydowanie postarza nasz organizm. Dlatego chcąc, utrzymać zdrowy i jak najdłużej młody organizm, należy dbać o szczupłą sylwetkę. Nadwaga doprowadza nas do dużej depresji, zamykamy się w sobie. Otyłość jest również powodem oziębłości seksualnej. Męższczyżni harakteryzują się zdecydowanie mniejszą sprawnością, jak i poprzez układ hormonalny mają mniejsze możliwości. Kobiety spostrzegają się jako mniej atrakcyjne, często rezygnują z seksu zubożając tym samym związek małżenski. Należy ten stan odwrócić i zacząć działać jak najszybciej. Nasze przygotowanie oraz nastawienie do zwycięstwa z nadwagą jest bardzo istotny. Od czego zacząc: 1. Powiedzmy o swoich planach pozbycia się tych uciążliwych kilogramów, swojej rodzinie, znajomym to ważne żeby nas wspierali i wspomagali. Często jednak robimy to w ukryciu. 2. Jeżeli to możliwe posprzątajmy z domu wszystko co jest niezdrowe i tuczące: sól, cukier, tłuszcze trans, mąkę, żywność przetworzoną, napoje słodzone, słodycze - one zawierają duże ilości tłuszczy trans. 3. Jedz codziennie bardzo podobnie. 4. Zmień naczynia ( talerze) na mniejsze. Zawsze przez tę zamianę mając mniejszy talerz zjemy mniej. 5. Sprawdż czy działa na Ciebie zwilżyj wargii językiem i powoli wciągnij powietrze przez usta , będzie wpływać zimne powietrze i uspokoi chwilowy głód. 6. Stres często przysparza dużych ilości kilogramów, postaraj się być jak najdłużej czymś zajęty np. czytanie, kino dobry film, długie spacery, ćwiczenia fizyczne, naucz się prawidłowo oddychać. Wszystko co będzie nas relaksować zawsze sprzyja odchudzaniu. 7. Hamulce fizjologiczne to problemy z tarczycą, zaparcia, tabletki hormonalne. Barriery te są jednak do przełamania. Program kontroli wagi Shapeworks Shapeworks - to program dla każdej osoby bez względu na wiek czy płeć. To kompozycja wysokiej jakości składników odżywczych pochodzenia roślinnego (zioła). System kontroli wagii shapeworks dostarcza kluczowe składniki odżywcze witaminy: A, C i E, B1, B2, B6, B12, niacynę, kwas foliowy, i kwas pantotenowy, minerały, nienasycone kwasy tłuszczowe, zdrowe węglowodany, błonnik, wysokiej jakości białko roślinne (soja) oraz unikalną mieszankę ziół. Tak przygotowany program stanowi uzupełnienie naszego codziennego jadłospisu, zapewniając najlepsze odżywianie przez cały dzień. Wysoka zawartość białka roślinnego, a niska zawartość węglowodanów ma olbrzymi wpływ na sposób jak i jakość utraty nadwagi. Białko roślinne zawarte w Formule -1( koktajl białkowy) w połączeniu z białkiem zwierzęcym, daje uczucie sytości, utrzymuje mięśnie w najlepszej kondycji oraz ma przeogromny wpływ na elastyczność naszej skóry. Program dobierany jest indywidualnie dla każdej osoby. Dla osób lubiących podjadać pomiędzy glównymi posiłkami, lub jedzących raz, czy dwa razy dziennie, podawane są przekąski. Osoby o ciągłym zapotrzebowaniu na słodycze otrzymują produkty regulujące tę skłonność. Program ogranicza zbędne kalorie równocześnie odżywiając nasz organizm. Rezultaty to od 6 do 8 kg /miesięcznie oraz od 2 do 3 rozmiarów.

Bogdan Szpirak, BIOVIS Wellness Centre Weight Loss – www. nadwaga.ca Tel - 905 804-8885 Audycje radiowe 530 AM sobota od 6 do 8 PM.


27

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013 DBAJ

O ZDROWIE

Staw kolanowy Staw kolanowy jest jednym z największych i najbardziej złożonych funkcjonalnie i mechanicznie stawów organizmu. Spoczywa na nim bezpośrednio ciężar całej górnej części ciała. Przeciążenia działające na staw kolanowy w trakcie wykonywania codziennych czynności są znaczne, a siły działające na aparat więzadłowy mogą przekroczyć ciężar naszego ciała. Odbywa się to za sprawą precyzyjnego i sprawnie funkcjonującego aparatu wzmacniającego i stabilizującego staw kolanowy. Przez swoją złożoność staw kolanowy jest wyjątkowo podatny na różnorakie uszkodzenia, powodowane przez nadwagę, urazy, chorobę zwyrodnieniową czy inne choroby. Bardzo ważne jest, aby nie lekceważyć nawet najdrobniejszych urazów, gdyż może to doprowadzić do poważniejszych konsekwencji. Zmiany zwyrodnieniowo-zniekszta-łcające stawu kolanowego są najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych oraz pogorszenia stanu ogólnego i funkcjonalnego chorego. Podczas przebiegu tego schorzenia zniszczeniu ulegają takie struktury jak chrząstka, która pokrywa powierzchnie stawow, a także tkanka kostna, znajdująca się poniżej oraz torebka stawowa. Na początku dochodzi do procesu degeneracji i niszczenia chrząstki stawowej, następnie występują zmiany w postaci torbieli i wyrośli w warstwie podchrzęstnej, a następnie dochodzi do zmian zapalnych błony maziowej oraz otaczających ją tkanek. W końcowej fazie występuje obraz zniekształcone-

go stawu. W stadium bardziej zaawansowanym choroby występuje niestabilność więzadłowa. W stawie stwierdza się ograniczenie ruchomości rzepki w stawie rzepkowoudowym. Później występują zaburzenia osi kończyny w postaci koślawości lub szpotawości kolana. Chód staje się niewydolny, utykający, ponadto w zaawansowanych przypadkach dochodzi do zaniku przyśrodkowej głowy mięśnia czworogłowego. Najczęstsze urazy kolana Naciągnięcie więzadeł i torebki stawowej, rozciagnięcie więzadeł i torebki stawowej, pęknięcie łękotek, umożliwiających zginanie i prostowanie w stawie. Nieleczone i nierehabilitowane może doprowadzić do operacji. Zerwanie więzadeł i torebki, zwichnięcie stawu kolanowego, złamanie rzepki, złamanie śródstawowe kości wchodzących w skład stawu. Większość urazów I schorzeń stawu kolanowego powinna być zakończona rehabilitacją, która przynosi znakomite efekty i często pozwala powrócić do stanu zdrowia sprzed urazu. Fizjoterapia świetnie przyspiesza proces gojenia. Przeważnie tkanki miękkie (ścięgna, więzadła) goją się aż do 12 tygodni. Przez zabiegi fizjoterapeutyczne można znacznie skrócić czas gojenia nawet do kilku tygodni. Zabiegi fizjoterapeutyczne i akupuktura zmniejszają powstawanie blizn i zrostów. Specjalnie przygotowane ćwiczenia dla każdego pacjenta wzmocnią mięśnie kolan i biodra. Katarzyna Wódz Registered Physiotherapist DYNAMIC PHYSIOTHERAPY tel. (905) 273-5433, (905) 331-0900

CIEKAWOSTKI

Chilli na ból stawów Maść z dodatkiem piekącego chilli po kilku chwilach złagodzi ból stawów i mięśni, zamiast te dolegliwości wzmagać. Po zjedzeniu, chilli rozgrzeje organizm i pomoże w trawieniu. Papryka przywędrowała do Europy z Ameryki. Jej różne odmiany szeroko się rozpowszechniły. Jest lubianym warzywem, a odmiany ostre mają swoich zagorzałych przeciwników i wielbicieli. Pieprzowiec roczny Capsicum annuum L. lub papryka owocowa (chilli, pieprz kajeński) Capsicum frutescens L., oczywiście mogą zaszkodzić, bo każdy nadmiar szkodzi, ale aby zrobić sobie krzywdę tymi warzywami trzeba by ich zjeść naprawdę bardzo, bardzo dużo. Faktem jest, że wywołują pieczenie i ból, dla wielu nieprzyjemny. Gdy po ostrym posiłku pojawia się tkliwość, wrażliwość organów wewnętrznych – oznacza to, że został przekroczony osobisty, indywidualny próg wrażliwości danej osoby. Dla każdego jest on inny. To nie samo chilli drażni kubki smakowe i zakończenia nerwowe, ale zawarte w nim kapsacynoidy, głównie kapsaicyna. Choć istnieje w czystej formie (wypreparowana) nie jest dostępna dla przeciętnego człowieka. Uwaga - kapsaicyna rozpuszcza się w tłuszczach i alkoholu, a nie w wodzie. Czyli jeśli trzeba zniwelować jej piekące efekty - picie wody nie pomoże. W zestawie ratunkowym bardzo polecane są tłuste mleka, jogurty,oleje, a nawet alkohol. Co ciekawe, choć kapsaicyna powoduje pieczenie i ból, aż do bardzo silnych stanów, jest też używana w maściach jako środek łagodzący inne bóle. fot. Catalin Petolea/Depositphotos.com


28

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

PODRÓŻE

FASCYNUJĄCY VERACRUZ

Romantyczna Vallarta Złociste piaski plaż Pacyfiku, wokół góry Sierra Madre pokryte dżunglą. Puerto Vallarta wita! Jak zwykle, pierwsze co czynię po przyjeździe do hotelu, to pędzę co sił w nogach żeby obejrzeć plaże. No, pięknie! Z lubością wdycham nieskażone niczym powietrze. Fale oceanu nucą sobie tylko znaną melodię. Stoję na brzegu, przymykam z błogością oczy... Nagle, tracę grunt pod nogami... Co się dzieje? Potężny prąd podwodny zbija mnie z nóg, wpadam w otchłań wodną, brakuje mi tchu! Potężne fale zagarniają mnie w głąb swego królestwa. Nieee! Pomocy! Pojawiają się sylwetki ludzi, wyciągnięte ręce pomagają mi wywlec się na suchy ląd. Było gorąco! Dziękuję przybyszom za wyciągnięcie z topieli. W przemoczonym ubraniu, z rozmazanym makijażem, z piachem we włosach przedstawiam sobą obraz nędzy i rozpaczy. Nic dziwnego, że nikt nie zażywa tutaj kąpieli. Prądy

stniale zdarzenie. Powitanie z Pacyfikiem nie wypadło zbyt ciepło. Idziemy się rozlokować. Puerto Vallarta zawdzięcza swoją dzisiejszą sławę gwiazdom Hollywood, które odkryły ten uroczy zakątek w latach 60-tych XX w. Miasto zyskało na znaczeniu, kiedy na ekrany kin wszedł film Johna Hustona „Noc iguany”, nakręcony w 1964 r. na plaży Mismaloya. Richard Burton, gwiazdor tej adaptacji dramatu Tennessee Williamsa, kupił w pobliżu dom, a jego znajomość z przy-

Puerto Vallarte: malecon - bulwar spacerowy

są naprawdę zdradzieckie, przecież stałam tylko po kolana w wodzie! Niesamowity ten Ocean Spokojny (jaki tam on zresztą spokojny!). Pływania w nim, niestety, będę musiała sobie odmówić. No cóż, pozostaje do wykorzystania kompleks basenowy, imponujący zresztą, z wymyślnymi mostkami i zielonymi wysepkami. Rozczarowana idę w stronę recepcji; turyści (nie jest ich dużo, bo hotelik mały) przyglądają mi się badawczo, jakbym co najmniej była jakimś, rzadko spotykanym okazem zoologicznym. Pojawia się mąż, z okrzykiem na ustach i bladym licem podbiega. Pokrótce streszczam zai-

szłą żoną Elizabeth Taylor przyciągnęła uwagę mediów. Ekipie filmowej i gwiazdom (Burt Lancaster zapowiadał swoje przybycie, ale ostatecznie zmienił plany) towarzyszyly rzesze reporterów, których relacje przyczyniły się do popularyzacji Puerto Vallarta. Szczerze żałuję, że nie mogłam ujrzeć tego na własne oczy! Dom sławnej pary, przy ulicy Zaragoza 445 jest w tej chwili pensjonatem i zachował autentyczne meble (wstęp płatny). Później nakręcono tu jeszce sceny do „Predatora” z Arnoldem Schwarzeneggerem w 1987 r. i „Puerto Vallarta Squeeze” z Harvey’em Keitelem w 2002 r.

Romantyczna Vallarta

Vallarta rozciąga się wzdłuż brzegu Bahia de Banderas - Zatoki Flag (nazwanej tak ze względu na barwne koszule, noszone kiedyś przez tubylców) w stanie Jalisco. Jest to jedna z największych zatok na świecie, gdzie każdej wiosny zbierają się migrujące walenie, a delfiny odbywają gody. Nazwa miasta pochodzi od nazwiska prawnika i gubernatora stanu Jalisco - Ignacio Vallarta, towarzysza walk Benito Juareza. Czyli jest to, krótko mówiąc Miasto Vallarty. Badania archeologiczne prowadzone w rejonie miasta wskazują, że region był zamieszkały co najmniej od 560 r. p.n.e. Od okresu 800-1200 n.e. (podobnie jak większość terytoriów stanów Nayarit i Michoacan) Jalisco należał do kultury Aztatlan. Kroniki dokumentują wiele potyczek rozegranych na tych terenach. W 1524 r. odbyła się tutaj olbrzymia bitwa pomiędzy Cortesem a armią 20.000 tys. Indian. Cortes odniósł zwycięstwo i objął kontrolę nad doliną Ameca. Jednak przez długi czas nie udało się podporządkować lokalnych Indian Huicholi, żyjących w niedostępnych dolinach i na zboczach Sierra Madre Occidental. Dopiero 200 lat po zwycięstwie Cortesa, w 1772 r. misjonarzom francuskim powiódł się projekt zbudowania tu pier wszych kaplic i kościołów katolickich. Tak, ciekawa ta historia miasta. Ale, ale! Dosyć tych faktów historycznych, czas na zwiedzanie! Po żywiołowej dyskusji decydujemy się z Piotrkiem na wypożyczenie jeepa, bez dachu oczywiście - będzie łatwiej rejestrować krajobrazy. W planie mamy odwiedzenie rezer watu żółwi, gdzie można zobaczyć dopiero co wyklute

żółwiki (gatunek Olive Ridley), podążające za głosem natury do oceanu; oprócz tego w San Blas mają na nas oczekiwać kłapiące mordą krokodyle, dzikie ptactwo i inne atrakcje. Nie chcemy jechać z wycieczką, bo zawsze łączy się to jednak z marnowaniem czasu - czy to na „przymusowe zakupy”, czy to na posiłek wlekący się w nieskończoność. Z reguły jest to strata 3-5 godzin. Zaopatrzeni w mapę, pełni optymizmu gotowi jesteśmy na nowe wyzwania! Zrywamy się o poranku. Jeep stoi podstawiony przez pracowników wypożyczalni. To jest serwis! Radośnie wskakujemy do wehikułu, nie otwierając drzwi. A co! Ma się te kończyny wyćwiczone! Z impetem opadam na siedzenie, coś tam w środku trzasnęło. Ruszamy drogą w kierunku północnym, na San Blas. Pogoda piękna, słońce przyświeca, turkusowe niebo, „fotograficzne chmurki”. Chce się żyć! Rozpieram się wygodniej na siedzeniu. Brzdęk! Oparcie gwałtownie opada do tyłu! Próby naprawienia usterki spełzają na niczym. Mam dwie opcje - wygodne leżenie na płasko i podziwianie nieba, lub w pozycji skurczonej, z wygietymi w pałąk plecami zachwycanie się krajobrazami. Wybieram drugi wariant. Po 15 minutach mam dość, łapie mnie skurcz... Chyba nie dojadę! Jak potoczyły się losy obolałej podróżniczki? Gdzie te wodospady? Widzial ktoś krokodyle? Na te pytania od powiedź w na szym na stępnym spotkaniu. Gorąco zapraszam. Krystyna Sienkowiec fot. autorka

ZATRUDNIĘ KOBIETY DO SPRZĄTANIA DOMU. DOJAZD ZAPEWNIONY. (416) 995-4208


29

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013 czyli chaotyczna historia rocka

AUTOBIOGRAFIA czyli listy Hołdysa z USA (3) Chicago, 24 sierpnia 1976 r. Sewciu !!! Jedną z najsympatyczniejszych rzeczy jakie ujrzałem w tutejszej TV to reklama KILLERA. Okazuje się, że firma ta (RIAD) produkuje cały asortyment takich dezodorantów, a także naboje do gazowych pistoletów o ładnej nazwie "seat down". Sądzę, że wraz z moim powrotem skończą się Twoje kłopoty z tymi brązowymi skurwysynami*, bo przywiozę Ci produkt tej firmy, dezodoro o nazwie "THE END". Skądinąd zresztą myślę, że ci ludzie robią sobie jaja, bo w nazwach swych produktów mają to co jest strasznie grepsowne (preparat do zabijania mrówek nazywa się "laser", a do spryskiwania jabłek "Wilhelm Tell"). Fakt, że Amerykanom to się też podoba. Reklama ta pojawiała się regularnie co parę minut w trakcie konwencji republikanów gdzie, jak Ci zapewne wiadomo, minimalnie wygrał Ford. A szkoda, bo Reagan by mi bardziej pasował. I uwaga, mimo iż wszyscy pragną tu (w Chicago) zwycięstwa Forda okazuje się, że Carter ma w tej chwili ogromną przewagę (jakieś 70:30). Wyjadacze jednak twierdzą, że w

listopadzie będzie odwrotnie. Jak wyglądała kampania republikanów to Ci opowiem, bo opisać tego nie sposób. A teraz co u naszych ludzi. Widziałem ostatnie 20 min. MUHAMMAD ALI SHOW. Clay śpiewał w duecie z Pelem, modlił się do Allaha, rozpierdalał makiety domów i wyciskał w ręku sok z cytryny (twierdząc, że to jego komornik robi to tak samo), przekonywał murzynów do braterstwa i miłości (mają swojego kandydata na prezydenta, hi! hi!), a Frazierowi obiecał, że ten będzie po walce z nim w stanie zmieścić się do pudełka Winstonów. Inna sprawa, że trzy dni temu byłem w Great America, największym amerykańskim wesołym miasteczku, gdzie Murzyn typu "Youuu!!!" rozbijał pięściami mury i pytał ludzi o adres Claya. Bobby Fiszer natomiast podobno udziela porad psychologicznych ludziom z NASA. Po całej Ameryce jeździ paru innych naszych ludzi i mówią o sobie i swoich krajach, ale tego TV nie transmituje. Transmituje zaś wszystkie mecze futbolu amerykańskiego (ale się napieralają) i baseballu, ale tych gier niestety nie rozumiem. Byłem na "Egzorcyście" i obu częściach

Zespół ORLĘTA (Hołdys drugi z prawej)

"Emanuelle", oraz na rewelacyjnym filmie "The Drum", który na pewno nie będzie u nas wyświetlany. W każdą niedzielę wyświetlają w TV "Kojaka" i faktycznie wspomniane grepsy są i to fajne, ale same filmy to takie jak cała masa innych (Święty), i tylko ten łysy Telly Savallas jest uwielbiany przez parę milionów towarów. Poza tym głośno tu o Polańskim, a o Urbaniaku jeśli już ktoś wie, to to, że jest to średniak (naprawdę). Głośno też o Lipińskim, ale to inna sprawa. Fakt, że o Polakach tu się mówi dużo (200 lat USA) i to naprawdę dobrze, chociaż ci sami Polacy, którzy tu są od niedawna ale na stałe, nie mają naj-

lepszej opinii. I z tego co sam zauwżyłem jest to słuszne - jest to wyjątkowo durny element, który zdaje się nie wiedział czym ryzykuje. Tu na pewno nikt im nie pomoże. Zaraz na początku miałem aparaturę SUNN, ale teraz zamieniłem to na "Peavey" (czyta się "PIWI"), przy czym wkrótce dokupuję wzmacniacz bass (kolumnę do basu mam), tak więc będę już miał dwa zestawy. Mam ponadto gitary Gibson SG oraz bass Gibson EB 3 (dla Lipki). Z gitarą SG miałem niezły numer - otóż po dziewięciu dniach gryf się wypaczył i zarówno sklep, jak i fabryka nie chciały jej wymienić. Ale są tu i tacy, co na takich sytuacjach robią business - nasi ludzie. Better Business Beaurau. Człowiek wysłuchał mojej skargi, przejrzał jakieś papiery, obejrzał gitarę i dał mi do podpisania jakieś trzy kartki, po czym wręczył mi czek na sumę o 180 dol. większą niż to co sam wydałem na gitarę, i z uśmiechem mi podziękował. Ponoć wydoi od firmy dwa koła, ale to już oni zabiorą. Dobre, co? Sewuś, co tam u Was. Cholenie chciałbym dać banię, ale muszę wytrwać do końca żłopnę po powrocie. Co w Stodole i u znajomych? Już miesiąc tu jestem, a nie mam żadnej wiadomości. Proszę Cię, napisz do mnie jakieś liścidło, bo brak kontaktu wkurwia mnie nieco. No i pozdrów wszystkich. Zbyszek PS. Mafia jest i to niezła. * prusaki - zmora bloków mieszkalnych w PRL Seweryn Reszka www.perfectrockband.pl

Okaż serce swemu sercu! ™

Heart of Gold Formula by TODA

CHOLESTEROL I CHOROBY SERCOWO-KRĄŻENIOWE

Jeśli podwyższony poziom TC i LDL nie mają lub maj ą bardzo słaby związek z chorobami sercowo-krążeniowymi, to bez odpowiedzi pozostaje pytanie: co jest przyczyną wysokiego wskaźnika zachorowań i śmierci spowodowanych tymi schorzeniami, szczególnie w Ameryce Północnej?

Mit czy rzeczywistość? Wiele osób uważa, że wszystkie tłuszcze są złe dla naszego zdrowia. Od lat jesteśmy edukowani i bombardowani przez media, pracowników służby zdrowia, a nawet naszych przyjaciół i rodziny, że jedną z najważniejszych rzeczy, które możemy zrobić aby zachować zdrowie i uchronić się od chorób jest unikanie tłuszczy. Kiedy zaczyna przybywać nam lat... często pierwszym sygnałem ostrzegawczym, że jesteśmy zagrożeni chorobami sercowo-krążeniowymi jest podwyższony cholesterol. Nie bez powodu, wysoki poziom cholesterolu, zwłaszcza lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), został nazwany motorem miażdżycy. Ostatnio jednak coraz częściej pojawiają się badania naukowe, które kwestionują hipotezę cholesterolu (LDL) jako kluczowego czynnika powodującego choroby sercowo-krążeniowe. Dowody na dotychczasową teorię cholesterolu, są ustalone na podstawie stwierdzenia, że wysoki poziom cholesterolu całkowitego (TC) i LDL są związane ze zwiększoną liczbą zawałów serca. Te skojarzenia mogą spowodować, przeoczenie innych kluczowych czynników związany z chorobami serca. Dla przykładu, badacze odnotowali, że połowa osób przyjmowanych do szpitala z chorobami serca miała niski poziom cholesterolu. Tak więc, patrząc tylko na cholesterol, może odwrócić naszą uwagę od czynników chorobowych, które są bardziej odpowiedzialne za schorzenia sercowe, niż sam cholesterol. Biorąc pod uwagę najnowsze badania naukowe, być może należałoby ponownie przeanalizować fakt czy obniżenie poziomu cholesterolu jako pierwszej linii obrony w zapobieganiu ataków serca i udarów mózgu jest najlepszym i najskuteczniejszym środkiem.

Dla przykładu, Francuzi spożywają więcej tłuszczów niż w każdym innym zachodnim kraju (łącznie z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi), natomiast wskaźnik częstotliwości zachorowań i śmierci spowodowanych schorzeniami sercowokrążeniowymi jest we Francji o połowę mniejszy niż w Ameryce Północnej. Sugeruje to, że spożywany tłuszcz nie musi być główną przyczyną chorób serca. Nasuwa się więc pytanie co stanowi standardową, północnoamerykańską dietę? Jednym z najważniejszych czynników różnicujących te diety jest to, że północnoamerykańska dieta zawiera bardzo wysoki poziom, rafinowanych węglowodanów i cukrów a bardzo niski poziom żywności bogatej w naturalne przeciwutleniacze, takich jak owoce i warzywa. Jednym z kluczowych czynników w rozwoju insulinooporności jest dieta bogata w rafinowanych cukry i węglowodany. Nowe podejście jeśli chodzi o zdrowie sercowo-krążeniowe powinno skupić się na codziennej diecie bogatej w przeciwutleniacze i błonnik, a także codziennej aktywności fizycznej, zmniejszeniem stresu, utrzymaniem odpowiedniego poziomu mikroelementów, witamin i niezbędnych kwasów tłuszczowych. Po więcej informacji prosimy o kontakt: TODA Herbal International Inc. Tel. 1-866-933-7008, (+1) 778-838-7008, www.todaherbal.com Materiały zawarte w tym opracowaniu mają charakter informacyjno-edukacyjny i nie służą do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy leczenia indywidualnych osób i ich schorzeń. TODA Herbal International Inc. 2012 K.C-W Wszystkie prawa zastrzeżone


30 PLOTKI

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013 ZE ŚWIATA SZOŁ-BIZNESU

Bradley Cooper sam w kinie

Penélope Cruz: czy spodziewa się dziecka? Media plotkarskie pełne są doniesień na temat rzekomej ciąży Penélope Cruz. Gwiazda na razie ani nie potwierdziła ani nie zdementowała pogłosek. Penélope Cruz i Javier Bardem mają już dwuletniego synka Leonarda. Dla aktorki macierzyństwo to bardzo ważne doświadczenie. W wywiadach chętnie powtarza, jak bardzo zmieniło jej życie. "Od pierwszej sekundy ogarnia cię miłość - opowiada. - To rewolucja. Macierzyństwo zmienia wszystko w ciągu chwili. Matka natura jest bardzo mądra i daje nam dziewięć miesięcy na to, by przygotować się na ten moment. Potem nic już nie jest takie, jak wcześniej".

Dakota Fanning nie chodzi na randki Bradley Cooper bardzo lubi sam chodzić do kina. Poza czerwonym dywanem gwiazdor "Poradnika pozytywnego myślenia" stara się wieść zwykłe życie. Jedną z jego ulubionych przyjemności są samotne wyprawy do kina. "Kocham chodzić do kina w pojedynkę - mówi aktor. - Moje życie jest całkiem normalne". Swoje hobby Cooper może teraz uprawiać z tym większą łatwością, iż nie

ma dziewczyny. Niedawno rozstał się z Zoe Saldaną. Przypisywano mu romans z koleżanką z planu "Poradnika pozytywnego myślenia", Jennifer Lawrence, ale oboje zaprzeczyli tym pogłoskom. W "Poradniku pozytywnego myślenia" aktor wciela się w mężczyznę, który wraca do domu po przeżyciu załamania nerwowego. Film na nasze ekrany trafi już 8 lutego.

Dakota Fanning nie marnuje czasu na randki. 18-letnia aktorka wierzy, że pewnego dnia po prostu spotka swojego przyszłego męża. "Nie chodzę na randki - oznajmiła Fanning. - Mam nieco dziwne wyobrażenie związku, bo moi rodzice poznali się w drugiej klasie i pobrali po ukończeniu studiów. Wyniosłam to z domu i w mojej głowie właśnie tak to wygląda.

Nawet gdy miałam 14 lat i jakiś chłopak mnie podrywał, myślałam sobie: "Przecież za niego nie wyjdę, szkoda mojego czasu i energii". Nie chodzi o to, że jestem naiwna. Ja po prostu wiem, jak to powinno wyglądać i tego się trzymam". Dakota Fanning promuje obecnie dramat "Very Good Girls", w którym zagrała u boku Elizabeth Olsen.

Jennifer Lopez: co mama na to? Mama Jennifer Lopez nie była zachwycona, gdy dowiedziała się, że jej córka spotyka się z o 18 lat młodszym Casperem Smartem. Po rozwodzie z Markiem Anthonym gwiazda znalazła pocieszenie w ramionach młodego tancerza, z którym spotyka się do dziś. Jak sama przyznała, jej mama z początku nie była zadowolona. "Kiedy mama się dowiedziała, że spotykam się z Casperem, spytała: "Co ty robisz?", na co ja odparłam: "Nie mam zielonego pojęcia, więc nie komentuj, tylko mnie wspieraj" - opowiada Lopez. Od 25 stycznia widzowie w Ameryce Północnej mogą podziwiać Jennifer Lopez w filmie "Parker".


31

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013 WTOREK, 12 LUTEGO 06:15 Szalone serce - telenowela 07:00 Serwis pogodowy 07:20 W-11 Wydział Śledczy 07:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:35 Rozmowy w toku - talkshow 12:20 Reguły gry - serial komediowy 12:45 Serwis pogodowy 13:00 Szalone serce - telenowela 13:45 Ukryta prawda 14:30 Odrobina Polski 14:45 Idealna niania 15:20 X Factor - program rozrywkowy 16:40 Pascal: po prostu gotuj 17:05 Rozmowy w toku - talkshow 17:50 Szalone serce - telenowela 18:40 Ukryta prawda - serial 19:25 W-11 Wydział Śledczy 20:00 Fakty - program informacyjny 20:30 Sport - program informacyjny 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 21:30 Reguły gry - serial komediowy 22:00 Idealna niania - program rozrywkowy 22:35 Kuba Wojewódzki 23:25 Hallam Foe - film dramat 01:00 Komandoria - serial przygodowy 01:50 Co za tydzień - magazyn 02:10 W-11 Wydział Śledczy - serial 02:45 Na Wspólnej - serial obyczajowy 03:10 Reguły gry - serial komediowy 03:35 Ukryta prawda - serial 04:20 Rozmowy w toku - talkshow 05:00 Fakty - program informacyjny 05:25 Sport - program informacyjny 05:30 Pogoda 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Pascal: po prostu gotuj

ŚRODA, 13 LUTEGO 06:15 Szalone serce - telenowela 07:00 Serwis pogodowy 07:20 W-11 Wydział Śledczy 07:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:35 Rozmowy w toku - talkshow 12:20 Reguły gry - serial komediowy 12:45 Serwis pogodowy - Polska 13:00 Szalone serce - telenowela 13:45 Ukryta prawda - serial 14:30 Polak potrafi - program rozrywkowy 14:55 Nie ma lipy - program rozrywkowy 15:20 X Factor - program rozrywkowy 16:40 Wiem, co jem - magazyn

17:05 Rozmowy w toku - talkshow 17:50 Szalone serce - telenowela 18:40 Ukryta prawda - serial 19:25 W-11 Wydział Śledczy 20:00 Fakty - program informacyjny 20:30 Sport - program informacyjny 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 21:30 Reguły gry - serial komediowy 22:00 Album - serial obyczajowy 23:00 Czerwone i czarne - serial dramat 23:55 Na osi - program motoryzacyjny 00:20 Trzy róże Ewy - miniserial obyczajowy 01:50 Gliny - program motoryzacyjny 02:10 W-11 Wydział Śledczy - serial 02:45 Na Wspólnej - serial obyczajowy 03:10 Reguły gry - serial komediowy 03:35 Ukryta prawda - serial 04:20 Rozmowy w toku - talkshow 05:00 Fakty - program informacyjny 05:25 Sport - program informacyjny 05:30 Pogoda 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Wiem, co jem - magazyn

CZWARTEK, 14 LUTEGO 06:15 Szalone serce - telenowela 07:00 Serwis pogodowy 07:20 W-11 Wydział Śledczy 07:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:35 Rozmowy w toku - talkshow 12:20 Reguły gry - serial komediowy 12:45 Serwis pogodowy 13:00 Szalone serce - telenowela 13:45 Ukryta prawda - serial 14:30 Początki polskiej awiacji Port Lotniczy w Ławicy 15:20 Pomysł na weekend - serial dokumentalny 15:50 Historia polskiej piłki nożnej - polonia Bytom 16:40 Po mojemu, Wojciech Cejrowski 17:05 Rozmowy w toku - talkshow 17:50 Szalone serce - telenowela 18:40 Ukryta prawda 19:25 W-11 Wydział Śledczy 20:00 Fakty - program informacyjny 20:30 Sport - program informacyjny 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 21:30 Reguły gry - serial komediowy 22:00 Upalne lato w Marienbadzie - film melodramat 23:40 Sekrety chirurgii - program medyczny 00:25 Powrót do raju II - serial obyczajowy 01:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 01:55 Odrobina Polski - program rozrywkowy 02:10 W-11 Wydział Śledczy - serial 02:45 Na Wspólnej - serial obyczajowy

03:10 Reguły gry - serial komediowy 03:35 Ukryta prawda - serial 04:20 Rozmowy w toku - talkshow 05:00 Fakty - program informacyjny 05:25 Sport - program informacyjny 05:30 Pogoda 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Po mojemu, Wojciech Cejrowski

PIĄTEK, 15 LUTEGO 06:15 Szalone serce - telenowela 07:00 Serwis pogodowy - Polska 07:20 W-11 Wydział Śledczy 07:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:35 Rozmowy w toku - talkshow 12:20 Reguły gry - serial komediowy 12:45 Serwis pogodowy 13:00 Szalone serce - telenowela 13:45 Ukryta prawda - serial 14:30 Miasto Kobiet - talkshow 15:15 Nieuleczalni - dokument 15:40 Na językach - program rozrywkowy 16:40 Rewolucja na talerzu - magazyn 17:05 Rozmowy w toku - talkshow 17:50 Szalone serce - telenowela 18:40 Ukryta prawda 19:25 W-11 Wydział Śledczy 20:00 Fakty - program informacyjny 20:30 Sport - program informacyjny 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Nieuleczalni - dokument 21:30 Podejrzenie niewinności - film thriller 23:05 MMAster - program rozrywkowy 23:30 Historia polskiej piłki nożnej - polonia Bytom 00:15 Czerwone i czarne - serial dramat 01:10 Kuba Wojewódzki - program rozrywkowy 01:55 Superwizjer - program reporterów 02:20 W-11 Wydział Śledczy - serial 02:50 Miasto Kobiet - talkshow 03:35 Ukryta prawda - serial 04:20 Rozmowy w toku - talkshow 05:00 Fakty - program informacyjny 05:25 Sport - program informacyjny 05:30 Pogoda 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Rewolucja na talerzu - magazyn

03:30 Podejrzenie niewinności - film thriller 05:00 Fakty - program informacyjny 05:25 Sport - program informacyjny 05:30 Pogoda 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Na osi - program motoryzacyjny

NIEDZIELA, 17 LUTEGO 06:15 Miasto Kobiet - talkshow 07:00 Co za tydzień - magazyn 07:25 MMAster 07:50 Pojechany łikend 08:15 Historia polskiej piłki nożnej - Szombierki Bytom 09:00 Dzień dobry TVN - magazyn 11:05 JAZDA POLSKA, czyli jak przetrwać na polskich drogach 11:30 Polak potrafi - program rozrywkowy 11:55 Jak to jest złowione? 12:20 X Factor - program rozrywkowy 13:45 X Factor - program rozrywkowy 15:05 Pomysł na weekend 15:35 Clever - widzisz i wiesz 16:30 Siłacze - Toruń - eliminacje do Mistrzostw Świata 17:00 Nie daj się oszukać- dokument 17:25 Początki polskiej awiacji Bolesław Orliński 17:50 Początki polskiej awiacji - dokument 18:15 Idealna niania 18:50 Legendy PRL 19:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 20:00 Fakty - program informacyjny 20:25 Sport - program informacyjny 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Trzy róże Ewy - miniserial obyczajowy 22:30 Nie ma lipy - program rozrywkowy 23:00 Superwizjer - program reporterów 23:25 Kryminalni - serial sensacyjny 00:10 Na kłopoty Zawadzka 00:35 Sophie na arabskim targowisku 01:00 Album - serial obyczajowy 02:00 Fajni Chrześcijanie 02:30 Idealna niania - program rozrywkowy 03:10 Powrót do raju II - serial obyczajowy 04:10 Kuba Wojewódzki 05:00 Fakty - program informacyjny 05:25 Sport - program informacyjny 05:30 Pogoda 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Jak to jest złowione?

SOBOTA, 16 LUTEGO

PONIEDZIAŁEK, 18 LUTEGO

06:15 Miasto Kobiet - talkshow 07:05 Maja w ogrodzie 07:30 Polak potrafi 07:55 Pomysł na weekend 08:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 09:00 Dzień dobry TVN - magazyn 11:05 Co za tydzień - magazyn 11:30 Maja w ogrodzie 11:55 Pojechany łikend 12:20 Smak Grenlandii - dokument 12:45 Legendy PRL 13:10 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup i zrób 13:45 Upalne lato w Marienbadzie 15:25 Sophie na arabskim targowisku 15:50 Powrót do raju II - serial obyczajowy 16:50 Fajni Chrześcijanie - serial komediowy 17:20 Na kłopoty Zawadzka 17:45 MMAster - program rozrywkowy 18:15 Nieuleczalni - dokument 18:45 Operacja tuning 19:10 Historia polskiej piłki nożnej 20:00 Fakty - program informacyjny 20:25 Sport - program informacyjny 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 X Factor - program rozrywkowy 23:40 Gliny - program motoryzacyjny 00:05 Nie daj się oszukać- dokument 00:30 Trzynasty apostoł. Wybraniec - serial 01:25 Smak Grenlandii - dokument 01:55 Początki polskiej awiacji Port Lotniczy w Ławicy 02:45 Miasto Kobiet - talkshow

06:15 Szalone serce - telenowela 07:00 Serwis pogodowy - Polska 07:20 W-11 Wydział Śledczy 07:50 Smak Grenlandii - dokument 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:35 Rozmowy w toku - talkshow 12:20 MMAster - program rozrywkowy 12:45 Serwis pogodowy - Polska 13:00 Szalone serce - telenowela 13:45 Ukryta prawda - serial 14:30 Odrobina Polski - program rozrywkowy 14:45 Legendy PRL - program motoryzacyjny 15:10 Trzy róże Ewy - miniserial obyczajowy 16:40 SOS Uroda - program rozrywkowy 17:05 Rozmowy w toku - talkshow 17:50 Szalone serce - telenowela 18:40 Ukryta prawda - serial 19:25 W-11 Wydział Śledczy - serial 20:00 Fakty - program informacyjny 20:30 Sport - program informacyjny 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 21:30 Kung-fu kuchnia - serial dokumentalny 22:00 Sekrety chirurgii - program medyczny 22:50 Kryminalni - serial sensacyjny 23:40 Podejrzenie niewinności - film thriller, Francja 2011 01:10 Siłacze - Toruń - eliminacje do Mistrzostw Świata 02:10 W-11 Wydział Śledczy 02:45 Na Wspólnej - serial obyczajowy 03:10 Kung-fu kuchnia - serial dokumentalny


32

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

Słówko o książkach

O czym szumi wierzba Błyskotliwe dialogi, przynosząca otuchę fabuła i nadzwyczaj sympatyczne postacie. Na podwórzu domu rodzinnego trzech pokoleń kobiet Slocumb dochodzi do odkrycia tajemniczego grobu. Najmłodsza z rodu Mosey właśnie kończy piętnaście lat i postanawia za wszelką cenę wytropić, kto i dlaczego wykorzystał podwórze jej rodzinnego domu na miejsce prowizorycznego pochówku. To, czego się dowiaduje, może kosztować jej rodzinę utratę wszystkiego. Podczas lektury „Tajemnicy wierzby” ogarniają nas podobne doznania do tych, których doświadczamy, gdy się zakochujemy: lekki zawrót głowy, dreszczyk podniecenia, odrobina lęku. Ta powieść jest przyprawiającym o szybsze bicie serca kryminałem, przejmującym dramatem i urzekającą historią zarazem, którą zaludniają szaleńczo odważne, szczerze wzruszające postacie. Joshilyn Jackson„Tajemnica wierzby”

Od 26 latNajwiększy służy służy Poloniiwybór prezentując prezentuj ąc polonijne firmy, firmy, polskich firm organizacje, organizacje, instytucje e kulturalne i znanych ludzi. lu

w Polskim Przewodniku Handlowym

Znajduje si sięę w ka każdym żdym polskim domu oraz w Internecie - w książce i wodnikhandlowy internecie na stronie www www.przewodnikhandlowy.com .przewodnikhandlowy y..com

www.przewodnikhandlowy.com

Aby zamieścić zamieścić ogłoszenie ogłoszenie do następnego następnego wydania, na rok 2013, zadzwoń zadzwoń do Master Printing Inc. Wydanie internetowe zawiera więcej informacji niż książka przed świętami świętami Bożego Bożego Narodzenia. i aktualizowane jest na bieżąco. Polski Handlowy wszdostęp ędzie Nowe, Przewodnik łatwe wyszukiwanie, szybki dociera i przejrzysty działa cały i reklama w nim dzia ła przez ca ły rok. do informacji www.przewodnikhandlowy.com

Dzwo Dzwoń ń ju jużż wszystko dzi dziśś 416-255-9182 Tu znajdziesz czego szukasz!

www.radiopuls.ca


PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

33


34

PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

KRZYŻÓWKA

NieszPracoWłóczy- Brudas i Do wykorzystania czero, wnia kij flejtuch w przyszłoci obłuda plastyka

Narzd gbowy motyla

Dawny podatek polski

Georginia, kwiat

Czuwa lub płynie

Terror, nacisk, presja

Jzyk rodowiskowy

Po stracie m a

10

miechu wart

Jasnofioletowa barwa

4

Wypo ycza ksi ki

5

Owoc ziółko

Potocka, hrabina

6

9-dniowe naboestwo

Objty celibatem

Po przeciwnej stronie wylotu

Ma czeladników

Przyrzd do pomiaru siły

22

16

17

7

Balkon na parterze

12

3

Do wyrobu torebek

24

Ucze podchor ówki

21

Początek tygodnia to czas ustalania obowiązków domowników i oddzielania ich od tego, co ty masz do zrobienia. W pracy spokojnie. Jeśli masz kłopot z koncentracją, zażywaj witaminy, wyjdź na spacer. W środę i czwartek wszystko okaże się możliwe, a niespodzianki będą bardzo miłe. W piątek unikaj tłumu, pilnuj portfela.

LEW

Przed tobą tydzień, kiedy wiele można zdobyć bez większego wysiłku. Dla spraw zawodowych wtorek i środa będą znaczące. Możesz wygrać sprawę w sądzie, poznać kogoś ze szczytów władzy. Nie flirtuj jednak w pracy. Niespożyta energia sprawi, że w działaniu i w relaksie - zwłaszcza w weekend - będziesz mistrzem.

18

PANNA

W finansach wyjdziesz na swoje, obronisz własne racje przed szefem, stosując proste kryterium załatwiania spraw zgodnie z ich wagą. W środę i czwartek dobra aura na spotkania towarzyskie i w interesach. Ktoś starszy z rodziny będzie wymagał opieki. W sobotę odpocznij, nie zajmuj się tym, co cię męczy. W niedzielę spotkaj się z przyjaciółmi.

WAGA

Tydzień pełen nieoczekiwanych wydarzeń. We wtorek patrz uważnie - może obok przechodzi szczęście? W środę kontroluj wydatki, także te pozornie drobne. W pracy unikaj plotek i plotkarzy. Od piątku masz dobrą passę, o jakiej marzysz. W weekend wiele może się udać, ale i ktoś może ci przeszkodzić w realizacji pewnych planów.

SKORPION

Początek tygodnia będzie cię kosztować nieco nerwów - za dużo zostawiasz na ostatnią chwilę. Ale nie walcz z tym, czego zrobić nie zdołasz - czas pracuje na twą korzyść. Wtorkowe pomysły okażą się niepraktyczne, nie forsuj ich. W środę i czwartek intrygujące wydarzenia, ale będzie ci łatwo zapanować nad ich biegiem.

STRZELEC

Wszystkie plany zawodowe uda ci się zrealizować na początku tygodnia. W środę i czwartek grożą ci zatargi ze starszymi kobietami oraz kłopoty w związkach, a także chęć dominowania. Te nastroje miną w piątek i będziesz się dobrze czuć do końca tygodnia. Finanse coraz lepsze. Siła woli i konsekwencja okażą się przydatne także w sprawach osobistych.

KOZIOROŻEC

Nie zabraknie romantycznych chwil, a w pracy okażesz się kimś niezastąpionym. Nie bierz jednak na siebie cudzych obowiązków, trudno będzie później pozbyć się tego balastu. Przekonuj do swych racji, prawda sama szybko wypłynie na wierzch. W czwartek spełnienie marzeń, jakaś gwiazdka spadnie z nieba. Weekend może wymagać wysiłku, by było miło.

Mo na na niej ni

26 20

Krótsza ni płaszcz

19

RAK

2

Chroni j ekolog

27

Lepsze finanse, nowe, intrygujące kontakty - to jest w zasięgu ręki. Pilne sprawy zakończ od razu we wtorek. Nie myśl o kłopotach osobistych, otwórz się na to, co niesie los. Od piątku wzrost chęci działania i siły przebicia. W weekend trzymaj się swojego zdania. Układy rodzinne staną się lepsze, gdy będziesz konsekwentny.

Plasterek ogórka

Cze, uwielbienie

Ostrzegawczy ma znak trójkta

Jap.wojownik Areszt inaczej

BLIŹNIĘTA

Uminiony u atlety

23

Na stropy Karciana bitka Lampa foto. Huck u Twaina

Początek tygodnia dość trudny - przyjdzie ci się zmierzyć z dodatkową pracą lub kłopotami rodzinnymi. W środę dopisze ci humor, a perspektywa dodatkowych dochodów doda ci skrzydeł. W czwartek skorzystaj z okazji - nie odrzucaj zaproszeń, ktoś teraz poznany może ci z czasem bardzo pomóc. Niedziela udana.

13

Posada do obsadzenia

15 Mikka skóra cielca

14

8 25

Litery z pól ponumerowanych utworz rozwizanie - przysłowie polskie. 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

HUMOR Żona do męża: - Boże, jaka z ciebie oferma! W konkursie na największą ofermę na świecie zająłbyś drugie miejsce. - Dlaczego drugie? - pyta mąż. - Bo taka z ciebie oferma!

16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

SUDOKU

***** - Szczęśliwego Nowego Roku! - Zwariowałeś, w lutym? - To już luty?! Cholera, jeszcze nigdy nie wracałem tak późno z sylwestra... ***** - Wiesz Zenek, żona zrobiła się bardzo marudna i od pół roku mnie zanudza. Cały czas przychodzi z tym samym. - Z czym? - Chce, żebym wyniósł choinkę na śmietnik. ***** Szef do psychologa zakładowego: - Doceniam to, co robisz, ale pracoholików to ty zostaw w spokoju!

Może trudniej przychodzić ci realizacja planów, ale nie zniechęcaj się - drobnymi krokami też dojdziesz do celu. Wtorek sprzyja załatwianiu zaległych spraw, porządkowaniu stosunków z innymi. W środę zadbaj o karierę - może zapisz się na jakiś kurs? Od piątku uważaj na zdrowie. Nie szalej na drodze. W weekend dowiesz się czegoś ważnego.

BYK

9

Szczególny alarm

11 Doniczkowa rolina

BARAN

1

Arciuch, aktorka Bajkopisarz z Frygii

HOROSKOP

PANORAMICZNA

WODNIK

RYBY

We wtorek możliwe kłopoty ze zdrowiem, niemądre pomysły, niepokój. Zamiast rzucać się i krzyczeć na resztę świata, skup się na swoich zadaniach. Od środy będzie lepiej, życie się ustabilizuje. Sprawy sercowe się ułożą. Od piątku dobra passa, więcej energii, a to, co się dotąd nie udawało, stanie się łatwe do uzyskania. Obędzie się bez przykrych niespodzianek, jeśli w środę i czwartek będziesz dmuchać na zimne. W te dni unikaj agresji, kłótni, odłóż dyskusje na później, bo nic dobrego z nich dla ciebie nie wyniknie. W piątek ważne okażą się sprawy materialne. Może ktoś odda dług? W weekend nie bój się zmian, radości, okazywania uczuć i odrobiny szaleństwa.


PULS nr 7 (49) 12-18.2.2013

35


Tygodnik Puls_No49/2013  

Tygodnik PULS oprócz oczywiście najciekawszych i najbardziej aktualnych wiadomości z Polski, ze świata i sportu zawierać będzie przede wszys...

Tygodnik Puls_No49/2013  

Tygodnik PULS oprócz oczywiście najciekawszych i najbardziej aktualnych wiadomości z Polski, ze świata i sportu zawierać będzie przede wszys...

Advertisement