Page 1

slnkom do duše

2009


Daylong je lipozomálne lotio na ochranu koÏe pred slneãn˘m Ïiarením s extrémnou odolnosÈou voãi vode (VWR – Very Water Resistant). Táto vlastnosÈ umoÏÀuje v˘razne redukovaÈ dennú doporuãenú dávku (DDD) v porovnaní s in˘mi prípravkami, ktoré sa vo vode zm˘vajú. V tabuºke je uvedené mnoÏstvo prípravku potrebné na dostatoãné natretie celého tela podºa veku. Pre dospelú osobu je to pribliÏne 35 ml. Viac informácií na www.daylong.sk Vek

DDD

Vek

DDD

12 mesiacov

10,00 ml

7 rokov

17,50 ml

18 mesiacov

10,50 ml

10 rokov

22,50 ml

24 mesiacov

11,00 ml

12 rokov

25,00 ml

3 roky

12,50 ml

15 rokov

32,50 ml

4 roky

15,00 ml

dospelí

35,00 ml

DDD – denná doporuãená dávka na celé telo

Nájdete v kaÏdej lekárni

1 ml = cca 1 g

V˘robca: Spirig Pharma AG, Egerkingen, ·vajãiarsko Zastúpenie pre âR a SR: SPIRIG Eastern a. s., Nobelova 28, 831 02 Bratislava 3, Slovensko tel.: 00421 2 4910 9050, fax: 00421 2 4910 9090; www.spirig.sk


Slnkom do duše Milí priatelia, každý rok sa snažíme o niekoľko úvodných slov, prostredníctvom ktorých sa dostaneme trocha bližšie k vám. Aj keď má náš katalóg veľa zaujímavých článkov a strán, jediné miesto, kde môžeme vyjadriť naše predstavy a myšlienky, je práve tu! Počas sezóny 2008 nastali zmeny v turistickom priemysle. Vo všeobecnosti je stále väčší záujem o „komerčné“ balíky služieb. „All inclusive a „Last minute“ sú dva anglické výrazy, ktoré sa udomácnili ako „módny prvok“ v našom živote. Mnohé cestovné kancelárie znížili kvalitu služieb, aby mohli uspokojiť požiadavky, ktoré diktuje aktuálny trh. Je to najjednoduchší spôsob ako ponúknuť finančne nenáročnú dovolenku. Trh očakáva od cestovných kancelárií dovolenkové pobyty za pár korún, takže určite na niečo cenovo výhodné natrafíte – veľakrát na úkor kvality služieb. Azda sa vo vás prebudia aj obavy – čo vás bude čakať po príchode do vami vybranej krajiny či hotela. Je možné zvoliť si aj zložitejšiu cestu. Zostaviť program s kvalitnými službami, získať čo najprijateľnejšie ceny a ponúknuť takýto produkt na trh za rozumné ceny. Tieto ceny možno nebudú také, ako by ste si želali alebo ste zvyknutí, ale určite budú korešpondovať s kvalitou ponúkaných služieb. V čase, keď píšeme tieto riadky (október 08), sa zdá, že Aeolus bude jediný medzi cestovnými kanceláriami na Slovensku, ktorý bude lietať z Bratislavy na nekomerčné grécke ostrovy ako Lesbos, Karpathos, Kalymnos a originálne Santorini. Na základe vašich žiadostí sa po dvoch rokoch pauzy vraciame k ostrovom Skiathos a Skopelos a ponechávame osvedčenú Pargu. V tejto chvíli to vyzerá tak, že Aeolus bude mať exkluzívnu ponuku do 7 destinácií! V sezóne 2009 prinášame množstvo úplne nových hotelov, apartmánových domov a luxusných víl, ktoré „prikrášlia“ tvár našej cestovnej kancelárie. Samozrejme, rozšírili sme aj našu hotelovú sieť Aeolus collection. Keďže tieto hotely mali obrovský úspech a obdržali sme od vás množstvo pozitívnych názorov, rozhodli sme sa pre nového člena siete Aeolus collection, a to na ostrove Karpathos. Ponúkame aj nový program starostlivo vybratých luxusných hotelov v Turecku a tých najlepších ubytovacích kapacít v Bulharsku. Kedysi sme začínali len so zájazdmi do Grécka, ale dnes sme hrdí aj na našu ponuku v už spomínaných krajinách. Samozrejmosťou v našej ponuke je aj blízke Chorvátsko. Sme cestovná kancelária, ktorá ponúka predovšetkým letné dovolenky v Stredomorí. Snažíme sa uspokojiť vaše potreby a priniesť vám niekoľko príjemných dní oddychu po celoročnej práci a zhone. Každý ma inú predstavu o dovolenke, o ideálnej pláži, o vôni mora, o intenzite morského vánku, o gurmánskom zážitku z chuti neznámeho jedla. Každému znie inak melódia tónov leta. Avšak je známe, že Slnko vylúdi všetkým ľuďom úsmev na tvári a pookrejú na duši. Našou snahou bolo zladiť všetky tieto aspekty a ponúknuť pre každého vhodnú dovolenku v katalógu zájazdov „SLNKOM DO DUŠE.“ Viac než 100 zamestnancov v troch rôznych krajinách pracuje celoročne na realizácii vašej dovolenky. Okrem zamestnancov Aeolusu sem patria aj naši lokálni partneri – cestovné kancelárie v mieste pobytu a ich pracovníci, vodiči autobusov, delegáti, zamestnanci leteckých spoločností a mnoho iných. Všetkým by sme teraz chceli povedať jedno veľké Ďakujem za pomoc a spoluprácu. Tiež sa chceme poďakovať Vám, ktorí ste si zvolili nás – Aeolus, za svojho dovolenkového partnera. Špeciálne ďakujeme našim Klubárom, ktorí nás už niekoľko rokov verne podporujú. Vás, ktorí sa len rozhodujete o tom, kto bude vaším sprievodcom na letnej dovolenke, radi uvítame v našich kanceláriách. Mladý tím pod vedením starších a ostrieľaných lídrov, ktorí sú vždy pre vás „online“, vám predstaví dovolenkové miesta a pokúsi sa vám dokázať, že tá správna voľba cesty za Slnkom vedie cez Aeolus.

OBSAH Úvodný príhovor - Slnkom do duše

3

Certifikát systému manažérstva kvality - Lloyd´s

4

Autobusová doprava a transfery

5

Stáli klienti a Klub Aeolus

6

Aeolus Boutique

8

Naše ikonky, legenda k mapám

10

Dovolenka dvakrát do roka, Aeolus hodnotenie

11

Čo sme pre vás pripravili

12

All inclusive

13

Do Grécka s Grékmi

14

Mapa Grécka

16

Čaro malých gréckych ostrovov

17

Aeolus collection

19

Kali Orexi

20

Fotoreportáž

22

GRÉCKO Korfu

24

Skúsení delegáti, Profesionálni referenti predaja

35

Parga

36

Zakynthos

42

Kos

60

Kalymnos

74

Gréci majú liek na všetko!

81

Rhodos

82

Karpathos

94

Kréta

104

Santorini

120

O gréckych zvykoch zblízka

129

Lesbos

130

Grécke vína

139

Skiathos

140

Skopelos

146

Nákupy na grécky spôsob

152

Chalkidiki

154

Olympská riviéra

164

Poznávacie zájazdy

168

TURECKO S úctou, Yannis a Adonis Iliopoulos Majitelia CK Aeolus

Úvod

170

Belek

174

Side

176

Alanya

183

BULHARSKO Úvod

188

Slnečné pobrežie

190

Nessebar

198

Pomorie

200

CHORVÁTSKO Úvod

204

Omiš / Duče

206


Na kvalite nám záleží Cer ifikát Certifi káát át od d ren re renomovanej enomo o nej ang ovane aanglickej nglilic firmy

LLOYD´S REGISTER QUALITY ASSURANCE Normy pre kvalitu dávajú jasnúú odpoveď o eď ďn naa otázku otázk otáz ázzku ku zákazníka: záka zákazn ákaazzní ák n kaa: „Môžem „Môže „M ôžem žeem dôverovať dôver tejto firme, že mi dodá kvalitný produkt? pomáhajú rozhodovaní: vysoká je pravdepodobnosť, že ak stavím pr p odukt? Na druhej strane pom máhajú máh áh haj ajú aj firrmám mám má m prii rrozhodov ozzh hod odov ovaní: „A ov „Ako vysok na daného dan anéh é o kľúčového dodávateľa, do odá dávva va a te ten en si bude bu bu ud de schopný schopn ný udržať ný udržžať žaťť kvalitu výroby výr alebo služieb na dlhší čas?“ P Po Požiadavky ožiadavky oži žiad iad dav a kyy medzinárodnej edziná dnejj n no norm normy ormy IISO orm or SO sú všeobecné všeobecné, é, pou použiteľné uži užite žiteľ teeľné vo všetkých firmách bez ohľadu na ich druh, veľkosť a posky po posk poskytované oskkyt y ovan a é produkty – služby. ssluž slu lužb lu už y.. Nie Nie i každý je však ochotný och chot hot ot alebo schopný vvynaložiť čas, peniaze a množstvo práce otný aby dokázal podmienky. naa to, to, aab by d by dok dokáz okáz ok ázal áz al splniť al spl plni pln niť jej jej pod po odm dmie m enk enkky. y 2005 úspešne absolvovali držiteľom Certifikátu od V roku rok ku 200 005 ssme 005 me ú ús úspe pešn pešn pe šnee abs ab bsolvoval ali ce ali certifi ert rtifi ifikačný audit a stali sme sa drž renomovanej re renomo eno nomo m vanejj anglickejj firmy mo rmy LLOYD’S LLLLOY OYD’ D’S REGISTER QUALITY ASSURANCE podľa D’S D’ pod medzinárodnej normy ISO 9001:2000 9001 01:2000 :200 200 000 0 na na systém sys ysté sté tém m manažérstva manažžérstva kvality pre poskytovanie zahraničných pobytových a poznávacích ma zájazdov. Už tri roky sme jeho držiteľom ako jediná spomedzi cestovných kancelárií v Čechách a na Slovensku. Prijatie systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2000 bolo strategickým rozhodnutím Aeolusu. Bol to ďalší krok, ktorý sme sa rozhodli urobiť k tomu, aby sme sa stali cestovnou kanceláriou s najkvalitnejšími službami na trhu. Každú sezónu opakovane bojujeme, aby sme si kvalitu našich služieb nielen udržali (a dokázali, že sme držiteľom certifikátu oprávnene), ale aby sme sa trvale zlepšovali a mohli ju každý rok ešte zvýšiť. Išlo nám však hlavne o to, aby sme komplexne zosúladili tento celý medzinárodne normovaný proces s chodom našej spoločnosti a zlepšili systém manažérstva kvality s jediným cieľom: Zvýšiť spokojnosť Vás – našich klientov, lepšie porozumieť Vašim požiadavkám a splniť Vaše sny o peknej dovolenke. Prečo sme si ako partnera vybrali „LLOYDA”? • pretože latku nárokov chceme preskočiť a nie podliezť a certifikát od „LLOYDA” nie je niečo, čo si môžete ľahko kúpiť, získať alebo ľahko udržať • pretože LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE je firma, ktorá má s certifikovaním systémov manažérstva kvality dlhoročné bohaté skúsenosti • má pobočky v 31 krajinách sveta a vydala viacej ako 35 000 certifikátov v 115 krajinách • je sama akreditovaná 17 významnými akreditačnými orgánmi, aby mohla pôsobiť na celom svete • pretože Aeolus chce byť jednotkou v kvalite poskytovanej dovolenky, a to nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách v ktorých pôsobíme CK Aeolus je oprávnená používať vo všetkých tlačovinách a propagačných materiáloch logo LRQA a prezentovať svoje služby ako spĺňajúce náročné požiadavky uvedenej medzinárodnej normy ISO. Preto si všímajte logo „Lloyda”, aj pri iných spoločnostiach.

„Dosiahnuť schválenie u LRQA nie je jednoduché a na trhoch, kde pôsobia naši klienti sa s tým počíta. Ako sa púšťame do nových oblastí, je to práve vysoká kvalita overovania LRQA, ktorá dáva dôveru širokému spektru zainteresovaných strán, že sa môžu spoľahnúť na prehlásenia tých, ktorých systémy sú nami schválené....”

Ian Hodgskinson, riaditeľ LRQA

4 | Aeolus 2009


AUTOBUSOVÁ DOPRAVA A TRANSFERY P

omerne veľká skupina ľudí stále preferuje autobusovú dopravu. Dôvodov je hneď niekoľko: niektorí majú obavy z lietania, iní zase obľubujú poznávať krásu krajiny či krajín cez sklá autobusu. CK Aeolus myslí aj na požiadavky týchto zákazníkov a dáva im do ponuky bohatý autobusový park s luxusnými autobusmi, minibusmi a skúsenými vodičmi. Autobusovú dopravu do jednotlivých stredísk zabezpečujeme luxusnými autobusmi, ktoré sú vybavené polohovateľnými sedadlami, plnou klimatizáciou, audio a video technikou, individuálnym osvetlením. Autobusy majú dvojité tónované sklá, telefón, vo väčšine z nich sa nachádza aj WC. Z času na čas využívame aj poschodové autobusy. Možnosť zakúpiť si teplé alebo studené nápoje sú samozrejmosťou. Počas cesty do niektorých vybraných destinácií (najmä ostrovných) je j v autobuse aj technický sprievodca, ktorého povinnosťou je dohliadnuť na nástupné a výstupné miesta, kkontrolovať zasadací poriadok, v určitých prípadoch zakúpiť lístky na trajekt a sprostredkovať technické informácie týkajúce sa cesty. Neplní funkciu pobytového delegáta. Transfery pre klientov k autobusovej doprave a na letiská (aj do

zahraničia – Brno, Praha, Budapešť) zabezpečujeme spravidla minibusmi pre 14-15 osôb, ktoré majú tónované sklá, luxusné sedačky, audio, samostatné kúrenie a klimatizáciu. Pri menšom počte klientov môže byť transfer zabezpečený aj osobným autom.

NIEKOĽKO TIPOV NA CESTU Mnohým ľuďom uberá radosť z dovolenky predstava, že budú musieť niekoľko hodín cestovať. Asi 25 % obyvateľstva trpí v autobuse, aute, lietadle či na lodi cestovnými ťažkosťami, teda kinetózou. Kinetóza sa prejavuje najčastejšie pocitom nevoľnosti, závratmi, v niektorých prípadoch dochádza až k zvracaniu.

Ako bojovať proti kinetóze? •

• • • • •

V prípade, ak viete že trpíte nevoľnosťou z cestovania – ešte pred cestou užite liek. Bežne dostupný je napríklad Kinedril. Z homeopatických liečiv účinne zaberá Cocculine, z prírodných liečiv sa odporúča zázvor. Na kinetóze sa často podieľa psychika. Ak vám prišlo niekedy zle v nejakom dopravnom prostriedku, neznamená to, že vám bude nevoľno zakaždým. Pred cestou si doprajte len ľahké jedlo a vyvarujte sa alkoholu a kofeínu. Počas cesty zhlboka dýchajte nosom a snažte sa nekrútiť hlavou do strán. Usaďte sa v smere jazdy. Nečítajte, radšej sa pozerajte do diaľky. Snažte sa zaspať.

Tvoríme sieť outdoorovej reklamy pre Vašich klientov.


NAŠIM VERNÝM KLIENTOM A PRIATEĽOM V dnešnom svete sa takmer všade stretávame s rôznymi výhodami a bonusmi pre stálych zákazníkov. Ani my nie sme výnimkou, a tak ako každý rok, aj v roku 2009 Vám chceme poskytnúť dovolenku s rôznymi cenovými výhodami a atraktívnymi benefitmi.

-1%

Bonus pre stálych klientov

Stálym klientom ste vtedy, ak ste posledné dve letá (2007, 2008) aspoň raz cestovali na dovolenku s CK Aeolus letecky alebo autobusom (nie Last minute, nie ako člen veľkého kolektívu za špeciálnu zvýhodnenú cenu). Už pri kúpe dovolenky na leto 2009 (nie Last minute) získavate nárok na: extra zľavu 1 % nad rámec zliav uvedených v cenovej ponuke CK AEOLUS!

-2%

Nové členstvo v Klube Aeolus ( KLASIK)

Každý z našich verných klientov má možnosť stať sa členom Klubu Aeolus. Pre získanie členstva platí v sezóne 2009 nasledovná podmienka: stačí, ak ste si v sezónach 2005, 2006, 2007 alebo 2008 zakúpili dovolenku v našej cestovnej kancelárii minimálne dvakrát (nie za Last minute cenu a nie ako člen kolektívu za špeciálnu zvýhodnenú cenu), pri kúpe dovolenky na leto 2009 (nie Last minute) sa stávate novým členom Klubu Aeolus a získavate nárok na: extra zľavu 2 % nad rámec zliav uvedených v cenovej ponuke CK AEOLUS!

Kartu KLASIK Klub Aeolus Vám doručíme po návrate z dovolenky na konci sezóny (jeseň/zima 2009) a po jej obdržaní (v prípade dvoch dovoleniek v sezóne už počas leta 2009) budete môcť využívať všetky výhody, ktoré členstvo v Klube Aeolus prináša.

Poďakovanie: Touto cestou by sme radi poďakovali a ocenili pomoc všetkých, ktorí sa podieľali na tvorbe nášho katalógu. Špeciálne poďakovanie patrí nášmu fotografovi Igorovi Boháčovi zo Šale, Mariánovi Skalíkovi a Mr. Agapiou známemu gréckemu fotografovi.

NEPREHLIADNITE: • nárok na vyššie uvedené výhody a zľavy je podmienený kúpou a strávením letnej dovolenky 2009 s CK Aeolus. • nárok na akýkoľvek z uvedených bonusov nevzniká, ak je aktuálne vybraná dovolenka v roku 2009 za „Last minute“ cenu, prípadne za špeciálnu cenu pre veľké skupiny, resp. iné nekumulovatelné zľavy uvedené v cenníku platnom na rok 2009. • extra zľavu (1,2,3,4 %) je z technických dôvodov možné uplatniť len pri objednávaní zájazdu, nie spätne pri doplatku resp. po návrate z dovolenky. • v prípade, že máte nárok na GOLD kartu Klubu Aeolus, dostanete ju po návrate z dovolenky a po vrátení kartičky KLASIK Klub Aeolus. • všetky typy kariet sú vystavené na meno a sú neprenosné • držitelia kariet všetkých typov sú povinní nahlasovať čísla kariet pri vypisovaní Zmluvy o obstaraní zájazdu

Ďakujeme za vaše poďakovania V sezóne 2008 sme dostali niekoľko desiatok ďakovných listov – mnohé z nich boli zaujímavé, vtipné a rozhodne nás veľmi potešili. Niektoré z nich sme sa rozhodli zverejniť, a tak pri každom ostrove nájdete aj jedno poďakovanie od vás.

E

xistuje množstvo ukazovateľov, ktoré svedčia o úspechu či neúspechu cestovnej kancelárie – sú to rôzne štatistiky hovoriace o strate a zisku, o množstve predaných autobusových či leteckých zájazdov, samostatných leteniek. Finálne sú to všetko len čísla.

6 | xxxxxxx

Naším prvoradým ukazovateľom je spokojnosť klientov. Uvedomujeme si, že zabezpečovať dovolenku nie je jednoduché, keďže nie je ľahké skĺbiť množstvo požiadaviek rôznych ľudí. Preto nám robí veľkú radosť, keď sa po príchode z dovolenky vráti do kancelárie spokojný klient, porozpráva svoje zážitky a poďakuje za krásnu dovolenku.

Všetkých, ktorí ste nám v sezóne 2008 poďakovali, by sme chceli odmeniť malou pozornosťou vo forme poukážky do gréckej reštaurácie Taverna v Bratislave. Ak budete mať chuť podeliť sa o Vaše pozitívne zážitky z dovolenky v roku 2009 aj s inými cestovateľmi, neváhajte. Verte, že naša vďaka formou malej pozornosti Vás určite neminie. O uverejnení Vášho poďakovania na niektorej z internetových stránok nás nezabudnite informovať.

Ďakujeme všetkým za prejavenú dôveru a veríme, že si v našom novom letnom „časopise“ nájdete to, o čom snívate...


b eolus KluA Preukaz čís

Byť členom Klubu Aeolus sa oplatí! Aj v sezóne 2009 Vás o tom radi presvedčíme. Výhody,

lo:

Meno:

denia: Dátum naro

ktoré sme pre Vás na túto sezónu pripravili:  extra zľava 3% nad rámec zliav uvedených v cenovej ponuke  zľava 10% z jedál v gréckej reštaurácii

Preukaz je

. Platí iba neprenosný

s preukazo

m totožnost

i.

v Bratislave, www.greckataverna.sk

 zľava 10% z cien fakultatívnych výletov na mieste pobytu od  zľava 10% pri nákupe kozmetiky v sieti predajní  produkty nájdete na www.fann.sk  zľava 5% pri nákupe v špecializovaných predajniach značkovej cestovnej batožiny, kabeliek a školských tašiek

Aktuálnu ponuku nájdete na www.passage.sk

 miestenka v autobuse pri autobusových zájazdoch zadarmo

b eolus KluA Preukaz čís

Už od roku 2007 môžu naši verní klienti využívať výhody členstva GOLD Klub Aeolus.

Meno:

denia: Dátum naro

Všetkých držiteľov GOLD karty tohto roku čaká:  extra zľava 4% nad rámec zliav uvedených v cenovej ponuke  zľava 20% z jedál v gréckej reštaurácii

lo:

Preukaz je

neprenosn

ý. Platí iba

s preukazo

m totožnos

ti.

v Bratislave, www.greckataverna.sk

 zľava 20% z cien fakultatívnych výletov na mieste pobytu  zľava 10% pri nákupe kozmetiky v sieti predajní produkty nájdete na www.fann.sk  zľava 10% pri nákupe v špecializovaných predajniach značkovej cestovnej batožiny, kabeliek a školských tašiek aktuálnu ponuku nájdete na www.passage.sk  solárna kozmetika značky  miestenka v autobuse pri autobusových zájazdoch zadarmo

Kedy sa stávate členom Gold Klubu Aeolus? Ak ste s nami cestovali aspoň päťkrát a v roku 2009 si opätovne kúpite zájazd z nášho katalógu. Po návrate z dovolenky (jeseň/zima 2009) vymeníte kartu KLASIK Klub Aeolus za novú - GOLD Klub Aeolus.

b eolus KluA Premium

Pre našich skalných klientov, čo cestovali s našou cestovnou kanceláriou 8 a viackrát sme sa rozhodli pripraviť ďalšie prekvapenie. V roku 2009 vymenia klubovú kartu GOLD za novú kartu

Preukaz čí

slo:

Meno:

denia: Dátum naro

– PREMIUM. Pre držiteľov PREMIUM karty ponúkame všetky výhody, ktoré majú držitelia GOLD karty a navyše:

ib P tí iba Pl sný.ý Pla je nepreno P ukkazz je Pre

s preukkazom

. ttottožžnostitii

 jeden nami vybraný fakultatívny výlet zadarmo od  značkovú cestovnú batožinu zo špecializovanej predajne  autobusový výlet do Benátok (február 2009) / poukaz platí pre max. 2 osoby uvedené na karte/  voňavé prekvapenie od spoločnosti

Aeolus 2009 | 7


foto: Zalán Schuster

Najširšiu ponuku cestovnej batožiny nájdete na týchto adresách:

www.passage.sk


Aeolus Boutique Cestovný vankúšik Kúpili ste si tento rok v CK Aeolus dovolenku s vlastnou dopravou či autobusom? Nezabudnite si pribaliť praktický nafukovací vankúšik, ktorý vám spríjemní dlhú cestu. Popis: tmavomodrý s puzdrom, česaný semiš, rozmery 30 x 23 cm. Cena 99 Sk / 3,29 Eur

Už tradične je tu Váš obľúbený Aeolus Boutique s ponukou rôznych praktických doplnkov na Vašu dovolenku. Tie osvedčené predmety z minulých rokov sme ponechali a pridali sme nové. Veríme, že budú pre Vás zaujímavé a za výhodnejšie ceny ako v obchodoch. Kompletnú ponuku Aeolus boutique nájdete na www.aeolus.sk

Termoobal na fľaše Počas horúcich dní potrebujete piť veľa tekutín. Pred zohriatou vodou či džúsom všetci uprednostnia osviežujúce chladené nápoje, a aby ste ich mohli mať vždy po ruke, nezabudnite si vziať so sebou termoobal na fľaše. Popis: oranžové, 11,5 x 35 cm, s bočnou kapsičkou na zips, cca 11 x 6 cm, polyester+popruh. Cena 180 Sk / 5,97 Eur

Vodotesné puzdro na peniaze a kľúče Praktické vodotesné puzdro na krk. Do puzdra sa vmestia peniaze aj kľúč od izby či apartmánu, takže sa môžete nerušene kúpať v mori. Popis: plastické puzdro, žlté alebo modré, rozmery 3,5 x 11 cm. Cena 79 Sk / 2,62 Eur

Plážová taška Do čoho si zbaliť uterák, plavky, nápoj? Ideálna je plážová taška s peňaženkou na šnúrke. Popis: umývateľný PVC, rozmery 61 x 18 x 40 cm. Cena 199 Sk / 6,61 Eur

Plážová podložka Uprednostňujete kamienkové pláže? Masáž drobnými kamienkami je síce príjemná, ale ak sa medzi ne zapletú aj väčšie kamene, vaše pohodové slnenie sa skončilo. Predísť tomu môžete, ak si zoberiete so sebou plážovú podložku s nafukovacím vankúšikom. Popis: ľahký materiál, rozmery 180 x 80 cm. Cena 255 Sk / 8,46 Eur

Fixa na eurobankovky Od 1.1.2009 je na Slovensku platnou menou Euro. Pri overovaní eurobankoviek oceníte fixu, ktorou popíšete bankovku a pokiaľ nápis zmizne, bankovka je pravá. Túto fixu môžete nosiť stále pri sebe. Popis: čierna fixa so špeciálnou tuhou. Cena 270 Sk (bez loga) 8,96 Eur Cena 290 Sk (s logom) 9,63 Eur

Človeče nehnevaj sa Detská hra, ktorá nie je len pre deti. Dobre sa pri nej zabaví každý, kto má rád napätie, a aby sa Vám počas cestovania hra ka nepoposúvala, je magnetická. Popis: magnetické, 13 x 8 x 1,5 cm. ne Cena 99 Sk / 3,29 Eur Ce

Fotoaparát pod vodu Vodotesný fotoaparát s bleskom vhodný na fotografovanie pri potápaní sa alebo pri šnorchlovaní. Blesk má dosah do 3 m. Popis: plastické puzdro, rozmery 14,3 x 10,3 x 5,1 cm, žltý, dodaný s batériou UM3, bez kinofilmu. Cena 420 Sk / 13,94 Eur

Konverzný kurz 30,1260 Sk


N

a

š

e

i

k

o

n

k

y

All inclusive

Výhľad na more

ponuka celodennej stravy vrátane nápojov, prípadne športových aktivít (viď popis u jednotlivých hotelov)

ubytovacie zariadenie má polohu, ktorá umožňuje priamy alebo bočný/čiastočný výhľad na more.

výhľad

na more

Pri mori

Priamo na pláži ubytovacia kapacita je situovaná hneď na pláži, medzi hotelom/apartmánom a plážou nestojí žiadny objekt ani cesta.

priamo

ubytovacie kapacity situované neďaleko od mora (medzi hotelom/apartmánom a plážou môže byť miestna promenáda, prípadne iný objekt).

pri mori

na pláži

Náš tip

Dobrá cena

kapacity doporučené ako obľúbené, výhodný pomer kvality a ceny.

náš tip

výborná cena v porovnaní s danou kategóriou hotela/apartmánov.

dobrá cena

Strava

Bazén zariadenie má vlastný bazén alebo ponúka možnosť využívať bazén v blízkom okolí.

bazén

pri ubytovaní v apartmánoch možnosť doobjednania stravy, alebo pri hoteloch so stravou.

strava

Aeolus Collection

Deti zadarmo

ubytovanie v hoteli s all inclusive službami alebo polpenzoiu a s prevažne slovenským personálom - exkluzívne len pre klientov CK Aeolus.

v niektorých ubytovacích kapacitách majú deti buď výrazné zľavy alebo ubytovanie celkom zadarmo.

collection

deti zadarmo

Kliknite na

Club

www.aeolus.sk sk ...

klubová dovolenka – programy pre deti i dospelých. Viac informácií na str. 19

Doprava odlet

Spôsob dopravy – autobusom, letecky alebo vlastným autom. Pri leteckej doprave možnosť odletov z Českej republiky alebo Maďarska. Dĺžka pobytu je udávaná počtom nocí. Pri väčšine ostrovov zabezpečujeme aj transfer na/z letiska (z viacerých miest Slovenska). Pri autobusovej doprave možnosť nástupného miesta vo viacerých mestách Slovenska ( trasa je presne určená v cenníku).

dĺžka pobytu

Bratislava Bratislava Košice Praha Brno Budapešť

10/11 nocí 7/14/21 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí

L

miesto nášho ubytovania

e

... a privíta Vás kompletne vynovená moderná a štýlová vá webstránka, na ktorej nájdete ete všetko z našej ponuky, čo Vás zaujíma. K tomu zaujímavé rafií články, omnoho v iac fotografi z destinácií či ubytovacích kapacít. Nechýba jednoduché hé vyhľadávanie podľa vami zvolených kr kritérií, jednoduchá kalkulácia orientačnej ceny a rýchle vybavenie vašich e-mailových rezervácií a požiadaviek.

Odchody

Vlastným autom

g

hlavné mesto

10 | Aeolus 2009

e

n

z celého Slovenska

Neoddeliteľnou súčasťou katalógu je cenová ponuka s podrobnou špecifikáciou.

d

veľké mesto

a

k

pekná pláž

m

a

historické pamiatky

p

á

m

miesto, ktoré sa oplatí navštíviť

letisko


-20%

Dovolenka dvakrát do roka

Aeolus Bonus

N

ie je výnimkou, že niektorí z vás cestujú na dovolenku dvakrát počas jedného roka. Je už našou tradíciou, že každému, kto s nami v rámci letnej dovolenkovej sezóny pocestuje dvakrát, poskytneme zo základnej ceny prvej dovolenky zľavu 20%, ktorá je zľavou z ceny druhej dovolenky. V sezóne 2009 v tomto trende pokračujeme nasledovným spôsobom:

 ak je vaša prvá dovolenka v sezóne 2009 v cene do 20 000 Sk na osobu (základná cena bez príplatkov a poistenia, podľa cenníka), pri kúpe druhej dovolenky v letnej sezóne 2009 vám poskytneme zľavu 20% z ceny prvej dovolenky.  ak je vaša prvá dovolenka v sezóne 2009 v cene nad 20 000 Sk na osobu (základná cena bez príplatkov a poistenia, podľa cenníka), pri kúpe druhej dovolenky v letnej sezóne 2009 vám poskytneme zľavu 15% z ceny prvej dovolenky. * Bonus sa nevzťahuje na dovolenky v Chorvátsku a v tom prípade, ak je druhá dovolenka kombinovanou dopravou. Zľavu nie je možné kumulovať so žiadnou inou zľavou a uplatniť pri last minute ponukách. Zľavu je možné uplatniť len zo základnej ceny danej osoby, ktorá cestuje opäť na zájazd. Pokiaľ bola uplatnená prvotná zľava (napr. zľava za rýchle rozhodnutie) Aeolus Bonus sa vyrátava zo základnej ceny po zľave.

2x

Dovolenka pre mnohodetné rodiny

V dnešnom uponáhľanom svete nie sú vôbec výnimočné rodiny s jedným, prípadne dvomi deťmi. Napriek tomu sa stále nájdu páry, ktoré sa rozhodnú pre tri, štyri, niekedy aj viac detí. Keďže vieme, že dovolenka pre mnohopočetné rodiny je finančne náročnejšia, rozhodli sme sa zvýhodniť práve vás. Na letnú sezónu 2009 sme pre vás pripravili bonus - NAJMLADŠIE DIEŤA ÚPLNE ZADARMO. * Bonus sa vzťahuje na vybrané ubytovacie kapacity - apartmány a hotely. Osoba cestujúca ÚPLNE ZADARMO platí len povinné poplatky a poistenie ( uvedené v cenníku).

Aeolus hodnotenie

Naše hodnotenie

Každá krajina používa vlastný systém hodnotenia kvality ubytovacích zariadení. Spôsob klasifikácie a kritériá na zaradenie do kategórií sa v jednotlivých krajinách líšia, a preto nie je možné porovnávať štandardy medzi rôznymi krajinami. Dokonca ani v rámci jednej krajiny hotely rovnakej kategórie vôbec nemusia mať rovnaký štandard. Existujú staršie hotely, ktoré disponujú staršími povoleniami a niekedy môžu mať slabšiu úroveň ako nový hotel rovnakej alebo dokonca i oficiálne nižšej kategórie. V našom katalógu je oficiálna kategória udelená danou krajinou uvedená pod názvom v texte, pri názve hotela nájdete naše hodnotenie.

Naše hodnotenie Keďže použiť jedno všeobecPoloha   né hodnotenie hviezdičkami Izba   na celý hotel a jeho služby Pláž   niekedy nemusí byť celkom Strava   objektívne, rozdelili sme naše hodnotenie do viacerých kategórií a hotel ohodnotili podľa nášho názoru. Niekedy aj dvojhviezdičkový hotel má pláž na päť hviezdičiek alebo naopak. Čím viac hviezdičiek, tým lepšia kvalita. Oficiálna kategória a naše hodnotenie môžu byť pre vás pomôckou, ktorá vám uľahčí rozhodovanie pri výbere ubytovania.

Hotely a penzióny

Opisy ubytovacích kapacít

   

najjednoduchšie ubytovanie, väčšinou v pavilónoch jednoduché ubytovanie dobrý štandard, pohodlné ubytovanie, výhodná cena veľmi dobré vybavenie, vysoká kvalita služieb, široký rozsah možností luxusné zariadenie, najvyššia kvalita pohodlia a služieb ak sa pri hodnotení nachádza aj malá hviezdička, zariadenie podľa nás prevyšuje službami svoju kategóriu

Pri opisoch jednotlivých hotelov uvádzame v našom katalógu viaceré typy izieb, ktorými daný hotel disponuje, pričom nie všetky typy izieb sú v našich zmluvách či možnostiach. Typy izieb, ktoré ponúka naša cestovná kancelária nájdete v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou katalógu. Prevádzkovanie apartmánových domov je v Grécku vo veľkej miere rodinný biznis. Keďže sa v tejto krajine rodina ctí nadovšetko a má prednosť pred biznisom – stalo sa nám, že v prípade závažnej rodinnej udalosti (úmrtie, svadba alebo akákoľvek zmena) bola zmenená aj zmluva.

Apartmány a štúdiá Apartmány/štúdiá sú v Grécku oficiálne označené tzv. kľúčmi podľa stupnice 1-5 (päť je maximum - najvyššia kategória). Označenie apartmánov/ štúdií kľúčmi sme zvolili aj pri domoch v Bulharsku a v Chorvátsku. Označenie kľúčmi pri gréckych destináciách je oficiálnou kategóriou, pri ostatných krajinách je našim hodnotením podľa štandardných podmienok.

Aeolus 2009 | 11


Čo sme pre vás pripravili Pre vás, ktorí máte málo času na hľadanie tej najlepšej ponuky, ponúkame stručný prehľad hotelov podľa nasledovných kategórií a služieb:

THE IXIAN GRAND Krajina: Grécko, Rhodos Typ stravy: PP Str.: 85

AEOLOS BEACH Krajina: Grécko, Kos Typ stravy: PP Str.: 62

collection

PORT ROYAL VILLAS & SPA Krajina: Grécko, Rhodos Typ stravy: PP Str.: 89

GAIA ROYAL Krajina: Grécko, Kos Typ stravy: AI Str.: 71

collection

CONSTANTINOS PALACE Krajina: Grécko, Karpathos Typ stravy: PP Str.: 103

OCEANIS BEACH Krajina: Grécko, Kos Typ stravy: R Str.: 72

OSTRIA BEACH Krajina: Grécko, Južná Kréta Typ stravy: AI Str.: 115

CALIMERA PORTO ANGELI Krajina: Grécko, Rhodos Typ stravy: AI Str.: 91

MEDITERRANEAN ROYAL Krajina: Grécko, Santorini Typ stravy: AI Str.: 124

PETRA MARE Krajina: Grécko, Južná Kréta Typ stravy: AI Str.: 109

KASSANDRA BAY Krajina: Grécko, Skiathos Typ stravy: R Str.: 144

SUNSHINE CRETE Krajina: Grécko, Južná Kréta Typ stravy: AI Str.: 112

TURQUOISE RESORT & SPA Krajina: Turecko, Side Typ stravy: AI Str.: 177

ANDROMEDA Krajina: Grécko, Santorini Typ stravy: bez stravy Str.: 123

GRAND KAPTAN Krajina: Turecko, Alanya Typ stravy: PP alebo AI Str.: 185

MEDITERRANEAN BEACH Krajina: Grécko, Santorini Typ stravy: AI Str.: 125

MUKARNAS SPA RESORT Krajina: Turecko, Okurcalar Typ stravy: AI Str.: 186

SKIATHOS PALACE Krajina: Grécko, Skiathos Typ stravy: PP Str.: 143

RIU PALACE HELENA RESORT Krajina: Bulharsko, Slnečné pobrežie Typ stravy: PP Str.: 191

ATRIUM Krajina: Grécko, Skiathos Typ stravy: PP Str.: 145

KLUBOVÉ HOTELY: BELLOS BEACH Krajina: Grécko, Korfu Typ stravy: AI Str.: 26 SAN MARINA Krajina: Grécko, Korfu Typ stravy: PP Str.: 32 GAIA VILLAGE Krajina: Grécko, Kos Typ stravy: AI Str.: 66

collection

collection SIVILA Krajina: Grécko, Rhodos Typ stravy: AI Str.: 86

SARRIS BAY collection Krajina: Grécko, Karpathos Typ stravy: AI Str.: 100 collection

TYLISSOS BEACH Krajina: Grécko, Južná Kréta Typ stravy: AI Str.: 110 CLUB ALI BEY BELEK Krajina: Turecko, Belek Typ stravy: AI Str.: 174 CLUB GRAND AQUA Krajina: Turecko, Side Typ stravy: AI Str.: 178 CLUB GRAND SIDE Krajina: Turecko, Side Typ stravy: AI Str.: 179 CLUB ALI BEY MANAVGAT Krajina: Turecko, Manavgat Typ stravy: AI Str.: 181 5   HOTELY:

ZORNITSA SANDS Krajina: Bulharsko, Elenite Typ stravy: PP Str.: 196

MARBELLA Krajina: Grécko, Korfu Typ stravy: PP Str.: 28

SUNSET RESORT Krajina: Bulharsko, Pomorie Typ stravy: R alebo AI Str.: 203

LESANTE Krajina: Grécko, Zakynthos Typ stravy: PP Str.: 49 MEDITERRANEAN BEACH Krajina: Grécko, Zakynthos Typ stravy: PP Str.: 55 BLUE LAGOON RESORT Krajina: Grécko, Kos Typ stravy: AI Str.: 64 PALAZZO DEL MARE Krajina: Grécko, Kos Typ stravy: PP Str.: 69

4   HOTELY: DELFINIA Krajina: Grécko, Korfu Typ stravy: PP Str.: 29 ALEXANDRA BEACH Krajina: Grécko, Zakynthos Typ stravy: PP Str.: 48 TSAMIS ZANTE SPA RESORT Krajina: Grécko, Zakynthos Typ stravy: PP Str.: 53

GAIA PALACE Krajina: Grécko, Kos Typ stravy: AI Str.: 70

MEANDROS BOUTIQUE HOTEL Krajina: Grécko, Zakynthos Typ stravy: PP Str.: 54

NATURA PARK VILLAGE Krajina: Grécko, Kos Typ stravy: AI Str.: 73

DIANA PALACE Krajina: Grécko, Zakynthos Typ stravy: AI Str.: 58

CAN GARDEN Krajina: Turecko, Side Typ stravy: AI Str.: 176 GRAND SIDE Krajina: Turecko, Side Typ stravy: AI Str.: 180 ANITAS BEACH CLUB Krajina: Turecko, Alanya Typ stravy: AI Str.: 184 GRAND OKAN Krajina: Turecko, Alanya Typ stravy: PP Str.: 184 NEPTUN BEACH Krajina: Bulharsko, Slnečné pobrežie Typ stravy: AI Str.: 193 BELLEVUE Krajina: Bulharsko, Slnečné pobrežie Typ stravy: PP Str.: 194 WELA Krajina: Bulharsko, Typ stravy: PP Str.: 195 VIGO Krajina: Bulharsko, Nessebar Typ stravy: R Str.: 198

SOL BEACH NESSEBAR MARE & BAY Krajina: Bulharsko, Nesebar Typ stravy: AI Str.: 199

MANDRAKI VILLAGE BOUTIQUE HOTEL Krajina: Grécko, Skiathos Typ stravy: R Str.: 142

MARINA HOLIDAY CLUB Krajina: Bulharsko, Pomorie Typ stravy: bez stravy Str.: 200

OSTRIA Krajina: Grécko, Skopelos Typ stravy: PP Str.: 149

PLAŽA Krajina: Chorvátsko, Omiš Typ stravy: PP Str.: 209

DOGAN Krajina: Turecko, Side Typ stravy: PP a AI Str.: 182

3  HOTELY:

WIEN Krajina: Turecko, Alanya Typ stravy: PP Str.: 182

TSILIVI ADMIRAL Krajina: Grécko, Zakynthos Typ stravy: AI Str.: 45 ALYKANAS BEACH Krajina: Grécko, Zakynthos Typ stravy: bez stravy Str.: 51 KALAMAKI BEACH Krajina: Grécko, Zakynthos Typ stravy: R Str.: 55 ARGASSI ADMIRAL Krajina: Grécko, Zakynthos Typ stravy: AI Str.: 59 BLUE JAY BEACH Krajina: Grécko, Kos Typ stravy: PP Str.: 68 KALYDNA ISLAND Krajina: Grécko, Kalymos Typ stravy: PP/ bez stravy Str.: 76 PHILOXENIA Krajina: Grécko, Kalymos Typ stravy: R Str.: 78 PLAZA Krajina: Grécko, Kalymos Typ stravy: R Str.: 79 LOMENIZ BEACH Krajina: Grécko, Rhodos Typ stravy: PP Str.: 84 KOLYMBIA SKY Krajina: Grécko, Rhodos Typ stravy: PP Str.: 88 PORTO BELISSARIO Krajina: Grécko, Južná Kréta Typ stravy: PP Str.: 116 KAKKOS BAY Krajina: Grécko, Južná Kréta Typ stravy: PP Str.: 117 OLIVE PRESS Krajina: Grécko, Lesbos Typ stravy: PP Str.: 132 PANORAMA Krajina: Grécko, Lesbos Typ stravy: PP Str.: 133 MALEMI Krajina: Grécko, Lesbos Typ stravy: AI, Str.: 138

EFTALIA AYTUR Krajina: Turecko, Alanya Typ stravy: PP Str.: 183 AMFORA Krajina: Bulharsko, Slnečné pobrežie Typ stravy: AI Str.: 190 BLUE BAY Krajina: Bulharsko, Slnečné pobrežie Typ stravy: R Str.: 192 PRIVILEG Krajina: Bulharsko, Slnečné pobrežie Typ stravy: R Str.: 192 BREZA Krajina: Bulharsko, Slnečné pobrežie Typ stravy: R Str.: 194 PARADISE Krajina: Bulharsko, Pomorie Typ stravy: R Str.: 201 POMORIE BEACH Krajina: Bulharsko, Pomorie Typ stravy: R Str.: 201 REGATA Krajina: Bulharsko, Pomorie Typ stravy: R Str.: 202 SUNNY BAY Krajina: Bulharsko, Pomorie Typ stravy: R Str.: 202

Štúdiá a apartmány Štúdiá a apartmány neodmysliteľne patria do našej ponuky. Tento typ ubytovania má stále množstvo priaznivcov. V katalógu je pestrá paleta štúdií a apartmánov priamo na pláži, veľmi blízko k moru, v centrálnej polohe rušných letovísk, či v úplne kľudnom prostredí. Cenovo veľmi výhodné sú najjednoduchšie kategórie, ale nie sú zriedkavosťou ani kapacity, ktoré sa úrovňou vyrovnajú trebárs aj trojhviezdičkovým hotelom.


pohodlná dovolenka bez starostí V posledných rokoch stále viac a viac turistov obľubuje dovolenku v hoteloch rôznych kategórií, ktoré ponúkajú služby all inclusive. Je to aj pre vás ten pravý spôsob dovolenkovania? Pre ľahšie rozhodovanie vám ponúkame zopár informácií, výhod i nevýhod, ktoré vám možno pomôžu pri správnom výbere prázdninového pobytu.

Prečo ÁNO? Nechajte peňaženku doma – máte vopred zaplatené celodenné stravovanie aj nápoje. Pri rodinnej dovolenke s deťmi je tento spôsob mnohokrát v konečnom dôsledku cenovo výhodnejší. Všetko na jednom mieste – all inclusive je pohodlná dovolenka, počas ktorej nie je nutné urobiť ani krok z areálu hotela. Máte všetko „pod nosom“ a každý váš dovolenkový deň bude plný oddychu a leňošenia. Výborné možnosti pre deti – mnohé z hotelov majú vlastných animátorov, ktorí sa postarajú o bohatý program pre dospelých aj pre vaše ratolesti – najmä hotely vyššej kategórie.

Prečo NIE?  v pohodlí hotela sa ochudobníte o možnosť ochutnať domáce jedlá v miestnych reštauráciách, aké nenájdete v žiadnom hoteli  tie najlepšie zážitky čakajú práve niekde vonku. Zavretí v hoteli nespoznáte krajinu a jej kultúru, nezažijete nefalšovanú atmosféru spestrenú domácimi obyvateľmi  veselý džavot, smiech či krik detí pri každodenných animáciách vás môžu niekedy aj trochu rušiť  pri dovolenke v luxusnom all inclusive hoteli stratíte cestovateľský základ - kolorit krajiny v týchto megahoteloch trošku absentuje

Kategórie ALL INCLUSIVE Klasický all inclusive najčastejšia forma, najmä v hoteloch / Plná penzia obohatená celodenným podávaním miestnych alko a nealko nápojov a menšieho občerstvenia medzi hlavnými jedlami. Časové i druhové obmedzenie nápojov, prípadne jedla – po určitom čase je konzumácia za úhradu. V rámci AI je ponúkaných 3-5 druhov miestneho alkoholu a nealko nápojov, dovážané druhy – ak sú v ponuke – sú za príplatok. Pestrejšia forma all inclusive najčastejšie v hoteloch, nazývaná niekedy aj all inclusive club Okrem jedál a nápojov sú v cene zahrnuté aj vyhradené športové aktivity (napr. tenis, stolný tenis, volejbal, basketbal, niektoré nemotorové vodné športy). Ďalšie športy môžu byť v ponuke za príplatok. Denná či večerná zábava pre deti i dospelých – animačný program. Ultra all inclusive najmä v luxusných / hotelových rezortoch. V cene máte zahrnuté úplne všetko a vašu peňaženku môžete skutočne nechať doma – najrozmanitejšie služby máte predplatené a dovolenku prežijete v areáli hotela.

Nezabudnite však ... ! V rôznych krajinách sa kvalita ponúkaných služieb líši. Iný štandard služieb ponúkajú hotely rovnakej kategórie v Grécku, Turecku, Bulharsku, Tunisku či v Egypte. My sme vám opäť pripravili širokú paletu hotelov all inclusive od Aeolus collection siete našich vlastných hotelov (viac na str. 19), až po skutočne obrovské hotelové komplexy so službami, ktoré možno počas jednej dovolenky ani nestihnete využiť. Správne rozhodnutie je na Vás!


ívali ktorú použ lená veta, ys m e n ip pom času ádam aj vt ych. Postu počiatku h okruh znám ší už a ácneného ci m an tmi a z udo n ie iba zamestn kl zi ieme ed m eď sa obzr bjavovať aj ý slogan. K en b sa začala o ľú b o li es va n necesto ojenia je d naši rodičia slovného sp zistíme, že u, ad rejšia, sme oz ed d št v ám oveľa n k iba pár roko je a b í o d a možnost y. Dnešná trochu viac o toľko ako m je í az eň vneho atnejší, aj p ť toho sprá jazykovo zd etci si len vybra a eb Tr dvedome vš . o ej P ac o v živote. omnoho vi ak k ek Ta ľv a. o er Do ktorejk vého par tn chrancu“. dovolenko kto ju úseného „o sk a o m narodil, éh ln m, kto sa ta hľadáme si ký ie n je náš s to je pšie cestu chutnať... A m ísť, čo o krajiny sa le ka ť kmi!“ či ré ru G o Grécka s ná, vie odp nom: „Do dobre poz ga o sl so e eľ, v súlad prvoradý ci

S

slávnych filozofov - Sokrates, Platón, Aristoteles, Archimedes či Pytagoras. Krajina, ktorú si dokonca starovekí bohovia vybrali pre svoj život. ...ak niečo nepoznáme, tak nám to ani nechýba... alebo si neuvedomujeme, že by nám to mohlo chýbať! Presne tak je to i s návštevou Grécka! Kým o ňom len čítame a nezažijeme skutočnú atmosféru niektorého z gréckych ostrovov či gréckej pevniny, ani netušíme, že sme ochudobnení o jedinečné zážitky a poznatky. Pretože ani ten najdokonalejší bedeker nedokáže v človeku vzbudiť tie pocity, ktoré zažije pri osobnej návšteve tejto krajiny. Už pri prvom stretnutí si vás Grécko okamžite pripúta a vy ani neviete, čím presne.

Dejiny Grécka sú dejinami národa.... dnešný

Najkrajší spôsob, ako spoznať a pochopiť túto

jazyk, literatúra, kultúra, civilizácia... to všetko

krajinu, je pohybovať sa v spoločnosti domácich –

je úzko späté s týmto úžasným kúskom

Grékov. Ľudia v tejto krajine sa vedia smiať, zabávať

sveta. V starovekom Grécku sa rodili základy

sa, tešiť sa i z maličkostí a vedia naplno prežiť

demokracie a je kolískou antickej filozofie.

každučkú minútu svojho života. Len Grék vás môže

Tá sa stala základom súčasnej európskej filozofie, ako aj vedy a techniky. Grécko dalo svetu olympijské hry, ktoré mali aj vtedy veľký význam, pretože upevňovali ich národnú jednotu. Prvá známa olympiáda sa konala v roku 776 pred Kristom a je zároveň prvou datovanou udalosťou gréckych dejín a počiatkom gréckeho kalendára. Grécko je krajina, ku ktorej sa viažu mená spisovateľov ako Homér, Sofokles, Sapfó, ale aj mená

14 1 4|A Aeolus eolus 22009 009


naučiť ako si správne vychutnať grécku večeru, grécke víno, ouzo či raki. Len Grék vám dokáže objednať tú najúžasnejšiu kombináciu jedál o akých ste nikdy predtým ani nesnívali. Len Grék vám odporučí tie najfantastickejšie sladkosti, ktorých neodmysliteľnou súčasťou je med. Dokonca spôsob, ako si vychutnať grécku kávu či frapé môžete najlepšie odpozorovať od Gréka. ...a potom sa vyberiete na cestu za spoznávaním krajiny... Počas cesty sa vám vynorí množstvo myšlienok, vaša minulosť, súčasnosť, budúcnosť, súčasn súč asnosť osť, b budú udúcno cnosť, vaše sny a túžby. Užívate si momenty dávajú neskutočnú silu a energiu a v kútiku ššťastia, šťa stia, sti a, kto ktoré ré vám m dá dávaj vajú n e duš duše uše dúfate, dúfaate, te že spomienky s omienk sp enkyy na tieto chvíle vám v budúcnosti pomôžu života. Idete úzkymi uličkami, všade p pom ôžu zniesť zn nies esťť úskalia úskalia ska k živo ži samé sam améé serpentíny, serpent entíny íny n , až občas obča nadobúdate pocit, že cesta končí, nemáte nem emáte má kam k m ísť, ka ísť, s a v tom sť to sa pred vami objaví ďalšia cestička nádherná mora a pláže. Zastavíte sa a na chvíľu sa a nádh n ádhern ádh erná sscenéria cee éri cen éria mo

osviežite vo vlnách h krištáľovo čistého mora, slnečné lúče vám osušia pokožku a zanechajú anechajú na nej krásnu vôňu slnka. V malej gréckej taverne s úžasným výhľadom na more si vychutnáte ľahký obed a vraciate ate sa späť. Na spiatočnej cestee si dáte prestávku v malej dedinke a hoci tam nenájdete žiadnu dnu tavernu či kaviareň, pohostinná majiteľka miestneho obchodu vám s radosťou pripraví jedno frapé. ...sedíte pod veľkým stromom, medzi dvomi starými budovami a premýšľate nad osudmi a životmi týchto ľudí. Čo asi prežili a čo ich ešte čaká, a tak aspoň na chvíľu zabudnete na svoj smútok či trápenie... Takto môžete každý deň na inom mieste objavovať život v Grécku a vytvárať si nový, jedinečný a neopakovateľný príbeh. ....to všetko sú cesty....a to všetko je možné... preto ostávam pri myšlienke: „Do Grécka s Grékmi!“...

Aeolus 2009 | 15


Grécko Thessaloniki

K f Korfu Parga

Olympská riviéra

Chalkidiki Skiathos

Lesbos

Skopelos ATÉNY

Zakynthos Telendos

Kalymnos

Kos Santorini Rhodos Karpathos Kréta

Nissyros

16 1 6|A Aeolus eolus 22009 009


Grécko je bezpochyby krajina ostrovov a malých ostrovčekov. Je ich cez dvetisíc a väčšina z nich leží v Egejskom a Jónskom mori. Najznámejšie sú Kréta, Korfu, Rodos, Kos, Zakynthos, Santorini, Skiathos a Mykonos. Menšie a menej známe ostrovy dodnes ostávajú v úzadí a nie sú tak vyhľadávané turistami preferujúcimi kvalitné hotely, ľahkú dostupnosť, široké možnosti zábavy. Tým, ktorí dajú prednosť malým nekomerčným ostrovom, sa naskytne príležitosť spoznať to pravé panenské Grécko. Ostrovy patria do spoločných súostroví, ale napriek tomu je každý z nich jedinečný, s vlastnou identitou. Aj domorodí obyvatelia sú si toho vedomí a chránia si ju. Pozrime sa na niektoré menšie ostrovčeky, nepoznačené masovým turizmom. Z Jónskych ostrovov sú najznámejšie Korfu, Lefkada, Kefalónia a Zakyntos. Menej známe sú Paxos, Ithaka či Scorpios – Onassisov ostrov a Meganissi – známy svojim jachtovým prístavom. Paxos je vzdialený 4 hodiny loďou južne od Korfu, pýši sa krásnou prírodou a niekoľkými výbornými plážami. Nádherný ostrov s dvoma mestečkami. V mestečku Gaios je hlavný prístav. Jedinou ostrovnou cestou sa dostanete na sever do malebnej dedinky Lakka. Ak hľadáte krásne a kľudné pláže, môžete sa vybrať na neďaleký takmer neobývaný ostrov Antipaxos. Ithaka, ostrov Homérovho Oddysea, leží neďaleko Kefalónie. Divoký ostrov s množstvom malých zálivov a kopcov posiatych kvetmi, ideálny na oddych a prechádzky, počas ktorých natrafíte na jaskyňu nýmf. Ostrov je slávny aj vďaka zálivu v tvare podkovy vo Vathi, kde vraj kedysi priplával Lord Byron. Len 20 km od Aténskeho hlavného prístavu Pireus sa nachádza Sarónsky záliv so svojimi piatimi ostrovmi Salamína, Egína, Poros, Hydra a Spetses. Sú veľmi obľúbené na trávenie víkendov najmä u Aténčanov. Ostrov Spetses patril v 18. a 19. storočí medzi najbohatšie grécke ostrovy. Toto úžasné romantické miesto s množstvom zelene, nádherných pláží a malých zálivov učaruje od prvého momentu. Ostrov je rodiskom gréckej národnej hrdinky Boubouliny, pirátskej kráľovnej, ktorá viedla historické boje proti tureckej flotile. Uviazla na ostrove spolu s ďalšími ženami, zatiaľ čo muži bojovali na mori. Záchrana ostrova ostala

na nej. Pozbierala všetky mužské klobúky a umiestnila na vysoké stromy. Turci v domnení o silnej prevahe protivníka sa otočili a utiekli. Na ostrove sa ľudia dopravujú z miesta na miesto len na motocykloch, jazda autom nie je povolená. Čaro tohto pokoja dotvárajú aj koče s koňmi, ktoré návštevníkov dopravia na akékoľvek miesto. Večer ostrov rozsvietia miestne taverny a štýlové bary. Súostrovie Dodekanéz, v preklade 12 ostrovov, sa nachádza v Egejskom mori v tesnej blízkosti tureckého pobrežia. Najznámejšie sú Rhodos, Kos, Patmos, Halki a tie menej známe Karpathos, Kassos, Kastelorizo, Tilos, Nissyros, Leros a trochu od ruky pohodená Astypalea – vhodná pre novomanželov – na svadobné cesty. Po Rhodose je Karpathos druhým najväčším ostrovom Dodekaneského súostrovia. Je to ostrov plný kontrastov, severná časť je veľmi hornatá, juh poskytuje tie najkrajšie pieskové pláže. Je posiaty dedinkami vysoko v horách so zachovalými tradíciami a stále živým folklórom. Ostrov Nissyros má sopečný pôvod so spiacim kráterom v strede ostrova, kde zem pod nohami stále bublá a navôkol cítiť sírne výpary. Práve vďaka tomu sú na ostrove známe kúpele s liečivými prameňmi. Južnejšie v Egejskom mori, medzi Peloponézom a Krétou, sa nachádza známe súostrovie Kyklady, pomenované podľa gréckeho slova „kyklos“ čo znamená kruh. Tvorí ho okolo 220 ostrovov, z ktorých len 24 je osídlených. Ostrovy sú si navzájom podobné, a predsa tak rozdielne, kde kontrast oslnivo bielych domčekov a blankytného mora vytvára typické obrázky na gréckych pohľadniciach. Najznámejší je vulkanický ostrov Santorini, ďalšie sú Naxos, Paros, Mykonos, Ios, Tinos, Andros či Milos – najfotografovanejší ostrov po Santorini. Menej známe sú Folegandros, Amorgos, Sikinos, Sifnos... Folegandros je maličký hornatý ostrov s 500 obyvateľmi a zaberá 32 m2. V roku 1967 počas vládnutia junty slúžil ako exil. Ostrov lemujú strmé zátoky, voňavé bylinky a vinič. Zachovalá stredoveká pevnosť sa týči vysoko nad morom. Kamenné

domy s pobehujúcou kozou niekde nablízku vytvárajú útulnú atmosféru ostrova. Ak chcete doslova utiecť od každodenného uponáhľaného života, vyberte sa na ostrov Sikinos. Tento malý ostrovček bez hotelov alebo bánk má tri pláže a zopár pekných kostolíkov. Na ostrove je len jedno menšie mestečko, kde sa dá ubytovať a vychutnať si pokoj. Sifnos je najzelenší z celého súostrovia, posiaty olivovníkmi, borovicami, hlbokými údoliami, dedinkami a kláštormi. Tradičné hrnčiarstvo, tkáčstvo aj výroba šperkov tu dodnes funguje. V centre Egejského mora sa nachádzajú ostrovy ako Samos, Ikaria, Lesbos, Limnos či Psara – s bohatou históriou. Tento ostrov bol počas gréckej revolúcie okupovaný Turkami. Je rodiskom známeho admirála Kanarisa i ďalších hrdinov, ktorí bojovali za nezávislosť Grécka. V severnej časti Egejského mora nájdete ďalšie ostrovčeky ako Thasos, Samotraki a Agios Efstratios, ktorý je rajom pre rybárov. Súostrovie Sporady tvoria Skiathos, Skopelos, Skyros, Alonissos a asi 75 ďalších menších ostrovov. Cestovný ruch sem ešte len pomaly preniká. Tieto ostrovy vznikli prepadnutím časti zeme, ktorá bola pôvodne súčasťou pevniny Grécka. Najväčší ostrov Skyros leží odlúčene od ostatných ostrovov. Zachoval si tak vlastné tradície. Skyrosský kozí tanec pochádza z doby pohanských sviatkov a dodnes je predvádzaný počas predveľkonočného karnevalu. Mnoho domorodcov ešte aj dnes odmieta piť kravské mlieko a jesť hovädzie mäso. Na ostrove Skopelos sa v lete 2007 natáčal slávny muzikál Mamma Mia! Spomenuli sme tu len malú časť z ostrovného Grécka. Existuje ďalších 100-150 ostrovčekov, ktoré majú menej ako 200 obyvateľov. Azda sme týmto krátkym článkom podnietili vo vás chuť a odvahu prebádať to pravé tradičné Grécko..

Aeolus 2009 | 17


Tradičné domy, luxusné vily, pozemky

Zrealizujeme Váš sen o letnom dome v Grécku pri mori

» na pevnine, na ostrovoch » v horských dedinkách » na pobreží Poradenský servis pri kúpe nehnuteľnosti. Realizácia stavebných projektov, rekonštrukcie domov. Zhodnotenie Vašej investície krátkodobým prenájmom. Spolupráca so skúsenými profesionálmi priamo v Grécku.

www.greekhouse.eu email: info@greekhouse.eu

5 71 76 4 5 0 21 9 4 + : . l e t


n

io t c e l l co

Čo znamená

Aeolus collection AEOLUS COLLECTION je úspešnou sieťou hotelov, ktoré kompletne alebo čiastočne spravuje cestovná kancelária Aeolus. Prvý hotel sme otvorili v lete 2007, v roku 2008 sa rodina rozrástla na päť hotelov. Tento rok prinášame dve ďalšie novinky – nový Aeolus collection hotel Sarris na Karpathose a novú organizáciu hotela San Marina na Korfu. V rámci ponuky leto 2009 tak nájdete AEOLUS COLLECTION hotely na gréckych ostrovoch Korfu, Rhodos, Kos, Karpathos a Kréta. Každý z nich má svoje typické prednosti, ktoré sme sa snažili zdôrazniť pri opisoch, každý z nich je vhodný pre inú kategóriu cestovateľov – pre romantikov, pre rodiny s deťmi – a podľa toho sme prispôsobili aj sprievodný program. Všetky naše hotely predávame výhradne pre klientov CK Aeolus, teda cestovateľov z krajín, kde pôsobíme – Slovákov, Čechov, Maďarov, resp. Poliakov. Všetky naše hotely majú menšiu kapacitu – žiadne obrovské komplexy pre tisícky hostí, kapacita je v priemere 50 – 60 izieb, teda nie viac ako dvesto hostí a všetky hotely sú trojhviezdičkové (resp. kategórie 3+). Vďaka rodinnej atmosfére sa veľmi rýchlo všetci poznajú po mene, tím funguje ako jedna rodina, spolu s hosťami. Slovensky hovoriaci personál alebo jeho časť je ďalším spoločným znakom našich hotelov. Aj keď čoraz viac a viac z nás nepociťuje jazykovú bariéru pri cestách do zahraničia, stále radi a jednoduchšie komunikujeme vo svojej rodnej reči. Výhodná cena, najmä pri rodinnej dovolenke je nezanedbateľným ukazovateľom pri výbere. Pozrite si konkrétny opis každého hotela, aj to vám môže pomôcť správne sa rozhodnúť.

Čo znamená „club“ Klubová dovolenka - dovolenka s deťmi bez detí Stále obľúbenejšia a vyhľadávanejšia – je formou už uvádzaného pestrejšieho all inclusive, ktorá určitým spôsobom spojí hostí z hotela a na druhej strane v nich vyvolá akúsi „dovolenkovú“ súťaživosť, kedy nejde o víťazstvo a o ceny či výhry, ale najmä o zábavu a o spestrenie oddychu. Preto od leta 2008 vysielame do Aeolus Collection hotelov označených logom „club“ našich animátorov, ktorí sa starajú o viac či menej bohaté aktivity pre dospelých, ale najmä zábavu a program pre deti – maľovanie, kreslenie, súťaže vonku, karneval, detská diskotéka, motivujúce výhry pre vaše ratolesti. Pripravujeme aj plavecké jasličky vo vybraných hoteloch a termínoch atď. (viac informácií nájdete na www.aeolus.sk).

5 výhod:     

Výborná cena Slovensky hovoriaci personál Súťaže a kvízy pre dospelých Detské kluby Koordinácia z CK Aeolus – stály kontakt hotela a centrály na Slovensku


„KALI

OREXI!“

re Grékov neznamená jedlo len spôsob, akým si „naplnia žalúdok“, ale predstavuje životný štýl. Reštaurácie a taverny sú viac než len miestami, kde si niečo dajú pod zub. Sú to miesta, kde Gréci skutočne odžijú časť svojho života a snáď medzi nimi nenájdete nikoho, kto by takýmto spôsobom nerád trávil svoj voľný čas. Hlavne víkendy sú najvhodnejším časom, kedy celé rodiny, od d malého dieťaťa až po starého otca, tráviaa dlhé hodiny za stolom. Samotný „obrad““ stravovania sprevádza hlučná a veselá deebata. Ich stravovacie zvyklosti sa značnee líšia od tých našich. Gréci uprednostňujú ľahké raňajky so šálkou kávy, rýchly a ľahký obed v popoludňajších hodinách a bohatú večeru, ku ktorej si spravidla nesadajú skôr ako večer o desiatej. Ich stolovanie sa často pretiahne do neskorých nočných hodín. Spektrum tradičnej gréckej kuchyne je veľmi široké a zakorenené v stovkách rokov histórie tejto krajiny, ovplyvne-

né aj inými národmi a rozdielmi vo zvyklostiach jednotlivých oblastí. KDE SA NAJEME ... v podstate kdekoľvek. Reštaurácie, taverny náj nájdete doslova všade. Pod korunou obrovského stromu na námestí horskej dedinky, priamo na pláži, kde vám nohy takmer hladí more, v starodávnom veternom mlyne, uprostred nádhernej záhrady alebo na prvý pohľad v obyčajnom rodinnom dome, ktorý náhodne zbadáme cestou. Za stolom prestretým textilným kockovaným a papierovým obrusom... AKO O JEME ... jedzme pohodlne a s chuťou! A hlavne veľa. Čašník bude nosiť jeden tanier za druhým, kým je miesta na stole a potom si poriadne pochutnáme na každom chode. „Súkromníci“ majú smolu – všetko je spoločné. ČO JEMEE A PIJEME ... grécka strava je založená na vždy čerstvých surovinách či už ide o zeleninu, ryby, mäso, ktoré sú pripravované na olivovom oleji s rôznymi koreninami. Začneme s mezedes. Týchto chuťoviek – predjedál, si objednáme niekoľko a prinesú nám ich na malých tanieroch. Môžu to byť zeleninové šaláty, teplé a studené pochúťky. Ako „doprovod“ poslúži klasický grécky aperitív – ouzo, ktorý Gréci nikdy nepijú samotné. Už keď máme pocit, že nevládzeme, príde na rad hlavné jedlo. Okrem klasických

20 | Aeolus 2009

gréckych jedál si môžeme vybrať z množstva rýb a darov mora. K hlavnému jedlu je nutné kvalitné víno z najznámejších vinárských oblastí (značky ako Tsantali, Boutari, atď.) alebo si zvolíme rozlievané miestne víno v karafe. Niektorým chutí retsina (víno s príchuťou živice). Na záver si dáme sladučký grécky jogurt s medom alebo baklavu so šálkou horúcej kávy elliniko alebo osviežujúcu ľadovú kávu – frappé. Môžeme spomenúť celú radu reštaurácií v Grécku. Okrem klasických taverien, psarotaverien (rybie taverny) či ouzérií nájdeme vo väčších ostrovných mestách, mnohokrát v rámci hotela, aj drahé luxusné reštaurácie ponúkajúce špeciality medzinárodnej i gréckej kuchyne. Nech už ide o akúkoľvek reštauráciu, jednu vec majú všetky spoločné. Všade znie hudba – väčšinou grécka, ktorá hrá v živote Grékov rovnako dôležitú úlohu ako dobré jedlo.

Grécko nie je len dovolenkovým cieľom, ale je aj gastronomickým rajom pre milovníkov lahodných chutí. Ako výsledok nekonečného boja medzi ohňom a morom ponúka grécka krajina obrazy, ktoré navždy zostanú v spomienkach každého návštevníka. Nezabudnuteľnými ostávajú chute, ktoré sa zrodili v útrobách tejto zeme a spolu s nádhernými vôňami uspokoja všetky vaše zmysly. Slávna kuchyňa priťahuje talentovaných šéfkuchárov, pretože Grécko nadobudlo v uplynulých rokoch významnú a stabilnú pozíciu v celosvetovej gastronómii. Ochutnať môžete špeciality modernej, ale aj tradičnej kuchyne - ponuka je vskutku rozmanitá!


GRÉCKA grécka pohostinnosť grécke špeciality grécke frappé grécke šaláty dovolenková atmosféra

www.greckataverna.sk Košická 39, Bratislava, Tel.: 02 5541 0362, Mobil: 0908 536 244


ž á t r o p e r o t Fo

...sme len dvaja...zvládneme zjesť dve chobotnice?

Stánok plný suvenírov, obrázkov, pravoslávnych ikon. Mnohé z nich sú originály vyrobené mníchmi. Drevené tabuľky s názvami, komboloje – predmety, ktoré medzi suvenírmi v inej krajine len tak ľahko nenájdete. Stolička je nepredajná – tú nechajte pre predavača!

96 % Grékov sa hlási k Pravoslávnej cirkvi, pričom väčšina ľudí – najmä starších, je hlboko veriacich. Preto má každý domov vyčlenený priestor pre rôzne ikony a sviečky. Obrázky ikon sa často viažu ku krstnému menu muža alebo niektorého dieťaťa v rodine.

Grécko je prevažne suchá krajina a jeho kopce sú plné oviec a kôz. Tu sa pasú, oddychujú - aby sme nakoniec z ich mlieka vyrobili tradičnú pochúťku – syr FETA.

22 | xxxxxxx


Okná a dvere nikdy nie sú jednoduché, bez dekorácií. Hlavne na ostrovoch! Vždy majú veľa farieb, doplnkov a kvetov... Ich štýl ukazuje, aká je majiteľka domu šikovná a vynaliezavá...

Grécka rybárska loď „kaiki“ má rôzne farby a na jeho palube je vždy pekný „chaos“. Na prove lodi nechýba vrátok, ktorým rybári vyťahujú siete. Grécki rybári sú mnohokrát viac zamilovaní do svojej lode ako do svojej manželky...

... tak organizovaná

krajina.....

V Grécku je oficiálne nudizmus zakázaný. Napriek tomu, v krajine s niekoľko kilometrovým pobrežím existujú miesta pre fanúšikov túžiacich po naturálnosti, slnku a piesku.

xxxxxxx | 23


Korfu


5

tipov

>> západ slnka v Pelekase >> prechádzka uličkami hlavného mesta a káva na preslávenej promenáde Liston >> kanál lásky v Sidari >> objavte severné pobrežia s jeho úchvatnou scenériou >> večer plný zábavy v niektorom z barov v Kavose

N

evädnúce oleandre a vodopády bugamvílií, olivové sady, citrusové háje, roztrúsené figovníky a granátové jablká... Korfu – “záhrada Jónskeho mora”. Prenesie vás do stredovekých Benátok i do súčasného Grécka. Plné protikladov a meniacich sa obrazov. V údive stojíte na strmých skalách v Sidari či kráčate po úzkych uličkách starého mesta.. Korfu (Kerkyra) patrí už dlhé roky medzi dovolenkové destinácie, ktoré nikdy „nevyjdú z módy“. Ako väčšine gréckych ostrovov – aj Korfu vládli mnohé národy, najväčší vplyv však mali Benátčania. V jeho rovnomennom hlavnom meste máte pocit, že tu chýbajú iba premostené kanály a boli by ste v skutočných Benátkach. Pôvodný labyrint štvrti starého mesta Cambiello tvoria úzke uličky medzi domami

Sidari

Country villas

Paleokastrica

KORFU Odchody z celého Slovenska

Achilion Vlastným autom

Ag. Gordis

odlet Bratislava Košice Praha Brno Budapešť

dĺžka pobytu 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí

– miestami také úzke, že ľudiaa len ťažko môžu my šľachticov kráčať vedľa seba; vysoké domy ňoch ružovej, vo svetlých pastelových odtieňoch kenicami doširoka modrej, zelenej a hnedej; s okenicami ne zatvorenými pred otvorenými alebo naopak tesne dete aj prvky britskej páliacim slnkom. V meste nájdete nadvlády – sochy a kriketové ihrisko e, pri Spianade alebo Esplanade, kde sa dodnes konajú zápasy.. sti Mesto strážia dve pevnos pevnosti – väčší význam má Stará pevnosť, ktoráá je spomienkou na to, u nikd dy že Turkom sa Korf Korfu nikdy obsadiťť. Pri nepodarilo obsadiť. mi vá no okk prechádzkach ulica ulicami vánok melod dickýých ch h prináša ozvenu melodických h v uš šiach h. hlasov, sladko znejúcich ušiach. m námestí Deti sa bezpečne hrajú na malo malom v tieni paliem, ženy postávajú na pr riedomí alebo priedomí čné “K Kalimera!” vyzerajú z okien a ich zvučné “Kalimera!” sa nesie nad vašimi hlavami. A vy pochopíte, že sa rozbieha ranná debata o tom, ktorá ve sa práve čomu bude dnes venovať. O Korfu je tiež známe, že jeho letisko má jednu z najkratších pristávacích dr dráh v Európe. Príroda vytvorila na Korfu ma majstrovské sochárske diela – jedno z nich je v Sidari, tzv. Kanál lásky. Severový Severovýchodu kraľuje Pantokrator, hora z jej vrcholu Benitses sa vám za jasného poča podarí počasia do dovidieť nielen Moraitika

Ag. Georgios Gardenos

Ag. Petros

do Epiru či na pobrežie Albánska, ale dokonca

Kavos

aj do Talianska. Na východnom pobreží nájdete rušné letoviská ako sú Benitses a Moraitika, juh ostrova zase priťahuje svojimi piesočnatými plážami (Agios

tojíí Georgios či Kavos). Neďaleko od Benitses stoj stojí slávny zámok Achilion Achilion, ktorí si v 19 19. storočí nechala postaviť cisárovná Sissi. Symbolom Korfu je ostrovček Pontikonisi, ktorý je podľa Homéra Odysseovou loďou, ktorú Poseidon premenil na skalu.

Chcela by som sa poďakovať za krásnu dovolenku, ktorú sme prežili na ostrove Korfu v hoteli Bellos Beach. Veľmi sme ocenili to, že hotel je situovaný v tichom prostredí, tesne pred hotelom je pláž, ktorá slúži výhradne pre hotelových hostí. Odniesli sme si krásne spomienky na tento požehnaný a prekrásny ostrov a dúfame, že sa sem ešte niekedy vrátime. MUDr. M. Belovičová, PhD


3. ion

t c e l l co

Bellos beach

Oficiálna kategória: Kapacita: 60 izieb

výhľad

na more

priamo na pláži

Poloha: Priamo nad čarovným zálivom, na okraji letoviska Benitses (centrum cca 1,8km) stojí hotel Bellos Beach. Vzhľadom na ideálnu polohu v strednej časti ostrova, či sa už vydáte na juh či na sever, spoznáte krásy celého Korfu. Štvorposchodová hlavná budova stojí priamo nad kamienkovou plážou, na ktorú sa dostanete cez hotelový areál a sviežu zeleň záhrady. Pláž je pokojná, takmer súkromná, časť tvoria betónové platne a malé mólo. Z času na čas ju hostia vystriedajú s pieskovou

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

hotelplážou Agios Ioannis vzdialenou 2km alebo hlavnou plážou letoviska Benitses. Do hlavného mesta Kerkyra – mekky histórie, nákupov i zábavy je to 18 km. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou a priestrannou lobby s posedením a barom, internetový kútik (WiFi pripojenie vo veľkej časti haly), miniknižnica s výberom kníh aj v češtine či slovenčine. Priamo z haly sa vychádza na veľkú terasu s príjemným ratanovým sedením s nerušeným výhľadom na bazén a na šíre more. Klimatizovaná reštaurácia s vnútorným i vonkajším sedením je situovaná o poschodie nižšie. Nechýba klimatizovaná priestranná spoločenská miestnosť s barom (funguje aj ako bar pri bazéne), s možnosťou zahrať si biliard, spoločenské hry, pozrieť si TV/DVD (aj v slovenskom/českom jazyku), alebo si len tak posedieť pri osviežujúcom nápoji. Letnú atmosféru pred barom vytvára bazén so sladkou vodou, detský bazén, lehátka a slnečníky (pri bazéne i na pláži zadarmo). Služby dopĺňa tenisový kurt a divadelné hľadisko, vhodné aj na hry pre deti. Najmenší hostia sa zabavia na vonkajšom detskom ihrisku v štýle džungle alebo v detskom klube

bazén

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

strava

26 | Korfu xxxxxxx

  

  

  

 

hier a maľovania Aeolusko. Nechýba bohatý organizovaný program v slovenčine pre deti i dospelých pod vedením Aeolus animátorov. Ubytovanie: Štandardné 2-3-lôžkové izby (3. lôžko pevné) sú zariadené dreveným nábytkom, majú kúpeľňu (sprcha alebo vaňa)/WC/fén, TV/SAT, telefón. Na každej izbe je k dispozícii trezor a samostatná klimatizácia (za príplatok). V niektorých izbách je chladnička (na vyžiadanie). 4-lôžkové rodinné izby (dve postele


3. tion

c colle

a poschodová posteľ) majú rovnaké vybavenie a sú vhodné pre rodiny s menšími deťmi. Niekoľko izieb má spojovacie dvere. Každá izba má priestranný balkón s príjemným posedením a s krásnym priamym výhľadom na otvorené more. Detské postieľky sú na vyžiadanie zadarmo. Stravovanie: All inclusive Náš názor: Nádherný výhľad na more, pokoj a romantika, domáce prostredie – to

je len niekoľko výhod tohto hotela. Pilotný hotel siete Aeolus Collection, hotel, ktorý si od roku 2007 získal veľa stálych klientov a sympatizantov. Vhodný pre všetky kategórie, náš tip!

all inclusive raňajky (7,30-9,30), obed (12,3014,00), večera (19,00-21,00) formou teplého a studeného bufetu miestne alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje (teplé – filtrovaná káva, čaj a studené) v baroch: hlavný/pool bar (10,0023,00, po 23,00 za úhradu), lobby bar (21,00-23,00) dopoludňajšie občerstvenie (10,00-12,00) sladká dvojhodinka, káva (16,0018,00) detský klub s animátormi (6 dní v týždni v čase 10,00-13,00, 16,0018,00), minidisko, karneval športové aktivity: tenis (vrátane rakiet a loptičiek), stolný tenis, badminton, biliard internet (30 min./izba/deň). WiFi zóna vo vstupnej hale spoločenské hry (šachy, scrabble, karty ...) denné alebo večerné programy pre dospelých (aerobik, kvíz ...) slnečníky a lehátka pri bazéne aj na pláži zadarmo

xxxxxxx Korfu | 27

2 deti zadarmo


hotel pri mori

deti zadarmo

bazén

strava

MARBELLA 

Oficiálna kategória: Kapacita: 395 izieb Poloha: Na východnom pobreží ostrova Korfu, v prostredí farebných subtropických záhrad a olivových hájov, sa rozprestiera hotelový komplex pozostávajúci z 2 hlavných budov a niekoľkých bungalovov. Okruhliakovopiesková pláž Agios Ioannis, ocenená modrou vlajkou, je vzdialená len pár metrov. Hotel je postavený v blízkosti strediska Benitses s obchodmi, reštauráciami a tavernami a do hlavného mesta je to len 15 km. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia, internetový kút, mail/fax, trezor, požičiavanie áut, taxi servis, práčovňa a čistiareň, obchody, kaderníctvo a nechtové štúdio, izbový servis, lekár. Hlavná reštaurácia „La Terazza“, á la carte reštaurácia „Cascade“ pri bazéne, reštaurácia „Beach Grill“, hlavný bar „Belvedere“, bar pri bazéne a bar na pláži. Hotel disponuje bazénom so slanou vodou aj detským bazénom. Lehátka a slnečníky

sú zadarmo, tak pri bazéne ako aj na pláži. Milovníkom športu a aktívnej dovolenky hotel poskytuje tenis, stolný tenis, basketbal, plážový volejbal, fitness, aqua aerobik, hodiny tanca a vodné športy na pláži ako napr. vodné lyže, potápanie, kanoe. Na zrelaxovanie tela a duše – masáže, sauna, shiatsu, feng shui, strečing. Pre zábavu veselé animačné programy s rôznymi hrami, koncertmi či folklórnymi show. „Marbella Mini club“ ponúka profesionálnu starostlivosť a animácie pre najmenších. V areáli hotela je kaplnka Sv. Kataríny a tri konferenčné miestnosti „Solomos“, „Mantzaros“ a „Kapod „Kapodistrias“.

COUNTRY VILLAS Komplex Country Villas pozostáva z dvoch víl – vila Elia a vila Lithia. Každá poskytuje komfortné ubytovanie pre 4-6 osôb, 3 spálne, vlastný bazén. Ničím nerušený slnečný pobyt v súkromnej vile obklopenej prekrásnou záhradou. K dispozícii vlastné auto. Viac informácií na CD

Greek Villas Holidays 28 | Korfu

Všetky tri sú vybavené modernou audiovizuálnou technikou. Ubytovanie: Hotel disponuje niekoľkými typmi izieb. Pre našich hostí sú k dispozícii štandardné 2-lôžkové izby s 1-2 prístelkami. Všetky sú moderne zariadené, klimatizované, majú kúpeľňu, WC, fén, TV/SAT, hudobný kanál, telefón, minibar, trezor a balkón alebo terasu s výhľadom na more, záhradu alebo okolie. Junior suity pre 2-4 osoby sú rovnako vybavené, majú oddelenú spálňu a malú obývačku s 1-2 prístelkami. Stravovanie: Polpenzia formou bohatého bufetu. Náš názor: Luxusné ubytovanie, vysoká kvalita a pestrosť služieb, ktoré uspokoja aj náročnejších klientov. Ideálna poloha dáva možnosti na spoznanie celého ostrova. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  

 


DELFINIA 

Oficiálna kategória: Kapacita: 185 izieb Poloha: Hotelový komplex Delfinia tvoria tri budovy obklopené upravenou exotickou záhradou, ktorá sa tiahne celým areálom až k pláži. Centrum rušného letoviska Moraitika, známeho pestrým nočným životom, je vzdialené len 5 minút pomalou prechádzkou. 100 m od hotela je autobusová zastávka, odkiaľ sa miestnymi autobusovými linkami dostanete aj do hlavného mesta (20 km). Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia s lobby barom, výťah, TV miestnosť, internetový kútik, reštaurácia, plážový snack

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  a koktail bar, taverna, fitness, tenisové kurty s tvrdým povrchom, stolný tenis, biliard, bar pri bazéne, bazén (lehátka a slnečníky za poplatok, aj na piesočnato-štrkovej pláži), možnosť opaľovať sa priamo na udržiavanom trávniku, ktorý siaha až k pláži, detský bazén, detské ihrisko, maxi šachy a dáma. K hotelu patrí aj konferenčná hala s kapacitou 100 osôb. Ubytovanie: Pohodlné, vkusne zariadené izby pre 2-3 osoby (3. lôžko prístelka) sú vybavené telefónom, rádiom, TV/SAT, fénom. Trezor je k dispozícii za príplatok. Izby sú klimatizované (centrálne), majú vlastnú kúpeľňu s vaňou alebo sprchou/WC a balkón s výhľadom na more (za príplatok) alebo do záhrady. Rodinné 4-lôžkové izby sú vybavené rovnako, pre deti je pripravená poschodová posteľ.

PAXOS – ANTIPAXOS – celodenný výlet loďou, P kde k počas jediného dňa navštívite dva ostrovčeky v Jónskom mori. Prezriete si morské jaskyne a okúpete sa v zálive ostrova Antipaxos, ktorý priťahuje pieskovými plážami. Neskôr sa preplavíte na ostrov Paxos, ktorý je známy vďaka hustým olivovým hájom. Prezriete si jeho hlavné mesto Gaios, ktoré sa pýši dvomi prístavmi a niekoľkými domami s benátskymi okenicami a balkónmi. OKRUH OSTROVOM – celodenný výlet autobusom za najznámejšími pamiatkami ostrova. Prvá zastávka je v slávnom zámku rakúskej cisárovnej Sissi –Achilion. Zámok vás očarí prenádhernou exotickou záhradou so sochami bojovníka Achilla. V interiéry sa nachádza viacero obrazov a sôch, ako aj zachovalé kusy nábytku cisárovnej Sissy a druhého majiteľa zámku. Ďalej pokračuje cesta na sever, so zastávkou v liehovare, s ochutnávkou a možnosťou zakúpiť si fľašu ouza či miestnej špeciality – likéru Kumkuat. V krásnej Paleokastritsi navštívite kláštor a čaká vás aj chutný obed v taverne s panoramatickým výhľadom na pôsobivé okolie.

výhľad

na more

priamo na pláži

deti zadarmo

bazén

Stravovanie: Polpenzia; raňajky – rozšírené anglické formou bufetu, večere – bohatý bufet. Náš názor: Príjemný hotel s výbornou polohou a kvalitnými službami vhodný aj pre náročnejších klientov a všetky vekové kategórie.

MODRÁ LAGÚNA S GRILOVANÍM – obľúbený výlet loďou. Vyplávate z Korfu, a zastavíte sa v malebnej rybárskej dedinke Syvota na pevnine. Plavba pokračuje na ostrovček Agia Paraskevi s prehliadkou jaskyne Murtos. Záver sa spája so šnorchlovaním v Modrej Lagúne, slnením sa na palube a obedom s grilovanými pochúťkami, podávaným na mori alebo na jednej z pláží. AQUALAND – výlet určený nielen pre deti, ale aj pre dospelých fanúšikov vodných parkov. Tento moderný vodný raj patrí medzi najväčšie v Európe – tobogány, vodné tunely, vodopády, bazény dopĺňa aj rad reštaurácií, snack barov, ale napr. aj tenisové kurty, volejbalové a basketbalové ihrisko. GRÉCKY VEČER – ak máte chuť spoznať grécky folklór, vidieť ukážku typických ostrovných tancov, dobre sa zabaviť a ešte si aj pochutiť na gréckom jedle a víne, nemôžete chýbať na gréckom večeri. ALBÁNSKO – jednodňový výlet s možnosť navštíviť inú krajinu. Ráno odchod z Korfu loďou na pobrežie, do prístavu Saranda. Možnosť prehliadky tohto mesta s rímsko-katolíckou bazilikou a múzeom. Výlet je obohatený o chutný obed s miestnymi špecialitami. Po obede možnosť prechádzky po promenáde mesta s výhodnými nákupmi, prípadne možnosť kúpania sa v krištáľových vodách Jónskeho mora. HLAVNÉ MESTO KORFU – výlet, pri ktorom spoznáte hlavné mesto a osobne sa presvedčíte o jeho čare. Cestou do mesta si vychutnáte výhľad na symbol ostrova – Myší ostrovček (Pontikonissi) a kláštor Vlacherna. Vďaka množstvu pamiatok sa do hlavného mesta budete chcieť určite vrátiť aj v iný deň – Stará a Nová pevnosť, palác, ktorý bol v minulosti sídlom gréckej kráľovskej rodiny a dnes tu nájdete Múzeum ázijského umenia, v centre Kostol Sv. Spyridona – patróna ostrova. Prehliadku mesta odporúčame ukončiť šálkou chutnej kávy na štýlovej promenáde Liston.

Výlety

hotel

Korfu | 29

strava


Letovisko Kavos

Kedysi malá rybárska dedinka na juhu ostrova Korfu, z ktorej dnes vyrástlo rušné turistické centrum. Je obľúbeným dovolenkovým cieľom predovšetkým mladých ľudí z Anglicka a tých, ktorí preferujú počas dovolenky rušný nočný život. Samotný Kavos sa delí na tri časti – na začiatku vás privíta kľudná oblasť Agios Petros, potom samotné rušné centrum Kavos, a letovisko končí opäť pokojnou časťou nazvanou Aspros Kavos. Počas dňa je aj centrum Kavosu viac-menej kľudné, ale večer sa zmení na mestečko plné ľudí, ktorí zapĺňajú miestne bary a diskotéky a bavia sa do svitania. Lákadlom je aj niekoľko kilometrov dlhá piesková pláž s možnosťami vodných športov. Z pláže sa vám naskytne pohľad na grécku pevninu. Napriek rušnému nočnému životu – tak typickému pre toto letovisko, nájdete v našej ponuke aj domy, ktoré sú situované mimo centra diania, a keď naši hostia nemajú chuť na večernú zábavu, môžu ostať v pokojnom prostredí svojho prístrešku. Od hlavného mesta je Kavos vzdialený len hodinu cesty autobusom a jeho prístav je ideálnym východiskom pre rôzne fakultatívne výlety loďou. V prípade, že si požičiate auto, vyberte sa smerom na západ a asi po 10 kilometroch natrafíte na krásnu pláž so zlatistým pieskom Garganos.

apartmány

CAPTAINS dobrá cena

deti zadarmo

Kapacita: 8 štúdií a 4 apartmány Len cca 20 minútová prechádzka oddeľuje apartmány Captains od centra letoviska Kavos.

pri mori

bazén

strava

štúdiá

KOSTAS dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava

náš tip

30 | Korfu

Dve budovy komplexu oddeľuje len vlastný bazén a cesta. Na malú neorganizovanú pláž sa hostia jedného domu dostanú už po 30 m cez záhradu. Z druhého domu postačí prejsť cez cestu a potom už len spomínaným chodníkom. Organizovanú piesočnatú pláž nájdete pri taverne Sokratis pri budove situovanej bližšie k pláži sa nachádza menší bazén s lehátkami a bar, ktorý ponúka nielen nápoje, ale aj drobné grécke špeciality za výborné ceny. V tomto dome našli prístrešok štyri dvojlôžkové štúdiá na prízemí a štyri na poschodí. Dom cez cestu

poskytuje ubytovanie v dvoch apartmánoch pre 4 osoby a v dvoch apartmánoch pre 5 osôb (manželská posteľ v spálňovej časti a 2-3 lôžka v kuchynskej časti). Všetky štúdiá aj apartmány sú jednoducho zariadené, majú kuchynský kút so základným riadom, chladničku. Trezor a klimatizácia sú za príplatok. Štúdiá majú balkóny a apartmány veľkú terasu. Miesto, kde si môžete v pohode oddýchnuť, ale ak budete chcieť, určite vám neujde zábava v bare či na diskotéke v blízkom centre.

Kapacita: 8 štúdií Dom Kostas nájdete v pokojnejšej časti letoviska Kavos – Agios Petros, do rušného centra vám cesta potrvá približne 25 minút pešou chôdzou. K domu patrí aj sladkovodný bazén s lehátkami a slnečníkmi, ktoré môžete využívať zadarmo. Piesková pláž sa nachádza vo vzdialenosti cca 100 m. Ak zatúžite po slnení sa na organizovanej pláži, pri ktorej je aj možnosť občerstvenia, prejdite sa necelých 300 m a tam vás privíta taverna Sokratis. Dom disponuje 2-lôžkovými štúdiami s terasou na prízemí a 3-lôžkovými štúdiami (všetky sú pevné lôžka) s balkónom na poschodí. K ich vybaveniu patrí kuchynka so základným riadom a chladničkou,

ako aj vlastná kúpeľňa/WC. Bežný nákup vybavíte v supermarkete vzdialenom 50 m. V blízkosti domu (asi 100 m) sa nachádza aj autobusová zastávka, odkiaľ sa môžete vybrať na výlet do hlavného mesta (cca 40 km) alebo do iných častí ostrova Korfu.


štúdiá

SAILORS

výhľad

na more

Kapacita: 17 štúdií Priamo v susedstve apartmánov Captains sa nachádza jednoposchodový dom Sailors. Najbližší supermarket objavíte už po 30 metroch, neorganizovanú pláž tiež po 30 m, organizovanú pieskovú pláž s lehátkami a slnečníkmi približne po 350 m pred reštauráciou Sokratis. Štúdiá poskytujú ubytovanie pre 2 osoby s možnosťou prístelky pre dieťa. K menším, útulne zariadeným izbám patrí kuchynka so základným riadom a chladnička, kúpeľňa/

štúdiá

DORA I Kapacita: 10 štúdií a 1 apartmán

apartmány

SOKRATIS I a II Kapacita: 4 štúdiá a 4 apartmány Dva ružové domy Sokratis stoja ako dvojičky priamo na dlhej piesočnatej pláži v Agios Petros. Do centra rušného letoviska Kavos s neutíchajúcim denným i nočným životom je to približne 1 km, najbližší supermarket je vzdialený len 100 m. V oboch domoch nájdete na prízemí jedno štúdio pre 2 osoby s možnos-

dobrá cena

priamo na pláži

WC a balkón alebo terasa. Z izieb sa vám naskytne priamy alebo bočný výhľad na more, prípadne na cestu. Majiteľ susedného domu Captains vás rád privíta

Sympatický dom Dora I. sa nachádza v kľudnej časti letoviska Kavos, zvanej Agios Petros. Od rušného centra je vzdialený necelý 1 km, a tak hluk reštaurácií, barov a supermarketov nenaruší váš dovolenkový pokoj. Hostia môžu priamo pred domom využívať bazén so slnečnou terasou. Súčasťou areálu je aj gril, posedenie v chládku pod strechou, vonkajší TV kút a šípky. Neorganizovaná pláž je v pešej dostupnosti vzdialená cca 250 m. Odporúčame však navštíviť aj organizovanú pláž pred štúdiami Sokratis, ktorú nájdete na začiatku letoviska vo vzdialenosti asi 500 m. Dom poskytuje ubytovanie v 2 lôžkových štúdiách –

ťou 1 prístelky pre dieťa a apartmán s dvomi oddelenými spálňami pre 4-5 osôb (5.lôžko prístelka pre dieťa). Rovnaké rozmiestnenie izieb je aj na poschodí. Všetky štúdiá aj apartmány sú jednoducho zariadené, majú kuchynský kút so základnými riadmi, chladničku, kúpeľňu/ WC a balkón. Zo všetkých izieb sa vám naskytne výhľad na more, buď úplne otvorený alebo čiastočne zaclonený korunami stromov. Hostia domu majú možnosť bezplatne si odložiť cennosti v trezore. Priamo pri apartmánoch je taverna Sokratis, kde dvaja bratia – majitelia domov aj reštaurácie – ponúkajú fantastické miestne grilované i rybie špeciality. Ak si návštevníci pochutnajú na dobrom jedle v ich taverne, lehátka a slnečníky na pláži majú k dispozícii zadarmo. V reštaurácii je možnosť doobjednať si polpenziu – pestré servírované raňajky a servírovanú večeru (výber z niekoľkých jedál). Aj najmenší majú

vo svojom areáli, kde sa môžete okúpať v bazéne, slniť sa na lehátkach a dať si malé občerstvenie alebo chutný nápoj v jeho snack bare.

bazén

dobrá cena

bazén

v niektorých s možnosťou 1 prístelky a 4-lôžkovom apartmáne s oddelenou spálňou. Každá z izieb je vybavená jednoduchým dreveným nábytkom, kuchynkou (základné riady, dvojplatnička, rýchlovarná kanvica, chladnička) a vlastným sociálnym zariadením. Všetky štúdiá majú balkón, okrem apartmánu, ktorý má k dispozícii terasu.

strava

2 deti zadarmo

výhľad

na more

dobrá cena

priamo

v taverne postarané o zábavu – kým sa rodičia osviežia ľadovou kávou či chutným gréckym pivom, ich ratolesti sa môžu zahrať na detskom ihrisku. Zábavu si nájdu i starší, či už pri biliarde alebo stolnom tenise. Majitelia majú pre našich hostí pripravený jedálny lístok aj v slovenčine a príležitostne organizujú aj grécky večer. Perfektná poloha domu mimo rušných barov či frekventovanej cesty zabezpečí ideálnu dovolenku pre rodiny s deťmi ako aj pre páry, ktoré chcú kombinovať pokojnejšie ubytovanie s pestrým nočným životom.

Korfu | 31

na pláži

strava

náš tip

2 deti zadarmo


3.

San Marina hotel

ction

colle

Ofi ciálna kategória: Kapacita: 54 izieb

výhľad

na more

priamo na pláži

Poloha: Svetlá a vzdušná dvojposchodová budova hotela San Marina má výbornú polohu – priamo na širokej pieskovej pláži. Vyrástla v srdci strediska Kavos, ktoré je známe ako centrum zábavy a diskoték. Je najlepšou voľbou pre tých, ktorí vyhľadávajú počas dovolenky rušný spoločenský život. Areál je vsadený do záhrady s upraveným trávnikom, stromami a palmami, ktoré sú tým pravým úkrytom pred páliacim slnkom. Hostia si sami môžu vybrať, či strávia dni a večery v plážovom bare, v bare pri bazéne, či budú relaxovať na terase alebo

náš tip

si doslova odskočia za zábavou do blízkeho centra letoviska. Pre milovníkov vody sú na plážach Kavosu v ponuke rôzne zábavné i adrenalínové vodné športy. Vybavenie / Šport / Zábava: Hotel je vkusne a účelne vybavený. Hostí privíta vstupná hala s recepciou, lobby bar so sedením, TV/DVD a internetový kútik, telefónny automat, mini knižnica

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

strava

32 | Korfu xxxxxxx

  

  

  

 


3. tion

c colle

s výberom aj slovenských či českých kníh. Nechýba klimatizovaná reštaurácia, terasa s príjemným sedením a pohľadom na širokú piesočnatú pláž, more i plážový bar. Pre plavcov je pripravený hotelový bazén pre dospelých, v ktorom je možné hrať aj vodné pólo. Okolo bazéna i na pláži sú lehátka a slnečníky (zadarmo) a minigolfové ihrisko (za poplatok). Chladené i teplé nápoje za výborné ceny pre hostí sú podávané i v bare pri bazéne. Pre pasívnych športovcov je k dispozícii biliard a nechýba ani stolný tenis. Aj plážový volejbal priamo pred hotelom si určite nájde svojich priaznivcov. Na recepcii je možnosť pozrieť si filmové DVD (v slovenčine aj v češtine), požičať si spoločenské hry (šachy, scrabble, karty...). Aktívnejší majú možnosť zahrať

si bedminton, futbal, volejbal či vodné pólo (lopty sú k dispozícii). Ubytovanie: Izby pre 2-3 osoby (3. posteľ prístelka) sú zariadené dreveným nábytkom, alebo nábytkom z tepaného kovu. K dispozícii sú aj dva typy rodinných izieb pre 4 osoby – suity s oddelenou spálňou alebo jeden priestor s poschodovou posteľou (vhodné pre rodiny s menšími deťmi). K vybaveniu patrí kúpeľňa (sprcha alebo vaňa)/WC, fén, samostatná klimatizácia (za poplatok), telefón, TV/SAT, chladnička. Trezor je k dispozícii na recepcii (za poplatok). Každá izba má balkón so sedením a s výhľadom na more

alebo do areálu hotela. Na vyžiadanie je možná detská postieľka (zadarmo). Stravovanie: Polpenzia formou bufetu. Náš názor: Poloha priamo na pláži a príjemné ubytovanie v kombinácii s ponukou rušného nočného života sľubuje aktívnu dovolenku plnú zábavy, športu a veselých zážitkov. Odporúčame ako náš tip pre tých, ktorí vyhľadávajú pestrý denný aj nočný život na dosah od hotela. Už druhý rok člen Aeolus collection s časťou slovenského personálu !!! Výhradne len pre klientov CK Aeolus!

xxxxxxx Korfu | 33


apartmány výhľad

na more

priamo na pláži

náš tip

dobrá cena

SUNRISE Kapacita: 15 štúdií a apartmánov Neďaleko od piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora stoja 3 budovy apartmánov Sunrise. Okolie domu vytvárajú stromy a palmy. Pre všetkých návštevníkov je k dispozícii spoločný bazén s lehátkami a slnečníkmi (hneď vedľa Sunrise I) – za malý poplatok. Nájdete tu aj bar s TV, kde si môžete dať ľahké občerstvenie alebo nápoj. Dom ponúka ubytovanie v štúdiách pre 2-3 osoby alebo v apartmánoch s dvomi

deti zadarmo

oddelenými spálňami pre max. 4 osoby. Všetky sú zariadené dreveným nábytkom, kuchynským kútom s chladničkou a základným

bazén

riadom, kúpeľňou/WC, televízorom a balkónom alebo terasou. Klimatizácia je možná za príplatok na mieste. Pláž pri apartmánoch je neorganizovaná, odporúčame navštíviť aj pláž pri dome Sokratis (vzdialená asi 1 km). Poloha domu v letovisku Agios Petros, asi 3 km od centra Kavosu s reštauráciami, barmi a nočným životom, sľubuje skvelú kombináciu dovolenky v úplne pokojnom prostredí s možnosťou zábavy v blízkom centre.

apartmány výhľad

KAMINI

na more

priamo na pláži

náš tip

Kapacita: 12 štúdií, 7 apartmánov V pokojnej časti Kavosu – v Agios Petros, niekoľko minút prechádzky do centra, stoja priamo pri mori – na pestovanom trávniku – pastelové domčeky s hnedými okenicami zvané Kamini. Do mora sa dostanete po móle, ale voda je na začiatku taká plytká,

dobrá cena

deti zadarmo

že je to úplne bezpečné aj pre deti a slabších plavcov. Odpočívať a slniť sa budete priamo na trávnatej ploche pred apartmánmi alebo na lehátkach, ktoré sú k dispozícii zadarmo. Tieň zabezpečujú exotické palmy, ktoré tu rastú popri kvetoch a kroch. Dom poskytuje ubytovanie v jednoduchých, ale útulných 2 lôžkových štúdiách s možnosťou

2 deti zadarmo

34 | Korfu

1 prístelky pre dieťa a 4-lôžkových apartmánoch s oddelenou spálňou. K ich vybaveniu patrí kuchynka so základným riadom, chladnička, kúpeľňa/WC. Všetky izby majú balkón alebo terasu. Z niektorých izieb sa vám naskytne aj krásny výhľad na more. Ideálne pre všetkých, ktorí hľadajú absolútnu blízkosť mora s relaxom uprostred záhrady.


SKÚSENÍ DELEGÁTI A SPRIEVODCOVIA Vo všetkých našich destináciách sú vám k dispozícii pobytoví delegáti CK Aeolus. Privítajú vás hneď na letisku či pri autobuse, asistujú vám pri transfere po príchode, pri vašom ubytovaní a takisto aj pri odchode. Čo najskôr po príchode zorganizujú uvítacie info stretnutie, kde vás poinformujú o miestnych zvyklostiach a pomôžu vám rýchlejšie sa zorientovať v novom prostredí. Delegáti v spolupráci s miestnou partnerskou CK vám zabezpečia fakultatívne výlety. Ak uprednostňujete individuálne spoznávanie novej lokality pred organizovaným výletom, pomôžu vám s prenájmom auta či mopedu. V ubytovacích kapacitách CK Aeolus sa nachádzajú infotabule so stále aktuálnymi informáciami. Prostredníctvom nich vám dá delegát vedieť program, cenu, čas od-

chodu na výlet, čas transferu na letisko a pod. hách získate V obsiahlych informačných knihách anej krajine. viac podrobných informácií o danej ené dni Počas pobytu majú delegáti určené a hodiny pracovných návštev v kažetci dom ubytovacom zariadení. Všetci náli delegáti CK Aeolus sú profesionáli prie– pracujú na základe licencie sprieovodcu cestovného ruchu. Samoným zrejmosťou je vybavenie mobilným telefónom pre ľahšiu a rýchlejšiuu komunikáciu s klientom. Telefónny kontakt na delegáta je vždy uvedený na inabuli. formačnej tabuli. oľahlivý Dobrý a spoľahlivý ou najdelegát je tou kou za lepšou bodkou dovolenkou..

PROFESIONÁLNI REFERENTI PREDAJA Referenti predaja sú osoby, ktoré sú pri prvom kontakte so zákazníkom a práve oni reprezentujú kanceláriu pri komunikácii s ním. Celé roky si Aeolus držal inú filozofiu ako iné cestovné kancelárie – predaj neprebiehal spôsobom neosobne a hlavne rýchlo - referent predaja sedí za počítačom, klient oproti, pozrieme voľnú kapacitu a spisujeme zmluvu. Avšak technika a automatizácia napreduje a my samozrejme nezaostávame. Aj naši zákazníci majú menej a menej času, všetci čoraz častejšie nakupujeme cez internet a máme menej osobného kontaktu… Aj napriek týmto nevyhnutnostiam sa snažíme vytvárať priateľskejšie prostredie tým, že predajcovia v našich pobočkách nehovoria len o holých faktoch. Spestria svoj výklad fotografiami, ukážkami z DVD a rôznymi brožúrami, ktoré sú pripravené na každú destináciu. Snažíme sa, aby naši refenti predaja nemali len teoretické vedomosti, ale aby vedeli klientom podať informácie aj o detailoch a zaujímavostiach, ktoré v katalógu nenájdu. Z toho dôvodu niekoľkokrát do roka organizujeme študijné cesty, počas ktorých si predajcovia prezrú čo najviac ubytovacích kapacít a zároveň spoznajú

charakter a kultúru krajiny. Profesionalita zamestnancov sa zvyšuje aj pravidelnými školeniami. A keďže okrem ovládania produktu a profesionality je veľmi dôležitý ľudský prístup, vyberáme milých a usmievavých pracovníkov, ktorí sa snažia individuálne pristupovať ku každému klientovi. „Nech sa páči, vitajte, usaďte sa a vyberme spolu tú správnu dovolenku pre Vás. My sa budeme snažiť zrealizovať ju podľa Vašich predstáv.“


Parga

N

abielo natreté domy, farebné okenice, rozkvitnuté nádoby a červené škridle. Úzke schodíky v krivoľakých uličkách, kúsok miesta na priedomí s posedením, opálené deti v šortkách stále kamsi bežiace

a neutíchajúca diskusia domácich. Pohojdávajúce sa loďky, ostrovčeky ako šmuhy na plátne, azúrové more, ryby a rybári. Parga – črepina krásy na gréckej pevnine.

Ahoj AEOLUS, rada by som sa touto cestou poďakovala za krásnu tohtoročnú dovolenku, ktorú som aj vďaka Vašej CK mohla tráviť v prekrásnom prostredí prímorského mestečka PARGA, o ktorom som už dlho počula samé superlatívy. Áno Parga ma očarila – všetkým. Vodné taxíky sú super spestrením dovolenky a dostupné pláže sú prekrásne. Výlet loďou kpt. HOOKA bol tiež výborný. A chutilo nám v každej reštaurácii. Grécko naozaj zbožňujeme. Takže ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných klientov. Schlossárová M., Prievidza.

Myslíte si, že existuje miesto na pevnine, kde sa budete cítiť akoby ste dovolenkovali na ostrove? Áno a je to prímorské mestečko Parga. Nachádza sa na severozápade Grécka na pobreží trblietajúceho sa Jónskeho mora, oproti ostrovom Korfu, Paxos a Antipaxos. Neočakávajte výdobytky masovej turistiky či hotely svetových reťazcov.


5

tipov

>> Benátsky hrad a prechádzka po promenáde v centre >> pláže Valtos Beach a Lichnos Beach >> zrúcanina Ali Pashovho sídla s krásnym výhľadom až na Korfu >> prímorské mestečko Syvota >> výlet na Paxos

Všetko tu zostalo atraktívne malé. Všetko je blízko, aj keď sa možno na prvý pohľad zdá, že ďaleko. Vyplýva to z charakteru Pargy, ktorá je budovaná terasovite a práve preto sa nedajú vzdialenosti odhadnúť presne. Labyrint úzkych dláždených uličiek, malé obchodíky s pestrou paletou rôzneho tovaru, domy s červenými strechami, na ktoré dohliada zrúcanina benátskej pevnosti. Toto všetko doplnené vôňou a zeleňou olivových hájov a pínií. Hojnosť nefalšovanej prírody. Na malebnej promenáde vás určite zlákajú vábivé vône z okolitých taverien či reštaurácií. Nechajte sa zviesť a ochutnajte typické grécke jedlá, dajte si pohárik lahodného miestneho vína. Parga má niekoľko pláží. Sú štrkovopieskové a neskutočne biele. Mestská pláž (Krioneri), maličká pláž za mestom (Piso Krioneri) a rozľahlé, nesmierne atraktívne pláže Valtos a Lichnos (foto), na ktoré sa môžete priamo z prístavu odviezť každých 30 minút vodnými taxíkmi. Parga má rovnako ako väčšina gréckych miest korene v antických dobách. Počas svojej dlhej histórie bola pod vládou Benátčanov, Turkov, Francúzov, Rusov aj Angličanov. Benátčania si tu udržali nadvládu až do roku 1797. Počas tejto doby však Parga až trikrát padla do rúk tureckej nadvlády. V tých časoch bol tureckým pirátom Barbarossom úplne zničený pôvodný hrad. Sila Benátčanov začala ochabovať v roku 1791 a o Pargu prejavil záujem cisár Napoleon. Po porážke Francúzov pri Trafalgare kontrolu nad Pargou prevzalo Anglicko a približne v rovnakom čase sa o toto územie začal zaujímať aj Turek Ali Pasha. Po všetkých pokusoch mu nakoniec

Briti predali Pargu. Mnohí rozhorčení obyvatelia Pargy si pred vidinou Syvota života pod tureckou nadvládou radšej Zalongo zvolili život v exile. Parga bola napokon oslobodená počas balkánskej vojny, avšak Turci tu zostali až do roku 1924, kedy nastala vzájomná výmena Parga obyvateľov medzi Gréckom a Tureckom. Vlastným Táto posledná kapitola Paxos autom búrlivej histórie je oslavovaná každoročne 15. augusta, v deň osláv Panny Márie. Ak máte Odchody to šťastie a práve vtedy tu trávite pestrá ponuka z celého Slovenska svoju dovolenku, budete súčasťou snáď fakultatívnych výletov, najrušnejšieho dňa v kalendári Pargy. Parga blízkosť atraktívnych je jedným z najobľúbenejších dovolenkových Jónskych ostrovov, biele destinácií medzi obyvateľmi Škandinávie pláže, milí a pohostinní domáci, kozmopolitná aj Talianska, rovnako vyhľadávaná aj samotnými atmosféra. Všetky tieto atribúty zaraďujú Pargu Grékmi. Bohatá história, nefalšovaná príroda, nepochybne medzi najkrajšie miesta v Grécku.


štúdiá náš tip

dobrá cena

STELLA Kapacita: 7 štúdií Tieto nové poschodové štúdiá sú vhodné

deti zadarmo

2 deti zadarmo

vila náš tip

dobrá cena

SAKIS Kapacita: 15 štúdií V objatí olivovníkov, v úplne tichej časti mestečka Parga, vyrástol bielo-modrý dom vily Sakis – ideálna voľba pre všetkých, ktorí hľadajú pokoj a relax. Vila ponúka ubytovanie

deti zadarmo

bazén

vila náš tip

THOMAS

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

38 | Parga

pre všetkých tých, ktorí túžia po absolútnom relaxe a skutočne kvalitnom ubytovaní. Najbližší supermarket je vzdialený cca 250 m. Jedna z najkrajších pláží v letovisku – Valtos je síce vzdialená približne 750 m, ale prechádzka alebo jazda bicyklom za to určite stojí. Hostia domu Stella môžu využívať bazén v Tango klube, ktorý je vzdialný asi 400 m. Štúdiá pre 3-4 osoby sú nové a mimoriadne priestranné (manželská posteľ a dve pevné lôžka), sú zariadené moderným a novým nábytkom. K vybaveniu patrí aj televízor, klimatizácia (za príplatok), kuchynka s dvojplatničkou, rúrou a základným riadom,

chladnička, vlastná kúpeľňa/WC a balkón. Hosťom je k dispozícii aj niekoľko bicyklov. Okolie domu je majiteľkou starostlivo udržiavané a pestované, deti sa môžu hrať v záhrade a dospelí si môžu príjemné večery vyplniť aj spoločným grilovaním. Kvalitné ubytovanie vhodné aj pre rodiny s deťmi a krásna pláž vám iste spríjemnia čas dovolenky.

na poschodí alebo na prízemí pre dve alebo tri osoby. Tri trojlôžkové štúdiá, ktoré sú na prízemí majú manželskú posteľ a samostatné pevné lôžko, ďalšia má manželskú posteľ a prístelku, ostatné majú 2 pevné lôžka a jednu prístelku – rozťahovacie kreslo. Na poschdodí sú dve trojlôžkové štúdiá s manželskou posteľou s jednou prístelkou a ďalšie štúdio má 2 pevné lôžka a jednu prístelku. Tiež tu nájdete dvojlôžkové štúdiá s dvoma pevnými lôžkami. Všetky štúdiá sú svetlé a priestranné, zariadené dreveným nábytkom, s kuchynským kútikom, základným riadom, chladničkou. Majú vlastnú kúpeľňu/WC, ako aj balkón. Vila je vsadená do starostlivo upravenej záhrady s altánkom.

Hostia môžu využívať bazén vo vile Maris alebo v Tango klube. Vzdialenosť štúdií od pláže Valtos s množstvom lehátok, slnečníkov a samozrejme aj barov, reštaurácií a taverien je cca 500 m a k najbližšiemu minimarketu je to 400 m.

Kapacita: 10 štúdií Bielu budovu vily Thomas objavíte uprostred olivovníkov, v pokojnej oblasti Valtos. Od známej pláže Valtos je vila vzdialená cca 700 m a do centra Pargy je to približne 1 km. K najbližšiemu minimarketu sa dostanete príjemnou prechádzkou asi po 250 m. Hostia domu majú možnosť využívať bazén vo vile Maris alebo v Tango klube. Na pláži Valtos si môžete prenajať lehátka a slnečníky a počas hlavnej sezóny je tu bohatá ponuka vodných športov. Ubytovanie je v príjemných štúdiách pre 2-3 osoby (dve, resp. 3 pevné lôžka). Všetky štúdiá sú

vybavené kuchynským kútom so základným riadom, dvojplatničkou, chladničkou, kávovarom, kúpeľňou (sprcha/WC), TV a každé štúdio má svoj balkón s výhľadom do upravenej záhrady. Klimatizácia je za príplatok na mieste. Upravená záhrada, množstvo stromov a kvetov dotvárajú exteriér vily, kde je aj možnosť parkovania.


štúdiá

DIOGENIS

náš tip

Kapacita: 12 štúdií Cestou zo známej pláže Valtos, asi po 450 m, objavíte svetloružový dom Diogenis, obklopený niekoľkými stromami a upraveným trávnikom. Ak sa vyberiete opačným smerom – teda do mesta, cesta vás povedie k Benátskemu hradu a k prístavu mestečka Parga. Dom ponúka ubytovanie v štúdiách na prízemí pre 2 osoby, na medziposchodí a prvom poschodí pre 2 a 3 osoby (3. lôžko prístelka – gauč). Všetky štúdiá sú priestranné, majú kuchynský kút, chladničku, základné vybavenie, TV/SAT,

deti zadarmo

najlepší dom z našej ponuky na Parge kúpeľňu/WC a balkón (izby na poschodí). Na mieste je možné doplatiť si klimatizáciu a pri dome majú hostia možnosť parkovania. Najbližšia taverna s chutnými špecialitami je vzdialená cca 200 m a minimarket cca 300 m. Na prízemí domu sa nachádza malý

štúdiá

ZACHARIAS Kapacita: 5 štúdií Poschodovú budovu štúdií Zacharias obklopenú olivovníkmi nájdete v pokojnom

bar s lehátkami a slnečníkmi, kde si môžete vychutnať svoj obľúbený nápoj a kochať sa krásnym výhľadom na okolie. Toto všetko a kvalitné ubytovanie sú dôvody, prečo sú štúdiá Diogenis zaradené medzi najlepšie z našej ponuky v Parge.

prostredí – vhodnom pre každého, kto chce stráviť príjemnú dovolenku. Rušné centrum mestečka Parga sa nachádza vo vzdialenosti cca 800 m, mestská pláž Piso Krioneri (foto) cca 450 m, na najbližší supermarket a tavernu natrafíte po cca 200 m. Hostia tohto domu sú ubytovaní na poschodí, pričom dom ponúka štyri dvojlôžkové a jedno trojlôžkové

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

štúdio (3 pevné lôžka) – prízemie obývajú majitelia. K vybaveniu izieb patrí kuchynský kút so základným vybavením, chladničkou, kávovarom, kúpeľňou so sprchovacím kútom a WC. Každá izba má vlastný balkón alebo terasu. Trezor a klimatizáciu je možné priplatiť si na mieste. Hneď v susedstve nájdete bazén, ktorý môžu využívať aj hostia domu Zacharias.

Parga | 39


vila

SIREN

náš tip

bazén

s manželskou posteľou a v kuchyni je rozťahovacia pohovka pre 1-2 osoby. K vybaveniu kuchýň patrí chladnička, dvojplatnička, rúra, základný riad, varná kanvica, jedálenský stôl. Kúpeľne s WC majú sprchovací kút alebo vaňu. Samozrejmosťou je TV/SAT, ako aj balkón alebo terasa s posedením. Klimatizácia a trezor sú za príplatok. Za domom sa pýši veľký bazén so slnečníkmi, lehátkami a barom, kde vám pohostinní domáci s radosťou pripravia akúkoľvek pochúťku alebo lahodný nápoj. Odporúčame pre klientov, ktorí cestujú vlastným autom, keďže na dvore je možnosť parkovania.

Výlety

dobrá cena

Kapacita: 4 štúdiá a 4 apartmány Na začiatku Pargy vás na existenciu vily Siren po pravej strane cesty upozorní tabuľa. K tomuto atraktívnemu domu sa dostanete cestičkou vedúcou cez hustý olivový háj. Možnosť nákupu v najbližšom supermarkete máte cca po 300 m, centrum a mestská pláž sa objaví približne

po 1200 m. Pre našich klientov sú k dispozícii 3 apartmány pre 3-4 osoby. Sú priestranné, pohodlné, majú jednu oddelenú spálňu

JÓNSKE OSTROVY – celodenný veľmi obľúbený výlet, pri ktorom máte možnosť objavovať a spoznávať úžasné Jónske ostrovy ako Lefkada (foto), Kefalónia, Ithaka a Onasisov ostrov Scorpios. Naskytne sa vám aj výhľad na jaskyňu „Papanikolis“ na ostrove Meganisi. PAXOS, ANTIPAXOS A MODRÉ JASKYNE – je ďalší vyhľadávaný výlet na celý deň, ktorý strávite na palube lode kapitána Billyho. Prvou zastávkou je ostrov Antipaxos, kde si môžete zaplávať či šnorchlovať v krištáľovo čistých vodách Jónskeho mora. Nasleduje návšteva Modrých jaskýň a nakoniec ostrov Paxos s jeho hlavným mestom Gaios (foto vpravo). KORFU – výlet na jeden z najkozmopolitnejších ostrovov s prehliadkou historického centra, starej pevnosti a archeologického múzea. Určite nevynechajte prechádzku úzkymi uličkami, ktoré

vás uchvátia svojou atmosférou. A na záver si môžete v tejto atmosfére vychutnať kávu, na niektorej z terás kaviarní, na obľúbenej promenáde Liston v Kerkyre. MÝTY A RIEKY – tento výlet vám umožní nahliadnuť do bohatej gréckej mytológie. Veštiareň Nekromanteion, monument Zalongo, dedinka Gliki aj bájna rieka Acheron.

40 | Parga


w’:R™„—ˆê qˆ‘>êtˆI‡Œˆê•5‘’ê –êr„—„•B‘’˜êi•œ†‹—’™’˜­

i•„—Œ–„™„ê„ê’Ž’Œˆê¡ª¦±¦êto²ê5“„‡‘>êz’™ˆ‘–Ž’ꨨ±ªêto±ê©ª±¨êto²êz—•ˆ‡‘>êz’™ˆ‘–Ž’ꨧ±§êto±ê¡ª¦±©êto y˜W’…ˆ•’Žê¡ª¡±£êto²êsŒ“—’™–ŽUêtŒŽ˜5Oꩦ±£êto²ê}U†‹’‡‘>êz’™ˆ‘–Ž’ꩨ±¦êto±ê¡ª§±§êto


Zakynthos

42 4 2 | ZZakynthos a k y n t hos


...ešte raz chceme zo srdca poďakovať za sprostredkovanie úžasnej dovolenky v stredisku Tsilivi. Bola to naša prvá dovolenka s našou 9-mesačnou dcérkou Natáliou a cítili sme sa rozprávkovo od vystúpenia z lietadla na ostrove až po náš odlet. Ešte raz ďakujeme a už sa tešíme na budúce leto. Lenka, Natálka a Milan

6

tipov

>> výlet k Modrým jaskyniam či ku známemu vraku lode - Navaggio >> západ slnka v Keri >> taverna a bar Caretta-Caretta na Banana Beach >> kaviareň na Bochali s panoramatickým výhľadom na hlavné mesto >> návšteva čarovnej horskej dedinky na západnom pobreží – Agios Leon >> nočný život v Laganase či Tsilivi

Odchody z celého Slovenska

Modrá jaskyňa

Vlastným autom

Alykes Navaggio

Alykanas

Nežná Apollónova lýra, melodické piesne, harmónia vôní, svetla a farieb. Ostrov plávajúci v priezračných modrých vlnách Jónskeho mora. Staré benátske pomenovanie „Kvet východu“ ani po stáročiach nestratilo na svojom význame. Prichádzate na ostrov s vôňou levandule. Všade navôkol nekonečná modrá s jemným náznakom peny hrajúcich sa vĺn. Prvá zmienka o Zakynthose sa nachádza v Homérovom epose Iliada ako o ostrove „plnom lesov“. Vraj mu dal meno trójsky kráľ Dardanos, ktorý tu založil prvé mesto okolo roku 1600 p.n.l., podľa svojho syna. Mytológia o ňom hovorí, ako o obľúbenom mieste oddychu bohyne lovu Artemis a boha svetla a veštby Apolla. V stredoveku bol pod nadvládou Benátčanov – čo znamenalo pre ostrov najväčší rozkvet a ich taliansky štýl aj doposiaľ cítiť na každom kroku. Dnešný Zakynthos vás privíta pulzujúcim hlavným mestom a získa si vás svojimi nádhernými pieskovými plážami. Od východu na západ, od severu na juh budete križovať vnútro Zakynthosu so zvlnenými zelenými kopcami, vinicami a vráskavými kmeňmi olív – až takmer uveríte, že tam niekde v tmavozelených lesoch Amudi blúdi bohyňa lovu Tragaki Artemis. Na západe Tsilivi ostrova, vysoko nad strmými bielymi Argassi

odlet Bratislava Košice Praha Brno Budapešť

dĺžka pobytu

Kalamaki

10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí

Laganas

Keri

Vassilikos

útesmi, natrafíte na Navaggio – najfotografovanejšiu zátoku v Grécku s vrakom pašeráckej lode, ktorá preslávila ostrov po celom svete. Hádam i trochu viac ako Modré jaskyne či korytnačky Caretta-caretta. K populárnym letným rezortom patrí Argassi, asi 3 km od hlavného mesta Zakynthos, ktoré je bránou k východnému cípu ostrova. Oblasť Vassilikos je povestná nádhernými zátokami s plážami s veľmi jemným pieskom, ktoré si za svoje útočisko zvolili aj morské korytnačky Caretta-caretta. Z tohto dôvodu je na niektorých miestach obmedzená výstavba i vodné športy. Južne od hlavného mesta ležia známe letoviská Kalamaki a Laganas s dlhými plážami a Laganas najmä nočným životom. Kúsok ďalej, za Agios Sostis, začína pobrežie opäť nadobúdať členitejšie tvary, až nakoniec prejde do nedostupných skalnatých útesov. V jeho zákutiach objavíte nádhernú pláž Porto Vromi chránenú vysokými vápencovými skalami, posiatu drobnými bielymi kamienkami s krištáľovo čistou vodou. Je tu aj prírodný prístav a na brehu objavíte romantickú taverničku s chutnými špecialitami. V najjužnejšom bode ostrova leží Keri – miesto, kde kedysi vyvierali smolné pramene. Severozápadne od hlavného mesta sa hlavná cesta vinie po pobreží a početné odbočky vás dovedú do letovísk Tsilivi, Amudi, Alykes, Alykanas... až na sever k jaskyniam. Pre každého tu je miesto – nech už hľadáte pokojné zátoky alebo atmosféru rušného letoviska. Vo vnútri ostrova sa ukrýva starý kláštor Anafonitrias a typické dediny ako Volimes, kde domáci vystavujú na obdiv predajné výtvory svojich šikovných rúk. Zakynthos ľahko prebrázdite mopedom alebo autom, avšak medzi letoviskami je aj dobré autobusové spojenie. Ľahko sa vám však stane, že na potulkách ostrovom budete bezradne postávať na križovatke s mapou v ruke, pretože cesty sú tu ako pavučinová sieť. Ak sa náhodou nedostanete tam, kam ste plánovali, nevadí – nevedomky objavíte veľa romantických zákutí, ukrytých pláží či pôvodných dedín s ich pohostinnými obyvateľmi. Obľúbeným miestom je už od letnej sezóny 1998, kedy ho cestovná kancelária Aeolus ako prvá „doniesla“ na Slovensko. Tradičné apartmány, štúdiá aj jednoduché či luxusné hotely – v prostredí s nádychom kvetinových vôní, melodických piesní a sviežeho vánku ... tohto magického ostrova sa nedá presýtiť a nedá sa naň zabudnúť.


Letovisko Tsilivi

Presne v strede ostrova na jeho severnom pobreží leží letovisko Tsilivi. Je rozložené v otvorenom zálive, lemovanom tromi kilometrami bieleho piesku na pláži, na ktorej sú nespočetné možnosti vodných športov, plážového volejbalu a inej zábavy na vode i na súši. Vďaka polohe je ideálnym miestom na spoznávanie celého severného pobrežia Zakynthosu. Moderné stredisko s množstvom hotelov s bazénmi, ktoré sú prístupné verejnosti, má veľa druhov zábavy – od karaoke barov, zábavných predstavení až po veľkolepé párty. Nájdete tu dokonca aj jazdiareň. Je to ideálne miesto na dovolenku pre turistov všetkých kategórií – nie príliš rušné, nie príliš tiché. Odporúčame ako náš tip!

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava

apart/hotel

PLANOS 

Oficiálna kategória:  Kapacita: 90 izieb Poloha: Necelých 10 minút chôdze od centra obľúbeného letoviska Tsilivi, 200 m od jeho prekrásnej piesočnatej pláže, otvorili v roku 2001 apart/hotel Planos.

Vybavenie/Šport/Zábava: Vlastná recepcia, lobby bar, sladkovodný bazén s oddelenou detskou časťou, detské ihrisko. Zaujímavý je aj bohatý animačný program vo vedľajšom hoteli Tsilivi Admiral s osobitným dôrazom na najmenších (v anglickom jazyku). V hoteli nájdete aj bar, reštauráciu, supermarket či obchodík so suvenírmi. Ubytovanie: Apartmány vhodné pre 3 – 4 osoby (s oddelenou spálňou) sú priestranné, patrí k nim kuchynský kútik so

základným vybavením, kúpeľňa/WC, balkón/ terasa, väčšinou s výhľadom na bazén. V každej izbe je možnosť prenajať si trezor a doplatiť klimatizáciu. Stravovanie: Polpenzia formou bufetu v susednom hoteli Tsilivi Admiral. Náš názor: Hotel, ktorý ponúka štandardné služby v rámci svojej kategórie a možnosť stráviť veselú a aktívnu dovolenku. Stále obľúbený hlavne u anglických turistov. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

2 deti zadarmo

44 | Zakynthos

  

  

   


náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava

hotel

TSILIVI ADMIRAL 

Oficiálna kategória:  Kapacita: 170 izieb Poloha: Len 200 m od piesočnatej pláže letoviska Tsilivi stojí hotel zo siete Xenos Group Hotels. Je to zároveň jedna z najnavštevovanejších pláží na ostrove Zakynthos. Prechádzka do centra plného

all inclusive raňajky (8,00 – 10,00), obed (13,00 – 14,30) a večere (19,00 – 21,00) formou bufetu, podávané v hlavnej reštaurácii dopoludňajšie občerstvenie (10,00 – 12,00) a popoludňajšie (15,00 – 17,00) v snack bare – hamburgery, toasty, hranolky, šaláty, omelety zmrzlina (13,00 – 15,00 a 19,00 – 21,00) nealkoholické nápoje, voda, káva, čaj a miestne alkoholické nápoje – ouzo, brandy, víno, gin, rum (09,00-23,00) podávané v snack bare a reštaurácii za príplatok 1,50 € / položka – možnosť výberu plného menu v snack bare a ostatných nápojov mimo balíka AI podávaných počas dňa a nápojov objednaných po 23,00 hodine

obchodíkov, reštaurácií, taverien či kaviarní tiež potrvá len niekoľko minút. Vybavenie/Šport/Zábava: Recepcia s lobby barom, bufet, á la carte reštaurácia, snack bar, TV/SAT (v lobby bare), internet, 2 veľké vonkajšie bazény s bezplatnými slnečníkmi a lehátkami, detské ihrisko, detský klub, biliard, hracie automaty, stolný tenis,vlastný supermarket, práčovňa. Hotel je známy bohatou ponukou animačných programov v anglickom jazyku (súťaže, kvíz, disco, karaoke, bingo) tak pre dospelých, ako aj pre najmenších návštevníkov (detské hry a zábava, detská diskotéka). Ubytovanie: Čisté, priestranné izby rôznych rozmerov sú určené pre 2-4 osoby a apartmány pre 4 osoby s oddelenou spálňou. K vybaveniu patrí kúpeľňa so sprchou a WC, tiež balkón, ktorý ponúka bočný výhľad na more alebo na bazén, klimatizácia za poplatok. Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Odporúčame milovníkom rušnejších dovoleniek, ľuďom, ktorí

uprednostňujú zábavu, všetkým tým, ktorí sa dajú radi zlákať a pridajú sa k spoločnej zábave na animačných programoch. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

Zakynthos | 45


apartmány náš tip

deti zadarmo

PANAGIOTIS I Kapacita: 6 štúdií a apartmánov Už od sezóny 2000 sú v našej ponuke „traja susedia“ v Tsilivi – apartmánové domy Panagiotis I a II a Katarini. Len 200 m od

bazén

apartmány dobrá cena

deti zadarmo

PANAGIOTIS II Kapacita: 4 štúdiá a apartmány Apartmánový dom Panagiotis II leží v susedstve domu Panagiotis I, len 200

širokej pieskovej pláže Tsilivi víta svojich hostí apartmánový dom Panagiotis I. Leží v tieni zelene olivového sadu a poskytuje bezpečný priestor pre deti. Dovolenku určite spestrí aj bazén s lehátkami, postavený medzi Panagiotis I a Panagiotis II. Dom ponúka ubytovanie v dvoch 4-lôžkových apartmánoch (dve oddelené spálne) na poschodí so spoločným priestranným balkónom a v štúdiách pre 2-3 osoby, ktoré sú na prízemí s terasou. Všetky izby majú samostatnú kuchynku s chladničkou, základným riadom, varnou kanvicou a rúrou na pečenie, ventilátor a kúpeľňu/WC. K dispozícii je tiež detská postieľka na vyžiadanie. Dom má výbornú polohu, nakoľko sa nachádza v kľudnej časti a zároveň blízko centra letoviska, s množstvom obchodov, kaviarní a barov.

m od pláže. Ponúka priestranné štúdiá s kuchynským kútom (chladnička, varič, základný riad) pre 2-3 osoby a dva apartmány pre 4 osoby s dvomi spálňami a samostatnou kuchyňou. Všetky sú na poschodí, zariadené novým moderným nábytkom, majú kúpeľňu (sprcha/WC), klimatizáciu (za príplatok) a balkón. Na prízemí je taverna, ktorá ponúka

chutné grécke jedlá a k apartmánom patrí aj nový vlastný bazén. Zadná časť domu má spoločnú terasu s výhľadom do záhrady, ktorá sa dá využívať aj ako detské mini ihrisko. Predná časť je otočená smerom do ulice, prechádzajúcej centrom letoviska Tsilivi, s mnohými možnosťami nákupov i zábavy.

bugamvíliami je postavená kúsok od domov Panagiotis I a II. Približne 180 m dlhú cestu na pláž lemuje niekoľko obchodíkov a hotelov s bazénmi. Na prízemí domu sú k dispozícii 2-lôžkové štúdiá s kuchynským kútom so základným riadom, chladničkou a terasou. Vedľajšia veľká terasa zvýraznená oblúkmi patrí 5-lôžkovému apartmánu s dvomi oddelenými spálňami a obývacou izbou s kuchynským kútom. Na poschodí sa nachádza 3-lôžkový apartmán s oddelenou spálňou pre dve osoby, obývacou kuchyňou a 3 balkónmi. Veľká rodina alebo spoločnosť sa určite bude dobre cítiť v priestrannom

apartmáne pre 6 osôb s balkónmi, dvomi spálňami, obývacou izbou s 2 lôžkami, samostatnou kuchyňou a veľkou kúpeľňou (vaňa/WC). Apartmány sú vhodné pre rodiny s deťmi, ktoré sa môžu hrať v susedstve na detských hojdačkách, obklopených olivovými stromami a banánovníkmi. V blízkej reštaurácii je možné zabezpečiť večere a využívať nový bazén pri dome Panagiotis II s lehátkami zadarmo.

bazén

apartmány dobrá cena

deti zadarmo

KATARINI Kapacita: 5 štúdií a apartmánov Biela budova apartmánov Katarini spestrená

bazén

2 deti zadarmo

46 | Zakynthos


výhľad

na more

priamo na pláži

náš tip

deti zadarmo

bazén

LUKAS

apartmány

LUKAS Kapacita: 8 štúdií a 7 apartmánov Dom Lukas s nádherným výhľadom na more poskytuje ubytovanie milovníkom pokojnej, romantickej dovolenky. Nachádza sa neďaleko od letoviska Tsilivi, v časti Tragaki a je vsadený do zelene olivovníkov. Pred apartmánmi je záhrada, kde sa bezpečne môžu hrať malé deti, nakoľko tu nie je žiadna cesta. Piesková pláž je vzdialená len 50 m. Okúpať sa môžete aj v bazéne priamo pred domom. Rybárska taverna Kima (Morská vlna), hneď pred domom, ponúka večer príjemné posedenie a dáva možnosť ochutnať vždy čerstvé ryby či iné dary mora. Je tu aj niekoľko ďalších reštaurácií s európskou stravou. Najbližší supermarket je vzdialený asi 50 m. V dome sú k dispozícii 2-lôžkové štúdiá na 1.poschodí

a štúdiá pre 3 osoby na prízemí (3 pevné lôžka), všetky s výhľadom na more, vybavené novým kuchynským kútom s chladničkou, základným riadom, s kúpeľňou (sprcha/ WC), balkónom/terasou. Vedľa tohto domu vyrástol jeho mladší brat, ktorý ponúka ubytovanie v piatich nových apartmánoch pre 4 osoby (4. posteľ prístelka) s opticky oddelenou spálňou a dvoch ďalších na poschodí s dvomi oddelenými spálňami (jeden pre 4 a jeden pre 5 osôb, s pevnými lôžkami) s výhľadom na more, s možnosťou klimatizácie (za príplatok) a detskou postieľkou na vyžiadanie. Majiteľ domu neakceptuje v dome psov a ani iných

domácich miláčikov. Poloha domu Lukas umožňuje spoznávať nádherné pobrežie medzi strediskami Tsilivi a Alykes, členené početnými výbežkami, ktoré vytvárajú malé zátoky. Odporúčame ako náš tip!

na základe ankety u klientov najobľúbenejšie apartmány na Zakynthose

Zakynthos | 47


výhľad

na more

priamo na pláži

náš tip

deti zadarmo

hotel bazén

strava

ALEXANDRA BEACH Oficiálna kategória:   Kapacita: 120 izieb Poloha: Hotelový komplex Alexandra Beach bol vybudovaný za skalnatým výbežkom, ktorý uzatvára pláž letoviska Tsilivi. Priamo pod hotelom sa nachádza malá súkromná piesková pláž. Vybavenie/Šport/Zábava: Recepcia, trezor, zmenáreň, výťah v hlavnej budove, bazén pre dospelých so sladkou vodou, lehátka a slnečníky pri bazéne zadarmo, hlavný bar, snack bar/reštaurácia pri bazéne a na pláži, TV, video a internetový kútik, rôzne spoločenské hry (karty, šach,...), požičovňa áut. V ponuke hotela je babysitting, príležitostne sa organizujú aj tematické Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

najlepšia poloha v Tsilivi 10 rokov v katalógu CK Aeolus

48 | Zakynthos

  

   folklórne večery s hudbou a tancom. Ubytovanie: Pohodlné 2-3 lôžkové a priestranné 4-lôžkové izby (manželská posteľ a rozťahovací gauč – vhodný pre menšie deti) sú vkusne zariadené, so samostatne ovládateľnou klimatizáciou, kúpeľňou, WC a balkónom, väčšinou s výhľadom na more. Izby v bungalovoch majú terasu, orientovanú do záhrady a na bazén. V každej izbe je chladnička, telefón, TV/SAT, fén. Na vyžiadanie detská postieľka. Hotel ponúka aj suity pre 2-4 osoby.

Stravovanie: Raňajky a večere formou bufetu podávané v hlavnej hotelovej reštaurácii alebo vonku na otvorenej terase s výhľadom na more – pestrý výber jedál. Náš názor: Hotel s kvalitnými službami a dobrou atmosférou spĺňa predstavy o pohodlne prežitej dovolenke. Už niekoľko rokov je súčasťou našej ponuky, čoho dôkazom sú aj spokojní klienti.


LESANTE

 Oficiálna kategória:   Kapacita: 90 izieb Poloha: Luxusný novopostavený komplex Lesante hotel & Spa stojí cca 100 m od piesočnatej pláže v letovisku Tsilivi, 6 km od hlavného mesta Zakynthos a 9 km od letiska. Do centra letoviska je to len 500 m. Vybavenie/Šport/Zábava: Recepcia, hlavná reštaurácia "Ambrosia" s vonkajším a vnútorným sedením, reštaurácia pri bazéne "Neptune" – v čase obeda ponúka grilované ryby, mäsá, tradičné grécke a stredomorské jedlá, šaláty a dezerty. V lobby priestore nájdete "Piano Bar", ktorý je otvorený vo večerných hodinách a ponúka rôzne

druhy nápojov. Pri bazéne sa nachádza bar "Nectar", kde sa hostia môžu občerstviť kávou, cocktailmi, snackmi. Do hotelových služieb patrí aj 24 hodinový izbový servis, zmenáreň, poštové služby, lekár, práčovňa/ čistiareň, bezbariérový prístup v rámci areálu hotela aj do izieb, bezdrôtové internetové pripojenie, business centrum, klenotníctvo a obchod so suvenírmi, kaderníctvo, parkovanie. Pre zábavu a šport TV miestnosť, vonkajší bazén, vnútorný vyhrievaný bazén, detský bazén, vonkajšie aj vnútorné jacuzzi, herňa, fitness centrum, detské ihrisko, babysitting na vyžiadanie. Detská postieľka na vyžiadanie zadarmo. Hotel poskytuje aj osušky k bazénu. Lehátka a slnečníky pri bazéne zadarmo, na pláži za poplatok. Lesante Spa centrum sa rozprestiera na ploche 600m2 a je rozdelené na dve časti – Wet Spa a na časť Beauty & Massage. Hotel disponuje aj konferenčným centrom pre max. 190 osôb. Ubytovanie: Hotel ponúka niekoľko typov izieb, pričom pre našich hostí sú pripravené deluxe izby pre 2-3 osoby s dvojlôžkom alebo dvomi samostatnými lôžkami, 3.lôžko je prístelka (pohovka) a rodinné izby pre 4 osoby. Rodinné izby sú dve miestnosti prepojené spojovacími dverami. Všetky izby sú moderne a elegantne zariadené, majú samostatnú klimatizáciu, trezor, LCD TV/

PLAVBA LOĎOU OKOLO OSTROVA – jedinečná možnosť, ako spoznať pobrežie celého Zakynthosu z morskej strany – obývanú východnú a južnú časť ostrova s ich početnými letoviskami a malebnými zálivmi, najsevernejšiu oblasť s mysom Skinari, s majákom a s čarovnými Modrými jaskyňami (foto), hornatú západnú stranu s najfotografovanejšou plážou Grécka – záliv Navaggio, kde je za priaznivého počasia aj zastávka na kúpanie. ISLAND TOUR – (autobusom po ostrove) – návšteva Katastari a Kampi – tradičné horské dedinky, Volimes – dedinka ktorá je známa predovšetkým svojimi tradičnými ručnými výrobkami

deti zadarmo

bazén

SAT, hudobný kanál, CD/DVD prehrávač, telefón, rádio, bezdrôtový internet, minibar (konzumácia z minibaru je za poplatok), možnosti prípravy kávy a čaju, kúpeľňu/ WC, vaňu, fén, osobnú váhu, balkón. Pri príchode čaká na izbe všetkých hostí fľaša vína a minerálnej vody. Stravovanie: Raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov v hlavnej reštaurácii Ambrosia. Náš názor: Úplne nový luxusný hotel v obľúbenom letovisku Tsilivi – otvorený v apríli 2009. Hoci toto bude pre hotel jeho prvá sezóna, jeho výborná poloha, elegantné vybavenie a Spa Centrum sľubujú komfortný dovolenkový pobyt. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

 

 

 

(prikrývky, výšivky, paličkovanie), výrobou medu, olivového oleja, no najmä miestnou špecialitou – mäkkým syrom „ladotýri“, Anafonitria – zastávka spojená s prehliadkou kláštora Sv. Dionýsa (patrón ostrova), Bochali – kopec s nádherným výhľadom na mesto Zakynthos so zrúcaninou benátskeho hradu. OLYMPIA – celodenný výlet na miesto, kde sa zrodili Olympijské hry. Navštívite Diov chrám, kde stál jeden z divov sveta – jeho obrovská zlatá socha, chrám bohyne Héry aj miestne múzeum s množstvom sôch. Môžete si pozrieť miesto konania Olympijských hier a Olympijský štadión s originálnou bežeckou traťou. KEFALÓNIA – plavba na susedný a najväčší ostrov v Jónskom mori. Morská voda sa na jednom mieste stráca pod zemou a tunelom sa dostáva na východnú časť ostrova, do oblasti Samis, ktorá je jaskynným parkom s podzemným jazerom Melissani – jedna zo zastávok. Ďalšou sú kvapľové jaskyne Drogatari (Dračie jaskyne), kde sa pravidelne usporadúvajú hudobné koncerty. Nevynecháte ani prehliadku kostola Agia Efínia, návštevu kláštora Agios Gerassimos a mestečka Argostoli – centrum bohatého a kultúrneho dedičstva ostrovanov. WATER PARK – nový vodný park, vybudovaný na ploche 3 ha pri obci Sarakinádo, neďaleko hlavného mesta, s množstvom zábavy a atrakcií pre malých i veľkých. Nájdete tu všetky druhy tobogánov, kĺzačiek pre deti, je tu vybudovaná špeciálna detská časť s bazénmi a trampolínou. GRÉCKY VEČER – skúste stráviť svoj večer trochu inak – v sprievode gréckej hudby, tancov a chutného jedla. Máte šancu sa pod dohľadom tanečníkov naučiť niektoré základné kroky gréckych tancov a ochutnať výborné jedlá z ostrovnej kuchyne.

  

Výlety

hotel

Zakynthos | 49

strava

úplne nový hotel


Letoviská Amudi, Alykes a Alykanas

Ak na svojej dovolenke túžite spojiť oddych so zábavou, letoviská Alykes a Alykanas sú pre vás ideálnou voľbou. Tieto dve miesta, ktoré sa nachádzajú na severovýchodnom pobreží ostrova, 15 km od hlavného mesta sú už prakticky prepojené v jedno letovisko. Napriek tomu, že patria medzi menej rušné, nájdete tu širokú ponuku rôznych služieb – taverny, bary, obchody.. Alykes a Alykanas sú tradičnými oblasťami s nádhernou prírodou, kde sa môžete slniť na pieskových i kamienkových plážach s možnosťou využitia vodných športov. Ak by sme chceli vymenovať najkúzelnejšie miesta ostrova Zakynthos, nepochybne by sme medzi ne zaradili Amudi. Vyrastá medzi Tsilivi a Alykes, 10 km od hlavného mesta, je plné olivových a píniových stromov. Zeleň končí miestami takmer v morských vlnách, len niekoľko menších pieskových pláží tomu zabraňuje. Hlavná pláž letoviska – Ambula je užšia, ale zato súkromnejšia s jemným pieskom a s pozvoľným vstupom do mora. 6-7 reštaurácií, 3-4 bary, niekoľko supermarketov, pekáreň a pár obchodíkov – to je Amudi – ideálne miesto pre tichú dovolenku.

štúdiá

PELAGOS dobrá cena

výhľad

na more

bazén

Kapacita: 20 štúdií Uprostred olivového sadu medzi letoviskami Tsilivi a Alykanas leží Amudi. Dnes je tu iba niekoľko domov, hotelov, obchodíkov a taverien a tiež nádherná pláž Ambula, ktorá je určite veľkým lákadlom. Len 120 m od nej, vo veľkej záhrade so stolmi a slnečníkmi, je postavený dvojposchodový

dom Pelagos. 2-3 lôžkové štúdiá (3. posteľ klasická alebo prístelka) zariadené dreveným nábytkom sú pripravené prijať hostí, ktorí hľadajú pokoj a súkromie malého strediska. Všetky majú kuchynský kútik s chladničkou a základným riadom, kúpeľňu/WC a balkón alebo terasu. Zo štúdií na poschodí je výhľad na more. V blízkych hoteloch je možné využívať bazény a susedný dom Achilion ponúka za doplatok výborné večere.

štúdiá výhľad

ACHILION

na more

priamo na pláži

dobrá cena

bazén

strava

Kapacita: 18 štúdií Poloha: Na maličkom výbežku, ktorý oddeľuje pláže Amudi a Ambula (foto), s výhľadom na obe tieto pláže a na protiľahlý ostrov Kefalónia, je postavený menší rodinný aparthotel Achilion. Na užšiu piesočnatú pláž vedú schody priamo od hotelového bazéna. Ambula – krásna dlhá piesková pláž s pozvoľným vstupom do mora je vzdialená len 150 m. Vybavenie: Presklená reštaurácia,TV kútik, bazén so sladkou vodou s oddelenou časťou pre deti, lehátka pri bazéne zadarmo, trezor, samostatné parkovisko hneď pri hoteli. Ubytovanie: 2-lôžkové štúdiá s možnosťou 1-2 prísteliek (3.-4. lôžko rozkladacie kreslo/ rozkladacia posteľ). Všetky izby sú s kuchynským kútom so základným riadom, chladničkou aj varnou kanvicou, kúpeľňou/ WC, balkónom resp. terasou s výhľadom na more. Rodinné 4- lôžkové štúdiá sú umiestnené na prízemí. Stravovanie: Bez stravy, možnosť doobjednať polpenziu alebo len večere v spomínanej hotelovej reštaurácii – servírované kontinentálne raňajky aj večera (v cene predjedlo, šalát, hlavné jedlo – výber z dvoch možností, dezert). Náš názor: Pre tých, ktorí hľadajú rodinné ubytovanie bez animačných programov

2 deti zadarmo

50 | Zakynthos

a zábavy priamo v hoteli. Výhľad, bazén, čisté more, dobrá strava a ubytovanie, kde absolútne nič nechýba. Odporúčame ako náš tip!


apartmány

PANORAMA Kapacita: 4 štúdiá a 4 apartmány Biela budova apartmánov Panorama je postavená len kúsok za domom Achilion, približne 90 m od pláže. Ako pre všetky kapacity v Amudi aj pre tento dom je typická pestrofarebná záhrada v okolí domu a rozľahlý voľný priestor, ktorý je bezpečný pre deti. K dispozícii sú príjemné

2-lôžkové štúdiá a 4-lôžkové apartmány s oddelenou spálňou, každý s kuchynským kútikom (chladnička, dvojvarič, základný riad, rýchlovarná kanvica), TV, kúpeľňou/WC a balkónom. Klimatizácia a trezor sú možné za príplatok. V blízkom hoteli Achilion je možné využívať bazén a dokúpiť si večere. V letovisku Alykanas vzdialenom asi 2 km, si návštevníci nájdu viac obchodov, reštaurácií a taverien, ktoré ponúkajú čerstvé ryby. Ideálna voľba

dobrá cena

deti zadarmo

pre romantikov, pre ktorých je na dovolenke prioritou úplný kľud.

bazén

apart/hotel

ALYKANAS BEACH 

Oficiálna kategória: Kapacita: 155 štúdií a apartmánov Poloha: Priamo na pláži s jemným pieskom, v zálive Alykanas bol postavený príjemný rodinný aparthotel Alykanas Beach. Len 6 minút chôdze ho oddeľuje od najbližších obchodov a reštaurácií, niekoľko barov objavíte hneď pri komplexe. Do susednej dedinky Alykes sa dostanete príjemnou prechádzkou asi za 20 minút. Vybavenie / Šport / Zábava: Priestranná recepcia (24 hodín) s príjemným sedením, TV/SAT a barom, zmenáreň, obchod so suvenírmi, minimarket, internet (za

poplatok). Pre zábavu hotel poskytuje herňu s rôznymi elektronickými hrami, pre deti detské ihrisko, bazén pre dospelých s oddelenou časťou pre deti a jacuzzi (za poplatok). Na slnečnej terase sú rozmiestnené slnečníky a lehátka zadarmo. Za bazénom sa nachádza priestranný bar, ktorý ponúka rôzne snacky počas dňa (za poplatok) a tiež raňajky. Len pár schodíkov oddeľuje bazén od piesočnatej pláže s lehátkami a slnečníkmi (za poplatok). Ubytovanie: Priestranné štúdiá pre 2-3 osoby (3.lôžko pohovka) s kuchynským kútom a základným vybavením, dvojplatničkou, chladničkou, kúpeľňou/WC, TV/SAT, telefónom, trezorom (za poplatok),

balkónom alebo terasou. Klimatizácia možná za poplatok. Stravovanie: Bez stravy. Možnosť doplatiť si raňajky. Náš názor: Komfortný aparthotel vsadený do idylického prostredia, príjemné ubytovanie a kvalitné služby. Jeho výborná poloha umožňuje trebárs aj každodenné prechádzky po pláži alebo si môžete prenajať auto a objavovať krásy ostrova Zakynthos.

výhľad

na more

priamo na pláži

bazén

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

 

 

 

  deti zadarmo

AZURE LUXURY VILLAS Komplex 11 kamenných viliek, každá s 2 spálňami pre 4-5 osôb, 3 kúpeľňami, plne vybavenou kuchyňou a obývačkou. Pohodlie komfortného bývania s vlastným bazénom uprostred obľúbeného letoviska Tsilivi! K dispozícii vlastné auto.

Viac informácií na CD

Greek Villas Holidays

Zakynthos | 51


štúdiá strava

dobrá cena

STONEBRIDGE Kapacita: 16 štúdií Štúdiá Stonebridge sa nachádzajú v centre letoviska Alykanas, neďaleko nákupných možností, reštaurácií a taverien. Od dlhej piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do

mora sú vzdialené len 130 m a do blízkeho letoviska Alykes sa dá dostať príjemnou prechádzkou už po 20 minútach. Dom ponúka ubytovanie v 2-lôžkových štúdiách s možnosťou jednej prístelky s kúpeľňou/ WC, kuchynským kútikom so základným vybavením, chladničkou a balkónom. Vo všetkých je možná klimatizácia za príplatok. Malému komplexu pozostávajúcemu z dvoch jednoposchodových budov nechýba bazén

deti zadarmo

bazén

so slnečníkmi a lehátkami, snack bar s TV/ SAT a terasa na slnenie. Výborná reštaurácia so širokou ponukou jedál, ktorá je oproti domu, ponúka klientom aj možnosť večerí formou výberu z 2-3 jedál a dezertu. Je to ideálna voľba pre tých, ktorí uprednostňujú ubytovanie v centre letoviska a neďaleko peknej pláže.

štúdiá

APOLLO

výhľad

na more

Kapacita: 18 štúdií Novšie jednoposchodové budovy pastelovej farby sú postavené v pokojnej časti dedinky Alykes, približne 500 m od jej centra. Domy sú vsadené do upraveného okolia, plného zelene a farebných kvetov. Na kamienkovú

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava

52 | Zakynthos

pláž sa dostanete po 150 m. Ubytovanie je zabezpečené v štúdiách s pekným dreveným nábytkom a určené pre 2-3 osoby. Všetky majú kuchynku (chladnička, základný riad), kúpeľňu/WC, priestranný balkón alebo terasu. Terasy sú ozdobené poloblúkmi, typickými pre architektúru Zakynthosu. V komplexe nechýba bazén so slnečníkmi a lehátkami, bar s veľkoplošným televízorom a biliardovým stolom. Hneď vedľa domu sa nachádza rovnomerná taverna s príjemným

posedením,v ktorej sú pre hostí zabezpečené večere (výber z 2-3 jedál).


hotel

TSAMIS ZANTE SPA RESORT

výhľad

na more

 priamo na pláži

Oficiálna kategória:   Kapacita: 74 izieb Poloha: Tsamis Zante hotel bol renovovaný v r. 2007 a je situovaný 12 km od hlavného mesta a cca 5 km od letoviska Tsilivi. Nájdete ho priamo pri okruhliakovej pláži hneď vedľa Pahi Ammos, v letovisku Kypseli, ktorej dominuje krásna príroda, množstvo olivových stromov a krištáľovo čistá voda. Vybavenie/Šport/Zábava: V hlavnej budove sa nachádza recepcia a lobby s TV/SAT, zmenáreň, požičovňa áut, trezor (extra poplatok). Hneď za touto budovou nájdete bazén so sladkou vodou a pool bar s pohodlným ratanovým sedením, ako aj hlavnú reštauráciu. Schody ďalej

náš tip

deti zadarmo

vedú k malému oddychovému bazénu, fitness a k centru Kallisti Spa & Wellness, ktorý ponúka jacuzzi, saunu, parné kúpele, masáže a rôzne skrášľovacie kúry. Vodopády zavedú hostí až k malej hotelovej pláži. Lehátka a slnečníky sú zadarmo. K službám hotela patrí aj kyvadlová doprava do mesta Zakynthos a letoviska Tsilivi za extra poplatok. V hlavnej sezóne sa príležitostne (1x týždenne) organizuje grécky večer s gréckymi špecialitami a tancom syrtaki. Môžete si zahrať šípky, biliard či vodné pólo. Ubytovanie: Tsamis Zante poskytuje ubytovanie v hlavnej budove a v samostatnom bloku hotela. Štandardné izby pre 2 osoby s možnosťou prístelky pre 3. osobu sú vkusne zariadené, s klimatizáciou (individuálna), SAT/TV, minibarom (za

bazén

strava

poplatok), telefónom, kúpeľňou/WC, fénom a balkónom, výhľadom do záhrady alebo bočným výhľadom na more. Stravovanie: Raňajky a večere formou bufetu. Náš názor: Štýlovo poňatý hotel vsadený terasovite do pokojného prostredia priamo nad morom zaručuje príjemnú a idylickú dovolenku s možnosťou dokonalého relaxu s využitím Spa centra. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

 vila SUNSHINE BAY Nadštandné ubytovanie v 3 vilách pre 6-8 osôb, každá s 3 spálňami, priamo na pláži so spoločným bazénom. Luxusne, štýlovo a s citom vyšperkovaný interiér na tému More, Zem, Obloha. Privátne raňajky pripravované priamo vo vile a len pre Vás! K dispozícii vlastné auto. Viac informácií na CD

Greek Villas Holidays.

Zakynthos | 53


Letoviská Laganas a Kalamaki

Milovníkom ruchu a nočného života sa bude páčiť najrušnejšie letovisko Zakynthosu – Laganas. Samotné stredisko má viac barov a podnikov ako celá Bratislava. Jeho 9 km pláž patrí k najdlhším v celom Grécku, jemný piesok je rajom pre malých staviteľov hradov. V zálive ležia dva malé ostrovy – Marathonisi a Peluzo. Na tieto miesta je možné dostať sa len člnmi s malým motorom. Väčšie lode sú zakázané kvôli korytnačkám, ktoré tu i tam preplávajú popri loďke. Na rozdiel od Laganasu je Kalamaki pokojnejšie letovisko. Kedysi malá dedinka sa za posledných pár rokov začína rozrastať v značne veľké územie. Našťastie najvýraznejší rozvoj nastal na hlavnej trase medzi Kalamaki a Laganas, takže okrajové časti letoviska sú relatívne neporušené a pokojné. Jeho nádherná piesková pláž chránená pred vetrom a vlnami skalnatým útesom je magnetom, ktorý priťahuje stále viac a viac turistov. Množstvo barov, reštaurácií, taverien či obchodov so suvenírmi je samozrejmosťou.

hotel

deti zadarmo

MEANDROS BOUTIQUE 

bazén

strava

Oficiálna kategória:   Kapacita: 50 izieb Poloha: Zrekonštruovaný štvorhviezdičkový Meandros Boutique hotel nájdete v srdci letoviska Kalamaki, cca 300 m od piesočnatej pláže, cca 5 km od hlavného mesta Zakynthos a cca 3 km od letiska. Vybavenie/Šport/Zábava: 24hodín recepcia, zmenáreň, TV miestnosť, internetový kútik, hlavná reštaurácia, snack bar, cocktail bar, parkovanie, detské ihrisko, stolný tenis. Vonkajší bazén pre dospelých a detský bazén, jacuzzi. Lehátka a slnečníky pri

boutique hotel

54 | Zakynthos

bazéne zadarmo, na pláži za poplatok. Fitness centrum – masáže, reflexológia, aromaterapia – všetko za extra poplatok. Salón krásy – kaderníctvo a nechtové štúdio – za poplatok. Detská postieľka na vyžiadanie. Ubytovanie: Moderne zariadené priestranné izby pre 2 osoby s možnosťou 2 prísteliek a rodinné izby s 1 oddelenou spálňou pre 3-4

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

   

 

osoby sú vybavené klimatizáciou (centrálna), trezorom (za poplatok), kúpeľňou/WC (vaňa), fénom, TV, telefónom, plne vybavenou kuchynskou linkou, minibarom (za poplatok) a balkónom alebo terasou s výhľadom do záhrady alebo na bazén. Plážové osušky sú k dispozícii na vyžiadanie. Stravovanie: Raňajky formou bufetu a večere formou bufetu s tematickými večerami (grécka, talianska…). Náš názor: Štýlovo zariadený hotel s priateľským personálom. Jeho poloha ponúka hosťom relax, oddych, slnenie ako aj možnosť zábavy v neďalekom rušnom letovisku Laganas.


hotel

MEDITERRANEAN BEACH

strava

 výhľad

na more

Oficiálna kategória:   Kapacita: 115 izieb Poloha: Tento luxusný komplex sa nachádza v centre letoviska Laganas a začína priamo na pláži. Tvorí ho osem poschodových budov, postavených v štýle tradičného mestečka na pobreží Jónskeho mora. Vybavenie/Šport/Zábava: Pôsobivá recepcia, priestranná hala s barom, elegantná reštaurácia, minimarket, izbový servis, práčovňa, babysitting (na požiadanie), lekár, zmenáreň, kaderníctvo, vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti (lehátka a slnečníky zadarmo), fitness, sauna, plážový

hotel

KALAMAKI BEACH 

Oficiálna kategória:  Kapacita: 43 izieb Poloha: Kalamaki Beach je postavený na priestrannom pozemku priamo na pieskovej Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

 priamo na pláži

deti zadarmo

volejbal, vodné športy na pláži. Súčasťou hotela je aj konferenčná sála s úplným technickým vybavením a s kapacitou 150 miest. Ubytovanie: Hotel má niekoľko typov vkusne zariadených izieb. Pre našich klientov sú pripravené izby pre 2-3 osoby alebo rodinné izby pre 4 osoby (jedna priestranná izba). Luxusné a komfortné zariadenie pozostáva z mramorovej kúpeľne (vaňa alebo sprcha/ WC, fén), samostatná klimatizácia, TV/SAT s hudobnou stanicou, telefón, pripojenie na internet, trezor (za príplatok), chladnička

pláži v dedinke Kalamaki. Do centra Kalamaki je to len 1 km, zábavu ponúka aj 2 km vzdialený Laganas. Neďaleko od hotela je možné natrafiť na romantickú kaviareň v skale, ktorá aj nesie názov Cave, teda jaskyňa. Vybavenie/Šport/Zábava: Recepcia, vstupná hala s TV kútom a raňajkovou miestnosťou (aj s vonkajším sedením), výťah, zmenáreň, vonkajší bazén s lehátkami a slnečníkmi zadarmo, biliard, detský bazén, snack bar, koktejl bar pri vstupe do hotela v príjemnej záhrade,

(s minibarom na vyžiadanie), balkón alebo terasa s priamym alebo bočným výhľadom na more, prípadne s výhľadom do záhrady. Stravovanie: Polpenzia formou bohatého bufetu. Náš názor: Atmosféra luxusu s dotykom elegancie, výborné služby, srdečnosť, dôraz na detaily, vhodné aj pre náročných klientov. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  

bazén

 

výhľad

na more

taverna na pláži, v ktorej ponúkajú najlepšie špeciality na ostrove. Zvláštnosťou tejto taverny je, že funguje len do západu slnka, kedy sa vracajú korytnačky na pláž. Ubytovanie: Pohodlné 2-3-lôžkové izby (prevažne s dvojposteľou a extra lôžkom) majú kúpeľňu (sprcha/WC), telefón, televízor, za príplatok chladničku, trezor a klimatizáciu. Z väčšiny balkónov/terás je bočný výhľad na more. Stravovanie: Raňajky formou bufetu. Možnosť doobjednať obedy v taverne na pláži. Náš názor: Hotel vhodný pre kľudnú dovolenku. Pre tých, ktorí hľadajú pokojné miesto pre seba, ale zároveň pestrý výber jedál a zábavy počas večerov v typických miestnych reštauráciách a baroch.

Zakynthos | 55

priamo na pláži

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén


štúdiá pri mori

bazén

ZEFIROS Kapacita: 18 štúdií a 1 apartmán Na okraji letoviska Laganas, mimo ale

náš tip

deti zadarmo

štúdiá dobrá cena

bazén

náš tip

NIKOLAS Kapacita: 11 štúdií V kľudnejšej časti Laganasu, neďaleko domu Vasso, objavíte jednoposchodovú budovu domu Nikolas, ktorého múry zdobia farebné kvety. Dom ponúka svojim hosťom 2-3 lôžkové štúdiá na prízemí a 2-lôžkové štúdiá na poschodí. Všetky majú kuchynku so základným vybavením, chladničku, kúpeľňu/WC a balkón. Hosťom sú k dispozícii aj ventilátory (za príplatok). Piesočnatá pláž Laganasu je vzdialená len 150 m, najbližšiu tavernu a supermarket nájdete už po 50

štúdiá

VASSO dobrá cena

deti zadarmo

bazén

náš tip

Kapacita: 7 štúdií Štúdiá Vasso boli v posledných dvoch sezónach mimoriadne obľúbené. Nemalou mierou k tomu prispela majiteľka domu, ktorá sa o svojich návštevníkov príkladne stará. Pestovaná záhrada, črepníky plné pestrých kvetín – toto všetko spríjemňuje a dotvára dovolenkovú atmosféru. Štúdiá sa nachádzajú v najrušnejšom letovisku Laganas, 150 m od taverien a malých supermarketov. Dlhá piesková pláž je od domu vzdialená len 170 m. Ubytovanie je zabezpečené v priestranných štúdiách pre

56 | Zakynthos

nie ďaleko od možností rušnej zábavy, vyrástli tri domy apartmánového komplexu Zefiros. Pred nimi pyšne stojí nový bazén s oddelenou detskou časťou a s lehátkami i slnečníkmi. K dispozícii sú štúdiá pre 2-3 osoby a jeden apartmán pre 4 osoby s oddelenou spálňou (situovaný na prízemí). Všetky štúdiá a apartmán majú kuchynku so základným riadom, chladničku, kúpeľňu/ WC, televízor, klimatizáciu (za príplatok), balkón alebo terasu. Niektoré štúdiá majú balkón/ terasu orientovanú na more. Od pláže sú domy vzdialené nie viac ako 40 m a ich okolie spríjemňuje upravená záhrada s ovocnými stromami, palmami, kríkmi rôznych druhov i tvarov, v ktorej nájdete aj spoločný priestor s posedením. Vedľa domu je obchodík, ktorý patrí majiteľom a ponúka tovar za výborné ceny.

Domy Nikolas, Vasso a Zefiros sú tak blízko seba, že tvoria malú „Aeolus dedinku“ na okraji rušného Laganasu. Vhodné aj pre väčšie skupiny známych.

m a do centra ruchu je to len 300 m. V susednom hoteli a aj v dome Zefiros je možné využívať bazén za konzumáciu. Dom je vhodný pre všetkých, ktorí radi kombinujú ubytovanie v pokojnejšej časti s rušným nočným životom.

2-3 osoby (3. posteľ prístelka) na prízemí alebo na poschodí. Sú jednoducho zariadené, každé štúdio má kuchynský kút s chladničkou a základným vybavením, kúpeľňu (sprcha/WC), trezor a ventilátor (za príplatok), terasu alebo balkón. Za konzumáciu môžu hostia domu Vasso

využívať bazén v susednom hoteli Sorrenta alebo v dome Zefi ros.


Letovisko Vassilikos

Kľukatou cestou smerujúcou do oblasti Vassilikos určite zazriete tie najskvostnejšie scenérie. Kombinácia Jónskeho mora, zelených hôr, skalnatých vrchov a údolí sa vryje do pamäti ako tá najkrajšia pohľadnica. Táto oblasť ešte len čaká na svoje objavenie, nemá charakter typického letoviska. V „centre“ sa nachádza štyri či päť supermarketov a rovnaký počet taverien. Skutočným lákadlom sú však najznámejšie a najkrajšie piesočnaté pláže ostrova, a to St. Nicholas Beach, Plaka Beach, Banana Beach, Porto Roma, Porto Zorro a Gerakas. Aj v prípade, že netrávite svoju dovolenku priamo v tejto oblasti, rozhodne odporúčame vybrať sa na výlet týmto smerom a stráviť nezabudnuteľný deň na jednej z týchto pláží.

apartmány

ANEMOMILOS I a II Kapacita: 18 štúdií a 3 apartmány Dve ružové budovy apartmánov

je vzdialená približne 350 m od domu, odporúčame však navštíviť prekrásnu Banana Beach so štýlovým barom – tavernou Caretta-Caretta, kde sa dostanete pohodlnou prechádzkou za necelých 10 minút po pláži. Bar patrí manželom, ktorí sú zároveň majiteľmi domov Anemomilos,

teda vašim domácim. Štýlové slnečníky z palmových listov, príjemná hudba, chutné jedlo, dobré ceny, krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora – atmosféra pohodovej dovolenky. Anemomilos I a II už navonok pôsobia veľmi príjemným dojmom. Sú postavené v objatí olivovníkov a starostlivo udržiavanej záhrady. Ubytovanie je zabezpečené v priestranných štúdiách pre 2 – 3 osoby (3. lôžko prístelka), v apartmánoch pre 4 osoby s jednou spálňou (klasické lôžka) a v jednom 6-lôžkovom apartmáne s dvomi oddelenými spálňami (5., 6. posteľ prístelky). V dome I sú štyri 2-lôžkové štúdiá (možnosť prístelky) a jeden apartmán pre 4 osoby (všetky na poschodí). Ostatné štúdiá pre 3 osoby a apartmány sú v dome II. Každé štúdio aj apartmán má inú štruktúru, avšak všetky sú zariadené rovnakým nábytkom, majú kuchynku s chladničkou, dvojplatničkou, varnú kanvicu, základný riad, kúpeľňu so sprchou a WC (apartmán pre 6 os. má dve kúpeľne), balkón alebo spoločnú terasu. Klimatizácia je za príplatok. Pohodlie zvyšuje aj nový bazén postavený medzi budovami, s lehátkami a slnečníkmi zadarmo (otvorený denne do 20,00). Milovníci kľudu si tu určite prídu na svoje. V susedstve nájdete dva či tri rodinné domy, niekoľko najbližších taverien a supermarketov sa nachádza vo vzdialenosti 600 m. Prírodná pláž

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

Zakynthos | 57


Letovisko Argassi

Argassi je dokonalou kombináciou niektorých z najzaujímavejších prvkov iných letovísk. Nájdete tu nespočetné množstvo barov, reštaurácií a obchodov, a keď sa vám zachce zmeniť atmosféru, hlavné mesto Zakynthos je vzdialené len necelých 5 km. Ruch sa sústreďuje v čulom centre, okrajové časti letoviska sú pokojnejšie. Hoci je pláž úzka a miestami štrkovitá/kamienková, tiahne sa po celej dĺžke letoviska, takže nikdy nebudete ďaleko od mora. Voľný čas si môžete vyplniť aj vodnými športami (paragliding a jet-ski) alebo sa vyberte na výlet do južného cípu, na polostrov Vasilikos, kde nájdete najkrajšie pláže ostrova.

hotel náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava

DIANA PALACE 

Oficiálna kategória:   Kapacita: 140 izieb, štúdií a apartmánov Poloha: Moderný hotel Diana Palace stojí v rušnom letovisku Argassi, cca 3 km od hlavného mesta a zároveň s veľmi dobrou dostupnosťou k najkrajším plážam ostrova. Od najbližšej pláže je vzdialený približne 200 m, do centra letoviska je to cca 50 m, takže v blízkosti hotela natrafíte na obchody, reštaurácie, taverny. Vybavenie/Šport/Zábava: Recepcia – 24hodín, zmenáreň, TV miestnosť so širokouhlou obrazovkou, hlavná reštaurácia, snack bar, cocktail bar, bezdrôtový internet v izbách i v spoločných priestoroch (za poplatok), parkovanie, obchod so suvenírmi. Pre zábavu herňa, detský kútik, detské ihrisko, minigolf a animačné programy. Vonkajší bazén pre dospelých a detský bazén. Lehátka a slnečníky pri bazéne zadarmo (matrace sú za poplatok), na pláži za poplatok. Na požiadanie hotel poskytuje plážové

osušky za extra poplatok. Fitness centrum – masáže, reflexológia, aromaterapia – všetko za extra poplatok. Salón krásy – kaderníctvo a nechtové štúdio – za poplatok. Detská postieľka na vyžiadanie. Ubytovanie: Štandardné izby pre 2 osoby s možnosťou prístelky sú komfortne zariadené, vybavené klimatizáciou (centrálnou), trezorom (za poplatok), kúpeľňou/WC, fénom, TV/SAT, telefónom, minibarom (za poplatok) a balkónom alebo terasou. Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Príjemný hotel s kvalitnými službami, pohodlným ubytovaním, s možnosťami zábavy i oddychu. To Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

58 | Zakynthos

  

  

   sú dôvody, pre ktoré sa mnoho hostí opakovane vracia do tohto hotela stráviť svoju letnú dovolenku.

all inclusive raňajky (8,00 – 10,00) formou bufetu v hlavnej reštaurácii obed (12,30 – 14,30) a večere (19,00 – 21,30) formou bufetu, podávané v hlavnej reštaurácii ľahké občerstvenie (15,30 – 16,30) v snack bare čajová prestávka (16,30 – 17,30) v hlavnom bare pre deti zmrzlina v hlavnom bare (10,00 – 18,00) miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v snack bare (10,00 – 18,00) a v hlavnom bare (18,00-23,00) – čaj, káva, mlieko, voda, sóda, cola, limonáda, džúsy, miestne víno, ouzo, čapované pivo, miestne brandy, gin, vodka, rum, likéry stolný tenis, minigolf, animačné programy (3 dni - denné animácie, 4 dni – večerné animácie, pre deti filmy v TV miestnosti v priestoroch lobby) za extra poplatok: trezor, drinky a snacky z minibaru, využívanie internetu na izbe či v spoločných priestoroch hotela, á la carte jedlá v snack bare, služby v salóne krásy ako aj masáže, aromaterapia,reflexológia


hotel

ARGASSI ADMIRAL

výhľadna more

Oficiálna kategória:  Kapacita: 96 apartmánov

náš tip

Poloha: Na miernom svahu, asi 300 m od pláže, vyrástol hotelový komplex siete Xenos Group Hotels, pozostávajúci z troch hotelov. My ponúkame ubytovanie v jednom z nich – Argassi Admiral, ktorý má panoramatický výhľad na celé letovisko, more aj na záliv hlavného mesta Zakynthos. Okrem pláže, ktorá je najbližšie k hotelu odporúčame hosťom hotela navštíviť aj vzdialenejšie pláže. Od

rušného centra Argassi, jeho barov, reštaurácií, supermarketov, obchodíkov ho delí iba 250 m. Vybavenie/Šport/Zábava: Recepcia, trezor, hlavná reštaurácia (výber z gréckej a medzinárodnej kuchyne), lobby bar s TV časťou, cocktail bar, snack bar pri bazéne, Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

dobrá cena

veľký vonkajší bazén, detský bazén a detské ihrisko, jacuzzi, lehátka a slnečníky v areáli zadarmo. Hotel ponúka večerné animačné programy v anglickom alebo nemeckom jazyku (Grécky večer, karaoke šou, živá hudbu, bingo, rôzne kvízy, jukebox,...), zábavné hry (stolný tenis, šípky, elektronické hry,...) a pre športovcov volejbal či vodné pólo v bazéne. Ubytovanie: Priestranné izby vhodné pre 2 – 4 osoby (4-lôžkové apartmány majú oddelenú spálňu – predelenú posuvnými dverami) s výhľadom na bazén. Majú kúpeľňu (sprcha/WC), TV, klimatizáciu (za príplatok). Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Priateľský hotel v živom letovisku s intenzívnym nočným životom dáva hosťom voľbu medzi relaxom a zábavou. Miesto,

štúdiá

KRINAS

4 osoby s dvoma oddelenými spálňami sú zariadené dreveným nábytkom, vybavené kuchynkou so základným riadom, kúpeľňou/ WC a balkónom s výhľadom na bazén alebo

odkiaľ sa veľmi jednoducho dostanete k tým najkrajším plážam ostrova.

deti zadarmo

all inclusive bazén

 raňajky (8,00 – 10,00) formou bufetu v hlavnej reštaurácií obed (13,00 – 14,30) a večere (19,00 – 21,00) formou bufetu, podávané v reštaurácií hotela Captain´s dopoludňajšie občerstvenie (10,00 – 12,00) a popoludňajšie (15,00-17,00) v snack bare hotela Admiral a Captain´s – hamburgery, toasty, hranolky, šaláty, omelety zmrzlina (13,00-15,00 a 19,0021,00) servírovaná v reštaurácii hotela Captain´s nealkoholické nápoje, voda, káva, čaj a miestne alkoholické nápoje – ouzo, brandy, víno, gin, rum (09,00-23,00) podávané v snack baroch a reštauráciach komplexu za príplatok 1,50 €/ položka – možnosť výberu plného menu v snack bare a ostatných nápojov mimo balíka AI podávaných počas dňa a nápojov objednaných po 23,00 hodine

hory a s možnosťou ventilátora za príplatok. Sladkovodný bazén určite poskytne príjemné osvieženie po návrate z pláže, lehátka a slnečníky sú pri ňom zadarmo.

Kapacita: 20 štúdií a 2 apartmány V známom rušnom letovisku Argassi, približne 200 m od štrkovitej pláže, sa nachádza apartmánový dom Krinas – postavený v typickom architektonickom štýle Zakynthosu. Toto komfortné zariadenie ponúka aj vlastnú recepciu s možnosťou prenajatia trezoru. Obklopuje ho rad taverien, barov a obchodíkov, jeden z nich – priamo v susedstve – patrí majiteľke domu a vo vzdialenosti asi 200 m nájdete aj tavernu s vynikajúcou stravou, ktorú tiež vlastní tá istá rodina. Tu si návštevníci domu Krinas môžu doobjednať večere. 2 – 3 lôžkové štúdiá (3. lôžko prístelka) a apartmány pre

strava

2 deti zadarmo

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava

večere za výbornú cenu

Zakynthos | 59


Kos

60 | Kos


7

tipov

>> požičajte si bicykel a objavte krásy ostrova >> ostrov Pserimos >> grécky večer v reštaurácii „Fantasia“ v horskej dedinke Zia >> Asklepion – prvá nemocnica a svätyňa zároveň >> barová ulica v hlavnom meste – pre všetkých, ktorí sú alebo sa stále cítia mladí >> večera v reštaurácii „Piano“ a drink v bare „Spitaki“ v časti Psalidi >> pláž Limnonas na juhozápadnom pobreží

Č

aká na to, aby sa zaplnil ľuďmi, ktorí milujú život. Priatelia a známi ale i náhodní neznámi, ktorí sa priateľmi ešte len stanú – všetci tu žijú v baroch až do skorého rána, kedy slnko nesmelo vysiela svoje prvé lúče svetla. Kos nikdy nepovie „nie“ nekonečnej zábave. A tak dnes, keď je pre mnohých globalizácia strašiakom, ostrov otvára svoju náruč a víta spleť národov, ktoré tu žijú v dokonalej súhre vo dne i počas noci. Kos už niekoľko rokov intenzívne prispieva k neutíchajúcej popularite gréckych ostrovov. Jeho korene siahajú až do staroveku a je nesporné,

že o jeho slávu sa v tej dobe zaslúžil i jeden z jeho najvýznamnejších rodákov – Hippokrates – považovaný za otca medicíny. Hippokrates je dodnes magnetom pre návštevníkov – každý, kto zavíta na Kos, zatúži posedieť si v tieni starého platanu, pod ktorým vraj učil svojich žiakov v lekárskej škole. Kúzlo ostrova tkvie v atmosfére rovnomenného hlavného mesta. Jeho vzhľad je ovplyvnený architektúrou všetkých národov, ktoré sa vo vláde nad ostrovom vystriedali, a tak sa dnes môžete túlať antickými náleziskami, navštíviť zachovalý rímsky dom alebo sa kochať pohľadom na štíhle turecké minarety v pozadí renesančných stavieb. Z mohutnej johanitskej pevnosti, vypínajúcej sa nad prístavom, uvidíte nielen veľkú časť mesta, ale aj kontúry blízkeho tureckého pobrežia. Na Kose nájdete zo všetkého trochu. Je jednoducho lákavým koktailom bohatej histórie a živej súčasnosti. Aj tí, ktorí prichádzajú na ostrov len za oddychom, nakoniec podľahnú jeho kúzlu a nechajú sa vtiahnuť do víru života. Navzdory kozmopolitnej atmosfére objavíte na Kose veľa miest, kde si užijete slniečko, nerušené leňošenie a príjemné kúpanie na zlatistých plážach. Za výbežkom Agios Fokas, asi 10 km na západ od

Lambi

odlet Bratislava Bratislava Košice Praha Brno Budapešť

KOS

dĺžka pobytu 7/14 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí

Ireo Limnionas

Kefalos

Tigaki Marmari Mastichari

Zia

Psalidi Asklipio

Dva ostrovy za jednu cenu!

Kos + Kalymnos alebo naopak. Ak ste z kategórie cestovateľov, ktorí si radi pridajú do zbierky viac ako jeden ostrov, ponúkame vám možnosť zmeniť miesto počas pobytu a z Kosu sa po týždni presťahovať na Kalymnos alebo naopak. Okrem toho, že navštívite minimálne dva grécke ostrovy v rámci jednej dovolenky, je aj niekoľko ďalších dôvodov, prečo využiť práve túto kombináciu:  rôzna dĺžka pobytu (14 až 21 nocí)  delegát CK Aeolus na každom z miest pobytu  široký výber ubytovania

Mastichari až po Kefalos. Vo vnútrozemí sa ukrýva niekoľko dedín, v ktorých vás ovanú tradičné vône ostrova: Zia, Pyli, Asfendiou alebo Zipari. Domáci tu ponúkajú rôzne druhy korenia, med s orieškami, výšivky a ručne tkané koberce. Preprava po ostrove je veľmi jednoduchá – okrem miestnych autobusov, auta či mopedu môžete využiť bicykel, ktorý je vďaka nenáročnému terénu najobľúbenejším dopravným prostriedkom. Kos má jedinečnú polohu, aby ste odtiaľto podnikli objavné plavby na okolité ostrovy – Kalymnos, Pserimos, Nissyros, Leros či Patmos.

Ferma hlavného mesta, nájdete prírodné kúpele Thermae, kde sa teplá voda horúceho prameňa mieša s morskou vodou. Ostrov Kos nie je veľký – od hlavného mesta na severe až na juh meria iba 42 km, a tak deň za dňom môžete preskúmať všetky jeho krásne pláže: od Tigaki cez Kardamenu, Marmari,

Chcem sa Vám poďakovať za úžasnú dovolenku, ktorú sme prežili v júni na ostrove Kos, v štúdiách Kalyva vďaka Vašej cestovnej kancelárii. Služby Vašej cestovky sme využili už viackrát a už sa tešíme na ďaľši katalóg na leto 2009, pretože u nás sa osvedčil slogan „Do Grécka s Grékmi!“ Ing. Z. Radvanská


Letovisko Tigaki

Na severozápadnom pobreží, len 11 km od hlavného mesta sa rozrastá turistická dedinka Tigaki s plážou s jemným pieskom. Vstup do mora je pozvoľný, pláž je lemovaná stromami a ponúka aj rôzne vodné športy na užitie si morských radovánok. Množstvo hotelov a apartmánových domov v zelenom prostredí zaručujú príjemne strávené chvíle oddychu. Tigaki má okrem pláže všetko, čo k ozajstnej dovolenke patrí taverny s lákavou kuchyňou, kaviarne i obchodíky. Počas slnečných letných dní je príjemným zážitkom aj výlet bicyklom po pobrežnej ceste z Tigaki až do hlavného mesta.

hotel

AEOLOS BEACH 

výhľad

na more

Oficiálna kategória: Kapacita: 182 izieb priamo na pláži

náš tip

deti zadarmo

bazén

strava

Poloha: Hotel Aeolos Beach je postavený na čarovnej pieskovo-okruhliakovej pláži Nea Alikarnassos na začiatku letoviska Lambi, smerom na Tigaki, 5 km od prístavu a centra hlavného mesta Kos a 26 km od letiska. Autobusová zastávka, z ktorej odchádzajú miestne autobusy do centra hlavného mesta je od hotela vzdialená len 150 m. Hotel bol postavený v roku 1990 a v roku 2006 bol kompletne zrekonštruovaný. Vybavenie/Šport/Zábava: Recepcia, zmenáreň, hlavná reštaurácia s oddelenou zónou pre nefajčiarov, plážová taverna, hlavný bar, bar pri bazéne, obchod so suvenírmi, minimarket, TV miestnosť, internetový kút (za príplatok). V strede hotelového areálu nájdete 1 veľký olympijský bazén so sladkou vodou pre dospelých, 1 bazén pre deti a jacuzzi. V okolí bazénov sú aj šatne a toalety. Lehátka a slnečníky sú pri bazéne aj na pláži zadarmo, plážové osušky poskytuje hotel za depozit. Pre šport, relax a zábavu sú k dispozícii 2 tenisové kurty (za poplatok), stolný tenis (za poplatok), minigolf (za poplatok), biliard (za poplatok), basketbal, volejbal, šípky, maxi šachy pod holým nebom, posilňovňa. Ponúka sa aj možnosť navštíviť saunu, turecké kúpele, solárium, kaderníctvo či salón krásy (všetko za poplatok). Hotel má aj požičovňu bicyklov, motoriek a áut a organizuje animácie v nemeckom a anglickom jazyku.

najlepší polpenziový 4 hotel na Kose

62 | Kos

Ubytovanie: Štandardné izby pre dve osoby (možnosť 1-2 prísteliek pre deti) sú zariadené v egejskom štýle s bielo-modrým nábytkom a sú situované v hlavnej budove alebo v bungalovoch. Majú klimatizáciu, TV/ SAT, fén, kúpeľňu/WC, telefón, minibar (za poplatok), trezor (za poplatok). Všetky izby sú s balkónom alebo terasou a majú výhľad na pohorie, do záhrady alebo na more. Superior izby sa nachádzajú v bungalovoch, sú rovnako vybavené ako štandardné izby, len sú priestrannejšie a majú aj obývaciu časť – v jednej miestnosti s lôžkovou časťou.

Stravovanie : Raňajky a večere formou bohatého bufetu. Obedy možné v á la carte reštaurácii na pláži. Náš názor: Výborná poloha priamo na pláži, v úplne pokojnom prostredí, ale zároveň v dostupnosti hlavného mesta, ako aj široká škála služieb dávajú možnosť prežiť vysnívaný dovolenkový pobyt. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  
apartmány

BYRON

výhľad

na more

priamo na pláži

náš tip

s oddelenou spálňou pre 3 a 4 osoby. V apartmánoch pre tri osoby je spálňová časť s dvomi lôžkami a tretie lôžko je murovaná posteľ umiestnená v kuchynskej časti. V 4-lôžkových apartmánoch je spálňa s dvomi lôžkami, pričom tretie a štvrté lôžko sú umiestnené v priestrannej obývacej izbe (kde je aj kuch. kút). Všetky štúdiá či apartmány sú vybavené kuchynským kútom s chladničkou, dvojplatničkou a základným riadom, kúpeľňou (WC/sprcha) s novým zariadením a balkónom. Výhľad na otvorené more a protiľahlé ostrovy Kalymnos a Pserimos je jedinečný. Stromy vrhajú tieň až do mora, takže nie sú potrebné

OKRUH OSTROVOM KOS – výlet autobusom, počas ktorého navštívite najkrajšie a najzaujímavejšie miesta na ostrove – Asklepion, dedinky Zia, Antimachia a Kefalos. Asklepion – svätyňa a nemocnica zároveň – sa nachádza asi 4 km juhozápadne od mesta Kos. Asklepion tvoria tri terasy. Spodná terasa je predovšetkým známa vďaka dokonale zachovalým chrámovým oblúkom. Tu boli umiestnené liečebne a aj obytné domy a pravdepodobne tu sídlila aj lekárska škola. Na prostrednej stál chrám zo 4. stor. p. n. l. a oltár zasvätený bohu lekárstva – Asklepiovi. Na hornej terase stál chrám postavený v dórskom štýle. Zia – malebná a očarujúca grécka dedinka, kde sa žije ešte stále ako začiatkom minulého storočia. Dedinka ponúka rôzne výrobky z medu, olivového oleja a škorice. Antimachia – dedina, ktorá nesie svoje meno viac ako tritisíc rokov. Turistov láka predovšetkým možnosť vidieť tradičný dom a starý veterný mlyn. Kefalos – dedinka s dlhými pieskovými a zmiešanými plážami a širokou ponukou vodných športov, pobrežnou promenádou, ktorá ústi do malého prístavu. Za návštevu stojí aj staré mesto Kefalos, ktoré zhora chráni pobrežnú časť a je lákadlom pre tých, ktorí aj tu hľadajú kúsok histórie. EGEJSKÁ PLAVBA – KALYMNOS-PLATI-PSERIMOS – plavba na ostrov Kalymnos, návšteva dielne na spracovanie morských špongií v Pothii, obed v taverne. Zastávka v zátoke pri ostrove

ani slnečníky. Úplne postačia lehátka, ktoré sú na pláži zadarmo. V susedstve sa nachádza minimarket. V posledných sezónach mimoriadne obľúbený dom.

dobrá cena

deti zadarmo

Plati spojená s kúpaním sa z lode. Preprava na ostrovček Pserimos, zastávka na kúpanie a slnenie sa na piesočnatej pláži. VODNÝ PARK LIDO – transfer do vodného parku, vstupné, vodné atrakcie. Vodný park sa nachádza pri Mastichari a patrí k najväčším v Grécku. Sú tu všetky možné atrakcie: tobogány, bazén s vlnobitím, crazy rieka, šmykľavky pre deti. VULKANICKÝ OSTROV NISSYROS – plavba na malebný ostrov, na ktorom sa nachádza druhá najväčšia činná sopka v Európe. Spomínaná sopka, ktorej kráter leží v centre ostrova, je najväčším lákadlom pre turistov. Výlet je spojený s prehliadkou mestečka Mandraki a kostola Panagia Potamisa, ako aj návštevou kláštora Panagia Spiliani. GRÉCKY VEČER – možnosť ochutnať grécku kuchyňu, vynikajúce víno a započúvať sa do nezabudnuteľných gréckych melódií v čarovnej dedinke Zia, ležiacej v pohorí Dikeos. TURECKO – návšteva mesta Bodrum spojená s prehliadkou mesta, návštevou Mauzolea a možnosťou výhodných nákupov na typických tureckých trhoch.

Výlety

Kapacita: 7 štúdií a 7 apartmánov V záhrade s bujnou zeleňou a stromami poskytujúcimi tieň, v kľudnom prostredí, stojí apartmánový dom Byron. Nachádza sa priamo na piesočnatej pláži, pri vstupe do mora sú miestami kamene (vhodná je obuv do vody). Do centra letoviska Tigaki, ktoré je vzdialené približne 2 km, vedie popri pláži cesta. V blízkosti domu – cca 5 min. pešou chôdzou sa nachádza aj taverna, ktorá ponúka vynikajúce miestne špeciality. K dispozícii sú priestranné štúdiá pre 2 osoby a apartmány

Kos | 63


výhľad

na more

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

hotel strava

BLUE LAGOON RESORT Oficiálna kategória: Kapacita: 600 izieb Poloha: Na severnom pobreží ostrova Kos, cca 1,5 km od hlavného mesta, v časti Lambi, bol v roku 2006-2008 postavený hotel Blue Lagoon Resort. Hotel sa rozprestiera v rozsiahlej záhrade na ploche 40 000 m2 a tvorí ho jednoposchodová hlavná budova, 6 dvojposchodových vedľajších budov a 3 dvojposchodové tzv. „satelitné“ budovy. Pláž Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

64 | Kos xxxxxxx

  

  

  

  

 je od hlavnej budovy vzdialená cca 75 m, k letisku je to cca 22 km. Vybavenie/Šport/Zábava: Recepcia s priestrannou halou v hlavnej budove, bar s terasou, herňa (za poplatok) a TV

salónik, reštaurácia s terasou s vyhradenou zónou pre fajčiarov, obchod so suvenírmi a klenotníctvo, minimarket, konferenčná miestnosť, kaderníctvo, lekár, internetové pripojenie (WiFi) v lobby za poplatok. V hoteli nájdete SPA centrum a salón krásy (za extra príplatok) ako aj vnútorný vyhrievaný bazén, jacuzzi, fitness, 2 sauny, parné kúpele (všetko za poplatok). Dominantou hotela je bazén


jeden z najlepších hotelov v našej ponuke

s jacuzzi, ktorý sa rozprestiera na ploche 4000 m2 a detský bazén s rozlohou 200 m2. Okolo bazéna sú rozmiestnené lehátka a slnečníky zadarmo, na pláži za poplatok. Pláž je pieskovo-kamienková (pri vstupe do mora sú kamene). Pre teenagerov je tu „Dance bar“ (prevádzkovaný od polovice júna do konca septembra). V hoteli nájdete aj tematickú reštauráciu (nefajčiarska), reštauráciu pri bazéne (fajčiarska), á la carte reštauráciu a snack bar. Pre deti detské ihrisko a miniklub. Pri satelitných budovách (20-300 m od hl. budovy) sú ďalšie 2 bazény, detský bazén, detský klub, grill/BBQ reštaurácia, snack bar pri bazéne, Piano bar. V rámci areálu funguje kyvadlová doprava. Hotel poskytuje veľa možností aj pre športovcov – stolný tenis, biliard za príplatok, vodné pólo, aerobik, vodný aerobik. Rozsiahly atletický

park tvoria 2 tenisové kurty, futbalové ihrisko, viacúčelový

športový stan, petanque, plážový volejbal, basketbalové a volejbalové ihrisko, minigolf (zadarmo). Na pláži možnosť rôznych vodných športov za poplatok. Možnosť prenajatia bicyklov, mopedov, áut. Denné animačné programy tak pre deti ako aj pre dospelých (väčšinou v nemeckom/ anglickom jazyku) a niekoľkokrát týždenne večerná show. Ubytovanie: Pohodlné, moderne zariadené izby pre 2-3 osoby, rodinné izby pre 4-5 osôb s oddelenou spálňou sú vybavené kúpeľňou/WC, fénom, individuálnou klimatizáciou, minibarom (za poplatok), TV/SAT, možnosťou prípravy kávy a čaju a balkónom alebo terasou. Trezor, telefonovanie a možnosť internetového pripojenie za extra príplatok. Izby majú výhľad do záhrady, na bazén, príp. na more a sú situované v hlavnom komplexe alebo v nových satelitných budovách hotela. Stravovanie: All inclusive. Hotel vyžaduje pri večeri dodržiavanie spoločenskej etikety (u pánov dlhé nohavice a celá obuv). Náš názor: Aktívna dovolenka v hoteli s kvalitnými all inclusive službami, blízko pláže a hlavného mesta, s animáciami a nadrozmerným bazénom. Najviac odporúčaný hotel na ostrove Kos. Náš tip!

all inclusive raňajky (07,00-10,00) – formou bufetu v hlavnej reštaurácii Nisos a v snack bare (satelitné budovy), raňajky (08,00-10,00) v reštaurácii Mesogeios pri bazéne kontinentálne raňajky (10,0012,00) v reštaurácii Mesogeios pri bazéne a v snack bare (satelitné budovy) drobné snacky a sendviče (10,0018,00) obed (12,30-14,30) – formou bufetu v reštaurácii Mesogeios a v snack bare pri bazéne (satelitné budovy) popoludňajší snack (14,30-18,00) v reštaurácii Mesogeios a v snack bare pri bazéne (satelitné budovy) káva, čaj, koláčiky (16,00-18,00) v bare Faros pri bazéne a v snack bare pri bazéne (satelitné budovy) večera (18,30-21,30) – formou bufetu v hlavnej reštaurácii Nisos možnosť večere v tematickej reštaurácii Mythos – nutná rezervácia vopred (18,30-20,30), v Grill/BBQ reštaurácii – nutná rezervácia vopred (18,30-20,30) a v á la carte reštaurácii (19,0022,00) po večeri sú až do polnoci k dispozícii snacky – v bare Ilios a v Piano bare (satelitné budovy) nealkoholické nápoje, džúsy a miestne alkoholické nápoje: (08,00-18,00) v bare Faros, (07,0018,00) v bare pri bazéne (satelitné budovy), (08,00-01,30) v Ilios bare, (10,00-18,00) v bare Ammos Kids pri bazéne (obmedzené množstvo alko nápojov), (18,0024,00) v bare Medussa. V čase 18,00-24,00 je k dispozícii aj Corali Animation bar, na ktorý sa nevzťahujú AI služby, (20,0024,00) Piano Bar na nápoje podávané po polnoci sa nevzťahuje all inclusive vodné pólo, minifutbal, posilňovňa, aerobik, vodný aerobik, minifutbal, minigolf, volejbal a basketbal (osvetlenie za poplatok), stolný tenis, tenis (osvetlenie za poplatok)

xxxxxxx Kos | 65


3. ction

colle

Gaia Village hotelplávanie detičiek Oficiálna kategória: Kapacita: 220 izieb Poloha: Hotelová dedinka Gaia Village zaberá rozsiahly pozemok v letovisku Tigaki. Parkoviskom a príjazdovou cestou je symbolicky rozdelená na dve časti. Jednu samostatnú časť využívajú iba klienti CK Aeolus. Tvorí ju areál s vlastným bazénom, barom a priestrannou halou s terasou. S pastelovými budovami hotela kontrastuje

priľahlá farebná záhrada s palmami, kvetmi a rôznymi tropickými rastlinami. Tu môžu hostia hotela vychutnávať drinky v chládku krytej terasy hneď vedľa baru, prípadne relaxovať pri knihe v tieni slnečníkov okolo bazénov. V bezpečnej časti areálu medzi stromami je postavené nové detské ihrisko a detský klub Aeolusko. Piesková pláž s pozvoľným vstupom do mora je vzdialená približne 150 metrov. Stredisko Tigaki s obchodmi, reštauráciami, tavernami a barmi

náš tip

je v pešej dostupnosti cca 300 metrov. Vybavenie / Šport / Zábava: Hostia môžu využívať služby v celom komplexe Gaia Village, kam patrí vstupná hala, recepcia a reštaurácia (v hlavnej časti Gaia Village), 2 vnútorné lobby bary, 3 vonkajšie bazény pre dospelých so sladkou vodou, 2 bary pri bazénoch, detské bazény, lehátka a slnečníky pri bazénoch zadarmo (na pláži za poplatok). Nechýba už spomenuté detské ihrisko, detský

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

strava

66 | Kos xxxxxxx

  

  

  

 
3. tion

c colle

klub Aeolusko s TV/DVD, minidiskotékou či karnevalom a organizovanými hrami zameranými na kreativitu, zábavu i relax pre malých hostí. Pre športových nadšencov sú pripravené ranné rozcvičky, vodné pólo, stolný futbal, denné alebo večerné animačné programy. Internetový kútik a biliard (za poplatok), TV/DVD priestor, malá knižnica. Na vyžiadanie je možne zahrať si tenis vo vedľajšom hoteli (za poplatok). Niektoré časti hotela majú čiastočne bezbariérový prístup, čo

all inclusive raňajky (7,30-9,30), obed (12,3014,00), večera (19,00-21,00) formou teplého a studeného bufetu detská večera (17,30-18,00) dopoludňajšie a popoludňajšie občerstvenie (10,00-12,30 & 15,00-18,00), miestne alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje (teplé a studené) v baroch alebo v reštaurácii počas podávania jedál (10,00-23,00) zmrzlina pre deti (11,00-17,00), káva a čaj (16,00-17,00) spoločenské hry (šachy, scrabble, karty ...) športové aktivity: vodné pólo detský klub s animátormi (6 dní v týždni v čase 10,00-17,00), minidisko, karneval príležitostne športové turnaje a aerobik alebo večerné programy pre dospelých

ocenia hlavne mamičky s kočíkmi. Ubytovanie: Zrekonštruované izby pre 2-3 osoby (3. posteľ prístelka – pohodlné rozkladacie kreslo), sú zariadené novým nábytkom. Hotel disponuje aj niekoľkými typmi rodinných izieb pre 4-6 osôb. Izby pre 4 osoby sú situované v druhej časti hotela – v budovách za recepciou. Sú riešené buď ako jeden priestor so štyrmi posteľami (príp. dve dvojpostele), alebo s oddelenou spálňou pre dve osoby. Izby pre 5-6 osôb majú úplne alebo čiastočne oddelené spálne (jednu alebo dve). K vybaveniu izieb patrí kúpeľňa/ WC, fén, TV/SAT, klimatizácia a balkón alebo terasa orientované do okolia alebo čiastočne na more. Detské postieľky na vyžiadanie zadarmo, možnosť prenajať chladničku na izbu (za poplatok). Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Výborný rodinný hotel v pokojnejšom prostredí letoviska Tigaki,

blízko širokej pieskovej pláže i centra s množstvom aktivít a zábavy. Vhodný pre všetky vekové kategórie, ale najmä pre rodiny s deťmi. Časť personálu sa vám bude prihovárať po slovensky, o zábavu sa postarajú slovenskí animátori. Druhé leto člen siete Aeolus Collection. Náš tip!

Gaia Village

2 deti zadarmo

Aeolus collection

apartmány pre rodiny s 1 alebo 2 oddelenými spálňami

xxxxxxx Kos | 67


Letovisko Marmari

Marmari je pomaly sa rozvíjajúce turistické letovisko s modernými luxusnými hotelmi a jeho najväčším lákadlom je dlhá pláž s jemným bielym pieskom a pozvoľným vstupom do mora. Z celého Marmari sa vám zároveň naskytne krásny výhľad na pobrežie Turecka. V centre letoviska nájdete niekoľko taverničiek, barov, obchodov, ako aj požičovne áut či bicyklov. Od hlavného mesta Kos je letovisko vzdialené asi 15 km, kde sa môžete pohodlne odviesť miestnym autobusom.

hotel

BLUE JAY BEACH 

výhľad

na more

Oficiálna kategória: Kapacita: 54 izieb pri mori

náš tip

dobrá cena

Poloha: Len niekoľko krokov od centra letoviska Marmari, približne 30 m od jeho pláže s jemným pieskom stojí hotel Blue Jay Beach. V blízkosti hotela nájdete aj mimimarket a obchodíky so suvenírmi. Hotel je od letiska vzdialený asi 15 min cesty autom a do hlavného mesta Kos sa dostanete asi po 20 min jazdy.

deti zadarmo

bazén

strava

Vybavenie/Šport/Zábava: Hotel pozostáva z hlavnej budovy a ubytovacích blokov. V hlavnej budove je recepcia, reštaurácia s terasou s výhľadom na more, cocktail

bar, TV/SAT miestnosť. Hotel disponuje aj bazénom pre dospelých a deti. Slnečníky a lehátka sú pri bazéne zadarmo, na pláži za poplatok. Na pláži široká ponuka vodných športov (za poplatok). Ubytovanie: Štandardné izby pre 2-3 osoby (3 pevné lôžka) a rodinná izba pre 4 osoby (3 pevné lôžka a 4.lôžko prístelka). Všetky izby sú vybavené telefónom, kúpeľňou/WC a balkónom alebo terasou. Chladnička možná na vyžiadanie za poplatok. Stravovanie: Rozšírené kontinentálne raňajky a večere formou bufetu. Náš názor: Menší hotel s rodinnou atmosférou a typickou gréckou pohostinnosťou. Výborná možnosť pre tých, ktorí preferujú pokojnejšiu dovolenku v tesnej blízkosti krásnej pieskovej pláže ocenenej modrou vlajkou. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

2 deti zadarmo

68 | Kos

  

  

  

 


hotel

PALAZZO DEL MARE

pri mori

 náš tip

Oficiálna kategória: Kapacita: 198 izieb a suít Poloha: Na severozápade ostrova, v blízkosti letoviska Marmari stojí novopostavený hotelový komplex Palazzo Del Mare. Rozprestiera sa na ploche 20 000 m2 a pozostáva z dvojposchodovej hlavnej budovy, jednej trojposchodovej budovy a 9 budov s dvomi poschodiami. Do komplexu patria aj prezidentské suity a suity s vlastným bazénom. Hotel je od piesočnatej pláže vzdialený cca 50 m, do centra s obchodmi je to asi 1 km, na letisko približne 15 km. Vybavenie/Šport/Zábava: Recepcia, bar s terasou, hala s TV kútom a kartovými hrami, nefajčiarska reštaurácia s terasou, á la carte reštaurácia, snack bar a bar pri bazéne. Konferenčná sieň s dvomi miestnosťami, obchod so suvenírmi, kaderníctvo, internetové pripojenie (WiFi) a internetový kút. Nájdete tu aj bazén s rozlohou 4500 m2 s jacuzzi a detský bazén, slnečnú terasu s lehátkami, slnečníkmi a uterákmi zadarmo, na hotelovej pláži tiež zadarmo. V hoteli je

deti zadarmo

bazén

aj Spa centrum s rozlohou 450 m2, salón krásy, fitness, jacuzzi a sauna (všetko za poplatok) ako aj vnútorný vyhrievaný bazén. Pre šport a zábavu stolný tenis, 2 tenisové kurty (osvetlenie za poplatok), futbalové ihrisko, minifutbal, petanque, plážový volejbal, biliard (za poplatok), pre deti detské ihrisko. Na pláži rôzne druhy vodných športov (za poplatok) a možnosť prenájmu bicyklu, mopedu či auta. Niekoľkokrát do týždňa hrá v hoteli živá hudba. Ubytovanie: Hotel disponuje niekoľkými typmi izieb. Pre našich hostí poskytuje izby na prízemí s výhľadom na bazén pre 2 osoby s možnosťou 1 prístelky pre dieťa (rozťahovacie kreslo). Taktiež superior izby s výhľadom na bazén pre 2 osoby s možnosťou 2 prísteliek (rozťahovacie kreslá) – tiež situované na prízemí. Na prvom poschodí sú izby s bočným výhľadom na more a sú určené pre 2 osoby s možnosťou 1 prístelky pre dieťa

strava

(rozťahovacie kreslo). Všetky typy izieb sú moderne zariadené, vybavené klimatizáciou, kúpeľňou/WC, fénom, TV/SAT, telefónom, minibarom (za poplatok), trezorom, bezdrôtovým internetom, možnosťou prípravy čaju a kávy. Izby na prízemí disponujú vlastnou terasou s 2 lehátkami a slnečníkom, izby na poschodí majú vlastný balkón. K dispozícii sú aj executive suity pre 2 osoby s 2 prístelkami pre deti (pohovky) s vlastným bazénom, moderným nábytkom, obývacou miestnosťou a spálňou. Sú rovnako vybavené ako ostatné izby, navyše majú jacuzzi. Stravovanie: Raňajky a večere formou bohatého bufetu. Tematické večere niekoľkokrát do týždňa. Hotel vyžaduje pri večeri dodržiavanie spoločenskej etikety (u pánov dlhé nohavice a celá obuv). Náš názor: Luxusný hotelový komplex otvorený v r. 2009, v blízkosti jednej z najkrajších pieskových pláží na ostrove Kos. Komfortné ubytovanie, kvalitné služby a možnosť relaxu v Spa centre sú atribútmi pre príjemný dovolenkový pobyt. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

 

 

 

  

Kos | 69

úplne nový hotel exkluzivita pre Aeolus na Slovensku


Letovisko Mastichari

Mastichari láka hostí svojimi kilometre dlhými plážami s jemným bielym pieskom. Je malebnou dedinkou s prístavom, odkiaľ je niekoľkokrát denne lodné spojenie na susedný Kalymnos. Ak chcete stráviť deň sprevádzaní vôňou mora a vychutnať si čerstvú rybu, vydajte sa do Mastichari. V prístave je vždy niekoľko rybárskych člnov a plachetníc, ktoré zásobujú čerstvými rybami miestne reštauračné zariadenia. Odvšadiaľ cítiť ideálny súlad prírody a moderného štýlu života.

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava

hotel

GAIA PALACE 

Oficiálna kategória: Kapacita: 104 izieb Poloha: Novopostavený hotel Gaia Palace sa rozprestiera na ploche 39 000 m2, hneď vedľa hotela Gaia Royal, v rybárskej dedinke Mastichari. Hotel pozostáva z hlavnej budovy

úplne nový hotel exkluzivita pre Aeolus na Slovensku

70 | Kos

a 13 dvojposchodových bungalovov. Do centra Mastichari sú to približne 3 km a do hlavného mesta Kos cca 18 km. Autobusová zastávka s pravidelnou linkou do hlavného mesta je vzdialená cca 400 m. Vybavenie/Šport/ Zábava: V hlavnej budove sú na prvom poschodí umiestnené recepcia, lobby, bar, reštaurácia a obchody. Na zníženom prízemí sú taktiež recepcia, 2 turecké kúpele (za poplatok), masáže (za poplatok), bazén, v záhrade lehátka. V areáli hotela sa nachádza aj bar s terasou pri bazéne a jeden vnútorný bar. Hotel disponuje 4 bazénmi – 1 vnútorný bazén pre turecké kúpele, 2 bazény v záhrade (medzi bungalovmi) – obidva majú aj detský bazén a 1 veľký hlavný bazén s hrami, oddelenou detskou časťou, jacuzzi a šmykľavkou. Lehátka a slnečníky okolo bazénov zadarmo, na pláži za poplatok. Pre deti vyčlenená 1 budova na hranie, pre šport a zábavu fitness (za poplatok), 1 tenisový kurt, 1 viacúčelové ihrisko, 2 sauny (za poplatok). Hotel má aj vlastné parkovisko, a keďže má rozsiahly areál, zabezpečuje kyvadlovú dopravu vláčikom na neďalekú piesočnatú pláž – pre hostí hotelov Gaia Palace a Gaia Royal. Ubytovanie: Moderne zariadené izby pre 2 osoby s možnosťou 1-2 prísteliek

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  

(pohovka). Všetky izby majú klimatizáciu, LCD TV, telefón, chladničku, internetové pripojenie, trezor, kúpeľňu/WC a fén. Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Nový hotel zo siete Gaia, ktorý začína svoje fungovanie v sezóne 2009. Priateľská atmosféra, príjemné a moderné ubytovanie, all inclusive a služby na vysokej úrovni – to všetko ponúka hotel Gaia Palace.

all inclusive raňajky formou bufetu (07,3009,30), studené raňajky (09,3010,30) obed formou bufetu (13,00-14,30) večera formou bufetu (18,30-21,00) ľahké občerstvenie – snacky (11,0016,00) v bare pri bazéne zmrzlina pre deti (11,00-17,00) v bare pri bazéne popoludňajšia káva, čaj, koláčiky (16,00-17,00) počas jedál sú podávané miestne nealkoholické nápoje a miestne pivo a víno miestne alkoholické nápoje – pivo, víno, ouzo, brandy, rum a nealkoholické nápoje, filtrovaná káva, čaj (10,00-23,00) – podávané v bare všetky nápoje po 23,00 hod. sú za poplatok tenis, stolný tenis, basketbal, volejbal, plážový volejbal


hotel

GAIA ROYAL

priamo na plážiOficiálna kategória: Kapacita: 284 izieb

náš tip

Poloha: Asi 5 km od rybárskej dediny Mastichari s tavernami, obchodmi a barmi je postavený rozsiahly hotelový komplex Gaia Royal. Tvorí ho hlavná budova a niekoľko dvojposchodových bungalovov, ktoré spolu vytvárajú akoby malú dedinku. Celý komplex zdobí záhrada s upraveným trávnikom, kvetmi a palmami. Od dlhej piesočnatej pláže je vzdialený cca 300 m (v závislosti od miesta ubytovania). K autobusovej

dobrá cena

deti zadarmo

all inclusive americké raňajky (07,30-10,00), obed (12,30-14,00) večera (19,00-20,30) formou bufetu večera pre deti (18,00-19,00) formou bufetu počas jedál sú podávané miestne nealkoholické nápoje a miestne pivo a víno ľahké občerstvenie – snack (11,0016,00) zmrzlina pre deti (11,00-17,00) poobedňajšia káva/zákusok (16,0017,00) miestne alkoholické nápoje – ouzo, pivo, víno, brandy a nealkoholické nápoje, káva, čaj (10,00-23,00) – všetky nápoje po 23,00 hod. sú za poplatok

bazén

zastávke, odkiaľ je možné odviesť sa do hlavného mesta, je to približne 700 m. Vybavenie/Šport/Zábava: V hlavnej budove je vstupná hala s recepciou, lobby, trezor (za poplatok), TV kútik, možnosť internetu (za poplatok), reštaurácia s terasou, hlavný bar, minimarket. V záhrade sú 3 veľké bazény so sladkou vodou s oddelenou časťou pre deti, lehátka a slnečníky pri bazéne zadarmo, na pláži za poplatok, 2 snack bary pri bazéne. Hosťom hotela sú k dispozícii aj tenisové kurty, plážový volejbal, basketbal, minifutbal alebo biliard (za poplatok), deti sa zahrajú na malom ihrisku. Denné animačné programy (v nemeckom jazyku) a niekoľkokrát týždenne večerné zábavné programy. Ubytovanie: Moderne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky a rodinné izby s oddelenou spálňou pre 4-5 osôb majú klimatizáciu, TV/SAT, kúpeľňu/ WC, fén,

strava

telefón, balkón alebo terasu s výhľadom do areálu. Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Obľúbený hotel zo siete Gaia s kvalitnými all inclusive službami neďaleko výbornej piesočnatej pláže. Môžete sa rozhodnúť pre pohodlný dovolenkový pobyt v areáli hotela, alebo si požičajte auto či motorku a spoznávajte krásy ostrova. Hotel je vhodný pre rodiny s deťmi, ale aj pre páry. Objavíte ho hneď v susedstve hotela Gaia Palace. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  

výborný areál exkluzivita pre Aeolus na Slovensku

 

xxxxxxx Kos | 71

2 deti zadarmo


Mesto Kos

Patrí k najkrajším mestám v Grécku. Široké bulváre s vysokými štíhlymi palmami, malebný prístav s loďkami a rozľahlý stredoveký hrad, Hippokratov platan, turecké minarety a honosné benátske stavby. Vedľa námestia je stará agora – tržnica. Počas prehliadky mesta sa budete cítiť ako na prechádzke storočiami. Hneď vedľa rozľahlých vykopávok antického mesta sa vinie štvrť, kde v baroch rôznych štýlov vrie život až do rána. Mesto má dve predmestia – Psalidi a Lambi, ktoré sú posiate staršími i novými hotelmi a rezortmi a s centrom mesta ich spája miestna autobusová doprava. Oblasť Psalidi je charakteristická skôr kamenistými plážami a čistou vodou, oblasť Lambi pieskovými plážami s pozvoľným vstupom do mora.

výhľad

na more

priamo na pláži

náš tip

deti zadarmo

hotel

OCEANIS BEACH 

bazén

strava

Oficiálna kategória: Kapacita: 350 izieb Poloha: Obľúbený hotelový komplex je situovaný v hotelovej zóne Psalidi, priamo na kamienkovo-štrkovej pláži. Do hlavného mesta Kos vzdialeného 6 km premáva mestský autobus priamo spred hotela. Vybavenie/Šport/Zábava: Recepcia, výťahy, požičovňa áut, 2 reštaurácie – Yacht Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

10 rokov v ponuke CK Aeolus 2 deti zadarmo

72 | Kos

  

  

  

 

Club s talianskymi špecialitami a Maistros ponúkajúci stredomorské špeciality, souvlaki/gyros kútik, hotelový bar Apollo, 2 bary pri bazéne, plážový bar, nočný klub, internet (za príplatok), minimarket, kongresová sála pre 80 osôb. Pre šport a zábavu – 3 bazény (2 s morskou, 1 so sladkou vodou), lehátka a slnečníky pri bazénoch zadarmo. Basketbal, volejbal, plážový volejbal, stolný tenis a vodné pólo sú zadarmo. Biliard, tenis (2 tenisové kurty), sauna, jacuzzi, masáže za poplatok. V hoteli je aj centrum vodných športov Big Blue Surf Center. Možné vodné športy na pláži (za poplatok) – kanoe, vodné bicykle, surfovanie a pod. Pre deti detský bazén, detské ihrisko a miniklub. Babysitting na vyžiadanie (za poplatok). Hotel organizuje aj rôzne animačné programy ako aerobik, hodiny tanca, grécky večer, nočné show a podobne.

Ubytovanie: 2-4 lôžkové izby sú vybavené kúpeľňou/WC, fénom, telefónom, TV/SAT, hudobným kanálom, chladničkou, centrálnou klimatizáciou (15.06.-15.09.), trezorom (za poplatok) a balkónom alebo terasou. Hotel disponuje aj rodinnými suitami s verandou a priamym výhľadom na more, postavené v tichej časti hotela. Každá suita poskytuje ubytovanie pre max. 5 osôb, pričom izby sú oddelené tromi schodmi. Stravovanie : Raňajky formou pestrého a bohatého bufetu. Možnosť doplatiť večere aj pri objednaní zájazdu – servírovaná forma v niektorej z hotelových reštaurácií. Náš názor: Profesionálne vedený, aj keď už nie najnovší hotel, známy kvalitnými službami a dobrou kuchyňou. Mimoriadnym a milým gestom zo strany hotela je košík s ovocím alebo fľaša vína pre novomanželov a narodeninových oslávencov. Oceanis je už niekoľko rokov neodmysliteľnou súčasťou našej ponuky.


výhľad

na more

priamo na pláži

deti zadarmo

bazén

hotel

NATURA PARK VILLAGE Oficiálna kategória: Kapacita: 170 izieb a suít Poloha: Hotel Natura Park Village je postavený priamo na okruhliakovej pláži v zóne Psalidi. Od centra hlavného mesta Kos ho delí cca 5 km a od letiska 25 km. Je to luxusný novopostavený hotel, ktorý začína fungovať v sezóne 2009. Vybavenie/Šport/Zábava: Vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, grécka taverna, hlavný bar, 2 snack bary pri bazéne. Minimarket, herňa, internetový kút a bezdrôtové internetové pripojenie (za poplatok), konferenčná sála pre max. 200 Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

 

 

 

 

 

osôb. Hotel disponuje 2 sladkovodnými bazénmi pre dospelých, 2 bazénmi pre deti, jacuzzi a posilňovňou. Lehátka, slnečníky a osušky sú pri bazéne aj na pláži zadarmo. Hostia hotela sa môžu zabaviť pri denných či večerných animačných programoch, ktoré pripravuje profesionálny animačný tím vo viacerých svetových jazykoch. Ubytovanie: Moderné izby pre 2 osoby (dve samostatné lôžka) s možnosťou prístelky pre 3 osobu (pohovka). Hotel poskytuje ubytovanie aj v rodinných izbách s oddelenou spálňou (v spálni je dvojlôžko alebo 2 samostatné lôžka a v obývacej miestnosti sú 2 pohovky, príp. 2 pevné lôžka). K vybaveniu izieb patrí klimatizácia, TV/SAT, DVD prehrávač, kúpeľňa/WC, fén, chladnička, telefón, internetové pripojenie (pre laptopy), možnosť prípravy kávy a čaju, balkón alebo terasa. Izby sú situované v budovách v štýle bungalovov alebo v annexových budovách umiestnených v hotelovej záhrade. Hotel disponuje aj suitami pre 2-4 osoby s vlastným bazénom a záhradným nábytkom, s rovnakým vybavením ako štandardné izby. Stravovanie: All inclusive.

Náš názor: Úplne nový luxusný hotelový komplex s priateľským a pozorným personálom v tesnej blízkosti mora a v dosahu rušného hlavného mesta. Natura Park Village je hotel úzko spätý s prírodou, o čom hovorí aj jeho názov.

strava

all inclusive raňajky vo forme amerického bufetu (07,00-10,00), obed (12,30-14,30) a večera (19,0022,00) formou bufetu v reštaurácii Ambrosia počas jedál sú podávané nealkoholické nápoje a miestne alkoholické nápoje večere sú možné aj v gréckej taverne „Thalassa“ (19,00-21,30) – rezervácia stola nutná deň vopred za extra poplatok: taverna Thalassa ostáva otvorená počas noci a á la carte ponúka rôzne stredomorské špeciality, ako aj vína zo súkromnej pivnice all inclusive nápoje podávané v Callisto bare (08,30-23,30) – miestne čapované pivo, miestne vína, ouzo, brandy, whisky, vodka, gin, rum, tequila, rôzne kokteily a nealkoholické nápoje medzinárodné alkoholické nápoje možné za extra poplatok Callisto bar ostáva otvorený do 02,00, pričom všetky nápoje konzumované po 23,30 sú za extra poplatok Theatraki snack bar pri bazéne (10,00-24,00) – posledné objednávky do 23,00. V čase (10,00-18,00) ponúka teplé a studené snacky, sendviče, pizzu, kávu, čaj, koláčiky, zmrzlinu. V čase (10,00-23,00) – nealko, čapované pivo, miestne víno a miestne alkoholické nápoje. Rovnaká ponuka v Oasis snack bare (10,00-18,00)

xxxxxxx Kos | 73

úplne nový hotel


Kalymnos


Trošku nám trvalo aklimatizovať sa na Slovensku...myslím, že by sme obaja s priateľom boli radšej naspäť na Kalymnose. Bolo tam úžasne krásne... ostrov môžete vrelo odporúčať milovníkom pohodových a nerušených dovoleniek. Sú tam veľmi milí a priateľskí ľudia, radi sa dajú do reči s dovolenkármi, pláže sú krásne čisté a čo je najdôležitejšie, vôbec nie sú preplnené ako v mnohých iných rušných strediskách. Keďže je ostrov malý, mali sme dosť času na spoznávanie krásnych miest. No a každý večer sme z našej terasy pozorovali západ slnka.. takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Máme krásne spomienky. Erika

S

„ fugari i tomari“ – buď ulovíš špongiu alebo zomrieš. S touto myšlienkou sa lovci morských špongií roky potápali, aby zarobili na živobytie. Jediným spôsobom, ako prežiť na skalnatom ostrove, bolo more. V hlbokých vodách sa rozprestiera podmorský svet s historickými pokladmi a vrakmi lodí. Po ani nie hodinovej plavbe z Kosu sa vnoríte do náruče prístavu Pothia, ktorého kamenné domy a domčeky sa šplhajú po chrbte masívnych skál. Kalymnos vôbec nie je nehostinný, ako by sa mnohým mohlo na prvý pohľad zdať. Práve naopak. Očarí vás svojou drsnou krásou. Od prvého momentu si vás pripúta svojou originalitou. Príroda sa tu nádherne pohrala s pobrežím, vytvorila zelené oázy v tieni drsných skál a ľudia toto všetko obohatili o výtvory vlastných rúk. Kalymnos je napriek svojej malej rozlohe (iba 110 km2) veľmi rôznorodý a predovšetkým úplne panenský ostrov. Zatiaľ čo západné pobrežie oplýva romantickými zátokami, plážami, dedinkami, východná časť sa zdá byť pomerne pustá a drsná. O to viac prekvapí, že sa práve tu rozprestiera pomarančové údolie Vathi vrezané do skál ako fjord, známe ako zelená oáza Kalymnosu. Úplne inú scenériu ponúka malebný záliv Vlyhadia s pieskovou plážou a prehliadkou morského múzea, ktorého poklady

6

tipov

>> objavte naturálne pláže na ostrovčeku Telendos >> navštívte továreň na výrobu morských špongií a kúpte si jednu ako suvenír >> morské múzeum vo Vlyhadii >> jeden deň na Pserimose >> potápanie v krištáľových vodách Egejského mora >> pláž „Akti“ na východnom pobreží

nazbierali bratia Valsamidis. Hlavné mesto Pothia (foto) pozýva na prechádzky po promenáde s množstvom kaviarní a taverien a tiež do múzea dokumentujúceho históriu potápania na Kalymnose. Nielen v Pothii, ale aj v letoviskách každoročne pribúdajú taverny a café bary, v ktorých so srdečnosťou, tak typickou pre Kalymnosanov, otvárajú domáci dvere pre starých známych aj nových dovolenkárov. Známe letoviská na západnej strane ostrova ako Myrties, Massuri, Melitsahas, Kantuni majú jednoducho tú správnu dovolenkovú vôňu a atmosféru. Turisti sem prichádzajú, aby spomalili svoj európsky rytmus v lenivom tempe tohto čarovného kúsku zeme. Vrchy a skaly Kalymnosu poskytujú ideálne podmienky pre horolezectvo, a preto sem okrem turistov túžiacich po relaxe, TRANSFER Prílet na ostrov Kos, cca 15 minút transfer do prístavu Mastichari. Plavba trajektom na ostrov Kalymnos (približne 50 minút). Z prístavu Pothia transfer autobusom alebo taxíkom do jednotlivých letovísk, ktoré sú vzdialené 6-8 km. Vezmite na vedomie možnosť časových odchýlok vzhľadom na počasie alebo harmonogram trajektov.

každoročne prichádza aj množstvo milovníkov tohto športu. Navyše potešujúca správa pre potápačov. Kalymnos patrí medzi najznámejšie potápačské lokality v Grécku. A len pre zaujímavosť – do miestneho potápačského centra pribudla jedna z najmodernejších hyperbarických komôr.

odlet

Emporios

dĺžka pobytu

Bratislava Bratislava Košice Praha Brno Budapešť

7/14 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí

Telendos Massuri

Myrties

Vathi

Pothia

Kantuni

Vlyhadia

Ag. Savas


Letovisko Kantuni

Pri prechádzke oblasťou Kantuni vás prekvapia luxusné sídla v kontraste s drsným prostredím a zároveň ospalou atmosférou malého letoviska. Kantuni je obľúbené aj kvôli svojim dvom plážovým barom, ktoré sú cez deň či večer plné dovolenkárov i domácich z celého ostrova. Nad letoviskom sa týči Kláštor sv. Stavrosa, ktorý je v noci vysvietený a vytvára pôsobivú scenériu. Z Kantuni sa miestnym autobusom ľahko dostanete do rušnejšieho letoviska Massuri. Od hlavného mesta Pothia je vzdialený cca 5 km. Niekoľko supermarketov, zopár taverien s naozaj výbornou kuchyňou a jemnučký piesok na pláži – aj to je Kantuni.

hotel

KALYDNA ISLAND náš tipOficiálna kategória: Kapacita: 42 hotelových izieb a štúdií dobrá cena

deti zadarmo

Poloha: V letovisku Kantuni, len 5 km od hlavného mesta Pothia objavíte hotel Kalydna Island. Na suchom a skalnatom Kalymnose je zelenou oázou kľudu. Tvorí ho hlavná budova a priľahlé bungalovy, postavené v egejskom štýle. Záhrada je plná oleandrov a pestrých

bazén

strava

bugamvílií. Široké neorganizované pieskové pláže Kantuni a Linaria sú od hotela vzdialené len 300 m. V blízkosti nájdete niekoľko taverien, kaviarní, barov a minimarketov. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia, zmenáreň, reštaurácia, bazén, lehátka a slnečníky pri bazéne zadarmo, snack bar pri bazéne. Hotel príležitostne usporadúva tematické večery v bare pri bazéne. Ubytovanie: 2-3 lôžkové izby v hlavnej budove, 2-3 lôžkové štúdiá a 3-4 lôžkové apartmány s čiastočne oddelenou spálňou

v bungalovoch alebo v hlavnej budove; kúpeľňa, terasa/balkón, TV, telefón, rádio, možnosť klimatizácie za príplatok. Štúdiá majú aj chladničku a kuchynský kút. Detská postieľka je k dispozícii na vyžiadanie. Stravovanie: Polpenzia – rozšírené kontinentálne raňajky formou bufetu, večere servírované – šalát, hlavné jedlo /výber z 2 jedál/, dezert. (Pre hostí ubytovaných v hotelových izbách stravovanie v cene, pre klientov štúdií/apartmánov za príplatok). Náš názor: Výborný hotel s kvalitnými službami v oáze pokoja a v krásnom prostredí. Jeden z najlepších hotelov na Kalymnose. Náš tip!

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

2 deti zadarmo

76 | Kalymnos

  

  

  

  


hotel

KANTUNI BEACH

výhľadna more

Oficiálna kategória: Kapacita: 30 štúdií a apartmánov Poloha: Hotel Kantuni Beach delí krásnu prírodnú pieskovú pláž Kantuni/Linaria na dve polovice. Leží priamo na pláži, len päť metrov jemného piesku bráni tomu, aby sa voda z hotelového bazéna premiešala s morskými vlnami. Na konci pláže Kantuni (asi 400 m od hotela) je jeden z obľúbených plážových barov Kalymnosu – Domus, ktorý funguje aj ako reštaurácia. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia, zmenáreň, bazén s oddelenou časťou pre deti (lehátka a slnečníky pri bazéne zadarmo), snack bar pri bazéne. Hotel niekoľkokrát do týždňa usporadúva tematické

štúdiá

SEVI Kapacita: 5 štúdií a 1 apartmán

priamo na pláži

náš tip

dobrá cena

večery v bare pri bazéne, raz do týždňa grécky večer. Ubytovanie: Všetky 2-lôžkové izby/štúdiá s možnosťou prístelky pre tretiu osobu majú balkón/terasu s výhľadom na more alebo do areálu hotela. Izby sú jednoducho zariadené, majú kúpeľňu/WC, TV, telefón, kuchynský kút (s chladničkou a rýchlovarnou kanvicou). Na prízemí sú umiestnené 3-4-lôžkové apartmány s oddelenou spálňou a obývateľnou kuchynkou (v 4-lôžk. ap. sú 3 postele + prístelka pre štvrtú osobu). Ventilátor alebo klimatizácia, trezor a detská

postieľka je na vyžiadanie za príplatok. Stravovanie: Bez stravy, možnosť doobjednať večeru v reštaurácii Trata, vzdialenej necelých 300 m od hotela. Náš názor: Hotel s veľmi milým a ústretovým personálom a ideálnou polohou – priamo na pláži. Na celom Kalymnose sú len tri hotely, ktoré majú bazén priamo na pláži – Kantuni Beach je jedným z nich. Miesto, kde sa vďaka rôznym programom, ktoré usporadúva hotel, určite nebudete nudiť. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

 

 deti zadarmo

bazén

strava

V oblasti Linaria / Kantuni, približne 80 m od prevažne pieskovej pláže miestami zmiešanej s kamienkami, stojí prázdninový dom v pastelových farbách s modrými okenicami. V jeho blízkosti sa nachádza supermarket a niekoľko taverien. Dom poskytuje

výhľad

na more

pri mori

ubytovanie na poschodí v štúdiách pre 2 osoby s možnosťou prístelky (pohovka). Na prízemí je štúdio pre 3-4 osoby ( 3 pevné lôžka+prístelka) a taktiež rodinný apartmán pre 4-5 osôb s oddelenou spálňou. Všetky izby sú veľmi príjemné, zariadené novým dreveným nábytkom, kuchynským kútom, základným riadom, dvojplatničkou, chladničkou, TV, kúpeľňou (sprcha/WC) a balkónom alebo terasou. Klimatizácia je možná za príplatok. Priateľské prostredie, možnosť ochutnať miestne špeciality v blízkych tavernách či nočný život v neďalekých baroch, ktoré vôbec nenarúšajú pokojnú atmosféru domu – to všetko ponúkajú štúdiá Sevi.

Kalymnos | 77

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

úplne nové štúdiá


Letovisko Massuri

Najturistickejšou a jednou z najatraktívnejších častí celého Kalymnosu je Massuri. Všetky domy sú amfiteátrovo postavené a majú nádherný výhľad na more a na protiľahlý ostrov Telendos. Celé Massuri je jedna hlavná cesta, od ktorej vedú schody dole na pláž alebo opačným smerom – k jednotlivým domom. Jeho dlhá piesková pláž miestami premiešaná kamienkami poskytuje výborné možnosti pre vodné športy. Práve kvôli tomu je často vyhľadávaná turistami. Život v Massuri nekončí, keď sa zotmie. Množstvo reštaurácií sa so západom slnka postará o hladných hostí a potom odovzdajú štafetu až do úsvitu barom a diskotékam. A každé ráno sa slnko vyhupne spoza skaly opäť a postupne ovládne celé letovisko…

hotel

PHILOXENIA výhľad

na moreOficiálna kategória: Kapacita: 27 izieb deti zadarmo

bazén

Poloha: V oblasti Armeos, v objatí vrchov a skál stojí štýlový hotelík Philoxenia. Hotel, ktorý sa pre jeho perfektnú polohu stal vyhľadávaným miestom mnohých horolezcov. Ak sa vyberiete v smere na Emborio, asi po 400 m natrafíte na malú pieskovú prírodnú pláž. Od letoviska Massuri s organizovanými plážami je vzdialený približne 700 m. Hneď oproti je autobusová zastávka, odkiaľ sa dostanete trebárs aj do hlavného mesta Pothia. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou, trezor (za príplatok). Raňajková sála, atraktívny lobby Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

nádherný výhľad na more

78 | Kalymnos

  

  

bar s dreveným nábytkom, TV kútik, bazén s vonkajšou terasou a sedením. Lehátka a slnečníky sú pri bazéne zadarmo, na pláži za poplatok. Ubytovanie: Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky pre tretiu osobu sú zariadené dreveným nábytkom, telefónom, TV, kúpeľňou/ WC. Klimatizácia je možná za príplatok. Všetky izby majú veľké balkóny s priamym alebo bočným výhľadom na more. Detská postieľka je možná na vyžiadanie. Stravovanie: Rozšírené kontinentálne raňajky formou bufetu. Náš názor: Príjemný hotel v romantickom prostredí s jedinečným výhľadom na more a protiľahlý ostrov Telendos. Odporúčame všetkým, ktorí vyhľadávajú kľudné prostredie a dokonalý relax.


hotel

PLAZA

výhľadna more

Oficiálna kategória: Kapacita: 61 izieb Poloha: V srdci rušného letoviska Massuri, priamo nad piesočnatou plážou, v upravenej záhrade s farebnými kvetmi a stromami stojí kompletne zrekonštruovaný hotel Plaza. Od reštaurácií, taverien, obchodov a nočného života letoviska je vzdialený len pár krokov. Do hlavného mesta Pothia sa dostanete približne po 8,5 km. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia – 24 hodín s lobby, TV/SAT kútik, výťah, trezor (za poplatok), internet v priestoroch lobby. Reštaurácia, bar, snack bar pri bazéne. Bazén má aj oddelenú časť pre

priamo na pláži

náš tip

deti. Lehátka a slnečníky pri bazéne zadarmo. Hotel disponuje aj konferenčnou halou. Ubytovanie: Komfortné priestranné izby pre 2 osoby s možnosťou prístelky, klimatizáciou ( za príplatok), telefónom, TV/SAT, kúpeľňou/ WC, chladničkou a balkónom. Všetky izby poskytujú výhľad na more. Detská postieľka možná na vyžiadanie (zadarmo).

deti zadarmo

bazén

Stravovanie: Rozšírené kontinentálne raňajky formou bufetu. Náš názor: Hotel priamo na pláži v centre rušného letoviska. Vhodný pre všetkých, ktorí sa chcú zabaviť, ale aj pre tých, ktorí si chcú vychutnať odpočinok a romantický výhľad na more či protiľahlý ostrovček Telendos. Jeden z najlepších hotelov na Kalymnose. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

strava

 

 

štúdiá

RITA

výhľad

na more

Kapacita: 8 štúdií Štúdiá Rita sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti centra najrušnejšieho letoviska Massuri a pútajú bielo-modrou kombináciou farieb. Dom poskytuje ubytovanie na prízemí i na poschodí, v 2-lôžkových štúdiách s kuchynkou, základným vybavením, chladničkou, kúpeľňou/WC a veľmi priestranným balkónom. Niektoré izby majú

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

možnosť prístelky (pre dieťa). Pláž, na ktorú sa schádza po schodoch, je vzdialená asi 150 m. Každá izba má otvorený výhľad na more a možno aj pohľad na ostrov Telendos je dôvodom, prečo sa sem naši stáli

klienti tak radi vracajú. Vedľa štúdií, v areáli hotela Kalymnos beach, stojí nový bazén, ktorí je sprístupnený aj pre verejnosť (za konzumáciu). Neďaleko domu sa nachádza aj nová diskotéka.

Kalymnos | 79

bazén


Výlety

a mandarínkových sadov. Smerom na západ od d kláštora Agios Savas sa dostanete do malebnej ej dediny Vlyhadia s Morským múzeom. Ku príjemnee strávenému dňu určite prispeje posedenie pri miestnych špecialitách v taverne či osviežujúce kúpanie.

Veľkým lákadlom a zaujímavosťou ostrova sú jeho skalnaté kopce, ktoré priťahujú každoročne množstvo horolezcov. Ešte pár rokov dozadu si miestny obyvatelia nevedeli čo počať s ich skalnatými kopcami a útesmi. Až v roku 1996 prišla na ostrov jedna talianska dvojica, ktorá tu objavila výborné možnosti na horolezectvo a odvtedy sa z Kalymnosu vytvára horolezecký raj. OKRUH OSTROVOM – autobusový výlet na najzaujímavejšie miesta ostrova. Návšteva hl.mesta Pothia, kláštora Agios Savas a výrobne špongií, údolia Vathi a iné. V Pothii neprehliadnete Námorné múzeum a múzeum s artefaktmi z doby kamennej, ktoré je zároveň Potápačským múzeom. Tu sa dozviete množstvo zaujímavostí o histórii potápania. Ak by ste si chceli vychutnať pohľad na ostrov z výšky, vystúpte na stredoveké opevnenie nad mestom alebo ku kláštoru Agios Savas. Návštevníci tu majú možnosť nahliadnuť do života rádových sestier. Údolie Vathi leží vo východnej časti ostrova, cca 11 km od hlavného mesta. Patrí medzi zvláštnosti ostrova. Uprostred hôr z kameňa natrafíte na zelené údolie plné pomarančových

80 | Kalymnos

PIKNIK – výlet loďou na ostrovy Pserimos a Nera spojený s kúpaním a návšteva kalymnoského pomarančového údolia Vathi. Pserimos – malý ostrov ležiaci juhovýchodne od Kalymnosu. Jeho krásne pláže, neporušená príroda a výborná kuchyňa lákajú na návštevu mnohých turistov. Na malý ostrovček Nera je možné dovidieť z dediny Vlyhadia. Ostrov bol domovom mníchov a dodnes sú tu zachované zrúcaniny ich kláštorov. SLADKÝ ZÁPAD SLNKA – návšteva najsevernejšej dediny Emporio, večera v miestnej reštaurácie a sledovanie čarovného západu slnka. Emporio leží na severozápade ostrova. Je to pôvabná dedinka rozprestierajúca sa len niekoľko metrov od pláže. Nájdete tu malé domčeky, niekoľko výborných taverien či kaviarní. OSTROV LEROS – celodenný výlet na neďaleký ostrov podobný Kalymnosu, no s vlastným a jedinečným koloritom. Vysoké hory, úrodné údolia, hlboké priepasti a útulné pláže – takto by sa dal charakterizovať ostrov Leros, ležiaci medzi Patmosom a Kalymnosom. Hlavným a zároveň najdôležitejším miestom ostrova je Agia Marina. Leží na svahu kopca a tvorí ho množstvo bielych domov, neoklasických budov a úzkych uličiek. TURECKO – návšteva tureckého mesta Bodrum, jedinečného tureckého bazáru a trhov. Budete mať možnosť spoznať ďalšiu krajinu a jej kultúru.


Neutekajte hneď k lekárovi

Gréci majú liek na všetko! Každý z nás sa teší na vytúženú dovolenku plnú oddychu, pohody a relaxu. Nezabúdajme však na riziká – hlavne zdravotné, ktoré môžu byť spojené so zmenou prostredia a životného štýlu. Grécko je krajina bohatá nielen na históriu, ale hlavne na hodnotné prírodné liečivé zdroje. Tu je zopár užitočných tipov a rád, ktoré naozaj fungujú. Preto skôr, ako sa rozhodnete volať lekára, prípadne navštíviť lekáreň, skúste vyskúšať tieto osvedčené grécke metódy:

Žalúdočná nevoľnosť Do gréckej kávy pridajte čerstvú citrónovú šťavu a vypite naraz jedným dúškom. Budete prekvapení, ako rýchlo sa vám uľaví.

Nádcha/ upchaté prinosové dutiny Nalejte trošku gréckeho raki na vreckovku a snažte sa pomaly inhalovať. Hneď spozorujete, že vám to prečistí nielen vaše dutiny!

Zadržiavanie vody v tele Keď sa cítite dehydrovaný, pite veľa vody zmiešanej s čerstvou citrónovou šťavou.

Kožný škrabanec Tu opäť pomôže známe raki. Alternatívou môže byť aj iný druh čistého alkoholu.

Popáleniny zo slnka Jedným z najlepších liekov na popáleniny je čistý biely grécky jogurt, ktorý sa nanesie na popálen popálené miesto. Má chladivé a uvoľňujúce účink účinky. ky Odporúča sa to len v prípade, ak koža n ni nie je popraskaná. Nevýhodou je, že ak ho n necháte pôsobiť príliš dlho, napríklad cel celú ú noc, ráno po prebudení zacítite nie prá práve áv najpríjemnejšiu vôňu.

Popŕhlenie Pop p medúzou Terazz zistíte, kto sú vaši skutoční priatelia. pr ria Neuveríte, ale najlepším liekom je totiž moč. Prijateľnejšou alternatívou je zriedený amoniak, ktorý dostať v gréckych supermarketoch alebo v lekárňach.

Poštipnutie komárom / osou Pocitu svrbenia, ktoré takéto poštipnutie prináša,

sa dá zbaviť veľmi jednoducho. Stačí naniesť trošku octu na postihnuté miesto. Nevonia to najlepšie, no pocit úľavy sa dostaví okamžite. Hammel (witch-hazel) je rastlina pôvodom zo severnej Ameriky, ktorá taktiež pomáha liečiť tieto uštipnutia. Vhodný je aj amoniak.

Pichnutie morským ježkom Keď sa vám morský ježko zapichne do pokožky, môže to byť trochu bolestivé a nepríjemné. Použite zubnú pastu, ktorú jemne rozotriete okolo miesta vpichu.

Bodnutie včely Ak je potrebné, opatrne odstráňte žihadlo a aplikujte jedlú sódu. Je známe, že lyžica kvalitného gréckeho olivového oleja každé ráno nalačno slúži ako prevencia proti srdcovo-cievnym ochoreniam. Niektorí dokážu vypiť aj celý pohár. Gréci sú známi tým, že používajú olivový olej všade a hlavne veľa. Ani vy sa mu počas vašej dovolenky určite nevyhnete. Stačí tak málo, aby ste si vašu dovolenku naplno užili bez zbytočných komplikácií. A možno sa vám tieto tipy tak osvedčia, že ich budete používať aj doma po návrate z dovolenky.


Rhodos Ixia

Rhodos

Údolie motýľov

Afandou

Kolymbia

Kamiros

Stegna

Boh Slnka chýbal pri delení teritória a ostatní bohovia na neho zabudli. Keď to Zeus zistil, navrhol urobiť nové delenie. Žiadal, aby mu pridelili len jeden konkrétny ostrov, ktorý videl pomaly vystupovať z morských hlbín. Mal na mysli Rhodos. Miesto, kde sa dá užívať slaný slnečný kúpeľ 345 dní v roku.

Mýtmi opradený štvrtý najväčší grécky ostrov je akýmsi pomyselným mostom medzi dzi východom a západom. Rhodos os je presýtený pamiatkami z rôznych nych historických období. Ostrov, rov, o ktorý sa bili Arabi, Gréci, ci, Janovčania i Johaniti.

Lindos Lardos

Prasonisi

odlet Bratislava Košice Praha Brno Budapešť

dĺžka pobytu 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí


6

tipov

>> reštaurácia „Perigiali“ v letovisku Stegna s výbornými morskými špecialitami >> Údolie motýľov pre milovníkov prírody >> najjužnejší bod ostrova Prasonisi – pre všetkých, čo chcú surfovať >> kláštor Tsambika na vysokom kopci medzi Kolymbiou a plážou Tsambika >> krásna piesková pláž Agathi beach >> ostrov Symi – zaručene iný než Rhodos

Neskoršie bol ostrov pod nadvládou Egypťanov, Turkov a Talianov. Rhodos sa stal gréckym ostrovom až v r. 1947. Poznamenala ho predovšetkým kultúra rytierskeho rádu Johanitov, ktorí mu počas 200 rokov svojho pôsobenia dali nezabudnuteľný ráz. Popusťte teda uzdu svojej fantázii, nechajte „kamene prehovoriť“ a dobre ich počúvajte. Mesto Rhodos – kozmopolitná atmosféra s nádychom značnej romantiky. Mesto s obrovským historickým bohatstvom. Ak sa chcete dostať do jeho centra, musíte prejsť cez Mandraki – marínu s pestrou plejádou jácht a lodí. Hovorí sa, že práve na tomto mieste stál Rhodský kolos, jeden zo siedmich divov sveta. Bronzová socha boha slnka – Helia merala pravdepodobne 33 m a na jej odliatie bolo treba 30 ton kovu. Kolos bol zemetrasením zničený a dnes na jeho mieste stoja často fotografované symboly mesta – sochy jeleňa a lane. V starom meste obohnanom mohutnými hradbami so siedmimi vstupnými bránami čaká na návštevu turistov Palác Veľmajstrov (foto dole), Ulica rytierov, celých 8 km2 spleti impozantných domov,

úzkych kamenných uličiek, vysokých múrov. Po prechádzke za históriou a po oddychu v upravených záhradách a parkoch sa určite radi potúlate po hlavnej – Sokratovej ulici, plnej obchodov s tovarom od výmyslu sveta. Na Rhodose sa turista zaručene nenudí, keď sa nasýti histórie, môže sa pustiť do objavovania prírodných krás ostrova. Nie veľa gréckych ostrovov sa môže pochváliť tým, že jeho brehy obmývajú dve moria – Rhodos je jedným z nich. Jeho východné brehy končia v Stredozemnom a západné v Egejskom mori. Stredom ostrova sa tiahne horský hrebeň s najväčším vrchom Atavyros (1215 m). Ixia, Ialysos, Kremasti – to je len zopár oblastí či dedín, ktoré vypĺňajú severozápadné pobrežie. Je tu veternejšie, preto sa teší obľube surfistov. Východná – stredozemná časť sa pýši niekoľkými kozmopolitnými letoviskami i pokojnými či preslávenými plážami – Kalithea, Faliraki, pláž Antony Queen, Afandou, Kolymbia, pláž Tsambika, Stegna, Haraki a mnoho ďalších príjemných miest láka k príjemnému kúpaniu i pobytu. Každé z miest si počas rokov vytvorilo svoj šarm a osobitý charakter. Ponúka sa tiež možnosť vyskúšať golfové ihrisko pri Afandou, navštíviť vodný park neďaleko Faliraki, poprechádzať sa po Petaloudes (známe Údolie motýľov) alebo si zájsť k Prasonisi, najjužnejšiemu bodu ostrova, kde sa opäť spája Egejské more so Stredozemným. Prasonisi je skutočným rajom pre surfistov z celej Európy. K najatraktívnejším miestam ostrova patrí Lindos v juhovýchodnej časti. Dominantou tohto bieleho mesta je akropola s Chrámom bohyne Athény, s nádherným výhľadom na zátoku sv. Pavla. Na Rhodose sa stretnete aj s tradičnými malými dedinkami s typickou egejskou architektúrou – malé biele domy, bez striech, s modrými okenicami. Denne prichádzajú tisíce turistov obzrieť si tento historický poklad. Je toľko miest, ktoré treba na Rhodose vidieť...

Chcela by som sa poďakovať Aeolusu za prekrásnu dovolenku, ktorú sme zažili na ostrove Rhodos v hoteli Calimera Porto Angeli. Perfektné ubytovanie, výborná strava, nádherná pláž, vždy ochotný personál, okolie a celodenná aktivita vďaka tímu animátorov je excelentná. Stegna je síce malá dedinka s minimálnym množstvom obchodíkov, ale tento hotel nahradí všetko, aby bola dovolenka ako má byť. Takže ešte raz Vám ďakujeme za skvelú dovolenku, ktorú sme absolvovali už šiesty raz s Vašou cestovnou kanceláriou. rodina Královičová


výhľad

na more

pri mori

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

hotel

strava

LOMENIZ BEACH 

Oficiálna kategória: Kapacita: 205 izieb Poloha: V oblasti Zefyros, len 50 m od piesočnatej pláže nájdete hotel Lomeniz Beach. Pri vstupe do mora je piesok a drobné kamienky, ktoré miestami vystrieda kamenné podlažie. Popri pobreží nájdete niekoľko taverien s ponukou miestnych Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

84 | Rhodos xxxxxxx

  

  

   

špecialít. Počas minulých sezón prebehla rekonštrukcia všetkých izieb ako aj spoločných priestorov hotela. Od stredovekej časti mesta Rhodos je hotel vzdialený cca 2,5 km a dostanete sa tam asi po 20 minútach chôdze, prípadne vás tam odvezie miestny autobus. Vybavenie/Šport/Zábava: Vstupná hala s recepciou, trezor, výťahy, reštaurácia, hlavný bar s lobby, letná terasa, snack bar pri bazéne. Pre zábavu a relax hotel poskytuje TV kútik a herňu, biliard. Hotel disponuje aj bazénom so sladkou vodou s lehátkami a slnečníkmi v jeho okolí zadarmo. Slnečníky a lehátka sú na pláži za poplatok. Ubytovanie: Rekonštruované izby pre 2-3 osoby a rodinné izby pre 4 osoby sú vkusne zariadené dreveným nábytkom, všetky

all inclusive raňajky formou bufetu (07,0010,00) obed formou bufetu (12,30-14,00) večera (18,30-21,00) formou bufetových stolov v rámci all inclusivu sú nápoje podávané v hlavnom bare (10,0022,00) – posledné objednávky o 21,45. AI zahŕňa: miestne nealkoholické nápoje, čapované víno, čapované pivo, filtrovanú kávu, miestne alkoholické nápoje (nie koktaily)

majú centrálnu klimatizáciu (16.6.-15.9.) – individuálne regulovateľnú, kúpeľňu/WC, fén, telefón, TV/SAT, chladničku a balkón. Detská postieľka na vyžiadanie. Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Príjemný hotel, kde vládne priateľská atmosféra. Výborná poloha blízko pláže a hlavného mesta splní súčasne niekoľko vašich požiadaviek a predstáv.


výhľad

na more

priamo na pláži

deti zadarmo

bazén

hotel

THE IXIAN GRAND 

Oficiálna kategória: Kapacita: 280 izieb Poloha: Hotel The Ixian Grand je postavený priamo na zmiešanej pláži, v turistickej oblasti Ixia. Centrum Ixie je vzdialené asi 850 m, ale k najbližším barom, tavernám, supermarketu či iným obchodom sa dostanete už po 350 m. Do hlavného mesta Rhodos je to približne 6 km a na letisko 7 km. Asi 200 m od hotela sa nachádza autobusová zastávka, odkiaľ sa miestnou linkou pohodlne dostanete do hlavného mesta. Hotel tvorí 4-poschodová hlavná budova, 2-3 poschodové budovy – tzv. záhradné krídla a suity. Vybavenie/Šport/Zábava: Recepcia, lobby, výťah, zmenáreň, minimarket, klenotníctvo, internetový kút a v lobby aj WiFi pripojenie (za poplatok), požičovňa áut a motoriek. Hlavná reštaurácia, reštaurácia „A la Zonia“ pre hostí ubytovaných v suitách, dve á la carte reštaurácie – „Milonges“, ktorá ponúka rôzne

grécke meze a grilované špeciality na obed a v popoludňajších hodinách a reštaurácia „DeGu7“ – ponúka večere vo forme rônych stredomorských špecialít (nutná rezervácia deň vopred). Súčasťou hotela je hlavný bar situovaný v interiéri ako aj v exteriéri s terasou a výhľadom na bazén a more, ako aj bar na pláži a bar pri suitách. Hotel disponuje dvomi bazénmi – jeden so sladkou vodou a jacuzzi, druhý s morskou vodou. Bazény majú aj oddelenú časť pre deti. K dispozícii sú uteráky k bazénu zadarmo. Lehátka a slnečníky pri pláži či bazéne zadarmo (na každú izbu prislúchajú 2 lehátka). Niekoľkokrát do týždňa hotel organizuje aj večerné zábavné programy. Detská postieľka na vyžiadanie. Ubytovanie: Hotel poskytuje ubytovanie v superior izbách pre 2-3 osoby (3. lôžko je pohovka), situovaných v tzv. záhradných krídlach, s výhľadom do záhrady. K dispozícii sú aj Deluxe izby pre 2-4 osoby (2 dosp.+ 2 deti, alebo max. 3 dosp.osoby, 3.a 4. lôžko sú pohovky) s výhľadom do záhrady alebo na more. Deluxe izby sa nachádzajú v hlavnej budove. Všetky izby majú klimatizáciu (apríloktóber), LCD TV/SAT s hudobným kanálom, DVD prehrávač, trezor (zadarmo), telefón,

strava

minibar (za poplatok), kúpeľňu/WC, fén a balkón. K dispozícii sú aj izby pre telesne postihnutých. V hoteli je možnosť ubytovania v časti The Ixian Grand Suites, kde nájdete prízemné suity (spálňa + obývacia časť) a mezonetové suity s výhľadom na bazén. Prízemné suity s výhľadom na bazén sú určené pre max. 3 osoby, mezonetové suity pre max. 4 osoby (2 dosp.+2 deti). Majú rovnaké vybavenie ako ostatné izby, navyše zdieľajú spoločný bazén vyhradený pre suity. Stravovanie: Raňajky a večere formou bufetu v hlavnej reštaurácii. Hosťom ubytovaným v suitách sú servírované americké raňajky (formou bufetu) a večere (predjedlá a šaláty formou bufetu, hlavné jedlo a dezert servírované) v reštaurácii „ A la Zonia“. Hotel vyžaduje dodržiavanie spoločenskej etikety vo všetkých reštauráciách (u pánov dlhé nohavice). Náš názor: Luxusný a komfortný hotel v blízkosti hlavného mesta, priamo na pláži, s možnosťou relaxu i zábavy. Odporúčame aj pre náročnejších klientov.

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

   Rhodos | 85

2 deti zadarmo


3. ction

colle

Sivila

Oficiálna kategória: Kapacita: 54 izieb Poloha: Dvojposchodovú budovu hotela Sivila nájdete v čarovnej časti Rhodosu – v Afandou. Hotel vyrástol úplne mimo hlavnej cesty, čo je zárukou pokojnej dovolenky, bez hluku barov či áut. Areál hotela vypĺňa záhrada,

hotelv ktorej dominujú palmy a košaté stromy. Sivila má vlastné parkovisko a voľný priestor na hranie či oddych. Príjemnou prechádzkou po rovnej a kľudnej ceste,

dobrá cena

prípadne aj na kolieskových korčuliach, sa za pár minút dostanete k pláži zálivu Afandou (cca 500 m), ktorá je jednou z najdlhších a najširších pláží na Rhodose. Vďaka jej krištáľovo čistej vode bola táto pláž niekoľkokrát ocenená modrou vlajkou. Tiahne sa niekoľko kilometrov a má rôzne premeny – jemný či hrubší piesok, ale i kamienky. Na konci zálivu pri skalách s jaskyňami sa môžete potápať a spoznávať krásy morskej

náš tip

deti zadarmo

bazén

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

strava

86 | Rhodos xxxxxxx

  

  

  
3. tion

c colle

ríše. Túto časť pobrežia radi navštevujú hlavne domáci a turisti, ktorí preferujú nerušené opaľovanie a kúpanie. Na pláži je možnosť požičania lehátok a slnečníkov (za poplatok). V blízkosti hotela (cca 2 km) sa nachádza 18 jamkové golfové ihrisko – jediné na Rhodose – s ponukou služieb pre začiatočníkov i pokročilých. Na výlet do Afandou i na golf zavezie hostí spred hotela mini vláčik, ktorý jazdí pravidelne niekoľkokrát denne (za poplatok). Vybavenie: Skutočným srdcom hotela je priestranná vstupná hala s recepciou a lobby barom. Vstupná hala je kombináciou pohodlných kresiel a pohoviek. Práve tu si našiel svoje miesto TV/SAT kútik, internetový kútik, videohra, biliard (za poplatok). Moderný lobby bar aj s vonkajším príjemným sedením je v zadnej časti haly. Výťah je takisto k dispozícii. Otvorená reštaurácia sa nachádza hneď vedľa bazéna. Bazén s oddelenou detskou časťou a s možnosťou vodného póla či aquagymnastiky ponúka osviežujúce letné aktivity. Stolný tenis v areáli vám tiež vyplní dovolenkové chvíle. Neďaleko bazéna je detské ihrisko. Detský klub Aeolusko s organizovanou zábavou v slovenčine pre našich najmenších je na prízemí priamo v budove hotela. Diskotéky, karneval pre najmenších, športové turnaje, tanečné súťaže či vedomostné kvízy – vy si vyberiete zábavu na akú máte chuť. Ubytovanie: Účelne zariadené 2-3-lôžkové izby majú kúpeľňu/WC, chladničku a sú klimatizované (za poplatok). Balkón alebo terasa sú samozrejmosťou a sú orientované do okolia alebo na bazén. Rodinné izby pre 4-5 osôb sú umiestnené vhodne na prízemí, čo ocenia rodičia s malými deťmi s kočíkmi – sú bez schodov, s východom priamo na terasu. Majú 2-3 klasické postele a poschodovú

posteľ, ostatné vybavenie je ako v klasických izbách. Detské postieľky sú na vyžiadanie zadarmo. Stravovanie: All inclusive Náš názor: Výborná poloha – neďaleko jednej z najkrajších pláží ostrova a na skok od starobylého mesta Rhodos. Hotel vhodný aj pre rodiny s deťmi, aj pre romantikov – za výbornú cenu. Sympatický all inclusive so slovenským personálom – od roku 2008 člen siete Aeolus Collection.

all inclusive raňajky (7,30-9,30), obed (12,3014,00), večera (19,00-21,00) formou teplého a studeného bufetu miestne alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje (teplé a studené) v baroch a v reštaurácii. Bar pri bazéne (10,00-18,00), lobby bar (18,00-23,00, po 23,00 za úhradu), v reštaurácii počas podávania jedál dopoludňajšie občerstvenie v bare pri bazéne (10,00-12,00) sladká dvojhodinka, káva v bare pri bazéne (16,00-18,00) detský miniklub Aeolusko (6 dní v týždni v čase 10,00-13,00, 16,0018,00), minidisko, karneval športové aktivity: stolný tenis, bedminton, vodné pólo spoločenské hry (šachy, scrabble, karty ...) TV kútik s DVD filmami pre deti a dospelých príležitostne športové turnaje a cvičenie alebo večerné programy pre dospelých lehátka a slnečníky pri bazéne zadarmo

xxxxxxx Rhodos | 87

2 deti zadarmo


Letovisko Kolymbia

Presne v polovici cesty medzi hlavným mestom Rhodos a vyhľadávaným Lindosom vyrástlo typické turistické letovisko Kolymbia. Príjazdová cesta je lemovaná nádhernou, 3 kilometre dlhou alejou eukalyptových stromov. V centre nájdete niekoľko taverien, obchodíkov aj barov, no zóna hotelov je v pokojnejšej časti dedinky. Pláže letoviska rozdeľuje na dve časti rybárska taverna Limanaki. Obe časti sú pieskovo-kamienkové a okraje lemujú oblé skaly, ktoré chránia záliv pred vetrom. Priezračná voda pozýva každý deň turistov na skvelé kúpanie. Ak budete mať chuť na pláž s jemným pieskom, navštívte blízku pláž Tsambika, ktorú od pláže v Kolymbii oddeľuje len skala.

hotel

KOLYMBIA SKY pri moriOficiálna kategória: Kapacita: 112 izieb náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

Poloha: V letovisku Kolymbia, 150 m od pieskovo-kamienkovej pláže, sú postavené nízke budovy hotela Kolymbia Sky. Od centra Kolymbie, kde nájdete množstvo obchodíkov, taverien a reštaurácií je vzdialený cca 700 m, spred hotela je pravidelné autobusové spojenie do Rhodosu či Lindosu. Hotel má byť na sezónu 2009 kompletne zrekonštruovaný. Vybavenie/Šport/Zábava: Vstupná hala s recepciou, priestranný lobby bar aj s vonkajším sedením, reštaurácia, snack bar

bazén

strava

88 | Rhodos

Kolymbia Sky

pri bazéne, minimarket, obchodík so suvenírmi, bazén, detský bazén, detské ihrisko, tenisový kurt, stolný tenis. Lehátka a slnečníky sú okolo bazéna zadarmo, na pláži za poplatok. Ubytovanie: 2-3 lôžkové izby na prízemí alebo na poschodí s balkónom alebo terasou a výhľadom na bazén alebo do okolia. Niektoré z prízemných 4-lôžkových rodinných izieb majú čiastočne oddelený priestor na spanie a terasu s výhľadom do záhrady. Všetky izby majú kúpeľňu/WC, centrálnu klimatizáciu (počas hlavnej sezóny) – individuálne regulovateľnú, telefón. Možnosť prenajatia chladničky a trezoru za príplatok, detská postieľka na vyžiadanie zadarmo.

Stravovanie: Polpenzia formou bufetu. Hotel je právom hrdý na svojho šéfkuchára – aj vďaka vynikajúcej kuchyni je často opätovne vyhľadávaný hosťami. Denné obedové menu za dobré ceny v reštaurácii. Náš názor: Už po niekoľko sezón opakovaná spokojnosť našich klientov, príjemný personál, výborná kuchyňa a poloha v blízkosti pláže je zárukou strávenia príjemnej dovolenky. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  


hotel

PORT ROYAL VILLAS & SPA

výhľad

na more

 priamo na pláži

Oficiálna kategória: Kapacita: 190 izieb Poloha: Úplne nový hotelový komplex s rozlohou 40 000 m2 sa rozprestiera v centre letoviska Kolymbia – priamo pri mori, na pieskovo-kamienkovej pláži. Jeho areál vytvára hlavná budova a 25 bungalovov v štýle viliek. Od hlavného mesta Rhodos, ako aj od mesta Lindos je vzdialený 25 km, ku golfovému ihrisku v Afandou je to len 5 km, a ku známemu Údoliu motýľov je to cca 15 km. Vybavenie/Šport/Zábava: Recepcia – 24 hodín, lobby s posedením, internetový kút (za poplatok), bankomat, hlavná reštaurácia, 2 á la carte reštaurácie – „Le ciel“ a „Thalassa“ rybia reštaurácia, bar, snack bar a bar pri bazéne s drevenými stoličkami vsadenými priamo do bazéna. Hotel disponuje 2 bazénmi, lehátka, slnečníky

náš tip

deti zadarmo

bazén

strava

a uteráky sú pri bazéne aj na pláži zadarmo. Pre šport a zábavu: tenisové kurty a denné či večerné zábavné programy. Nachádza sa tu aj business centrum s konferenčnou miestnosťou pre viac ako 500 osôb. Pre relax „Euphoria“ Spa centrum, ktoré sa rozprestiera v samostatnej budove na ploche 800 m2. Spa centrum poskytuje saunu, turecké kúpele, masáže, hydromasáže a je tu aj salón krásy, vnútorný vyhrievaný bazén, fitness centrum a kaderníctvo (všetko za poplatok).

Ubytovanie: Moderné bungalovy pre 2 osoby s možnosťou prístelky pre 3.osobu sú moderne zariadené, vybavené klimatizáciou, TV/SAT, internetovým pripojením (WiFi) (za poplatok), telefónom, trezorom, kúpeľňou/ WC, sušičom na vlasy, balkónom alebo terasou. Izby majú výhľad do okolia, na bazén alebo bočný či priamy výhľad na more. Hotel disponuje aj izbami pre telesne postihnutých. Stravovanie: Polpenzia formou bufetu. Hotel vyžaduje dodržiavanie spoločenskej etikety (u pánov dlhé nohavice). Náš názor: Moderný hotel s dotykom luxusu a výbornou východiskovou polohou. Harmonické prostredie, príjemné ubytovanie a Spa centrum s jedinečnými službami – to je dovolenka plná pohody a relaxu. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

   úplne nový hotel

Rhodos | 89


Letovisko Stegna

Čarovné malé letovisko ležiace v zátoke chránenej vysokými bralami, kde priezračné more kontrastuje so zlatistým pieskom na plážach. Stegna je vzdialená od hlavného mesta asi 35 km. Príjemným spestrením pre vás a vaše deti budú oblé balvany väčších rozmerov a rôznych tvarov, ktoré sú hneď na kraji pláže v mori a v ich blízkosti plávajú malé rybky. Od začiatku letoviska až po jeho koniec sa tiahne promenáda s obchodíkmi so suvenírmi, tavernami a kaviarňami. Nielen návštevníci Stegny, ale aj turisti z celého ostrova môžu navštíviť reštauráciu Perigiali a ochutnať morské a iné špeciality. Letovisko si zachovalo pôvodný ráz s typickou atmosférou gréckej dediny. Do najbližšej väčšej dediny Archangelos, ktorá je vzdialená asi 3 km, premáva autobus niekoľkokrát denne a odtiaľ sa dostanete do hlavného mesta Rhodos alebo do Lindosu.

výhľad

na more

pri mori

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

strava

štúdiá

CHRISTINA Kapacita: 8 štúdií a 1 apartmán Obľúbené štúdiá Christina, ktoré sú už niekoľko sezón v ponuke CK Aeolus, delí od širokej pieskovej pláže letoviska Stegna iba pobrežná promenáda. V jej tesnom susedstve stojí hotel Calimera Porto Angeli. Biely prázdninový dom poskytuje ubytovanie v štúdiách pre 2-3 osoby a v apartmáne pre 4 osoby (na prízemí) s oddelenou spálňou. Všetky izby sú jednoducho, ale účelne zariadené, vybavené kuchynským kútom s chladničkou, základným riadom, kúpeľňou (sprcha/WC). Klimatizácia je možná za príplatok. Z terás sa návštevníkom domu naskytne čarovný výhľad na more. Vedľa domu je aj požičovňa mopedov. Večer si môžete spríjemniť prechádzkou po promenáde a dať si miestnu špecialitu alebo pohárik gréckeho

90 | Rhodos

vína v niektorej z taverien, reštaurácií či kaviarní. Dom má veľmi výhodnú polohu – je

Christina

len cca 20 m od pieskovej pláže a zároveň v susedstve luxusného hotela.


hotel

CALIMERA PORTO ANGELI

výhľad

na morepri mori

Oficiálna kategória: Kapacita: 202 izieb Poloha: Na východnom pobreží ostrova, na konci menšieho letoviska Stegna s nádhernou piesočnatou plážou a s malým prístavom, stojí hotelový komplex Calimera Porto Angeli. Obľúbená a mnohými turistami vyhľadávaná piesková pláž je naozaj len na skok – hneď pred areálom hotela. K spoznávaniu Rhodosu vám dopomôže aj autobusové spojenie do dedinky Archangelos, odkiaľ môžete navštíviť aj iné zaujímavé miesta ostrova. Vybavenie/Šport/Zábava: Recepcia, zmenáreň, priestranná vstupná hala s priľahlým lobby barom/kaviarňou a vonkajšou terasou, odkiaľ je výhľad na more. Reštaurácii s detským kútikom, Nautilus bar ako aj v snack bar pri bazéne. V areáli hotela sa nachádza aj TV kútik, konferenčná miestnosť pre 130 účastníkov,

internetové pripojenie, minimarket, zlatníctvo, remeselnícka dielňa s predajňou, parkovisko, požičovňa áut. Pre šport a zábavu rozľahlý bazén – slnečníky, lehátka a plážové uteráky pri bazéne aj na pláži zadarmo, tenisový kurt, aerobik, masáže, viacfunkčné ihrisko (futbal, volejbal, basketbal a iné). Pre deti detské ihrisko, miniclub (4–12 rokov – CALIMERINI CLUB), detský bazén, animačný program, baby-sitting. Hotel organizuje príležitostne grécky večer/ barbeque, denný a večerný animačný program v hotelovom amfiteátri či diskotéku.

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava

Ubytovanie: Štandardné izby pre 2 osoby, rodinné izby pre 3-4 osoby (3 pevné lôžka + 4.posteľ je prístelka) a superior rodinné izby s centrálnou klimatizáciou (počas letných mesiacov), kúpeľňa (vaňa resp. sprcha/WC/ fén), telefón, TV/SAT, trezor (za príplatok), rádio, balkón alebo terasa. Izby sú s výhľadom na pohorie alebo na more. Junior Suity pre 2-4 osoby s vlastným bazénom a oddelenou spálňou (v niektorých prípadoch je jeden bazén spoločný pre dve alebo tri suity), s dreveným nábytkom a priestrannou terasou sú umiestnené v areáli na kopci, nad hlavnou hotelovou časťou. Suity majú rovnaké vybavenie ako štandardné izby, pričom klimatizácia je len v spálňovej časti. V rodinných izbách a v suitách je možnosť ubytovať max. 3 dospelé osoby a 1 dieťa na prístelke.

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

   

Stravovanie: All inclusive (hotelová etiketa vyžaduje pri večeri u pánov dlhé nohavice). Náš názor: Hotel patrí do medzinárodnej siete Calimera Aktivhotels, ktorá ponúka svojim klientom vysoký štandard služieb, čoho dôkazom je výborná strava, komfortné ubytovanie a tiež skvelá poloha.

all inclusive raňajky formou bufetu (07,0010,00), kontinentálne raňajky (10,00-11,00) obed (12,30-14,00) večera (19,00-21,30) formou bohatých bufetových stolov ľahké jedlá, káva, čaj s pečivom, zmrzlina, keksy, zákusky počas celého dňa možné občerstvenie aj po polnoci (po skončení animačných programov) domáce alkoholické a nealkoholické nápoje (10,0024,00) denný a večerný animačný program volejbal, tenis (za osvetlenie príplatok), stolný tenis, aerobik, aqua-gymnastika, vodné pólo, plážový volejbal, fitnes a sauna, súťaže, hry (šípky, street-ball a iné) kurzy gréckej kuchyne 1x za týždeň grécky večer (program)

xxxxxxx Rhodos | 91

jeden z najlepších hotelov v našej ponuke


Výlety

MESTO RHODOS A FILERIMOS – návšteva pahorku Filerimos a starého mesta Rhodos. Filerimos v preklade znamemá „milovník samoty“. Tento pahorok je vzdialený od mesta Rhodos asi 15 km a v antickom období tu stála akropola prislúchajúca mestu Ialyssos. Môžete tu vidieť základy Athéninho chrámu a na jeho mieste bola v ranokresťanskom období vybudovaná bazilika, z ktorej sa zachovala krstiteľnica v tvare kríža. Tiež sa tu nachádza malá kaplnka s freskami z 15.stor., krížová cesta, ktorú vybudovali Taliani a niekoľko metrov vysoký kríž, ktorý slúži ako rozhľadňa. V meste Rhodos je možné objaviť rôzne byzantské, helénske či turecké pamiatky. Celé mesto obopínajú impozantné až nedobytne pôsobiace hradby so siedmimi vstupnými bránami. Počas návštevy hlavného mesta určite nesmiete vynechať Palác Veľmajstrov, do ktorého sa dostanete po ulici zvanej Odos Ippoton – Ulica Rytierov. V blízkosti Paláca veľmajstrov sa rozhodne nedá prehliadnuť mešita Sulejmana I. Podľa dvoch ružových kupol spoznáte tureckú knižnicu, ktorá ukrýva vzácne arabské a perzské písomnosti. Výlet je spojený aj s voľným programom a nákupmi na známej Sokratovej ulici. CELODENNÝ OKRUH OSTROVOM – prehliadka historického mesta Lindos a jeho akropoly, obed v dedine Embona, ktorá je známa svojou produkciou hrozna a výrobou vína a návšteva Údolia motýľov. LINDOS je historické mesto ležiace na východnom pobreží ostrova. Dominuje mu akropola postavená na vysokom kopci. Pod ňou sa rozkladá malebné mestečko tvorené bielymi kapitánskymi domčekmi, labyrintom úzkych uličiek a nádherná, mnohými vyhľadávaná pláž Lindos. Na akropolu sa dostanete peši

92 | Rhodos

po schodoch, alebo sa na ňu môžte vyviezť na somárikoch. Spoza hradieb akropoly vás čaká výhľad na zátoku Sv. Pavla a celé mestečko Lindos. ÚDOLIE MOTÝĽOV je svetovým unikátom a leží asi 25 km juhozápadne od hlavného mesta. V letných mesiacoch tu môžete pozorovať nespočetné množstvo motýľov. Celé údolie pretína malá rieka, ktorá vytvára vodopády a jazierka. Súčasťou údolia je aj múzeum, ktoré sa určite oplatí navštíviť. VÝLET LOĎOU NA OSTROV SYMI (foto hore) – plavba trvajúca približne hodinu a trištvrte. Návšteva mestečka Symi spojená s prehliadkou a voľným programom. Symi je súčasťou dodekanézskych ostrovov a jeho meno je odvodené od nymfy Symi, ktorá bola podľa gréckej mytológie manželkou boha mora – Poseidona. Je to ostrovček s veľmi charakteristickou a jedinečnou architektúrou. Ostrov je známy svojimi voňavými bylinkami a fabrikou na výrobu morských špongií. Na tomto mieste si nielenže môžete kúpiť niektorú zo špongií, ale zároveň sa dozviete niečo aj o histórii ich „ lovenia“. Po návšteve hlavného mesta Symi hodinová zastávka v kláštore Panormitis. TURECKO – výlet busom / loďou do tureckého Marmarisu. Po colnej kontrole v prístave Marmaris vás autobus odvezie do centra mesta, kde budú v reštaurácii podávané raňajky – domáci turecký pečený chlieb, olivy, syr, káva, čaj, melón. Zastávka v zlatníctve Workshop a neskôr krátka zastávka na vyhliadke, odkiaľ je možné vyfotiť si známe letovisko Ičmeler. Prehliadka mesta spojená s voľným časom na nákupy a obed. GRÉCKY VEČER – večer plný zábavy v sprievode gréckej hudby, tanca a dobrého jedla.


Karpathos


...pred pár dňami sme sa vrátili z ostrova Karpathos a sme plní dojmov. Okrem kopy zážitkov je to aj pocit prežitých dní v kľude, krásnej čistej prírode s výbornými ľudmi. Každý kto sem prišiel nechcel odísť – našiel tu oázu pokoja, ticha, skutočného oddychu. Pešo sme prešli takmer celý ostrov, vychutnali pohľady zhora z najvyššej hory ostrova, zodrali pár cvičiek chodením po trasách, ktoré sme objavili. Nechýbalo slnko, kúpanie, dobré grécke jedlo, ouzo, pohoda. Už teraz sa teším na Váš katalóg, v ktorom budem listovať a hľadať podobný raj. S týmto ostrovom Vám to vyšlo! Veľká vďaka Vám Aeolusu za túto krásnu dovolenku! V. Isteníková

V

etrom ošľahaný ostrov, na ktorý ešte nedorazili hotelové reťazce a intenzívny cestovný ruch leží na polceste medzi Krétou a Rhodosom. Je scénicky úžasný a symbolicky rozdelený na dve časti – južnú a severnú. Akousi pomyselnou deliacou hranicou je Kali Limni (1215 m n.m.), najvyššia hora súostrovia Dodekanéz. Ostrov je plný kontrastov. Približne na 50 km, ktoré turista prejde z juhu na sever, sa striedajú úrodné zelené roviny a divoké pínie. Niekde sa krajina odrazu mení na skaly porastené suchými nízkymi trávami a prejde do úseku, kde zvodidlami v zákrute sú len bodliaky či mach. A ten fascinujúci obraz končí divokou nehostinnou sivou krajinou. Najjužnejším bodom ostrova je mys Kastelo, severnou hranicou je ostrovček Saria (23 km2) – hornatý, tvorený hlavne vápencovými skalami a starovekými ruinami. Miesto, kde na chvíľu zakotvia všetky lode plávajúce okolo. Dedinky a usadlosti sú častokrát ukryté tak, že z mora ich ani nevidno – aj kvôli

nájazdom pirátov v minulosti. Každý dom je ako malé múzeum – vyzdobené krajkami, dečkami, dekoráciou, s farebnými fasádami, ozdobnými balkónmi a upraveným dvorčekom. V domoch sú typické tri schodíky, po ktorých sa vystupovalo na tzv. „soufas“ a „panosoufi“. Soufas bolo miesto na spanie, panosoufi priestor na šatstvo. V domoch nikdy nechýbajú fotografie rodičov a prarodičov. Všetko má svoje špeciálne pomenovanie, niekedy sa rovnaká vec volá v každej dedine inak. Rozdielni sú aj ostrovania – hrdí severania vás síce akceptujú, ale nesklonia hlavy pred turistami. Sú zmierení so svojim neľahkým životom v horách a nekompromisne ho prenášajú aj na svojich potomkov. Modernejší južania sú síce rozcestovaní po celom svete, avšak každé leto prichádzajú so svojimi deťmi do rodného kraja v snahe nájsť im životného partnera práve odtiaľto. V južnej časti ostrova žije väčšina ostrovanov. Mnohí z nich sa na ostrov vrátili v 70. a 80. rokoch minulého storočia ako potomkovia emigrantov do USA, Austrálie, Egyptu či Sudánu. Počas emigrácie v 20. rokoch sa ostrovania roztrúsili po celom svete, avšak akokoľvek ďaleko boli, nikdy nezabudli na svoju rodnú zem. A zarobené peniaze práve tu investovali do pozemkov, domov a zveľadenia svojho ostrova. Vybudovali kostoly, školy, nemocnice, centrá kultúry i celé dediny. Nikde inde sa nestretnete s tak silným lokálpatriotizmom ako na Karpathose. V tejto časti ostrova si našlo miesto aj hlavné mesto – Karpathos. Domáci i turisti ho však poznajú pod názvom Pigadia (pigadi v gréčtine znamená studňa). Stále sa rozrastajúce centrum obchodu odu i ostrovnej kultúry je aj hlavným prístavom, má šarm a osobité čaro. Nedá sa nespomenúť úť viac ako 2 km dlhú pláž Xenonas a mnoho možností ubytovania i zábavy popretkávané históriou. Hlavná cesta z Pigadie smerom na západ vedie cez malebné horské dedinky a končí v dedine Arkasa. Južnejšie za zmienku stojí turistické letovisko Amoopi či Afiarti – raj pre surferov. Medzinárodné letisko je postavené

takisto práve tu. Smerom na sever od Arkasa sa nedá minúť Finiki – známe tavernami s čerstvými rybami a morskými potvorami. Severnejšie od Finiki sa cesta stočí do vnútrozemia s dedinkami Pyles, Othos, Aperi, Volada. Aperi bolo až do 19. storočia hlavným mestom ostrova. Stoja tu upravené domy v americkom štýle, mnohí z ich Olympos majiteľov dodnes žijú v USA a prichádzajú Diafani sem na leto aj s rodinami. Volada je jednou ednou >>

Mesochori Lefkos

Apella

Kyra Panagia

Aperi odlet odle od lett Bratislava Praha

Pigadia

dĺžk dĺ dĺžka žka po žk pobytu 10/11 nocí 10/11 nocí

Amopi


>> z najstarších dedín na ostrove a pripomína folklórne múzeum. Rodáci z Othosu vraj mnohí žili v Afrike. Dedina je chudobnejšia a domy sú striedmejšie. Každá dedinka má osobitý ráz, ktorý jej určili navrátení emigranti. Západná strana Karpathosu so zeleným skalnatým

5 >> >> >> >> >>

tipov

návšteva dedinky Olympos večer v hlavnom meste Pigadia kúpanie na pláži Apella surfovanie v Afiarti ak počas dovolenky natrafíte na miestnu svadbu, určite sa oplatí pozrieť si ju

pobrežím ponúka zhora pohľad na malebné pláže dosiahnuteľné len loďou. Severný cíp ostrova je hornatý, takmer neúrodný a jeho hlavné sídlo – Olympos je najunikátnejšou dedinou v celom Grécku. Tunajšie tradície a folklór sú magnetom pre turistov. Hudba a folklór je prúdiacou krvou Karpathosu. Hudobné nástroje, piesne, tance ... celé leto je plné folklórnych festivalov, koncertov, divadelných predstavení v každej časti ostrova. Asfaltová cesta do Olymposu bola dokončená len teraz v lete. Takže okrem džípov môžete tento kus ostrova objavovať už aj na motorke. Ďalšou možnosťou je trasa cez more. Loď pohodlne zavezie turistov do prístavu Diafani a odtiaľ autobusom do malebného Olymposu. Karpathos má bohatú a dlhú históriu vďaka jeho strategickej polohe. Pôvodný domov Titanov

prešiel ako takmer všetky grécke ostrovy rôznymi nadvládami. Výrazne prosperoval v období Dórov, patril k aténskemu spolku, k Rhodosu, cca 40 rokov pred Kristom padol do rúk Rimanom, okolo roku 1000 n.l. prináležal spolu so susedným ostrovom Kassos Kréte. Počas benátskej nadvlády bol Talianmi nazývaný „Scarpanto“ a vtedy tu žilo len okolo 300 obyvateľov. V 16. storočí po vojne Turkov a Benátčanov padol na 400 rokov pod nadvládu Turkov. Až od roku 1947 spolu s ostrovmi Kassos a Sariou definitívne patrí Grécku. Lákadlom Karpathosu je nepochybne 160 km nepreplnených pláží. Kamienkové s ploskými kameňmi, okruhliakové, s hrubším či jemným pieskom, popretkávané nádhernými scenériami skalnatých prírodných zálivov, kde končia skaly priamo v mori. Len zopár názvov: Kyra Panagia – najznámejšie foto pláže s červenou kupolou kostolíka, Afiarti – raj pre surfistov, Apella – gýčový tyrkys lemovaný žiarivo bielymi kamienkami, Achata, 2 km piesčitá pláž Xenonas v Pigadii, Finiki či malebný Lefkos s niekoľkými rôznymi zálivmi. Tu si vychutnáte slnečný kúpeľ so slaným morským vánkom s divokou scenériou drsných skál a jaskýň, bez davov turistov.


Výlety

OLYMPOS – celodenný lodný výlet do „živého múzea Grécka“. Plavba loďou popri východnom pobreží ostrova až na sever do prístavu Diafani (z gréčtiny čistý, jasný). Z prístavu vyvezie turistov autobus kľukatými cestičkami do dedinky Olympos (foto str. 94). Prechádzka po malebnom Olympose spojená s návštevou kostola Panny Márie. Pokračuje sa do tradičnej pekárne a na návštevu k obuvníkovi – aj do dnešnej doby ručne vyrába obuv – čižmy, ktoré si aj dnes denne obúvajú ženy z Olymposu (foto vľavo) – urobte si fotografiu s jednou z nich! Individuálna ochutnávka lokálnych špecialít, krátka prehliadka Diafani a plavba späť. BARBEQUE NA PLÁŽI KATO LAKOS – celodenný výlet, plavba po východnom pobreží až na úchvatnú pláž Kato Lakos, na ktorú je prístup len z mora. Nezabudnuteľné kúpanie v tyrkysových vodách mora. Možnosť prípravy barbeque (za príplatok). Popoludní plavba späť, zakotvenie kvôli kúpaniu na pláži Apella. Podvečer návrat do prístavu v Pigadii.

OKRUH OSTROVOM – celodenný výlet autobusom. Navštívite dediny a mestečká ukryté v skalách a v zeleni. Mestečko Spoa, výhľad zhora na pláž Apella – najznámejšiu na ostrove. Zastávka v Mertonas, pokračuje sa do Aperi – údajne najbohatšej dediny v Grécku vôbec. Ešte pred nákupmi a zábavou krátka zastávka pri pamiatkach byzantského kostola Ag. Fotini (5. stor. pred n.l.). Voľný čas v hlavnom meste, návšteva západnej časti ostrova. NOČNÁ PIGADIA – večerný výlet autobusom do hlavného mesta. Podvečer odchod z Lefkosu, príchod do Pigadie – voľný čas spojený s možnosťou nákupov, prechádzok po meste či posedenia v niektorej z miestnych reštaurácií či barov.


Letovisko Lefkos

Lefkos sa pre turistov rozvíja iba v posledných rokoch a stále je len na začiatku. Nachádza sa 33 kilometrov severozápadne od hlavného mesta. Štyri zálivy s perfektnými plážami tesne vedľa seba! – tak by sa dal stručne charakterizovať Lefkos. Prvý záliv tvorí pieskovo-kamienková pláž Potali a na nej zopár lehátok. V okolí je len niekoľko domov, minimarket, taverna – toto miesto ponúka ozajstný úkryt pred svetom. Centrálna piesková pláž Limani (alebo Lefkou Beach) s lehátkami, slnečníkmi a malým prístavom sa považuje za hlavný záliv Lefkosu, s pokojnou hladinou mora, plytkou vodou a výhľadom na štyri miniostrovčeky. Je tu sústredených najviac taverien, kaviarní a minimarketov. Tretí záliv – Adia beach – je tiež pieskový a sčasti otvorený, ideálny na húpanie v morských vlnách. Z tejto pláže a z pláže Frankolimnionas je výhľad aj na protiľahlý ostrovček Sokastro, ktorý chráni oba zálivy pred vetrom. Okrem slnenia a kúpania si tu zahráte aj plážový volejbal. Ukryté prírodné zálivy na konci Lefkosu vyhľadávajú najmä naturisti. Z historických pamiatok tu nájdete kresťanskú baziliku z 5. storočia či ruiny kostola Agios Georgios z byzantských čias. Vhodné miesto pre úplný relax a pokojnú rodinnú dovolenku.


štúdiá

ALBATROS

výhľad

na more

Kapacita: 5 štúdií a 1 apartmán Len 30 metrov od kamienkovo-pieskovej pláže Potali a približne kilometer od centra letoviska Lefkos sa belejú budovy domu Albatros. Na hostí čakajú sympatické štúdiá pre dve osoby s možnosťou prístelky (rozkladacie lôžko) na prízemí alebo na prvom poschodí. Každé štúdio má kúpeľňu so sprchou/WC, kuchynský kút s chladničkou, základným vybavením a balkón/terasu. Samostatný menší dom vedľa tvorí apartmán pre maximálne 4 osoby s oddelenou spálňou, kúpeľnou (sprcha/WC), kuchynkou. Každá izba z apartmánu má samostatný východ na terasu. Z balkónov/terás sa vám naskytne výhľad na more, pričom jedna izba na prízemí a jedna na poschodí majú výhľad prevažne na pohorie. Máte pocit, že ste na rajskom konci sveta – dom je ďaleko od ruchu áut či hlučných barov. Najbližší supermarket

pri mori

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

je od domu vzdialený max. 100 m, najbližšia reštaurácia 50 m. Priamo v dome sa nachádza akoby malý minimarket, kde majú hostia možnosť zakúpiť si nápoje.

Stačí, ak na papier napíšete číslo izby a nápoj, ktorý ste si zobrali. Zaplatíte pri odchode – všetko je založené na dôvere (foto vľavo).

výnimočný výhľad

Karpathos | 99


3. ction

colle

Sarris bay

Oficiálna kategória: Kapacita: 30 izieb

výhľad

na more

pri mori

náš tip

dobrá cena

Poloha: Hotel Sarris má výhľad na celý Lefkos. Je postavený nad širokou plážou s bielymi domcami na úplnom kraji letoviska. Tu končí cesta, čo zaručuje hosťom okrem šumu mora kľud. Od prvého dňa sa tu môžete cítiť ako doma – pani majiteľka sa vám prihovorí perfektnou angličtinou s americkým akcentom, keďže je jednou z tradičných Karpathosanov – vrátila sa na rodný ostrov ako potomok karpathoských emigrantov. Napriek tomu varí výborne a rozmaznáva hostí domácou kuchyňou. Sarris má hlavnú a dve ďalšie budovy postavené pozdĺž nového bazéna. Vašou najväčšou každodennou dilemou bude, na ktorú pláž v okolí sa vybrať . Najvzdialenejšia pláž s jemnulinkým pieskom

deti zadarmo

hotela vždy pokojným plytkým morom je asi 5 min. pešo a je lemovaná zopár reštauráciami a kaviarňami. Vo vedľajšom zálive objavíte neorganizovanú pláž s rybárskou reštauráciou. Priamo pod hotelom Sarris sa na širokej pláži môžete občas hádzať do spenených vĺn, ktoré utíchajú v členitom pobreží ukrytých zátok pre nudistov. Do Lefkosu sa chodí za plážami, tie najlepšie sú od hotela Sarris vzdialené 50 – 200 m. Vybavenie / Šport / Zábava: Žltý pastel hotela, zeleň oleandrov, cyklámen bugamvílie a tyrkys morských plytčín ostro kontrastujú s drsnými holými skalami v pozadí. Hotel je vybavený v súlade s jeho malou kapacitou a ostrovnými požiadavkami Karpathosu. Dlhá vstupná hala s recepciou v hlavnej budove

má pohodlné posedenie s TV/DVD kútikom (možnosť pozrieť si film aj v slovenskom či českom jazyku) a pokračuje do jedálenskej časti s vnútorným i vonkajším sedením. Vonkajší bar na terase ponúka rôzne nápoje a osvieženie. Avšak nielen to – ponúka aj nádherný výhľad na more a ostrovček Sokastro. Novopostavený bazén pre dospelých so sladkou vodou s lehátkami a slnečníkmi okolo (pre hostí zadarmo) dopĺňa prázdninovú atmosféru. Ubytovanie: Izby pre 2-3 osoby (3. posteľ prístelka prípadne pevné lôžko), resp. 4-lôžkové izby (4. posteľ rozkladacia) sú situované v hlavnej alebo v dvoch priľahlých budovách. Všetky majú balkóny orientované

bazén

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

strava

100 | Karpathos xxxxxxx

  

  

  

 
Aj preto sme zvolili „soft all inclusive“ program s ľahkým obedom. Náš názor: Oáza kľudu a nerušenej dovolenky „takmer na konci sveta“. Tu vás ani mail nenájde. Odporúčame ako náš tip pre všetkých, v lete 2008 najobľúbenejšie ubytovanie na Karpathose! Nový člen siete Aeolus collection, ktorý si len ťažko nájde súpera v atraktívnosti okolitých pláží.

all inclusive

na more so sedením a nezabudnuteľným výhľadom na otvorené more a členité pobrežie Lefkosu. K vybaveniu patrí kúpeľňa (sprcha/WC), telefón, televízor a chladnička, klimatizácia (za poplatok). Trezor je k dispozícii na recepcii za príplatok, na vyžiadanie detská postieľka zadarmo. Stravovanie: All inclusive.

Mnoho hostí hotela Sarris trávia celé dni na nádherných plážach v okolí hotela alebo objavujú ostrov autom či motorkou. Keďže ide o novinku na trhu, hostia ocenia časovú voľnosť na spoznávanie ostrova aj vzhľadom na vzdialenosti. Ako už bolo spomínané, Karpathos je 2.najväčší ostrov hneď po Rhodose zo súostrovia Dodekanéz.

 raňajky (7,30-9,30), večera (19,0021,00) formou bufetu ľahký obed (12,30-13,30) – šalátový a studený bufet, teplé jedlo miestne alkoholické nápoje, nealko, teplé nápoje (filtrovaná káva, čaj) v bare (10,00-23,00, po 23,00 za úhradu) športové aktivity: badmintonové rakety, lietajúci tanier … spoločenské hry (šachy, karty ...) slnečníky a lehátka pri bazéne zadarmo

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

štúdiá

BLUE HORIZON Kapacita: 8 štúdií Asi 1,5 km od centra a troch hlavných pláží, stojí pri ceste jednoposchodový dom štúdií Blue Horizon. Modrá farba okeníc a dverí ladí s bielou farbou budovy i farbami rastlín a kvetov v záhrade. Dvojlôžkové štúdiá

s možnosťou prístelky sú situované na prízemí alebo na prvom poschodí. Všetky sú príjemne zariadené, majú kúpeľňu (sprcha/WC), fén, kuchynský kút s chladničkou, základným riadom a kávovarom. Ku každej izbe patrí aj balkón alebo terasa. Trezor a klimatizácia sú za príplatok. Od pláže Potali je vzdialený asi 400 metrov. Výborné, ničím nerušené miesto vhodné na absolútny oddych.

Karpathos | 101


Hlavné mesto Pigadia

Pigadia je hlavným mestom a zároveň hlavným prístavom ostrova Karpathos. Mesto bolo postavené amfiteátrovo okolo samotného prístavu a v súčasnosti má okolo 3500 stálych obyvateľov. Prístavu dominuje obrovská skala, na úpätí ktorej sú dodnes viditeľné ruiny antickej akropoly. Všade naokolo tradičné farebné domčeky ako pastelky, ktoré postavili väčšinou miestni ostrovania po návrate z USA. Úzke uličky Pigadie lákajú svojim ostrovným čarom na bezcieľné potulky každého turistu, aj keď dovolenkuje v inej časti ostrova. Za návštevu stojí spomínaná akropola Posidio, monumentálna hrobka v Neptúnovej jaskyni a malé mestské múzeum. K Pigadii patrí dlhá piesková pláž. V centre nájdete obchody so suvenírmi, niekoľko trendových barov a kaviarní či útulných taverien. Pigadia je napriek štatútu hlavného mesta stále pokojným miestom so svojským čarom a pôvabom.

štúdiá

IRIS výhľad

na more

priamo na pláži

náš tip

Kapacita: 7 štúdií Pokiaľ hľadáte vynikajúce ubytovanie v kľudnom prostredí, túžiac po pokoji a relaxe, pričom je pre vás prioritou blízkosť pláže a mesta, novopostavené štúdiá Iris sú tým najlepším výberom. Bledomodré domčeky sú situované uprostred priestranného dvora. Pri vstupe sa nachádza aj fontánka a recepcia. Ku každému štúdiu vedie vlastné malé schodisko. Pred vstupom do izieb

deti zadarmo

sú privátne terasy – z každej sa naskytne výhľad na more a mesto. Tieto moderné štúdiá sú vhodné pre 2 osoby s možnosťou prístelky pre dieťa (rozkladacia posteľ). K vybaveniu izieb patrí TV, kuchynský kút s dvojplatničkou, chladničkou, základným riadom, rýchlovarnou kanvicou, kúpeľňa so sprchou/WC. Klimatizáciu a trezor je možné na recepcii prenajať za príplatok. Široká piesočná pláž Vrontis sa nachádza len vo vzdialenosti 10 m – stačí ak prejdete cez cestu, najbližší supermarket približne 800 m a do centra čarovného mesta Pigadia sa dostanete prechádzkou po cca 2 km. Hneď v susedstve sa nachádza hotel, ktorého bazén môžu využívať aj hostia domu Iris.

bazén

102 | Karpathos


hotel

CONSTANTINOS PALACE

výhľad

na more

 priamo na pláži

Oficiálna kategória: Kapacita: 145 izieb Poloha: Úplne nový luxusný hotelový komplex postavený v roku 2008 našiel svoje miesto v srdci zálivu, priamo na piesočnej pláži hlavného mesta Pigadia. Od centra plného reštaurácií, taverien, barov a obchodíkov je vzdialený cca 1,5 km. Hotel kategórie De Luxe pomenoval majiteľ podľa svojho otca. Vybavenie / Šport / Zábava: Všetky priestory hotela sú plne klimatizované. Recepcia s priestrannou halou a lobby barom, výťahy, snack bar, bar pri bazéne, dve reštaurácie, dva bazény – jeden z nich na streche hotela s úchvatným výhľadom na more a mesto.

deti zadarmo

bazén

Na streche s priestrannou terasou sa okrem bazéna nachádza aj kaviareň. Lehátka a slnečníky sú pri bazénoch zadarmo. Pre deti detský bazén a ihrisko. Služby hotela dopĺňa malý obchod so suvenírmi, kaderníctvo ako aj SPA centrum. Pre aktívne trávenie času fitness či tenisový kurt, bohatá ponuka vodných športov na pláži (za poplatok). Hotel disponuje aj kongresovou halou pre 300 osôb. Ubytovanie: Vkusne, elegantne a moderne zariadené klimatizované izby pre 2 osoby s možnosťou prístelky. Vybavené sú kúpeľňou/WC, fénom, TV/SAT , minibarom (za poplatok), kávovarom a balkónom s výhľadom na more.

V izbách je možnosť pripojenia na internet. Trezor za poplatok. Stravovanie: Polpenzia. Raňajky bohatý americký bufet, večere formou bufetu – hlavný chod servírovaný. Náš názor: Moderný a úplne nový hotel – jediný svojho druhu na ostrove Karpathos. Netradičná kombinácia luxusu a pohodlia s dotykom divokej krásy nekomerčného ostrova. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

 

 

 

 

strava

úplne nový hotel

 

w w w . t r a v e l - i n . s k OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

Objednávam si: RUkážkové číslo

ZADARMO

RPredplatné (obsahuje 4 čísla)

400,- Sk/rok Eur 400,-13,278 Sk/rok

Bežná cena štvrťročníka TRAVEL-in je 119,- Sk 3,95 Eur

Meno: Ulica: PSČ:

Mesto:

Kupón pošlite na adresu: BMC- Group, s.r.o., Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava BMC GROUP, s.r.o., Šancová 72, 811 05 Bratislava,

alebo si objednajte priamo na: info@travel-in.sk Všetky ceny sú vrátane DPH a poštovného.


Kréta


pláž balos


...ďakujeme za vynikajúcu dovolenku u na Južnej Kréte v hoteli Petra Mare. Bola to naša druhá dovolenka s vami. S hotelovými službami sme boli veľmi spokojní, počas pobytu nám nič nechýbalo... Ak si na budúci rok vyberieme Grécko, určite len s CK Aeolus. M. Rakar a A. Polláková, Košice

R

odisko Dia – otca bohov. Najjužnejší kút Európy, miesto so starovekou antickou históriou. Zem telom i dušou. Obmývaná krištáľovými vodami dvoch morí – Krétskym na severe a Líbyjským na juhu – oddychuje pod slnkom, ktoré tu žiari 3000 hodín ročne. Vdychuje vôňu olív, viníc, úrodných polí. Stráca sa medzi vrcholkami hôr, kaňonov a jaskýň. Tíši svoje pláne a zálivy. Modlí sa v horských kostolíkoch a kláštoroch. Vonia pomarančovníkmi, tymiánom a divokými kvetmi.Tu sa rodí nové ľudské pokolenie. Citlivé, nepokorené, nepoddajné. Pokolenie, ktoré komponuje mantinades, hrá na lýre, vyrába víno a raki, ktoré tancuje krétske pentozali. Pokolenie, ktoré ponúka tradičnú kuchyňu založenú na olivovom oleji, sprevádzanú vínom známym už v antike. Pokolenie, ktoré vkladá svoju umeleckú dušu do ručne tkaných kobercov, keramiky, dreva... Kréťania sú už po stáročia známi svojou pohostinnosťou. Je to ich národná črta, povýšená na zákon. Objavte Krétu telom i dušou. Miesto, ktoré stále vábi k návratom. Kréta je inšpirujúci grécky ostrov... História a mýty hovoria

o kráľovi Mínoovi, o statočnom hrdinovi Théseovi a o hrôzostrašnom Minotaurovi... Palác Knossos a Festos dosvedčujú i dnes slávnu históriu ostrova. Kréta je domovom hrdých a nezávislých ľudí, ktorí museli mnohokrát v minulosti hľadať úkryt vo svojich divokých horách. Vzdorovali vpádom Benátčanov, Turkov či nemeckých výsadkárov. Návštevníci Kréty budú určite súhlasiť s výrokom nemeckého spisovateľa gréckeho pôvodu Johannesa Gaitanidesa: „Kréta, tá najstaršia Európa, má najmladistvejší národ, prekypujúci vitalitou a originalitou, rovnako nenásytní vo svojom hlade po živote ako nerozvážni v jeho premrhávaní. Hoci na ňom lipne toľko dejinných škvŕn, ani únava ani stopy vyčerpania na ňom nie sú badateľné.“ Existujú dve podoby ostrova: notoricky známy sever pretkaný modernými

Chania

Falasarna Elafonisi

hotelovými komplexmi, aquaparkmi, rušnými letoviskami s typickou prázdninovou atmosférou a nočným životom. Úplne odlišná tvár ostrova sa pred vami objaví, keď podľahnete pokušeniu a cez vnútrozemie sa zatúlate na juh preslávenej Kréty. Ak sa necháte zlákať juhom, nájdete miesta, ktoré dodnes nezviedli hlučné masy turistov. Kde na každom metri cítiť pokoj, romantiku a skutočné Grécko. Rozhodnutie je len na vás. Asi 67 km východne od Heraklia leží Agios Nikolaos, malebné prístavné mestečko, známe aj malým jazerom, zvaným „Voulismeni“ priamo v centre mesta. Údajne si práve tu užívala kúpeľ bohyňa Aténa. Mesto hľadí do zálivu so skalnatým ostrovom Spinalonga, ktorý slúžil v rokoch 1903-1957 ako kolónia pre malomocných. Agios Nikolaos vyrástlo v časti, kde je najkratšia vzdialenosť zo severného na južné pobrežie. Pomedzi vysoké hory sa dostanete do mesta Ierapetra, ktoré je považované za najjužnejšie mesto v Európe. Bolo jedným z najdôležitejších miest antickej Kréty. Dávne časy dnes pripomína benátska pevnosť Kales (v 17.storočí zrenovovaná Turkami) vypínajúca sa nad prístavom, mešita s minaretom na námestí starého mesta a pamiatky v archeologickom múzeu. Hovorí sa, že v meste prenocoval i Napoleon počas svojej cesty do Egypta. Dnešná Ierapetra je moderným mestom s 12 000 obyvateľmi, dlhou promenádou s obchodmi, ktorá lemuje pobrežie Líbyjského mora. Moderné mesto, ktoré však dýcha atmosférou

Samaria

Rethymno

Her

Sfakia

odlet

106 1 06 | K Kréta r ét a

Bratislava Bratislava Košice Praha Brno Budapešť Debrecen

dĺžka pobytu 7/14 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí

Matala


vila NEFELI, PURPLE MOON, DAPHNE a ARTEMIS Komfortné ubytovanie v štyroch samostatných vilkách pre 2-6 osôb, v pokojnom prostredí Achlia Bay s jedinečným výhľadom na Líbyjské more. Každá má dve oddelené spálne, bazén a k dispozícii vlastné auto.

Viac informácii na CD

Greek Villas Holidays Achlia, Mavro Kalympo, Analipsi. Smerom do vnútrozemia sa vlnia úzke cesty do kopcov lemované olivovníkmi, ktoré klesajú do údolí s úrodnými citrusovými plantážami, aby opäť vystúpili po strmých chrbtoch hôr, týčiacich sa nad početnými zálivmi. V pôvodných horských dedinkách majú ľudia svoj svet a život plynie pokojným tempom. Domáci sa tu dožívajú vysokého veku a na každom kroku sa môžete presvedčiť, ako pevne sú spätí s tradíciami svojho ostrova. Vyberte sa jeden večer napríklad do horskej dedinky Anatoli. Pozrite si miniatúrny kostolík, zapáľte sviečku so spomienkou na svojich blízkych a navečerajte sa v jednej z typických taverien s vychýrenou kuchyňou. Len 15 km od pobrežia Ierapetry je vzdialený ostrov Chrissi, povestný unikátnym cédrovým lesom. Jeho biele pláže a tyrkysová lagúna silno pripomína kúpanie v Karibiku. Nechajte sa zlákať a podniknite výpravu za pamiatkami z dôb mínojskej civili civilizácie a za ruinami palácov (Kato Zakros). Za teplý teplými ými vlnami Líbyjského mora, za exotikou pláží, za veternými mlynmi Lassithi, za novými cestovateľskými cestovateľs ľskými zážitkami ... Južná Kréta

domácich hrdých Kréťanov. Smerom na východ ý sa až po mestečko Makris Yialos vinie nádherné pobrežie členené malými zálivmi s pieskovými i kamienkovými plážami: Kutsunari, Ferma s píniovými lesmi, Agia Fotia, Galini,

raklion Spinalonga Vai

Knossos Sitia

Ag. Nikolaos

l os

m M

ak

r is

Yia

Fe r

ra

s

a

su

et r ap

Ku t

Ier

My

rto

s

a

Festos

6

tipov

>> chutné mäsové špeciality v reštaurácii v horskej dedinke Anatoli >> ostrov Chrissi >> obed pri mori v dedinke Myrtos >> „raki“ s pochúťkou zvanou „takos“ >> výlet po východnom pobreží ostrova ( Sithia, Vai) >> prenájom auta za účelom prebádania okolia i vzdialenejších miest

si vás pripúta a určite zatúžite vrátiť sa späť... Gaitanides tiež napísal: „Všetko na tomto ostrove je intenzívnejšie – slovo, pieseň a tanec, láska a nenávisť, cit a myšlienky i politika...“


Výlety

absolvujete prehliadku jedinečnej stavby a kolískyy európskej civilizácie. Knossos – stredisko mínojskejj civilizácie stojace na severnom pobreží Kréty cca 5 km východne od Heraklionu. Palác zaberal viac ako 10 000 m2.

SPINALONGA – výlet na malebný ostrov so zastávkami pri zrúcanine benátskej pevnosti a liečebni pre malomocných (foto hore). Na pláži Kolokithia je čas na kúpanie a obed zahrnutý v cene, nakoniec zastávka v mestečku Agios Nikolaos. OSTROV CHRISSI – plavba na jedno z najjužnejších miest Európy, kde uvidíte unikátny cédrový les, krištáľovú vodu a nádherné pláže s bielym pieskom. Ostrov dlhý cca 5 km a široký asi 1 km je vzdialený asi 15 km južne od mesta Ierapetra. Vďaka svojmu cédrovému lesu sa stal ostrov prírodnou rezerváciou. Na severnej strane ostrova je dlhá biela piesočnatá pláž „Golden beach“ – prezývaná aj Karibikom Kréty. V okolí ostrova objavíte krásny podmorský svet a mušličky (zákaz ich zbierania). Osviežiť sa môžete v plážovom bare či taverne. PALÁC KNOSSOS – výlet do hlavného mesta a paláca Knossos, kde za asistencie sprievodcu

štúdiá pri mori

dobrá cena

GIALOS Kapacita: 7 štúdií a apartmánov Uprostred pokojnej, pestrej záhrady plnej kvitnúcich oleandrov, rôznych sýtozelených kríkov a stromov stoja biele prízemné domčeky s modrými dverami a okenicami.

deti zadarmo

bazén

108 | Kréta

Z mytológie je palác známy ako sídlo kráľa Minoa s povestným labyrintom, v ktorom bolo treba na orientáciu Ariadninu niť. Okružná prehliadka Heraklionu a voľný čas. Len niekoľko zaujímavostí z Herklionu – námestie Plateía Eleftheríou Venizélou, pešia zóna s kaviarňami a obchodmi zoskupenými okolo Morosiniho fontány zo 17. storočia, Historické múzeum, benátska pevnosť, Archeologické múzeum… VÝCHODNÁ KRÉTA A PLÁŽ VAI – výlet do dedinky Lithines s návštevou byzantského kostola Panny Márie s úchvatnými freskami, prehliadka mesta Sithia a poslednou zastávkou je palmová pláž Vai – kde budete mať voľný čas na kúpanie. VILLAGE TRIP – celodenné autobusové putovanie za najkrajšími dedinkami vo vnútrozemí východnej Kréty – Kritsa, Prina, Kalamafka a Anatoli. V dedinke Kritsa návšteva byzantského kostola Panagia Kera a v horách zastávka na olivovej farme spojená s výkladom o spracovaní olív a výrobe olivového oleja. Z dedinky Prina sa vám naskytne krásny výhľad na more, v dedinke Kalamafka výstup po 248 schodoch ku kostolíku Sv. Krista a v horskej dedinke Anatoli obed v typickej krétskej taverne.

Domy sa nachádzajú v susedstve hotela Tylissos Beach a od širokej pieskovokamienkovej pláže ich delí cesta. Ubytovanie je zabezpečené v štúdiách pre 2 osoby a v apartmáne pre 4 osoby s dvoma oddelenými spálňami. Všetky izby sú jednoducho zariadené v typickom krétskom štýle, vybavené kuchynkou s chladničkou a základným kuchynským riadom, televízorom, kúpeľňou so sprchou a WC. V každom štúdiu/apartmáne je možná klimatizácia za príplatok. Na balkónoch so záhradným sedením si môžete vychutnať svoju popoludňajšiu kávičku. Vedľa komplexu nájdete aj futbalové ihrisko či tenisové kurty. Niekoľko minútovou prechádzkou sa ľahko dostanete do centra mesta Ierapetra, ktorého návštevu si určite nenechajte ujsť.


hotel

PETRA MARE

výhľadna more

Oficiálna kategória: Kapacita: 227 izieb Poloha: Hotelový komplex Petra Mare sa nachádza na dlhej piesočnatej pláži, miestami premiešanej so štrkom, niekde pri vstupe do mora s kamenným podlažím. Stojí na konci pešej promenády prímorského mestečka Ierapetra a ponúka široké možnosti kultúrneho a športového vyžitia. Pred začiatkom letnej sezóny prebehla kompletná rekonštrukcia hotelového exteriéru. Od centra Ierapetry je vzdialený asi 800 m. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou, rozľahlá reštaurácia s terasou priamo nad morom, piano bar, TV miestnosť, snack bar, 3 výťahy, minimarket, klenotníctvo, konferenčná miestnosť. Pre šport a zábavu hotel ponúka veľký bazén pre dospelých, detský bazén, menšie vodné šmýkačky a amfiteáter, kde sa konajú rôzne animačné programy. Plážový volejbal, stolný tenis, posilňovňa či rôzne vodné športy na pláži (za poplatok). K dispozícii sú aj

priamo na pláži

náš tip

dobrá cena

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  

 

deti zadarmo

 

masáže (za poplatok). Pre zábavu poslúžia rôzne večerné programy pre dospelých (2 x týždenne živá hudba, diskotéka v odľahlej časti hotela). Pre deti detský klub v anglickom jazyku (deti od 4 rokov), celodenné animačné programy. Ubytovanie: 2-4 lôžkové klimatizované izby s kúpeľňou (sprcha/WC), fénom, TV/SAT, trezorom (za príplatok), telefónom s priamou voľbou, minichladničkou a balkónom s výhľadom na more (za príplatok) alebo do okolia. Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Jedinečný hotel vhodný pre rodiny s deťmi ako aj pre ľudí, ktorí milujú

bazén

strava

aktívne strávenú dovolenku so športom a kultúrnym vyžitím počas celého pobytu. Jeho výhodná poloha, pestrá medzinárodná kuchyňa obohatená o ponuku tradičných krétskych jedál ho predurčujú k príjemne strávenej dovolenke.

all inclusive raňajky, obed a večera formou bohatého bufetu občerstvenie počas dňa: Albatros bar (10,00-18,00), hlavný bar (18,0024,00), El Paso bar (20,00-24,00), snack bar (10,00-24,00) ouzo, raki, domáce brandy, grécke čapované pivo, káva, miestne nealkoholické nápoje, domáce víno, vybrané značky dovážaných alkoholických nápojov teplé a studené občerstvenie počas dňa, zmrzlina pre deti (12,00-13,00/16,00-17,00) lehátka a slnečníky pri bazéne aj na pláži zadarmo

výborná kuchyňa náš tip

Kréta | 109


3. ction

colle

Tylissos beach hotelhostí zadarmo. Ubytovanie: 2-3-lôžkové izby, zariadené v pastelových farbách, majú kúpeľňu (sprcha alebo vaňa/WC), telefón, chladničku, trezor (za poplatok), TV/SAT, balkón. Z balkónov je priamy alebo bočný výhľad na more, zopár izieb má výhľad na bazén a záhradu. K dispozícii sú aj výborne riešené rodinné izby pre 4 osoby s oddelenou spálňou, s dvoma kúpeľňami, ktoré majú rovnaké vybavenie bez balkóna. Okná sú orientované do átria. Všetky izby majú centrálnu klimatizáciu v cene, detská postieľka je na vyžiadanie zadarmo. Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Hotel vhodný pre všetkých, ktorí na dovolenke ocenia blízkosť pláže – na krok opaľovanie a plávanie a zároveň na skok mesto

Oficiálna kategória: Kapacita: 69 izieb Poloha: Hotel má výbornú polohu – je situovaný na okraji mesta Ierapetra, od pieskovo-kamienkovej pláže ho oddeľuje len cesta. Celému hotelu dominuje biela a svetlé pastelové farby. Z terasy pred hotelom sa ponúka krásny výhľad na otvorené more a zapadajúce slnko, zadnú časť hotelového areálu vypĺňajú bazény a záhrada. Do mesta sa po pobrežnej promenáde dostanete krátkou prechádzkou, ktorú

110 1 10 | K xxxxxxx Kréta r ét a

vám spríjemnia zhovorčiví obchodníci s ponukou rôznych tovarov či vône jedál z reštaurácií a taverien. Vybavenie / Šport / Zábava: Priestranná vstupná hala s recepciou, lobby bar Dionysus s vnútorným i vonkajším sedením, s TV/ SAT a DVD, vnútorná reštaurácia, bazén pre dospelých, samostatný detský bazén. Nechýba bar pri bazéne s celodennou ponukou osviežujúcich nápojov. V budove sú dva výťahy, k dispozícii je biliard, spoločenské hry, malá knižnica. Pre športuchtivých sú hneď vedľa hotela tenisové kurty (nepatria hotelu, sú za poplatok) a menšie futbalové ihrisko ihrisko. Na pláži je možnosť zahrať si plážový plá volejbal. Lehátka a slnečníky sú p pri bazéne i na pláži pre hotelových


3. tion

c colle

s jeho lákadlami. Nezabudnuteľný výhľad na všadeprítomné more a farebný západ slnka. Už niekoľko rokov v našej ponuke, časť personálu hovorí aj po slovensky. Už druhé leto člen siete Aeolus Collection. Náš tip! Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

výhľad

na more

 

priamo na pláži

 

all inclusive náš tip

 raňajky (07,00-10,00), obed (12,30-14,30), večera (18,0021,00) formou teplého a studeného bufetu v hotelovej reštaurácii miestne alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje (teplé a studené) v baroch: hlavný/lobby bar (18,00-24,00), bar pri bazéne (10,00-18,00) drobné občerstvenie počas dňa podávané v bare pri bazéne spoločenské hry (šachy, scrabble, karty ...) príležitostne športové turnaje a cvičenie alebo večerné programy pre dospelých lehátka a slnečníky pri bazéne i na pláži zadarmo

xxxxxxx Kréta | 111

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava


výhľad

na more

priamo na pláži

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

hotel strava

SUNSHINE CRETE 

Oficiálna kategória: Kapacita: 322 izieb Poloha: Priamo na okruhliakovej pláži v Agios Ioannis, cca 1 km od dedinky Kutsunari, stojí hotel Sunshine Crete. Hotel spadá do siete Sunshine Vacation Clubs a jeho rozsiahly areál vsadený do záhrady s palmami sa rozdeľuje na dve časti – Sunshine Beach a Sunshine Village. Časť Beach tvorí 4-poschodová hlavná budova, vedľajšie krídla a bungalovy. Časť Village tvorí hlavná budova ako aj niekoľko 2-3 poschodových budov. Pred areálom hotela sa nachádza autobusová zastávka – odkiaľ je možné odviesť sa do mesta Ierapetra, vzdialeného cca 7 km.

112 | Kréta

Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia, hlavná reštaurácia „Dionissos“, hlavný bar „Poseidon“ a á la carte reštaurácia „Mamma Mia“, reštaurácia „Minos“ a bar „Sunset“, bar pri bazéne, grécka taverna „Zorbas“, disko. TV miestnosť, herňa, internet (za poplatok), minimarket, klenotníctvo, požičovňa áut. Salón krásy „Aphrodite“ poskytuje kaderníctvo, manikúru, pedikúru, masáže, sauna a jacuzzi (všetko za poplatok). V hoteli sa nachádza niekoľko bazénov – v časti Beach: bazén pre dospelých, detský a tiež

relaxačný bazén, v časti Village: detský a relaxačný bazén. Slnečníky a lehátka sú


Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  

profesionálny personál

 

 

jeden z najlepších hotelov v našej ponuke ex Magic Life hotel

pri bazénoch aj na pláži zadarmo. Pre šport a relax telocvičňa, tenisové kurty, minifutbal, stolný tenis, aerobik, aqua aerobik, plážový volejbal, ranná gymnastika, šípky, vodné pólo, kanoe, vodné športy na pláži (za poplatok) a potápanie (za poplatok). Pre deti detské ihrisko, detský klub – „Mini Sunshine“, detské animácie a tiež program pre teenagerov. Babysitting na vyžiadanie za poplatok. Profesionálny animačný tím sa stará o dennú aj večernú zábavu hostí

– športové animácie, grécke večery, rôzne muzikály a show, disko. Ubytovanie: Štandardné izby pre pre 2 osoby s možnosťou prístelky sú klimatizované, majú kúpeľňu/WC, fén, telefón, TV/SAT, chladničku a balkón s výhľadom do okolia alebo na more (za príplatok). V časti Beach

je vo vybavení izieb aj trezor, v časti Village je možné si trezor prenajať. Hotel poskytuje aj ubytovanie v junior suitách pre 4 osoby s výhľadom do okolia. Suity majú čiastočne oddelený priestor a rovnaké vybavenie ako štandardné izby. Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Hotel s výbornou východiskovou polohou na jednej z najlepších pláží na južnej Kréte. Bohatý all inclusive program, veľký výber športových aktivít a zábava vo forme animácií. Pre milovníkov aktívnej dovolenky, ale aj pre rodiny s deťmi.

all inclusive raňajky (07,00-10,00), neskoré raňajky (10,00-11,00), obed (12,3014,30), večera (19,00-21,30) formou bohatého bufetu v hlavnej reštaurácii Dionissos (časť Beach). Raňajky a neskoré raňajky aj v reštaurácii Minos (časť Village) snacky v taverne Zorbas aj v reštaurácii Minos (12,00-16,00) – rôzne šaláty, teplé jedlá, zmrzlina a ovocie káva a sladkosti (17,00-18,00) – aj v Sunset bare (Village) večera možná v á la carte reštaurácii Mamma Mia (19,00-21,30), nutná rezervácia vopred – 1 večera v cene all inclusive, ďalšie za doplatok miestne alkoholické a nealkoholické nápoje – bar pri bazéne (10,0001,00 hl.sezóna, 10,00-18,00 mimo sezóny), hlavný bar Poseidon (18,00-01,00), Sunset bar /Village/ (17,00-23,00) disko (23,00-01,00) – v hl.sezóne 4x týždenne, mimo sezóny 2x týždenne tenis, stolný tenis, aerobik, ranná gymnastika, aqua aerobik, plážový volejbal, vodné pólo, šípky, animácie, grécky večer

Kréta | 113


výhľad

na more

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

apart/hotel

ACHLIA 

Kapacita: 22 apartmánov V blízkosti morského zálivu, na úbočí s krásnym výhľadom na more, stoja nad sebou, oddelené bazénom, dve sympatické budovy apartmánového hotela Achlia. Nachádza sa v úplne pokojnom prostredí

v dedinke Achlia, na polceste medzi letoviskami Ierapetra a Makris Yialos. Pláž je vzdialená 250 m a najbližší supermarket je v dedinke Gallini – vzdialený viac ako 600 m. Palmy, zeleň navôkol, ako aj bazén s morskou vodou, predelený mostíkom, spríjemňujú dovolenkový pobyt. Lehátka a slnečníky sú pri bazéne zadarmo. Ubytovanie je zabezpečené v priestranných a vkusne zariadených 3–lôžkových apartmánoch s možnosťou jednej prístelky,

v jednom 4-lôžkovom apartmáne s jednou spálňou a v jednom 5-lôžkovom apartmáne s dvomi spálňami. Majú murované postele aj stolíky a vybavené sú vlastnou kuchynkou s chladničkou (základný riad, digestor, varná kanvica), kúpeľňou/ WC a terasou. K domu patrí aj recepcia s TV/ SAT kútikom a raňajková miestnosť. Na mieste je možnosť doplatiť klimatizáciu aj raňajky. Od Achlie to máte najbližšie k jednej z najobľúbenejších piesočnatých pláží v celom okolí s nemenej obľúbenou tavernou, ktoré nesú rovnaký názov ako tento apart/hotel. Odporúčame ju všetkým tým, ktorí netúžia po masovej turistike, ale vyhľadávajú kľudnejšie miesta – Achlia je na to ako stvorená. Táto oblasť sa v skutočnosti ani nedá nazvať dedinou – v okolí je niekoľko letných domov a dve taverny.

apartmány

KRETA SKY

výhľad

na more

náš tip

Kapacita: 6 apartmánov Kreta Sky – v preklade krétske nebo – budete mať určite možnosť obdivovať počas dovolenky v tomto dome, ktorý stojí v dedinke Gallini, asi 2,5 km od letoviska Ferma. Sympatická budova štúdií bola postavená nad útesom a pôsobivý výhľad na otvorené more si môžete vychutnať priamo zo svojej izby. Osviežujúcu vodu v bazéne hostia radi vystriedajú s vlnami mora a relaxom na jednej z najkrajších pláží na južnom pobreží, ktorá je vzdialená približne 450 m od domu; schádza sa na ňu popri ceste. Apartmány s oddelenou spálňou pre 2-3 osoby (3. lôžko

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

114 | Kréta

pevné) sú pohodlne zariadené, vybavené kuchynkou s chladničkou, dvojplatničkou, rúrou, základným riadom, kávovarom, TV. Majú vlastnú kúpeľňu s WC a balkón alebo terasu. Klimatizáciu je možné doplatiť na mieste. Čas si môžete vyplniť aj v záhrade s posedením a grilom. K dobrému pocitu z dovolenky prispeje aj usmievavá domáca pani Maria, ktorá vždy ochotne poradí či pomôže. Najbližší supermarket objavíte asi po 200 m a v okolí nájdete jednu-dve taverny a niekoľko obytných domov. Letoviská s rušným životom a všetkým, čo k tomu patrí

– Ierapetra a Makris Yialos, sú vzdialené cca 15 km, každé iným smerom. Odporúčame prenajať si moped a prebrázdiť celé blízke i vzdialené okolie.


hotel

OSTRIA BEACH

výhľadna more

Oficiálna kategória: Kapacita: 183 izieb Poloha: Približne 5 km východne od Ierapetry vedie z hlavnej cesty úzka cestička k pláži a k areálu hotela Ostria Beach. Hotelový komplex, ktorý sa rozprestiera na ploche 55 000 m2 tvorí hlavná budova a niekoľko jednoposchodových budov obklopených pestovanou záhradou, stromami, kvetmi. Celý komplex pripomína malú dedinku. Hotel je situovaný priamo na dlhej pieskovo-kamienkovej pláži, kde svoj raj nájdu aj milovníci vodných športov. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia Dionyssos, krétska á la carte reštaurácia, snack reštaurácia Taverna, lobby bar Bacchus a bar pri bazéne. Nájdete tu aj bankomat, situovaný pri vchode do hlavnej budovy, obchod so suvenírmi, klenotníctvo, TV miestnosť, internet (za príplatok), práčovňa (za príplatok), požičovňu áut a vlastné parkovisko. Pre šport a zábavu hotel ponúka 3 vonkajšie bazény – 2 so slanou a 1 so sladkou vodou, ako aj dva detské bazény (1 so sladkou a 1 so slanou vodou). Lehátka a slnečníky sú pri bazéne aj na pláži zadarmo. Plážový volejbal, tenis (2 kurty), stolný tenis, minigolf, jogging, aerobik, vodný aerobik, vodné pólo. Centrum vodných športov poskytuje vodný bicykel, katamarán, kanoe, vodné lyže, windsurfing a niekoľko ďalších. Pre deti je tu detské ihrisko a miniklub (4-12 rokov) a o vašu dennú či večernú zábavu sa postará profesionálny tím animátorov

priamo na pláži

náš tip

deti zadarmo

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava 

  

  

  bazén (väčšinou vo francúzskom jazyku, keďže väčšina hostí prichádza práve z Francúzka). Animácie sú veľmi pestré a bohaté vo forme rôznych divadelných predstavení, „raki party“, predstavenia kúzelníkov, grécke večery a samozrejme množstvo tanca, spevu a zábavy. Hotel Ostria Beach disponuje aj konferenčnými a banketovými priestormi. Veľká konferenčná sála má kapacitu 2400 miest, sála Dionyssos 500 miest. Obidve sú vybavené najmodernejšou audiovizuálnou technikou. Ubytovanie: Štandardné izby pre 2-3 osoby, rodinné izby pre 4 osoby (3. a 4. posteľ prístelka – samostatné pohovky). Izby sú moderné, štýlovo zariadené dreveným nábytkom a majú balkóny alebo terasy s výhľadom do areálu alebo priamym či bočným výhľadom na more. Všetky sú klimatizované, majú minichladničku, TV/SAT, telefón, kúpeľňu (sprcha alebo vaňa/WC), fén. Trezor je za poplatok. Detská postieľka na vyžiadanie zadarmo. Stravovanie: Výborný all inclusive. Náš názor: Poloha priamo na pláži, pestrý all inclusive program, profesionálne služby – všetko, čo očakávate od tej správnej

strava

dovolenky. Je ideálny pre tých, ktorí chcú objavovať divokú krásu južnej Kréty a zároveň hľadajú relax v areáli hotela. Privrite oči, nechajte sa uniesť na pobrežie krištáľovo modrého Líbyjského mora a začnite už teraz plánovať svoju letnú cestu. Odporúčame ako náš tip!

all inclusive raňajky (07,30-10,00), obed (12,3014,00), večera (19,30-21,30) formou bohatého bufetu v hlavnej reštaurácii Dionyssos miestne alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje, voda, džúsy, mliečne koktaily podávané v bare pri bazéne (10,00-23,00) čaj, káva, koláčiky, sendviče – v snack reštaurácii Taverna diétne a vegetariánske jedlá podávané v hlavnej reštaurácii počas obeda a večere k dispozícii detský bufet v hlavnej reštaurácii tematické večere – talianska, krétska, barbeque, gala… za poplatok: fľašové vína a dovážané alkoholické nápoje, motorové vodné športy, potápanie športové a zábavné animácie, šípky, boccia, minigolf, hodiny tanca, tenis, basketbal, minifutbal, aerobik, gymnastika, plážový volejbal, stolný tenis, vodné bicykle, pedalo, jacuzzi pri bazéne (15,00-17,00)

Kréta | 115

najlepší hotel v našej ponuke na Kréte originálny 5 hotel


výhľad

na more

pri mori

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

hotel bazén

PORTO BELISSARIO 

strava

Oficiálna kategória: Kapacita: 33 izieb Poloha: Príjemný rodinný hotel, zrenovovaný v roku 2003, leží na okraji malej dediny Ferma, medzi Makris Yialos a Kutsunari. Jeho biele budovy sú obklopené bohatou záhradou plnou olivových stromov, pomarančovníkov, granátových jabloní či fialových bugamvílií. Ku pieskovokamienkovej prírodnej pláži priamo pod hotelom vedie asi sedemdesiat schodov. Pred hotelom je zastávka autobusu – niekoľkokrát denne premáva do Ierapetry, Makris Yialos alebo až do Sithie. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou a malou lobby, bar, TV kútik, reštaurácia s vonkajšou terasou odkiaľ môžete obdivovať nádherné pobrežie, bazén pre dospelých so sladkou vodou, lehátka Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

za posledných 5 rokov najobľúbenejší hotel na južnej Kréte

116 | Kréta

  

  

  

 

 

a slnečníky zadarmo. K dispozícii je privátne parkovisko. Ubytovanie: Rustikálne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky a 3-4 lôžkové izby s oddelenou spálňou, vybavené kúpeľňou (sprcha/WC), klimatizáciou, telefónom, TV a chladničkou. Každá izba má balkón alebo terasu s výhľadom na more, príp. okolie. Detská postieľka je k dispozícii na vyžiadanie zadarmo, trezor je na recepcii za poplatok. K hotelu patria aj úplne nové suity pre 2-3 os. s krásnym výhľadom na more a bazén, sú moderne vybavené, s klimatizáciou, majú LCD TV/SAT, DVD prehrávač, modernú štýlovú kúpeľňu/WC, fén, chladničku, telefón, terasu s lehátkami. De Luxe ubytovanie - na úrovni 5*. Stravovanie: Rozšírené kontinentálne raňajky formou bufetu, servírované večere – trojchodové menu (predjedlo, hlavné jedlo, dezert) – typická krétska domáca kuchyňa. Náš názor: Domácka atmosféra, príjemní, mladí a vždy ochotní majitelia a personál,

absolútne pokojné prostredie a nádherné more sú atribútmi, kvôli ktorým sa sem hostia radi vracajú aj každý rok. Je to hotel, v ktorom dostanete viac ako očakávate.


výhľad

na more

priamo na pláži

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

hotel

KAKKOS BAY Oficiálna kategória: Kapacita: 29 izieb a 27 bungalovov Poloha: Areál sympatického rodinného hotela Kakkos Bay sa nachádza priamo nad zálivom s kamienkovou plážou v malom letovisku Kutsunari, približne 11 km od Ierapetry. Komplex pozostáva z hlavnej dvojposchodovej budovy a z priľahlých bungalovov, postavených v bohatej záhrade. Vzdialenosť recepcie od kamienkovej pláže je asi 300 m. Ďalšia pláž sa rozkladá za skalnatým výbežkom, ktorý z pravej strany ohraničuje hotelovú pláž. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia, minimarket, priestranná spoločenská miestnosť s TV/SAT a lobby barom, reštaurácia s terasou, ktorá má nádherný výhľad na more, bazén so sladkou vodou (lehátka a slnečníky pri bazéne zadarmo, na pláži za poplatok), taverna a bar pri bazéne, široký výber vodných Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

športov na blízkych plážach. Príležitostne organizovaný krétsky večer. Ubytovanie: Priestranné 2–4 lôžkové izby v hlavnej budove (4. lôžko prístelka) majú prevažne výhľad na more, murované postele, klimatizáciu, kúpeľňu (sprcha alebo vaňa/ WC), telefón, TV/ SAT, chladničku, balkón/ terasu so záhradným nábytkom. K dispozícii sú aj mezonetové rodinné apartmány v hlavnej budove pre 3-5 osôb, ktoré sú situované na prízemí (4. alebo 5. lôžko prístelka) a sú otočené k moru. Stravovanie: Polpenzia – raňajky formou

bufetových stolov, večera – servírovaná polievka alebo predjedlo a hlavné jedlo, šaláty a ovocie formou bufetu. Náš názor: Obľúbený hotel – už niekoľko sezón v našej ponuke, ktorý priťahuje hostí domácou stravou, rodinnou atmosférou, výhodnou polohou a krásnou plážou.

bazén

strava

 vynikajúci hotel 5 pláž 2 deti zadarmo

Kréta | 117


Letovisko Makris Yialos

Dedinka Makris Yialos, len 25 km vzdialená od mesta Ierapetra, sa v posledných rokoch rozrástla a zmenila na obľúbené turistické letovisko. Je vyhľadávaná vďaka členitému pobrežiu so skalnatými výbežkami, útesmi a malými zátokami, pozdĺž ktorých sa vinie dlhá piesková pláž končiaca v malom prístave. Prechádzka po pešej promenáde, kde stoja domy husto vedľa seba a vo väčšine z nich je na prízemí taverna, kaviareň či malý bar je kúzelným miestom s nezabudnuteľnou atmosférou. Nakoľko je more plytké a teplé, pláž má jemný piesok, je to výborné miesto pre rodiny s deťmi. Dedinka, kde aj dnes nájdete tradičné „kafenio“ a dáte si grécku kávu alebo frapé, miesto, kde sú taverny plné čerstvých rýb, niekoľko obchodíkov, supermarketov, barov, pekární či internetová kaviareň... Z dediny jazdí pravidelne autobus do Ierapetry alebo Sithie. Je obľúbeným miestom domácich Grékov a nielen oni sa sem radi vracajú.

výhľad

Artemis

na more

priamo na pláži

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

štúdiá

ARTEMIS bazén

118 | Kréta

Kapacita: 25 štúdií a apartmánov Štúdiá sú situované priamo na dlhej pieskovej pláži, miestami premiešanej s kamienkami, s pozvoľným vstupom

do mora. Komplex tvoria tri samostatné budovy, každá má iného majiteľa. Domy sú obsadzované anglickými turistami a pre slovenských klientov je k dispozícii jedna dvojposchodová budova s izbami orientovanými k moru, čo zaručuje buď otvorený výhľad na more alebo čiastočne prekrytý stromami. Súčasťou areálu je aj snack bar, ktorý poskytuje príjemné osvieženie počas horúcich letných dní, je tu aj biliardový stôl a možnosť využiť internet. Ubytovanie je v jednoduchých štúdiách pre 2-3 osoby (v niektorých štúdiách možnosť prístelky pre 4.osobu) s kuchynským kútom so základným vybavením, kúpeľňou/WC. Možnosť klimatizácie za príplatok. Hostia v štúdiách na prízemí majú doslova jeden skok z terasy do piesku na pláži. Príjemný chládok poskytuje záhrada s fontánou. Štúdiá Artemis sú v našej ponuke už niekoľko rokov, veľa klientov si ich obľúbilo a radi sa vracajú do tej „svojej“ izby.


apartmány

THEODORA

výhľad

na more

Theodora

Kapacita: 4 štúdiá a 2 apartmány Tam, kde začína najobľúbenejšia časť plážovej promenády malebného letoviska Makris Yialos, v blízkosti taverien a barov, stojí apartmánový dom Theodora. Svojich hostí si získa hneď od chvíle, ako sem vstúpia a počas celého pobytu sa cítia ako doma. Je v zálive lemovanom skalnatými výbežkami, priamo na jemnučkej pieskovej pláži s pozvoľným vstupom do mora. Do domu sa vchádza z bočnej ulice, na prízemí je recepcia a TV miestnosť. Všetky priestranné štúdiá a apartmány sú

priamo na pláži

dobrá cena

deti zadarmo

na poschodí, vybavené kuchynským kútom so základným riadom, chladničkou, kúpeľňou/WC, klimatizáciou (za príplatok) a balkónom

s priamym alebo bočným výhľadom na more. Apartmány pre 3-4 osoby majú oddelenú spálňu. K domu patrí záhrada s fontánou, spoločné posedenie s grilom a tiež terasa na poschodí s lehátkami na slnenie. Mimoriadne pohostinný majiteľ Kostas je vášnivý rybár a zavše pozve svojich hostí ochutnať čerstvý úlovok. Aj blízke taverny pozývajú na ochutnávku krétskej kuchyne. Ubytovanie je vhodné aj pre rodiny s deťmi.

štúdiá

KORALI

výhľad

na more

Kapacita: 16 štúdií Biely dom Korali stojí pri ceste, v centrálnej časti letoviska Makris Yialos, v blízkosti obchodíkov, taverien a niekoľkých barov. Spoznáte ho podľa vysokých araukárií, ktoré sa týčia v malej záhrade. Len cca 30 m ho

pri mori

náš tip

dobrá cena

oddeľuje od najlepšieho úseku dlhej pláže – svetlý piesok je tu jemný, more plytké a skalnaté výbežky len dotvárajú príjemnú scenériu. Štúdiá pre 2 osoby sú na prízemí alebo poschodí, 3-4-lôžkové štúdiá sú umiestnené vedľa seba mimo hlavnej budovy. Všetky sú vybavené kuchynkou s chladničkou a základným riadom, kúpeľňou (sprcha/WC) a malým balkónom. Klimatizácia za príplatok. Hneď oproti domu je pobočka lokálnej cestovnej kancelárie, kde je možnosť bezplatne si požičať aj knihu z ich knižnice (v anglickom jazyku).

deti zadarmo

2 deti zadarmo

Kréta | 119


Santorini


Č

arovný výhľad na Kalderu, ktorý si vie podmaniť i toho najnáročnejšieho cestovateľa, pravú kvalita, luxus a prvotriedne služby – to všetko ponúka Santorini. Podobne ako morskú pannu si ťa bude chcieť chytiť do svojej pretkávanej siete... takže buď opatrný... pretože ak sa staneš súčasťou tohto života ako v rozprávke, už nikdy ti nebude chýbať žiadny iný ostrov... Všetko, na čo si žiarlil, keď sa ti snívalo o raji, môžeš objaviť na tomto malom ostrove. Osobitným bonusom je sopka, aby ti pripomínala, že na svete existuje aj peklo... Platón opisujúc Atlantídu spomína, že to bol veľký a obdivuhodný štát, dominujúci nad ostrovmi navôkol. Tragická záhada stratenej Atlantídy zostáva zaujímavou témou po stáročia. Legendy hovoria, že Atlantída sa ponorila na dno mora a vznikol vulkanický ostrov Santorini. Mnohí tvrdia, že najpôvabnejší z gréckych ostrovov je Santorini, jeden z 220 ostrovov Kykladského súostrovia severne od Kréty. Je to strmý ostrov v tvare kosáka či croissantu, ktorý už starí Gréci označili aj ako kallisti, čiže najkrajší. Kvôli svojmu vulkanickému pôvodu a čiernemu lávovému piesku na plážach má prívlastok čierna perla Egejského mora. Ak prichádzate k ostrovu Santorini loďou, privíta vás sugestívny obraz: strmé steny farebných skál vypínajúcich sa nad morom a na vrchole biele domy pôsobiace ako vrstva čerstvo napadaného snehu. Niet divu, že pobrežie s vysokým vulkanickým útesom, hlavným mestom Thira, dedinkami Oia, Imerovigli či Firostefani (foto hore), patrí k najfotografovanejším častiam ostrova a samotný ostrov Santorini k tým najnavštevovanejším v Grécku. Najjužnejší zo súostrovia Kyklady, ktoré opisujú prstenec (kyklos – kruh) okolo posvätného Apollónovho ostrova, je skutočným skvostom – nielen vďaka svojmu tajomnému pôvodu, unikátnej architektúre, neskutočným západom slnka, ale i vďaka zaujímavým archeologickým objavom v Akrotiri. Tie mu vyslúžili prívlastok „Pompeje Egejského mora“. Pláže na Santorini sú skutočne zaujímavé. Kilometre čierneho piesku v Perisse a Perivolos či zrnitejšia pláž premiešaná s lávovými „ploskáčmi“ v Kamari, červená pláž pri Akrotiri alebo o kúsok ďalej biela pláž dostupná len člnom. Svojskú atmosféru má pláž Monolithos s jemným pieskom či Vlichada chránená unikátnymi vápencovými skalami. Napriek svojej malej rozlohe (96 km2, dĺžka 18 km, šírka od 2 do 6 km) je Santorini neskutočne bohatou

6

tipov

>> romantická večera na terase nad morom >> dedinky Oia a Fira >> užite si najpopulárnejší západ slnka na svete >> výstup ku kaldere na somároch >> ochutnávka miestneho vína >> ochutnávka rýb na Thirassia

klenotnicou – východné pobrežie sa pýši dlhými plážami, západná strana je dielom prírody a ľudskej fantázie. Obujte si pohodlné topánky a potúlajte sa v úzkych uličkách Firy, Imerovigli a Oie. Spleť chodníkov vás povedie pomedzi domy vtesané do skál nad Kalderou a každú chvíľu zastanete, aby ste zvečnili pohľad na červené muškáty na múriku s nízkymi modrými vrátami, hlinené amfory zdobiace vchod do dvora, či mačku vyhrievajúcu sa na horúcom slnku, ktorej patrí celá terasa. Nie je výnimočné, keď pri týchto túlačkách stretnete svadobný pár s fotografom, ale aj starčeka svižne poháňajúceho svoje oslíky. Keď budete mimovoľne nahlas obdivovať šikovnosť rúk staviteľov, ktorí vytvorili túto nádheru, domáci s úplnou vážnosťou podotknú, že najväčšími hrdinami tejto rozprávkovej story boli práve osly. Výhľad na more dopĺňajú protiľahlé ostrovčeky Nea Kameni, Palea Kameni a Thirassia. Posledný z nich je doposiaľ obývaný a dostanete sa naň lietadielkom z Monolithosu alebo loďou. Z prístavu Athinios pod hlavným mestom tíny až na vrchol ostrova. Thira sa vinú strmé serpentíny m chrbáte alebo rýchlejšie Vyšplháte sa sem na oslom trozemie ukrýva kabínkovou lanovkou. Vnútrozemie ruiny starého mesta Thira, zvyšky rodné pôvodnej dediny Pyrgos, úrodné polia s pistáciami, olivami, rý paradajkami a viničom, ktorý u, je točený pri zemi do kruhu, čo je typické pre pestovaniee hrozna na Santorini. Víno Vinsanto získané z hrozna vypestovaného v úrodnej lávovej pôde pod horúcim slnkom patrí ko medzi svetoznáme. Niekoľko nikov vinárskych rodinných podnikov vás pozve na degustáciu a určite o. odtiaľ neodídete naprázdno. ačno. A hlavne tam nechoďte nalačno. Santorini patrí bezpochybyy medzi jedno z najromantickejších miest vanie sveta. Potvrdilo to aj hlasovanie

...prostredníctvom Vašej kancelárie som strávila úžasný pobyt na ostrove Santorini, v štúdiách Alexandra. Chcela by som sa Vám poďakovať za sprostredkovanie tohto pobytu. Boli sme veľmi spokojní s ochotou Vašich zamestnancov, ako aj s celkovou organizáciou a priebehom pobytu. Za týchto 12 dni sa nám podarilo spoznať celý ostrov a získať nezabudnutelné zážitky. Prajem Vám veľa úspechov. p. Slazáková

fanúšikov turizmu z 220 krajín sveta. V súboji o najromantickejšie miesto planéty skončil tento grécky klenot na druhom mieste. Rebríček zverejnil najväčší americký turistický portál. Santorini je ako stvorené na svadobnú cestu. Zaľúbenci by asi ťažko našli niekde inde toľko romantiky pokope. Vydajte sa sa na romantickú dovolenku na Santorini, ktoré dodnes nevydalo všetky svoje tajomstvá.

odlet Oia

dĺžka pobytu

Bratislava

10/11 nocí

Thirassia Imerovigli

Kameni

Kaldera Thira Monolitos Kamari Pyrgos

Akrotiri

Perissa Perivolos


Mesto Imerovigli / Kaldera Len ak sa poprechádzate po Kaldere, máte šancu pocítiť magickosť ostrova Santorini. Na jednej strane strmý zráz, ktorý končí v mori, na druhej strane unikátna kykladská architektúra, ktorá je práve na tomto ostrove vyšpikovaná do maxima. Pred vaším zrakom defilujú biele domčeky – vlastne jaskynné obydlia – vtesané do skaly, kaskádovité terasy s bazénmi luxusných hotelíkov, modré kupoly kaplniek, farebné okenice. Ak sa vydáte pešo z hlavého mesta Fira do najsevernejšieho mestečka Oia, nájdete tu množstvo námetov na fotografovanie. Nebudete si vedieť vybrať kaviareň, ktorá ponúka zaujímavejší výhľad. Určite vyčkajte na západ slnka. Približne v strede Kaldery sa nachádza mestečko či skôr dedinka Imerovigli. V preklade to znamená „denný strážca“. Je obľúbeným cieľom mladomanželov z celého sveta, ktorí sem prichádzajú stráviť svoje medové týždne. Najbližšie pláže nájdete vo vzdialenosti cca 7 km, dostanete sa k nim miestnym autobusom alebo taxíkom či prenajatým autom, motorkou. Je však celkom ľahko predstaviteľné, že pláž vám na tomto romantickom mieste chýbať ani nebude.

Výlety

Červená pláž

OKRUŽNÁ PLAVBA SO ZÁPADOM SLNKA – plavba pozdĺž Kaldery na tradičnej námorníckej lodi s nezabudnuteľným západom slnka na mori medzi Thirassiou a Oiou. Vychutnajte si relax a grécku hudbu na slnkom zaliatej palube spojený s večerou a vínkom. DEDINKY A ZÁPAD SLNKA V OIA – výlet autobusom a návšteva najmalebnejších miest na Santorini. Prvá zastávka je pri najstaršom byzantskom kostole Episkopi Gonias, neskôr prestávka v meste duchov – Mesa Gonias, s pamiatkou na veľké zemetrasenie v r. 1956. Prechádzka po bývalom hlavnom meste ostrova – Pyrgos. Prejazd a pauza na denné fotografovanie v Imerovigli. Výlet končí v dedinke Oia, kde si okrem nákupov vychutnáte po celom svete ospevovaný západ slnka. Nezabudnite si pohodlné topánky! SOPEČNÉ OSTROVY – možnosť vidieť a zažiť na vlastnej koži aktívnu sopku. Odchod lode z prístavu Athinios, plavba na ostrovček Nea Kameni, výstup ku kráteru sopky. Plavba pokračuje k horúcim prameňom – zastávka na kúpanie na Paleo Kameni. Na záver návšteva Thirassie – sestry Santorini, kde si okrem kúpania pozriete tradičnú dedinku Manola – spojená s obedom a kúpaním.

122 | Santorini


výhľad

na more

deti zadarmo

bazén

náš tip

hotel

ANDROMEDA 

Oficiálna kategória: Kapacita: 61 štúdií, apartmánov a suít Poloha: S rešpektom k drsnej kráse okolia je do skál vstavaný luxusný komplex Andromeda Villas. Je terasovito vybudovaný, zasadený v sopečných stenách Kaldery

v malebnom mestečku Imerovigli. Centrum Imerovigli s tavernami, barmi, obchodmi je doslova na skok, do hlavného mesta Fira sú to 2 km a na východné pobrežie s plážami 6-7 km. Vybavenie / Šport / Zábava: 24-hodinová recepcia, à la carte reštaurácia, vnútorná kaviareň, raňajková miestnosť, 2 výťahy. Bazén so sladkou vodou s lehátkami a slnečníkmi okolo, reštaurácia pri bazéne, bar pri bazéne, dve vonkajšie jacuzzi pre päť osôb. Celý komplex je klimatizovaný, k dispozícii je menšia konferenčná miestnosť pre 50 osôb. Hotel poskytuje izbový servis, odnos batožiny, čistenie/pranie bielizne, možnosť internetového pripojenia. Ubytovanie: K dispozícii je niekoľko rôznych typov ubytovacích jednotiek – od štúdií cez superior štúdiá, suity až po VIP suity. Všetky sú vkusne dekorované, dvojlôžkové s možnosťou tretieho lôžka alebo prístelky,

priestranné, zariadené tradičným dreveným nábytkom. Sú vybavené samostatnou klimatizáciou, majú kúpeľňu (sprcha alebo vaňa/WC/fén), niektoré apartmány majú 2 kúpeľne. Každý typ izby má chladničku, kuchynku s kávovarom (s výnimkou VIP suít), priamu telefónnu linku, TV/SAT, rádio, trezor. Neodmysliteľnou súčasťou je balkón alebo terasa s príjemným posedením, s nádherným výhľadom na more a celú Kalderu. Superior štúdiá majú čiastočne oddelenú spálňu a obývaciu časť, suity majú oddelenú spálňu. Navyše v suitách je jacuzzi. Najluxusnejšie typy VIP suít majú na balkóne aj privátne vyhrievané jacuzzi pre dve osoby. Stravovanie: Bez stravy. Raňajky za príplatok – rozšírené kontinentálne formou bufetu. Náš názor: Hotel, v ktorom sa snúbi romantika prostredia a ostrovné tradície s vymoženosťami a pohodlím súčasnej doby. Najromantickejšia dovolenka akú si len dokážete predstaviť! Západ slnka zo santorinskej Kaldery je obraz, na ktorý sa nezabúda. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

 

 

 

 Santorini | 123

nádherný výhľad na more 2 deti zadarmo


pri mori

náš tip

deti zadarmo

bazén

strava

hotel

MEDITERRANEAN ROYAL Oficiálna kategória: Kapacita: 61 izieb a suít Poloha: V letovisku Monolithos boli postavené dva hotely zo siete Mediterranean Group of Hotels – Mediterranean Royal a v jeho susedstve Mediterranean Beach. Hotel Mediterranean Royal leží v upravenej záhrade, asi 250 m od štrkovo-pieskovej pláže. Návštevníci majú možnosť vo veľkej miere využívať služby oboch hotelov. Do letoviska Kamari vzdialeného asi 1,5 km alebo do mesta Fira sa hoteloví hostia môžu odviesť aj hotelovým minibusom, ktorý premáva niekoľkokrát denne.

Vybavenie / Šport / Zábava: 24 hodinová recepcia, zmenáreň, trezor na recepcii, bezdrôtové pripojenie na internet (WiFi) s možnosťou zapožičania notebooku, obchod so suvenírmi, požičovňa áut a mopedov, čistiareň, izbový servis. Bazén s lehátkami a slnečníkmi, detský bazén a detské ihrisko, sedem vonkajších jacuzzi, sauna, fi tness, tenis, minifutbal, basketbalové/volejbalové ihrisko. Raňajková hala (obedy a večere sa podávajú v hlavnej reštaurácii hotela Mediterranean Beach), hlavný bar a bar pri bazéne. Na pláži vodné športy alebo potápanie (za poplatok). Plážové uteráky zadarmo (vratná záloha). Ubytovanie: Priestranné, vkusne zariadené izby pre 2-4 osoby sú klimatizované, majú kúpeľňu (sprcha alebo vaňa/WC), fén, TV/SAT, telefón, trezor (za príplatok) a chladničku. Na balkóne alebo terase každej izby je posedenie s výhľadom do areálu alebo do záhrady. Detská postieľka na vyžiadanie zadarmo. Stravovanie: Bohatý all inclusive. V hlavnej reštaurácii sa počas večere u pánov vyžadujú dlhé nohavice. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

2 deti zadarmo

124 | Santorini

  

  

  

  

 

Náš názor: Priateľská atmosféra, pohostinnosť a profesionálne vedenie sú jeho hlavnými znakmi. Hotely sú známe tým, že ponúkajú najširšie služby spomedzi všetkých hotelov na Santorini.

all inclusive raňajky (8,00-10,00) – americký bufet, obed (13,00-15,00) a večera (20,00-22,00) formou bohatého bufetu v hlavnej reštaurácii (M.Beach) skoré kontinentálne raňajky (7,008,00) podávané v prípade skorého odchodu, obedové balíčky v prípade celodenného výletu – potrebné objednať večer predtým na recepcii zmrzlina (10,00-22,00), teplé a studené občerstvenie v baroch (10,00-22,00) – toasty, bagety, sezónne ovocie počas podávania jedál nealkoholické a miestne alkoholické nápoje, domáce víno, pivo, džúsy v baroch počas otváracích hodín nealkoholické a miestne alkoholické nápoje, víno, pivo, filtrovaná káva, grécka káva, frappé, čaje popoludňajší čaj, káva, koláčiky (17,00-18,00) (za príplatok aj espresso, cappuccino, káva freddo v hlavnom bare) denne fľaša vody na každej izbe všetky nápoje podávané po 22,00 sú za poplatok slnečníky a lehátka na pláži a pri bazénoch vonkajšie jacuzzi v Royal hoteli tenis, basketbal, fitness (M. Royal), plážový volejbal (M.Beach)


výhľad

na more

priamo na pláži

náš tip

deti zadarmo

bazén

strava

hotel

MEDITERRANEAN BEACH Oficiálna kategória: Kapacita: 72 izieb a suít Poloha: Hotel z radu Mediterranean Group of Hotels leží v priamom susedstve hotela Mediterranean Royal, hneď na tmavej štrkovo-

pieskovej pláži. Pestovaná záhrada so záplavou bugamvílií, dva veterné mlyny a niekoľko samostatných budov pripomínajú malú grécku dedinku. Hotelový hostia majú možnosť využívať aj služby hotela Royal. Vybavenie / Šport / Zábava: 24 hodinová recepcia, zmenáreň, trezory na recepcii, obchod so suvenírmi, požičovňa áut a mopedov, čistiareň, izbový servis. Priestranná hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou, hlavný bar a bar pri bazéne. Olympijský bazén s lehátkami a slnečníkmi, detský bazén, špeciálny bazén pre bábätká, sauna, tenis, minifutbal, basketbalové ihrisko, plážový volejbal. Na pláži vodné športy a škola potápania (za poplatok). Plážové uteráky zadarmo (vratná záloha). Ubytovanie: Izby pre 2-4 osoby sa nachádzajú v hlavnej budove alebo v jednotlivých bungalovoch. Všetky sú vkusne zariadené, klimatizované, vybavené kúpeľňou (sprcha alebo vaňa/WC), fénom, TV/SAT, telefónom, trezorom (za

all inclusive All inclusive služby sa v plnej miere zhodujú s hotelom Mediterranean Royal.

príplatok) a chladničkou. Z balkónov či terás s posedením je výhľad na more. Detská postieľka na vyžiadanie zadarmo. Stravovanie: Bohatý all inclusive. V hlavnej reštaurácii sa počas večere u pánov vyžadujú dlhé nohavice. Náš názor: Vynikajúca atmosféra, priateľský a ochotný personál, poloha priamo na pláži – vhodné na rodinnú dovolenku hoci aj s malými deťmi. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  

 

 

2 deti zadarmo

Santorini | 125


Letovisko Perissa-Perivolos

Na opačnej strane skaly Mesa Vouno – za letoviskom Kamari – s malým bielym kostolíkom pritisnutým k jeho strmým skalám, sa rozprestiera vyhľadávaný turistický rezort – Perissa s časťou Perivolos. Je to menšie a trochu pokojnejšie letovisko, jeho popularita však stúpa každým rokom. Dlhá pláž Perissy je charakteristická tmavým hrubozrnným pieskom s množstvom slnečníkov a lehátok. Dlhá pobrežná promenáda sa síce pýši dobrými reštauráciami, príjemnými barmi a neodmysliteľnými obchodíkmi so suvenírmi, no stále si zachováva pokojnejší ráz. Malých i veľkých návštevníkov určite poteší vodný park v jednej z bočných uličiek. Hlavným orientačným bodom dedinky je kostol Sv. Kríža s piatimi modrými kupolami, stojaci v centre Perissy. Pri prechádzke po promenáde je zjavné, že majitelia kaviarní a taverien súperia, ktorá z nich bude mať krajší dizajn a viac klientov. Tu môžete nakupovať, prechádzať sa, leňošiť na pláži alebo sa autobusom odviezť do ktorejkoľvek časti ostrova – veľmi dobré autobusové spojenie je nielen do hlavného mesta, ale aj do ostatných väčších dedín.

hotel výhľad

na more

VILLA ATLANTIS BEACH 

priamo na pláži

deti zadarmo

bazén

strava

Oficiálna kategória: B Kapacita: 33 izieb a štúdií Poloha: Pastelovo sfarbené budovy hotela Atlantis Beach stoja v najkrajšej časti letoviska Perissa – Perivolos. Hotel patrí do lokálnej rodinnej hotelovej siete Meltemi Resort a od pláže s tmavým pieskom oddeľuje budovy len hotelový bazén a pobrežná promenáda. Centrum letoviska Perissa s početnými kaviarňami, barmi, tavernami a obchodíkmi je vzdialené necelých 10 minút chôdze. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou (24 hodín), zmenáreň, raňajková miestnosť, TV miestnosť, trezor (za príplatok), požičovňa áut a mopedov. Bazén s oddelenou časťou pre deti, lehátka a slnečníky pri bazéne zadarmo, snack bar pri bazéne. Internet, fax servis, kopírovanie, čistiareň, žehlenie bielizne – všetko za poplatok. Na pláži môžete vyskúšať aj vodné športy alebo sa vyšantiť v menšom vodnom parku –

vzdialenom asi 250 m. Ubytovanie: 2-3 lôžkové izby sú zariadené v tradičnom ostrovnom štýle. Niektoré izby majú murované lôžka, iné z tepaného kovu, ozdobené hodvábnym baldachýnom. Všetky izby sú klimatizované, majú kúpeľňu (sprcha alebo vaňa/WC), chladničku/minibar, TV/SAT, telefón, rádio. Štúdiá disponujú aj kuchynkou so základným vybavením.

Nechýba balkón alebo terasa s výhľadom na more alebo do areálu. Detská postieľka na vyžiadanie. Stravovanie: Raňajky formou amerického bufetu. Náš názor: Útulný hotel v pokojnom prostredí vhodný tak pre páry (svadobná cesta), ako i pre rodiny s deťmi. Mimoriadne lákavá je tmavá piesková pláž, ktorá sa tiahne niekoľko kilometrov – jedna z tých, ktorými je Santorini povestné. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

126 | Santorini

  

  

  

  

 


apartmány

ATHANASIA Kapacita: 12 štúdií a apartmánov Rodinná atmosféra a domácke prostredie vládne v apartmánovom komplexe Athanasia, v letovisku Perissa. Pestrofarebná budova je postavená v typickom santorinskom štýle s oblúkmi. Celý areál je doplnený peknou

dekoráciou a vkusnými doplnkami. V strede je bazén so sladkou vodou a pri vstupnej bráne je snack bar so širokou ponukou nápojov. Pri bazéne sú k dispozícii lehátka a slnečníky (pre hostí domu zadarmo), nechýba posedenie v tieni striešky. Izby sú situované na prízemí s terasou alebo na prvom poschodí s balkónom (niektoré izby majú spoločný balkón). Orientované sú prevažne na bazén, prípadne majú výhľad do okolia. Štúdiá pre 2-3 osoby a mezonetové apartmány

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

pre 4 osoby sú zariadené dreveným alebo kovovým nábytkom, k vybaveniu patrí kuchynka s chladničkou, základným riadom, televízorom a sprchou/WC. Klimatizácia a trezor sú za príplatok. Na pláž Perissa sa od domu dá dostať niekoľkými spôsobmi – dve najjednoduchšie možnosti sú popri letných domoch alebo popri vodnom parku – vzdialenosť 120 -150 m. Plážová promenáda plná lákadiel je od domu len na skok.

2 deti zadarmo

štúdiá

HALARIS

náš tip

Kapacita: 9 štúdií a 1 apartmán Dom Halaris bol postavený v typickom santorinskom štýle. Biely aparmánový dom s modrými okenicami a výraznými oblúkmi stojí v letovisku Perissa, od pláže s hrubozrnným čiernym pieskom vo vzdialenosti cca 150 m. Približne v rovnakej vzdialenosti sa začína aj atraktívna promenáda lemovaná obchodmi, tavernami a kaviarňami. Na prízemí sa nachádza

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

spoločenská miestnosť. Hostí čakajú 2 a 3-lôžkové štúdiá a jeden 4-lôžkový apartmán (všade pevné lôžka). Všetky izby sú mimoriadne priestranné a presvetlené, vybavené kuchynským kútom, chladničkou, základným riadom, TV a sprchou/WC, balkónom. Na mieste je možné doplatiť si klimatizáciu. Na poschodí je priestranná spoločná terasa na slnenie a relax. Ak počas dovolenky navštívite dedinku Monolithos, neobíďte známu rybársku tavernu patriacu majiteľovi štúdií Halaris.

Santorini | 127


Letovisko Kamari

Kamari je väčšie a hektickejšie letovisko s 2 km dlhou čiernou štrkovo-kamienkovou plážou premiešanou s hrubozrnným pieskom. Za dávnych čias bývalo prístavom hlavného mesta ostrova. Práve tu, na strategicky vhodnom mieste, boli v 9. st. pred n.l. položené základy Antickej Thiry – nálezy z vykopávok sú uložené v múzeu vo Fire. Na organizovanej pláži je možnosť venovať sa vodným športom, alebo len tak oddychovať v tieni slnečníka a pozorovať obrysy ostrova Anafi. Severná strana pláže je prírodná, bez komerčných doplnkov – sú tu miesta pre všetky chute. Promenáda, lemujúca pláž, je ráno tichá a len pomaly sa prebúdza do nového dňa. Večer však ožíva stovkami turistov, ktorí sa radi zastavia na dobrú večeru v niektorej z vychýrených taverien. Obchodíky so suvenírmi, oblečením, početné bary a kluby dotvárajú atmosféru rušného letoviska. Asi v strede promenády vedie ulička do centra dediny s námestím s ďalšími obchodmi, kde pulzuje i život domáceho obyvateľstva. Kamari má výborné a pomerne lacné autobusové spojenie s hlavným mestom a ďalšími zaujímavými cieľmi jednodňových výletov.

hotel

SUNSHINE výhľad

na moreOficiálna kategória: Kapacita: 35 izieb priamo na pláži

Poloha: V atraktívnom letovisku Kamari – známom svojou 2 km dlhou čiernou pieskovou plážou, ktorá je v určitých častiach posiata

deti zadarmo

bazén

hotel dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava

ALKYON 

Oficiálna kategória: Kapacita: 22 izieb Poloha: Takmer na konci letoviska Kamari, v kľudnom prostredí, vo vzdialenosti cca 150 m od tmavej pláže s hrubozrnným pieskom a prímesou kamienkov, bol postavený hotel Alkyon. Tento malý hotelík je typickým príkladom rodinného „biznisu“ – o jeho prevádzku sa stará manželský pár s dcérou. Od rušného centra je vzdialený cca 400 m – dostanete sa tam aj prechádzkou po pláži. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

128 | Santorini

  

  menšími kamienkami, stojí hotel Sunshine. Tento malý rodinný hotelík oddeľuje od spomínanej pláže len pešia promenáda. Letisko sa nachádza vo vzdialenosti 6 km a hlavné mesto Fira, s ktorým ho spája pravidelná autobusová doprava, je vzdialené cca 14 km. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia s lobby a TV/SAT, internet, trezor (za poplatok), raňajková miestnosť, reštaurácia, snack-bar, bar pri bazéne, bazén na poschodí s jacuzzi a terasou na slnenie (lehátka a slnečníky zadarmo). Na pláži ponuka vodných športov. Spomínaný snack-bar a reštaurácia sú priamou súčasťou promenády – pre príjemnú atmosféru ich okrem hotelových hostí radi navštevujú aj iní dovolenkári. Ubytovanie: Izby pre 2-3 osoby sú vkusne zariadené, k ich vybaveniu patrí klimatizácia, TV, hudobný kanál, chladnička, telefón,

Vybavenie / Šport / Zábava: Klimatizovaná recepcia, hala s TV/SAT, raňajková miestnosť, vnútorný bar. Hneď pri vchode víta hostí upravená záhrada s bazénom s lehátkami a slnečníkmi okolo. Pri bazéne sa nachádza aj bar. Ubytovanie: Izby pre 2-3 osoby sú jednoducho zariadené, k ich vybaveniu patrí klimatizácia, TV, telefón, chladnička, kúpeľňa so sprchou/WC, fén a balkón so sedením s výhľadom do okolia alebo na bazén. Niektoré izby majú aj bočný výhľad na more. Trezor je za poplatok. Stravovanie: Raňajky – rozšírené kontinentálne formou bufetu. Možnosť doplatiť si večere v taverne Dimitris – hneď oproti hotelu (predjedlo pre 2 osoby, šalát

kúpeľňa so sprchou/WC, fén a balkón s výhľadom na more alebo okolie. Časť hotelových izieb prešla rekonštrukciou. Detská postieľka na vyžiadanie zadarmo. Stravovanie: Raňajky formou bufetu. Náš názor: Vynikajúci raňajkový hotel v atraktívnom, rušnom letovisku, dáva možnosť svojim návštevníkom ochutnať grécke špeciality v nespočetných tavernách nachádzajúcich sa v blízkom okolí. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

pre 2 osoby, hlavný chod – výber z 10 jedál, dezert, 1 fľaša vody pre 2 osoby). Náš názor: Rodinné prostredie, stála prítomnosť majiteľov, výborná poloha – odporúčame tým, ktorí preferujú kľudnejšiu dovolenku, pričom sa večer radi zabavia v neďalekom rušnom centre.


O GRÉCKYCH ZVYKOCH ZBLÍZKA...

Grécko, krajina mnohých kostolíkov, plná tradícií a zvykov. Gréci sú hrdý národ patriotov, silní vlastenci, ktorí nedajú dopustiť na svoju bohatú históriu a kultúru. Dodnes dodržiavajú svoje zvyky a tradície. Tie sa líšia od regiónu k regiónu, ale národná jednota je všade očividná. Grécka pravoslávna viera má predovšetkým na vidieku a ostrovoch výrazný vplyv. Preto počas vášho cestovania a dovolenkovania nezabudnite spoznávať a odhaľovať aj túto zaujímavú stránku gréckeho života, ich zvyky a tradície.

„Prika“ = veno pre nevestu Aká by to bola svadba bez vena? Keď si mladá grécka žena nájde toho pravého „Herkula“ prípadne neodolateľného „Adonisa“ a rozhodne sa povedať mu svoje áno, prvou dôležitou vecou, ktorú je potrebné riešiť, je jej veno. I keď v dnešnej dobe to už nie je nevyhnutné, Gréci sa držia tradície. Veno je vždy inej hodnoty a jeho veľkosť závisí od toho, aká bohatá je rodina nevesty. Keďže väčšina gréckych žien obľubuje háčkovanie, je isté, že veno bude okrem iného obsahovať rôzne vyšívané obrusy, obrúsky, šatky aj posteľné dekoratívne prikrývky.

Grécka svadba Svadba v Grécku je posvätný akt spojenia muža a ženy. Pozostáva z troch častí - posvätenie prsteňov, posvätenie venčekov na hlave nevesty i ženícha a nakoniec tanec Isaia, kedy mladomanželia prejdú trikrát okolo oltára a všetci prítomní na nich hádžu ryžu a kvety ako symbol bohatstva a šťastia. Keď sa pár zasnúbi, nosia na ľavej ruke zlaté obrúčky. Počas svadobného obradu si pár navzájom prehodí tie isté obrúčky na pravú ruku. Po skončení ceremónie, šťastní mladomanželia prijímajú gratulácie od rodín a známych. Nasleduje oslava, veľká, hlučná, plná dobrého jedla, pitia a zábavy. Na gréckych svadbách sa bežne zabáva 500 až 1000 hostí. V Grécku je zvykom, že mladomanželia sú

poslední, ktorí z oslavy odchádzajú, preto musia vydržať až do úplného konca. Grécka tradičná svadba zvykne trvať aj tri dni.

Krstiny Ďalšou dôležitou udalosťou Grékov sú krstiny. Symbolizujú vstup dieťaťa medzi kresťanov. Deti môžu byť pokrstené v akomkoľvek veku, no najčastejšie je to v období 9 až 24 mesiacov. Počas krstu v pravoslávnom kostole kňaz trikrát ponorí nahé dieťa do teplej vody zmiešanej s olivovým olejom. Každým ponorením odoženie zlých duchov diabla a potom odstrihne dieťaťu malý chumáč vlasov. Stať sa krstným rodičom je považované za veľkú česť. Zároveň je to však aj finančne náročné, keďže okrem oblečenia na krstiny musia dieťaťu darovať aj zlatý krížik a pre jeho matku zlaté šperky. Krstní rodičia väčšinou financujú celú ceremóniu v kostole a zabezpečujú potreby dieťaťa ešte niekoľko rokov. Hrdý grécky otec podľa zvyku platí následnú veľkolepú hostinu, podobnú tej svadobnej.

Ženy oblečené v čiernom Keď zomrie člen rodiny, grécke ženy na znak smútku chodia oblečené v čiernom 1 až 3 roky. V prípade manželovej smrti musia ženy nosiť čierne oblečenie až do konca života. Jedinou výnimkou je situácia, ak sa žena opäť vydá a odo dňa svadby môže znova nosiť akékoľvek oblečenie. U mužov je to iné, 40 dní nosia čiernu stuhu okolo ramena a nemôžu sa holiť na znak samoty. Po ich uplynutí nastáva „prebudenie“, prestane sa nosiť stuha a muž sa môže opäť oholiť. Vo väčších mestách sa tento smútočný ceremoniál až tak striktne nedodržiava, ale na ostrovoch a v dedinách sa neodvážia porušiť tieto dlhoročné tradície.

Kafeneion Kaviareň výhradne pre mužov v strednom a vyššom veku, jedno z najobľúbenejších a najdôležitejších miest Grékov, kde trávia veľa času, popíjajú kávu, hrajú karty a stolovú hru „tavli“ a vedú nekonečné debaty na najdôležitejšie témy akými sú politika, futbal, ženy. Tu si vymieňajú navzájom názory (väčšinou hlučne), odovzdávajú si rady a snažia sa zmeniť svet...

Protistresové korálky „komboloj“ Táto hračka je určená poväčšine pre gréckych mužov. Korálky navlečené na šnúrke si grécki muži prehadzujú a točia v jednej ruke okolo prstov alebo posúvajú korálky po jednom medzi prstami. V zmysle gréckeho pohodového životného štýlu si takto odbúravajú stres a vnútorný nepokoj, prípadne sa takto snažia obmedziť nadmerné fajčenie „zamestnaním rúk“. Komboloj (foto hore) je vďačným darčekom, veľakrát sú korálky vyrobené z drahých kameňov či so znakom obľúbeného futbalového tímu.

Tradičný grécky tanec Pravá grécka oslava sa nezaobíde bez tradičnej hudby a tanca. Existuje množstvo gréckych ľudových tancov. Sú väčšinou dominantou mužov no samozrejme, že aj ženy tancujú. Ide o tance sólové prípadne kolové, líšia sa rytmom a tempom. Najznámejšie sú zembetico – muž tancuje sólo vyjadrujúc svoje pocity, nálady, dáva najavo utrpenie a vnútorné napätie. Hasapiko je tanec dvoch alebo viacerých mužov, ktorí sú blízko pri sebe s rukami na pleciach. Rebetica je moderný mestský štýl hudby. Objavil sa začiatkom minulého storočia a zahŕňa krásne piesne o láske, samote, smútku, smrti, sú plné emócií a utrpenia.

Buzuki club Typicky grécky podnik, v ktorom naživo vystupujú známi grécki speváci spolu s kapelou. Názov podniku je odvodený od slova „bouzouki“, čo predstavuje grécky hudobný nástroj v tvare mandolíny, vydávajúci ťahavé hypnotizujúce tóny. Ak sa k nemu pridajú aj ostatné nástroje spolu so spevákmi, vytvoria nezabudnuteľný zážitok. Atmosféru dopĺňajú kvety, ktoré si môžete zakúpiť a na znak obdivu ich hodíte na pódium spevákovi a celej kapele. K dobrej zábave nesmie chýbať kvalitný alkohol, ak ste väčšia partia, objedná sa hneď celá fľaša whisky alebo Metaxy. Po pár pohárikoch sa pódium začne zapĺňať divákmi, ktorí predvedú svoje tanečné schopnosti.


Lesbos

... touto cestou sa Vám chceme celá rodina poďakovať za príjemné prežitie dovolenky s vašou CK, s ktorou navštevujeme krásne Grécke destinácie. V poslednom katalógu ste ponúkali ostrov Lesbos autobusom / loďou. Ďakujeme za Vaše ozaj dobré služby a veríme, že budeme rok čo rok s Vami obdivovať krásy Gréckych ostrovov. Vaši verní klienti


J

edinečný a nezabudnuteľný. Taký je Lesbos. Ostrov plný farieb, vôní, neuveriteľných kontrastov a fascinujúcich prekvapení. Rozmanitý, romantický, s panenskými zákutiami, historickými a prírodnými unikátmi. S malebnými horskými dedinkami i s turistickými letoviskami zachovávajúcimi si grécky ráz. A predovšetkým ostrov lásky, kde milujete a ste milovaní. Lesbos, Lesvos, Mytilene, Eressos... To je len niekoľko mien, ktoré si za celé stáročia vyslúžil 3. najväcší grécky ostrov nachádzajúci sa len 10 kilometrov od tureckého pobrežia. Na ploche 1 630 km2 sa rozkladá celý svet v malom – s vlastnou históriou, kultúrou, umením, priemyslom. Nádherný hornatý ostrov je tvorený bridlicami, mramormi a vulkanickými horninami, vďaka čomu sa tam vyskytujú početné termálne pramene a dostatok zelene. Kým svahy zdobia rozsiahle olivové háje a husté píniové lesy, pobrežiu, dlhému 370 km, dominujú nádherné pieskové pláže povestné svojou čistotou, napríklad Vatera, Varia, Aghios Isidoros, Skala Eressou, Molyvos, Petra, Thermi a Anaxos, ako aj idylické zákutia nedotknuté turistickým ruchom. Lesbos – to je však aj vôna vychýreného mimoriadne kvalitného olivového oleja, slávneho lesboského ouza Plomari, lahodného syra či povestných sardiniek z Kalloni. No rovnako i spev cikád, ktorému kontrujú ovce a somáriky, dotvárajúce kolorit tohto rôznorodého ostrova. Lesbos vždy bol a dodnes je ostrovom umenia. Veď podľa antických mýtov sa práve tu narodili múzy. Okrem iného sa preslávil ako rodisko známej antickej poetky Sapfó (asi 612 – 580 pred naším letopočtom). Svoju vášnivú poéziu venovala ženským obdivovateľkám, ktoré ju na ostrove obklopovali. Zrejme práve tu sa ukrýva pôvod výrazu lesbický. S Lesbosom sa spájajú aj mená ďalších slávnych osobností, napríklad Odysea Elytisa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru z roku 1978, či maliara Theophila Hajimichalla, jedného z najslávnejších gréckych umelcov. Bohaté tradície, folklór, keramika, rezbárstvo… Domáci skutočne majú byť na čo pyšní. Ostrovnú históriu dopĺňajú aj kresťanské a byzantské kostoly, zachovaný svetoznámy rímsky akvadukt v dedinke Morie, početné rímske, neskôr turecké kúpele. Hlavné

5

tipov

>> prechádzky uličkami čarovného Molyvosu >> café bary v Skala Eressos obmývané morskými vlnami >> lisovňa olivového oleja – múzeum v Agia Paraskevi >> morské špeciality v miestnych tavernách, najmä sardinky zo zálivu Kalloni >> kalíšok vychýreného miestneho ouza Plomari

mesto Mytilini s prístavom je ozajstným centrom juhovýchodu a celého ostrova. Predstavuje fascinujúcu zmes európskej architektúry a Blízkeho východu. Jeho nezabudnuteľnú atmosféru vytvárajú zachované turecké stavby a impozantné vily v štýle „Belle epoque“, úzke uličky, obchodíky, taverny, kaviarničky, ale aj postarší páni posedávajúci v prístave sledujúc lode križujúce more medzi Lesbosom a blízkym Tureckom. Južnej časti ostrova dominujú dva hlboké zálivy Kalloni a Gera a pohorie Mt. Olympos. Tu treba spomenúť najmä mesto Plomari, preslávené v celom Grécku kvalitným ouzom a historicky zachovalou najznámejšou fabrikou na pálenie ouza. Za návštevu rozhodne stojí aj novootvorené múzeum histórie a výroby g Paraskevi – do olivového oleja v dedinke Agia ch h kamenných skladov olív pôvodných starých a lisovní je citlivo zabudovaná najmodernejšia obrazuje celý proces výroby od technika, ktorá zobrazuje ovanie, predaj a distribučné kanály zberu, výkup, lisovanie, ho oleja. na predaj olivového trova Severnej časti ostrova ý, kraľuje stredoveký, amfiteátrovo postavený Molyvos, ozajstnáá

vyhlásilo za Geopark. Približne pred 24 miliónmi rokov došlo v tejto oblasti k mohutnej sopečnej erupcii a popol pochoval ihličnany a sekvoje. Dodnes sa zachovali skamenené zvyšky ich kmeňov. Významným centrom tejto časti Lesbosu je Eressos malebným námestím, maličkými kaviarňami, rodinnými „psarotavernami“ a neďalekou plážou Skala Eressou dlhou 2,5 km. Pobrežná cesta z tejto pláže do čarovného mestečka Sigri, rodiska múz, je zážitkom ako z westernu. Prašná cesta plná zákrut, stúpaní, klesaní je obklopená len skaliskami odlet dĺžka pobytu s roztrúseným Bratislava 10/11 nocí stádom oviec Praha 10/11 nocí či kôz. Dnes sídli Brno 10/11 nocí

Skala Molyvos Sykaminia Petra Anaxos

Odchody zo Slovenska

Sigri Skamenelý les

perla Lesbosu s unikátnou Skala Eressou pevnosťou nou a nenapodobiteľnou atmosférou. Celé kamenné kou pamiatkou mesto je historickou COm. Neďaleko Molyvosu chránenou UNESCOm. bivé prímorské mestečko Petra, sa rozkladá pôsobivé pína vysoká strmá skala. Na jej nad ktorým sa vypína vrchole stojí večerr nádherne osvetlený Kostol Panny a. Márie Glikofilousa. h d a po ich h zdolaní d l Vedie k nemu 103 schodov sa vám naskytne nádherný výhľad na celé okolie. Turistov čoraz viac priťahuje aj susedné kľudnejšie letovisko Anaxos s kilometrami krásnych pláží a krištáľovočistým morom. Centrom tejto časti ostrova je mesto Kalloni. Táto oblasť je azda najbohatšia na kláštory a kostoly. Cesta z Kalloni smerom na západ sa zmení z malebnej zelene na dramatickú jazdu v zajatí skál – miestami holých, miestami posiatych len machom či nízkymi suchými bylinami. V tejto časti ostrova sa nachádza jeden zo svetových unikátov – Skamenelý les, ktorý UNESCO

Skala Kalloni Mytilene Agiassos

Vatera

Plomari

f a stretávajú ú v Sigri únia Sapfó sa tam lesbicky orientované páry. Nachádza sa tam aj druhý najväčší prístav rybárskych lodí a nádherné pieskové pláže. K vyhľadávaným miestam ostrova patria aj termálne kúpele. Renovované antické kúpele v Thermi, kde uctievali bohynu Artemis, populárne za čias Otomanskej ríše, sú dodnes veľkým lákadlom Lesbosu. Prírodné pramene s liečivými účinkami sa nachádzajú aj v Gera, Eftalou, Thermi, Polichnito či Lisvori. A na svoje si prídu na Lesbose aj vyznávači turistiky. Túry sa dajú podnikať hádam odvšadiaľ a všade...


Letovisko Molyvos Architektonický štýl Molyvosu (nazývaný aj Mithymna) je živým dôkazom bohatej histórie tohto miesta. Mestečko pripútané ku kopcu, na ktorom stojí byzantský hrad – pevnosť s úžasným výhľadom na more a turecké pobrežie si dodnes zachováva rovnaký ráz ako pred dvoma storočiami, keď mu vládli Turci. Túto dominantu, ktorú z troch strán obkolesujú malebné ulice, kde domy stoja natesno jeden vedľa druhého a medzi nimi sa kľukatia len „kalderini“ – úzke kamenné cestičky, si nie raz prichádzajú vychutnať turisti z celého ostrova. Aj keď sú mešťanské domy postavené z kameňa a dreva, každý si zachováva osobitý architektonický štýl s jedeným spoločným znakom – vyčnievajúci balkón s nádherným výhľadom. Bohatá minulosť je prameňom inšpirácie mnohých umelcov, ktorí sem prichádzajú tvoriť svoje diela. Taverny, rybárske reštaurácie a obchodíky okolo prístavu vytvárajú počas večerov romantickú atmosféru. Na dlhej kamienkovej pláži, ocenenej modrou vlajkou, nájdete organizované i naturálne časti s možnosťou kúpania a netradičnou scenériou stredovekého pozadia. Priaznivci gréckej hudby si určite prídu na svoje počas večerných koncertov, ktoré sa v lete organizujú na nádvorí zrekonštruovanej pevnosti. Okrem výbornej akustiky v netypickom prostredí zážitok z koncertu umocní aj pohľad z výšky na more a vysvietený kamenný Molyvos.

hotel

OLIVE PRESS výhľad

na moreOficiálna kategória:  Kapacita: 41 izieb priamo na pláži

deti zadarmo

bazén

strava

Poloha: Priamo na pláži mesta Molyvos, ktorú tvoria prevažne malé kamienky, stojí hotel Olive Press. Do centra mestečka sa dá dostať ani nie po 100 m chodníkom popri pláži a plážových reštauráciách. Ako hovorí názov hotela – vznikol zo starej lisovne olív, čoho dôkazom je aj starý komín v jeho areáli. Vybavenie/Šport/Zábava: Recepcia s TV/SAT, bar na pláži, reštaurácia, parkovisko, bazén. Veľká plocha pri bazéne má lehátka, slnečníky a plážové uteráky – pre hostí zadarmo. Tenis i vodné športy na neďalekej pláži. Ubytovanie: 2-3-lôžkové izby s individuálnou klimatizáciou, kúpeľňa (sprcha/WC),

chladnička, fén, televízor, trezor (za príplatok). Hotel má niekoľko izieb s výhľadom na more (za príplatok) alebo izby s výhľadom do dvora a na okolie s príjemným chládkom celý deň. Niektoré izby sú bez balkóna, avšak túto skutočnosť netreba vnímať ako hendikep – veľká terasa a aj celý komplex má toľko možností na romantické posedenie a relax, že návštevníci obvykle ani netrávia čas v izbe. Stravovanie: Polpenzia – raňajky formou bohatého bufetu, servírovaná večera – 3 chody (šalát, hlavné jedlo – výber z troch možností, dezert). Náš názor: Úplne blízky kontakt s morom. V tomto hoteli sa hostia cítia ako originálni Gréci – len oni mávajú domy tak blízko pri vode. Hotel s vysokou úrovňou služieb, s veľmi príjemným personálom, ďalej od masového turizmu. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

štýlový hotel

132 | Lesbos

  

  

  

 
Letovisko Petra

Mestečko Petra (z gréčtiny „skala“) dostalo meno podľa strmej skaly, vysokej 27 metrov, ktorá kraľuje celému údoliu. Kostol Panny Márie Glykofilousa na jej vrchole je jednou z atrakcií celého Lesbosu – v stredoveku bol jedným z najdôležitejších na celom ostrove a dnes je chránenou historickou pamiatkou. Vedie k nemu 103 schodov. Pod ním sa v úzkych kamenných uličkách starej štvrti prepletajú turisti hľadajúci v obchodíkoch typické suveníry. Z malého, ale rušného centrálneho námestia s tradičnými domami vedú uličky do ukrytých častí Petry. Návštevníci si sediac na promenáde v malých tavernách môžu vychutnávať okrem výborného jedla aj nezabudnuteľné západy slnka. Na každom kroku narazíte na ouzérie s lesboským ouzom. Lesbos je predsa „kapitánom“ ouza. Pevnina sa stretáva s morom na dlhej pieskovej pláži s pestrou ponukou vodných športov a plážových barov, kde cena za slnečník a lehátko zahŕňa aj drink, ovocie alebo snack aj s donáškou k lehátku - tak tomu sa hovorí plážový all inclusive. Celý záliv je otvorený a chránený dvomi malými ostrovčekmi Agios Georgios a Psira. Určite zahrňte do svojho dovolenkového programu večerné či denné prechádzky v blízkom unikáte – v kamennom meste Molyvos..

hotel

PANORAMA 

výhľad

na more

Oficiálna kategória:  Kapacita: 40 izieb Poloha: Hotel Panorama tvorí niekoľko samostatných budov, postavených v štyroch úrovniach na úbočí mesta Petra. Od centra mesta je vzdialený 800 m a od pieskovej pláže ho delí len 150 m. Časť pláže pri hoteli Panorama je považovaná za najlepšiu pláž v Petre. Každý z domov ponúka panoramatický výhľad na more a na letovisko. Vybavenie/Šport/Zábava: Priestranná vstupná hala s recepciou, reštaurácia, bazén so slnečnou terasou a s lehátkami zadarmo, bar pri bazéne, TV kútik, knižnica/čitáreň, internet (za príplatok). Ubytovanie: Pohodlné izby pre 2 osoby Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

 

 

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

PANORAMA

s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu (sprcha/WC), priamu telefónnu linku, hudobný kanál, TV/SAT. Na vyžiadanie trezor (zdarma), chladnička (za príplatok) a klimatizácia (za príplatok). Detská postieľka na vyžiadanie. Pre našich hostí sú k dispozícii izby v novom bloku, ktorý je postavený

bazén

strava

takmer najvyššie a z balkónov a terás majú najkrajší výhľad. Stravovanie: Polpenzia - raňajky (rozšírený kontinentálny bufet), večera servírovaná šalát, hlavné jedno (výber z dvoch jedál), dezert (sladkosť alebo ovocie). Náš názor: Výborný rodinný hotel v najlepšej časti Petry, s krásnym výhľadom na more.

Lesbos | 133

od začiatku v ponuke CK Aeolus


Letovisko Anaxos

Rodiny s deťmi čoraz viac priťahuje letovisko Anaxos s dlhou piesočnatou plážou a krištáľovočistým morom, ktoré si udržuje kľudnú dovolenkovú atmosféru. Je typickým letoviskom s hotelmi, apartmánmi, reštauráciami a širokými možnosťami dennej i večernej zábavy. V Anaxose je ťažké odhadnúť vzdialenosti – napríklad ku pláži, keďže k nej vedú uličky, ktoré sa rôzne kľukatia pomedzi jednotlivé prázdninové domy. Popri pláži sa celým letoviskom tiahne promenáda s domácimi tavernami a zopár barmi. Po pláži sa dá prejsť až do susednej Petry (cca 2km), ktorá má už charakter mestečka so starou štvrťou. Aj keď Anaxos je stále miestom, ktoré je ideálne pre pokojnejšiu dovolenku, z roka na rok sa rozrastá a stáva sa z neho živé a obľúbené miesto turistov, dovolenkujúcich na ostrove Lesbos.

apartmány

BLUE SEA pri mori

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

Kapacita: 5 apartmánov Prízemné ružové domčeky stoja na začiatku Anaxosu, len asi 30 m od pieskovej pláže. Záhrada domu začína hneď za plážovou promenádou s početnými tavernami. Na priestranný pozemok je vchod cez samostatnú bráničku. Na hostí čakajú moderne a veľmi vkusne zariadené štyri 4-lôžkové a jeden 3-lôžkový apartmán, všetky s oddelenou spálňou pre dve osoby. Pre 3. a 4. osobu je v obývacej časti s kuchynkou a televízorom pripravený pohodlný rozťahovací gauč. Zaujímavosťou interiéru je drevené obloženie stropu. Nechýba kúpeľňa s WC, vo vybavení kuchynky je aj kávovar, digestor a samozrejme chladnička. Klimatizácia je za príplatok. Každý apartmán má samostatnú – priestrannú terasu s bočným výhľadom na more. Vďaka stromom, ktoré vás vítajú pri vchode do izieb, si môžete užívať tieň počas najhorúcejšej časti dňa. Ak sa vám kúpanie v mori žiada vymeniť za bazén, navštívte na plážovej promenáde kaviareň Tropicana (s bazénom), a tam môžete za konzumáciu využívať lehátka aj slnečníky. Večer ponúka kaviareň Tropicana príjemné posedenie p ý hitov. pri hudobnom mixe letných

bazén

vila BLUE SEA V letovisku Anaxos, na priestrannom pozemku apartmánového komplexu Blue Sea, stojí jedna samostatná vilka určená pre 2-3 osoby. Zabezpečuje dokonalé súkromie, keďže stojí trocha bokom a od ostatných apartmánov je oddelená stromami. Vila slúžila kedysi ako obydlie pre svojich majiteľov, ktorí sa rozhodli ju zrekonštruovať a poskytovať svojim hosťom. Je zariadená novým nábytkom a má dve izby – jednu spálňu s dvojlôžkom a obývaciu miestnosť, ktorá disponuje gaučom pre 3. osobu. V obývacej miestnosti sa nachádza aj kuchynka s vybavením, chladnička, TV. Samozrejmosťou je kúpeľňa / WC, fén a samostatná terasa ukrytá v chládku stromov pred horúcim slnkom. Klimatizácia je možná za príplatok. Piesočnatá pláž je vzdialená len 30 m. Návštevníci vily môžu využívať bazén za konzumáciu v cafe/bare Tropicana hneď vedľa na plážovej promenáde. Je to dobrá voľba pre všetkých, ktorí hľadajú súkromie, pohodu, relax a more na dosah ruky.

134 | Lesbos


štúdiá

MICHELLE I

výhľad

na more

Kapacita: 14 štúdií Dve rovnaké budovy štúdií Michelle sú postavené v miernom svahu nad Anaxosom a vďaka tomu ponúkajú ponad strechy domov kúzelný výhľad na celý záliv a more. V každej budove je k dispozícii sedem štúdií a pred nimi stojí bazén s barom. V jednej z tých budov budú ubytovaní aj naši hostia. Štúdiá Michelle sú obkolesené bujnou záhradou a množstvom zelene. Útulné izby sú čiastočne zrekonštruované, zariadené dreveným nábytkom. Poskytujú ubytovanie pre 2-3 osoby, každé z nich má televízor, kuchynský

náš tip

deti zadarmo

bazén

kút s chladničkou (v rámci vybavenia je aj kávovar a rýchlovarná kanvica), priestrannú kúpeľňu/WC. Trezor a klimatizácia sú za poplatok. Z priestranného murovaného balkóna si môžete užívať výhľad na blankytné more. Cestou zo štúdií Michelle na hlavnú pláž letoviska Anaxos, ktorá je vzdialená cca 300 m, natrafíte hneď na spodku svahu na reštauráciu „Michaelis Coffee“, ktorú prevádzkujú vaši aktuálni domáci.

štúdiá

ANAXOS BEACH Kapacita: 12 štúdií Uprostred veľkej záhrady plnej olivovníkov, krov a kvetov v kľudnom prostredí, asi 70 m od atraktívnej pláže sa nachádzajú

domčeky Anaxos Beach. Do centra Anaxosu je vzdialenosť 200 m a k najbližšiemu supermarketu je to cca 250 metrov. Pri vchode vás víta exotická palma, studnička a pastelovo sfarbená poschodová budova. Ubytovanie je pripravené v 2-3 lôžkových štúdiách (manželská posteľ a klasická posteľ alebo tri oddelené postele). V záhrade nájdete ešte jeden menší domček s dvomi

pri mori

dobrá cena

deti zadarmo

3-lôžkovými štúdiami. Zariadené sú jednoducho, ale útulne, dreveným nábytkom, kuchynským kútikom (dvojplatnička, základný riad, chladnička), sprchou/WC. Vybavenie dopĺňa televízor a za príplatok klimatizácia. Každé štúdio ma vlastný balkón alebo terasu, niektoré izby na poschodí majú výhľad na more. Blízkosť mora, pekné prostredie, starostliví majitelia, atraktívne letovisko Anaxos – to všetko sľubuje príjemne strávenú dovolenku.

Lesbos | 135


štúdiá náš tip

dobrá cena

HARRIS Kapacita: 14 štúdií Malý komplex štúdií Harris je obklopený

deti zadarmo

bazén

štúdiá náš tip

dobrá cena

FILOXENIA Kapacita: 8 štúdií Grécke slovo „Filoxenia“ znamená

bazén

štúdiá náš tip

PARADISE

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

domami a chránený vysokými i menšími stromami. Ak by na pieskovú pláž viedla priama cesta, dostanete sa tam po 100 m, keďže sa však kľukatí pomedzi iné vidiecke domčeky, je to približne 400 m. Obchody a iné možnosti začínajú už po niekoľkých metroch od pláže, takže si po ceste môžete kedykoľvek oddýchnuť v kaviarničke či zastaviť sa v minimarkete na malý nákup. Izby v dvoch budovách sú moderne zariadené, jedna z nich poskytuje ubytovanie v štúdiách pre 2-3 osoby. V 3-lôžkových štúdiách je manželská posteľ a samostatná klasická posteľ. Každá izba

má kuchynku so základným vybavením (aj čajník), trezor, kúpeľňu (sprcha/WC) a samostatný balkón. Možnosť klimatizácie za príplatok. K domu patrí aj bazén, kde sa môžu hostia schladiť a okúpať v sladkej vode a tiež snack bar, v ktorom dostanete malé občerstvenie či osviežujúci nápoj. Dom stojí v oáze kľudu a dobré služby znásobuje aj stála prítomnosť majiteľov. Odporúčame ako náš tip!

„pohostinnosť“ a v tomto ohľade určite nebudete sklamaní. Majitelia domu bývajú priamo v susedstve a naozaj sú starostliví a pohostinní. Okolo nájdete množstvo kvetov rôznych druhov v pestrých keramických kvetináčoch, kry a stromy. Kľudné prostredie vhodné na dokonalý relax. Jednoposchodová budova pastelovej farby poskytuje ubytovanie v jednoduchých, ale príjemných a útulných štúdiách. Na prízemí sú 4 dvojlôžkové štúdiá, na poschodí sú okrem 2 štúdií pre dve osoby aj 2 trojlôžkové. Zariadené sú dreveným

nábytkom, patrí k nim vlastná kuchynka s chladničkou a základným riadom, kúpeľňa/WC, samostatný balkón alebo terasa. Na poschodí nájdete aj veľkú spoločnú terasu. Na pláž sa dostanete uličkami pomedzi domy približne po 400 m a ak sa vám nebude chcieť ísť k moru, v susednom apartmánovom dome Harris je k dispozícii bazén.

Kapacita: 6 štúdií a 1 apartmán V susedstve domu Harris smerom k moru, v letovisku Anaxos, stojí dom Paradise. Prízemnú zástavbu obklopuje záhrada s rôznymi stromami a olivovníkmi, ktoré zabezpečujú v teplých letných dňoch príjemný chládok. Dom poskytuje ubytovanie v piatich štúdiách pre 2 osoby, v jednom štúdiu pre 3 osoby a v jednom apartmáne s oddelenou spálňou pre 4 osoby. Všetky izby sú zariadené prevažne dreveným nábytkom v tradičnom rustikálnom štýle, majú kuchynský kútt s dvojplatničkou

136 | Lesbos

a základným riadom, chladničku, kúpeľňu/ WC a terasu. Starostliví majitelia sa starajú o príkladnú čistotu izieb. Klimatizáciu je možné doplatiť si na mieste. Od pláže s tavernami a barmi je vzdialený asi 400 m a k najbližšiemu obchodu je to asi 100 m. H Hostia domu môžu využívať bazén v dome Harris, ktorý je vzdialený len 50 m.


Výlety

DIVOKÝ ZÁPAD – alebo Wild West – aj takéto pomenovanie by sme mohli dať tomuto výletu. Na cestu vyrazíte v ranných hodinách a prvou zastávkou bude kláštor Moni Limonos. V areáli nahliadnete do dvoch múzeí – jedno je cirkevné – s množstvom zachovalých ikon, písomností a relikvií, v druhom je zbierka ľudového umenia. Do kláštora majú povolený vstup len páni, dámy si zatiaľ môžu pozrieť kostol. Potom pokračujete ďalej na západ, kde navštívite malebnú vnútrozemskú dedinku Vatoussa. Pomaly sa dostanete k svetovému unikátu zaradenému do zoznamu UNESCO – Skamenelému lesu (Petrified forest). Na záver zaslúžený oddych v čarokrásnom letovisku Skala Eressou, spojený s obedom a kúpaním či slnením na jednej z najkrajších pláží ostrova. BARBEQUE NA LODI – plavba z Molyvosu pozdĺž severného pobrežia Lesbosu. Obľúbený výlet loďou, kde môžete podľa nálady leňošiť na palube, kúpať sa či šnorchlovať a sledovať podmorský život v Egejskom mori. Výlet je korunovaný chutným obedom podávaným na lodi alebo na niektorej z pláží – vynikajúce grilované špeciality doplnené vínom pre dospelých a nealkom pre deti.

GRÉCKY VEČER V PETRE – mnohí dovolenkári si nevedia predstaviť dovolenku v Grécku bez gréckeho večera. Vynikajúce grécke špeciality, víno, ukážka gréckeho folklóru, podmanivé grécke melódie, tanec a veselá zábava počas celého večera. TURECKO – v ranných hodinách plavba z Mytilini do tureckého mesta Dikili, výhodné nákupy v tureckom bazáre. Navštívite aj antické mesto Pergamon (kedysi súčasť starobylého Grécka). S jeho menom sa spája aj vynájdenie pergamonu – obdoby papyrusu, ktorého dovoz bol zakázaný počas roztržiek medzi členmi egyptského rodu Ptolemajovcov. SAFARI NA SOMÁRIKOCH – výlet do najkrajších miest severnej časti ostrova, s nádhernou scenériou, obed v dedine Vafios. Cesta cez divoké kopce, kde si nepochybne každý z turistov urobí nezabudnuteľné zábery fotoaparátom či kamerou. TRADIČNÉ DEDINKY – návšteva tradičných dediniek v severnej časti ostrova, nákup keramiky či suvenírov v tradičných dielňach. Prehliadka kostola Taxiarchis, obed v Skala Sikaminias. Návšteva múzea olív sa oplatí!

Lesbos | 137


Letovisko Skala Kallonis

Prímorská dedinka Skala Kallonis leží 4 km južne od trhového mestečka Kalloni - jedného z najdôležitejších dopravných uzlov ostrova Lesbos. Delí sa na dve časti – centrálnu časť s atraktívnym prístavom, kde rybári lovia hlavne sardinky a je vhodným miestom na prechádzky a druhú hotelovú časť. V centre nájdete malé námestie s niekoľkými reštauráciami, kaviarňami a fontánkou. Nechýba aj miestna pekáreň a obchodíky so všeličím. Hotelová časť letoviska vyrástla na začiatku dedinky, s výhodným prístupom k dlhej širokej pieskovej pláži s možnosťou vodných športov či ihriskom pre deti.

pri mori

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

hotel

MALEMI bazénOficiálna kategória:  Kapacita: 31 izieb strava

Poloha: Približne 300 m od centra mestečka Skala Kallonis, 4 km od mesta

Kalloni a 300 m od piesočnatej pláže stojí niekoľko budov hotela Malemi. Meno dostal z iniciálok krstných mien troch dcér majiteľa a je typickým príkladom rodinného biznisu. Vybavenie/Šport/Zábava: Recepcia s priestranným lobby s krbom a s rôznymi typmi posedení, TV/SAT kútik, internetový kútik, bar, raňajková sála s vonkajšou terasou, reštaurácia, vnútorný snack bar, kaviareň, bazén (lehátka a slnečníky zadarmo), detský bazén, bar pri bazéne. Športoví nadšenci tu nájdu tenisový kurt, stolný tenis, telocvičňu, pre relax saunu, jacuzzi, turecké kúpele, masáže, obrie šachy a nechýba ani detské ihrisko.

all inclusive raňajky (07,30 – 10,00), obed (12,30 – 16,00), večera (20,00 – 22,00) formou bufetu miestne, rozlievané nealkoholické a alkoholické nápoje (víno, pivo, ouzo) do 23,00 čaj, káva, koláčiky (15,00 – 18,00) zmrzlina pre deti do 12 rokov stolný tenis, basketbal, tenis, plážový volejbal, sauna (1 hodina denne)

Ubytovanie: Takmer všetky 2-lôžkové izby sú zrekonštruované (s možnosťou 1-2 prísteliek), niektoré s murovanými posteľami, s kúpeľňou/WC, chladničkou/minibarom, TV/SAT, fénom, telefónom. Sú klimatizované, s možnosťou prenajať si trezor (za príplatok). Všetky izby majú balkón (na prízemí sú terasy s priamym východom do bezpečnej záhrady – ideálne pre deti). Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Príjemný hotel v blízkosti jedného z najatraktívnejších miest ostrova Lesbos. V roku 2007 bol hotel kompletne zrekonštruovaný. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

jediný hotel na Lesbose, kde sa oplatí all inclusive

138 | Lesbos

  

  

   
„Bolo by jednoduchšie spočítať zrnká piesku

než druhy gréckych vín“. Vergilius súčasnosti už dávno nereprezentuje Retsina. Vinárstvo v tejto krajine urobilo veľký pokrok a produkuje sa tu čoraz viac značiek, ktoré obstoja aj v medzinárodnej konkurencii. Geografické aj klimatické pomery v jednotlivých častiach Grécka sú rozmanité – v krajine sa pestuje vyše tristo odrôd viniča a vinohrady pokrývajú takmer 130 tisíc hektárov úrodnej pôdy. Vinič rastie takmer všade – na plochom pobreží, na strmých horských stráňach, v macedónskych horách aj na kamenistej a vulkanickej pôde na ostrovoch. Existujú veľké rozdiely – od najchladnejších horských vinohradov v Macedónii, kde hrozno nemusí ani riadne dozrieť, až po Krétu, kde leto prináša päťmesačné intenzívne horúčavy a suchá, osviežené len morským vánkom. Po celej krajine je veľa oblastí, kde sa viniciam darí výnimočne dobre. Len zopár najdôležitejších:

V

o víne je pravda – nie všetci vedia, že toto najznámejšie porekadlo o víne pochádza z antického Grécka. Hovorí sa, že starí Gréci pestovali vínnu révu už niekoľko storočí pred Kristom, dávno predtým, ako sa víno vôbec objavilo v dnes najslávnejších svetových vinárskych oblastiach. Grécko je miestom, kde sa narodil boh úrody a vína Dionysos. Preto niet divu, že grécke vína patria roky medzi najlepšie na svete a právom sa objavovali na stoloch popredných európskych panovníkov. Pestovanie viniča a pitie vína bolo oddávna neoddeliteľnou súčasťou gréckej kultúry – zo začiatku sa považovalo za posvätný a liečivý nápoj, neskôr sa stalo bežným pôžitkom. Grécke vína však v nedávnej minulosti nemali najlepšiu povesť. Vyčítala sa im najmä živicová príchuť – pri slovnom spojení grécke víno si mnohí predstavili najmä Retsinu. Lenže vína

Macedónsko na severe krajiny má najchladnejšie podnebie zo všetkých vinárskych regiónov Grécka. Drama a Kavala sú dve oblasti, o ktorých sa v poslednom čase hovorí ako o gréckom Bordeaux. Moderné grécke vína sa už dlhší čas produkujú na troch polostrovoch oblasti Chalkidiki. Tu má svoje sídlo veľkolepé vinárstvo E.Tsantalis. Rozsiahla vinárska oblasť v okolí Atén Attikis je známa produkciou Retsiny a bielymi odrodami Savatiano a Roditis. Severne od Atén ležia dve menšie oblasti – Thiva a Atalanti. Peloponéz – aj keď je približne 50 % miestneho hrozna určené na konzumáciu alebo na výrobu hrozienok, Peloponéz produkuje taktiež výborné vína. Príkladom je Nemea, čo je v podstate centrum produkcie červených vín. Iónske ostrovy – na Kefalónii sa tradične vyrábali vína z miestnej

odrody hrozna Robola, ktorého štandard sa v poslednej dobe veľmi zlepšil. Suché biele vína z tohto ostrova sú dnes elegantné a kvetnaté. Na ostrove Zakynthos dáva odroda Skiadopoulo obľúbené víno Verdea. Na Korfu prebiehajú rekonštrukcie starých vinárskych podnikov a budovanie nových so sebou určite do budúcnosti prinesie kvalitné vína. Egejské ostrovy – Kvalita vín z Egejských ostrovov bola vyhlásená už v antických dobách, keď vína z ostrovov Samos, Thassos a Kréta boli vyhľadávané až po byzantské obdobie. Aj dnes je Kréta významným producentom a každá piata fľaša vína v Grécku pochádza práve odtiaľ. Sladké a doliehované muškátové vína sú z ostrovov Limnos a Samos. Ostrov Rodos má tiež ideálne podmienky na vinohradníctvo – vraj najlepšie v celom Grécku. Unikátom v oblasti Egejského mora je ostrov Santorini – problém však je, že pre väčšinu vinohradníkov je pestovanie hrozna nerentabilným. Pestuje sa v extrémnych klimatických podmienkach, vínna réva je stočená do tvaru vtáčieho hniezda, aby čelila silným vetrom a výnosy sú niekedy len dve tony na hektár. Aj keď sú biele vína zo Santorini výnimočné, špecialitou ostrova je Vinsanto, ktoré sa vyrába z hrozna sušeného na slnku. Veľa by sa dalo napísať o gréckom víne – či už o histórii, pestovaní viniča, vinárstve alebo zvykoch pri jeho pití. Už v starovekom Grécku si ľudia užívali hostiny spojené s filozofovaním – tzv. sympóziá – na ktorých sa popíjalo víno vždy zmiešané s vodou v pomere 2:3 s cieľom nenechať sa opantať týmto lahodným mokom. Človek, ktorý sa na takejto hostine nezriadene opil, bol nadlho znemožnený. Dnes si dopriať miestne biele či červené vínko považuje väčšina turistov za neoddeliteľné spríjemnenie dovolenky v Grécku. V zahraničí sa tieto vína nepresadia, ale výrobcom to neprekáža – väčšina produkcie sa v regióne aj vypije. Ale pozor! Ak Vám niekto pri stole povie: „Vale neró sto krasi sou“ (voľný preklad – pridaj si vodu do vína), nie je to kompliment, ale znak, že sa vám zrejme rozviazal jazyk viac, ako sa vašim spolustolovníkom páči.


Skiathos

Lalaria


V rovnomennom hlavnom meste ostrova sa so zotmením svetlá rozsvecujú a v trendových letných baroch upravujú vankúše na mäkkých pohovkách pre prvých zákazníkov vracajúcich sa z pláží ešte so slanou príchuťou na telách. Skiathos otvára náruč zábavy pre všetkých. Nenadarmo ho samotní Gréci nazývajú VIP ostrov. Vyhľadáva ho totiž grécka smotánka i televízne hviezdy. Nielen kvôli jeho elegantným butikom či nočným podnikom, ale aj kvôli kultúrnym akciám a najmä idylickým zlatistým plážam. Klenot vsadený do blankytných vôd Egejského mora, umelecké dielo stvorené samotnou prírodou... ostrov slnka, opojných vôní gurmánskych

4

tipy

>> plávanie a opaľovanie na preslávenej pláži Kukunaries >> ostrov Tsougria >> gyros na Papadiamantisovej ulici v hlavnom meste >> kláštor pri hlavnom meste

zážitkov, ostrov idylických i kozmopolitných pláží... Skiathos môže byť naozaj miestom vašich snov. Aj keď turizmus je na Skiathose len nedávnym fenoménom, rozširuje sa veľmi rýchlo a komercializácia tohto malého ostrova dosahuje úroveň porovnateľnú so zvučnými menami ostrovov ako Santorini, Korfu, Rodos či Mykonos. Na ploche necelých 46 km2 vytvára úchvatný obraz žiarivo bielych domcov s červenou škridlou, kvetmi pretekajúcich pestrých balkónov, trblietavých modrých zálivov a zelených sviežich kopcov. Centrom nočného života i nákupov je hlavné mesto ostrova. Módne butiky na ulici Papadiamantis sú takmer identické s tými v Aténach. Mesto láka na potulky labyrintom romantických uličiek za sprievodu vábivých gréckych melódií. Skiathos nemá infraštruktúru iných ostrovov ov – tradičné dedinky tu takmer neexistujú. Domáci ci obyvatelia sa sústreďujú v hlavnom meste Skiathos, ktoré sa v lete mení na rušné turistickéé centrum. Za návštevu určite stojí dom gréckeho ho spisovateľa Alexandra Papadiamantisa, ktorý zvečnil atmosféru, zvyky a tradície milovaného ostrova v mnohých zo svojich ojich krátkych poviedok. k. Malý polostrov Bourtzi rozdeľuje prístav hlavného mestečka Kukunaries Skiathos na dve časti. Kedysi tu stála pevnosť, dnes však slúži ako kultúrne centrum ostrova. V meste, ale aj po celom ostrove, sa nachádza dza mnoho kostolov a kláštorov,

zachovalých z čias tureckej okupácie. V hlavnom meste stojí Katedrála s množstvom ikon a svätých relikvií. Z kostolov Agios Fanourios a Agios Nikolaos si môžete vychutnať nádherný výhľad na hrad, ktorý po stáročia slúžil obyvateľom ako útočisko pred nájazdmi pirátov a Turkov. Oplatí sa navštíviť aj kláštor Evangelistria, postavený asi 4 km od mesta a významný kláštor Panagia Kounistra vo vnútrozemí, venovaný patrónke ostrova Skiathos. Jedným z hlavných dôvodov, prečo na Skiathos prichádza rok čo rok množstvo turistov, sú jeho nádherné pláže. Na ostrove je ich vyše 60 a väčšina z nich bola ocenená modrou vlajkou. Hlavná cesta sa vinie od mesta Skiathos južným pobrežím ostrova v dĺžke približne 15 km až k preslávenej pláži Kukunaries. Anglickí touroperátori ju zaradili do rebríčka Top 10 najkrajších svetových pláží. Celé južné pobrežie je lemované očarujúcimi malými zálivmi a plážami, ľahko dostupnými i bez vlastného dopravného prostriedku. Na trase pozdĺž pobrežia má totiž miestny autobus okolo päťdesiat zastávok, a tak môžete deň za dňom objavovať všetky krásne miesta: Megali Amos, Vassilias, Achladies, Tzaneria, Kanapitsa, Kalamaki, Agia Paraskevi, Platanias, Troulos. Na západe ostrova ležia ďalšie lákavé pláže – Banana Beach či Aghia Eleni pre nudistov. Dostanete sa sem peši, autom alebo člnmi, ktoré každý deň vychádzajú z prístavu hlavného mesta Skiathos. Člny sú najlepším dopravným prostriedkom za atraktívnymi plážami na severe ostrova ukrytými medzi skalami: Xámeno, Megalos Yialos či vychýrená Lalaria, ktorá je považovaná za poznávací plážový artikel Skiathosu. Pôsobivé strmé skaly sa zabárajú hlboko do mora a vytvárajú nezabudnuteľnú scenériu.

Lalaria Modrá jaskyňa

Vasilias

Platanias

odlet Bratislava Praha

dĺžka pobytu 10/11 nocí 10/11 nocí


náš tip

bazén

strava

hotel

MANDRAKI VILLAGE BOUTIQUE 

Oficiálna kategória: Kapacita: 38 izieb

hotel, kde bol ubytovaný štáb a produkčný tím filmu Mamma Mia.

Poloha: Hotel Mandraki Village je postavený ani nie 250 m od krásnej piesočnatej pláže Kukunaries a neďaleko od hlavného mesta. Na spomínanú pláž sa dostanete po ceste okolo jazera Strofilia. V pešom dosahu sa nachádzajú aj ďalšie známe pláže ako Banana Beach, Aghia Eleni a Mandraki Beach. V roku 2006-2007 bol hotel kompletne zrekonštruovaný a tvorí ho 8 dvojposchodových rôznofarebných budov rozprestierajúcich sa v záhrade

142 | Skiathos

plnej olivovníkov, kvetov, kríkov a ibištekov, na ploche 10 000 m2. Okolité bary a reštaurácie sú vzdialené cca 500 m. Hneď pred hotelom je autobusová zastávka, a tiež minimarket a požičovňa bicyklov. Vybavenie / Šport / Zábava: Menšia recepcia, lobby vo francúzskom štýle, izbový servis, možnosť internetového pripojenia v lobby, á la carte reštaurácia „Elia’s“, ktorá je určená nielen pre hotelových hostí, „White“ bar. Bazén s oddelenou časťou pre deti, lehátka a slnečníky sú pri bazéne zadarmo. Slnečná terasa na opaľovanie, na ktorú nadväzuje gril terasa. Uprostred záhrady sa nachádza detské ihrisko. Hotel organizuje raz za týždeň gril party s gréckou hudbou. Babysitting za poplatok. Približne 300 m od hotela nájdete centrum vodných športov (kanoe, windsurfing, vodné lyžovanie, požičovňa člnov...). Ubytovanie: Každá budova poskytuje iný typ izieb s originálnym dizajnom. Veľmi vkusne a moderne zariadené izby pre 2 osoby s možnosťou 1 prístelky majú kúpeľňu/WC, fén, LCD TV, chladničku, trezor (za poplatok), vysokorýchlostný internet, klimatizáciu a terasu s výhľadom do záhrady. Hotel disponuje aj suitami pre 4 osoby s oddelenou spálňou a suitami pre 3-4 osoby s opticky oddelenou spálňou, pričom pre našich hostí sú pripravené štandardné izby. Stravovanie: Raňajky formou amerického bufetu, večere – servírované menu v á la carte reštaurácii (predjedlo, šalát, hlavné jedlo – výber z 2 jedál, dezert) – za príplatok. Náš názor: Vkusný boutique hotel situovaný blízko krásnej pláže. Miesto kde sa stretáva

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

   

 

originálny štýl s jedinečnou prírodou. Vhodný pre relax, aj pre milovníkov aktívnej dovolenky. Pre zaujímavosť – v tomto hoteli bol ubytovaný aj štáb a produkčný tím filmu Mamma Mia.


výhľad

na more

pri mori

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

hotel

SKIATHOS PALACE 

Oficiálna kategória: Kapacita: 258 izieb Poloha: Na konci jedinej hlavnej cesty ostrova, v Kukunari Bay, sa na kopci rozprestiera areál tradičného hotela Skiathos Palace. Od hlavného mesta ho delí necelých 15 km. K hotelovej piesočnatej pláži Maratha vás zavedú schody, už po 150 m. Známa piesočnatá pláž Kukunaries je vzdialená len 250 m. Na obidve sa môžete zadarmo odviesť hotelovým mikrobusom, ktorý premáva v pravidelných časových intervaloch a niekoľkokrát denne vozí hotelových hostí aj do hlavného mesta Skiathos. Priamo pod hotelom nájdete aj zastávku autobusu. Vybavenie / Šport / Zábava: Priestranná recepcia s klimatizovaným lobby, požičovňa áut a motoriek, zmenáreň, trezor (za poplatok), vnútorný bar, bar pri bazéne situovaný na terase s výhľadom na pláž Kukunaries, Maratha bar na pláži. Hlavná reštaurácia – vnútorná (nefajčiarska) a vonkajšia na terase, á la carte reštaurácia „White View“ s panoramatickým výhľadom na more. Bazén so sladkou vodou, lehátka a slnečníky pri bazéne a hotelovej pláži Maratha sú zadarmo. Hotel poskytuje aj plážové osušky. Pre deti detské ihrisko, možný babysitting (za poplatok).

Pre šport a zábavu stolný tenis, tenis, možnosť jazdy na koni, kurzy potápania či vodné športy (za poplatok). Príležitostne sa organizuje grécky alebo iný tematický večer. Hotel disponuje aj kaderníckym salónom, nechtovým štúdiom, minimarketom, čistiarňou a internetovým kútom s WiFi pripojením, parkoviskom. Súčasťou hotela je aj 5 konferenčných miestností s kapacitou 1200 osôb. Ubytovanie: Štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek ( max. kapacita 3 dospelé osoby alebo 2 dospelí a 2 deti). Všetky izby sú klimatizované (s individuálnym ovládaním), majú TV/SAT, rádio, telefón, minibar, kúpeľňu s vaňou/ WC a balkón s výhľadom na more alebo na okolité kopce a záhradu. Hotel disponuje viacerými typmi izieb, ako sú superior a executive izby či suity. Stravovanie: Polpenzia – raňajky formou amerického

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  bufetu, večere – bohaté bufetové stoly. Náš názor: Hotel s tradične kvalitnými službami, v kľudnom prostredí s úžasným výhľadom na jednu z najkrajších pláži ostrova. Ideálne miesto pre páry hľadajúce romantiku, relax a zároveň aktívnu dovolenku so širokými možnosťami na okolitých plážach.

bazén

strava

pláž Kukunaries patrí medzi 10 najlepších pláží sveta

Skiathos | 143


výhľad

na more

priamo na pláži

deti zadarmo

bazén

hotel

KASSANDRA BAY 

Oficiálna kategória: Kapacita: 96 izieb Poloha: Priamo na pieskovo-kamienkovej pláži Vasilias Beach, v udržiavanej záhrade, je postavený príjemný trojposchodový hotel Kassandra Bay. Necelé 3 km ho oddeľujú od hlavného mesta Skiathos a od letiska asi 4 km. V blízkosti hotela sa nachádza aj autobusová zastávka. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia (24 hodín), klimatizované lobby s TV/

2 deti zadarmo

SAT v tradičnom ostrovnom prevedení s kamennými obkladmi, možnosť internetového pripojenia v celom hoteli (WiFi) (za poplatok), výťah, izbový servis, parkovisko, reštaurácia „Amvrosia“, á la carte taverna ponúkajúca grécke špeciality, bary „Aphrodite“ a „Pelagos“. Bazén so sladkou

vodou s oddelenou časťou pre deti, lehátka a slnečníky sú zadarmo. Pre deti herňa, stolný tenis, fitness. Možnosť vodných športov na pláži (za poplatok). Hotel disponuje aj konferenčnou miestnosťou s audiovizuálnym vybavím a kapacitou do 300 osôb. Ubytovanie: Komfortné izby pre 2 osoby s možnosťou jednej prístelky pre dieťa, a mezonety pre 2 - 4 osoby s klimatizáciou, kúpeľňou/WC, fénom, TV/ SAT, telefónom, minibarom, možnosťou internetového pripojenia (za poplatok). Hotel disponuje aj rodinnými izbami a junior suitami. Stravovanie: Raňajky formou amerického bufetu. Náš názor: Moderný hotel postavený priamo na pláži poskytujúci všetko pre vaše pohodlie. Čarovné prostredie, priateľský a srdečný personál. Hotel, kde môžete do sýtosti relaxovať a vdychovať jedinečnú atmosféru tohto miesta. Odporúčame aj pre náročnejších klientov. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

najnovší hotel na ostrove

144 | Skiathos

  

  

  

   


hotel

ATRIUM

výhľadna more

Oficiálna kategória: Kapacita: 75 izieb Poloha: Len 9 km od hlavného mesta je na kopci postavený malý luxusný hotel Atrium. Od piesočnatej pláže Platanias – Agia Paraskevi je vzdialený 150 m . Na prvý pohľad je zrejmé, že hotel Atrium je výsledkom práce skutočných odborníkov. Jeho tvorcami a majiteľmi sú manželia – architekti, ktorí ho obohacujú o originálne detaily. Atrium pozostáva z niekoľkých menších samostatných budov, postavených terasovite v rôznych úrovniach a zariadených v štýle tradičných materiálov – kameň, drevo, koža a ratan. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia s 24 hodinovým servisom, zmenáreň, parkovisko, izbový servis, práčovňa, požičovňa motoriek. Lobby, krbová miestnosť s TV, biliardová miestnosť, herňa. Vonkajšia a vnútorná reštaurácia, á la carte taverna, piano bar, snack bar pri bazéne, slnečná terasa s bazénom, lehátkami a slnečníkmi pri bazéne zadarmo. Pre deti detský bazén, detské ihrisko. Hotel disponuje aj saunou a menším fitness. V areáli hotela aj na izbách možnosť internetového pripojenia (za poplatok). Raz za týždeň

náš tip

deti zadarmo

bazén

strava

barbeque večer s gréckymi špecialitami. Ubytovanie: Veľmi vkusne zariadené izby pre 2 osoby, 3-4 lôžkové rodinné suity s opticky oddelenou spálňou (3. a 4. posteľ je oddelená priečkou a schodíkom), s centrálnou klimatizáciou (s individuálnym ovládaním). Každá izba má kúpeľňu/WC, fén, chladničku, TV/SAT, trezor (za poplatok). Klasické izby majú priestranný balkón s výhľadom na more (priamym alebo čiastočným), junior suity majú zväčša terasu, tiež s výhľadom na more. Každá suita má navyše vlastný bazén alebo jacuzzi.

Hotel disponuje aj mezonetmi pre 4-5 osôb (5.osoba – dieťa) so spoločným bazénom pre 2 izby. Stravovanie: Polpenzia formou bufetu, možnosť ďalšieho stravovania v á la carte taverne. Náš názor: Luxusný a veľmi priateľský hotel, kde je na prvom mieste pohodlie a spokojnosť hostí. Na všetko dohliadajú majitelia, ktorí pracujú priamo na recepcii hotela. Vychutnajte si dokonalú harmóniu modrej farby Egejského mora a zelene píniových borovíc! Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

   

 

nádherný výhľad na more

Skiathos | 145


Skopelos


V

tomto zelenom raji sa nadýchnete morského vánku, cítite jeho slanú chuť, vôňu oregána a tymiánu vznášajúcu sa vo vzduchu. Vidíte farebné okenice domov v prístave ako nespočetné množstvo gombíkov... Tu sa čas zastavil a nastúpila nostalgia... Hlboko vo vnútri sa zrazu prebudí túžba... zostať tu navždy. Krása tohto ostrova je zjavná už pri prvom zrakovom kontakte. Pri príchode loďou sa pred vami vynorí panoráma malebného hlavného mesta v náručí prístavu so žiarivobielym kostolíkom Panagia ston Pyrgo. Tento najfotografovanejší kostolík v Grécku je poznávacím znamienkom Skopelosu. Pre autentickú atmosféru ostrova vsadili americkí filmári dej slávneho muzikálu „Mamma Mia!“ s Meryl Streepovou a Piercom Brosnanom práve na Skopelos. A tak sa leto 2007 na Skopelose nieslo v znamení samých slávnych osobností, ktoré zatienili aj VIP auru susedného ostrova Skiathos.

Skopelos je kľudný, malebný ostrov, doposiaľ ušetrený od negatívnych prejavov masovej turistiky. Nemá letisko a dá sa naň dopraviť iba loďou zo susedného, aj keď menšieho ostrova Skiathos. Spolu s ďalším jeho susedom – ostrovom Alonissos a niekoľkými malými ostrovčekmi patrí do Morského chráneného parku Severné Sporady. Ekologické štandardy sú tu teda prísnejšie ako kdekoľvek inde v Grécku. Dĺžka ostrova je asi 45 km, šírka okolo 1012 km. Cesty sú v relatívne dobrom stave, no nie je ich veľa a hornatý terén znemožňuje dobrú dopravnú dostupnosť niektorých miest vo vnútrozemí. Severovýchodné pobrežie je strmé, tvoria ho väčšinou skalnaté útesy a jediná väčšia a prístupná zátoka je v hlavnom meste Skopelos. Juhovýchodné pobrežie má miernejší profil, cesta tu na niekoľkých miestach vedie takmer na úrovni mora a pláže sú dobre

6

tipov

>> pláž Limnonari – relax v reštaurácii s bazénom >> nudistická pláž Velanio >> hlavné mesto a jeho bary >> frappé v najsevernejšom letovisku Glossa >> 197 schodov ku kostolíku Agios Ioannis na severe ostrova kde sa natáčala svadobná scéna k filmu Mamma Mia >> pláž Kastani – kulisa k filmu Mamma Mia

dostupné. Na rozdiel od susedného Skiathosu Panormos má dlhú pláž s drobnými kamienkami, si ostrov zachoval tradičný charakter. Hlavné mesto krištáľovo čistým morom, s početnými tavernami patrí medzi mestské pamiatkové zóny, je hlavným a kokteil barmi priamo na pláži. Len 2 km od Panorprístavom ostrova a unikátnym príkladom pôvodnej mosu natrafíte na „ nekonečnú“ pláž Milia, najväčiu architektúry súostrovia Severné Sporady. Spleťou pláž ostrova, ktorá doslova ťahá oči žiarivou belobou úzkych kamenných uličiek s bielymi domami, okruhliakov. Mnoho ďalších pláží a zálivov v rôznych ovenčenými pestrofarebnými kvetmi sa môžete častiach tohto čarovného ostrova čaká na svojich túlať v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Objavíte návštevníkov – Kastani, Limnonari, Kanapitsa, Agios tu viacero kaplniek a kláštorov, zvyšky hradieb Ioannis, Agios Konstantinos, Mavraki, Karamoto, a mestského opevnenia. Hlavná promenáda mesteč- Spitalia. Skopelos, ale i susedný ostrov Skiathos, ka Skopelos sa tiahne popri prístave s kotviacimi preslávila filmová adaptácia slávneho muzikálu s nejachtami. Lemujú ju obchodíky miestnych umelcov starnúcimi piesňami skupiny Abba – Mamma Mia, s originálnymi unikátmi, ale aj s klasickými suvenírktorý sa v septembri 2007 natáčal práve tu. Aj vďaka mi, taverny, kaviarne, bary, dokonca jazzový klub. tomuto filmu sem prichádzajú turisti možno so skryV niektorých podnikoch hrá živá hudba a to nielen tou túžbou prežiť počas dovolenky časť romantickétypické grécke melódie, ale aj vážnu hudbu. Nie ho deja z muzikálu „Mamma Mia“. Vystúpiť na skalu je to žiadna masová zábava, nestretnete tu hlučné až ku kaplnke Agios Ioannis známej zo svadobnej davy anglických mládežníkov, ale skôr dvojice, ktoré scény či navštíviť ďalšie miesta, kde sa natáčalo – si sem prišli vychutnať úžasne čisté more, prírodné záliv a pláž Kastani, záliv Amarandos vedľa letoviska krásy, zeleň a autentickosť gréckeho ostrovného Agnontas alebo dedinku Glysteri s jej malou plážou. sveta. Druhým prístavom a zároveň druhým najväčOkrem toho nezabudnite na Skopelose zapáliť sviečším mestečkom ostrova je čarovná Glossa, 25 km ku so spomienkou na svojich blízkych v niektorom severne od Skopelosu. Podobne ako hlavné mesto z vyše 360 kostolíkov, ochutnať skopeloskú tiropitu je budovaná amfiteátrovite, obklopená borovicovým – zapečený, špirálovito stočený koláč z lístkového lesom, mandľovníkmi a platanmi. Možno no tu vidieť cesta plnený syrom feta a priniesť si domov sušené vplyvy macedónskej architektúry – biele ele domčeky slivky alebo borovicový med. Po mnohých žiadoss drevenými balkónmi a terakotovými škridlovými tiach našich klientov grékofilov sme strechami. V blízkosti prístavu nazývaného ného Lopo 2-ročnej pauze zaradili ostrov Skoutraki možete nájsť ruiny rímskych kúpeľov, peľov, anpelos opäť do ponuky. Keď ich tak tickú citadelu zo 4. st. p. n. l., ako aj zrúcaninu úcaninu očaril, aby sa tam mohli vrátiť. A tí svätyne bohyne Atény z 5. storočia. Nechýbajú echýbajú ostatní – aby ho mohli objaviť tu kaviarničky, taverny a obchodíky so suvenírmi. dušou. A zamilovať sa doňho. Na Skopelose nájdete niektoré z najkrajších ajších pláží a zálivov v Egejskom mori. Ak si prenajmete mete čln, Glosa naskytne sa vám možnosť zaplávať si k nádherným opusteným plážam. Autom, mopedom odlet dĺžka pobytu alebo autobusom, ktorý pravidelne premáva emáva medzi Bratislava 10/11 nocí Praha 10/11 nocí severným a západným pobrežím, objavíte víte už približne po 4 km od hlavného mesta jednu z najkrajších pláží ostrova, piesočnato – kamienkovú ú pláž Stafilos. Milies Susedná nudistická pláž Velanio s priezračnou zračnou vodou je ukrytá medzi brehmi ohraničenými ými bujnou Ag. Konstantinos vegetáciou. Cesta ďalej vedie do letoviska ska AgnonLimnonari tas – s malým prístavom, lemovaným borovicami Skopelos a pestrofarebnými rybárskymi člnmi. Tu sa cesta stáča do vnútrozemia a more re Odchody Agnontas z celého Slovenska sa objaví až v zálive Panormos. Dedina Stafilos


Výlety

OBJAVOVANIE PODMORSKÉHO SVETA – (Skiathos) – na lodi „Explorer 2“ sa vydáte do vôd Egejského mora a pod vedením profesionálnych inštruktorov sa môžete potápať či šnorchlovať. Zastávka na pláži Megas Gialos – priestor na šnorchlovanie, opaľovanie, kúpanie. Šnorchlovanie na pláži Lalaria, obed a posledná zastávka na ostrove Arkos s možnosťou potápania. OKRUH LOĎOU OKOLO OSTROVA – (Skiathos) – spoznávanie krás, pláží a prírody ostrova Skiathos počas plavby vo vodách Egejského mora. Uvidíte Modrú jaskyňu, pláž Lalaria, dedinku Kastro. Zastávka na pláži Asselinos – voľný program na obed a plávanie. Plavba pozdĺž pláží Banana, Mandraki a Kukunaries a zastávka na ostrovčeku Tsougria. SKRYTÉ SPORADY – (Skiathos) – výlet tradičnou rybárskou loďou „Kalypso“ na blízke ostrovy Arkos a Skopelos. Kúpanie a slnenie na známych plážach. Z HISTÓRIE SKIATHOSU – (Skiathos) – výlet vo večerných hodinách – návšteva kostola Ag.Taxiarchis, krátka prechádzka po Zoodohou Pigi, ku viniciam a záhradám kláštora Evangelistria Monastery, ochutnávka vína a miestneho tsipoura. OSTROVY SKOPELOS A ALONISSOS – (Skiathos) -výlet loďou na dva ostrovy zo súostrovia Sporady, spojený s návštevou historických a kultúrnych pamiatok. Plavba po vodách národného parku Alonissos. EGEJSKÝ RAJ – (Skopelos) – výlet loďou do najväčšieho gréckeho Národného Morského Parku, domova ohrozeného druha tuleňov a delfínov. Zo Skopelosu odchod na ostrov Kyra Panagia, návšteva kláštora Svätej Márie so sprievodcom. Po prehliadke kláštora obed na palube lode, príchod na pláž s voľným časom na kúpanie a slnenie. Loď prepláva pozdĺž východného pobrežia Alonissosu, návšteva „Modrej jaskyne“. Ďalšia zastávka je v Patitiri, kde môžete navštíviť starobylé mestečko Alonissos. TAJOMSTVO MESTA SKOPELOS – (Skopelos) – prechádzka po meste Skopelos so sprievodcom. Prechádzka kombinuje 3 rôzne aspekty života na Skopelose – môžete obdivovať miestnu

148 | Skopelos

architektúru domov a kostolov, zistíte niečo o živote miestnych obyvateľov a môžete si odniesť trocha z ich kultúry, náboženstva.. a určite sa dozviete zaujímavosti z natáčania filmu leta 2008 – MAMMA MIA. METEORA – (Skiathos aj Skopelos) – výlet začína na palube lode smer pevnina – prístav Volos. Odtiaľ pokračuje cesta autobusom cez mesto Larissa a Triakala až ku kláštorom (cesta trvá cca 2,5 hod). Akonáhle dorazíte na Meteory – ocitnete sa v inom svete. Skalné útvary ťahajúce sa až k nebu s historickými byzantskými kláštormi. Po návšteve kláštorov voľný čas na obed v dedinke Kalambaka. Návrat vo večerných hodinách. ATHÉNY – (Skiathos aj Skopelos) – výlet začína asi 2 hod. plavbou a pokračuje cestou autobusom do Atén. Okružnou jazdou sa vydáte okolo hlavných pamiatok (Parlament, námestie Syntagma, Univerzita) až dorazíte ku Akropole – prehliadka Parthenonu. Po prehliadke možnosť navštíviť múzeum a spraviť si niekoľko krásnych záberov. Návšteva časti Plaka s možnosťou zakúpiť si suveníry. Voľný čas na obed, návrat vo večerných hodinách. * Presné informácie o organizovaných výletoch na danom ostrove dostanete priamo na mieste – od pobytového delegáta.


výhľad

na more

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

hotel

OSTRIA 

Oficiálna kategória: Kapacita: 20 izieb Poloha: Na okraji dedinky Stafilos, asi 4,5 km od hlavného mesta bol postavený malý rodinný hotelík Ostria. Jeho budova je situovaná na kopci a poskytuje z terasy krásny výhľad na more. Pláž Stafilos (foto dole), s hrubozrnným pieskom a kamienkami, situovaná v nádhernom zálive chráneným pred vetrom, je dostupná po ceste z kopca, asi 350 m, pričom na poslednom úseku

cesty je krátke schodište. Vedľajší záliv Velanio ponúka pláž s jemným štrkom. Cestou späť natrafíte na originálnu grécku tavernu s jedinečným výhľadom na more. Do hlavného mesta sa dostanete miestnym autobusom – zastávka sa nachádza priamo pred hotelom. Vybavenie / Šport / Zábava: Hotel je jednoducho, ale vkusne vybavený – menšia recepcia, jeden centrálny trezor spoločný pre všetky izby, lobby s východom na terasu a raňajkovou miestnosťou, salónik, bar. Hotel disponuje pomerne veľkým bazénom so skokanským mostíkom, rozľahlou terasou s lehátkami a slnečníkmi zadarmo, snack barom pri bazéne, posedením. Neďaleko bazénu nájdete niekoľko preliezačiek pre deti. V spoločných priestoroch, v lobby a v salóniku je možnosť internetového pripojenia. Hotel má aj vlastné parkovisko a práčovňu. Ubytovanie: Zaujímavosťou hotela je, že každá izba má inú veľkosť, iné situovanie, iné celkové riešenie. Hotel poskytuje izby pre 2-3 osoby ( pre 3 dospelé osoby alebo 2 dospelé osoby s možnosťou prístelky pre dieťa – rozkladacia posteľ),

bazén

strava

ako aj priestranné rodinné izby pre 4 osoby (2 pevné lôžka + poschodová posteľ pre deti alebo manželská posteľ + 2 samostatné lôžka). K dispozícii je aj jedno 5-lôžkové štúdio. Všetky izby majú individuálnu klimatizáciu, TV, telefón, chladničku, kúpeľňu/WC (sprchovací kút). Z väčšiny izieb sa vám naskytne výhľad na more, z niektorých na okolie s bočným výhľadom na more a niekoľko izieb je otočených smerom na cestu. Stravovanie: Polpenzia – raňajky formou bufetu podávané v hoteli, večere servírované – v taverne pod hotelom. Aj keď hotel disponuje vlastnou kuchyňou, chceli sme vám ponúknuť možnosť ochutnať miestne špeciality v jednej z originálnych taverien. Náš názor: Nádherná pláž, prvotriedny výhľad a príjemné okolie hotela – miesto vhodné pre romantikov, pre ľudí túžiacich po kľude a odpočinku, ale aj pre rodiny s deťmi. Odporúčame prenájom auta za účelom objavovania ďalších krás ostrova. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

 

 

Skopelos | 149

exkluzivita len pre Aeolus


štúdiá pri mori

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

FILIO Kapacita: 10 štúdií a 1 apartmán Na začiatku malého letoviska Agnontas, 8 km južne od mesta Skopelos, asi 100 m od pieskovo-kamienkovej pláže (foto vpravo) stojí apartmánový dom Filio. Na prízemí sú umiestnené tri 2-lôžkové štúdiá, jedno 3-lôžkové a veľký 5-lôžkový apartmán s 2 oddelenými spálňami a samostatnou kuchyňou. Prvé poschodie je rovnaké, navyše tam nájdete jedno štúdio pre 2 osoby a pre 5 osôb je k dispozícii štúdio s čiastočne oddelenou spálňou (nižší múrik). Štúdiá/apartmán majú kúpeľňu (WC/sprcha), kuchynský kút so základným riadom, chladničku, ventilátor, TV, spoločný balkón/ terasu s posedením. Možnosť klimatizácie

štúdiá výhľad

na more

náš tip

GLYFONERI Oficiálna kategória: Kapacita: 7 štúdií a apartmánov Novopostavený dom Glyfoneri sa nachádza cca 300 m od naturálnej pláže v oblasti Agios Konstantinos (foto dole). Hneď

dobrá cena

deti zadarmo

GLYFONERI

úplne nový dom

150 | Skopelos

(len v niektorých izbách) za príplatok. Na terase pred domom je k dispozícii malá letná kuchynka s grilom, ktorú môžu využívať všetci hostia domu. Autobusová zastávka a najbližší supermarket sú vzdialené cca 100 m. Blízko pláže ponúka niekoľko taverien bezkonkurenčné morské pochúťky a miestne špeciality. Určite si nesmiete nechať ujsť krásnu a vyhľadávanú pláž v zálive Limnionari, ktorá je od Agnontasu

vzdialená asi dvadsať minút pešo. Tu sa môžete vykúpať v úplne pokojných vodách a slniť sa na pláži s jemným pieskom. Poloha domu je ideálna pre rodiny s deťmi alebo menšie skupiny ľudí.

pri príchode natrafíte na parkovisko pre hostí, z ktorého sa po schodoch schádza k „vyššiemu poschodiu. Tu sú situované dva štúdiá pre 2 osoby – jedno s možnosťou rozkladacieho lôžka pre dieťa, jedno štúdio a jeden apartmán pre 3 osoby. Všetky tieto izby disponujú vlastným balkónom s výhľadom na more. O poschodie nižšie – stačí prejsť niekoľko schodov – sú štúdiá pre 2-3 osoby s vchodom cez spoločnú terasu, ktorá ponúka skvelé posedenie a výhľad. Všetky izby majú klimatizáciu, TV, kúpeľňu/ WC, kuchynský kút so základným riadom, chladničkou, sušiak na bielizeň. Tento dom má vlastnú malú recepciu a majiteľ domu plánuje aj výstavbu bazénu a baru. Neďaleký minimarket patrí majiteľovi štúdií, ktorý ponúka svojim hosťom aj dovoz potravín na objednávku. Pláž je dostupná po málo frekventovanej ceste a blízkosť hlavného mesta priamo vyzýva k podvečerným prechádzkam. Jediné, čo vás v dome Glyfoneri môže „rušiť“, je zvuk morského príboja.


štúdiá

AEGEAN VIEW

výhľad

na more

Kapacita: 13 štúdií Približne 1,5 km od prístavného centra hlavného mesta a asi 1 km od jeho pevnosti sa nachádza Agios Konstantinos. Nad ním stojí atypická budova prázdninového domu Aegean View, ktorý ponúka veľkolepý výhľad na Egejské more. Trojposchodová budova terasovite postavená v kopci poskytuje ubytovanie v príjemných, moderne a útulne zariadených izbách. Hosťom sú k dispozícii

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

štúdiá pre 2-3 osoby. Všetky štúdiá majú kúpeľňu/WC, kuchynský kút so základným riadom, chladničku, telefón, TV, individuálnu klimatizáciu (zadarmo) a balkón alebo terasu. Majiteľ domu pán Lemonias ponúka svojim hosťom možnosť prenájmu auta. Neorganizovaná kamienková pláž Glyfoneri

úplne nový dom

je vzdialená asi 350 m. K ceste smerujúcej na pláž môžete zísť po príjazdovej ceste dolu kopcom alebo zdoláte asi 70 schodov zostupujúcich priamo od domu. Na nákupné možnosti natrafíte pri prechádzke do hlavného mesta. Neopakovateľný výhľad a príjemné ubytovanie si získajú priazeň každého návštevníka.

LIAGAS VILLAS PEFKIAS Complex Dve susedné vilky v tradičnom vidieckom štýle poskytujú panoramatický výhľad z priestrannej terasy na záliv s prístavom a hlavným mestom Skopelos. Každý dom s kapacitou 2-4 osoby. Úplne kľudné prostredie, bazén k dispozícii, auto alebo motorka sú nevyhnutnosťou a zároveň poskytujú nezávislosť.

Viac informácií na CD

Greek Villas Holidays

Skopelos | 151


pripomínajú skôr hustú zaváraninu. Nesmieme zabudnúť na grécky olivový olej, ktorý je veľmi kvalitný a lacnejší ako u nás doma. Okrem obchodov so suvenírmi sú tu aj obchody ponúkajúce kožené výrobky vysokej kvality (bundy, kabelky, opasky, peňaženky) a klenotníctva so zlatom a striebrom. Nakupovať sa dá veľmi lacno no zároveň aj veľmi draho v luxusných obchodoch s tovarom známych svetových značiek (oblečenie, obuv, kabelky, kozmetika).

Nákupy na grécky

spôsob Aká by to bola dovolenka bez nakupovania? Okrem krásnych zážitkov a spomienok si domov radi prinášame aj suveníry, darčeky pre rodinu a známych, prípadne malú pozornosť pre kolegov v práci. Grécko, ako krajina plná histórie a prírodného bohatstva, má čo ponúknuť. Každý si tu nájde niečo pre seba, od tých najlacnejších tovarov až po drahé módne kúsky, všetko na čo len pomyslí. Existuje nespočetné množstvo obchodov a obchodíkov so suvenírmi v každom kúte Grécka. Sortiment v nich je skutočne

152 | Aeolus 2009

bohatý. Ponúkajú ručne tkané koberčeky „flokati“ hýriace farbami. Sú chlpaté a používajú sa aj ako dekorácia na stenu alebo prikrývka postele. Pre ostrovy a malé dedinky sú typické vyšívané dečky, obrusy, poťahy, lemovky, ktoré zhotovujú prevažne grécke babičky odeté v čiernom počas klebetenia na priedomí. Známa je aj grécka keramika (sošky zobrazujúce grécke bohyne a bohov, vázy, misky, črepníky) farebné korále na prehadzovanie medzi prstami „komboloj“ – slúžia na skrátenie dlhej chvíle, drevorezby, a to najmä grécke sväté ikony. Obľúbené sú taktiež olivové mydlá, prírodná kozmetika obsahujúca výťažky z olív, morské umývacie huby, rôzne druhy korenia, vína a likéry, mandľové cukrovinky, želé, syry, grécky med „meli“ s príchuťou tymiánu, s orechmi či mandľami. Chutné sú grécke džemy z čerešní, sliviek, fíg, mandariniek, ktoré našincovi

Otváracia doba obchodov sa veľmi nedodržuje a odlišuje sa. Súvisí to s množstvom náboženských a štátnych sviatkov. No všeobecne sú obchody počas letnej sezóny otvorené od rána do približne druhej hodiny poobede, kedy Grékom začína ich známa odpoludňajšia „siesta“ – oddycho-


vý čas. Patrí to k miestnym zvyklostiam a vtedy ich nikto nemôže rušiť, vôbec ich netrápi čas, s ničím sa neponáhľajú. Obchody sú opäť otvorené asi od piatej popoludní až do neskorých nočných hodín. V pondelky, stredy a soboty sa obchody po čase siesty už väčšinou neotvárajú a v nedeľu sú lokálne obchody zatvorené. No existuje veľa výnimiek, najmä v turistických letoviskách

počas letnej sezóny. Odporúčame však, skôr ako sa vyberiete na nákupy, informovať sa priamo na vašom dovolenkovom mieste na otváracie hodiny obchodov. Letoviská, mestečká, grécke dedinky majú svoje obchodíky, stánky, minimarkety, supermarkety, predajne so značkovým

tovarom, prípadne veľké obchodné centrá. Obľúbené sú malé stánky takmer na každom rohu „periptero“, kde nakúpite okrem novín, časopisov, cigariet aj drobnosti ako bagety, nápoje, veľakrát potrebné papierové vreckovky, lístky na autobus, telefónne karty a veľa iných. Ich výhodou je, že sú otvorené takmer nonstop. Väčšina miest organizuje každý týždeň lokálne pouličné trhy, mnohé z nich sprevádzané aj slávnosťami s predvádzaním tradičných ľudových remesiel a zvykov. Možnosti nákupu v Grécku sú nekonečné.

niektoré obchody majú možnosť platby kreditnou kartou, no je dobre sa dopredu uistiť, či je takáto forma platby možná. Banky v Grécku bývajú otvorené v pracovné dni od pondelka do piatka len v dopoludňajších hodinách, popoludní sú väčšinou zatvorené.

U Grékov je známe, že pri nakupovaní sa treba riadiť heslom „Zjednávať, zjednávať, zjednávať!“ i keď zďaleka nie tak dramaticky, ako v afrických či arabských krajinách. Práve tu si môžete otestovať svoje vyjednávačské schopnosti. Predtým, než niečo kúpite, nezabudnite si tovar dôkladne prezrieť. Nebojte sa veľa vypytovať. Gréci vám radi a ochotne pomôžu, sú schopní zabezpečiť čokoľvek pre vašu spokojnosť. Ak ste zvyknutý na platbu kreditnou kartou, buďte pripravený, že na niektorých miestach, najmä na trhoviskách, budete môcť platiť jedine v hotovosti. Všeobecne v Grécku prevláda platba hotovosťou, bankomaty na výber peňazí nájdete vo väčších mestách alebo hoteloch vyššej kategórie. Aj

Suveníry vhodné pre najbližších: Pre otca

anízová pálenka ouzo, karty s obrázkami gréckych bohov

Pre mamu

nádherná kožená peňaženka, strieborný rámik na fotografiu

Pre starú mamu

prírodná morská špongia, olivové mydlo

Pre starého otca

fľaša Metaxy, „komboloi“ – grécka hračka pre mužov

Pre sestru

zlatá alebo strieborná retiazka/náramok, zvonkohra

Pre brata

netradičný šach, šál s futbalovým motívom obľúbeného družstva

Pre priateľa

kožený opasok, kožená bunda

Pre priateľku

zlaté náušnice, kožená kabelka

Pre tetu

kniha s receptami gréckej kuchyne, „brikki“ maličká džezva na prípravu gréckej kávy a k tomu balenie gréckej kávy

Pre najlepšiu kamarátku/kamaráta

kožené sandále, tričko s gréckym motívom, magnetka na chladničku s vtipným motívom

Pre deti

tričko príp. krátke nohavice, sandále na pláž, veselý plážový plášť

Pre seba

čokoľvek, čo sa Vám zapáči!!!

Aeolus 2009 | 153


Chalkidiki


Odchody

Thessaloniki

z celé celého ého Slovenska Sloven Slo S lovenska venska sk ka

Arnea Uranopolis Pyrgadikia

Vourvuru Athos

Vlastným auto aau autom utom tom m

Sarti

Polychrono Posidi

R

ušné i romantické pláže obmývané priezračnou vodou, zelené chrbty pahorkov pokryté hustým lesom a hlboké údolia. Bohaté olivové sady, dozlata sfarbené polia, byzantské kostolíky. Obraz dotvárajú dediny so stáročnou históriou a letoviská, v ktorých pulzuje život do neskorých nočných hodín. Chalkidiki – grécky raj, v ktorom sa môžete dosýta oddať životu i snívaniu. Stačí sa len natiahnuť, zaboriť prsty do rozpáleného piesku Už sedem sezón cestujeme s Vašou CK, touto cestou by sme Vám chceli vyjadriť vďaku za ďalšiu krásnu dovolenku v Sarti. Letovisko nás očarilo, takže už teraz rozmýšľame nad iným malebným kútom Grécka. Tešíme sa na ôsmu dovolenku s Vami. J. Šipoš s manželkou

Toroni a nechať si nohy zľahka omývať tyrkysovými vlnami mora. Poseidonov trojzubec – to Egejského mora sú tri prsty polostrova Chalkidiki – Kassandra, Sithónia, Athos. Rozprestierajú sa na severe Grécka, iba hodinu jazdy autom z Thessaloník a pripomínajú skôr ostrovy než pevninu. More ich omýva zo všetkých strán a dediny, ktoré ležia vo vnútrozemí prstov, nie sú od pobrežia vzdialené viac než 20 km. Spoločným rysom všetkých troch výbežkov je nádherná príroda – ale každý z nich si zachováva svoje špecifi cké črty. Na západnom pobreží Kassandry nájdete svoj pokoj v romantických zákutiach malých rybárskych dediniek, akými sú napríklad Siviri, Possidi, Fourka, Nea Skioni, Mola Kaliva alebo Lutra, kým na východnom si užijete ruch, zábavu i nákupy v moderne sa rozvíjajúcich letoviskách. Kalithea, Chanioti, Kriopigi, Pefkochori alebo Polychrono sú známe nielen dlhými zlatistými plážami, ale najmä čulým nočným životom. Ich početné reštaurácie a taverny vás určite zlákajú na

ochutnávku vynikajúcich gréckych špecialít, kvalitného vína či retsiny so špecifi ckou chuťou. Ak podniknete plavbu po Toronejskom zálive až do tzv. Pirátskej zátoky (Porto Koufo) ležiacej na najjužnejšom konci prostredného výbežku Chalkidík, vašu loď budú možno sprevádzať hravé delfíny. Sithónia je povestná divokosťou a drsnosťou prírody, niekoľkými príťažlivými menšími letoviskami ako sú Neos Marmaras, Toroni, Kalamitsi, Sarti či čarovné Vourvourou, členitým pobrežím s pieskovými plážami a vynikajúcimi rybárskymi tavernami. Najvýchodnejší výbežok Chalkidík – Athos je pod správou mníšskeho štátu; vstup na toto územie je povolený len za zvláštnych podmienok a len mužom. Prvé kláštory tu boli založené v 10. storočí a už o storočie neskôr bol vydaný zákaz vstupu žien na Svätú Horu – zákaz, ktorý platí dodnes. Z mestečka Uranopolis, ktoré je považované za bránu Athosu, sa výletné lode denne vydávajú na plavbu pozdĺž pobrežia a pred očami turistov defilujú obrazy kláštorov postavených na miestach, kde sa čas zastavil už pred dávnymi storočiami.

5

tipov

>> pláž Kavurotripes (v preklade „krabie diery“) >> plážový bar „Avato“ neďaleko Toroni >> objavte zálivy s piesočnatými plážami a rybárskymi tavernami – medzi Sarti a Toroni >> požičajte si auto a prebádajte vnútrozemie >> výlet loďou ku hore Athos


Výlety

PLAVBA LOĎOU K HORE ATHOS – plavba pozdĺž západného pobrežia tretieho výbežku Chalkidík. Dozviete sa zaujímavosti o izolovanom svete mníchov, jeho histórii či histórii jednotlivých kláštorov, ktoré môžete vidieť aspoň z diaľky. Pre pravoslávnych kresťanov má Athos jedinečný význam – je akoby pomyselným duchovným strediskom pravoslávnej ortodoxnej cirkvi. Z hľadiska nepravoslávnych návštevníkov je Athos miestom obdivuhodnej byzantskej architektúry, kde sa zachovalo množstvo archeologických pamiatok, obrazy, ikony, kalichy i rôzne vzácne rukopisy nevyčísliteľnej hodnoty. THESSALONIKI – druhé najväčšie mesto Grécka. Nad ním sa dnes týčia staré mestské hradby a zvyšky starého mesta. Návšteva kostola sv. Dimitria, prehliadka centra mesta, ale aj rybieho a zeleninového trhu. Romantici si môžu posedieť v niektorej z kaviarničiek na Aristotelovom námestí alebo sa poprechádzať po pobrežnej promenáde pri Bielej veži. Medzi najkrajšie pamiatky z rímskeho obdobia patrí napríklad Galeriov víťazný oblúk. Zakladateľom Thessaloník bol kráľ Kassandros Macedónsky, ktorý ho pomenoval po svojej manželke – Thessaloniki, sestre Alexandra Veľkého. Dnes je to moderné a pulzujúce mesto, a preto si jeho návštevu určite nenechajte ujsť.

156 | Chalkidiki

TORONEOS – romantická zábavná plavba loďou pozdĺž stredného prsta Chalkidík – Sithónie. Celodenná plavba z prístavu Neos Marmaras. Po vztýčení vlajky sa plaví okolo Korytnačieho ostrova, kde môžete obdivovať prírodné krásy zálivu Toroneos. Tento ostrov bol kedysi obývaný pirátmi, ktorí na ňom ukryli ulúpené poklady.

GRÉCKY VEČER – folklórny večer plný zábavy v sprievode gréckej hudby, tanca a dobrého jedla. METEORA – celodenný výlet, návšteva kláštorov postavených na strmých vysokých bralách. Názov Meteora je odvodený od gréckeho slova: „ta metéora monastíria“ čo v preklade znamená „vo vzduchu sa vznášajúce kláštory“. Meteora vyvoláva u návštevníkov neskrývaný obdiv. Väčšina kláštorov bola postavená alebo renovovaná v 16. storočí. Do dnešnej doby sa ich zachovalo šesť. Kláštory sú preslávené svojimi nádhernými nástennými maľbami, náboženskými pokladmi, bohatou knižnicou so vzácnymi rukopismi a prekrásnymi ikonami, ktoré dodnes opatrujú. WATERLAND – je to malé vodné mesto, ktoré má niekoľko bazénov, detské bazény, bazény s umelými vlnami a hydromasážou, šmýkačky, dve umelé rieky, malé kasíno, obchody, reštaurácie, tenisové kurty, basketbalové ihrisko. Vodný park je vzdialený 20 km od Thessaloník. BLUE LAGOON – celodenný výlet loďou spojený s množstvom zábavy, kúpaním, slnením na pláži vo Vourvouru a večerou (grilované špeciality).


Letovisko Uranopolis Nebeské mesto – tak znie preklad názvu tohto kúzelného mestečka. Je akousi vstupnou bránou najvýchodnejšieho prsta Chalkidík – polostrova Athos. Stráži ho stará kamenná veža nad prístavom, v ktorej sa dnes nachádza múzeum. Pobrežnú cestu pred vstupom do mesta lemujú luxusné hotelové komplexy. Uranopolis nestratil do dnešnej doby svoje typické čaro. Krása tohto letoviska tkvie v jeho dlhých pieskovokamienkových plážach, v blankytnom mori a v malých osamelých zátokách, ktoré čakajú len na objavenie. Nielen pri vychutnávaní špecialít v rybárskych pobrežných tavernách sa vám naskytne pohľad na ostrov Amuliani a očarujúce ostrovčeky Drenia. Tento pohľad vás sprevádza na každom kroku – večer vytvára na horizonte nezabudnuteľné scenérie pri západe slnka, umocnené zábleskami majáku a lámp rybárskych člnov. Ostrovčeky sú vzdialené od Uranopolisu len 10 minút plavby loďkou. Väčšinou sú neobývané a turisti sem prichádzajú za nádhernými plážami a priezračnými plytčinami s množstvom mušlí.

apartmány

THANOS výhľad

na more

Kapacita: 6 štúdií a apartmánov Hneď na začiatku Uranopolisu za prvou zákrutou natrafíte na apartmánový dom Thanos. Do centra si môžete spraviť krátku, asi päťminútovú prechádzku a od pláže vzdialenej 80 m ho delí len cesta. Najbližšia prírodná pláž pod apartmánmi je pieskovoštrková s pozvoľným vstupom do mora. Na prízemí je dvojlôžkové štúdio s vlastnou terasou a dve štvorlôžkové štúdiá

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

s kuchynským kútom, kúpeľňou/WC a spoločnou terasou. Na prvom poschodí bývajú majitelia domu a na druhom poschodí sú

jeden 3-lôžkový a dva 4-lôžkové apartmány s 1 samostatnou spálňou, obývacou kuchynkou, kúpeľňou/WC a balkónom. Všetky apartmány a štúdiá majú možnosť klimatizácie (za príplatok) a krásny otvorený výhľad na more, okrem jedného 4-lôžkového apartmánu na druhom poschodí, ktorý má výhľad na okolie. Už niekoľko sezón vítajú návštevníkov priamo majitelia, ktorí sa o svojich hostí príkladne starajú.

Chalkidiki | 157


Letovisko Sarti

Sarti – pôvodná malá rybárska osada, dnes živé a turistami vyhľadávané mestečko, sa rozkladá na juhovýchodnom pobreží stredného výbežku Chalkidík – Sithónie. Pieskové pláže a tyrkysové more sa tiahnu celým letoviskom. Malé zátoky ukryté v okolí, zaplavené hustou zeleňou pínií, sľubujú pokoj a súkromie. Na hlavnej pláži v Sarti je hrubší piesok, jemnejší je v novej časti Sarti beach. Obe ponúkajú aj pestrý výber vodných športov. Pobrežnú promenádu lemujú kaviarne, koktail bary, výborné reštaurácie, rybie taverny a diskotéky. Tri kilometre dlhá piesková pláž končí malým výbežkom s kaplnkou, odkiaľ je krásny výhľad na mesto a polostrov Athos. Zo Sarti smerom na sever objavíte nádhernú zátoku Orange Beach so sochami vytesanými do skál, ostrovný svet Vourvourou a na juhu pláž Kalamitsi, známu po celom Grécku. Nenechajte si ujsť návštevu pláže „Kavurotripes“ – v preklade „krabie diery“.

štúdiá

SOKRATIS náš tip

Kapacita: 9 štúdií Dom Sokratis bol počas jari 2007 kompletne zrekonštruovaný. Nájdete ho priamo v centre Sarti, vo vzdialenosti 70 metrov od obľúbenej dlhej pieskovej pláže. Hostí čaká

deti zadarmo

strava

apartmány

ANNA Kapacita: 6 štúdií a 2 apartmány Apartmánový dom Anna pozostáva z dvoch budov, ktoré sú vzdialené od piesočnatej pláže letoviska Sarti len 60 m a do jeho centra je to približne 250 m. V blízkosti domu nájdete

na prvom poschodí päť trojlôžkových a štyri dvojlôžkové štúdiá. K moderným, vkusne zariadeným izbám patrí kuchynský kútik so základným vybavením, chladnička, televízor, kúpeľňa a WC. Z balkónov je výhľad na dianie v letovisku. Klimatizáciu je možné priplatiť si na mieste. Vďaka výbornej polohe domu budete mať všetko nablízku – autobusovú zastávku, pekáreň, supermarket či rad reštaurácií.

pekáreň a minimarket. V jednej z dvoch budov našli svoj prístrešok apartmán pre 4 osoby s oddelenou spálňou

dobrá cena

deti zadarmo

a štúdio určené pre 3 osoby. Druhá budova ponúka ubytovanie v piatich trojlôžkových štúdiách a v jednom päť lôžkovom apartmáne

strava

apartmány

ILIAS

náš tip

deti zadarmo

Kapacita: 3 apartmány Novší apartmánový dom Ilias stojí približne 80 m od pláže, v malebnom letovisku Sarti a od centra dediny je vzdialený asi 450 m. V blízkosti domu sa nachádza supermarket, pekáreň a reštaurácia. Hosťom sú k dispozícii 4-lôžkové apartmány v zníženom prízemí a na prvom poschodí. Každý z apartmánov

158 | Chalkidiki

s oddelenou spálňou. Všetky štúdiá a apartmány sú vybavené kuchynským kútom a základným riadom, chladničkou, TV, kúpeľňou (sprcha/WC) a balkónom. Klimatizácia je možná za príplatok.

má jednu oddelenú spálňu s dvomi posteľami a dve ďalšie lôžka sú umiestnené v obývacej časti s kuchynkou vybavenou chladničkou a základnými riadmi. Kúpeľňa (sprcha/ WC), televízor a klimatizácia (za príplatok) sú takisto súčasťou každého apartmánu a nechýba ani balkón alebo terasa so sedením.


štúdiá

VERGINA Kapacita: 10 štúdií Snehobiela budova štúdií Vergina bola postavená na rozľahlom pozemku v Sarti, a preto je možné v ich areáli aj bezpečne parkovať. Niekoľko izieb má výhľad na more.

štúdiá

KIKI Kapacita: 4 štúdiá V kľudnejšej časti strediska, v jednej z mnohých uličiek, sa nachádza apartmánový dom Kiki. Dlhá piesočnatá pláž je od domu vzdialená len 70 m, a keď dostanete chuť na kúpanie či slnenie, stačí, ak si urobíte kratučkú prechádzku. Na vyvýšenom

Tento výhľad je prerušený len miestnou komunikáciou, ktorá vedie pred domom. Ostatné izby majú výhľad na pohorie. Organizovaná a populárna piesočnatá pláž letoviska Sarti je vzdialená cca 350 m. Do rušného centra, kde nájdete každú formu zábavy, sa dostanete asi po 10 minútovej prechádzke. Hosťom sú k dispozícii klimatizované dvojlôžkové štúdiá s vlastnou kúpeľňou (sprcha/WC), kuchynským kútom so základným vybavením, chladničkou a balkónom alebo terasou. Dve štúdiá majú možnosť 1 prístelky.

strava

STELIOS Kapacita: 4 apartmány Apartmánový dom Stelios sa nachádza blízko námestia v Sarti. Od pláže je vzdialený cca 150 m a táto dvojposchodová budova

KULA Kapacita: 3 štúdiá a 1 apartmán V záplave viniča, len kúsok od centra stojí jednoposchodový dom Kula. Je vhodný pre tých, ktorí hľadajú oddych v súkromí a zároveň chcú mať všetko na dosah ruky. Na pláž je to len 100 m, v blízkosti je pekáreň a niekoľko obchodíkov, miestnymi nazývané supermarkety, so širokým výberom tovaru. Klienti sú ubytovaní v štúdiách pre 2-3 osoby, sú jednoducho vybavené kuchynským

náš tip

prízemí a poschodí domu sú kompletne zrenovované štúdiá pre 2 – 4 osoby, zariadené moderným nábytkom. Pozostávajú z jednej miestnosti vybavenej kuchynským kútikom so základným riadom, s chladničkou, kúpeľňou (sprcha/WC) a balkónom. Vďaka výhodnej polohe a okoliu dom odporúčame pre všetky vekové kategórie.

apartmány

štúdiá

dobrá cena

pri mori

dobrá cena

deti zadarmo

poskytuje izby pre hostí na prízemí a na 2. poschodí. Všetky apartmány sú pre 4 osoby, majú jadrom (kúpeľňa/WC) a posuvnými dverami oddelené spálne, TV/SAT a balkón s posedením. V každom apartmáne je aj kuchynský kút so základným vybavením a v dome nechýba ani útulná recepcia. Apartmány majú murované postele. Klimatizácia je možná za poplatok.

kútom, kúpeľňou (sprcha/WC) a balkónom s posedením. Apartmán pre 4-5 osôb má výbornú štruktúru – 2 samostatné spálne a samostatnú kuchyňu. Všetky izby sú na prízemí, na poschodí bývajú majitelia domu a ich starostlivosť dokazuje aj udržiavaná zeleň okolo.

strava

deti zadarmo

strava

dobrá cena

deti zadarmo

Chalkidiki | 159


štúdiá deti zadarmo

dobrá cena

strava

RENA Kapacita: 6 štúdií Len 80 m od pláže a asi 200 m od centra Sarti bol postavený apartmánový dom Rena. Hosťom sú k dispozícii štúdiá pre 2-3 osoby (dvojposteľ a samostatné lôžko) s kuchynským kútikom vo

vstupnej chodbičke, ktorý je vybavený základným riadom a chladničkou. Každá izba má vlastnú kúpeľňu (sprcha/WC) a balkón s príjemným sedením. Tri izby sú na prízemí a tri na poschodí. Ochotná majiteľka, ktorá býva hneď vedľa, vždy rada pomôže a poradí svojim hosťom a keď treba, zariadi menšie opravy. Pár metrov od domu je malá pekáreň, ktorá vás už od skorého rána priláka vôňou čerstvého pečiva.

štúdiá

to len niekoľko krokov. Na pláž s jemným pieskom a miernym vstupom do mora

sa dostanete po 40 m. Dom Katerina poskytuje ubytovanie v priestranných 2-3 lôžkových štúdiách (možnosť 4. osoby na prístelke) s kuchynským kútikom so základným riadom, chladničkou, kúpeľňou (sprcha/WC) a balkónom alebo veľkou terasou. Jednoducho a útulne zariadené ubytovanie splní očakávanie všetkých klientov, no vďaka jeho polohe a štruktúre izieb je ako stvorený najmä pre rodiny s deťmi. Aj v tomto dome môžete každodenne stretnúť jeho majiteľov.

záhradka. Ubytovanie je zabezpečené v štvorlôžkových štúdiách – francúzsku posteľ pre 2 osoby nájdete v kuchynskej časti, posuvné dvere ju oddeľujú od spálne, kde je ďalšia francúzska posteľ. Na poschodí sa nachádza jediný štvorlôžkový apartmán s dvomi oddelenými spálňami. Ku každej izbe patrí veľký balkón, kuchynka so základným vybavením,

chladnička, kúpeľňa (sprcha/WC). Možnosť priplatiť si klimatizáciu na mieste. Odporúčame ho hlavne rodinám s deťmi.

KATERINA deti zadarmo

strava

náš tip

Kapacita: 5 štúdií Štúdia Katerina sú situované v novšej časti letoviska Sarti, 200 m od jeho centra s bohatými možnosťami zábavy pre hostí všetkých vekových kategórií. Od supermarketu a tradičnej gréckej pekárne s ponukou chutného voňavého pečiva je

štúdiá

STARS

náš tip

Kapacita: 6 štúdií a 1 apartmán Prioritou domu Stars je jednoznačne jeho poloha. Na piesočnatú pláž je to len 80 m a hlavné námestie letoviska Sarti objavíte už po 20 metroch. Dom skrášľuje malá kvetinová

dobrá cena

deti zadarmo

strava

štúdiá

ASTERAS deti zadarmo

strava

dobrá cena

Kapacita: 16 štúdií V novšej časti Sarti, len 70 m od piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora, vyrástol žltý apartmánový dom s tmavomodrými balkónmi s názvom Asteras. Pri vstupe do domu hostí privíta malá recepcia so sedením, barom a TV kútikom. Hostia majú k dispozícii moderne zariadené štúdiá pre 2-3 osoby,

160 | Chalkidiki

všetky s kuchynským kútom, základnými riadmi, televízorom, chladničkou, kúpeľňou/WC a balkónom. Klimatizácia možná za príplatok. Všetky štúdiá určené pre klientov CK Aeolus sa nachádzajú v zníženom prízemí. Do rušného centra so širokou paletou možností je to len 250 m. Moderný dom s perfektnou polohou vhodnou tak na relax ako aj zábavu. Odporúčame pre všetky vekové kategórie.


Letovisko Toroni

Pokojné letovisko na západnej strane Sithónie sa tiahne popri 2 km dlhej pláži s hrubozrnným pieskom. Toroni bolo pomenované podľa manželky Protea, syna boha mora Poseidona. V minulosti bolo jedným z najvýznamnejších miest na Chalkidikách. Dokazujú to dve akropoly – Vigla a Likithos. Nad starým prístavom sa zachovali hradby jednej z nich. Dnes je Toroni stále obľúbenejší dovolenkový cieľ, vyhľadávaný najmä Grékmi, no napriek tomu ešte neprepadol masovej turistike. Letovisko tvorí jedna dlhá pobrežná promenáda určená na prechádzky, vhodná aj pre cyklistov a korčuliarov. Cestu lemujú supermarkety, taverny, reštaurácie, pekáreň, kaviarne či bary. Čerstvé ryby, typické grécke jedlá, osviežujúce frapé či večerný drink si môžete vychutnať priamo na pláži s bosými nohami zaborenými do piesku. Oplatí sa navštíviť aj susedný záliv Porto Koufo, ktorý je najväčším prírodným prístavom v Stredozemí. Z Toroni tam zájdete aj pešo. Celý prístav je lemovaný vychýrenými rybárskymi reštauráciami. Tým, ktorým by nepostačovala rodinná atmosféra a príjemné posedenie v miestnych tavernách na pláži, odporúčame zájsť do plážového megabaru Ethnik. Je postavený na skale, ktorá ukončuje Toronský záliv a patrí k nemu široká pláž so slnečníkmi, lehátkami a volejbalovou sieťou. Otváracie hodiny: non-stop.

štúdiá

BASIL výhľad

na more

Kapacita: 29 štúdií a 4 apartmány Menší komplex Basil delí od mora len pobrežná cesta. Rozľahlá udržiavaná záhrada s množstvom stromov a upraveným trávnikom dotvára príjemné prostredie v areáli. Jedna budova komplexu Basil poskytuje ubytovanie v hotelových izbách s polpenziou. Tu sa nachádza aj malá recepcia. Druhá budova (foto vpravo) disponuje štúdiami a apartmánmi bez stravy, s možnosťou doplatiť si večere. Večera je trojchodové menu (šalát, hlavné jedlo – výber z niekoľkých druhov, dezert). V strede medzi budovami stojí úplne nový bazén s lehátkami a slnečníkmi. Súčasťou komplexu je aj vlastná reštaurácia pri pobrežnej ceste s výhľadom na more, ktorá ponúka vynikajúce grécke jedlá, čerstvé ryby a morské špeciality. Turisti sa v rodinnej reštaurácii cítia naozaj príjemne a mnohokrát

priamo na pláži

náš tip

dobrá cena

si tu posedia aj zopár hodín. Hostia domu tu nájdu aj supermarket majiteľov s vždy čerstvým chlebom. Pre našich hostí dom poskytuje ubytovanie v štúdiách pre 2-4 osoby (rodinné štúdiá sú vhodné pre dvoch dospelých a dve malé deti), každé je vybavené kuchynkou so základným riadom, chladničkou, TV, kúpeľňou (sprcha/WC) a priestranným balkónom orientovaným na more. K dispozícii sú aj 3 apartmány pre 4-5 osôb (3 lôžka v spálni a 1-2 lôžka / rozťahovacie kreslo alebo gauč/ v kuchynskej časti) – s rovnakým vybavením ako štúdia. Všetky štúdiá a apartmány na poschodí majú klimatizáciu, izby na prízemí nie sú klimatizované. Odporúčame všetkým, ktorí

deti zadarmo

bazén

strava

obľubujú dovolenku v kľudnom prostredí – letovisko Toroni je na to ako stvorené.

Chalkidiki | 161

2 deti zadarmo


Letovisko Polychrono

Na východnom pobreží, v strede polostrova Kassandra leží známe mestečko Polychrono. Široká piesočnatá pláž so slnečníkmi a lehátkami a rušnou promenádou, sa tiahne pozdĺž celého letoviska, a tak je k nej z každej časti letoviska pomerne blízko. Cez deň si tu dovolenkári do sýtosti užívajú teplé slnečné lúče a vodné športy alebo sa túlajú po výletoch a spoznávajú okolie. V uliciach mestečka sú desiatky supermarketov, obchodov a obchodíkov ponúkajúcich potrebný tovar aj suveníry. Večer na vás čakajú kaviarne, reštaurácie a taverny s vynikajúcimi gréckymi špecialitami a kvalitným vínom. Kto potrebuje zvýšiť adrenalín na dovolenke, vo vedľajšom letovisku Pefkohori nájde disko-bary v rušnejšom meradle. Vďaka tunajšej prírode a rozvinutej infraštruktúre letoviska máte možnosť stráviť dovolenku, na ktorej sa zaručene nebudete nudiť.

apartmány

PEPI náš tip

Kapacita: 6 štúdií a 7 apartmánov Apartmány Pepi stoja na okraji Polychrona, vedľa cesty, blízko rušného centra. Od dlhej pieskovej pláže, ktorá sa tiahne

pozdĺž celého letoviska, sú vzdialené asi 250 m. V dome sú štúdiá s kuchynským kútom pre 2-3 osoby a apartmány pre 3, 4 a 5 osôb, vybavené priestrannou kuchyňou, základným riadom, chladničkou, kúpeľňou/WC, balkónom alebo terasou. Kuchyňa je vo väčšine apartmánov oddelená jedálenským pultom. Trojlôžkové apartmány majú úplne oddelenú spálňu (trojlôžkové štúdiá čiastočne) a jedno pevné lôžko alebo prístelku v kuchynskej časti. Štvorlôžkové apartmány majú jednu samostatnú spálňu a dve lôžka (rozkladací gauč) v kuchynskej časti. Najväčší, päťlôžkový apartmán na prízemí má dve samostatné spálne a samostatné lôžko vo veľmi priestrannej kuchyni. Vo veľkej záhrade starostlivo udržiavaného objektu je k dispozícii spoločný gril. Starostlivá majiteľka Pepi už niekoľko sezón ochotne pomáha svojim slovenským hosťom a vďaka tomu sa sem spokojní klienti opakovane vracajú.

aj elektrickú rúru), balkón alebo terasu s výhľadom do okolia. Lena je vhodným

prístreškom pre tých, ktorí preferujú pokojnejšie ubytovanie blízko pláže.

dobrá cena

deti zadarmo

apartmány

LENA

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

pri mori

Kapacita: 5 apartmánov Hneď pri plážovej promenáde na začiatku mestečka, v jednej z jeho bočných uličiek, bol postavený dom Lena. Na obľúbenú dlhú pieskovú pláž s lehátkami a slnečníkmi je to len 30 m. Útulný dvojposchodový dom je mimo rušnej ulice, ukrytý v zeleni stromov. Na prízemí sú dva 3-lôžkové apartmány s oddelenou spálňou pre dve osoby a s jedným lôžkom v kuchynskej časti (vhodné pre dieťa). Jeden apartmán na prízemí disponuje tromi pevnými lôžkami – v jednej izbe. Na poschodí sú k dispozícii dva veľké apartmány pre 4-5 osôb s dvomi oddelenými spálňami. Každý apartmán má kúpeľňu/WC, kuchyňu so základným riadom a chladničkou (väčšinou

162 | Chalkidiki


apartmány

TAKIS Kapacita: 6 štúdií a apartmánov Približne 200 m od piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora, asi

apartmány

NIFADA

penzión

MÁRIA Oficiálna kategória: Kapacita: 15 izieb Poloha: Penzión Mária stojí na začiatku malej rybárskej dedinky Posidi na západnom pobreží polostrova Kassandra, 110 km od Thessaloník. Obklopuje ho udržiavaná záhrada plná kvetov a ovocných stromov s obrovskou palmou uprostred. Tri kilometre dlhá prírodná pláž s pozvoľným vstupom do mora je vzdialená len 80 m. Na jej hlavnej časti sú rozložené lehátka so slnečníkmi a celú pláž lemuje promenáda. Ďalšiu pláž s jemným pieskom nájdete 1 km od letoviska. V dedine sú dva supermarkety, zlatníctvo, niekoľko známych rybárskych taverien, príjemných barov, hotelov a apartmánových domov. Letovisko Posidi zatiaľ nepodľahlo turistickému ruchu, stále

50 m od domu Pepi, objavíte apartmánový dom Takis. Keďže jeho majiteľom je pán Dimitris, u miestnych sa môžete stretnúť aj s rovnakým pomenovaním domu. Bielu, jednoposchodovú budovu obklopuje niekoľko stromov a kríkov. Hosťom je k dispozícii ubytovanie v priestranných štúdiách pre 2-3 osoby (na prízemí) a v apartmánoch pre 4-5 osôb s oddelenou spálňou (na poschodí). Všetky štúdiá a apartmány sú veľmi pekne zariadené, vybavené kuchynským kútom, základnými riadmi, chladničkou, kúpeľňou/WC, TV a balkónom.

Kapacita: 9 štúdií a apartmánov Neďaleko domov Pepi a Takis, asi 220 m od piesočnatej pláže stojí svetlá budova apartmánového domu Nifada (v preklade snehová vločka). Dom poskytuje ubytovanie v štúdiách pre dve osoby s možnosťou prístelky pre 3.osobu (rozťahovacie kreslo), ako aj v dvoch apartmánoch pre 4-5 osôb. Apartmány majú dve oddelené spálne (4 pevné lôžka, 5.lôžko – prístelka v kuchynskej časti). Všetky štúdiá a apartmány sú zariadené dreveným nábytkom

si zachováva svoj vidiecky šarm. Za širšími nákupnými možnosťami a večernou zábavou sa vyberte do letoviska Fourka (asi 6 km). Vybavenie: V areáli penziónu sa nachádza menšia spoločenská miestnosť, stolný tenis, ihrisko a tiež bar, kde si hostia môžu zakúpiť nápoje, zmrzlinu či sladkosti. Ubytovanie: 2-3-lôžkové izby (samostatné pevné lôžka) majú kúpeľňu (sprcha/WC), balkón alebo terasu. 4-lôžkové izby sú vybavené 2 samostatnými lôžkami a poschodovou posteľou, kúpeľňou (sprcha/WC), balkónom s výhľadom na more. Uteráky nie sú k dispozícii. Stravovanie: Plná penzia v samoobslužnej jedálni (slovenskí kuchári). Náš názor: Vhodné miesto pre rodiny s deťmi, pre páry hľadajúce pokojnú atmosféru malého letoviska a tiež pre menšie či väčšie skupiny. K spríjemneniu pobytu nepochybne prispieva aj majiteľ Nikos so svojou rodinou, ktorí si našli medzi svojimi hosťami už veľa priateľov. Tento dom má Aeolus v ponuke už niekoľko

dobrá cena

deti zadarmo

Hneď oproti domu je supermarket a v susedstve objavíte aj grécku tavernu. Pobrežná promenáda tohto prázdninového letoviska láka svojimi reštauráciami, tavernami, barmi či obchodíkmi.

náš tip

deti zadarmo

a disponujú kuchynským kútom so základným riadom, rýchlovarnou kanvicou, dvojplatničkou, chladničkou, televízorom, kúpeľňou/WC a balkónom. Hneď vedľa domu sa nachádza supermarket. Majiteľom domu je pán Stelios, a preto sa u domácich môžete stretnúť aj s rovnakým pomenovaním domu.

výhľad

na more

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

rokov, organizujú sa tu najmä letné detské tábory a pobyty pre alergikov.

Chalkidiki | 163

strava


Olympská riviéra

Niektorí poznajú oblasť Olympskej riviéry / THESSALONIKI

Pierie z gréckej mytológie. Iní zas z rozprávania svojich známych, ktorí už možno viackrát navštívili spomenuté miesta. Nech sú už mýty akokoľvek rozprávkové, opisy o nej príťažlivé, skutočná Pieria je ešte viac prekvapivá.

Oblasť s rozvinutou infraštruktúrou, celá posiata bielymi domami s typickými červenými strechami. Nájdete tu ideálnu kombináciu pláží, sýtomodrého mora, prírodných krás a vynikajúcich služieb. Pozdĺž 70 km dlhého pobrežia, ktorým sa oblasť Pierie právom pýši, nájdete možnosti na prežitie pravej rodinnej ako aj aktívnej dovolenky a to Odchody z celého celéého Slovenska Sloven Slo S lovenska venska sk ka vďaka pestrej ponuke fakultatívnych výletov. Očarujúcim krajom je oblasť stredného Grécka – Thessalie a región Larissa. Tento kraj hraničiaci s Egejským morom ponúka množstvo jedinečných Vlastným

Paralia

Olymp Velika

auto aau autom utom tom m

a inšpirujúcich scenérií a prírodných krás. Jedná sa o oblasť, ktorá je odklonená od diaľnice a v jej blízkosti nie je žiadny priemysel. Zároveň je aj dôležitým poľnohospodárskym a dopravným centrom krajiny. Každoročne získava modrú vlajku EÚ, ktorá je vizitkou absolútne čistého mora a ovzdušia. Počas letnej sezóny sú jeho pláže pozdĺž celého pobrežia plné dovolenkujúcich najmä z rôznych častí Grécka, ktorí si užívajú more a slnko. Jedna z najkrajších scenérií je

Môj štvrtý pobyt s Vašou CK bol rovnako dobrý ako predchádzajúce tri. Boli sme so synom vo Velike, bývali sme v dome Yannis, s televíziou, kde sme každý večer nerušene pozerali ME vo futbale. Chodili sme po rôznych výletoch, navštívili sme na odporučenie vašej delegátky aj mesto Larissa. Kúpali sme sa asi na 11 rôznych plážach, ale najviac sa nám páčila Boca Beach, ktorá bola piesková. So službami vašej CK sme boli spokojní, naďalej budeme cestovať s Aeolusom do Grécka alebo do sveta. R. Jursa


údolie „Tempi“ (vyslovované ako Tembi). Jeho stredom, pomedzi svahy Olympu a hory Ossa, preteká rieka Peneios, ktorá je najväčšou riekou v Grécku. Medzi obľúbené letoviská tohto regiónu patria Velika či Agiokampos. Olympská riviéra či oblasť stredného Grécka sú skvelým východiskovým bodom na návštevu tých najvýznamnejších historických pamiatok – ako sú hlavné mesto Atény, Meteory, Olymp či mesto Thessaloniki. Naskytne sa vám možnosť pozrieť si aj ostrov Skiathos a jeho krásnu pláž Kukunaries. Olympská riviéra

tipov

>> strávte deň na pláži v dedinke Kutsupia s príjemným beach barom „Gialos” (asi 12 km od Veliky) >> výlet do mesta Larissa za nákupmi >> ochutnajte víno Rapsani pochádzajúce z tejto oblasti >> užite si výlet loďou na ostrov Skiathos >> severné dedinky

nie je bohatá len na prírodné a historické pamiatky. Počas celého leta sa Pieria stáva centrom kultúry a tvorenia za účasti gréckych

METEORY – jedny z najznámejších pamiatok Grécka. Meteory boli zaradené aj do zoznamu svetového dedičstva UNESCO s 24 byzantskými kláštormi postavenými v skalách „skoro až v oblakoch“, z ktorých sú mnohé staršie ako 600 rokov. Dnes je mníchmi používaných iba päť kláštorov. Výlet zahŕňa prehliadku dvoch kláštorov a návštevu výrobne ikon, ktoré sú symbolom pravoslávnej cirkvi. ATÉNY – návšteva hlavného mesta spojená s prehliadkou prístavu Pireus, akropoly s množstvom pamiatok a múzeí. Prechádzka k najstaršej

a zahraničných umelcov. Pieria či Thessalia dávajú návštevníkom nespočetné možnosti... stačí si len vybrať...

štvrte Atén – Plaka, voľný čas. Uvidíte Grécku Agoru s Hefaistovou svätyňou, Rímsku Agoru či Olympijský štadión. SKIATHOS – plavba loďou na jeden z najkrajších ostrovov v Grécku. Plavba trvá približne 2,5 h (jedným smerom) a počas nej kapitán zabáva svojich hostí učením gréckych tancov. Po zakotvení na ostrove vychádzka na vyhliadkové miesto, voľný čas v mestečku. Výlet je spojený s kúpaním na známej piesočnatej pláži Kukunaries. OLYMP – najmagickejšia hora Grécka týčiaca sa v národnom parku zapísanom v UNESCO. Program zahŕňa výjazd na vyhliadkové miesto Stavros vo výške cca 914 m n.m., odkiaľ sa naskytá veľkolepý výhľad na najvyšší štít Olympu – Mitikas a na celú Olympskú riviéru. Zastávka v mestečku Litochoro spojená s krátkou prechádzkou údolím rieky Enipeas, voľný čas v Litochore. Návšteva dedinky Paleos Panteleimonas s charakteristickou kamennodrevenou architektúrou. GRÉCKY VEČER – večer plný zábavy spojený s ochutnávkou gréckych špecialít a gréckeho vína. Uvidíte tanečné ukážky folklórneho súboru a môžete sa naučiť tancovať slávny grécky tanec syrtaki.

Výlety

5


Letovisko Velika / Agiokampos

Velika je malé letovisko v strednom Grécku, obľúbené najmä u gréckych a poľských turistov. Vyznačuje sa plážou, ktorá sa tiahne v dĺžke 13 km. Pláž je pri brehu prevažne kamienková - zmiešaná so štrkom, ďalej od brehu je hrubozrnný piesok, kde-tu premiešaný s menšími či väčšími kameňmi. Komu vadia kamienky pri vstupe do mora, môže si zobrať aj obuv do vody. Isté časti pláže sú organizované – s lehátkami a slnečníkmi, iné sú prírodné - ponúkajúce súkromie. Ak sa vyberiete smerom na Kokkino Nero, popri ceste objavíte aj prevažne pieskovú pláž. Asi 7 km od Veliky, na úpätí pohoria Kissavos, leží menšie letovisko Agiokampos. Od Veliky ho oddeľuje ešte jedna dedinka - Sotiritsa. Pláže sú tu zmiešané – prevažuje hrubozrnný piesok, popri pobreží a pri vstupe do mora sú kamienky a štrk. K dovolenkovej atmosfére prispieva niekoľko obchodov – miestnymi nazývané supermarkety, reštaurácie, taverny, plážové bary/taverny. Nie sú to letoviská ponúkajúce promenádu plnú obchodov so suvenírmi. Poskytujú však krásne čisté Egejské more a pláže – pravidelne oceňované modrou vlajkou, ako aj možnosť užiť si do sýtosti slnko, panenskú prírodu, relax a pohodu. Od regionálneho mesta Larissa sú vzdialené asi 60 km a približne 150 km južne od druhej najväčšej gréckej metropoly – Thessaloniki.

apartmány

YANNIS náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

Kapacita: 10 štúdií a 3 apartmány V centre letoviska Velika, v jednej z jej bočných uličiek, len 50 m od kamienkovo-štrkovej pláže stojí prázdninový dom menom Yannis. K najbližšiemu supermarketu či zastávke sa dostanete už po 50 metroch. Dom ponúka príjemné ubytovanie v štúdiách pre 2-3 osoby (manželská posteľ + pevné lôžko) a v apartmánoch pre 4-5 osôb s dvomi

oddelenými spálňami. Všetky izby sú veľmi pekne zariadené, vybavené kuchynským kútom, chladničkou, malou rúrou, rýchlovarnou kanvicou, TV, kúpeľňou/WC, fénom (štúdiá majú sprchovací kút, apartmány vaňu). Každý apartmán na prízemí má vlastnú terasu so sedením, jednotlivé terasy

sú od seba oddelené nízkym múrikom. Štúdiá na poschodí disponujú čiastočne predelenými balkónmi, tiež so sedením. Na dvore možnosť parkovania. Možnosť doplatiť si večere v neďalekej taverne (šalát pre dve osoby, hlavné jedlo servírované – výber z 2-3 jedál, dezert).

strava

štúdiá náš tip

dobrá cena

ANDROMACHI Kapacita: 10 štúdií V pestovanej záhrade s olivovníkmi,

deti zadarmo

strava

166 | Olympská riviéra

palmami a ihličnatými stromami, v úplne kľudnom prostredí, stojí apartmánový dom Andromachi. K najbližšej kamienkovoštrkovej pláži letoviska Velika sa dostanete malou uličkou, asi po 150 m. Dom poskytuje ubytovanie v piatich štúdiách pre 2 osoby a v piatich štúdiách je možnosť prístelky pre 3. osobu (jedna izba má tretie lôžko pevné, ostatné majú prístelku pre dieťa). Štúdiá sú zariadené dreveným nábytkom a sú ladené do pastelových farieb – každá izba má inú farbu. Vybavené sú kuchynským kútom s chladničkou, dvojplatničkou, kanvicou a základným riadom, kúpeľňou (sprchovací kút)/WC. Ku zariadeniu každej izby patrí aj TV. Izby na prízemí majú terasu so sedením, na poschodí sú balkóny. Klimatizácia možná v niektorých izbách – za poplatok na mieste. V priestrannej záhrade je k dispozícii gril, pričom vaše deti sa môžu bezpečne hrať na upravenom trávniku. V areáli domu

sa nachádza aj parkovisko a raňajková miestnosť – s možnosťou doplatiť si servírované raňajky.


štúdiá

TASSIA Kapacita: 12 štúdií Asi 70 m od pláže v letovisku Velika, v upravenej záhrade so stromami a kvetmi, stojí jednoposchodová budova prázdninového domu Tassia. Majiteľka

apartmány

EVA Kapacita: 7 štúdií a 2 apartmány Apartmánový dom Eva oddeľuje od

štúdiá

AGERI Kapacita: 4 štúdiá Dom Ageri (v preklade vietor) nájdete v letovisku Agiokampos. Od pláže je vzdialený ani nie 20 m, stačí ak prejdete cez

štúdií je dizajnérka, čo sa odrazilo na zariadení jednotlivých izieb. Každá má svoj osobitý štýl, je moderne zariadená a ladená do inej farby. Šesť izieb je situovaných na prízemí a šesť na poschodí. K vybaveniu dvojlôžkových štúdií (niektoré s prístelkou pre malé dieťa) patrí kuchynský kút s vybavením, chladnička, dvojplatnička, kúpeľňa so sprchovacím kútom/ WC a televízor. Každé štúdio disponuje vlastným balkónom alebo terasou. Klimatizácia za poplatok na mieste. Svoj voľný čas môžu hostia domu tráviť v záhrade s grilom a posedením ako aj na spoločnej terase nachádzajúcej sa na poschodí domu. Štýlové a veľmi príjemné ubytovanie, vhodné pre všetkých, ktorí preferujú na dovolenke

neorganizovanej kamienkovo-štrkovej pláže len cesta. K organizovanej pláži je to približne 30-40 m, kde si môžete zahrať aj plážový volejbal. Dom Eva je postavený v blízkosti centra letoviska Velika. Vo vzdialenosti približne 150 m nájdete pekáreň, supermarket či autobusovú zastávku. Množstvo taverien vás bude denne lákať k ochutnaniu miestnych špecialít. Na prízemí sú pre návštevníkov pripravené dve štúdiá pre 2 osoby a jeden apartmán pre 4 osoby s jednou oddelenou spálňou. Na poschodí je umiestnených päť dvojlôžkových štúdií a jeden štvorlôžkový apartmán (1 oddelená spálňa). Všetky štúdiá či apartmány majú kuchynský

cestu. Pláž je zmiešaná – hrubozrnný piesok, pri vstupe do mora sú kamienky a štrk. Prázdninový dom poskytuje ubytovanie v štúdiách pre 2 osoby s výhľadom do okolia – pričom tieto izby sú kľudnejšie. Tiež sú k dispozícii štúdiá pre 3-4 osoby s výhľadom na more. V týchto štúdiách nájdete manželskú posteľ pre 2 osoby a ďalšiu dvojposteľ vhodnú pre 1 dospelú osobu, prípadne 2 menšie deti. Všetky štúdiá majú kuchynský kút, digestor, chladničku, rúru s dvojplatničkou, televízor, kúpeľňu/WC. Na balkóne nájdete drevené stoličky a sušiak na bielizeň. Klimatizácia možná za príplatok na mieste. Pred domom je malá záhradka so stromami a sedením. Najbližší obchod

dobrá cena

deti zadarmo

strava

relax a pohodu. Možnosť doplatiť si večere v taverne (šalát pre dve osoby, hlavné jedlo servírované – výber z 2-3 jedál, dezert).

výhľad

na more

náš tip

kút so základným vybavením, chladničkou, sprchou/WC, TV a balkón. Zo všetkých izieb sa ponúka výhľad na more (priamy alebo bočný) a každé ráno sa môžete kochať čarovným východom slnka. Spoločný gril pre všetkých hostí nájdete v upravenej záhrade s palmami. Možnosť doplatiť si večere v neďalekej taverne (šalát pre dve osoby, hlavné jedlo servírované – výber z 2-3 jedál, dezert).

priamo na pláži

deti zadarmo

strava

výhľad

na more

dobrá cena

priamo na pláži

sa nachádza vo vzdialenosti asi 50 m. Hneď vedľa domu nájdete z jednej strany tavernu a z druhej fast food (vzdialený len niekoľko krokov).

Olympská riviéra | 167

deti zadarmo


Thessaloniki

Olymp

Z KLENOTNICEE

Meteora

GRÉCKA

Velika

Polychrono

Delfy Atény

Poznávacie zájazdy

Kalymnos Kos

Chalkidiki – Thessaloniki – Olymp Velika – Meteory – Delfy – Atény – Kalymnos Grécko, ktoré je spojené so vznikom európskejj kultúry, bolo vždy cieľom vzdelaných ľudí. Je to krajina mimoriadne rozmanitá nielen čo sa týka oblastí tejto krajiny a ostrovov, ale líši sa aj charakterom svojich obyvateľov. Keď budete prechádzať krajinou od severu na juh, naskytne sa vám príležitosť uvidieť pamiatky gréckeho staroveku známe z histórie a stále živých gréckych bájí – Olymp, Meteory a Delfy. Navštívite aj najväčšie metropoly Grécka – atraktívne, pulzujúce, očarujúce mesto Thessaloniki a samozrejme nesmie chýbať ani hlavné mesto Atény. Záver putovania je spojený s oddychom na ostrove Kalymnos, ktorý preslávili lovci morských špongií. Program zájazdu: 1. deň: Cesta Odchod z Bratislavy luxusným autobusom, prechod cez Maďarsko, Srbsko, Macedónsko do Grécka.

2. deň: Chalkidiki Príchod na Chalkidiki – ubytovanie v letovisku, prípitok na privítanie, voľný program. 3. deň: Oddych Voľný program, relax pri mori, možnosť fakultatívneho výletu loďou k hore Athos. 4. deň: Thessaloniki, Olymp, Velika Odchod do Thessaloník – prehliadka druhého najväčšieho mesta v Grécku, ktoré leží pri Thermaiskom zálive a je hlavným mestom gréckeho kraja Macedonia. Hoci je to rušné a moderné veľkomesto, môžeme tu cítiť aj grécke tradície. Mesto je známe okrem historických pamiatok aj množstvom taverien, ouzérií a kaviarní, ktoré najromantickejšie precítite v okolí Aristotelovho námestia. Dojem z Thessaloník vám umocní aj prehliadka najslávnejšej pamiatky mesta – Bielej veže, Galeriovho oblúka, mestských hradieb, ... Po prehliadke mesta sa pokračuje cestou popod pohorie Olymp, ktoré je úzko späté s gréckou mytológiou, podľa ktorej na jeho najvyššom vrchu sídlili grécki bohovia. Ďalej sa postupuje údolím Tembi do letoviska Velika, ubytovanie v štúdiách, voľný program. 5. deň: Meteory, Delfy V skorých ranných hodinách odchod z letoviska, prechod najúrodnejšou Thessalskou nížinou ku mestečku Kalambaka, ktoré sa rozkladá priamo na úpätí pohoria Meteora. Uvidíte unikátny geologický zázrak, kde sa na vrchole skál vznáša 6 kláštorov, z ktorých dva budete mať možnosť navštíviť. Po

obede presun do Delf, ktoré sa vyznačujú jednou z najkrajších scenérií v Grécku, sú preslávené svojou veštiarňou a tiež podľa mytológie ich Zeus určil za „pupok“ sveta. Ubytovanie v Delfách. 6. deň: Atény Raňajky v hoteli, presun do Atén, prehliadka najvýznamnejších pamiatok hlavného mesta Grécka - 1. olympijský štadión Kalimarmaro z r. 1896, Prezidentský palác, návšteva Akropoly, Gréckej a Rímskej agory, námestia Syntagma s budovou Parlamentu a s výmenou stráží, prípadne Národného archeologického múzea – najrozsiahlejšieho v Grécku. Večer návšteva romantickej štvrte Plaka pod Akropolou. Nocľah. 7. deň: Plavba po Egejskom mori Raňajky v hoteli, podľa odchodu trajektu transfer do prístavu Pireus a plavba na ostrov Kalymnos (práve v závislosti od času noc strávená buď na lodi alebo už na ostrove Kalymnos v štúdiách bez stravy). 8.-11. deň: Kalymnos Pobyt na ostrove Kalymnos, voľný program, možnosť účasti na fakultatívnych výletoch. 12. deň: Návrat Trajekt na ostrov Kos, transfer na letisko, odlet do Bratislavy. * Uvedený program platí pre termíny s odchodom v máji/v júni. V prípade jesenných zájazdov je program opačný – začína sa posledným dňom a končí prvým. CK Aeolus si vyhradzuje právo na zmenu trasy, na zmenu programu v nutných prípadoch – v závislosti od harmonogramu trajektov či v prípade iných neočakávaných skutočností, ktoré môžu nastať (tzv. vis major – počasie, atď. ).


Poznávacie zájazdy Korfu – Paxos – Parga – Lefkada Itaka – Kefalonia – Mykény Nafplio - Olympia - Zakynthos Jónske ostrovy majú niekoľko spoločných čŕt – bez pochýb patria medzi najzelenšie s bujnou vegetáciou, prekrásnou prírodou, romantickými zálivmi a nádhernými plážami. Hoci neoplývajú veľkým množstvom kultúrnych pamiatok, na začiatku cesty Korfu a v závere Zakynthos vás očaria tak, že sa sem budete chcieť vrátiť. Parga – malá „šperkovnica“ na pevnine s atraktívnym okolím vás uchváti natoľko, že nebudete chcieť odtiaľ odísť. Bohatú paletu Jónskych ostrovov doplní návšteva ostrovčekov Paxos, Antipaxos, Kefalónia, Lefkada či Itaka. Túžba po poznaní pamiatok antickej aj novodobejšej histórie však zvíťazí, veď miesta ako Korint, Mykény, Nafplio či Olympia musí predsa vidieť každý milovník Grécka.

Program zájazdu: 1. deň: Cesta Odchod zo Slovenska v ranných hodinách luxusným autobusom, prejazd cez Rakúsko do Talianska, v Benátkach nalodenie na trajekt, smer ostrov Korfu. Noc na trajekte – luxusnej lodi. 2. deň: Plavba Plavba na palube hotelového gigantu, príchod na ostrov Korfu cca po 24 hodinách – v závislosti od času odchodu z Benátok, ubytovanie v štúdiách bez stravy, polpenziovom alebo all inclusive hoteli, nocľah. 3. deň: Korfu Voľný program na ostrove Korfu. Možnosť fakultatívnych výletov – ako návšteva zámku Achilionu či hlavného mesta Korfu – Kerkyra. 4. deň: Korfu Raňajky podľa typu ubytovania. Celodenný výlet loďou na čarovné ostrovčeky v Jónskom mori

ČRIEPKY Z JÓNSKEHO

– Paxos a Antipaxos. Navštívite morské rskké jaskyne a okúpete sa v zálive ostrova va Antipaxos. Neskôr sa preplavíte na ostrov ostrov Paxos, ktorý je známy vďaka hustým m olivovým o hájom. Prezriete si jeho hlavné mesto sto Gaios Gaios. 5.deň: Parga Odchod trajektom z ostrova Korfu do Igoumenitse, odtiaľ transfer autobusom do čarovného mestečka Parga, ubytovanie v štúdiách bez stravy, voľný program, nocľah. 6. deň: Parga Celodenný výlet, pri ktorom máte možnosť spoznať úžasné Jónske ostrovy ako Lefkada, Kefalónia, Ithaka a Onasisov ostrov Scorpios. Naskytne sa vám aj výhľad na jaskyňu „Papanikolis“ na ostrove Meganisi. 7. deň: Západné pobrežie a Korint V ranných hodinách odchod z Pargy západným pobrežím gréckej pevniny, cestou zastávka na kávu v niektorej z tradičných gréckych dediniek. Prejazd novým pôsobivým mostom Rio-Antirio, ktorý spája pevninu (mesto Antirio) s Peloponézom (mesto Rio). Príchod do starovekého mesta Korint. Kedysi významný mestský štát zachováva dodnes množstvo tvo pamiatok. Počas helenistického stického

MOR A Toto mesto bolo v rokoch 18291834 hlavným mestom Grécka, ku ktorému sa viaže aj neslávna udalosť – práve tu bol v r. 1831 zavraždený prvý prezident gréckeho štátu – Ioannis Kapodistrias. Okrem množstva taverien a kaviarní s prekrásnym výhľadom na more sa tu nachádza aj prvý grécky parlament, vojenské a námorné múzeum, hrad Palamidi a pevnosť Bourzi. Po obedňajšej prestávke transfer do Olympie, rodiska olympijských hier. V minulosti to bolo jedno z najposvätnejších miest, kde sa nachádzala aj slávna socha boha Dia Olympského vyhlásená za „štvrtý div sveta“. Po prehliadke transfer do prístavu Killini, odtiaľ plavba na ostrov Zakynthos, ubytovanie, nocľah. 9. – 12. deň: Zakynthos: Pobyt na Zakynthose. Možnosť fakultatívnych výletov. 13. deň: Odlet Transfer na letisko, odlet do Bratislavy. * Uvedený program platí pre termíny s odchodom v máji/v júni. CK Aeolus si vyhradzuje právo na zmenu trasy, na zmenu programu v nutných prípadoch – v závislosti od harmonogramu trajektov či v prípade iných neočakávaných skutočností, ktoré môžu nastať (tzv. vis maior – počasie, atď. ).

obdobia tu vznikol po dórskom a jónskom chrámovom architektonickom Korfu štýle korintský. Ubytovanie v hoteli, Parga nocľah. 8. deň: Mykény, Lefkada Nafplio, Olympia Po raňajkách v hoteli Kefalonia Ithaka odchod autobusom, návšteva starogréckeho mesta Mykény, ktoré bolili jedným z hlavných stredísk ísk Zakynthos gréckej civilizácie, a ktoré ré majú veľmi mnoho súvislostí s Trójskou vojnou. Ďalej cesta vediee do Nafplia, jedného z najromantickejších ejších miest v Grécku.

Rio Korinth Mykény Olympia

Nafplio

Atény


Turecko


Chcem Vám poďakovať za krásnu u dovolenku strávenú s Vašou cestovnou kanceláriou v Turecku, v hoteli Club Ali Bey Belek. Bola to zatiaľ naša najlepšia dovolenka, krásny hotel, areál, strava, aquapark, fantastickí personál, aj Vaša delegátka bola vynikajúca. Môžem každému len odporučiť. J. Andhélyiová s rodinou.

T

urecko – krajina polmesiaca. Kráľovská koruna zdobená vzácnymi smaragdami s odrazom veľkolepých chrámov, mešít, pevností, nasiaknutá vôňou prachu z konských kopýt i zmesou korenín. Podobá sa vzácnemu reliéfu s rozmanitými motívami: reťaze hôr, nekonečné stepi, úrodné nížiny plné ovocia a zeleniny, neuveriteľné sopečné útvary, divoké vodopády, čajovníkové plantáže, cesty plné serpentín – všetko lemované vlnami Čierneho, Egejského a Stredozemného mora. Minarety a mešity vedľa byzantských kostolíkov, ruiny dávnej antickej civilizácie, orientálny trh a brušné tanečnice predvádzajúce svoje umenie v luxusných hoteloch. Prekrásna príroda, slnečné pobrežie, idylické rieky a jazerá, nespočetné antické pamiatky a pohostinní ľudia – toto všetko môžete nájsť v Turecku. Turecko – krajina plná kontrastov, vznášajúca sa medzi starými orientálnymi tradíciami a európskym pokrokom, mnohotvárna a jedinečná. Krajina vysokých hôr, bavlny, citrusových plodov, arašidov i banánov. Krajina ľudí veriacich v Alaha. Krajina, ktorú stojí za to navštíviť a dozvedieť sa o nej viac. Slnkom zaliate pláže s priezračne čistou vodou. Veľké či malé gulety – drevené jachty, ktoré sa vnárajú do neposlušných vĺn na otvorenom mori. Tak ako by obraz nevynikol bez rámu, tak by aj táto krajina stratila mnoho z očarujúceho pôvabu, ak by si nezachovala svoju fascinujúcu a nesmierne bohatú históriu. Prvé zmienky o osídlení územia dnešného Turecka pochádzajú už z obdobia 7 000 rokov pred naším letopočtom. O päť tisícročí neskôr sa stalo významným centrom svetových kultúr a toto výsadné postavenie si zachovalo až do roku 1500. Aj preto v dnešnom Turecku na každom kroku narážate na typické črty Európy, Ázie a Afriky. Pod holým nebom sa týči množstvo antických pamiatok, ktoré sú v iných častiach sveta starostlivo uschovávané pod sklom. No v prípade Turecka

by musela byť „pod sklom“ celá krajina. Najvýznamnejšími centrami obchodu, kultúry a vzdelania sú hlavné mesto Ankara s elegantnými modernými štvrťami či Izmir s veľkými bazármi a rímskou agorou a samozrejme, veľkolepý Istanbul. Niekdajší Samos Konštantinopol, bývalé hlavné mesto Osmanskej ríše Kos je majestátnou bránou medzi európskou a ázijskou časťou Rhodos a ponúka na obdiv mnohé pamiatky ako Veľký bazár, Modrú mešitu, mešity sultána Suleymana, starý aquadukt a honosné paláce na brehu svetoznámeho morského prieplavu Bospor, spájajúceho Čierne a Marmarské more. Ozajstným skvostom je však dodnes stojaci chrám Hagia Sofia zo 6.storočia. No rovnako lákavé sú aj rozprávkové uličky ponúkajúce najvšakovakejší tovar. Kedysi každá z nich patrila inému remeselnému cechu, napr. výrobcom klobúkov, topánok, náradí i spracovateľom medi, potravín či predajcom korenín. Už v dávnych časoch vyhľadávali toto mesto kupci z celého sveta. Zlato, šperky, kožu a hlavne

nedostatkový tovar neskôr bohatí obchodníci prevážali známym vlakom Orient Expres spájajúcim Budapešť, Viedeň a Paríž. História sa však nepodpísala len pod osobitý ráz krajiny. Výrazne ovplyvnila a dodnes ovplyvňuje aj jeho obyvateľov. Napriek nepochybnému pokroku je to krajina s úctou k tradíciám a najväčšími hodnotami sú stále rodinná súdržnosť, patriotizmus, pohostinnosť, čestnosť. Turecké mestá si svoje tradície nielen uchovávajú ale aj užívajú. Turecká krajina je veľmi rozmanitá. Jednoduché

Istanbul

Ankara

Efesos Pamukkale

Kappadokia

Antalya Marmaris

Belek

Side Alanya

Lykia

horské dedinky na severe odlet dĺžka pobytu Bratislava 10/11 nocí a východe Praha 10/11 nocí s poľnoBudapešť 10/11 nocí hospodárskou produkciou v údoliach nie sú navštevované takmer vôbec a čas akoby sa tam zastavil pred stáročiami. Bohaté pobrežie a západná časť krajiny sú zase preplnené turistami z celého sveta. Okrem leňošenia na pláži na pobreží Egejského mora nájdete unikátne svedectvá dávnej histórie – viac či menej zachované zvyšky >>


7

tipov

>> prechádzka uličkami starobylého mesta Side >> objavte nádhernú pláž Ulaš neďaleko od Alanye >> navštívte typický turecký bazár a nebojte sa vyjednávať >> ochutnajte pravú tureckú kávu, ktorá je zaručene iná ako tá, ktorú my nazývame „tureckou“ >> nezabudnite ochutnať vychýrený turecký kebab a mäsové guličky „köfte“ >> ochutnajte vodnú fajku s jablkovým tabakom >> zahrajte si golf v Beleku

>> bájnych miest, ako sú Trója, Pergamon, Efesos, Milétos a Afrodisias. Asi 200 km smerom do vnútrozemia leží jedno z najväčších prírodných turistických lákadiel – belostné travertínové kaskády Pamukkale, po tisícročia vyvierajúce pramene a vodopády s terasami a prírodnými jazierkami. Aktívnych dovolenkárov priťahuje výlet do divokých kaňonov Körpülü za obdivuhodnými vodopádmi Horného Düdska neďaleko Antalye alebo do národného parku Olympos, kde sa nachádza aj starodávny Perge či Aspendos so zachovalým divadlom s kapacitou až 12 tisíc divákov. Najznámejším cestovateľským magnetom srdca Anatólie je určite bizarná

pieskovcová oblasť Kappadokia – fantastická krajina kamenných veží a palácov. V priebehu stáročí sa zo skamenelého popola vyformovalo skutočné mesto s pyramídami, vežami, chodbami a jaskyňami. Niektoré boli dokonca prestavané na moderné hotely. Na južnom pobreží pri brehoch Stredozemného mora sa pod ochranou pohoria Taurus tiahnu moderné letoviská s kilometrami pláží, prímorské mestá a mestečká – Alanya, Kemer či Fethiye. Po príjemne strávenom dni na pláži sa rozpúta v každom väčšom centre veselý nočný život. Útulné kaviarničky, v ktorých môžu hostia ochutnať

sladké šťavnaté zákusky a tradičný jablkový čaj, neodmysliteľne patria k miestnemu koloritu. Špeciality stredomorskej kuchyne s množstvom rýb, zeleniny a chutnej jemnej jahňaciny v kombinácii s lahodným červeným vínom a tureckou rakijou, voňavé fašírky köfte podávané s kúskom citróna a grilovanou zeleninou, cibuľou alebo chlebovou plackou. Aj to je Turecko.Krajina pripomínajúca nádherný stáročný kelimský koberec. Keď ju navštívite, rýchlo pochopíte, že Turecko, ktoré bolo kedysi postrachom celej Európy, je už dávnou minulosťou. A objavíte fascinujúci svet, kam sa budete chcieť ešte vrátiť.


PAMUKKALE (celodenný výlet) – v preklade znamená „hrad z bavlny“ a tvoria ho prírodné snehobiele travertínové kaskády. Zo sopečného podkladu vyviera hydrouhličitan vápenatý rozpustený v teplej vode. Tuhnutím počas sto tisíc rokov vznikli nádherné kaskády, ktoré je možné obdivovať dodnes. Už za čias Rimanov boli travertínové terasy navštevované a využívané ako kúpeľné miesta. Navštívite zrúcaniny starého antického mesta Hierapolis a Nekropolis / mesto mŕtvych a taktiež aj antické divadlo s nádhernými reliéfmi. Turci hovoria – kto nevidel Pamukkale, nebol v Turecku.

Výlety

TURECKÁ NOC – večer plný tureckého jedla, vína, brušných tanečníc a folklóru v typickej tureckej reštaurácii. HAMAM – výlet do tradičných tureckých kúpeľov pozostávajúcich z viacerých procedúr – sauny, parného kúpeľa, ochladzujúceho bazéna, peelingu, mydlovej a olejovej masáže. Hamam sa navštevuje kvôli neopísateľnému relaxu. PERGE – ASPENDOS (celodenný výlet) – návšteva najzachovalejšieho antického mesta v Turecku Perge. Stĺporadie, ulice, amfiteáter či kúpele boli súčasťou veľkolepého diela človeka. Spoznáte

aj Aspendos, najzachovalejší amfiteáter na svete z čias antiky (foto vľavo), kde sa dodnes konajú kultúrne predstavenia a vystupujú tu uznávané svetové celebrity a súbory. RAFTING – pre všetkých športovo aktívnych, ale aj pre rodičov s deťmi od 6 rokov, ponúkame nezabudnuteľný zážitok v krásnom prostredí národného parku Koprulu, kde počas splavovania 12 km dlhej divokej rieky Koprucay, na gumených 16 miestnych člnoch, si budete môcť vyskúšať svoje sily za asistencie profesionálnych inštruktorov. Máte tiež možnosť splaviť kus rieky vlastným telom / body rafting. JEEP SAFARI – celodenný výlet jeepmi do nádherného pohoria Taurus, pri ktorom budete mať možnosť bližšie sa oboznámiť s krásami tureckého vidieka a v prípade záujmu si sami vyskúšať zručnosť pri riadení jeepu. MANAVGAT – počas výletu si užijete plavbu na drevenom korábe po rieke Manavgat a taktiež aj po mori. Navštívite najkrajšiu mešitu a najväčší bazár na Tureckej riviére a zároveň budete mať možnosť pokochať sa krásou manavgatských vodopádov.

Turecko | 173


Letovisko Belek

Mohutné pohorie Taurus chráni moderné komplexy hotelov, vybudované na kilometroch pláží bieleho piesku, z ktorých niektoré dosahujú šírku aj 60 – 70 metrov. Mnohé z pláží sú vhodné na vodné športy, potápanie či romantické prechádzky. Pobrežie je lemované palmami a v blízkom okolí Beleku objavíte vonné píniové háje i citrusové a olivové plantáže. Za posledných 10 rokov tu bolo vybudovaných mnoho rozľahlých päťhviezdičkových hotelových komplexov – postavených jeden vedľa druhého. Sú to komfortne zariadené hotely s profesionálnou ponukou služieb, v štýle romantickej dediny či ultramoderného preskleného gigantu. Nie je nutné opustiť hotelový areál, nakoľko všetko máte na dosah. Avšak odporúčame navštíviť blízke historické miesta Perge a Aspendos, vodopády Manavgat či nákupné centrum v Antalyi. Belek je ideálnym miestom pre golfových nadšencov, keďže sa tu nachádza aj golfový národný klub.

hotel

CLUB ALI BEY BELEK Oficiálna kategória: Kapacita: 450 izieb Poloha: Club Ali Bey Belek patrí do luxusnej siete hotelov Club Ali Bey. Komplex sa rozprestiera na obrovskej ploche priamo na piesočnatej pláži ocenenej Modrou vlajkou, asi 1 km od letoviska Belek

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava 

  

174 | Turecko

  

  

  

 

a približne 35 km od letiska. Do centra Beleku alebo okolitých letovísk sa hostia dostanú miestnou autobusovou dopravou alebo taxíkom. Hotel je známy vlastným aquaparkom či 36 tenisovými kurtmi. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou, lobby, klimatizovaná reštaurácia s nefajčiarskou zónou a terasou, 5 barov, internetová kaviareň (za poplatok), nákupné centrum a minimarket. Veľký plavecký bazén s oddelenou detskou časťou a oddychový bazén. Na terase okolo bazénov množstvo lehátok a slnečníkov zadarmo, na pláži tiež

zadarmo. V hoteli sa nachádza aj TV miestnosť, diskotéka, kaderníctvo, fotograf, turecké kúpele, masáže, sauna, salón krásy a lekár. Pre šport a zábavu: 35 tenisových kurtov, 1 centrálny kurt a tenisová škola (všetko za poplatok), biliard (za poplatok) či vodné športy na pláži (za poplatok). Fitness, stolný tenis, minifutbal, aerobik, boccia, aquagymnastika, basketbal, volejbal, plážový volejbal či šípky a animačné programy počas dňa i večera (muzikály, tanečné programy, divadelné predstavenia). Pre deti zábavné programy, miniklub (4 -12 rokov), minidisko, babysitting


výhľad

na more

priamo na pláži

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

(na vyžiadanie, za poplatok) a detské ihrisko. Detská postieľka na vyžiadanie. Aquapark leží na ploche 15 000 m2 – 5 bazénov s 8 šmýkačkami pre dospelých, 3 bazény s 10 šmýkačkami pre deti, 3 jacuzzi, vodné masáže a dážď, detská časť s ihriskom i vodnými hrami – to všetko doplnené reštauráciou a barmi. Zariadenie hotela je prispôsobené aj na bezbariérový prístup.

strava

all inclusive raňajky (7,00-10,00), neskoré raňajky (09,00-11,00), obed (12,30-14,00) a večera (19,0021,00) formou bohatého bufetu. Neskorý obed možný aj v reštaurácii aquaparku. popoludňajší snack (15,00-17,00), zmrzlina miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, čaj, káva, koláčiky – v baroch podľa otváracích hodín. Nealko nápoje v minibare fitness, turecké kúpele, sauna, aquapark, miniklub, plážový volejbal, basketbal, stolný tenis, minifutbal, aquaaerobik, aerobik, šípky, animačné programy a show za poplatok: dovážané nápoje, telefonovanie, fax, internet, tenisové kurty a vybavenie, biliard a hry, masáže, peeling v tureckých kúpeľoch, vodné športy hotel nepoužíva all inclusive náramky, ale funguje na systém používania karty, ktorú hostia dostanú pri príchode do hotela

Ubytovanie: Štýlovo zariadené 2-3 lôžkové izby. Všetky sú vybavené kúpeľňou (sprcha, WC, fén), minibarom, TV/SAT, hudobným kanálom, centrálnou klimatizáciou, telefónom, trezorom a balkónom. Stravovanie: All inclusive. Hotel vyžaduje dodržiavanie spoločenskej etikety (u pánov dlhé nohavice).

Náš názor: Rozsiahly komplex s bohatým klubovým programom, plný športových aktivít a zábavy. Svojimi službami uspokojí aj náročnejších klientov. Je svetovo známy organizovaním medzinárodných tenisových turnajov. Hotel dáva možnosť spoznať pravú tureckú pohostinnosť i nefalšovanú atmosféru tohto miesta. Náš tip!

najlepší hotel z našej ponuky v Turecku

Turecko | 175


Letoviská Side a Čolakli

Staroveká Pamphilia, súčasné letovisko Side – v preklade „granátové jablko“ – bolo kedysi pirátskou osadou i významným antickým prístavom. Obľúbené letovisko vďaka svojim nádherným zlatistým plážam a moru farby večernej oblohy. Na úzkom polostrove vidieť štýlové malé hotely aj veľké moderné komplexy. No na každom kroku tu badať aj diela usilovných rúk človeka z čias minulých. Majstrovské skvosty, ktoré pretrvali stovky rokov, aby sa aj v dnešných dobách predviedli vo svojej kráse a vyrážali dych návštevníkom tak, ako kedysi. Rímsky amfiteáter z 2. storočia, bývalé rímske kúpele, slávny Apollónov či Athénin chrám a množstvo ďalších historických klenotov sprevádza turistov na príjemnej večernej prechádzke do centra mestečka Side. Letovisko Čolakli je od centra Side vzdialené asi 10 km a dostanete sa tam miestnymi dolmušmi alebo taxíkom.

hotel priamo na pláži

deti zadarmo

bazén

strava

CAN GARDEN 

Oficiálna kategória: Kapacita: 213 izieb Poloha: Hotel Can Garden je postavený v centre historického mestečka Side, priamo na piesočnatej pláži. Do centra s obchodíkmi je to cca 500 m a môžete sa tam dostať príjemnou prechádzkou aj po pobreží. Hotel tvoria nízke drevené bungalovy obklopené stromami a pestovanou záhradou. Od letiska v Antalyi je vzdialený cca 70 km. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou, minimarket – obchod so suvenírmi, oddychová miestnosť s TV, kaderníctvo, fotograf. Hlavná reštaurácia, 2 á la carte reštaurácie – turecká a rybia, lobby bar, snack bar pri bazéne, Castle bar, Can bar pri pláži. Pre šport, zábavu a oddych – vonkajší bazén so sladkou vodou, bazén so šmykľavkami, detský bazén. Lehátka a slnečníky sú pri bazéne i na pláži zadarmo. Hotel poskytuje

aj plážové osušky. Pláž je piesočnatá, ale pri vstupe do mora sú kamene – pozostatky starobylého prístavu. Tieto kamene hotel nemôže odstrániť, keďže sú to historické pozostalosti. Nájdete tu aj turecké kúpele, saunu, jacuzzi, fitness a masáže (za poplatok). Pre deti miniklub a minidisko. Šesť dní v týždni animačné programy a v určené dni aj turecký večer s folklórnymi tancami či brušné tanečnice. Ubytovanie: Komfortné izby pre 2-3 osoby sú vybavené klimatizáciou, kúpeľňou/WC, fénom, TV/SAT, telefónom, minibarom (za poplatok), trezorom (za poplatok) a balkónom alebo terasou so sedením. Všetky izby sú situované v drevených domčekoch – bungalovoch. Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Príjemný hotel situovaný priamo na pláži, s priateľským a profesionálnym personálom – poskytujúci výbornú stravu a kvalitné služby. Drevené bungalovy uprostred záhrady vytvárajú priam malú dedinku v srdci starobylého mesta. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

176 | Turecko

  

  

  

  

all inclusive raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou bohatého bufetu – turecké, medzinárodné či vegetariánske jedlá – v hlavnej reštaurácii á la carte reštaurácie ponúkajú obedy či večere. Prvá návšteva zadarmo – ďalšie za poplatok káva a čaj (08,00-10,00) v lobby bare, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v lobby bare aj v bare pri bazéne (10,0018,00) snack bar pri bazéne – hamburgery, pizza, hranolky (12,00-14,30), káva a koláčiky (16,00-17,00) Castle bar na terase s fontánou ponúka miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (18,0023,00) bar na pláži (Can bar) – miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10,00-18,00) a (23,00-24,00). Bar je otvorený do 01,00. All inclusive program platí v čase od 10,00-24,00 a všetky nápoje konzumované po polnoci sú za extra poplatok. dovážané nápoje a koktaily sú za extra poplatok


hotel

TURQUOISE RESORT & SPA

výhľad

na morepriamo na pláži

Oficiálna kategória: Kapacita: 479 izieb Poloha: Hotelový komplex Turquoise Resort & Spa sa nachádza v borovicovom háji v Side, vzdialený asi 3,5 km od centra Side a približne 4,5 km od Manavgatu. Celý areál sa rozprestiera pri dlhej piesočnatej pláži na pobreží priezračného Stredozemného mora. Letisko v Antalyi je vzdialené 65 km. Do Side či Manavgatu sa hostia hotela dostanú taxíkom alebo miestnou dopravou. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou a lobby, nákupná zóna s minimarketom, butikom, obuvou, klenotníctvom, kaderníctvo, požičovňa áut a motoriek. V hoteli je aj spoločenská miestnosť s TV a hrami, lekár, možnosť internetového pripojenia (za poplatok), práčovňa (za poplatok). Hlavná reštaurácia Kervansaray s veľkou terasou a štyri á la carte reštaurácie (rybia, talianska, čínska a turecká). Snack bar, bar pri bazéne a na pláži, lobby bar, Sultan bar, Kervansaray bar, Begonvil bar, tradičný stan, disko bar. 2 vonkajšie bazény, relaxačný bazén, malý aquapark s 3 kĺzačkami, detský bazén. Pre deti Mini klub (4-12 rokov), Midi klub (12-16 rokov), detské ihrisko, minidisko. Pre šport a zábavu: tenis (osvetlenie za poplatok), Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

   

náš tip

stolný tenis, plážový volejbal, minifutbal, šípky, boccia, aerobik, aquagymnastika, fitness. Za príplatok: biliard, potápanie a vodné športy na pláži. Hotel disponuje aj SPA & Wellness centrom – sauna, masáže, parné a turecké kúpele, hydroterapia (všetko za príplatok). Pravidelné denné či večerné zábavné animačné programy v nemeckom, anglickom, príp. ruskom jazyku. V hoteli sa nachádza aj konferenčná miestnosť Perge Hall s audiovizuálnou technikou a kapacitou do 200 osôb. Ubytovanie: Moderne zariadené štandardné 2-lôžkové izby s dvojlôžkom a možnosťou prístelky (pohovka) sú vybavené kúpeľňou (sprcha alebo vaňa/WC, fén), klimatizáciou, telefónom, TV/SAT, minibarom, trezorom (za príplatok) a balkónom. Hotel disponuje aj bezbariérovými izbami. Stravovanie: Ultra all inclusive. Náš názor: Luxusný hotelový komplex – na obnovu tela aj ducha! Kombinácia slanej vody, čistého vzduchu a vône borovíc majú blahodarné účinky na zdravie človeka. Hotel dáva dôraz na vytvorenie príjemnej atmosféry a na priateľský, ale profesionálny prístup ku klientovi. Výborná poloha, kvalitné služby, zábava vo forme animácií či relax v Spa centre – miesto, kde si každý hosť nájde to svoje. Náš tip!

dobrá cena

deti zadarmo

all inclusive raňajky (7,00-10,00), obed (12,3014,00) a večera (19,00-21,00) formou bufetu v hlavnej reštaurácii neskoré kontinentálne raňajky (10,00-11,00) snack bar (12,30-16,00) – pizza, špagety, polievky, hamburger, hranolky nomádsky stan (12,00-16,00) – miestne pečivo káva, čaj, koláčiky (17,00-18,00) v bare pri bazéne snack pre deti v miniklube (12,3016,00) hamburgery, cheesburgery, hot dog, hranolky a zmrzlina (12,0014,00) večera v á la carte reštauráciách (19,00-21,30). Potrebná rezervácia 1 deň vopred. Prvá návšteva v á la carte reštaurácii zadarmo, ďalšie za poplatok večerný snack v hl. reštaurácii (23,00-24,00) miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v Sultan bare (16,00-24,00), lobby bare (24 hod.), v bare Kervansaray (v čase obeda a večere), v bare pri bazéne a na pláži (10,0018,00), v disko bare (23,00-02,00) tenis (osvetlenie za príplatok), stolný tenis, plážový volejbal, minifutbal, šípky, boccia, aerobik, aqua aerobik, fitness, turecké kúpele, sauna, parné kúpele, miniklub, animačné programy a večerné show v amfiteátri lehátka a slnečníky pri bazéne aj na pláži zadarmo, uteráky (depozit) za poplatok: dovážané nápoje, elektronické hry, zapožičanie rakiet

bazén

strava

náš tip

Turecko | 177


hotel pri mori

CLUB GRAND AQUA 

náš tip

deti zadarmo

bazén

strava

Oficiálna kategória: Kapacita: 234 izieb Poloha: Club Grand Aqua je najmladším členom Sezer Group hotelov a pozostáva zo 6 ubytovacích blokov, ktoré sú od seba oddelené umelými vodnými kanálmi a bazénmi rôznych tvarov i veľkostí. Hotel sa nachádza hneď vedľa hotela Club Grand Side v časti Čolakli, len 10 km od antického mesta Side, cca 400 m od pieskovej pláže. Od vodného sveta Amazon so všetkými jeho atrakciami ho delí len areál hotela Club Grand Side. Vybavenie / Šport / Zábava: Moderná vstupná hala s recepciou, 2 konferenčné miestnosti pre 750 osôb, 3 reštaurácie s ponukou miestnych a medzinárodných jedál – suroviny na ich prípravu sú dovážané výlučne z bio farmy, 4 bary, výborne vybavené fitness centrum, sauna, turecké kúpele a masáže. Vnútorné a vonkajšie bazény, detský bazén a šmýkačky. Futbalové a volejbalové ihriská, tenisové kurty, stolný Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava 

  

výborný aquapark

178 | Turecko

  

  

  

 

tenis a biliard. V hoteli sa nachádzajú aj obchody, kaderník a salón krásy. Pre deti detský klub, detské ihrisko, minidisko. Hotel organizuje aj pravidelné animačné programy v amfiteátry. Tiež je k dispozícii lekár, zmenáreň, požičovňa áut, internetový kút a čistiareň. V areáli premáva kyvadlová doprava, ktorá vozí hostí hotela na pláž zadarmo. Ubytovanie: Štandardné izby pre 2-3 osoby, apartmány pre 4 osoby (1 oddelená spálňa a obývacia časť s 2 lôžkami), apartmány pre 4-6 osôb s dvomi oddelenými spálňami a obývacím priestorom a malým kuchynským kútom. Všetky typy izieb sú moderne zariadené a ladené do pastelových farieb. Vybavené sú kúpeľňou / WC, centrálnou klimatizáciou, TV/SAT, trezorom (za poplatok), minibarom (za poplatok), fénom a telefónom. Hotel disponuje aj bezbariérovými izbami a izbami pre nefajčiarov. Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Priateľský personál, výborná strava a pestrá paleta zábavných programov. Odporúčame každému, kto chce prežiť príjemnú klubovú dovolenku v luxusnom prevedení. Vodný svet Amazon s nekončiacou zábavou pre deti a rodičov, kde jedna návšteva nikdy nestačí!

all inclusive raňajky (7,30-10,00), obedy (13,00-14,00) a večere (19,0021,00) formou bohatého bufetu neskoré raňajky (10,00-11,00) – bufet s obmedzenou ponukou jedál večera v á la carte reštauráciách (19,00-21,00) – potrebná rezervácia snacky (12,30-14,00) v bare pri bazéne aj v reštaurácii Pommodoro, v snack reštaurácii Amazon (13,00-15,00) káva, čaj, drobné pečivo (16,30-17,30) v bare pri bazéne a Pommodoro beach bare miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, filtrovaná káva a čaj (10,00–18,00) v bare pri bazéne, (10,00-02,00) v lobby bare nočné snacky (24,00-01,00) v bare pri bazéne diskotéka v Amazone (23,0002,00) lehátka, slnečníky a uteráky tenis (vrátane tenisových rakiet za depozit), stolný tenis, fitness centrum, sauna, turecké kúpele, volejbal, aqua aerobik, vodné hry, denné a večerné animácie detský klub (4-12 rokov) a klub pre teenegerov (13-17 rokov), / júl-august/ za poplatok v bare: espresso, zmrzlina, dovážané alkoholické nápoje a koktaily z nich, čerstvé ovocné šťavy služby hotela za poplatok: internet, fax, telefonovanie, masáže, welness centrum, bowling, biliard, hracie automaty a vodné športy na pláži Amazon Water World (bližšie informácie priamo v hoteli)


pri mori

náš tip

deti zadarmo

hotel

CLUB GRAND SIDE 

Oficiálna kategória: Kapacita: 420 izieb Poloha: Hotelový komplex Club Grand Side, patriaci do siete Sezer Group Hotels sa rozprestiera na rozsiahlej ploche 60 000 m2. Európskymi rodinami bol hodnotený ako jeden z 10 najlepších dovolenkových komplexov v Turecku. Táto prázdninová dedinka je tvorená trojposchodovými blokmi budov ležiacimi priamo na pláži v Čolakli. Od antického mesta Side je vzdialený cca 10 km, od letiska v Antalyi 55 km. Vybavenie / Šport / Zábava: Priestranná vstupná halá s recepciou, požičovňa áut, internet, zmenáreň, práčovňa, 4 konferenčné miestnosti – pre viac ako 1300 osôb, obchodíky, lekár, fotograf, 4 bary, 3 reštaurácie s tureckou a európskou kuchyňou (reštaurácie Atlantis a Pommodoro – á la carte). Ich tajomstvom je používanie prírodných bio potravín,

vypestovaných na farme, ktorá bola založená len pre sieť hotelov Sezer. Pre šport a zábavu tenisové kurty, futbalové ihriská, stolný tenis, plážový volejbal, biliard, bowling, vodné športy na pláži a rôzne iné zábavné a súťažné aktivity, samozrejme aj denné či večerné animácie. Pre deti miniklub a minidisko. V hoteli sa nachádza aj salón krásy – sauna, masáž, turecké kúpele a kaderníctvo. Ponuku dopĺňajú 2 vonkajšie, 1 vnútorný a 1 detský bazén. Pri hoteli nájdete aj vodný svet Amazon (09,0018,00) ktorý tvorí obrovský bazén s umelými vlnami, množstvo menších i detských bazénov, 10 šmýkačiek, divoká a pomalá rieka, vodná jaskyňa, vodný kanál... doplnené reštauráciou, Wet barom – priamo v bazéne, Sunset barom, diskotékou. To všetko je vybudované na ploche 14 000 m2. Ubytovanie: Hotel disponuje viacerými typmi izieb v rôznom farebnom prevedení. V ponuke má štandardné 2-3 lôžkové izby, apartmány pre 4 osoby s jednou oddelenou spálňou (spálňa + obývacia miestnosť s 2 lôžkami) a apartmány pre 4-6 osôb s dvomi oddelenými spálňami a obývacou časťou s malým kuchynským kútom. Hotel disponuje aj bezbariérovými izbami a izbami určenými nefajčiarom. Všetky typy izieb sú vybavené kúpeľňou/ WC, fénom, centrálnou klimatizáciou, TV/SAT, trezorom (za poplatok), minibarom (za poplatok) a telefónom. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava 

  

  

  

  

 

Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Klubový hotel s vynikajúcimi službami na profesionálnej úrovni. Príjemné prostredie, výborná strava, zábava a navyše vodný svet Amazon – to všetko poskytuje hotel Club Grand Side na prežitie prvotriedneho dovolenkového pobytu.

bazén

strava

all inclusive raňajky (7,30-10,00), obedy (13,0014,00) a večere (19,00-21,00) bohatý bufet v hlavnej reštaurácii neskoré raňajky (10,00-11,00) – bufet s obmedzenou ponukou jedál večera v á la carte reštauráciách (19,00-21,00) – potrebná rezervácia snacky (12,30-15,00) v snack bare pri bazéne aj v reštaurácii Atlantis, v snack reštaurácii Amazon (13,0015,00) káva, čaj, drobné pečivo (16,30-17,30) v bare pri bazéne a Pommodoro beach bare miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, filtrovaná káva a čaj (10,00– 24,00) v Sillyon bare a (10,00-02,00) v Ephesus bare nočné snacky (24,00-01,00) v bare pri bazéne diskotéka v Amazone (23,00-02,00) lehátka, slnečníky a uteráky tenis (vrátane tenisových rakiet za depozit), stolný tenis, fitness centrum, sauna, turecké kúpele, volejbal, aqua aerobik, vodné hry, denné a večerné animácie detský klub (4-12 rokov) a klub pre teenegerov (13-17 rokov) /júlaugust/ za poplatok v bare: espresso, zmrzlina, dovážané alkoholické nápoje a koktaily z nich, čerstvé ovocné šťavy služby hotela za poplatok: internet, fax, telefonovanie, masáže, welness centrum, bowling, biliard, hracie automaty a vodné športy na pláži Amazon Water World (bližšie informácie priamo v hoteli)

Turecko | 179

výborný aquapark


hotel výhľad

na more

GRAND SIDE 

priamo na pláži

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava

Oficiálna kategória: Kapacita: 169 izieb Poloha: Do hotelovej siete Sezer Group je zaradený aj hotel Grand Side, ktorý prešiel v roku 2006 úplnou rekonštrukciou. Tvoria ho 2 budovy (hlavná s 5 poschodiami, v ktorej je sústredené kompletné vybavenie hotela a izby a druhá budova so 4 poschodiami – len s izbami). Leží priamo na krásnej piesočnatej pláži, len 4 km od centra Side, v časti Kumköy. Od letiska v Antalyi je vzdialený 65 km. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou, lobby, výťah, zmenáreň, požičovňa áut, konferenčná miestnosť, práčovňa, kaderníctvo, minimarket a rôzne obchodíky, vnútorná a vonkajšia reštaurácia, á la carte reštaurácia so stredomorskou a talianskou kuchyňou, 4 bary. Vnútorný a vonkajší bazén so sladkou vodou, detský bazén, šmykľavka, slnečníky, lehátka a plážové uteráky pri bazéne aj na pláži zadarmo. Pre šport tenisové kurty (osvetlenie za poplatok), stolný tenis, fitness centrum. Na pláži možnosti vodných športov (za poplatok). Hotel disponuje aj tureckými kúpeľmi, saunou, masážami (za poplatok), vírivkou (za poplatok), centrom krásy a SPA (obe extra poplatok). Pre deti miniklub a detské ihrisko.

Hotel organizuje denné animačné programy, raz za týždeň turecký večer. Ubytovanie: 2-lôžkové priestranné izby s možnosťou 1-2 prísteliek pre deti, kúpeľňa (vaňa alebo sprcha/WC/fén), centrálna klimatizácia, TV/SAT, minibar, telefón, trezor (za príplatok), balkón alebo terasa s výhľadom na okolie alebo na more (za príplatok na mieste – výhľad na more len z izieb pre 2-3 os.). Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Upravená záhrada s palmami, panoramatická reštaurácia s výhľadom na more, poloha priamo na piesočnatej pláži a výborné služby vytvárajú z tohto hotela ideálne miesto pre príjemne strávenú dovolenku.

all inclusive raňajky (08,00-10,00), obedy (13,00-14,30) a večere (19,0021,00) formou bohatého bufetu čaj, káva, koláčiky, zmrzlina (16,0017,00) miestne alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje (10,0002,00) tenis – počas dňa bez osvetlenia + požičiavanie tenisových rakiet, volejbal, miniklub (4-12 rokov), denné animácie fitness, sauna, turecké kúpele za poplatok: telefonovanie, tenis s osvetlením, vodné športy, dovážané alkoholické nápoje, koktaily, čerstvý pomarančový džús, masáže, vírivka Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

2 deti zadarmo

180 | Turecko

  

  

  

   


hotel

CLUB ALI BEY MANAVGAT

priamo na pláži

 náš tip

Oficiálna kategória: Kapacita: 450 izieb Poloha: Rozsiahly komplex hotela Club Ali Bey Manavgat sa rozprestiera v upravenej záhrade, priamo pri okruhliakovo-pieskovej pláži (pri vstupe kamienky), asi 12 km od letoviska Manavgat. Tvoria ho nízke dvojposchodové budovy s typickou tureckou architektúrou. Od mestečka Side je hotel vzdialený cca 17 km a od letiska v Antalyi asi 85 km. Návštevníkov hotela priťahuje prítomnosť najväčšieho aquaparku na Tureckej riviére a 62 tenisových kurtov. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia a lobby v hlavnej budove, hlavná reštaurácia s nefajčiarskou zónou, plážová reštaurácia, panoramaticky otočná á la carte reštaurácia, bary, turecká kaviareň, internetová kaviareň (za poplatok). V hoteli je aj obchodná zóna, minimarket, Bazaar bar s TV kútom, kaderníctvo, salón krásy, lekár, fotograf, práčovňa a konferenčná miestnosť. Bazén so sladkou vodou pre dospelých a oddelenou časťou pre deti, relaxačný bazén. Lehátka a slnečníky sú na slnečnej terase ako aj na pláži zadarmo. K dispozícii sú aj plážové osušky. Za poplatok – Spa & Welness centrum poskytujúce turecké kúpele, parné kúpele, saunu, vírivku a kozmetické štúdio. Nachádza sa tu aj plne vybavené fitness centrum patriace známej spoločnosti „Fitness Company“ (za poplatok). Hotel disponuje 62 tenisovými kurtmi – 1 centrálny kurt ako aj detské tenisové kurty (za poplatok). Hodiny tenisu poskytuje profesionálna nemecká tenisová škola PCT (za poplatok). V hoteli sa pravidelne konajú rôzne tenisové turnaje. Aquaparku s rozlohou 17 000 m2 poskytuje bazény Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava 

  

  

  

 deti zadarmo

bazén

strava

s 15 rôznymi šmýkačkami pre dospelých i deti (rafting, kamikadze, čierna diera, minirafting, minikamikaze, mini šmykľavky) a je tu aj pirátska loď so zvieracími figúrkami, detské ihrisko, pieskový bazén pre malé deti a reštaurácia. Pre šport a zábavu hotel poskytuje pestré denné a večerné animácie, disko, biliard (za poplatok), vodné športy na pláži (za poplatok), počítačové hry (za poplatok), šípky, stolný tenis, plážový volejbal, basketbal, vodnú gymnastiku, aerobik, boccia a pre deti miniklub (4-12 r.), detské ihrisko, minidisko, teenager club (12-17 r. – v hl. sezóne), babysitting na vyžiadanie za poplatok. Ubytovanie: Štandardné izby pre 2 osoby s možnosťou 1 prístelky a rodinné izby pre 3-4 osoby (dvojlôžko + 2 samostatné lôžka, min.obsadenosť 3 osobami). Všetky izby sú vybavené centrálnou klimatizáciou, TV/SAT, telefónom, kúpeľňou/WC, fénom, minibarom, trezorom a balkónom. Hotel disponuje aj bezbariérovými izbami.

Stravovanie: All inclusive. Hotel vyžaduje dodržiavanie spoločenskej etikety (u pánov dlhé nohavice). Náš názor: Obľúbený klubový hotel s kvalitnými službami a bohatým all inclusive programom. Vhodný pre všetkých, ktorí túžia po aktívnej dovolenke plnej zábavy, športu, ale aj pohody a slnenia. Odporúčame pre rodiny s deťmi, aj pre náročnejších klientov.

all inclusive raňajky (7,00-10,00), neskoré raňajky (09,00-11,00), obed (12,3014,00) a večera (19,00-21,00) formou bohatého bufetu. Obed možný aj v reštaurácii aquaparku. popoludňajší snack (15,00-17,00), zmrzlina miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, čaj, káva, koláčiky – v baroch podľa otváracích hodín. Nealko nápoje v minibare turecké kúpele, sauna, aquapark, miniklub, plážový volejbal, basketbal, stolný tenis, vodná gymnastika, aerobik, šípky, animačné programy a show za poplatok: fitness, dovážané nápoje, telefonovanie, fax, internet, tenisové kurty a vybavenie, biliard a hry, masáže, vodné športy hotel nepoužíva all inclusive náramky, ale funguje na systém používania karty, ktorú hostia dostanú pri príchode do hotela

Turecko | 181


priamo na pláži

náš tip

dobrá cena

hotel

DOGAN deti zadarmoOficiálna kategória: Kapacita: 94 izieb bazén

Poloha: Len cca 500 m od historického centra starobylého mestečka Side, v objatí zelených stromov a tropických paliem, sa rozprestiera hotel Dogan. Leží priamo

strava

all inclusive

od začiatku v ponuke CK Aeolus

 raňajky (07,30-10,00), obedy (12,00-13,30) a večere (19,0021,00) formou bufetu miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10,0023,00) v bare pri bazéne konzumácia z minibaru pre AI hostí zadarmo AI nezahŕňa: zmrzlinu podávanú v á la carte reštaurácii

hotel

WIEN

 deti zadarmo

bazén

dobrá cena

strava

pri mori

182 | Turecko

na širokej piesočnatej pláži a do centra Side je možné dostať sa aj po pobreží – pohodlnou prechádzkou asi za 10 min. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia, lobby s TV a sedením, vonkajší bazén s oddelenou detskou časťou, reštaurácia s panoramatickým výhľadom na more, á la carte reštaurácia s terasou, bar pri bazéne, lehátka a slnečníky pri bazéne aj na pláži (zadarmo). Pre šport a zábavu aerobik, aqua aerobik, sauna, masáže, turecké kúpele, internet, príležitostné animačné programy pri bazéne so živou hudbou a široká ponuka vodných športov na pláži (za poplatok). Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa (vaňa/fén/WC), TV/SAT, klimatizácia, minibar (za poplatok), telefón, trezor (za poplatok), balkón alebo terasa s priamym vstupom do záhrady.

Stravovanie: Polpenzia formou bufetu. Možnosť all inclusive – za príplatok. Náš názor: Sympatický hotel priamo na pláži s upravenou záhradou, ktorá vám poskytne príjemný úkryt pred slnkom, a ktorej súčasťou je aj kúsok zo starobylého opevnenia mesta. Vydajte sa na potulky po Side a zažite čarovnú večernú atmosféru v uličkách preplnených barmi, obchodmi a reštauráciami.

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

 

Oficiálna kategória: Kapacita: 51 izieb Poloha: Hotel Wien bol kompletne zrekonštruovaný v roku 2006. Od štrkovo-pieskovej Keykubatovej pláže je vzdialený asi 30 m, delí ich len cesta a pobrežná promenáda. Do samotného centra Alanye sa dostanete príjemnou prechádzkou približne po 700 metroch. Ubytovanie: Pohodlne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky sú zariadené moderným nábytkom. Majú klimatizáciu, kúpeľňu/WC/fén, TV/SAT, rádio, telefón, minibar (za poplatok), trezor (za poplatok) a balkón. Vybavenie: Vstupná hala s recepciou, reštaurácia, bar, internetová kaviareň s možnosťou bezdrôtového pripojenia, bazén. Slnečníky a lehátka sú pri bazéne zadarmo, na pláži za poplatok. Na pláži bar, možnosť zahrať si plážový volejbal či vyskúšať vodné športy ( za poplatok). Hotel príležitostne organizuje večerné hudobné a animačné predstavenia.

Stravovanie: Polpenzia – kontinentálne raňajky formou bufetu a večere formou bufetu. Náš názor: Príjemný hotel len na skok od pláže. Ideálna voľba pre všetkých, ktorí svoj deň radi trávia relaxovaním pri mori a večer sa vydajú do rušných ulíc Alanye. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

 


Letovisko Alanya / Konakli

Alanya je dovolenkové centrum s množstvom hotelov, reštaurácií, barov a kaviarní. Ako v každom moslimskom meste aj tu vyčnievajú početné vysoké minarety. Alanya svojim tvarom pripomína motýľa s rozprestretými krídlami. Pahorok s pevnosťou, vysoký cca 250 m, rozdeľuje letovisko a približne 50 m širokú a 8 km dlhú pláž na dva zálivy. Priamo pod pevnosťou sa tiahne dlhá „Kleopatra Beach“ – pláž pomenovaná podľa kráľovnej Egypta. Na opačnej strane riviéry sa nachádza nekonečná pláž, ktorá nesie meno po známom seldžutskom sultánovi Aladinovi Keykubatovi, ktorý dal postaviť hrad v Alanyi. Modernému prístavu dávajú kolorit stovky lodí, pomaľovaných so značnou dávkou fantázie a v jeho centre púta pozornosť Červená veža „ Kizil kule “ z 13. storočia. V tureckých mestách – a Alanya nie je výnimkou všade vrie ako v úli. Pred dverami obchodov sa predavači hlasito snažia upútať pozornosť okoloidúcich. V Alanyi sa určite oplatí navštíviť miestny bazár a nadýchať sa nefalšovanej orientálnej atmosféry. Domáci sú priateľskí, sympatickí ľudia a vedia žiť bez stresu, i keď to na prvý pohľad tak nevyzerá. Nezabudnite podniknúť výlety do vnútrozemia – určite neoľutujete. Konakli je menšie stredisko, cca 12 km od Alanye. Nájdete tu kamienkovo-piesočnaté pláže, hotely, bary, reštaurácie, bazáre a na rozdiel od Alanye pokoj. Do Alanye sa môžete ľahko dostať miestnymi dolmušmi.

– to

väčší

hotel

EFTELIA AYTUR 

výhľad

na more

Oficiálna kategória: Kapacita: 191 izieb a 37 apartmánov pri mori

Poloha: Hotel Eftalia Aytur tvorí hlavná budova a dve 5-poschodové vedľajšie budovy. Od okruhliakovo-pieskovej Keykubatovej pláže, vzdialenej cca 40 m, ho delí len cesta. Do centra Alanye je to asi 800 m a na letisko v Antalyi 130 km. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia s lobby, výťahy, hlavná reštaurácia s nefajčiarskou časťou, á la carte reštaurácia,

dobrá cena

deti zadarmo

terasa, lobby bar, bar pri bazéne a na pláži, restaurant bar, TV miestnosť, konferenčná miestnosť, kaderníctvo, lekár. Vonkajší bazén pre dospelých s oddelenou časťou pre deti, vnútorný bazén. Pre deti detské ihrisko. Lehátka, slnečníky a matrace pri bazéne zadarmo, na pláži za poplatok. Fitness a plážový volejbal zadarmo. Za poplatok: stolný tenis, turecké kúpele, sauna, masáže a rôzne druhy vodných športov na pláži. Príležitostné zábavné programy a živá hudba. Ubytovanie: Štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky pre 1 osobu. Všetky izby majú klimatizáciu, kúpeľňu/WC (sprcha alebo vaňa), fén, telefón, trezor (za poplatok), minibar (za poplatok), TV/SAT a balkón. Hotel disponuje aj bezbariérovými izbami. Stravovanie: Kontinentálne raňajky formou bufetu a večere formou bufetu. Náš názor: Priateľský hotel blízko pláže. Odporúčame všetkým, ktorí obľubujú

aktívnu dovolenku a nočný život v neďalekom centre. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

bazén

  

  

  

 

strava

Turecko | 183


hotel výhľad

na more

priamo na pláži

deti zadarmo

bazén

strava

ANITAS BEACH CLUB 

Oficiálna kategória: Kapacita: 120 izieb Poloha: V oblasti Konakli, 12 km od Alanye, sa na ploche 5000 m2 rozprestiera areál hotela Anitas Beach Club. Od centra Konakli s obchodmi je vzdialený asi 3 km. Hotel stojí priamo na zmiešanej pláži – hrubozrnný piesok s kamienkami, pri vstupe do mora s kamenným podlažím. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

   výhľad

na more

pri mori

náš tip

hotel

GRAND OKAN 

deti zadarmo

bazén

strava

Oficiálna kategória: Kapacita: 154 izieb Poloha: Hotel Grand Okan je situovaný asi 50 m od jednej z najznámejších pláží v Turecku – Kleopatra Beach, v širšom centre Alanye, v prvej línii hotelov. Do centra mesta sa dostanete za 10 minút pešou chôdzou, prípadne môžete využiť miestne autobusy –

184 | Turecko

s recepciou, vonkajšia a vnútorná reštaurácia, 2 bary, rokovacia miestnosť, parkovanie, minimarket, kaderníctvo, práčovňa. Bazén pre dospelých a detský bazén. Lehátka a slnečníky pri bazéne aj na pláži zadarmo. Pre šport a zábavu fitness centrum, plážový volejbal, stolný tenis, šípky a pre deti miniklub. V hoteli sa nachádza aj Spa centrum s tureckými kúpeľmi, saunou, masážami (za poplatok) a relaxačnou miestnosťou. O zábavu sa stará animačný tím. Ubytovanie: Komfortne zariadené izby pre 2-3 osoby (3.lôžko pevné), rodinné izby sú klimatizované, majú kúpeľňu/WC, fén, TV, telefón, minibar a trezor (za príplatok). Ku každej izbe patrí aj balkón. Stravovanie: All inclusive. Náš názor: Hotel s príjemným ubytovaním a kvalitnými all inclusive službami. Odporúčame každému, kto hľadá počas svojej dovolen-

dolmuše. Od letiska v Antalyi je hotel vzdialený cca 116 km. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia, 2 výťahy, 24 hodinový izbový servis, vnútorná reštaurácia s nefajčiarskou časťou a vonkajšia reštaurácia, lobby bar, bar pri bazéne a snack bar, internetový kút v lobby (s bezdrôtovým pripojením aj pri bazéne), konferenčná miestnosť pre max. 100 osôb, centrum krásy, kaderníctvo, sauna, parkovisko, práčovňa, fotograf. Veľký bazén s oddelenou časťou pre deti. Lehátka a slnečníky sú pri bazéne zadarmo, na pláži za poplatok. Pre šport – stolný tenis, stolný futbal, šípky, biliard (za poplatok) a ľahké večerné animácie. Na pláži – plážový volejbal a rôzne druhy vodných športov za poplatok. Asi 200 m od hotela je verejné športové centrum, ktoré ponúka možnosť

ky pohodu a relax v areáli hotela – priamo pri mori. Milovníci rušného nočného života si za zábavou môžu zájsť do neďalekej Alanye.

all inclusive raňajky (7,30-10,00), obed (12,3014,00) a večera (19,00-21,00) formou bufetu v hlavnej reštaurácii drobné snacky (11,00-12,00) popoludňajšia káva (16,30-17,30) polievka o polnoci (23,00-24,00) miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10,00-24,00) lehátka, slnečníky a matrace turecké kúpele, sauna, fitness, plážový volejbal, stolný tenis

zahrať si tenis, futbal, basketbal (všetko za poplatok). Ubytovanie: Štýlovo zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky (pohovka). K ich vybaveniu patrí kúpeľňa/WC, fén, telefón, TV/SAT, minibar (za poplatok), individuálna klimatizácia, trezor (za poplatok) a balkón s výhľadom na pohorie alebo na bazén. Hotel disponuje aj bezbariérovými izbami. Detská postieľka na vyžiadanie zadarmo. Stravovanie: Polpenzia formou bufetu. Náš názor: Výborná poloha neďaleko pláže a rušného centra Alanye. Mnohí stáli klienti sem prichádzajú za oddychom, relaxom ale i zábavou a rušným nočným životom. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  


výhľad

na more

pri mori

náš tip

dobrá cena

hotel

GRAND KAPTAN 

Oficiálna kategória: Kapacita: 272 izieb Poloha: Hotel Grand Kaptan sa nachádza 4 kilometre východne od centra Alanye. Je situovaný pri mori a na zmiešanú Keykubatovu pláž (kamienky/piesok/štrk) sa dostanete cez tunel vedený pod cestou alebo cez miestnu komunikáciu. V rokoch 2007- 2008 hotel prešiel kompletnou rekonštrukciou izieb i spoločných priestorov. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou, 24 hod. izbový servis, 5 výťahov, minimarket, klenotníctvo, Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  

 kaderníctvo, práčovňa, TV miestnosť, bezdrôtový internet v lobby priestoroch, lekár, konferenčná miestnosť pre 100 osôb s audiovizuálnym vybavením, rokovacie miestnosti pre 70 a 90 osôb, požičovňa áut a bicyklov. Hlavná reštaurácia, 2 á la carte reštaurácie (talianska a rybia), bary – lobby bar, bar pri bazéne, Roof top bar, Vitamin bar & cafe, bar na pláži a internet cafe. Bazén so sladkou vodou, detský bazén, jacuzzi pri bazéne, bazén s 3 šmýkačkami. Lehátka a slnečníky su pri bazéne aj na pláži zadarmo. Pre deti detské ihrisko a miniklub (4-12 rokov). Babysitting na vyžiadanie za poplatok, detská postieľka na vyžiadanie. Pre šport a zábavu: ľahké denné a večerné animačné programy, biliard (za poplatok), stolný tenis, vodné športy na pláži (za poplatok). Hotel poskytuje aj saunu, turecké kúpele, fitness (zadarmo), masáže (za poplatok). 6 x denne vozí hotelový minibus svojich hostí do/z Alanye (zadarmo). Ubytovanie: Moderné 2 lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek sú vybavené centrálnou klimatizáciou, kúpeľňou (vaňa/WC), fénom, TV/SAT, telefónom, internetovým pripojením (možnosť iba v hlavnej budove, zadarmo), minibarom, možnosťou prípravy kávy a čaju, trezorom a balkónom.

Stravovanie: Polpenzia formou bufetu alebo ultra all inclusive. Náš názor: Komfortný hotel v príjemnom prostredí v tesnej blízkosti pláže a v dosahu centra Alanye. Kvalitné služby, výborná strava, možnosť zábavy či relaxu. Miesto, kde vládne skvelá dovolenková atmosféra. Náš tip!

deti zadarmo

bazén

strava

all inclusive raňajky (7,00-10,00), neskoré raňajky (10,00-11,00), obed (12,3014,00) a večera (19,00-21,30) formou bufetu v hlavnej reštaurácii večere v á la carte reštaurácii (19,30-22,00) – potrebná rezervácia vopred miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v baroch, aj počas obedov a večerí. Bar pri bazéne a na pláži (10,00-19,00), Roof bar (20,0024,00), Pool lounge & bar (10,0002,00) + lobby bar snacky formou bufetu (15,0016,00) káva, čaj, koláčiky (16,00-17,00), zmrzlina (11,00-17,00), koláčiky a ovocie (11,00-16,00) v Pool lounge & bar kapučíno, espresso, turecká káva (11,00-24,00) v lobby bare a v Pool lounge & bar polnočné občerstvenie (24,0000,45) stolný tenis, fitness centrum, sauna, turecké kúpele, denné a večerné animácie za poplatok: dovážané alkoholické nápoje a kokteily z nich pripravované, fľašové pivo, džúsy z čerstvého ovocia, wafle, obed á la carte v bare na pláži, izbový servis, telefonovanie, fax, biliard, masáže hotel nepoužíva all inclusive náramky, ale funguje na systém používania karty, ktorú hostia dostanú pri príchode do hotela

Turecko | 185

náš tip


hotel výhľad

na more

pri mori

MUKARNAS SPA RESORT Oficiálna kategória: Kapacita: 420 izieb

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava

Poloha: Luxusný hotelový komplex Mukarnas Spa Resort sa nachádza asi 1 km od letoviska Okurcalar, približne 30 km od Alanye, 24 km od Manavgatu a 90 km od letiska v Antalyi. Tvorí ho 5-poschodová hlavná budova kde cítiť vplyv seldžutskej architektúry. Komplex sa rozprestiera priamo na okruhliakovopiesočnatej pláži. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (vonkajšia a vnútorná), 3 á la carte reštaurácie (čínska, talianska, turecká), lobby bar, snack bar, bar pri bazéne, plážový bar, bowling cafe, internetová kaviareň, disko/ night klub. Vonkajší bazén s rozlohou 1300 m2, aguapark so 4 smýkačkami, detský bazén. Lehátka a slnečníky sú pri bazéne aj na pláži zadarmo. V hoteli sa nachádza aj Spa & Welness centrum (za poplatok) s 2 tureckými kúpeľmi, 1 fínskymi kúpeľmi, 2 saunami, fitness centrom, vnútorným bazénom, detským vnútorným bazénom, jacuzzi, Vitamin barom. Je tu aj salón krásy, solárium, thajské masáže, aromaterapia, kaderníctvo, manikúra a pedikúra (všetko Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

2 deti zadarmo

186 | Turecko

  

  

  

 za poplatok). Pre šport a zábavu: bowling a biliard, squash, stolný tenis a stolný futbal, minigolf, tenis (osvetlenie za poplatok), basketbal, volejbal, plážový volejbal, šípky, vodná gymnastika, aerobik, na pláži vodné športy a pestrá škála animačných programov pre dospelých i deti. Pre deti miniklub, minidisko, detské ihrisko, počítačové hry, minikino. V hoteli je práčovňa, požičovňa áut, fotograf, obchody a parkovisko. Súčasťou hotela je aj konferenčná sála s audiovizuálnou technikou pre 500 osôb a 2 rokovacie miestnosti. Ubytovanie: Štandardné izby pre 2 alebo 3 osoby (3 pevné lôžka), rodinné apartmány pre 3-4 osoby s 1 oddelenou spálňou a rodinné apartmány pre 4 - 6 osôb s 2 oddelenými spálňami. Všetky izby sú moderne zariadené, majú kúpeľňu/WC, fén, telefón, minibar, TV/ SAT, trezor, centrálnu klimatizáciu, bezdrôtové internetové pripojenie a balkón. Hotel disponuje aj izbami pre telesne postihnutých. Stravovanie: Ultra All inclusive. Náš názor: Hotelový komplex s dotykom luxusu. Moderné ubytovanie, profesionálne

služby, Spa centrum a bohatý all inclusive program. Hotel, ktorý ponúka prežitie aktívneho dovolenkového pobytu, ale zároveň aj možnosť relaxu a oddychu.

all inclusive raňajky (7,00-10,00), neskoré raňajky (10,00-11,00), obed (12,30-14,30) a večera (19,30-21,30) formou bufetu v hlavnej reštaurácii večere v á la carte reštauráciách (19,30-22,00) – potrebná rezervácia deň vopred snack bar (12,3-15,30) – turecký chlieb, hamburgery, hotdogy, hranolky, šaláty... plážový bar (12,30-15,30) – rôzne druhy tureckých koláčov Gözleme, jogurtový nápoj a nealko nápoje káva, čaj, koláčiky, ovocie (16,0017,00) zmrzlina (14,30-17,00) a popcorn (16,30-17,30) v plážovom bare wafle s čokoládou alebo ovocím (17,00-18,00) polnočný snack (23,30-00,30) miestne alkoholické a nealkoholické nápoje – v lobby bare (10,00-23,30), v bare pri bazéne (10,00-24,00), v plážovom bare (10,00-18,00), v disko bare (23,30-02,30), v snack bare (12,00-17,00) nealko nápoje vo Vitamin bare (Spa centrum) (10,00-19,00) pre deti: detské menu, miniklub (4-12 rokov) (10,00-13,00 a 14,30-17,00) fitness, turecké a fínske kúpele, sauna, aquapark – šmýkačky (10,00-12,00 a 14,00-18,00), bowling a biliard (nutná rezervácia), squash, stolný tenis a stolný futbal, tenis, minigolf, basketbal, volejbal, plážový volejbal, šípky, disko, vodná gymnastika, aerobik, animačné show za poplatok: babysitting, telefonovanie, fax, vodné športy, dovážané alkoholické nápoje, džúsy z čerstvého ovocia, osvetlenie tenis. kurtov


časopis

o pôžitkoch z jedla, pitia, žitia... delikatesy • zdravé jedlo • dovolenka • oddych • relax

ročné predplatné 300 Sk /10 EUR robert.kiss@epicure.sk

Redakcia časopisu EPICURE, tel.: 0905 361 850 Hornodvorská 26, Čierna Voda, 900 25 Chorvátsky Grob


Bulharsko


Odchody z celé celého ého Slovenska Sloven Slo S lovenska venska sk ka

K

eď Boh stvoril Zem a zaplnil ju ľuďmi, začal rozdávať dary jednotlivým národom: more a oceány Angličanom, pohoria Rakúšanom, planiny Rusom, tanec Španielom, hudbu Talianom a víno Francúzom. Bulhari prišli na rad poslední, pretože mali veľa práce. Boh to však videl a povedal: ”Nemôžem vás nechať odisť s prázdnymi rukami, preto vám dám kúsok zo všetkého, čo som už dal iným“. A tak je Bulharsko bohatou krajinou, ktorá má všetko – aj dvere otvorené pre všetkých ľudí s otvoreným srdcom.

dovolenku kúpeľnými Varna procedúram. Tunajšia klíma Elenite sa odporúča alergikom, Slnečné pobrežie astmatikom a ľuďom Nessebar Pomorie s kožnými ochoreniami. SOFIA Na každom kroku Burgas sa tu stretnete s kvalitnými službami – či je to v hoteloch, reštauráciách, baroch alebo kúpeľných centrách. Bulharsko Vlastným autom auto aau utom tom m už dávno nie je krajinou, na ktorú odlet dĺžka pobytu Bratislava 10/11 nocí máme spomienky spred niekoľkých Sliač 10/11 nocí desiatok rokov. Pokrok je citeľný Košice 10/11 nocí a viditeľný na každom kroku. Praha 10/11 nocí Dovolenka bez ochutnania domácej tradičnej kuchyne by asi nebola úplnou dovolenkou – a treba uznať, že bulharská patrí k najzdravším môžu byť ručne tkané koberčeky, maľované v Európe. Určite vyskúšajte známy šopský šalát so ikony, medené alebo cínové nádoby, ručne strúhaným ovčím syrom, mäso pečené na ražni, vyrábané strieborné šperky, ružový parfumový grilované ryby, z múčnikov banicu a sladkú baklavu olej v drevených nádobkách, z nápojov slivovica a k tomu fľašu lahodného bulharského vína, Trojanska, brandy Pliska alebo sekt Iskra. pohárik rakije či koňaku. Urobte si výlet a navštívte Pripomenú vám miesta s bohatou históriou, typickú bulharskú dedinu. Pohostinnosť domácich nekonečné, slnkom zaliate široké pláže, tu pocítite na vlastnej koži – privítajú vás chlebom neutíchajúcu nočnú zábavu, staré rybárske a soľou, predvedú vám tradičné remeslá a folklór... prístavy či zdvorilých a pohostinných domácich Len buďte opatrní, lebo za statočnej podpory obyvateľov – všetko čo vám ponúka súčasné zradnej rakije nálada ľahko stúpa. A nebuďte vôbec Bulharsko. prekvapení, keď bulharské tóny odrazu vystrieda známa hudba z Gréka Zorbu alebo chytľavé hity zo 60. a 70. rokov. Bulhari sú nesmierne hrdí na svoje zvyky a tradície. Jednou z nich je aj pokyvovanie hlavou, ktorým >> prechádzka uličkami starého Nessebaru vyjadrujú súhlas a nesúhlas; môžu vás tým celkom >> tanec bosými nohami na žeravom uhlí zmiasť, pretože je presne opačné ako u nás. >> pobyt na čiernych plážach s liečivým Táto tradícia má korene v dobe, keď boli Bulhari bahnom v Pomorí pod tureckou nadvládou a nútili ich konvertovať >> delfinárium vo Varne na moslimskú vieru pod vyhrážkou smrti. Preto >> návšteva varieté „Horúce noci“ kývali hlavou na znamenie súhlasu, ale vo svojom na Slnečnom Pobreží srdci a mysli to znamenalo „nie“. >> romantický Sozopol Z množstva vychýrených bulharských letovísk >> vyjednávanie s miestnymi predavačmi vám ponúkame možnosť navštíviť Slnečné Pobrežie a Elenite, ktoré prekvapia neuveriteľným luxusom obrovských štvor – päťhviezdičkových hotelových rezortov. Nessebar kvalitou hotelov nijako nezaostáva a navyše ponúka úžasnú atmosféru starobylého mesta, kým Pomorie si ešte stále uchováva svoj provinčný šarm. Ak sa vám počas dovolenky naskytne príležitosť navštíviť aj Burgas, zažijete živú atmosféru atraktívneho mesta, kde si na terasách kaviarní budete hľadať voľný stôl naozaj dlho. Pamiatkou na dovolenku či vhodným darčekom

7

Bulharsko dostalo do vienka nesmierne poklady – rozmanitú prírodu, zaujímavú históriu a unikátnu kultúru. Je to zem slnečných hôr, priezračných vôd, neopakovateľnej ľudovej hudby a tradičných ľudových remesiel. Aj meno mora, ktoré ho obmýva, stvorili dejiny; v jesenných a zimných mesiacoch, keď sú na mori časté búrky, zahynulo v jeho vodách mnoho námorníkov. Čierna teda symbolizuje smútok nad takto stratenými životmi, nie jeho farbu. Práve naopak, Čierne more je považované za jedno z najčistejších a najpriezračnejších morí s viditeľnosťou takmer 20 m. Cez leto jeho teplota dosahuje až 28 °C. Nie je zriedkavosťou vidieť v jeho vlnách delfíny či tulene. Treba tiež uviesť, že mnohé z nekonečne dlhých pieskových pláží s mierne sa zvažujúcim dnom sú ocenené Modrou vlajkou Európskeho spoločenstva za čistotu. Súčasné moderné rekreačné strediská sa rozkladajú pozdĺž celého 387 km dlhého pobrežia a každoročne v nich pribudne niekoľko desiatok nových hotelov. Takmer každý sa pýši vlastným SPA centrom, kde si turisti radi spestrujú ...v mesiaci júl sme leteli na dovolenku u do Bulharska na Slnečné pobrežie do hotela Amfora. Boli sme všetci nad mieru spokojní. Veľmi sa nám tam páčilo a určite si dovolenku s vami zopakujeme. Ešte raz vďaka. M.Daňová

tipov


Slnečné Pobrežie

K popredným bulharským prímorským letoviskám už niekoľko desaťročí bezpochyby patrí Slnečné Pobrežie. Je jedným z najobľúbenejších a najvyhľadávanejších miest pri Čiernom mori, s plejádou zrekonštruovaných i novopostavených moderných hotelov, ktoré tu vyrastajú ako huby po daždi. Jeho 8 km dlhá a na niektorých miestach takmer 200 m široká pláž s jemným svetlým pieskom a pozvoľným vstupom do mora sa tiahne až k starobylému Nessebaru. Rovnako dlhá je aj pobrežná promenáda s nespočetnými stánkami s rýchlym občerstvením, reštauráciami a vynikajúcimi kaviarňami lákajúcimi hostí k posedeniu a príjemnému osvieženiu. Nechýba ani možnosť zahrať si minigolf, zajazdiť si na elektrických autíčkach či previezť sa na koči. K živej atmosfére letoviska prispievajú aj pouliční umelci a muzikanti. Aktívni dovolenkári využívajú tenisové kurty, bicykle a skútre, vodné bicykle, paragliding, rogalo, banán či ihriská pre plážový volejbal. V dvoch vodných parkoch – v severnej časti aj v južnej blízko Nesebaru – sa vyšantia nielen deti ale aj dospelí. Rušné centrum mesta s množstvom obchodov ožíva najmä večer: ľudia sa presúvajú na dlhé promenády, do reštaurácií, barov, nočných klubov, kasín či diskoték. Dopravu v letovisku zabezpečuje turistický vláčik a pravidelné autobusové linky, ktoré spájajú stredisko aj s Nesebarom, Elenite, Burgasom a Varnou.

hotel pri mori

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava

AMFORA 

Oficiálna kategória: Kapacita: 251 izieb a 16 apartmánov Poloha: Hotel Amfora, kompletne zrekonštruovaný v roku 2000, sa rozprestiera v pokojnejšej, južnej časti Slnečného Pobrežia. Od rozľahlej pieskovej pláže s bohatou ponukou vodných športov (napr. paragliding, vodné lyže, skútre) a množstvom lehátok a slnečníkov (za poplatok) ho oddeľujú len pieskové duny. Centrum letoviska s rušnou pobrežnou promenádou, obchodmi, kaviarňami, reštauráciami a diskotékami je vzdialené asi 20 minút pešo, do historického Nessebaru je približne 2 km. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou, trezor (za poplatok), izbový servis, hlavná reštaurácia, kokteil bar, bar i reštaurácia „Marquis Amfora“ s ponukou grilovaných špecialít, minimarket, požičovňa áut, bicyklov a mopedov, konferenčná miestnosť pre 90 účastníkov, centrum krásy – kaderníctvo, manikúra, kozmetika, masáže (za poplatok), vonkajší bazén s detskou časťou, lehátkami a slnečníkmi, ihrisko Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

2 deti zadarmo

190 | Bulharsko

  

   na plážový volejbal, biliard, stolný tenis, šípky, elektronické hry, detské ihrisko. V blízkosti hotela je aj futbalové ihrisko a minigolf. Ubytovanie: Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozkladacie kreslo) a apartmány s jednou spálňou a obývacou časťou s 2 prístelkami určené pre 2-4 osoby. Obidva typy sú s klimatizáciou. K dispozícii sú aj apartmány pre 2-5 osôb, s jednou spálňou, obývacou časťou s prístelkami max. pre 3 deti a kuchynským kútom. Tieto apartmány sú bez klimatizácie. Všetky typy ubytovania sú vybavené kúpeľňou (vaňa alebo sprcha/WC), TV/SAT, telefónom, chladničkou a balkónom. Detské postieľky sú na vyžiadanie. Stravovanie: All inclusive. Apartmány pre 2-5 osôb sú bez stravy, s možnosťou doplatku all inclusive. Náš názor: Sympatický hotel, obzvlášť vhodný pre rodiny s deťmi. Výborná poloha, ústretový personál, kvalitná strava, možnosti športových aktivít v komplexe i na pláži a blízkosť turistického centra sú predpokladmi pre príjemnú dovolenku. Priaznivcom all inclusive služieb ho odporúčame ako náš tip!

all inclusive raňajky (7,30-10,00), obed (12,00-14,00) a večera (18,00-21,00) formou bufetu, servírované v hlavnej reštaurácii nealkoholické a miestne alkoholické nápoje, kokteily, víno, pivo (11,00-23,00) sú podávané v bare pri bazéne, snack bare a aj v hlavnej reštaurácií (13,15-14,30 & 18,00-21,00) občerstvenie počas dňa – ľahký grilovaný snack, sendviče, pizza (11,00-15,00) a čaj, káva, zmrzlina, zákusky (14,00-17,00) stolný tenis, plážový volejbal, futbal, šípky za poplatok – dovážané alkoholické nápoje a drinky z nich v koktail bare (09,00-02,00), minigolf


výhľad

na more

priamo na pláži

deti zadarmo

bazén

hotel

RIU PALACE HELENA RESORT 

Oficiálna kategória: Kapacita: 197 izieb a apartmánov Poloha: Luxusný hotelový komplex Riu Palace Helena Resort bol vybudovaný v severnej časti Slnečného Pobrežia, priamo pri širokej pieskovej pláži, od ktorej ho delí len promenáda – po nej sa dá prejsť do rušného centra mesta, vzdialeného asi 2,5 km. Komplex pozostáva z dvoch častí: Helena Sands, ktorú tvorí hlavná budova a 5 viliek a Helena Park s jednou centrálnou

budovou. Spája ich starostlivo pestovaná obrovská záhrada, ktorou preteká umelo vytvorená riečka. Tá je zároveň akousi pomyselnou hranicou medzi oboma časťami. Vybavenie / Šport / Zábava: Priestranná recepcia s lobby barom, internet, výťahy, trezory, hlavná reštaurácia, Bar Salon, Piano bar, Sushi bar, reštaurácia s rybími špecialitami, Barbeque reštaurácia v hoteli Helena Park, vonkajšie bazény pre deti a dospelých, detský klub, lehátka a slnečníky, bar pri bazéne, vnútorný bazén, jacuzzi, veľká konferenčná miestnosť pre 190 osôb a menšia pre 40 osôb, animačné programy, tenisový kurt, stolný tenis, basketbal, plážový volejbal, video hry, biliard, kasíno, prenájom áut, sauna, solárium, masáže, lekár, fitnes, kaderníctvo, salón krásy, butik. Všetky spoločné priestory sú klimatizované.

strava

Niektoré služby sú za poplatok – presné informácie na recepcii hotela. Ubytovanie: K dispozícii sú 2-3 lôžkové izby a apartmány s oddelenou spálňou a obývacou časťou vhodné pre 2-4 osoby (2 osoby na prístelke – rozkladacie kreslo alebo gauč). Všetky ubytovacie kapacity majú centrálnu klimatizáciu, kúpeľňu s WC/sprcha alebo vaňa/fén, telefón, minichladnička, TV/ SAT, trezor (za poplatok), balkón s výhľadom na more alebo do záhrady, internetové pripojenie. Detská postieľka na vyžiadanie. Hotel má k dispozícii aj bezbariérové izby. Stravovanie: Polpenzia formou bohatého bufetu. Náš názor: Výnimočný hotel – výnimočný svojou polohou, esteticky zariadenými elegantnými interiérmi, zaujímavo riešeným exteriérom a obrovskou záhradou s rozlohou až 14 500 m2, delikátnou kuchyňou, profesionálnym personálom a vysoko kvalitnými službami. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  

  

Bulharsko | 191

SPA centrum člen známej siete RIU


hotel výhľad

na more

priamo na pláži

strava

náš tip

BLUE BAY 

Oficiálna kategória: Kapacita: 32 izieb, 5 apartmánov Poloha: Päťposchodová moderná budova hotela Blue Bay bola postavená v pokojnejšej, severnej časti Slnečného Pobrežia, v blízkosti hotela Breza, len 20 m od pláže. Do centra mesta vzdialeného asi 3 km sa dá dostať pešo po promenáde, miestnymi autobusmi alebo turistickým vláčikom, ktoré majú zastávku neďaleko hotela. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

hotel

PRIVILEG 

Oficiálna kategória: Kapacita: 28 izieb Poloha: Malý rodinný hotel Privileg bol postavený vo vilovej štvrti severnej časti Slnečného Pobrežia. Vypína sa na miernom kopci, uprostred borovíc. Kamenné chodníky pretínajú starostlivo udržiavaný trávnik a vedú

strava

dobrá cena

s lobby barom, trezory, reštaurácia, vonkajší bazén s oddelenou detskou časťou, bar pri bazéne, internet, výťah. Za poplatok je biliard, masáže, prenájom bicyklov a motoriek. Ubytovanie: Slnečné, priestranné dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (rozkladacie kreslá) sú vybavené individuálnou klimatizáciou, telefónom, TV/ SAT, minichladničkou, kúpeľňou s WC/sprcha/fén a balkónom s výhľadom na more alebo na mesto. Stravovanie: Raňajky formou bufetu, možnosť doobjednať

k bazénu, od ktorého je panoramatický výhľad na hotelový komplex Riu Palace Helena Resort i more vzdialené asi 300 m. Pobrežie lemuje široká piesková pláž a promenáda, ktorou možno prejsť do rušného centra mesta. Využiť však môžete aj turistický vláčik alebo miestne autobusy – ich zastávka je pod hotelom, neďaleko supermarketu. Vybavenie / Šport / Zábava: Upravená vstupná záhrada, recepcia, reštaurácia s vonkajším zastrešeným sedením, zmenáreň, trezor, vonkajší bazén. Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou

servírované večere. Náš názor: Útulný, vkusne zariadený hotel, vhodný pre dvojice i rodiny s deťmi, ktorí hľadajú ubytovanie v blízkosti pláže avšak v pohodlnej vzdialenosti od centra letoviska. Ak chcete ochutnať špeciality miestnej kuchyne, na blízkej promenáde je dostatok reštaurácií, stánkov s občerstvením, kaviarní, v ktorých si určite vyberiete. Rovnako tu nájdete veľa príležitostí vyskúšať rôzne druhy vodných a plážových športov. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

 jednej alebo dvoch prísteliek, s kúpeľňou (sprcha/WC), mini barom, TV/SAT, telefónom, individuálnou klimatizáciou a balkónom, ktorý je orientovaný smerom k bazénu a moru. Stravovanie: Raňajky formou bufetu s možnosťou doobjednania servírovaných večerí (výber z niekoľkých jedál). Náš názor: Uprostred hotelových komplexov je hotel Privileg príjemným osviežením – obklopujú ho urastené borovice, neustále šíriace vôňu živice, ktorá sa mieša so sviežou, neopísateľnou vôňou mora. Vyžaruje príjemnú domácku atmosféru a poskytuje pohodlné ubytovanie dvojiciam i rodinám s deťmi.

deti zadarmo

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

bazén

192 | Bulharsko

  

  

   
výhľad

na more

priamo na pláži

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

hotel

NEPTUN BEACH Oficiálna kategória: Kapacita: 287 izieb Poloha: Elegantný moderný hotel Neptun Beach, patriaci do medzinárodnej skupiny hotelov LTI, sa nachádza v samom srdci prímorského letoviska Slnečné Pobrežie. K jeho prednostiam – okrem vysokého štandardu ubytovania a služieb, ktoré prináležia kvalitnému 4 hotelu – treba bezpochyby pripočítať ideálnu polohu priamo na pláži. K nej neodmysliteľne patrí aj bohatá ponuka športových aktivít.

Vyskúšať môžete vodný bicykel, paragliding, plážový volejbal, vodné lyže, windsurfing, lety na motorovom rogale či na padáku. Od pláže je hotel oddelený promenádou lemovanou malými stánkami so špecialitami, kaviarničkami a reštauráciami. Vybavenie / Šport / Zábava: Klimatizované spoločné priestory, veľká vstupná hala s recepciou, zmenáreň, trezor, reštaurácia s terasou, lobby bar s TV/SAT, karaoke a disco bar vedľa budovy hotela, vnútorný bazén, zaujímavo riešený vonkajší bazén so sladkou vodou a slnečníkmi, vonkajšie jacuzzi, bar pri bazéne, detský bazén, detské ihrisko a detský klub, SPA centrum s fitnes, saunou, masážnym salónom, kaderníctvom a salónom krásy. Hotelový lekár, minimarket, biliard, zábavné automaty, internetová miestnosť, práčovňa a čistiareň (v rámci hotelových služieb). V blízkosti hotela sú tenisové kurty a minigolf (za poplatok). Ubytovanie: Priestranné a pohodlne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (rozkladacie kreslo a pohovka) s kúpeľňou (sprcha/WC/ fén), minibarom, centrálnou klimatizáciou – individuálne regulovateľnou, TV/SAT, telefónom, balkónom s výhľadom na more (za príplatok) alebo na park. Stravovanie: All inclusive. Hotelová etiketa vyžaduje pri večeri u pánov dlhé nohavice. Náš názor: Vyhľadávaný a obľúbený luxusný hotel, vyhovujúci aj požiadavkám náročných hostí. Netradične riešený veľký bazén s barom a nádherná pláž patria určite k jeho prednostiam. Dôkazom

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

   vysokej úrovne jeho služieb, vrátane delikátnej kuchyne, je aj prestížne ocenenie v rebríčku TOP 10 hotelov Bulharska na Čiernomorskom pobreží – v sezóne 2007 získal 2. miesto.

bazén

strava

all inclusive raňajky (7,30 – 10,00), obedy (12,30 – 14,30) a večere (18,00 – 21,00) formou bufetu neskoré raňajky jedenkrát v týždni tématický bufet – bulharská a talianska kuchyňa obedy á la carte na základe rezervácie – jedenkrát počas pobytu v záhradnej reštaurácii, spolu so živou hudbou a show programom drobné občerstvenie, pizza, zmrzlina – v reštauračnom bare (11,00 – 12,00, 15,00-17,30 a 21,30-23,00) nealkoholické nápoje, čapované pivo a miestne alkoholické nápoje podávané v hlavnej reštaurácii, v bare na terase hlavnej reštaurácie a v bare pri bazéne (11,00-23,00) slnečníky a lehátka pri bazéne vstup do sauny, parného kúpeľa a fitnes na 1 hodinu (9,00-18,00) jedenkrát za pobyt – rezervácia nutná stolný tenis (9,00-22,00) – rezervácia nutná animačné programy pre deti a dospelých

Bulharsko | 193

SPA centrum najobľúbenejší hotel z našej ponuky v Bulharsku


hotel výhľad

na more

priamo na pláži

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

BELLEVUE 

Oficiálna kategória: Kapacita: 250 izieb a 23 apartmánov Poloha: Zrenovovaný dvanásťposchodový, esteticky zariadený hotel Bellevue, je situovaný v severnej časti Slnečného pobrežia, približne 2,5 km od centra mesta. Od pláže ho delí iba promenáda a tak môžete pohodlne vymeniť kúpanie v mori za kúpanie vo veľkom hotelovom bazéne. Vďaka kvalitným službám a vynikajúcej polohe si hotel získal veľa stálych hostí. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia s lobby barom, trezory, výťah, hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou a reštaurácia á la carte,

bazén

strava

hotel

BREZA

 Oficiálna kategória: Kapacita: 25 izieb Poloha: Útulný rodinný hotel Breza stojí v severnej časti Slnečného Pobrežia, iba 100 m od pieskovej pláže, ku ktorej

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava

194 | Bulharsko

vonkajší bazén s lehátkami a slnečníkmi, detský bazén, bar pri bazéne, lekár, minimarket; za poplatok biliard, fitnes, kaderníctvo, internet, masáže, minigolf, prenájom áut, stolný tenis, internet. Na pláži je volejbalové ihrisko, detské ihrisko, vodné šmýkačky. Ubytovanie: Vkusne zariadené priestranné dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (rozkladacie lôžka) a rodinné izby so spojovacími dverami majú centrálnu klimatizáciu, telefón, TV/SAT, minibar, kúpeľňu s WC/sprcha/fén a balkón s bočným výhľadom

pomedzi hotely vedie vydláždený chodník. Majitelia hotela dbajú na poskytovanie kvalitných služieb a tak v minulom roku pribudol v záhrade aj nový bazén. Neďaleko sa nachádza veľký supermarket a zastávky autobusov, ktoré zabezpečujú dopravu v meste i do aquaparkov. Do centra mesta s obchodmi, barmi, reštauráciami a diskotékami premáva aj turistický vláčik, avšak príjemná je i prechádzka po promenáde, ktorá lemuje celé letovisko. Vybavenie / Šport / Zábava: Upravená vstupná záhrada s bazénom, recepcia, bar, reštaurácia s vonkajším zastrešeným sedením, gril, zmenáreň, trezor, fitnes, internetová miestnosť. Ubytovanie: 2-3 lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozkladacie kreslo), kúpeľňa (sprcha, WC), minibar, TV/ SAT, telefón, individuálna klimatizácia, balkón. Stravovanie: Raňajky formou bufetu, možnosť doobjednania večerí (bufet). Náš názor: Hotel, ktorý má výhodnú polohu, rodinnú atmosféru a ochotný personál.

na more. Detská postieľka je na vyžiadanie. Stravovanie: Polpenzia formou bufetu. Náš názor: Hotel má vynikajúcu polohu, pohodlné ubytovanie pre dvojice i rodiny a kvalitnú kuchyňu. Klienti hojne využívajú veľký bazén a oceňujú aj ochotu personálu. Odporúčame ako náš tip! Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  

Vhodné miesto na dovolenku pre rodiny s deťmi a pre tých, ktorí hľadajú pohodlné ubytovanie, no nechcú byť ďaleko od možností zábavy v rušnom letovisku. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

 

 

 


náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava

hotel

WELA

 Oficiálna kategória: Kapacita: 157 izieb a apartmánov Poloha: Hotel Wela leží v južnej časti Slnečného Pobrežia, približne 250 m od

širokej pieskovej pláže, od ktorej ho delí cesta. Do centra s obchodmi, reštauráciami, barmi či diskotékami sa dá prejsť aj pešo, je vzdialené asi kilometer. Avšak aj v blízkom okolí je niekoľko dobrých reštaurácií, kam môžete zájsť v prípade, že chcete vyskúšať aj inú ako hotelovú kuchyňu. Vnútorné priestory hotela sú riešené veľkoryso; sú vzdušné, priestranné, ladené do svetlých pastelových farieb – s dôrazom na pohodlie hostí. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia s lobby barom, výťah, trezory, reštaurácia s barom, nočný bar, vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti, lehátka a slnečníky pri bazéne zadarmo, detský klub, detské ihrisko, volejbalové ihrisko, minimarket, obchod so suvenírmi, izbový servis. Za poplatok biliard, fitnes, kaderníctvo, internet, prenájom áut, stolný tenis, SPA centrum, kde môžete vyskúšať rôzne masáže, saunu a iné špeciálne kúpeľné

procedúry. Všetky spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie: Veľké pohodlné dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (rozkladacie lôžka) sú vybavené centrálnou klimatizáciou, TV/ SAT, minichladničkou, telefónom, trezorom (za poplatok), kúpeľňou s WC/sprchou/ fénom. Detská postieľka je na vyžiadanie (zadarmo). K dispozícii sú aj bezbariérové izby. Stravovanie: Polpenzia formou bufetu. Náš názor: Elegantný hotel, zodpovedajúci svojej kategórii, obľúbený a vyhľadávaný dvojicami i rodinami s deťmi. Oceňujú najmä ochotný personál, upravenosť vnútorných i vonkajších priestorov hotela a jeho dobrú polohu – je dostatočne blízko k pláži a zároveň aj k centru mesta Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

   

Bulharsko | 195

SPA centrum


výhľad

na more

priamo na pláži

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

hotel

ZORNITSA SANDS 

bazén

Oficiálna kategória: Kapacita: 204 izieb, 32 apartmánov strava

SPA centrum

Poloha: Hotel leží priamo na 800 m dlhej pláži v letovisku Elenite, vzdialenom 10 km severne od Slnečného Pobrežia a 40 km od Burgasu. Vo vodnom parku v jeho blízkosti s obľubou trávia čas deti aj dospelí. V interiéroch hotela vládne jednoduchá elegancia, kvety a tropické palmy v záhrade podčiarkujú upravenosť celého areálu, ktorému dominuje atypický bazén so slnečníkmi a lehátkami. Nádherná piesková pláž s pozvoľným vstupom do mora s ponukou vodných i plážových športov ešte zvyšuje atraktivitu celého komplexu. Vynikajúcu starostlivosť o telo i dušu poskytuje hotelové SPA centrum a hostia oceňujú aj štýlový kokteil bar pri bazéne ponúkajúci nielen vyberané miešané nápoje, ale aj nádherný výhľad na šíre more. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou, zmenáreň, požičovňa áut, čistiareň a práčovňa, trezor, obchodíky,

vysoká úroveň služieb

196 | Bulharsko

spoločenská a konferenčná miestnosť, súkromné parkovisko pred hotelom, lobby bar, hlavná reštaurácia s terasou, kaviareň, kokteil bar pri bazéne, ktorý funguje 24 hodín, internetová miestnosť, biliard, minigolf, vnútorný a vonkajší atypický bazén so sladkou vodou, detský bazén s kĺzačkou, detské ihrisko, moderné medicínske a SPA centrum, masážny salón, kozmetika a kaderníctvo, fitnes centrum, sauna, jacuzzi, tenisový kurt, večerné programy. Lehátka a slnečníky v areáli hotela sú zadarmo, na pláži za poplatok. Ubytovanie: Interiér priestranných, moderne zariadených dvojlôžkových izieb s možnosťou dvoch

prísteliek je ladený v príjemných pastelových farbách. Všetky majú TV/SAT, minibar, telefón, internetové pripojenie, klimatizáciu, kúpeľňu (vaňa/WC/fén), balkón s výhľadom na more a bazén alebo do okolia. Hotel poskytuje aj 24 hodinový izbový servis. Stravovanie: Polpenzia formou bohatého bufetu. Náš názor: Elegantný komplex, ktorý má atraktívnu polohu v bezprostrednej blízkosti mora, s panorámou pohoria Stará Planina v pozadí. Spĺňa požiadavky náročných klientov a je vhodný aj pre rodiny s deťmi, ktoré tu nájdu bohatú ponuku športu i zábavy. V sezóne 2007 sa zaradil medzi TOP 10 hotelov v Bulharsku, nachádzajúcich sa pri Čiernom mori. Odporúčame ako náš tip! Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  

 

 


pelých v rôznych svetových jazykoch, počas ktorého sa zoznámite s bulharskými zvykmi, folklórnym tancom a hudbou. Nechýba tradičná bulharská večera s neobmedzeným množstvom výborného sudového vína či rakije a tanečná zábava. ISTANBUL – jednodňový výlet do tureckého mesta, ležiaceho na dvoch kontinentoch a brány na Blízky východ. Návšteva jeho historických a kultúrnych pamiatok (Hagia Sofia, Topkapi a i.) kombinovaná s nákupmi.

Výlety

SOZOPOL / ROPOTAMO – celodenný výlet do malebného historického mestečka, v ktorom sa zachovali pôvodné drevené domy, úzke uličky a zvláštne malé kaplnky, v ktorých zvyčajne býva len malý svätý obrázok. Výlet je spojený s možnosťou potápania sa v mori medzi skalnatými útesmi pod vedením skúseného inštruktora, príp. plavbou po rieke Ropotamo v rovnomennej prírodnej rezervácií. NESSEBAR – večerný výlet autobusom alebo poldenný lodný výlet do historického mestečka, zapísaného v zozname UNESCO. Obdiv si zaslúžia zachovalé kamenné budovy, drevené domčeky, mestské divadlo, starý prístav, mohutné hradby, vykopávky z gréckeho i byzantského obdobia a veľa kostolov napr. Kostol Sveti Stefan či Sveta Bogorodica, v ktorom sa ukrýva nádherná zbierka ikon. VARNA / DELFINÁRIUM – celodenný výlet do jedného z najstarších a najväčších miest na čiernomorskom pobreží. Centrum mesta ukrýva katedrálu Sveta Bogorodica, Archeologické múzeum, Astronomické observatórium a planetárium, Rímske kúpele, Vojenské námorné múzeum, Akvárium s jedinečnou expozíciou morských organizmov, sladkovodných a tropických rýb a Delfinárium. BULHARSKÝ VEČER – večerný výlet do bulharskej dedinky Bata spojený s posedením v miestnej ľudovej reštaurácii, ukážkou Nestinarského tanca (na žeravej pahrebe) a programom pre deti a dos-

SÚKROMNÉ APARTMÁNY V POMORÍ Apartmány sú vhodným ubytovaním pre všetkých, ktorí aj na dovolenke uprednostňujú domáce prostredie a možnosť individuálneho stravovania. Nachádzajú sa v starej časti mestečka Pomorie, na samostatných poschodiach rodinných domov vo vzdialenosti 100–450 m od pláže. Ich zariadenie a vybavenie závisí od vkusu majiteľov, je však ilustračné foto vždy kvalitné a zodpovedajúce typu ubytovania. K dispozícii sú: a) 2-lôžkový apartmán s možnosťou ubytovania až 4 osôb: samostatná spálňa a obývacia miestnosť s dvoma prístelkami (rozťahovací gauč), kuchynský kútik s chladničkou, TV, kúpeľňa (sprcha/WC) a balkón alebo terasa. b) 4-lôžkový apartmán s možnosťou ubytovania až 6 osôb: dve samostatné spálne a obývacia miestnosť s dvoma prístelkami (rozťahovací gauč), kuchynský kútik s chladničkou, TV, kúpeľňa (sprcha/WC) a balkón alebo terasa.

Bulharsko | 197


Letovisko Nessebar

Nessebar – antické mestečko, ktoré leží 30 km severne od Burgasu, sa v posledných rokoch stalo známym a vyhľadávaným dovolenkovým miestom zahraničných turistov. Pýši sa bohatou históriou, ktorá siaha až do 6. storočia p. n. l., kedy bolo založené Thrákmi pod pôvodným názvom Mesambria. Obyvateľstvo tvoria zo značnej časti potomkovia gréckych usadlíkov. Starý Nessebar leží na malom skalnatom polostrove s rozlohou 2,5 km2. S pevninou je spojený len úzkou šijou, na začiatku ktorej stojí drevený veterný mlyn. Na tomto malom priestore bolo vybudovaných až 40 chrámov; dodnes sa z nich zachovalo dvanásť a tak sú skvelou príležitosťou k nahliadnutiu do gréckej, byzantskej aj rímskej architektúry. V mestečku je Archeologické a Etnografické múzeum a aj v súčasnosti v ňom prebiehajú rozsiahle archeologické práce. Jeden z dôvodov absencie hotelových komplexov v centre je i snaha zachovať jeho starobylý a jedinečný vzhľad. Celé hodiny tu môžete stráviť prechádzkami po kľukatých, kameňmi vydláždených uličkách, obdivovaním jednoduchej krásy drevených domov z 19. storočia či zvyškov pôvodných hradieb a popri tom si posedieť v kaviarni, prehŕňať sa v tovare miestnych obchodníkov alebo sa len tak kochať pohľadom na starý rybársky prístav. Celé pobrežie polostrova je lemované miestnymi reštauráciami, ktoré neodolateľne lákajú k ochutnaniu čerstvo ulovených a skvelo pripravených morských špecialít, bulharského vína i rakije. Celkový obraz mesta dokresľuje úchvatná prírodná kulisa – more. Nové mesto rastie na pevnine pozdĺž pieskovej pláže – tvoria ho viac či menej originálne hotely, penzióny, reštaurácie, poväčšine s čarovným výhľadom na staré mesto. Aby bola ponuka turistických služieb úplná, nezabúda sa ani na športoviská. Nessebar bol ako svetové a kultúrne dedičstvo zapísaný do zoznamu organizácie UNESCO. K jeho popularite dnes prispieva aj fakt, že je spojený so Slnečným Pobrežím – spája ich pešia zóna, po ktorej premáva výletný vláčik. Pravidelná autobusová doprava zabezpečuje spojenie aj s Burgasom.

hotel

VIGO

pri mori

 Oficiálna kategória: Kapacita: 116 izieb, 8 štúdií, 8 apartmánov

deti zadarmo

bazén

strava

Poloha: Elegantný hotel Vigo s výhľadom na záliv a starý Nessebar bol postavený v novej časti mesta priamo pri mori, oddelený od neho len precízne upraveným parkom s detským ihriskom. Najbližšia malá romantická pláž sa ukrýva medzi skalami pod hotelom, organizovaná piesková pláž s pozvoľným vstupom do mora je vzdialená približne 200 m. Vybavenie / Šport / Zábava: Štýlová vstupná recepcia, TV miestnosť, lobby bar s fontánkou a pohodlným sedením, denný bar, moderné SPA centrum, vnútorný a vonkajší bazén – oba s oddelenou detskou časťou, atypický bar pri bazéne, vnútorné jacuzzi, fínska sauna, oddychová miestnosť, fitnes centrum,

solárium, konferenčná sála s kapacitou 60 miest a VIP sála s 20 miestami, internet, nočný bar na streche hotela. V protiľahlom záhradnom parku je detské ihrisko so šmýkačkami a preliezačkami. Ubytovanie: Elegantne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (rozkladacie kreslá) alebo apartmány s jednou oddelenou spálňou a obývacou časťou určené pre 2-4 osoby. Všetky izby i apartmány sú vybavené kvalitným tmavým moderným dreveným nábytkom, kúpeľňou (vaňa resp. sprcha/ WC/ fén), LCD televízorom/SAT, minibarom, centrálnou

klimatizáciou, telefónom, internetovým pripojením, trezorom a balkónom s priamym alebo bočným výhľadom na more. Stravovanie: Raňajky formou bufetu, možnosť doobjednať večere (bufet alebo výber z menu). Náš názor: Hotel vhodný pre náročných klientov – s dôrazom na detaily, moderný dizajn exteriérov aj interiérov, pohodlné ubytovanie a služby vysokej kvality. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

198 | Bulharsko

  

  

  

  
výhľad

na more

náš tip

deti zadarmo

bazén

hotel

SOL BEACH NESSEBAR MARE & BAY Oficiálna kategória: Kapacita: 338 izieb, 3 apartmány Poloha: Veľkolepý exkluzívny hotelový komplex SOL Beach Resort Nessebar leží na polceste medzi starým historickým centrom (2,5 km) a letoviskom Ravda (2 km). Do oboch častí a rovnako aj do Burgasu a Slnečného Pobrežia premáva v letnej sezóne pravidelná autobusová doprava. Komplex pozostáva z troch samostatných častí – Nessebar Bay, Mare a Palace. Súčasťou jeho rozsiahleho areálu, ktorý oddeľuje budovy od nádhernej pieskovej pláže južného Nessebaru, je niekoľko veľkých bazénov a malebná Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

   

záhrada plná paliem, kvetov a stromov. Reštaurácie ponúkajú delikatesy bulharskej a európskej kuchyne i rôzne druhy rybích špecialít. Chvíle oddychu si môžete spríjemniť degustovaním lokálnych či miešaných nápojov v jednom z barov pri bazéne v blízkosti krásnej pieskovej pláže. Vybavenie / Šport / Zábava: Moderná vstupná hala, recepcia, 24 hodinový izbový servis, zmenáreň, trezor, 3 panoramatické výťahy, lobby bar/kaviareň s vonkajšou terasou, TV miestnosť, nefajčiarska miestnosť, internetový klub a herňa, šípky, stolný tenis, biliard, kaderníctvo, fitnes, kancelárske služby, moderné SPA centrum so saunou, soláriom, masážami a ponukou špeciálnych liečebných procedúr (za poplatok). V areáli sa nachádza minimarket, zlatníctvo, čistiareň, práčovňa a žehliareň, tri tenisové kurty, športové ihriská, niekoľko atypických bazénov so slnečníkmi a lehátkami (zadarmo), snack bary, nočný klub, diskotéka, požičovňa bicyklov, áut a detských motorových kolobežiek, detské ihrisko a klub situovaný pri bazéne s aquaparkom a šmýkačkami, denný a večerný animačný program pre deti

aj dospelých. K dispozícii je aj hotelový lekár, lekáreň a široká ponuka vodných a plážových aktivít. Ubytovanie: Priestranné, komfortne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek, vybavené kúpeľňou (vaňa/WC, fén), TV/ SAT, chladničkou, telefónom, klimatizáciou, balkónom alebo terasou s výhľadom na more (za príplatok) alebo do parku. Stravovanie: All inclusive (hotelová etiketa vyžaduje pri večeri u pánov dlhé nohavice). Náš názor: Dovolenkový raj vytvorený pre klientov všetkých vekových kategórií obľubujúcich bezstarostný all inclusive štýl, no najmä pre rodiny s deťmi, ktorým sa tu venuje veľká pozornosť a je pre nich pripravených množstvo atrakcií.

all inclusive raňajky (07,30-10,00), obed (12,0014,30) a večera (18,00-21,00) formou bufetu. K obedu a večeri sa podávajú nealkoholické nápoje, sudové domáce víno, pivo, džús a minerálna voda dopoludňajšie občerstvenie (10,00-12,00) zmrzlina v bare pri bazéne (11,00-18,00) popoludňajšie občerstvenie v lobby bare – káva, čaj, pečivo a koláčiky (15,00- 18,00) miestne alkoholické nápoje v lobby bare a nočnom bare (10,00-23,00 & 20,00- 23,00) lehátka a slnečníky pri bazéne denné a večerné animačné programy za poplatok: masáže a sauna, biliard, tenis, nápoje po 23,00 hod., všetky dovážané alkoholické nápoje, internet a SPA

Bulharsko | 199

strava

pre náročných klientov SPA centrum


Letovisko Pomorie

Mesto Pomorie vyrástlo medzi Burgasom a Slnečným Pobrežím – 20 km severovýchodne od Burgasu a 18 km južne od Slnečného Pobrežia. Rozprestiera sa na skalnatom, 2,5 km dlhom a asi 500 m širokom polostrove. Bolo založené Grékmi v 4. storočí pred n.l. pod menom Anchialo na brehoch Pomorijského jazera, ktoré je najväčšou zásobárňou morskej soli v Bulharsku. Dnes je Pomorie príjemné, pokojné turistické mestečko, populárne najmä ako kúpeľné stredisko s najväčším liečebným ústavom na Balkánskom polostrove, v ktorom sa čiernym bahnom liečia rôzne ochorenia, hlavne choroby pohybového ústrojenstva. Známa je aj miestna lisovňa hrozna a pálenica, v ktorej sa vyrábajú koňaky Slančev Brjag a Pliska, Pomorijska Rakija, či suché aromatické víno Pomorijski Dimjat. Návštevníci využívajú tri pieskové pláže – severnú, južnú a čiernu s liečivým bahnom a pieskom obsahujúcim železo a magnézium. Južná pláž s bielym jemným pieskom je strážená plavčíkmi, hoci more je tu pomerne plytké s pozvoľným vstupom. K dispozícii sú požičovne slnečníkov a lehátok, vodných bicyklov, skútrov, surfov, je tu možnosť vodného lyžovania či parašutizmu. Reštaurácie a stánky okolo pláží ponúkajú široký sortiment jedál a nápojov. Príjemným spestrením letných dní i večerov sú prechádzky po malom parku a pešej zóne v centre mesta. Nájdete tu množstvo obchodov, reštaurácií, kaviarní, diskoték a rôznych atrakcií pre deti – dokonca aj cirkus a lunapark.

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

bazén

strava

apart/hotel

MARINA HOLIDAY CLUB 

Oficiálna kategória: Kapacita: 150 apartmánov Poloha: Novopostavený aparthotel sa nachádza v južnej časti Pomoria, cca 5 km od starého mesta a 500 m od miestnych reštaurácií a obchodov, za hotelovým

aj pre veľké rodiny 2 deti zadarmo

200 | Bulharsko

komplexom Sunset Resort. Od dlhej piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora a s možnosťou využitia širokej ponuky vodných športov ho delí 250 m. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou, zmenáreň, trezor (za poplatok), súkromné parkovisko pred hotelom, lobby bar, vonkajší bazén pre dospelých a deti s lehátkami a slnečníkmi okolo, koktail bar pri bazéne, klimatizovaná reštaurácia s vonkajším sedením a reštaurácia – gril, v ktorej večer hráva hudba, kaviareň, fitnes centrum, minimarket, masáž, sauna, detský klub, minigolf. Ubytovanie: Nové, moderne vybavené apartmány pre 2-6 osôb so samostatnou klimatizáciou (dvoj až štvorlôžkový apartmán – spálňa s manželskou posteľou a rozťahovací gauč v obývacej časti vhodný pre dvoch, päťlôžkový apartmán – spálňa s tromi lôžkami a rozťahovací gauč v obývacej časti, šesťlôžkový apartmán – dve spálne a gauč v obývacej časti vhodný pre ďalšie dve osoby, s možnosťou ubytovania

7 osoby – dieťaťa do 12 r. bez nároku na lôžko). Priestranná obývacia miestnosť s TV/SAT, DVD a internetovým prístupom je prepojená s jedálenskou časťou. V kompletne vybavenej kuchyni nechýba umývačka riadu, mikrovlnná a keramická rúra a chladnička, súčasťou vybavenia je aj doska na žehlenie a žehlička. Každý apartmán má vlastnú kúpeľňu (sprcha /WC), klimatizáciu a balkón s výhľadom na bazén alebo do okolia. Stravovanie: Individuálne, možnosť doobjednať raňajky príp. večere formou bufetu. Náš názor: Odporúčame aj náročnejším klientom, ktorí ocenia nadštandardné apartmánové ubytovanie, kvalitnú stravu a blízkosť širokej pieskovej pláže, na ktorej si môžu vyskúšať aj niektoré vodné športy. Aparthotel je obľúbený aj medzi rodinami s deťmi. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  

 


hotel

PARADISE 

Oficiálna kategória: Kapacita: 42 izieb, 2 štúdiá, 3 apartmány Poloha: Moderný zrekonštruovaný hotel Paradise stojí na centrálnom námestí mestečka Pomorie, obklopený malým parkom. Od mora a prístavu ho delí len pobrežná promenáda, od najbližšej pieskovej pláže je vzdialený asi 400 m. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou, trezor (za poplatok), výťah, reštaurácia s vnútorným sedením i s vonkajšou terasou ponúkajúca jedlá

hotel

POMORIE BEACH 

Oficiálna kategória: Kapacita: 235 izieb a 15 apartmánov Poloha: Hotelový komplex Pomorie Beach stojí v starej časti mesta Pomorie. Od

bulharskej a európskej kuchyne a taliansku pizzu, vonkajšia kaviareň, fitnes (za poplatok). Hotel disponuje aj súkromným monitorovaným parkoviskom. V novopostavenom kultúrnom stredisku vedľa hotela sa počas letných večerov konajú rôzne zaujímavé podujatia a kultúrne vystúpenia, ktorými si hostia môžu spestriť svoj pobyt. Ubytovanie: Pohodlné, vkusné, novým nábytkom zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek (rozťahovacie kreslo). Všetky majú kúpeľňu (sprcha/WC), TV/SAT, telefón, mini chladničku, centrálnu klimatizáciu a balkón s priamym alebo bočným výhľadom na more a pešiu zónu. Stravovanie: Raňajky formou bufetu. Hoteloví hostia si na večere v reštaurácii môžu uplatniť 10 % zľavu.

najbližšej pieskovej pláže je vzdialený len 150 m, od centra ho oddeľuje 300 m. Pôvodná budova, ktorá dnes slúži najmä ako kúpeľné centrum, je s novou, modernejšou časťou prepojená chodbou. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s priestrannou recepciou a TV časťou, zmenáreň, trezor (za poplatok), vnútorná a vonkajšia reštaurácia Venus s výhľadom na šíre more, obchodík so suvenírmi, kaviareň, lobby a koktail bar, disko klub, biliard, konferenčná miestnosť, krytý plavecký bazén s vyhrievanou morskou vodou, vonkajší bazén, jacuzzi, lehátka a slnečníky pri bazéne aj na pláži za poplatok, bar pri bazéne, centrum pre zdravie a krásu – kaderníctvo, lekárska kozmetika, fitnes centrum, solárium, masáže. Ubytovanie: Priestranné 2-lôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (rozťahovacie kreslo) v novej časti hotela, centrálna klimatizácia, telefón, TV/SAT, mini chladnička, kúpeľňa (sprcha/WC) a balkón s výhľadom na more. Stravovanie: Raňajky formou bufetu, možnosť doobjednať večere (bufetovou formou). Náš názor: Príjemný komplex, ktorý má veľmi dobrú polohu a kvalitné služby. Oddych na pláži hostia kombinujú

výhľad

na more

strava

náš tip

Náš názor: Útulný hotel, neustále obklopený vôňou mora a naplnený priateľským domáckym ovzduším, je známy aj svojou kvalitnou stravou. Jeho kaviareň si obľúbili nielen hoteloví hostia, ale aj domáci, ktorí si sem prichádzajú vypiť svoju šálku kávy so železnou pravidelnosťou. Blízkosť pešej zóny s mnohými reštauráciami a obchodíkmi mu len pridáva na atraktivite. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

dobrá cena

deti zadarmo

výhľad

na more

priamo na pláži

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

s relaxáciou v hotelovom kúpeľnom centre a večernými potulkami po starom meste. Odporúčame ho nielen tým, ktorí majú záujem o balneologické procedúry – rovnako je vhodný aj pre rodiny s deťmi. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

bazén

 

Bulharsko | 201

SPA centrum


hotel výhľad

na more

priamo na pláži

REGATA 

Oficiálna kategória: Kapacita: 11 izieb, 28 štúdií, 2 apartmány Poloha: Moderný šesťposchodový hotel Regata bol postavený v tesnom susedstve

náš tip

dobrá cena

deti zadarmo

strava

hotel

SUNNY BAY 

Oficiálna kategória: Kapacita: 54 izieb, 6 apartmánov výhľad

na more

priamo na pláži

Poloha: Architektonicky zaujímavo riešený hotel Sunny Bay vyrástol v starej časti mesta Pomorie, v prvej línii hotelov pri širokej pieskovej pláži. Jeho vonkajší moderný vzhľad príjemne kontrastuje s dizajnom reštaurácie v typickom bulharskom štýle,

hotela Sunny Bay a v roku 2008 úspešne absolvoval svoju prvú sezónu. Od mestskej pláže ho delí len pobrežná promenáda, vzdialenosť do centra starého mesta Pomorie je približne 300 m. Vybavenie / Šport / Zábava: Recepcia s lobby, reštaurácia s barom a vnútorným i vonkajším sedením, trezory (zadarmo), internet, výťah. Ubytovanie: Moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozkladacie kreslo) a bočným výhľadom na more a priestranné štúdiá pre 2-4 osoby s priamym výhľadom na more. Štúdiá sú čiastočne oddelené stenou, v jednej časti je francúzska posteľ, v druhej rozkladací gauč vhodný pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti. Izby aj štúdiá majú samostatnú kúpeľňu s WC/sprchou/fénom, TV/SAT, telefón, internet, mini chladničku, klimatizáciu a balkón. Stravovanie: Raňajky formou bufetu, možnosť doobjednať večere formou menu.

dobrá cena

deti zadarmo

strava

202 | Bulharsko

Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  

v ktorej sa podávajú jedlá domácej i európskej kuchyne. Od centra mesta je vzdialený asi 300 m. Vybavenie / Šport / Zábava: Vstupná hala s recepciou, výťah, trezor (za poplatok), vnútorná hlavná reštaurácia/bar a čínska reštaurácia na pláži. Ubytovanie: Priestranné a elegantne zariadené 2-3 lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozkladacie kreslo) sú centrálne klimatizované. Majú balkón s výhľadom na more alebo na mesto, TV / SAT, chladničku, telefón, kúpeľňu (sprcha/WC/fén).

náš tip

Náš názor: Čisté línie interiérov, priestranné izby s bočným alebo priamym výhľadom na more, ústretový personál a vynikajúca poloha v blízkosti pieskovej pláže a pobrežnej promenády sú neodškriepiteľnými kladmi tohto hotela. Odporúčame aj pre rodiny s deťmi.

Stravovanie: Raňajky formou bufetu s možnosťou doobjednania večerí (bufet). Náš názor: Príjemný, vkusne zariadený hotel, v ktorom sa hostia dobre cítia vďaka útulným interiérom i kvalitným službám. K príjemnej dovolenke určite prispieva blízkosť slnkom zaliatej pláže i centra mestečka s množstvom stánkov, obchodov, kaviarní a reštaurácií, kam si mnohí radi zájdu po západe slnka. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  
hotel

SUNSET RESORT

výhľadna more

Oficiálna kategória: Kapacita: 5 hotelov (Alpha, Beta, Sigma, Delta a Eta) – 6 luxusných víl, 577 apartmánov Poloha: Hotelový komplex Sunset Resort patrí medzi najväčšie a najexkluzívnejšie rezorty na pobreží Čierneho mora. Rozkladá sa v južnej, novej časti mesta Pomorie priamo na 400 m dlhej a 100 m širokej pláži. Areál tvorí 5 hotelov, nazvaných podľa písmen gréckej abecedy – Alpha, Beta, Sigma, Delta a Eta a 6 luxusných víl, ktorých celková obytná plocha je 115 000 m2. Hotelový komplex je v starostlivo udržiavanej záhrade plnej exotických paliem a kvetinových záhonov, popretkávanej chodníkmi, ktoré vedú ku všetkým častiam rezortu. V jeho susedstve sa nachádza jeden z najlepších vinárskych závodov v Bulharsku, produkujúci vysoko kvalitné červené a biele vína. Vybavenie / Šport / Zábava: Priestranná recepcia s TV časťou a barom, zmenáreň, lobby bary, internetové a obchodné centrum, práčovňa a čistiareň, pošta, banka, zmenárne, požičovňa áut, tanečná sála a konferenčná hala, detské ihriská so šmýkačkami, detský klub, animačné programy pre deti i dospelých, turistický servis, zdravotné stredisko, biliard, bowling, kadernícky salón, salón krásy, fitnes, špičkové SPA a wellness centrum (masáže, sauna, bahenné vane,...), hydromasážne bazény. Architektonicky zaujímavo sú riešené 3 vonkajšie bazény s umelou riekou, vodnými atrakciami a šmýkačkami, obklopené slnečníkmi a lehátkami. K dispozícii je vnútorný plavecký bazén. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  

  

priamo na pláži

deti zadarmo

bazén

V areáli je niekoľko klimatizovaných reštaurácií nielen s európskou kuchyňou, ale aj francúzskou, talianskou či ázijskou a reštaurácia ponúkajúca rybie špeciality, niekoľko kaviarní, cukrárne a bary. K dispozícii sú podzemné parkoviská (za poplatok), na pláži je široká ponuka vodných športov. Ubytovanie: Hotelový komplex ponúka 577 ubytovacích jednotiek – od rôzne zariadených štúdií, apartmánov až po prezidentské suity. Ich rozloha sa pohybuje od 64 do 1135 m2. Na zariaďovaní interiérov sa podieľalo niekoľko špičkových dizajnérov a výsledkom ich práce je luxusný, ale zároveň nevtieravo elegantný vzhľad apartmánov i vnútorných priestorov komplexu. Ubytovanie je poskytované v štúdiách pre dve osoby, v 2-lôžkových apartmánoch s možnosťou 1 prístelky a v apartmánoch typu 4+1 alebo 6+1 s oddelenými spálňami. Všetky sú vybavené vlastnou kúpeľňou (vaňa resp. sprcha/WC/ fén), kuchyňou na prípravu studenej stravy a teplých nápojov, chladničkou, obývacou časťou s TV/SAT, telefónom s priamou voľbou, klimatizáciou, trezorom (za poplatok). Z balkónov je výhľad na more alebo do okolia. Stravovanie: Raňajky formou bohatých bufetových stolov s možnosťou doobjednania večerí alebo all inclusive.

strava

Náš názor:Luxusný hotel s infraštruktúrou prázdninového mestečka, priamym vstupom na pláž, vysokou úrovňou služieb, kvalifikovaným personálom a profesionálnym hotelovým manažmentom spĺňa požiadavky i tých najnáročnejších klientov. Doplnkom sú kulinárske špeciality servírované v špecializovaných, štýlovo zariadených reštauráciách a vynikajúco vybavené kúpeľné centrum.

all inclusive raňajky formou bufetu (07,00-10,00), neskoré kontinentálne raňajky (10,00-11,00) obed formou bufetu (12,00-14,00) alebo formou výberu z menu (12,0015,00) večera formou bufetu alebo formou výberu z menu (18,00-21,00) nápoje k obedu a k večeri: 4 druhy nealkoholických nápojov, sóda, minerálna, voda, 3 druhy džúsov, čapované pivo, nalievané biele a červené víno zmrzlina (10,00-17,00) – bar pri bazéne hotela Beta nealkoholické nápoje, miestne alkoholické nápoje (gin, vodka, rum,...), čapované pivo, nalievané víno, nealkoholické a alkoholické kokteily – bar pri bazéne hotela Beta (9,00-18,00) alebo kaviareň Sunset (9,00-24,00) káva a zákusky v kaviarni Sunset (15,00-17,00) v priebehu dňa rôzne animačné programy detský klub

Bulharsko | 203

vlastná vinotéku výborný animačný program SPA centrum


Chorvátsko

Aj toto leto sme vďaka Vám prežili skvelú dovolenku. Po niekoľkých dovolenkách v Grécku, sme chceli zo zvedavosti skúsiť aj Chorvátsko, samozrejme s Aeolusom. Penzión Fontána dýchal romantikou. Nádherná záhrada, výhľad na tyrkysové more a pohodové prostredie pôsobili ako balzam na dušu. Už sa tešíme na ďalšie leto s Vami. p. Božena s rodinou


5

tipov

>> návšteva miestnej konoby v podhorských dedinkách >> pláž Zlatni rat pri dedinke Bol – na ostrove Brač >> rafting na rieke Cetina >> národný park Plitvické jazerá >> Opatija – chorvátske „Monte Carlo“

P

Východné pobrežie Jadranského mora patrí medzi najkrajšie v celom Stredozemí. Nikde nie je toľko ostrovov, morských zátok, malebných pláží či útesov. Na kopcoch a pozdĺž riek sa hemžia dedinky, v ktorých sa akoby zastavil čas niekde v období stredoveku či renesancie... V pozadí sa rozprestierajú olivovníky a vinice, cyprusy, všade vonia levanduľa či iné bylinky. Originálny syr a chutné víno, ryby pripravené na rošte, údená šunka – pršut a večerné melódie znejúce do širokého okolia. Chorvátsko je situované na Balkánskom polostrove, v južnej časti Panónskej nížiny. Je to krajina tisícročnej histórie a kultúry – nájdete tu pamiatky z antického i rímskeho obdobia, ako aj z obdobia

ranného stredoveku či románske sakrálne dedičstvo. Oplýva aj nespočetným množstvom prírodných parkov – najznámejšie sú Brijuni, Kornati, Paklenica či Plitvické jazerá. Jeho pobrežie v dĺžke 5790 km, ktorého súčasťou je aj skoro 1200 ostrovov a ostrovčekov, je obmývané priezračnými vodami Jadranu. Veľkou prednosťou chorvátskych prímorských letovísk sú nádherné štrkovo-piesočnaté pláže, ktorých krása je znásobená panorámou pohorí, pyšne sa vypínajúcich nad malebnými mestečkami na pobreží. Je rozdelená do častí – Istria, Kvarner a Dalmácia. Kvarner – oblasť známa letoviskami na pobreží, najmää však pôvabnými noho prírodných ostrovmi. Nachádza sa tu mnoho ky i kultúrnych krás, malé zátoky s prístavmi, zelené kopce i vápencové skaly, ale aj pobrežné promenády s kaviarňami či reštauráciami.i. Stredná Dalmácia – jedna ch z najpríťažlivejších turistických irskou oblastí v Európe, začína trogirskou

PLITVICKÉ JAZERÁ – šestnásť jazier modro-zelenej farby tvorí jedinečný obraz, ktorý vytvorila príroda. Jazerá sú vzájomne spojené 90 vodopádmi a môžete sa nimi kochať pri prechádzke cez mostíky a chodníky alebo počas romantickej plavby na loďke. Jeden z najkrajších národných parkov sveta sa rozkladá na ploche 190 km2 a je pod patronátom UNESCO. MEDJUGORIJE – celodenný výlet do pútnického miesta na území Bosny a Hercegoviny spojený s návštevou kostola sv. Jakuba a vrchu Križevac.

riviérou a končí prístavom Ploče. Táto oblasť láka turistov predovšetkým členitým pobrežím s kúzelnými zátokami. Nájdete tu žiariace pláže s drobnými kamienkami premiešané pieskom, malebné siluety menších i väčších ostrovov, množstvo zálivov, bohatú prímorskú vegetáciu ako aj množstvo umeleckých pamiatok. Jedine v Dalmácií si môžete overiť pravdivosť ľudového príslovia „ hlava v tieni, telo na slnku a nohy v mori“ a natiahnuť sa pod pínie, olivovníky či figovníky. Niekoľko národných parkov, vodopády, staré mestá i prímorské oázy ako Šibenik, Omiš, Mak Makarska, domov moreplavcov Orebič polostro Pelješac... až po Dubrovník, na polostrove považovaný za najkrajšie mesto na Jadrane. A k tomu ostrovy Brač, Hvar a Korčula, ktoré ležia pozdĺž južného pobrežia. Milovníkom tejto nádhery ponúkame spoznať Omišskú riviéru s jej letoviskami – Omiš, Duče a Nemira. A na juhu mestečko Makarska. Krajina, ktorej rytmus sa stane rytmom vášho s srdca už pri prvom stretnutí.

SPLITT A DUBROVNÍK K –výlet spojený s o odborným výkladom a voľným časom. m. V Splite odporúčame prehliadku Diokleciánovho paláca (pamiatka UNESCO). ) Nevynechajte kopec Marjan – zalesnený vrch s vyhliadkovou trasou a nádherným výhľadom na splitský záliv. Na jeho úbočí sa nachádza archeologické múzeum a galéria sochára I.Meštroviča. Dubrovník – mesto, ktoré si dokázalo udržať svoju nezávislosť, zapísané v zozname UNESCO. Dláždená promenáda Placa s fontánou Onofrio je jednou z jej najväčších pozoruhodností. Nezabudnite na mestské hradby, odkiaľ sa vám naskytne jedinečný výhľad na mesto. FISH PICKNIK – celodenný výlet na ostrov Brač, počas plavby po nádhernom Jadranskom mori možnosť ochutnať miestne špeciality. Voľný program na ostrove „Bol“ spojený s kúpaním a slnením na známej pláži Zlatni rat. OMIŠ – CETINA – malebné mestečko s prístavom, ktoré leží na rozhraní pohoria Mosor a Biokovo a preteká ním rieka Cetina. Plavba kaňónom na loďkách trvá asi 45 minút a počas nej je možné obdivovať nádhernú prírodnú scenériu. V meste je stará rozhľadňa, poskytujúca čarovný výhľad na okolie ako aj protiľahlé ostrovy. Výlet je spojený s kúpaním na plážach v Omiši. RAFTING – výlet spojený s dobrodružným splavovaním rieky Cetiny, kde po inštruktáži začína splavovanie a každý zažije pravé vodácke dobrodružstvo. Zastávka pri Radamanových mlynoch s relaxačnou prechádzkou pomedzi storočné duby alebo kúpanie. *Vezmite prosím na vedomie, že z každého letoviska sa organizujú iné výlety a tieto sú len orientačné.

Výlety

anenská príroda, skalnaté útesy, kamienkové aj pieskové pláže, priezračný morský svet, stovky ostrovov a ostrovčekov priťahuje dovolenkárov z celej Európy. Medzi nimi plaviace sa jachty a plachetnice, nášmu uchu blízky jazyk, melodická hudba... a v neposlednom rade – vďaka novovybudovaným diaľniciam pre našinca ľahká a rýchla dostupnosť.


Letovisko Omiš / Duče

Omišská riviéra sa nachádza v samom srdci Dalmácie medzi Splitom (30km) a Makarskou (20km). Celá riviéra je dlhá 35 km a pozostáva z viacerých malých letovísk – Dugi Rat, Duče, Omiš, Nemira, Brzet, Staniči, Lokva, Mimice, Marušiči, Pisak. Omiš leží v krásnom prostredí ústia rieky Cetiny, ktorej kaňony, vodopády, skalnaté brány vytvárajú jedinečnú a nezabudnuteľnú scenériu. Toto miesto priam láka vyskúšať adrenalínové športy, rafting, kaňonig či rekreačné splavovanie rieky až do Radmanových Mliníc. Omiš bol v stredoveku mesto pirátov s nedobytným hradom. Historická časť mestečka je výnimočná predovšetkým vďaka starobylým úzkym uličkám s množstvom kaviarničiek, reštaurácií, pizzerií a výborne zásobenou tržnicou. Nájdete tu aj banky, obchodíky, zábavné atrakcie pre deti a diskotéku. Zachovalé sú aj dve pamiatky Mirabela a Starigrad – zrúcaniny pirátskeho opevnenia, ktoré sú dôkazom búrlivej minulosti mesta. Vďaka svojej vynikajúcej polohe sa Omiš stal vyhľadávaným turistickým strediskom – čaro pieskových pláží a krištáľovo čisté more ešte viac obohacuje toto kúzelné mesto. Letovisko Duče je od centra vzdialené cca 2,5 km, dostanete sa tam príjemnou prechádzkou alebo pravidelnou autobusovou dopravou. Je povestné najmä dlhou pieskovou plážou – miestnymi nazývanou „Copacabana“ s pozvoľným vstupom do mora, na ktorej sa vybláznia najmä tí najmenší. Ďalším letoviskom je Nemira – kedysi malé rybárske mestečko. Dnes tu nájdete niekoľko menších okruhliakových pláží, ale ak sa vyberiete smerom k Omišu, objavíte aj krásne romantické zákutia s pieskovými plážami. V letovisku je niekoľko reštaurácii, kaviarničiek, supermarket, prenájom cestných skútrov či tržnica. Má veľmi dobré autobusové spojenie do Splitu, Omišu a Makarskej. Od mesta Omiš je vzdialené len 3 km , od Splitu a Makarskej 25 km.

penzión

FONTÁNA výhľad

na more

Kapacita: 14 izieb

deti zadarmo

strava

Poloha: Príjemný rodinný penzión Fontána je situovaný vo svahu na začiatku letoviska Omiš Duče cca 2,5 km od centra Omišu, s magickým výhľadom na riviéru a priezračné Jadranské more. Od piesočnatej pláže je

náš tip

vila dobrá cena

GRANČIČ Kapacita: 5 apartmánov Vilu Grančič nájdete v letovisku Omiš, v časti Duče. Má ideálnu polohu, nakoľko je situovaná v prvej radovej línii a od pláže je vzdialená iba 40 m s prechodom cez cestu. Apartmány pre dve osoby sú moderne a komfortne zariadené, majú možnosť prístelky (rozkladacie kreslo). Sú ladené v pastelových farbách, s kompletne

206 | Chorvátsko

vzdialený 120 m, s prístupom po bočných schodíkoch. V blízkosti sa nachádza aj tenisový areál, obchodíky, reštaurácie, bary a taverny na pláži. Vybavenie: Reštaurácia so záhradným posedením na letnej terase, ktorá ponúka panoramatický výhľad na pobrežie. K penziónu patrí aj televízna časť a hala v suteréne, bar a vlastné parkovisko. Ubytovanie: Vila Fontána pozostáva z dvoch susediacich viliek. Hlavná budova ponúka na najvyššom poschodí pekne zariadené a priestranné 3-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozťahovacie kreslo) so samostatným vchodom, ktoré majú kúpeľňu (sprcha/ WC), uteráky, terasu s výhľadom na more. Dvojposchodová vilka – nachádzajúca sa v tesnej blízkosti za penziónom – ponúka možnosť ubytovania v 2-lôžkových izbách s prístelkou,

vybaveným kuchynským kútikom, TV, klimatizáciou za poplatok na mieste, kúpeľňou (sprcha/WC) a balkónom situovaným na morskú stranu. V blízkej reštaurácii je možné doplatiť si raňajky (kontinentálne rozšírené), prípadne večere (jednotné menu). Výborná poloha pri pieskovej pláži ako aj široká škála zábavných možností v rušnom centre Omišu, vzdialenom asi 2,5 km – to všetko ponúka vila Grančič.

kúpeľňou (sprcha/WC) a balkónom s bočným výhľadom na more. V týchto izbách je možnosť klimatizácie (za príplatok na mieste). Na chodbe je k dispozícii chladnička – spoločná pre 3 izby. Stravovanie: Rozšírené kontinentálne raňajky. Možnosť dokúpenia večere (jednotné menu). Náš názor: Už po niekoľko sezón spokojnosť našich klientov, príjemná majiteľka, výborná kuchyňa, krásny výhľad na Jadranské more a poloha v blízkosti pieskových pláží je zárukou strávenia príjemnej dovolenky. Ideálne pre rodiny s deťmi aj pre náročnejších klientov. Odporúčame ako náš tip!


penzión

BEGIČ

náš tip

Kapacita: 30 izieb dobrá cena

Poloha: Penzión Begič je postavený v stredisku Duče, asi 40 m od piesočnatej pláže, na ktorú sa dostanete prechodom cez cestu a olivový háj. Od centra Omišu je vzdialený cca 2,5 km. Vybavenie: Na prízemí sa nachádza reštaurácia s letnou terasou v príjemnom prostredí upravenej záhrady. Nechýba bar, TV kút, vlastné parkovisko (obmedzený počet parkovacích miest). Denne je k dispozícii letná kuchyňa na individuálnu prípravu

deti zadarmo

strava

jedál a možnosť používania chladničiek. V areáli domu je aj spoločný gril s posedením. Ubytovanie: Dvojlôžkové izby na 1. a 2. poschodí s možnosťou dvoch prísteliek (poschodová posteľ). Každá izba má vlastnú kúpeľňu (sprcha/WC) a balkón s posedením orientovaný na more alebo na majestátne pohorie Mosor.

Stravovanie: Raňajky – formou bufetu. Možnosť doobjednať večere v blízkej reštaurácii (jednotné menu). Náš názor: V blízkosti prekrásnych pláží s jemným pieskom ukrytých v tieni borovíc a paliem. Neďaleké reštaurácie s typickou kuchyňou, kaviarničky či jadranská zmrzlina sú vábivým lákadlom pre hostí. Odporúčame ako náš tip!

vila

PLAŽA

výhľad

na more

Kapacita: 6 apartmánov Vila Plaža získala svoje meno podľa atraktívnej pieskovej pláži, pri ktorej sa nachádza – v stredisku Duče. Tvoria ju dve za sebou stojace budovy situované prevažne na morskú stranu s krásnym

priamo na pláži

náš tip

výhľadom, v prostredí zelene a udržiavaného okolia. Priestranné apartmány pre 2-6 osôb sú pekné a útulne zariadené. Apartmán pre 2 osoby má možnosť jednej prístelky, apartmán pre 2-5 osôb má spálňu s dvomi lôžkami a kuchynský kútik v obývacej časti s 2 lôžkami a prístelkou (rozkladacie kreslo) a apartmán pre 4-6 osôb, ktorý má dve oddelené spálne a obývaciu časť s rozkladacím gaučom určeným pre ďalšie

2 osoby – s možnosťou klimatizácie. Všetky apartmány sú vybavené kúpeľňou / WC (veľký apartmán má 2 kúpeľne), kuchyňou a balkónom. Vynikajúca poloha priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora, ideálna aj pre deti a neplavcov a zároveň v blízkosti atraktívneho mestečka Omiš. V okolí sú obchodíky, plážové bary a reštaurácie. Ideálna dovolenka pre rodiny s deťmi.

Chorvátsko | 207


vila náš tip

NEDA

vila dobrá cena

IVICA & MILA Kapacita: 15 apartmánov Vilky Ivica , Mila a Neda sa nachádzajú v tesnej blískosti za sebou v tichej časti letoviska Duče. Od prekrásnej pieskovej pláže s pozvoľným vstupom do mora, ktorá je sčasti organizovaná so slnečníkmi a lehátkami sú vzdialené asi 150 m a do rušného centra Omišu približne 1,5 km, kde sa ľahko dostanete príjemnou prechádzkou.Ubytovanie ponúkame v 2- 3

Kapacita: 7 apartmánov a 3 štúdiá Už niekoľko rokov u našich klientov obľúbená vila Neda sa nachádza v príjemnom tichom prostredí v časti Duče, uprostred tropickej záhrady plnej kvetín, paliem a citrusových plodov vo vilovej časti letoviska. Ponúka moderné ubytovanie s prekrásnym výhľadom na more a okolité piesočnaté pláže. Od centra letoviska Omiš je vzdialená cca 1,5 km a od pláže asi 150 m, na ktorú sa dostanete podchodom pod cestou. Na hostí čakajú 3-lôžkové štúdiá s kompletne vybaveným

kuchynským kútom, kúpeľňou a priestranné, moderne vybavené 4-lôžkové apartmány, ktoré pozostávajú z jednej spálne a obývacej izby s rozťahovacím gaučom. Vila disponuje aj 5-lôžkovými apartmánmi, ktoré tvoria dve spálne (2 a 3 lôžka) a obývacia časť. Apartmány sú klimatizované, s vlastnou kúpeľňou (sprcha/WC), kompletne vybavenou kuchynkou a balkón s posedením a výhľadom na more. K spríjemneniu dovolenky prispeje aj možnosť posedenia pri záhradnom grile. Hostia majú možnosť doobjednania raňajok (rozšírené kontinentálne) a večerí (výber z menu). Vzhľadom k polohe domu odporúčame najmä pre rodiny s deťmi.

lôžkových apartmánoch s jednou spálňou (3. osoba na prístelke) a oddelenou kuchynkou a v apartmáne pre 4 osoby (spálňa s tromi lôžkami, obývacia miestnosť s 1 lôžkom a kuchynským kútom). Vilky majú k dispozícii súkromné parkovisko a záhradný gril. Ubytovanie je bez stravy, takže si hostia domu môžu užiť dovolenku bez akýchkoľvek „obmedzení“ alebo majú možnosť doplatiť si u nás raňajky (rozšírené

kontinentálne), prípadne večere (výber z menu) v blízkej reštaurácii.

vila

deti zadarmo

strava

vila

HORIZONT

výhľad

na more

veľmi pekne zariadených a priestranných apartmánoch pre 4 osoby, ktoré majú dve oddelené spálne a balkón s výhľadom na more alebo na pohorie. Tiež sú k dispozícii dvojlôžkové apartmány s možnosťou jednej prístelky, ktoré sú umiestnené na 1. alebo 2. poschodí a majú výhľad na more. Všetky apartmány sú po rekonštrukcii, majú zariadenú kuchyňu s jedálenským kútom, chladničku a kúpeľňu/WC. Pár metrov od domu sa nachádza reštaurácia s výbornou kuchyňou, v ktorej vám ponúkame možnosť doobjednania stravy vo forme raňajok či

večerí. K vile patrí aj súkromné parkovisko. Kombinácia vynikajúcej ceny, pekného ubytovania v atraktívnom prostredí na Jadrane.

RADOŠ

náš tip

dobrá cena

Kapacita: 18 štúdií Moderná vilka Radoš sa nachádza len 30 m od krásnej pieskovej pláže ( s prechodom cez cestu) a do rušného centra letoviska je to cca 2 km. K apartmánovému domu patrí vlastné parkovisko, vstupná hala s posedením, veľká spoločenská

terasa a krb v záhrade. Pekne zladené, priestranné a moderne zariadené 2 až 4-lôžkové štúdia sú vybavené vlastnou kuchynkou, kúpeľňou/ WC, balkónom alebo terasou s posedením. Väčšina štúdií je s výhľadom na more, niektoré majú výhľad do parku. Možnosť dokúpenia stravy v blízke reštaurácii – výber z dvoch jedál. V okolí sa nachádza niekoľko reštaurácií, taverien, obchodíkov a na pláži je možnosť zapožičania vodných bicyklov a člnkov. Odporúčame ako náš tip!

Kapacita: 8 apartmánov Dvojposchodová vila Horizont sa nachádza v tichom a malebnom letovisku Nemira, s čarovným výhľadom na more a protiľahlý ostrov Brač. Je zasadená v miernom svahu cca 250 m od pláže, ku ktorej vedú schodíky, alebo sa môžete prejsť po úzkych cestičkách letoviska. Vila ponúka ubytovanie vo

208 | Chorvátsko


hotel

PLAŽA

výhľadna more

Oficiálna kategória: Kapacita: 36 izieb a 5 apartmánov Poloha: Luxusný hotel Plaža je situovaný v centre letoviska Omiš, v blízkosti malého parku. Od pieskovej pláže je vzdialený len 40 m. V jeho okolí nájdete množstvo obchodíkov, reštaurácií, pizzérie, cukrárne či príjemné posedenie v kaviarničkách. Vybavenie: Recepcia, vlastné parkovisko, reštaurácia s priestrannou vonkajšou terasou – funguje aj ako á la carte s ponukou výbornej

strava

miestnej a európskej kuchyne, morských špecialít, barbecue a s bohatou ponukou vín; kokteil bar. Hotel disponuje aj wellness centrom, ktoré poskytuje turecké kúpele, salón krásy, rôzne masáže, hydromasážnu vaňu či fínsku saunu. Ubytovanie: Elegantné a priestranné 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo) sú moderne zariadené, majú TV/SAT, telefón, minibar, trezor, kúpeľňu (vaňa/WC/ fén), centrálnu klimatizáciu, internetové pripojenie. Niektoré izby majú balkón (za príplatok). Apartmány sú určené pre 2-3 osoby (3.lôžko gauč) s oddelenou spálňou a obývacou časťou. Majú rovnaké vybavenie ako izby, navyše disponujú priestranným balkónom. Izby

aj apartmány sú s výhľadom na more alebo do okolia. Stravovanie: Polpenzia – rozšírené kontinentálne raňajky formou bufetu, servírované večere – viacchodové menu. Náš názor: Hotel s veľmi kvalitnými službami a ideálnou polohou v meste. Luxusné ubytovanie, výborná strava a blízkosť pláže uspokojí aj náročných klientov. Vo welness centre uniknite od každodenného života a využite práve tento moment na relaxáciu a načerpanie novej energie. Naše hodnotenie Poloha Izba Pláž Strava

  

  

  

  

Izby, štúdiá a apartmány v súkromí na Dalmácii Makarská Riviéra je jedna najznámejších destinácií s čistým pobrežím a priezračným morom sa rozkladá v dlhom zálive na úpätí impozantného pohoria Biokovo, ktoré pôsobí ako krásny prírodný amfiteáter. Najatraktívnejšie stredisko na juhu Chorvátska zdobí široká promenáda s množstvom obchodíkov, reštaurácii, taverien, barov a hudobných terás, tiahnucich sa popri plážovej promenáde. Pláž je organizovaná, posiata slnečníkmi a lehátkami, nájdete tu rôzne športové atrakcie, ako aj možnosti prenájmu vodných bicyklov, skútrov, lodiek ... V starobylej romantickej časti mesta zaujme námestie s typickou dalmatínskou architektúrou, múzeum mušlí vo františkánskom kláštore, barokový kostol sv. Marka na starobylom námestí, tržnice a známe disko kluby. Krásne okruhliakové pláže s priezračnou vodou lemované promenádami plnými rušného života, fantastická dalmatínska kuchyňa a bohaté športové vyžitie – i takto by sa dalo charakterizovať letovisko Makarska. Ubytovanie ponúkame v privátnych vilkách v typickom prímorskom štýle, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach letovísk. Vybavenie izieb a apartmánov nie je rovnaké, záleží od vkusu majiteľov, môže byť rôznych veľkostí, no s kvalitným zariadením a vybavením zodpovedajúcim typu izby resp. apartmánu. Parkovanie je zvyčajne zabezpečené vo dvore domu alebo v jeho blízkosti. Ubytovacie kapacity sú od pláže vzdialené do 400 m, sú bez stravy avšak je možné dokúpiť si kontinentálne raňajky a večere v blízkej miestnej reštaurácii. Každé letovisko má svoju jedinečnú pobrežnú / plážovú promenádu, ktorá láka k večerným prechádzkam do rušného centra s množstvom obchodíkov, reštaurácií, zábavných podnikov a krčmičiek.

Typy ubytovania: 1. 2-lôžkové štúdio s kuchynským kútikom, kúpeľňa (sprcha/WC) a balkón alebo terasa. 2. apartmán pre 2-3 osoby: samostatná spálňa s dvomi lôžkami a prístelkou, kuchynský kútik s chladničkou a základným riadom, kúpeľňa/WC, terasa alebo balkón. 3. apartmán pre 2-4 osoby: spálňa a obývacia miestnosť s dvomi lôžkami a kuchynským kútom s chladničkou a so základným riadom, kúpeľňa (sprcha/WC) a balkón alebo terasa. 4. apartmán pre 4-5 osôb: dve spálne v každej dve lôžka, obývacia miestnosť s prístelkou, vybavená kuchyňa, chladnička, kúpeľňa/ WC, terasa alebo balkón. 5. apartmán pre 6-7 osôb: tri spálne, každá s dvoma lôžkami, obývacia miestnosť s prístelkou, vybavená kuchyňa, chladnička, kúpeľňa, terasa alebo balkón.

Chorvátsko | 209

pri mori


podeľte sa o zážitky z dovolenky s vašimi blízkymi za prekvapivo výhodné ceny

nezabudnite pred odchodom na Roaming od Orangeu Podrobné informácie o službách v rámci hlasového aj dátového Roamingu, o roamingových partneroch a o rozsahu pokrytia signálom v zahraničí získate na Orange Travel čísle 888 alebo na Zákazníckej linke 905:

verzia 08/2008

katalog destinacii  

katalog na leto 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you