Page 62

Numer 148 kwiecień 2014

W numerze: dr Rafał Szczęsny Pocztowe zasady doręczania na tle wybranych szczególnych zasad doręczania tzw. przesyłek urzędowych

2

Adrian Zaręba Pozycja stron w postępowaniu dowodowym procesu cywilnego w związku z nowelizacją art. 95 ustawy Prawo bankowe i art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych

12

Mirosław Siwiński Adresat faktury za świadczenie pomocy prawnej z urzędu – próba odpowiedzi

16

Prace nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

19

In the issue: Rafał Szczęsny, PhD Postal service rules against selected specific rules for the service of official mails

2

Adrian Zaręba he position of parties in an evidentiary hearing in a civil case in connection with the amendment to Art. 95 of the Banking Act and Art. 194 of the Investment Fund Act

12

Mirosław Siwiński The recipient of the invoice issued for legal aid - an attempt to answer

16

Works on the act amending the Advocates’ Profession Act and the Act on Legal Advisors

19

Tłumaczenie: Biuro Tłumaczeń ProSłowo

Rada programowa:

Jerzy Stępień – sędzia TK w stanie spoczynku prof. dr hab. Marek Bojarski prof. dr hab. Andrzej Kidyba dr Mirosław Pawełczyk prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Radca Prawny nr 148 / kwiecień 2014  

Radca Prawny nr 148 / kwiecień 2014  

Advertisement