Page 1

Udsat og s책rbar i Odense Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre

0


Indholdsfortegnelse Baggrund ........................................................................................................................................................1 Mål .................................................................................................................................................................1 Hjemløshed ....................................................................................................................................................1 Misbrug ..........................................................................................................................................................2 Kriminalitet ....................................................................................................................................................2 Prostitution .....................................................................................................................................................3 Misbrug og prostitution ...........................................................................................................3 Unge i gråzonen af prostitution ...........................................................................................................3 Helbred ..........................................................................................................................................................4 Psykisk sårbarhed ...........................................................................................................4 Fysisk skrøbelighed ...........................................................................................................4 Ensomhed ......................................................................................................................................................5 Udsatte og sårbare børn .................................................................................................................................5 Skrøbelige ældre ............................................................................................................................................5 Udsat i en digitaliseret verden .......................................................................................................................6 Udsatte og mødet med kommunen ................................................................................................................6 Frivillighed ....................................................................................................................................................7

Odense Radikale Venstre, august 2013


Baggrund De udsatte i Odense udgøres af en mangfoldig gruppe af mennesker. Det er mennesker, der af den ene eller anden årsag har vanskeligheder med at begå sig i samfundet. Der kan være problemer med selvforsørgelse - eller dette bliver gjort på en uhensigtsmæssig måde, gennem eksempelvis gadeprostitution eller kriminalitet. Det er blandt andet hjemløse, psykisk syge, misbrugere og prosituerede. Det er vigtigt at understrege, at man ikke er udsat alene fordi man er psykisk syg eller prostitueret. Men hvis en person er psykisk syg i et omfang, der gør, at vedkommende ikke kan arbejde, ikke kan danne nære relationer til andre og måske også har vanskeligt ved at være i sin bolig – så kan der være tale om, at personen er udsat. De udsatte er mennesker med ar på sjæl og krop, mennesker der har brug for ekstra støtte – fra deres medmennesker og fra samfundet. Den udsatte har ofte flere problemstillinger samtidig, som f. eks kombinationen af misbrug og psykisk sygdom, og er ofte svære at hjælpe i de eksisterende rammer. Det stiller krav til os som kommune, og vi kan næppe løfte opgaven uden en stor indsats fra det frivillige Odense.

Mål I dette program vil vi gerne anvise nogle tiltag, som vi håber bidrager til: • • • •

At de svære liv bliver mere tålelige At de udsattes møde med kravene fra ”det officielle Danmark” bliver lettere At de udsattes vilkår og behov er en del af kommunens og borgernes dagsorden At frivilligheden er sat i spil til gavn for de udsatte og de frivillige

Hjemløshed Hjemløse er kendetegnet ved, at de ikke har en bolig, eller også har de en bolig, de ikke kan holde ud at opholde sig i. Hjemløse er ofte meget synlige i gadebilledet og har ofte flere andre problemer end, at de mangler en bolig. Flere har et misbrug, en psykiatrisk diagnose, gæld til det offentlige eller en plettet straffeattest. De fleste er på offentlig forsørgelse, og ca. 20 % er helt unge. Et noget overset problem er, at nogle hjemløse har børn. Den manglende bolig, kan gøre det svært at have samvær med børnene. Radikale Venstre i Odense vil arbejde for • Mere information om udsatte grupper ved at sætte medborgerskab på skoleskemaet allerede fra 1. klasse. Dette vil mindske den stigmatisering, de udsatte oplever, og lette den sociale inklusion. • Et gadekøkken som socialøkonomisk virksomhed • Etablering af flere skæve boliger, hvor der er plads og rum til at være anderledes • At kommunen faciliterer hjemløses samvær med deres børn, i de tilfælde hvor samvær skønnes at være i barnets interesse og med fornøden respekt for barnets tarv 1


Misbrug Misbrug kan være meget forskelligartet med hensyn til hvilke stoffer, der misbruges, omstændighederne hvorunder det sker og finansieringen af det. Fælles for mennesker, der har et misbrug er, at det påvirker deres relationer til andre mennesker og under tiden også arbejdssituationen og deres økonomi. Mange falder tilbage i misbrug og kriminalitet efter et endt behandlingsforløb. Misbrugeres omgangskreds er ofte mennesker fra misbrugsmiljøet, hvilket gør det svært fuldstændigt at løsrive sig fra sit misbrug. Det er også vigtigt at erkende, at ikke alle misbrugere har et ønske om at blive stoffri. Det kan være det kommer, men det er ikke sikkert. Det er da kommunens opgave, at de skadevirkninger misbruget har på den enkelte og deres omgivelser, reduceres mest muligt. Odense Radikale Venstre vil arbejde for • At tilknytte misbrugskonsulenter til ungdomsuddannelserne • At forlænge pilotprojektet PAS – Projekt Anonyme Stofmisbrugere – eventuelt gøre tiltaget permanent. PAS er et tilbud til mennesker med et misbrug, der ønsker anonym rådgivning og støtte. • At ”garantere” akuttilbud til misbrugere, der ønsker afvænning • At forlænge det projekt Odense Kommune har gennemført, hvor der blev ydet en særlig hjælp og støtte til gravide stofmisbrugere. • At åbningstiden udvides i Odenses fixerum • At skabe tilbud der følger op på vellykkede behandlingsforløb, så risiko for tilbagefald mindskes • At der fokuseres på skadereduktion med fx udlevering af rene kanyler samt indsamling af disse, lægeordineret heroin o.l.

Kriminalitet Mennesker, der mister deres netværk og arbejde og får problemer med at finansiere deres misbrug er i fare for at ende i kriminalitet. Nogle kommer i fængsel og fortsætter deres misbrug der og oparbejder en gæld. Det bedste er at forebygge, at et misbrug ender i kriminalitet, men der bør også være fokus på dem, der kæmper både med misbrug kriminalitet. Gratis behandling med Metadon er et godt eksempel på et tiltag, der er med til at afkriminalisere Odenses stofmisbrugere. Radikale Venstre i Odense vil arbejde for at • Forbedre de allerede eksisterende tilbud til stofmisbrugere, herunder gratis Metadonbehandling og lægeordineret heroin. Erfaringer viser at det giver livskvalitet, at der kommer ro på hverdagen, og det kan skabe det overskud, der gør misbrugeren motiveret for egentlig afvænning. En ekstra gevinst er, at det giver mindre kriminalitet i Odense by. • De som er endt i kriminalitet og har fået en fængselsdom, hjælpes med en plan for afvikling af gæld og hjælpes til at finde et job eller læreplads 2


Der skabes en koordineret indsats mellem kommune og Kriminalforsorgen som træder i kraft i forbindelse med løsladelse. F.eks. at løsladelser ikke sker fredag eftermiddag.

Prostitution Misbrug og prostitution Der findes mange former for prostitution og mange måder, hvorpå kvinder og mænd kan være prosituerede. Blandt dem er en gruppe, hvor prostitution er et middel til at finansiere et misbrug. Disse prostituerede er fanget i et misbrug, der betyder, at de dagligt må udsætte krop og psyke for en utrolig stor belastning. De såkaldt narkoprostituerede bliver som følge af deres afhængighed, nødt til at skaffe penge, uanset hvordan deres kunder behandler dem. Prostitutionen starter som nævnt ofte på grund af misbrug, der skal finansieres. Senere bliver stofferne, og den virkelighedsflugt de giver, en måde at holde prostitutionen ud. Det bliver for mange en ond cirkel, der kan virke uoverskuelig at bryde. Radikale Venstre vil arbejde for at • socialarbejdere aktivt opsøger gadeprostituerede • at livet bliver mere tåleligt for de narkoprostituerede ved f.eks. at tilbyde juridisk rådgivning/bisidder ved politianmeldelser, formidling af kontakt til læge og hospital • at skabe akuttilbud, der er parat i det øjeblik, en narkoprostitueret ønsker hjælp til at komme ud af sit misbrug. Der er behov for støtte i form af trygge væresteder, gode muligheder for misbrugsbehandling og for rummelighed.

Unge i gråzonen af prostitution De fleste unge tager afstand fra prostitution og kunne ikke selv forestille sig at arbejde som prostituerede. I disse år ses en del unge bevæge sig ind i en gråzone, hvor de modtager penge eller andre goder for seksuelle ydelser, men hvor de ikke selv ser det som værende prostitution. Det kan være fysiske ting som cigaretter, stoffer, alkohol, tøj, en mobiltelefon og lignende, men ofte er det også for at opnå venskab med de ”rigtige” - måske for at få adgang til bestemte klubber, fester og bander. Det kan også være som modydelse for transport eller for husly. Nogle unge savner nærhed, og det at yde noget seksuelt er en måde at komme tæt på andre mennesker og få en oplevelse af nærhed og måske endda tryghed. Radikale Venstre i Odense vil • medvirke til at der skabes opmærksomhed om denne adfærd f.eks. gennem organisationen Sex og Samfund

3


Helbred Psykisk sårbarhed Ofte viser den psykiske sårbarhed sig i de unge år. Den unge kan godt mærke, at der er noget undervejs. Det er vigtigt, at der er tilbud til at samle de unge op, før de i et forsøg på at dulme deres angst eller andre symptomer ender i et misbrug og hjemløshed. Mange psykiske lidelser kan i dag behandles og i nogle tilfælde helbredes. En helt særlig udfordring er borgere med både en psykisk lidelse og et misbrug. De ender tit i en klemme mellem kommune og region, der har hver deres del af ansvaret for disse borgere. Radikale Venstre vil derfor arbejde for • Væresteder for unge med psykiske problemer • En psykiatribus som i Ålborg – en bus der besøger folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser med oplysning og konkrete tilbud • Fortsat støtte til Vista Balboa - et behandlingstilbud til borgere med dobbeltdiagnoser. Kan evt. udbygges som et tilbud til resten af Regionens borgere

Fysisk skrøbelighed Livet på gaden og som udsat er hårdt. Mange døjer med fysiske skader efter overfald/ulykker, og får ikke behandlet banale tilstande som sår og infektioner. Tænderne er forsømte, og de deltager ikke i forebyggende undersøgelser, selv om de er gratis. Sundhedsvæsnet er i sin nuværende form svært tilgængeligt for mennesker, der lever et liv på gaden. Radikale Venstre i Odense vil arbejde for • At der etableres et hold af frivillige, opsøgende gadesygeplejersker og læger, da de udsatte typisk ikke opsøger egen læge. • At der indgås aftale med en eller to lægepraksis’ i byen om at indrette deres konsultation, så den reelt er tilgængelig for gadelevende (tillader hunde, konsultation uden tidsbestilling o.l.) • At der i samarbejde med Region Syddanmark ansættes en mindre gruppe socialsygeplejersker på OUH, der kan støtte hjemløse og andre udsatte i forbindelse med hospitalsbehandling.

4


Ensomhed Ensomhed blandt unge er et problem, der skal tages alvorligt. Der findes tilbud som Værestedet Ventilen i Odense, der et mødested for ensomme unge mellem 15-25 år. Stedet er med til at skabe et netværk for de unge, som de kan støtte sig til. Mange andre kan have glæde af lignende netværk. Udsatte ældre er også ensomme og har en udfordring i den periode, hvor de ikke er ”dårlige nok” til plejehjem. Radikale Venstre vil arbejde for • At der skabes netværk for unge mødre, enlige forsørgere, børn der har mistet, enlige ældre osv. • At der etableres ”voksenbemandende” ungdomsboliger til meget unge, der må flytte hjemmefra tidligt for at tage en ungdomsuddannelse. • At der skabes boliger specielt målrettet sårbare og udsatte ældre

Udsatte og sårbare børn Nogle børn har brug for ekstra hjælp til at klare hverdagens udfordringer, og en del af disse børn har forældre, der ikke magter at hjælpe dem. De har brug for andre voksne, og de har brug for at være en del af andre børns sociale liv. Radikale Venstre i Odense vil arbejde for at • Der ansættes socialrådgivere på skolerne • Der kommer ”skolefeer” i skolerne evt. i samarbejde med frivillige: Skolefeer er voksne, der hjælper udsatte børn med de dagligdags udfordringer, der ved at gå i skole • Der indføres økonomisk fripas til en fritidsaktivitet efter samme kriterier som friplads i dagtilbud • Styrke tilbud til børn i alkoholfamilier • Styrke tilbud til børn som har været udsat for vold og misbrug • Der i samarbejde med Kriminalforsorgen tages hånd om børn med forældre i fængsel Esensen

Skrøbelige ældre De fleste ældre klarer sig selv og har ikke brug for hjælp i hverdagen. De lever et aktivt liv og kan udnytte de samme tilbud som andre voksne. Der findes dog en mindre gruppe, som er fysisk og/eller psykisk skrøbelige. Ensomhed er et problem for nogle. Radikale Venstre i Odense vil • Gå i dialog med frivillige om f.eks. at følge med ved lægebesøg, på hospital og ved kontakt med kommunen og andre myndigheder • Arbejde for at ældre kan tildeles social hjemmehjælp evt. i samarbejde med frivillige 5


Udsat i en digitaliseret verden En stadigt sigende del af kommunikationen mellem en borger og kommune sker via internettet. Den enkelte borger skal selv undersøge, registrere eller ændre oplysninger via internettet. Nem Idkortet, tast-selv løsninger på SKAT er blevet en del af de fleste danskeres hverdag, og mange synes, disse løsninger gør hverdagen lettere. For udsatte vil en begrænset adgang til computer og internet, samt et begrænset kendskab til brugen af de nye it-muligheder, i stedet gøre digitaliseringens muligheder til uoverskuelige forhindringer for den gruppe mennesker, der netop har mange kontaktflader til kommunen og andre offentlige instanser Radikale Venstre i Odense vil • Arbejde for at der oprettes mindst et sted i Odense, hvor de udsatte kan få hjælp til IT (Nem ID, brug af kommunens eller SKAT's hjemmeside eller mere enkle ting, som oprettelsen af en mail-konto). Gerne i tilslutning til et værested, bemandet med frivillige • Arbejde for at Odense kommune sender sms-påmindelser om møder med tid, under hensyntagen til lovgivning på området (persondataloven) • Arbejde for at der laves et Hjælpekort”, til borgere med særlige problemer, som de kan vise på Borgerservice og herefter modtage særlig vejledning og hjælp

Udsatte og mødet med kommunen For mange udsatte fylder kommunen meget i deres dagligdag. Mange er afhængige af ydelser fra kommunen, og skal jævnligt til møder med sagsbehandlere. For mange udsatte er kontakten med kommunen præget af frustration. Det kan være på grund af skiftende sagsbehandlere, uigennemsigtige regler, digitaliseringen, som er nævnt ovenfor. Som praksis er nu, er sagsbehandlerne områdespecifikke. De er specialister på deres område, hvilket i nogle tilfælde kan have sine styrker. Ulemperne er dog også til at få øje på. Jo flere problematikker en borger har, jo flere sagsbehandlere skal vedkommende tale med. Som det er nu, stiger antallet af sagsbehandlere som man skal være i kontakt med, proportionalt med antal problemer, man skal have hjælp fra kommunen til at løse. Mange problemer kan betyde, at man har mindre overskud til at møde kommunen – og så er et stort antal sagsbehandlere ikke det, man har behov for. Det kan være svært at knytte bånd til den enkelte sagsbehandler og det kan være svært for sagsbehandleren at træffe de rigtig afgørelser, når de kun kender til en mindre del af borgerens udfordringer. Kontakten til kommunen foregår oftest i de offentlige bygninger, hvor de forskellige kommunale afdelinger holder til. Der kunne være en styrke i at sende en håndfuld socialrådgivere ud på gader og stræder, hvor de kunne være tilgængelige for de udsatte. Disse ”flyvende” socialrådgivere skal ikke erstatte møderne på kommunen, men være en opsøgende hjælp, der er til rådighed for spørgsmål, kommer med gode råd og støtte. 6


Odense Radikale Venstre vil arbejde for • at der som udgangspunkt er én ansvarlig sagsbehandler per borger • at der indføres et antal ”flyvende” opsøgende socialrådgivere, der arbejder på gadeplan i øjenhøjde med borgerne

Frivillighed De frivillige gør en uvurderlig indsats i arbejdet med de udsatte. Det er ikke anderledes i Odense, hvor der dagligt er frivillige i gang ved blandt andet Kirkens Korshær, Cafe Paraplyen og Stoppestedet. Derudover har en gruppe frivillige tandlæger skabt en tandklinik for de udsatte, hvor der gives akutte og smertelindrende behandlinger. Vi skal være glade for og stolte af Odenses frivillige. Vi skal fremhæve dem og deres arbejde. Uden dem, var der ikke meget socialt arbejde i Odense. Vi skal derfor skabe så gode rammer som muligt for området. Radikale Venstre vil • Være i dialog med frivillige organisationer. De ved ofte, hvad der virker og har viden, der ellers kan være svært tilgængelig De frivillige organisationer møder mange børn med svære vilkår i hjemmet. Denne viden skal samles op • Arbejde for, at forvaltningen via skriftligt materiale og seminarer sammen med de frivillige organisationer styrker indsatsen omkring de allermest sårbare børn. Dette specielt i forbindelse med underretningssager. • Sikre at frivillige, der gør en ekstraordinær indsats for udsatte børn kan søge hjælp og vejledning hos kommen

7

Udsat og sårbar i odense  

Odense Radikale Venstre har udarbejdet et politiske udspil om de svage borgere i Odense.

Advertisement