Page 61

APLIKACJA

Kolokwia na aplikacji za pasem zięki obowiązującym od 2013 roku zmianom w regulaminie i programie aplikacji radcowskiej, kolokwia rozpoczną się już w czerwcu. O tym, jak mało czasu pozostało aplikantom do przygotowań świadczy również fakt, iż Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie opublikowała w ostatnich dniach marca wykaz pytań obowiązujących aplikantów podczas kolokwiów przeprowadzanych w formie ustnej. Zaliczenia całego roku szkoleniowego w trakcie aplikacji dokonuje się na podstawie zaliczeń z zajęć, przedłożenia zaświadczeń o odbyciu praktyk, uzyskanych opinii patrona, a także po otrzymaniu pozytywnych ocen z kolokwiów. Kolokwia na aplikacji są przeprowadzane po zakończeniu zajęć z poszczególnych przedmiotów w terminach od 1 czerwca do 15 grudnia z pominięciem okresu przerwy wakacyjnej. To dopiero drugi rok, kiedy kolokwia są rozplanowane w tak długim okresie. Przed zmianą regulaminu kolokwia rozpoczynały się dopiero 1 września, a kończyły najpóźniej 20 grudnia. Według aplikantów, którzy już w ubiegłym roku mieli rozplanowane terminy kolokwiów w ten sposób, taka zmiana pozwala lepiej przygotować się do poszczególnych zaliczeń i umożliwia efektywniejszą naukę z danego przedmiotu. Terminy kolokwiów wyznacza prezydium KRRP i podaje je do wiadomości aplikantów w sposób przyjęty w danej izbie, każdorazowo nie później niż na 45 dni przed wyznaczonym terminem. Częstą praktyką izb, jak np. OIRP w  Warszawie, jest publikowanie terminów Od 2012 roku aplikantów z całego kraju obowiązują takie same pytania na kolokwiach ustnych. Wykaz pytań na kolokwia ustne corocznie opracowuje zespół powoływany przez prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, z uwzględnieniem zakresu i struktury kolokwiów określonych w programie aplikacji. Zbiory pytań są ogłaszane najpóźniej 31 marca danego roku szkoleniowego. Zbiór pytań w 2014 roku obejmuje: 1) dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji: – pytania z zakresu prawa pracy (237 pytań) – pytania z zakresu ubezpieczeń społecznych (85 pytań) 2) dla kolokwiów przewidzianych w programie II roku aplikacji:

Rys. Kamil Strzyżewski

D

wszystkich kolokwiów, które odbędą się w danym roku szkoleniowym. – Takie rozwiązanie pomaga w rozsądnym rozłożeniu nauki na cały rok. Ułatwia także zaplanowanie wakacji czy urlopu w pracy przed samym kolokwium – mówi Anna, aplikantka II roku z Warszawy. Dodaje, że w ostatnim tygodniu marca Rada OIRP opublikowała terminy kolokwiów. Już w czerwcu czeka nas ustne kolokwium z prawa rodzinnego i napisanie apelacji z bloku karnego. Przypominają mi się czasy sesji egzaminacyjnej na studiach, która także odbywała się w czerwcu. Zgodnie z regulaminem odbywania aplikacji, kolokwia – p ytania z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (176 pytań), – p ytania z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego (51 pytań), – pytania z  zakresu prawa gospodarczego (266 pytań), – pytania z zakresu prawa spółek handlowych (86 pytań); 3) dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji: – pytania z zakresu prawa administracyjnego materialnego (278 pytań). Z wykazem pytań na tegoroczne kolokwia ustne aplikanci mogą się zapoznać na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych.

przeprowadza się w formie ustnej lub pisemnej, z czego przynajmniej jedno kolokwium na każdym roku szkoleniowym powinno odbywać się w formie ustnej. Należy także pamiętać, że – zgodnie z regulacjami przejściowymi związanymi ze zmianą programu i regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej – obecnie I oraz II rok zdaje kolokwia na nowych zasadach, natomiast aplikanci III roku zmierzą się z kolokwiami, które przewidywał poprzedni program. Podczas kolokwium pisemnego aplikanci będą mogli korzystać z tekstów aktów prawnych. Będzie to – oprócz własnej wiedzy – jedyne narzędzie pomocne w zdaniu kolokwium. Każdą pracę pisemną sprawdzi dwóch niezależnych członków komisji egzaminacyjnych powoływanych przez prezydium. Podczas kolokwium ustnego aplikanci muszą być przygotowani na to, że członkom komisji egzaminacyjnych przysługuje prawo zadawania aplikantom dodatkowych pytań w zakresie wiążącym się z wylosowanymi pytaniami. Aplikanci, którzy nie poradzą sobie ze zdaniem kolokwium, będą mieli możliwość przystąpienia do kolokwium poprawkowego, które przeprowadza się w takiej samej formie jak kolokwium w pierwszym terminie.

PO

Radca Prawny

5

Radca Prawny nr 148 / kwiecień 2014  

Radca Prawny nr 148 / kwiecień 2014  

Advertisement