Page 20

sposób myślenia zdającego i przedstawioną argumentację. Pani dziekan również widzi potrzebę wprowadzenia egzaminu ustnego. – Jednocześnie uważam, że egzamin pisemny nie wystarczy do weryfikacji umiejętności zdających. Powinien być także egzamin ustny choćby z zasad etyki wykonywania zawodu. Pokolenie młodych prawników można określić mianem pokolenia testów, a taki sposób sprawdzania wiedzy nie pozwala ani na naukę argumentacji, ani wypowiedzi, które to deficyty wychodzą dopiero przy reprezentacji klienta przed sądem. Z tym, że zadania pisemne muszą mieć odpowiedni stopień trudności, zgadza się również Danuta Ławniczak, wicedziekan OIRP we Wrocławiu ds. Aplikacji Radcowskiej. – Jestem członkiem komisji egzaminacyjnej z zakresu prawa gospodarczego. W tym roku zamiast spodziewanej umowy zadaniem z tego zakresu było sporządzenie pozwu lub opinii prawnej o niezasadności jego wniesienia. Przedstawiony stan faktyczny – złożony i poruszający wiele zagadnień prawnych – pozwalał sprawdzić posiadaną wiedzę i umiejętności aplikantów. Każda praca oceniana jest indywidualnie, a oceny uwzględniają przygotowanie aplikanta: znajomość przepisów prawa i umiejętność ich zastosowania w praktyce – podkreśla. Dodaje, że egzamin radcowski powinien składać się także z części ustnej, ponieważ umiejętność

należytego sporządzania prac pisemnych nie jest wystarczająca dla sprawdzenia przygotowania aplikanta do wykonywania zawodu radcy prawnego. Jak widać, rozmówcy są zgodni w kwestii przywrócenia ustnej części egzaminu. Warto dodać, że od 2016 r. dojdzie egzamin z zasad 20 Radca Prawny

wykonywania zawodu lub zasad etyki, jednak także w formie pisemnej. Zadanie będzie polegać na przygotowaniu opinii prawnej na podstawie akt lub przedstawionego stanu faktycznego.

Prawa rynku a etyka zawodowa Zapytaliśmy zdających również o plany zawodowe. Okazało się, że większość rozmówców pracuje na etacie bądź w kancelariach i w najbliższej przyszłości, oczywiście po zdanym egzaminie, nie zamierza zakładać własnej kancelarii. Wydaje się, że młodzi prawnicy patrzą realnie,

biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku usług prawniczych. – Od dwóch lat są problemy z wchłonięciem tak dużej liczby prawników, którzy pomyślnie zdali egzamin radcowski. Wielu stara się o etaty. Sporo młodych radców zgłasza się do sądu z wnioskiem o przyjęcie na stanowisko asystenta

sędziego. Niektórzy zgłaszają się do urzędów pracy jako bezrobotni. Inni, próbując swoich sił na rynku, starają się za wszelką ceną przyciągnąć klientów, łamiąc przy tym zasady etyki wykonywania zawodu. Niewątpliwie znalezienie sobie miejsca na rynku przy stale rosnącej konkurencji będzie coraz trudniejsze – podkreśla radca prawny Zbigniew Szychowski. Zmaganie się z konkurencją, być może, wymusi pewne zmiany z punktu widzenia zasad etyki. – Przy tak ogromnej konkurencji zasady etyki wykonywania zawodu ulegają nadwyrężaniu, zwłaszcza w zakresie sposobu informowania oraz pozyskiwania klientów – zwraca uwagę Michał Korwek, dziekan OIRP w Olsztynie. – Z drugiej strony, nie można nie zauważyć, że radcom prawnym przychodzi konkurować nie tylko między sobą, ale także z grupami zawodowymi nieskrępowanymi żadnymi zasadami etycznymi, np. z firmami windykacyjnymi czy ubezpieczeniowymi oraz prawnikami bez tytułu zawodowego. Trzeba zatem pomyśleć, w jaki sposób na racjonalnych zasadach, nie naruszając godności zawodu, móc się reklamować, aby nie stać na straconej pozycji wobec tego rodzaju konkurencji. Obecne zasady etyki ograniczają możliwości informowania oraz pozyskania klientów i jednocześnie są nieprecyzyjne – podkreśla dziekan OIRP w Olsztynie. Innego zdania jest Jowita Pilarska-Korczak, dziekan OIRP w Zielonej Górze. – Wprawdzie konkurencja na rynku usług prawniczych zwiększa się, jednak nie należy liberalizować zasad etyki. Trzeba utrzymać etos zawodu, nie ulegać amerykanizacji rynku. Radcowie prawni nie powinni korzystać z usług pośrednictwa w zdobywaniu klientów przez agentów, ponieważ nasza działalność nie może i nie powinna sprowadzać się do roli sprzedawców – akcentuje Jowita Pilarska-Korczak. Młodzi prawnicy będą musieli zastanowić się również i nad tym problemem.

Zdjęcia: Jacek Barcz

praktyka

Radca Prawny nr 148 / kwiecień 2014  

Radca Prawny nr 148 / kwiecień 2014  

Advertisement