Page 19

praktyka

Michał Korwek, dziekan OIRP w Olsztynie. – Poza tym zadania nie powinny budzić wątpliwości, na egzaminie powinny znaleźć się tylko takie zadania, co do których nie ma rozbieżności w orzecznictwie – podkreśla. Dodaje, że egzamin wyłącznie pisemny w obecnej postaci jest egzaminem typowo praktycznym. – W mojej ocenie, egzamin testowy, który obowiązywał, mobilizował aplikantów do nauki w szerszym zakresie, pozwalał na ocenę ich ogólnej wiedzy prawniczej. Stąd widziałbym potrzebę zastanowienia się nad przywróceniem testu – uważa dziekan OIRP w Olsztynie. – W opinii egzaminowanych, egzamin był trudny, szczególnie w zakresie prawa cywilnego i prawa gospodarczego. Podobny pogląd prezentuje Zbigniew Tur, dziekan poznańskiej izby – wskazuje Tomasz Działyński, rzecznik prasowy OIRP w Poznaniu. – Przykładem niech będzie kazus z prawa gospodarczego, w którym mocno zróżnicowana była wartość przedmiotu Chętni do egzaminów zawodowych: adwokackiego i radcowskiego, w tys.

Opinie są podzielone Z oceną zdających zgadzają się niektórzy przedstawiciele władz samorządu oraz niektórzy członkowie komisji egzaminacyjnych. – Wprawdzie egzamin nie obejmował już testu, ale za to część pisemna egzaminu, zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego, była zbyt skomplikowana. Zdający musieli uporać się z tym zadaniem w ciągu sześciu godzin, podczas gdy przy tak rozbudowanym stanie faktycznym kilkanaście godzin na podołanie takiemu zadaniu mogłoby okazać się niewystarczające – stwierdza

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

sporu, co ma przecież wpływ na właściwość sądu. Z komentarzy uzyskanych od aplikantów wiem, że były osoby, które przez wiele godzin siedziały na pustą kartką. Słyszałem także, że ktoś odniósł do komisji egzaminacyjnej czystą kartkę. Na pewno egzamin polegający na rozwiązywaniu zadań powinien pozostać, niemniej wydaje się, że właściwszą formą egzaminu byłby także egzamin ustny, na którym obok przygotowania merytorycznego można zaprezentować także swoje umiejętności w zakresie wypowiedzi – podsumowuje rzecznik. – W mojej ocenie, tegoroczny egzamin był nieco trudniejszy w porównaniu z ubiegłorocznym – zgadza się radca prawny Zbigniew Szychowski, członek Komisji Egzaminacyjnej nr 1 w Gdańsku. – Natomiast rezygnacja z testów była słuszna, ponieważ – moim zdaniem – nie były miarodajnym sprawdzianem przydatności do wykonywania zawodu. Dla takiej oceny konieczny jest bezpośredni kontakt ze zdającymi, co pozwoli ocenić tok ich rozumowania czy umie-

Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego uzyskało 2013 r. – 3506 spośród 4842 zdających (tj. 72,4%). 2012 r. – 1282 spośród 1755 zdających (tj. 73%). 2011 r. – 2111 spośród 3109 zdających (tj. 67,9%). Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało 2013 r. – 1927 osób spośród 2586 zdających (tj. 74,4%). 2012 r. – 471 osób spośród 622 zdających (tj.76%). 2011 r. – 1176 osób spośród 1413 zdających (tj. 83,2%).

jętność wyjścia z popełnionego błędu – przyłącza się do głosu za przywróceniem części ustnej egzaminu.

Egzamin ustny na tak W kwestii oceny poziomu egzaminu są i odmienne zdania. – Tegoroczny egzamin nie był trudny. W tym roku odbył się w zmienionej formie, bowiem nie było już testu, który obejmował wiele działów prawa, w tym prawo europejskie. Zatem absolwenci mieli więcej czasu na przygotowanie się do egzaminu pisemnego. Egzamin powinien być o takim stopniu trudności, aby można było sprawdzić przygotowanie zawodowe profesjonalnych pełnomocników – podkreśla Danuta Koszyk-Ciałowicz, dziekan OIRP w Krakowie. – Uważam, że powrót do egzaminu w formie ustnej z jakiejś dziedziny prawa byłby bardzo pomocny przy weryfikacji nie tylko wiedzy, ale także umiejętności absolwentów do zwięzłego formułowania stanowiska. Jednakże przy takiej liczbie zdających trudne byłoby to do zrealizowania zwłaszcza w dużych izbach. W nawiązaniu do obowiązującej formy pisemnej egzaminu radcowskiego, krakowska OIRP zorganizowała, w tym roku po raz pierwszy, konkurs krasomówczy, aby zachęcić aplikantów radcowskich do zaprezentowania swoich umiejętności oratorskich. Umiejętność ustnego formułowania żądań, wniosków i oświadczeń jest niezbędna radcy prawnemu jako profesjonalnemu pełnomocnikowi również w postępowaniu przed sądami. Niestety, i tutaj odchodzi się od zasady „ustności” na rzecz wymiany pism procesowych – zwraca uwagę. – W mojej ocenie, zadania egzaminacyjne nie nasuwały wątpliwości, należało tylko dokładnie przeczytać stan faktyczny – stwierdza Jowita Pilarska-Korczak, dziekan OIRP w Zielonej Górze, zastępca przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w Zielonej Górze. – Przy sprawdzaniu pracy należy wziąć pod uwagę

Zdjęcia: Jacek Barcz

i trudno było w ciągu sześciu godzin znaleźć właściwe rozwiązanie – mówi Joanna z Warszawy (po aplikacji). – Co do zadania z prawa cywilnego niemal każdy miał inną koncepcję, nawet niektórzy członkowie komisji egzaminacyjnej mieli wątpliwości, jakie wybrać rozwiązanie – podkreśla Michał z Pruszkowa (po aplikacji). Monika spod Warszawy (po aplikacji) także potwierdza, że zadanie z prawa cywilnego było za trudne, złożone ze zbyt wielu wątków. Mniej problemów mieli zdający z zadaniami z prawa karnego, administracyjnego i gospodarczego. Zadanie z prawa karnego rozmówcy ocenili jako średnio trudne. Z prawa gospodarczego spodziewali się sporządzenia projektu umowy. W tym roku, jak już wspomniano, zamiast umowy do napisania był pozew. – Zadanie z prawa gospodarczego też nie było łatwe, stwarzało wątpliwości w kwestii naliczenia odsetek – twierdzi Sławomir z Siedlec (po aplikacji). W Warszawie po zadaniu z prawa cywilnego trzy osoby zrezygnowały z kontynuacji egzaminu.

Radca Prawny 19

Radca Prawny nr 148 / kwiecień 2014  

Radca Prawny nr 148 / kwiecień 2014  

Advertisement