Page 1

H ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ TÙÍ ÈÅÓÐÑÙÔÙÍ & ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ÊõñéáêÞ 20 Νοεµβρίου 2011

Áñéèìüò öýëëïõ 932

www.anastasiou.eu/titani.pdf

ΤΟ ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Είναι βέβαιο πως η άρνηση του Θεσπρωτικού πολιτικού, του Βουλευτή Χρήστου Κατσούρα να δώσει ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα Κυβέρνηση, τάραξε τα νερά της σύγχρονης πολιτικής που ακούει στο όνοµα «Κοµµατική ∆ικτατορία». Η άρνηση αυτή, δε ν τιµά µόνο το πρόσωπό του, αλλά και όλους εµάς τους συµπολίτες, είτε τον ψηφίσαµε, είτε ό χι, γιατί για µια ακόµη φορά αποδεικνύεται ότι η Θεσπρωτία, γεννά πολιτικούς ειδικού βάρους και αναστήµατος. Ο Θεσπρωτός πολιτικός Χρήστος Κα

ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

τσούρας, έδωσε µάθηµα σ’ όλους τους συνάδελφούς του στη Βουλή, µα, ιδιαίτερα στους συντρόφους του, του ΠΑΣΟΚ. Μάθηµα, ελεύθερης συνείδησης τόσο προσωπικής όσο και κυρίως, πολιτικής. Μάθηµα ένορκης υποταγής στο Σύνταγµα. Μάθηµα σταθερής ιδεολογικής υπόστασης. Μάθηµα κοµµατικής δηµοκρατίας και ελεύθερης κοµµατικής έκφρασης. Μάθηµα απελευθέρωσης από κάθε είδους κόστος, πολιτικό, κοµµατικό, προσωπικό. Μάθηµα κοινωνικής ευαισθησίας. Θα περίµενε κανείς να κλείσω τον Συνέχεια στη σελίδα 10

∆ΗΜΑΡΧΕ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΤΣΙΝΕ:

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ι∆ΟΥ Η ΡΟ∆ΟΣ

ΜΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ∆.Σ. Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ

Αναγκαστικά επανέρχοµαι στο θέµα Είναι θετικό το γεγονός ότι ένας πολιαξιοποίησης τικός, ενώ κατέχει θέ των ευκαιρι ση αιρετού, επιλέγει το ών, που δίνει δυσκολότερο, σε πολύ στους ΟΤΑ δυσκολότερες στιγµές το ΕΣΠΑ και και συνθήκες. επικαιροποι Αυτή την επιλογή αποώ και πάλι τη φάσισε να κάνει ο ∆ή ν πρόταση α ναβάθµισης όλων των µαρχος της Ηγουµενίτσας Γιώργος παραλιακών ε κτάσεων του ∆ήµου, Συνέχεια στη σελίδα 11

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡ. ΚΑΤΣΟΥΡΑ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Στην ολοµέλεια της βουλής µίλησε την Τετάρτη 16 Νοεµβρίου ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Χρήστος Κα τσούρας. Η οµιλία πραγµατοποιήθη κε στα πλαίσια της συζήτησης για τις προγραµµατικές δηλώσεις της νέα Συνέχεια στη σελίδα 5

∆ΗΜΟΣ ∆ΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με επίµονες και επίπονες προσπάθειες, δύο (2) σηµαντικά έργα για την αναβάθµιση υποδοµών, την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, καθώς και τη Συνέχεια στη σελίδα 7

Συνέχεια στη σελίδα 11

Έντονα αντέδρασε το ∆ηµοτικό Συ µβούλιο στι ς προθέσεις (ή µήπως α πόφαση;) της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα της Υπουργού Παιδείας, που είναι και όνειρο ζωής του Συνέχεια στη σελίδα 11

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

∆υναµικά αντέδρασαν όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, απ’ ό λες τις πτέρυγες, εναντίον του περιβαλλοντικού Συνέχεια στη σελίδα 2

ÊÜèå ÊõñéáêÞ...

Ôïõ ×ñÞóôïõ Óôåö. ÅõáããÝëïõ

ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Είκοσι µία [ 21] Νοεµβρίου, λοιπόν !. Η Εκκλησία µας γιορτάζει τα «Εισόδια της Θεοτόκου». Άντε πάλι αναµνήσεις Χρήστο!.Το κουσούρι µου!.Ωστόσο οµο λογώ ότι οι αναµνήσεις δεν είναι τό σο έντονες ,αυτού καθ ΄ εαυ τού, για τη γιορτή , όσο για τί την παραµονή της Συνέχεια στη σελίδα 6

ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ H εξέλιξη των δράσεων στους τοµείς Περιβάλλοντος και Πε ριφερειακής Ανάπτυξης την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2007-13, όσο και οι στ ρατηγικοί στόχοι για την περί οδο µετά το 2013, θα α 6υνέχεια στη σελίδα 16

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Την Κοινωνική τους ευαισθησία έδειξαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι του ∆ήµου Ηγουµενίτσας σ’ όλους αυτούς τους δηµότες που αδυνατούν να πληρώσουν το χαράτσι της Κυβέρνησης που επέβαλε µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ. Επειδή δε, δεν θέλησα ν να λαÑκίσουν, υιοθέτησαν την πρόταση του Εµπορικού Συλλόγου και Συνέχεια στη σελίδα 4

ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΑΝΑ ΧΟΛΗ

Γράφει ο Κώστας Σπυρόπουλος Το Ράιχ είναι εδώ. Μας ήρθε δεν το περιµέναµε, δε ν περιµέναµε να µας ξανάρθει, νοµίζαµε ότι ξε µπερδέψαµε µ’ αυτό, όµως γελαστήκαµε. Είναι το τέταρτο κατά σει ρά κι ήρθε µε όπλα Συνέχεια στη σελίδα 16


2

ÔÉÔÁÍÇ

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ Συνέχεια από τη σελίδα 1 εγκλήµατος που έχουν αποφασίσει, µε το πρόσχηµα της βελτίωσης του δρόµου.∆εν έλαβαν υπόψη τους ούτε την προηγούµενη εγκληµατική παρέ µβαση, ακριβώς δί πλα, που η εικόνα της τοποθεσίας, µα ς κάνει όλους να …ντρεπόµαστε. Ευτυχώς, τούτη τη φο ρά, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ΟΜΟ ΦΩΝΑ, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο, αφ’ ενός να απαγορεύσει, µε κάθε µέσο την τύπου ΤΡΑ ΝΣΕΡΑ παρέµβαση και αφ’ ετέρου να ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ώστε το έργο να κατασκευαστεί µε σήραγγα ή εν ανάγκη µε διαπλάτυνση του υπάρχοντος δρόµου.Αναµένονται οι ενέργειες του ∆ηµάρχου.

Åâä ïìá äéáßá Å öçìåñ ßäá

ÉäñõôÞò: Á.Áíáóôáóéïõ & ÓÉÁ Å.Å. ÑÁÄÉÏÔÇËÅÏÐÔÉÊÅÓ ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÅÓ & ÅÊÄÏÔÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

Åêäüôçò - ÉäéïêôÞôçò ÄéåõèõíôÞò Áè áí Üóé ï ò Á. Áí áó ôá óß ï õ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΤΑΜΕΙΟ - ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ - ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ:

ΑΛΕΞΑ Ν∆ΡΟΣ ΑΝ ΑΣΤΑ ΣΙ ΟΥ Αριθµός Τραπεζικού Λογαριασµού ΕΤΕ

347/553795-90

Êüêëõæá Çãïõìåíßôóáò Ô.Ê. 46 100 Ôçë: 2665023555 -2665022702 -6932250937 Fax: 2665025553 e-mail:

radio@892.gr info@892.gr titani@titani.gr info@titani.gr

Êùäéêüò åíôýðïõ : 1125

ÓÕÍÄÑÏÌÇ

- ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ: 0.50 ÅÕÑÙ - ÄÇÌÏÓÉÏ, ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ: 2,00 ÅÕÑÙ http://892fm.blogspot.com www.anastasiou.eu www.eiet2.gr

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ηγουµενίτσα 15.11.2011 Προς : 1. κ. ∆ήµαρχο Ηγουµενίτσας 2. κ. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 3. κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους Κοινοποιούµενο: 1. Βουλευτή Θεσπρωτίας κ. Χρήστο Κατσούρα 2. Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καρχιµάνη Αγαπητοί Κύριοι, Οι εξελίξεις στο θέµα «βελτίωση Ε.Ο. Ηγουµενίτσας-Πρέβεζας» επιβάλλουν την διαµόρφωση µίας ολοκληρωµένης και ασφαλούς θέσης, που να οδηγεί στην πραγµατική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, καθώς αφορά µία οδό, στην οποία έχουµε θρηνήσει κατά τα προηγούµενα έτη δεκάδες θύµατα. Η συγκεκριµένη οδός, κατά το τµήµα της Ηγουµενίτσα έως Πλαταριά τουλάχιστον, έχει αυξηµένο κυκλοφοριακό όγκο, τόσο τοπικό, όσο και βαρέων οχηµάτων και επισκεπτών κατά τους θερινούς µήνες. Η επιβάρυνση αυτή αναµένεται να εξακολουθήσει αυξανόµενη κυρίως εξαιτίας της επιβολής διοδίων επί της Εγνατίας Οδού, τόσο άµεσα, όσο και το απώτερο µέλλον, δεδοµένης της οικονοµικής συγκυρίας. Σηµειωτέον, πως το συγκεκριµένο τµήµα αποτελεί το τελευταίο τµήµα της εθνικής οδού, εντός της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που στηρίζεται στην αρχική χάραξη του, και χρήζει άµεσης βελτίωσης. Οριοθετώντας το προς συζήτηση θέµα, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, πως πρόκειται για βελτίωση της οδού και όχι για εξόρυξη αδρανών υλικών, όπως λανθασµένα ακούγεται και προβάλλεται από φορείς και Μ.Μ.Ε., γεγονός, το οποίο καταδεικνύεται και από την από 26.10.2011 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίνεται η Αίτηση της «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.», µε αντικείµενο την εξόρυξη αδρανών υλικών προς εκµετάλλευση και χρήση στην κατασκευή της Γ1 φάσης Λιµένος Ηγουµενίτσας στην θέση «ΜΥΛΟΙ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ», ισχυρισµός, ο οποίος προκύπτει και από τους αριθµούς, καθώς τα υπολείµµατα από τα έργα βελτίωσης της Ε.Ο. Ηγουµενίτσας-Πρέβεζας ανέρχονται κατά επίσηµες εκτιµήσεις σε συνολικό όγκο 500.000 κυβικών, ενώ η απαραίτητη ποσότητα αδρανών υλικών για την κατασκευή της Γ φάσης Λιµένα Ηγουµενίτσας ανέρχονται σε ποσότητα 2 έως 3.000.000 κυβικών περίπου. Θα πρέπει, εποµένως, να αποφευχθεί η ταύτιση του συγκεκριµένου έργου µε την κατασκευή της Γ΄φάσης του Λιµένα Ηγουµενίτσας, θα πρέπει, όµως ταυτόχρονα, να αποφευχθεί το τελικό αποτέλεσµα, που αποτέλεσε περιβαλλοντολογικό έγκληµα, το οποίο όλοι µας αντικρίζουµε καθηµερινά. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού υφίστανται ήδη διαφοροποιή∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΚΩΣΤΑΚΗ 1 ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45110 ΤΗΛ: 26510 89700 FAX: 26510 89707 ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:2187 Ιωάννινα 15-11-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε – Α.Β.Γ.Η» στη συνεδρίαση του στις 1111-2011 έλαβε αποφάσεις σχετικά µε τον καθορισµό τιµών για τη νέα γαλακτοκοµική περίοδο. Ειδικότερα και αφού έλαβε υπόψη του: 1.Την σταθερή πολιτική και στρατηγική της Εταιρίας, που στοχεύουν στην διατήρηση της οικονοµικής της ευρωστίας λαµβάνοντας υπόψη τη σηµερινή γενικότερη οικονοµική συγκυρία και τις δύσκολες συνθήκες στην αγορά. 2.Τη διαχρονική πολιτική της Εταιρίας στη διατήρηση του κλίµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε τους Ηπειρώτες παραγωγούς και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην περιοχή. 3.Την πάγια πολιτική της Εταιρίας στο να παρέχει στους συνεργάτες της κτηνοτρόφους ικανοποιητικές τιµές, σε σύγκριση µε τον ανταγωνισµό, λόγω των υψηλών ποιοτικών προτύπων του Ηπειρωτικού γάλακτος. 4.Τις µειωµένες τιµές (λόγω υπερπροσφοράς)του αιγοπρόβειου γάλακτος οι οποίες διαµορφώνονται πανελλαδικά και την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρίας στην αγορά, σε µια περίοδο µάλιστα, που η παγκόσµια οικονοµική κρίση αναµένεται το 2012 να επηρεάσει αρνητικά ακόµη περισσότερο τις αγοραστικές δυνατότητες των καταναλωτών. 5.Την πάγια πρακτική της εταιρίας σύµφωνα µε την

οποία οι τιµές εκκίνησης ισχύουν για όλη τη γαλακτοκοµική περίοδο. 6.Τις τιµές που κατέβαλε η εταιρία την προηγούµενη γαλακτοκοµική περίοδο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε και καθόρισε τις νέες τιµές εκκίνησης του γάλακτος, σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία, από 01-10-2011 για το πρόβειο. γίδινο και αγελαδινό γάλα όπως παρακάτω: •Πρόβειο Γάλα: 1,05 /kg (αµετάβλητη). •Γίδινο Γάλα: 0,58 /kg (αµετάβλητη). Η τιµή του αιγοπρόβειου γάλακτος, όπως παγίως συµβαίνει, θα είναι µειωµένη κατά 0,03 /kg για όσους παραγωγούς λαµβάνουν προκαταβολή. •Αγελαδινό Γάλα : 0,437 /kg για το σύνολο των εισκοµιζοµένων ποσοτήτων (καταργείται η ποσόστωση 70/30). Η εν λόγω τιµή βάσης για το αγελαδινό γάλα είναι αυξηµένη κατά 0,038 /kg ή +9,5% συγκριτικά µε το 2010, ενώ θα πρέπει ιδιαίτερα να επισηµανθεί ότι µε βάση τα κριτήρια ποιότητος η µέση τιµή διαµορφώνεται σε 0,4505 /kg έναντι 0,4125/kg το 2010. Οι παραπάνω τιµές παραµένουν και πάλι απόλυτα ανταγωνιστικές και υψηλότερες από εκείνες που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ενώ σηµειώνεται ακόµη ότι η τιµή του αγελαδινού γάλακτος διαµορφώνεται στην πράξη ακόµη υψηλότερα µε βάση τα ποιοτικά κριτήρια που ισχύουν από την προηγούµενη γαλακτοκοµική περίοδο. Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεκτιµώντας όλους τους πιο πάνω παράγοντες, µε τον καθορισµό των παραπάνω τιµών εξάντλησε κάθε περιθώριο ικανοποίησης των αιτηµάτων των παραγωγών.

ÓÏÕËÉÙÔÇ ÍÁÔÁÓÁ ×åéñïýñãïò Ïäïíôßáôñïò Ôçë: 26650 - 25253 Êéí. 6937 - 260114 nsoulioti@mailbox.gr Êýðñïõ 116 1ïò üñïöïò Ηãïõìåíßôóá

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

σεις και εχέγγυα, όπως κυρίως η «παροχή υπηρεσιών συµβούλου διαχείρισης του έργου αξίας 1,3 εκ. ευρώ», σύµβαση, η οποία έχει, ήδη, υπογραφεί. Αντικείµενο της σύµβασης αυτής είναι η επιλογή επιστηµονικών συµβούλων, οι οποίοι θα επιβλέπουν το έργο, µεταξύ άλλων, αναφορικά µε την διαχείριση ποιότητας, αλλά και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της µελέτης του έργου. Η κατάτµηση, όσον αφορά την κατασκευή του έργου, είναι αυτή, που ορθότατα περιγράφεται στην εισήγηση του κ. Αντιδηµάρχου, µε µία, όµως, προβληµατική διαπίστωση, η οποία χρήζει αντιµετώπισης και συγκεκριµένα: H M.Π.Ε. του υποτµήµατος «1γ» είναι ενσωµατωµένη µε την Μ.Π.Ε. του υποτµήµατος 2 («παράκαµψη Πλαταριάς»), έργο, που προφανώς δεν είναι ώριµο προς εκτέλεση, καθώς ακόµη και η υπ’ αριθµ. 52/2010 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Θεσπρωτίας είναι αρνητική, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα στην εκτέλεση των έργων του υποτµήµατος «1Γ», το οποίο βρίσκεται τελµατωµένο στην Ε.Υ.ΠΕ. Αυτό δηµιουργεί προβλήµατα στην εκτέλεση του έργου, παρότι για το υποτµήµα «1Γ», δεν υφίστανται αντιδράσεις, είτε ουσιαστικά κωλύµατα στην εκτέλεση του. Η αντίφαση αυτή θα πρέπει να αντιµετωπισθεί άµεσα και αποτελεσµατικά. Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί επίσηµη θέση από τον ∆ήµο Ηγουµενίτσας, που αποτελεί εκπρόσωπο των πολιτών, προς την κατεύθυνση προώθησης του έργου µε συγκεκριµένες προÒποθέσεις, µε πρωτεύοντα στόχο να µην παραπεµφθεί το έργο στις «ελληνικές καλένδες» και να µην απωλεσθεί µία ευκαιρία ανάπτυξης, από τις ελάχιστες, που υπάρχουν ακόµη, δεδοµένης της δυσχερούς οικονοµικής συγκυρίας, αλλά συνυπολογιζοµένου του γεγονότος, πως το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, και η οποιαδήποτε καθυστέρηση ενέχει τον κίνδυνο απένταξης του. Λαµβανοµένων υπ’ όψιν όλων των ανωτέρω προτείνω τα κάτωθι: •Να υπάρξει παρέµβαση του ∆ήµου Ηγουµενίτσας µε σύνταξη ανάλογης εισήγησης, κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε αντικείµενο την πιστή και ακριβή τήρηση των Π.Ο., καθώς αποτελεί την πρώτη εικόνα που αντικρίζουµε τόσο οι ∆ηµότες της πόλης της Ηγουµενίτσας, όσο και οι επισκέπτες, σε συνδυασµό µε την προβολή αιτήµατος για αποκατάσταση του θιγέντος τµήµατος, µήκους 3,7 χλµ. µε δενδροφύτευση και άρδευση του, καθώς και την απαίτηση, κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, της κατασκεύαστριας εταιρείας µέχρι την αποπεράτωση των απαιτούµενων εργασιών. •Να υπάρξει διαχωρισµός της Μ.Π.Ε., µε προβολή ανάλογου αιτήµατος, του υποτµήµατος «1γ» από το 2ο υποτµήµα (παράκαµψη Πλαταριάς»), καθώς το υποτµήµα «1γ» χρήζει άµεσης ανακατασκευής, αφού το οδόστρωµα έχει σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί, δηµιουργώντας κινδύνους για τα διερχόµενα οχήµατα και τους οδηγούς, ώστε να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά οι άµεσες ανάγκες στο εθνικό οδικό δίκτυο. Με εκτίµηση Ανδρέας Νικολάου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Κ. 46100 – Ηγουµενίτσα Π.Τσαλδάρη 18 α Πληρ.∆.Χειµώνας - Λ.Φερεντίνος Τηλ 2665099931 Εmail:l.ferentinos@ php.gov. gr ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 16 / 11 /2011 Α.Π. 82025 / 2044 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1.Η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου (Απόφαση 30/942/11-11-2011 Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου) , προκηρύσσει ανοιχτό ∆ιαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Περιφερειακής Ε νότητας Θεσπρωτίας µε προÒπολογισµό 150.000,00 (δαπάνη εργασιών ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα , απολογιστικά και αναθεώρηση). 2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη , Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από τη έδρα της υπηρεσίας ∆/νση Τεχν. Έργω νΠ.Ε.Θεσπρωτίας, οδός Π. Τσαλδάρη 18α στην Ηγουµενίτσα µέχρι την 9-122011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό ΠΕ ΧΩ ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο …2665099931., ΦΑΞ επικοινω-

νίας 2665099827 Αρµόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία … ∆ηµήτριος Χειµώνας Λάµπρος Φερεντίνος. 3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 13-12-2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα …10.00.., και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν3669/2008. 4. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2..στην κατηγορία …Ο∆ΟΠΟΙµΑ β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έ χουν εκτελέσει έργα παρόµοια ( ποιοτικά και ποσοτικά ) µε το δηµοπρατούµενο. 5. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2390,00 (∆ύο χιλιάδε ς τριακόσια ενενήντα ευρώ). και µε ισχύ τουλάχιστον 210 ηµερών , µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισ χύος των προσφορών είναι 180 ηµέρες 6. Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις των ΚΑΠ. Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου (Οικονοµική Επιτροπή). Ο Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής Καχριµάνης Αλέξανδρος


3

ÔÉÔÁÍÇ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΖΙΝΟ CORFU ΜΕ WEEKEND OPENING PARTY

Ηρθαµε πιο κοντά σας και γιορτάζουµε σ ένα νέο χώρο φτιαγµένο αποκλειστικά για σας!

ζίνο έχει καταφέρει να φέρει στην αγορά των τυ χερών παιχνιδιών πρωτοποριακές τεχνολο γίες και νέα προÑόντα που απογειώνουν την δι ασκέδαση στο χώρο των καζίνο. Για πρώτη φορά οι παίκτες απολαµβάνουν τις υπηρεσίες της κάρτας MIDAS, ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι που επιτρέπει ταχύτητα και α κρίβεια συναλλαγών και συνεχή επιστροφή χρηµάτων που µπορεί να ξαναπαίξει κανείς στι ς µηχανές Slots. Μοναδικό για τα ελληνικά δεδοµένα, επίσης

Σας προσκαλούµε στο διήµερο party εγκ αινί ων του νέου CASINO CORFU,την Πα ρασκευή 25 & το Σάββατο 26 Νοεµβρί ου 2011,στο Ξενοδοχείο CORFU PALACE, στη Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας 2 στην Κέ ρκυρα. Mε ένα µοναδικό διήµερο cocktail party, στο lobby του ξενοδοχείου, γεµάτο λάµψη και εκ

πλήξεις ,µε µπουφέ, άφθονη σαµπάνια, µουσική ,∆ωρεάν είσοδο στο καζίνο και super κληρώσεις µετρητών. ΚΑΝΤΕ ∆ΙΚΑ ΣΑΣ 12,000 ΕΥΡΩ µε κληρώσεις ανα 1 ώρα. Ο όµιλος των καζίνο Ρίο, Ξάνθης και Κέρκυρα ς είναι ο µοναδικός στην Ελλάδα που µε 3 κα

για πρώτη φορά οι παίκτες µπορούν να παίζου ν σε µηχανές slots σε ένα καζίνο και να συµµετέ χουν στο GRAND MIDAS JACKPOT και στα τρία καζίνο του οµίλου. Το πρώτο τουρνουά Texas Hold ’em Poker στη ν Ελλάδα διοργανώθηκε στο καζίνο Ρίο και εφ' εξής τουρνουά συνεχίζουν να διοργανώνονται µε µεγάλη επιτυχία. Συνεχείς επενδύσεις στις κτηριακές εγκατα στάσεις αλλά και στον εξοπλισµό κάνουν τα κα ζίνο του οµίλου µοναδικούς προορισµούς για διασκέδαση και κέρδη πέρα από τα συνηθισµένα. Κάθε επίσκεψη σας σε κάποιο απο τα Καζίνο Ριου - Ξάνθης - Κέρκυρας, αποτελεί µια µοναδική εµπειρία που θα σας µείνει αξέχαστη! Επίσηµα εγκαίνια Casino Corfu την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου και ώρα 08:00 το βράδυ. Να είστε όλοι εκεί….!

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Mε ιδιαίτερη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η Επιµο ρφωτική Ηµερίδα του «Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας» (ΟΚΧΕ), που έγινε την Τετάρτη 16 Νοεµβρίου 2011 στο ξενοδοχείο «E pirus Palace» στα Ιωάννινα και αφορούσε στην «Ε ΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3882/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Υ ΠΟ∆ΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ». Η Ηµερίδα απευθυνόταν σε αυτοδιοικητικά στελέχη που είναι µέλη των Κοµβικών Σηµείων Επαφής (ΚΟ .Σ.Ε.), των ∆ήµων και της Περιφέρειας Ηπείρου, κα θώς και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου∆υτικής Μακεδονίας, και συνδιοργανώθηκε µε το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆η µόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α). Σκοπός της Ηµερίδας ήταν η ενηµέρωση σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής του Νόµου 3882/2010 και τις προβλέψεις του, καθώς και η παρουσίαση υλικού και πρακτικών εργαλείων που θα βοηθήσει τα ΚΟ. Σ.Ε. στο έργο τους. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές εφαρµογής του Ν. 3882/2010 και του διαµοιρασµού δεδοµένων από ∆ηµόσιους Φορείς. Ενδεικτική της επιτυχίας, ήταν η µεγάλη συ µµετοχή των στελεχών των ΟΤΑ, γεγονός που ικανοποίησε τον πρόεδρο του Ο.Κ.Χ.Ε, Γ. Μουτεβελή, ο οποίος δήλωσε: «Η αυξηµένη και δηµιουργική συµ µετοχή των στελεχών της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι απο τε λούν και τους άµεσους συνεργάτες του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας στην πορεία ολοκλήρωσης του έργου της ΕΥΓΕΠ, αποδεικνύει ότι τα µέλη των ΚΟ.Σ.Ε στην αυτοδιοίκηση αποτελούν εγγύηση για την προώθηση της φιλοσοφίας του διαµοιρασµού και διάχυσης των γεωχωρικών δεδοµένων, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Ν. 3882/2010 και την ΕυρωπαÑκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ». Από την πλευρά των Ο.Τ.Α, ο ∆ήµαρχος Ιωαννίνων, Φ. Φίλιος, επικρότησε την πρωτοβουλία του Ο.Κ.Χ.Ε και του ΙΝ.ΕΠ για τη διοργάνωση της Ηµερίδας στην πόλη και τόνισε πως: «Η σύσταση και λειτουργία της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελεί σηµαντικό αναπτυξιακό έργο ανάπτυξης για το ∆ήµο, την Περιφέρεια και τη χώρα», επισηµαί νοντας την ανάγκη για τη συνέχιση παρόµοιων πρω τοβουλιών. Για περισσότερες πληροφορίες για την Ε θνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών και το πλ αίσιο εφαρµογής του Ν. 3882/2010 µπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ΟΚΧΕ www.inspire.okxe.gr


4

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

απευθύνονται στον ∆ικηγορικό Σύλλογο του νοµού να προσφέρουν τα µέλη του τις καλές τους υπηρεσίες, σ’ όλους αυτούς που πράγµατι αδυνατούν. Είναι βέβαιο πως όλα τα µέλη, του ∆ικηγορικού Συλλόγου θα επιδείξουν την ίδια ευαισθησία, ώστε οι «παθόντες» συµπολίτες τους και να βρουν θαλπωρή και να τύχουν βοήθειας και προστασίας. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Κύριε Πρόεδρε ο Εµπορικός Σύλλογος Ηγουµενίτσας σας παρακαλεί να θέσετε, άµεσα, ως θέµα συζήτησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το παρακάτω αίτηµά µας: «ο ∆ήµος Ηγουµενίτσας να συµβάλει καθοριστικά και αποφασιστικά στη νοµική κάλυψη κάθε συµπολίτη µας, που λόγω των δυσβάσταχτων οικονοµικών πολιτικών που εφαρµόζονται, αδυνατεί να καταβάλλει το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών που επιχειρεί να ει σπράξει η Κυβέρνηση µέσω του λογαριασµού της ∆ΕΗ, µε καταχρηστικό κι εκβιαστικό τρόπο, α φού η µη πληρωµή του επιφέρει τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµα τος, ακόµη κι αν ο συµπολίτης µα ς καταβάλλει την αξία της κατανάλωσής του αλλά και τα ειδικά δη µοτικά τέλη.Ζητούµε ακόµη, ο δή µος Ηγουµενίτσας να διαθέσει προσωπικό που να παρέχει πληροφορίες στους δηµότες για το πώς να πληρώνουν τους λογαριασµούς µέσω ΑΤΜ, στις συµβεβληµένες µε τη ∆ΕΗ, τράπεζες, αφαιρώντας το ειδικό τέλος. Το προσωπικό να παραλαµβάνει τις αποδείξεις πληρωµής και να συγκεντρώνει το απαραίτητο υλικό µέ σω του οποίου θα κατατεθούν µα ζικά εξώδικα στη ∆ΕΗ προκειµένου να αποφευχθεί η διακοπή του ηλεκτρικού.» Σας γνωρίζουµε ότι ήδη πολλοί δήµοι στην Επικράτεια έχουν δρα στηριοποιηθεί προς αυτή την κα τεύθυνση, αφού οι δηµοτικές α ρχές πρέπει να έχουν σαν στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, στις αρµοδιότητες του ∆ήµου είναι η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και η µέριµνα για τη στήριξη των οικονοµικά ασθενέστερων. Ο δήµος Ηγουµενίτσας µπορεί και πρέπει να σταθεί στο πλευρό τους, αρωγός και συµπαραστάτης σε συνεργασία µε τον δικηγορικό σύλλογο Ηγουµενίτσα ς και να αναλάβει µε τη νοµική υ πηρεσία του, τη νοµική υποστήριξη των δηµοτών που δεν µπορούν να πληρώσουν το ειδικό τέλος. Εκτός αυτού, να σας ενηµερώσου µε ότι πολλοί φορείς έχουν καταθέσει αίτηση ακύρωσης του ειδικού τέλους, ως παράνοµου και α ντισυνταγµατικού, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, αί τηση που θα εκδικαστεί πολύ σύ

ÓÍÁÊ ÌÐÁÑ Óôïí ðáñÜäñïìï ôçò Åãíáôßáò Óôï ðñáôÞñéï ÁÖÙÍ ×ÏÍÄÑÏÐÏÕËÏÉ Óýã÷ñïíï, ìå åõ÷Üñéóôï ðåñéâÜëëïí ðñïóéôÝò ôéìÝò êáé ìåãÜëç ðïéêéëßá Ôçë: 2665029262

ντοµα. Η επιβολή του ειδικού τέλους: •δεν βρίσκεται σε συνάρτηση µε το πραγµατικό εισόδηµα του φορολογούµενου ιδιοκτήτη παραβιάζοντας το άρθρο 4 (παράγραφος 5) του Συντάγµατος. •αποτελεί, επί της ουσίας, δεύτερη φορολόγηση ακίνητης περιουσίας, κατά παράβαση του άρθρου 17 του Συντάγµατος. •οδηγεί σε έσχατη εξαθλίωση – µέσω της διακοπής της ηλεκτροδότησης – και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την επιβίωση των πολιτών και αντίκειται στην α ρχή του σεβασµού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου. •παραβιάζει τους όρους της σύµβασης ιδιωτικού

δικαίου που υπέγραψε η ανώνυµη εταιρεία – ∆ΕΗ – µε τον κάθε καταναλωτή. •αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε τα οποία απαγορεύεται η άσκηση δηµόσιας εξουσίας σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι η είσπραξη φόρων και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων. •δεν σχετίζεται µε την είσπραξη ανταποδοτικών τε λών από τους ΟΤΑ. Για όλα τα παραπάνω αναµένουµε την άµεση και θε τική ανταπόκριση του δήµου Ηγουµενίτσας στο αίτηµά µας. Για το ∆.Σ. Ο πρόεδρος Σκεύης Κων/νος Ο Γ. Γραµµατέας Τσώνης Αθανάσιος


5

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡ. ΚΑΤΣΟΥΡΑ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ς κυβέρνησης. Αναλυτικά η οµιλία του κ. Κατσούρα: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε παγκόσµια σε µία ιστορική καµπή. Με την παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία σε συστηµική κρίση. Με την Ευρώπη καθοδηγούµενη από νεοφιλελεύθερες ηγεσίες να αλλάζει επικίνδυνα φυσιογνωµία. Εθνικισµοί ξαναγεννιούνται, έθνη στοχοποιούνται, ερείπια δηµιουργούνται. Ένας νέος ολοκληρωτισµός δηµιουργείται, καθώς γραφειοκρατικές ελίτ µοιάζουν εγκλωβισµένες σε δόγµατα, έννοιες, συστήµατα, που οι ίδιες έχουν πλάσει ή αντιγράψει. Αν προσθέσουµε την πολιτική αστάθεια σχεδόν σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και τα γεωπολιτικά παιγνίδια στην ευρύτερη περιοχή, τα νερά πραγµατικά θολώνουν. Και στην Ελλάδα τι γίνεται; Είχα δηλώσει πριν από ενάµιση χρόνο ότι «η αναγκαστική προσφυγή στο µηχανισµό στήριξης, αποτελεί την έναρξη της τελευταίας πράξης µιας αττικής τραγωδίας και ότι η ίδια η προσφυγή ως γεγονός κυρώνει τη χρεοκοπία του µεταπολιτευτικού µοντέλου και ταυτόχρονα σηµατοδοτεί το τέλος του». Έχω επίσης υποστηρίξει ότι «η σύγκλιση και η επίπονη προσπάθεια που απαιτείται –όχι όµως αυτό που περιφέρεται ως εικόνα, ως επικοινωνία από κανάλι σε κανάλι- είναι ο µόνος δρόµος για να αποκτήσει ισχύ, δύναµη η πολιτική εξουσία του τόπου για να πάµε ως χώρα παραπέρα». ∆υστυχώς, ενάµιση χρόνο µετά βαδίζουµε σε νέες επικίνδυνες περιοχές. Είδαµε µια δηµοκρατικά εκλεγµένη κυβέρνηση να ανατρέπεται, τη στιγµή που υπερψηφιζόταν. Ένας Πρωθυπουργός να γκρεµίζεται και να προσβάλλεται από διάφορους κοµιστές τελεσιγράφων. Ο ίδιος ,µε ευθύνη του, να οδηγείται στον πολιτικό εξοστρακισµό του. Κόµµατα να ανταλλάσουν προσβολές αντί προτάσεων. Είδαµε το πολιτικό σύστηµα να στιγµατίζεται από την ανικανότητα να εγκαινιάσει µία συνεργασία σε συνθήκες εθνικής κρίσης. Να διαστρέφεται

η έννοια της συνεννόησης, αντί της σύγκλισης διαφορετικών απόψεων. Είδαµε την ταύτιση διαφορετικών κοµµάτων µε την κυρίαρχη άποψη, άποψη, που όπως και το είδος συνεργασίας επιβλήθηκαν εξωγενώς. Είχαµε δύο δρόµους. Είτε µία πολυκοµµατική κυβέρνηση από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου, είτε µία κυβέρνηση συνεργασίας από τα δύο κόµµατα εξουσίας, που έχουν την κύρια ευθύνη για το πώς φθάσαµε ως εδώ. Θα ήταν δείγµα πολιτικής αυτοκριτικής και ελπίδας. Αντί γι’ αυτό βλέπουµε έναν περίεργο συνασπισµό και µία νέα πολυκατοικία να χτίζεται. Ένα συνασπισµό µακριά από την παράδοση και την κουλτούρα οποιουδήποτε σοβαρού σοσιαλδηµοκρατικού ή ακόµα και συντηρητικού ευρωπαÑκού κόµµατος. Χάσαµε µία µεγάλη ευκαιρία. Να δώσουµε µία πολιτική λύση µε µία αµιγώς πολιτική πρόταση. Είµαι πεπεισµένος πως λύσεις και πρόσωπα υπήρχαν. Σκοντάψαµε σε εγωισµούς και στο αυτονόητο, ότι για να φθάσουµε εκεί έπρεπε να αποδεχθούµε όλοι ότι ίσως να µην έχουµε ρόλο στο αύριο. Τότε θα βρίσκαµε τη δύναµη αντί να υποκύπτουµε στις αφόρητες πιέσεις µιας µιντιακής δηµοκρατίας να χρησιµοποιήσουµε τα λόγια, όχι κανενός εξτρεµιστή, αλλά του Φραγκλίνου Ρούσβελτ το 1936. Και σας το υπενθυµίζω. «Χρειάστηκε, έλεγε, να παλέψουµε µε τις µονοπωλιακές επιχειρήσεις και τις τράπεζες, τους κερδοσκόπους, τους ταξικούς ανταγωνιστές, τους σεκταριστές της οικονοµίας. Είχαν αρχίσει να αντιµετωπίζουν την κυβέρνηση ως απλό εξάρτηµα των δικών τους υποθέσεων. Γνωρίζουµε πλέον ότι η διακυβέρνηση του οργανωµένου χρήµατος είναι επικίνδυνη όσο και η διακυβέρνηση του οργανωµένου εγκλήµατος. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν υπήρξαν οι δυνάµεις αυτές τόσο ενωµένες εναντίον ενός υποψηφίου, όσο είναι σήµερα. Οι δυνάµεις αυτές είναι οµόφωνες στο µίσος εναντίον µου και το µίσος αυτό το καλωσορίζω». Έτσι έπρεπε να καλωσορίσουµε και εµείς το µίσος ενάντια στην πολιτική τάξη της χώρας. ∆εν είχαµε τη δύναµη να το κάνουµε και η ευθύνη µας βαραίνει αποκλειστικά. Και φθάσαµε ως εδώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµειολογία στην πολιτική είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Είδαµε τον αξιότι-

µο νέο Πρωθυπουργό –του εύχοµαι καλή θητεία- στη πρώτη του δηµόσια εµφάνιση, να δηλώνει ότι δεν είναι πολιτικός. Προφανώς σε αντιδιαστολή µε τους Υπουργούς του. Η αλήθεια είναι, όµως, πως σε συνεργασία µε το πολιτικό σύστηµα της χώρας, έχει επηρεάσει την πορεία της πολύ περισσότερο από πολλούς πολιτικούς, υπουργούς ή βουλευτές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω πως η περίοδος που θα ακολουθήσει θα είναι µακρά και επώδυνη. Όσα έγιναν, όµως, τις τελευταίες µέρες και κυρίως ο διασυρµός των θεσµών, δεν είναι καλός οιωνός. Νοµίζω πως το χάσµα ανάµεσα σε αυτό που διακηρύσσεται και σε αυτό που πραγµατοποιείται είναι τεράστιο. Υπάρχει λύση; Μπορούµε να προχωρήσουµε στην ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού; Στον συγχρονισµό του µε τις σηµερινές ανάγκες των πολιτών; ∆εν ξέρω. Ίσως ως πρώτο βήµα είναι η ώρα να προχωρήσουµε στην υπερψήφιση της απλής αναλογικής ως πάγιου εκλογικού συστήµατος, να δηµιουργήσουµε ένα εύφορο πεδίο για επακόλουθες συγγενείς προγραµµατικές συγκλίσεις και όχι τεχνικές συγκολλήσεις. Θα ήταν µια επιλογή εθνικής ευθύνης πρώτον, γιατί οδηγεί όλα τα κόµµατα ειδικά αυτή την κρίσιµη ώρα στη λεωφόρο του ορθολογισµού και της προγραµµατικής συνεργασίας. ∆εύτερον, γιατί οδηγεί το δικοµµατισµό την αυτοπειθαρχία και την Αριστερά, σε όλες της τις εκδοχές, στο γήινο ρεαλισµό. Και τρίτον, γιατί είναι µια επιστροφή σε πιο δηµοκρατικές διαδικασίες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθήκον κάθε προοδευτικού, σε όποια πτέρυγα και αν ανήκει, είναι να λέει ευθαρσώς τη γνώµη του, να παλεύει για µια κοινωνία όλο και περισσότερο δηµοκρατικά οργανωµένη και να είναι αισιόδοξος. Η πραγµατική πολιτική θα επανέλθει αφού τα αδιέξοδα θα γιγαντωθούν. Οι λαοί θα αρπάξουν την ευθύνη τους. Θα ήθελα να δηλώσω υπερήφανος που ελέω θεού, αλλά κυρίως ελέω λαού είµαι σε αυτήν εδώ την Αίθουσα ως πολιτικός. Και νοµίζω ότι είναι προφανές ότι ως πολιτικός δεν µπορώ να δώσω ψήφο εµπιστοσύνης στην παρούσα Κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ.


6

ÔÉÔÁÍÇ

Ê ÊÁ ÁÈ ÈÅ Å

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ê ÊÕ ÕÑ ÑÉ ÉÁ ÁÊ ÊÇ Ç. .. .. .

ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ σαµάρι του ζώου. Η Μά να από αυτά έπαιρνε και µας έκανε «κοκκοσάρια» τις κρύες νύχτες του χειµώνα για να ξεγελάει ε µάς τα παι διά, αλλά και τους µεγάλους ,που τα εί χαν για µεζέ, στα ένα-δύο ρακοπότηρα ούζου που έπιναν…ως άντρες που ήταν !. Από αυτά η Μάνα έπαιρνε και για βράσιµο.Τα στάχυα και οι σπόροι ήταν σκληρά και δύσκολα έβραζαν. Η Μάνα έβαζε την κατσαρόλα από το σούρουπο και έβραζε όλη νύχτα σχεδόν µέχρι το πρωί .Ήθελαν φωτιά από χοντρά ξύλα στην οποία έπρεπε να ρίχνει όλη τη νύχτα. Έτσι η Μάνα, αχ η Μάνα µου, η Μάνα εκείνου

Συνέχεια από τη σελίδα 1

γι ορτής η Μάνα έβ ραζε καλαµπόκι [χασιαρέ !]. Απορούσαµε εµείς τα παιδιά πως γίνεται και τρώµε βρα σµένο καλαµπόκι χειµώνα καιρό και κυ ρίως τι έθιµο ήταν αυτό, λες και δεν αρ κούσε που όλο τον καιρό τρώγαµε µποµπότα !. Μποµπότα !!. Άσπρη µποµπότα από δικά µας καλαµπόκια !. Η Μάνα ήταν αγράµµατη. Τι να µας πει, τι να µας εξηγήσει . Απλά ήταν έ θιµο, « αντέτι» να βράσει ολόκληρα στάχυα α νακατεµένα µε σπόρους καλαµποκιού, αλλά και σταριού ,στην µε γαλύτερη κα τσαρόλα που είχε. Ούτε ο πατέρας, που «ήξερε γράµµατα και έγραφε µεγάλα και καθαρά γράµµατα» , γιατί είχε τελειώσει το δηµοτικό σχολείο και ήταν επίτροπος πολλά χρόνια και ήταν και «άνθρωπος της Εκκλησί ας», µπορούσε να µας εξηγήσει για τί βράζουµε καλαµπόκι και στάρι µαζί . Απλά έλεγε ότι «η Σύνοψη» [την ο ποία µετά µου χάρισε « για να τον θυ µάµαι !»] ότι «21 Νοέµβρη είναι τα «Εισόδια της Θεοτόκου» γιατί η «Παναγία µπήκε στην Εκκλησία» και ε ίναι γιορτή µε …σταυρό , δηλαδή σπουδαία !!. Έτσι απάντηση, εξήγηση από τους γο νείς δεν είχα. Στην Πέµπτη και Έκτη τά ξη ο δάσκαλος είπε πως « γιορτάζουµε τα Εισόδια της Θεοτόκου στον οίκο του Θεού» και µας «δίδασκε» το ιστορικό τη ς « Εισόδου» χωρίς να αναφέρει τίποτε για το «βράσιµο του κα λαµποκιού και του σταριού». Ήταν βαθιά θρησκευόµενος και δεν τολµούσαµε να ρωτήσουµε, γιατί ήταν και αυστηρός ! Αυτό που θυµάµαι και θέλω να διηγηθώ είναι ότι, όταν ξεφλουδίζαµε τις Αυγουστιάτικες νύχτες τα στάχυα στο Αλώνι µας, οι ξεφλουδιστάδες άνδρες και γυ να ίκες ξεχώριζαν τα στάχυα αµέσως µε τά το ξεφλούδισµα. Χώρια τα σκουληκοφαγωµένα για τις κότες και ψωµί για τα σκυλί και τις γάτες. Μικρά και κα θαρά για αλεύρι. Τα « µεγάλα και καθαρά» για σπόρο ,αλεύρι και πούληµα. Ε ίχε να πληρώσει τα …γραµµένα στο ντ εφτέρι βερεσέδων στο κουµπάρο και µπακάλη Χα ρίλο Λουκά , αλλά και την Αγροτική Τράπεζα για το δάνειο που είχε πάρει για τα βόδια που είχε αγοράσει. Μία δραχµή η οκά είχε τότε. ∆εν έµενε…τρύπια δεκάρα να αγοράσεις « ούτε ένα µαντήλι της µύτης », όπως έλεγε η Μάνα µου. Για εµάς τα παιδιά ο πατέρας κρατούσε τα «καλύτερα στάχυα» για « κοκοσιάρια και για τα Εισόδια το Νοέµβρη». Ναι τα σηµερινά « Ποπ Κόρν »,όπως τα ξέρουν τα παιδιά σήµερα τα οποία βεβαίως δεν έχουν τη γλύκα και τη νοστιµιά των … «κοκοσιαριών»!. Σας το λέω υπεύθυ να! .Τα στάχυα αυτά δεµένα ανά δύο, µε τα ίδια τους τα φύλλα ,που τα καλύπτουν, τα τοποθετούσαµε στη γριντιά [ξύλινη κεντρική δοκό της στέγης] , έτσι όπως φορτώνουµε το δισάκι στο

του καιρού, ξυπνούσε κάθε τό σο έχοντας την έγνοια µήπως σβήσει η φωτιά και δεν βράσει το στάρι. Ήταν ντροπή να µη προλάβει.Ήταν δική της δουλειά, της νοικοκυράς, της γυναίκας του σπιτιού !. Τα βρασµένα ολόκληρα στάχυα δεν τα ….τρώγαµε εµείς τα παιδιά .Ήταν σκληρά και µας δηµιουργούσαν…δυσκοιλιότητα !!. Προτιµούσαµε τους ….καλοµποκόσπορους που ήταν βρασµένοι και µε το νερό που είχαν ήταν σαν φα σολάδα , φακές , ρεβίθια, είχαν ζουµί, ή ταν σούπες !. Βάζοντας λίγο αλάτι, άντε και λίγο λάδι ή µόνο …ένα-δύο κουτάλια ζάχαρη τρώγονταν…µια χαρά. Γλιτώναµε και ένα –δύο γεύµατα ! Ακόµη θυµάµαι ,µε βαθύτατη συγκίνηση, ότι κατά το ξεφλούδισµα τα σταχυώνυπήρχαν,σπάνια βέβαια, και στάχυα που είχαν κόκκινους εδώ και εκεί …σπ όρους, κόκκινους έτσι σαν κόκκινες πιτσιλιές ή κόκκινα ίχνη, µε την απόχρωση του …αίµατος.. Ούτε τότε, ούτε τώρα µπορώ να εξηγήσω πως γίνεται από άσπρο σπό ρο να βγαίνει στο ίδιο στάχυ κόκκινος σπόρος . Αλλά και δεν αναζήτησα την εξήγηση από γεωπόνο. Και έχω γεωπόνο, το Γιώργο τον Αλεξίου το συµµαθητή µου, αλλά «Γιώργο δεν θα σε ρωτήσω» !.Ναι δεν θα το κά νω. Θέλω να µένω µε την απορία και µε τη γλυκιά ανά µνηση µε πόση χαρά τα µάζευα ,λες και ήταν θη σαυρός, ανεκτίµητα διαµάντια !. Και τα χρόνια πέρασαν. Έτσι κάνουν

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 - 13:30 18:00 - 21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 11:00 ΤΕΤΑΡΤΗ AΠΟΓΕΥΜΑ : ΚΛΕΙΣΤΟ

αυτά …περνάνε !. Έφυγα, γύρισα, ξα νάφυγα, ξαναγύρισα. Η απορία γιατί βράζουµε καλαµπόκια και άλλα δηµητριακά παρέµενε. Η απορία λύθηκε ό ταν αποφάσισα να ασχοληθώ µε τη Λαο γραφία. Σκέφτηκα ,λοιπόν, απλά να µοιραστώ µαζί σας τα όσα σχετικά διάβασα, όσο γίνεται πιο σύντοµα, γιατί βράζουµε γενικώς δηµητριακούς καρπούς .Στο βιβλίο «Τα φθινοπωρινά » του ∆ηµ. Σ. Λουκάκου διαβάζουµε :« Τα Εισόδια της Θεοτόκου είναι µία συγκινητική πα ράδοση, που δεν µας τη δίνουν τα Ευαγγέλια , αλλά την ξέρουµε από δευτερεύουσες πρωτοχριστιανικές πηγές [ το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου ] , σύµφωνα µε τις οποίες η µέλλουσα µη τέρα του Χριστού αφιερώθηκε µικρή α πό τους γο νείς της στην υπηρεσία του Ναού , και η είσοδος της σ΄ αυτόν [ ό πως και η υποδοχή της] έγιναν µε συ νοδεία κοριτσιών και µε «προφητικές» τιµές από το Ιερατείο. Στην παράδοση αυτή επαναλαµβάνεται το θαύµα του Ζαχαρία και τις Ελισάβετ [ που ετεκτοποίησαν τον Ιωάννη] στα πρόσωπα του Ιωακείµ και της Άννας, που επίσης ά κουσε τις δεήσεις της ο Θεός και τους έδωσε τη Μαρία. Ευγνώµονες οι γονείς , όταν η κόρη τους έγινε τριών χρονών , την αφιέρωσαν [ ανθρώπινο τάµα] στον Ισραηλινό Ναό και την παρέδωσαν στον αρχιερέα, να φροντίσει την ανατροφή της. Η παράδοση αναφέρει ότι η παναγία, κλεισµένη στα « Άγια τω ν Αγίων» [ δηλαδή στο ά δυτον ή άβατον του Ναού] , διδάσκονταν την εβρα Ñκή ∆ιαθήκη, και µαζί την υφαντική , και ότι , εκτός από τη φροντίδα της διατροφής της [ από τους γονείς και το Ιερατείο ], της έφερνε κάποτε « ου ράνιον άρτον» και ο αρχάγγελος Γαβρι ήλ [ αυτός που αργότερα , στον ίδιο χώ ρο, όταν πια θα γινόταν δώδεκα χρονών ] θα της ευαγγελιζόταν την τιµητική επιλογή της , να γίνει Μητέρα τού Χριστού. Η ροµαντική αυτή ιστορία των παιδικών χρόνων της Παναγίας , συγκίνησε από νωρίς [από τα χρόνια του Ιουστινιανού που άρχισε να γιορτάζεται στα Ιεροσόλυµα], τόσο το χριστιανικό κοινό , όσο και την Εκκλησία , που την καθιέρωσε για την ηµέρα αυτή [21 Νοεµβρίου]σ΄ όλους τους βυζαντινούς χώρους. Η ∆υτική Εκκλησία γιορτάζει επίσης τα Εισόδια την ίδια ηµέρα. Και συνεχίζει ο ∆ηµ. Σ. Λουκάκος:Η πα λιότερη πρωταρχική προσοχή των α γρο τών µας στο ρυθµιστικό «χρυσάφι» της ζωής τους , το σιτάρι και τ΄ άλ λα δηµητρι ακά, έδεσε τους µήνες και τις αντίστοιχες καλλιέργειες µε τις γιορτές ,και τις λατρείες των αγίων, που χρειάζονται για να βοηθούν , όχι µόνο σαν πιστευόµενοι προστάτες , αλλά και ψυχολογικά , σαν συνεργάτες , για να µη µένει ποτέ µοναχός ο γεωργός. Η Παναγία των Εισοδίων ,µητέρα του Χρι στού, και πολύ ταιριαστή « ∆ήµητρα των καρπών» , για την εποχή αυτή, ήταν ό,τι έπρεπε , στο τέλος του Νοεµβρίου , να εποπτεύει την κατανοµή του

ως τώρα ει σοδήµατος και να θεωρείτε από τους αν θρώπους:Ευεργέτιδα µεν για όσα τους έδωσε κι έφαγαν ή για όσα τους βοήθησε κι έσπειραν , ελπιδοφόρα δε προστάτρια γα όσα θα τους αφήσει να χαρούν ως τη νέα σο δειά. Της πηγαίνουν στην εκκλησία, ως ευ χαριστήρια προσφορά, εκλεκτό βρασµένο σιτάρι, ανακατεµένο µε ροÑδόκλωνα , α µύγδαλα, σταφίδες [σπερνά, κόλλυβα , πανηγύρι] . Ο παπάς ευλογεί « τα σπέρµατα ταύτα ,συν τοις διαφόροις καρποί ς της γης..», και οι πιστοί της ηµέρας τρώ νε µ΄ ευφροσύνη και µ΄ αισιόδοξο χο ρτασµό… Αλλά δεν περιορίζονται στην ευλογία της εκκλησίας .Μαγειρεύουν σήµερα και στο σπίτι τους τα «πολυσπόρια » της Παναγίας, ανακατεύοντας κι εκείνα τους δηµη τριακούς «καρπούς της γης »: σιτάρι, κα λαµπόκι, κριθάρι, κουκιά, ρεβίθια, φασόλια, µπιζέλια, φακές, καλαµπόκι, όλα σοδειά της χρονιάς , που το κοινό βράσιµό τους στα οικογενειακά τσουκάλια ή καζάνια, από δεξιοτέχνισσες νοικοκυρές ,αποδίδει µία ορεκτικότατη χυλώδη «πα νσπερµία» , που το ευλογηµένο επίσης πρώτο λάδι της χρονιάς, την κάνει ευ φραντικότατη.Τα συνηθίζουν κατά τό πους και τα λένε επίσης : « µπούλια» και « µπουσµπουρέλια΄» και « πολυκούκια» , από τα κουκιά που κυριαρχούν στο σµίξιµο , και που δε ν είναι άσχετα προς τα «πυανέψια» [κυ αµέψια] της ίδιας εποχής , στην ελληνική αρχαιότητα !. Έβραζαν κι οι Αθηναίοι κουκιά, µε σχετική πανσπερµία ,« ηψηµένην εν γλυκεί» ,στο αντίστοιχον φθινοπωρινό µήνα του Πυανεψιώνα, και έτρωγαν οικογενειακά, για να γιορτάσουν και να ευχαριστήσουν την πρόσφατη συγκοµιδή.Έβραζαν όµω ς και σε άλλες περιπτώσεις «πανσπερµία», ιδιαίτερα τους «Χύτρους» στα Αν θεστήρια [την Άνοιξη] , που ήταν για του ς νεκρούς. ∆εν µπορούµε ν΄ αποκλείσουµε κι εµείς την υποσυνείδητη σκέψη για τους νεκ ρούς του φθινοπώρου µας, µε τα «πο λυσπόρια», αφού και η «νεκ ρή» τώρα γη τιµάται µε τους «βρασµένους» καρπούς [ όπου κυριαρχούν τα «α γαπηµένα στου ς νεκρούς » κουκιά και σιτάρι], κι αφού γίνονται απ΄ αυτούς προ σφορές και σε µεταφυσικές προσωποιηµένες δυνάµεις ,όπως π.χ στις Βρύσες «Παίρνουν πολυ σπόρια [σιτάρι, καλαµπόκι, κουκιά, φασόλια κ.λ.π] και πάνε στη βρύση και την «ταίζουν», ή τα ρίχν ουν στο νερό της πηγής και λένε: « Όπω ς τρέχει το νε ρό/ να τρέχει και το βιο». Σηµασία έχει και η οικογενειακή συµµετοχή και συνεστίαση στα πολυσπόρια των Εισοδίων, καθώς και η εθιµική µοιρασιά των βραστών αυτών οσπρίων στους γείτονες και συγχωριανούς , που δείχνουν µια «κοινωνία» ευχαριστίας και ευχών, για το κοινό παραγωγικό Συνέχεια στη τη σελίδα 1


7

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

∆ΟΥΛΙΟΥ Ê Á È Å Ê Õ Ñ É Á Ê Ç . . . ΒΑΣΙΚΑ ∆ΗΜΟΣ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνέχεια από τη σελίδα 6

αγαθό , είτε στις θεÑκές δυνάµεις απευθύνονται είτε στις νεκρικές και στις γήινες..» Η Παναγία έχει την προσωνυµία «Παναγία της Αρ χισπορίτισσας» , της « Μεσοσπορίτισσας» ή της «Ξεσπορίτισσας», α νά λογα µε το στάδιο που βρίσκεται η σπορά. Λέγεται και « Πολυσπορίτισσα» . ∆ηλαδή πιστεύουν ότι την πορεία της σποράς διαφεντεύει η Παναγία:Την η µέρα των Εισοδίων της Θεοτόκου [ 21 Νο έµβρη] στα µέρη που οι γεωργοί έ χουν «αποσπείρει» δηλαδή έχουν τελειώσει την σπορά , γιορτάζουν την Παναγία ως «Αποσπορίτισσα», και όσοι, αλλού, έ χου ν « µισοσπείρει» τιµούν την Παναγία ως « Μεσοσπορίτισσα». Όταν ο γεωργός ξεκινούσε τη σπορά πρώτα έκανε το σταυρό του. Στο σπόρο έριχνε κόκκους ροδιού και σπόρους που τους είχαν φυλάξει στο εικόνισµα από το τέλος του θερισµού. Έπρεπε ακόµη να είναι « καθαρός», δηλαδή να µην είχε σε ερωτική επαφή µε τη γυναίκα του. Η γυναίκα του γεωργού, για να πάει καλά η σοδειά, την πρώτη µέρα έφτιαχνε γλύκισµα, δεν άφηνε ανοικτή την πόρτα, , δεν δάνειζε τίποτε …Την Παναγία την θεωρούν προστάτιδα της σοδειάς [εισόδια] και η γιορτή της λέ γεται και « Αποσοδει ά». Συµβολικά ,κα τά την αρχαία συνήθει α [ πανσπερµία], « εισάγει» στο ναό «πο λυσπόρια» , από όπου και «Πολυ σπορίτισσα». Την πα ραµονή οι γυναίκες έβραζαν πολλά σπόρια µαζί: καλαµπόκι, κριθάρι, σίκαλη, φασόλια, κουκιά, ρεβίθια και τα µοίραζαν ,σαν τα κόλλυβα, στη γει τονιά για να γίνουν «σπαρµένα». Ένα πιάτο ,α πό το µίγµα, το πήγαιναν στην εκκλησία όπου « διαβάζεται» και µοιράζεται στο εκ κλησίασµα, αφού κρατήσουν ένα µέρος για το σπίτι . Από αυτό ένα µερίδιο έχουν τα ζώα και κυρίως οι « αροτήρες βόες» ή τα «καµατερά βούγια» όπως λένε στην Κρήτη τα βόδια που οργώνουν. Το υπόλοιπο ο γεωργός το ρίχνει στο χωράφι του για «να αναπαυθεί ο σπόρος». Με τις γιορτές αυτές προσφέρεται στην Παναγία-∆ή µητρα « ευχαριστήρια πανσπερµία για το καλό που πέρασε , για το καλό που πρέπει να συνεχιστεί. Κάθε τόπος έχει τα δικά του έθιµα. Ο πλούτος της Λαογραφίας µας είναι ατέλειωτος, απέραντος και το καταπληκτικό είναι ότι τα ίδια έθιµα είχαν και οι … αρχαίοι ηµών πρόγονοι ή πιο σωστά τα δανείστηκε και τα µετέτρεψε σύµφωνα µε τα δικά της δεδοµένα η χριστιανική θρησκεία. Και αυτό είναι ακόµη πιο όµο ρφο και συναρπαστικό. Εµείς στην Πλαταριά βράζαµε µόνο κα λαµπόκι µε λίγο στάρι, γιατί «στάρι βράζαµε για τους νεκρούς »!. Τουλάχιστον κάτι σώθηκε !. Αλήθεια τώρα βράζουν ; !. Θα ρωτήσω, θα το µάθω !. Και λίγα λόγια γιατί και από πότε η Πα

ναγία προσαγορεύεται «Θεοτόκος», αλλά και «Θεοµήτωρ». Στην εγκυκλοπαίδει α Πάπυρος Λαρούς Μπ ριτάνικα διαβάζουµε: « Προσαγορεύεται Θεοτόκος ήδη στην αρχαία Καθολική Εκκλησία επειδή η Παρθένος Μα ρία έτεκε [ γέννησε] τον ενανθρωπίσαντα Χριστό. Η χρήση της τι µητικότατης αυτής της προσωνυµίας γε νικεύεται , κυρίως από τον 4ο µ.Χ αιώ να .[….]. Εναντίον του αιρετικού Νεστορίου , ο οποίος, χωρίζοντας τις δύο εν Χριστώ φύσεις ,δηλαδή τον άνθρωπο Ιησού από τού Θεού Λόγο, πρόβαλε την αξίωση, όπως η Μαρία, ως µητέρα του ανθ ρώ που Ιησού , να µην ονοµάζεται « Θεοτόκος»., ήλθε η Γ΄Οικουµενική Σύνοδος στην Έφεσο [431] και ανακήρυξε επί-

σηµα «Την αγίαν Παρθένον Μαρίαν Θεοτόκον, γεννήθηκε γαρ σαρκικώς σάρκα γεγονότα τον εκ Θεού λό γον». Αυτή την προσωνυµίαν της Παναγίας επανέλαβαν και η ∆΄ Οικουµενική Σύνοδος της Χαλκιδόνας [451] ,καθώς και η Ε΄και Στ΄ Οικουµενικές Σύνοδοι[353 και 681 , αντί στοιχα]. Την ορθότητα της αρχαιοτάτης αυ τής επωνυµίας της Παρθένου Μαρίας , την οποία χρησιµοποιούσε από τον 3ο τουλάχιστον αιώνα η Εκκλησία» απέδειξαν οι Πατέρες της Εκκλησίας : Ωριγένης, οι Τρεις Ιεράρχες ,ο Κύριλλος Αλεξανδρείας, ο ∆αµασκηνός και άλλοι» Ας µη τα ισοπεδώσουµε όλα ! .Χρόνια πολλά, να είστε καλά Πηγές: 1. « Τα φθινοπωρινά» [∆ηµήτριος Σ.Λουκάτος] 2.Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος Λαρούς Μοριτάνικα» 3.Περιοδικό «7 ΗΜΕΡΕΣ» εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Ξενοδοχείο “Το Σταυροδρόµι”

Ειδική προσφορά για φοιτητές & νέους για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου.

15 ευρώ / ηµέρα 240 ευρώ / µήνα (στην τιµή συµπεριλαµβάνονται κοινόχρηστα και πάγια έξοδα - ∆ΕΗ - ΝΕΡΟ κτλ.) Πληροφορίες: 2665022343 6947045595 (κ. Βασίλης) www.stavrodromihotel.gr hotel@stavrodromihotel.gr

Χρήστος Στεφ. Ευαγγέλου

Συνέχεια από τη σελίδα 1 βελτίωση της ποιότητας των κατοίκων παίρνουν το

δρόµο προς υλοποίηση, σύµφωνα µε δελτίο Τύπου της ∆ηµάρχου κ. Μπραѵη Μπότση Σταυρούλας. Α) Αποχέτευση Εσωτερικού ∆ικτύου Ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων των ∆. ∆. Παραµυθιάς και Καρυ ωτίου του ∆ήµου Σουλίου, που εντάχθηκε στο Ε. Π. ΠΕΡ. Α. Α. (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλοντος Α ειφόρου Ανάπτυξης ), µε ηµεροµηνία κατάθεσης 30/03/2011. Β) Ενίσχυση ύδρευσης – αντικατάσταση εσωτερικού δι κτύου ύδρευσης Τ. Κ.Ζερβοχωρίου και Τ. Κ.Προδροµίου και Τ. Κ. Προ δροµίου του ∆ήµου Σουλίου, που εντάχθηκε στο ΕΣ. Π. Α., για τον Άξονα Προτεραι ότητας : «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013, µε ηµεροµηνία κατάθεσης 29/06/2011.

∆ΥΟ ΒΙΒΛΙΑ Το πρώτο είναι κείµενο του Ασέρ Μωυσή (1899 -1975) που διέσωσε, επιµε λήθηκε και εξέδωσε ο γιος του Ραφαήλ Μωυσής, µε τον τίτλο «Κληροδότηµα», Αθήνα 2011. ∆εν είναι παρά το συγγραφικό υλικό που άφησε, σαν πνευµατική και ηθική παρακαταθήκη, ο πατέρας στο γιο. Ο Ασέρ Μωυσής υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα και κοινοτικός ηγέτης του ελληνικού εβραÑσµού. Εβίωσε τα δραµατικά γεγονότα της κατοχής και είδε την µεγάλη ΕβραÑκή Κοινότητα της Θεσσαλονίκης να εξοντώνεται από το «ξανθό κτήνος του βορρά». Ο ίδιος διεσώθη γιατί, ευθύς εξ αρχής αντελήφθη τις προ σθέσεις των Ναζιστών και κατέφυγε στην Αθήνα (Κηφισιά), σε σπίτι του συµβολαιογράφου Κ. Γιαννίτση. Τα κείµενα του Ασέρ Μωυσή εκπέµπουν ένα φως και µια παραµυθία, γιατί στην σκοτεινή περίοδο της κατοχής αναδεικνύεται µια Ελλάδα όλο αλτρουισµό και αλληλεγγύη για το ΕβραÑκό τµήµα του λαού της. Υπήρξε ο Ασέρ Μωυσής πιστό τέ κνο της ΕβραÑκής φυλής, αλλά αυτό δεν τον εµπόδισε να είναι επίσης πλήρως αφοσιωµένος στην ελληνική πατρίδα του. Ακόµα τα κείµενά του φω τί ζουν ζοφερές πτυχές της κατοχής, οι οποίες αφορούν τον µοιραίο ρόλο του αρχιρραβίνου Koretz στην εξολόθρευση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Αποδεικνύεται επίσης ο Ασέρ Μωυσής άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας και θα µπορούσε στην επιτύµβια στήλη του, να γραφή το καβαφικό επίγραµµα: «Υπήρξεν επ το άριστον εκείνο, ελληνικός..». Ας διαβάσουν τα κείµενα του Ασέρ Μωυσή κάποιοι καθηγητές και δηµοσιο γράφοι, οι οποίοι «ηδονίζονται» να διακηρύσσουν ότι για όλα φταίνε οι Έλ ληνες!... Το δεύτερο βιβλίο, του ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Ευάγγελου Βενέτη (απλή συνωνυµία µαζί µου) είναι αφιερωµένο στα πιο παραµεληµένα χώµατα του Ελ ληνισµού, δηλ. στον Ελληνισµό του 19ου και 20ου αιώνα, που ήκµασε στην Περσία, τίτλος «Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΡΑΝ». (Εκδ. Πορεία). Άριστος γνώστης της περσικής, ο Βαγγέλης κατόρθωσε να ανασυνθέσει µια άγνωστη εποποιία του Ελληνισµού στο σύγχρονο Ιράν. Στο βιβλίο παρελαύνουν καταδιωκόµενοι Έλληνες του Πόντου από την Οθωµανική αυτοκρατορία και το κεµαλικό καθεστώς, να καταφεύγουν στη Ρωσία και να διώκονται από τους Μπολσεβίκους και έτσι να καταλήγουν στην Περσία. Έλληνες µεγαλέµποροι της διασποράς, όπως οι περιώνυµο Ράλληδες και οι Σκαναβήδες. Μάστοροι των χωριών της Κόνιτσας, να κατασκευάζουν, στο µεσοπόλεµο, γεφύρια και δρό µους στο µακρινό Ιράν. Αλλά και στο σηµερινό λυκόφως του Ελληνισµού ο Ι.Ν. του Ευαγγελισµού «παραµένει καλοδιατηρηµένος, σχεδόν σε άριστη κατάσταση» ο Ναός, σηµειώνει ο Βαγγέλης, «στέκει εκεί, στο Κέντρο της Τεχεράνης, µνηµείο µιας άλλης εποχής µιας εποχής ακµής του Ελληνισµού του Ιράν». ∆εν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι η εγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένας άθλος, και τον άθλο αυτό έφερε εις πέρας ο Βαγγέλης Βενέτης, και φρονώ, όπως θα έλεγε πάλιν ο Καβάφης, αξίζει γι’ αυτό «τα δύσκολα και τα’ ανεκτίµητα Εύγε». Αντώνης Ν. Βενέτης Εξάρχεια

ΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των ονοµάτων των ψηφοδελτίων, για τις εκλογές ανάδειξης του νέου ∆. Σ. του Επιµελητηρίου Θεσ πρωτίας. Το κυρίαρχο της υ πόθεσης είναι ότι επιτεύχ θηκε σχεδόν η απόλυτη συ νεργασία, αφού οι υποψήφι οι είπαν όχι στα κοµµατικά ψηφοδέλτια και αποφάσισα ν να κατέλθουν σε κο ινό. Βέβαια κάθε κανόνας, όπω ς τον επιδίωξαν οι Θεσπ ρω τοί, έχει τις εξαιρέσεις του. Έτσι, εκτός από το κοινό ψηφοδέλτιο, µε υποψήφιο Πρόεδρο τον Αλέκο Πάσχο, κατέρχονται σαν ανεξάρτητοι, στο εµπορικό οι ∆ήµας Θεόδωρος και Οικονοµίδης Απόστολος και στο Τουριστικό ο Ζήγος Χρήστος. Αξίζει να τονιστεί ότι στο κοινό ψηφοδέλτιο µόνο τρ εις από το προηγούµενο ∆. Σ κατέρχονται συν τον υ πο ψήφιο Πρόεδρο και κατά µέ σο ηλικιάκο όρο κάτω τω ν 35 ετών . Σχεδόν πλήρης α

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ ∆ηµήτριος Νικολάου ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΓΑΣ 41 – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Τηλ. Γραφ. 2665027825 Κινητό 6940589353

νανέωση. Ίσως, το γεγονός αυτό να σηµαίνει πολ λά. ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΒΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΛΓΑ ΜΑΡΚΙΑΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

ΝΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΡΕΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΒΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΓΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Φρόσω Κοτζαβράαµ – Τσούτσουρα

ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ * Νέα Σελεύκεια – 2ο Χιλ. προς Σαγιάδα * Νέο παράρτηµα Ηγουµενίτσα – Σουλίου 15 (απέναντι από το ξενοδοχείο «Το Σταυροδρόµι)

Εγγραφές από 5/9 έως 15/9 Πληροφορίες: 6945382179 – 2665022972 - 2665027161


8

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Αρµένισµα σε …κλειστούς ορίζοντες! Στο µακρινό παρελθόν µας µεταφέρει αυτό το ενσταντανέ. Πρόκειται για ένα φωτογραφικό καλλιτέχνηµα µε βασικά στοιχεία τον άνθρωπο και το τοπίο που αποτύπωσε µε ροµαντική προσέγγιση η αλησµόνητη Βούλα ΠαπαÑωάννου. Ήταν κάποιο χάραµα, στο τέλος της δεκαετίας του ’40, λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεµος. Γαλήνια η Παµβώτιδα στο λυκαυγές της φθινοπωριάτικης µέρας, µε τους ψαράδες να αρµενίζουν για τον επιούσιο στα πεντακάθαρα – τότε - νερά της Γιαννιώτικης λίµνης. Η σηµαντική αυτή φωτογράφος των ελληνικών τοπίων, των πορτραίτων, και των πολεµικών γεγονότων της κατοχής, ακολούθησε πιστά το ανθρωπιστικό ρεύµα στη φωτογραφική της πορεία, όπως άλλωστε και οι άλλοι δυο κορυφαίοι καλλιτέχνες τις δηµιουργίες των οποίων έχουµε κατά καιρούς φιλοξενήσει στα «ταξίδια µας» , ο Κώστας Μπαλάφας και ο Σπύρος Μελετζής. Κατέγραψε εκατοντάδες πλάνα, µε απόλυτη ανθρωπιστική διάθεση και µε

µια ξέχωρη, δυνατή µατιά. Για το λόγο αυτό, συγκαταλέγονται και οι τρείς τους στο πάνθεον των ουµανιστών φωτογράφων της εποχής τους. Η Βούλα ΠαπαÑωάννου ξεκίνησε να ασχολείται µε την καταγραφή τοπίων µε καθοδηγητή τον Ζαχαρία Παπαντωνίου. ∆εν κοσµούν πολλά φωτογραφήµατα µε αυτό το αντικείµενο τη συλλογή της που δώρισε λίγο πριν το θάνατό της στο Μουσείο Μπενάκη. Το ενσταντανέ που φιλοξενεί σήµερα η στήλη, είναι από τις λίγες καταγραφές δεδοµένου ότι η ΠαπαÑωάνου µεταπολεµικά, έστρεψε το φακό της περισσότερο προς τον άνθρωπο. Το ίδιο εικονογραφεί και το εξώφυλλο του βιβλίου: «Το τέλος της µικρής µας πόλης» που έγραψε ο ∆ηµήτρης Χατζής τιµώντας τη δηµιουργία της. Όπως κι εµείς… ΥΓΡ.: Ευχαριστίες στον «Ολκό» για την παραχώρηση του πλάνου.

Κοσµάς Ζαφείρης

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ

Ενοικιάζεται µεζονέτα 2όροφη µε αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό, τζάκι, προαύλιο χώρο, υπαίθρια ψησταριά, κήπους, χώρο στάθµευσης κλπ βοηθητικούς ώρους.Προτάσεις µόνο σοβαρές Κιν: 6932250937

Ã.Í. - Ê.Õ. ÖÉËÉÁÔÙÍ ÊÅÍÔÑÏ ØÕ×ÉÊÇÓ ÕÃÅÉÁÓ ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁÓ ÙñÜñéï Ëåéôïõñãßáò ôï Ê.Ø.Õ. ëåéôïõñãåß áðü ÄåõôÝñá Ýùò êáé ÐáñáóêåõÞ ðñùéíÝò þñåò êáôüðéí óõíåííïÞóåùò ìå ñáíôåâïý. Åðéêïéíùíßá ÍÝï Ëáäï÷þñé Çãïõìåíßôóáò (ðëçóßïí ÍÝïõ ëéìáíéïý) Ôçë. 2665021551 & 2665021549 ÖÜî: 2665021477 e-mail : mhci@gnfiliaton.gr Óõã÷ñçìáôïäïôïýìåíï áðü Å.Ô.Ð.Á. 75% êáé Õ.Õ.Ê.Á. 25% ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ Å.Ð. ÕÃÅÉÁ - ÐÑÏÍÏÉÁ 2000 - 2006 ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÕÃÅÉÁÓ "ØÕ×ÉÊÇ ÕÃÅÉÁ" ÌÅÔÑÏ 2.3 Å.Ô.Ð.Á. & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ


9

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΦ Α ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΙΕΝΑΙ Ν. Κανάκης: ντρέποµαι που βλέπω Έλληνες να πεινάνε…

Ο διευθυντής της οργάνωσης ‘‘Γιατροί του κόσµου’’ κ. Νική τας Κανάκης, έδωσε µία συνέντευξη στο in.gr, µία σοκαριστική συνέντευξη, µία αγωνιώδη έκκληση που αφορά σε τρό φιµα, όπως ρύζι, όσπρια, µα καρόνια, λάδι, γάλα σε κουτί και κυρίως παιδικά γάλατα! Αποσπάσµατα από τη συνέντευξη αυτή τα αφιερώνω στους εθνοπατέρες της βουλής αφού, όπως υποστηρίζουν, έχουν τις ίδιες και ίσως περισσότερες ευαισθησίες µε εµάς τους κοινούς θνητούς, τα παιδιά ενός κατώτερου θεού. Τους τα αφιερώνω για να τα αναρτήσουν, κορνιζαρισµένα στους τοίχους των πολυτελών τους γραφείων, για να τους θυµίζουν το αίσχος και το όνειδός τους, µήπως και έτσι ξαναβρούν έστω και µια στάλα από τη χαµένη τους - αν ποτέ είχανε - ανθρωπιά… Αθήνα, Νοέµβριος 2011… Μία ηλικιωµένη γυναίκα µπαίνει στα πολυÑατρεία των Γιατρών του Κόσµου για να ζητήσει λίγα τρόφιµα. «Συγγνώµη για την κατάντια µου» λέει µε σιγανή φωνή στον διευθυντή της οργάνωσης…. Κι εκείνος, φανερά συγκινηµένος αρχίζει να µιλά

Εκτός της ΚΟ της Νέας ∆ηµοκρατίας ο Π. Καµµένος Ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατία ς Αντώνης Σαµαράς, διέγραψε α πό την Κοινοβουλευτική Ο µάδα του κόµµατος τον βουλευτή Β' Αθηνών Πάνο Καµµένο. Αιτία της διαγραφής, η επιµονή του κ. Καµµένου να µην δώ σει ψήφο εµπιστοσύνης στη ν κυβέρνηση Παπαδήµου, την οποία µιλώντας στο ν "Βήµα 99,5" χαρακτήρισε "χούντα". Όπως είχε προαναγγείλει, ο Πάνος Καµµένος καταψήφισε και τέ θηκε εκτός της Κοινοβουλευτικής Ο µάδας του κόµ µατος, ωστόσο δεν αναµένεται διαγραφή του και από το κόµµα. Ο κ. Καµµένος είχε την Τρίτη συνάντηση µε τον Α. Σαµαρά, ο οποίος δε ν κατάφερε να του αλλάξει ά ποψη. Ο Πάνος Καµµένος είπε στον κ. Σαµαρά ότι προσωπικά τον ίδιο τον στηρίζει αλλά διαφωνεί µε τη συµµετοχή της Ν∆ στην κυβέρνηση: «Είπα στον Πρόεδρο ότι τον στηρίζω αλλά δεν µπορώ να έρθω απέναντιστη συνείδηση µου. Θα ψηφίσω όχι. Στηρί ζω τη Ν∆ και δεν θα δηµιουργήσω κανένα πρόβληµα στην παράταξη, είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέντευξή του στον "Βή µα 99,5" διευκρίνησε επίσης ότι η το ποθέτησή του αποτελεί συνέχεια της δήλωσης του συµβούλου του προέδρου της Ν∆ ∆ηµήτρη Σταµάτη, ότι «µια κυβέρνηση συνεργασίας θα απο τελούσε κοινοβουλευτική χούντα». Τάχθηκε πα ράλληλα κατά της συµφωνίας της 26ης -27ης Οκ τωβρίου, αφ ού, όπως εξήγησε, «επικυρώνει το πρ ώτο µνηµόνιο, το οποίο η Νέα ∆ηµοκρατία έχει α ποκηρύξει». Ύστερα από όλα αυτά που διάβασα µου δηµιουργήθηκαν κάποιοι προβληµατισµοί. Κατ’αρχήν ο κ. Καµµένο ς διεγράφη καλώς ή κακώς από τη ν ΚΟ της Ν∆, εδιάµεσο κάτι δεν µπορεί να υπάρξει. Επίσης συµφωνεί τό σο µε τον κ. Σταµάτη ότι «µια κυ βέρνηση συνεργασίας θα αποτελούσε κοινοβουλευτική χούντα», όσο και µε τον κ. Σαµαρά στο ότι «η Ν∆ έχει αποκηρύξει και δεν επικυρώνει το πρώτο µνηµόνιο». Εάν λοιπόν διεγράφη καλώς, τότε µαζί του πρέπει να διαγραφούν από την ΚΟ του κόµµατός τους και ο κ. Σταµάτης και ο κ. Σαµαράς και όσοι βουλευτέ ς της Ν∆ υποστηρίζουν ή συµµετέχουν στην κυβέ ρνηση συνεργασίας, την «κοινοβουλευτική χούντα», όπως την αποκαλούν οι ίδιοι. Εάν όµως διεγράφη κακώς, τότε να του ζητηθεί δηµόσια συγγνώµη και να επανέλθει στην ΚΟ της Νέας ∆ηµοκρατίας (;)… Γρηγόρης Πηλείδης

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆/ΝΣΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΥΓΚΑΣ) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑµΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Ω∆ΕΙΩΝ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΝΙΟΥ, ΚΙΘΑΡΑΣ, ΠΙΑΝΟΥ, ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Τηλ: 2665029073 & 6946314594 e-mail:pilidisg@yahoo.com

για την ανθρωπιστική κρίση που πλήττει τη χώρα µας και περιγράφει τις καθηµερινές του συναντήσεις µε τα πραγµατικά πρόσωπα της κρίσης. …«Οι άνθρωποι που στρέφονται για βοήθεια στους Γιατρούς του Κόσµου είναι κυρίως χαµηλοσυνταξιούχοι, ηλικιωµένοι, νέοι άνεργοι, άνθρωποι µε χρόνιες παθήσεις, που δεν µπορούν να αγοράσουν ούτε τα φάρµακά τους»… …«Μιλώντας µε τους ασθενείς διαπιστώσαµε ότι είχαν πάρα πολύ λίγα τρόφιµα στα σπίτια τους. Έρχονται µε πολύ αξιοπρέπεια, σιγανά και ντροπαλά και µας ρωτάνε αν έχουµε κάτι να φάνε. Αυτό ήταν σοκαριστικό και για µας. Γιατί όταν αυ τός που σου λέει «πεινάω» µοιάζει µε τη µάνα σου, ακούγεται σαν τον παππού σου, δείχνει σαν την κόρη ή το γιο σου επηρεάζεσαι»… …«Έχουµε πεινασµένα Ελληνόπουλα ακόµη και αν δεν το παραδεχόµαστε. Εµείς βλέπουµε καθηµερινά στα ιατρεία µας παιδιά κακοσιτισµένα. Το ότι υπάρχουν παιδιά που τρώνε αν έχουν, όταν έ χουν και ό,τι έχουν είναι ένα γεγονός όσο και αν δεν θέλουµε να το πούµε»... …«Το κράτος πρόνοιας όλα αυτά τα χρόνια έµενε σε µία επιδοµατική λογική. Νοµίζω ότι υπάρχει α µηχανία του κράτους απέναντι στην κοινωνία των ανθρώπων και των οργανώσεων. Από τη µία πλευρά σου λένε µπράβο και από την άλλη κάνουν πως δεν υπάρχεις. Από τη µία σου λένε ότι σε στηρίζου ν όταν κάνεις προσπάθειες σε άλλες χώρες, αλλά όταν λες ότι είναι ένα πρόβληµα που υπάρχει εδώ δεν παίρνεις καµία απάντηση»… …«Πέρυσι το 6%-7% των ανθρώπων που στρέφο-

νταν σε εµάς για βοήθεια ήταν Έλληνες. Φέτος το ποσοστό αυτό είναι στο 30% και µάλιστα σε κά ποια περιφερειακά ιατρεία, όπως στο Πέραµα, πλησιάζει το 85% - 90%. Μιλάµε για δραµατική αύξηση»... …«Προτεραιότητα µας αυτή τη στιγµή είναι να επιστρέψουµε ένα κοµµάτι από τη χαµένη αξιοπρέπεια σε ανθρώπους που τους αδικεί η πατρίδα τους. Ο καθένας που έρχεται εδώ έχει µία µικρή ιστορία, έχει όνοµα, έχει επίθετο. ∆εν είναι πολύ διαφορετικός από εµάς. Θεωρούµε άδικο µεγάλοι κυρίως άνθρωποι που έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για αυτή τη χώρα ξαφνικά να βρίσκονται στα 70 και στα 80 τους να δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους κάνουµε να νιώσουν ότι η κοινωνία δεν τους έχει ξεχάσει»… Αυτά είναι, όπως έγραψα στην αρχή, κάποια αποσπάσµατα από τη συνέντευξη του κ. Κανάκη. Αντί σχολίου θα απευθύνω µόνο ένα ερώτηµα στους οσφυοκάµπτες αχυράνθρωπους που οδήγησαν τη χώρα σ’αυτή την κατάντια, που έχουν µόνο µέληµα την παραµονή στο ευρώ, την υπακοή στις διαταγές των παρανοÑκών δικτατόρων του ∆' Ράιχ και της Νέας Τάξης Πραγµάτων, αλλά θεωρούν εαυτούς αντιπροσώπους του ‘‘κυρίαρχου ελληνικού λαού’’! «Κύριοι», πόσοι από εσάς το βράδυ που θα αντικρύσετε τα αγαπηµένα σας πρόσωπα, καλοζεσταµένα και καλοταÑσµένα, θα νιώσετε λίγη, έστω, ντροπή; Φοβάµαι πως κανείς σας… Γρηγόρης Πηλείδης


10

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Åãþ ëåýôåñïò èá åßìáé, áêüìá êáé áí ìå äÝóïõí ìå ÷ßëéåò áëõóßäåò.

ΤΟ ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ κατάλογο των µαθηµάτων που πα ρέδωσε ο Θεσπρωτός πολιτικός, βουλευτής Χρήστος Κα τσούρας στους συναδέλφους του, µε εκείνο της Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας. Προσωπικά το επιθυµώ πολύ. Όµως η προσωπική µου δεοντολογία, δεν

Συνέχεια από σελ. 1

ρυγες της Βουλής ο Κοινοβουλευτικός του λόγος. Είναι επίσης αλήθεια, πως ο επίλογος της οµιλίας του εξέπληξε όλους όσοι παρακολούθησαν την Κοινοβουλευτική διαδικασία και ιδιαίτερα το τµήµα, που είχε να κάνει µε το δια ταύτα. Μπορεί να µην χειροκροτήθηκε, αποχωρώντας από τη θέση του αγορητή. Όµως απέσπασε τον θαυµασµό και τον ειλικρινή σεβασµό τους. Αλλά, για όσους από εµάς έχουµε καλλιεργήσει προσδοκίες στους νέους Θεσπρωτούς πολιτικούς, δεν µας απογοήτευσε, αλλά µας άφησε κάποια κενά. Πρώτα απ’ όλα, όφειλε να δικαιολογήσει την παραµονή του στη Βουλή, από τις πρώτες ηµέρες του …βίου της θητείας της. Όφειλε να δικαιολογήσει την ανοχή του σε φαινόµενα, που ο ίδιος πίστεψε, πως µε την παρουσία του στη Βουλή, θα τα καταπολεµήσει µε πείσµα Θεσπρωτικό. Όφειλε να δώσει πειστικές εξηγήσεις για την ψήφο του που

µου το επιτρέπει. Γιατί, προσωπικά, αν και µε τον Χρήστο βρισκόµαστε πολύ µακριά ιδεολογικά, περίµενα αυτήν την επίδειξη δηµοκρατικής δεοντολογίας, που δεν µπορεί ούτε δικαιούται να του την αµφισβητήσει κα νείς, να µην τον περιορίσει σε διαπιστώσεις και καταγγελτική φρασεολογία. Ο Χρήστος γεννήθηκε, σπούδασε, µεγάλωσε και έζησε πατώντας σε χώµατα που θρέφουν την απόλυτη ελευθερία. Αυτή η ελευθερία, λοιπόν, µε την οποία γαλουχήθηκε του γεννά πολύ περισσότερες υποχρεώσεις. Όχι µόνο προσωπικές, όσο Θε σπρωτικές. Σπεύδω να διευκρινίσω και να ξεκαθαρίσω ότι ο Θε σπρωτός πολιτικός, αυτές του τις ευαισθησίες, δεν τις είχε αποκρύψει, από τις πρώτες µέρες του Εθνιέδωσε στο κού ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ. ΜΝΗΜΟΝΙΟ, και τον Στα πλαίσια όµως των βουλευτικών του εφαρµοστικό νόµο αφ’ υποχρεώσεων απέναντι όλων εκείνων, ενός και αφ’ ετέρου σε όλες που, µε την ψήφο τους, εκπροσωπούσε, τις συναφείς µε την πρώτη δανειπαρά τα πιστεύω και τις προθέσεις του, ακή σύµβαση υποχρεώσεις της Χώρας. δεν έκανε τις προσωπικές του πολιτικές Όφειλε να ερµηνεύσει την ανοχή του στα και βουλευτικές υπερβάσεις. «παιχνίδια» της κοµµατικής του παράταΑλλά, από τη στιγµή που το αποφάσισε, ξης µε το σύστηµα µάλλον όφειλε να τις αναδείξει ολοκληΚαρατζαφέρη. Και ρωµένα Επαναστατικά, Κοινοβουλευτικά, αυτό γιατί το ΠΑΣΟ ∆ηµοκρατικά και Θεσπρωτικά. Κ και οι νταβαντζήΗ οµιλία του στη Βουλή, είναι αλήθεια, δες του µε τα παπα πως κέρδισε την απόλυτη προσοχή των γαλάκια φερέφωνά παρευρισκοµένων συναδέλφων του. τους, πήγαινε από Είναι αναγνωρισµένος απ’ όλες τις πτέτις πρώτες ηµέρες της θητείας του ÌÏÍÉÌÇ ÕÐÏÌÍÇÓÇ Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου, «χέρι – χέρι µε τον …ΚαραÐÑÏÓ ÁÉÑÅÔÏÕÓ τζαφέρη». Έρωτας που ήταν φυσικό και επόµενο να καταλήξει στο παρεµφερές ÊÁÉ ÌÇ ÁÑ×ÏÍÔÅÓ κόµµα µετά την συνεργασία «Ψωµί και ελιά… και τον Βορίδη αγκαλιά». "Ôïí Üñ÷ïíôá ôñéþí äåß Όφειλε να επεξηγήσει την ταύτισή του µε ìÝìíçóèáé: την περί παγκοσµιοποιηµένης διακυβέρνησης του Αρχηγού και Προέδρου ΓιώρÐñþôïí, áíèñþðùí Üñ÷åé. γου Παπανδρέου, ∆ιεθνοσοσιαλιστική εκστρατεία. Äåýôåñïí, êáôÜ íüìïõò Όφειλε να αποκηρύξει το φανατικό φαινόµενο των σοσιαλιστικών κινηµάτων και Üñ÷åé. ηγεσιών των παγκοσµιοποιηµένων Κοινωνιών, για τον ιδεολογικό τους ΕθνικιÔñßôïí, ïýê åóáåß Üñ÷åé." σµό, που καλλιέργησαν και επέβαλαν ÁÃÁÈÙÍ ακόµη και µε Πολεµικές «διαδικασίες». Όφειλε να διαχωρίσει έστω και καθυστεÊáé ãéá ôçí õðüìíçóç Á.

ρηµένα, την θέση του µε εκείνη του κόµµατός του και της ηγεσίας του για την… «αναγκαστική» (όπως την επέβαλαν οι προεκλογικές συµφωνίες Παπανδρέου Στρος Καν) «προσφυγή στο µηχανισµό στήριξης», που, πολύ φοβάµαι, να χειροκρότησε και ο ίδιος, κατά τους ΠΑΣΟΚικούς πανηγυρισµούς. Όφειλε να ζητήσει συγνώµη τουλάχιστον

από εµάς τους Θεσπρωτούς φίλους και υποστηριχτές του, για το γεγονός ότι ανέχθηκε, χωρίς την παραµικρή αντίδραση, για δύο περίπου χρόνια, την Τηλεοπτική ∆ικτατορία, η οποία τόλµησε και πέτυχε: -Να ανατρέψει µια δηµοκρατικά εκλεγµένη Κυβέρνηση, τη στιγµή που υπερψηφιζόταν. -Να γκρεµίσει έναν Πρωθυπουργό και να τον προσβάλει µεταφέροντας «µηνύµατα» διάφορων κοµιστών τελεσιγράφων και να τον εξαναγκάζει στον ταπεινωτικό αυτοεξωστρακισµό του. -Να στιγµατίζει µε το ευτελιστικό γνώρισµα της ανικανότητας, το σύγχρονο µεταπολιτευτικό πολιτικό σύστηµα της Πατρίδας. -Να ταυτίσει κυρίαρχες (υποτιθέµενες) απόψεις δηµοκρατικών (υποτίθεται) κοµ µάτων µε εξωγενείς επιβολές. -Να «χτίσει» διάφορες αλλοπρόσαλλες και ανίερες πολυκατοικίες πολιτικών κινηµάτων, κοµµάτων, παρατάξεων και ιδεολογιών, µακριά από την παράδοση και την κουλτούρα παντός ΕυρωπαÑκού ∆ηµοκρατικού Κόµµατος. Όφειλε να πρωταγωνιστήσει για να αποτραπούν εγωισµοί στα αυτονόητα, ώστε να αντέξει η Κυβέρνηση και κυρίως η Χώρα, για να µην υποκύψει στις, έστω και αφόρητες πιέσεις της µιντιακής ∆ικτατορίας. Όφειλε να επαναστατήσει στον διασυρµό των θεσµών και των προσώπων. Βέβαια δεν µπορεί να βρεθεί ούτε ένας πολίτης, καλοθελητής ή µη, για να τον κατηγορήσει πως η απόφασή του, να µην δώσει ψήφο εµπιστοσύνης ήταν προÑόν σκοπιµότητας και όχι συνείδησης. Σ’ αυτόν όµως έστω και θεωρητικά, τον κίνδυνο έθεσε εαυτόν ο ίδιος. Ευτυχώς όχι ανεπανόρθωτα. Γιατί ο Συνέχεια στη σελ. 11


11

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ôç ëåõôåñéÜ Þ ôç óêëáâéÜ ôçí êïõâáëÜ ï êáèÝíáò ìÝóá ôïõ.

ΤΟ ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Θεσπρωτός πο λιτικός, ο Βουλευτής Χρήστος Κατσού ρας, ανέδειξε, χωρίς την βοήθεια κανενός, αγνοώντας και µάλιστα, σνοµπάροντας, όλους τους τηλεοπτικούς νταβαντζήδες και αναµφισβήτητους, για το σύ γχρονο ελληνικό πολιτικό κατεστηµένο δικτάτορες, το πολιτικό ανάστηµα, που οφείλει να έχει και να επιδεικνύει ο κάθε Κοινοβουλευτικός. Το γεγονός ότι το Κόµµα του, µε το γνώρισµα της αδυναµίας του σε µη ανοχές που οδηγούν σε «διαγραφή» κάθε Φορέα ελεύθερης φωνής ή άποψης, δεν ΤΟΛΜΗ ΣΕ όχι µόνο να τον διαγράψει όπως έκανε µέχρι τώρα, αλλά ούτε και να του ζητήσει εξηγήσεις, είναι η απόδειξη όλων των παραπάνω. Γι’ αυτό και οι υποχρεώσεις του απέναντι στον Θεσπρωτικό λαό µεγάλωσαν. Ας γυµνάσει τους «ώµους» του, γιατί το βάρος που θα κληθεί να σηκώσει πολλαπλασιάστηκε. Προσωπικά, επαναλαµβάνω, σαν φίλος και συµπολίτης του, του χρωστώ την τιµή που κέρδισα, από την τιµητική του αυτή πατριωτική και υπερήφανη στάση. Η Θεσπρωτία έχει µέλλον. Έχει προÒποθέσεις. Έχει κάθε δικαίωµα να στρέφεται προς τα εµπρός. Ο Χρήστος, επέδειξε πως µπορεί να είναι από εκείνου ς που, µπροστάρης, θα την οδηγήσει στους στόχους της. Συνέχεια από σελ. 10

ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Συνέχεια από σελ. 1

από Ηγουµενίτσα µέ χρι Πέρδικα. Αναγκαστικά, γιατί διάβασα στο διαδίκτυο παρόµοια περίπτωση στο ∆ή µο Πατραίων, που οµολο-

γώ πως µε έκανε να …ζηλέψω. Γιατί µια τέτοια ευκαιρία οι Πατρινοί την άρπαξαν και την εκµεταλλεύτηκαν , για τους ίδιους λόγους των επιχειρηµάτων της πρότασής µου. Η είδηση, λέει: Πρόταση για δηµιουργία ποδηλατοδρόµου τριάντα τριών (33) χιλιοµέτρων ενέταξε ο ∆ήµος Πατραίων στο ΕΣΠΑ, για αξιοποίηση των παραλιών. ∆ηλαδή οι Πατρινοί θα δηµιουργήσουν έναν τε ράστιο σε χιλιόµετρα ποδηλατόδροµο, όλο παραλιακά, µε χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ. ∆εν νοµίζω πως απαιτείται ιδιαίτερη οικονοµοτεχνική ανάλυση, για να αποδειχθεί η τεράστια αναβάθµιση αυτών των παραλιών και παράλληλα η οικονοµική αξιοποίηση της, αφού θα δοθεί η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο να αναπτύξει στην συγκεκριµένη περιοχή επιχειρήσεις που θα ενισχύσουν την τοπική προσπάθεια, µε τη δηµιουργία, ικανού αριθµού θέσεων εργασίας, στις δύσκολες στιγµές της Ύφεσης. Ασφαλώς δεν απαιτώ να γίνει δεκτή η πρότασή µου, γιατί ούτε τέτοια αρµοδιότητα ή δικαίωµα έ

χω, ούτε τις απαραίτητες γνώσεις. Επειδή όµως έχω παρακολουθήσει σε πολλές περιοχές της Ελληνικής Περιφέρειας, παρεµφερείς παρεµβάσεις, έχω την εντύπωση πως υποχρεούµαι να την καταθέσω. Από το σηµείο αυτό και στο εξής τον λόγο τον έχουν οι ίδιοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι και θα λογοδοτήσουν στους συνδηµότες τους.

∆ΗΜΑΡΧΕ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΤΣΙΝΕ:

Ι∆ΟΥ Η ΡΟ∆ΟΣ

Συνέχεια από σελ. 1

Κάτσινος. Ο οποίος δήλωσε πως θα διεκδικήσει µια θέση στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, για τις εκλογές. Τον τιµά ιδιαίτερα αυτό το γεγονός γιατί µε τη φθορά που έχει υποστεί το Κόµµα του (πολλοί φοβούνται πως θα έρθει τρίτο σε δύναµη στη Βουλή) αφ’ ενός και µε την υποψηφιότητα του εν ενεργεία Βουλευτή Χρήστου Κατσούρα, το εγχείρηµά του έχει πολλά ρίσκα, αφ’ ετέρου. Βέβαια η υποψηφιότητά του δεν τον υποχρεώνει σε παραίτηση από τον ∆ηµαρχιακό του θώκο. Όµως µια αποτυχία αυτού του εγχειρήµατος ασφαλώς και θα επηρεάσει αρνητικά τη θέση του και ιδιαίτερα το κύρος του στο µέλλον. ∆εν είναι µη υπολογίσιµη σε πολιτική ανάλυση και η περίπτωση να …θυσιάζεται για

το κόµµα του, σε ένδειξη αναγνώρισης των «κερδών» του απ’ αυτό και ευγνωµοσύνης. Παρ’ όλα αυτά, είµαι υποχρεωµένος να του µεταφέρω τα πρώτα µηνύµατα της Κοινωνίας, τα οποία συνοπτικά µπορούν να εκτεθούν και σαν ερωτήµατα: -Γιατί, τελικά, πήρε αυτήν την απόφαση; Ποιοι λόγοι του την επέβαλλαν; -Σε περίπτωση που κερδίσει την βουλευτική έδρα, θα παραιτηθεί από ∆ήµαρχος; Αν ναι ποιες εξηγήσεις θα δώσει στους ψηφοφόρους του, που τον εµπιστεύθηκαν για 3,5 χρόνια ∆ήµαρχο; -Μήπως µετανόησε που ασχολήθηκε µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση; Αν ναι, πως οδηγήθηκε στο συµπέρασµα αυτό; -Μήπως δεν τον γεµίζει, σαν θεσµός, ο ∆ηµαρχιακός θώκος, που κέρδισε; -Μήπως δεν είναι σε θέση να τα βγάλει πέρα σαν ∆ήµαρχος και η υποψηφιότητα για Βουλευτής, του είναι καλή περίπτωση … «αρραβώνα» για να …στρίψει; Σκληρά τα ερωτήµατα, αλλά, θαρρώ πως δεν είναι απ’ αυτούς που τα φοβάται ή αδυνατεί να δώσει απαντήσεις. Τις οποίες και περιµένω το συντοµότερο.

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΜΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ∆.Σ. Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ Συνέχεια από σελ. 1

Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου, για κλείσιµο του Παραρτήµατος Ηγουµενίτσας. Αντίθετα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλεί το Υπουργείο να διατηρήσει δύο Τµήµατα και µάλιστα αναβαθµισµένα. Βέβαια, το θέµα δεν είναι να αρκεστούµε στην έκδοση ενός ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. Με κάτι τέτοια δεν ιδρώνει το αυτί της Υπουργού.

Απαιτείται συνεχής πίεση µε άµεσες επαφές και πειστική επιχειρηµατολογία. Κυρίως δε, απαιτείται ειδική εκστρατεία αντιµετώπισης του «πάθους», εναντί ο ν της Θεσπρωτίας του Προέδρου Γρηγόρη Γκίκα, επειδή ο τύπος αυτός προβαίνει σε ύπουλες ενέργειες µη προβλέψιµες. Το ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ∆.Σ. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Η γ/τσας στην συνεδρίαση τη ς 16/11/2011 οµόφωνα εψήφισε τα εξής: Οι επιταγές του Νόµου-Πλαισίου για µείωση των δαπανών στην παιδεία και µέσω του χωροταξικού σχεδιασµού, οδηγεί σε κλείσιµο το ΤΕΙ της Ηγου-

µενίτσας. Σε αυτή την κατεύθυνση βοηθά η στά ση του προέδρου και της ∆ιοίκησής του. Το ΤΕΙ της Ηγουµενίτσας που στήθηκε µε πολλές προσπάθειες διαθέτει τουλάχιστον δυο τµήµατα που είναι βιώσιµα και πιστοποιηµένα. Καλούµε το Υπουργείο παιδείας: Α)Να αναβαθµίσει το (πο λυπληθές τµήµα) τµή µα «Εφαρµοσµένων Ξένω ν Γλ ωσσών στη ∆ιοίκηση και το Εµπόριο» σε Σχολή µε ταυτόχρονη ίδρυση και άλ λων τµηµάτων όπως «Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας» και «Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας», Β)Να συνεχίσει τη λειτουργία του τµήµατος Ιχθυοκοµίας απορροφώντας και τα άλλα δύο αντίστοιχα τµήµατα αναβαθµιζόµενο και αυτό σε Σχολή. Το επίπεδο λειτουργίας του, η πιστοποίησή του, οι υποδοµές του, καθώς και ο καθώς αναπτυσσόµενος κλάδος της ιχθυοτροφίας στο Νοµό, συνηγορούν σε αυτή την πρόταση. ∆εν αποδεχόµαστε τις ρυθµίσεις του νόµου πλαισίου, τα χωροταξικά τεχνάσµατα, όπως επίσης και τον µηδενισµό των προσπαθειών των Αρχών αλλά και της τοπικής κοινωνίας για τη βελτίωση των πολιτισµικών, πολιτιστικών και οικονοµικών παραµέτρων και της κουλτούρας του τόπου. Για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

ÌÏÍÉÌÇ ÕÐÏÌÍÇÓÇ ÐÑÏÓ ÁÉÑÅÔÏÕÓ ÊÁÉ ÌÇ ÁÑ×ÏÍÔÅÓ "Ôïí Üñ÷ïíôá ôñéþí äåß ìÝìíçóèáé: Ðñþôïí, áíèñþðùí Üñ÷åé. Äåýôåñïí, êáôÜ íüìïõò Üñ÷åé. Ôñßôïí, ïýê åóáåß Üñ÷åé." ÁÃÁÈÙÍ Êáé ãéá ôçí õðüìíçóç Á.


12

ÔÉÔÁÍÇ

Κόβονται τα επιδόµατα πρόνοιας στην Θεσπρωτία επειδή δεν µας κάνουν την τιµή να µας επισκεφτούν οι γιατροί από Αθήνα για τις επαναξιολογήσεις ασθενών! Μετά από την θέσπιση του νέου θεσµού του Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ο οποίος ξεκίνησε την 1η Σεπτεµβρίου, αν και έχουν 3 µήνες, η επιτροπή που εξετάζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τους ασθενείς, δεν έχουν επισκεφτεί το Νοµό Θεσπρωτίας, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους Νοµούς της Ηπείρου, ούτε µία φορά. Αποτέλεσµα αυτής της αδιαφορίας είναι να έχουν ήδη κοπεί τα επιδόµατα από πολλούς συµπολίτες µας, αφού δεν εγκρίθηκε η συνέχιση καταβολής του, λόγω µη επαναξιολόγησης, µε ευθύνη βεβαίως των αρχών, ενώ πολλοί είναι και αυτοί που περιµένουν εδώ και µήνες για να πρωτοεγκριθεί η αίτηση τους. Πολλοί από τους δικαιούχους είναι είτε ηλικιωµένοι είτε µε χρόνια προβλήµατα υγείας, και η έλλει-

ψη του µοναδικού τους εισοδήµατος θέτει προβλήµατα ακόµα και επιβίωσης. Σε επικοινωνία που είχε το Ράδιο Ηγουµενίτσα µε τον υπεύθυνο των προελέγχων στην Θεσπρωτία κ. Βασίλη Γιόγιακα, µας δήλωσε πως παρόλο τις αλλεπάλληλες επικοινωνίες τόσο του ιδίου όσο και του υπολοίπου προσωπικού του ΙΚΑ Ηγουµενίτσας από τα τέλη Σεπτεµβρίου έως και πριν µία εβδοµάδα η απάντηση ήταν πως θα σας επισκεφτούµε το συντοµότερο. Το αποτέλεσµα είναι πως δεκάδες πολίτες, µε προβλήµατα, έχουν µείνει χωρίς το πενιχρό εισόδηµα που παίρνουν κάθε δύο µήνες, λόγω της χοντροπετσιάς των υψηλόβαθµων γιατρών που συµµετέχουν στα κλιµάκια ελέγχου αλλά και τις αδιαφορίας κάθε υπεύθυνου!

Στον βαθµό του Αρχιπλοιάρχου Λ/Σ προήχθη ο Κεντρικός Λιµενάρχης Ηγουµενίτσας Στ. Ράπτης! Εξαργυρώνοντας και τις συνεχόµενες επιτυχίες του ιδίου αλλά και του προσωπικού του Κεντρικού Λιµεναρχείου Ηγουµενίτσας, τόσο στην αντιµετώπιση των κυκλωµάτων λαθροµεταφοράς παράνοµων µεταναστών, όσο στην αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας αφορολόγητων τσιγάρων και ναρκωτικών ουσιών, άξια προήχθη στις 24 Οκτωβρίου στον βαθµό του Αρχιπλοιάρχου Λ/Σ, ο Κεντρικός Λιµενάρχης Ηγουµενίτσας κ. Σταµάτης Ράπτης. Να τον συγχαρούµε για την προαγωγή του και να του σηµειώσουµε πως πλέον περιµένουµε ακόµα µεγαλύτερες επιτυχίες!

ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Συνέχεια από σελ. 1

ποτελέσουν το αντικείµενο σχετικών συναντήσεων εργασίας µε τους επιτρόπους Olli Rehn

(Οικονοµικής Πολιτικής) και Johannes Hahn (Περιφερειακής Πο λιτικής), µε τον επικεφαλής της «Οµάδας δράσης» της ΕυρωπαÑκής Επιτροπής για την Ελλάδα κ. Horst Reichenbach και άλλους ευρωπαίους υπηρεσιακούς παράγοντες που είναι προγραµµατισµένες να πρα γµατοποιηθούν στις Βρυξέλες από την 28η Νοεµβρίου µέχρι και την 30η Νοεµβρίου. Την Περιφέρεια Ηπείρου θα εκπροσωπήσει η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων και Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών κ. Τατιάνα Καλογιάννη. Η Περιφέρεια Ηπείρου παρακολουθεί την έντονη κινητικότητα που καταγράφεται στους προαναφερόµενους τοµείς σε όλο το ΕυρωπαÑκό χώρο για την περίοδο που διανύουµε, και οι συναντήσεις αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού σχετίζονται τόσο µε το σχεδιασµό της επόµενης µέρας, όσο και µε τον καθορισµό των χρηµατοδοτικών πλαισίων που θα υποστηρίξουν τις αναγκαίες δράσεις.

∆ροµολογούνται σηµαντικά περιβαλλοντικά έργα στην Ήπειρο

Για την περιοχή µας, και µετά τις πρόσφατες συναντήσεις της αρµόδιας Αντιπεριφερειάρχη µε την ∆ιαχειριστική αρχή του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ, υπό τον Καθηγητή κ. Ανδρεαδάκη Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΚΑ, διαφαίνεται η οριστική δροµολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Κατά τις συναντήσεις αποδόθηκαν τα εύσηµα στην Περιφερειακή Αρχή για την «Καλή Πρακτική» που υιοθέτησε, υλοποιώντας πρότυπη διαβαθµιδική συνεργασία µε όλους τους ∆ήµους της Περιφέρειας, για το φάκελο της πράξης µε τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Ηπείρου». Ακόµη συζητήθηκαν διεξοδικά θέµατα που αφορούν: στο σχεδιασµό του δικτύου των Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) Ηπείρου, στα έργα αναβάθµισης των ΧΥΤΑ Ηπείρου, στο σχεδιασµό και τη χρηµατοδότηση της Μονάδα επε ξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Ηπείρου καθώς και στην πορεία αξιολόγησης των προτάσεων φορέων της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικές µε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. «Η αιρετή Περιφερειακή Αρχή αποσκοπεί να επιλύσει όλα τα προβλήµατα της διαχείρισης των σχετικών θεµάτων που κληρονόµησε από το παρελθόν σύννοµα, τεχνικά άρτια, κοινωνικά ωφέλιµα και αποκλειστικά προς την κατεύθυνση της εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο και τελικά µιας «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗΣ» Καθηµερινότητας για κάθε Ηπειρώτη. Θα επιταχύνει ακόµη περισσότερο κάθε διαδικασία που θα της επιτρέψει να προδιαγράψει, να σχεδιάσει, να προγραµµατίσει και να υλοποιήσει κάθε έργο και δράση προφύλαξης, διατήρησης και αναβάθµισης του Ηπειρωτικού Περιβάλλοντος», δήλωσε η

ÐËÁÓÊÁÓÏÂÉÔÇÓ Ã. ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÏÓ ÖÏÑÏÔÅ×ÍÉÊÁ - ËÏÃÉÓÔÉÊÁ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÏÕËÅÓ ÐË. ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏÕ 11 ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ ÔÇË. 26650-25907

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ REAL ESTATE ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ EVENT MANAGER ∆ΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ: 6940618697 - 2665028361 46100 ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ E-mail:dokopoulos.estate@gmail.com www.dokopoulos-estate.blogspot.com

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

κ. Πρόεδρε στη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου του Συλλόγου µας που συνήλθε στο συνεδριακό κέντρο του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας στις 15/11/2011, µετά από την υπ΄ αρίθµ. 130/10-11-2011 πρόσκληση του προέδρου, το ∆.Σ , οµόφωνα, γνωµοδότησε ως εξής επί του αρχικού σχεδίου για τον νέο κανονισµό πεζοδρόµων και κοινόχρηστων χώρων: Το αρχικό σχέδιο του νέου κανονισµού που µας αποστείλατε δεν έχει µεγάλες διαφορές από τον προηγούµενο κανονισµό, ο οποίος σε βασικά σηµεία του ουδέποτε τηρήθηκε.Βασική του αδυναµία είναι το ό,τι θέτει, ως προÒπόθεση, για τη διασφάλισή του την «αυτοσυγκράτηση των ιδιοκτητών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος». Τέτοιου είδους αυτοσυγκράτηση δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν, ούτε κι όταν ο Εµπορικός Σύλλογος επέδειξε διαλλακτικότητα ως προς την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, χωρίς να ζητά την πιστή τήρησή του. Αν δεν αποσαφηνιστούν τα όργανα κι οι τρόποι επιβολής του νέου κανονισµού, κάθε συζήτηση καθίσταται ουτοπική κι ο ίδιος ο κανονισµός, ευχολόγιο. Μέχρι σήµερα δεν επιλύθηκαν µια σειρά από ζητήµατα, στα οποία ο νέος κανονισµός δεν απαντάει, πρακτικά και πειστικά πως και από ποιους θα λυθούν: * πως θα προστατευτούν τα γειτονικά εµπορικά καταστήµατα, αφού και σήµερα τα τραπεζοκαθίσµατα βρίσκονται άναρχα ανεπτυγµένα δίπλα τους και µπροστά τους δίχως γραπτές, υπεύθυνες δηλώσεις; * πως θα περιοριστούν στα όρια που θέτετε (1,5µ), αφού η οριοθέτηση µε χρωµατισµό του χώρου, απέτυχε; * πως θα επιβληθεί η αποµάκρυνση των τεντών, των οµπρελών, και των κατασκευών περίφραξης που έχουν τοποθετηθεί χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας του ∆ήµου; * πως θα αποτραπεί η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην πάροδο Ζαλόγγου; * πως θα αποτραπεί η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία µοτοποδηλάτων από τους πεζοδρόµους; Πέραν αυτών, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη η ασφαλής κι απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, κυρίως στις εισόδους του πεζοδρόµου της Γρ. Λαµπράκη – ανεξάρτητα από το ποιες χαρακτηρίζονται ως είσοδοι ή έξοδοι για τα οχήµατα – καθώς και χώρος διέλευσης οχηµάτων σε όλο το µήκος του πεζοδρόµου και των κάθετων οδών, καθώς η κατάσταση στην οδό Ελ. Βενιζέλου – στη συµβολή της µε την οδό Κύπρου και Εθνικής Αντίστασης – όπως και στη συµβολή της Γρ. Λαµπράκη µε την οδό 8ης ∆εκεµβρίου είναι απαράδεκτη. Το σχέδιο του νέου κανονισµού δεν προβλέπει νέα χωροθέτηση ούτε κάποια παρέµβαση. Τα σιντριβάνια στις οδούς 23ης Φεβρουαρίου και Ελ. Βενιζέλου, πέρα από εστίες µόλυνσης δυσχεραίνουν κάθε προσπάθεια εύρυθµης διαµόρφωσης του χώρου, για τα τραπεζοκαθίσµατα, τους πεζούς και τα οχήµατα. Επίσης, δεν θα ήταν παράλογη η πρόταση για µεταφορά των τραπεζοκαθισµάτων µόνο στο κέντρο του πεζοδρόµου και των καθέτων – µε σαφή οριοθέτηση από το ∆ήµο – επιτρέποντας τη διέλευση των πεζών δεξιά κι αριστερά τους.Όσον αφορά στα δέντρα που υπάρχουν στον πεζόδροµο, πρέπει να επανεξεταστεί ποια θα µείνουν και ποια θα κοπούν, αφού εξαρχής ήταν ατυχής η ιδέα δεντροφύτευσης µε τα προβλήµατα που έχει ή θα δηµιουργήσει – κλαδιά που φτάνουν στα διπλανά καταστήµατα και στα σπίτια, σαπισµένα φύλλα στο έδαφος, κίνδυνος να σπάσουν τα πλακάκια από τις ρίζες. Ακόµη, πρέπει να επιλυθεί το ζήτηµα των οσµών και του καπνού που δηµιουργούν τα καταστήµατα εστίασης δυσχεραίνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επαγγελµατιών των πεζοδρόµων. Σε ό,τι έχει να κάνει µε τα πεζοδρόµια, κατά τη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου δεν πρέπει να επιτραπεί ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε όσα καταστήµατα διατηρούν εξέδρα από το κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας ως και τη διασταύρωση µε τη Φωτίου Μιχαλά. Το ωράριο που αναγράφεται στο αρχικό σχέδιο να ισχύει για τα υπόλοιπα. Επίσης, τα όρια να ισχύουν για όλες τις καφετέριες και να µην επιτρέπεται να δηµιουργείται διάδροµος µεταξύ καταστηµάτων και τραπεζοκαθισµάτων, όπως συµβαίνει στις οδούς Ευαγγελιστρίας και Ελευθερίας. Να αναφέρουµε επίσης, πως πολλές πινακίδες οδικής κυκλοφορίας βρίσκονται σε εξαιρετικά χαµηλό ύψος και καθίστανται επικίνδυνες για ατυχήµατα στους πεζούς. Συµπερασµατικά, ο κάθε κανονισµός που διέπει την κοινωνική κι επαγγελµατική ζωή πρέπει να διασφαλίζει την ισότιµη αντιµετώπιση των πολιτών, τον υγιή ανταγωνισµό και να προβλέπει τους τρόπους που η εφαρµογή του θα γίνει εφικτή, περιορίζοντας όσους θελήσουν να αγνοήσουν το κοινωνικό σύνολο. Για το ∆.Σ. Ο πρόεδρος Σκεύης Κων/νος Ο Γ. Γραµµατέας Τσώνης Αθανάσιος

ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΙΜΕΣ ΧΑΛΙΑ, ΜΟΚΕΤΕΣ - ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ - ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΣΕΤ KΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 9:00 ΕΩΣ 21:00 ΚΥΠΡΟΥ 123, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ. 2665021379 ΚΙΝ: 6981074943


13

ÔÉÔÁÍÇ

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

5η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Στην 5η Θεατρική Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θεατρικών Σχηµάτων προχωρά η ΘΕΑΤΟ το διήµερο της Παρασκευής (25/11) και Σαββάτου(26/11) στο Θέατρου του χώρου Πολλαπλών Χρήσεων του ∆ήµου Σουλίου στην Παραµυθιά. Η ΘΕΑΤΟ εκτιµώντας ότι η µέρες που ζούµε είναι πολύ διαφορετικές από αυτές των προηγούµενων ετών, προχωρά σε µια τροποποίηση της µορφή αυτών των συναντήσεων που αποτελούν ιστορία πλέον για τον τόπο µας. Αντικειµενικός σκοπός η µέγιστη ανα γκαιότητα των καιρών. Η πάσης θυσία ενίσχυσης της συλλογικότητας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα.Αυτό στο στενό χώρο της ερασιτεχνικής θεατρικής δράσης, εκφράζεται βέβαια µε την υλοποίηση µιας θεατρικής παράστασης αλλά µό νιµη αγωνία της οµάδας µας είναι να την ανεβάζουµε ένα επίπεδο πιο πά νω, να την πάµε λίγο πιο πέρα, να την κάνουµε ζωντανό παράδειγµα. Έτσι λοιπόν τα φετινή χρονιά στρέψαµε το βλέµµα στη γειτονιά µας. Στην Θεσπρωτία, στην Ήπειρο ολόκληρη. Απευθύναµε ένα διάπλατο κάλεσµα σε όλους τους άλλους «τρελούς» σαν εµάς για το Θέατρο, να ετοιµάσουν µικρά σατιρικά µονόπρακτα. Αυτά θα δενόταν σε µια ενιαία θεατρική παράσταση µέσω θεατρικών γεφυρών και ιντερµέντιων γραµµένα και υλοποιηµένα από την οµάδα µας. Η ανταπόκριση γι’ αυτό το πρωτόγνωρο εγχείρηµα ήταν όχι µόνο άµεση αλλά και ενθουσιώδης, αποδεικνύοντας ότι στο χώρο χτυπά δυνατά η φλέβα της καλλιτεχνικής δηµιουργίας, σε πείσµα του κατευθυνόµενου θεάµατος και του τηλεοπτικού υπνωτισµού.Αν η περσινή θεατρική συνάντηση είχε τίτλο «Πάρτε Θέση» η φετινή συνάντηση τιτλοποιείται µε το «Αυλαία και Πάµε» σε µια πορεία διασκέδασης και αισιοδοξίας. Η θεατρική οµάδα Ραφτανιτών απο τα Γιάννενα, η θεατρική οµάδα «Ν.Ο.Θ.Α.» ( Νέα Οµάδα Θεάτρου Άρτας), η θεατρική οµάδα «Ρότα» από τα Γιάννενα, η θεατρική οµάδα του καλλιτεχνικού σωµατείου «Αθεράπευτοι» απο τα Γιάννενα, η θεατρική οµάδα από τις Φιλιάτες «ΘΕ.Ο.ΦΙΛ», η θεατρική οµάδα Ζίτσας «Επι σκηνής», η Πειραµατική Σκηνή Ηγουµενίτσας, η Θεατρική Σκηνή Πάργας «Αυλαία», θα δεθούν από την Θ.Ε.Α.Τ.Ο σε µια ενιαία παράσταση το Σάββατο 26 Νοέµβρη.Η παράσταση θα αρχίζει 8:15µµ ενώ την προηγούµενη µέρα (Παρασκευή 25 Νοέµβρη) η αδελφική Θεατρική Οµάδα της Πάργας «Αυλαία», θα παρουσιάσει το έργο «Απόψε τρώµε στης Ιοκάστης» στον ίδιο χώρο στις 9:00 µµ.Η ΘΕΑΤΟ οφείλει να ευχαριστήσει τον ( Ο.Λ.ΗΓ) Οργανισµό Λιµένος Ηγουµενίτσας και ιδιαίτερα το ∆ήµο Σουλίου για την στήριξη της προσπάθειας. Καλεί δέ όλους του φίλους να πλαισιώσουν και αυτή την Θεατρική συνάντηση, που φέτος έχει Πανηπειρωτικό χαρακτήρα.

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΡΟΧΗ ΣΦΑΙΡΩΝ

338 ΚΙΛΑ ΧΑΣΙΣ

Άγ ιο είχαν άντρες της δίωξης ναρκωτικών Ιωαννίνων, σήµερα το µεσηµέρι, όταν δέχθηκαν τα πυρά αγνώστων, στην περιοχή Λωρίδα Σαγιάδας. Όλα ξεκίνησαν σήµερα το µεσηµέρι, όταν ψαράς που βρισκόταν για ψάρεµα στην Σαγιάδα, εντόπισε σε ερηµική παραλία της Λωρίδας 9 µεγάλους ταξιδιωτικούς σά κους, σαν αυτούς που χρησιµοποιούν κατά καιρούς οι έ µποροι ναρκωτικών για να τα µεταφέρουν, και ειδοποίησε από το κινητό του την Αστυνοµία. Η κλίση έφτασε στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ιωαννίνων, όπου άντρες της δίωξης ναρκωτικών Ιωαννίνων, ενηµερώνοντας και τους συναδέλφους τους στην Ηγουµενίτσας, έστησαν επιχείρηση για τον εντοπισµό των ναρκωτικών και των διακινητών. Φτάνοντας όµως στο σηµείο όπου είχαν εναποθέσει τα ναρκωτικά, δέχθηκαν τα πυρά από πυροβόλα όπλα, καλάσνικοφ όπως αποδείχθηκε αργότερα, από άγνωστους δράστες οι οποίοι ήταν κριµένοι σε κοντινή απόσταση και επιτηρούσαν τους 9 σάκους. Ευτυχώς καµία από τις δεκάδες σφαίρες που έπεσαν δεν βρήκαν στόχο και δεν τραυµατίστηκε κανείς. Οι άντρες της δίωξης ναρκωτικών ανταπέδωσαν τα πυρά και προσπάθησαν να συλλάβουν τους άγνωστους δράστες, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή, περνώντας στο Αλβανικό έδαφος. Στο σηµείο εντοπίστηκαν κάλυκες από τα καλάσνικοφ και κατασχέθηκαν 337 κιλά και 750 γραµµάρια χασίς που περιέχονταν στους 9 ταξιδιωτικούς σάκους

ΓΕΩµετρία: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ -

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΠΗΓΑ∆ΙΩΝ, ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Η ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ : Με βάση την Αριθ. οικ.150559/11 (ΦΕΚ 1440 Β/16-6-2011): - Όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα χρήσης νερού, υποχρεούνται να ζητή¬σουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της Υπουργικής Απόφασης, εντός δώδεκα µηνών, και ειδικά για τις αρδευτικές γεωτρήσεις εντός έξι µηνών, από την 01-07-2011. - Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού µέσα στο χρονικό διάστηµα που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος, αλλά υποβληθεί εντός δύο ετών µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η άδεια µπορεί να εκδοθεί µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, µόνο αφού επιβληθούν και εισπραχθούν τα πρόστιµα που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν. 3199/03 (Α' 280). Το πρόστιµο δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 1000 ευρώ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΕΩµετρία- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 18, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Τ.Κ. 46100, ΤΗΛ. 2665300682 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α∆. ΜΑΡΙΟΣ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ. ΤΗΛ. 6979050038 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ. ΤΗΛ. 6973357289


14

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ÌÉÊÑÅÓ ÁÃÃÅËÉÅÓ ÅNOIKIAZÏÍTAI

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τ.µ. µε υπόγειο 37 τ.µ. στην οδό Κύπρου 126 & Ιωαννίνων. ∆υνατότητα παταριού και για χρήση γραφείου. Αυτόνοµη θέρµανση, tv, τηλέφωνο. Πληροφ. Κ. Σπύρος τηλ. 6977988827

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΒΟΤΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: πωλείται διαµέρισµα 34 τ.µ. στον 1ο όροφο (∆ωµάτιο, κουζίνα, καθιστικό, µπάνιο) µε θέα τη θάλασσα (55.000 ευρώ) Επίσης διαµερίσµατα 50 τ.µ. µε ανεξάρτητες αυλές 90 µέτρα από τη θάλασσα (70.000 ευρώ) προσφορά ένα τριάρι διαµέρισµα αντ΄ί 60.000 ευρω. Τηλ. 6956767488

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τ.µ. µε υπόγειο 37 τ.µ. στην οδό Κύπρου 126 & Ιωαννίνων. ∆υνατότητα παταριού και για χρήση γραφείου. Αυτόνοµη θέρµανση, tv, τηλέφωνο. Πληροφ. Κ. Σπύρος τηλ. 6977988827 Ενοικιάζεται κατάστηµα ειδικά διαµορφωµένο για παιδικούς σταθµούς, φροντιστήρια κλπ, 2 µεγάλα δωµάτια, 1 χολ, κουζίνα και 3 τουαλέτες. Βοηθητικός χώρος έξω 100 τµ.Στο κέντρο του Καστρίου δίπλα από το ίδρυµα Σάρρα Πληροφορίες στο τηλ. 2665041753, 6988401405 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (200 τ.µ.) επί της Εθνικής Οδού Ηγ/τσας – Ιωαννίνων δίπλα από το πολυκατάστηµα LIDL. Τηλ: 6938613560 2665026873 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ Στην πλατεία ∆ηµαρχείου Γραφείο 75 τ.µ. στον 2ο όροφο και Πτυχιούχος Φυσικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού & Γυµνασίου στα Μαθηµατικά -Φυσική - Χηµεία τηλ. 6934324844

δύο 3αρια διαµερισµ. στη Γράµµου Τηλ. 2665022382 Ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσονιέρα επί της Κύπρου (τέρµα) κοντά στα ΤΕΙ. Τηλ. 2665024194 - 6979359099 Ενοικιάζεται µεζονέτα 2όροφη µε αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό, τζάκι, προαύλιο χώρο, υπαίθρια ψησταριά, κήπους, χώρο στάθµευσης κλπ βοηθητικούς χώρους Κιν: 6932250937 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ME ∆ΥΟ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΟΥΖΙΝΑ ,ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟ) ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ 2 ΟΡΟΦΟ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 16 (3 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΠΛΗΡ. :6944390979 -2665028558 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο κέντρο της πόλης επί της οδού Κύπρου στο ύψος της εκκλησίας ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ αυτόνοµη θέρµανση 33m2 στον 2ο όροφο κοντά στα ΤΕΙ. Πληρ. 6944390979 ÅíïéêéÜæïíôáé åðéðëùìÝíá äéáìåñßóìáôá äõÜñéá, ôñéÜñéá, óå öïéôÞôñéåò. Ïäïò Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 131 (ðáñáëßá) ðëçóßïí ÔÅÉ. Ðëçñïöïñßåò: 2665022927, 6948898917 ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá 2áñé 45ô.ì. ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò (ðåñéï÷Þ ðáëáéïý Äçìáñ÷åßïõ) ôçë.: 6946154545 ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 150 Þ 200 ô.ì., óôçí Å.Ï. Çã/ôóáò - Éùáííßíùí, ðëçóßïí ÄÅÇ,ìå ìåãÜëï PARKING Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá: 6972893602, 26650-24844 Eνοικιάζεται γκαράζ στην οδό Ιωαννίνων 18. τηλ. 2665023587 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ïéêüðåäï 4 óôñ. åðÜíù óôçí ÅèíéêÞ Ïäü, 2ï ÷ëì. ôçëÝöùíï: 2665025806 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ ôñéÜñé äéáìÝñéóìá åðéðëùìÝíï, äßðëá óôï Ã. Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï. Ôçë.: 6938999977 - 2665026136 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ êáôÜóôçìá 220 ô.ì. ðÜíù óôçí ÅèíéêÞ ïäü Çãïõìåíßôóá - ÉùÜííéíá, áíÜìåóá óôï LIDL êáé DIELLAS. Ôçë.: 6938613560 - 6938999977 - 266502687 4Üñé ìå ôæÜêé, ðÜñêéíã, èÝá óôç èÜëáóóá. ÐÜñïäïò 4çò Öåâñïõáñßïõ óôï Ãñáéêï÷þñé. Ôçë. 26650-71433 ÃÑÁÖÅÉÁ: 2 ãñáöåßá åðß ôç Êýðñïõ (14) 1ïò üñïöïò. ÔçëÝöùíï: 6977562740 ÄÕÁÑÉÁ, ÔÑÉÁÑÉÁ, ìå èÝá. ÔçëÝöùíο 6974734349 ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ åðß ôçò ïäïý 28ç Ïêôùâñßïõ 21(Ýíáíôé ÉÅÊ). Ôçë. 2665026393, 6936486439 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ 3Üñé óôçí Çãïõìåíßôóá (êüêëõæá) ìå èÝá, áõôüíïìç èÝñìáíóç êáé ãêáñÜæ. Ôçë.: 2665024407 êéí: 6936426887 ×ÙÑÏÓ ÃÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÓÔÅÃÇ, öñïíôéóôÞ ñéá, ãñáöåßï ê.ë.ð. ðëÞñùò åîïðëéó ìÝíïò 120 ô.ì. åðß ôçò Êýðñïõ 12, Ýíáíôé ðáëáéïý ÊÔÅË. Ðëçñïöï ñßåò ôéò ðñùéíÝò þñåò: 266502292 Ôéò áðïãåõìáôéíÝò þñåò: 2665023492 ÄéáìÝñéóìá: 3Üñé äéáìÝñéóìá åðéðëùìÝíï åðß ôçò Êýðñïõ (ôÝñìá). Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá: 2665024194 κιν.6972607472 2Üñé ðïëõôåëåßáò (ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò 131- ÐëáôÜíéá -2ïò .üñïöïò)ðëçñïöïñßåò:2665022927 ðñùß,2665023492 áðüãåõìá

ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ/ÃÑÁÖÅÉÏ:Óýã÷ñïíï äéáìÝñéóìá 2Üñé Þ ãéá ÷ñÞóç ãñáöåßïõ 80 ô.ì. óôá ÐëáôÜíéá, ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò 95, ìå êáôáðëçêôéêÞ èÝá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: 6944573697 ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ 250 ô.ì óôï 2ï ÷ëì. Çã/ôóáò - Éùáííßíùí ôçë.: 26650-23464 êáé 24778 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ÅðéðëùìÝíï 60 ôì óôïõò ÖéëëéÜôåò (ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò 19).ôçë 26640-23135 (âñáäõíÝò þñåò) ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: 3Üñé åðéðëùìÝíï ãéá öïéôÞôñéåò ðáñáëéáêü 500 ìÝôñá áðü ôá ÔÅÉ. Ôçë.:2665022927 - 2665023492 ÉÓÏÃÅÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÓÔÅÃÇ: êáôÜóôç ìá 65 ô.ì. åðß Êýðñïõ 35. Ôçë.: 2665022179 Êéí.: 6937132248 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: åðéðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç êáé bolier. Ôçë.: 26650-29529 Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ µε πρόσθετα πτυχία: Αγγλικά (LOWER), Γαλλικά (DELF), ECDL, AUTOCAD Τηλ: 2665093376 Κιν: 6945348436 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: Óýã÷ñïíï äéáìÝñéóìá ôñéÜñé, 100 ô.ì. åðß ôçò ïäïý 49 Ìáñôýñùò, óôçí Çãïõìåíßôóá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: 26650-27213 Ζητούνται άτοµα για εργασία µέσα από το χώρο τους µέσω υπολογιστή ,εισόδηµα πάνω από το βασικό.τηλ.6975593625 site www.successstep.gr Θέλετε να χάσετε κιλά και πόντους χωρίς δίαιτα και στερήσεις και χωρίς να τα ξαναπάρετε ποτέ πίσω? εύκολα, υγιεινά ,οικονοµικά? πληροφορίες στο τηλ.6975593625 ή στο site www.ilikemybody.gr THESPROTIASOLAR

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΡΟΥΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ (A.B.C.), ΖΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ HΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 12. (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΤΑ 1) χειριστές Τσάπας και JCB για έργα ύδρευσης στην Περιοχή Ηγουµενίτσας. Τηλέ φωνο Επικοινωνίας : 694 650 28 13 2) οδηγούς για Ανατρεπόµενα – Χωµατουργικά φορτηγά µε ∆ίπλωµα Ε΄ Κατηγορίας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 694 650 28 13 3) Πολιτικούς Μηχανικούς – Τεχνολόγους έργων Υποδοµής, Τοπογράφους και Εργοδηγούς µε σχετική εµπειρία στα δηµόσια έργα, για την Περιοχή της Ηγουµενίτσας. Αποστολή Βιογραφικών στο 210 88 29 575 ή e-mail : gdioc@tee.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210 82 16 133 (κα. Καλυψώ Κλουκίνα) ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑµΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ÐÙËÏÕÍÔÁÉ

Πωλείται στην Ηγουµενίτσα στην οδό ∆ωδώνης νεόδµητο διαµέρισµα 48 τµ, 1ου ορόφου. Τιµή 70.000 ευρώ (συζητήσιµη) πληρ. Στο τηλ. 2106477153, 2106477255 ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ιδιαίτερα µαθήµατα παραδίδονται από καθηγήτρια πτυχιούχο του Ινστιτούτου Cervantes. Πρώτο µάθηµα δωρεάν. τηλ. 6974576615 Πωλείται σε τιµή ευκαιρίας κτήµα 4 στρεµµάτων άρτιο και οικοδοµήσιµο, κάτω από τη δεξαµενή Καστρίου µε θέα τη θάλασσα. Τηλ. 6937989744 Ζητείται κυρία 24-30 εµφανίσιµη χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις για ρεσεψιόν Ξενοδοχείου τηλ 2665022217

ΖΗΤΕΙΤΕ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΟΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. Aποστολή βιογραφικών Κύπρου 1 τηλ.26650-28135 thesprotiasolar@hotmail.com Πωλείται σοβαρή επιχείρηση εν λειτουργία στο κέντρο της Ηγουµενίτσας µε πλήρες εξοπλισµό. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ,ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,ΙΣΟΓΕΙΟΝ 100 τ.µ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΝ 100 τ.µ.ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ 50 τ.µ. ΜΑΖΙ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ! Τηλ.: 6936772833

6943299881 Καθηγήτρια Γερµανικής Φιλολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών παραδίδει µαθήµατα Γερµανικών. Τιµές συζητήσιµες. Τηλ: 6983155828 Οικόπεδο: Πωλείται πλησίον του ΒΙΟΠΑΘΕ οικόπεδο 2700 στρέµµατα στην Ψάκα τηλ. 2665026393 κιν. 6936486439 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ πολυτελούς κατασκευής στον οικισµό Βασιλικός (Μακροχώρα) Ηγουµενίτσας (µονοκατοικία µε δύο διαµπερή διαµερίσµατα 75 και 80τ.µ. µε ανεξάρτητες εισόδους, µια γκαρσονιέρα 30 τ.µ. και γκαράζ 30 τ.µ. σε διαµπερές οικόπεδο 500 τ.µ.) Τηλ. 2684023552, 2684022424 κιν. 6976869391 Πωλείται µονοκατοικία (3αρι) στο κέντρο της Πραµυθιάς µε ταράτσα – κήπο, µεγάλη αποθήκη και απέραντη θέα σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6947112136 ∆ίδεται µεγάλη αντιπροσωπεία πετυχηµένης γνωστής αλυσίδας, casual και sport υποδήµατος και ενδύµατος. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 6955060102 Πωλείται πιστοποιηµένο κέντρο πληροφορικής στο κέντρο της ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΒΟΤΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: πωλείται διαµέρισµα 34 τ.µ. στον 1ο όροφο (∆ωµάτιο, κουζίνα, καθιστικό, µπάνιο) µε θέα τη θάλασσα (55.000 ευρώ) Επίσης διαµερίσµατα 50 τ.µ. µε ανεξάρτητες αυλές 90 µέτρα από τη θάλασσα (70.000 ευρώ) προσφορά ένα τριάρι διαµέρισµα αντ΄ί 60.000 ευρω. Τηλ. 6956767488 πόλης. Κυπρου 20, 2ος όροφος. πληροφ. στο τηλ 2665027008 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Πωλείται οικόπεδο εντός οικισµού στην Αγία Μαρίνα, οικοδοµήσιµο, επί του Επαρχιακού δρόµου έκτασης 630 τµ. Τηλ: 6944712607 -2665027194 ΓΙ∆ΙΑ: Πωλείται κοπάδι από ντόπια γίδια, λόγω συνταξιοδότησης τηλ. 2665092396 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΉ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ Για επαγγελµατική χρήση στο Γραικοχώρι Ηγουµενίτσας µόλις 600 µέτρα από τον κόµβο της Εγνατίας Οδού και 1500 µέτρα από την είσοδο του νέου Λιµένος Ηγουµενίτσας . Η οικοδοµή είναι διώροφη επιφάνειας 250 τµ. µε δύο στρέµµατα οικοπέδου περιφραγµένου και συνδεδεµένου µε τα δίκτυα ύδρευσης και ∆ΕΗ . Τιµή : 200.000,00 ( διακόσιες χιλιάδες ευρώ ) Πληροφορίες : κινητό 6932029995

ZHTEITAI ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ζητείται Υπάλληλος για ρεσεψιόν Ξενοδοχείου για νυχτερινή υπηρεσία.Προτίµηση (προαιρετικά)γνώσης αγγλικής γλώσσας. Αµοιβή και ασφάλιση εξα σφα λισµένη τηλ. 6946103753 ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: åðß ôçò ÃñÜììïõ 125. Ôçë. 2664051129 & 2665026520 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα ρετιρέ 110-135 τµ (ηµιτελές ή αποπερατωµένο) µε πανοραµική θέα στη θάλασσα στην οδό Κουγκίου Κιάφας Ηγουµενίτσα Τηλ: 6973002055 Πωλείται καφενείο απέναντι από το ∆ηµαρχείο Ηγουµ ενίτσας. Τιµή συζητήσιµη. τηλ. 6970226009 – 2665027394 Πωλείται οικόπεδο πέντε στρεµµάτων στα Σύβοτα, άρτιο οικοδοµήσιµο, εκτός σχεδίου, µε φως, νερό, δρόµο. (187 µέτρα από τον Γαλλικό Μόλο.Τηλ. 6944585659 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο ΝISSAN σε άριστη κατάσταση πληροφ. στο τηλ. 6977470018 ώρες 18.00 - 20.00 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Πωλείται ή ενοικιάζεται Ξυλουργικό εργοστάσιο πλήρως εξοπλισµένο µε σύγχρονα µηχανήµατα λόγω συνταξιοδότη σης.Προσφορές µόνο σοβαρές Τηλ: 693225093

ΣΥΒΟΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίριο µε επτά δυάρια πλήρως εξοπλισµένα ολόκληρο ή τµηµατικά κοντά στην πλατεία άριστη κατασκευή. Τηλ: 6973002055 Πωλείται οικόπεδο άρτια &οικοδοµήσιµο στο Μαυρούδι. Τηλ. 2665041687 κιν 6977400065 Ενοικιάζεται ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ στην Ηγουµενίτσα πλήρως εξοπλισµένος ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισµός. Τηλ: 6945819901 Πωλείται: Εστιατόριο – Ψαροταβέρνα πλήρως εξοπλισµένο, µε εξωτερικό χώρο, άνετο πάρκινγκ, συνολικός οφέλειµος χώρος 1.500 τ.µ. Τιµή λογική ∆εχόµαστε προσφορές –προτάσεις µόνο σοβαρές τηλ: 6934278298 -6936879385 Πωλείται µεζονάτα πολυτελούς κατασκευής 135 τ.µ. στο Μαυ ρούδι. δεχόµαστε µόνο σοβαρές προτάσεις.τηλ: 2665041744 κιν: 6942409774 Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου στο Καστρί Ηγουµενίτσας 1250 τ.µ. µε απεριόριστη θέα στο Ιόνιο µε συντελεστή δόµησης 0,8. Τιµή 100 ευρώ το τ.µ. Τηλ: 6936460441-6936460442 ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλείται στην Χρυσαυγή Παρ/θιάς επί της Εθνικής Οδού Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 1400 ôåôáñã., ìå åîÞíôá ìÝôñá öÜôóá óôçí Å.Ï. Çã/ôóáò-Éùáííßíùí óôç èÝóç Ìáõñïýäé. ÔçëÝöùíá: 26650-22560, 6944 34 57 39

Παρ/θια –Γλυκής αγροτεµάχιο τέσσερα (4) στρέµµατα µε 32 ελαιόδεντρα και µε ηµιτελή τρίόροφη µεζονέτα 250 τ.µ. Τηλ: 6936460441 Πωλείται οικόπεδο 5 στρ στην Εθνική Οδό Ηγουµενίτσας - Ιωαννίνων (∆ράµεση) τηλ: 26650-23783 Πωλείται αγρόκτηµα 2 στρ. στον κάµπο ∆ράµεσης τηλ: 26650-23783 Πωλούνται 2 οικόπεδα στη θέση Γρούζα στο Μαυρούδι.Εντός σχεδίου Μαυρουδίου. Τηλέφωνο 2665022356. Πωλείται 2οροφη οικοδοµή µε υπόγειο στο Λαδοχώρι (κοντά στο Ξενοδοχείο Ήπειρος) Τηλ: 6945383234 Ðùëåßôáé äéáìÝñéóìá 87,00 ô.ì. 5ïõ ïñüöïõ, óôçí ïäü Êýðñïõ 36, Ýíáíôé 1ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: 2665022527, 6944281608 Ðùëåßôáé ìåæïíÝôá êïíôÜ óôï êÝíôñï ôçò Çãïõìåíßôóáò, Ïäüò ÃñÜììïõ êáé Éùáííßíùí, óôïí 3ï üñïöï ìå ðëÞñç åîïðëéóìü êïõæßíáò. Ôçë: 2665023493 Êéí: 6974422781 Ðùëïýíôáé ìç÷áíÞìáôá ðáñáãùãÞò âéïìÜæáò - ðÝëåôò, åíåñãåéáêÝò óüìðåò ìå ðÝëåôò Éôáëßáò, åíåñãåéáêÜ ôæÜêéá Éôáëßáò, ËÝâçôåò êáëïñéöÝñ ïéêéáêïß êáé åðáããåëìáôéêïß ìå êáõóüîõëá, âéïìÜæá ðÝëåôò ôçë. 6947226861 site:rougevertenergy.gr Ðùëåßôáé ôñéÜñé äéáìÝñéóìá äéáìðåñÝò ìå èÝá, 80 ô.ì., ðÜñêéíãê, áðïèÞêç. Ïäüò Êïõãêßïõ - ÊéÜöáò. Ôçë: 2665026136 6938999977 Ðùëåßôáé ÐïëõôåëÞò êáôïéêßá óôï êÝíôñï ôçò Çãïõìå íßôóáò ìå ðëÞñçò åîïðëéóìü, ðëÞñåò äéá ìüñöùóç. Ôçë:

Ðùëïýíôáé 5 ãêáñóïíéÝñåò, ìå äõíáôüôç ôá äéáìüñöùóçò åíéáßïõ ÷þñïõ (ãñáöåßïõ ê.ë.ð.), óôçí Ð. ÔóáëäÜñç. Óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ. Ôçë.: 69 36 61 3416 6945029752, 2665024957 Ðùëïýíôáé 2.000 ô.ì. óôçí èÝóç "ÁÌÐÅËÉÁ" ìå öÜôóá óôïí äçìüóéï äñüìï ðñïò Í.Óåëåýêåéá. ðëçñïöïñßåò óôá ôçë. 2665024957 - 6945029752. ÌåóéôéêÜ Ãñáöåßá

ÐÙËÅÉÔÁÉ ÓÔÁÂËÉÊÇ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ 208 ÔÌ. ÌÅ ÏÌÂÑÏ ÄÅÎÁÌÅÍÇ ×ÙÑÉÔÉÊÏÔÇÔÁÓ 50 ÊÕÂÉÊÙÍ, ÓÅ ÁÃÑÏÔÅÌÁ ×ÉÏ 5800ÔÌ., ÓÔÏÍ ÎÇÑÏËÏÖÏ ÐÁÑÁ ÌÕÈÉÁÓ. ÐËÇÑÏÖÏ ÑÉÅÓ: 2666051038 & 6979147873 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 1 óôñ. óôç Í. Óåëåýêåéá, åíôüò ó÷åäßïõ. ÔçëÝöùíï: 2665025806

ÐÙËÅÉÔÁÉ ×ùñÜöé ìå 220 äÝíôñá ìå ìáíôáñßíéá óôïí êÜìðï ôçò ÓáãéÜäáò & ïéêüðåäï 245 ô.ì. ìÝóá óôç ÓáãéÜäá. Ôçë.: 6973688044 ÐÙËÅÉÔÁÉ ÏÉÊÏÐÅÄÏ óôçí ÐáñáìõèéÜ 1.650 ô.ì. åíôüò ó÷åäßïõ, ìå ðáëéÜ ðÝôñéíç åñåéðùìÝíç êáôïéêßá, ìå äÝíôñá, ðçãÜäé, ðáíïñáìéêÞ èÝá. Äå÷üìáóôå ìüíï óï âáñÝò ðñïôÜóåéò. Ðëçñïöïñßåò: 6972713775 Êþóôáò Ïéêüðåäï 130 ìÝôñá, ïéêïäïìÞóéìï 80 ìÝôñá êÜôù 80 ìÝôñá ðÜíù, åíôüò ó÷åäßïõ ðüëåùò, ðßóù áðü ôï îåíïäï÷åßï EPIROS. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï: 210 9622696

ÎÕËÏÕÑÃÉÊÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ (ìç÷áíçìáôá), ðëÞñùò åîïðëéóìÝíï, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç êáé ôéìÞ åõêáéñßáò. ôçëÝöùíï: 6974604557, 2665022225 ÏÉÊÏÐÅÄÏ: åíôüò ïéêéóìïý Ìáõñïõäßïõ 300 ô.ì., 200 ì. áðü Å.Ï. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï: 6944737132 ÃÊÁÑÓÏÍÉÅÑÁ, 3åôßáò óôç ÃñÜììïõ óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ôçë.:6932285097 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÖÏ ÌÐÉÆÏÕ - ÅÉÄÙÍ ÄÙÑÏÕ - ÄÅÑÌ.ÅÉÄÙÍ óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ ëüãù áíá÷þñçóçò. Ôçë:6932285097 ÉÓÏÃÅÉÏ 150 ô.ì. çìéôåëÝò óå ìïíïêáôïéêßá óôïí Áã. Ãåþñãéï ÐáñáðïôÜìïõ, óå êáëÞ ôéìÞ. Ðëçñïöïñßåò: 2665092110 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ 3Üñé äéáìðåñÝò ìå èÝá óôç èÜëáóóá. Ïäüò Êïõãêßïõ ÊéÜöáò Çãïõìåíßôóá. Ôçë.: 6932090830, 2665026136 Mercedes êïìðñÝóïñ Å 200 (2000 ê.å.) áõôüìáôç ìå ðïëëÜ Ýîôñá óå Üñéóôç êáôÜóôáóç. ÔçëÝöùíï: 69774196777 ÏÉÊÏÐÅÄÏ 290 ô.ì. ïéêïäïìßóçìï óôçí 3ç Ð.Å. Ôçë: 2665025657 ÌÇ×ÁÍÅÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ: Ðùëïýíôáé ìåôá÷åéñéóìÝíåò ìç÷áíÝò áõôïêéíÞôùí (TOYOTA CARINA êáé CELICA). Ôçë: 6974760570 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ óýã÷ñïíá êáé ðïëõôåëÞ óôï êÝíôñï ôçò Çãïõìåíßôóáò: ôçë: 2665025804 êéí.: 6932459601 ÐÙËÅÉÔÁÉ ÏÉÊÏÐÅÄÏ 6 ÓÔÑÅÌÌÁÔÙÍ ÓÔÏ ÌÁÕÑÏÕÄÉ ÅÐÉ ÔÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÏÄÏÕ ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁÓ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 7Ï ×ËÌ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÇË: 6976130079 Πωλείται οικοπεδο 70 στρεµµάτων σε τιµή ευκαιρίας.(οδός Αθηνά

πίσω από το Ήπειρος)τηλ: 2665025657Πωλείται οικόπεδο στο άνω Καρυώτη Παραµυθιάς 1950 τ.µ. εντός σχεδίου, ήσυχη περιοχή, θέα, ασφαλτόδροµος. Χωρίζεται σε τρία άρτια οικόπεδα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26510325720 (Πατσούρας Χαράλαµπος) 2665091488 (Σιώχος Γεώργιος πωλείταιαυτοκίνητο επαγγέλµατικό κλειστό (VAN) σε κλή κατάσταση. τηλ:6933369881 Ζητούνται 3 άτοµα (άνω των 22 ετών) για εργασία από το χώρο τους, µέσω Η/Υ, µερική ή ολική απασχόληση. Πληροφορίες: 6975593625 ή στο site www.time-for-money.g


15

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ 1. 800 ΑΕΒΕ 2. SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε 3. ΑΥΓΕΡΗΣ Σ. ΘΑΝΑΣΗΣ 4. ΒΑΛΕΚΑΡ∆ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΒΑΝΤΟΛΑ ΑΕΒΕ 6. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΒΑΡ∆ΑΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΒΕΛΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 10. ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11. ΒΕΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε 12. ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ 13. ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14. ΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΩΤΗΡ. ΟΕ 15. ΓΑΡΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16. ΓΕΙΤΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 17. ΓΕΛΕΚΗΣ ∆. & ΣΙΑ Ο.Ε 18. ΓΕΩΛ∆ΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 19. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε 21. ΓΙΩΤΗΣ Γ. -ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ Β. Ο.Ε 22. ΓΚΑΡΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 23. ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24. ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 25. ΓΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ 26. ΓΚΟΛΑΣ Σ. Α.Ε 27. ΓΚΟΥΜΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε 28. ΓΚΟΥΤΣΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 29. ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 30. ∆ΕΛΤΑ ΛΑΙΝ ΕΠΕ 31. ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ 32. ∆ΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33. ∆ΟΥΜΑ ∆. ΥΙΟΙ Ο.Ε. 34. ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 35. ∆ΡΟΥΒΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 36. ΕΕ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΟΥΜΑ 37. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ 38. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 39. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 40. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 41. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε 42. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 43. ΖΙΑΓΚΑΣ Ι.& ΣΙΑ Ο.Ε 44. ΖΩΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 45. ΖΩΝΙ∆ΗΣ Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 47. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 48. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ 49. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 50. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤ ΑΡΧΙΜΑΝ∆Ρ 51. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 52. ΚΑΖΑΖΗΣ Α.-ΣΤΑΥΡΟΥ Ι. Ο.Ε 53. ΚΑΖΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 54. ΚΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55. ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56. ΚΑΜΗΝΑΣ ΚΙΜΩΝ 57. ΚΑΜΗΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Ε. 58. ΚΑΜΠΕΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 59. ΚΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 60. ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 61. ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 62. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε 63. ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 64. ΚΑΡΡΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ 65. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 66. ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΥΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 67. ΚΑΨΙΩΧΑΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε 68. ΚΙΤΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 69. ΚΛΗΡ.Κ.ΜΕΓΑ-Ε.ΤΑΤΣΗ Ο.Ε 70. ΚΟΝΤΑΞΗΣ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΑΕΕ 71. ΚΟΣΟΒΙΤΣΑΣ ΟΕ 72. ΚΟΤΣΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 73. ΚΡΑΝΑ ΥΙΟΙ ∆. ΑΕΕ 74. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Α - ΝΤΙΝΟΣ ∆ ΟΕ 75. ΚΥΡΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 76. ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 77. ΚΩΤΣΙΑΣ Ι. -ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ∆. Ο.Ε 78. ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 79. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 80. ΛΑΠΠΑ ΣΤΕΛΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ 81. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 82. ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 83. ΛΙΣΓΑΡΑΣ Σ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε ΟΕ 84. ΛΟΥΠΑΣ ∆.-ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Χ. Ο.Ε 85. ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 86. ΜΑΚΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 87. ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 88. ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 89. ΜΑΣΤΑΚΑΣ Κ.-ΜΑΣΤΑΚΑΣ Γ.ΟΕ 90. ΜΗΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 91. ΜΙΧΑΗΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 92. ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

93. ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 94. ΜΠΕΧΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 95. ΜΠΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 96. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 97. ΜΠΡΑΓΙΑΣ Κ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε 98. ΝΑΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 99. ΝΑΣΤΟΣ Κ. -ΓΚΟΡ∆ΑΣ Κ. Ο.Ε 100. ΝΕΣΣΗΣ Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 101. ΝΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ 102. ΝΟΥΣΙΑΣ Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 103. ΝΤΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 104. ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 105. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 106. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 107. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ Κ. ΛΑΜΠΡΟΣ 108. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΜΑΙΡΗ 109. ΠΑΠΠΑΣ ∆ΗΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 137. ΤΑΛΑΡΗ ΑΦΟΙ Σ. Ο.Ε 138. ΤΑΛΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 139. ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 140. ΤΖΙΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 141. ΤΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ 142. ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 143. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ 144. ΤΣΑΜΗ -ΤΣΙΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ 145. ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 146. ΤΣΙΤΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ 147. ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 148. ΤΣΟΥΜΠΟΥ Α & ΣΙΑ ΟΕ 149. ΤΣΟΥΝΗΣ Ε.-ΤΣΟΥΝΗΣ Η. ΟΕ 150. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 151. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Α.Ε. 152. ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

110. ΠΑΠΠΑΣ Χ.ΟΙΚ.ΠΡΟ ΗΠΕΙΡΟΥ 111. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 112. ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε. 113. ΠΑΥΛΟΥ ΑΕ 114. ΠΕΠΟΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 115. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ Χ.-ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ν. ΒΛΑΧΟΣ Α. Ο.Ε 116. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 117. ΠΟΤΣΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε 118. ΠΡΑΣΣΟΣ Θ.& Α. ΟΕ 119. ΡΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 120. ΡΙΖΟΥ ΒΕΡΑ 121. Σ∆ΟΥΚΟΣ ΑΕ 122. ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 123. ΣΙΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 124. ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ 125. ΣΙΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 126. ΣΚΟΡ∆Α ΑΦΟΙ Χ. Ο.Ε 127. ΣΟΠΙΚΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 128. ΣΟΥΡΕΛΗ ΡΟ∆ΑΝΘΗ 129. ΣΠΥΡΟΥ Μ.- Μ.∆ΑΛΑΓΓΕΛΗΣ Ο.Ε 130. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ.& ΜΙΧ Ο.Ε 131. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 132. ΣΤΟΑ ΛΟΥΛΗ 133. ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ Π.Ε. 134. ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΥ ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 135. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 136. ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

153. ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε 154. ΧΑΤΖΗ ∆. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 155. ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 156. ΒΛΑΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 157. MODESCO HOLDINGS CO LIMITED ΕΠΕ 158. MPB PUBLIC CO LTD ΥΠ.ΕΛΛΑ∆.MARFIN 159. Α ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 160. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 161. Β ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 162. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ (VIDEOLAND) 163. ΒΑΡΦΗΣ ΗΛΙΑΣ 164. ΒΛΑ∆ΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 165. ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 166. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 167. ΓΙΩΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 168. ΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 169. ΓΚΟΤΖΟΥ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ 170. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 171. ∆ΑΜΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 172. ∆Ω∆ΩΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ 173. ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ 174. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 175. ΖΗΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 176. ΗΠΕΙΡΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. 177. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 178. ΚΑΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

179. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 180. ΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 181. ΚΑΡΑΤΑΣΙΤΣΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 182. ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 183. ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 184. ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 185. ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 186. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 187. ΜΗΤΡΟΥ ΕΛΠΙ∆Α 188. ΜΠΑΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 189. ΜΠΕΣΙΟΥ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 190. ΩΚΕΑΝΟΣ ΕΠΕ 191. ΣΕΑΣ 192. ΚΑΤΣΙΟΣ ΑΕ 193. ΓΙΑΝΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 194. ΑΝΕΚ LINES 195. MINOAN LINES 196. ΦΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 197. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ "NARCOCONTROL" 198. ΧΥΤΑ ΚΟΡΙΤΙΑΝΗΣ 199. SUPER CARGO 200. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 201. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 202. ΤΣΟΥΚΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 203. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΥΓΕΙΑ" 204. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 205. ΧΑΡΙΣΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 206. ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 207. ΝΤΙΝΟΥ ΚΡΙΣΤΑ 208. ΣΤΑΘΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 209. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210. ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΕ 211. ΠΑΠΠΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 212. ΚΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 213. ΤΣΑΠΟΥ ΑΡΕΤΗ 214. ΕΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 215. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ ΟΕ 216. ΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 217. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 218. ΡΑΜΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 219. ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 220. ΟΑΕ∆ ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 221. ΘΩΜΑΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 222. ΚΟΣΙΩΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 223. ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΟΙ 224. ΚΙΤΟΣ ΙΩΣΗΦ & ΣΙΑ 225. ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 226. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 227. ΜΑΛΛΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 228. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ 229. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ 230. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 231. ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 232. ΜΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 233. ΖΩΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 234. ΛΕΝΤΖΑΡΗ ΑΜΑΛΙΑ 235. ΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 236. ΚΤΕΛ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 237. ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΕΡΩΝΤΑ 238. Σ∆ΟΕ 239. S/M DIA 240. S/M ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 241. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ∆.ΑΕ 242. ΡΟΛΛΟΥ Α.-ΤΣΑΛΟΥ Α. 243. ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΑΣΤΕΡΩ 244. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 245. ΤΑΚΛΑΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 246. ΚΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 247. ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΡΗΣ 248. ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 249. ΓΙΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 250. ΚΑΤΣΙOY-ΣΟYΦH ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 251. ΝΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 252. ΤΑΚΑΛΕΤΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 253. ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 254. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 255. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 256. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 257. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 258. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 259. ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 260. ΤΣΑΠΟΥ ΑΡΕΤΗ 261. ΚΑΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 262. ΒΕΡΜΠΗΣ-ΤΣΩΝΗΣ ΑΕ 263. ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ 264. ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΕ 265. ΚΩΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 266. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 267. ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 268. HONDOS CENTER 269. ΜΠΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ο υπόλοιπος κατάλογος στην εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ


16

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΑΝΑ ΧΟΛΗ Συνέχεια από τη σελίδα 1

φορτωµένο. Λίγο δια φορετικά, το ίδιο όµως ή και πε ρισσότερο φονικά, αφού απ’ αυτά τα όπλα κα νείς συνηθισµένος, κανείς φτωχός πολίτης δεν µπορεί να προφυλαχτεί και να γλιτώσει. Ποιος µιλάει για ντουφέκια, κανό νια, µπαρούτια και για τα άλλα πανάκριβα αξεσουάρ του παλιού πολέµου. Πά νε αυτά ξεχαστήκανε, η πρόοδος δεν άφησε ανέγγιχτο τον παλιό, τον παραδοσιακό πόλεµο. Τον πόλεµο µπάλα µε µπάλα, µε νικητές, νικηµένους και θύµατα κι από τις δυο µεριές. Οι σηµερινοί πόλεµοι είναι οικονοµικοί κι έχουν να κάνουν µε µεγάλα συµφέροντα, µε δάνεια, τοκοχρεολύσια, τό κους και δε µιλάµε για τους νόµιµους, αλλά για εκείνους που καθορίζονται από αδίστακτους κι ανάλγητους τοκογλύφους δανειστές που εµπορεύονται, που εκµεταλλεύονται την ανάγκη. Μ’ αυτού του είδους τους δανειστές, επιβάλλεται, να µην µπλέκουν κράτη όπως είναι το δικό µας που δυστυχώς δεν ακολούθησε αυτόν τον κανόνα και να τα αποτελέσµατα, τα ζούµε και κα νείς δεν ξέρει ως πότε. Οι σηµερινοί οικονοµικοί πόλεµοι που όταν χρειάζεται στηρίζονται στους πα λιούς, κινούνται στα χνάρια της παγκοσµιοποίησης που επιδιώκει την κατάργηση της γλώσσας, της θρησκείας, της παιδείας, της ιστορίας, του πολιτισµού, της οικονοµίας, του Κράτους, της Εθνικής κυριαρχίας των λαών. Ποιος ήταν αλήθεια ο στόχος της φασιστικής Γερµανίας του Χίτλερ στην Ελ λάδα; Ήταν όλα όσα µόλις είπαµε, ήτα ν ακόµα η ακραία εξαθλίωση και γιατί όχι, ο αφανισµός των Ελλήνων. Τους άρεσε πολύ η Ελλάδα ως γεωγραφικός χώρος – σε ποιόν δεν αρέσει – και δεν ανεχόταν την παρουσία των Ελλήνων σ’ αυτόν τον δικό τους εδώ και χιλιάδες χρόνια χώρο κι ονειρευόταν µια Ελλάδα χωρίς έλληνες, µια Ελλάδα Γερµανική, κι έκαναν ό, τι µπορούσαν να πετύχουν το στόχο τους, µόνο που λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο, χωρίς τους Έλληνες. Μάθανε όµως στην πορεία και στην ε ξέλιξη του πολέµου τους Έλληνες που τους πολεµήσανε σκληρά και καθυστερήσανε την επίθεσή τους κατά της Ρωσίας. Κρατήθηκε ανοιχτή η διώρυγα του Σουέζ και η Μ. Ανατολή και κέρδισε χρόνο η Αµερική να ετοιµαστεί και

να µπει στον πόλεµο. Οι Γερµανοί και τα τσιράκια τους Ιταλοί, Βούλγαροι, Αλβανοί, υποχρεώθηκαν να κρατήσουν στην Ελλάδα πολλές στρατιωτικές δυνάµεις, αποδυναµώνοντας το µέτωπο της Ρωσίας. Κι όπως δείχνουν τα πράγµατα ιδίως αυτόν τον καιρό, οι Γερµανοί δεν ξέχασαν όσα πέ ρασαν , όσα έχασαν εξαιτίας του ηρωισµού και της αυτοθυσίας των Ελλήνων. Να θυµηθούµε ότι είχανε φτάσει στο διαµελισµό, ή στον τεµαχισµό της Ελ λάδας σε κρατίδια. Είχανε επιβάλει οι κονοµική αποµόνωση των διαφόρων περιοχών, κάνανε δηλαδή κάτι που συ γγενεύει µε τις οικονοµικές ζώνες που σχεδιάζουν οι αρχιτέκτονες της νέας υποδούλωσης, της νέας κατοχής της πατρίδας µας. Σ’ αυτό το γεγονός, την οικονοµική δη λαδή αποµόνωση. Στην απαγόρευση µε άλλα λόγια της κυκλοφορίας αγαθώ ν και ανθρώπων στις διάφορες περιοχές, είχε την αρχή της η λιµοκτονία που θέρισε εκατοντάδες χιλιάδες Έλ ληνες στη διάρκεια της κατοχής. Η πείνα λοιπόν, οι καθηµερινοί οµαδικοί θάνατοι εξαιτίας της. Οι αρρώστιες, οι κακουχίες, ο φόβος, οι εκτελέσεις α κόµα και οµαδικές. Οι εµπρησµοί δα σών και χωρικών, οι καταστροφές δρόµων, σιδηροδροµικών γραµµών, γεφυρών, λιµανιών, αεροδροµίων, εργοστασίων, πλοίων, αεροπλάνων, σιδηροδρό µων, η αρπαγή του Ελληνικού πλού του ακόµα και του αποθέµατος σε χρυ σό της Τράπεζας της Ελλάδος, συνθέτανε το τραγικό σκηνικό στο οποίο ζούσανε οι καταδικασµένοι σε θάνατο Έλληνες. Όλα είχαν παραδοθεί στη ληστρική µανία των Γερµανών, που µιµούνταν και συναγωνίζονταν τους Ούννους του Αττίλα και του άλλου Μογγόλου, αρχηγού τους, γνωστού για τη σκληρήτητα και την εγκληµατικότητα αλήστου µνήµης Τζεγκις Χαν. Πρώτη και µε διαφορά η Πατρίδα µας όπως πάντα σε αγώνες, θυσίες, τραυµατισµούς, αναπηρίες, θανάτους, υλικές ζηµιές, ανατινάξεις κάθε αξιόλογου έργου και µάλιστα µέχρι την τελευταία στιγµή της εδώ παρουσίας τους. Να θυµηθούµε για παράδειγµα τα Κα λάβρυτα, την Παραµυθιά, το Γοργοπόταµο, τα χωριά του Αµαρίου της Κρήτη ς που πλήρωσαν µε τη ζωή των αντρών και των παιδιών και το κάψιµο των σπιτιών τους από τους σύγχρονους Ούννους, που εκδικήθηκαν την ηρωική απαγωγή του στρατηγού τους Κράιπερ. Πολλά από τα χωριά αυτά πάθανε ολοκληρωτική καταστροφή και εγκαταλείφτηκαν. Οι αγώνες, οι θυσίες, οι ηρωισµοί του

Ελληνικού λαού αναγνωρίστηκαν και εγκωµιάστηκαν από πολλούς επώνυµους που είχαν εµπλακεί στον πόλεµο που τα γεγονότα ήταν νωπά και το Ελληνικό αίµα ακόµα άχνιζε. Να θυµηθούµε τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας τον Τσόρτσιλ που είπε εκείνο το αξέχαστο, το τιµητικό ότι από δω και πέρα δεν θα λέµε ότι οι Έλληνες πολεµάνε σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες πολεµάνε σαν έλληνες. Πολύ µεγάλα λόγια αυτά. Τιµούν τους Έλληνες, τιµούν όµως περισσότερο αυτόν που τα είπε. Όµως, οι µετά από αυτόν ισχυροί της Αγγλίας ξεχάσανε και τον ηρωισµό των Ελλήνων αγωνιστών και τι είχε πει γι’ αυτούς ο τότε Πρωθυπουργός τους. Κι από τότε και µετά και ως σήµερα τους έχοµε στα Εθνικά µας θέµατα συνεχώς απέναντι. Είναι αυτοί που µας δηµιούργησαν εκ του µηδενός το µεγάλο πρόβληµα της Κύπρου. Είναι αυτοί που σκοτώσανε τους ήρωες της ΕΟΚΑ. Είναι αυτοί που βάλανε πλάτη στους Τούρκους να καταλάβουν και να θεωρούν δική τους τη µισή Κύπρο. Είναι αυτοί που βάζουν πλάτη υπέρ των Σκοπίων που θέλουν να λέγονται ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και να επεκτείνουν λέει την µικρότητα τους ως τον …Όλυµπο!!! Στα παραπάνω υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η µια είναι γνωστή «ιδού η Ρόδος». Η άλλη έχει σχέση µε τη µακαρίτισσα τη Βάβω µου την Αγγελική που µου έλεγε: Άµα παιδί µου ξεχάσει ο άνθρωπος ποιος είναι. Άµα δεν ντρέπεται, τότε βγάζει τα τσιόλα, µένει όπως τον γέννησε η µάνα του, βάνει το σκούφο στραβά και βγαίνει καµαρωτός στο πα ζάρι! Αν η Βάβω µου ζούσε σήµερα τα ίδια θα ‘λεγε για τους Σκοπιανούς… Είναι οι Άγγλοι τέλος αυτοί που µόλις χθες φτιάξανε το λεγόµενο ριάλιτι σό ου, την τηλεοπτική δηλαδή εκποµπή µε την οποία ως γνήσιες κατίνες επιδιώκουν το διασυρµό της Ελλάδας. Αν ό µως διασύρονται και γελοιοποιούνται κάποιοι από τέτοιες αθλιότητες, αυτοί είναι οι ίδιοι, είναι αυτοί που σοφίστηκαν, πλήρωσαν, δηµιούργησαν και πρό βαλλαν αυτό το εµετικό βοθρόλυµµα. Και τέλος, µε ποιο ηθικό ανάστηµα διακωµωδούν την Ελλάδα αυτοί που κλέψανε και κατακρατάνε τους µισούς αρχαιολογικούς θησαυρούς της και τη µισή Ελληνική γλώσσα; Ας µας επιστρέψουν τα κλεµµένα και µετά το συ ζητάµε. Ως τότε, ας σιωπούν, ας µην προκαλούν, ας πάψουν να µισούν, να ζηλεύουν, να λοιδορούν τους έλληνες κι ας το πάρουν απόφαση: η Ελλάδα είναι µια στον κόσµο και δε θα χαθεί. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και το απέδειξε πολλές φορές και δε θα χάσει το στοίχηµα κι αυτή τη φορά! Εκείνος όµως που υπερέβαλε τους πά

ντες σε θαυµασµό και ύµνους για τον Έλληνα στρατιώτη, ήταν ο ίδιος ο Χίτλερ, παρότι πλήρωσε ακριβά τις πολεµικές αρετές και επιδόσεις του. Η Ελλάδα όµως έτσι και αλλιώς είχε καταστραφεί εξαιτίας του. Κατόρθωσε όµω ς να σταθεί στα πόδια της, να επουλώσει τις πληγές, να ανακάµψει, να µπει σε ανοδική πορεία και να συνεχίσει, ως τότε που ολέθριες επιλογές τη φρενάρανε. Ως τότε που η πολιτική µας ζωή άρχισε να κυριαρχείται µε αυξανόµενο ρυθµό από το κοµµατικό συµφέρον, την ακόρεστη δίψα της εξουσίας, τις προσωπικές φιλοδοξίες, άσχετα αν αυτά συµβαδίζανε µε το συµφέρον του λαού και του έθνους. Χρειαζόταν όµως για όλα αυτά, αλλά και για την κάλυψη των δαπανών της κοµµατικής πελατείας, χρήµατα και επειδή δεν υπήρχαν, καταφεύγανε στο δανεισµό, στον αλόγιστο δανεισµό. Κι ενώ οι κατά καιρούς κυβερνητικοί, πολιτικοί και οικονοµικοί παράγοντες βλέπανε ότι αυτή η ταχτική οδηγεί στην πτώχευση και την καταστροφή, αυτοί το βιολί τους. Και µοιραία φτάσαµε ή πιο σωστά µας φτάσανε στη σηµερινή κατάσταση που δεν ελέγχεται. Και µοιραία έγινε η Ελλάδα το µαύρο πρόβατο, έγινε παράδειγµα προς αποφυγή, έγινε ρεζίλι σε όλο τον κόσµο! Ποια η Ελλάδα! Και δώσαµε το δικαίωµα στους Χιτλερικούς νεώτερης κοπής να µας βρίζουν, να µας αποκαλούν τεµπέληδες, απατεώνες, κλέφτες και να κάνουν ότι µπορούν να µας οδηγήσουν στη χρεοκοπία. Ξεχνάνε πόσες φορές χρεοκοπήσανε οι ίδιοι. Πόσες φορές κερδίσανε τον επίζηλο τίτλο του βασιλιά της χρεοκοπίας. Ξεχνάνε και κάτι ακόµα, πόσα χρωστάνε στην Ελλάδα από πολεµικές αποζηµιώσεις. Για αυτές µίλησε ένας δικός τους άνθρωπος ο γνωστός οικονοµολόγος ΑΛΜΠΕ ΧΤ ΡΙΣΛ που είπε: Αν η Ελλάδα διεκδικούσε τις πολεµικές αποζηµιώσεις από το γερµανικό κράτος, τότε η Γερµανία θα χρεοκοπούσε. Χαρακτηρίζει δε τη Γερµανία ως το µεγαλύτερο αµαρτωλό Κράτος της νεότερης οικονοµικής ιστορίας, που πρέπει να ευγνωµονεί την Ελλάδα γιατί δε διεκδίκησε τις οφειλόµενες αποζηµιώσεις. Και µια και το ‘ φερε η κουβέντα ρωτάµε: Ποίος ή ποιοι και µε ποιο δικαίωµα στερήσανε από τα θύµατα του Χιτλερισµού στην Ελλάδα 450 δις ευρώ; Ως προς την ουσία δεν έχουµε να πούµε τίποτα. Τα είπε όλα ο Γερµανός οικονοµολόγος. Τελειώνοντας, θα πούµε στους Γερµανούς µανιώδεις υβριστές µας: Αντί του µάνα χολή. Αχάριστοι και αγνώµονες Χιτλερίσκοι. Κώστας Σπυρόπουλος


17

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Εσείς & η Υγεία σας Μασήστε αργά, γλιτώστε κιλά! Οι άνδρες τρώνε πιο γρήγορα από τις γυναίκες

Οι άνδρες τρώνε µε πολύ πιο γρήγορο ρυθµό σε σχέση µε τις γυναίκες, µε αποτέλεσµα να κα τα ναλώνουν κατά µέ σο όρο περίπου 80 θερµίδες ανά λεπτό έναντι 52 θερµίδων που κα ταναλώνουν οι γυναίκες. Εξ άλλου, η ταχύτηταπου τρώει κα νείς σχετίζεται µε το βά ρος του, γι' αυτό οι παχύ σαρκοι τρώνε κατά µέσο όρο πιο γρήγορα από τα άτοµα µε φυσιολογικό βάρος.Αυτά είναι τα βασικά συµπεράσµατα δύο αµερικανικών µελετών, που εξέτασαν τη σχέση ανάµεσα στην ταχύτητα που τρώµε, στο βάρος και στο φύλο.Οι έρευνες που βασίστηκαν σε εργαστηριακά πειράµατα, παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συ νέδριο της Εταιρίας Παχυσαρκίας των ΗΠΑ στο Ορ λάντο, από την καθηγήτρια ∆ιαιτολογίας Κάθλιν Μέ λανσον.Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι τρώνε γρήγορα, καταναλώνουν κατά µέσο όρο 87 γραµµάρια τροφής ανά λεπτό, ενώ όσοι τρώνε αργά καταναλώνουν 70 γραµµάρια το λεπτό.Οι άνδρες που τρώνε αργά, τηρούν όµοιο ρυθµό µε αυτό των γυ ναικών που µασάνε αργά το φαγητό τους, δηλαδή στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει απόκλιση µεταξύ των φύλων στην ποσότητα τροφής που καταναλώνουν. Αντίθετα οι άνδρες που τρώνε γρήγορα, καταναλώνουν περισσότερη τροφή από τις γυναίκες που επίσης µασάνε γρήγορα την τροφή τους. Οι έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει στενή συσχέτιση ανάµεσα στο ρυθµό που τρώει κανείς και στον ∆είκτη Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ). Όσοι έχουν υψη λό ∆ΜΣ, τρώνε αρκετά πιο γρήγορα από όσους τρώνε αργά. Αυτό, κατά την ∆ρ Μέλανσον, εξηγείται πιθανότατα από το γεγονός ότι οι παχύσα ρκοι έχουν µεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκε ς.Εξάλλου, µεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι τρώνε τα ολικής άλεσης (ανεπεξέργαστα) δηµητριακά πιο αργά από τα κατεργασµένα δηµητριακά. Αυτό οφείλεται στο ότι τα δηµητριακά ολικής άλεσης έχουν περισσότερες φυτικές ίνες και απαιτούν περισσότερο µάσηµα. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, αν και η σχέση της ταχύτητας κατανάλωσης της τροφής µε την παχυσαρκία βρίσκεται υπό διερεύνηση ακόµα, η νέα µελέτη δείχνει πως το να τρώει κανείς αργά, έχει ως αποτέλεσµα να καταναλώνει αρκετά λιγότερες θερµίδες και συνεπώς µικρότερες πιθανότητες αύξησης του βάρους του. Το «SΝaPshot» ελέγχει 14 βασικά γονίδια Γενετικό τεστ ευρέως φάσµατος βοηθά στην εξατοµίκευση της αντικαρκινικής θεραπείας Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος είναι η χειρουργική θεραπεία (WHO 1998) Αµερικανοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα νέο, ευρέως φάσµατος, γενετικό τεστ, που ελέγχει ταυτόχρονα σε ένα ασθενή την ύπαρξη ή όχι πολλών γονιδίων που εµπλέκονται στον καρκίνο. Το τεστ, µε την ονοµασία «SΝaPshot», αναζητά γρήγορα τυχόν µεταλλάξεις σε γονίδια-κλειδιά των καρκινοπαθών, ώστε,

ανάλογα µε την κάθε ξε χωριστή περίπτωση, να τύχουν πιο εξατοµικευµένης και άρα πιο αποτελεσµατικής θεραπείας, κάτι που θα αυξήσει το ποσοστό επιβίωσής του ς.Το τεστ ελέγχει 14 γονίδιακλειδιά και ενώ αρχι κά εφαρµόστηκε σε ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα, πλέον έχει επεκταθεί και σε άλλες µο ρφές καρκίνου. Η ανάλυση του γενετικού «προφίλ» του καρκίνου ενός ασθενούς κερδίζει συνεχώς έδαφος τελευταία, αλλά µέχρι τώρα συνήθως εστιάζεται σε συγκεκριµένα µεµονωµένα γονίδια. Είναι η πρώτη φορά που τυγχάνει κλινικής εφαρµογής ένα τεστ, το οποίο καλύπτει µια τόσο ευρεία γκά µα γονιδίων. Οι ε ρευνητές, µε επικεφαλής την ∆ρ Λέτσια Σέ κουιστ του Γενικού Νο σοκοµείου της Μασαχουσέτης στη Βοστόνη, που δηµοσίευσαν τη σχετική µελέτη στο επιστηµονικό έντυπο Annals of Onco logy, θεωρούν ότι µελλοντικά τέτοια τεστ θα αποτελέσουν ρουτίνα στην ιατρική. Οι ερευνη τές αξιοποίησαν και βελτίωσαν µια τεχνική που χρησιµοποιείται εδώ και λίγα χρόνια από ορι σµένα εγκληµατολογικά εργαστήρια και επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση α ρκετών γονιδίων τω ν υπόπτων. Η οµά δα της ∆ρ Σέκουιστ έκανε το νέο τεστ σε 589 ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα, από τους οποίους οι µισοί (51%) διαπιστώθηκε ότι είχαν τουλάχιστον µία µετάλλαξη καρκινικού γονιδίου ή άλλη γενετική ανωµαλία, όπως την µετατόπιση ενός τµήµατος του DNA σε λάθος χρωµόσωµα. Οι πιο συνηθισµένες µεταλλάξεις που εντοπίστηκαν στους καρκινοπαθείς, αφορούσαν τα γονίδια KRAS (24%), EGFR (13) και ALK (5%). Από τους 353 ασθενείς µε προχωρηµένο καρκίνο, σχεδόν οι µισοί (170) είχαν µεταλλάξεις ή άλ λες γενετικές ανωµαλίες που θα µπορούσαν δυ νητικά να αντιµετωπισθούν µε νέες θεραπείες. Αυτοί οι ασθενείς θα µπορούσαν να συµµετάσχουν σε κλινικές δοκιµές νέων φαρµάκων που «στοχεύουν» στις συγκεκριµένες µεταλλάξεις των γονιδίων.Το τεστ, που κοστίζει περίπου 350 ευρώ, προς το παρόν παρέχεται α πό ένα δίκτυο 14 νοσοκοµείων και κλινικών στις ΗΠΑ. «Η επιλογή της σωστής (εξατοµικευµένης) θεραπείας µπορεί να αυξήσει το επίπεδο θετικής α νταπόκρισης των ασθενών από 20-30% που είναι σήµερα, σε 60-75%, γεγονός που θα βελτιώσει τις πιθανότητές επιβίωσης», υπογραµµίζει η ∆ρ Σέκουιστ. Ένοχο το βούτυρο Τελικά το τυρί δεν αυξάνει τη χοληστερόλη Γιατροί και διατροφολόγοι συνήθως συστήνουν την αποφυγή όλων των ζωικών λιπαρών προκειµένου να µειωθεί η χοληστερόλη, αλλά τώρα ∆α νοί επιστήµονες έρχονται να αντικρούσουν την οδηγία αυτή, αποφαινόµενοι ότι τελικά το τυρί δεν είναι «κα

Μ Ο Ρ ΙΑ Κ Η B ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ, ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ. ΤΗΛ.6976646291,6979644277

ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥΣ -ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ

ÐÁÉÄÉÊÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ

Νάστος Νικόλαος Χειρούργος Μαιευτήρας Γυναικολόγος Παπάζογλου 16 & Κ άνιγγος Ιωάννινα Τηλ – fax: 2651078488, κιν.: 6947421825 email: astos.nikos@yahoo.com

ÌÁÓÉÁÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Åõáããåëéóôñßáò 2 Çãïõìåíßôóá Ôçë. 26650 25713

κό» και δεν θα πρέπει να εντάσσεται στην ίδια κατηγορία µε το βούτυρο.Όπως προκύπτει από στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν στο επιστηµονικό έντυπο American Journal of Clinical Nutrition, οµάδα ειδικών από το Πανεπιστήµιο της Κοπεγχάγης διαπίστωσε ότι τα άτοµα που κατανάλωναν καθηµερινά τυρί είχαν χαµηλότερη LDL («κακή») χοληστερόλη, συγκριτικά µε άτο µα που έτρωγαν όµοια ποσότητα βουτύρου. Η πρώτη οµάδα επίσης δεν είχε υψηλότερη LDL χοληστερόλη, όταν συγκρίθηκε µε άτοµα που έκαναν φυσιολογική διατροφή. Η έρευνα Οι ∆ανοί επιστήµονες έκαναν την έρευνα προκειµένου να καταγράψουν τις επιδράσεις του τυ ριού και του βουτύρου στους καρδιακούς παράγοντες κινδύνου, όπως η HDL («καλή»), η LDL και η ολική χοληστερόλη. Επέλεξαν λοιπόν 50 άτοµα, µετά από τη δηµοσίευση σχετικής αγγελίας σε τοπικές εφηµερίδες. Κάθε εθελοντής ετέθη σε ελεγχόµενη διατροφή και προσέθετε µια συγκεκριµένη ποσότητα τυριού ή βουτύρου στο καθηµερινό του διαιτολόγιο. Καθ’ όλη τη διά ρκεια της µελέτης, κάθε συµµετέχων συγκρινόταν µε τον ίδιο του τον εαυτό, ώστε να καταγράφονται οι σωµατικές αλλαγές που προκαλούσε η διατροφή. Οι ερευνητές παρείχαν στους εθελοντές τυρί ή βούτυρο από αγελαδινό γάλα, που αναλογούσε στο 13% της ηµερήσιας ενεργειακής πρόσληψης από λιπαρά.Κατά τη διάρκεια τω ν έξι εβδοµάδων που ακολούθησαν, κάθε άτοµο κατανάλωνε την καθορισµένη ποσότητα τυριού ή βουτύρου και µετά ακολουθούσε διάστηµα 14 ηµερών που επέστρεφαν στην συνήθη δίαιτά τους. Στην συνέχεια άλλαζαν οµάδα και για έξι εβδοµάδες όσοι πριν είχαν καταναλώσει τυρί, τώρα κατανάλωναν βούτυρο και το αντίστροφο. Παρά το γεγονός ότι γενικά οι συµµετέχοντες είχαν καταναλώσει περισσότερο λιπαρά στο πλαίσιο της µελέτης (συγκριτικά µε την συνήθη διατροφή τους), όσοι είχαν φάει τυρί δεν είχαν αύξηση στην LDL ή την ολική χοληστερόλη. Αντιθέτως όσοι είχαν καταναλώσει βούτυρο είχαν κατά µέσο όρο 7% αύξηση στην LDL χοληστερόλη. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι, η HDL χοληστερόλη µειώθηκε ελαφρά στα άτοµα που είχαν καταναλώσει τυρί, συγκριτικά µε το βούτυρο. Οι ερευνητές εικάζουν ότι οι επιδράσεις µπορούν να αποδοθούν σε διάφορους παράγοντες. Για παράδειγµα, το τυρί είναι πλούσιο σε ασβέστιο, το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι αυξάνει την ποσότητα του λί πους που εκκρίνεται από το πεπτικό σύστηµα. Οι ε ρευνητές όντως ανίχνευσαν λίγο περισσότερο λίπος στα κόπρανα, την περίοδο που εθελοντές κατανάλωναν τυρί, αλλά όχι σε στατιστικά σηµαντικές ποσότητες. Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι η µεγάλη ποσότητα πρωτεžνης που περιέχουν τα τυριά καθώς και η διαδικασία ζύµωσής της, επηρεάζουν τον τρόπο πέψης τους από τον οργανισµό, συγκριτικά µε το βούτυρο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µελέτη υποστηρίχθηκε από το Συµβούλιο Γαλακτοκοµικών ΠροÑόντων και το Εθνικό Ερευνητικών Ινστιτούτο Γαλακτοκοµικών ΠροÑόντων της ∆ανίας.


18

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ØY×ÁÃÙÃÉÁ Ανέκδοτα

Farmville Η γιαγιά ζει τις τελευταίες της στιγµές και µε τρε µά µενη φωνή λέει στην αγαπηµένη εγγονή της: - Παιδάκι µου σε σένα αφήνω όλη µου τη γη, µε τα σπίτια, τα ζώα, τα δέντρα και 27.000.000 µετρητά, µόνο υποσχέσου µου ότι θα τα φροντίζεις κάθε µέ ρα... - Βεβαίως γιαγιούλα µου, µα... που είναι όλα αυ τά; - Στο Farmville στο Facebook... Να και το password! Rewind please! Ο ΓΑΠ είναι καλός πρωθυπουργός αλλά σε RE WIND!! Σκέψου τα όλα µε αυτή τη σειρά: Αρχικά µα ς ζητάει δηµοψήφισµα, έπειτα κουρεύει το χρέος κατά 50%, τέλος παίρνει και 110 δις από το ∆ΝΤ και µετά ανακοινώνει πως \"Λεφτά υπάρχουν!\" ... Ποιος µαλάκας του έδωσε ανάποδα το ντοσιέ; Ληστεία Μπαίνει ένας ληστής σε µία τράπεζα και φωνάζει: ΛΗΣΤΕΙΑ!! Μέσα στην αναµπουµπούλα και τον χα µό του πέφτει η µάσκα. Σκύβει, την πιάνει, την ξανα

φοράει. Πλησιάζει τον πρώτο που βλέπει µπροστά του και τον ρωτάει: - Λέγε ρε! Είδες καθόλου το πρόσωπό µου; - Τί να σας πώ κύριε ληστά... Λίγο τα µατάκια σας... ΜΠΑΜ, τον πυροβολεί. Πάει στον πα ραπέρα: - Εσύ είδες τίποτε; - Ε... Λίγο το προσωπάκι σας! ΜΠΑΜ, τον σκοτώνει κι αυτόν. Πάει και στη ν 3η και της λέει: - Εσύ δεν νοµίζω να είδες τίποτε, ε; - Εγώ σας ορκίζοµαι δεν είδα τίποτε, ο άνδρας όµως µου τα είδε όλα! Ryanair Oι επιβάτες µιας πτήσης της Ryanair κάθονται στις θέσεις τους και περιµένουν τους πιλότους. Σύντο µα, δύο άνδρες µπαίνουν στον αεροπλάνο, µε στολή πιλότου. Φορούν µαύρα γυαλιά. Ο ένας από τους δύο συνοδεύεται από έναν σκύλο για τυφλούς και ο άλλος βρίσκει το δρόµο του µε την βοήθεια ενός άσπρου µπαστουνιού. Προχωρούν στον δι άδροµο, µπαίνουν στο πιλοτήριο και ξανακλείνουν την πόρτα. Πολλοί από τους επιβάτες γελούν νευρικά και όλοι κοιτάζονται µε µία έκφραση που πηγαίνει από την έκπληξη στον φόβο ή τον σκεπτικισµό. Μερικoί ψάχνουν τις κάµερές τους. Μερικά

λεπτά α ργότερα οι µηχανές του αεροπλάνου ξεκινούν και το αεροπλάνο επιταχύνει στην πίστα. Τρέχει όλο και πιο γρήγορα και µοιάζει σα να µην πρόκειται να απογειωθεί ποτέ. Οι επιβάτες κοιτάζουν από τα πα ράθυρα τους και διαπιστώνουν ότι το αεροπλάνο κατευθύνεται ίσια σε µια λίµνη που βρίσκεται στο τέλος του διαδρόµου απογείωσης. Το αεροπλάνο τώρα τρέχει πολύ γρήγορα στην πίστα και πολλοί επιβάτες διαπιστώνουν ότι δεν πρόκειται να απογει ωθούν ποτέ και ότι όλοι θα πέσουν στην λίµνη. Οι φωνές των έντροµων επιβατών γεµίζουν το αεροπλάνο, αλλά αυτή ακριβώς τη στιγµή, το αεροπλάνο απογειώνεται γλυκά, χωρίς το παραµικρό πρόβληµα. Οι επιβάτες ηρεµούν, χαµογελούν, νιώθοντας λί γο ανόητοι που πίστεψαν σε αυτό το κακόγουστο α στείο. Λίγα λεπτά αργότερα το γεγονός ξεχάστηκε. Στο πιλοτήριο, ο πιλότος ψαχουλεύει το ταµπλό µε τα όργανα, βρίσκει το κουµπί του αυτόµατου πιλότου και τον βάζει σε λειτουργία. Λέει µετά στον συ γκυβερνήτη: - Ξέρεις τι πραγµατικά µε φοβίζει; - Όχι, απαντά ο άλλος. - Μια απ' αυτές τις µέρες, θα βάλουν τις φωνές πολύ αργά και θα πνιγούµε όλοι µας...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Υπερπολυτελές «αυτοκινούµενο» σπίτι

Ένα σπίτι - κοχύλι!

Αν µέχρι τώρα κάνατε απλώς συλλογές από βότσαλα και κοχύλια, µια οικογένεια από το Μεξικό σάς δίνει µια πιο προχωρηµένη ιδέα. Ένα σπίτι - κοχύλι! Η αρχιτεκτονική οµάδα Arquitectura Orgánica ανέλαβε να φέρει σε πέρας το πρωτότυπο έργο. Έπρεπε να ανακατασκευάσει ένα κατά τα άλλα συνηθισµένο σπίτι, που βρισκόταν στα περίχωρα της πόλης, έτσι ώστε να µοιάζει µε τεράστιο κοχύλι.

Αν βαριέστε να µένετε συνέχεια στο ίδιο µέρος, µην αλλάζετε σπίτι, πάρτε το µαζί σας και αφήστε το εκεί που σας βολεύει. Αν πάλι προγραµµατίζετε να κάνετε ένα µακρινό ταξίδι και επιθυµείτε να διαµείνετε σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, µην ξοδεύεστε, πάρτε το σπίτι σας µαζί σας! Ο λόγος για ένα τροχόσπιτο, διαφορετικό, όµως, από όλα τα άλλα. Αν ζητάτε ένα σπίτι µε υψηλές προδιαγραφές, το συγκεκριµένο τροχόσπιτο θα µπορούσε άνετα να γίνει η βασική σας κατοικία. Το «αυτοκινούµενο» σπίτι θυµίζει υπερπολυτελές διαµέρισµα και σας παρέχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, όπως χώρο υποδοχής, κρεβατοκάµαρες, πλήρως εξοπλισµένο µπάνιο και κουζίνα. Τα έπιπλα είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούν τους κραδασµούς. Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον κοµµάτι; ∆ιαθέτει και πάρκινγκ για το αυτοκίνητό σας! Τώρα που οι χώροι και οι χρόνοι στη ζωή µας µειώνονται όλο και πιο πολύ, µήπως να το σκεφτόµασταν;

Το «θαλάσσιο» σπίτι κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από ένα ανθεκτικό υλικό, το οποίο αποτελείται από χαλύβδινο σύρµα και υπερ-πυκνό σκυρόδεµα και η δοµή του είναι τόσο ισχυρή, που µπορεί να αντέξει

µεγάλους σεισµούς αλλά και διάφορες άλλες φυσικές καταστροφές, ενώ η συντήρησή του απαιτεί πολύ χαµηλό κόστος.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό του και βλέποντας τα χρώµατα και το βοτσαλένιο µπάνιο, αισθανόµαστε σαν να έχουµε κάνει µια απευθείας βουτιά στον βυθό. Πράγµατι, ολόκληρο το σπίτι µάς δίνει την αίσθηση ότι βρισκόµαστε σε ένα τεράστιο κοχύλι, που έχει ξεβραστεί στη στεριά, και είναι τόσο έντονη, που περιµένουµε να ακούσουµε τους ήχους των κυµάτων...

Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστηµών Α.Π.Θ. παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου στα µαθήµατα φυσική, χηµεία, µαθηµατικά. Τιµές προσιτές. Για επικοινωνία: 6973357289

ÌÁÑÃÁÑÉÔÉ ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ (30ï ×ËÌ Å.Ï. ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁÓ - ÐÑÅÂÅÆÁÓ) Ôçë: 26650 94400

ÊáèçãÞôñéá ÎÝíùí Ãëùóóþí, Ðôõ÷éïý÷ïò Ðáíåðéóôçìßïõ Éôáëßáò, ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá ÉôáëéêÞò Ãëþóóáò óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý, Ãõìíáóßïõ & Ëõêåßïõ üëùí ôùí åðéðÝäùí êáé óå ÖïéôçôÝò ôïõ Ô.Å.É Çãïõìåíßôóáò. Ôçë: 6945250591


19

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ÓõíôáãÝò Μοσχάρι µε λαχανικά και γιαούρτι

Μαραθοπιτάκια µε σφολιατάκια ή σπιτικό φύλλο

Τι χρειαζόµαστε: •1 κιλό µοσχάρι •2 καρότα •2 πατάτες

του κάθε κύκλου, τον διπλώνουµε για να σχηµατίσει µισοφέγγαρο και πιέζουµε τις άκρες να κλείσουν. 7.Τα αλείφοµε µε λάδι και ψήνουµε στους 180β. για 30' περίπου. 8.Αν θέλουµε µπορούµε να τα τηγανίσουµε σε λίγο λάδι γυρίζοντάς τα τακτικά να µην µας καούν και τα στραγγίζουµε σε χαρτί κουζίνας.

Κέικ Λεµονιού µε γλάσο Τι χρειαζόµαστε: •3 αυγά

•2 κρεµµύδια •2 πράσσα •2 φλυτζ. µανιτάρια •2 κλωνάρια σέλερι •1/2 κουτ.γλ. µπαχάρι •1 κουτ.σούπ.θυµάρι •2 δαφνόφυλλα •1 φλυτζ. γιαούρτι στραγγιστό •1/2 µατσάκι άνηθο •1 κουτ.σούπ. κόρν φλάουερ •χυµό από 1 λεµόνι •αλάτι, πιπέρι, λάδι Πως το κάνουµε: 1.Κόβω το κρέας και τα λαχανικά σε κύβους. 2.Σωτάρω το κρέας και προσθέτω τα λαχανικά να σωταριστούν και αυτά. 3.Ρίχνω τα µπαχαρικά και τα µυρωδικά εκτός του άνηθου και λίγο νερό. 4.Σιγοβράζω 1,5 ώρα περίπου να µαλακώσει το κρέας. 5.Ανακατεύω το γιαούρτι, το χυµό λεµονιού, το κορν φλάουερ και τον άνηθο και τα ρίχνω στο φαγητό που έχω κατεβάσει από τη φωτιά. Ανακατεύω να πάει παντού.

Τι χρειαζόµαστε: •6 κρεµµύδια φρέσκα ψιλοκοµµένα ή ξερά •3 φλ. µάραθο ψιλοκοµµένο •1/2 φλ. ψιλοκοµµένος φρέσκος δυόσµος •1/4 φλ. ελαιόλαδο •αλάτι, πιπέρι •1 πακέτο σφολιατάκια ή αν θέλουµε φτιάχνουµε σπιτικό φύλλο. Για το σπιτικό φύλλο: •4 - 4 ½ φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις •1 κοφτή κ.γ. αλάτι •1 κ.γ. µαγιά •1 φλ. ζεστό νερό •½ φλ. ελαιόλαδο •3 κ.σ. χυµό από φρέσκο λεµόνι ή τσικουδιά Πως το κάνουµε: 1.Βάζουµε το λάδι σε τηγάνι και σοτάρουµε τα κρεµµύδια 5-6 λεπτά, προσθέτουµε τον µάραθο, τον δυόσµο, αλάτι και πιπερι, και κατεβάζουµε από τη φωτιά. 2.Παίρνουµε ένα ένα σφολιατάκι και βάζουµε από µια κουταλιά γέµισης στο κέντρο του φύλλου, διπλώνουµε στη µέση και πιέζουµε µε πιρουνάκι να κλείσει καλά. 3.'Η ζυµώνουµε τα υλικά της ζύµης µας µέχρι να γίνει µια λεία µάζα που δεν θα κολλάει. Την αφήνουµε να ξεκουραστεί για 30 λεπτά. 4.Την χωρίζουµε σε 2 ίσες µπάλες και ανοίγουµε την πρώτη µπάλα σε ένα φύλλο στο πάχος ενός κέρµατος. 5Με ένα ποτήρι πιέζουµε και κόβουµε το φύλλο σε κύκλους. 6.Βάζουµε 1 κουταλιά από τη γέµιση στο κέντρο

•το ξύσµα και το χυµό ενός λεµονιού •1 ποτήρι λάδι •1 ποτήρι γάλα •360 γρ. αλεύρι •300 γρ. ζάχαρη •3 κουταλάκια Baking •γλάσο •2 αυγά •60 γρ. µαργαρίνη •ξύσµα λεµονιού •120 γρ. ζάχαρη •1/4 χυµό λεµονιού •αµύγδαλο φιλέ καβουρδισµένο ελαφρά Πως το κάνουµε: 1.Σε µπώλ, κτυπάµε το λάδι, µε τη ζάχαρη, προσθέτουµε τα αυγά, και σιγά σιγά όλα τα υλικά. 2.Βαζουµε το κέικ σε φόρµα µε τρύπα και το ψήνουµε για 45 λεπτά σε µέτριο φούρνο. 3.Όταν κρυώσει, το ξεφορµάρουµε, το βάζουµε σε πιατέλα και του βάζουµε το γλάσο το οποίο φτιάχνουµε ως εξής: 4.Βάζουµε σε κατσαρολάκι το βούτηρο και τη ζάχαρη σε χαµηλή φωτιά, όταν λιώσουν προσθέτουµε το χυµό, το ξύσµα και µετά τα αυγά και ανακατεύουµε για 5-6 λεπτά, να ψηθεί. 5.Γαρνίρουµε το κέικ µε το γλάσο και προσθέτουµε και αµύγδαλο φιλέ.

Ζητούνται νεαρές κυρίες ή δεσποινίδες από Ηγουµενίτσα – Πάργα – Παραµυθιά, Φιλιάτες, Καναλάκι κλπ για εµπορική συνεργασία (∆εν απαιτείται κεφάλαιο) τηλ. 6974900270

Γρ. Λαµπράκη 2 2ος όροφος τηλ. 2665028050

ÁÖÏÉ ×ÏÍÄÑÏÐÏÕËÏÉ Êá ýóé ìá ÐåôñÝë áéï ÈÝñìáíóçò Ôçë.: 2665022405 Fax:2665025522


20

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΙΚΗ ΘΗΛΕΙΑ!!!

Λίγες ώρες µετά την αντικατάσταση του πλέον αναποτελεσµατικού υπουργού Άµυνας που πέρασε τα τελευταία χρό νια από το Πεντάγωνο, του Πάνου Μπεγλίτη, οι εξελίξεις δείχνουν πως όταν δεν υπάρχει στρατηγική, ο δρόµος για την κόλαση περνά µέσα από τις καλές προθέσεις.Ύστερα από τα πανηγύρια για τον άξονα Ελλάδας - Κύπρου Ισραήλ, οι Τούρκοι στρατηγοί κάνουν κίνηση µατ µε την Αλβανία. Χρησιµοποιούν την ονείρωξη της Μεγάλης Αλβανίας για να ασκήσουν µεγαλύτερη πίεση στην ελληνική πλευρά. Την ίδια στιγµή οι Αλβανοί για να προωθήσουν τις επεκτατικές τους βλέψεις στα Βαλκάνια, συνεργάζονται µε τους Τούρκους ώστε να µας δηµιουργήσουν πρόβληµα . Το χρήµα κυβερνά τους Αλβανούς

Οι Αλβανοί µπροστά στα οικονοµικά ο φέλη δίνουν γη και ύδωρ στους Τούρκους.Υπογράφουν στρατιωτικές συνεργασίες µεταξύ της Τουρκίας και της Αλ βανίας προκειµένου ο τουρκικός στόλος να µπορεί να κινείται άνετα στα Α λβανικά χωρικά ύδατα, αλλά επίσης να αγκυροβολεί και στη ναυτική βάση του ∆υρραχίου, την οποία χρηµατοδότησε η Άγκυρα. Η Τουρκία βάζει µπροστά τους Αλβανούς προκειµένου να περικυκλώσει ουσιαστικά τη χώρα µας από όλες τις µεριές. Όλα αυτά γίνονται γιατί η Τουρκία διεκδικεί τουλάχιστον τη συγκυριαρχία στο Αιγαίο και στη Θρά κη. Προσπαθεί µε την πολιτική της να επαναφέρει στη σφαίρα επιρροή της σε όσα ανεξάρτητα κράτη αποτελούσαν πριν από εκατό χρόνια επαρχίες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια. Στο βιβλίο του «Στρατηγικό βάθος» ο καθηγητής Αχµέτ Νταβούτογλου, υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και αρχιτέκτων του νέο-οθωµανισµού, γράφει: Οι τουρκικές και µουσου λµανικές µειονότητες σε Βουλγαρία, Ελ λάδα, Μακεδονία, Αλβανία, Κοσσυφοπέδιο, Βοσνία και Ρουµανία αποτελούν σηµαντικά στοιχεία της βαλκανικής πο λιτικής της Τουρκίας (σελ. 200). Τον περασµένο Σεπτέµβριο 70 οθωµανολόγοι από 30 περίπου κράτη συγκρο-

τούν διεθνές συµπόσιο του Πανεπιστηµίου της τουρκικής πόλης Μπίλετσικ και όλοι συµµερίζονται την άποψη ότι οι δυτικοί ιστορικοί υπήρξαν µεροληπτικοί και παρερµήνευσαν την οθωµανική ιστορία. Ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου δηλώνει: Φέρνοντας σε επαφή επιστήµονες από πολλές χώρες, θέλουµε να κάνουµε τα πρώτα βήµατα για να ξαναγραφεί η Οθωµανική Ιστορία. Στο πρώτο τεύχος του 2011 το αυστριακό περιοδικό Der Standard γράφει: Εβδοµήντα τουρκικές σαπουνόπερες κατακτούν τα Βαλκάνια και αλλάζουν την αρνητική εικόνα που τα βαλκανικά έθνη είχαν για τους Τούρκους.Η τουρκική κινηµατογραφική βιοµηχανία είναι πλέον εργαλείο της γεωπολιτικής του νεο-οθωµανιστή Αχµέτ Νταβούτογλου. Η συνεργασία τους µε τους Αλβανούς είναι σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Από την εκπαίδευση στρατιωτικών σε στρα-

τιωτικές βάσεις της Τουρκίας µέχρι υποτροφίες σε Αλβανούς φοιτητές που έχουν ασπασθεί τον Ισλαµισµό . Οι παραπάνω κύριοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα µε τα οικονοµικά της προβλήµατα έχει τελειώσει και είναι ευκαιρία να την διαλύσουν. Οι Αλβανοί είναι πεπεισµένοι ότι µπορούν να πάρουν την Τσαµουριά (περιοχή της Θεσπρωτίας) και συνεργάζονται µε τους Τούρκους για να προκαλέσουν αλλαγές στο στάτους κβο των Βαλκανίων. Μάλλον δεν έχουν διαβάσει Ιστορία, γιατί ο ελληνικός λαός έχει αναγεννηθεί µέσα από τις στάχτες του. Τα ίδια έλεγαν και οι Γερµανοί µε τον ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο και εξ αιτίας των Ελλήνων έχασαν τον πόλεµο και διαλύθηκαν. Αυτό δεν µας το συγχωρούν. Του Κώστα Τζεβελέκου - newsbomb.gr

TITANH 20-11-2011  

EFIMERIDA TIS THESPROTIAS