Page 1

a r e i d n a B Ne a r

N B R i d e n i z n a f a v o u an l 3 1 0 2 e r b m e c i d , 3 o r e m u n

S p e c i a l eI n t e r v i s t a : C o s t a n t i n o( A l b aD o r a t a ) : “ èu n ’ A c c aL a r e n t i ag r e c a , ed i e t r ov e d oi S e r v i z i ( s t r a n i e r i ) ” www. r a d i o b a n d i e r a n e r a . o r g


As or pr es a,nel 2010s i et es t at i c ont at t at i epubbl i c at i dal l ar i v i s t a Coas t 2Coas tdi Por t l and.Comes pi egat eques t aat t enz i oneda par t edel panor amad' ol t r eoc eano? Pr obabi l ment el aqual i t àdei s uoni edel l epr oduz i oni nonf a not ar eal l ' es t er ol anos t r apr ov eni enz adal l ' I t al i a,v i s t oc he pur t r oppol ebandal t er nat i v ei t al i anes onopar ec c hi omal v i s t eo addi r i t t ur ai gnor at eperpr ov eni enz a.Spes s oèc ol padi c ompos i z i oni t r oppo" f or z at ament epop" ,def i ni z i onec hes i può appl i c ar ei nogni gener e.Cer t o,magar i s uoner àpr et enz i os a c omes pi egaz i one,manons apr emmoc os aal t r odi r e. . .s appi amo c heal l ' es t er oabbi amor i s c ont r oc hei nI t al i anonabbi amo,anc he daper s onel ont ani s s i medal l as c ena" dar k "c hei nI t al i as embr a es s er ei l nos t r ouni c or i f er i ment o. I nI t al i apens at edi r i us c i r eav er el as t es s adi f f us i one?Qual i s ono i l i mi t i c ui r i s c hi at edi andar ei nc ont r o? Pr obabi l ment ei nI t al i abi s ognapunt ar eadunadi f f us i onedi r i t or no,per c hél ' es t er of i l i adi l agant ef as ìc hec omeal l ' es t er ol eband i t al i anev engonoi gnor at e,c os ìac c adeanc hes ul s uol opat r i o. Pur t r oppoi nI t al i anones i s t eunv er oepr opr i omer c at operquel c hef ac c i amoedunquenoi t endi amoac ons i der ar l ac ome c ons i der er emmounpaes es t r ani er o. . .dac onqui s t ar e! ! ! Ul t i madomanda,dal moment oc hes uonat edal v i v o,qual i s ar annol epr os s i medat ei t al i ane? I nques t omoment os t i amoul t i mandoi l nos t r onuov oEP" The Fal l "c hes ar àpr odr omodel nuov odi s c oc heus c i r ànel l a pr os s i mapr i mav er aeperi l qual eabbi amogi àduepr opos t e di s c ogr af i c he.Ques t os i gni f i c ac henonabbi amoi npr ogr amma dei l i v e,mas i c ur ament es ar emmol i et i di r omper el ar out i nedel l o s t udi operqual c hebel l as er at ai ngi r oaf ars c uot er el et es t e. . . s per i amopr es t o!

h t t p s : / / www. f a c e b o o k . c o m/ Z e r o e q o f f i c i a l h t t p s : / / my s p a c e . c o m/ z e r o e q h t t p : / / o d a p r o d u c t i o n . wi x . c o m/ z e r o e q h t t p : / / z e r o e q . b u z z n e t . c o m/ u s e r / h t t p : / / www. wi p l e . i t / z e r o e q

d i ma r t a _r b nmi l a n o


Lapar t i col ar i t àdel l ' ul t i mol avor odeigenovesi ,secondome, èl apr esenzamassi cci adit est idedi cat ial l ' i nt r ospezi one.Evi st oche l amusi canonconf or meèancheunost r ument odif or mazi one per sonal e,cr edochegl iSt i l lBur ni nYout habbi anor aggi unt oquest o scopo. I nf at t i ,al l eul t i me3t r accedicuihopar l at o,siuni scequel l a cheir agazzicihannof at t oascol t ar epr i madel l ' usci t adel l ' al bum:" La t uament eèl at uapr i gi one" . Nonc' èni ent edipi ùcl aust r of obi codel l apaur achet it i enebl occat o i nunamor savi ol ent a( par af r asandoal cunest r of edel l acanzone) . Test icome" Br uci aancor a"i nvecedannol af or zaperandar eavant i nonost ant el econt i nuemi nacceeisoppr usichecombat t i amoogni gi or no:dalmani f est ost r appat o,agl iassal t ial l esedioaimi l i t ant i , al l emal el i ngue,al l ei nf amat echevengonodaognipar t e. Tut t esi t uazi onichef or gi anol ospi r i t oma,comedi ci amosempr e, bi sognaesser nesi cur i ,bi sognaesser neal ' al t ezza. Dat emiper sonal i ,sipassaadar goment ipol i t i ciesoci al i . " Pr i maver adipl ast i ca"i nf at t ièl aper f et t adescr i zi onedit ut t equel l e f ant omat i che' r i vol t e' dipopol ochel at vcif acr eder esi anospont anee machei nr eal t àsonoampi ament epi l ot at edal l ' occi dent est essoche cont r ol l aimedi a. Unapar t edelt est oi nf at t ir eci t acosì :" Maqual er i bel l i onepopol ar e? Sedinot t eabombar dar eèl ' aer eoocci dent al e" . Tut t oci ò,perspor chii nt er essieconomi cichemi nanol ' uni t ànazi onal edeipaesibombar dat i . Mapr i machesi adi st r ut t anelr est odelmondo,quest ai nt egr i t à mancagi ài ngr anpar t edel l ' occi dent e,I t al i acompr esa. I n" Quìmuor el aci vi l t à"gl iSt i l lBur ni ngYout hpar l anodicomesecol i di" mar mo,gl or i ael uce"nonsi anobast at iadi mpedi r e i ldecadi ment ospi r i t ual edel l eul t i megener azi oni . L' al bum siconcl udei nbel l ezzaconunoschi af f omor al eal l ' Har dcor e pr odot t odal l oschi er ament ooppost oalnost r o. " Lavost r ascenanonhauncazzodadi r e,l ' har dcor eècosanost r a" .

d i d a n yp o l l i


La fanzine di RBN, n°3  

radio, web, musica, casapound, direzione rivoluzione

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you