Page 1

R{a}dio{custica}

selected 2013


tracklist

1. Sivan Eldar: ON AIR | BEHIND GLASS

13:33

2. Jiří Suchánek: TIME.BREAK 

19:14

3. Boreš & Trojan: SOUVĚTŘÍ | WIND FUSION

17:49

4. Alan Courtis: VLTARANÁ 

19:05

total 

69:41


PremEdice Radioateliéru je exkluzivní premiérovou řadou nové experimentální rozhlasové tvorby, zaměřenou na domácí i mezinárodní scénu radioartu. Český rozhlas Vltava vysílá PremEdici Radioateliéru každý poslední pátek v měsíci ve 22.00. Radioateliér PremEdition is a premiere series for new experimental radio art. It aims to map both the Czech and international radioart scene. It is broadcast by Czech Radio Vltava at 10:00 PM every last Friday of the month. Producent | Producer: Ladislav Železný, Michal Rataj Ilustrace | Illustration: © Adéla Knajzlová Natočeno | Recorded: v Českém rozhlase | in Czech Radio 25.05.2013 (track1) 26.06.2013 (track2) 14.02.2013 (track3) 14.01.2013 (track4) Kontakt | Contact: ladislav.zelezny@rozhlas.cz


track JEDNA | ONE Sivan Eldar: ON AIR | BEHIND GLASS Skladba On Air | Behind Glass byla vytesaná ze zvuků uvnitř i vně studia. Je to otisk Prahy. Jejího jazyka, ulic a umělců. Otisk, který je spíš poetický než konkrétní. Slova jsou barvy rozšířující lidský dech. Také ulice dýchají v podobném kontrapunktu. Je to vnitřní svět, který je občas intenzivně fyzický, někdy kouzelný a jindy děsivý. Podobně, jako se připravuji opustit Prahu, je skladba On Air | Behind Glass také úvahou o odchodu. Ačkoli je rozhlas zde především jevištěm pro utlumené zvuky – šepoty, dechy a vzdechy – je také živnou půdou pro ticho. Prostřednictvím tohoto ticha prozkoumávám cyklickou povahu opouštění a naslouchání.


On Air | Behind Glass was sculpted out of sounds inside and outside the studio. It is an impression of Prague through its language, its streets, and its artists; an impression that is poetic rather than concrete. The words are colors – an extension of breaths. And the streets, too, breathe in counterpoint. It is an internal world that is at times intensely physical, at times magical, and at times frightening. As I prepare to leave Prague, On Air | Behind Glass is also a reflection on departure. While the radio is used as a stage for muted sounds – it whispers, breathes and sighs – it also sets the stage for silence. It is through that silence that I explore the cyclical nature of departing and listening.

hlasy | voices: Spitfire Company – Jindřiška Křivánková, Cecile da Costa, Miřenka Čechová klavír & akordeon | piano & accordion: Marina Kantor bicí | drums: Ian Saxton zvuková procházka | soundwalk: Prague


track DVA | TWO Jiří Suchánek: TIME.BREAK Působením síly na těleso stoupá jeho vnitřní napětí. Se stoupající intenzitou a bez možnosti uvolnění situace kulminuje až do chvíle fatálního narušení vnitřní integrity. Struktura hmoty se bortí a za uvolnění i zvukové energie vzniká z jednoho celku tříšť nových. Zvuková mikroskopická cesta skrz řadu různorodých destrukcí objevuje nové světy vznikající z prachu starých. Použitý akustický materiál vznikl převážně při ničení a rozpadu věcí, popř. při napínání a stlačování materiálů. Studiové nahrávky byly poté pečlivě roztříděny a znovu sestaveny. Kompozice Time.break není objektivním záznamem všemožných destrukcí. Je zvukovou představou napětí, kulminací, prasknutí a uvolnění. V první fázi jsou jednotlivé zlomy jasně čitelné, s velkým prostorem mezi sebou. Postupem času se princip destrukce začíná vkrádat i do samotné povahy skladby, elektronické zvuky začínají dominovat, hustota kolizí roste a z jejich mikročástic se začíná rýsovat polámaný rytmus, který posluchače chvíli vede, vzápětí znejišťuje. „Co mě zajímá je vlastně naopak pevnost, odolnost a přetrvávání – skrze pochopení a obsáhnutí procesů ničení a rozpadu – Fénix.“


A force acting on a body increases its internal tension. With increasing strain and without a chance for release, the situation culminates in a moment of fatal violation of inner integrity. The structure of the object is warped and, accompanied by a release of sound, a shower of new objects is created. A microscopic audio journey through various destructions discovers new worlds created from the dust of old ones. The acoustic material was created primarily during the destruction and disintegration of things, and during the straining and compression of materials. The studio recordings were later carefully sorted and rearranged. Time.break is not an objective recording of all manner of destruction; it is an auditory representation of stress, culmination, rupturing, and release. During the first stage, the fractures can be clearly felt, with much space between each other. Over time, the concept of destruction begins to creep into the very nature of the composition, which begins to be dominated by electronic sounds as the density of collisions increases and their micro-particles begin to form a broken rhythm that briefly leads the listener before suddenly unsettling him. “Essentially, what I am interested in is solidity, resilience, and endurance – by understanding and encompassing processes of destruction and disintegration – like Phoenix.”


track TŘI | THREE Ivan Boreš & Jan Trojan: SOUVĚTŘÍ | WIND FUSION Naším záměrem bylo zachytit mikrostrukturu zvuku v kontinuitě času vymezeného délkou signálu a akustickým prostorem. Kytara – strunný drnkací nástroj se v tomto případě rozeznívá vzduchem z ventilátoru, který zajišťuje stabilní rezonanci strun. Kmit struny je řízený klasickou cestou, tedy zkracováním a prodlužováním její délky hmatem ruky. Výsledné harmonie vznikají přirozenými rezonancemi strun vzduchem. Při vzniku Souvětří jsme chtěli maximálně přiznat, zachovat a podpořit akustické podmínky při nahrávání, časovou formu a prostor. Nahrávali jsme v prachatické Čajovně U Hrušky v noci z 22. na 23. září, kdy nastala podzimní rovnodennost. Většina materiálu vznikla v Marockém salónku. V závěru noci, při sklízení věcí, jsme pustili nahrávku do zvukové aparatury v čajovně a našimi kroky přiznali celý prostor (z Marockého salónku přes průchozí salón čajovny ke vstupním dveřím). První záznam jsme pořídili v 1h43m v noci (první spuštění ventilátoru přiznané v nahrávce), poslední vznikl v 5h55m a trval půl minuty (vypnutí odvětrávacího systému čajovny). Skladba tak v konstantním měřítku zachycuje skutečný čas nahrávání. Souvětří je symbolickou oslavou výročí zrození společného spříznění autorské dvojice Boreš – Trojan (prosinec 2005).


Our aim was to capture the microstructure of sound within a continuity of time defined by signal length and acoustic space. The guitar, a stringed strumming instrument, was made to sound by the air from an electric fan that ensured the strings’ constant resonation. The string’s pitch was controlled in the classical manner – i.e., by shortening or lengthening it with the touch of a hand. The resultant harmonies are produced by the natural resonance of the strings created by the airflow. While working on “Wind Fusion”, we endeavored to maximally acknowledge, preserve, and promote the acoustic conditions and the time and place of recording. We recorded at the “U Hrušky” tearoom in Prachatice during the night of the 22nd and 23rd of September – the autumnal equinox. Most of the material was created in the Morocco Salon. At the close of the night, while cleaning up, we played the recording on the tearoom’s audio system and, through our steps, acknowledged the entire space (from the Morocco Salon via the tearoom’s main room towards the front door). The first recording was made at 1.43am (when we first turned on the electric fan); the last one was made at 5.55am and lasted half a minute (when we turned off the tearoom’s ventilation system). The composition thus captures, at a constant scale, the real recording time. “Wind Fusion” is a symbolic celebration of the birth of the kindred artistic duo of Boreš and Trojan.”

kytara, ventilátor | guitar, electric fun: Ivan Boreš záznam, zvukový design | recording, sound design: Jan Trojan


track ČTYŘI | FOUR Alan Courtis: VLTARANÁ Kompozice vytváří jakési imaginativní propojení mezi dvěma řekami: Vltavou v České republice a řekou Paraná v Argentině. Obě řeky se táhnou v dlouhých tocích napříč svými zeměmi, zkrz městečka i metropole a vytvářejí identitu svých krajin. Vltava teče ze severu Šumavy, protíná Prahu a u Mělníka se vlévá do Labe. Paraná, druhá největší řeka Jižní Ameriky, pramení v severní Brazílii, protéká Paraguayí, Uruguayí a Argentinou, kde v soutoku s dalšími řekami vytváří mohutný proud Río de la Plata estuary. Ten ústí do Atlantského oceánu. Kombinací nahrávek a dalších akustických i elektronických zvukových zdrojů se kompozice pokouší prozkoumávat jakési symbolické propojení mezi těmito dvěma řekami, které souvisí s česko-argentinskou identitou samotného autora.


The piece creates an imaginary link between two rivers: the Vltava in the Czech Republic and the Paraná in Argentina. Both rivers stretch along considerable extensions of their respective countries connecting towns and cities, and building identity across vast landscapes. The Vltava runs north from its source in Šumava, crossing Prague before merging with the Elbe at Mělník. The Paraná, the second largest river in South America, is born in northern Brazil and runs south through Paraguay and Argentina, where it merges with the Paraguay and Uruguay rivers to form the Río de la Plata estuary, which leads into the Atlantic Ocean. Combining recordings and other acoustic and electronic sounds this composition will explore symbolic connections between both rivers while simultaneously delving into the Czech-Argentine identity of the composer himself.

zvukové zdroje: terénní nahrávky, smyčce a procesované hlasy, elektronika. sound sources: field recordings, electronics, strings and processed voices.


R{a}dio{custica} © Český rozhlas 2014 více informací | for more information WWW.RADIOART.CZ

R(A)DIO (CUSTICA) Selected 2013  

DO-IT-YOURSELF CD WWW.RADIOART.CZ selected 2013 01 Sivan Eldar: ON AIR | BEHIND GLASS 02 Jiri Suchanek: TIME.BREAK 03 Bores & Trojan: WIND...

R(A)DIO (CUSTICA) Selected 2013  

DO-IT-YOURSELF CD WWW.RADIOART.CZ selected 2013 01 Sivan Eldar: ON AIR | BEHIND GLASS 02 Jiri Suchanek: TIME.BREAK 03 Bores & Trojan: WIND...

Advertisement