Page 1

radikal dialog

Medlemsblad for Hovedstadens Radikale Vælgerforening og Radikale Venstre i Region Hovedstaden

invitation til årsmøde

4-5

årsberetning og regnskab

6-7

præsentation af kandidater 13-17

2

april 2009 tema: årsmøde


leder

Radikal Dialog 2/2009

Af Johan Stubbe Østergaard, Ellen Marie Vestager og Thomas Ebdrup Redaktører

Partiets ambassadører Når vi på årsmødet den 18. april skal vælge de 12 folketingskandidater, vi vil have som repræsentanter for Radikale Venstre i København, er det et vigtigt valg. Ikke kun fordi det er partiets potentielle repræsentanter i Folketinget, men også fordi folketingskandidaterne i den mellemliggende periode er vigtige ambassadører for partiet og dets politik. Igen i år skærer Radikal Dialog gennem valgfraserne ved at bede kandidaterne svare ja eller nej til en række aktuelle og principielle spørgsmål. Selvom det kan være svært for en radikal at svare ja eller nej uden at efterfølge det med ”men…”, har alle formået stort set at holde sig til reglerne. Og hvordan ville landet så se ud, hvis de københavnske kandidater måtte danne regering? De revolutionære omvæltninger kunne måske trække et par overskrifter, selv på CNN: Dronning Margrethe og resten af hendes familie bliver sendt på efterløn – indtil den også bliver afskaffet. Folkekirken får sin selvstændighed, og du vil helt lovligt kunne supplere din daglige café latté med et gram af den fineste mørke marok. Offentlig transport er gratis i byerne – herunder blandt andet Københavns nye letbane - og københavnerne kan nu ikke bare få frisk mælk, men også lynhurtigt besøge familien i Jylland, og komme hjem samme dag med de nye højhastighedstog. De unge i gymnasiet ville stadig kunne kende forskel på ioniske, doriske og korintiske søjler, og domstolene kan selv beslutte om dens medlemmer må iføre sig kalot, kors, burka eller FCK-trøjer. Kandidaterne er splittede med hensyn til forsvarspolitik. 6 ud af 11 ønsker at vi skal blive og kæmpe i Afghanistan, mens 5 mener, at det er bedre at trække sig ud nu. 6 ud af 11 siger nej til at bruge penge på nye kampfly. Generelt går flertallet af de radikale kandidater ikke ind for tvang: Hverken prostitution eller Hizb-ut-Tahrir skal forbydes, og firmaer skal ikke tvinges til at optage praktikanter, ligesom børn ikke skal tvinges til at gå i børnehave. Kandidaterne er delt i deres holdning til SF som kommende regeringspartner, og syv af dem får helst deres daglige nyheder fra gode gamle Politiken. Hvad mener du? Kom og stil kandidaterne til regnskab for deres holdninger, på årsmødet i Amager Bio den 18. april. Du kan finde alle kandidaternes svar på side 13.Redaktører: Johan Stubbe Østergaard (ansvarshavende) 26 34 70 01, Ellen Marie Vestager og Maj Lindberg Danø I redaktionen: Line Eriksen, Thomas Ebdrup og Cathie Jean Crosby. Layout og billedbehandling: Line Eriksen og Nicoline Heizukowsky Riis Fotos: fooisbar, flickr.com (forside), Tine Harden, flickr.com/deradikale, radikale.dk, div. skribenter (hvor andet ikke er angivet) Kommende nummer: 3/2009 Tema: Teknologi og udvikling Udkommer uge 23/2009 Deadline: 11. maj 2009 Indlæg sendes til: radikaldialog@gmail.com. Debatindlæg må være på max. 1.500 anslag inkl. mellemrum. Vi modtager også gerne billeder og andet materiale af interesse for medlemmerne. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indlæg Postbesørget blad nr. 11813. Udkommer 6 gange årligt. Oplag: 3500. Tryk: PE Offset


indhold

årsmøde Invitation til årsmøde i Hovedstadens Radikale Venstre Kom og vær med til at vælge de radikale folketingskandidater i hovedstaden og mød andre radikale til årsmødet den 18. april i Amager Bio. Tilmeldingsblanket og program på side

4-5 beretning og årsregnskab Formanden for vælgerforeningen, Peder Mandrup Knudsen, gør status over året der gik for de radikale i hovedstaden på side

6-7 præsentation af kandidater

? læs også:

På årsmødet den 18. april skal vi udpege de 12 kandidater der skal repræsentere de radikale i hovedstaden ved et kommende folketingsvalg.Kandidaterne præsenterer sig selv og deres politiske visioner på side

13-17 for meget andedam - for lidt eu 

8

Johannes Lebech skriver om EU-kampagnen

regionsforeningen 

9-12

Indkaldelse til hele to årsmøder

debat: københavn er en fantastisk by Manu Sareen skriver om indsatsen mod bandekrigen

Radikal ungdom københavn 18 19

Et trygt København skal gælde for alle
tema: årsmøde

invitation til årsmøde Kære radikale medlemmer af Hovedstadens vælgerforening!

Den 18. april er det blevet tid til at afholde årsmøde, og ligesom sidste år vil det foregå på Loftet i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S. I år har vi allerede lagt os fast på vores kandidater til de snarlige valg til EuropaParlamentet og til kommunerne – men der er masser af andre ting at lave. Vi skal blandt andet høre nyt fra vores folketingsmedlem, vi skal have valgt folk til vælgerforeningens egne tillidsposter (formand, næstformand osv.), vi skal vælge folketingskandidater, vi skal have en europa-politisk debat – og så skal vi holde fest! Vælgerforeningen sørger for morgenmad og kaffe og te i løbet af dagen, og der vil være mulighed for at købe drikkevarer i baren. Husk at angive på tilmeldingen om du ønsker at deltage i frokost (40 kr.) og festmiddag (100 kr.) Vel mødt! PS - Hvis du har lyst til at give en hånd med til arrangementet, kan vi stadig godt bruge folk til arbejdsgruppen. Kontakt tovholderen for årsmødet Bo Nissen Knudsen på bo@nissenknudsen.dk eller 3035 0172.

Forslagtil vedtægtsændringer til Det Radikale Venstre i København Det foreslås, at tilføje ”Valg af delegerede til Det Radikale Venstre i Region Hovedstaden” i § 5 stk. 3 efter punkt 8. Valg af delegerede til landsmødet. Herefter skal dagsorden mindst indeholde 15 punkter. Forslag til vedtægtsændringer til Hovedstadens Radikale Vælgerforening Der er stillet forslag om at slette vedtægtens § 12 stk. 2 ”Ingen kandidater kan opstilles/nomineres i mere end en kreds”.

Tilmelding til

Årsmøde i Hovedstadens Radikale Venstre 2009 husk porto

Navn: Adresse: □

Jeg ønsker at deltage i mødet

Jeg ønsker frokost 40,-

Jeg ønsker at deltage i festmiddagen og fest 100,-

Tilmelding er først endelig, når beløb svarende til betaling for det, du har krydset af ovenfor er indsat på Lån&Spar Bank konto nr. 0400 1161104237 med teksten årsmøde 2009, samt dit navn og din adresse. Medbring kvittering for betalingen til årsmødet. Tilmelding og kontooverførsel skal være gennemført senest onsdag den 15. april 2009. Du kan også tilmelde dig på: www.radikale.dk/hovedstaden 

Hovedstadens Radikale Venstre vartov farvergade 27 1463 København K


tema: årsmøde

program for årsmøde 09:30 – 10:00 Indskrivning, uddeling af stemmesedler samt morgenmad 10:00 – 10:30 Velkomst og nyt fra Folketinget ved Lone Dybkjær 10:30 – 11:45 Generalforsamling i Hovedstadens Radikale Venstre 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent og stemmetællere 3) Formandens beretning 4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab 5) Behandling af indkomne forslag* 6) Valg af formand 7) Valg af næstformand 8) Valg af hovedkasserer 9) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 10) Valg af Redaktør til Radikal Dialog 11:45 – 12:45 12:45 – 14.15 12:45 – 14:15

Frokost Møde i Frederiksberg kommuneforening Møde i Tårnby-Dragør kommuneforening

12:45 – 14:15 Generalforsamling i Københavns kommuneforening 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent og stemmetællere 3) Formandens beretning til godkendelse 4) Revideret regnskab til godkendelse 5) Fastsættelse af kontingent** 6) Behandling af indkomne forslag* 7) Valg af formand, næstformand og kasserer 8) Valg af tre medlemmer til kommuneforeningens bestyrelse 9) Eventuelt valg af delegerede til Regionsforsamlingen 10) Beslutning om kommuneforeningen selv vil opstille folketingskandidater 11) Kommuneforeningens indstilling til kandidatudvalget af de kandidater, som ønskes opstillet til folketingsvalg i kommuneforeningens valgkredse 12) Valg af to revisorer og 2 revisorsuppleanter 13) Klaus Bondam beretter om kampagnen op til kommunalvalget i november. 14) Eventuelt 14:15 – 15:00 15:00 – 16:30 16:30 – 16:45

Pause Europa-politisk debat med Sofie Carsten Nielsen og Morten Messerschmidt Pause

16:45 – 18:15 Generalforsamling i Hovedstadens Radikale Venstre – fortsat 11) Valg af medlemmer til Vælgerforeningens hovedbestyrelse 12) Opstilling af folketingskandidater 13) Valg af EU-kandidat 14) Eventuelt 19.00 –

Festmiddag og efterfølgende fest

Der er adgang for alle medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan betales ved indgangen. Har du betalt senere end 14 dage før årsmødet afholdelse, bedes du medbringe en kvittering for indbetalingen. *Se forslag til vedtægtsændringer andetsteds i dette nummer, eller på www.radikale.dk/hovedstaden. **Der indstilles uændret kontingent på 350 kr. og 200 kr. årligt i reduceret kontingent for studerende, arbejdsløse og pensionister.
tema: årsmøde

FORMANDENS b e r e t n i n g frem for andre, og bunder det i deres politik eller i general sympati? Vi behøver ikke at pege på en socialdemokratisk partileder hver gang, og hvorfor er vi per definition imod SF’s økonomisk politik – er den væsentlig forskellig fra den socialdemokratiske i dag?

Af Peder Mandrup Knudsen, Formand for Hovedstadens Vælgerforening I de seneste to beretninger har jeg kunne skrive om faldende medlemstal og om uro internt i partiet. I år er ingen undtagelse, da Simon Emil Ammitzbøll forlod den radikale folketingsgruppe sammen med nogle gode foreningsfolk fra Vælgerforeningen for at danne Borgerligt Centrum. Det har således været endnu et begivenhedsrigt år i Vælgerforeningens nu 126 år lange historie. Simons brud med Radikale Venstre kan koges ned til spørgsmålet om hvem, vi skal pege på som statsministerkandidat. Og lige præcis det har været et helt centralt spørgsmål i vores nærmeste historie. Lige siden folketingsgruppen en forårsdag i april 2006 valgte at pege på Marianne Jelved som statsminister, har vi haft overordentlig vanskeligt ved at holde fast i vores strategiske kurs. Og det virker fortsat ikke som om, at vi har fundet den rette vej i det spørgsmål. Hånden på hjertet Vi insisterer på et opgør med blokpolitikken som vores nuværende strategi. Den er jeg ikke uenig i, men så skal vi også mene det og tage konsekvensen. For mig at se betyder det, at vi politisk kan arbejde med alle. Hånden på hjertet - fortrækker du selv nogenUdfordringen med en fast strategisk kurs er ét problem, et andet problem er vores manglende evne til at være dagsordenssættende på en række politikområder. Vi ”ejer” ikke længere tidligere klassiske radikale mærkesager som miljø-, uddannelses-, kultur-, integrations- og kulturpolitik. Vi skal blive bedre til at byde ind med løsningsforslag og på den måde tilbageerobre vores politikområder – og vinde nye. Det er her, at vi skal sætte ind – ikke at diskutere strategi i medierne. Årets absolutte største radikale begivenhed, set snævert med radikale hovedstadsbriller, var Landsmødets valg af Sofie Carsten Nielsen som spidskandidat til EU-parlamentet. Sofie vandt en velfortjent sejr over fire andre kandidater. Nu gælder der for alle radikale kræfter at stille sig bag hende og arbejde for, at vi får plads i Europaparlamentet. Det er et vigtigere valg end mange umiddelbart tænker. En sejr kan give den ro og tro, der skal til for at vende skuden. Det handler både om vise, at vi ikke er slagne, men også om at få adgang til politisk inspiration fra Europa. Begge dele er vigtigt. Kommunal- og regionsrådsvalg Forberedelserne til kommunal- og regionsvalget har været i fuld gang i år. I København, på Frederiksberg og til Region Hovedstaden er opstillingslisterne klar. Vi stiller med stærke hold. Med Klaus Bondam som spidskandidat i København, med Morten Jung på Frederiksberg og med Kirsten Lee til regionsrådsvalget. Derudover kan vi glæde os over, at Ritt Bjerregaard har valgt ikke at genopstille, og

at Mads Lebech er stoppet som borgmester. Det giver os gode muligheder. Det bliver spændende valgkampe. I den københavnske dele af vælgerforeningen er vintermånederne brugt til at udarbejde et valgoplæg til efterårets valg til Borgerrepræsentationen. Det ligger et godt fundament for valgkampen. Og vi har nu tid til at forfine og konkretisere det yderligere. En rynket ballon Medlemsudviklingen er ikke positiv. Medlemsbasen er som en ballon, der stille og rolig skrumper, og som er ved at blive ret rynken. Det er brug for yderligere fokus på medlemsudviklingen. En stor medlemsbase er vigtig. Det er herfra nye kandidat rekrutteres, det er herfra energien kommer til at udvikle ny politik, det er herfra støtten til de folkevalgte skal findes, og det er herfra, vi får en stor del af vores økonomiske ressourcer. Går du med en idé til, hvordan vi får flere medlemmer, eller har du lyst til at deltage i arbejdet med at hverve flere medlemmer, så giv lyd – der brug for dig. Forretningsudvalget har som en af sine sidste gerninger nedsat to arbejdsgrupper, der skal fokusere på medlemspleje og medlemshvervning, men forretningsudvalgt kan ikke alene løfte opgaven. I skrivende stund er der ca.1,800 medlemmer af Hovedstadens Radikale Vælgerforening. Sidste år var der cirka 2,200 medlemmer. Mette Annelie Rasmussen genopstiller som næstformand, og jeg genopstiller som formand. Vi glæder os begge til et nyt foreningsår – hvor store spændende valgudfordringer venter. Jeg håber, vi ses den 18. april til årsmødet og til mange flere gode radikale begivenheder i det kommende foreningsår.


tema: årsmøde

årsregnskab ÅRSREGNSKAB 2008

Dr. Louises Bro. Ill.: Københavns Kommune Resultatopgørelse

Balance pr. 31.december 2008 Aktiver

Passiver

Indtægter Kontingentingtægter

592.974

Partistøtte

189.721

Tilgodehavender

Egenkapital

Diverse indtægter

500

Huslejedepositum

17.305

Øvrige tilgodehavender

1.465

783.195 Omkostninger

18.770 Likvide beholdninger

Tilskud til bydelsforeninger

98.655

Sekretariatet

136.485

Lån & Spar Bank

567.627

Årets resultat

260.353

Egenkapitlal i alt

827.980

Gældsforpligtelser 886.730

Skyldige omkostninger

15.620

212.897

Forudmodtaget indtægter

10.000

Radikal Dialog

14.878

Fraflytning Ny Kongensgade

50.000

Arrangementer og møder

42.934

Nøgledepositum

1.900

Administration

20.461

Folketingsvalg

1.735

Gældsforpligterser i alt

77.520

Valg EU

15.077 Passiver i alt

905.500

Resultat før renter

240.073

Finansieringsindtægter

20.280

Årets resultat

260.353

Aktiver i alt

905.500

Kortfristede gældsforpligtelser

Lokale-og ejendomsudgifter

543.122

Omsætningsaktiver i alt

Saldo primo

905.500

Forslag til resultatdisponering Overført til egenkapital

260.353 260.353

Foreløbigt regnskab. Revideret regnskab vil foreligge ved årsmødet 2009
Europa

M i n d re andedam - mere E urop a ! EuropaKampagnen 2009

Af Johannes Lebech, Medlem af Europa Parlamentet

Udfordringerne for de europæiske lande er mange her forud for sommerens valg til Europa-Parlamentet. Finanskrisen, klimaproblemerne, stabiliteten på Vestbalkan, i Kaukasus og i Mellemøsten, underskuddet i den europæiske energiforsyning, terrortruslen, grænsekontrol og sikring af en fornuftig balance mellem sikkerhed og respekten for borgernes privatliv er aktuelle eksempler på de problemer, som vi sammen står overfor. Det er problemer, der ikke stopper ved de nationale grænser, og som derfor ikke løses ved hjælp af nationalistisk nærsynethed. Løsningerne kræver udsyn og sammenhold. Ikke desto mindre er der i disse tider mange, der slår til lyd for populistisk protektionisme. Samtidigt har nej-sigerne anakronistisk slået pjalterne sammen i den anti-europæiske internationale LIBERTAS. Det gør ikke udfordringerne mindre for de europæiske partier, der som Radikale Venstre, tager Europas fremtid alvorligt. Vi har lært lektien fra 30'erne. Vi ved, at vi ikke vender recessionen ved, at enhver er sig selv nærmest eller ved at vende Europa ryggen.Derfor har vi som radikale et særligt ansvar. Vi må skabe et seriøst modspil til LIBERTAS' bombastiske retorik og gå forrest i kampen for fællesskabet. Vi skal igen vise os som partiet, der "tænker på andre end dig" og med radikal pragmatisme og reformvillighed bidrage til, at vi sammen finder de rigtige løsninger.

mig på adressen: johannes.lebech@europarl.europa.eu. Læs mere på www.johanneslebech.dk Du kan også finde mig på Facebook og Twitter.

Det er nu og ved sommerens EP-valg, at den europæiske solidaritet skal stå sin prøve. Valget til Europa-Parlamentet er et europæisk valg. Derfor skal valgkampen selvfølgelig føres i Europa. Fra Europadagen den 9. maj og frem til valgdagen den 7. juni drager jeg fra England, Irland og derefter videre gennem Syd- og Østeuropa til Tyskland og Sverige. Her vil jeg sammen med mine kollegaer fra ALDE-gruppen sætte fokus på vores europæiske partifællesskab og på samarbejdet, der sætter os i stand til svare på fremtidens politiske udfordringer. Har du lyst til at hjælpe til med at synliggøre EuropaKampagnen, fx ved at hjælpe til ved plakatophængningen eller med at uddele mine postkort fra Europa, kan du skrive til

Vi skal igen vise os som partiet, der "tænker på andre end dig" og med radikal pragmatisme og reformvillighed bidrage til, at vi sammen finder de rigtige løsninger


REGIONSFORENINGEN K lar til valgkamp! Selv om regionspolitikken og regionsmedlemmerne lever en lidt hengemt tilværelse i Det Radikale Venstre lykkedes det i Hovedstaden at få sammensat et umådeligt stærkt hold til regionsrådsvalget i november. Kandidatlisten rummer såvel driftsikre erfarne politikere som helt uprøvede men entusiastiske kræfter. En fremragende blanding, som vi forventer os meget af i valgkampen. Af Kasper Tingkær Regionsformand

Regionsforeningen FORMAND Kasper Tingkær kasper@tingkaer.nu 26 20 34 19 NÆSTFORMAND Daniel Majgren Joensen danielmajgren@hotmail.com 27 39 27 39 KASSERER Torsten Nielsen 2rst1@mail.dk 86 26 37 50 SEKRETÆR Henning Makholm henning@makholm.net 29 61 12 24 Sekretariatet: regionh@radikale.dk Storkredse: Bornholm: Torsten Nielsen, 2rst1@mail.dk, 20 20 13 30 København: Peder Mandrup Knudsen, pmk@ruc.dk, 27 59 65 23

Meld dig som frivillig Vi har stadig god brug for frivillige til at støtte op om kandidaterne og om den radikale valgkamp i regionen. Vi har bl.a. brug for: - Frivillige til videreudvikling og færdiggørelse af valgprogrammet - Fotografer og folk med grafiske talenter til at udarbejde vores kampagnematerialer - Kreative folk, der kan hjælpe med at gøre politikken levende - Skriveglade medlemmer, der kan hjælpe os med at få budskaberne ud Du behøver ikke at have været radikal i 100 år eller have erfaring fra lignende kampagner eller valgkampe. Det er rigeligt, hvis blot du besidder lysten til at arbejde tæt med en politisk kampagne samt til at ændre samfundet og regionen i en radikal retning. Find os på facebook, radikale.net eller skriv direkte til os på regionh@radikale.dk. De bedste hilsener Kasper Tingkær

Den samlede liste blev som følger: 1. Kirsten Lee (spidskandidat), Fredriksberg 2. Charlotte Fischer, København 3. Kristian Kirk Mailand, Bornholm 4. Anne Marie Geisler Andersen, København 5. Christian Friis Bach, Veksø 6. Abbas Razvi, Herlev 7. Cathie Jean Crosby, København 8. Flemming Juelsholt, Humlebæk 9. Thøger Lund-Sørensen, København 10. Emil Dyred, Frederiksberg

11. Peder Klement Jensen, København 12. Jens Rikardt Andersen, Hellerup 13. Annette Rolsting, Skibby 14. Thomas Skellund, København 15. Børge Jørgensen, 16. Alex Heick, København 17. Anne Grethe Lysgaard, København 18. Bente Brusendorff, Espergærde 19. Doug Johnson 20. Jan Brøns, Skovlunde

Kandidaterne blev valgt på regionens opstillingsmøde lørdag den 7. marts i Vartov, København. De stiller op på en prioriteret og sideordnet liste.

Årsmødeindkaldelser

Nordsjælland: Peer Tidemand, peer@tipe.dk, 45 76 56 35

Regionsforeningen indkalder til årsmøde søndag den 17. maj i Amager Kulturpunkt – se nærmere for program, dagsorden og ændringsforslag til forretningsordenen på side 10

Københavns Omegn: Christian Knudsen, christian.knudsen@gmail.com, 28 14 50 97

Nordsjællands Storkreds indkalder til årsmøde tirsdag den 19. maj på regionsgården i Hillerød. Læs mere side 11.

www.radikale.dk/regionhovedstaden
REGIONSFORENINGEN Ordinært årsmøde 2009 Det Radikale Venstre i Region Hovedstaden Mødested: Amager Kulturpunkt, Loftet, Øresundsvej 4.2, 2300 København S Mødedato og –tidspunkt: Søndag, den 17. maj 2009, kl. 13.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. kommunebidrag og vilkår vedr. betaling for næste kalenderår 6. Valg af formand for 1 år 7. Valg af næstformand for 1 år 8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år 10. Vedtagelse af forretningsordenen. Bestyrelsen foreslår nedennævnte ændring af forretningsordnens § 3. 11. Beretning fra regionsrådet 12. Politisk debat 13. Eventuelt Ifølge regionsforsamlingens forretningsorden, § 3, har alle medlemmer af Det Radikale Venstre i Region Hovedstaden møde- og taleret ved årsmødet, men stemmeret har kun de af kommu-neforeningerne valgte delegerede. Forslag til ændring af forretningsordnens § 3. § 3. Årsmøde Årsmødet er forsamlingens øverste myndighed, hvortil alle medlemmer af Det Radikale Ven-stre i regionen har møde- og taleret. Stemmeret har de af kommuneforeningerne valgte delegerede jf. landsforbundets vedtægter. Det ordinære årsmøde afholdes mellem 1. maj og 15. juni.Til ordinære og ekstraordinære årsmøder skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.Indkaldelsen skal ske skriftligt (brev eller e-post) eller ved annoncering i et medlemsblad, der mindst dækker regionens geografiske område. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde: 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere Formandens beretning Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Forelæggelse og drøftelse af indeværende års budget Behandling af indkomne forslag Fastsættelse af evt. kommunebidrag og vilkår vedr. betaling for næste kalenderår Valg af formand for 1 år Valg af næstformand for 1 år Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år Vedtagelse af forretningsordenen Beretning fra regionsrådet Politisk debat Eventuelt

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være formanden i hænde senest 1. maj den 15. april.

10


Ordinært årsmøde 2009 Det Radikale Venstre i Nordsjællands Storkreds Mødested: mødelokale H2, Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød Mødedato og –tidspunkt: tirsdag den 19. maj 2009 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Godkendelse af dagsorden og procedure 3. Formandens beretning 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2008 5. Behandling af indkomne forslag 1 6. Beslutning om evt. nominering, jf. § 6 i forretningsordenen, og evt. fælles opstil-ling, jf. § 8 stk. 4 i Landsforbundets vedtægter. 7. Fastsættelse af bidrag for 2010 fra de i storkredsen beliggende kommuneforeninger 8. Valg af formand for Storkredsforsamlingen 9. Valg af næstformand for Storkredsforsamlingen 10. Valg af sekretær for Storkredsforsamlingen 11. Valg af kasserer for Storkredsforsamlingen 12. Valg af revisor og revisorsuppleant 13. Valg af kandidat og suppleant til Europa-Parlamentsvalg 14. Valg af medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen 15. Valg af medlemmer til partiets sektorpolitiske udvalg, jf. Landsforbundets vedtæg-ter 16. Stillingtagen til hvorvidt fremtidige årsmøder i Storkredsforsamlingen skal afholdes som medlemsmøder med stemmeret for alle medlemmer 2 17. Politisk debat 18. Eventuelt

Bemærk, at alle medlemmer af DRV i Nordsjælland har møde-og taleret på mødet, men kun de af kommuneforeningerne udpegede delegerede har stemmeret.

Med venlig hilsen Peer Tidemand-Petersson Formand for Det radikale Venstre i Nordsjællands Storkreds

Noter 1 Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 12. maj 2009. 2 En sådan beslutning kræver ifølge Landsforbundets vedtægter, at mindst ¾ af de fremmødte delegerede stemmer for beslutningen.

11


REGIONSFORENINGEN Vejen til vækst

Af Annette Rolsting

Trafikpolitikken tager som regel udgangspunkt i negativt ladede ord som bilkøer, CO 2-udslip, trængselsafgifter og trafikmafia. Dermed bliver det svært at diskutere trafikplanlægning ud fra temaer som vækst, mobilitet, erhvervsudvikling eller landdistriktspolitik, selvom det i høj grad er det, som trafikpolitikken skal være med til at understøtte. Egentlig hører Frederikssund, hvor jeg bor, til Region Hovedstaden. Men når det gælder trafikpolitikken i regionen, så virker det nogle gange som om, at det kun er den centrale del af hovedstadsområdet, der bliver lagt vægt på. Måske fordi størstedelen af borgerne og trafikproblemerne stammer herfra. På den anden side kunne der vindes meget ved at fokusere på området uden for Ballerup. For der er her det halter med den kollektive trafik, både når det gælder udbuddet og brugen af den. Mobilitet skaber vækst Vækst er noget vi har brug for, hvis vi skal udvikle os som samfund. Det gælder ikke mindst i disse tider med finanskrise, rekrutteringsproblemer, stigende arbejdsløshed og ja, trafikproblemer. I mange år har jeg hørt på, at Frederikssund-området udgør et af Danmarks største vækstområder. Imidlertid kniber det med at realisere dette vækstpotentiale på grund af en dårlig infrastruktur,

12

Det halter med den politiske vilje til at belønne erhvervslivet og det offentlige for at placere arbejdspladser i yderområderne

herunder en manglende motorvej til København og dårlige busforbindelser på tværs af Nordsjælland. Dermed overvejer flere virksomheder at flytte deres produktion til andre dele af landet, lige som indbyggerne flytter væk eller finder arbejde i storbyerne. Og dermed er der startet en negativ spiral, som ikke just reducerer antallet af pendlere. For det er mobilitet, der skaber vækst. Det prøver man på i Frederikssund, som har valgt at fokusere på Green Tech-industrien, som burde være en ren vindersag. Men det er op ad bakke, selvom både lokalpolitikere, erhvervsfolk og områdets turist- og erhvervscenter kæmper bravt for at trænge igennem til politikerne på Christiansborg. Heldigvis lever håbet, og vi venter nu på motorvejen til Frederikssund samt VVM-undersøgelsen for Kronprins Frederiks bro, der forbinder kommunen geografisk. Vi pendler ikke for sjov Pendlere er der mange af, især blandt dem, som ikke lige bor i landets fem største byer. Og det er ofte os, der sættes fokus på, fordi vi fylder op på motorvejene og ikke altid vælger at tage cykel, bus og tog. Men det er altså ikke for sjov, at vi pendler hver dag. Vi gør det, fordi vi ikke har råd eller lyst til at bo inde i centrum. Desuden halter det med den politiske vilje til at belønne erhvervslivet og det offentlige for at placere arbejdsplad-

ser i yderområderne. I hvert fald ser jeg det ikke praktiseret som en del af de radikale udspil ”det kreative erhvervsliv” eller ”den kreative kommune”. Når det gælder brugen af den kollektive trafik, så er vi mange, der gerne ville transportere os via cykel, bus og tog. Men hvis dagen starter med en bustur på 40 minutter for bare at komme til en togstation, så bliver det hurtigt til en transporttid på næsten 3 timer, og så hænger familielivet altså ikke sammen. Yderområderne straffes Nu kan det måske lyde som om, at jeg som ”landsbyradikal” er lidt mopset over, at jeg ikke har de samme muligheder som hvis jeg boede i storbyen. Men sådan forholder det sig ikke. Jeg har selv valgt at bo på landet, og dermed har jeg også foretaget nogle til- og fravalg. Ligeledes er jeg som radikal tilhænger af, at man skal samle de faglige og erhvervsmæssige specialer, således at kvalitet prioriteres over nærhed. Det gælder f.eks. sygehuse, universiteter, professionshøjskoler og væksthuse. Dette ændrer dog ikke ved, at jeg som borger i et yderområde har lige så stor ret til at nyde godt af disse specialer som alle andre. Men det kan jeg ikke, hvis tog- og busforbindelserne er for ringe, jeg bliver straffet økonomisk for at pendle eller hvis der går alt for lang tid, før end ambulancen når frem til mig, hvis jeg bliver alvorligt syg.


tema: årsmøde

Laura Friberg

Margrethe Wivel

Alex Heick

Karen Lumholt

Uffe Elbæk

Mia Nyegaard

Manu Sareen

Morten Jensen

Morten Jung

Christian Donatsky

Toke Helmø

Hvad mener din radikale kandidat om aktuelle politiske emner? Tip 23 rigtige her...

Skal Oldtidskundskab afskaffes i forbindelse med den kommende gymnasiereform?

NEJ

NEJ

NEJ

JA

NEJ

NEJ

TJA

NEJ

JA

JA

NEJ

Skal vi trække os ud af Afghanistan?

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

Skal vi adskille kirke og stat?

JA

JA

NEJ

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Skal monarkiet afskaffes?

JA

NEJ

JA

JA

JA

JA

TJA

JA

NEJ

JA

JA

Skal licensen afskaffes?

JA

NEJ

JA

JA

JA

JA

NEJ

JA

JA

JA

JA

Skal hash legaliseres?

JA

NEJ

JA

JA

JA

JA

-/NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

Skal der indføres forbud mod prostitution?

NEJ

NEJ

JA

JA

NEJ

NEJ

-

NEJ

JA

NEJ

NEJ

Skal Hizb-ut-Tahrir forbydes?

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

Skal dommere kunne bære religiøse symboler?

JA

JA

NEJ

JA

JA

JA

-

NEJ

-

-

NEJ

Skal nye kampfly være en del forsvarspolitiske forlig?

NEJ

JA

JA

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

Skal børn tvinges til at gå i børnehave?

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

NEJ

JA

Skal vi have en letbane i København?

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Skal det være gratis at benytte offentlig transport i byerne?

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

Ville du støtte et forslag som gik ud på at fjerne halvdelen af registreringsafgiften på miljøoptimale biler?

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Skal Tyrkiet med i EU?

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEJ

Skal ulandshjælp målrettes Afrika?

NEJ

NEJ

NEJ

-

NEJ

JA

NEJ

NEJ

NEJ

JA

NEJ

Skal der gives lettere adgang til at få tilskud til at benytte privathospital?

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

-

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Skal der være tvungen ”busing” af skoleelever mellem bydele?

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

Skal vi have en vækstpakke med flere offentlige investeringer?

JA

JA

JA

JA

JA

JA

TJA

NEJ

JA

JA

JA

Skal virksomheder tvinges til at tage praktikanter ind?

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Skal vi have højhastighedstog?

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEJ

JA

JA

JA

Skal vi gå med i en regering der også omfatter SF?

JA

NEJ

JA

JA

JA

TJA

-

NEJ

NEJ

JA

NEJ

POL

WA

TVA

BERL

INF/ POL

POL/ WA

POL/ INF

BØR/ POL

DIV.

POL

POL

?

??

? ?

Hvilken avis foretrækker du?

13


tema: årsmøde

kanditatpræsentation På årsmødet den 18. april skal vi udpege de 12 kandidater der skal repræsentere de radikale i hovedstaden ved et kommende folketingsvalg. På de følgende sider præsenterer kandidaterne sig selv og deres politiske visioner

x x x x x x x

Laura friberg Danmark har brug for en ny regering. Og en ny regering har brug for Radikale Venstre.

34 år, politisk konsulent for Radikale Venstre på Christiansborg, uddannet i Statskundskab fra Københavns Universitet.

Uden Radikale Venstre vil en ny regering fortsætte blok-politikken, bare under nye faner. Kun Radikale Venstre kan garantere, at VKOs manglende vilje til reformer ikke blot erstattes af en ny økonomisk uansvarlighed. Og uden Radikale Venstre skal (dele af) SF alene holde S fast på udlændinge- og retspolitikken – og S skal alene holde SF fast på EU og Afghanistan.

Jeg har besvaret tipskuponen i overensstemmelse med ”ånden” i spørgsmålene. Naturligvis skal vi ikke være i Afghanistan til evig tid. Naturligvis er det politisk umuligt at nedlægge Kongehuset indenfor en overskuelig fremtid. Jeg går ind for det almendannende gymnasium – og ikke nødvendigvis for oldtidskundskab i en uændret form. Og naturligvis skal vi kun i regering med SF, hvis det hænger sammen politisk. www.Laurafriberg.dk

margrethe wivel

Jeg stiller op til Folketinget – også gerne som en af spidskandidaterne – for at sætte København på det politiske landkort og stoppe den stigende ulighed og udstødelse. Det kræver bl.a.:

14

• En national og visionær strategi for Hovedstaden, der forholder sig til innovation, integration og infrastruktur. Ikke kun fordi det er godt og tiltrængt for byen, men også fordi vækst her betyder vækst i resten af landet. • At vi kan tiltrække og holde på udenlandsk, kvalificeret arbejdskraft og udenlandske studerende. Trods krise er det stadig de kvalificerede og kvikke hoveder, vi skal konkurrere med andre internationale byer om at tiltrække. • At vi standser den udstødelse af udsatte og anderledes, den siddende regering har

banet vej for. Afskaf 450 timers reglen for de udsatte og få fokus på det 3. arbejdsmarked. Hjælp de hjemløse, de traumatiserede flygtninge og etabler fixerum til stofmisbrugerne. For mig er ægte radikal politik præget af højt til loftet og tynget af social samvittighed. Jeg er socialordfører i Borgerrepræsentationen og til daglig er jeg leder af Indvandrer Kvindecentret på indre Nørrebro. Jeg er 36 år, bor på Østerbro med min mand og vores tre piger på 10, 8 og 2 år.


tema: årsmøde

alex heick

Alex Heick, Formand for Bispebjerg Lokaludvalg. I bydelen findes utilpassede unge og bandekriminalitet. Hvis førstnævnte ikke afhjælpes, får man sidstnævnte som tak. Utilpassede unges ballade forebygges af robuste ungdomsklubber og god voksenkontakt.

Selv bruger jeg ikke hash, men støtter legalisering. Den voldelige udvikling af bandekriminaliteten herhjemme er starten på en professionalisering af banditmiljøerne p.g.a. de mange penge fra de 100.000 danskere, som nyder hash. Det er sørgeligt, at så mange køber hash illegalt, skønt de ikke har godt af det. Men dette er samtidigt et fint argument for afkriminalisering. Forbud mod hash skubber markedet over i favnen på de kriminelle, og hjælper ikke.

slingrekurs, når regeringen skifter farve. Jeg er neurologisk overlæge og netop pensioneret som major af reserven, og støtter en aktiv sikkerhedspolitik med respekt for det folkelige forsvarsengagement eks. i hjemmeværnet. Jeg er aktiv i sundhedspolitik og engageret i lokalområdet. Forfatter til div. debatbøger. www.alexheick.dk

Mit valg af radikale skyldes dets humanistiske grundtone og placering i den politiske midte. Midten er vigtig. Blokpolitik medfører

karen lumholt

Jeg stolt af at være radikal - vi tænker langt på velfærdssamfundets vegne og går efter de radikalt bedste løsninger uden at

fedte for nogen særlige interessegrupper. En indstilling, vi kan "sælge" til langt flere vælgere! - Det offentliges penge skal tilbage til de varme hænder: Lærerne, pædagogerne, det sundhedsfaglige og plejepersonalet. De ved nok bedre end skrivebordskonsulenterne, hvad der skal til. - Tag ansvar og vis respekt: Indvandrerne skal ud af offerrollen. Den ene kultur er ikke bedre end den anden. Vi er ligeværdige. Derfor kan vi også godt stille krav til ressources-

tærke indvandrere om at tage medansvar for integrationen. Alle borgere har et medansvar for at skabe kendskab og venskab på tværs af kulturer - begynd med at gå over gaden! - Beskat de dårlige vaner og beløn de gode: Økoniomiske incitamenter er nødvendige i forebyggelsen. Informationskampagner virker - men mest på dem, der er enige med dem. Jeg går ind for større afgifter på fedt, sukker, alkohol og tobak i hele EU. Invester massivt i kollektiv transport - og gør det meget, meget dyrere at køre i biler, der sviner.

uffe elbæk stille op. Deres spørgsmål hang selvfølgelig snævert sammen med, at man hver eneste dag i avisen kunne læse, at vort parti kom tættere og tættere på spærregrænsen. Så nogen begavet jobmæssig karriere-strategi kunne man jo ikke ligefrem kalde min beslutning.

Hvorfor pokker stiller du dog op som folketingskandidat for Det Radikale Venstre? Og så lige nu? Det var de to umiddelbare spørgsmål jeg fik fra mine nærmeste venner, da jeg fortalte dem, at jeg overvejede at

Hvilket det heller ikke var - eller er. Tværtom. Men derimod en klar politisk prioritering. For hvis det ikke er nu, at vi bakker partiet op, hvornår så? Kort sagt: Det er lysten til at give partiet fornyet fremdrift, der er mit motiv. Frem for noget andet.

Hvis jeg selv skulle tegne en holdnings- og identitetsprofil på mig selv, vil følgende stikord nok komme op: Elitær græsrod, provins-kosmopolit, kreativ iværksætter, centrumvenstre, politisk nørd, pragmatisk idealist og intellektuel praktiker. Jeg spurgte min kæreste, om han synes det passede. Og han svarede: Ja – men du har glemt at fortælle dem, at du elsker at danse! Og det har han jo fuldstændig ret i. Jeg elsker at danse. Lige som jeg elsker at få organisationer til at danse – også Det Radikale Venstre.

15


tema: årsmøde

mia nyegaard at jeg med glæde og stolthed i stemmen kan sige, at jeg i år har brugt mere tid på min hjertesag end på mine politiske mærkesager. Som formand for hopenow – empowering trafficked women har jeg bl.a. været med til at stå for en oplysningskampagne om trafficking. Menneskehandel er noget af det mest modbydelige, jeg kan forestille mig. Ved sidste valgkamp sagde jeg ”Ja til frihandel - Nej til menneskehandel” Og det gør jeg for så vidt stadig, det er også derfor,

Partipolitisk Jeg har været medlem af Det Radikale Venstre siden 2000. Næsten lige så længe

har jeg været aktiv i partiets forskellige bestyrelser og udvalg, fx. lokalbestyrelsen på Frederiksberg og indre by, Hovedbestyrelsen, kandidatnetværksbestyrelsen m.m. Personen bag Jeg er 35 år og uddannet cand.scient.pol og MA i Afrikastudier (Københavns Universitet). Jeg arbejder som forskningsassistent på Copenhagen Business School (CBS). Derudover har jeg et kommunikationsbureau, sidder i forskellige bestyrelser og er yogalærer.

manu sareen ikke et lille, lukket land, der er bange for alt, hvad der er nyt og fremmed – det er ikke mit Danmark. Jeg vil i arbejdstøjet – og jeg føler mig ret godt klædt på. Jeg kan garantere jer, at jeg besidder den egenskab, som jeg synes er den allervigtigste hos en politiker. Jeg brænder for opgaven.

Jeg vil gerne stille op, fordi jeg har nogen af de politiske løsninger Danmark har brug for. Jeg vil gøre noget for at ændre den retning, som Danmark er på vej ud af. Vi er

Jeg har syv års politisk erfaring fra Rådhuset. Jeg vil gerne gå forrest i Kbh. og føre valgkamp og diskutere politik med både hjerne og hjertet.

Vi har en kæmpe kommunikativ opgave. Det virker svært for os, at trænge igennem medierne, men jeg er sikker på, at det kan lykkes. Jeg er ikke så nervøs for op og nedture for partiet, for jeg tror på, at partiets linie er den rigtige. Og med medlemmernes hjælp er jeg sikker på, at vi kan vende skuden. Selvfølgelig skal vi have kommunikationsstrategier osv., men vi må aldrig glemme, at den bedste strategi er at tale fra hjertet. At mene det man siger. For så bevarer vi det, der er allervigtigst for et politisk parti. Nemlig troværdighed.

morten jensen kredsens kandidat. Jeg ønsker at stille op som folketingskandidat for Tårnby kredsen for at profilere partiet i de to kommuner på Sydamager. Det er efter min mening væsentligt for kredsen, at den lokale folketingskandidat vil bruge tid på at profilere partiet i de lokale medier, specielt mellem valgene. Det vil også styrke partiets muligheder ved kommunalvalgene. Jeg er 36 år, far til Johannes på 2 år og gift med Christina. På Tårnby kredsens generalforsamling den 1. april vil jeg forsøge at blive indstillet som

16

Radikale Venstre står for nogle fantastiske værdier, som vi de seneste år ikke har formået at kommunikere til omverden. Den poli-

tiske dagsorden har været sat af regeringen og dens støttepartier, hvormed vores værdier er blevet trængt i baggrunden. Jeg vil frem mod næste FT valg være med til at vise den danske befolkning, at radikal politik er: • almindelig menneskelig anstændighed • tillid til de offentlige ansatte • at turde tro på eksperternes råd • at inkludere alle borgere i samfundet • kontinuerlige reformer så samfundet er klar til tidens udfordringer.


tema: årsmøde

morten jung tilbage. Stik i mod hensigten med kommunalreformen, er der sket en gradvis udhulning af den kommunale selvbestemmelsesret. Regeringen har gennem de seneste år, bidraget til en øget centraliseret regulering af kommunerne. Vi vil have nærdemokratiet tilbage.

Morten Jung, Rådmand og folketingskandidat på Frederiksberg I folketinget vil jeg arbejde for, at vi får det kommunale selvstyre

Radikale Venstre har altid stået for økonomisk ansvarlighed, og denne profil kan yderligere styrkes ved, at vi øger Danmarks konkurrenceevne. Vi kan forbedre konkurrenceevnen gennem en optimeret fordeling af

samfundets opgaver mellem stat og kommune. De frigjorte ressourcer kan investeres i endnu bedre uddannelser og i grøn teknologi. Den generelle sundhedstilstand i Danmark bliver desværre ikke bedre - tvært i mod. Derfor er der behov for øget fokus på sund levevis. Ud af det samlede sundhedsbudget bruges forsvindende lidt på forebyggelse. Vi bør blive bedre til forebyggelse – det er en god investering i vores og samfundets fremtid.

toke helmø Frederiksberg Kommunalbestyrelse, og medlem af Forretningsudvalget samt Kommunikationsansvarlig i Radikal Ungdom.

Hvem er jeg? Jeg er 22 år. Jeg bor på 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg. Jeg studerer almen erhvervsøkonomi på CBS. Jeg er pt. kandidat til

Hvad vil jeg arbejde for? Et grønt Danmark: Registreringsafgifter på miljøvenlige biler skal ned, vi skal have trængselsafgifter i byerne, samt bedre og billigere offentlig transport. Danmark skal have verdens mest miljøvenlige bilpark og verdens bedst fungerende offentlige transportsystem.

Et sundt Danmark: Momsen på frugt og grønt skal afskaffes. Hvis folk skal leve sundt, må vi også sørge for et optimalt udgangspunkt. Vi skal ikke ende i amerikanske tilstande, hvor det er billigere at købe junkfood end at lave maden selv. Et trygt Danmark: Tryghed er ikke kun for dig og mig, men skal gælde alle i samfundet. Vi skal derfor legalisere prostitution efter hollandsk forbillede. Legalisering af prostitution vil skabe bedre og sikrere forhold for de prostituerede og hjælpe i bekæmpelsen af trafficking.

christian donatzky Lige muligheder – individuel frihed Sæt tanken fri: Drop detailreguleringen af skoler og universiteter – nye idéer kommer ikke af at udfylde skemaer

Jeg er Indstillet i 1. kreds – Østerbro. Jeg er 35 år, cand.mag. i historie og samfundsfag og MA i idéhistorie. Jeg driver virksomheden History Tours, historiske byvandringer og events.

Sæt mennesket fri: Overvågning og kontrol truer friheden, fører til ensretning og hæmmer dermed initiativ Sæt det offentlige fri: Giv medarbejderne ansvar og lad dem arbejde for borgerne – ikke for bureaukratiet Sæt ungdommen fri: Et varieret uddannelsesudbud skal give alle unge mulighed for at udfolde deres kreativitet

Sæt staten fri: Stat og kirke skal adskilles – Danmark skal være en moderne, sekulær stat Sæt bevægelsen fri: Infrastrukturen skal fremme bevægeligheden på ben, cykler og skinner Sæt danskerne fri: Riv muren omkring Danmark ned – kun ved mødet med anderledes tænkende udvikler vi vores samfund Sæt børnene fri: Afskaf starthjælp og kontanthjælpsloft – lige muligheder er en betingelse for reel frihed. www.donatzky.dk

17


debat København er en fantastisk by København er en fantastisk by, men vi står også med nogle nye udfordringer. Bandeproblemerne er eskaleret de seneste år og skal stoppes her og nu. Det er uacceptabelt, det der foregår i København og kræver en akut indsats på gadeplan. Vi har ikke brug for regeringens nye love, som kun er gennemsyret af straf. Det har aldrig været mere strafbart at bære våben i Danmark, alligevel skydes der i gaderne nærmest dagligt. Derfor skal vi have akut handling og ikke symbolpolitik. Vi har brug for handling nu! Vi har brug for en akutplan til iværksættelse inden for 24 timer. Vi skal først og fremmest have en indsats, som stopper skyderierne og skaber tryghed for beboerne i København. Vi foreslår en akut indsats med følgende punkter: 1. Politistationen på Blågårdsgade skal genåbnes og holdes åbent døgnet rundt.

Hvis politistationen bliver chikaneret, åbner vi to. Hvis de bliver chikaneret, åbner vi fire og sådan bliver vi ved til bandemedlemmerne fatter, at det er politiet, der bestemmer og ikke dem. 2. En opsøgende indsats på gadeplan med medarbejdere fra kommunen på hvert gadehjørne og weekendåbne klubber til de unge. 3. En kampagne for politiets hotline. I dag er der ingen, som kender nummeret på hotlinen, og politiet skal kunne give dusør for tip, der fører til anholdelser. 4. Kommunen skal inden for 24 timer tage initiativ til mægling mellem bander og rockere. 5. Vi skal stresse bandelederne og rockerne via mere overvågning og flere afhøringer. Derudover er det et problem i regeringens bandeplan, at der ikke er meget i planen, der handler om at stoppe rekruttering til banderne. For hvis vi kan stoppe rekrutteringen, er vi kommet et meget langt stykke.

Derfor skal den forebyggende indsats opprioriteres. Nørrebro skal også være et Hotspot område, som vi kender fra andre steder i byen. Hot Spot forsøget skal løbe af stabelen i Akacieparken og på Sjælør Boulevard i 2009, og skal imødegå kriminalitet, utryghed og hjælpe kriminalitetstruede børn og unge og familier med særlige behov. På kort sigt er målet at genskabe oplevelsen af tryghed i områderne gennem synlig tilstedeværelse og konkrete tiltag, der reducerer kriminaliteten. På længere sigt er målet et generelt løft af områderne f.eks. i forhold uddannelse og job – og dermed gøre udsatte beboere bedre i stand til at tage hånd om eget liv og egen familie. Med Hot Spot signaleres nultolerance overfor kriminel og utrygskabende adfærd, og der tages hånd om de sociale forhold, der

EU Af BLIV AKTIV I SOFIE CArsten nielsens EU-KAMPAGNE Lisa Rosager fra kampagnekontoret, der arbejder på at få Sofie Carsten Nielsen valgt til Europaparlamentet, beskriver her hvordan du kan hjælpe til: Budbringer: En rigtig stor hjælp ved en ganske lille indsats er at støtte Sofie via sociale platforme på nettet. Du kan blive ven med Sofie på Facebook og melde dig ind i hendes fangruppe - og inviter gerne dine venner til at gøre det samme. Du kan også støtte ved at bruge din facebook-profil til at linke til Sofies udtalelser, reklamere for de arrangementer, der annonceres på fansiden eller ved at kommentere på hendes statusopdateringer og dermed hol-

18

de aktiviteten på hendes profil oppe. Hvis du har en profil på twitter, kan du også følge Sofie dér: http://twitter.com/sofiecn, og endelig kan du følge med på radikale. net: radikale.net/sofie-carsten-nielsen. Det lyder måske banalt, men aktivitet på facebookprofilen og fansiden genererer mere interesse, og det vil vi jo gerne have. Debattør: Hvis du har lidt mere tid til din rådighed, kan du også blive debattør. Her kan du skrive indlæg til dagblade og på online debatter, hvor du støtter op om Sofie og den radikale politik - både uopfordrede indlæg og svar på kritiske indlæg er en stor hjælp. Hvis du har lyst til at skrive Sofie til

Manu Sareen valgsejr, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til kampagnekontoret på adressen ep09@radikale.dk - så får du en update, når der er kritiske indlæg, der skal have radikalt modspil. Aktiv: Hvis du er mere til live action, kan du hjælpe os med at hænge plakater op og ved at gå på gaden og dele materiale ud. Det kan både være i forbindelse med happenings og møder, og det kan være ved at gå fra opgang til opgang og smide pjecer ind ad brevsprækkerne. Send en mail til ep09@radikale.dk - så kommer du på mailinglisten, så du altid ved, hvor der er behov for hjælp på gader og stræder.


Radikal Ungdom København

Et trygt København skal gælde for alle Af Toke Helmø, Frederiksberg Radikale Ungdom og Kandidat til Frederiksberg Kommunalbestyrelse

RUKalender Debat med Henrik Sass-Larsen torsdag den 16. april Besøg på den kinesiske ambassade torsdag den 23. april Læs mere på hjemmesiden

RUKontakter Formand Amalie Sofie Jensen amaliesofiejensen@gmail.com Tlf.: 27506516 Næstformand Tobias Harpsøe, haxaxa@hotmail.com, Tlf.: 61272579 Radikal Ungdom København Bergthorasgade 15 2300 København S Tlf.: 33 13 02 31 ruk@ruk.dk www.ruk.dk

Utrygheden i København breder sig mere og mere. I medierne er der dagligt historier om folk, der er blevet slået ned, kvinder der er blevet overfaldet og om skyderier på Nørrebro. Regeringens eneste svar på problemerne de sidste 7 år har været strengere straffe. Desværre er løsningen på problemerne ikke så simpel. Vi bliver nødt til at komme med tiltag, der fjerner grundlaget for utrygheden i København. Men vi skal ikke kun fokusere på byens almindelige borgere. For at skabe tryghed skal tiltagene skal også være rettet mod samfundets mest udsatte grupper. Alle dem, som ikke kommer på forsiden af Politiken eller i TV2 Nyhederne. Bl.a. de prostituerede og narkomanerne. Det ville bidrage til et mere trygt miljø i København, hvis disse grupper fik ordentlige forhold og mere hjælp. Et vigtigt tiltag vil være at legalisere hash for at trække tæppet væk under banderne for at bekæmpe bandekriminaliteten og dermed utrygheden. Banderne kæmper om narkotikamarkedet og en legalisering vil fjerne en stor del af deres økonomiske grundlag. Samtidig sikrer vi, at den store del af den danske befolkning som alligevel tager sig en joint, ikke også bliver tilbudt hårde stoffer, når de skal købe hash. Fx apotekerne kan stå for et doseret salg af hash for alle over 18 år. Overskuddet vil passende kunne blive brugt til oplysningskampagner og til at hjælpe misbrugerne. Samtidig skal prostitutionen legaliseres efter hollandsk forbillede for at sikre de prostituerede et sikkert miljø i Danmark. I Holland har hver prostitueret deres egne lokaler med et ”udstillingsvindue”, hvor de reklamerer for sig selv samt et baglokale, hvor ydelsen foregår. Den prostituerede har en ”panic-button”, hvor de kan tilkalde akut assistance, hvis kunden skulle blive voldelig. Den hollandske model skaber langt bedre forhold for den prostituerede. Samtidig er det nemmere at hjælpe de prostituerede ud af prostitutionen, og det ville være nemmere for politiet at bekæmpe trafficking, da alle prostituerede skal registreres og have egne lokaler. Et tredje initiativ vil være at indføre fri heroin til de hårdest ramte narkomaner og kombinere det med fixerum. Ved at skabe ordnede forhold for narkomanerne vil der ske færre dødsfald, og det vil være nemmere at hjælpe narkomanerne ud af deres misbrug. I stedet for at være berøringsangste, skal der skabes resultater ved at gribe tyren ved hornene: At gå til roden af utrygheden i København.

19


Afsender: Hovedstadens Radikale Vælgerforening Vartov Farvergade 27, opgang D, 2.sal 1463 København K

radikalenderen 16. apr.

Åbent redaktionsmøde - Radikal Dialog. Mødet afholdes kl. 19.30 i Vartov.

18. apr.

Årsmøde i Hovedstadens Radikale Venstre - læs mere inde i bladet.

21. apr.

kl. 19.30 afholder Det Radikale Venstre på Frederiksberg debatmøde i anledning af valget til Europa-Parlamentet. Aftenens debattører er den Radikale spidskandidat Sofie Carsten Nielsen og nummer to på SF’s liste Emilie Turunen. Arrangementet finder sted i Byggeriets Hus, Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg. Alle er velkomne - tag endelig dine ikke-Radikale venner med.

23. apr.

Konference på Christiansborg :”Dansk forsvar – med eller uden kampfly?” fra kl. 14-17. Tilmelding til seminaret er påkrævet. Det skal ske til Jane Christensen på rvjach@ft.dk inden 16. april 2009.

28. apr.

Vær med til at formulere det Radikale kommunalvalgprogram på Frederiksberg. Det finder sted kl. 19.30 på 4. Maj Kollegiet, Frederiksberg Bredegade 13B, 2000 Frederiksberg. Der vil kun være adgang for medlemmer af Det Radikale Venstre på Frederiksberg samt Frederiksberg Radikale Ungdom (FRU).

11. maj

Deadline - Radikal Dialog. Tema: Teknologi og udvikling

17. maj

Årsmøde i Region Hovedstaden - se side 10.

19. maj

Årsmøde i Nordsjællans Storkreds - se side 11.

Bak op om Sofie Carsten Nielsen, vores radikale spidskandidat til Europaparlamentsvalget.

5. juni Grundlovsarrangement i Vartov. Det traditionsrige arrangement med spændende talere. 7. juni

Valg til Europaparlamentet – HUSK AT STEMME.

Læs mere om radikale arrangementer på www.radikale.dk/hovedstaden

Hvis du har lyst til at deltage aktivt i kampagnen kan du skrive til ep09@radikale.dk

Hovedstadens Radikale Vælgerforening Farvergade 27, opgang D, 2.sal 1463 København K Telefon 33 13 03 31 www.drv.dk/hovedstaden E-mail: hovedstaden@radikale.dk Giro: 600 4695 Sekretariat: Vivian Heinola og Søren Vibjerg Åbningstider: Mandag: 13.00 – 17.30 Torsdag: 9.00 – 13.30

Formand: Næstformand: Hovedkasserer: Østerbro: Sundby: Indre by/Christianshavn: Nørrebro/Utterslev: Brønshøj/Vanløse: Vesterbro/Valby: Frederiksberg: Tårnby/Dragør

Peder Mandrup Knudsen, 27 59 65 23, pmk@ruc.dk Mette Annelie Rasmussen, 35 55 69 33, mette_a_rasmussen@hotmail.com Ole Plougmann, 32 95 83 80, ole.plougmann@mail.dk Mads Friis Thomsen, 29 61 32 65, mft@nordlunde.dk Anna Belinda Fosdal, 22 66 11 96, amagerradikale@gmail.com Marie Kruchov, 29 46 57 51, mkruchov@hotmail.com Ole Nilsson, 25 34 09 89, ole.nilsson@hotmail.com Lars Krøyer, 51 78 53 74, lars_kroyer@hotmail.com Christian Klement Karsten Kristoffersen, 23 21 48 63, onkel_k@lycos.com Morten Jensen, 29 48 76 14, mj@stem-mj.dk

2009/2 Radikal Dialog - Årsmøde  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you