Page 1

Radboud Magazine nr. 53 september 2017

‘Groene’ directeur Kevin Rijke

Zelfs zijn maatpak is duurzaam

Overlast van ­studentenkamers Bezorgde burger in debat met student

Exit Bas Kortmann Jurist en rector blikt terug

Malariadeskundige luidt noodklok Levensgevaarlijke mug rukt op


de introductieweek vormde begin september de aftrap van het academisch jaar. een op elke vijf nieuwe studenten komt inmiddels uit het ­buitenland.

radboud magazine nr. 53 BIJ DIT NUMMER | VERENGELSING Je hoort het overal: bij de koffieautomaat, in de collegezalen, op het toilet. Studenten spreken Engels. Het valt meer en meer op. Kan ook niet anders, want dit jaar komt een op de vijf eerstejaars uit het buitenland. De academische wereld is een mondiale en die trend zal zich alleen maar voortzetten. Een goed voorbeeld van internationalisering is de documentaire Mosquito, die Discovery maakte over het gevaarlijkste dier ter wereld, de mug. De Nijmeegse entomoloog Bart Knols doet al jaren onderzoek naar de bestrijding van deze overbrenger van ziektes op verschillende con­ tinenten en speelt een rol in de film. Net als Bill Gates waarschuwt hij voor de dodelijke

gevolgen van het oprukken van de mug als de mens niet ingrijpt. In Radboud Magazine vertelt hij over het gevaar en over zijn werk. Wie de grens oversteekt is uiteraard gebaat bij een mondje Engels, en dat de universiteit werk maakt van het verengelsen van haar ­onderwijs is niet zo gek. Maar overdrijf het niet. Die waarschuwing kwam deze zomer van de KNAW. De Academie voor Wetenschappen waarschuwt dat universiteiten in hun onder­ wijs onze moerstaal moeten koesteren, en goed moeten kijken voor welke studies Engels nodig is. Immers, de bulk van de ­afgestudeerden gaat de grens helemaal niet over en zoekt werk en leven in eigen land.


Inhoud Bijna 3.400 ­studenten startten eind augustus de introweek Fotoverslag vanaf pagina 25

6 Alumnus Kevin Rijke gaat voor duurzaamheid 11 Boekenrubriek: speurtocht naar de kunst van de koorbanken 12 KNAW waarschuwt voor ­oprukken Engelse taal

36 Oud-rector Bas Kortmann ­koestert de academische ­vrijheid

Neem bedrijfskundige Kevin Rijke, die inmid­ dels is geland als directeur van een bedrijven­ park dat ernaar streeft het duurzaamste van Nederland te zijn. “Ik ben niet zo van de ­theorieën”, vertelt hij. In ons interview komt een doener tevoorschijn, voeten op de grond, handen uit de mouwen en er valt nauwelijks een woord Engels. Eén zin om precies te zijn: What’s in it for me? Voor Rijke kan duurzaam­ heid niet praktisch genoeg zijn. Van wind­ molens plaatsen tot elektrisch rijden: hij doet er alles aan om de wereld een beetje groener te maken. Om te beginnen op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Annemarie Haverkamp, hoofdredacteur

46 Derde editie wetenschaps­ filmfestival InScience

“Het is wachten tot er een echt gevaarlijk virus ontsnapt.” Medisch entomoloog Bart Knols Pagina 20

foto: marjolein van diejen

18 Vrienden voor het leven: Willem de Vries en Joost Ankone


4

radboud magazine 53

nieuws RADBOUD UNIVERSITEIT

Minister bezorgd over toenemende prestatiedruk foto: bert beelen

minister bussemaker, naast wilma de koning van het universiteitsbestuur

‘IK DURF TE STELLEN DAT WE GEEN BREXIT ZOUDEN HEBBEN ALS DE BRITTEN TWEE KEER ZOVEEL ­ZOUDEN REIZEN.’ HOOGLERAAR SOCIALE EN CULTUURPSYCHOLOGIE AP DIJKSTERHUIS, NRC 24 EN 25 JUNI

ONDERWIJS

Universiteit zet ‘geluk’ in de ­etalage foto: maerten prins

Met de nieuwe cursus ‘Gelukkig zijn, kun je dat leren?’ bundelt de Radboud Universiteit haar expertise op het terrein van geluk.

Filosoof Hans Thijssen, coördina­ tor van de cursus, wijst op de actualiteit van het thema, gezien onder meer de niet aan te slepen zelfhulpboeken over geluk. “Ook binnen de filosofie is er veel aan­ dacht voor. Sterker, de westerse filosofie begon in feite als een soort hulpmiddel om mensen gelukkig te maken. Pas later nam religie die rol over, met als ver­ schil dat het christendom het echte geluk heeft verplaatst naar de dood.” Volgens Thijssen past het thema goed bij de katholieke identiteit van de Radboud Uni­ versiteit: “Gingen we vroeger elke dag naar de mis, nu is er een andere manier om gestalte te geven aan de identiteit van de universiteit, namelijk door aan­ dacht te schenken aan grote levensvragen.” Ook alumni kunnen dit jaar intekenen op een cursus over geluk, verzorgd door Hans Thijssen. Zie pagina 40, cursussen van HOVO. ONDERZOEK

Vrijwilligers halen veel energie uit Vierdaagse foto: bert beelen

Demissionair minister Jet ­Bussemaker was maandag 4 ­september een van de sprekers bij de opening van het academisch jaar aan de Radboud Universiteit. Het thema van de opening – geluk – zette de minister aan tot de waarschuwing dat het geluk lijdt onder de prestatie­ druk. Die neemt voor studenten almaar toe, wat volgens de minis­ ter niet moet doorslaan. “Wat mij stoort, is dat iedereen alleen maar hogerop wil. Met een vwodiploma wil iedereen naar de uni­ versiteit. Een mbo-diploma zou niet goed genoeg zijn, terwijl dat ook een prima diploma is. Het is belangrijker om de juiste student op de juiste plek te krijgen.” Volgens Bussemaker moeten de opleidingen niet alleen een leverancier van werknemers zijn, maar ook een plek die ruimte biedt voor “zelfontplooiing en maatschappelijke betekenis. De overheid moet de randvoorwaar­ den creëren waarmee het even­ wicht tussen prestaties en geluk in stand blijft”, aldus de minister.

tekst: paul van den broek

Mensen die als vrijwilliger aan de Vierdaagse meewerken, halen daar veel energie uit. Dat blijkt uit onderzoek van sociologen Koen Breedveld en Hidde Bekhuis van de Radboud Universiteit. De vrij­ willigers investeren gemiddeld 110 uur in de Vierdaagse en daar krijgen ze veel voor terug: 62 procent doet bij het evenement nieuwe vrienden op, ruim de helft noemt de Vierdaagse zijn

lust en zijn leven en driekwart beleeft het als een familie. Even­ eens driekwart voelt zich door het meewerken gewaardeerd, terwijl 86 procent zich maat­ schappelijk nuttig voelt. Een leer­ effect is er ook: zeven op de tien vrijwilligers doen nieuwe vaar­ digheden of kennis op. Breed­ veld: “Het onderzoek geeft een goed beeld van wat het vrijwilli­ ger-zijn bij de Vierdaagse bete­ kent: voor de maatschappij, maar ook voor de mensen zelf. Mede door hun inzet voelen ze zich gelukkig en gezond.” OPLEIDINGEN

Veel Nijmeegse opleidingen in de lift

Het aantal eerstejaars in Nijme­ gen neemt al enkele jaren toe, en op basis van de voorlopige aan­ meldingscijfers zit de universiteit ook dit jaar in de lift. Bijna over de hele linie schrijven de oplei­ dingen groene cijfers. Een van de opvallendste stijgers is de studie pedagogiek, met zo’n tweehon­ derd eerstejaars, ruim twee keer zoveel als vorig jaar. “We zijn uit het dal gekropen”, zegt hoog­ leraar en onderwijsdirecteur Anna Bosman. Een van de oor­ zaken van de groei is volgens haar de aantrekkende arbeids­ markt voor pedagogen. Ook het bewuster kiezen kan een rol ­spelen, vermoedt Bosman. “De keuze wordt mogelijk steeds vaker afgestemd op welke studie in de Keuzegids de beste is, en Nijmegen staat daarin al een paar jaar bovenaan.” Een deel van de nieuwe aanwas volgt bij pedagogiek de nieuwe studie­ variant die opleidt voor docent in het basisonderwijs. Met die nieuwe studie komt Bosman tegemoet aan de volgens haar groeiende behoefte aan acade­ misch gevormde docenten.


kort nieuws

september 2017

5

in de media hoogleraar invasieve exoten rob leuven

Het gevaar van de Japanse duizendknoop MEDISCH ONDERZOEK

Alzheimereiwitten hopen op door verstoorde slaap

PROTEST

MEDISCH ONDERZOEK

Onderzoekster Simona Cristescu heeft samen met andere onder­ zoekers in het Radboudumc een nieuwe toepassing gevonden voor het opsporen van schade­ lijke stoffen in ademlucht. De nieuwste vinding betreft het detecteren van etheen, die men­ sen blijken uit te ademen bij een bacteriële infectie. Etheen komt

veel eerder aan het licht dan andere stoffen die op een infec­ tie wijzen, zoals stresshormonen. Deze tijdwinst kan voor een ­patiënt op de intensive care het verschil betekenen tussen leven en dood. Dankzij het Nijmeegse onderzoek is inmiddels een appa­ raat op de markt gebracht dat ziekenhuizen gebruiken voor het meten van uitademings­ lucht, een nauwelijks belastende techniek.

Acties bij opening academisch jaar in Nijmegen Zowel studenten als medewer­ kers grepen op 4 september de komst van demissionair minister Jet Bussemaker aan om actie te voeren bij de opening van het academisch jaar. Studentenvak­ bond AKKU vroeg om aandacht voor het leenstelsel, dat Busse­ maker in 2015 heeft ingevoerd. Volgens de studenten werpt de vrees voor studieschulden een dam op om te studeren. “Dat juist onder haar bewind de toe­ gankelijkheid is afgenomen, is zout in een open wond”, aldus AKKU-voorzitter Floris Boone. Volgens hem worden kwetsbare groepen in de samenleving het hardst geraakt. “Het onderwijs is

er voor iedereen en we moeten er als samenleving voor zorgen dat het ook voor iedereen toe­ gankelijk is.” De actie van de medewerkers stond in het teken van werkdruk. Volgens de vak­ bond voor de wetenschap VAWO verrichtte het universitair perso­ neel in 2016 voor een kleine 300 miljoen euro aan onbetaald over­ werk: in avonden, weekends en vakanties. foto: bert beelen

Infecties ­opsporen door adem te meten

Kapittelweg in Nijmegen had gesignaleerd en zich afvroeg of er een meldpunt was. Ik pleit voor een deltaplan voor de aanpak van gevaarlijk invasieve exoten. Er is een lijst van de EU waar 49 planten en dieren opstaan, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. In Nederland zitten de rivieren bijvoorbeeld vol met de zwartbekgrondel, een vis die niet op de lijst staat. Die grondel is via Donau en Rijn naar hier gekomen en heeft in Neder­ land geen natuurlijke vijanden; door zijn vraatzucht neemt hij het leven onder water over en verdringt de bedreigde rivierdonderpad. Omdat deze vis uit de buurt van de Zwarte Zee in sommige lidstaten inheems is, komt hij niet voor op de lijst, en worden vanuit de EU dus geen maatregelen ­genomen om hem te beteugelen. In Nederland moeten waterschap­ pen, gemeenten en particuliere terreinbeheerders veel beter samenwerken in de strijd tegen invasieve soorten. Doen we dat niet, dan is de economische en ecologische schade enorm.”

foto: bert beelen

“Nadat de berichten in de media waren verschenen, kreeg ik verschillende casussen toegestuurd via de mail. De meest schrijnende was van mensen die een huis hadden gekocht waarvan het fundament al was gelegd. Ze waren er pas daarna achter gekomen dat het terrein was begroeid met de Japanse duizend­ knoop, een invasieve soort die funest is voor je fun­ dering en zich heel moeilijk laat uitroeien. De kopers vroegen mij wat ze nog konden doen. Gelukkig droeg de publiciteit er ook aan bij dat de betreffende gemeente zich bewust was van haar verantwoorde­ lijkheid – in dit geval was de grondtransactie via de gemeente gelopen – en bereid was mee te denken over een oplossing. Media-belangstelling helpt om het probleem dat ik aankaart onder de aandacht te brengen. Er mailde ook iemand die de Japanse duizendknoop langs de

foto: dick van aalst

Gebrekkige diepe slaap leidt tot een toename aan amyloïd-bèta in de hersenen, een eiwit dat gekoppeld is aan de ziekte van Alzheimer. Onderzoekers van het Donders Instituut van de Radboud Universiteit maakten deze zomer – samen met weten­ schappers uit de Verenigde Sta­ ten – hun bevindingen kenbaar in het toonaangevende tijdschrift Brain. Normaal gesproken stijgt overdag de hoeveelheid amyloïdbèta in het brein, om tijdens de slaap weer te dalen. Om die reden kan slaapgebrek leiden tot ophoping van de eiwitten. Het onderzoek laat weliswaar zien dat verminderde slaapkwali­ teit leidt tot een toename van eiwitten, maar er is nog geen antwoord op de vraag of meer of beter slapen het risico op ­Alzheimer verlaagt. Onderzoeker Jurgen Claassen: “Goede slaap heeft op andere gebieden al bewezen gezondheidseffecten en er zijn goede behandelingen voor slaapstoornissen. Nu blijkt dat langdurig slaapgebrek kan leiden tot amyloïdstapeling, geeft dat ons meer inzicht in de oorzaken en preventie van Alzheimer.”

Rob Leuven hield begin september zijn oratie. Onder meer het Reformatorisch Dagblad, Noordhollands Dagblad en diverse vakbladen schreven over zijn oproep voor een masterplan om schadelijke planten en dieren te bestrijden. Een uitzending van Vroege Vogels staat op stapel.


6

radboud magazine 53

Kevin Rijke wil de groenste


interview

september 2017 Bedrijfsbezoek Industriepark Kleefse Waard

Speciaal voor Alumni Benefit Card-houders organiseert de Radboud Universiteit op vrijdag 13 oktober van 15.30 tot 18.30 uur een bezoek aan Industriepark Kleefse Waard. Directeur Kevin Rijke en hoogleraar Jan Jonker (gespecia­ liseerd in duurzaam ondernemen) geven een presentatie. Aansluitend is er een borrel. Aanmelden kan vóór 2

­ ktober via info@alumni.ru.nl. Bij overmatige belang­ o stelling zal deelname geschieden op basis van loting.

altijd zijn

7


8

radboud magazine 53

Industriepark Kleefse Waard moet binnen tien jaar het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland zijn. De man die de kar trekt, is de pragmatische Kevin Rijke (34), alumnus bedrijfskunde. Hij is geen idealist en geen ­actievoerder. “Wil je dat iets een succes wordt, dan moet je focussen op what’s in it for me?” tekst: annemarie haverkamp | foto: erik van ’t hullenaar

K

evin Rijke draagt een maatpak waar statiegeld op zit. Voordat hij het deze ochtend aantrok, douchte hij zich met water uit zijn eigen zonneboiler. In zijn hybride auto reed hij daarna vanuit zijn woonplaats Molenhoek naar Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Rijke is directeur van IPKW, een industriecomplex dat vroeger van AkzoNobel was. Sinds 2003 is het in handen van vastgoedfamilie Schipper Bosch en intussen telt het zo’n zeventig huurders die hun brood verdienen in de duurzaamheidsindustrie. Rijke heeft een heldere missie: het duurzaamste industriepark van Nederland worden. Wanneer? Binnen tien jaar, uiterlijk. Hij is al een eind op weg, zegt hij. Zo’n tien procent van de medewerkers op het park rijdt elektrisch. “Dat komt doordat we een parkeerplaats met vijftig laadpunten hebben aangelegd. Zo verlagen we de drempel om een elektrische auto te nemen. Mensen hoeven thuis geen laadpaal te hebben.” De laadfaciliteiten werden geleverd door een bedrijf in slimme laadoplossingen dat zich heeft gevestigd op het terrein. Een andere huurder ontwierp het design van de sockets. Zo ziet de directeur het ’t liefst: bedrijven zoeken elkaar op, versterken elkaar en delen de faciliteiten van Kleefse

In 2015 kreeg IPKW van minister Plasterk de Gouden Piramide, een landelijke prijs voor ‘inspire­ rend opdrachtgeverschap in de (landschaps)architectuur, ste­ denbouw, infrastructuur en ruim­ telijke ordening’. Uit het juryrap­ port: ‘Met Industriepark Kleefse Waard is een nieuwe standaard gezet voor bedrijventerreinen.’ De jury roemde vooral de manier waarop de historische gebouwen waren gemoderniseerd en de inrichting van het park, evenals de visie op het samenbrengen van bedrijven in de duurzame industrie.

Waard. Tijdens een wandeling langs de oude industriehallen geeft Rijke uitleg: in deze hoek komt een zonneveld; voor 30.000 zonnepanelen op de daken is net subsidie binnen. In dit bedrijf worden petflessen gerecycled, hier maken ze waterstoffabriekjes met afnemers tot in China. De gebouwen zijn zo herontwikkeld dat ze energielabel A hebben en ze zijn ‘verhipt’. Voor een kolos van donkere steen staat een terras met feloranje stoelen. “Het restaurant”, duidt Rijke. “Als je wilt dat ondernemers gaan samenwerken, moet je ervoor zorgen dat ze elkaar treffen.” Om die reden kun je je hier ook opgeven voor een uurtje gratis bootcamp in het groen of gebruikmaken van de (elektrische) deelauto. De bedoeling is dat al het afval van alle bewoners ­binnenkort op het terrein zelf wordt ingezameld en gerecycled: gft-afval wordt compost om het groen mee te bemesten en van het plastic kan een lokaal bedrijf weer een bankje of een verkeersbord maken. juiste bagage Rijke is een praktische jongen. Tijdens zijn studie bedrijfskunde in Nijmegen besteedde hij meer tijd aan besturen en werken – hij zat onder meer in de introductiecommissie en was bedrijfsleider van discotheek Inferno op Plein 1944 – dan aan studeren. “Ik ben niet zo van de theorieën en de boeken”, zegt hij als we plaatsnemen aan een grote vergadertafel in de voormalige AkzoNobel-directeurskamer. Toch bracht hij de eerste vier jaar van zijn werkzame leven door op de Radboud Universiteit. Hij werkte als assistent van duurzaamheidshoogleraar Jan Jonker. “Ik kwam bij


interview

hem terecht via een afstudeeropdracht. Hij zocht studenten die konden werken aan het opbouwen van een community of practice voor maatschappelijk verantwoord ondernemen-professionals over de hele wereld. Mensen moesten elkaar daar kunnen treffen en ervaringen kunnen uitwisselen. Dat sprak me wel aan.” Het was Rijke’s eerste kennismaking met het thema duurzaamheid. Als zoon van een ondernemer was het vooral de zakelijke kant die hem interesseerde. “Wil je dat iets een succes wordt – willen we de opwarming van de aarde tegengaan – dan moet je focussen op what’s in it for me? Want zo denken mensen en zo denken bedrijven.” Rijke is geen idealist en geen actievoerder. “Ik zal nooit tegen mijn vrienden zeggen: je moet elektrisch gaan rijden want dat is beter. Maar ik heb een half jaar een Tesla gereden en dan laat ik ze wel ervaren hoe dat is. Het rijdt gewoon lekkerder.” Na zijn jaren op de universiteit begon hij voor zichzelf als adviseur op het gebied van duurzaam ondernemen. Toen hij werd gevraagd als directeur van Industriepark Kleefse Waard was hij 31. Hij had de juiste bagage: enthousiasme voor innovatieve ideeën en gevoel voor samenwerking met de gemeente of provincie als het gaat om het bedenken van duurzame energie-oplos­ singen. “Binnenkort komen op ons terrein vier grote windmolens te staan”, vertelt hij met gepaste trots. “De eerste vier van Arnhem.” Samen met die gemeente heeft hij ook geregeld dat zijn terrein plek biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want een baan bieden aan werknemers die het zelfstandig niet redden, hoort ook bij duurzaamheid, is zijn overtuiging. “Wij vinden dat we daar een taak hebben, hier kunnen we iets doen voor de maatschappij. Momenteel hebben we drie mensen in dienst: bij de receptie waar je het park op rijdt, in het restaurant en bij de technische dienst. Ze worden hier begeleid en het is natuurlijk het mooist als ze kunnen doorstromen naar een reguliere functie.” Een samen-

september 2017

werking met een zorgboerderij staat eveneens op stapel: drie keer in de week kunnen mensen met een beperking voor hun dagbesteding terecht op IPKW. Die sociale kant heeft hij dan weer van zijn moeder, denkt Rijke. Hij noemt haar “de liefste vrouw die ik ken”. Vandaag past ze op zijn zoontje van vier maanden. Via een appje laat ze weten dat de baby zich zojuist voor het eerst van rug naar buik heeft gedraaid. goede voorbeeld Hoe ziet Rijke de toekomst van duurzaamheid in Nederland? Er komen steeds meer voorbeelden van bedrijven die inspirerend bezig zijn, zegt hij. Kijk naar Tony’s Chocolonely. “Die chocoladerepen zijn

“Een elektrische auto rijdt g ­ ewoon lekkerder”

9


interview

10 radboud magazine 53

echt fantastische producten, voortgekomen uit het idee dat we af willen van chocolade die op een verkeerde manier wordt gemaakt. Tony’s Chocolonely is ontploft – iedereen wil het hebben. Een product als de Dopper [populaire duurzame waterfles, red.] is ook zo ontstaan.” Of neem Interface, een producent van tapijttegels die afgedankte visnetten gebruikt als garen. “Waar ik ook erg enthousiast van word, is zo’n project van Boyan Slat, de Nederlandse uitvinder die het

Levensloop Geboren: Emmeloord, 1983 | ­Studie: bedrijfskunde in ­Nijmegen | Loopbaan: wetenschappelijk assistent hoogleraar Jan Jonker (Radboud Universiteit), ­daarna zelfstandig adviseur duurzaam ondernemen en sinds 2015 directeur Industriepark Kleefse Waard | Nevenactivi­teiten: Bestuurslid Clean Mobility Center, lid Denktank Sterk Bestuur Provincie Gelderland, lid stuur­ groep SEECE (HAN), Raad van Advies TEDx Arnhem | Overig: Rijke woont in Molenhoek met vriendin Ellen en ­zoontje Valentijn

plastic op zee wil inzamelen. Dat behelst meer dan iets goeds willen doen voor het milieu, er zit een heel economisch model omheen.” Maar als we als echt een slag willen maken, dan is de overheid aan zet, vindt Rijke. Willen we sneller naar energie uit wind, zon en aardwarmte, dan moet de regering daar een masterplan voor maken. “Dat moet je niet steeds per regio of per stadje willen organiseren.” Hij vindt het verbazingwekkend – “schandalig zelfs” – dat zo’n plan er niet al lang ligt. De kennis over hoe het zou moeten, is er in overvloed in Nederland, zegt hij, maar tot vergaande maatregelen komt het maar niet. “Ik ben erg benieuwd wat er in het nieuwe regeer­ akkoord staat. Ik hoop op actie.” Nederland bungelt nog altijd onderaan de lijstjes waar het de overgang naar duurzame energie betreft, zegt hij. Verontwaardigd: “Terwijl we zo’n rijk land zijn!” Hij noemt China. Dat immense land liep achter op het gebied van schone energie, maar zei na de klimaattop in Parijs: ‘we gaan er wat aan doen’. En zie, ze doen het. De productie van zonnepanelen is niet bij te benen. “Ja, je moet erin investeren, maar dat betaalt zich later terug.” Terwijl hij poseert voor de fotograaf, laat Rijke de voering van zijn jasje zien. Daarop staat de volledige tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zijn pakken komen van het Arnhemse modelabel Dutch Spirit. Schapen die de wol leveren voor de ­kleding, worden gegarandeerd goed behandeld. De mensen die vervolgens achter de naaimachine kruipen of het transport verzorgen, hoeven niet te vrezen voor uitbuiting. “Ik wil graag het goede voorbeeld geven”, zegt hij. En is hij het pak zat, dan brengt hij het terug (vandaar het statiegeld) zodat het kan worden hergebruikt.


september 2017 11

‘Het koorgestoelte was een prestigeobject dat altijd ‘beter properder ende netter’ diende te zijn dan het voorbeeld’ (Uit Koorbanken in Brabant, pagina 204-205)

Boek, zweet en tranen Kunsthistoricus Christel Theunissen schreef over laatmiddeleeuwse koorbanken, waarop de geestelijken in het kerkkoor zaten. Veel kerken bezocht voor je boek? “Tuurlijk heb ik in kerken gezeten en daar goed gekeken. En ik ben ook op andere plekken geweest. Een deel van de koorbanken van de ­Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aarschot, bij Leuven, is in de negentiende eeuw verkocht en op een Engels landgoed terecht gekomen. Daar ben ik ter plekke gaan kijken. Maar veel is archiefwerk geweest. Ik heb veel gebruik gemaakt van onze eigen database.” Waarom koorbanken? “Het is begonnen met een foto-­ collectie van middeleeuwse koorbanken die het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie een paar jaar geleden kreeg van een Utrechtse conservator-priester. Toen zijn we de database gestart. Inmiddels hebben we koorbanken uit heel West-Europa gearchiveerd. Als je op zoek bent naar pakweg zeemeerminnen in middeleeuwse kerkbanken in Duitsland dan kun je die bij ons heel snel opzoeken. Daarin zijn we uniek in de wereld.” Speur je in je vrije tijd ook naar koorbanken? “Op vakantie bezoek ik sowieso graag kerken en als er dan ook nog koor­ banken zijn, ben ik zeker blij. Meestal weet ik wel waar ik ze kan aantreffen dus een verrassing is het niet. Deze zomer werd ik wel verrast in de basiliek van San Zeno te Verona waar een deel van het verdwenen koorgestoelte in karton was gereconstrueerd. Het was goed gedaan, een interes­ sante oplossing!” Hoop je met het boek ook een breder publiek te bereiken? “Ja, al verwacht ik wel dat het vooral lezers trekt die zijn geïnteresseerd in middeleeuwse kunst. Maar het boek is rijk geïllustreerd. Het geeft door de afbeeldingen een mooi beeld van de laatmiddeleeuwse wereld. Ik heb ontdekt dat Jan Borchman, verantwoordelijk voor verschillende koor­ banken in Brabant, voorbeelden van afbeeldingen gebruikte uit gebedenboeken die rond 1500 populair waren in Parijs. Je vindt ze bijvoorbeeld terug in de kerk in Aarschot.”

Koorbanken in Brabant 1425-1550: ‘Van goeden houte gemaekt’. ­Uitgeverij Vantilt. isbn 9789460043338, ca. 400 pagina’s. €29,50.

Had je een favoriete schrijfplek? “Omdat ik naast mijn ­promotieonderzoek ook werkte als studieadviseur op de letterenfaculteit, werd ik op mijn werkplek veel door ­studenten en docenten benaderd. In de eindfase van mijn proefschrift was dat lastig. De beste plek om te schrijven bleek de werkkamer van mijn vriend. Overdag was hij niet thuis en bij hem deed ik geen huishoudelijke klusjes.” tekst: martine zuidweg | foto: erik van der burgt


12 radboud magazine 53

Wat heb je aan een psycholoog die Engels spreekt? foto: getty images


engelstalig onderwijs

september 2017 13

Steeds meer opleidingen in het hoger onderwijs stappen over op het Engels. Niet altijd verstandig, waarschuwt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in een rapport deze zomer. Ook Radboud-onderzoeker Lotte Jensen breekt een lans voor de moerstaal. “Veel van onze afgestudeerden komen in een Nederlandstalige omgeving te werken.” tekst: martine zuidweg en linda van der pol | fotografie: bert beelen

I

taliaans, Spaans, Roemeens, Portugees. Loop op een doordeweekse dag over de campus van de Radboud Universiteit en je hoort – naast het Nederlands – tal van exotische klanken. En Duits natuurlijk, want Duitse studenten vormen de grootste groep internationale studenten in Nijmegen. Het afgelopen jaar telde de campus een kleine 3.200 studenten van over de grens, verspreid over ongeveer tachtig nationa­ liteiten. Een op de vijf nieuwe studenten komt inmiddels uit het buitenland. De studenten komen niet alleen korte ­periodes via een uitwisselingsprogramma of voor een eenjarige master, maar doen steeds vaker hun hele bachelor (drie jaar) in Nijmegen. Dat kan, nu het aantal Engelstalige bachelors stijgt. De Radboud Universiteit telt momenteel acht Engels­ talige opleidingen. Soms gaat het om Engelstalige varianten naast de Neder­land­se, zoals bij psychologie. Andere studies zijn alleen nog maar in het Engels te volgen, zoals scheikunde en moleculaire levens­ wetenschappen. En dat worden er snel meer. Vooral de bèta’s zetten vaart achter de invoering van Engelstalige bachelors. Dit studiejaar beginnen de meeste bètaopleidingen met een pilot. Over drie jaar moeten volgens plan alle bachelors van de bèta’s in het Engels worden gegeven. Het faculteits­

bestuur vindt dat nodig vanwege het grote aandeel van wetenschappelijk ­personeel uit het buitenland – bijna de helft van de wetenschappers is van over de grens.

Engels rukt op aan ­universiteiten Twintig procent van de studenten in de bachelorfase volgde in 2015-2016 een volledig Engelstalige oplei­ ding, zo staat te lezen in het KNAW-rapport Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs. In de masterfase ligt dit percentage op 60. En het Engels aan universiteiten rukt op, zo blijkt uit cijfers van de Volkskrant over het afgelopen studiejaar. 70 procent van de 1.200 masterstudies in Nederland werd toen in het Engels aangeboden. Van alle opleidingen – bachelor plus master – is dit percen­ tage opgelopen tot 60. De Radboud Universiteit gaf vorig studiejaar een forse impuls aan het Engelstalig onderwijs: in 2015 waren er twee Engelstalige bachelor­ opleidingen, vorig jaar acht, en ook dit studiejaar kun­ nen studenten in Nijmegen terecht bij acht bachelors in het Engels.

pijler Al die niet-Nederlandstalige wetenschappers kan de faculteit nu niet voor de college­zaal zetten. En dat is natuurlijk heel jammer, zegt decaan Lutgarde Buydens. “Een belangrijke pijler van onze faculteit is de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek. Maar op dit moment kunnen we een groot deel van onze onderzoekers niet inzetten in het onderwijs. De studenten ontzeg je daarmee dus het contact met de helft van het wetenschappelijk personeel.” Buydens vindt het ook “mooi ­meegenomen” als de faculteit straks meer internationale studenten trekt. Maar, zegt ze: “Dat is niet ons eerste doel.” Bij sommige andere opleidingen is dat overi­gens wél het doel. De psychologen maken er geen geheim van dat het studentenbestand te veel zou krimpen met alleen een Neder­landstalige opleiding. De Duitstalige studenten weken tot voor kort uit naar Maastricht en Groningen, waar ze psychologie al langer in het Engels kunnen volgen. Sinds de Nijmeegse psychologen ook een Engelstalige variant hebben, komen de Duitse studenten in groten getale weer terug. So far so good. De makke is natuurlijk dat het gros van de docenten niet is gewend om in het Engels les te geven. Zie dan maar eens dynamiek in de discussie te brengen. Studenten klagen luid over steenkolenengels in hoor- en werkcolleges. Ze zien daarbij over het


14 radboud magazine 53

hoofd dat hun eigen Engels soms ook te wensen overlaat. Want docenten zuchten óók als ze zich bij papers en scripties door het Dunglish van hun studenten moeten worstelen.

“Een eyeopener voor mij was hoe diep de taal­ keuze ingrijpt op de organisatie als geheel”

pas op de plaats We lopen te hard van stapel, concludeerde een speciale commissie van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW), die op verzoek van de minister van Onder­ wijs het Engels in het hoger onderwijs onder de loep nam. Het geeft geen pas om als een dolle maar zoveel mogelijk Engelstalige bachelors uit de grond te stampen, vindt de commissie. Je moet per opleiding zorgvuldig beoordelen of Nederlands dan wel Engels voor de hand ligt. Want elke opleiding heeft andere doelstellingen als het gaat om de inhoud, de voorbereiding van studenten op latere beroepen en de academische vorming. Een goede beheersing van het Engels is voor vrijwel alle sectoren nuttig, schrijft de commissie in het rapport ‘Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met

lotte jensen

beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs’. Maar, voegt ze eraan toe: ‘Daarvoor is het lang niet altijd nodig dat de opleiding als zodanig in het Engels wordt aangeboden.’ Lotte Jensen is op de Nijmeegse campus dé pleitbezorger voor behoud van het Nederlands en was lid van de KNAW-commissie. De hoofddocent Nederlandse Taal en Cultuur schreef opiniestukken in kranten en op websites en ging de discussie aan met de voormalige collegevoorzitter van de Radboud Universiteit. Simpelweg omdat ze vindt dat docenten beter college geven in hun eigen taal en afgestudeerden doorgaans op de Nederlandse arbeidsmarkt terechtkomen. Jensen is hoofddocent Nederlandse letterkunde en opvallend genoeg helemaal geen Nederlandse. Ze is van oorsprong Deens. En juist die Deense nationaliteit speelt een rol bij haar pleidooi voor de Nederlandse taal. Ze kwam als baby met haar tweelingzus (Stine, intussen bekend als filosoof, schrijver en tv-maker) en ouders naar Nederland. “Wij spraken thuis alleen maar Deens en niet omdat we niet anders konden. De taal gaf ons een band met het moederland.” Jensen weet als geen ander dat taal niet alleen een communicatiemiddel is, maar ook een rol speelt bij wie je bent. In haar onderzoeksproject ‘Proud to be Dutch’ komt dat terug. Ze analyseerde gedichten, pamfletten en toneelstukken die werden geschreven tijdens keerpunten in de Nederlandse geschiedenis: rampen, oorlogen en vredesbesprekingen. Juist op die momenten telde voor de inwoners de Nederlandse identiteit. De KNAW-commissie stelt vast dat de keuze voor Nederlands of Engels niet zwart-wit is. Er zijn immers allerlei tussenvormen mogelijk. Waarom zou je in je onderzoeksmaster niet ook een andere taal dan Engels opnemen, zoals Spaans? En in je Nederlandstalige bachelor niet ook Engels en in je Engelstalige bachelor niet ook Nederlands? Het rapport verwoordt het zó: ‘In ieder geval is het zaak dat ook bij Engelstalige opleidingen voldoende aandacht bestaat voor Nederlandse taalvaardigheid wanneer de opleiding vooral afgestudeerden aflevert die op de Nederlandse arbeidsmarkt moeten gaan functioneren.’

foto: thomas tolstrup

Jensen hoopt dat het KNAW-rapport de scherpe ­kantjes afhaalt van het maatschappelijk debat over taalkeuze in het hoger onderwijs. “De discussie wordt nu zo zwart-wit gevoerd in de media dat je bijna vergeet dat er meer mogelijk is dan exclusief Engelstalig.” Dé Nederlander bestaat niet, weet ook Jensen, maar er is wél zoiets als een collectieve identiteit. En taal speelt


engelstalig onderwijs

Student Melati van Boven ­(Chemistry): ‘In de ­praktijk spreek ik w ­ einig Engels’ “De overstap van middelbare school naar uni­ versiteit vond ik vrij groot. Alles zelf regelen, lange dagen maken – ik heb bijna iedere dag van negen tot vijf college. Met de voertaal van mijn bachelorprogramma, het Engels, hadden mijn zorgen echter niets te maken. Vooraf leek het me wat lastig om alles – zoals de scheikundige terminologie – in het Engels te doen, maar het gaat prima. In het begin was het even wennen. Wist ik tijdens colleges een woord niet, dan zocht ik het op mijn ­telefoon op, of ik vroeg het mijn vrienden. Inmiddels is dat bijna niet meer nodig. Of mijn spreekvaardigheid ook vooruitgegaan is, weet ik niet; in de praktijk spreek ik weinig Engels. Tijdens colleges praten studenten weinig en al mijn vrienden zijn Nederlands. Al was ik afgelopen introductieperiode ­mentormama – in mijn groepje kwamen vier van de dertien studenten uit het buitenland. Dat was er vorig jaar, tijdens mijn eigen ­introgroep, nog maar één. De taalvaardigheid van docenten varieert. Sommigen zijn lastig te begrijpen en gooien er wel eens een Nederlandse zin doorheen. Daar heb ik begrip voor – voor hen is het immers ook nieuw. Als ik tussen een Engels- en Nederlandstalige track had kunnen kiezen, had ik waarschijnlijk de Engelstalige gekozen. Of ik later in een internationale context aan het werk ga, durf ik nog niet te zeggen, maar ik ben toch blij dat ik colleges in het Engels volg. Het lijkt me goed voor mijn ontwikkeling. Verderop in mijn studie wil ik naar het buitenland, om te studeren of stage te lopen. Dit is een goede voorbereiding.” Melati van Boven (19) is Nederlandse en ­doorliep vorig jaar de Engelstalige bachelor ­Chemistry. Scheikunde wordt in Nijmegen alleen nog als Engelstalige studie aangeboden.

september 2017 15


16 radboud magazine 53

Student Andra Maciuca: ‘Hoge taalniveau heeft me ­verbaasd’ “Ik heb altijd in het buitenland willen studeren. Het zal iets met mijn vakgebied te maken hebben: ik wil andere culturen leren kennen, zien hoe anderen denken en leven. Afgelopen jaar bood de Radboud Universiteit voor het eerst, náást de reguliere Nederlands­ talige track, een Engelstalig bachelorprogram­ ma Psychologie aan. Een uitkomst voor mij. Nijmegen won het uiteindelijk van studies in Engeland (te duur en – met het oog op de Brexit – te onzeker) en Duitsland, waar de omzetting van mijn middelbareschooldiploma problemen opleverde. Het hoge niveau van Engels van de docenten heeft me verbaasd. Ik had verwacht dat je altijd zou kunnen horen dat het niet hun ­moedertaal is, maar dat is vaak niet het geval. Sommigen klinken alsof ze zo uit het Angelsaksische taalgebied komen. Zelf had ik al een Cambridge English-­ certificaat binnen. Toch was het aan het begin onwennig om Engels te spreken. Ik durfde niet altijd, maar daar moet je je overheen zetten. Niemand spreekt het perfect. Zolang je elkaar begrijpt, is dat niet erg. Incidenteel staan er boeken of artikelen op de leeslijst in een andere taal, zoals het Nederlands, maar die zijn meestal niet ver­ plicht. Wel heeft de opleiding soms last van kinderziektes. We worden af en toe verwezen naar een Nederlandstalige website, of we moeten een formulier invullen dat nog niet vertaald is. Maar zulke dingen lossen zich vast vanzelf op. Het is hard werken, maar ik heb tot nu toe al mijn punten binnen: 60 out of 60. Ik kan me in het Engels op de hele campus goed redden. Toch wil ik dit jaar ook Nederlands leren. Het hoort erbij, ik woon hier. Bovendien, als je een baantje zoekt of een kamer in een studenten­ huis, heb je Nederlands toch nodig.” Andra Maciuca (20) is Roemeense en inmiddels tweedejaarsstudent Psychology in Nijmegen.


engelstalig onderwijs

september 2017 17

Can everyone keep up? daarbij een grote rol. “Als je de politici, managers en docenten van de toekomst opvoedt in het Engels, heeft dat hoe dan ook gevolgen voor de Nederlandse cultuur.”

Alle Nijmeegse docenten die zijn betrokken bij een Engelstalige bachelor zijn inmiddels bijgeschoold. Ze beheersen het Engels op het hoogste niveau: near native. Maar daarmee ben je er nog niet, stelt wetenschapsorganisatie KNAW in haar rapport. De medewerkers van Radboud in’to Languages, het expertisecentrum voor taal en communicatie in Nijmegen, weten daar alles van. Sylvia van der Weerden, manager vreemde talen van het centrum, vertelt dat docenten in een vervolgcursus kunnen leren wat er allemaal komt kijken bij lesgeven in het Engels. Welke eisen stelt het aan je didactiek? Welke voorbeelden kun je geven in je college en welke beter niet? Hoe spreek je Aziatische of Duitse studenten aan? Hoe activeer je ze? “Je moet in Engelstalig onderwijs andere vaardigheden inzetten en ook ­aandacht hebben voor andere culturen.” De animo voor de vervolgcursus is niet bepaald groot. Terwijl alle docenten verplicht waren hun Engelse schrijf- en spreekvaardigheid op te krikken, is de keu­ ze voor de vervolgcursus aan hen. Van der Weerden: “Docenten zeggen dat ze geen tijd hebben of dat ze het college geven in het Engels goed genoeg beheer­ sen. Dat kan soms echt een gemiste kans zijn.” Intussen is er wel steeds meer aandacht voor studen­ ten die hun werkstukken in het Engels moeten schrij­ ven. ‘In’to’ verzorgt cursussen academic writing die studenten parallel aan hun hoofdvak kunnen volgen. “Op die manier kunnen ze de geleerde vaardigheden meteen toepassen”, zegt Van der Weerden. Studen­ ten kloppen sowieso steeds vaker aan bij het cen­ trum. Mentoren bijvoorbeeld, die meer dan ooit inter­ nationale ‘mentorkindjes’ verwelkomen. Want wat de ene nieuwkomer de normaalste zaak van de wereld vindt, is voor de ander not done.

indruk Geen universiteit zal zeggen dat ze bij de invoering van het Engels onderwijs als een dolle bezig is. Maar het opstellen van streefcijfers (in het Strategische Plan van de Radboud Universiteit staat bijvoorbeeld dat de helft van alle faculteiten in 2020 tenminste twee bacheloropleidingen in het Engels aanbiedt) wekt wel de indruk dat Engels onderwijs een doel op zich is. Zoals het Nijmeegse college van bestuur het formuleert: ‘De Radboud Universiteit wil een tweetalige universiteit zijn, waar studenten de kwaliteitsimpuls van een internationale omgeving ervaren.’ Het geluid van de KNAW functioneert wat dat betreft als een pas op de plaats: zeker, Engels kan van toegevoegde waarde zijn, maar bekijk per opleiding of dat inderdaad zo is. Ook Lotte Jensen is deze mening ­toegedaan. Nadat ze als lid van de KNAWcommissie ruim een jaar lang gesprekken heeft gevoerd met docenten, studenten en beleidsmedewerkers in het hoger onderwijs, is ze iets bijgedraaid. “Ik heb meer oog gekregen voor het brede spectrum van studies. Ik zie nu wel dat er goede redenen zijn om over te stappen op Engels bij bepaalde technische opleidingen of bij zeer internationaal georiënteerde studies. Mits er goed over nagedacht is. Want aan de TU Delft, waar je mensen opleidt voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, kan het heel belangrijk zijn om ook Nederlandse taalvaardigheid te ­integreren.”

eyeopener Lotte Jensen benadrukt de grote impact binnen de univer­ siteit als je beslist over te stappen op het Engels. Als je al doet, doe het dan zorgvuldig, aldus haar waarschuwing. “Een eyeopener voor mij was hoe diep de taalkeuze ingrijpt op de organisatie als geheel. Ook op je communicatie naar personeel en studenten toe en ook op de medezeggenschap in je organisatie. Daar moet je allemaal over nadenken. Als voorbeeld noemt Jensen het aanschuiven bij een ­vergadering van iemand die alleen Engels spreekt.

“Stap je dan allemaal over op het Engels? Als de passieve kennis van het Nederlands van die persoon goed genoeg is, kun je ook afspreken om Nederlands te spreken en hem of haar in het Engels mee te laten ­praten. Dat hoeft geen probleem te zijn. Integendeel, het kan juist het onderlinge begrip vergroten omdat iedereen zich in zijn eigen taal zorg­ vuldiger kan uitdrukken.” In haar eigen onderwijspraktijk bij de opleiding Nederlands ligt overschakelen op het Engels niet voor de hand. Dat geldt voor veel andere opleidingen op de universiteit net zo goed. Studenten moeten niet denken dat ze een goed Nederlands beleidsstuk kunnen schrijven als ze er niet ook training in ­hebben gehad, zegt Jensen. “Heel veel van onze afgestudeerden komen in een Nederlandstalige omgeving te werken. En wat heb je aan een psycholoog die helemaal in het Engels is ­opgeleid als hij in Nederland aan de slag gaat? Wat heb je aan een historicus die in het Engels is opgeleid en vervolgens de vertaalslag moet maken naar Nederlandse instituties, zoals een archief of museum?”


18 radboud magazine 53

Willem Vries (29) en Joost Ankone (27) ontmoeten elkaar in 2008, als ze allebei beginnen aan een studie ­geschiedenis. Ze zijn er zeker van dat ze voor altijd ­vrienden zullen blijven. tekst: joep sistermanns | foto: bert beelen

Vrienden voor het leven Joost en Willem kennen elkaar sinds ze in 2008 allebei begonnen aan een studie geschiedenis. Zoals bij alle vriendschappen was het in het begin nog even aftasten. Het keerpunt kwam toen de verkering van Willem uitging. Hij had zonder vriendin ineens een boel tijd over én kon wel wat afleiding gebruiken. Minimaal eens per week, soms wel twee of drie keer, gingen de mannen stappen in het Bascafé, waarbij ze steevast begonnen bij Joost “op de JC5” [Jacob Canisstraat 5, red.]. Ze schreven zich samen in voor colleges en gaven zich beiden op voor een studiereis naar Moskou. Een vriendschap was geboren. “Als wij bij elkaar zijn, hoeft het niet per se over iets te gaan”, duidt Joost de vriendschap. “Het is dan slap ouwehoeren, voetbal kijken, een potje FIFA doen. Als ik met Willem scrabble speel, is het al goed.” Voetbal is een niet te onderschatten bindmiddel. Ze vertellen elkaar tussen de bedrijven door over de eredivisie, over de spits van die en die club en over de laatste transfers. Joost ging mee naar Willems club Feyenoord, Willem ging mee naar een wedstrijd van FC Twente. Ze stonden na de wedstrijd Dinamo Moskou - Anzji met enkele Nijmeegse hoogleraren in een Russische kroeg en ze vierden de kampioenschappen van hun clubs. Inmiddels zitten ze in een andere levensfase. Beiden hebben nu een serieuze carrière en een koophuis – Willem is zelfs vader. Het maakt het terugdenken aan vroeger des te leuker. Al die keren dat ze samen de

bloemetjes buitenzetten: met carnaval, de elfde van de elfde, op vriendenweekend in Boijl. En dan die avond op de kermis, een klassieker: het was Joost die – alweer vijf jaar geleden – door Willem werd mee­ gevraagd om naar de Drielse kermis te komen, om samen met Willems vriendenvan-thuis aan de zuip te gaan. Na twintig bier, een hoop dorpse lol en een stuk of wat shotjes zwaaiden de mannen af naar het ouderlijk huis van Willem, waar ze een diepvriesblok bami in een wokpan gooiden en direct daarna in slaap vielen op de keukentafel. Na een halfuur kwam moeder Vries op de brandlucht af en maakte ze de vrienden wakker. Dat had ze wellicht beter niet kunnen doen. Bij het openen van zijn ogen “kotste Joost de hele tafel onder”, terwijl Willem gauw een sprintje trok naar zijn bed. Het is een verhaal dat Joost nog steeds te horen krijgt als hij bij Willems ouders op bezoek komt in Kerkdriel. Het maakte hem tevens een vriend van de familie. Dat Willem onlangs is vertrokken uit Den Bosch – nu wonen de mannen een half uur rijden uit elkaar – vindt Joost tot op de dag van vandaag een dieptepunt in hun vriendschap. Het gemak, het alledaagse, verdween ermee. Desondanks zijn ze er absoluut zeker van dat ze voor altijd vrienden zullen blijven. “Weet je wat het is met onze vriendschap? Het kost ons geen energie”, stelt Joost. Willem knikt instemmend, waarna hij van onderwerp verandert. “Heb je trouwens Arsenal gezien?”


vrienden

september 2017 19

Uw Radboud-vriendschap ook in deze rubriek? Mail naar de redactie: ­radboudmagazine@ru.nl

‘Het hoeft niet per se over iets te gaan’

WILLEM VRIES (LINKS) STUDEERDE VAN 2008 TOT 2014. BEHAALDE ZIJN BACHELOR GESCHIEDENIS EN EEN MASTER BESTUURSKUNDE. WERKT ALS KLANTMANAGER INKOMEN VOOR LANGHENKEL, EEN DETACHERINGSBUREAU GESPECIALISEERD IN ONDER ANDERE HET S ­ OCIAAL DOMEIN. WOONT SAMEN MET V ­ RIENDIN FRAUKJE IN DRUTEN – KORTGE­ LEDEN KOCHTEN ZE HIER EEN HUIS. ZOON HIDDE WAS OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN DRIE WEKEN OUD. JOOST ANKONE STUDEERDE VAN 2008 TOT 2016. BEHAALDE EERST EEN MASTER GESCHIEDENIS EN DAARNA, NA EEN SCHAKEL­ PROGRAMMA, EEN MASTER HUMAN GEOGRAPHY. WERKT VOOR DE PROVINCIE NOORD-BRABANT ALS TRAINEE. WOONT SAMEN MET VRIENDIN MARJOLEIN IN DEN BOSCH – KORTGELEDEN KOCHTEN ZE EEN HUIS.


20 radboud magazine 53

Limburgse stinkkaas als wapen tegen de gevaarlijke tijger­ mug – je moet er maar op komen. M ­ edisch entomoloog Bart Knols, zelf negen keer geïnfecteerd met malaria, werd vaak gezien als een onorthodoxe onruststoker. Maar nu schaart Bill Gates zich aan zijn zijde. “Het is wachten tot er een écht gevaarlijk virus ontsnapt.” tekst: susanne geuze | illustratie: esther aarts

Gevaarlijker dan Kim Jong-Un


onderzoek

september 2017 21


22 radboud magazine 53

D

foto: bert beelen

e mug is het dodelijkste beest op aarde. Wij mensen worden serieus door het insect bedreigd, stelt Bart Knols (51), als ‘muggenonderzoeker’ en coördinator van de masterspecialisatie Science, Management & Innovation ­verbonden aan de Radboud Universiteit. “We maken ons druk om Trump en Kim Jong-Un, maar over muggen moeten we ons veel meer zorgen maken.” De tijgermug is al lang niet meer louter de ziekteverspreider in verre oorden. In zuidelijk Europa is de mug geen bijzonderheid meer en ook in Nederland is de verspreider van de knokkel- en zika-koorts gesignaleerd, deze zomer nog in het Gelderse Aalten. Lange tijd was Knols de enige die zich zo expliciet uitsprak over zijn zorgen om de mug. Afgelopen zomer kwam daar verandering in met de documentaire Mosquito, wereldwijd uitgezonden door Discovery Channel. In die film staat Knols naast boegbeelden als Bill Gates en Thomas Frieden, voormalig hoofd van het Amerikaanse instituut voor volksgezondheid. Geweldig natuurlijk, die documentaire, zegt Knols in zijn Nijmeegse werkkamer. “Vijfentwintig jaar lang kon ik hoog en laag springen, niemand luisterde. Maar nu zegt Bill Gates dat door muggen overgedragen virussen een pandemie kunnen veroorzaken, en is het ineens: wow, we hebben een probleem.” resistentie Op het eerste gezicht lijken de cijfers van het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van een muggenbeet mee te vallen. Dankzij maatregelen als de geïmpregneerde klamboe, het bespuiten van muren met insecticiden en betere medicatie is het aantal malariaslachtoffers sinds 2000 teruggelopen van 2,3 miljoen naar 400.000. Kindersterfte als gevolg van de ziekte is bijna gehalveerd. Wie de Discovery-documentaire over muggen bekijkt, krijgt daarentegen het idee dat elk moment een ramp kan uitbreken. Knols knikt ernstig. “Op het gebied van malaria maken we inderdaad waanzinnige stappen. Maar infectieziekten die worden overgedragen door de Aziatische tijgermug, zoals chikungunya en dengue (zie kader), verspreiden zich juist razendsnel. En ook

bij de malariamug lukt het in Afrika nog niet om naar núl besmettingen te gaan. Sterker nog, de evolutie haalt ons in. Muggen worden steeds sneller en op ­grotere schaal resistent tegen insecticiden.” In Thailand en Cambodja zijn malariaparasieten bijvoorbeeld al resistent tegen een combinatie van medicijnen die in Afrika nog levens redt. “Springt iemand die besmet is op het vliegtuig naar Afrika, dan begint het gedonder. Dat wil die documentaire vertellen: luister beste mensen, anno 2017 leven we in één groot dorp. Het heeft driehonderd jaar geduurd voordat ziekten als malaria, gele koorts en dengue op het westelijk halfrond terechtkwamen. De afgelopen zestien jaar zijn daar drie nieuwe virussen bij gekomen.” De combinatie van verstedelijking en ­klimaatverandering is ideaal voor muggen, vertellen experts in de documentaire. Op steeds meer plekken op aarde is het warm en vochtig, met slechte hygiëne en veel zwerfafval. Knols: “Een bierflesdopje met stilstaand water is al groot genoeg als broedplaats. Bovendien, ergens in de jungle van Borneo, Congo of waar dan ook zitten nog veel meer virussen – we weten niet hoe dodelijk. Wie zegt dat die niet ook op een dag de weg naar buiten vinden?” stemmingmakerij Knols’ strijd tegen de muggen is ook een persoonlijke. Zelf kreeg hij in de elf jaar dat hij in Afrika woonde negen keer malaria, ondanks het feit dat hij een groot deel van de tijd medicijnen slikte. Zijn vrouw ging bijna aan de ziekte onderdoor. Het is dan ook tot zijn grote frustratie dat Nederlandse autoriteiten hem nauwelijks serieus nemen. “We zijn in het westen een beetje vergeten dat muggen ons ziek kunnen maken. In Nederland stamt het laatste geval van malaria uit 1959. En dus schrijven de kranten dat ik gigantisch ­overdrijf en aan stemmingmakerij doe. Terwijl ik gewoon citeer uit wetenschap­ pelijke ­artikelen.”


onderzoek

september 2017 23

Tropische ­infectieziektes Deze vijf ziektes worden het meest ­overgedragen door muggen: dengue (knokkelkoorts) kenmerkt zich door plotselinge hoge koorts met rillingen, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, misselijk­ heid en algehele malaise. Niet-ernstige infecties herstellen na een week, maar in sommige gevallen is het dodelijk. Tegen het virus bestaat nog geen vaccin. malaria wordt door een parasiet via besmette muggen overgedragen op ­mensen. Van de ene soort malaria worden mensen zieker dan van de andere. Met goede medi­ cijnen is de ziekte deels te voorkomen en goed te behandelen, maar resistentie is een groeiend probleem. chikungunya heeft symptomen als plot­ selinge hoge koorts, ernstige gewrichtspijn, hoofdpijn, spierpijn, huiduitslag en oogaan­ doeningen. Complicaties en sterfte komen relatief weinig voor. Chikungunya wordt sinds 2007 gesignaleerd in Zuid-Europa. zika is een relatief milde infectieziekte. Wel is wetenschappelijk bewezen dat baby’s van wie de moeder besmet is met zika vaker microcefalie ontwikkelen, een hersenafwijking met als kenmerk een te kleine schedel. west nilevirus circuleert onder trekvogels en kan ook op de mens worden overgedra­ gen. Tachtig procent van de geïnfecteerde mensen merkt niets van het virus; bij twintig procent treden griepachtige verschijnselen op. Minder dan één procent wordt ernstig ziek. (Bron: RIVM)

“Slecht nieuws: in Zuid-Europa zitten de ziektes ook”

Hij somt op: ­uitbraken van ­chikungunya in Italië (2007), Griekenland en Rusland (2010) en Zuid-Frankrijk (2011). Verspreiding van het West Nilevirus in onder andere Spanje en Hongarije (2010). “Soms hoor ik mensen zeggen: ik ga niet naar Tanzania, want ik hoef die enge ziektes niet. Vervolgens rijden ze met de camper naar Zuid-Europa. Nou, slecht nieuws: daar zitten die ziektes ook.” Hebben we dan geen goede vaccins? Knols schudt zijn hoofd. “Niet of nauwelijks. En wat citronella-armbandjes en smartphone-apps met zoemgeluid betreft: allemaal rotzooi. Het enige dat je kunt doen is DEET smeren en slapen onder een met insecticiden geïmpregneerde klamboe. Bovendien zijn vaccins symptoombestrijding, als je het mij vraagt. Alle virussen worden overgedragen door dezelfde mug. Investeer nou in de bestrijding dáárvan.” stinkkaas Knols bepleit daarom een andere aanpak: alle geïnfecteerde muggen vangen en doden – liefst op een “vernuftige” manier. Die missie ontstaat al tijdens zijn studie in Wageningen, als hij luistert naar het verhaal van een hoogleraar over de aanpak van de tseetseevlieg in Afrika. “Met vliegtuigen sproeide men grote hoeveelheden insecticiden in het milieu. De impact daarvan en het zoeken naar duurzame alternatieven fascineerde mij enorm. Hoe leren we het gedrag van die insecten begrijpen, waardoor we gerichte systemen kunnen bouwen die hen in de val lokken?” Hij gaat naar Kenia en verblijft maandenlang tussen de Masai, waar hij meewerkt aan de ontwikkeling van valsystemen op basis van dierengeuren en felle kleuren. “Dat werkte goed: in 24 uur lokten we zesduizend vliegen de val in. Het leidde tot de vraag: kunnen we hetzelfde ontwikkelen voor malariamuggen, die worden aangetrokken door mensengeur?” De doorbraak daarin komt tijdens Knols’ promotieonderzoek, na een bezoek aan de

kaaswinkel. “We hadden ontdekt dat ­malariamuggen afkomen op de geur van voeten. Daarom steken ze rond je enkels. Dat bracht me op het idee: kan een kaas die naar voeten ruikt ook muggen aantrekken?” In het diepste geheim – “iedereen zou ons voor gek verklaren” – fietsen hij en zijn compagnon naar de kaaswinkel. “Ik vraag die verkoopster: hebt u ook kaas die naar zweetvoeten ruikt? Nou, dat had ze wel.” Terug in het lab doet Knols een wonderlijke ontdekking: de malariamug kan in de val worden gelokt met een stukje Limburgse kaas. “We hadden geen flauw idee waarom precies, maar het werkte. Een Afrikaanse mug lokken met een Nederlands zuivel­ product. Totáál bizar.” Dat juist stinkkaas muggen aantrekt, blijkt te komen door een vergelijkbare bacterie op de kaas en op mensenvoeten – vandaar ook de identieke geur. Knols’ ontdekking leidde wereldwijd tot publiciteit en gaf een impuls aan de ontwikkeling van valsystemen voor malariamuggen. Het leverde hem in 2006 een Ig Nobelprijs op, de ludieke tegenhanger van de echte Nobelprijzen, voor onderzoek dat je eerst doet lachen en dan doet nadenken. laserkanon Als veldonderzoeker ergert Knols zich aan de “lauwe” aanpak in het westen. “Wereldwijd werken 10.000 mensen aan het terugdringen van malaria, er zijn 3.500 publicaties per jaar. Maar de resultaten daarvan brengen we nauwelijks in de praktijk. Bovendien worden veel zogenaamd revolutionaire ideeën bedacht door mensen die nooit een voet in Afrika hebben


onderzoek

24 radboud magazine 53

Doodziek van ­dengue

gezet. Een groep Amerikanen ontwikkelde een paar jaar terug een laser om muggen mee uit de lucht te knallen. Een laser! In grote delen van Afrika is nauwelijks stroom. Maar Time Magazine kroonde het tot een van de beste ideeën van het jaar.” Zijn ervaring dat je het veld in moet om échte doorbraken te realiseren, zette Knols ertoe in 2013 naar Tanzania te reizen met een groep experts. “Daar zaten deskundigen bij van wie je zou zeggen: wat heeft hun vakgebied te maken met muggen? Uit de auto-industrie bijvoorbeeld, en de chemie. Met z’n allen hebben we een week door Afrikaanse dorpen gelopen. Gewoon goed kijken: hoe werkt het systeem hier? Zo breng je het denkproces op gang. Aan het eind van de week hadden we twaalf nieuwe ideeën. Het beste daarvan bleek de eave tube, een ventilatiebuisje in de muur met ingebouwde muggenval. Daarmee loopt nu een grootschalig experiment in Ivoorkust, betaald door Bill Gates.” Doorbraken als de eave tube sterken Knols in zijn overtuiging dat de mens in staat is om gevaarlijke muggensoorten uit te roeien. “Plaats vallen, ruim broedplaatsen op, behandel stilstaand water met insecticiden. Doe je dat consequent, dan kom je van het probleem af. Tussen 1947 en 1962 hebben we in Zuid-Amerika op die manier de gelekoortsmug uitgeroeid, in een gebied van elf miljoen vierkante kilometer. Maar ja, toen de mug bijna weg was, zag de politiek geen reden meer om er veel geld tegenaan te gooien – en was-ie in no-time terug.”

Wat Europa volgens Knols nodig heeft, is een eigen Bill Gates. “Iemand met geld en invloed, die zegt: dit is serieus jongens, we gaan de strijd aan. De Aziatische tijgermug kwam in 1990 binnen in Genua, inmiddels zit het hele mediterrane gebied ermee vol. In Spanje zie je de verspreiding maandelijks toenemen. Afgelopen zomer is-ie opgedoken in de Achterhoek. Dat zijn we allemaal prachtig aan het monitoren. Maar wie zegt: stop, tot hier en niet verder? Wie duwt terug?” Het liefst zou hij morgen in het vliegtuig stappen naar een tropisch eiland, met een club getrainde jongens en meiden. Op zoek naar de perfecte cocktail van bestrijdingsmethoden. “En dan bám, hard erin. Doorgaan tot de laatste mug.”

‘Wat onze droomvakantie had moeten ­worden, veranderde in een nachtmerrie’ Pike Uittenbogaard (42) en zijn destijds ­vierjarige zoontje liepen in 2008 knokkel­ koorts op in Curaçao. “Met onze kleine kinderen wilden we een reis maken naar een tropisch land. Hen volstop­ pen met medicijnen tegen malaria stond ons tegen, want dat is geen lekker spul. Daarom besloten we naar een land te gaan dat malaria­vrij was: Curaçao. Dat ook dengue onze droomvakantie in een nachtmerrie kon veranderen, had ik niet bedacht. Dengue is geen pretje, het maakt je verschrikkelijk ziek. Dat begon met plotselin­ ge hoge koorts. Mijn zoontje lag dagenlang als een dood vogeltje in bed, ikzelf trouwens ook. We namen paracetamol alsof het snoep­ jes waren. Ik kreeg ook grote blaren op mijn lichaam. En door het virus ontstaan makkelijk bloedingen. Als je op je huid klopt, krijg je al een blauwe plek. Zeven dagen duurde de ellende, toen waren we koortsvrij. In het vliegtuig naar huis begon ik me eindelijk wat beter te voelen. Vrienden en familie schrokken wel enorm toen ze me zagen, want na een week 40 graden koorts was ik veel afgevallen en zag ik er slecht uit. Natuurlijk hadden wij ook gewoon pech. Jaar­ lijks gaan veel gezinnen naar de tropen en die worden niet allemaal ziek. Maar in Nederland realiseert bijna niemand zich dat het virus zo’n impact kan hebben. Omdat een tweede keer dengue oplopen dodelijk kan zijn, mag zowel mijn zoon als ik nooit meer op vakantie naar landen waar het virus voorkomt – en dat is een groot deel van de wereld. Vooral voor hem vind ik dat erg. Hij is nu dertien; back­ packen in Azië zit er voor hem straks niet in.”


Intro duc tie in beeld

foto: steven huls


De traditionele i­ ntroductieweek van de Radboud Universiteit telde dit jaar bijna 3.400 deelnemers. De week ging op 28 augustus van start met de i­ ntromarkt op Park Brakkenstein, gevolgd door een sportdag, een kennismaking met de stad, activiteiten binnen de ­opleidingen en een weekendkamp. Onder de deelnemers waren dit jaar zeshonderd meer vrouwelijke dan mannelijke aanmeldingen. Het totaal aantal eerstejaars in Nijmegen bedraagt dit jaar zo’n ­vierduizend. fotografie: marjolein van diejen, nick van dijk en steven huls


september 2017 27


september 2017 29


30 radboud magazine 53

column voltooid René ten Bos is hoogleraar Filosofie van de ­Managementwetenschappen en Denker des Vaderlands.

Mensen hebben een sterke behoefte om in een wereld te leven waarin verwachtingen en voorspellingen netjes uitkomen. Ik schrik daar soms van. Het leven, denk ik altijd maar, is vooral leuk als sommige zaken niet helemaal uitkomen. Laatst had ik een discussie over de discussie over voltooid leven. Er zijn mensen die vinden dat iemand, die van het leven genoeg heeft, eruit moet kunnen stappen. Ik zeg niet dat ik dat niet vind, want wie ben ik om te zeggen wat iemand moet doen met zijn leven? Wat me echter een beetje stoort, is het gemak waarmee gezegd wordt dat iemand eruit moet kunnen stappen. Dat gemak is misschien te dogmatisch of te wetenschap­ pelijk. Het lijkt te veronderstellen dat omdat het leven een precies afgebakend aanvangstijdstip heeft, het ook een aflooptijdstip moet hebben. Zoals zwangere vrouwen soms een afspraak kunnen maken over wanneer hun kind ter wereld gaat komen, zo kunnen we straks ook allemaal een afspraak maken over wanneer we eruit stappen. Leven als agendakwestie. In ziekenhuizen weten ze waar ik het over heb. Alles wat aan tijdstippen vastgelegd wordt, verliest zijn mythische karakter. Ik vraag me wel eens af de apologeten van het voltooide leven hier wel eens goed over hebben nagedacht. Het afbakenen van tijdstippen is door en door dogmatisch. Dogma’s kom je tegen in elke religie: God schept precies dan en dan de wereld en als de Heiland komt, wordt de tijd teruggezet naar 0. Dat zal je in mythes

niet tegen komen. De oertijden waar mythes vaak over handelen, kennen geen jaartelling. De oorsprong van het leven, verliest zich in de mythe ergens in de mist van de diepe tijd die zich niet meer laat tellen of periodiseren. Daarom durf ik te zeggen dat die pleiters voor het voltooide leven datzelfde leven dus flink ontmythologiseren. Ze lijken hierin niet alleen op wetenschappers, die immers ook teren op jaartelling en periodisering, maar ook op religieuze mensen, die natuurlijk precies hetzelfde doen. Misschien zien we in deze discussie over het voltooide leven pas echt hoe religieus wetenschap en wetenschappelijk religie is. Kortom, de voorstanders van het voltooide leven zijn eigen­ lijk verrassend religieus. Voltooien – het is al zo’n door en door religieus woord met al die associaties die er zijn met tooien en touwen, woorden die vroeger vaak gebruikt wer­ den om het afwerken van huiden aan te duiden. Voltooid leven – dat is het leven als een soort exercitie in taxidermie. Ik denk wel eens aan mensen die bij de burgerlijke stand niet kunnen zeggen wat hun geboortedatum is. Dat heeft, geef ik onmiddellijk toe, bureaucratische nadelen. Maar het geeft dat leven ook iets mythisch, iets waar dogma en wetenschap niet goed mee uit de voeten kunnen. Ik koester, tegen alle logica in, de onbekendheid van mijn aflooptijdstip. Wil dat het zo lang mogelijk onbekend blijft. Ik wil niet de schaar en de pincet van de voltooiing. Ik wil mist. René ten Bos


september 2017 31


32 radboud magazine 53

Willen jullie meer of minder studenten? Nijmegen is een studentenstad. Maar, zegt Ralf Nieuwenhuijsen, voorzitter van bewonersorgani­ satie Kamerbreed, het is tijd dat de gemeente een quotum instelt: meer studentenhuizen leiden tot gettovorming en zijn ­ongewenst. Volgens Berend Titulaer van studentenvak­ bond AKKU gaat dat te ver.


t weege sprek

september 2017 33

tekst: mathijs noij | fotografie: erik van ’t hullenaar

D

e terrassen van Café Maxim en De Kluizenaar, midden in de wijk Bottendaal, zitten vol – zoals op elke zomerse vrijdagavond. Obers rennen van tafel naar tafel om hun gasten van drank en bitterballen te voorzien. Het publiek is gemengd: jong en oud, ­student en niet-student. De cafébezoekers vormen een mooie afspiegeling van de inwoners van dit levendige stukje stad. Voor Ralph Nieuwenhuijsen is het vanavond een thuiswedstrijd: hij woont al zes jaar in Bottendaal. Tot voor kort aan de Van Oldenbarneveltstraat, maar inmiddels aan de andere kant van de wijk. Op zijn vorige adres zag hij hoe steeds meer reguliere woningen rondom zijn huis veranderden in studentenpanden. Toen hij vertrok, waren er negentien ­studentenhuizen, met soms wel meer dan tien studenten per pand. Hij vertelt ronduit over de feestjes, de aanvaringen die hij had met studenten (“ik was die ouwe zeikerd”) en hoe de overlast “een deel van zijn leven werd”. Nu woont hij rustiger: in zijn nieuwe buurt “een mooie mix” van studenten en andere bewoners. Nieuwenhuijsen is sinds 2013 voor­ zitter van Platform Kamerbreed, een bewonersorganisatie die strijdt tegen de ongebreidelde ‘verkamering’ van de Nijmeegse straten. Zijn discussiepartner is Berend Titulaer, vicevoorzitter van studentenvakbond AKKU. De twee kennen elkaar inmiddels een beetje. Het afgelopen jaar liep de discussie tussen studenten en niet-studenten regelmatig hoog op. Bij buurtbijeen­ komsten en debatten in het stadhuis ­troffen Titulaer en Nieuwenhuijsen elkaar. Het is erg gezellig hier. Is dat niet ook te ­ danken aan al die studenten die hier wonen? Ralf Nieuwenhuijsen: “Natuurlijk, maar dat is ook zo omdat we nu op zoek zijn naar drank en vertier. Maar je zal nu terugkomen van een lange dienst en morgen weer om zes uur op


34 radboud magazine 53

moeten. Natuurlijk is het geen probleem als je een keer wakker wordt. Maar na de tiende keer in één nacht ben je er wel klaar mee. Trouwens, als hier geen studenten woonden, zouden ze toch wel op het terras komen zitten, hoor.” Berend Titulaer: “Bottendaal zou Bottendaal niet zijn als er geen studenten woonden. Toen ik in Hatert woonde, zat ik hier nooit op het terras.” RN: “Het gaat erom dat je in bepaalde ­wijken een overconcentratie hebt van ­studenten. Dat brengt frictie met zich mee. Niet alleen omdat studenten van een feestje houden, maar ook omdat de sociale cohesie in een stad verdwijnt. Studenten zijn niet bezig met hun buren.” Zijn studenten inderdaad overlast­ veroorzakers? BT: “De stereotiepe student heeft natuurlijk afvalzakken in zijn voortuin liggen en houdt van een feestje. Maar de meeste ­studenten merk je helemaal niet op, omdat ze zich rustig houden.” RN: “Natuurlijk, je moet niet alle studenten over één kam scheren. Maar er zijn straten waar meer studentenpanden staan dan reguliere woningen. Als iedereen daar één keer per jaar een feestje geeft, is het elke avond raak. Ik gun iedereen zijn feestje – ik ben zelf ook jong geweest – maar door studenten te spreiden over de stad houd je het voor iedereen leefbaar.” Hoe wilt u dat bereiken? RN: “De gemeente moet door middel van quota vaststellen hoeveel studenten een wijk aankan. Reguleren dus. De mooiste wijken zijn gemengde wijken, waar studenten en niet-studenten samenwonen.” BT: “Hoe ver wil je daarin gaan? Hebben we straks ook quota voor jonge en oude mensen, mannen en vrouwen?” RN: “Dat lijkt me niet, maar ik zou pleiten voor meer vrouwen in de wijk, haha!”

Weer serieus: “Statushouders spreiden we ook over de stad, want dat is beter voor de integratie. Waarom kan dat dan niet met studenten?” BT: “Ik kan voor een deel met je meegaan: in sommige straten wonen te veel studenten. Maar waar ik bang voor ben, is dat het maatwerk verdwijnt als je quota invoert voor de hele stad. Ik zou zeker geen meetlat over alle wijken willen leggen met vaste percentages studenten. Je moet per wijk, of zelfs per straat, kijken wat een gebied aankan.”

“In bepaalde wijken heb je een over­ concentratie van studenten”

“De stereotiepe student heeft natuur­lijk afval­zakken in zijn voortuin”

Wanneer is er volgens jullie sprake van overlast? BT: “Ik snap heel goed dat het vervelend is als ­studenten om twee uur ’s nachts nog muziek aan ­hebben staan en de buren daardoor wakker liggen.” RN: “Daar zit al een verschil. Jij zegt twee uur. Ik zeg elf uur. Dan moet het gewoon stil zijn. In de APV [Algemene Plaatselijke Verordening, red.] staat zelfs tien uur.” BT: “Ik hoor zelf ook wel eens wat: ik woon in het SSH&-complex Galgenveld. Maar dan doe ik mijn raam dicht en slaap ik weer verder.” Jarenlang werd huiseigenaren in Nijmegen geen ­strobreed in de weg gelegd om hun panden om te ­zetten in studentenhuizen. Daar lijkt recentelijk een verandering in gekomen te zijn. De gemeente wees in juli en augustus van dit jaar twee omzetvergunningen af: die panden mogen daarom niet worden verhuurd aan meer dan vier studenten. “Godzijdank onderneemt de gemeente nu actie”, reageert Nieuwenhuijsen. Blijkbaar ziet de gemeente de gevaren in van een verdere concentratie van studenten. Waarom mag een straat als de Van Oldenbarneveltstraat niet nog verder verkameren? RN: “Dan krijg je getto’s. Niet zoals in Zuid-Amerika, waar mensen in krotten leven, maar wel op een andere manier. De hele sociale cohesie van een buurt valt weg. Niemand kent elkaar meer, niemand durft elkaar nog op zijn gedrag aan te spreken, je weet niet wie je buren zijn. Studenten zijn tijdelijke bewoners en hebben zoiets van: het zal mijn tijd wel duren. Dat snap ik heel goed. Maar moet je dit willen als stad?” BT: “Ik ken veel studenten die sociaal betrokken zijn bij hun buurt. Er zijn ook veel goede verhalen.” Wederom benadrukt Nieuwenhuijsen dat studenten niet over één kam geschoren moeten worden. Hij is


t weege sprek

september 2017 35

Kameroverlast in andere steden Nijmegen is uiteraard niet de enige universiteitsstad waar overlast van studentenkamers een issue is. En overal in het land vinden gemeentebesturen andere oplossingen. Utrecht heeft twaalf buurten aangewezen waar wonings­ plitsing sinds 2012 niet meer is toegestaan. Daar mag een woning niet meer worden verbouwd tot meerdere kamers met de intentie om die apart te verhuren. In Groningen heeft de gemeente een zogenoemde vijftien-procentnorm: in iedere straat mag maximaal vijftien procent van de woningen een kamerverhuurpand zijn. Als dat percentage is bereikt, gaat een straat ‘op slot’ en krijgt de rest van de huizen geen vergunning meer tot het verhuren van aparte kamers. In Eindhoven kijkt de gemeente per aanvraag naar een leefbaarheidstoets. Hoeveel woningen zijn er in de betreffende straat al opgesplitst voor kamerverhuur? Zijn er veel meldingen van drank-, drugs- of geluidsoverlast geweest in het laatste halfjaar? Wordt een huis bij een eventueel nieuw in te richten studentenhuis aan beide kanten ingesloten door een verkamerd pand? De uitkomst van dit soort vragen bepaalt of de gemeente een vergun­ ning geeft voor een nieuw studentenpand. Ook in Tilburg is de tijd van onbeperkte verkamering voorbij. De gemeen­ te toetst bij nieuwe aanvragen of er in de nabijheid al kamerverhuur plaatsvindt. De regels zijn streng: is er bin­ nen 25 meter vanaf de gevel van een eengezinswoning sprake van kamerverhuur, dan komt er geen vergunning. Bij meergezinswoningen gaat er een streep door de aan­ vraag als er in twee woningen boven, onder of naast de woning sprake is van kamerverhuur. Overigens kampen niet enkel de traditionele studentensteden met kamer­ overlast. Ede, Houten, Den Helder en Lelystad hanteren bijvoorbeeld ook regels tegen het onbeperkt verkameren van stadspanden.

ook helemaal niet tegen ­studenten in de stad. “We ­hebben de eerste jaren dat we bezig waren met Kamerbreed [opgericht in 2013, red.] te veel de indruk laten ontstaan dat wij anti-student zijn. Het tegendeel is waar.” Titulaer vertelt dat het voor AKKU aanvankelijk moeilijk was om met Kamerbreed samen te werken vanwege het anti-studentimago van dat platform. Toch was daar vorig jaar opeens een brief die AKKU en Kamerbreed samen hadden opgesteld. Daarin pleitten ze voor betere handhaving op het gebied van overlast, een betere klachtenregistratie en een strenger vergunningsbeleid voor het verhuren van kamers. Gemeenschappelijk hebben de partijen dat ze voor de aanpak van huisjesmelkers zijn én dat de gemeente de regie moet nemen. “Zodat we de Nijmeegse wijken voor álle ­inwoners aantrekkelijk houden.” De heren kunnen elkaar ook vandaag de hand schudden, als het gaat over de illegale verhuur van kamers. Volgens schattingen zijn er meer dan tweeduizend ­studentenpanden in Nijmegen, die niet als zodanig geregistreerd staan bij de gemeente. BT: “Daar kunnen we inderdaad kort over zijn: studentenhuizen moeten uit de illegaliteit worden getrokken. Studenten verdienen een woning die voldoet aan de normen voor bijvoorbeeld brandveiligheid. Ook de rechtspositie van studenten moet gewaarborgd zijn: bij misstanden moeten zij voor hun rechten kunnen opkomen.” RN: “Waarom hoor ik jullie daar nooit over?” BT: “Omdat wij ook nog bang zijn voor kamernood. Als al die studentenpanden uit de illegaliteit worden getrokken en geen vergunning krijgen voor kamer­ verhuur, waar moeten al die studenten dan heen die daar nu wonen?”

noord

nijmegen centrum

west

nijmegen-oost

lindenholt midden

dukenburg

zuid

in nijmegen-oost (rood), met daarin ook de wijk bottendaal, is een op de vier inwoners 15 tot 24 jaar en daarmee het stadsdeel met het hoogste percentage studenten. andere stadsdelen (oranje) met een relatief hoog aandeel jongeren (tussen 15 en 20 ­procent) zijn het centrum, west, midden en zuid. stadsdelen met minder dan 15 procent jongeren (blauw) zijn lindenholt, dukenburg en nijmegen-noord

RN: “Onzin, de kamernood is voorbij. Elke student die een kamer zoekt, kan die voor december krijgen bij de SSH&. Er zijn nu bovendien honderden kamers beschikbaar en demografische trends laten zien dat er minder behoefte zal zijn aan kamers. Komt door de vergrijzing.” BT: “Hoe strookt dat met de duizend ­studenten die op dit moment langer dan twee uur moeten reizen om naar college te komen en pas in januari een kamer ­hebben? De kamernood kan altijd terug­ komen.” RN: “Hoe dan ook, ik vind het onverteerbaar dat de gemeente wéét dat er 2.200 ­illegale kamerpanden zijn, maar geen actie onderneemt. De vastgoedmagnaten maken de dienst uit. Ik heb ooit opgevraagd wie de eigenaren zijn van de panden in de Van Oldenbarneveltstraat: op twee na woonden die eigenaren allemaal buiten Nijmegen. Wat is hun binding met de stad, behoudens hun eigen portemonnee? Het is pure speculatie.” BT: “Klopt. Ook op dit gebied hebben we raakvlakken. Alleen onze vertrekpunten zijn verschillend.”


36 radboud magazine 53

exit bas kortmann

‘Ik koester de vrijheid van de universiteit’


exit

september 2017 37

Voor een jurist is Bas Kortmann opvallend wars van regels. Als hoogleraar Burgerlijk recht, sinds 1984, en rector (20072014) verdedigde hij de vrijheid van de weten­ schapper. Die vrijheid ­vulde hij zelf in door waar mogelijk verbindingen aan te gaan met de ­praktijk. “Dat is voor mij de grote speeltuin.” tekst: bea ros | foto: bert beelen

H

ij komt uit een echt juristengeslacht. Grootvader, beide ouders en oudste broer, allemaal meesters in de rechten, de laatste drie opgeleid in Nijmegen. En dus koos Bas Kortmann voor een studie medicijnen in Groningen. Maar na een jaar verruilde hij die alsnog voor Nederlands recht. Hij herinnert zich colleges van Cahen en die thuis bij Scheltema, hoogleraar Romeins recht: “We waren met vijf studenten, de hoog­ leraar en twee medewerkers en lazen ­juri­dische teksten in het Latijn: hoe deden de Romeinen het en hoe doen we het nu? Om vijf uur kwam er een grote mandfles wijn, werkelijk bocht, tevoorschijn. Daarna volgde het tweede uur. Interactief onderwijs avant la lettre.” Van Scheltema en Cahen leerde hij de grondslagen van het burgerlijk recht. Door zijn latere Nijmeegse leermeester en promotor Van der Grinten raakte hij ook gepokt en gemazeld in de werking van het recht in de praktijk. “Ik heb altijd belangstelling gehad voor het snijvlak van wetenschap en de meer commerciële ­praktijk. Te zien hoe recht echt werkt en verhalen horen uit de praktijk, dat is voor mij de grote speeltuin.” Was dat de reden dat u in 1992 het ­initiatief nam voor het OO&R, het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht? “Eind 1985 werd ik voorzitter van de commissie voor post­academisch onderwijs en ik was ervan overtuigd dat je dat samen moest doen met de heel goede mensen uit de praktijk. We bouwden een netwerk op met de grote kantoren en een paar bedrijven. Op een gegeven moment vroeg de voorzitter van Stibbe me of ik voelde voor drie door hen gefinancierde onderzoekplaatsen, in ruil voor advieswerk. Dat was aanlokkelijk, maar ik wilde de faculteit niet binden aan één kantoor. Het leek me wel heel goed om met meer kantoren samen een onderzoeksinstituut te vormen. We zijn gestart met negen partners, groten­ deels advocatenkantoren, maar ook ABN AMRO en later ABP Pensioenfonds. Die formule van structurele samenwerking met


prominent

38 radboud magazine 53

de praktijk is uniek. Het gaat niet om de centen, zoals iedereen denkt, maar om de knowhow. Neem nieuwe financieringsstructuren. Die waaien vanuit de VS over en er zitten dingen bij waar wij op de academie geen weet van hebben, omdat ze nergens beschreven staan. Door die input ben je veel vroeger met allerlei onder­ werpen bezig. Die kruisbestuiving tussen praktijk en academie is de motor van het succes van ons onderzoekcentrum.”

salaris. Toen ik in 1984 overstapte naar de universiteit, kreeg ik weliswaar het maximale salaris van een hoogleraar, maar dat was een ­halvering van mijn inkomen als advocaat.”

Hoe verloopt die kruisbestuiving precies? “We bespreken twee keer per jaar in een curatorium welke nieuwe onderwerpen er spelen en welke goede mensen daarmee bezig zijn. Bij vrijwel al ons onderzoek betrekken we mensen uit de praktijk. Promovendi lopen mee bij praktijkzaken, maar mensen uit de praktijk worden ook steeds vaker een of twee dagen in de week ­vrijgesteld om bij ons promotie­onderzoek te doen. Afgelopen jaar was er een prachtige cum laude-promotie van Branda Katan, advocate bij Stibbe, over ­toerekening van kennis aan rechtspersonen. Dan moet je denken aan vragen als: geldt privékennis van medewerkers ook als kennis van de rechtspersoon? Haar proefschrift is dogmatisch prachtig, een must voor de praktijk.”

Wat zijn de grote veranderingen in uw vakge­ bied geweest? “Een heel grote verandering zie je in het faillissementsrecht. Doel van een faillissement is een eerlijke verdeling van de activa onder de schuldeisers. De laatste decennia is de praktijk dat er niets te verdelen valt, omdat alles naar de banken gaat. We moeten erover nadenken of dat wenselijk is. Een veel­gehoord argument, ook bij de Hoge Raad, is dat onze samenleving behoefte heeft aan soepele financiering en dat dat alleen kan als je banken voldoende zekerheden geeft. Ik ben het daar niet mee eens, de zaak is uit balans geraakt. Ik was voorzitter van een commissie die een voorontwerp heeft gemaakt van een nieuwe faillissementswet. Dat is helaas in de bureaula van de toenmalige minister van Justitie, Hirsch Ballin, verdwenen omdat de economische crisis uitbrak en het ministerie van Financiën en de banken­ lobby zich fel keerden tegen ons voor­ ontwerp. Er is dus nog werk te doen.”

In het begin van de samenwerking met de praktijk waren er twijfels over de ­onafhankelijkheid van de faculteit. “Zeker, maar die onafhankelijkheid is gewaarborgd doordat we op geen enkele manier finan­ cieel gebonden zijn. De meeste kritiek kwam van de KNAW, waar we op verzoek van het college van bestuur erkenning ­hadden aangevraagd. Ze zeiden: jullie zijn gewoon een commerciële club die samenwerkt met het grote geld van de advocatuur en bedrijven. Mijn repliek was: beseft u wel dat een groot deel van de topjuristen, niet aan de universiteit werkt, maar in de praktijk? Dat komt omdat je in de praktijk een veelvoud verdient van het universitaire

Waarom hebt u het toch gedaan? “Omdat ik vrij wilde zijn. Ik mocht als hoogleraar doen wat ik wilde. Ik bepaalde zelf hoe het onderwijsprogramma in elkaar zat en welk onderzoek we deden.”

Reageert het recht op de samenleving of is het andersom? “Ik denk het eerste. Ik geloof niet dat we met rechtsregels de samen­ leving kunnen veranderen. Dat zou ook niet goed zijn. Wel moet je als wetenschapper voortdurend kijken naar rechtvaardigheid, redelijkheid en billijkheid. Als het geldende recht leidt tot onevenwichtige ­uitkomsten voor bepaalde groepen, moet je dat als jurist zeggen.” Wat waren de lastigste dingen waarmee u te maken kreeg? “Het dieptepunt van mijn professoraat was het overlijden van mijn broer en makker Tijn, begin 2016. Hij was mijn oudste broer, wijze collega en raad­ gever, maar bovenal maat, waaronder zeilen skimaat. De vele e-mails die hij aan mij schreef, zorgen bij herlezing nog steeds voor veel plezier. Als je vraagt naar het dieptepunt van mijn rectoraat, zullen anderen zeggen: Roos Vonk. Zelf vond ik over­lijdensgevallen van studenten het moeilijkst, zoals die twee studenten die zijn verongelukt na Appelpop. Ik was echt aangeslagen. De kwestie rond Roos Vonk was heel eenvoudig. Toen de fraudeaffaire van Diederik Stapel naar buiten kwam, schreef zij op haar site: dan zal mijn vleesonderzoek ook wel gemanipuleerd zijn. Ik heb de commissie Weten­schap­pelijke Integriteit gevraagd dat te onderzoeken en de conclusie was dat er van fraude door Vonk geen sprake was. Daarmee was voor mij de kous af. Maar studenten en de Gelderlander


kort nieuws

september 2017 39

Het laatste woord

Bas Kortmann richt zich nog één keer tot zijn beroeps­ groep en tot de universiteit: wat staat die te doen? “Koester het familiekarakter van de rechtenfaculteit. Een familie functioneert bij de gratie van niet te veel regels. Je moet geen regels in het leven roepen die niet nood­zakelijk zijn. Daar zijn we in Nederland niet zo goed in en in Europa zeker niet. Ook binnen de universiteit is het aantal regels zonder zinnige functie veel te groot; een beetje dom, zoals onze koningin zou zeggen. ­Eenheidsworst is de dood in de pot.”

wilden dat ik het rapport openbaar maakte. Tja, ze hadden de pech met een jurist te maken te hebben, want volgens de reglementen was het rapport vertrouwelijk. Dat leverde me, tot vreugde van mijn kinderen, de titel ‘oliebol van het jaar’ op in de Gelderlander. Ik kon er ook wel om lachen, maar voor de universiteit is zoiets slecht. Het geeft onrust en wekt het beeld van de doofpot. Achteraf gaf de Gelderlander me gelijk dat ik me aan het reglement had gehouden, maar ze vonden dat ik dat zelf had moeten uitleggen en niet had moeten laten afhandelen door de woordvoerder. Daar heb ik inderdaad een fout gemaakt.”

Commissarissen kunnen ze genoeg krijgen, hoogleraren die bij de katholieke zaak betrokken zijn veel minder.’ Maar ik had ja gezegd en hoefde alleen nog maar te wachten op een telefoontje van de minister. Dat is door allerlei omstandigheden uitgesteld en toen heb ik alsnog laten weten het niet te doen. Daar ben ik achteraf heel blij om. Ik koester de vrijheid van de universiteit.”

Wat voor bestuurder was u? “Ik ben een verbinder en streef naar oplossingen en openheid. Ik houd niet van saaie, lange vergaderingen, en ook niet van te veel ­vergaderen. Ik heb als hoogleraar en bestuurder veel gelachen, ook bij lastige zaken. Dat past bij me: het moet ook een beetje leuk zijn. Verder moet je mensen zoveel mogelijk vrij laten, ook als ze dingen anders doen dan jij wil, en alleen ingrijpen als dingen mis dreigen te gaan.”

En die katholieke zaak? “Ik ben zelf katholiek en ik hecht aan de identiteit van de uni­ versiteit. Maar ze moet wel afstand bewaren tot de kerk – ook tot de Staat trouwens. Als rector heb ik dat tegen ­kardinaal Eijk gezegd. Dat vond hij niet leuk, hij wilde meer inspraak, onder meer bij hoogleraarsbenoemingen. Dat wilde ik niet, we zijn een onafhankelijke instelling en hechten aan de academische auto­ nomie.”

U hebt altijd de nodige nevenfuncties gehad. Nooit in de verleiding gekomen om de universiteit te verlaten? “In 1990 ben ik bijna gouverneur van Limburg geworden. Mijn vader, zelf ooit commissaris in Brabant, ontraadde het me. Hij zei: ‘Bas, jij moet de goede zaak dienen.

Wat is uw belangrijkste bijdrage aan het vakgebied? “Dat weet ik niet. Ik ben een alleseter en heb op een breed terrein dingen gedaan.”

Foto’s van links naar rechts 1971 Op studiereis met Scheltema ­(liggend, tweede van rechts) naar Autun (Frankrijk) | 1977 Promotie, W.C.L. van der Grinten (op de rug), links broer Yvo en daarnaast broer Tijn, de ­paranimfen | 1997 De hoogleraren ­Kortmann, gefoto­ grafeerd door Margriet Smulders | 2013 De broers Bas, Yvo en Tijn Kortmann in Bretagne | 2013 Ontvangst van Van Agt | 2013: Eredoctoraat voor Angela Merkel.

Anders geformuleerd: waar bent u het meest trots op? “Op onze goede samenwerking met de rechtspraktijk. Ons postacademisch onderwijs heeft een voortreffelijke naam. Verder ben ik er trots op dat we binnen het OO&R collectief onderzoek hebben kunnen ontwikkelen en zo bredere thema’s kunnen aanpakken. Over bijvoorbeeld fiduciaire verhoudingen als trusts en zekerheden hebben we veel gepubliceerd en we bekleden op die terreinen een vooraanstaande positie. Ik heb samen met OO&Rdirecteur Ben Schuijling een financiering van een stichting voor vier onderzoekplaatsen binnengehaald. Dan praat je over meer dan een miljoen, voor rechten echt heel veel. Welke stichting? Dat vertel ik de 29e bij mijn afscheidsrede.” Dat is een mooi afscheidscadeau. “Nou, mijn afscheidsrede gaat over faillissement, maar ik kondig ook een doorstart aan. Ik houd een nulaanstelling en dat betekent dat ik mijn kamer en secretaresse houd. Ik wil regelmatig op de faculteit zijn. Ik ben niet van plan alleen voor mijn kippen te gaan zorgen, hoe verknocht ik ook aan de beesten ben en hoe fascinerend ik ze ook vind. De pikorde bestaat echt. Je zou eens moeten zien hoe fel kippen zijn op het eten van kaas en kippenvlees, dat vinden ze lekkerder dan legkorrels. Maar ik wil ook echt in mijn vak bezig blijven.”


40 radboud magazine 53

Faculteiten RECHTSGELEERDHEID Alumnireis naar Rome In 2018 bestaat de rechtenfacul­ teit 95 jaar, wat wordt gevierd met een speciale alumnireis in een omgeving waarin oudheid en recht centraal staan: Rome. Rome vormt voor juristen het beginpunt van wat moderne rechtshistorici als de meest karakteristieke trek van de ­Europese rechtscultuur sinds de middeleeuwen beschouwen: de verwetenschappelijking van het recht. De reis heeft als thema ‘Roma caput mundi’ en omvat onder meer lezingen in de statige villa van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome, dat al ruim hon­ derd jaar een brugfunctie vervult tussen de Nederlandse universi­

HOVO teiten en de academische wereld in Italië. Verder op het program­ ma: bezoeken aan het Palatijn, Forum Romanum, Pantheon, Capitolijnse musea, de Basilica di Santa Maria Maggiore, Basilica di Santa Prassede, het Palazzo Massimo alle Terme, Galleria Borghese en Trastevere. Alumnireis: 3 tot en met 6 mei 2018. Reisleider Corjo Jansen, hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht. Interesse? Stuur een e-mail naar alumni@jur.ru.nl

2 oktober t/m 30 oktober | ­cursus | prof. dr. Bas de Gaay Fortman | Nationale waarden in een tijd van ontworteling. De Nederlandse grondwet in de politieke praktijk Hoe geven we onze uit balans geraakte samenleving weer ­politieke structuur? Voor een positief antwoord richt deze ­cursus het oog op de Nederlandse grondwet met de daarin ver­ ankerde grondslagen van demo­ cratie en rechtsstaat. Maar hoe komen die onbekende grond­ wettelijke waarden tot leven? 24 oktober t/m 28 november | cursus | prof. dr. Jan van ­Groenendael | Soortvorming Het ontstaan van soorten heeft

de mensheid altijd beziggehou­ den. Er zijn talloze scheppings­ verhalen in diverse culturen die een verklaring trachten te geven voor al die verschillende wezens en de positie van de mens daar­ binnen. 27 oktober t/m 8 december | cursus | Roel Smeets, MA | Van Tachtig tot Vijftig. Hoogtepunten uit de vooroorlogse Nederlandstalige poëzie Wat moet u zeker gelezen heb­ ben als u mee wilt praten over de Nederlandstalige poëziegeschie­ denis? Voor elk decennium staat een dichter centraal die de Nederlandse taal en dichtkunst stevig verrijkte met een belang­ rijk en vernieuwend oeuvre.

UITGELICHT

Gelukkig leven LETTEREN

deren. Later werd hij bekend als columnist van Vox Carolina en NUB en als preses van Diogenes. Ook schreef hij concert- en plaat­ recensies en hoesteksten (voor onder anderen Boy Raaymakers en Pierre Courbois), naast song­ teksten voor Herman Brood.

De herfst van Pé Hawinkels

collectie flip franssen

Veertig jaar na het overlijden van Pé Hawinkels (1942 – 1977) wordt op uiteenlopende manieren stil­ gestaan bij de markante dichtervertaler die in 1960 naar Nijmegen kwam om Klassieke talen te stu­

Vrijdag 29 september | Vertalerscongres en werkconferentie over Hawinkels als vertaler. Tevens ­opening van een expositie in de Universiteitsbibliotheek | Zaterdag 30 september, 14.00 – 16.30 uur | Pé Hawinkels Jazz &Poetry | Openbare Bibliotheek Mariënburg Nijmegen | Zondag 1 oktober, 14.00 uur | Café Trianon, Berg- en Dalseweg | Kunstenaarslaboratorium, een wandeling langs plekken van Hawinkels in Nijmegen, met ­performances.

2 november t/m 7 december | cursus | prof. dr. Hans Thijssen |

Wie wil er niet gelukkig zijn? Het streven naar geluk is een doel dat mensen met elkaar verbindt. Toch denkt ongeveer 80 procent van de huidige generatie dertigers en veertigers dat rijk worden het aller­ belangrijkste levensdoel is. Ongeveer 50 procent meent dat ook roem belangrijk is om een goed leven te hebben. Maar hebben de onder­ vraagden gelijk? Wat is de samenhang tussen rijkdom, roem en geluk? Als de omstandigheden doorslaggevend zijn, waarom is dan in het wel­ varendste deel van de wereld niet iedereen gelukkig? Of gaat het er om hoe je omgaat met je omstandigheden? En heb je daar invloed op?


agenda

september 2017 41

ZIE VOOR ALLE CURSUSSEN, LEERGANGEN EN S ­ TUDIEDAGEN: WWW.RU.NL/HOVO.

Faculteiten NATUURWETENSCHAP­ PEN, ­WISKUNDE EN ­INFORMATICA 13 oktober, 17.00 - 21.00 uur | Docenten Alumni Borrel Natuurwetenschappen/Science S.V. Leonardo da Vinci organi­ seert een borrel voor alle Natuurwetenschappen en ­Science alumni. Kom weer in contact met oud-studiegenoten en praat bij met (oud-)docenten.

1 november t/m 13 december | cursus | prof. dr. Peter Rietbergen | Chinese geschiedenis Is/wordt China in de eenentwin­ tigste eeuw de wereldmacht? Deze vraag wordt dikwijls gesteld. Om het hedendaagse China te begrijpen, is het nodig zijn verleden te kennen. In zeven bijeenkomsten biedt deze cursus een vogelvluchtperspectief van de geschiedenis van China, van de vroegste tijden tot de vroege eenentwintigste eeuw. 3 november | studiedag | dr. Albert de Vaal |Globalisering onder vuur. Een internationaaleconomische beschouwing ‘America first’ klinkt het aan de andere kant van de oceaan, en ook in Nederland zijn zulke gelui­ den te horen. Want dat schept werkgelegenheid en inkomen en daar worden we allemaal beter van. Of niet? 7 november t/m 12 december | cursus | dr. Jac Geurts | De verhouding tussen blank en zwart in Amerika, 1865-2016. Mislukte emancipatie? De relatie tussen blanke en zwarte Amerikanen is in de twintigste eeuw ingrijpend veranderd, maar het hardnekkige, wederzijdse wantrouwen is gebleven.

Ondanks de groei van een zwarte middenklasse en individuele suc­ cessen van zwarte Amerikanen is de emancipatie van de zwarte bevolkingsgroep nog lang niet gelukt. Discriminatie, werkloos­ heid, armoede, onderdrukking, vernedering, grote inkomens­ verschillen, zwarte getto’s, ­politiegeweld, openlijk racisme, het bestaat nog altijd. Welke rol spelen de blanken en welke rol hebben de zwarten in dit conflict? 8 november t/m 13 december | cursus | dr. Rob Lenders | Wie is er bang voor de boze wolf, en waarom? De betekenis van dieren voor de mens in historisch perspectief Dieren spelen een speciale rol in ons begrip van mens, natuur en maatschappij. En die rol is niet alleen weggelegd voor legendari­ sche types als de wolf, maar ook voor onopvallender, of meer ver­ geten schepsels als de boomkik­ ker. Door de verhouding van de mens ten opzichte van deze die­ ren door de tijd heen bloot te leggen, krijgen we inzicht in de historische rol van diverse dieren in onze cultuurgeschiedenis, maar leren we tevens veel over ons eigen handelen als mens in relatie tot deze ‘wilde’ dieren.

27 oktober, 15.00 - 17.30 uur | Lezing over Cryptografie Door de toenemende digitalise­ ring wordt het steeds belangrij­ ker om gegevens online goed te versleutelen. Duik in de wereld van de cryptografie met prof. dr. Joan Daemen en leer welke ontwikkelingen zowel de sym­ metrische als de asymmetrische cryptografie nu doormaken. 18 november, 11.00 - 16:00 uur | Science that will change the world De faculteit bestaat 60 jaar en dat vieren we met een publieks­ dag. Exclusief voor oud-FNWIstudenten vindt tijdens de publieksdag het “Science that will change the world”-program­ ma plaats, met verdiepende lezingen, rondleidingen en een hapje en drankje. 24 november, 15.00 - 17.30 uur | Lezing en Rondleiding Experimentele Chemische Fysica Wat gebeurt er nu precies als twee moleculen met elkaar in aanraking komen? De onder­ zoeksgroep van prof. dr. Bas van de Meerakker benadert als één van de eersten ter wereld dit

­ robleem niet theoretisch, p maar praktisch. Hoor hoe ze dit aanpakken en neem een kijkje in het lab.

SOCIALE WETEN­ SCHAPPEN 7 oktober, vanaf 10.00 uur | Alumnidag Psychologie | De mythe van de romantische liefde Volgens hedendaagse filoso­ fen als Alain de Botton en Simone van Saarloos is de romantische liefde een ach­ terhaald en zelfs wreed ide­ aal. Volgens De Botton is het beter eerst onszelf en onze gebreken te leren kennen, door middel van meerdere relaties, alvorens een lang­ durige relatie aan te gaan. Volgens hem zitten we sinds het midden van de achttien­ de eeuw gevangen in een romantisch ideaal en ver­ geten we de waarde van de spannende ontmoeting. ‘Niet het waanidee dat partners elkaar volledig moeten aan­ vullen, maar juist het vermo­ gen vrede te hebben met een gebrek aan overeenkomst duidt er op dat iemand ‘de ware’ is.’ Volgens Simone van Saarloos is de hedendaagse mens een freelancer in de liefde, mede omdat de emancipatie voor vrouwen de rolpatronen heeft doorbroken. De vrijheid brengt ook onzekerheid met zich mee: niemand heeft een vast contract. Zoals een free­ lancer iedere opdrachtgever het gevoel wil geven dat hij


42 radboud magazine 53

Faculteiten de enige opdrachtgever is, zo wil de freelancer in de liefde telkens iemand anders het gevoel geven dat hij of zij op dat moment de belangrijkste is. Zaterdag 7 oktober, inloop vanaf 10.00 uur, start lezingen om 10.30 uur | met Jean Pierre van de Ven en Enith Vlooswijk | Collegezaal ­Spinozagebouw, Montessorilaan 3 | Aanmelding: uiterlijk 29 september via psychologiealumni@gmail. com met vermelding van naam, jaar van afstuderen en afstudeerrichting. 7 oktober, vanaf 10.30 uur | Alumnidag Sociologie | ­Uitdagingen en dilemma’s

Hoogleraar Marcel Lubbers, tevens alumnus, spreekt over “Nieuwe migranten in Nederland en hun reactie op de PVV”. Daar­ na drie afzonderlijke sessies over de uitdagingen en dilemma’s die de Nijmeegse socioloog tegen­ komt in de rol van docent, beleidsonderzoeker en beleids­ maker. Zaterdag 7 oktober, 10.30 - 12.15 uur, waarna lunch. | Thomas van Aquinostraat 6, zaal 6.00.15. | ­Aanmelden voor 29 september via sociologie@maw.ru.nl

Radboud Re MANAGEMENT­ WETENSCHAPPEN 9 oktober, 19.00 - 23.00 uur | Workshop Coachcafé | De Waagh, Grote Markt 26, Nijmegen | Ook op woensdag 6 december De Career Service van de faculteit organiseert verschillende activi­ teiten op het gebied van loop­ baanoriëntatie. Eén van deze activiteiten is het Coachcafé, een avond waarop jij met coaches, studenten en alumni in gesprek gaat over loopbaankeuzes. ­Coaches van de faculteit, zelf ook alumnus, helpen bij het in kaart brengen van jouw talenten, het verwoorden van jouw droom­ baan en het uitstippelen van jouw volgende carrièrestappen. Informatie: careerservice@fm.ru.nl. Friday 13 October, 16h00-18h00 | Lecture: Capitalist Workman’s Paradise Revisited (in English!) Speakers: Prof. Dr. Erik de Gier and Prof. Dr. Beate van der Heijden | Erasmusgebouw E2.53, Meer informative via www.ru.nl/ bedrijfskunde/contact/alumninetwerk

8 november, 17.30 - 23.00 uur | Carrièrecafé (Workshop) | De Waagh, Grote Markt 26, ­Nijmegen

Het Carrièrecafé is een avond voor alumni vanaf 40 jaar die met coaches in gesprek gaan over de volgende stap in hun ­carrière. Het programma omvat een plenaire masterclass over de ontwikkeling van je carrière, een gezamenlijk diner en gespreken in kleine groepen begeleid door een coach. 17 november 2017, 13:00 tot 16:30 | Bijeenkomst: Actuele vraagstukken uit het openbaar bestuur De middag omvat twee korte lezingen over de nieuwe Omge­ vingswet die naar verwachting in 2019 in werking treedt. Tot die tijd hebben alle betrokken partij­ en nog een lange weg te gaan. Met bijdrages van bestuurs­ kundige Jan Kees Helderman en Kristel Lammers, programma­ manager bij de VNG die spreekt over de praktijk van het invoeren van de Omgevingswet bij gemeenten.

11 oktober | Seks en macht | Lezingen met filosoof Jeroen Linssen en psycholoog Agnes van Minnen 19 oktober, 19.30 - 21.30 uur | Perfectionist zijn. Hoe doe je dat? | Filosofieworkshop met filosoof Carli Coenen | Thiemeloods, Leemptstraat 34, ­Nijmegen | Perfectionisme staat hoog in het vaandel. Maar zit het streven naar perfectionisme ons niet enorm in de weg en is goed niet gewoon goed genoeg? Onder­ zoek samen met filosoof Carli Coenen de verschillende kanten van het streven naar perfectie. Ze trapt de avond af met de waarschuwing van Aristoteles: ‘Echt perfectionisme is voor­ behouden aan de goden. Wij mensen zijn geen goden.’ www.ru.nl/rr/perfectionist 24 oktober, 20.00 - 21.30 uur | Weerstand of warm onthaal? De landing van nieuwe uitvindingen in de maatschappij | In samenwerking met de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit | LUX, Nijmegen Lezingen en gesprek met histori­ cus Andre Lardinois en filosoof Lotte Krabbenborg. Hoe komt het dat sommige uitvindingen landen binnen een cultuur en andere nooit verder komen dan de tekentafel? Niet de technolo­ gie, maar de mens is de doorslag­ gevend factor. Mensen moeten een zinvolle samenhang tussen het nieuwe en het bekende inzien. Hoe lieten de oude ­Grieken en Romeinen hun ­uit­vindingen landen? Leer van de geschiedenis en denk mee hoe deze kennis gebruikt kan


agenda

flects worden bij de invoering van ­huidige innovaties. www.ru.nl/rr/ innovatie 31 oktober 2017, 19.30 - 21.30 uur | 500 jaar Luther 500 jaar Reformatie | Lezingen van religiewetenschapper Herman Westerink en Markus Matthias | Collegezalencomplex 2017 is Lutherjaar: het is dan 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de kerk in Wittigen spijkerde en daarmee de Reformatie ontke­ tende. Wie was Maarten Luther? En welke betekenis heeft zijn theologie tegenwoordig? www.ru.nl/rr/luther

14 november, 20.00 - 22.00 uur | Polyamorie | Lezingen door ­filosoof Simone van Saarloos en theoloog Frank Bosman | LUX, Nijmegen Filosofe Simone van Saarloos schreef met Het monogame drama een krachtig pleidooi tegen de traditionele exclusieve relatie. Door meerdere personen gelijk­ tijdig lief te hebben, ontstaat ruimte voor echt, verbindend samenzijn zonder sleur en van­ zelfsprekendheid. Van Saarloos gaat in gesprek met theoloog Frank Bosman.

september 2017 43

LEZING, FILM EN DEBAT IN DE STAD. GRATIS VOOR MEDEWERKERS VAN DE RU, STUDENTEN, SCHOLIEREN, RADBOUD REFLECTS-ABONNEES EN ALUMNI BENEFITS CARD-HOUDERS.

21 november 2017, 20.00 - 21.30 uur | Leven maken in het lab | Lezing en gesprek met chemicus Wilhelm Huck en filosoof Carla Rita Palmerino | i.s.m. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informativa van de Radboud Universiteit | LUX Wat is leven en hoe ontstaat het?

Chemicus Wilhelm Huck is bezig met het ontwikkelen van kunst­ matige levende cellen die kunnen groeien en evolueren. Als dat lukt, weet je dan echt wat leven is? Maar kan dit wel gaan lukken? Zijn de klassieke tegenstellingen tussen natuurlijk versus kunst­ matig gegroeid nog houdbaar?

Ton Lemaire terug op de campus 25 oktober, 19.30 - 21.30 uur | Onder dieren. Voor een dier­ vriendelijker wereld – Lezing door filosoof en cultureel antropoloog Ton Lemaire | Collegezalen­ complex Radboud Universiteit De bekende cultureel antropoloog en cultuurfilosoof Ton Lemaire keert terug naar zijn Alma Mater in Nijmegen. Hij geeft een lezing over zijn onlangs verschenen boek Onder dieren: Voor een diervriendelijker wereld, over hoe en waarom wij tot een andere omgang met dieren moeten komen. Lemaire leeft met tal van dieren op een afgelegen boerderij in de Dor­ dogne. Hij ontvluchtte Nederland jaren geleden als ecologisch vluch­ teling. “Wat me in Frankrijk aantrekt, is de ruimte, de rijkere natuur en de grotere rust en stilte. Ik ben uit Nederland weggegaan omdat het voor mij te vol werd, te lawaaierig, te onrustig en omdat natuur en landschap er voor mijn gevoel sterk zijn verarmd. Uit een teleurgestelde liefde dus, want eigenlijk hou ik erg van Nederland.” ‘Mijn boek over dieren is een ­indirecte gids tot zelfkennis, door

Hoe gaat het baanbrekende werk van Huck ons beeld op het leven veranderen? www.ru.nl/rr/leven

onszelf te vergelijken met onze mededieren. We zijn minder uniek dan we denken, en mijn vraag is hoe we de kloof tussen mensen en dieren kunnen overbruggen’, aldus Lemaire in Vrij Nederland. Ton Lemaire neemt stelling in actu­ ele discussies over de bio-industrie. Ook schetst hij een ethiek voor het antropoceen, het tijdperk waarin de mens verantwoordelijk is voor het in stand houden van een optimale biodiversiteit op een ecologisch gezonde planeet. Zelf is hij fervent tegenstander van de consumptie­ maatschappij en voorziet hij met zijn moestuin grotendeels in zijn eigen voedsel. Zijn fanatisme voor de natuur moet overigens wel in de juiste context worden gezien: “In mijn persoonlijke leven is natuur

heel belangrijk, maar uiteindelijk bepaalt het niet volledig de zin van mijn leven. Mensen zijn minstens zo belangrijk voor me.” Ton Lemaire: Onder dieren: voor een diervriendelijker wereld | Uitgeverij Ambo Anthos | Maart 2017 | isbn 9789026338281


44 radboud magazine 53

Fondsenwerving van de voorzitter

Het Radboud Fonds staat

N

adat eerder dit jaar het Radboud Fonds is opgericht, is afgelopen voorjaar ook het bestuur benoemd. Het wordt nu, bij de aanvang van het nieuwe academische jaar, tijd om gas te gaan geven. We hopen als bestuur dat we in de komende jaren de ­Radboud Universiteit en het Radboudumc kunnen steunen met een constante stroom aan financiële middelen die voortkomen uit legaten, giften (al dan niet in natura), bedrijfs­ bijdragen en alle mogelijke andere bronnen. Door actief de mogelijkheden om het fonds te steunen onder de aandacht te brengen, zal de omvang beslist toenemen. Als het maar enigszins mogelijk is, willen we als fonds graag inhoud verbinden aan de gift. U mag als gever bijvoorbeeld invloed uitoefenen op de besteding van hetgeen u schenkt of nalaat. De voortzetting van een bestaand onderzoek (waaraan u wellicht zelf deelnam) kan een doel zijn. Ook doelen die u na aan het hart liggen, kunt u verbinden aan uw gift. Mocht u geen direct doel weten, dan zal het fonds er voor zorgen dat uw geld goed besteed wordt. Er zijn bijvoorbeeld tal van studentenbelangen die het fonds steunt. Ook wordt er permanent met ziekenhuis en universiteit gekeken naar onderzoeksprojecten die gebaat zijn bij een geldelijke bijdrage. Uiteraard legt het fonds verantwoording af van wijze waarop de gelden besteed zijn. Inmiddels hebben verscheidene donateurs zich gemeld. Daar zijn we enorm blij mee. Hoe meer alumni meedoen en zich inzetten voor het Radboud Fonds, hoe sneller we succes hebben!  Rick van Erp is bestuursvoorzitter van het ­Radboud Fonds. Hij studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit van 1985 tot 1989.

Radboud Fonds op openingsmarkt Maak het studentenleven in Nijmegen nog leuker! Onder die noemer hield het Radboud Fonds een ludieke actie om bekendheid te verwerven. De introweek in Nijmegen wordt traditie­ getrouw geopend met de intromarkt, dit jaar op maandag 21 augustus in Park Brakkenstein, waar 170 organisaties zich bekend maakten bij de nieuwe lichting eerstejaars. De ruim drie­ duizend bezoekers kregen informatie over de Radboud Universiteit, het Nijmeegse studen­ tenleven en de stad. Het Radboud Fonds hield op de markt een ludieke actie om de nieuwe studenten te informeren over de mogelijk­ heden die het fonds biedt om het studenten­ leven te verrijken. Als voorproefje voor de jaarlijkse oliebollenactie in december zijn ruim vierduizend oliebollen uitgedeeld, een actie die veel nieuwe studentsupporters heeft opgeleverd.

Op zoek naar de roots van Maria van Gelre Hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde, Johan Oosterman, gaat in april met een kleine groep donateurs op zoek naar sporen van Maria van Gelre.

Hertogin Maria van Gelre liet aan het begin van de vijftiende eeuw een uitzonderlijk boek maken. Het geldt als hoogtepunt van de boek­ productie uit de Noordelijke Nederlanden rond 1400, en het is de belangrijkste middel­ eeuwse kunstschat uit Gelderland. Het startpunt van de reis is Kasteel Montfort in Limburg en gaat via Munsterkerk richting Keulen. Onderweg reizen we via Nideggen, waar Maria vaak verbleef, Düren en ­Schwarzenbroich. Er zijn meerdere rond­ leidingen gepland, onder andere in de Dom in Keulen. Oosterman benut de bus tijdens de reis als rijdende collegezaal en zal meerdere mini-colleges verzorgen bij de locaties. Reisdatum: 11 t/m 15 april. Organisatie: Bureau Fondsenwerving & Relatieontwikkkeling i.s.m. Labrys Reizen. Een deel van uw reissom bestaat uit een schenking, bedoeld voor verder onderzoek naar Maria van Gelre. Meer informatie via Lisette Pals (L.Pals@ru.nl of 024-3611 424).

Wilt u meer weten over het Radboud Fonds of ­interesse in de mogelijkheden om het studenten­ leven van uw studerende zoon of dochter te ver­ rijken? Zie www.ru.nl/radboudfonds of doneer direct via IBAN NL72INGB0002626551 ter attentie van ­Verrijking Nijmeegs Studentenleven.


september 2017 45

Wilt u ook studenten zoals Emiel en Janeri de kans geven een leerzame studieperiode in het buitenland door te brengen? Op www.ru.nl/ radboudfonds vindt u meer informatie over de mogelijkheden om een bijdrage te leveren.

De studenten Janeri Fröberg en Emiel Stijnen konden op stage met een reisbeurs: “Een ervaring voor de rest van mijn leven.”

emiel met scholieren in tokio

Emile Stijnen (21) wilde altijd al naar Tokyo, en greep zijn kans om met een reisbeurs een semester te studeren aan de gerenommeerde Rikkyo University. “Het was erg interessant om eens van een Japans hoogleraar college te krijgen over het verschil tussen zaken doen in Japan en de rest van de wereld.” De student International Business Administration werd getroffen door het cultuurverschil: in Japan kreeg hij te horen wat er allemaal níet mocht als student, en dat je er bent om te studeren. “Ik heb de Nederlandse vrijheid leren waarde­ ren. Aan de andere kant kun je veel leren van de beleefdheid en behulpzaamheid van Japan­ ners. Deze ervaringen neem ik de rest van mijn leven mee.” Ondanks de moeite die het kostte de weg te vinden in miljoenenstad, is Tokyo voor ­Stijnen “uiteindelijk echt mijn stad” gewor­ den, met hulp van onder meer een taalcursus. Het gemis aan thuis werd gecompenseerd door de grote groep internationale studenten om hem heen, niet alleen uit Japan, ook ­landen als Denemarken, de Verenigde Staten of Singapore. “Al die contacten hebben gehol­ pen om jezelf en anderen beter te begrijpen.” Stijnen denkt ooit zelf donateur te worden van het Radboud Fonds. “Ik wil zeker andere studenten ook de mogelijkheid geven om net zo’n ­overweldigende en onvergetelijke ervaring te bieden.” Student Medische biologie Janeri Fröberg (21) wist voordat ze vorig jaar afreisde naar

Gambia nauwelijks waar het lag. “Maar ik wilde graag meewerken aan een malariaonderzoek. Ik ben de donateurs erg dankbaar, want zij hebben mijn bijzondere en leerzame stage mede mogelijk gemaakt.” In haar onderzoek richtte ze zich op de epidemiologie van ­malaria-infecties, met een breed takenpakket: afnemen van bloedsamples, het in elkaar ­zetten van het benodigde materiaal én de analytische kant van onderzoek. Bovendien had ze in het team een begeleidende rol, waar ze geen ervaring mee had. “Het heeft me ­zelfverzekerder gemaakt. Met het onderzoek ging bijna alles fout wat fout kon gaan, maar wat aanpassingen kwamen er toch uit. Ik heb geleerd dat je met je onderzoek flexibel moet zijn.”

janeri (rechts) met collega in gambia

Fröberg werkte samen met Gambiaanse ­collega’s en een medestudent uit Nijmegen, een internationaal verband dat haar ook ­buiten het onderzoek veel heeft gebracht. “Er werd in het lab vaak gesproken over de verschillende culturen en religies. Dat ver­ ruimt je blik. In Gambia gaat alles veel relax­ ter dan in Nederland. Deadlines worden ­makkelijk uitgesteld, als een experiment ­bijvoorbeeld niet handig valt met de lunch. Dat was ik vanuit Nederland niet gewend.” Na een tijdje wist ze de knop om te zetten. “Op den duur vond ik het juist een heerlijke manier om onderzoek te doen. Ik voelde me al snel op mijn plek in een land dat zó anders is. Gambia heeft me zoveel gebracht, dat ik andere studenten zeker aan­ raad om ook in het buitenland stage te lopen.”

Bestuur Radboud Fonds: Patricia Veldhuis

Of ik in het bestuur van het Radboud Fonds wilde. Ik zei meteen ja. Geheel tegen mijn gewoonte in: vergaderen is niet mijn hobby en ik kom al tijd te kort. Waarom dan toch die ja? Omdat dit een prachtige kans is om terug te geven wat ik kreeg, toen ik begin jaren ’90 geschiedenis studeerde in Nijmegen. Door stom toeval belandde ik bij het Algemeen Nijmeegs ­Studentenblad (ANS) en was ik in één klap van mijn toekomsttwijfels af: ik werd journalist. Anderhalf jaar later werd ik hoofdredacteur van ANS, mét een beurs van het Radboud Fonds. Het heeft de basis gelegd onder mijn loop­ baan in de journalistiek. Ik werk inmiddels alweer bijna tien jaar bij NRC waarvan het laatste jaar als chef van de weekendkrant. De mooiste baan van de wereld. Ik hoop met dit bestuur iets terug te doen voor de volgende generatie studenten. Jaag je dromen na. Het Radboud Fonds helpt ze te verwezenlijken. Patricia Veldhuis studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Radboud ­Universiteit tussen 1988 en 1995. Werkt als chef Weekend bij NRC.


46 radboud magazine 53

Wetenschapsfilmfestival InScience Alumni arrangement Zaterdag 11 november

Thema van de derde editie van het InScience Film­festival, van 8 tot en met 12 november in ­Nijmegen, is ‘No Facts, No ­Future’, waarmee het festival stelling neemt in het debat over alternatieve feiten, post-truth en de opvatting dat wetenschap ook maar een mening is.

15.00 - 17.00 uur | Unseen Enemy | Janet Tobias | Documentary | 97 min In de tijd van globalisering staan we constant in contact met andere mensen, dieren en ­insecten. Zo krachtig als deze onderlinge verbinding is, zo gevaarlijk kan het zijn. Met onderzoek naar de recente epidemieën Ebola, Influenza en Zika, maakt Unseen Enemy duidelijk dat de gevolgen alles verwoestend zijn en verder gaan dan de onvoorstelbare dodenlast. 19.15 - 20.30 uur | Feats of Modest Valour | Alice Mcdowell | Documentary | 27 min | met lezing na afloop Het leven van Tom, Milena en Brian wordt overschaduwd door een strikte medicatie­ regeling en de fysieke realiteit van de ziekte van Parkinson. Ondertussen werken Éilís en haar team wetenschappers aan een nieuw medisch hulpmiddel, dat mogelijk genezing biedt tegen de ­verwoestende ziekte. Feats of Modest Valour brengt ani­ matie en observatie samen om inzicht te bieden in de aftakeling van het lichaam en baanbrekende wetenschap. Hoogleraar Neurologie Bas Bloem, gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson en directeur van het ­Parkinson Centrum Nijmegen, verzorgt de lezing.

Hoogleraar filosofie in Nijmegen René ten Bos, sinds dit jaar Denker des Vaderlands, ­verzorgt over dit thema de openingsrede van het festival. Het festival omvat documentai­ res en films voorzien van een wetenschappe­ lijke toelichting of discussie. Daaromheen is een heel scala van activiteiten: van deelname aan een onderzoek tot koffie drinken met wetenschappers, en van lezingen bijwonen van t­ opwetenschappers tot het ervaren van ­Virtual Reality. Speciaal voor alumni van de Radboud ­Univer­siteit is er een arrangement met twee films, Unseen Enemy en Feast of Modes Valour (zie elders op deze pagina).

unseen enemy

Speciaal voor alumni van de Radboud Universiteit biedt InScience, Dutch International S ­ cience Film Festival, een filmarrangement aan van twee films inclusief een consumptie voor €15 (25% korting op regulier tarief). Zie www.insciencefestival.nl/alumni en bestel uw tickets vóór 1 november. InScience, waarvan de Radboud Universiteit aan de wieg heeft gestaan, vindt plaats van 8 tot en met 12 november in LUX Nijmegen.

feats of modest valour

feats of modest valour


Bestel nu met korting via ­ www.tenbrinkuitgevers.nl. Gebruik kortingscode SV0917 en ­ontvang het boek voor €17,50.

september 2017 47

Radboud Magazine is het kwartaalblad voor alumni en relaties van de Radboud Universiteit Alumnirelaties Postbus 9102 | 6500 HC Nijmegen Tel: 024-361 29 79 e-mail: info@alumni.ru.nl

Drie tips uit het programma Pre-crime | De sciencefiction film Minority Report speelde al eens met het idee, de docu­ mentaire ­Pre-Crime laat zien dat het bestaat: vermeende criminelen opsporen nog voordat ze in actie komen. Ook Nederland bereidt een systeem voor waarmee de politie naar voor­ spellingen kan handelen. Hoeveel vrijheid en menselijk bewustzijn zijn we bereid in te ruilen voor de beperkte logica van de technologie? The Sense of Beauty | Dat kunst en weten­ schap goed samengaan, bewijst The Sense of Beauty. De documentaire volgt een nieuw experiment van CERN in Zwitserland, waarin duizenden wetenschapers samenwerken in het onderzoek naar de kleinste materie. Monica Bello, hoofd van de kunstafdeling van CERN, komt spreken over het project. Dusk Chorus | We kennen de plastic soep in oceanen en ­zeeën en de smog in de lucht, maar ook geluid is een belangrijke natuur­ vervuiler. ­Kunstenaar, onderzoeker en activist David Monacchi probeert het geluidserfgoed van de Amazone te redden door het op te nemen. Het geluidslandschap van deze regio is zo rijk als de diversiteit van de natuur die het pro­duceert. Dusk Chorus laat zowel de schoonheid van de natuur horen én zien, naast de desastreuse invloed van de mens. Meer informatie en alle filmtijden: www.insciencefestival.nl.

Boekenactie Boek en tentoonstelling bij 100 jaar artikel 23 Hoort godsdienst thuis in het onderwijs en moeten alle scholen openbaar zijn? Artikel 23 is in 1917 vastgelegd in de grondwet en regelt de vestiging van het bijzonder onderwijs, waarover het debat opnieuw actueel is, bij­ voorbeeld vanwege de vestiging van een islami­tische school in het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Bea Ros en Peter Zunneberg, beiden alumni van de Radboud Universiteit, lanceerden deze maand hun boek Schoolvoor­ beelden, over honderd jaar onderwijsdiver­ siteit aan de hand van tien persoonlijke ­verhalen. Bea Ros en Peter Zunneberg, Schoolvoor­ beelden, 100 jaar onderwijsdiversiteit in 10 portretten. Ten Brink Uitgevers. €22,50. Het boek is uitgangspunt van de tentoon­ stelling Vrijheid, blijheid? In het Hof van Nederland in Dordrecht, i.s.m. het Nationaal Onderwijsmuseum.

Redactieadres Afdeling Communicatie Postbus 9102 | 6500 HC Nijmegen Tel: 024-361 27 75 Fax: 024-361 287 4 radboudmagazine@communicatie.ru.nl Redactie Annemarie Haverkamp (hoofdredacteur), Paul van den Broek (bladcoördinator) Medewerkers aan dit nummer René ten Bos, Susanne Geuze, Annemarie Haverkamp, Jos Joosten, Mathijs Noij, Linda van der Pol, Bea Ros, Joep Sistermanns, Machiel van Zanten (eindredactie), Martine Zuidweg Fotografie Dick van Aalst, Bert Beelen, Erik van der Burgt, Marjolein van Diejen, Nick van Dijk, Duncan de Fey, Erik van ’t Hullenaar, Steven Huls, Getty Images, Maerten Prins, Thomas Tolstrup Illustraties Esther Aarts, Miesjel van Gerwen Vormgeving en opmaak gloedcommunicatie, Nijmegen www.gloedcommunicatie.nl Drukwerk Groen Media, Rotterdam Redactieraad prof. dr. Otto Boerman, dr. mr. Maarten Hageman, prof. dr. Margot van Mulken (voorzitter), drs. Koen Overeem, prof. dr. Floris Rutjes, drs. Mascha van Vark

feats of modest valour

Adreswijzigingen Alumnirelaties Postbus 9102 | 6500 HC Nijmegen Tel: 024-361 29 79 Fax: 024-361 60 22 info@alumni.ru.nl


foto: duncan de fey

plekken toorophuis

A

an het erfgoed van schilder Jan Toorop doet Nijmegen weinig. Er is ­weliswaar, nog tijdens zijn leven, een straat naar hem vernoemd. En zijn naam leeft voort in de daar gevestigde friettent, met de geniale slogan ‘Cafetaria Toorop, Kwaliteit Voorop’. Maar veel permanente belangstelling is er niet. Terwijl zijn tijdelijke tentoonstellingen hier en elders in het land, vooral die van zijn fenomenale portretten, steevast veel publiek trekken. Een aantal van zijn vrucht­ baarste jaren woonde Toorop in Nijmegen – woonplaats van zijn mecenas Anthony Nolet – waar hij in juni 1909 een woning betrok. Hij was tot het katholi­ cisme bekeerd en verwachtte hier - terecht - in de katholieke betere kringen opdrachten te kunnen verwerven. Ook zou een rol gespeeld hebben dat hij zijn minderjarige dochter Charley uit de buurt wilde houden van haar verkering (met wie ze, eenmaal meerderjarig, alsnog trouwde). Toorops woning fungeerde al snel als ontmoetingsplaats voor tal

van vooraanstaande Nijmeegse katholieken. In zijn in memoriam schrijft de Gelderlander op 23 mei 1928: ‘Wie herinnert zich niet de merkwaardige zeer aparte ver­ schijning van den schilder in ­Nijmegens straten? Hoevelen hebben het gastvrije huis aan de Barbarossastraat gekend; heb­ ben er uren van hooggestemde verrukking beleefd te midden van de schoone werken!’ Zoals veel mensen, meende ook ik dat het huis – met een oneven huisnummer – aan de kant van de straat stond die in de september­ dagen van 1944 door de Duitsers verwoest was. Maar er blijken in de loop der jaren onverwachte hernummeringen te hebben plaatsgevonden in de Barbarossa­ straat. Toorops woning staat er nog altijd: het huidige nummer 20. In de achtertuin heeft lang zijn atelier gestaan, waarvan de bouwtekeningen bewaard zijn in het gemeentelijk bouwarchief. Zo is er een tastbaar overblijfsel uit een zeer boeiende periode uit de twintigste-eeuwse kunst­ geschiedenis. En wie zoekt, vindt meer Toorop-sporen (bij­ voorbeeld de glas-in-loodramen van de Jozefkerk aan het Keizer Karelplein), zoals het hele tijd­

perk van art nouveau en jugend­ stil in Nijmegen op talloze plek­ ken tastbaar is. Anders dan het gebombardeerde centrum en de gesloopte Benedenstad, zijn huizen, gebouwen, hele straten van rond de vorige eeuwwisse­ ling intact. Moeten we daar niet eindelijk iets mee? Ik bewonder de initiatieven en energie van het Gebroeders van Limburgfestival mateloos. Maar een blijde intocht met als decor de wederopbouwwinkels in de Burchtstraat houdt, hoe je het ook wendt of keert, iets wezens­ vreemd. Toorop en zijn tijd zijn overal tastbaar. Moest er, om te beginnen, niet eens gedacht worden aan een Toorophuis ergens in de buurt rond de ­singels? Met natuurlijk werk van de grote schilder (ook qua stads­ geschiedenis zeer relevant: hij portretteerde tal van vooraan­ staande Nijmegenaren uit zijn tijd), informatie, documentatie, en dat alles geheel ingericht in de stijl van 1910. Een waardevol kunsthistorisch project en een mooie publiekstrekker. Hier valt echt een slag te slaan. jos joosten alumnus en voorzitter ­historische vereniging numaga

Radboud Magazine nr. 53  
Radboud Magazine nr. 53  

In dit nummer: De 'groene' directeur Kevin Rijke, KNAW waarschuwt voor oprukken Engelse taal, Bas Kortmann: "Ik koester de vrijheid van de...