Page 1

Ç ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÈÅÓÐÑÙÔÙÍ & ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ÁÑ.ÖÕËËÏÕ 657

www.anastasiou.eu/tolmi.pdf

∆ΕΝ ΠΕΙΘΕΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ

BLOGΑΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

∆ΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΛΑ ΡΕ ΑΤΙΜΕ …

Κύριε ∆ιευθυντά, θαρρώ πως η αναρτηµένη στο Blog kostasxan .blogspot .com πρόκληση ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες. Αν συµφωνείς αναδηµοσίευσή την. 70 χρόνια σε περίµενα Έλα, ρε άτιµε. Έλα να τα πάρεις όλα. Και για όσα πάλεψαν οι πρόγονοί µου και για τα δύο µέτρα κήπο που µου άφησαν οι παππούδες µου. Έλα να πάρεις και τα µεροκάµατα, τα σκληρά, που τα έβαζα Συνέχεια στη σελίδα 11

ΠΑΡΑ ΤΗ «ΘΕΛΗΣΗ» ΤΩΝ ΜΜΕ Συνεχίζουν να θέλουν να επηρεάζουν την Ελληνική κοινή γνώµη τα ξένα (και λίγα ντόπια;) συµφέροντα. Πάντα ασφαλώς µε τη βοήθεια και αγαστή συνεργασία των ΑθηναÊκών ΜΜΕ και των συνεργαζόµενων µ’ αυτά εταιρειών δηµοσκοπήσεων. Το …δολάριο είναι αποτελεσµατικό. Πολύ δε περισσότερο όταν συναγωνίζεται Συνέχεια στη σελίδα 11

ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΜΑΣ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ;

ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑΠΡΑΞΟΥΝ TO ΕΓΚΛΗΜΑ Είναι της µόδας, πια, οι εκβιασµοί. Επειδή, δε, κάποιοι είναι αποτελεσµατικοί, τους δοκιµάζουν όλο και περισσότεροι. Είναι δε να µην κάνει κανείς πως θα µπορούσε να ενδώσει, σε τέ τοιους εκβιασµούς. Αλίµονό του, ακόµη κι αν σκεφθ εί να κουβεντιάσει µε τους εκβι

ΤΟ «ΞΥΣΤΟ» ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

αστές κάτω από το βάρος τους. Ενός τέτοιου εκβιασµού θύµα εί ναι και η δική µας περιοχή. Έχει δε να κάνει µε την απαίτηση της κατασκευάστριας Εταιρείας της Γ΄ Φάσης του Λιµανιού της Ηγ ουµενίτσας, να …εξυπηρετήσει τι ς ανάγκες τους από αδρανή υλι κά, από τη ΓΩΝΙΑ. Συνέχεια στη σελίδα 10

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙ∆Ι κ. ΣΠΥΡΟ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ «∆Ω∆ΩΝΗΣ»

Ταχύτατη και απόλυτη είναι η δικαίωση του Προέδρου του Επιµελητηρίου Αλέκου Πάσχου, ο οποίος συνέλαβε την ιδέα και ήδη την εφαρµόζει ως προ ς τις δηλώσεις συµµετοχής των ε µπόρων, να … ρίξει στη Χριστουγεννιάτικη αγορά το «ξυστό». Το «ξυστό» θα χρησιµοποιηθεί σαν ισχυρό

Ο Σπύρος ο Τσώνης, ο «Μπίκος» µας, έφυγε για πά ντα από κοντά µας. Αφήνοντας πίσω του ένα µε γάλο κενό και παίρνοντας µαζί του, ένα µέρος της ιστο ρίας του τόπου µας. Ήταν το 1977, όταν ο νεαρό ς τότε και ανήσυχος φιλόλογος, ήθελε να µοιραστεί την αγωνία του για το µέλλον Συνέχεια στη σελίδα 5

Σύσκεψη µε αντικείµενο την επεξεργασία προτάσεων για το ιδιοκτησιακό κα θεστώς της γαλακτοβ ιοµηχανίας «∆Ω∆ΩΝΗ» πραγµα τοποιήθηκεσή µερα µε τά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ:

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ

Συνέχεια στη σελίδα 11

HΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΚΕΘΕΑ Νέα πρωτοβουλία για την άµβλυνση του οξύτατου προβλήµατος από τη χρήση ναρκωτικών ου σιών, που αντιµετωπίζει σηµαντικός αριθµός οι κογενειών στην Ήπειρο, αναλαµβάνει η Πε ριφέρεια, σε συνεργασί α µε το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ. Συνέχεια στη σελίδα 3

ΤΟΥΣ ΒΑΛΑΜΕ ΜΠΑΝΤΑΛΑΧΟΥΣ! Γράφει ο Κώστας Σπυρόπουλος Για να πάρουµε το νέο δάνειο, τη …δόση µας, ή την έκτη δόση που κατάντησε σαν το γεφύρι της Άρ τας, πρέπει να κάνοµε τούµπες. Πρέπει να κάνοµε κωλοτούµπες. Να κάνοµε ό, τι µας λένε, ό, τι µας ζητάνε. Και σήµερα ζητάνε Συνέχεια στη σελίδα 16

ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ - ΠΑΡΓΑΣ Επί µια εβδοµάδα η κυβέρνηση, η ∆ΕΠΑ και διµοιρίες ΜΑΤ κατατροµοκρατούν τους κατοίκους της Πέρδικας που αντιδρούν στην κατασκευή του εργοστασίου συµπίεσης – µέτρησης και την διέλευση του αγωγού ITGI από την κατ’ εξοχήν αναπτυσσόµενη τουριστική Συνέχεια στη σελίδα 7

Κ άθε Πέµπτη ...

Του Χρήστου Στεφ. Εαγγέλου

ΜΙΚΡΑ ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Στα χέρια µου «έπεσε» το µικρό βι βλιαράκι µε τίτλο «Όσα µύθια, όλα αλήθεια» (Κρανιώτικες ιστορίες) της Τριανταφυλλιάς Θώµου (κρανι ά ή κρανέα Ελλασσόνος). Συνέχεια στη σελίδα 6

Συνέχεια στη σελίδα 5

Του Κώστα Μπέση* Τα τελευταία χρόνια βιώνουµε µια πρωτοφανή κρίση. Κρίση στην οι κονοµία, στην κοινωνία στους θε σµούς, µια κρίση που έχει βαρύτατες επιπτώσεις στο λαό και α κόµη περισσότερο στην παραγωγική δια δικασία. 1. Ο πρωτογενής τοµέας της Συνέχεια στη σελίδα 12

ΣΤΟ ΓΗΡΟΜΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ & Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ Του Μιλτιάδη Παππά Στις 21 Νοεµβρίου στον καθεδρικό Ναό, που είναι αφιερωµένος στα εισόδια της Θεοτόκου, τίµησαν και εφέτος µε ευλάβεια και επισηµότητα την γιορτή της Παναγίας µας. Στη γιορτή είχε έρθει η Αδελφότητα Πατρών µε επικεφαλής τον πρόεδρο Ηλία Τρίγγο. Την παραµονή το βράδυ ο Πολιτιστικός Σύλλογος ετοίµασε για Συνέχεια στη σελίδ 5


2

ÔÏËÌÇ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή Το Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωροταξικού Σχεδιασµού της ∆/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας προκηρύσσει διαγωνισµό µε ανοιχτή διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 3316/2055 για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης: Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Παρακάλαµου «Στενά (GR2120007)» και «Όρη Παραµυθιάς (GR2120008)» ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της Σύ µβασης θα είναι το Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωροταξικού Σχεδιασµού της ∆/νσης Περ/ ντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, το οποίο διενεργεί και το σχετικό ∆ιαγωνισµό και ΠροÊσταµένη Αρχή, η ∆/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου. ΤΜΗΜΑ ΙΙ.Αντικείµενο της Σύµβασης και προεκτιµώµενη αµοιβή Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης Αντικείµενο της παρούσας προ κήρυξης είναι η ανάθεση σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη «Στενά Πα ρακάλαµου (GR2120007)» και «Όρη Παραµυθιάς (GR2120008)». Αντικείµενο της ΕΠΜ αποτελούν: • Η καταγραφή και αξιολόγηση των σηµαντικών στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος • Η τεκµηρίωση της σηµασίας της περιοχής

• Η οργάνωση της προστασίας και της διαχείρισης της περιοχής (οριοθέτηση ζωνών προστασίας, διατύπωση όρων κλπ.) • Η διατύπωση προτάσεων για έργα και δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της περιοχής: Οι προδιαγραφές περιγράφονται στα τεύχη που συνοδεύουν την παρούσα προκήρυξη. Προεκτιµώµενη αµοιβή Η συνολική προεκτιµώµενη α µοιβή ανέρχεται σε 246.165,44E (χωρίς ΦΠΑ 23%). ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ. Νοµικές, Οικονοµικές και Τεχνικές πληροφορίες Απαιτούµενες εγγυήσεις: Από κάθε διαγωνιζόµενο απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συ µµετοχής (εγγυητική επιστολή) ύψους 2% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι: 4.923,31 E. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύµβασης ανέρχεται σε ποσοστό 5% της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007 - 2013 (Άξονας Προτεραιότητας 6) και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕυρωπαÊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 78,90% και από Εθνικούς Πόρους κατά 21,10% (αριθ. έργου: 2011ΜΠ01880001). Ηµεροµηνία και τόπος κατάθεσης προσφορών Η κατάθεση των προσφορών στο διαγωνισµό θα γίνει στο Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωροταξικού Σχεδιασµού της

ÔÏËÌÇ Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ÉäñõôÞò: Á.Áíáóôáóéïõ & ÓÉÁ Å.Å.

ÑÁÄÉÏÔÇËÅÏÐÔÉÊÅÓ ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÅÓ & ÅÊÄÏÔÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ Åêäüôçò - IäéïêôÞôçò

Äéåõèýíôής ÅõÜããåëïò Áíáóôáóßïõ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΤΑΜΕΙΟ-ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αριθµός Τραπεζικού Λογαριασµού ΕΤΕ

347/553795-90

Êüêëõæá Çãïõìåíßôóáò Ô.Ê. 46 100 Ôçë: 2665025435 - 2665025471 Fax: 2665025553 Êùäéêüò åíôýðïõ : 1444

ÓÕÍÄÑÏÌÇ

- ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ: 0.50 ÅÕÑÙ - ÄÇÌÏÓÉÏ, ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ: 2,00 ÅÕÑÙ e-mail: radio@892.gr info@892.gr tolmi@tolmipress.gr info@tolmipress.gr

Êéí. 6932250937

www.anastasiou.eu/tolmi.pdf www.892fm.blogspot.com www.eiet2.gr

∆/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, της Απ. ∆οιίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας στο 5ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης, Ιωάννινα, ΤΚ 45 445, τηλ: 26510 -90225, fax: 26510 – 90227 (κος Γιάννης Παπαγιάννης) κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο τεύχος της Προκήρυξης. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 20η Ιανουαρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 1) Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύµπραξη ή κοινοπραξία, που διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον την εξής γενική επαγγελµατική εµπειρία και στελέχωση: •στην κατηγορία (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες πτυχία τάξης ∆’ ή Ε’. Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιριών / Γραφείων Μελετών του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που προβλέπεται σ΄ αυτό (ή, µέχρι την έναρξη εφαρµογής του π.δ., του αντίστοιχου άρθρου του Ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγµάτων). 2) Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα µέλη τους (επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών): -είναι εγγεγραµµένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών µελετών και τάξεων όπως αναφέρονται ανωτέρω, ή -προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σύµφωνα µε το άρθρο 52 της Οδ ηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραµµένα σε τάξεις και κατηγορίες µελετών αντίστοιχες µε εκείνες όπως αναφέρονται ανωτέρω ή -προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα των προηγούµενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, είναι εγγεγραµµένα στα Επαγγελµατικά/ Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: 1.για πτυχίο ∆΄ τάξης τουλάχιστον 1 µελετητή 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας και 2 µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία και , 2.Για πτυχίο Ε΄ τάξης τουλάχιστον, 2 µελετητές 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας και 4 µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. Στην περίπτωση διάθεσης περισσοτέρων µελετητών µεγαλύτερης εµπειρίας αντίστοιχα µειώνονται οι απαιτήσεις στις µικρότερες εµπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναµο δυναµικό πρέπει να αντιστοιχεί µε τα οριζόµενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/05. Οι συµµετέχουσες συµπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρρευτικά τις προËποθέσεις της παραγ. 1) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό, δηλαδή να καλύπτουν συνολικά τις απαιτούµενες τάξεις ανά κατηγορία µελέτης, τα δε µέλη τους να εµπίπτουν τουλάχιστον σε µία από τις

περιπτώσεις της παραγ. 2) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό, διαφορετικά η υποψήφια σύµπραξη ή κοινοπραξία στερείται του δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό και αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των διαγωνιζοµένων ελέγχεται τόσο κατά την υποβο λή προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της σύµβασης. Αν πά σχει έστω και ένα από τα πτυχία του διαγωνιζόµενου, αποκλείεται. Η σύµπραξη των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες µελετών. Σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδι α κατηγορία, ο µέγιστος αριθµός συµπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης σύµπραξης. Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα µητρώα και τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λή ξης της παραλαβής των φακέλων συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η διατήρηση σε ισχύ της ε γγραφής µε τις νόµιµες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον α φορά τους εγγεγραµµένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών Μελετών της ∆15, αναγκαία προËπόθεση για την σύναψη της σύµβασης. Το δικαίωµα συµµετοχής κρίνεται τόσο κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ε νδιαφέροντος ή της προσφορά ς όσο και κατά την σύναψη της σύµβασης. ∆εν αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό η αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε µεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούµενη, εφόσον ο υποψήφιος α νήκε στην καλούµενη τάξη κα τά την υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισµό. Αποτελεί λόγο αποκλεισµού ο υποβιβασµός του πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισµό και η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών. -Σηµειώνεται ότι για την έγκυρη συµµετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, εκτός από το εταιρικό πτυχίο και τα ατοµικά πτυχία των µελετητών που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας, ή τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατοµικά πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, να έχει υποβληθεί προγενέστερα της ηµέρας του διαγωνισµού και σε προθεσµία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αίτηση για την ανανέωσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση η διαγωνιζόµενη Εταιρεία / Γραφείο Μελετών αποκλείεται. Μετά την εφαρµογή του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που προβλέπεται στο άρθρο 39 του Ν.3316/2005, θα ισχύσουν σχετικά οι διατάξεις του. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο. Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις ανωτέρω προËποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθ ρο. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται: α) από την εκπόνηση παρόµοι ων µε την υπό ανάθεση µελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν µε συµβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νοµικού προσώπου, κατά την τελευταία δεκαετία (από το 2000 έως σήµερα). Ως παρόµοιες µελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη µελετών ανά µελέτη: •Ειδικές Περιβαλλοντικές Με λέτες

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 β) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευµένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «οµάδα µελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς: •Επιστήµονα µε τουλάχιστον 10ετή εµπειρία σε θέµατα προστασίας και διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών •Επιστήµονα µε τουλάχιστον 8ετή εµπειρία σε θέµατα ορνιθοπανίδας Επί συµπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και µε τη ρητή επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου «∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό», η ειδική καταλληλότητα που α παιτείται κατά την παράγραφο αυτή, κατά το µέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις της ιδίας παραγράφου της παρούσας προκήρυξης µπορεί να προκύπτει είτε αθρο ιστικά είτε από έναν µόνο από τους συµπράττοντες στην ίδια κατηγορία µελέτης. Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3316/05 οι διαγωνιζόµενοι για να ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έ χουν αλλά όχι ολόκληρη – π.χ. µέρος της ζητούµενης εµπειρίας ή µέρος του αναγκαίου προσωπικού), µπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν µετέχουν ήδη στο διαγωνισµό και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν µε αυτούς δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής µορφής. Η δέσµευση αυτή αποδεικνύεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του τρίτου (προκειµένου για νοµικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειµένου για φυσικό πρόσωπο. IV. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ O διαγωνισµός θα ανατεθεί µε ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε τα ακόλουθα κριτήρια: Κριτήρια 1.Τεχνική Προσφορά Συντελεστές βαρύτητας επιµέρους κριτηρίων Τεχνικής Προσφοράς: Πληρότητα και αρτιότητα εκτίµησης του αντικειµένου της µελέτης Αποτελεσµατικότητα µεθοδολογίας και οµάδας µελέτης 2.Οικονοµική προσφορά Συντελεστές Κριτηρίων 75% 35% 40% 25% Παραλαβή τευχών Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από το Τµήµα Περιβαλ-

λοντικού & Χωροταξικού Σχεδιασµού της ∆/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, στο 5ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης, Ιωάννινα, Πληροφορίες κ. Γιάννης Παπαγιάννης τηλ.:26510-90225, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω τεύχη, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της Υ πηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό µε την καταβολή του ποσού των σαράντα ευρώ (30 E), δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις 12.01.2012. Η Υπηρεσία που διεξάγει το δια γωνισµό υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη εντός έξι (6) το πολύ ηµερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα στοιχεία του διαγωνισµού που διατίθενται, κατόπιν συνεν νόησης µε την υπηρεσία σχετικά µε τον τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και αποστολής, χωρίς να φέρει ευ θύνη η Υπηρεσία για την έγκαιρη άφιξή τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για το “φάκελο του έργου” που βρίσκεται στα γραφεία της υπηρεσίας και να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα τω ν περιεχοµένων του, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δηλαδή συ µέχρι τις γκεκριµένα 12.01.2012. Μέχρι την ηµέρα αυτή µπορούν επίσης να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, ή να την επισκέπτονται για να εξετάσουν οποιαδήποτε από τα τεύχη σε σχέση µε το προς ανάθεση αντικείµενο, ύστερα από συνεννόηση. Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης. Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρ θρου 13 του Ν. 3316/05 µπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις κατά της Προκήρυξης µέχρι και επτά (7) ηµέρες πριν το διαγωνισµό ήτοι µέχρι 13.01.2012. Αν η Π.Α. δεν αποφανθεί επί της ενστάσεως µέχρι δύο (2) ηµέρες προ της υποβολής προσφορών, θεωρείται ότι απέρριψε σιωπηρώς την ένσταση. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία ∆ηµοσιεύσεων της ΕυρωπαÊκής Ένωσης και στην Τράπεζα ∆εδοµένων TED στις 28.11.2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ιωάννινα 23-11-2011 Αριθµός Πρωτ.: 85285/3165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν, 3852/7-7-2010 «Νέα αρ χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 186 «Αρµοδι ότητες Περιφερειών» και του αρθ, 283 παρ. 3 αυτού καθώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 5 της µε αριθ. II. Π. 37111/2021/26-9-03 (Φ.ΕΚ 1391 Β' της 29-09-03) Κ.Υ,Α. «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκ ρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002» στους πολίτες και φορείς εκπροσώπησης τους για να λάβουν γνώση της µε αριθ. πρωτ. 45606/2895/1011-2011 απόφασης της Γ.Γ. της Απόκεντρωµένης ∆ιοίκη-

σης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας τροποποίησης και κω δικοποίησης των περιβαλλοντικών όρων που έχουν εγκριθεί µε την αρ. 2272/2003 απόφαση Γενικού Γραµµατέα Πε ριφέρειας Ηπείρου και έγουν ανανεωθεί us την αρ. 75172/ 11-9-2008 απόφαση, για το έ ργο: «∆ίκτυο αποχέτευσης ακα θάρτων υδάτων καθώς και την εγκατάσταση καθαρισµού λυ µάτων της πόλης Φιλιατών του ∆ήµου Φιλιατών Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας», Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο ∆ήµος Φιλιατών. Αρµόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου & ∆. Μακεδονίας είναι η ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου. Αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου -εκτός του Π.Σ.- για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Τµήµα Περ/ντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ, Θεσπρωτίας(∆ιοίκητήριο Ηγουµενίτσα ). Η παρούσα ανακοίνωση να δηµοσιευθούν στην εφηµερίδα «ΤΟΛΜΗ» Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Π.Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ


3

ÔÏËÌÇ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ:

HΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΚΕΘΕΑ ÓõíÝ÷åéá áðï óåëßäá 1

Η πρωτοβουλία περιλαµβάνει την προώθηση και στήριξη της πρόθεσης του Κέντρου Θεραπείας Ε ξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) να επεκτείνει τις δο µές του, που έως σήµερα λειτουργούν µε µεγάλη επιτυχία στα Ιωάννινα, και στις άλλες τρεις πε ριφερειακές ενότητες της Ηπείρου, µε σκοπό την ένταξή της πράξης στο ΕΣΠΑ. Την υλοποίηση του σχεδιασµού από την Περιφέρεια, έχει αναλάβει ο Αντιπεριφερειάρχης, αρµόδι

ος για θέµατα Υγείας κ. Οδυσσέας Πότσης, ο οποίος ήδη ξεκίνησε κύκλο επαφών και συναντήσεων µε τους Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε., τους ∆ήµους και τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς. Η πρώτη συνάντηση – σύσκεψη, πραγµατοποιήθηκε στην Π.Ε. Πρέβεζας µε την προεδρία του Αντιπεριφερει άρχη κ. Στράτου Ιωάννου και τη συµµετοχή εκπροσώπων από το ∆ήµο Πρέβεζας και το παράρτηµα ΟΚΑΝΑ στην Πρέβεζα. Ο κ. Οδ. Πότσης αναφέρθηκε στον ευρύτερο σχεδιασµό της Περιφερειακής Αρχής, στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει για τη στήριξη της λειτουργίας του Κέντρου καθώς και του ΟΚΑΝΑ, ενώ ο επιστηµονικός υπεύθυνος της µονάδας Ιωαννίνων του ΚΕΘΕΑ κ. Γιάννης Παπαχρήστου αναφέρθηκε σε επιστηµονικά και στατι-

στικά στοιχεία, τα οποία οδηγούν στην ανάγκη επέκτασης της λειτουργίας των δοµών και στις άλλες περιφερειακές ενότητες. Το πλαίσιο το οποίο καθορίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης είναι η δηµιουργία ειδικής κοινότητας ΚΕΘΕΑ, που θα είναι ενταγµένη σε ένα ευρύτερο δίκτυο θεραπευτικών κοινοτήτων. Το δίκτυο θα συνδέει όλες τις περιοχές της Περιφέρειας, πα ρέχοντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες, οι οποίες θα αρχίζουν από την ενηµέρωση των γονέων και των εξαρτηµένων ατόµων και θα τελειώνει µε την επανένταξη των τελευταίων στην κοινωνία. Ως πρώτο και άκρως απαραίτητο βήµα, είναι η εξεύρεση κα τάλληλου χώρου για την οποία δεσµεύτηκαν οι τοπικοί φορείς. Το πρόβληµα της χρήσης και εξάρτησης ναρκωτικών είναι ζήτηµα που αφορά όλη την Ηπειρωτική κοινωνία, υπογράµµισαν σε δηλώσεις τους οι Αντιπεριφερειάρχες Στρ. Ιωάννου και Οδ. Πότσης, οι οποίοι πρόσθεσαν ότι η δηµιουργία θεραπευτικής κοινότητας θα ανακουφίσει τις οικογένειες των χρη στών και θα βοηθήσει τους νέους να ξεφύγουν από τη µάστιγα των ναρκωτικών. «Το ενδιαφέρον της Περιφέρειας και των Περιφερειακών ενοτήτων για την αντιµετώπιση της χρήσης των ναρκωτικών εί ναι έµπρακτο και διαρκές και αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες προεκλογικές δεσµεύσεις που υλοποιείται», κατέληξαν. Αλλαγή ηµεροµηνίας διεξαγωγής της ηµερίδας για την ψηφιακή τηλεόραση Μετά από αίτηµα της Digea η προγραµµατισθείσα για την Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ενηµερωτική ηµερίδα ενόψει έναρξης της ψηφιακής µετάδοσης των κρατικών και ιδιωτικών καναλιών από το κέντρο εκποµπής «Ακαρνανικά», µετατίθεται για την Παρασκευή 2 ∆εκεµβρίου 2011. Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Π.Ε. Πρέβεζας, µε ώρα έναρξης 11.00 π.µ..

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ Η ∆ΑΚΕ ΠΕ Νοµού Θεσπρωτίας εκφράζει στην οικογένεια και τους συγγενείς τα θερµά συλλυπητήρια της για τον αιφνίδιο χαµό της συναδέλφου εκπαιδευτικού Χρύσω Γκορέζη. Χρύσω δεν θα σε ξεχάσουµε ποτέ. Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα σε σκεπάσει. Η ∆ΑΚΕ αντί στεφάνων καταθέτει χρηµατικό ποσό στη ΦΛΟΓΑ Ηπείρου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΜΑ: Συλλυπητήριο µήνυµα Νικήθηκε από το θάνατο που παραµόνευε ένα πρωινό του Νοέµβρη στη στράτα για το σχολείο της η συνάδελφος εκπαιδευτικός Χρύσω Γκορέζη. Η είδηση για τον αιφνίδιο θάνατο της, προκάλεσε οδύνη σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα αφού έφυγε από κοντά µας ένας ακέραιος χαρακτήρας, εξαιρετική συνάδελφος και λαµπρή ∆ασκάλα. Τιµώντας καθηµερινά την αποστολή και το ρόλο του σύγχρονου δασκάλου, αγωνιζόταν ενσυνείδητα για την αγωγή και την µόρφωση των παιδιών του δηµόσιου σχολείου που υπηρετούσε..Το ∆.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Θεσπρωτίας, εκφράζει τα θερµά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς της. Χρύσω δεν θα σε ξεχάσουµε… Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα σε σκεπάσει. Το ∆.Σ. του Συλλόγου

Παπατσάτσης Πέτρος Καθαρισµός Καµινάδων – Τζακιών Υπεύθυνη και καθαρή εργασία Με σύγχρονα γερµανικά εργαλεία Τηλ. 2665025285 Κινητό: 6938 485 108


4

«Παρατηρητής» •Η ΑΣΦΑΛΗΣ χρήση του ∆ιαδικτύου από τους ανήλικους χρήστες είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την εκπαίδευση, τόσο µέσα στην οικογένεια όσο και µέσα στο σχολείο, ξεκινώντας από πολύ µικρή ηλικία, τονίζει η ΕυρωπαÊκή Επιτροπή, σχολιάζοντας τους online κινδύνους που ελλοχεύουν για τα παιδιά. •ΤΟ ΠΟΠ ΚΟΡΝ (κοινώς κοκόσια) είναι ένα από τα λίγα σνακ που πράγµατι έχει θρεπτική αξία και λί γες θερµίδες. Ειδικά τώρα που χειµωνιάζει και καθόµαστε όλο και πιο συχνά στο σπίτι µπορούµε να το απολαµβάνουµε άφοβα. ∆ίνετε και στα παιδιά σας. •ΜΕ ΜΙΑ ένεση την εβδοµάδα θα µπορούν να ρυθµίζουν το σάκχαρο τους οι διαβητικοί χάρη σε νέο φάρµακο που αναµένεται να κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα το 2012. Η δραστική ουσία του φαρµάκου είναι η εξενατίδη. Εξάλλου πολύ κοντά στην εφαρµογή του τεχνητού παγκρέατος σε διαβητικούς είναι πλέον οι επιστήµονες. Το τεχνητό πάγκρεας θα είναι µια συσκευή η οποία θα είναι φορητή ή εµφυτεύσιµη και θα ρυθµίζει το σάκχαρο του διαβητικού 24 ώρες το 24ωρο. Προς το παρόν όµως η εφαρµογή του τεχνητού παγκρέατος είναι σε φάση κλινικών δοκιµών. Ελπιδοφόρα µηνύµατα. Ας ευχηθούµε να ευοδωθούν το συντοµότερο δυνατό. •ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ για την έκδοση οι κοδοµικών αδειών. Ενηµερωθείτε πριν ξεκινήσετε κάτι. •ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ η χρήση βι οµάζας για θέρµανση. Αίρονται οι περιορισµοί σχετικά µε τη χρήση καυσίµων στερεής βιοµάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρµανσης σε όλη την επικράτεια, σύµφωνα µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού. •(ΑΠΟΨΗ): Η χώρα µας δεν έχει ανάγκη από δανεικά (καµιά χώρα, όπως και καµία επιχείρηση δεν ε ξυγιαίνεται µε τοκογλυφικά δά νεια), αλλά από παραγωγικές επε νδύσεις και από θέσεις εργασίας. Η κατανάλωση ελληνικών προÊόντων βοηθάει και τα δύο. •ΤΩΡΑ που ο «κόσµος αλλάζει» βίαια και η ανάγκη επιβίωσης απ ανθρωπίζει, να θυµόµαστε κάποι ες «ευπαθείς οµάδες» που δεν µπορούν να ακουστούν, αλλά βρίσκονται ανάµεσά µας. •ΕΝ ΜΕΣΩ οικονοµικής κρίσης, η Ελληνική Οµοσπονδία για το ∆ια-

ÊáèçãÞôñéá ÎÝíùí Ãëùóóþí, Ðôõ÷éïý÷ïò Πáíåðéóôç- ìßïõ Éôáëßáò, ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá ÉôáëéêÞò Ãëþóóáò óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý, Ãõìíáóßïõ & Ëõêåßïõ üëùí ôùí åðéðÝäùí êáé óå ÖïéôçôÝò ôïõ Ô.Å.É Çãïõìåíßôóáò. Ôçë: 6945250591

ÔÏËÌÇ

βήτη δωρίζει σε όλους όσοι πά σχ ουν από τη σοβαρή αυτή πάθηση µια εκπτωτική κάρτα. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www. Kartadiaviti. gr, ή την τηλεφωνική γραµµή 8015003535. •ΟΛΑ τα είδη τροφίµων, αλλά προ Êόντα αλλά και τα Φάρµακα αναγρ άφουν ηµεροµηνία λήξης. Προσοχή. •Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των κοµµάτων και της πολιτικής είναι να ερευνούν και να κατανοούν τις τάσεις, τις ιδέ ες, τις προσδοκίες που εµπνέουν την Κοινωνία των πολιτών. (Ου µπέ ρτο Έκο). •ΑΠΟΨΗ: «Το πολιτικό Σύστηµα του Νεοδωσιλογισµού κατόρθωσε

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

µεθοδικώς να µετατρέψει το υπαρκτό όντως πρόβληµα του Χρέους σε πρόβληµα ∆ανεισµού και µε την υπογραφή των Μνηµονίων να εξα ρθρωθεί το Κράτος Κοινωνικής Πρόνοιας, να εκθεµελιωθούν οι Ε ργασιακές Σχέσεις, να συµπιεσθούν µισθοί και ηµεροµίσθια στα όρι α της επιβίωσης των ανθρωπίνων οργανισµών, να εµπεδωθεί κλίµα ανασφάλειας στο σύνολο του πληθυσµού της Χώρας, να υποβαθµιστεί η Παιδεία και να εκποιηθεί η ∆ηµόσια Περιουσία σε εξευτελιστικές τιµές στο ξένο κεφάλαιο. Και το κυριότερο, να εκχωρηθεί Εθνική Κυριαρχία στους δανειστές – τοκογλύφους της Χώρας, δεδοµένου ό τι η Ελλάδα µέχρι σήµερα έχει πλη

ρώσει στο πενταπλάσιο τα οποιαδήποτε δάνεια έχει λάβει από το 1824 έως σήµερα. Το πολιτικό σύ στηµα και οι κοµπραδόροι – µεταπράτες συνεργάτες τους ήδη έχου ν θέσει υπό εκποίηση το σύνολο της Χώρας. « Η ΕΛΛΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ». Μόνο η εγρήγορση των ΛαÊκών ∆υνάµεων µπορεί να αποτρέψει την εκποίηση της Χώρας». Γένοιτο. •ΣΤΟΝ Τόπο µας, τη Θεσπρωτία που πάρα πολλοί δεν έχουν δα και τα πολλά εισοδήµατα, η ανάπτυξη κινήµατος Αλληλεγγύης είναι πολύ σηµαντική και αναγκαία υπόθεση. Συµπατριώτες στηρίχτε ο ένας τον άλλο γιατί θα περάσει πολύς καιρό ς για να βγούµε από τα δύσκολα.


5 ΚΑΛΟ ΤΑΞΙ∆Ι κ. ΣΠΥΡΟ ÓõíÝ÷åéá áðï óåëßäá 1

αυτού του τόπου και να αναδείξει τις οµορφιές αλλά και τις ανάγκες του. Ίδρυσε τότε τους Θεσπρωτικούς Αντίλαλους. Η εφηµερίδα ξεκίνησε ως δεκαπενθήµερη έκδοση, και συνέχισε ως εβδοµαδιαία να εκδίδεται ανελλιπώς, µέχρι και σήµερα, µέσα σε δύσκολες και αντίξοες συνθήκες. Ο Σπύρος είχε σηµαντική διαδροµή στα τοπικά δρώµενα και αξιόλογη δηµοσιογραφική πορεία. Οι παρεµβάσεις του υπήρξαν δυναµικές και πολλές φορές καθοριστικές.

«Πιπεράτη» η πένα του και η στήλη του, ανέδειξε και τα µικρά και τα καθηµερινά και τα µεγάλα. Επιβράβευσε και τα καλά, στηλίτευσε και τα «κακώς κείµενα». Φιλόλογος – ιστορικός, αντιµετώπισε µε αγάπη και σεβασµό εκατοντάδες µικρούς µαθητές που πέρασαν από την τάξη του και προσπάθησε να τους µεταδώσει το ίδιο µεράκι για την ιστορία µας, τη γλώσσα µας και τον πολιτισµό µας… Φυσιολάτρης κυνηγός, γνώριζε κάθε γωνιά της Θεσπρωτίας, κάθε καρτέρι, κάθε πέρασµα, αλλά και κάθε λιθάρι, λουλούδι και πουλί που ευδοκιµεί στην τόπο αυτό… και ήθελε να διαφυλάξει τη φύση που αγαπούσε µε πάθος… Έφυγε από κοντά µας, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό… αλλά και τη σφραγίδα του, τη διδαχή του και την παρακαταθήκη του… και εναπόκειται σε µας και στους οικείους του να χτίσουν, να δηµιουργήσουν, να συνεχίσουν… δικαιώνοντας τον αγώνα του… Καλό ταξίδι, Σπύρο…

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΣΤΟ ΓΗΡΟΜΕΡΙ

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ «∆Ω∆ΩΝΗΣ»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ & Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ

ÓõíÝ÷åéá áðï óåëßäá 1

Καχριµάνη. Η σύσκεψη,-που ήταν συνέχεια εκείνης που έγινε την 31η Οκτωβρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου- είχε α ντικείµενο την επεξεργασία εισήγησης του Τµήµατος Ηπείρου του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος για τη δηµιουργία φορέα λαÊκής βάσης, ο οποί-

ος θα διεκδικήσει το πλειοψηφικό ποσοστό που κα τέχει η ΑΤΕ στη γαλακτοβιοµηχανία. Μετά την απόρριψη της πρότασης του Οικονοµικού Επιµελητηρίου από τις Ενώσεις, ο Περιφερειάρχης, ζήτησε από τις Ενώσεις την κατάθεση συγκεκριµένης, γραπτής, πρότασης εντός ενός δεκαηµέρου, και την οποία θα στηρίξει η Περιφερειακή Αρχή. Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε το Τµήµα Ηπείρου του Οικονοµικού Επιµελητηρίου για την προεργασί α που έκανε και τις προτάσεις που κατέθεσε, εκ πληρώνοντας και το ρόλο του ως αρµόδιου Επιστηµονικού φορέα, καθώς επίσης και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, που είχε ανταποκριθεί θετικά στο ενδεχόµενο συνεργασίας για τις απαιτούµενες προεγγραφές. Στη σύσκεψη είχαν κληθεί να µετάσχουν οι: Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων, Ενώσεις Συνεταιρισµών, Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός, Οικονοµικό Επιµελητήριο, Σύλλογος Εργαζοµένων στη «∆Ω∆ΩΝΗ» και οι επικεφαλής των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης. Παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης, αρµόδιος για θέµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Ψαθάς και ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ∆ηµήτρης Σιώλος.

ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ÓõíÝ÷åéá áðï óåëßäá 1

τους προσκεκληµένους και τον κόσµο µε την εξαίρετη κι ακούραστη Ευτέρπη Πάντου φασολάδα. Ανήµερα της γιορτής έγινε Θεία Λειτουργία µε χοροστατούντα τον Αρχιµανδρίτη κ. Αλέξιο και αρτοκλασία. Παρέστησαν και τί µησαν µε την πα ρουσία τους τη γιο ρτή ο ∆ήµαρχος Φι λιατών κ. Μηνάς Πα ππάς, ο αντιδήµαρχος Παν. Στε ργίου, ο ∆ηµ. Σύµβουλος ∆ηµ. Τσότσης και ο Πάρεδρος του χω ριού Μηνάς Πάντος. Προσήλθαν πολλοί Γηροµεριάτες από Αθήνα, Ηγουµενίτσ α, Φιλιάτες και τα γύρω χωριά, καθώς και γνωστοί και φί λοι του Γηροµερίου. Εντύπωση µας έκαναν οι πολλοί και εκλεκτοί άρτοι που είχαν φέρει από την Πάτρα, εξαίρετης ποιότητας (έδιναν σε όλους στάρι, λουκούµι και µεγάλα κοµµάτια άρτου). Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας στους επισήµους και σε όλο τον κόσµο ανεξαιρέτως η αδελφότητα Πατρών προσέφερε γεύµα µε ψάρια κατά το έθιµο. Σηµειώνουµε και πάλι την πληθωρική και ανεπιτήδευτη φιλοξενία των Γηροµεριατών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κάνουµε γνωστό ότι στις 1 και 2 ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρες Πέµπτη και Παρασκευή το κατάστηµα της ∆ΥΟ Ηγουµενίτσας όπως και το κατάστηµα ∆ΥΟ Παραµυθιάς θα παραµείνουν κλειστά για το κοινό, λόγω εργασιών.


6

ÔÏËÌÇ

Ê ÊÁ ÁÈ ÈÅ Å ÓõíÝ÷åéá áðï óåë. 11

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ð ÐÅ ÅÌ ÌÐ ÐÔ ÔÇ Ç

… …. .

Ôïõ ×ñÞóôïõ Óôåö. ÅõáããÝëïõ

ΜΙΚΡΑ ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Είναι πραγµατικά εξαιρετικό. Σκέφτηκα να α ντιγράψω ή πιο σωστά να διαβάσετε και εσείς τα καλύτερα κατά τη γνώµη µου. Αξίζει τον κόπο. Έτσι σαν να σας κερνώ ένα καφέ, ένα αναψυκτικό ή ένα τσιγάρο για τους καπνίζοντες… είναι µια ανάσα. Κρύβουν µέσα τη σοφία του λαού, των απλών ανθρώπων. Ελπίζω να µην σας απογοητεύσω

ΤΟ ΛΟ-ΛΟ-ΛΟ Μια φορά κι έναν καιρό κάποιος είχε µια υπόθεση ζωοκλοπής µε κάποιον γείτονα στα δικαστήρια. Πήρε την κλήση για να εµφανιστεί στο δικαστήριο και κατέβηκε στην πόλη για να βρει δικηγόρο. Είπε λοιπόν στο δικηγόρο ότι ον είδε ο γείτονας να κλέβει τα ζώα και ο δικηγόρος του είπε ότι είναι δύσκολη υπόθεση και ότι ο µόνος τρόπος για να αθωωθεί είναι να κάνει το χαζό. Του λέει ο άνθρωπος "µα πως να άνω το χαζό αφού όταν αρχίσω να µιλάω θα καταλάβουν όλοι ότι δεν είµαι;" Ο δικηγόρος του απάντησε ότι δεν χρειάζεται να λέει λόγια αλλά σε κάθε ερώτηση που θα του κάνουν στο δικαστήριο να λες λο-λο-λο. Και αν σε ξαναρωτούν πάλι να λες λο-λο-λο, ώσπου να πιστέψει ο πρόεδρος του δικαστηρίου ότι δεν καταλαβαίνεις και να σε αθωώσει. Έτσι και έκανε. Μετά από πολλές ερωτήσεις και επαναλαµβάνοντας τα ίδια και τα ίδια ο πρόεδρος τον αθώωσε λόγω βλακείας. Όταν βγήκαν έξω απ' το δικαστήριο, δικηγόρος και πελάτης, ο δεύτερος ξεκίνησε να φύγει. Ο δικηγόρος τον φώναξε και του ζήτησε να τον πληρώσει, ο χωριάτης όµως που ήταν πονηρός

απαντάει λο-λο-λο. Ο δικηγόρος του ξαναείπε για την πληρωµή και ο χωριάτης ξανααπάντησε λο-λο-λο. Ο καηµένος δικηγόρος έσκασε από το κακό του, για το πάθηµα αλλά δεν είχε άλλο τρόπο να ζητήσει τα λεφτά του. Έτσι ακόµα το φυσάει και δεν κρυώνει.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ Τα παλιά χρόνια ήταν ένας χωρικός που είχε ένα κοπάδι γουρούνια και τα έβοσκε εδώ κι εκεί. Μια µέρα που τα έβοσκε στο βουνό, όπως συνηθίζουν τα γουρούνια, έσκαβαν στο χώµα. Μια γουρούνα από το κοπάδι καθώς έσκαβε έκανε έναν κρότο και ο χωρικός πήγε κοντά για να δει τι ήτανε. Βλέπει λοιπόν στο σκαµµένο µέρος έναν τενεκέ και αφού τον έβγαλε στη ν επιφάνεια τον άνοιξε και είδε έκ πληκτος ότι µέσα υπήρχαν λίρες. ∆εν είπε σε κανένα το µυστικό του αλλά µε τα χρόνια χρησιµοποίησε τις λίρες, αγόρασε χωράφια, έχτισε σπίτι και αγόρασε ότι στερήθηκε τόσα χρόνια. Η γουρούνα του γέρασε και την πήρε σπίτι του µε την οικογένειά του γιατί δεν ξέχασε ποτέ ότι αυτή τον έκανε πλούσιο. Κάποτε η γουρούνα του πέθανε και ο χωρικός στεναχωρήθηκε πολύ γιατί την είχε σαν τα παιδιά του. Έτσι αποφάσισε να πάει στον παπά του χωριού και να του ζητήσει να την θάψει στο νεκροταφείο. Όταν το άκουσε ο παπάς στην αρχή αρνήθηκε αλλά όταν είδε ότι ο χωρικός επέµενε του είπε ότι αυτός δεν µπορεί να πάρει την ευθύνη όµω ς αν του φέρει χαρτί από ∆εσπότη θα το κάνει. Μια και δυο λοιπόν ο χωρικός πάει στο ∆έσποτα και του λέει: «Καληµέρα ∆έσποτα, θέλω να µου κάνεις µια χάρη». Και ο ∆εσπότης του απαντά: "Αν µπορώ γιατί να µην

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 - 13:30 18:00 - 21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 11:00 ΤΕΤΑΡΤΗ AΠΟΓΕΥΜΑ : ΚΛΕΙΣΤΟ

την κάνω". Αρχίζει λοιπόν ο χωρικός να λέει ότι είχε µια γουρούνα που την είχε στο σπίτι, την τάιζε και την πρόσεχε µαζί µε τα παιδιά του και "τώρα που ψόφησε θέλω να την θάψω σαν άνθρωπο στο νεκροταφείο του χω ριού". Μα τι λες τέκνο µου, γίνονται αυτά τα πράγµατα;" Απόρησε ο ∆ε σπότης. Απαντά λοιπόν ο χωρικός: "Η δική µου γουρούνα δεν είναι σαν τις άλλες γιατί πριν κλείσει τα µάτια της µου είπε ένα µυστικό για σένα", "τι µυστικό;" λέει ο ∆έσποτας. "Μου είπε να σου δώσω αυτό" λέει και βγάζει ένα σακουλάκι µε λίρες και του το δίνει. Ο ∆έσποτας παίρνει το σακουλάκι κι απαντά: "Είχες δίκιο τέκνο µου πράγµατι δεν είναι σαν τις άλλες γουρούνες αφού σκέφτηκε και εµέ να". Έπιασε λοιπόν και έγραψε το χαρτί, το πήρε ο άνθρωπος και χαρούµενος πήγε στο χωριό, έδωσε το χαρτί στον παπά και έθαψαν τη γουρούνα στο νεκροταφείο. Το χρυσάφι έκανε το θαύµα του. Αυτό µας λέει λοιπόν ότι το φακελάκι στην Ελλάδα υπήρχε από παλιά.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΡΓΑΛΕΙΟ Κάποτε ήταν ένας νέος στο χωριό πολύ φτωχός και όταν παντρεύτηκε αποφάσισε µε τη γυναίκα του να πάει στην πόλη για καλύτερη τύχη. Πήγε στην πόλη λοιπόν, βρήκε δουλειά σε ένα υφαντουργείο και σε λίγο καιρό µε τα πρώτα του λεφτά νοίκιασε σπίτι και πήρε και τη γυναίκα του στην πόλη. Η γυναίκα του όµως όταν πήγε µια µέρα να τον δει στη δουλειά γνώρισε το αφεντικό του και όπως ήταν

πλούσιος την κατάφερε να πάει µαζί του. Ο άντρας τςη δεν άργησε να το καταλάβει αλλά όµως ενώ του κακοφαινότανε, έκανε πως δεν βλέπει για τί δεν ήθελε να χάσει τη δουλειά του και να ξαναγυρίσει στη φτώχεια. Από το κακό του όµως όπως ήταν στον αργαλειό έριχνε τη σα—τα µε το ένα χέρι και έλεγε δυνατά στον εαυτό του «τα θελες», έριχνε τη σα—τα µε το άλ λο και έλεγε «και τα παθες». Μετά τρα βούσε το χτένι µε τα δυο χέρια και ξα νάλεγε "καλά να πάθεις". Έτσι ο καιρός περνούσε και αυτός από συνήθεια κάθε µέρα στον αργαλειό έλεγε το ίδιο, σαν τραγούδι. Μια µέρα εκεί που µουρµούριζε πέρασε η γυναίκα του αφεντικού και τον άκουσε. Όταν τον ρώτησε τι σηµαίνουν τα λόγια που λέει της είπε: «άσε µε κυρά µου στον πόνο µου, δεν µπορείς να µε καταλάβεις". Εκείνη επέµενε και αυτός της είπε το πάθηµά του χωρίς όµως να ξέρει ότι αυτή είναι η γυναίκα του αφεντικού. Αυτή λοιπόν του είπε ποια είναι και του πρότεινε να τα φτιάξουν από αντίποινα. Αυτός συµφώνησε και έτσι άρχισαν και αυτοί το δεσµό τους. Την άλλη µέρα µόλις έκατσε στον αργαλειό άλλαξε το τραγούδι του. Όταν έριχνε τη σαÊτα µε το αριστερό χέρι έλεγε "µια εσύ" και όταν έριχνε τη σα—τα µε το δεξί έλεγε "µια εγώ' και όταν τραβούσε το χτένι µε τα δυο χέρια έλεγε "να δούµε τι θα γίνει" Γνωµικό: Μια σου και µια µου. Για την αντιγραφή – προσφορά Χρήστος Στεφ. Ευαγγέλου


7

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ - ΠΑΡΓΑΣ ÓõíÝ÷åéá áðï óåëßäá 1

περιοχή τους. Αποκαλύπτουν έτσι α προκάλυπτα τις πραγµατικές τους πρ οθέσεις για το τι θέλουν να κατασκευάσουν στην περιοχή. Επιχειρούν µε ωµό φασιστικό τρόπο να µετατρέψου ν την περιοχή σε νέα Ελευσίνα υπακούοντας και υπηρετώντας τα συµφέροντα των πολυεθνικών της ενέργει ας και των ισχυρών Ευρωπαίων εταιριών. Κάθε φορά που η κυβέρνηση και η ∆ΕΠΑ προσπαθούν να ποδοπατήσουν την Τοπική Κοινωνία µιλούν για µειοψηφία πολιτών που αντιδρούν

και θέτουν σε κίνδυνο την κατασκευή του έργου και αµέσως παίρνουν την απάντηση της γενικής αντίδρασης. Χρόνια τώρα προσπαθεί χρησιµοποι ώντας όλες τις µεθόδους των κατακτη τών να σπάσει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας. ∆εν τα κατάφερε. ∆η µιούργησε στην Θεσπρωτία µια ανοιχτή πληγή που δεν θα κλείσει αν δεν αλλάξει την χωροθέτηση του έργου. Ο ∆ήµαρχος της Ηγουµενίτσας είναι υπόλογος απέναντι στους κατοίκους της Πέρδικας γιατί έδωσε άδεια εκτίµησης των εργασιών γεωλογικών ε

ρευνών στην περιοχή υπονοµεύοντας ενσυνείδητα την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον Μάρτιο 2011. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι οφείλουν, εά ν δεν εγκρίναν τις ενέργειες του ∆η µάρχου, να αναλάβουν πρωτοβουλίες αποκατάστασης της Απόφασης µε συ γκεκριµένες ενέργειες εναντίον του. Η παρουσία τους και ο τρόπος που χειρίστηκαν την κατάσταση στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών δεν έπεισαν για τις προθέσεις τους. Πλην ελαχίστων Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ήλ θε η ώρα να διαψεύσετε αυτά που οι

απλοί άνθρωποι της Πέρδικας κατάλαβαν. Να αποκαταστήσετε έννοιες α πλές, της Αξιοπρέπειας, της ∆ηµοκρα τίας, του Ήθους. Εµείς οι απλοί πολίτες θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε, όχι µόνο για τον αγωγό αλλά και τα µεγάλα επίκαιρα ζητήµατα της συγκυρίας, που καταστρέφουν τη ζωή µας. Ο Αγώνας συνεχίζεται. Η υπονόµευση δεν θα περάσει. Η φασιστική τροµοκρατία της κυβέρνησης και της ∆ΕΠΑ δεν θα µας κάµψει. Οι ∆ικαστικές διώ ξεις δεν θα µας εκφοβίσουν. ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ - ΠΑΡΓΑΣ

Μια φορά και έναν καιρό ... ∆ραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Τα παιδιά και ο πηλός Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο ∆ραµατική Τέχνη: 1) Τα παιδιά παριστάνουν πως βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα. Φορούν ανάλογα ρούχα και αναπαριστούν µια σκηνή της καθηµερινής ζωής στη ν αγορά ή στο σπίτι, αναλαµβάνοντας ρό-λους. 2) Παίζουµε τους αρχαιολόγους: Θάβουµε τα αντικείµενα από το εργαστήρι σε διάφορα σηµεία της αυλής. Μετά από µερικές ηµέρες οργανώνουµε ανασκαφές. Εντοπίζουµε τα σηµάδια που υποδεικνύουν τα µέρη και ξεκινάµε. Φροντίζουµε να έχουµε ειδικά εργαλεία, αντικείµενα και εµφάνιση (π.χ καπέλο) αρχαιολόγων. Φυσική Αγωγή: 1) Παίζουµε το γνωστό παιχνίδι «αγαλµα τάκια ακίνητα», όπου ένα παιδί (ή η νηπιαγω-γός) περπατά µε γυρισµένη την πλάτη στα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία το ακολουθούν. Όταν κοιτά ξαφνικά πίσω, τα παιδιά πρέπει να µείνουν στη στάση που βρίσκονται χωρίς να κινηθούν ή να γελάσουν γιατί τότε βγαίνουν από το παιχνίδι. 2)Παίζουµε τον «κρυµµένο θησαυρό». Μια ο µάδα παιδιών κρύβει ένα από τα αντικείµενα που δη µιουργήθηκαν στο εργαστήρι του πηλού, χωρίς φυσικά να βλέπει η δεύτερη οµάδα. Η αποστολή της είναι να βρει το χαµένο αντικείµενο, και έχει µια βοήθεια: όποτε το πλησιάζει, η πρώτη οµάδα χτυπά παλαµάκια. Μαθηµατικά: Τα παιδιά προσπαθούν να καταµετρήσουν όσα αντικείµενα από πηλό γνωρίζουν και να τα συγκρίνουν στη µορφή και τη χρήση τους. Η ίδια διαδικασία γίνεται και στην τάξη – µετρούν τα αντικεί-µενα από πηλό και εντοπίζουν διαφορές και οµοιότητες. Ανθρωπογενές Περιβάλλον: Επίσκεψη στο µουσείο κυκλαδικής τέχνης. Προετοιµασία στην τάξη για την επίσκεψη στο µουσείο κυκλαδικής τέχνης: Στο σηµείο αυτό θα αναφερθούµε εκτενώς στην δραστηριότητα µε την επίσκεψη στο µουσείο, επειδή απαιτεί ειδικό σχεδια-σµό. Η νηπιαγωγός φροντίζει να διαθέτει υλικό (φωτογραφί-

ες ή αντικείµενα) σχετικό µε διαφορετικά µουσεία, συµπεριλαµβανοµένου και του µουσείου κυκλαδικής τέχνης. Ένα εικοσιτετράωρο πριν την επίσκεψη, συζητά µε τα νήπια για το τι είναι ένα µουσείο, για ποιο λόγο το επισκέπτονται οι άνθρωποι, αν τα ίδια έ-χουν επισκεφθεί κάποιο και τι τους άρεσε περισσότερο εκεί, τι όχι και γιατί, αν υπήρχαν πάντοτε µουσεία, αν µπορούν να φανταστούν ποιος είχε την πρώτη ιδέα δηµιουργίας µουσείου και γιατί υπάρχουν τόσα µουσεία, τι εκθέµατα θα είχαν στο δικό τους µουσείο. Παράλληλα χρησιµοποιείται και το υλικό. Η κατα-νόηση, λοιπόν, του τι είναι µουσείο αποτελεί το ζητούµενο στη παρούσα φάση. Μετά, και ειδικότερα για το µουσείο κυκλαδικής τέχνης, αν το νηπιαγωγείο διαθέτει υπολογιστή, τα νήπια θα έχουν την ευκαιρία να δουν φωτογραφίες από χώρους και εκθέµατα του µουσείου, ενώ η νηπιαγωγός θα τα ενηµερώσει σε αδρές γραµµές για τα προγράµµατα που πραγµατοποιούνται εκεί και απευθύνονται σε παιδιά της ηλικίας τους. Επίσκεψη στο µουσείο κυκλαδικής τέχνης: Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του µουσείου αποβλέπουν στη δηµιουργική επαφή των παιδιών µε τον αρχαίο πολιτισµό, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συµ-µετέχουν ενεργά κατά την επίσκεψή τους. Με αυτόν το τρόπο η έννοια του µουσείου µεταβάλλεται, κα-θώς από αυστηρός χώρος µετατρέπεται σε χώρο φιλικό και οικείο, σε χώρο µάθησης µέσα από το παιχνί-δι. Η προσπάθεια θα έχει επιτύχει αν το παιδί συνδέσει τη σηµερινή καθηµερινή ζωή µε τη ζωή των αρχαίων, αν καταλάβει και αισθανθεί δηλαδή την αδιάκοπη συνέχεια του πολιτισµού µας. Ο ρόλος της νηπιαγωγού περιορίζεται, προσπαθεί να απαντά στις ερωτήσεις µε ερωτήσεις και να µη «δι-δάσκει». Ίσως θα ήταν προτιµότερο να άφηνε ελεύθερα τα παιδιά να κάνουν τις ανακαλύψεις τους. Η µάθηση άλλωστε εδώ είναι αυτοκατευθυ-

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ ∆ηµήτριος Νικολάου ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΓΑΣ 41 – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Τηλ. Γραφ. 2665027825 Κινητό 6940589353

Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Φρόσω Κοτζαβράαµ – Τσούτσουρα

ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ

* Νέα Σελεύκεια – 2ο Χιλ. προς Σαγιάδα * Νέο παράρτηµα Ηγουµενίτσα – Σουλίου 15 (απέναντι από το ξενοδοχείο «Το Σταυροδρόµι)

Εγγραφές από 5/9 έως 15/9 Πληροφορίες: 6945382179 – 2665022972 - 2665027161

νόµενη και η γνώση ενεργητική. ∆ραστηριότητες µετά την επίσκεψη. Εικαστικά: 1) Η νηπιαγωγός παροτρύνει τα παιδιά να απεικονί-σουν στο χαρτί ο,τιδήποτε τους προκάλεσε εντύπωση στο µουσείο. Η ζωγραφική γίνεται οµαδικά, σε ένα µεγάλο χαρτόνι στο δάπεδο, µε τα παιδιά καθισµένα κυκλικά. Αν θέλουν, η νηπιαγωγός βάζει λίγη απαλή µουσική να ακούγεται. 2) Η νηπιαγωγός προτείνει στα παιδιά να σχεδιάσουν µια πολύχρωµη αφίσα για το µουσείο, αφήνοντας ελεύθερη τη φαντασία τους και χρησιµοποιώντας µαρκαδόρους, τέµπερες, κλωστές, κορδέλες, γκοφρέ και βελουτέ χαρτί, κουµπιά ή ζυµαρικά. 3) Κατασκευή µιας κάρτας: Τα παιδιά µόνα τους, µε τη νηπιαγωγό ή βοηθώντας το ένα το άλλο, σχεδιάζουν ένα πλαίσιο πάνω σε χρωµατιστό χαρ-τόνι και το κόβουν. Έπειτα το διπλώνουν στη µέση και ανοίγουν µε το ειδικό εργαλείο δυο τρυπούλες στο σηµείο όπου ανοίγει η κάρτα. Εκεί περνούν µια κορδέλα, ώστε η κάρτα να κλείνει εντελώς. Στην εµπρό-σθια όψη της κάρτας, γράφουν, µόνα ή µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού, «µουσείο κυκλαδικής τέχνης» και την ηµεροµηνία επίσκεψης. Μέσα στη κάρτα, ζωγραφίζουν τους φίλους τους, το κτίριο του µουσείου και το έκθεµα, την αίθουσα ή ο,τιδήποτε άλλο τους άρεσε. Προφορική Επικοινωνία: 1) Όλοι µαζί µελετούν τις φω τογραφίες τους (που φροντίζουµε να έχουµε τραβήξει) από το µουσείο, ανακαλώντας ένα αστείο ή αξιοπερίεργο γεγονός. 2) Τελική αξιολόγηση (υ-πήρχαν ωστόσο συνεχείς σύντοµες συναντήσεις και αξιολογήσεις στη διάρκεια των προηγούµενων ηµε-ρών). Τώρα νηπιαγωγός και παιδιά πρέπει να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήµατα:Πραγµατοποιήθηκαν όλες οι καταγεγραµµένες δραστηριότητες; Ποια παρουσίασε τον µεγαλύτερο βαθµό δυσκολίας; Ποια φάνηκε πιο εύκολη στα παιδιά; Ποια τους άρεσε περισσότερο και γιατί; Πώς κρίνουν την επίδοσή τους και σε τι θα µπορούσαν να βελτιωθούν; Ανθρωπογενές Περιβάλλον: Έκθεση των κατασκευών των παιδιών και των φωτογραφιών από το µου-σείο, για τους γονείς, ως ολοκλήρωση του θέµατος µε το οποίο ασχολήθηκαν τα παιδιά. Πηνελόπη Χ. Ευαγγέλου, νηπιαγωγός

Ξενοδοχείο “Το Σταυροδρόµι” Ειδική προσφορά για φοιτητές & νέους για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου.

15 ευρώ / ηµέρα 240 ευρώ / µήνα (στην τιµή συµπεριλαµβάνονται κοινόχρηστα και πάγια έξοδα - ∆ΕΗ - ΝΕΡΟ κτλ.) Πληροφορίες: 2665022343 6947045595 (κ. Βασίλης) www.stavrodromihotel.gr hotel@stavrodromihotel.gr

Γρ. Λαµπράκη 2 2ος όροφος τηλ. 2665028050


8

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Π.Σ.Ε:

Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ

Αγαπητοί συµπατριώτες, Σας γνωρίζουµε, ότι η καθιερωµένη ετήσια πολιτιστική µας εκδήλωση ‘’Η Πίτα του Ηπειρώτη’’, θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10 π.µ. στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπως κάθε χρόνο, το πρόγραµµα της κορυφαίας αυ τής εκδήλωσης της ηπειρωτικής αποδηµίας θα περιλαµβάνει: Κοπή της παραδοσιακής Βασιλόπιτας, µου σικά και χορευτικά ηπειρωτικά συγκροτήµατα και τραγούδια από Ηπειρώτες τραγουδιστές. Σας παρακαλούµε: α. να ενηµερώσετε τα µέλη σας για να παρευρεθούν στην εκδήλωση, και

β. εάν επιθυµείτε να συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα και να συµµετάσχει στην εκδήλωση το χορευτικό σας συγκρότηµα, να συµπληρώσετε και να µας αποστείλετε την συνηµµένη ∆ήλωση Συµµετοχής µέχρι 20/12/11, µε το ταχυδροµείο, fax στο νούµερο 2103243281 ή µε email info@panepirotiki.com, παράλληλα να επικοινωνήσετε µαζί µας στο τηλ. 2103243822 για επιβεβαίωση λήψης της δήλωσης συµµετοχής και γ. Επίσης παρακαλούµε όπως στην ως άνω ηµεροµηνία αποφύγετε την διοργάνωση απ’ το σύλλογό σας όποιας άλλης δραστηριότητας, προκειµένου τα µέλη σας να παρευρεθούν στην κορυφαία αυτή εκδήλωση της Π.Σ.Ε. δ. Τέλος σας ενηµερώνουµε ότι το ∆.Σ της ΠΣΕ αποφάσισε φέτος, µετά από πολλά χρόνια, να επαναφέρει την παρακολούθηση της παραπάνω εκδήλωσης µε εισιτήριο που θα ανέρχεται στο ελάχιστο ποσό τω ν πέντε (5) ευρώ, για κάλυψη των εξόδων της, α φού εκ της οικονοµικής συγκυρίας δεν κατέστη δυ νατή µέχρι σήµερα η εξασφάλιση αντίστοιχης χορηγίας. Με πατριωτικούς χαιρετισµούς Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γεώργιος Οικονόµου Ο Γεν. Γραµµατέας IΙπποκράτης Μιχ. Κατσένης

Áêïýóôå ôï ÑÜäéï Çãïõìåíßôóá æùíôáíÜ ìÝóù Internet

www.892.gr


9

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΦ Α ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΙΕΝΑΙ Οι ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι έξοδος από την κρίση

Για να περιγράψουν το οριστικό και αµετάκλητο ξεπούληµα της δη µόσιας περιουσίας, οι κυβερνώντε ς τον πολύπαθο τούτο τόπο, χρησιµοποιούν όλους τους δυνατούς ευφηµισµούς (ιδιωτικοποίηση, α ποκρατικοποίηση, µετοχοποίηση, µισθώσεις παραχώρησης κ.λπ). Την εκποίηση και την παραχώρηση της περιουσίας µας, την αποκαλούν αξιοποίηση για δε την εκχώρηση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων, και την εγκαθίδρυση µιας παγκόσµιας διακυβέρνησης, κυνικά και απροκάλυπτα προσπαθούν να µας την επιβάλλουν, σαν τη µο ναδική διέξοδο από την κρίση. Το ότι ψεύδονται α σύστολα και το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας και οι οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν σανίδα σω τηρίας, αλλά µόνο για το κεφάλαιο και δεν επιλύουν αλλά, µακροπρόθεσµα, οξύνουν την κρίση, προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν στο ξεπούληµα που συντελέσθηκε στη χώρα µας κατά την τελευταία εικοσαετία: 1991: Τράπεζα Πειραιώς 1992: ΑΓΕΤ, Λεωφορεία Αθήνας, Ναυπηγεία Εκλευσίνας. 1993: Τράπεζα Αθηνών, Ελληνική Εταιρεία Ζάχαρης, άδειες κινητής τηλεφωνίας. 1994: Ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου 1996: ΟΤΕ Ι 1997: ΟΤΕ ΙΙ 1998: Τράπεζα Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Τράπεζα, Τράπεζα Κρήτης, Ελληνικά Πετρέλαια Ι, Τρά-

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ REAL ESTATE ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ EVENT MANAGER ∆ΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ: 6940618697 - 2665028361 46100 ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ E-mail:dokopoulos.estate@gmail.com www.dokopoulos-estate.blogspot.com

ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΙΜΕΣ ΧΑΛΙΑ, ΜΟΚΕΤΕΣ - ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΣΕΤ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 9:00ΕΩΣ 21:00 ΚΥΠΡΟΥ 123, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ. 2665021379 ΚΙΝ: 6981074943

ÐËÁÓÊÁÓÏÂÉÔÇÓ Ã. ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÏÓ ÖÏÑÏÔÅ×ÍÉÊÁ - ËÏÃÉÓÔÉÊÁ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ - ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÏÕËÅÓ ÐË. ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏÕ 11 ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ ÔÇË. 26650-25907

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ-ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆/ΝΣΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΥΓΚΑΣ) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ®ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Ω∆ΕΙΩΝ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΝΙΟΥ, ΚΙΘΑΡΑΣ, ΠΙΑΝΟΥ, ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Τηλ: 2665029073 & 6946314594 e-mail:pilidisg@yahoo.com

πεζα Κεντρικής Ελλάδας, ΟΤΕ ΙΙΙ, ΧΑΑ Ι. 1999: Ιονική Τράπεζα, ΟΤΕ ΙV, ∆ΕΠΑ, ΕΥ∆ΑΠ, Ολύµπικ Κέτερινγκ Ι, Ολύµπικ Κέτερινγκ ΙΙ, Ντιούτι Φρι, ΕΛΠΕ ΙΙ. 2000: ΕΤΒΑ Ι, ΕΛΠΕ ΙΙΙ, ΕΛΒΟ, ΧΑΑ ΙΙ, Κοσµοτέ, Εµπορική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα. 2001: ΟΠΑΠ Ι, ∆ιώρυγα Κορίνθου, ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, ∆ΕΗ Ι, ΟΤΕ V. 2002: ΕΤΒΑ ΙΙ, ΟΠΑΠ ΙΙ, ΟΤΕ VI, Μαρίνες Αττικής, ∆ΕΗ ΙΙ, Ολύµπικ Κέτεριγνκ ΙΙΙ. 2003: ΕΛΠΕ IV, Ντιούτι Φρι ΙΙ, Αγνό, Μον Παρνέ, ΟΠΑΠ ΙΙΙ, ΧΑΑ ΙΙΙ, ΟΛΠ, ΕΤΕ Ι, ∆ΕΗ ΙΙΙ. 2004: Εθνική Τράπεζα, ΕΛΠΕ V. 2005: ΟΠΑΠ IV, OTE VIΙI. 2006: ATE, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, ΕΛΤΑ, Εµπορική Τράπεζα. 2007: ΟΤΕ ΙΧ, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ΙΙ. Και προκύπτουν εύλογα τα ερωτήµατα: Όλες αυτές οι εκποιήσεις - που τις βαφτίζουν «αξιοποίηση» - α πέτρεψαν την εκτίναξη του δηµόσιου χρέους; βοήθησαν τα οικονοµικά του κράτους; τόνωσαν τα δη µόσια ταµεία; βελτίωσαν τα ελλείµµατα; αποµάκρυναν τη χρεοκοπία; έσωσαν την οικονοµία; Φυσικά όχι, και όχι µόνο αυτό, ύστερα από λίγο καιρό οδήγησαν στην υπογραφή αυτού του επαίσχυντου εκ τρώµατος, που ονοµάσανε µνηµόνιο. Και εξάγεται το συµπέρασµα ότι το ξεπούληµα είχε αρχίσει πολύ πριν εµφανιστεί η «τρόικα», πολύ πριν ανακαλύψου ν ως πρόσχηµα το δηµόσιο χρέος και ότι το ιδεολόγηµα του «λιγότερου κράτους» χρησιµοποιήθηκε α πό τους µεταλλαγµένους σοσιαλιστές και τους µέ

ντορες του νεοφιλελευθερισµού, για να παραδωθεί η δηµόσια περιουσία στο µεγάλο κεφάλαιο. ∆είτε τα εύσηµα που τους απέδωσε η εφηµερίδα «Καθηµερι νή» (29 - 7 - 2010): «Για πρώτη φορά από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, η χώρα απέκτησε κυβέρνηση φιλελευθέρων αντιλήψεων της πλέον προωθηµέ νης ή ακραίας µορφής. Ούτε η µέντωρ του νεοφιλελευθερισµού σε ε πίπεδο παγκόσµιο, η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας κ. Μάργκαρετ Θάτσερ, δεν απετόλµησε τόσο δραστικές αλλαγές, σε τόσο σύντοµο διάστηµα, όσο ο Eλληνας πρωθυπουργός και πρόεδρος τη ς Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς κ. Γιώργος Παπανδρέου και το υπουργικό συµβούλιό του». Η σύγχρονη Ελλάδα, οι «Θερµοπύλες» αλλά και το περίφηµο «Αρτεµίσιο», ο Ναός της Αρτέµιδας, έχει εκτός από τους 300 που: «...Και πε ρισσότερη τιµή τους πρέπει όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, κ' οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.» έχει,αλίµονο, και τους 300 σύγχρονους Ηρόστρατους που, χωρίς αιδώ και αναστολή, επιδιώκουν να κα ταγραφούν ως τέτοιοι στη σύχρονη ελληνική Ιστορί α. Να τους θυµίσω όµως ότι, «κατά ιστορική έρευνα αναφέρεται πως την ίδια νύκτα της πυρπόλησης του Ναού γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος» και ότι «Οι Εφέσιοι συνέλαβαν αυτόν (τον Ηρόστρατο) και τον θανάτωσαν και απαγόρευσαν τη µνεία του, η οποία όµως διατηρήθηκε στηλιτεύοντας πά ντα την ανόσια πράξη του». Και ότι υπάρχει «θάνατος» πολύ χειρότερος από τον σωµατικό... Γρηγόρης Πηλείδης


10

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Åãþ ëåýôåñïò èá åßìáé, áêüìá êáé áí ìå äÝóïõí ìå ÷ßëéåò áëõóßäåò.

ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΜΑΣ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ;

ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑΠΡΑΞΟΥΝ TO ΕΓΚΛΗΜΑ ÓõíÝ÷åéá áðï óåëßäá 1

Σύµφωνα, λοιπόν, µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες, κα τά τη συνάντηση του ∆ηµάρχου Ηγουµενίτσας Γιώργου Κάτσινου, µε τον Υ φυπουργό Γιάννη Μαγκριώτη, στη συ ζήτηση «έπεσε» ο εκβιασµός:

όσο και τις επιδιώξεις, δεν έχουµε να κερδίσουµε τίποτε. Αντίθετα χάνουµε. Χάνουµε όχι µόνο την ελεύθερη πρόσβασή µας, στην πάλαι ποτέ δική µας θάλασσα, αφού το λιµάνι, µαζί µε την Χερσαία Ζώνη, έχει σχεδιαστεί σαν κλειστός Χώρος, που θα τεθεί στη διάθεση του ιδιώτη αγοραστή (επενδυτή;), αλλά και αυτή την οπτική µας επαφή. Όλοι γνωρίζουν πως το λιµάνι, µε τις πολλές κακοτεχνίες που το έχουν καταστήσει έως και επικίνδυνο, στην ουσία είναι ένα υπερυψωµένο έκτρωµα, που, µε τις πρώτες βροχοπτώσεις πνίγει ο λόκληρη την ενδοχώρα (Λαδοχώρι – Γραικοχώρι), γεµάτο επίσης µε κτίρια εκτρώµατα, µε επίσης κακοτεχνίες, ε τοιµόρροπα, που προσβάλουν τυπικά «αν δεν παρθούν τα αδρανή υλικά από και ουσιαστικά το ίδιο το περιβάλλον. τη ΓΩ ΝΙΑ (που σηµαίνει µηδενικό µε ταφορικό κόστο ς) η κατασκευάστ ρια εταιρεία θα κα ταγγείλει τη σύµβαση , µε αποτέλεσµα να απενταχθεί το έργο από Όµως δεν µπορώ να αγνοήσω και τις το ΕυρωπαÊκό Πρόγραµµα»!!! ευρύτερες ευθύνες µας σαν τόπος, αλ Ωµός εκβιασµός; λά και εκείνων που τις διαχειρίζονται, Μήπως έχουµε να κάνουµε µε… ιδιάζο- όπως, εν προκειµένου, η ∆ηµοτική ντα εµπαιγµό; Αρχή. Όπως και να έχει, η ∆ηµοτική Αρχή, ο Η οποία, όµως, πέρα από το χρέος αυ φείλει να διαχειριστεί το πρόβληµα µε τής της υπευθυνότητας, απέναντι στο απόλυτη διαφάνεια, αφ’ ενός και αφ’ ε ευρύτερο δηµόσιο Κρατικό συµφέρον, τέρου µε υπευθυνότητα, αξιοπρέπεια έχει το ίδιο µ’ αυτό διαµετρήµατος και και συνεργασία. το αντίστοιχο προς τον τόπο και τους Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί πω κατοίκους. ς, σε πρώτη φάση και µε την οργή που Αυτό το χρέος δεν επιτρέπει σε κανέµας έχει δίκαια καταλάβει, θα έπρεπε ναν από τη ∆ηµοτική Αρχή, να αποφανα απαντήσουµε στον εκβιασµό αυτό σίσει είτε θετικά, είτε αρνητικά, χωρίς µε ένα τρανταχτό και οριστικό όχι. διαπραγµάτευση. Γιατί, στο κάτω – κάτω, καθηµερινά α Εκ προοιµίου σκληρή. ποδεικνύεται ότι το λιµάνι, µε την ολο- Το δις εξαµαρτείν ουκ ανδρός σοφού. κλήρωση των Φάσεων (όποτε και αν γί Έτσι, ο προηγούµενος χώρος στην ΓΩ νει) σαν τοπική Κοινωνία, σύµφωνα τό ΝΙΑ, που δικαιολογήθηκε για τις δήθεν σο µε τις συµπεριφορές του Κράτους ανάγκες των Α΄ και Β΄ Φάσεων, στέκει εκεί, ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ, απέναντι όλων, ÌÏÍÉÌÇ ÕÐÏÌÍÇÓÇ κραυγάζοντας από τον πόνο που του προκάλεσαν και τον εγκατέλειψαν µ’ αυ ÐÑÏÓ ÁÉÑÅÔÏÕÓ τόν: ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ! ÊÁÉ ÌÇ ÁÑ×ÏÍÔÅÓ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ! "Ôïí Üñ÷ïíôá ôñéþí äåß ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ! Αυτή την κραυγή, ούτε µπορεί, ούτε ìÝìíçóèáé: πρέπει, ούτε δικαιούται, ούτε αντέχει να την αγνοήσει η ∆ηµοτική Αρχή. Ðñþôïí, áíèñþðùí Üñ÷åé. Η υποχρέωση διαπραγµάτευσης, λοιÄåýôåñïí, êáôÜ íüìïõò Üñ÷åé. πόν, είναι το αυτοδίκαιο, για λογαριασµό όλων µας και έχει να κάνει µε την Ôñßôïí, ïýê åóáåß Üñ÷åé." προστασία τόσο του περιβάλλοντός µα ÁÃÁÈÙÍ ς όσο και της κοινωνικής και πολιτιστιÊáé ãéá ôçí õðüìíçóç Á. κής µας αξιοπρέπειας.

Παρ’ όλα αυτά, δεν θα επιµείνω, µε τον κίνδυνο να κατηγορηθώ ότι δεν υπακούω στα µηνύµατα του Θεσπρωτικού λα ού. Χωρίς αυτό να ερµηνεύεται σαν ενδοτική συµπεριφορά, θα συµφωνήσω µε εκείνους που θεωρούν ότι, θα µπορούσε να γίνει πράξη η απειλή και να στερηθεί η Πατρίδα ενός αναπτυξιακού έ ργου, του κύρους του λιµανιού – Πύλης της Ευρώπης. Η οποιαδήποτε, λοιπόν, διαπραγµάτευση, θα έχει να κάνει µε την επούλωση της κακουργηµατικής περιβαλλοντικής πληγής που ήδη προκλήθηκε στην πε ριοχή, µε πρόγραµµα αποκατάστασης εφικτό και πιστευτό. Η µέθοδος ΤΡΑΝΣΕΡΑ θα µπορούσε να εφαρµοστεί στη συγκεκριµένη περίπτωση. ∆ηλαδή, τα στε νά διαζώµατα (α νά βαθµίδες), πλάτους 3,5 µέ τρων, όπως εί ναι εγκαταλειµµένα στο προηγούµενο περιβαλλοντικό έκτρωµα, να επεκταθούν σε αντίστοιχο πλάτος, 35-100 µέτρων, µε οδική πρόσβαση σ’ αυτά, για τη µε ταφορά χώµατος για τη φύτευση δέ ντρων και την ανέγερση µικρών κτιρίω ν, για εκµετάλλευση από πλευράς ∆η µοτικής Αρχής. Αν, στην περίπτωση αυτή εγκριθούν οι Όροι της Περιβαλλοντικής Μελέτης τότε θα µπορούσε η ∆ηµοτική Αρχή να το διαπραγµατευτεί και να το προεντάξει τόσο στη µελέτη όσο και στη δαπάνη της περιβαλλοντικής αποκατάσταση ς, µε παρακράτηση του πολλαπλάσιου ποσού, από τον προËπολογισµό. Αν αυτό ή κάτι το παρεµφερές, δεν κα ταστεί εφικτό, µε ευθύνη είτε του Υπο υργείου είτε της κατασκευάστριας Ε ται ρείας, τότε το µόνο που µας αποµένει είναι το οριστικό και αµετάκλητο ΟΧΙ. Γιατί, στην περίπτωση αυτή είναι προτιµότερη η απένταξη του έργου από το αναπόφευκτο περιβαλλοντικό έγκληµα.

∆ΕΝ ΠΕΙΘΕΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΟΤΑΝ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑ ΤΗ «ΘΕΛΗΣΗ» ΤΩΝ ΜΜΕ ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

στον στόχο αυ τό και µε το ΕΥΡΩ! Φαίνεται καθαρά πως τα «συµφέροντα» αυτά, φο βούνται σαν ο διάβολος το λι βάνι, την περίπτωση να εκλεγούν κόµµατα ή παρατάξεις σε αυτοδύναµη Κυβέρνηση. Γνωρίζουν πολύ καλά πως το σηµερινό σχήµα συνεργασίας


11

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ôç ëåõôåñéÜ Þ ôç óêëáâéÜ ôçí êïõâáëÜ ï êáèÝíáò ìÝóá ôïõ. ∆ΕΝ ΠΕΙΘΕΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΟΤΑΝ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑ ΤΗ «ΘΕΛΗΣΗ» ΤΩΝ ΜΜΕ ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 10

ούτε θα πετύχει, ούτε θα πείσει. Ήδη τα πρώτα σηµάδια είναι ο ρατά. Γνωρίζουν επίσης πολύ καλά ότι τα αριστερά κόµ µατα της Ελλάδας, δεν θα συ µµετάσχουν σε κανένα σχή µα συνεργασίας, γιατί ακόµη (;) στοχεύουν στην πολιτική, κοινωνική και ίσως, οικονοµική σύγχυση της Χώρας, µε απώτερο σκοπό την αποσταθεροποίηση. Και βέβαια, ούτε καν το επιδιώκει να διαψεύσει κάτι τέτοιο, γιατί δεν πείθει κανέναν. Γι’ αυτό και αρνείται να καταθέσει πρόταση εξουσίας, προκειµένου ο λαός να την αξιολογήσει βάση Κυβερνητικού προγράµµατος. Το ιδιόµορφο της Ελληνικής πολιτικής κατάστασης που είναι και µια πραγµατικότητα, είναι, πως η αποτελεσµατικότητα στο έργο της παραπλάνησης της κοινής γνώµης των παραπάνω ΑθηναÊκών ΜΜΕ και Εταιρειών δηµοσκοπήσεων, για λο γαριασµό των γνωστών «συµφερόντων» αποτρέπει τόσο αυτά όσο και τα κόµµατα της Αριστεράς από το να διεκδικούν την ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ. Αυτό και µόνο το γεγονός, αυτές τις µέρες, έχει οδηγήσει κάποια από τα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να µι λάνε για …αριστε ρή στροφή χωρίς υποχρεωτικά να αποβλέπουν σε συ νεργασία µε κάποιο κόµµα της αριστεράς. Αν αυτή η στροφή θα πραγµατοποιηθεί και αν ακόµη στεφθεί µε επιτυχία, θα το διαπιστώσουµε σύντοµα. Εκείνο που παραµένει άγνωστο και προβληµατίζει τόσο τους πολιτικούς αναλυτές όσο και την ίδια την κοινή γνώµη είναι ο …εφησυχασµό ς των Φιλελεύθερων κοµµάτων.

ΤΟ «ΞΥΣΤΟ» ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ κίνητρο τόσο στους καταναλωτές, όσο και τους εµπόρους µε αµφίπλευρο κέρδος. Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, Αλέκος Πάσχος, αναλύοντας την πρότασή του, έπεισε ότι, έτσι, θα τονώσει την τοπική αγορά αφ’ ενός και αφ’ ετέρου θα συµβάλει στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Ήδη, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, από τις 12ης ∆εκεµβρίου και καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, που θα έχει στηθεί το περίπτερό του, στην πλατεία ∆ηµαρχείου στην Ηγουµενίτσα, (γιατί όχι και στις πλατείες Παραµυθιάς και Φιλιατών;) θα µπορούν να προσέρχονται οι καταναλωτές να συναλλαγούν εµπορικά, σύµφωνα µε τις προσφορές του κουπονιού του «Ξυστού». Λεπτοµέρειες θα δοθούν στη δηµοσιότητα µε την µέριµνα και την ευθύνη του Επιµελητηρίου από την πλευρά του οποίου θεωρείται βέβαιο πως θα διατεθεί ποσό µεγαλύτερο των 15.000 ευρώ. Είναι αναµφίβολο ότι πρόκειται για µια, ίσως από τις σηµαντικότερες των τελευταίων ετών, πρωτοβουλία, που, εφόσον υλοποιηθεί σωστά, θα µπορέσει να οδηγήσει τους κατοίκους της περιοχής και πάλι στην αγορά, µιας και το χρηµατικό ποσό που θα µοιραστεί σταδιακά, µε ό,τι συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Στην πολύ δύσκολη αυτή οικονοµική συγκυρία, τέτοιες πρωτοβουλίες κρίνονται σηµαντικές και ίσως θα ήταν ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

σωστό και άλλοι τοπικοί φορείς της Ηπείρου να ακολουθήσουν το πα ράδειγµα του Επιµελητηρίου Θε σπρωτίας. Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αλέκος Πάσχος, καλεί όλα τα µέλη του Επιµελητηρίου, να αφήσουν στην άκρη τα οποιοδήποτε φραστικά επιχειρήµατα και, µέσα από την διαπραγµάτευση, να εξασφαλίσουν το µέλλον τις ιδιαίτερης Πατρίδας τους.

ΠΑΣΟΚ

ΙΣΧΥΡΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ Κάτω από τις πολιτικές πιέσεις και την δραµατική φθορά του ΠΑΣΟΚ, στον Σοσιαλιστικό χώρο, α πό πλευράς Νοµαρχιακής Οργάνωσης, οι προεκλογικές ζυµώσει ς, έχουν εκλάβει διαστάσεις, που, σε άλλες περιπτώσεις, δεν θα ήταν γνώριµες. Οι Τοπικοί Κοµµατικοί παράγοντες, έχοντας υπόψη το προαλειφόµενο ε κλογικό αποτέλεσµα, σε περίπτωση συµµέτοχης του Μπέζα στο ψηφοδέλτιο της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, συζητούν πολύ σοβαρά ώστε να καταστεί εφικτή η όσο το δυ νατόν ισχυροποίηση του κοµµατικού τους ψηφοδελτίου. Έτσι, µε δεδοµένη τη διατήρηση της εκλογικής δύναµης του Βουλευτή Χρή στου Κατσούρα, η οποία, µετά και τα τελευταία γεγονότα, ενισχύθηκε (και) από αριστερά, η πιθανότητα συµµετοχής στο ψηφοδέλτιο των δύο εν ενεργεία ∆ηµάρχων (Ηγ ουµενίτσας, Γιώργου Κάτσινου και Σουλίου

Μπραίµη Σταυρούλας) γίνεται πιο ρεαλιστικός ο στόχος. Ήδη από πλευράς Γιώργου Κάτσινου, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση να διεκδικήσει µια θέση στο ψηφοδέλτιο. Αλλά και η Σταυρούλα Μπραίµη, δεν έχει διαψεύσει ποτέ τις φήµες για το αντίστοιχο ενδιαφέρον της παρά την αµφισβήτηση, από πλευράς βαθύ ΠΑΣΟΚ, της Σοσιαλιστικής της ιδεολογίας. Με το παραπάνω σκεπτικό θεωρείται βέβαιο το σχήµα αυτό του ψηφοδελτίου του τοπικού ΠΑΣΟΚ. Γεγονός που έχει ανησυχήσει τόσο το κεντρικό όσο και το Νοµαρχιακό Κοµµατικό Επιτελείο της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, µε δεδοµένη τη διάσπαση του φιλελεύθερου χώρου λόγω διατήρησης ισχυρών δυνάµεων, πέρα από τη ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, και τις ∆ηµοκρατικές Συµµαχίες και του ΛαÊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΑΣΤΕΥΣΗ Με ρεαλισµό, τόσο η Κεντρική όσο και η Νοµαρχιακή ηγεσία της Φιλελεύθερης Παράταξης, έχουν ήδη προσγειωθεί, στις πραγµατικές διαστάσεις του προεκλογικού προβλήµατος. Ίσως, για πρώτη φορά, διαπιστώνουν ότι στη Θεσπρωτία, οι προγνώσεις δεν είναι ενθαρρυντικές. Από τη µια η τριχοτόµηση των εκλογικών δυνάµεων και από την άλλη η προσωπική φθορά του τέως Υφυπουργού Αντώνη Μπέζα, έχουν ανησυχήσει σοβαρά τους υπευθύνους. Έτσι, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος και την ε ξασφάλιση της έδρας, έχει ήδη κατατεθεί η πρόταση της συσπείρωσης όλων των δυνάµεων, για την ενίσχυση εν ός πλήρους ανανεωµένου σχήµατος στο ψηφοδέλτιο. Με µεγάλη σοβαρότητα, υποστηρίζουν ότι τούτη τη φο ρά, η ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, θα απαιτήσει απ’ όλους υπευθυνότητα και παραµερισµό των προσωπικών επιδιώξεων. Προτείνουν να απαιτήσει η Κοµµατική ηγεσία απ’

όλους όσοι, εκµεταλλευόµενοι την ιδιότητά τους ως στελέχη της Ν.∆., πέτυχαν σκοπούς και ε πιδιώξεις να … αποπληρώσουν το χρέος τους. Συγκεκριµένα, προτείνουν να επιστρατευτούν όλοι οι πρώην Βουλευτές και όλοι οι Περιφερειακοί και Τοπικοί Σύµβουλοι στον κοινό αγώνα. Οι Περιφερειακοί και Τοπικοί (∆ηµοτικοί) Σύµβουλοι, αφ’ ενός να µην διεκδικήσουν θέση στο ψηφοδέλτιο και αφ’ ετέρου να συµµετέχουν ΟΛΟΙ στην Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Από πλευράς πρώην Βουλευτών, στον Ηλία Βεζδρεβάνη να ανατεθεί η προεκλογική εκστρατεία. Στον Θωµά Κούρτη να ανατεθεί η οργάνωση των ετεροδηµοτών. Στον Αντώνη Μπέζα να ανατεθεί ο συντονισµός της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Έτσι, πιστεύουν όλοι ότι αφ’ ενός θα ε πιτευχθεί η πλήρης ανανέωση του ψη φοδελτίου, µε πρόσωπα, χωρίς την πα ραµικρή φθορά και αφ’ ετέρου η συ στράτευση όλων των κοµµατικών πα ραγόντων, προς αποφυγή των γνωστώ ν «κινήσεων» του παρελθόντος, που τόσο σοβαρά έβλαψαν την παράταξη. Με αυτά τα δεδοµένα θεωρούν βέβαιη την εκλογική νίκη στην µονοεδρική Θεσπρωτία, παρά το πολύ ενισχυµένο ψηφοδέλτιο του τοπικού ΠΑΣΟΚ.

BLOGΑΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΕΛΑ ΡΕ ΑΤΙΜΕ …

ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

στην άκρη για µια ώρα δύσκολη, εκείνη της αρρώστιας. Έλα να τα πάρεις όλα. Πάρε και τον ήλιο που τόσο τον γουστάρεις για να λιάζουν οι συφιλιδικοί τα κορµιά τους αποκτώντας το µεσογειακό χρώµα που τόσο επιθυµούν και τόσο απεχθάνονται. Πάρε ρε, και τις ..... θάλασσές µου να εξάγεις αέριο και τα ποτάµια µου να παράγεις ενέργεια φθηνή µόνο για την πάρτη σου. Πάρε και το γάλα των προβάτων µας και τα στάρια των κάµπων µας.Το ξέρω που το πας, άτιµε. Το πας εκεί που πάντα ήθελες να το φθάσεις. Να καταστήσεις έναν λαό υπηρέτη. Να βλέπω απελπισµένες µεσόκοπες να βγάζουν µεροκάµατο σε µπουρδέλα παραπήγµατα ενώ οι πιο νέες να φεύγουν καραβιές για τα διεθνή καλογυαλισµένα µπουρδέλα σου. Να βλέπω γέρους να πεθαίνουν από αφόρητο κρύο κλεισµένοι µέσα στα 20 τετραγωνικά λίγο πριν τους τα πάρεις κι αυτά ή από ασφυξία όταν θα τους κλείνεις τον διακόπτη από την συσκευή οξυγόνου λόγω ληξιπρόθεσµων λογαριασµών.Να βλέπω 50ρηδες σε απόγνωση, 40ρηδες στις ουρές ανεργίας και 20ρηδες να λένε την ξενιτειά πατρίδα τους. Να βλέπω τα παιδιά ως µελλοντικούς σκλάβους της Φάρµας των Ανθρώπων που χρόνια στήνεις και τώρα θα εγκαινιάσεις εκεί ακριβώς που ξεκίνησε ο Ανθρωπισµός. Βλέπω που το πας. ∆εν θα ρίξεις απλά το µεροκάµατο στο 1 ευρώ την ηµέρα για 18 ώρες δουλειάς. Θα µας κάνεις να χαιρόµαστε που ζούµε κι ας µην παίρνουµε ούτε το 1 ευρώ. Φτιάχνεις το νέο Νταχάου και αυτό θα είναι η ίδια µου η χώρα. Τα Νταχάου ποτέ δεν κλείνουν, απλά αναστέλλουν τις εργασίες τους, έτσι δεν είναι λουκανοθρεµµένε µου;Έφθασε η ώρα να µπουν µπροστά οι µηχανές αυτού του τεράστιου κρεµατορίου που θα έχει για οροφή τον ουρανό που λατρέψαµε και για πάτωµα το χώµα που µας έθρεψε.Έλα, ρε άτιµε, πισώπλατα αυτή την φορά γιατί την προηγούµενη που ήρθες είχες τουλάχιστον τα κότσια να µου υψώσεις κατάµουτρα το όπλο και να µου πεις να σκύψω. Και είχα την επιλογή ή να σκύψω ή να πάρω τα βουνά. Τώρα όµως µού έχεις κλέψει και τα βουνά. Μου µένει λοιπόν να σκύψω χωρίς τον φόβο της σφαίρας που θα έβγαινε από το προτεταµένο σου όπλο. Είναι τρελό να παραδίνοµαι χωρίς να έχω πάρει εντολή για αυτό. Είναι τρελό να φοβάµαι µια σφαίρα που δεν υπάρχει. Πώς γίνεται να βλέπω µπροστά µου ένα όπλο που δεν υπάρχει; Άτιµε, τα όπλα σου αυτή την φορά δεν έχουν κάνη, ούτε σκανδάλη. Τα λάδωνες όµως δεκαετίες ολόκληρες και έχουν τις φάτσες όλων αυτών των υπανθρώπων που βγάζουν ακόµα λόγους, που κάνουν κόµµατα και παρακόµµατα, που σφάζονται µπροστά στην κάµερα ενώ πίσω από αυτή στήνουν το σχέδιο για το πλιάτσικο που έχει ξεκινήσει.Α, ρε άτιµε. Για αυτόν τον λόγο πέταγες ξεροκόµµατα στα κοµµατόσκυλα της Ελλάδας. Για την στιγµή που θα τους έδινες την εντολή να κάνουν επίθεση πισώπλατα στον ίδιο λαό που τους έδινε τις ελπίδες του µέσα από ένα σταυρωµένο κωλόχαρτο.Έλα, ρε µπούλη του Βορρά, να µε συµµορφώσεις, να µε κάνεις ευρωπαÊκό είδος, να φτιάχνοµαι µε Μότσαρτ και όχι να κλαίω όταν ακούω κλαρίνο. Να νιώθω «πολιτισµένος» µε προθήκες Μουσείων και όχι µε τους σπαρµένους κίονες στα χωράφια µας, που κράτησαν όλον τον δήθεν σου πολιτισµό. Έλα να σε πάω τελευταία βόλτα στα πατρικά µας να µυρίσεις την ακόµα καµµένη πέτρα των σπιτιών από τον πολιτισµό των δικών σου προγόνων. Έλα να µε κάνεις άνθρωπο εµένα, τον γύφτο του Νότου. Έλα για να δω αν τελικά έχει µείνει ίχνος Ελλάδας µέσα µου. Έλα ρε, για να µου αποδείξεις αν το µαχαίρι του παππού µου είχε τα αποτελέσµατα που µου περιέγραφε ή ήταν ένα παραµύθι για να κάνω όνειρα κόκκινα.


12

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ

ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

οικονοµίας είναι αυτός που έχει πληγεί διπλά τόσο κατά την περίοδο της ανάπτυξης όσο και κατά την περίοδο της κρίσης. Είναι ένας τοµέας του οποίου η στρατηγική σηµασία έχει αγνοηθεί από τους α σκούντες πολιτική όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Αποτέλεσµα είναι πως χάθηκε η συµβολή του στην οικονοµία µε εµφανείς επιπτώσεις σε όλους τους δεί κτες της. Χαρακτηριστικό είναι πως Τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια, µετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. το 1981, το εµπορικό ισο ζύγιο αγροτικών προÊόντων (εξαγωγές – εισαγωγές σε τρέχουσες τιµές µετατρεπόµενες σε Ευρώ) από πλεονασµατικό µετατράπηκε σε έντονα ελλειµµατικό (ήδη από το 1982) µε συνεχή φθίνουσα πορεία (1981: + 38.367.000 €, 1991: - 311.102.000 €, 2001: - 1.003.460.000 €) και µε αποκορύφωµα το έτος 2008 όποτε το έλλειµµα του ισοζυγίου έφθασε τα 3.043.506.477 €. Η παρακµιακή πορεία της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής (που εντοπίζεται εµφανέστατα και σε άλλους σχετικούς δείκτες) χαρακτηρίζεται από τον προσανατολισµό των συνιστωσών του πρωτογενούς τοµέα της οικονοµίας προς την είσπραξη ευ ρωπαÊκών επιδοτήσεων και την παράλληλη υποβάθµιση της όλης παραγωγικής διαδικασί ας. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους υπόλοιπους τοµείς της πρωτογενούς παραγωγής από την κτηνοτροφία όπου πληρώνουµε για εισαγωγές κρέατος και γαλακτοκοµικών προÊόντων άλλα περίπου 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι φανερό πως αυτή η κατάσταση δεν µπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. ∆εν µπορούµε ως χώρα,ως οικονοµία να συνεχίσουµε να πληρώνουµε το τίµηµα της υπο-ανάπτυξης και καθυστέρησης του πρωτογενούς τοµέα. Όταν µάλιστα αυτός ο πρωτογενής τοµέας εί ναι άµεσα συνδεόµενος και µε την ανάπτυξη του δευτερογενούς µέσω της µεταποίησης & του τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας µέσω του τουρισµού και της ναυτιλίας ανεβάζοντας έτσι την συµµετοχή των πολλαπλασιαστών στην διαµόρφωση του τελικού ΑΕΠ σε αντίθεση µε µοντέλα άλλων χωρών της Ευρώπης όπου ο προσανατολισµός είναι καθαρά προς την κατεύθυνση άλλων µη συνδεδεµένων µε την πρωτογενή παραγωγή δραστηριοτήτων. 2. Έτσι λοιπόν καθίσταται αναγκαίο να κάνουµε µια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνηµα. Η κρίση µπ ορεί και πρέπει να µετατραπεί σε ευκαιρία. Η κρίση έχει µία καλή και µία κακή πλευρά. Η κα λή είναι πως µας επιβάλλει να προσανατολισθούµε προς τις αγορές και έχοντας την υποδοµή σε µηχανήµατα, ανθρώπους και εγκαταστάσεις να ξαναγίνουµε ανταγωνιστικοί και να κατακτήσουµε τη θέση που µας αξίζει στη διεθνή αγορά. Η κρίση είναι συντηρητική κατάσταση αλλά και δυναµική ταυτόχρονα καθώς µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µό νο µέσα από την ανάπτυξη. Ήδη Η οικονοµική κρίση φαίνεται, πως έφερε την στροφή πρ ος την παραγωγή και την εξωστρέφεια. Η πα ραγωγή του πρωτογενούς τοµέα (περιλαµβανοµένης της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της δασοπονίας) µε όρους ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας σε σταθερές τιµές (2000), όχι µόνο δε µειώθηκε κατά τη διάρκεια της ύφεσης, αλλά αυξήθηκε αισθητά τόσο κατά το 2009 (από 6,188 σε 6,865 δις €) όσο και κατά το 2010 (από 6,865 δις € σε 7,793 δις €). Αντίστοιχα, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου αγροτικών προÊόντων µειώθηκε από 3.044 εκατ. € που ήταν το 2008 σε 2.398 εκατ. € το 2009 και σε 1.893 εκατ. € το 2010. Αυτή η αλ λαγή πορείας και η επανεκκίνηση της αγροτικής οικονοµίας µπορεί να ευδοκιµήσει, όµως, µόνο µέσα από την αλλαγή πορείας των γεωτεχνικών. Ταυτόχρονα όµως έχει και την αρνητική πλευρά που µπορεί να µας οδηγήσει σε εσωστρέφεια, εγκατάλειψη παραγωγικών δοµών (όπως το παράδειγµα της Βουλγαρίας) και µείωση της παραγωγικότητας από επενδύσεις που φαντάζουν ως συµφέρουσες αρχικά αλλά που µακροπρόθεσµα θα υπονοµέυσουν την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας µας όπως είναι σήµερα οι επενδύσεις στα φωτοβολταικά. Το τι δρόµο θα επιλέξουµε εξα ρτάται από την γνώση και σύνεση που θα επιδείξουµε ως κράτος αλλά κυρίως ως επιστήµονες εµείς οι ασχολούµενοι µε τον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας όπου θα πρέπει µε σαφή τρόπο να αξιοποιήσουµε τις γνώσεις µας και να βοηθήσουµε στην αλλαγή στρατηγικής αλλά και κυρίως νοοτροπίας στον καθορισµό των στόχων της αγροτικής παραγωγής. 3. Άλλωστε Η ανάπτυξη του πρωτογενούς το µέα έχει τα παρακάτω συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε άλλους αναπτυξιακούς το µείς: (α) τη χαµηλή ένταση του επενδυόµενου

κεφαλαίου σε εποχή µειωµένης ρευστότητας. Βέβαια αυτό τα τελευταία χρόνια είχε διακυµάνσεις λόγω αυξηµένων κεφαλαίων που χρει αζόταν για την απόκτηση αγροτικής γης και µηχανηµάτων. Άρα εδώ θα πρέπει να καταρτισθεί ένα πρόγραµµα που σε συνεργασία µε τους γεωτεχνικούς θα δίνει προοπτική σε επιχειρηµατίες γεωργούς να αποκτήσουν γη (πράγµα το οποίο ξεκινά να υλοποιείται και είµαστε πολύ χαρούµενοι για αυτό), πρόσβαση σε κεφάλαια (διαπραγµατεύσεις της ΚαΠ και εθνικές πολιτικές όπου υπάρχουν σε εξέλιξη διαπραγµατεύσεις ) και ένα σταθερό επιχειρηµατικό περιβάλλον (β) τη δυνατότητα απορρόφησης σηµαντικού τµήµατος του διογκούµενου κύµατος των ανέργων όπου µόνο Τα τελευταία 2 χρόνια έχουµε εισροή στην επαρχία και την αγροτική παραγωγή περίπου 40 000 αστών µε καινοτόµες ιδέες αλλά µε περιορισµένο κεφάλαιο τόσο στα οικονοµικά όσο και στις απαιτούµενες γνώσεις. Σε αυτή την περίπτωση θα αναγκαστούµε να εκπαιδεύσουµε και να επανακαταρτίσουµε ένα ανθρώπινο δυναµικό το οποίο θα θελήσει να ασχοληθεί µε τον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας. ∆υστυχώς η πολιτική συγκυρία φαίνεται πως αγνοεί την παράµετρο αυτή και παρά τις διακηρυγµένες αρχές και πολιτικές προτάσσονται λόγοι οικονοµικοί οι οποίοι συντελούν στην αποδυνάµωση της α γροτικής εκπαίδευσης. Και εδώ είναι ο ρόλος µας ως εκπαιδευτικά ιδρύµατα να καλύψουµε το κενό αυτό και να αντιστρέψουµε τη φθίν ουσα ως τώρα πορεία των ΑΕΙ που έχουν σχέ ση µε το αντικείµενο της πρωτογενούς παρα γωγής. Ο νέος νόµος για τα ΑΕΙ παρά τα προβλήµατα τα οποία παρουσιάζει δίνει µια ευκαιρία να οργανωθούν προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης όλου αυτού του ανθρώπινου δυναµικού το οποίο θα κατευθυ νθεί στην πρωτογενή παραγωγή µε σωστό τρόπο καθιστώντας βιώσιµη την απασχόληση όλων αυτών των νεοεισελθέντων στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα και πρωτοβουλία για την αλλαγή του κοινωνικού στάτους του αγρότη και να ξαναγίνει ελκυστικό το αγροτικό επάγγελµα που σήµερα αποτελεί τροχοπέδη στην προσέλκυση νέων στο επάγγελµα αυτό. Στα παραπάνω καθίσταται αναγκαίος ο ρόλος του γεωτεχνικού ο οποίος θα πρέπει να σχεδιάσει τις παραπάνω δράσεις. (γ) τη δυνατότητα ανάπτυξης του συνόλου της επικράτειας και ιδιαίτερα ορεινών και µειονεκτικών περιοχών κυρίως για εθνικούς λόγους αλλά και λόγους που αφορούν την αγορά κυρίως στη διαφοροποίηση των προÊόντων µε αυξηµένη προστιθέµενη αξία αλλά και τη διατήρηση του περιβάλλοντος τόσο του φυσικού όσο και του κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η ανάδειξη των περιοχών αυτών και των πλεονεκτηµάτων για την οικονοµία που θα επιφέρει η άσκηση αυτής της πολιτικής είναι έργο των γεωτεχνικών. Επίσης η ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα (δ) δίνει τη δυνατότητα να συνδεθεί η πρωτογενής παραγωγή µε τον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας όπως ο τουρισµός και η ναυτιλία. Ιδίως ο τουρισµός έχει να ωφεληθεί πολλαπλά από την ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα καθώς η διατροφική συµβολή στην ανάπτυξη του τουρισµού η προστασία του περιβάλλοντος και οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο είναι προτεραιότητες τόσο της αγροτικής πολιτικής όσο και του σηµερινού τουρίστα που αναζητά εµπειρίες. Ρόλος µας είναι η σχεδίαση ενός στρατηγικού σχεδίου όσο και η εφαρµογή της πολιτικής αυτής σε Μίκροοικονοµικό επίπεδο. 4. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των Γεωτεχνικών, θα πρέπει να περιγραφεί τόσο σε όρους παρόντος όσο και σε όρους µέλλοντος σε όλους τους τοµείς ιδιωτικός τοµέας, δηµόσιος εκπαίδευση και έρευνα και να διερευνηθεί σε ένα πλαίσιο στρατηγικής ανάπτυξης της Ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής. Για να δούµε όµως την κατάσταση η οποία υπάρχει τώρα ∆υστυχώς στο δηµόσιο τοµέα ο ρόλος του Γεωτεχνικού τόσα χρόνια είχε υποβαθµιστεί σε διεκπεραιωτικός µέσα σε ένα γραφειοκρατικό – ελεγκτικό σύστηµα µε σηµαντικό περιορισµό του επιστηµονικού και τεχνοκρατικού τους ρόλου. Γεγονότα τα οποία συντέλεσαν στην µείωση του ρόλου και της χρησιµότητας των Γεωτεχνικών υπηρεσιών καθώς πολλοί πολιτικοί θεώρησαν περιττές τις υπηρεσίας ή προσπάθησαν να υποκαταστήσουν το ρόλο τους µέσω άλλων ειδικοτήτων. Τόσο στον αγ ροτικό τοµέα όσο και στους άλλους τοµείς τη ς πρωτογενούς παραγωγής. Τα πρόσφατα πα ραδείγµατα συγχωνεύσεων οργανισµών µε διαφορετικό αντικείµενο µεταξύ τους όσο και των καταργήσεων στρατηγικών για την οικονοµία οργανισµών όπως το ΙΓΜΕ. Η ίδια κατάσταση υπάρχει και στον ιδιωτικό τοµέα όπου ο Γεωτεχνικός έχει σιγά σιγά χά σει δικαιώµατα στο όνοµα ενός κακώς εννοούµενου λαÊκισµού που ως αποτέλεσµα έχει

την αύξησης του κόστους παραγωγής, την αύξηση της επικινδυνότητας του επαγγέλµατος του αγρότη και την αδυναµία παραγωγής πολιτικής καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει αυτή τη στιγµή βάση για την ανάπτυξη πολιτικής και επιστηµονική προσέγγιση. Χαρακτηριστικά παράδειγµα αυτής της πολιτικής είναι η διαδικασία αδειοδότησης των γεωτρήσεων, η προκήρυξη για τα αγρό-περιβαλλοντικά µέτρα η σύνταξη των σχεδίων βελτίωσης και του ΟΣ∆Ε όπου και ο αγρότης έχει υψηλό κόστος και δεν γίνεται σωστή καταγραφή και δεν υπάρχουν πουθενά στοιχεία αξιόπιστα ώστε να χαραχθεί µια πολιτική. Για την εκπαίδευση το τοπίο είναι ακόµη πιο ζοφερό καθώς η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζόµενων στον πρωτογενή τοµέα δεν υπάρχει ουσιαστικά µε λίγες χαµηλού επιπέδου επαγγελµατικές σχολές (υπάρχουν και εξαιρέσεις όπως τα Ιωάννινα), µε ένα ∆ΗΜΗΤΡΑ που κανείς δεν ξέρει πως θα λειτουργήσει και εάν λειτουργήσει µε ένα ΙΓΕ που κάνει µόνο σεµινάρια. Η ανυπαρξία επαγγελµατικής εκπαίδευσης έχει συνέπειες τραγικές για την παραγωγικότητα του πρωτογενούς τοµέα. Στη δε τριτοβάθµια εκπαίδευση η κατάσταση αντικατοπτρίζεται στις άδειες από φοιτητές σχολές των ΤΕΙ και στις χαµηλές βάσεις εισαγωγής των φοιτητών στα Πανεπιστήµια.Στο πεδίο της Έρευνας η αλλαγή της δοµής και φυσιογνωµίας του ΕΘΙΑΓΕ του ΕΚΕΘΑ του ΙΓΜΕ µείωσε την παραγωγικότητα των Ελλήνων ερευνητών σε πατέντες αυξάνοντας την παραγωγή παπερ µε αποτέλεσµα να χαθεί σταδιακά η σηµασία και συµβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής. Επιπλέον οι διαφαινόµενες αλλαγές στη δοµή των ερευνητικών ινστιτούτων χωρίς µελέτη και επιστηµονική θεώρηση των ερευνητικών δοµών θα επιδεινώσουν ακόµη περισσότερο την κατάσταση και θα χαθεί οριστικά το αναπτυξιακό έργο της έρευνας. Τι γίνεται όµως τώρα πως αυτή η κατάσταση µπορεί να αντιστραφεί ιδίως κάτω από τις σηµερινές δύσκολες συνθήκες. Και ποιος ο ρόλος µας σε αυτή την αναπτυξιακή προσπάθεια? 5. Για να το πούµε όµως αυτό είναι απαραίτητο να συµφωνήσουµε όλοι στο πλαίσιο ανάπτυξης της Ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής και στη συνέχεια να δούµε το ρόλο µας µέσα σε αυτή. Ένα πλαίσιο που µπορεί να περιγραφεί µε βάση τους άξονες τους οποίους θέλουµε ως οικονοµία να αναπτύξουµε. ∆ιεθνώς υπάρχουν τρία µοντέλα ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής. Το πρώτο είναι το µοντέλο της παραγωγής προÊόντων χαµηλού κόστους (bulk) που ταιριάζει σε χώρες είτε χαµηλού κόστους εργασίας ή χώρες µε καινοτοµία και οικονοµίες κλίµακας. Το δεύτερο είναι το µοντέλο διαφοροποίησης της παραγωγής όπου τα προÊόντα που παράγονται είναι διαφοροποιηµένα µε υψηλή προστιθέµενη αξία. Και το τρίτο είναι το µοντέλο παραγωγής προÊόντων µπουτίκ. Σε όλα τα µοντέλα ο ρόλος µας είναι σηµαντικός και ανεβαίνει σε αναλογία µε την κατάταξη που παρουσιάσαµε Θεωρώ βέβαια πως το µοντέλο που µας ταιριάζει περισσότερο είναι το δεύτερο καθώς µας παρέχει τόσο τη µαζικότητα της παραγωγής όσο και την απαραίτητη διαφοροποίηση ώστε να έχουµε ένα ξεχωριστό βραντ ναµε στη διεθνή αγορά. Ο πλούτος των φυσικών πόρων, η βιοποικιλότητα, η καταλληλότητα των εδαφοκλιµατικών συνθηκών για την παραγωγή ευρέως φάσµατος ποιοτικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προÊόντων µε έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, το ανθρώπινο δυναµικό και ο πολιτισµός που είναι ζυµωµένος µε τον τόπο, αποτελούν το πολυτιµότερο αλλά αναξιοποίητο µέχρι σήµερα, κεφάλαιο της Ελλάδας. Ποιοι όµως είναι οι όροι και οι προËποθέσεις εκµετάλλευσης του εθνικού αυτού πλούτου που θα την καθιστούν βιώσιµη και αειφόρο? Εδώ έχουµε να παίξουµε το ρόλο µας • Ρόλος που µπορεί αρχικά να είναι συµβουλευτικός Η ανάπτυξη ενός δικτύου γεωργικών συµβούλων που θα έχουν την αρµοδιότητα να συντονίζουν τις αγροτικές δραστηριότητες σε όλες τις µορφές τους στεκόµενοι δίπλα στον αγρότη αποτελεί στοίχηµα για το µέλλον. Χωρίς επιστηµονική καθοδήγηση δεν µπορεί να σταθεί κανείς στη διεθνή αγορά. Η λογική µείωσης του κόστους που ακολουθήθηκε µέχρι σήµερα πρόσθεσε περισσότερα προβλήµατα στον αγρότη παρά τον βοήθησε. Ο επιστήµονας θα πρέπει να είναι δίπλα του στην απόφαση, στο σχεδιασµό και το πλάνο της παραγωγικής διαδικασίας, µε ρόλο τόσο την λήψη των καταλλήλων αποφάσεων όσο και την προστασία του περιβάλλοντος, και την προσαρµογή στα διεθνή δεδοµένα και πρότυπα µε ταυτόχρονο σεβασµό στην προστασία της δηµόσιας υγείας και του καταναλωτή. Σε όλα αυτά

η διασφάλιση είναι έργο γεωτεχνικού • Ρόλος που µπορεί να είναι εφαρµοστικός µε την εποπτεία της παραγωγικής διαδικασίας, την εφαρµογή της καινοτοµίας και την παραγωγή προÊόντων σε σεβασµό στο περιβάλλον και στον καταναλωτή. Η κτηνοτροφία η ολοκληρωµένη φυτοπροστασία, η πιστοποίηση προÊόντων και η ευθυγράµµιση σε σχέση µε τα ευρωπαÊκά πρότυπα, η υλοτόµηση και η εξαγωγή µεταλλευµάτων είναι στοιχεία όπου η επιστηµονική γνώση και επάρκεια είναι απαραίτητος παράγοντας ανάπτυξης. Επίσης ο ρόλος ο οποίος δεν έχει µέχρι σήµερα αναδειχτεί είναι αυτός στην εµπορία και στην διάθεση των προÊόντων όπου µόνο ο Γεωτεχνικός επιστήµονας µπορεί να χειριστεί τις λειτουργίες εµπορίας όπως η µετασυλλεκτική, η αποθήκευση κλπ. • Ρόλος που µπορεί να είναι ερευνητικός σε επίπεδο µελετών είτε για την ανάπτυξη σε µικροοικονοµικό επίπεδο των εκµεταλλεύσεων είτε για έργα (γεωλογικές µελέτες) είτε για υποδοµές και χωροταξικές κατανοµές όπου θα δηµιουργήσουν ένα σταθερό παραγωγικό περιβάλλον. • Ρόλος που µπορεί να είναι ερευνητικός µε την έννοια της καινοτοµίας και της εφαρµογής πατέντας και νέων καλλιεργειών στην Ελληνική παραγωγή. Όπου καινοτοµία µπορεί να αναφέρεται παντού σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας µε ερευνητές προσανατολισµένους στην έρευνα για τη λύση των προβληµάτων που θα τους θέτουν οι γεωτεχνικές υπηρεσίες και οι αγροτικοί φορείς και όχι προσανατολισµένους αποκλειστικά στο κυνήγι των δηµοσιεύσεων και της χρηµατοδότησης. Στόχος η ανάπτυξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και την εφαρµογή της πολιτικής των συναρµόδιων Υπουργείων µε σκοπό την προστασία και βελτίωση της εν γένει αγροτικής παραγωγής και του φυσικού περιβάλλοντος. • Ρόλος φυσικά εκπαιδευτικός όπου θα µεταδοθούν δεξιότητες και γνώσεις στους ασχολούµενους µε την πρωτογενή παραγωγής Είναι λοιπόν στρατηγικής σηµασίας η πλήρης εφαρµογή του Π.∆. 344/2000 µε την έκδοση εφαρµοστικών υπουργικών αποφάσεων που θα δίνουν τις δυνατότητες στους συναδέλφους γεωτεχνικούς να υποστηρίξουν τα παραπάνω . • Χρειάζεται µια νέα δοµή στο δηµόσιο τοµέα µακριά από γραφειοκρατικές διαδικασίες µε τον ειδικό επιστήµονα δίπλα στην παραγωγική διαδικασία µακριά από λογιστικές λογικές. Οι διάφορες γεωτεχνικές υπηρεσίες (σε ∆ήµους – Περιφέρειες - Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις – Αποκεντρωµένες υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ, όπως ΚΕΠΠΥΕΛ κλπ) του συρρικνούµενου δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να ενοποιηθούν σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και να υπαχθούν στο ΥΠΑΑΤ, ώστε να µπορέσουν να διατηρήσουν περιφερειακά µια κρίσιµη µάζα επιστηµόνων και να γίνουν πιο λειτουργικές, καθώς το γεωτεχνικό έργο παρουσιάζει εποχικότητα. • Χρειάζεται µια νέα δοµή στον ιδιωτικό τοµέα όπου θα πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση εκπαίδευση και ανάληψη ευθύνης από τον ειδικό επιστήµονα γεγονός που θα τον καταξιώσει στα µάτια της κοινωνίας και θα του δώσει τη θέση που του αξίζει. Η εµπλοκή των ειδικών επιστηµόνων δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως κόστος αλλά ως ευκαιρία για µεγάλωµα της πίτας. Η λογική που επικρατεί σήµερα µας αποµονώνει από τις διεθνείς αγορές και κάνει µίζερη την αναπτυξιακή πολιτική της Ελλάδας Ένα παράδειγµα στον τοµέα της γεωλογικής έρευνας που είναι και πολύ σηµαντικό για εµάς καθώς το ΓΕΩΤΕΕ είναι ο βασικός σύµβουλος στο φόρουµ για την έρευνα και αξιοποίηση του µεταλλευτικού πλούτου µε έµφαση στους υδρογονάνθρακες, µε κλείσιµο στην Ελλάδα του ΙΓΜΕ όταν στις Η.Π.Α., η αντίστοιχη οµοσπονδιακή υπηρεσία απασχολεί πάνω από 10.000 διακεκριµένους επιστήµονες, τεχνικούς και προσωπικό, ενώ και οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε διαθέτουν αυτόνοµα οργανωµένα δηµόσια γεωλογικά ερευνητικά ινστιτούτα. Τα ιδρύµατα αυτά όχι µόνο δεν καταργούνται αλλά αντίθετα ενισχύονται, αφού η αξιοποίηση των φυσικών πόρων αποτελεί µοχλό ανάπτυξης και πηγή εσόδων για το ίδιο το κράτος και τους πολίτες του. Ο εθνικός πλούτος είναι µια πολύ σπουδαία υπόθεση, η πρωτογενής παραγωγή παραµεληµένη τόσα χρόνια αποτελεί την ελπίδα της Ελλάδας στις συνθήκες οικονοµικής κρίσης που βιώνουµε σήµερα. Ας ελπίσουµε ότι η πολιτεία και οι οργανωµένοι φορείς της θα αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναµικό και το συσσωρευµένο κεφάλαιο γνώσης και εµπειρίας για να επανεκιννήσουµε την οικονοµία. Θεωρούµε πως και µπορούµε και θα τα καταφέρουµε. Σας ευχαριστώ *Ο Κώστας Μπέσης είναι µέλος του ΓΕΩΤΕ


13

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 11 ∆εκεµβρίου στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Μαζαρακιάς, τελούµε το 40νθήµερο µνηµόσυνο του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΣΙΩΡΗ. ΟΙ Γονείς Η Σύζυγος Τα Τέκνα Τα εγγόνια Οι αδελφοί Οι λοιποί Συγγενείς

ΓΕΩµετρία: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ∆ΩΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Τόπος: Πολυχώρος του Φιλανθρωπικού Οργανισµού «Θεόφιλος», Παπαφλέσσα 9 στο Γαλάτσι. Ηµεροµηνία: Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου Ώρα: 11:30 π.µ. Και φέτος τα Χριστούγεννα ο «Θεόφιλος» θα προσφέρει τα χριστουγεννιάτικα δώρα στα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών και θα βραβεύσει κατόπιν κλήρωσης τους αριστούχους πρωτοετείς φοιτητές µε πλούσια δώρα και οικονοµική ενίσχυση. «Θεόφιλος» Στήριξη και φροντίδα στην Πολύτεκνη Οικογένεια σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 210 - 88.19.397 και 210 – 88.28.036.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΠΗΓΑ∆ΙΩΝ, ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Η ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ : Με βάση την Αριθ. οικ.150559/11 (ΦΕΚ 1440 Β/16-6-2011): - Όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα χρήσης νερού, υποχρεούνται να ζητή¬σουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της Υπουργικής Απόφασης, εντός δώδεκα µηνών, και ειδικά για τις αρδευτικές γεωτρήσεις εντός έξι µηνών, από την 01-07-2011. - Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού µέσα στο χρονικό διάστηµα που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος, αλλά υποβληθεί εντός δύο ετών µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η άδεια µπορεί να εκδοθεί µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, µόνο αφού επιβληθούν και εισπραχθούν τα πρόστιµα που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν. 3199/03 (Α' 280). Το πρόστιµο δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 1000 ευρώ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΕΩµετρία- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 18, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Τ.Κ. 46100, ΤΗΛ. 2665300682 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α∆. ΜΑΡΙΟΣ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ. ΤΗΛ. 6979050038 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ. ΤΗΛ. 6973357289


14

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚEMΒΡΙΟΥ 2011

ÌÉÊÑÅÓ ÁÃÃÅËÉÅÓ ÅNOIKIAZÏÍTAI ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ∆ΥΑΡΙΑ Πολυτελούς κατασκευής επί της όδού Αγαθ. Κωνσταντινίδη (Σεισµόπληκτα). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2651079791 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τ.µ. µε υπόγειο 37 τ.µ. στην οδό Κύπρου 126 & Ιωαννίνων. ∆υνατότητα παταριού και για χρήση γραφείου. Αυτόνοµη θέρµανση, tv, τηλέφωνο. Πληροφ. Κ. Σπύρος τηλ. 6977988827 Ενοικιάζεται κατάστηµα ειδικά διαµορφωµένο για

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΒΟΤΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: πωλείται διαµέρισµα 34 τ.µ. στον 1ο όροφο (∆ωµάτιο, κουζίνα, καθιστικό, µπάνιο) µε θέα τη θάλασσα (55.000 ευρώ) Επίσης διαµερίσµατα 50 τ.µ. µε ανεξάρτητες αυλές 90 µέτρα από τη θάλασσα (70.000 ευρώ) προσφορά ένα τριάρι διαµέρισµα αντ΄ί 60.000 ευρω. Τηλ. 6956767488

παιδικούς σταθµούς, φροντιστήρια κλπ, 2 µεγάλα δωµάτια, 1 χολ, κουζίνα και 3 τουαλέτες. Βοηθητικός χώρος έξω 100 τµ.Στο κέντρο του Καστρίου δίπλα από το ίδρυµα Σάρρα Πληροφορίες στο τηλ. 2665041753, 6988401405

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ Στην πλατεία ∆ηµαρχείου Γραφείο 75 τ.µ. στον 2ο όροφο και δύο 3άρια διαµερίσµ. στη Γράµµου Τηλ. 2665022382 Ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσονιέρα επί της Κύπρου (τέρµα) κοντά στα ΤΕΙ.Τηλ. 2665024194 - 6979359099

Ενοικιάζεται ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ στην Ηγουµενίτσα πλήρως εξοπλισµένος ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισµός. Τηλ: 6945819901 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο κέντρο της πόλης επί της οδού Κύπρου στο ύψος της εκκλησίας ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ αυτόνοµη θέρµανση 33m2 στον 2ο όροφο κοντά στα ΤΕΙ. Πληρ. 6944390979 ÅíïéêéÜæïíôáé åðéðëùìÝíá äéáìåñßóìáôá äõÜñéá, ôñéÜñéá, óå öïéôÞôñéåò. Ïäïò Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 131 (ðáñáëßá) ðëçóßïí ÔÅÉ. Ðëçñïöïñßåò: 2665022927, 6948898917 ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá 2áñé 45ô.ì. ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò (ðåñéï÷Þ ðáëáéïý Äçìáñ÷åßïõ) ôçë.: 6946154545 ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 150 Þ 200 ô.ì., óôçí Å.Ï. Çã/ôóáò - Éùáííßíùí, ðëçóßïí ÄÅÇ,ìå ìåãÜëï PARKING Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá: 6972893602, 2665024844 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ïéêüðåäï 4 óôñ. åðÜíù óôçí ÅèíéêÞ Ïäü, 2ï ÷ëì. ôçëÝöùíï: 2665025806 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ ôñéÜñé äéáìÝñéóìá åðéðëùìÝíï, äßðëá óôï Ã. Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï. Ôçë.: 6938999977 2665026136 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ êáôÜóôçìá 220 ô.ì. ðÜíù óôçí ÅèíéêÞ ïäü Çãïõìåíßôóá - ÉùÜííéíá, áíÜìåóá óôï LIDL êáé DIELLAS. Ôçë.: 6938613560 - 6938999977 2665026873 4Üñé ìå ôæÜêé, ðÜñêéíã, èÝá óôç èÜëáóóá. ÐÜñïäïò 4çò Öåâñïõáñßïõ óôï Ãñáéêï÷þñé. Ôçë. 26650-71433 ÃÑÁÖÅÉÁ: 2 ãñáöåßá åðß ôç Êýðñïõ (14) 1ïò üñïöïò. ÔçëÝöùíï: 6977562740 ÄÕÁÑÉÁ, ÔÑÉÁÑÉÁ, ìå èÝá. ÔçëÝöùíο 6974734349 ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ åðß ôçò ïäïý 28ç Ïêôùâñßïõ 21(Ýíáíôé ÉÅÊ). Ôçë. 2665026393, 6936486439 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ 3Üñé óôçí Çãïõìåíßôóá (êüêëõæá) ìå èÝá, áõôüíïìç èÝñìáíóç êáé ãêáñÜæ. Ôçë.: 2665024407 êéí: 6936426887 ×ÙÑÏÓ ÃÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÓÔÅÃÇ, öñïíôéóôÞ ñéá, ãñáöåßï ê.ë.ð. ðëÞñùò åîïðëéó ìÝíïò 120 ô.ì. åðß ôçò Êýðñïõ 12, Ýíáíôé ðáëáéïý ÊÔÅË. Ðëçñïöï ñßåò ôéò ðñùéíÝò þñåò: 266502292 Ôéò áðïãåõìáôéíÝò þñåò: 2665023492 ÄéáìÝñéóìá: 3Üñé äéáìÝñéóìá åðéðëùìÝíï åðß ôçò Êýðñïõ (ôÝñìá). Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá: 2665024194 κιν.6972607472 2Üñé ðïëõôåëåßáò (ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò 131 - ÐëáôÜíéá - 2ïò üñïöïò) ðëçñïöïñßåò: 26650 22927 ðñùß, 2665023492 áðüãåõìá. ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ/ÃÑÁÖÅÉÏ:Óýã÷ñïíï äéáìÝñéóìá 2Üñé Þ ãéá ÷ñÞóç ãñáöåßïõ 80 ô.ì. óôá ÐëáôÜíéá, ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò 95, ìå êáôáðëçêôéêÞ èÝá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: 6944573697 ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ 250 ô.ì óôï 2ï ÷ëì. Çã/ôóáò - Éùáííßíùí ôçë.: 26650-23464 êáé 24778 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ÅðéðëùìÝíï 60 ôì óôïõò ÖéëëéÜôåò (ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò 19).ôçë 26640-23135 (âñáäõíÝò þñåò) ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: 3Üñé åðéðëùìÝíï ãéá öïéôÞôñéåò ðáñáëéáêü 500 ìÝôñá áðü ôá ÔÅÉ. Ôçë.:2665022927 - 2665023492 ÉÓÏÃÅÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÓÔÅÃÇ: êáôÜóôç ìá 65 ô.ì. åðß Êýðñïõ 35. Ôçë.: 2665022179 Êéí.: 6937132248 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: åðéðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç êáé bolier. Ôçë.: 2665029529 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: Óýã÷ñïíï äéáìÝñéóìá ôñéÜñé, 100 ô.ì. åðß ôçò ïäïý 49 Ìáñôýñùò, óôçí Çãïõìåíßôóá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: 26650-27213 ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: åðß ôçò ÃñÜììïõ 125. Ôçë. 2664051129 & 2665026520 Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ µε πρόσθετα πτυχία: Αγγλικά (LOWER), Γαλλικά (DELF), ECDL, AUTOCAD Τηλ: 2665093376 Κιν: 6945348436 ΠÙËÏÕÍÔÁÉ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Πωλείται ή ενοικιάζεται Ξυλουργικό εργοστάσιο πλήρως εξοπλισµένο µε σύγχρονα µηχανήµατα λόγω συνταξιοδότησης. Προσφορές µόνο σοβαρές Τηλ: 6932250937 Πωλείται καφενείο απέναντι από το ∆ηµαρχείο Ηγουµενίτσας. Τιµή συζητήσιµη. τηλ. 6970226009 – 2665027394 Ζητούνται 3 άτοµα (άνω των 22 ετών) για εργασία από΄ το χ΄΄ωρο τους, µέσω Η/Υ. Μερική ή ολική απασχόληση. πληροφορίες στο τηλ. 6975593625 ή στο site www.time - for -money.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ Για επαγγελµατική χρήση στο Γραικοχώρι Ηγουµενίτσας µόλις 600 µέτρα από τον κόµβο της Εγνατίας Οδού και 1500 µέτρα από την είσοδο του νέου Λιµένος Ηγουµενίτσας . Η οικοδοµή είναι διώροφη επιφάνειας 250 τµ. µε δύο στρέµµατα οικοπέδου περι φραγµένου και συνδεδεµένου µε τα δίκτυα ύδρευσης και ∆ΕΗ . Τιµή : 200.000,00 ( διακόσιες χιλιάδες ευρώ ) Πληροφορίες : κινητό 6932029995

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΤΑ 1) χειριστές Τσάπας και JCB για έργα ύδρευσης στην Περιοχή Ηγουµενίτσας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 694 650 28 13 2) οδηγούς για Ανατρεπόµενα – Χωµατουργικά φορτηγά µε ∆ίπλωµα Ε΄ Κατηγορίας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 694 650 28 13 3) Πολιτικούς Μηχανικούς – Τεχνολόγους έργων Υποδοµής, Τοπογράφους και Εργοδηγούς µε σχετική εµπειρία στα δηµόσια έργα, για την Περιοχή της Ηγουµενίτσας. Αποστολή Βιογραφικών στο 210 88 29 575 ή email : gdioc@tee.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210 82 16 133 (κα. Καλυψώ Κλουκίνα) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΡΟΥΚΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ (A.B.C.), ΖΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 12. (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Πωλείται σε τιµή ευκαιρίας κτήµα 4 στρεµµάτων άρτιο και οικοδοµήσιµο, κάτω από τη δεξαµενή Καστρίου µε θέα τη θάλασσα. Τηλ. 6937989744 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Πωλείται οικόπεδο εντός οικισµού στην Αγία Μαρίνα, οικοδοµήσιµο, επί του Επαρχιακού δρόµου έκτασης 630 τµ. Τηλ: 6944712607 -2665027194 Πωλείται σοβαρή επιχείρηση εν λειτουργία στο κέντρο της Ηγουµενίτσας µε πλήρες εξοπλισµό. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ: 6943299881

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ιδιαίτερα µαθήµατα παραδίδονται από καθηγήτρια πτυχιούχο του Ινστιτούτου Cervantes. Πρώτο µάθηµα δωρεάν. τηλ. 6974576615 Καθηγήτρια Γερµανικής Φιλολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών παραδίδει µαθήµατα Γερµανικών. Τιµές συζητήσιµες. Τηλ: 6983155828

Ðùëείται 3αρι στο κέντρο της Ηγουµενίτσας,

ìå äõíáôüôçôá äéáìüñöùóçò ãñáöåßïõ, óôçí Κ. Παλαµά. Ôçë.: 6932250937 Οικόπεδο: Πωλείται πλησίον του ΒΙΟΠΑΘΕ οικόπεδο 2700 στρέµµατα στην Ψάκα τηλ. 2665026393 κιν. 6936486439 ΓΙ∆ΙΑ: Πωλείται κοπάδι από ντόπια γίδια, λόγω συνταξιοδότησης τηλ. 2665092396 ∆ίδεται µεγάλη αντιπροσωπεία πετυχηµένης γνωστής αλυσίδας, casual και sport υποδήµατος και ενδύµατος. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 6955060102 Πωλείται στην Ηγουµενίτσα στην οδό ∆ωδώνης νεόδµητο διαµέρισµα 48 τµ, 1ου ορόφου. Τιµή 70.000 ευρώ (συζητήσιµη) πληρ. Στο τηλ. 2106477153, 2106477255 Πωλείται µονοκατοικία (3αρι) στο κέντρο της Πραµυθιάς µε ταράτσα – κήπο, µεγάλη αποθήκη και απέραντη θέα σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6947112136

ΠΩΛΕΙΤΑΙ,ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,ΙΣΟΓΕΙΟΝ 100 τ.µ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΝ 100 τ.µ.ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ 50 τ.µ. ΜΑΖΙ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ! Τηλ.: 6936772833 Πωλείται πιστοποιηµένο κέντρο πληροφορικής στο κέντρο της πόλης. Κυπρου 20, 2ος όροφος. πληροφ. στο τηλ 2665027008 THESPROTIASOLAR ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ®ΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. Aποστολή βιογραφικών Κύπρου 1 τηλ.26650-28135 thesprotiasolar@hotmail.com Θέλετε να χάσετε κιλά και πόντους χωρίς δίαιτα και στερήσεις και χωρίς να τα ξαναπάρετε ποτέ πίσω? εύκολα, υγιεινά ,οικονοµικά? πληροφορίες στο τηλ.6975593625 ή στο site www.ilikemybody.gr

ZHTEITAI ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ζητείται Υπάλληλος για ρεσεψιόν Ξενοδοχείου για νυχτερινή υπηρεσία.Προτίµηση (προαιρετικά)γνώσης αγγλικής γλώσσας. Αµοιβή και ασφάλιση εξασφαλισµένη τηλ. 6946103753 Πωλείται οικόπεδο πέντε στρεµµάτων στα Σύβοτα, άρτιο οικοδοµήσιµο, εκτός σχεδίου, µε φως, νερό, δρόµο. (187 µέτρα από τον Γαλλικό Μόλο.Τηλ. 6944585659 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα ρετιρέ 110-135 τµ (ηµιτελές ή αποπερατωµένο) µε πανοραµική θέα στη θάλασσα στην οδό Κουγκίου Κιάφας Ηγουµενίτσα Τηλ: 6973002055 ΣΥΒΟΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίριο µε επτά δυάρια πλήρως εξοπλισµένα ολόκληρο ή τµηµατικά κοντά στην πλατεία άριστη κατασκευή. Τηλ: 6973002055 Πωλείται οικόπεδο άρτια &οικοδοµήσιµο στο Μαυρούδι. Τηλ. 2665041687 κιν 6977400065 Πωλείται: Εστιατόριο – Ψαροταβέρνα πλήρως εξοπλισµένο, µε εξωτερικό χώρο, άνετο πάρκινγκ, συνολικός οφέλειµος χώρος 1.500 τ.µ. Τιµή λογική ∆εχόµαστε προσφορές –προτάσεις µόνο σοβαρές τηλ: 6934278298 -6936879385 Ζητούνται άτοµα για πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση, επιθυµητές γνώσεις h/y.τηλ.6959333600 site www.successstep.gr Πωλείται µεζονάτα πολυτελούς κατασκευής 135 τ.µ. στο Μαυρούδι. δεχόµαστε µόνο σοβαρές προτάσεις.τηλ: 2665041744 κιν: 6942409774 Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου στο Καστρί Ηγουµενίτσας 1250 τ.µ. µε απεριόριστη θέα στο Ιόνιο µε συντελεστή δόµησης 0,8. Τιµή 100 ευρώ το τ.µ. Τηλ: 6936460441-6936460442 ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλείται στην Χρυσαυγή Παρ/θιάς επί της Εθνικής Οδού

Παρ/θια –Γλυκής αγροτεµάχιο τέσσερα (4) στρέµµατα µε 32 ελαιόδεντρα και µε ηµιτελή τρίόροφη µεζονέτα 250 τ.µ. Τηλ: 6936460441 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ επί της όδού Κουγκίου - Κιάφας (Σε υπό ανέγερση οικοδοµή).Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26510 79791 & 6984240424 Πωλείται οικόπεδο 5 στρ στην Εθνική Οδό Ηγουµενίτσας - Ιωαννίνων (∆ράµεση)τηλ: 26650-23783 Πωλείται αγρόκτηµα 2 στρ. στον κάµπο ∆ράµεσης τηλ: 26650-23783 Πωλούνται 2 οικόπεδα στη θέση Γρούζα στο Μαυρούδι. Εντός σχεδίου Μαυρουδίου. Τηλέφωνο 2665022356. Πωλείται 2οροφη οικοδοµή µε υπόγειο στο Λαδοχώρι (κοντά στο Ξενοδοχείο Ήπειρος) Τηλ: 6945383234 Ðùëåßôáé äéáìÝñéóìá 87,00 ô.ì. 5ïõ ïñüöïõ, óôçí ïäü Êýðñïõ

ÐÙËÅÉÔÁÉ ðïëõôåëÞ 4Üñé, 117 ô.ì. óôï êÝíôñï ôçò Çãïõìåíßôóáò, óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ôçë.: 6945562755 & 6947807576 36, Ýíáíôé 1ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: 2665022527, 6944281608 Ðùëåßôáé ìåæïíÝôá êïíôÜ óôï êÝíôñï ôçò Çãïõìåíßôóáò, Ïäüò

Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 1400 ôåôáñã., ìå åîÞíôá ìÝôñá öÜôóá óôçí Å.Ï. Çã/ôóáòÉùáííßíùí óôç èÝóç Ìáõñïýäé. ÔçëÝöùíá: 26650-22560, 6944 34 57 39 ÃñÜììïõ êáé Éùáííßíùí, óôïí 3ï üñïöï ìå ðëÞñç åîïðëéóìü êïõæßíáò. Ôçë: 2665023493 Êéí: 6974422781 Ðùëïýíôáé ìç÷áíÞìáôá ðáñáãùãÞò âéïìÜæáò - ðÝëåôò, åíåñãåéáêÝò óüìðåò ìå ðÝëåôò Éôáëßáò, åíåñãåéáêÜ ôæÜêéá Éôáëßáò, ËÝâçôåò êáëïñéöÝñ ïéêéáêïß êáé åðáããåëìáôéêïß ìå êáõóüîõëá, âéïìÜæá ðÝëåôò ôçë. 6947226861 site:rougevertenergy.gr Ðùëåßôáé ôñéÜñé äéáìÝñéóìá äéáìðåñÝò ìå èÝá, 80 ô.ì., ðÜñêéíãê, áðïèÞêç. Ïäüò Êïõãêßïõ - ÊéÜöáò. Ôçë: 2665026136 - 6938999977 Ðùëåßôáé ÐïëõôåëÞò êáôïéêßá óôï êÝíôñï ôçò Çãïõìåíßôóáò ìå ðëÞñçò åîïðëéóìü, ðëÞñåò äéáìüñöùóç. Ôçë: 6945029752, 2665024957 Πτυχιούχος Φυσικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού & Γυµνασίου στα Μαθηµατικά Φυσική -Χηµεία τηλ. 6934324844 Ðùëïýíôáé 2.000 ô.ì. óôçí èÝóç "ÁÌÐÅËÉÁ" ìå öÜôóá óôïí äçìüóéï äñüìï ðñïò Í.Óåëåýêåéá. ðëçñïöïñßåò óôá ôçë. 2665024957 - 6945029752. ÌåóéôéêÜ Ãñáöåßá ÐÙËÅÉÔÁÉ ÓÔÁÂËÉÊÇ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ 208 ÔÌ. ÌÅ ÏÌÂÑÏÄÅÎÁÌÅÍÇ ×ÙÑÉÔÉÊÏÔÇÔÁÓ 50 ÊÕÂÉÊÙÍ, ÓÅ ÁÃÑÏÔÅÌÁ×ÉÏ 5800ÔÌ., ÓÔÏÍ ÎÇÑÏËÏÖÏ ÐÁÑÁÌÕÈÉÁÓ. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: 2666051038 & 6979147873 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 1 óôñ. óôç Í. Óåëåýêåéá, åíôüò ó÷åäßïõ. ÔçëÝöùíï: 2665025806 ÐÙËÅÉÔÁÉ ×ùñÜöé ìå 220 äÝíôñá ìå ìáíôáñßíéá óôïí êÜìðï ôçò ÓáãéÜäáò & ïéêüðåäï 245 ô.ì. ìÝóá óôç ÓáãéÜäá. Ôçë.: 6973688044 Ðùëïýíôáé 5 ãêáñóïíéÝñåò, ìå äõíáôüôçôá äéáìüñöùóçò åíéáßïõ ÷þñïõ (ãñáöåßïõ ê.ë.ð.), óôçí Ð. ÔóáëäÜñç. Óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ. Ôçë.: 69 36 61 3416 ÐÙËÅÉÔÁÉ ÏÉÊÏÐÅÄÏ óôçí ÐáñáìõèéÜ 1.650 ô.ì. åíôüò ó÷åäßïõ, ìå ðáëéÜ ðÝôñéíç åñåéðùìÝíç êáôïéêßá, ìå äÝíôñá, ðçãÜäé, ðáíïñáìéêÞ èÝá. Äå÷üìáóôå ìüíï óï âáñÝò ðñïôÜóåéò. Ðëçñïöïñßåò: 6972713775 Êþóôáò Ïéêüðåäï 130 ìÝôñá, ïéêïäïìÞóéìï 80 ìÝôñá êÜôù 80 ìÝôñá ðÜíù, åíôüò ó÷åäßïõ ðüëåùò, ðßóù áðü ôï îåíïäï÷åßï EPIROS. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï: 210 9622696 ÎÕËÏÕÑÃÉÊÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ (ìç÷áíçìáôá), ðëÞñùò åîïðëéóìÝíï, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç êáé ôéìÞ åõêáéñßáò. ôçëÝöùíï: 6974604557, 2665022225 ÏÉÊÏÐÅÄÏ: åíôüò ïéêéóìïý Ìáõñïõäßïõ 300 ô.ì., 200 ì. áðü Å.Ï. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï: 6944737132 ÃÊÁÑÓÏÍÉÅÑÁ, 3åôßáò óôç ÃñÜììïõ óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ôçë.:6932285097 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÖÏ ÌÐÉÆÏÕ - ÅÉÄÙÍ ÄÙÑÏÕ - ÄÅÑÌ.ÅÉÄÙÍ óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ ëüãù áíá÷þñçóçò. Ôçë:6932285097 ÉÓÏÃÅÉÏ 150 ô.ì. çìéôåëÝò óå ìïíïêáôïéêßá óôïí Áã. Ãåþñãéï ÐáñáðïôÜìïõ, óå êáëÞ ôéìÞ. Ðëçñïöïñßåò: 2665092110 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ 3Üñé äéáìðåñÝò ìå èÝá óôç èÜëáóóá. Ïäüò Êïõãêßïõ ÊéÜöáò Çãïõìåíßôóá. Ôçë.: 6932090830, 2665026136 Mercedes êïìðñÝóïñ Å 200 (2000 ê.å.) áõôüìáôç ìå ðïëëÜ Ýîôñá óå Üñéóôç êáôÜóôáóç. ÔçëÝöùíï: 69774196777 ÏÉÊÏÐÅÄÏ 290 ô.ì. ïéêïäïìßóçìï óôçí 3ç Ð.Å. Ôçë: 2665025657 ÌÇ×ÁÍÅÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ: Ðùëïýíôáé ìåôá÷åéñéóìÝíåò ìç÷áíÝò áõôïêéíÞôùí (TOYOTA CARINA êáé CELICA). Ôçë: 6974760570 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ óýã÷ñïíá êáé ðïëõôåëÞ óôï êÝíôñï ôçò Çãïõìåíßôóáò: ôçë: 2665025804 êéí.: 6932459601 ÐÙËÅÉÔÁÉ ÏÉÊÏÐÅÄÏ 6 ÓÔÑÅÌÌÁÔÙÍ ÓÔÏ ÌÁÕÑÏÕÄÉ ÅÐÉ ÔÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÏÄÏÕ ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁÓ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 7Ï ×ËÌ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÇË: 6976130079 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ Η ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.ΤΗΛ.6959333600 SITE www.successstep.gr Πωλείται οικοπεδο 70 στρεµµάτων σε τιµή ευκαιρίας.(οδός Αθηνά πίσω από το Ήπειρος)τηλ: 2665025657Πωλείται οικόπεδο στο άνω Καρυώτη Παραµυθιάς 1950 τ.µ. εντός σχεδίου, ήσυχη περιοχή, θέα, ασφαλτόδροµος. Χωρίζεται σε τρία άρτια οικόπεδα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26510325720 (Πατσούρας Χαράλαµπος) 2665091488 (Σιώχος Γεώργιος) Πωλείται αυτοκίνητο επαγγέλµατικό κλειστό (VAN) σε κλή κατάσταση. τηλ:6933369881 Ζητούνται 3 άτοµα (άνω των 22 ετών) για εργασία από το χώρο τους, µέσω Η/Υ, µερική ή ολική απασχόληση. Πληροφορίες: 6975593625 ή στο site www.time-for-money.gr


15

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ Ο υπόλοιπος κατάλογος στην εφηµερίδα ΤΤΙΤΑΝΗ 270. ΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 271. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 272. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 273. ΒΕΡΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 274. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΠΑΝ.&ΓΕΩΡΓ 275. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ "MEDIASTORM" 276. ΤΑΚΛΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 277. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 278. MAKEBRAND ΟΕ 279. ΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 280. ΤΣΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 281. ΒΛΑΣΣΗ ΚΛΑΙΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 282. ΓΙΟΥΓΛΗ ΕΛΕΝΗ 283. ΜΑΤΣΗ ΣΠ.&ΧΡ. ΟΕ 284. ΛΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 285. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΑΡΗΣ 286. ΓΚΟΓΚΟΥ ΡΩΞΑΝΗ 287. ΜΠΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ 288. ΣΕΗΘ 289. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ - ΧΑΝΝΑΣ ΟΕ 290. ΞΕΝΟΣ Π.Θ. ΟΕ 291. ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 292. ΣΑΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΛΗ 293. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ-ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ ΟΕ 294. ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 295. ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 296. ΒΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 297. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 298. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 299. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - ΝΤΟΚΟΣ ΑΕ 300. ΞΕΝΟΣ & ΣΙΑ 301. ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 302. ΒΕΛΛΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 303. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 304. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΗΣ ΑΕ ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 305. ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ Σ.& ΣΙΑ ΕΠΕ 306. ΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 307. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕΒΕ 308. ∆Ω∆ΩΝΗ ΑΕ 309. Ο∆ΟΚΑΤ ΑΕ 310. ΚΑΨΙΩΧΑΣ Γ.ΑΕΒΕ 311. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 312. 24ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 313. 2ο ΣΕΚ 314. 5η ΕΝ.ΣΧ.ΕΠΙΤΡ.-7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 315. 6ο ΕΠΑΛ 316. DIMSTEL STROM 317. ELEONORA CHEN 318. FRESCO ABEE 319. MASTER ΧΑΡΤΟΠΟΙ®Α 320. NESTLE WATERS DIRECT AE 321. S/M ΠΑΥΛΟΥ 322. Α.Π.Σ.Ι ΠΙΝ∆ΟΣ 323. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 324. ΑΚΡΑΤΑ DIGITAL ΑΕ 325. ΑΛΦΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε 326. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 327. ΑΠΣΙ ΠΙΝ∆ΟΣ 328. ΑΡΑΒΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 329. ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΧΟΣ 330. ΒΑΚΩΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 331. ΒΑΛΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 332. ΒΕΛ ΗΠΕΙΡΟΥ 333. ΒΙΚΟΣ ΑΕ 334. ΒΛΑ∆ΙΚΑ ΝΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 335. ΒΛΑ∆ΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 336. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 337. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 338. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 339. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 340. ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 341. ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 342. ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 343. ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 344. ΓΟΥ∆ΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 345. ΓΡΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 346. ΓΩΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 347. ∆ΕΜΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 348. ∆ΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 349. ∆ΟΥΒΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 350. ∆ΟΥΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 351. ∆Ω∆ΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ 352. ΕΛΕΠΑΠ 353. ΕΞΥΠ.ΑΕ 354. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 355. ΕΦΕΤ 356. ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 357. ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ

358. ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 359. ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΣΗΦ 360. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 361. ΖΩΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 362. ΖΩΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 363. ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 364. ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 365. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 366 Ι.Ν.ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 367. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 368. ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 369. ΚΑΡΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 370. ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΧΑΡ. 371. ΚΑΡΠΟΥΣΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 372. ΚΑΣΚΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415.

ΜΑΝΤΕΛΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΜΕΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ

373. ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 374. ΚΑΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 375. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜ. ΑΤΟΜΩΝ 376. ΚΙΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 377. ΚΙΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 378. ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 379. ΚΟΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ 380. ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 381. ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 382. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 383. ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 384. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 385. ΚΡΑΝΑ ΑΦΟΙ ΟΕ 386. ΚΡΑΝΑ ∆.ΥΙΟΙ ΑΕ 387. ΚΡΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 388. ΚΥΡΙΟΣ Θ.-ΚΟΚΚΙΝΟΣ Χ. ΟΕ 389. ΚΩΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑ 390. ΛΑΜΠΡΟΥ-ΖΩΓΑΣ-ΠΑΠΠΑΣ 391. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ 392. ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 393. ΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 394. ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 395. ΛΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ 396. ΛΩΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-GAME BUSTER 397. ΜADEL AE 398. ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 399. ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΒΙΟΛΕΤΑ 400. ΜΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446.

ΜΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑ®ΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΣΗ ΧΡΥΣΑ ΜΠΕΡΡΗ Π.&Σ. ΟΕ ΜΠΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΣ∆ΡΑΣ-ΜΠΑΡΕΚΑΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΕ ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΑΦΟΙ ΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΑΣΤΟΣ ΧΡ.& ΣΙΑ ΟΕ ΝΑΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΟΥ Ι.& Π. ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΑΣ-ΒΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ΝΙΚΟΛΑ®∆Η ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑ®∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΝΤΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΛΓΑ ΞΑΞΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΙΑ∆ΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΟΙΝΟΠΟ®ΙΑ ΠΡΑΣΣΟΥ ΕΠΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΙ∆ΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

447. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 448. ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 449. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 450. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 451. ΠΑΠΑΖΩΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 452. ΠΑΠΑ®ΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ 453. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 454. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΚΡΕΣΤΑ 455. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 456. ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 457. ΠΑΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 458. ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 459. ΠΑΤΟΥΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 460. ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε 461. ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 462. ΠΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ 463. ΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 464. ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 465. ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 466. ΠΡΟΚΟΣ Ν.& ΣΙΑ ΟΕ 467. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 468. ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 469. ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 470. ΣΙΑΡΑΒΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 471. ΣΙΟΝΤΗ ΒΙΛΜΑ 472. ΣΙΩΖΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 473. ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ Γ.& ΥΙΟΙ ΑΕ 474. ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 475. ΣΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 476. ΣΟΥΛΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 477. ΣΤΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 478. ΣΤΕΦΟΣ Θ.& ΣΙΑ ΟΕ 479. ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 480. ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 481. ΣΥΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 482. ΣΥΝ∆ΡΟΥ ΚΑΤΙΝΑ 483. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΧΟΣ 484. Τ.Ο.Ε.Β 485. ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΥΗ 486. ΤΖΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 487. ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ Β.ΥΙΟΙ ΟΕ 488. ΤΟΕΒ 489. ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓ. ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 490. ΤΟΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 491. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 492. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 493. ΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 494. ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 495. ΤΣΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 496. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 497. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 498. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 499. ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 500. ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 501. ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 502. ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 503. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 504. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "LEXIS" 505. ΚΑΜΗΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 506. ∆ΡΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 507. ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. 508. ΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 509. ΝΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ 510. ΝΟΥΣΙΑΣ Λ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 511. ΝΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 512. ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 513. ΝΤΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 514. ΠΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 515. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 516. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 517. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 518. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. Μ. Ε.Π.Ε 519. ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 520. ΠΑΥΛΟΥ ΑΕ 521. ΡΟΚΑ ΟΛΓΑ-ΚΟΝΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 522. ΣΓΟΥΡΙ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 523. ΣΓΟΥΡΟΣ Ι.Β. & ΣΙΑ Ε.Ε 524. Σ∆ΟΕ Π.∆. ΗΠΕΙΡΟΥ 525. ΣΕΛΑΧΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 526. ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 527. ΣΙΑΤΡΑ ΕΛ. ΜΑΡΙΑ 528. ΣΟΥΓΛΕ ΞΑΝΘΟΥΛΑ 529. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 530. ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ Π.Ε. 531. ΣΦΗΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 532. ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 533. ΤΟΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 534. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 535. ΤΣΑΚΟΥΜΗ-ΨΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 536. ΤΣΙΝΑΒΟΥ Ε. ΑΦΟΙ 537. ΤΣΙΝΑΒΟΥ Κ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΟΕ 538. ΦΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


16

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΤΟΥΣ ΒΑΛΑΜΕ ΜΠΑΝΤΑΛΑΧΟΥΣ!

ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

από όλους τους Έλ ληνες να συµφωνήσουν και να υπογράψουν δια χειρό ς των αρχηγών των πολιτικών κοµµάτων, δήλωση υποταγής. ∆ήλωση επικυριαρχίας. ∆ήλωση προτεκτορατοποίησης. ∆ήλωσης εκχώρησης εθνικ ής κυριαρχίας. ∆ήλωση ξεπουλήµατος του Εθνικού πλούτου. ∆ήλωση ξεπουλήµατος εντέλει της πατρίδας. Ποιοι ζητάνε από εµάς αυτά τα … ολίγα; Μα µια οµάδα τοκογλύφων. Μια παρέα εκβιαστών οργανωµένων σε µεγάλα διεθνή ταµεία. Σε µεγάλες τράπεζες. Κι όλοι αυτοί που αµείβονται µε εκατοµµύρια κάθε χρόνο, αδιαφορούν αν δεν επιχαίρουν που στέρησαν από τους Έλληνες το γέλιο ακόµα και τη ζωή σε µερικούς δικούς µας που δεν τους άντεξαν. Που στέρησαν την ελπίδα και τη δυνατότητα εξέλιξης. Που στέρησαν από τα παιδιά το γάλα και το ψωµί µε αποτέλεσµα τις καθηµερινές από πείνα λιποθυµίες. Που στέρησαν από τους γονείς τη δυ νατότητα και τη χαρά να θρέψουν και να µεγαλώσουν οι ίδιοι και όχι τα ιδρύµατα τα παιδιά τους. Που στέρησαν τη ζωογόνο εργασία από ένα εκατοµµύριο Έλληνες κι έπεται συνέχεια. Που άνοιξαν τις πόρτες της φυγής στην Ελ ληνική νεολαία. Που τραυµάτισαν βα ριά την υγεία, την παιδεία, την πρόνοι α, το κοινωνικό κράτος. Κι αυτοί τη δουλειά τους κάνουν. Κι αυ τοί τέτοιοι ήταν, τέτοιοι και χειρότεροι είναι σήµερα. Τους ξέραµε, τους ξέ ροµε, τους µάθαµε τώρα, από την ορ θή και την ανάποδη, ή µόνο από την ανάποδη, γιατί ορθή δε φαίνεται να έ χουν. Εµείς και βλέποντας και ζώντας τη µπαχαλοποίηση σε όλους τους το µείς της κοινωνικής µας ζωής, τι κά νοµε; Τι κάνουν οι πολιτικοί µας; Ποι ες είναι οι πρωτοβουλίες και οι επιδόσεις τους; Κι δεν εννοούµε βέβαια τις επιδόσεις και την πρεµούρα τους στο κυνήγι της εξουσίας και της µεγάλης

καρέκλας. Γι’ αυτές δε ρωτάµε. Γιατί να ρωτήσουµε. ∆εν ξέροµε ότι σ’ αυ τού του είδους τις δραστηριότητες και ακούραστοι και αχτύπητοι είναι; Σε κάθε περίπτωση και στα πλαίσια του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος που τα δικαιώµατα του απλού πολίτη φαίνεται να εξαντλούνται µε την άσκηση του εκλογικού του δικαιώµατος, οι πολιτικοί υπογράψανε εθνοκτόνες ό πως δείχνουν τα πράγµατα δανειακές συµφωνίες, οι όροι των οποίων αλλυσ σοδέσανε για ολόκληρες δεκαετίες την Ελλάδα. Οι πολιτικοί ήταν αυτοί που αποδέχτηκαν τον όρο ότι θα δα νειζόµαστε µόνο από τους δανειστές και όχι από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Οι πολιτικοί ήταν αυτοί που αποδέχτηκαν και τον απαράδεκτο για την Εθνική µας αξιοπρέπεια όρο ότι οι όποιες διαφορές µεταξύ Ελλάδας και δανειστών, θα επιλύονται µε βάση το Αγγλικό και όχι το Ελληνικό δίκαιο. Αυτές και ο Θεός ξέρει πόσες άλλες υποχρεώσεις αναλάβαµε για να πάροµε κά ποιο ακριβοπληρωµένο δάνειο. Το χορό κατά την Ελλάδα σέρνει σή µερα η Γερµανία, που εντούτοις, έζη σε τη µεγαλύτερη χρεοκοπία της νεότερης ιστορίας και σώθηκε από ανεξέλεγκτες καταστάσεις, επειδή κάποιες χώρες και η Ελλάδα, δεν πήραν δεν α παίτησαν τις πολεµικές αποζηµιώσεις που δικαιούνταν. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα που αναλογικά µε τον πληθυσµό της πλήρωσε το πιο µεγάλο τίµηµα, σώσανε την οικονοµία της Γερµανίας, που σήµερα διαφεντεύεται από την κ. Μέρκελ, που ερωτοτροπεί µ’ ένα ακόµα Ράιχ οικονοµικού χαρακτήρα αυτή τη φορά, εξίσου όµως καταστρεπτικό µε τα προηγούµενα. Αυτά δεν τα λέµε, εµείς ή µόνο εµείς, τα είπε προς τιµή του κι ένας Γερµανός οικονοµολόγος, είπε δηλαδή ότι αν η Ελλάδα είχε πάρει τις πολεµικές αποζηµιώσεις, η Γερµανία θα είχε χρε οκοπήσει. ∆εν πήρε λοιπόν η κατεστραµµένη Ελλάδα τις αποζηµιώσεις που δικαιούνταν και που θα µπορούσαν να τη βάλουν σε τροχιά ανάπτυξη ς. Ανέρχονται δε σήµερα στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 165 δις ευ

ρώ και αντιστοιχεί στο µισό του Ελληνικού χρέους. ∆ώστε στην Ελλάδα αυ τά τα χρήµατα κ. Μέρκελ που το παίζε τε αρχηγίνα της Ευρώπης, για να ‘χουν νόηµα οι µισελληνικές κορώνες σας. Για να ‘χουν δικαίωµα οι συµπατριώτες σας να αποκαλούν συλλήβδην τους Έλληνες κλέφτες, ψεύτες, τε µπέ ληδες µπαταξήδες. Αν όµως είναι µπαταξήδες, είναι αναξιόχρεοι οι Έλ ληνες, τότε εσείς τι είστε που χρωστάτε µόνο στην Ελλάδα 165 δις ευρώ και κάνετε το κορο—δο χρόνια τώρα; Και δε χρωστάτε στην Ελλάδα µόνο χρήµατα, χρωστάτε και αίµα κι αµέτρητες ζωές.Αν έχετε λοιπόν τσίπα πάψτε να κατηγοράτε τους Έλληνες. Πάψτε να επιτίθεστε στην Ελλάδα την οποία αιµατοκυλίσατε, κάψατε, καταστρέψατε. Κι αυτή η µικρή Ελλάδα δεν το ‘φαγε ξερό. Σας χτύπησε εκεί που πονούσατε κι αυτό το χτύπηµα µε Ελ ληνική υπογραφή δεν το ξεχάσατε ού τε πρόκειται να το ξεχάσετε. Ξεχνιούνται κ. Μέρκελ τέτοια καθοριστικά για τη Χώρα σας χτυπήµατα; Ποιος όµως απόκοψε τη ζηµιά των 165 δις ευρώ; Πέρασε πριν κάνει τους λογαριασµούς του από τα κατεστραµµένα χωρία της Κρήτης, από το ∆ίστοµο, τα Καλάβρυτα, την Παραµυθιά, το Κοµµένο της Άρτας και από άλλες Ελ ληνικές πόλεις και χωριά που βρέθηκαν στο στόχαστρο της γερµανικής θηριωδίας; Αν δεν πέρασε. Αν δεν εί δε, δεν άκουσε, δεν έµαθε τι έγινε ε κεί, δεν µπορούσε και δεν µπορεί να αποκόψει σωστά και να εκφράσει σε χρήµα τις συνέπιες της γερµανικής κτ ηνωδίας. Αλλά κι αν πέρασε, και πά λι δε θα µπορούσε και δεν µπορεί να πει πόσο κοστίζει ο δια βίου ανθρώπινος ψυχικός πόνος, από τις οµαδικές ε κτελέσεις, τα ξεντερίσµατα, τους αποκεφαλισµούς ακόµα και παιδιών της σαρµανίτσας. Αυτά δεν αποτιµώνται. ∆εν ξεχνιούνται, δε συγχωρούνται, δε ν ξεπληρώνονται, είναι πέρα και πάνω από κάθε χρηµατική τακτοποίηση. Όπως και να χουν τα πράµατα δεν εί ναι καθόλου βέβαιο ότι οι κατά καιρούς Έλληνες κυβερνήτες που παραιτήθηκαν των γερµανικών αποζηµιώσε-

ων, εκφράζανε τη βούληση του Ελληνικού λαού. ∆εν είναι βέβαιο ότι αυτός ο λαός που πλήρωσε τόσο ακριβά, θα συµφωνούσε µε τη γενναιοδωρία στους Γερµανούς, που αποδείξανε τότε, αποδεικνύουν και σήµερα, ότι δεν ήταν και δεν είναι άξιοι της Ελληνικής γαλαντοµίας της Ελληνικής κουβαρδοσύνης, της Ελληνικής ανθρωπιάς, της λεβεντιάς, της ευεγερσίας. Τίποτα απ’ αυ τά δεν αξίζουν οι απόγονοι του Χίτλερ, που ήταν και παραµένουν εχθροί µας, τουλάχιστον κατά την ταπεινή µας ά ποψη. Και σήµερα οι Γερµανοί δεν ξανάρχονται, ξαναήρθαν, είναι εδώ, µε την ιδιότητα των ελεγκτών όλων τω ν οικονοµικών στοιχείων του Κράτου ς. Ξεσκονίζουν τα πάντα και δίνουν ραπόρτο στα µεγάλα αφεντικά. Σήµερα – αύριο όµως, δε θα είναι α πλοί ελεγκτές. Ο ρόλος τους µε τις ευ λογίες µας θα αλλάξει. Θα έχουν γνώ µη για τα πάντα και στις αποφάσεις. Θα είναι µια εν δυνάµει άτυπη κυβέρνηση. Εκεί καταντήσαµε. Εκεί µας κα τάντησαν , να βάλοµε µπαταλάχους στο κεφάλι µας - µπαταλάχους λέγανε οι παλιοί και η βάβω µου τα αφεντικά, τους κουµανταδόρους – τους χθεσινούς σφαγείς, τους χθεσινούς καταστρο φείς, τους κλέφτες, τους άρπαγες και των αρχαιολογικών µας θησαυρών και του αποθέµατος του Ελληνικού κράτους σε χρυσό. Κρίµα για πολλά. Κρί µα πάνω απ’ όλα για το αίµα και τα κό καλα των Ελλήνων που παραµένουν διασκορπισµένα και άταφα στα βου νά. Κρίµα για τους αγώνες, τις θυσίες, τους ηρωισµούς, τα κατορθώµατα για να κερδιθεί η ελευθερία, η Εθνική κυ ριαρχία που κάνανε φτερά και πέταξαν. Αλήθεια, αν σηκωνότανε όλοι αυ τοί που δώσανε τη ζωή τους στους κατά καιρούς αγώνες της πατρίδας και µας ρωτούσαν γιατί δε διαφυλάξαµε όλα όσα κέρδισαν µε τη ζωή και το αίµα τους, τι θα τους απαντούσαµε; Υπάρχει απάντηση σοβαρή , υπεύθυνη, πιστευτή; Ιδού η απορία!!! Κώστας Σπυρόπουλος

ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ

ΣΤΗ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ: «Ευχαριστούµε όλους όσους µετείχαν. Μόνο µε συνεργασία θα φέρουµε αποτελέσµατα για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου» Με ανακοίνωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης, αρµόδιος για θέµατα Τουρισµού, κ. Στράτος Ιωάννου, ευχαριστεί θε ρµά όλους όσοι µετείχαν στην Έκθεση «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» της Θεσσαλονίκης και στήριξαν µε την παρουσία τους τη συµµετοχή της Ηπείρου, υπηρεσιακούς παράγοντες, ∆ήµους και επαγγελµατίες. Ο κ. Στ. Ιωάννου δήλωσε ότι µόνο µέσα από τη συνεργασία και την συ νένωση των δυνάµεων, κάτω από µια ενιαία στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου, µπορούµε να επιτύχουµε αποτελέσµατα και να δη µιουργήσουµε θέσεις εργασίας. Προανήγγειλε επίσης τη συµµετοχή

της Περιφέρειας Ηπείρου σε αυστηρά επιλεγµένες εκθέσεις, παραλλήλως µε τις ενέργειες προβολής που τρέχουν αυτή τη στιγµή σε τηλεοπτικά κα νάλια (µε έµφαση στην Βόρεια Ελλάδα), ούτως ώστε για κάθε ευρώ επενδύει η Περιφέρεια τα οφέλη να είναι πολλαπλάσια και απτά. Επιτυχηµένη η Ηπειρωτική παρουσία Η παρουσία της Ηπείρου στη «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχηµένη και κατά κοινή οµολογία κέρδισε τις εντυπώσεις. Με ένα εντυπωσιακό περίπτερο που είχε ενοικιάσει η Περιφέρεια Ηπείρου επιφάνειας 64 τµ, σε κοµβικό σηµείο της έκθεσης, µε οργανωµένη προετοιµασία, αλλά κυρίως µε την αυτοπρόσωπη παρουσία φορέων, παραγόντων, επαγγελµατιών του κλάδου και απλών Ηπειρωτών.

Το περίπτερο της Ηπείρου ήταν από τα πιο ζωντανά περίπτερα της έκθεσης κυρίως χάρη στο χαµόγελο των α νθρώπων που παρέστησαν και εργάστηκαν για τη προβολή της Ηπείρου. Οι επισκέπτες πήραν µια θερµή γεύ ση Ηπειρώτικης φιλοξενίας, ενώ δοκίµασαν Ηπειρώτικη πίτα και άλλα τοπικά προÊόντα. Από το περίπτερο της Ηπείρου πέρασαν µεγάλος αριθµός επισκεπτών, ενώ επαγγελµατίες του κλάδου πραγµατοποίησαν επαφές µε τουριστικούς πράκτορες από το εξωτερικό. Στο περίπτερο όλες τις ηµέρες της έκθεσης ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας και θεµατικός Αρµόδιος για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου κ Στράτος Ιωάννου. Το περίπτερο επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέκος Καχρι-

µάνης, ενώ από την Π.Ε. Πρέβεζας το περίπτερο επισκέφτηκαν ο ∆ήµαρχος Πρέβεζας κος Μπαίλης, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Τουρισµού κ. Ν. Αναγνώστου, ο ∆ήµαρχος Πάργας κος Θ. Λιόλιος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Πάργας κα Ε. Κολιοφώτη, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων κ. Π. Χαλκίδης, και πολλοί επαγγελµατίες του τουριστικού κλάδου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας κος Στράτος Ιωάννου παραχώρησε συνεντεύξεις στην ΝΕΤ, στην ΕΤ3 στο TV100 και στο Μακεδονία TV, παρουσιάζοντας τις οµορφιές της Ηπείρου και τους λόγους που αξίζει να την επιλέξουν οι πολίτες για τις διακοπές τους και τα ταξίδια τους.


17

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Εσείς & η Υγεία σας Χαµηλά τα ποσοστά στην Ελλάδα ∆ιαρκής αύξηση των εφηβικών αυτοκτονιών στην Ευρώπη Καταθλιπτικό συναίσθηµα, που µπορεί να ο δηγήσει σε αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές, όπως απόπειρα αυτοκτονίας, κατάχρη-

ση ουσιών και αυτοτραυµατισµό, παρουσιάζουν οι έφηβοι στην Ελλάδα, σε ποσοστό που µπορεί να φτάσει στο 29% στα κορίτσια και στο 13% στα αγόρια. Το παρήγορο είναι ότι η Ελλάδα έχει από τους χαµηλότερους δείκτες αυτοκτονιών στους εφήβους, µε ετήσια επίπτωση 3,8 περιπτώσεις ανά 100.000 άτοµα στα αγόρια και 0,8 στα κορίτσια. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από ανακοινώσεις που θα παρουσιαστούν στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, οι εργα σίες του οποίου αρχίζουν, το Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη.

Οι αυτοκτονίες στην εφηβεία Σύµφωνα µε στοιχεία ανακοίνωσης, µε θέµα «Απόπειρες αυτοκτονίας στην εφηβική ηλικία», στην πλειονότητα των ευρωπαÊκών χω ρών παρατηρείται συνεχής αύξηση του δείκτη αυτοκτονιών, στις ηλικίες 13-20 ετών. Βάσει των ίδιων στοιχείων, οι αυτοκτονίες κα ταγράφονται ως η τρίτη αιτία θανάτου παγκοσµίως, σε άτοµα ηλικίας από 15-24 ετών, µε την Ελλάδα, ωστόσο, να έχει από τους χαµηλότερους δείκτες αυτοκτονιών στους εφήβους. «Τα αγόρια έφηβοι πιο συχνά επιλέγου ν τα πυροβόλα όπλα σαν αυτοκτονική πράξη, ενώ τα κορίτσια τη λήψη ουσιών. Μελέτη Ελ λήνων εφήβων έδειξε ότι οι αυτοκτονίες των αγοριών είναι περισσότερες στις αστικές πε ριοχές, ενώ των κοριτσιών στις αγροτικές πε ριοχές. Τα αγόρια εµφανίζουν µεγαλύτερα

ποσοστά θανάτου εξαιτίας αυτοκτονίας, ενώ τα κορίτσια υπερτερούν στην απόπειρα αυτο κτονίας και τον ιδεασµό αυτοκτονίας, χωρίς όµως να επέρχεται ο θάνατος. Η σχέση µεταξύ πρώτης απόπειρας αυτοκτονίας και επόµενης κυµαίνεται από 0,24%-4,30%. Τα τε λευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το σπάνιο προς το παρόν φαινόµενο της οµαδικής αυτο κτονίας, µετά από συνεννόηση εφήβων µέσω του διαδικτύου (σύµφωνο αυτοκτονίας). Παράγοντες που φαίνεται να ενέχονται στις αυτοκτονίες των Ελλήνων εφήβων είναι η ύπαρξη ψυχιατρικής διαταραχής, προβλήµατα µε την οικογένεια, συναισθηµατικές απογοητεύσεις και αισθήµατα αποτυχίας», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι γιατροί της Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκοµείου Κέρκυρας Χρυσούλα Μαραγκού, Ελένη Γεωργιάδη, Μαρία Μιχαλά, η παιδίατρος του του Ιατροκοινωνικού Κέντρου Κέρκυρας ΕΕΚΠΠΥ Μα ρία Μάνδυλα, ο γενικός γραµµατέας του ΕΕ ΚΠΠΥ Αλέξανδρος Κουσουνής και η Βαρβάρα Λουµπράνου από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η καλύτερη παρέµβαση είναι η πρόληψη Στην εφηβική περίοδο, µε τις ουσιαστικές σωµατικές και ψυχικές µεταβολές, οι νέοι είναι συναισθηµατικά ευάλωτοι και, αν οδηγηθούν σε ακραίες συµπεριφορές, µπορεί να χρειαστούν παρέµβαση κάποιου ειδικού. Η καλύτερη θεραπευτική παρέµβαση είναι η πρόληψη και η έγκαιρη αναγνώριση παραγόντων κινδύνου για την εκδήλωση αυτοκτονικής συµπεριφοράς. Οι περιπτώσεις των εφήβων που καταλήγουν στο νοσοκοµείο, ύστερα από µια απόπειρα αυτοκτονίας, θα πρέπει, µέσω της συµβουλευτικής –διασυνδετικής ψυχιατρικής, να πα ραπέµπονται σε ειδικούς, µε στόχο τη σωστή αξιολόγηση και θεραπευτική προσέγγιση. «Στην Ελλάδα, οι έφηβοι αποτελούν το 11% του πληθυσµού και ορισµένες µελέτες αναφέρουν ότι το ποσοστό όσων παρουσιάζουν καταθλιπτικό συναίσθηµα µπορεί να φθάνει το 13% στα αγόρια και το 29% στα κορίτσια. Αποτέλεσµα των διαταραχών αυτών είναι το ενδεχόµενο, οι έφηβοι να οδηγηθούν σε αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές, όπως απόπειρα αυτοκτονίας, κατάχρηση ουσιών και αυτοτραυµατισµό.

ÓÏÕËÉÙÔÇ ÍÁÔÁÓÁ ×åéñïýñãïò Ïäïíôßáôñïò Ôçë: 26650-25253 Êéí. 6937-260114

Το µέγεθος του προβλήµατος ενδέχεται να υποεκτιµάται, λόγω έλλειψης κατάλληλων υ πηρεσιών, στις οποίες µπορούν να προσφύγουν και προβλέπεται να επιταθεί λόγω της οικονοµικής κρίσης», αναφέρεται- µεταξύ άλλων- σε ανακοίνωση, µε θέµα: «Πρόληψη αυτοκτονιών και αυτοτραυµατισµών στους εφήβους: Μέγεθος του προβλήµατος στην Ελλάδα και σχεδιασµός µελέτης στο πλαίσιο του ευρωπαÊκού προγράµµατος TACTICS» των επιστηµόνων του Εργαστηρίου Υγιεινής Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, της Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Νοσοκοµείου Παίδων «Π.&Α. Κυ ριακού» και του Ειδικού Κέντρου Εφηβικής Ια τρικής του Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία». Στη συγκεκριµένη ανακοίνωση παρουσιάζονται δεδοµένα θνησιµότητας αυτοκτονιών και βίαιης συµπεριφοράς ανάµεσα στους εφήβους της χώρας µας, συγκριτικά µε άλλες ευρωπαÊκές χώρες. Από τη µελέτη της τελευταίας 30ετίας προκύπτει µείωση της θνησιµότητας από βία στην ΕΕ των «27», συµπεριλαµβανοµένης της χώ ρας µας. Η µείωση αφορά κυρίως την περίοδο µετά το 1993. Η µείωση είναι σαφώς µι κρότερου µεγέθους για τις ηλικίες 15-24 ετώ ν σε σχέση µε εκείνη του γενικού πληθυσµού. «Αξίζει, όµως, να δοθεί προσοχή στους θανάτους από δηλητηριάσεις, όπου η πρόθεση του παθόντος δεν είναι εύκολα τεκµηριώσιµη και φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη χώρα µας. Πράγµατι, την περίοδο 1980-2009 η γενική θνησιµότητα από δηλητηριάσεις στην Ελλάδα τριπλασιάστηκε, ενώ ο µέσος όρος στην ΕΕ των «27» παρουσίασε ελάχιστε ς µεταβολές και εκσεσηµασµένη είναι η διαφορά στις ηλικίες 15-44 ετών (αύξηση 14,2% στην Ελλάδα, 0,7% στην ΕΕ). Τα ευρήµατα αυτά κρούουν κώδωνες κινδύνου, καθώς αποτελούν µόνον την κορυφή του παγόβουνου», επισηµαίνονται- µεταξύ άλλων- στην ανακοίνωση. Η απουσία ηλεκτρονικών αρχείων καταγραφής, ηλεκτρονικής διασύνδεσης, µε δεδοµένα από κέντρα της περιφέρειας, αλλά και η επιφυλακτικότητα για λόγους κοινωνικούς, θρησκευτικούς και προσωπικούς, στον ακριβή χαρακτηρισµό της βλάβης ως εκούσιας, δυσχεραίνουν την παρουσίαση των επιδηµιολογικών δεδοµένων νοσηρότητας και συνεπακόλουθα, την ανάληψη αποτελεσµατικών στοχευµένων προληπτικών παρεµβάσεων

nsoulioti@mailbox.gr Êýðñïõ 116 1ïò üñïöïò

Μ Ο ΡΙ Α Κ Η Β Ι Ο Λ Ο ΓΟ Σ

Çãïõìåíßôóá

ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟ-

ÐÁÉÄÉÊÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ

ΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ, ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ. ΤΗΛ.6976646291,6979644277 Νάστος Νικόλαος Χειρούργος Μαιευτήρας Γυναικολόγος

ÌÁÓÉÁÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Åõáããåëéóôñßáò 2 Çãïõìåíßôóá Ôçë. 26650 25713

Παπάζογλου 16 & Κάνιγγος Ιωάννινα Τηλ – fax: 2651078488, κιν.: 6947421825 email: nastos.nikos@yahoo.com


18

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ∆ιάσηµες και µη Έξυπνες και µη ατάκες

H υποµονή είναι µεγάλο χάρισµα... Αλλά ποιός χαρίζει πια στις µέρες µας.... Πρόσεχε τι εύχεσαι. Μπορεί να το πάθεις Η εξυπνάδα είναι 1% έµπνευση και 99% ιδρώτας! Απιστος ∆ΕΝ ειναι ο άνδρας που ερωτοτροπεί αλλα αυτός που δεν ξαναεπιστρέφει στη γυναίκα του! (∆ιονυσος) Όχι άλλο κάρβουνο...! (Νίκος Κούρκουλος) Τα πράγµατα είναι απλά, το µπέρδεµα είναι να το καταλάβεις... "Αυτό που δεν µπορούν να καταλάβουν οι γυναίκες είναι ότι το σεξ δεν είναι καµία θεÊκή εµπειρία, είναι απλά µια αναγκαιότητα" (Charles Bukowski) "Θα ήθελα να ήµουν άντρας ...για ν' αγαπήσω µιά γυναίκα σαν εµένα" "Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίσεις έναν άντρα όµορφο, επίσης έναν άντρα νοικοκύρη, επίσης έναν άντρα κουβαρντά, επίσης έναν άντρα που

κάνει καλό sex... Μα το πιο σηµαντικό απ' ολα είναι αυτοί οι τέσσερις να µην γνωρίζονται µεταξύ τους!.. ∆εν φταιει ο καθρέφτης ...αν η µούρη σου είναι στραβή. (Nilolay Gogol)

Ο καλύτερος άνδρας για µία γυναίκα είναι ένας αρχαιολόγος... Όσο αυτή µεγαλώνει, τόσο αυτός συνειδητοποιεί την αξία της Και στους δύο γάµους µου ήµουν πολύ άτυχος. Με την πρώτη χώρισα ενώ µε την δεύτερη έζησα µία ζωή. Ακόµα και µία κοινωνία ηλιθίων είναι ταξική. Έτσι ένας ηλίθιος πλούσιος είναι απλά πλούσιος ενώ ένας ηλίθιος φτωχός είναι απλά ηλίθιος. Η αγαµία δεν έχει έξοδα, αλλά φέρνει αδιέξοδα. Ένα κλειστό βιβλίο είναι όπως ένα κλειστό µυαλό, απλώς ένα κοµµάτι ξύλο. Η µετριοφροσύνη είναι µια από τις επτά χιλιάδες αρετές µου Τα βιβλία και οι άνθρωποι έχουν τους ίδιους εχθρούς. Την υγρασία, την φωτιά και το ίδιο τους το περιεχόµενο. Οποιος αποκτήσει τα πιο πολλά πράγµατα και τα

περισσότερα χρήµατα µέχρι να πεθάνει, ...ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ! Ανακάλυψα την ευτυχία από τον θόρυβο που εκανε φεύγοντας...

"Ο κόσµος είναι ένα βιβλίο. Όσοι δεν ταξιδεύουν διαβάζουν µόνο µια σελίδα του" (Αγ. Αυγουστίνος) Η πραγµατικότητα είναι µια ψευδαίσθηση που οφείλεται στην έλλειψη αλκοόλ. Οταν οι άλλοι ανακάλυπταν το κρέας, εµείς είχαµε ήδη χοληστερίνη... Tα προβληµατα των αλλων ειναι για να ξεχναµε εµεις τα δικα µας "Χαζοµάρες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν επηρεάζουν την ψυχολογία των παιδιών. Αν π.χ το Pac Man είχε επηρεάσει τη γενιά µας, τότε θα έπρεπε να είµαστε σε µια σκοτεινή αίθουσα και θα χοροπηδούσαµε πάνω-κάτω-δεξιά-αριστερά, µασουλώντας µαγικά χαπάκια και ακούγοντας µια επαναλαµβανόµενη µουσική..." (Christian Wilson, CEO Nintendo Inc, 1989 - θα το επαναλάµβανε σήµερα???) Ένα τεράστιο ταξίδι αρχίζει απλά µε ένα βήµα... (Chinese Proverb)

ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Το πηγάδι µε τα 3.500 σκαλοπάτια

στιο λεµόνι που εµφανίστηκε στα κλαδιά

Κοντά στο µικρό χωριό Abhaneri της Ινδίας βρίσκεται ένα από τα πιο βαθιά και εντυπωσιακά πηγάδια του κόσµου. Το όνοµά του είναι Chand Baori, που σηµαίνει το πηγάδι µε τα σκαλοπάτια. Η ευρύτερη περιοχή είναι γνωστή για τα πολλά πηγάδια της, κατασκευασµένα από τους κατοίκους για τη συλλογή και την αποθήκευση του νερού της βροχής.

δέντρου στην Λάµπη στην Κω. Η συγκεκριµένη λεµονιά όπως µας είπε φίλος του ιδιοκτήτη βγάζει κάθε χρόνο τεράστια λεµόνια και ένα από αυτά είναι το λεµόνι της φωτογραφίας το οποίο ζυγίζει πάνω από 2,5 κιλά.

Γιγάντιο λεµόνι στην Κω

∆εν έχουν τελειωµό «της φύσης τα περίεργα». Αυτή τη φορά τις εντυπώσεις κλέβει ένα τερά-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 52, ΗΓ/ΤΣΑ ΤΗΛ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ: 26650 25676 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ::26650 28165 FAX: 26650 29433

µητρικής αγκαλιάς...

∆εν πάει πουθενά χωρίς τη µητέρα του. Είναι µόνο µίας ηµέρας και είναι λογικό να αισθάνεται ανασφάλεια µακριά από τη µητέρα του. Γι’ αυτό και ο µικρός ιπποπόταµος στις φωτογρα-

Η απέραντη τρυφερότητα της

ÁÖÏÉ ×ÏÍÄÑÏÐÏÕËÏÉ Ê áý óéìá Ðåô ñÝ ëá éï ÈÝ ñìáíóçò Ôçë.: 2665022405 Fax:2665025522

φίες δεν αποµακρύνεται καθόλου από κοντά της. Όπως θα έκανε και οποιοδήποτε µικρό παιδί που κρύβεται «στα φουστάνια» της µαµάς του, έτσι και ο ντροπαλός ιπποπόταµος δεν την άφησε στιγµή και αναζητούσε συνεχώς την «αγκαλιά» της. Τις συγκινητικές φωτογραφίες τράβηξε η Marina Cano στο πάρκο άγριας ζωής Cabarceno στην Cantabria της Ισπανίας.

Ζητούνται νεαρές κυρίες ή δεσποινίδες από Ηγουµενίτσα – Πάργα – Παραµυθιά, Φιλιάτες, Καναλάκι κλπ για εµπορική συνεργασία (∆εν απαιτείται κεφάλαιο) τηλ. 6974900270


19

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ÓõíôáãÝò Ρεβυθοπίλαφο Τι χρειαζόµαστε:

•250 γρ. ρεβύθια (µισό πακέτο) •1 ποτήρι ρύζι για πιλάφι (κίτρινο ή basmati) •2 κρεµµύδια ξερά κοµµένα σε κοµµατάκια, όχι στο multi •1 φλυτζανάκι κουκουνάρι •1 φλυτζάνι φυστίκια κάσιους •1 ποτήρι ελαιόλαδο •1 κουταλάκι σόδα µαγειρική •αλάτι, πιπέρι •1 κύβο λαχανικών Πως το κάνουµε: 1.Βάζετε τα ρεβύθια αποβραδίς να µουλιάσουν σε µπόλικο νερό (όχι ζεστό). 2.Την επόµενη µέρα πετάτε το νερό και τα ξεπλένετε καλά. 3.Πασπαλίζετε τα ρεβύθια µε τη σόδα, τους ρίχνετε χλιαρό νερό και τα αφήνετε ένα µισάωρο να µαλακώσουν λίγο (δε χρειάζεται να τα ξεφλουδίσετε). 4.Ξεπλένετε πολύ καλά τα ρεβύθια και τα βάζετε να βράσουν, σε µέτρια φωτιά, για περίπου µισή ώρα ή όσο χρειαστεί για να µαλακώσουν αλλά όχι να λιώσουν (καλό θα

ÓÙÔÇÑÉÏÕ ÅÉÄÇ ÕÃÉÅÉÍÇÓ Ãéá êÜèå óôõë & ãïýóôï Ãéá êÜèå áðáßôçóç & ÷þñï 3ï ÷ëì Å.Ï. Çã/ôóáò Éùáííßíùí Ôçë: 2665024169 1000 ô.ì., 4 üñïöïé

ήταν να δοκιµάσετε ένα ρεβύθι για να διαπιστώσετε αν έχουν µαλακώσει). Καθώς βράζουν θα πρέπει να βγάζετε τον αφρό που δηµιουργείται και όσες φλούδες βγαίνουν. 5.Αφού βράσουν, τα σουρώνετε σε σκεύος και κρατάτε το ζουµί τους. 6.Από το ζουµί κρατάτε 3 ποτήρια και το σιγοβράζετε ώστε να είναι έτοιµο στη συνέχεια. 7.Σε µια άλλη κατσαρόλα ρίχνετε το λάδι (µέτρια φωτιά) και αφού ζεσταθεί ρίχνετε το κρεµµύδι. 8.Όταν αρχίσει να µαλακώνει το κρεµµύδι, ρίχνετε το κουκουνάρι, τα κάσιους και το ρύζι κι ανακατεύετε συνέχεια µέχρι να αρχίσουν να ροδίζουν λίγο. Στο τέλος ρίχνετε και τα ρεβύθια και ανακατεύετε µε προσοχή για να µη λιώσουν. 9.Αµέσως µετά ρίχνετε στην κατσαρόλα το ρεβύθόζουµο βραστό (ΠΡΟΣΟΧΗ! για να µην καείτε από τους υδρατµούς φορέστε γάντι κουζίνας) και ανακατεύετε λίγο. 10.Ρίχνετε το αλάτι, το πιπέρι και τον κύβο και αφήνετε να βράσει µε ανοιχτό καπάκι µέχρι ίσα ίσα να ξεχωρίζουν τα στερεά υλικά από το ζουµί ( δεν πρέπει να πιεί όλο το ζουµί). 11.Αµέσως αποσύρετε από τη φωτιά, σκεπάζετε το στόµιο της κατσαρόλας µε µια καθαρή χοντρή πετσέτα και κλείνετε πολύ καλά το καπάκι. 12.Αφήνετε για περίπου ένα τέταρτο για να πιεί και το υπόλοιπο ζουµί και είναι έτοιµο

Τούρτα µε µπισκότα Τι χρειαζόµαστε: •2 ερµόλ •300 γρ. ζάχαρη άχνη •6 βανίλιες •1 γάλα ζαχαρούχο •1 σαντιγύ διπλό σοκολάτας (γκαρνί) •1 πακέτο κακάο •14 κουταλιές ζάχαρη •3 ποτήρια νερό •4 µπισκότα Πτι Μπερ Παπαδοπούλου •1 σακουλάκι τρούφα χρωµατιστή ή µη Πως το κάνουµε:

Ενοικιάζεται µεζονέτα

2όροφη µε αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό, τζάκι, προαύλιο χώρο, υπαίθρια ψησταριά, κήπους, χώρο στάθµευσης κλπ βοηθητικούς χώρους Κιν: 6932250937

ÐÙËÅÉÔÁÉ åðé÷åßñçóç ÔáâÝñíá Åóôéáôüñéï 150 ô.ì. óôïí ¢ãéï Ãåþñãéï, áðÝíáíôé áðü ôçí Åêêëçóßá. Êáéíïýñãéïò åîïðëéóìüò, êïõæßíá, øçóôáñéÜ, ôñáðÝæéá, êáñÝêëåò. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: 2665025892, 6977738426

1.Βάζουµε σε ένα µπολ τα ερµόλ, την ζάχαρη άχνη, 4 βανίλιες και το γάλα ζαχαρούχο, τα χτυπάµε για 8 λεπτά περίπου µέχρι να οµογενοποιηθούν τα υλικά και να γίνουν κρέµα και βάζουµε το µπολ στο ψυγείο µέχρι να ετοιµαστούν τα υπόλοιπα. 2.Στη συνέχεια βάζουµε σε ένα κατσαρολάκι το κακάο, την ζάχαρη, 2 βανίλιες και το νερό. Τα ζεσταίνουµε µέχρι να βράσουν σε µεσαία θερµοκρασία.

3.Μετά παίρνουµε το ταψί της κουζίνας και αφού πρώτα τα βουτήξουµε στο ζεστό κακάο βάζουµε 2 στρώσεις µπισκότα. Αφού κάνουµε και αυτό, βγάζουµε από το ψυγείο την κρέµα και την στρώνουµε από πάνω. Μετά αφού πάλι τα βουτήξουµε στο κακάο προσθέτουµε µια στρώση µπισκότα. 4.Στη συνέχεια φτιάχνουµε το γκαρνί όπως αναγράφεται στην συσκευασία και το στρώνουµε από πάνω. 5.Τέλος το βάζουµε στο ψυγείο και αν θέλουµε µετά από µια ώρα προσθέτουµε τρούφα για στόλισµα!

ÓÍÁÊ ÌÐÁÑ

Óôïí ðáñÜäñïìï ôçò Åãíáôßáò Óôï ðñáôÞñéï ÁÖÙÍ ×ÏÍÄÑÏÐÏÕËÏÉ Óýã÷ñïíï, ìå åõ÷Üñéóôï ðåñéâÜëëïí ðñïóéôÝò ôéìÝò êáé ìåãÜëç ðïéêéëßá Ôçë: 2665029262


20

ÔÏËÌÇ ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

ÐÅÌÐÔÇ 01 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Αγαπητοί Συµπατριώτες Το ∆.Σ. της Π.Σ.Ε. στη συνεδρίαση την 15/11/2011 αποφάσισε οµόφωνα να υποβάλλει έγγραφη διαµαρτυρία στο Υπουργείο οικονοµικών σχετικά µε το προβλεπόµενο χαράτσι επί των ακινήτων που έχουν στην αποκλειστική τους κυριότητα τόσο οι Αδελφότητες και Οµοσπονδίες όσο και η Συνοµοσπονδία µας, ζητώντας την κατάργησή του για τις ιδιοκτησίες όλων των Σωµατείων. Στην αυτή συνεδρίαση το ∆.Σ. οµόφωνα αποφάσισε να διαµαρτυρηθεί προς το αυτό Υπουργείο για την κατάργηση της ατέλειας επί των εντύπων που εκδίδουν τα σωµατεία µας, ζητώντας να επανέλθουν στο προηγούµενο καθεστώς ατέλειας. Προς το σκοπό αυτό σας καλούµε σε κοινή συνεδρίαση την ∆ευτέρα 12-1211 και ώρα 7µ.µ. στην αίθουσα της ΠΣΕ για την σύνταξη και υπογραφή των ως άνω διαµαρτυριών, παρακαλούµε δε να έχετε µαζί σας και την σφραγίδα του Σωµατείου που εκπροσωπείτε. Με πατριωτικούς χαιρετισµούς Για το ∆.Σ. Ο Πρόεδρος Γεώργιος Οικονόµου Ο Γεν. Γραµµατέας Ιπποκράτης Μιχ. Κατσένης

Ã.Í. - Ê.Õ. ÖÉËÉÁÔÙÍ ÊÅÍÔÑÏ ØÕ×ÉÊÇÓ ÕÃÅÉÁÓ ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁÓ ÙñÜñéï Ëåéôïõñãßáò ôï Ê.Ø.Õ. ëåéôïõñãåß áðü ÄåõôÝñá Ýùò êáé ÐáñáóêåõÞ ðñùéíÝò þñåò êáôüðéí óõíåííïÞóåùò ìå ñáíôåâïý. Åðéêïéíùíßá ÍÝï Ëáäï÷þñé Çãïõìåíßôóáò (ðëçóßïí ÍÝïõ ëéìáíéïý) Ôçë. 2665021551 & 2665021549 ÖÜî: 2665021477 e-mail : mhci@gnfiliaton.gr Óõã÷ñçìáôïäïôïýìåíï áðü Å.Ô.Ð.Á. 75% êáé Õ.Õ.Ê.Á. 25% ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ Å.Ð. ÕÃÅÉÁ - ÐÑÏÍÏÉÁ 2000 - 2006 ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÕÃÅÉÁÓ "ØÕ×ÉÊÇ ÕÃÅÉÁ" ÌÅÔÑÏ 2.3 & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ

Å.Ô.Ð.Á.

TOLMI 1-12-2011  

EFIMERIDA TIS THESPROTIAS

TOLMI 1-12-2011  

EFIMERIDA TIS THESPROTIAS