Page 1

Deradicalisering van plattelandsjongeren door jongeren

Deradicalisering op het platteland Polarisatie en radicalisering bedreigen de sociale samenhang en komen voor binnen alle bevolkingsgroepen en leefgebieden. Jongeren op het platteland zijn daarin geen uitzondering: op het platteland zijn er zelfs risicofactoren die deze radicale denkbeelden versterken. Verveling, laag opleidingsniveau, hoge jeugdwerkloosheid en weinig positieve contacten met andere bevolkingsgroepen kan de jongeren aanzetten tot radicalisering. Hoe gaat u als gemeente om met deze ontwikkeling? Hoe voorkomt u dat de jongeren in uw plattelandsgemeente radicaliseren? Een beproefde methode om radicalisering bespreekbaar te maken in een gemeente is het inzetten van peers, leeftijdsgenoten. Het bereiken van deze jongeren om zich in te zetten als peers is echter niet altijd gemakkelijk. Plattelands-jongeren.nl en MOVISIE helpen u daar graag bij. Deradicalisering door jongerenparticipatie Plattelandsjongeren.nl en MOVISIE begeleiden uw gemeente bij het inzetten van jongerenparticipatie. Jongeren worden ingezet om oplossingen voor deradicalisering te bedenken voor hun directe leefomgeving en voeren het daarna zelf uit. Dat doen de jongeren in een jongerenpanel en als peer-raadplegers. Per gemeente worden 6 tot 9 jongeren geworven. Om hen te werven, worden de netwerken van Plattelandsjongeren.nl ingezet. De jongeren krijgen een training in communicatie en interviewvaardigheden en worden ingelicht over culturele spanningen en radicaliseringsvraagstukken. In de training stellen de jongeren zelf een vragenlijst samen en nemen deze af bij minimaal 10 andere jongeren in de gemeente. Uit de resultaten van de afgenomen interviews kiezen de jongeren één knelpunt waar ze mee aan de slag gaan. Samen met hun jongerenpanel en deskundigen van MOVISIE en Plattelandsjongeren.nl bespreken ze mogelijke oplossingen en werken ze er één daadwerkelijk uit. Wat is het resultaat? In uw gemeente wordt het onderwerp radicalisering bespreekbaar gemaakt én aangepakt. Niet alleen op het niveau van professionals, ook bij de jongeren zelf. Jongeren doen, onder begeleiding, ervaring op met actief burgerschap. Ze worden geactiveerd om maatschappelijk actief te worden en krijgen de verantwoordelijkheid voor het vraagstuk polarisatie en radicalisering. En daardoor wordt de weerbaarheid van jongeren, die vatbaar zijn voor culturele spanningen en radicalisering, vergroot. Gemeenten en het jeugd- en jongerenwerk zijn nauw betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de oplossingen en daardoor ontstaat maatschappelijke binding. Meedoen? Plattelandsjongeren.nl en MOVISIE bieden gemeenten inhoudelijke begeleiding bij het inzetten van jongerenparticipatie op dit terrein en verkennen samen met de gemeente het vraagstuk. Het gaat hierbij om gemeenten in drie regio's: Zeeuws Vlaanderen, Oost Groningen en Noord Brabant. Per regio zullen twee gemeenten deelnemen. In vier maanden tijd, in 2010 of 2011, gaat uw gemeente aan de slag met jongerenparticipatie op dit thema. Gedurende de loop van het project zetten Plattelandsjongeren.nl en MOVISIE hun netwerken in om plattelandsjongeren maar ook sociale professionals te werven voor samenwerking. Gemeenten dienen naast personele, ook financiële ruimte te hebben om het project uit te kunnen voeren. Het minimum bedrag is €5.000,-. Dit bedrag is voor jongerenactiviteiten bedoeld. De begeleiding door Plattelandsjongeren.nl en MOVISIE wordt gefinancierd door ZonMw. Aanvullend daarop kunt u, ondersteund door MOVISIE, een aanvraag voor co-financiering indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011. Dit kan nog tot en met 2011. Meer informatie en aanmelden Heeft u interesse om deel te nemen? Of wilt u meer informatie of weten wat deelname precies inhoudt, neem dan contact op met Suzanne Borgharts van Plattelandsjongeren.nl en Mellouki Cadat van MOVISIE:

info@radicaaljong.nl

Plattelandsjongeren.nl—Bemuurde Weerd O.Z. 12 – 3514 AN Utrecht – T 030-2769869


Plattelandsjongeren.nl = is dĂŠ landelijke organisatie van, voor en door jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar wonende op het platteland en/of dorpskernen. Plattelandsjongeren.nl inspireert, motiveert en ondersteunt jongeren die actief willen bijdragen aan hun vrijetijdsinvulling en die van anderen in hun leefomgeving. Zij streeft ernaar om de leefbaarheid op het platteland te bevorderen.

Deradicalisering van plattelandsjongeren door jongeren  

Deradicalisering op het platteland Polarisatie en radicalisering bedreigen de sociale samenhang en komen voor binnen alle bevolkingsgroepen...

Deradicalisering van plattelandsjongeren door jongeren  

Deradicalisering op het platteland Polarisatie en radicalisering bedreigen de sociale samenhang en komen voor binnen alle bevolkingsgroepen...

Advertisement