Page 1

M idtpunkt R

a

d

i

k

a

l

t

2001, nr.4

8. januar. Den Radikale Klub Møde i diskussionsklubben med god diskussion og godt samværd. Sted: Carlsens Kvarter, Hunderupvej 19, 5000 Odense C. Tid: Kl 20.00 10. januar. Åbent bestyrelsesmøde Sted: Mødelokalet, Lokalhistoriskbibliotek, Klosterbakken 2. Tid: Kl.19.0022.00. Dagsorden kan fås 5 dage før mødet hos formanden. 22. januar. Fra Vugge til Grav Ny kommunalpolitisk arbejdsgruppe, hvor ideen er at arbejder radikalt med sager fra det kommunalpolitiske program og på at føre dem ud i livet. Sted: Badstuen, Østre Stationsvej, lokale Petersen. Tid: Kl.19.0021.30. 4. februar. Mandagsmøde med landsformand Søren Bald Tidl. højskoleforstander og DRVs landsformand Søren Bald kommer forbi til en debat om værdier og ideologi. Tid: 19.30. Sted: Oplyses senere. 9. februar. Rundvisning på Hollufgård Peter Brask Haarby viser rundt på Hollufgård og Gæsteatelieret. Vi starter kl. 13.30. Tilmelding er nødvendig til Erik Simonsen på 65 95 96 05 eller EAS@odense.dk senest den 4 februar 12. februar. Den Radikale Klub Møde i diskussionsklubben med god diskussion og godt samværd. Sted: Carlsens Kvarter, Hunderupvej 19, 5000 Odense C. Tid: Kl 20.00 14. februar. Åbent bestyrelsesmøde Sted: Mødelokalet, Lokalhistoriskbibliotek, Klosterbakken 2. Tid: Kl.19.0022.00. Dagsorden kan fås 5 dage før mødet hos formanden. 4. marts. Mandagsmøde Endnu ikke planlagt. 11. marts. Åbent bestyrelsesmøde Sted: Mødelokalet, Lokalhistoriskbibliotek, Klosterbakken 2. Tid: Kl.19.0022.00. Dagsorden kan fås 5 dage før mødet hos formanden. 12. marts. Den Radikale Klub Møde i diskussionsklubben med god diskussion og godt samværd. Sted: Carlsens Kvarter, Hunderupvej 19, 5000 Odense C. Tid: Kl 20.00

NB: Kalenderen er foreløbig. Der kommer en endelig kalender i slutningen af december!


Lederen

Tid til udvikling Der er mange positive ting i valget, men også lidt malurt. De næste år skal bruges til udvikling. Af Bentt Løwe N i e l s e n , formand Det vigtigste er opnået. Erik Simonsen og Odense Radikale Venstre får fire år mere i Bentt Løwe Nielsen Odense Byråd. Det er centralt for foreningens politiske indflydelse og en stor personlig tilfredsstillelse, at se at Erik’s store arbejde belønnes i en tid, hvor Anker Boye tiltrækker utroligt mange stemmer. Mange medlemmer har ydet et stort arbejde i valgkampen. Tak til alle dem. Status Men status er også, at vi ikke fik den fremgang til kommunalvalget vi havde håbet på, og uden Kristeligt Folkepartis stemmer havde vi ikke klaret det. Så vores fremmeste mål - at få mandatet selv - er ikke opnået. Samtidigt har vi - hvad jeg ikke troede muligt - fået en lavere andel personlige stemmer end sidste gang fra 49% til 46%. Dette er på trods af at vores liste var på

2

hele 17 personer denne gang imod 9 personer sidste gang. Det kan skyldes at folketingsvalget, som hævede stemmeprocenten til kommunalvalget generelt, medførte, at vi fik en del listestemmer. Men alligevel må vi konstatere, at ingen af andre af de valgte partier i Odense Byråd - med undtagelse af Dansk Folkeparti - har under 57% personlige stemmer. For mig tyder dette på, at vi ikke er gode nok til at følge vores gode resultater i byrådet op med profilering.

For mig peger dette i retning af, at vi i Odense ikke har markeret os tilstrækkeligt.

Odense er bagud! På folketingsplan har vi haft en stor fremgang på landsplan, men kun en beskeden fremgang på Fyn og i Odense. I København, Århus og Ålborg er alle bykredsene gået frem med mere end 5 procentpoint. I Odense er det kun 0,7 procentpoint. For mig peger dette i retning af, at vi i Odense ikke har markeret os tilstrækkeligt. Som konsekvens af valget har folketingskandidat Søren Steen-Jensen besluttet at trække sig →

Kommende arrangementer Rundvisning på Hollufgård

ORV har fået Peter Brask Haarby til at stå for en rundvisning på Hollufgård og Gæsteatelieret. Det bliver Lørdag den 9 februar, kl. 13.30. Kl. 15.00 Får vi os en kop kaffe i gæsteatelierets kontor og snakker lidt om de muligheder Hollufgård kunne rumme. Tilmelding er nødvendig til Erik Simonsen på 65 95 96 05 eller EAS@odense.dk senest den 4 februar.

Diskussionsklub

Så diskuteres der igen politik på Carlsens Kvarter, Hunderupvej 19. Det sker den 8. januar kl. 20.00. Yderligere oplysninger Thomas Gudjonsson for flere oplysninger: tlf. thomas@gudjonsson.dk eller 6614 5510.

Det Radikale Byråd

Fra Vugge til Grav

To af de store opgaver - eller udfordringer - i ORV i 2001 var at formulere et kommunalpolitisk program og få Erik Simonsen genvalgt til Byrådet. Begge mål er nået, og det nu tid til at bruge vores mandat og vores program til gavn for Odense. Derfor starter vi i januar en kommunalpolitisk arbejdsgruppe. Ideen er at gruppen vælger nogle helt konkrete sager fra programmet og arbejder radikalt på at føre dem ud i livet, - på samme måde som Erik Simonsens målrettede arbejde førte til oprettelsen af Vista Balboa i 2001. Vi mødes første gang den tirsdag 22. januar kl 19.00 på Badstuen, Østre Stationsvej, lokale Petersen. Alle er meget velkomne. Det er ingen forudsætning at have forhåndskendskab til lokalpolitik, - mange og forskellige indgangsvinkler må betragtes som en styrke. Der er foreløbig kun fastlagt denne ene dato, da det videre arbejde planlægges af gruppen. Mød op og vær med til at gøre Odense til en endnu bedre by! Tilmelding er ikke nødvendig, men har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Erik Simonsen på 65 95 96 05 eller EAS@odense.dk

“Simons hjørne” Ved det første “rigtige” byrådsvalg i Odense i 1906 fik Det radikale Venstre 4 mandater - det er aldrig sket siden! De fire var Købmand J.C. Petersen, skoleinspektør Johs. Løwe, overretssagfører Jens Rasmussen og materialist, konsul P.A. Kruuse.

Begyndene fra bestyrelsesmødet den 8. januar vil der være et punkt på dagsorden af minimum 30 minutters varighed med titlen “Simons hjørne”. Her vil fremover blive taget aktuelle emner fra Byrådssalen op og de radikale udmeldinger på området vil blive diskuteret. Her er mulighed for direkte indflydelse!

15


Lederen

Valgresultater K a n d id a t Cl a us Brodt korb Ni e l s He l ve g P e t e rs e n Søre n St e e n-Je ns e n

1 . kr e d s

2 . kr e d s

3 . kr e d s

56

6

16

571

590

753

9

7

64

As bj ørg Dunke r

37

17

38

Ka re n Kre bs

41

23

43

P e de r Bo Sol vi e g Ga a rs ma nd Aa ge Thoms e n P e r s o n s t e m m e r i a lt

8

11

8

47

31

63

3

3

4

772

688

989

Li s t e s t e mme r

1.148

825

1.351

S t e m m e r i a lt

1.920

1.513

2.340

EU-forbeholdene, størstedelen af velfærdsområdet samt idealet om en bæredygtig nationaløkonomi med lav rente, inflation og statsgæld. Men på disse punkter var der i forvejen en bred konsensus i Folketinget, og de hertil knyttede forskelle mellem Socialdemokratiet og Venstre er langtfra så iøjnefaldende som før 1990erne. Hvad er radikalt? Ganske vist siger et (radikalt) mundheld, at ”de fleste danskere er radikale – de har blot ikke opdaget det endnu”. Men at dømme efter valgkampens indhold, mediedebatten og stemmeafgivningen virker det snarere som om problemet er et andet: Flertallet af danskere er ikke radikale – og fuldt ud klar over, at de ikke er det! Spørgsmålet kan dog godt vendes til noget mere positivt: Hvordan bliver de radikale? Eller hvordan kan de radikale værdier blive mere populære blandt danskerne, selvom partiet ikke er det? Forslag udbedes! φ

14

Valgfakta: Folketingsvalget i Odense

På landsplan gik det Radikale Venstre frem med 1,3% - valgkampen bar størst frugt i de store byer København, Århus og Aalborg. Her i byen halter partiet noget bagefter med en fremgang på kun 0,7%.

Valgfakta: Byrådsvalget

I de fleste kommuner fik partiet et godt valg – ORVs fremgang på 0,8% hører faktisk til de mest beskedne. Men om det er et resultat, der er ”al mulig god grund til at glæde sig over” eller simpelthen ”ikke tilfredsstillende” beror i høj grad på temperament. Kristeligt Folkepartis stemmer gav det sidste nøk, der skubbede Erik Simonsen op over den nødvendige 29ndedel af stemmerne og atter ind i byrådet. Indirekte blev det radikale mandat reddet af det lokale CD’s glemsomhed. For ved ikke at aflevere stillerlisterne den 15. Oktober opstod som bekendt den ”nye situation”, der fik de kristelige til at indgå forbund med ORV som erstatning på det nu amputerede forbund mellem Q, CD og Borgerlisten. Den radikale top 3 blev: 1. Erik Simonsen, 583 stemmer 2. Lise Tofthøj, 249 stemmer 3. Bakhtyar Baram, 145 stemmer

Om Radikalt Midtpunkt Radikalt Midtpunkt er medlemsblad for Odense Radikale Venstre. Bladet udgives af Odense Radikale Venstre og udkommer cirka 4 gange årligt. Radikal Midtpunkt udsendes gratis til foreningens medlemmer, aviser og biblioteker. Redaktion Ansvarshavende Redaktør for dette nummer (nr.4, 2001) er Bentt Løwe Nielsen. Redaktionen består iøvrigt af Georg Sørensen, Rasmus S. Larsen og Linda Juul Madsen. Redaktionen er åben, så hvis du har lyst til at være med så send en mail til midtpunkt@radikale.dk Deadline Deadline for næste nummer er 1. marts, 2002. Indlæg Indlæg sendes på email til midtpunkt@radikale.dk eller til Bentt Løwe Nielsen, Læssøegade 1, 3., 5000 Odense C. Forside Forsidebilledet forestiller Odinstårnet som stod på Bolbro Bakke indtil det blev schalburgteret i december 1944. Odinstårnet blev opført i 1937 og var - trods sin korte levetid - et symbol på fremskridt og nyskabelse. Kilde: Odense Bys Museer. Tryk m.m. Radikalt Midtpunkt trykkes af Nico Reklame, Storegade 7, 2. 6740 Bramming, tlf. 7517 4315 og er sat i Adobe PageMaker 6.5 med Verdana og PosterBodoniBT. Oplag: 300 stk

ORV mangler noget...! Odense Radikale Venstre mangler noget som forening. Vi har ikke været i stand til at lave gode politiske resultater om til folkelig opbakning. Endvidere har vi utroligt svært ved at få nye medlemmer engageret. Vi har mange medlemmer vi ser en eller to gange og så ser vi dem aldrig igen. Hvorfor? Tid til udvikling Der er desværre nok ikke håb om et folketingsvalg lige med det samme og kommunalvalget er fire år væk, så nu er der rig lejlighed til udvikling. Derfor har jeg bedt fire radikale om at give deres bud på hvordan Odense Radikale Venstre kommer videre. Det er byrådsmedlem Erik Simonsen, folketingskandidat Claus Brodtkorb, forholdsvist nyt og meget aktivt medlem Thorkild K. Maarbjerg og lidt mindre aktivt medlem Linda Madsen φ

Genvalg 2001 Aktiviteterne for at skaffe flere midler til valgkampen gav i alt kr.12.500 ved salg af Årsplakat 2001, ”Giv en hånd eller en hund” kampagnen, Radikal Søtteforening og personlige bidrag Tak! Kassereren

ORVs årsplakat 2001 kan stadig købes hos kassereren.

3


Folketingskandidaten

Valgresultater

Efter den 20. november

Resultater og fremtidsudsigter

Valgene den 20. november giver god grund til at stille spørgsmålet: hvorfor gik det som det gik? For som formanden skriver i sin leder gik det jo kun lige. Alligevel vil jeg ønske ORV og Simon til lykke med valget. Godt gået! Af Claus Brodtkorb, folketingskandidat Jeg vil i egenskab af gammel ORV’er og præsident for ” The Simon hangarounds” ved forrige kommunalvalg bruge en del plads på at kommentere ORV’s byrådsvalg. Jeg skal ikke foregive, at jeg har løsningen på, hvordan vi kan gøre det bedre. Men jeg har nogle forslag.

Penge kan købe opmærksomhed, og det mangler vi!

Økonomi Penge kan købe opmærksomhed, og det mangler vi. Derfor er dette valg guld værd for os, og vi skal glæde os over den jo markante stigning, dette valg trods alt gav. Personligt mener jeg fortsat, at man skal overveje det meget nøje før man lejer et lokale. Jeg kan godt se

4

fordelene, men det er mange penge for et lille parti. Forberedelse Ved FT-valgets udskrivelse havde foreningen ikke en plan klar for kommunalvalgets aktiviteter. Næste gang må der nedsættes et Claus Brodtkorb udvalg, der arbejder mere udførligt med ideer, der kan give synlighed. Opstillingsformen må ændres Dette valg viste, at større ansvar til valgudvalget kan gøre underværker. Mht. til valg af kandidater, må man også til at tænke nyt. Det må ligge klart, hvilken støtte de enkelte kandidater kan vente alt afhængig af hvor de står på listen. Der udover må selve opstillingsformen ændres, i hvert fald for de kandidater, der ønsker at konkurrere i toppen. Medier ORV har ikke været gode til at komme i medierne. Stor viden og godt arbejde er ikke nok, det er kun fundamentet. Jeg har før foreslået, at man danner en pr-gruppe med det ene formål at finde gode sager, til at tænke i overskrifter. →

Set fra et snævert statistisk synspunkt, fik det Radikale Venstre en fin start på det 21nde århundrede. Af Rasmus S. Larsen Partiet opnåede ved folketingsvalget en fremgang på to mandater (til 9), og i et større perspektiv er det ganske acceptabelt – det svarer omtrent til, hvad partiet i gennemsnit har opnået siden Jordskredsvalget 1973. Partiet fik markeret sig godt i forhold til Kristeligt Folkeparti og især CD, der jo måtte forlade folketinget, og med sit begrænsede medlemstal og den relativt svage organisation nok får svært ved at hive sig op igen. På længere sigt giver det mere albuerum til resten af midterpartierne: Den enes død, den andens brød. Hvad er sværest? Men én ting er antallet af mandater; noget ganske andet er, hvordan de er placeret, og hvad de kan bruges til. Vi skal nu vænne os til rollen som oppositionsparti. Oven i købet til en regering med et solidt flertal, hvad der hverken gavner vores indflydelse eller udsigten til et snarligt nyvalg. Radikalt dilemma Det stiller os i lidt af et dilemma. Skal det Radikale Venstre lægge hovedvægten på at ”søge indflydelse”? De øvrige folketingspartier er ikke forpligtet til at tage de helt store hensyn til et parti med kun 9 mandater, og som heller ikke er nogen

afgørende del af oppositionen. Eller skal partiet satse på en periode med mindre vægt på det realpolitiske og flere ideologiske udmeldinger? Protestprofil? En egentlig ”protestprofil” som i 1980erne virker ikke som en oplagt løsning, da vi i dag højest vil kunne optræde som ”alternativt mindretal”. For at sige det kort: Hvordan får man indflydelse på beslutningerne, når man (for en stund) ikke sidder med ved bordet? Det Radikale Venstre har ikke mange erfaringer med dette. VKOB er ikke mundret En god & gammelkendt pragmatisk løsning er gradvist at tilnærme sig regeringen og engang i fremtiden indgå et samarbejde med den. Men dels anviser dette ikke, hvilken strategi partiet skal følge i øjeblikket, og dels vil Dansk Folkeparti givetvis fungere som stopklods, der gør det utroværdigt for det Radikale Venstre at støtte VK. Magt er en nyttig ting – men som et middel, ikke et mål. På en række politiske områder ligger regeringen da også så langt fra det Radikale Venstres ideer, at det er svært at se, hvad der præcist skulle samarbejdes om? Skattestoppet? Retspolitikken? Reduktioner af familiesammenføringerne (hvis et realiserbart forslag dukker op)? Nedskæringer i ulandsbistanden? Usandsynligt. Andre områder rummer ikke nær så meget sprængstof. Her kan nævnes EU-udvidelsen, →

13


Den ny aktive besluttede vi at udvikle. Det har vi gjort og er i færd med at implementere. Denne database kan, når færdigbearbejdet dels bruges til at finde medlemmer med en specialviden, som kandidater og grupper kan trække på og dels selektiv påvirkning og kontakt om møder og engagementer. Nye initiativer ” Ta g - e n - s k a b s r a d i k a l - m e d - t i l mødet” skal prøves gennem vinteren i forbindelse med mandagsmøderne, og ligeledes skulle vi prøve at lave nogle regionale møder, hvor Simon og folketingskandidater deltager. Der er helt klart, der rundt omkring sidder radikale medlemmer, som gerne ville med til et møde, men ikke har den store lyst til at tage ind til Centrum. Endvidere skulle vi også have etableret et ”tutor-system” for nye medlemmer, som hjælper dem i gang i organisationen, får dem med til møder etc. Alt det nåede vi ikke, og det er der en række forklaringer på. Men da de ikke er prøvet af, så ved vi heller ikke, om de virker. Så om igen. Ideerne er stadig gode. Nye kandidater til FT Næste folketingsvalg fordrer nye kandidater og et stort stykke arbejde inden generalforsamlingen. Der bør nedsættes et meget snævert udvalg til at arbejde hermed. Der kan jo være tale om både at udvikle nye og engagere sig med ”etablerede”. Under alle omstændigheder skal ORV kunne tilbyde gode og engagerede kredse Kommunalvalget 2005 Kommunalvalget 2005 - radikalt jubelår og med en målsætning på 2

12

mandater. Forberedelserne begynder allerede i den nærmeste fremtid. Der skal etableres en ny/udvidet/ anderledes gruppe omkring Simon, som udover at assistere med at researche og være traditionel baggrundsgruppe skal være med til at finde de rigtige nye sager med kommunalpolitisk pondus frem

Det radikale Venstre i Odense og Simon skal profileres gennem en klar medieindsats som er målrettet.

”klædt i radikalt tøj”. Det radikale Venstre i Odense og Simon skal profileres gennem en klar medieindsats som er målrettet. Specialviden hentes gennem medlemmer opdateret i medlemsdatabasen. Nye byrådskandidater – og det er vigtigt - skal være bevidste om det radikale værdigrundlag og kende ORVs organisation. De skal være klare over, hvad der forventes af dem, som valgt kandidat , og også hvad de kan forvente af ORV. Kandidatlisten skal have en bredde, som afspejler samfundet. En stor, men ikke umulig opgave Det er en stor, men ikke uoverkommelig opgave at styrke og udbygge organisationen med henblik på valgfremgang med en rød tråd til den landspolitiske situation. Men nødvendig hvis ORV ikke blot skal være en studie og diskussionsklub. Og det kræver nogle længere, sejere, men spændende træk φ

Folketingskandidaten Århus-modellen Man har gode erfaringer fra de vælgerforeninger, hvor man har forsøgt at åbne partiet mod offentligheden, resultaterne kan opgøres til sammenlagt 4 mandater ved dette valg. Fælles for alle projekterne er, at man har inddraget interessegrupper i udfærdigelsen af foreningernes politik. Foreningerne fik en umådelig masse viden, en masse kontakter og et større kendskab til kommunen end de ellers havde mulighed for at nå.

Men igen, det var ikke et regulært folketingsvalg, og jeg føler mig derfor ikke svigtet. Jeg støtter fuldstændig, at den lokale valgkamp var det vigtigste.

Folketingsvalget Måske burde dette valg slet ikke kommenteres af mig, men af Søren Steen-Jensen, der har taget en anderledes konsekvens af valget. Det betyder ikke, at jeg synes, alt gik som smurt, det skulle fremgå af ovenstående. Men igen, det var ikke et regulært folketingsvalg, og jeg føler mig derfor ikke svigtet. Jeg støtter fuldstændig, at den lokale valgkamp var det vigtigste.

Ensomt at være folketingskandidat Når alt det er sagt, synes jeg, at det er rimeligt at påpege, at det stadig er ensomt, at være folketingskandidat i Odense. Der diskuteres for lidt landspolitik, der har været afholdt for få møder med folketingskandidater/medlemmer (måske er Radikale Studerende ved at ændre på dette), og FT-baggrundsgruppen har haft svært ved at fungere. Interessen for folketingspolitik har manglet, i betragtning af, at alle har vist, at valget nærmede sig er det nærmest katastrofalt. Hvad skal der gøres? Hvad skal der gøres, hvor skal der ændres? Noget af det vigtigste bliver nok, at tænke over hvad man egentlig har ressourcer til. Det er naturligvis foreningens egen beslutning, hvor langt man vil gå, og hvad man har kræfter til. Dette indlæg er kun ment som netop et indlæg i den debat som I alle kommer til at deltage i gennem den kommende tid. God debat φ

eNyheder? Nu kan du få nyheder fra ORV via email. Se på www.radikale.dk/ odense/nyhedsbrev for mere information og tilmelding.

5


Den “måske aktive” Tag vare på medlemmerne - stop svingdørstendensen Vi lever i en tid, hvor det at kunne vælge fra, ikke blot er en dyd, men en benhård nødvendighed. Og det der fravælges er ofte de aktiviteter, hvor man keder sig eller føler, at man giver mere, end man får igen. af Linda Juul Madsen I sin leder i denne udgave af Midtpunkt karakteriserer Bentt Løwe Nielsen mig som et ‘lidt mindre aktivt medlem’. Han har ret for så vidt som jeg aldrig har været særlig aktiv i Odense Radikale Venstre (ORV), men i stedet har valgt at lægge mine kræfter i Det Radikale Kulturudvalg, og det af den simple grund, at det var her, jeg følte, jeg kunne gøre en forskel. At mine ideer betød noget og at jeg ved at møde op fik indflydelse og var del af et netværk, hvor engagement og ildhu var en selvfølgelighed. Det har jeg aldrig følt i ORV. Medlemspleje? Fejlen er delvis min egen; man bliver jo ikke del af noget, hvis man ikke møder op, men trods flere tilløb, er det endnu ikke lykkes mig at finde mig til rette i denne forening, hvor medlemspleje ofte staves mødeindkaldelser og bønskrivelser om at trække i arbejdstøjet som plakatopsætter/nedtager eller brochureomdeler.

6

Lukket inderkreds Jeg er ikke ude med riven efter nogen bestemt, og kunne selvfølgelig bare selv have sat de ting i værk, jeg synes manglede, men dette er svært at gøre i en forening, hvor dialog ofte kvæles i indforstået snak og inderkredsen synes at lukke sig om sig selv og kun nødigt uddelegerer ansvar eller opgaver, der rummer større udfordringer end at sætte valgplakater op en frostklar aften.

det er endnu ikke lykkes mig at finde mig til rette i denne forening, hvor medlemspleje ofte staves mødeindkaldelser og bønskrivelser om at trække i arbejdstøjet som plakat-opsætter/ nedtager eller brochure-omdeler.

En følelse af fællesskab Det er i mine øjne fatalt, at man ikke udnytter den faglige, akademiske, →

Den ny aktive nok, når pressen samtidig fortæller, at vi får svært ved at beholde vort mandat samt negative skriverier af tidligere partnere. Det forstærkede vælgernes tvivlende opfattelse af de radikale i Odense, hvilket valgets analyse vel også viser. Så på medieområdet er der meget at lære og så betyder den skrevne presse jo mindre og mindre og ”it” mere og mere.

Kommunalpolitik skaffer ikke mange medlemmer. Det er landspolitikken og ideologien.

Folketingsvalget Hvad angår folketingsvalget var vi i den uheldige situation, at vort folketingsmedlem stoppede, og vi må erkende, vi ikke havde kræfter til at føre dobbeltvalgkamp, og den udelukkende måtte hæftes på den lokale, og i hvad der ellers bød sig til, f. eks. når Niels H. kom forbi. Det betød nærmest umulige forhold for vore valgte kandidater Søren og Claus. Radikale Studerende Radikale Studerende kæmpede en brav kamp på Universitetet for alle radikale kandidater med betydelig synlighed og engagement, hvilket giver et godt erfaringsgrundlag og har uden tvivl stor betydning for Odense radikale Venstre fremover. Skuffet formand Formanden udtaler ret stor skuffelse over valget og skriver, at ORVs

organisation mangler noget: Vi kan ikke skaffe medlemmer, og de medlemmer som møder op, ser vi kun ganske få gange. Det er jo rigtigt, men SÅ MÅ VI JO PRØVE IGEN! Frem med ideologien Kommunalpolitik skaffer ikke mange medlemmer. Det er landspolitikken og ideologien. Det radikale Venstre har som regeringsmedlem ikke kunnet føre en radikal politik, som skaffede medlemmer. Tiden er nu anderledes og skal bruges. Også i kommunalpolitikken. Drænede kræfter Sidste år analyserede vi os frem til det samme, som formanden nu siger, og vi lagde planer for at komme videre. – Det er 8 måneder siden, og der har været valgforberedelser, valgkampe og en lang række uforudsete problemstillinger i den forbindelse, som har ”drænet” bestyrelsen og organisationen for kræfter og initiativ. Mandagsmøder ORV skal ikke blot have nye medlemmer. Unge og også ikke så unge. Men medlemskredsen skal aktiveres gennem gode politiske møder. Mandagsmøderne blev startet, men der har kun været ganske få, og de skal profileres højere for at komme til at hvile i sig selv, som det vigtigste politiske forum. Medlemsdatabasen For at skabe mere engagement kræves et bedre kendskabsniveau til medlemmerne, hvem de er, politiske interesser, ønsker, baggrunde etc. Medlemsdatabasen →

11


Den ny aktive ORV efter den 20.november Selv om de 3 valg gav 3 forskellige resultater kan der vel være fælles træk med en rød tråd gennem vælgernes beslutning omkring liste B? Af Thorkild K. Maarbjerg, Kasserer Det flotte landsresultat må være belønning for et solidt regeringsarbejde på flygtninge-indvandrerområdet, konsekvent, økonomisk politik og internationale holdninger så tæt ved det radikale værdigrundlag, som det var muligt. Og bekæmpelse af DF. Tab til Amtsrådet Amtsrådsvalget gav et stort radikalt stemmetab. Hvad skyldtes det så? At Karen Nøhr ikke længere var opstillet og dermed nye navne, og så måske et forkert signal inden valget om samarbejde med DF? Det første er givet en kendsgerning og det sidste kan være det. Erik “Simon” Simonsen igen! Det overordnede mål i Odense var bevarelsen af Erik Simonsens byrådsmandat, som lykkedes med en pæn stemmefremgang. Det var rigtigt og godt, at ORVs medlemmer på forhånd havde sagt fra til valgsamarbejde med fløjene, inkl. DF og ønskede samarbejde over midten. Alligevel er der skuffelse og efter-

10

tænksomhed. Og det bør der være. Men det må ikke gå ud over tilfredsheden med Simons fortsatte mandat. Lidt skuffende Det er jo skuffende, når vi ikke får stemmer nok til selv at kunne bære mandatet hjem, og Odense fortsat er så langt fra blot at komme i nærheden af resultaterne i andre større byer. Vi er derfor nødt til at se, hvad vi gjorde både forkert og rigtigt omkring valgkampen for at kunne gøre det bedre fremover samt vurdere vor organisation og dens arbejde. Det positive Kommunalvalget viste det positive, at vi – og det er meget - 1) kunne etablere en god valgliste fra starten, som desværre ikke holdt, 2) kunne arrangere velbesøgte KV møder i foråret, 3) fik udviklet et omfattende valgprogram, 4) fik udarbejdet en god serie brochurer 5) havde organisation til at få hængt omkring 700 plakater op over hele byen , 6) prøvede med ”Hvem er Erik Simonsen?” – og ellers har en flot hjemmeside og 7) i løbet af de sidste år havde fået en økonomi, som satte os i stand at anvende mere end det dobbelte af, hvad vi plejer. Og der er mange andre små og store detaljer - med den blå valgcykel etc. Det negative Men negativt at vi ikke rigtigt kom ind i mediebilledet. Der var enkelte gennemarbejdede indlæg, ellers var det spredt fægtning. Det er altså ikke →

Den “måske aktive” erhvervsorienterede og menneskelige kapacitet, der findes blandt ORVs medlemmer. Skal ORV gøre sig håb om at være en forening i stadig vækst, både m.h.t. stemmer og medlemmer, er det nødvendigt, at man får disse kapaciteter integreret i foreningens arbejde både til hverdag og fest samt at der etableres en følelse af fællesskab, team-spirit hos såvel nye som gamle medlemmer.

det er nødvendigt, at man får disse kapaciteter integreret i foreningens arbejde både til hverdag og fest samt at der etableres en følelse af fællesskab, team-spirit hos såvel nye som gamle medlemmer.

Kend dine medlemmer Dette kan bl.a. gøres ved at kende sine medlemmer, kende sin besøgstid og ved at gøre det sjovt, spændende og udfordrende at være medlem af ORV - såvel intellektuelt, politisk som menneskeligt. Først når det sker, har ORV i mine øjne en reel mulighed for at gøre en forskel i det politiske liv, da en forening i sagens natur kun er så sammenspillet, stærk og synlig som sit netværk af medlemmer φ

Journaliststuderende? eller har du bare lyst til at skrive eller lave DTP? Radikalt Midtpunkt mangler altid medlemmer til redaktionen. Der er både mulighed for at være med til at skrive og for at sætte bladet og søge for udsendelsen. Så hvis du har mod på det, så send en mail til midtpunkt@radikale.dk eller ring på 6617 7753 (Bentt Løwe Nielsen).

Webmaster? ORVs hjemmeside trænger til nyt blod som vil være med til at udvikle siderne og på længere sigt måske overtage ansvaret. Hvis du tror det er noget for dig, så ring på 6617 7753 (Bentt Løwe Nielsen) eller send en mail til odenseweb@radikale.dk

Måske aktiv? Har du en god ide eller vil du gerne deltage mere aktivt i ORVs arbejde?

Så kontakt Bentt Løwe Nielsen på 6617 7753 eller odende@radikale.dk

7


Den erfarne rotte

Hvad nu ORV? -et bud! Vor glimrende formand Bentt Løwe Nielsen opfordrer til debat om vort partis aktiviteter i de kommende år, så der er trivsel hele vejen rundt og nye medlemmer ønsker at blive.Og ikke mindst tilslutte sig aktiviteter,der er interessante og udfordrende. Det er en god ide!! Af Erik “Simon” Simonsen, Byrådsmedlem Jeg vil starte ved det område, der er mit primære, nemlig byrådet. Jeg kunne tænke mig, at Erik Simonsen den del af bestyrelsesmøderne, der handler om det skal skifte stil, så at vi fremover tager aktuelle emner op til debat i et forum “Simons Hjørne”, hvor vi diskuterer radikale udmeldinger på et givent emne, eller aktuel sag fra Odense (Vi lavede med succes den øvelse en gang, da det gjaldt udlicitering af Odense Bytrafik, det huskes endnu!) En vedvarende indsats Derudover er der en række emner, der kræver en mere vedvarende indsats, en nærmere analyse. Her tænker jeg fx. på effektueringen af Vollsmoseplanen, Havneplanerne og formuleringen af en skolepolitik. Og

8

det ville være fint, hvis der kunne nedsættes arbejdsgrupper til at tage sig af sådanne ting. Vort byrådsprogram, der jo blev vedtaget efter megen grundig debat blandt medlemmerne skal vi have fat i igen. Hvad er det så, vi går igang med først? Hvordan inddrages medierne så sagen får radikal profilering? Sammenhæng med amtet Næste trin på den radikale stige er amtet. Her så jeg også gerne en større synlighed omkring radikal amtspolitik. Dels er der mange berøringsflader politisk, økonomisk mellem amt og kommune, men vi har

Jeg kunne tænke mig, at den del af bestyrelsesmøderne, der handler om byrådet skal skifte stil

ikke rigtig haft dialogen mellem Odenses radikale og amtslige radikale. Så også her ser jeg muligheder i fælles udspil. Kristian har fået vigtige poster i amtet og han kan helt sikkert bruge sparring fra os, på samme måde som vi kan drage nytte den anden vej (Kristian G. Andersen er nyvalgt amtsrådsmedlem og viceamtsborgmester, red.). →

Den erfarne rotte Mere plads til landspolitik Landspolitiken er jo den store kasse! Her er vel nok det største behov for at få gang i sagerne. Emnedebat, besøg af folketingsmedlemmer, større opmærksomhed om landspolitik og udenrigsstof i det hele taget, er vigtige ingredienser i den kommende tids partiaktiviteter. Og så skal vi ikke glemme, at Odense skal finde ihverfald to nye folketingskandidater! Det må også skærpe interessen.

medlemmerne mødes i andre sammenhænge end blot for at snakke politik. Plads til alle Venskaber er vigtige for at få det hele til at fungere. Jeg ved, at vi har fået en hel del nye medlemmer her i forbindelse med valget. Nu har vi også tiden til at tage vel imod disse nye mennesker i vort parti. Vi skal have spurgt til, hvad det er for aktiviteter, den enkelte gerne vil deltage i. Men vi må heller ikke glemme den eksisterende medlemsskare, meld ud hvad I har af gode ideer!

‘ ‘ Radikale Studerende har for mig at se kun en opgave!! At erobre UNI!!!

Radikale Studerende En klar gevinst for vort parti har været dannelsen af Radikale Studerende. Radikale Studerende har for mig at se kun en opgave!! At erobre UNI!!! Hvordan de vil gøre det, skal de selv finde ud af, altså autonomi!!!! Men vi hører naturligvis gerne nærmere. Nye samarbejdspartnere Så skal vi ikke glemme at drage nytte af vor nye samarbejdspartner Kristeligt Folkeparti via fællesmøder og andre former for dialog. Vi har godt af at diskutere politik med andre lokale aktive. Verden er altid større! Flere sociale aktiviteter Sociale aktiviteter for medlemmerne skal vi betænke i højere grad, end vi har gjort. En udflugt, en cykeltur samler folk. Det er vigtigt, at

En udflugt, en cykeltur samler folk. Det er vigtigt, at medlemmerne mødes i andre sammenhænge end blot for at snakke politik.

Positiv udvikling Afslutningsvis vil jeg godt understrege, at det handler om at vinde de næste valg ! Men nu skal vi ikke knokle med plakater, valgmateriale og hvad der måtte være af øvrig bøvl der dræner folk for kræfter. Vi skal positivt videre med at udvikle Odense radikale Venstre til et sted hvor medlemmerne gerne kommer, hvor der er udfordringer, men samtidig også vilje til at glæde sig over de ting, der går godt, så vi kan glæde os til de næste sejre! Jeg glæder mig til denne positive dialog! φ

9

RM 4 2001  

Radikalt Midtpunkt 4 2001

Advertisement