Page 1

En økonomisk genopbygningsplan: Südan fyldes hullet i statskassen i 2015

1/6


19.4.2010

En økonomisk genopbygningsplan: genopbygningsplan: Sådan fyldes hullet i statskassen i 2015

Radikale Venstre ønsker at skabe en stærk økonomi og sikre velfærden for alle. Det kræver en ny og realistisk plan for dansk økonomi, der anviser hvordan økonomien genopbygges efter flere års økonomisk hærværk og fejlagtig krisehåndtering. Der er konstateret dybe og varige underskud i den offentlige økonomi. Statsgælden stiger med ekspresfart og virksomhedernes konkurrencekraft har lidt varig skade under krisen. Situationen er så alvorlig, at kun grundlæggende reformer af økonomien kan redde den. Men regeringen har aflyst alle reformer og har ikke præsenteret en eneste konkret løsning. Den har kun vage målsætninger om at forbedre økonomien gennem udefinerede besparelser. Velfærden er truet, når ingen ved hvor pengene til de fremtidige udgifter til velfærden skal komme fra. En ny økonomisk plan med både mål og løsninger bliver derfor højeste prioritet, for det nye flertal som afløser VKO efter næste valg. For Radikale Venstre er der ingen tabuer i arbejdet med at genopbygge økonomien. Vi peger på de løsninger, der virker. Den radikale genopbygningsplan rummer omfattende reformer, der styrker økonomien med ca. 36 mia. kr. i 2015 og afsætter ekstra penge til kerneopgaverne i kommunerne. Dermed kan besparelser på kerneydelserne i børnehaverne, i skolerne og på sygehusene undgås. Radikale Venstre vil sikre velfærden gennem reformer.

2/6


En økonomi der er tæt på at ligge i ruiner Radikale Venstre var første parti der tog hul på debatten om den fremtidige finansiering af velfærden med fremlæggelsen af Genopbygningsplan2020 i januar. Siden er det blot blevet til stærkere politiske afvisninger af reformbehovet, selvom regeringens seneste status på økonomien1 viser at problemerne med offentlige underskud er langt mere grundlæggende en hidtil antaget. Sådan løser Radikale Venstre 20152015-problemet I regeringens Konvergensprogram2010 blev konstateret et offentligt strukturelt underskud i 2015 på 31 mia. kr. Regeringen har en målsætning om at fjerne dette underskud. Men ingen løsninger. EU-kommissionen og andre har for længst forkastet regeringens luftige ideer om at spare sig beløbet. Radikale Venstre viser her hvordan der kan skabes balance i 2015 gennem reformer og andre tiltag. Det handler bare om at turde. Tabel 1. Radikale Venstres plan for balance i den offentlige saldo i 2015 Mia. kr.

Virkning i 2015

1. Afskaffe efterlønnen gradvist over 10 år

10,4

2. Forkortelse af dagpengeperioden

4,5

3. Genoptjeningskrav, ungeregler mm

2,0

4. Håndholdt beskæftigelsesindsats

3,0

5. Udenlandsk rekruttering

0,5

6. Skat Der Virker

2,0

7. Reduktion i erhvervsstøtteordninger

5,0

8. Effektivisering og regelforenklinger

3,5

9. Reduktion i aldersbetingede ydelser

2,0

10. Fremrykning af Forårspakken I alt Radikale Venstres forslag om øget offentligt forbrug Forbedring med Genopbygningsplan2020 i alt

3,0 36,0 5,0 31,0

1

Regeringens redegørelse til EU-kommissionen, Konvergensprogram2009, Finansministeriet, februar 2010. 3/6


I forhold til regeringens politik, medfører den radikale plan ekstra 18 mia. kr. i 2015 til velfærdsopgaverne i kommunerne – dvs. skoler, børnehaver og ældreomsorg. Regeringen vil i modsætning til Radikale Venstre nemlig skære med 13 ½ mia. kr. i perioden 2011-2013. 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen Radikale Venstre foreslår, at alderen for tilbagetrækning til efterløn gradvist forhøjes med ½ år hvert år over en 10-årig periode. Efterlønsordningen er dyr og den vigtigste årsag til den markante, frivillige tilbagetrækning blandt fuldt arbejdsmarkedsparate 60-64-årige. Ordningen indebærer, at store grupper af beskæftigede seniorer får en høj kompensation, når de trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. 2. Ændringer i dagpengene Radikale Venstre foreslår, at Arbejdsmarkedskommissionens forslag gennemføres. Dagpengeperioden nedsættes fra 4 år til 2 år. Perioden skal kunne forlænges med ekstra ½ år afhængigt af konjunkturerne. Radikale Venstre vil forkorte perioden til 3 år i 2011 og 2 år i 2012. 3. Andre ændringer i dagpengesystemet Genoptjeningsperioden forlænges fra 26 uger til 52 uger. Samtidig justeres unge- og dimmitendreglerne. 4. En håndholdt beskæftigelsesindsats Ledige skal tilbydes en håndholdt beskæftigelsesindsats, hvor jobkonsulenten i samarbejde med den ledige får frihed til at tilrettelægge indsatsen. Kravet er bare, at indsatsen skal sættes i gang hurtigst muligt, og at den ledige skal have relevante aktiveringstilbud langt tidligere end i dag. Forslaget baserer sig på resultaterne af det forsøg, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemført. Forsøget viste, at de ledige kommer langt hurtigere i arbejde, hvis de får tilbud om ugentlige vejledningssamtaler og et aktiveringstilbud allerede efter 4 måneders ledighed. 5. Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Den radikale rekrutteringsreform rummer bl.a. en ny model for forskerskat, samt en lang række elementer, hvoraf de vigtigste er de to døre til det danske arbejdsmarked: Et bluecard, hvor arbejdstilladelsen følger et konkret job, med en løn på mindst 250.000 kr. (som kan justeres efter konjunkturerne). Og et green card, hvor arbejdstilladelsen følger arbejdstageren, så personer mellem 18 og 59 år kan med en anerkendt bachelorgrad eller tilsvarende kvalifikationer (pointsystem) frit bosætte sig og arbejde i Danmark.

4/6


6. Skat Der Virker Radikale Venstre har med ”Skat Der Virker” fremlagt et udspil til ændringer i skatten, som øger arbejdsudbuddet. Det opnås bl.a. ved at forhøje grænsen for, hvornår man betaler topskat med 50.000 kr. Hermed vil næsten hver femte lærer og hver tiende sygeplejerske slippe for at betale topskat. I alt 355.000 personer vil få incitament til at arbejde lidt mere eller forblive på arbejdsmarkedet. Radikale Venstre foreslår endvidere, at beskæftigelsesfradraget øges. Dermed får alle, også personer med lave indkomster, noget ud af at være i arbejde. Herudover vil Radikale Venstre forbedre vilkårene for personer, som er på kanten af arbejdsmarkedet, med målrettede bonusinitiativer, der kan bringe dem i beskæftigelse. Det positive bidrag kommer fra et øget arbejdsudbud på 8-10.000 personer. Reformen er fuldt finansieret. Der er heller ingen midlertidig underfinansiering, idet Radikale Venstre udskyder reguleringen af skattegrænserne med yderligere ét år fra 2011 til 2012. 7. Oprydning i erhvervsstøtteordn erhvervsstøtteordningerne Der bliver i dag anvendt ca. 25 mia. kr. på forskellige erhvervsstøtteordninger. De fordeler sig med ca. 12 mia. kr. til direkte støtteordninger og med ca. 13 mia. kr. hvor udvalgte brancher opnår lempelser gennem skatten. Radikale Venstre har som et centralt mål, at væksten i økonomien skal øges. Det skal ske gennem forbedringer for små og store virksomheder. Men de nuværende erhvervsstøtteordninger er spredt på alt for mange formål – og ingen har overblik over hvad der virker. Radikale Venstre vil sanere erhvervsstøtten. I 2015 skal niveauet for erhvervsstøtte være reduceret med 5 mia. kr. Radikale Venstre vil samtidig etablere en Klimafond, der skal investere målrettet i virksomhedernes innovation og energiforbedringer, som er en vigtig konkurrenceparameter. Fonden på 3 mia. kr. er fuldt finansieret i Skat Der Virker. 8. Effektiviseringer og regelforenklinger Radikale Venstre vil forenkle og effektivisere overalt i den offentlige sektor. Det skal ske gennem øget digitalisering, reduktion i statens anvendelse af eksterne konsulenter, takstreform af det private sygehusvæsen og

5/6


gennemførelse af en ægte tillidsreform, hvor der luges ud i overflødige regler og dokumentationskrav. Radikale Venstre skønner mulighed for forbedringer på 3 ½ mia. kr. og vil senere anvise hvordan forbedringerne opnås. 9. Opgør med aldersbetingede ydelser Radikale Venstre vil gøre op med et af de helt store tabuer i det danske velfærdssystem. Mange overførsler ydes på baggrund af en dåbsattest, hvor en alder på 65 år automatisk udløser mimrekort, nedsat licens og adgang til billig hjemmeservice. Radikale Venstre præsenterer tre konkrete forslag til afskaffelse af ordninger, der favoriserer ældre, der er i stand til at forsørge sig selv: Radikale Venstre har foreslået , at den indføres brugerbetaling for den praktiske hjælp til rige ældre. Fremover skal ældre med indkomst ud over pensionen på mere end 281.000 kr. selv betale for hjælpen. Disse personer er i pensionssystemet i forvejen defineret som velhavende, idet pensionstillægget helt bortfalder ved sådanne supplerende indtægter. Forslaget vil i dag give mindst ¼ mia. kr., men beløbet vil vokse og fremtidige store udgifter undgås i takt med at der bliver flere og mere velhavende. Radikale Venstre vil følge op med andre forslag inden for bl.a. favorable ejendomsværdiskatter og boligydelse. 10. Fremrykning af finansieringselementer i Forårspakken Radikale Venstre vil rette op på den markante underfinansiering i regeringens skattereform frem mod 2015. I Forårspakken reduceres værdien af rentefradraget fra 33 ½ pct. til 25 ½ pct. i gennemsnit. Det skal foregå med en årlig nedsættelse på 1 procent point over 8 år.

Radikale Venstre vil indfase stramningerne hurtigere, således at rentefradraget og ligningsmæssige fradrag i stedet nedtrappes årligt med 2 procent point fra 2011 over 4 år. Det giver en forbedring på 3 mia. kr. i 2015 og er i tråd med det oprindelige forslag fra skattekommissionen.

6/6

En økonomisk genopbygningsplan: Sådan fyldes hullet i statskassen i 2015  

Velfærden er truet, når ingen ved hvor pengene til de fremtidige udgifter skal komme fra. For Radikale Venstre er der ingen tabuer i arbejde...

Advertisement