Page 1

UNLOCK THE FUTURE. TOGETHER.

Sessies Strategisch Plan Sessies worden in het Nederlands aangeboden, Engelstalige deelnemers zijn meer dan welkom!

UNLOCK THE FUTURE. TOGETHER.


Thema 10: Profilering Maandag 10 december| 12:20 - 14:20 uur | Theaterzaal C

Universiteiten moeten een duidelijk profiel kiezen en vervolgens minder goede onderdelen afbouwen, ten minste, dat is wat veel wetenschappers en bestuurders bepleiten. Want met een sterke focus zou je als universiteit je drieledige rol van (a) het geven van onderwijs, (b) het doen van wetenschappelijk onderzoek, en (c) de kennisoverdracht en maatschappelijke dienstverlening beter kunnen vervullen. Is voor ‘kleine’ Nederlandse universiteiten specialisatie de enige manier om succesvol te zijn? Nee, in de praktijk blijkt dat ook universiteiten met een breed profiel, maar met een gericht beleid van investeringen in toponderzoek, het ook goed doen. Moeten we de Radboud Universiteit profileren als een brede

hun middelen uit verschillende bronnen:

universiteit die op veel gebieden top is? Zo ja, wat zijn dan die

• 1e geldstroom: de rijksbijdrage in de vorm van een lumpsum,

gebieden, of zit het juist in de aanpak: uitmuntend onderwijs en

voor alle universitaire activiteiten rondom onderwijs en

onderzoek op dat gebied; ‘societal impact’; en de hele keten in

onderzoek.

onderzoek, dus van heel goed fundamenteel onderzoek tot en met

• 2e geldstroom: middelen die universiteiten ontvangen van de

de ontwikkeling (en soms implementatie) van interventies?

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO) en de KNAW voor de uitvoering van

Er zijn ook wetenschappers die bovenstaande vraag met ‘ja’

onderzoeksactiviteiten en voor onderzoeksfaciliteiten.

beantwoorden. Maar als we voor de Radboud Universiteit

• 3e geldstroom: financiering van derden voor onderwijs en

topgebieden profileren, hoeveel dan en welke? Op dit moment

onderzoek.

wordt het Nederlandse onderwijslandschap gekenmerkt door:

• Collegegelden die betaald worden door studenten.1

• 6 brede universiteiten (Leiden, Utrecht, Groningen, Nijmegen

Als algemene universiteit trekt de Radboud Universiteit veel

en twee in Amsterdam), die onderwijs en onderzoek doen over

tweede en derde geldstroom middelen aan. Tweede (8%) en derde

de volle breedte van het wetenschappelijke spectrum.

(32%) geldstroom maken samen ongeveer 40% van de begroting

• 7 smalle(re) universiteiten die zich beperken tot één of enkele

van de universiteit uit.

gebieden (de technische universiteiten in Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen en de universiteiten van Rotterdam,

Moet de Radboud Universiteit zich sterker profileren met

Tilburg en Maastricht).

haar topgebieden in onderzoek om daarmee meer kans te

• De Open Universiteit in Heerlen.

maken op financiering uit de tweede en derde geldstroom? En wat zijn dan de consequenties van zo’n profilering voor

Profilering ten behoeve van financiering?

de breedte van ons onderwijs en onderzoek? Heb jij hier

Een heldere profilering kan bijdragen aan het aantrekken van

ideeën over? Kom naar de sessie op maandag 10 december

financiering voor onderwijs en onderzoek. Universiteiten krijgen

12:20 – 14:20 uur.

1. Bron: https://www.scienceguide.nl/media/945509/def_rath_feiten_en_ cijfers_wtlowres.pdf

Sessies Strategisch Plan Thema 10  
Sessies Strategisch Plan Thema 10