Page 1

RETURADRESSE Thorkild Maarbjerg Hvidtjørnvej 10, Ejlstrup 5200 Odense V

KALENDER - mere på drv.dk/odense ! Onsdag den 17/5 - Møde i Socialpolitisk Gruppe. Tidspunkt: 19.00. ! Torsdag den 18/5 - Møde i Uddannelsesgruppen. Tidspunkt: 19.00. ! Mandag den 22/5 - Møde i Kommunalpolitisk Udvalg. Tidspunkt: 19.30. ! Tirsdag den 23/5 - Amtsdelegeretsmøde. Alle medlemmer af Odense Radikale Venstre opfordres til at møde op og give deres besyv med om det fremtidige fynske samarbejde. Delegerede har stemmeret. Dagsorden og flere oplysninger fås i seneste nummer af amtsbladet “Måske”. Sted: Amtsrådssalen, Ørbækvej 100, Odense. Tidspunkt: 19.00.

Nye visionære folketingskandidater

! Mandag den 5/6 - Grundlovsmøde i Kongens Have. Sammen med FORA (Frit Oplysningsforbund og Rytmisk Aftenskole) holder Odense Radikale Venstre det traditionsrige Grundlovsmøde med taler, fællessang, musik og vand/øl og sandwishs. Talere er Naser Khader, Niels Helveg Petersen og Erik Simonsen. Sted: Kongens Have i Odense. Tidspunkt: 15-18. ! Tirsdag den 13/6 - Bestyrelsesmøde. Tidspunkt: 19.00.

Hvis intet andet er angivet, er stedet det Radikale Hovedkvarter, Pantheonsgade 4.2 i Odense. Flere arrangementer kan løbende blive tilføjet, så følg med på hjemmesiden, www.odense-radikale.dk

Radikalt MIDTPUNKT Nr. 3 Maj 2006 Odense Radikale Venstre


Radikalt MIDTPUNKT

Vanrøgt i verdensklasse

Godt i gang

Nr. 3 - Maj 2006 Vanrøgt i verdensklasse..................................2 Godt i gang..................................................3 De første 100 dage som folketingskandidat...4 Gammel kending bliver ny folketingskandidat..................................5 ORV’s generalforsamling 2006....................6 Formandsvalget...................................7 Kære ORV-medlem......................................8 Nye vedtægter...............................................9 Nyt organisationsdiagram.......................10-11 Sådan udvikles ORV.....................................12 Fremsyn - vilje - styrke.................................13 Engageret men ydmyg.................................14 ORV’s fremtid...........................................15 Grundlovsmøde 2006 i Kongens Have.........16 Populariteten kan have en bagside................17 Europadagen 9. maj................................18-19 Kalender.......................................................20

2

Forsidebilledet Odense Radikale Venstres tre nye folketingskandidater: Merete Riisager, Rune Christiansen og Peter Nimann. Om Radikalt Midtpunkt Radikalt Midtpunkt udgives af Odense Radikale Venstre som foreningens medlemsblad 5-6 gange om året. Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Janne Høgshøj. Medlemmer: Rasmus S. Larsen, Jesper Olesen og Thorkild Maarbjerg. Deadline For næste nummer: 30. maj 2006. Oplag 307 stk.

Layout Rasmus S. Larsen

Kontakt os på midtpunkt@radikale.dk eller skriv til Midtpunkt v. Janne Høgshøj, Mariavænget 33, 5260 Odense S.

Af Janne Høgshøj, redaktør I verdens mest selvtilfredse land sidder børn og rådner op i asylcentre. Utroligt at det først nu er gået op for de ansvarlige politikere hvilke forhold børn og unge lever under. Mange har været i lejren i op til 7 år - så alle partier har et ansvar! Regeringen siger, at det er forældrenes skyld, at børnene lever under de usle forhold fordi de ikke bare tager hjem efter at have fået afslag på asyl. Men mange af forældrene er syge på krop og sjæl og frygter hjemkosten og magter hverken at tage hjem eller at tage sig af deres børn. Og hvilke mennesker kommer der ud af det?

Cirkus Danmark Imens uskyldige børn svigtes kan vi så kigge på pseudoproblemer og en anden lejr nemlig det danske folketing hvor politikerne er i panik for at finde nye kammerater og flere stemmer efter næste valg.

Af Merete Riisager, nyvalgt folketingskandidat Generalforsamlingen var en god start Først en tak til de radikale odenseanere, der mødte op til generalforsamlingen og gav deres stemme til kende. Generalforsamlinger er i reglen lange - det gjaldt også denne aften. Det var dog opløftende at se, hvor mange der var mødt op og holdt stand til aftenens afslutning. Det tegner godt for det kommende år! Jeg er meget glad for at være blevet valgt som folketingskandidat i Odense og glæder mig til at arbejde sammen med de to andre folketingskandidater Peter Nimann og Rune Christiansen, bestyrelsen samt de mange aktive medlemmer.

Hvem der er venner eller fjender er svært at vurdere og den sidste alliance er ikke set endnu. Hvem mit eget parti vil optræde med efter næste meningsmåling venter jeg spændt på at se. I Danmark er jeg født og det er et yndigt land - hvordan synes du selv det går?

mereteriisager@hotmail.com www.radikale.dk/mereteriisager

Synliggørelse, dygtiggørelse, samarbejde Ved generalforsamlingen sammenfattede jeg min ambition for det kommende år med ordene synliggørelse, dygtiggørelse og samarbejde. Med synliggørelse mener jeg, at jeg vil arbejde med at synliggøre mit kandidatur såvel som foreningens arbejde generelt. Dette gøres naturligvis gennem de lokale medier, men der bliver også brug for kreative bud på, hvordan vi kan møde borgerne. Dygtiggørelse betyder, at jeg kender Odense godt, da jeg ofte besøger venner og familie i byen. Men jeg ønsker at møde lokale aktører med politiske dagsordener, der kan give konkrete input i forhold til de behov fynske vælgere oplever. Samarbejde betyder for mig, at jeg håber at få forslag, ris og ros fra medlemmer i foreningen. Et godt kandidatur bygges på et godt samarbejde. Ved de møder, jeg har deltaget i i Odense, har jeg oplevet stor aktivitet og idérigdom, og jeg glæder mig til at lave politiske udspil og aktiviteter til synliggørelse sammen med foreningens medlemmer.

3


De første 100 dage som folketingskandidat

Af Peter Nimann, nyvalgt folketingskandidat Jeg er naturligvis taknemlig og beæret over at være valgt til at repræsentere radikale synspunkter i det offentlige rum. Straks efter denne tillidserklæring begynder tankerne at kredse om strategi for synliggørelse generelt og strategi for politiske mærkesager især. I de første 100 dage er der forskellige forhold, der skal struktureres og som skal indgå i platformen for den valgkamp, som er begyndt.

4

Internettet er en naturlig og helt almindelig del af mange danskeres hverdag - og hurra for det - men det bevirker også, at folketingskandidater bør have egen hjemmeside. I mine øjne er hjemmesiden et genialt udstillingsvindue til at informere og kommunikere med potentielle vælgere, afhængig af skabelon og indretning. Grundlæggende så jeg helst, at sekretariatet på Christiansborg havde udviklet en fælles skabelon, som kandidaterne kunne vælge at benytte. Dette er dog fortsat ønsketænkning, men vi skal nok få opbygget nogle fornuftige hjemmesider. Udover hjemmesiden har jeg som personlig målsætning, at der skal forfattes mindst et månedligt indlæg til vore skrevne medier på Fyn. Derudover satser jeg på forskellige arrangementer med andre partier. Det er straks mere vanskeligt at blive "superstar" i radio og tv, men jeg tror på, at tilstrækkelige radikale mærkesager nok skal bryde "lydmuren". Som folketingskandidat ser jeg det som en pligt at markere ORV's synspunkter på

Landsmødet, og jeg vil derfor argumentere for eller imod mulige fremsatte resolutionsforslag. Jeg håber, ORV er leveringsdygtig i flere fornuftige forslag. Jeg mener, vi i ORV skal udnytte, at vi er tre folketingskandidater. Vi kan fordele politikområderne mellem kandidaterne, således vi har en struktureret specialisering af vores viden. Ved politiske arrangementer kan vi sende den "bedste mand" i marken og tale vores radikale sag. Personligt vil jeg gerne profilere de radikale synspunkter på områderne miljøpolitik, energipolitik, socialpolitik, sundhedspolitik, arbejdsmarkedspolitik etc. Det er faktisk vanskeligt at afgrænse, hvilke politikområder der skal "nedprioriteres", men jeg vil altid værne om demokratiets spilleregler, for politiske beslutninger er ikke altid retfærdige, men konsekvenserne heraf skal som minimum være gennemsigtige for borgerne. I mine øjne var folketingsvalget i november 2001 et vendepunkt i dansk politik, idet Dansk Folkeparti blev støtteparti for Regeringen, og hermed blev kimen lagt til legalisering af det menneskesyn, der kendetegner Dansk Folkeparti. Vi har en grundlovssikret ytringsfrihed som gør, at vi må og skal acceptere eksistensen af Dansk Folkeparti. Det er dog hårdt og frustrerende at være vidne til DF's indflydelse i dansk politik, men det er vanskeligt at beskylde DF for deres politiske resultater, idet DF, som alle andre partier, forsøger at opnå optimal indflydelse. Det er straks værre at konstatere, at vælgerne bag V og K indtil videre accepterer indflydelsen fra DF. Her kan man fristes til at tænke, at regeringschefen ligner den traditionelle leder, som går forrest og signalerer godt og frugtbart samarbejde med DF, og når den "store leder" er glad og tilfreds med den førte politik og rigets tilstand, så er den menige vælger skræmmende loyal. Der ligger en stor opgave foran os, og jeg vil forsøge at indfri den tillid, som medlemmerne har vist.

Gammel kending bliver ny folketingskandidat

Af Rune Christiansen, nyvalgt folketingskandiat Efter i en årrække at have været næstformand for Odense Radikale Venstre, og aktiv i alle grene af det organisatoriske partiarbejde, tog jeg ved sidste generalforsamling springet og søgte opstilling til posten som folketingskandidat. Det var en beslutning jeg havde tænkt længe over, og kulminationen på mange års ønske om at være med til at udforme og udbrede Det Radikale Venstres politik i tiden fremover. Det ønske har jeg, fordi jeg er overbevist om, at DRV er nødt til at være mere end socialdemokratiets økonomisk ansvarlige og humanistisk indstillede lillebror. Mere end V og K´s sociale samvittighed og mere end blot et fornuftspræget midterparti, der konstant søger efter det mindst ringe kompromis man kan opnå i den givne situation. Det Radikale Venstre har muligheden for at blive det parti, der gør op med den velfærdsnationale mytologi, som er grundlaget for Dansk Folkepartis succes, og formulerer en samfundsvision for et land, der ikke længere kan basere sit folkelige fællesskab på etniske, religiøse eller kulturelle forestillinger. Tag nemlig ikke fejl: etnisk og religiøs pluralisme, uddannelsesmæssig stratificering og globalisering har allerede fjernet det forestillede grundlag,

som både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne bygger deres samfundsidealer på, nemlig ideen om et rød-hvidt Nationaldanmark hvor alle kender hinanden og er enige om det meste. Vi er nødt til at bygge vores samfund på noget andet end nationalfølelse, religion, etnicitet og fodboldlandshold. Vi er nødt til at bygge vores samfund på fælles vedtagne værdier. Det at være dansker skal fremover ikke handle om hudfarve, religion eller social status. Det skal handle om tilslutning til en bestemt samfundsform og et bestemt sæt vedtagne grundværdier. Værdier som lighed, ligestilling, pluralisme og menneskerettigheder. Ikke mere, men heller ikke mindre. Denne nydefinering af Danskheden er for mig at se grundprojektet for Det Radikale Venstre i tiden fremover, og vil for mig som folketingskandidat være det udgangspunkt med hvilket jeg kaster mig ind i den politiske kamp. En kamp der ikke blot handler om Marianne Jelved eller Pia Kjærsgaard, men også om et åbent og radikalt eller et lukket nationalistisk Danmark.

5


ORV’s generalforsamling 2006

Af Thorkild K. Maarbjerg, formand for ORV Omkring 60 mødte op til Odense Radikale Venstres generalforsamling - med 48 stemmeberettigede. Hanne Jakobsen blev valgt til dirigent.

6

Efter den ekstraordinære generalforsamling den 10. januar forløb den ordinære stille og fredeligt, men var meget langstrakt på grund af en lang række forslag til vedtægtsændringer, Nogle helt nødvendige organisatoriske ændringer - andre mere kontroversielle. De forskellige vedtægtsændringer bliver behandlet separat andetsteds i dette MIDTPUNKT. Formanden Thorkild K. Maarbjergs skriftlige og mundtlige beretninger blevet taget til efterretning uden særlige bemærkninger - og han blev senere genvalgt for 4 gang uden modkandidater med 41 stemmer for - resten blanke. Såvel rådmand Erik Simonsens og amtsrådsmedlem, viceborgmester Kristian G. Andersens beretninger blev også taget til efterretning. Kasserer Peter Nimann fremlagde regnskab for sidste år samt budgetter for de kommende år, og efter en kort debat blev kontingentet besluttet sat op med 10,- kr. nærmest som en løbende regulering.

Mål & Handlingsplan blev fremlagt og med enkelte bemærkninger godkendt. 7 medlemmer stillede op til valg til 4 pladser og 2 suppleantspladser i bestyrelsen - og valgt blev: Peter Nimann, genvalg., Jesper Olesen, Henrik Juul Larsen og Christian Schmitt med Nur Beier og Bjørn Bjerrehøj som suppleanter. Ikke på valg var Susanne Larsen, AnneMarie Søndergaard Christensen, Helle G. Arentsen og Rasmus S. Larsen Bestyrelsen har den 4. maj konstitueret sig med Susanne Larsen som næstformand, Rasmus S. Larsen, som sekretær og Henrik Juul Larsen som kasserer. Blandt andre opgaver til bestyrelsens medlemmer kan nævnes, at Christian Schmitt bliver ansvarlig for alle eksterne arrangementer samt kontakt til nye medlemmer og Helle G. Arentsen ansvarlige for mødelokalerne i Pantheonsgade. Som folketingskandidater til de 3 odenseanske kredse var der 6 kandidater. Valgt blev: Merete Riisager, som får 3. kreds Rune Christiansen, 1. kreds Peter Nimann, 2. kreds. Ikke valgt blev Michael Gravesen, Morten Kirk Jensen og Susanne Bækholm. Som ORV-repræsentant til amtsbestyrelsen blev Leif Frandsen valgt. Derudover var der valg til kommunalpolitisk udvalg og delegerede til Landsmødet og Amtsdelegeretmøde. Et udførligt referat af generalforsamlingen vil blive lagt ud på www.odenseradikale.dk

Formandsvalget Af Per Haugaard Digens Tak for en for så vidt god generalforsamling d. 25. april. Som ny-aktivt menigt medlem af ORV, havde jeg med stor spænding og forventning set frem til det vigtigste af alle møder i ORV. Og jeg blev ikke decideret skuffet! Men en enkelt ting bliver ved med at nage mig; formandsvalget. Jeg er en meget stor og varm fortaler for Thorkild Maarbjerg, jeg synes, at han har gjort et fantastisk godt arbejde, ikke mindst i tiden efter kommunalvalget. Erik Simonsens kluntede grænsende til naive politiske klovnerier, først med den "alternative" konstituering, hvor bagland og især formand ikke blev orienteret om hans politiske strategi - eller mangel på samme, og senere det kæmpe mediestunt eller medieflop, hvor en gruppe mennesker, tilsyneladende uden gyldig dokumentation, blev angrebet. Den politiske idé var såmænd god nok, det går ikke an at snyde med de offentlige ydelser, men at mere end antyde, at særlige etniske grupper på dette felt skulle have særlige kedelige tilbøjeligheder, kræver vel som et minimum, også set i lyset af den hektiske Muhammed-tegningesag, at man har dokumentation for sine påstande. I bedste fald var der blot tale om en endog meget dårlig timing.

Medieinteressen har været enorm, og kritikere både i og uden for partiet har smagt blod. Skulle Simon slagtes, som nogle i partiet har ønsket? Skulle han bakkes op? Eller skulle formanden vælge en linie, der både imødekom den interne og eksterne kritik, og på samme tid gav plads til Erik Simonsen? Første og anden mulighed kunne splitte partiet, og Thorkild valgte klogt det sidste, og har på den måde - som en formand netop skal - holdt partiet samlet. En elegant balanceakt af en halvsvær formand! Det kæmpe arbejde Thorkild politisk og organisatorisk så dygtigt har præsteret burde efter min mening belønnes med flere end sølle 40 stemmer til formandsvalget. Der må sidde en række sure "øv-bøv´er", som ikke havde storsind nok til at erkende og anerkende Thorkilds energiske og flotte arbejde. Men hvad vil I? Har I nogen idéer til, hvordan partiet skal drives? Til den politiske linie? I så fald mangler I at formulere det, men det er måske lettere at sidde som et tavst mindretal uden begejstring med korslagte arme? I hvert fald skal der herfra lyde et rungende tillykke til formanden, med opfordring til at fortsætte det gode arbejde og tillykke til den nye bestyrelse, der virker dynamisk og fremadrettet med en tunet organisation.

7


Kære ORV-medlem

Af Bjørn Johansson, formand for Radikal Ungdom Odense

8

På vegne af Radikal Ungdom Odense vil jeg gerne benytte lejligheden til at præsentere vores gren af det radikale islæt her i byen. Vi er en lokalforening på omkring 70 medlemmer og deler lokalerne med ORV i Pantheonsgade. Vi består af både unge og gamle, men i den aktive skare på en 15-20 stykker er der dog fortrinsvis studerende samt en del gymnasieelever. 8 ud af 10 bestyrelsesmedlemmer læser således på SDU. Vi holder normalt et bestyrelsesmøde og mindst et debatmøde om måneden, og samme hyppighed har fredagsbarerne. Sidst vi havde debatmøde, havde vi i samarbejde med ORV sendt bud efter kommentator, litteraturkritiker og forfatter Klaus Rothstein, som holdt et oplæg om kulturradikalisme og modspil til den borgerlige værdikamp. Desværre var der ikke mødt så mange ORV'ere op, men vi regner med at der var tale om en svipser. Dem og os? Politisk har Radikal Ungdom Odense i foråret primært haft fokus på de to store indenrigspolitiske sager: Muhammed-krisen og regeringens udspil til velfærdsreformer. Allerede i forbindelse med presseomtalen af vores generalforsamling i februar fik jeg bragt en kommentar i Stiftstidende, der gik på det forventelige i at karikaturer af Muhammed også indenrigspolitisk ville skabe

problemer. Tegningerne har været med til at puste til de spændinger der i forvejen var i vores samfund, noget som tilsyneladende gavner regeringens 'os og dem'-dagsorden, som går på etniske, religiøse og politiske skel og er nødvendig for regeringens overlevelse. Havde vi efterhånden glemt 11. september, fik vi nu en ny påmindelse om hvor slemme muslimerne angiveligt er. Reformkyllinger I april kom så regeringens længe ventede udspil til velfærdsreformer, som Muhammed-krisen havde truet med helt at overskygge. I Radikal Ungdom havde vi længe været klar med vores såkaldte kyllingekampagne, da regeringen havde proklameret at udspillet ville komme allerede i februar. Kampagnen bestod i at unge radikale gik på gaden iført kyllingekostume og bærende på skilte med budskabet: "Tør du overlade fremtiden til kyllinger?" Dette med henvisning til at vi i Radikal Ungdom mener at de dagsordensættende partier i Folketinget er nogle kyllinger, der ikke har turdet tage en ærlig diskussion om behovet for velfærdsreformer. Dette gjorde vi desuden opmærksom på ved at uddele pjecer med vores bud på fremtidens velfærd. Vi holdt også et standup-debatmøde på Café Cuckoo's Nest, hvor bl.a. Radikal Ungdoms landsformand Zenia Stampe deltog. Fremtidsplaner Vores planer for den nærmeste fremtid er en foredragsaften om DRV's historie og værdigrundlag samt om et seminar om menneskerettigheder, som Radikal Ungdom var med til at arrangere og afvikle i Bosnien i påsken. Ellers håber vi meget at kunne stable nogle arrangementer på benene på SDU til efteråret. Radikal Ungdom Odense ønsker Christian Schmitt, 28, tillykke med valget til Odense Radikale Venstres bestyrelse.

Nye vedtægter

ningens folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer". Udvalget er en del af det vi kan tilbyde folketingskandidater og dermed gøre det mere attraktivt at være kandidat i Odense.

Af Jesper Olesen På dette års generalforsamling var der en større (og tidskrævende) gennemgang af ORVs vedtægter. Her følger en kort gennemgang af de væsentlige vedtægtsændringer, som generalforsamlingen vedtog. Vedtægter Hidtil har det være muligt at ændre vore vedtægter med blot en stemmes flertal. Fra næste år skal der et 2/3 flertal til.

Derudover er det også et udtryk for at foreningen ønsker at arbejde målrettet med vore kandidater for at få bedre resultater ved folketingsvalg. Alle medlemmer af Odense Radikale Venstre kan deltage i udvalget. Valg- og Kommunikationsudvalg (VKU) Endnu et nyt udvalg, der - populært sagt skal være med til at "vinde valget mellem valgene". I stedet for blot at oprette et valgudvalg før hvert valg, så skal dette udvalg arbejde langsigtet og målrette med valg og valgkamp, samt med synliggørelse af parti, forening, vore kandidater og vor politik.

Det skal naturligvis sikre at vore vedtægter afspejler et bredt flertal af foreningens medlemmer, samt sikre dem mod at blive en kampplads. Vore vedtægter er et nødven-digt redskab, der skal skabe rammerne for det daglige arbejde i foreningen.

Udvalget skal gerne lære af afsluttede valgkampe for at vi kan være bedre i kommende. Dette udvalg er underlagt bestyrelsen. Det er et lukket udvalg, bl.a. fordi det skal arbejde med valgkampsstrategi.

Opstilling af byrådskandidater Næste gang vi skal opstille kandidater til byrådet, vil det ske på en ordinær generalforsamling i valgåret. Hidtil er det sket op et særligt indkaldt opstillingsmøde, normalt et år før valget. Dermed er alle valg samlet på et og samme møde. Derfor vil det være de samme mennesker, der vælger formand og bestyrelse, byrådskandidater, folketingskandidater osv.

Radikalt Midtpunkt bringer på de næste sider et komplet diagram over Odense Radikale Venstres organisation, som den ser ud med de nævnte vedtægtsændringer.

Landspolitisk Udvalg (LPU) Dette nye udvalg skal - for nu at citere vedtægter - "skabe en ramme for Odense Radikale Venstres landspolitiske arbejde, samt sikre en kontinuerlig støtte til fore-

FØNIKS COMPUTERS www.foeniks-computers.dk

9


ODENSE RADIKALE VENSTRES ORGANISATION - MED VEDTÆGTSÆNDRINGER 2006

Det Radikale Venstres landsmøde Fyns Radikale Venstres bestyrelse samt amtsdelegeretsmøde

Fokusgrupper om bestemte politiske emner

Alle fokusgrupper er åbne for alle interesserede radikale fra hele Fyn. ORV’s bestyrelse bestræber sig på at have mindst et bestyrelsesmedlem i hver gruppe.

Erhverv

Sundhed

Social

Uddannelse

Kultur

Integration

EU / Udenrigspolitik

Odense Radikale Venstres bestyrelse Radikal Ungdom Næstformand

10

Formand

BR = Spidskandidater til byrådsvalget, valgt på den sidste ordinære generalforsamling inden valget.

BR

KPU

FT LPU

Valg- og kommunikationsudvalg Radikalt Midtpunkt

Generalforsamling

KPU = Kommunalpolitisk Udvalg, består af formanden, 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen, alle byrådsmedlemmer samt suppleanterne - dels valgt på den sidste generalforsamling før valget, dels udpeget efterfølgende af formand/bestyrelse.

FT = 3 folketingskandidater, valgt på den årlige generalforsamling

VKU = Valg- og kommunikationsudvalget består af formanden, næstformanden, 2 bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen og 2 repræsentanter for RU. Yderligere ORV-medlemmer kan udpeges af bestyrelsen. Folketings- og EU-kandidater samt byrådskandidater i valgåret kan ikke sidde i VKU.

LPU = LandsPolitisk Udvalg, består af formanden, 2 ORV-medlemmer udpeget af bestyrelsen, 2 repræsentanter for RU samt de 3 folketingskandidater.

Radikalt Midtpunkt har en uafhængig redaktion og “svæver over vandene”. Alle interesserede fra ORV er velkomne til at deltage i redaktionsmøderne.

11


Sådan udvikles ORV

Af Jesper Olesen, nyvalgt bestyrelsesmedlem Først vil jeg gerne sige tak for valget til ORVs bestyrelse. Jeg skal gøre mit bedste for at leve op til det ansvar, det giver at være valgt af ORVs højeste myndighed. Jeg er foreningens mand, hvilket for mig vil sige fællesskabets mand. Jeg ser det som min opgave at varetage foreningens/ fællesskabets interesser, ikke enkeltpersoners, heller ikke mine egne.

12 Fundament Jeg interesserer mig for fundamentet for at kunne drive politik, det vil sige det radikale menneske- og samfundssyn, samt for foreningen, organisationen. Det er fra vort menneske- og samfundssyn vor politik kommer og det er via foreningen det sker. Derfor er det vigtigt til tider at beskæftige sig med bl.a. partiets udgangspunkt, så vi ikke glemmer, hvad det egentligt radikale er. Derudover er det også vigtigt til tider at beskæftige sig med, hvordan en forening som vores skal drives og fungere, for at vi kan nå vore mål. Udvikling På generalforsamlingen vedtog vi at skabe et Landspolitisk Udvalg (LPU) og et Valgog Kommunikationsudvalg (VKU). Jeg ser begge udvalg som ret vigtige for at vi kan fortsætte foreningens udvikling og

vækst. Det er dog ikke ligegyldigt, hvordan vi gør det. LPU Vi er bl.a. nødt til i LPU at beskæftige os, ikke bare med politik, men også med vore folketingskandidater. Det nytter jo ikke meget at vi har tre kandidater, der er gode nok til at sidde i Folketinget, hvis de ikke er gode nok til at blive valgt. Det er ikke kun et spørgsmål om politisk viden men også et spørgsmål om formidling, om at nå positivt ud til vælgerne, altså i sidste ende om personlighed. Det er vi nødt til at kunne tale om i LPU og det skal kandidaterne være parate til. De skal kunne arbejde positivt og fremadrettet med sig selv, samt kunne udgøre et team, der arbejder for et fælles mål, nemlig at en kandidat fra Odense bliver mindst nr. 2 på Fyn. VKU Vi skal også sørge for konstant synlighed, ikke bare via vore kandidater og politikere men også som forening og parti. VKU skal arbejde med begge dele og ikke mindst i dette udvalg vil jeg gerne gøre en indsats. Vi skal fortsat blive bedre til at føre valgkamp men også bedre mellem valgene.

Fremsyn - vilje - styrke

Af Henrik Juul Larsen, nyvalgt bestyrelsesmedlem Mit navn er Henrik Juul Larsen, og jeg blev på den netop overståede generalforsamling valgt ind i bestyrelsen. Mange tak for det ! Jeg er 28 år, og har til daglig mit virke som revisor hos Dansk Revision på Albanigade. Jeg er uddannet HD'er i regnskab og økonomistyring. Civilt bor jeg samen med Louise, som er erhvervsrådgiver hos Fionia Bank i Vejle. Vi har ingen børn - endnu. Men tiden går så gengæld med vores lille schnauzer Bernhart.

Kredsenes superliga Med LPU og VKU bevæger ORV sig efter min mening op i den radikale superliga af kredsforeninger. Med VKU kan vi komme på forkant med udviklingen og kan være med til at udvikle hele partiet.

På generalforsamlingen i 2005 meldte jeg mig som suppleant til bestyrelsen, fordi jeg i første omgang ville se bestyrelsesarbejdet an. Det forekom mig meget interessant, idet der her var og er en rigtig god mulighed for at være med til at sætte et fingeraftryk på foreningens virke. Denne suppleantpost blev i april vekslet til en bestyrelsespost, og jeg er glad for at kunne fortsætte denne.

Det sidste vi så mangler er at få valgt en af vore kandidater til Folketinget. En, der kan blive siddende selv med knapt så gunstige meningsmålinger, som dem vort parti har nu. Det er der vi skal hen. Så bliver det for alvor sjovt og meningsfyldt at være aktivt med i ORV.

Den 4. maj fejrede vi ikke alene Danmarks befrielse, men også den ny bestyrelse fejrede sig selv, eller vi konstituerede os i hvert til fald. Det endte, som man kan se i formandens klumme, med at jeg blev valgt som kasserer for foreningen. Tak for det !

Jeg ønsker med mit arbejde i bestyrelsen at være med til fortsat at styrke og udvikle foreningen, både til gavn for de politiske aktører som for de menige medlemmer. Vi skal gerne fortsat have en forening vi alle kan bruge, se på med stolthed. Bestyrelsen skal varetage foreningens interesser og arbejde udelukkende med foreningens interesser for øje. Det arbejde glæder jeg mig til at være en del af. Ud over nu at være en del af bestyrelsen, har jeg også vist mit ansigt i fokusgrupperne, erhverv og uddannelse. Jeg mener, fokusgrupperne er et vigtigt og rigtigt godt værktøj for vores politikere og ikke mindst os selv, og jeg vil gerne her opfordre så mange som muligt til at deltage i den gruppe de måtte finde interessant. Der er som regel rig mulighed for at få tilfredsstillet sin diskussionslyst, og lige så vigtigt, få udvidet sin horisont. Fremsyn - vilje - styrke Henrik Juul Larsen

13


Engageret men ydmyg

Af Christian Schmitt, nyvalgt bestyrelsesmedlem For det første vil jeg gerne sige mange tak for den støtte, jeg fik på generalforsamlingen. Jeg vil gå engageret, men også ydmygt, til opgaven. Mit navn er Christian Schmitt. Min dåbsattest afslører, at jeg er 28 år gammel og herudover kan nævnes, at jeg læser Historie og Nordisk ved SDU. I flere år har jeg desuden arbejdet i kommunikationsbranchen.

14

Da statsministeren hed Poul Schlüter meldte jeg mig ind i Det Konservative Folkeparti. Små ti år senere var min politiske elastik imidlertid spændt til over bristepunktet, hvorfor jeg meldte mig ud. Herefter blev det mig mere og mere klart, at det var i Det Radikale Venstre, jeg hørte hjemme. Det har jeg ikke siden fortrudt! Dermed har jeg været politisk aktiv i halvdelen af mit liv. Det bærende i et politisk parti er - og skal altid være - politikken. Det er værdierne og vores samfundsidé, som skal være drivkraften og vores egentlige virke. Det kan virke overflødigt at nævne her, men min erfaring siger mig, at det er klogt at huske. En anden ting, vi dog også skal huske, er at vores politik risikerer at blive svagere, hvis ikke vi har en stærk organisation til f.eks. at udmønte den og til at rekruttere nye kandidater. Jeg vil i det følgende gerne redegøre for, hvor mine fokusområder er i den forbindelse. Deltagerne på den nyligt afholdte generalforsamling vil måske kunne huske, at jeg i

min præsentation nævnede intromødet for nye medlemmer i ORV. Kort fortalt sagde jeg, at kun ganske få af de, som deltog på samme intromøde som jeg, stadig er aktive den dag i dag. Det synes jeg er ærgerligt, og det er en af de vigtigste ting, vi skal arbejde på at forbedre. Vi skal blive bedre til at fastholde nye medlemmer. Et af de vigtige elementer i arbejdet på at fastholde både gamle og nye medlemmer er foreningens aktivitetsniveau og - kvalitet. Vi skal sammen arbejde for at fastholde og udbygge en bred vifte af arrangementer. De er nemlig et af de bærende tilbud til foreningens medlemmer. Radikal Ungdom I mange partier findes der til stadighed en opfattelse af de politiske ungdomsorganisationer, som nogen man ringer til, når valgplakaterne skal hænges op. Det er både synd og skam. Der findes f.eks. i Radikal Ungdom Odense en blomstrende interesse for politik, en talentmasse, en gejst og en stor arbejdsiver. Vi skal i fællesskab blive bedre til at sikre et godt og konstruktivt samarbejde imellem vores to organisationer. "Al presse er god presse!" Sådan siger et gammelt mundheld i hvert fald… Jeg er imidlertid ikke sikker på, om alle medlemmer af ORV er enige i den betragtning. Jeg hilser det derfor meget velkomment, at der på generalforsamlingen blev oprettet et Valg- og Kommunikationsudvalg. ORV skal til stadighed blive bedre til at profilere radikal politik i Odense. Det skal vi bl.a. gøre ved hjælp af en gennemtænkt helhedsstrategi for vores kommunikation.

Slutteligt vil jeg gerne understrege, at ris, ros og gode forslag modtages med kyshånd. Medlemmer af ORV er altid velkomne til at kontakte mig.

ORV’s fremtid

Af Thorkild K. Maarbjerg, formand for ORV På generalforsamlingen blev der gennemført en række vedtægtsændringer med henblik på at styrke og udvikle organisationen politisk. ORV er så afgørende den største radikale partiorganisation på Fyn og i den nye region SYD, og en målrettet udvikling frem mod en kommende storkreds Fyn er nødvendig. Dels ved at styrke organisationen omkring det kommunalpolitiske og det landspolitiske i egne valgkredse og dels ved at videreudvikle det græsrodsarbejde der er startet i Odense med de mange fokusgrupper ud over kredsgrænserne til hele Fyn. Allerede nu er der enkelte medlemmer udenfor Odense, men det er for lidt. Det er også vigtigt at få styrket samarbejdet med Radikal Ungdom og Radikale Studerende, hvilket der tages højde for i de nye vedtægter. Det kommunalpolitiske arbejde skal styrkes gennem det valgte KommunalPolitiske Udvalg, som har følgende faste medlemmer: Erik Simonsen, Thorkild K. Maarbjerg. Lisbet Trøjgaard Nielsen, Susanne Larsen, Mads Brandsen, Ole Larsen Nielsen og Peter Nimann.. Udvalget holder møde hver uge sammen med rådmand Erik

Simonsen om de aktuelle kommunalpolitiske dagsordener. Nye byrådskandidater kan tage sit afsæt i dette udvalg. Mødet er åbent for medlemmer efter nærmere aftale. LandsPolitisk Udvalg, som består af de valgte folketingskandidater Merete Riisager, Rune Christiansen og Peter Nimann samt som faste medlemmer næstformand og formand - Susanne Larsen og Thorkild K. Maarbjerg - 2 medlemmer udpeget af bestyrelsen - Anne-Marie Søndergaard Christensen og Thomas Gulløv samt de medlemmer af Radikal Ungdom - Bjørn S. Johansson og Jan Holst Hansen skal arbejde med radikal landspolitik med en række formål som er nærmere beskrevet under indlægget "Nye vedtægter". Og Valg og Kommunikationsudvalget, som er et udvalg under bestyrelsen skal være med til "at vinde valget mellem valgene". Formand er Susanne Larsen og medlemmer er foreløbigt også Jesper Olesen, Rasmus S. Larsen, Morten Blaabjerg og fra Radikal Ungdom Mads Brandsen og Amalie Nielsen. "Græsrodsarbejdet" i de forskellige fokusgrupper (integration, sundhed, uddannelse, kultur, erhverv, EU/udenrigspolitik og socialpolitik) har været en succes. For nogle gruppers vedkommende en stor succes. Men arbejdet bør ikke kun være for Odense-medlemmer. Der har været en generel invitation til de øvrige kredse om at deltage, men det har kun været tilfældet i enkelte grupper, hvilket er ærgeligt, da der må sidde en række radikale medlemmer rundt om på Fyn, som gerne vil være med. På regionsplan skal det radikalt valgte medlem til Regionsrådet Kristian G. Andersen gerne kunne sparre med det radikale bagland. Sygehusområdet bør være en radikal

15


mærkesag, men også det erhvervspolitiske, og det er vigtigt at "fynske græsrødder med viden om og interesse i disse om-

råder" kommer frem og er med til at sætte mere fokus på det regionpolitiske.

Populariteten kan have en bagside

Grundlovsmøde 5. juni i Kongens Have

Af Helle Kragh

Kl. 15.00 - Velkomst ved formand for ORV, Thorkild Maarbjerg

Ikke mange vil forbindes med den upopulære i flokken. Det er derfor meget forståeligt, at Det Radikale Venstre har valgt at kappe båndene til Socialdemokraterne. Men det gør det ikke nødvendigvis til en klog beslutning. For selvom meningsmålingerne siden bruddet har været lystlæsning for Det Radikale Venstre, har populariteten måske også en bagside. Det Radikale Venstres fremgang er nemlig ikke stor nok til, at partiet kan regere landet alene, selv hvis fremgangen skulle holde til efter et valg.

Fællessange Kl. 15.30 - Tale ved rådmand Erik Simonsen Sang ved "Simple Singers" Kl. 16. 30 - Tale ved folketingstingmand Naser Khader Fællessang og korsang

Og hvem vil partiet så danne regering med? Uden Socialdemokraterne er det svært at se andre alternativer end Venstre og Det Konservative Folkeparti. Og vil de overhovedet have Det Radikale Venstre

16

Kl. 17.15 - Tale ved fhv. udenrigsminister Niels Helveg Petersen Kl. 17.30 - Hyggemusik Kl. 18.00 - Afsluttende fællessang - hyggemusik ad libitum For 4. år holder Odense Radikale Venstre grundlovsmøde i Kongens Have - de første 3 år sammen med Frit Oplysningsforbund - i år sammen med fusionen af Frit Oplysningsforbund og Rytmisk Højskole FORA. Hovedtaler i år er folketingsmedlem for Det Radikale Venstre Naser Khader, som også er formand for Demokratiske Muslimer og formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd. Talere i øvrigt er tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen og rådmand Erik Simonsen. De politiske taler vil bliver omkranset af fællessang, korsang og musik samt sædvanligt hyggeligt samvær med mulighed for køb af øl og vand.

med i en regering? Næppe, tror jeg, og må tilføje: Godt for det. For hvor ville det dog være usmageligt og utroværdigt, hvis Det Radikale Venstre pludselig skulle forbindes med Venstre og de Konservative efter i godt fem år at have kritiseret de to partiers politik sønder og sammen. Det er da også svært at se, hvad Det Radikale Venstre kunne blive enig med Venstre og de Konservative om ud over dele af den økonomiske politik. Og kolde kontanter bør efter min mening ikke være det, der binder et forhold sammen. Det kan derfor være svært at se, hvad der kan binde Det Radikale Venstre sammen med Venstre og de Konservative, da partierne har vidt forskellige holdninger på det sociale og det kulturelle område. Og det ville for mig at se være enden på Det Radikale Venstres popularitet, hvis partiet gik på kompromis på de områder for at sikre sig et par ministertaburetter. Det kan derfor vise sig at have været en yderst uklog om end forståelig beslutning at kappe båndene til Socialdemokraterne. Og i bund og grund ved vi det jo godt, at selvom ikke mange vil forbindes med den upopulære i flokken, er det yderst usympatisk og kan give bagslag at følge flokken på flugt fra den upopulære.

17


Europadagen 9. maj

19

18

Radikal Ungdom mødte talstærkt op ved årets Europadag på Flakhaven. Fyns Radikale Venstre var medarrangør (sammen med Europabevægelsen, Junibevægelsen, Venstre, Socialdemokraterne og det Konservative Folkeparti), og lod vores fynske Europaparlamentskandidat Rune Christiansen udfolde sig på Flakhavens talerstol.

RM 3 2006  

Radikalt Midtpunkt 3 2006