Page 1

Het CPO is onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen

VSO-cursussen 2014


Een scherp inzicht en een kritische houding stellen u in staat om uw cliënten optimaal te helpen. Het CPO biedt hoogwaardig onderwijs, gebaseerd op de wetenschap en gericht op de praktijk. Wat u vandaag bij ons leert, kunt u morgen toepassen. En er is meer: we willen u uitdagen om verder te kijken, kritisch te zijn, door te vragen en de ‘waarom’-vraag achter de juridische actualiteit te stellen. Voor meer inzicht en een scherp juridisch denkvermogen.

Cursussen zoeken & boeken op uw smartphone? Download de CPO app voor iPhone en Android.


VSO-cursussen 2014

*

AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

Deze docent is lid van de redactiecommissie van de cursus. De redactiecommissies adviseren het CPO over de inhoud en zorgen daarnaast voor de actualisering van het programma en

U houdt zich in de praktijk bezig met buitencontractuele aansprakelijkheid

het materiaal.

schadevergoeding. In deze cursus wordt de rechtspraak consequent binnen de struct

van de wet (titel 6.3 en afdeling 6.1.10 BW) besproken. Hierdoor blijft u door de v

** De nummering achter de cursusdata verwijst naar de volgende

bomen het bos zien. Aan de orde komen: de vestiging van aansprakelijkheid, ris

locaties:

aansprakelijkheden en de omvang van de aansprakelijkheid (begroting, causaliteit

1. Ernst Sillem Hoeve te Den Dolder

eigen schuld).

2. Bilderberg Hotel De Buunderkamp te Wolfheze 3. Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum te Zeist 4. World Trade Center Amsterdam (Triple Ace)

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

5. Regardz La Vie Utrecht *** De punten zijn als volgt aangegeven:

Deze cursus richt zich op de advocaat die zich wil bekwamen in het procederen te

J:

Juridisch

overheidsbesluiten en/of het bijstaan van bestuursorganen bij de zorgvuldige voorbereiding

V:

(Beroeps)vaardigheden

de verdediging van overheidsbesluiten. De cursus focust op die onderdelen van het algem

bestuursrecht die voor de (proces)praktijk relevant zijn, zonder overigens het overzicht en samenhang met het systeem van het bestuursrecht uit het oog te verliezen.

Meer informatie of inschrijven? www.vso.cpo.nl

Na een introductie en behandeling van de belangrijkste begrippen uit het bestuursrecht, s

een reconstructie en beoordeling van de bestuurlijke besluitvorming centraal; advocaten kom

immers vaak (pas) in het geweer naar aanleiding van een onwelgevallig besluit. Vervolg

staat het procederen bij de bestuursrechter centraal, waarbij in het bijzonder aandacht wo besteed aan de nieuwe zaaksbehandeling bij de rechtbanken. De tweede dag is gewijd

twee meer materiële onderwerpen, te weten het wijzigen van rechtsverhoudingen ten nad

van de burger, in welk kader onder meer het (bestuursrechtelijk) schadevergoedingsre

aan de orde komt, alsmede de bijzondere positie van de overheid in privaatrechtel verhoudingen, en de bestuurlijke handhaving.

ARBEIDSRECHT EN ONTSLAGRECHT VERDIEPT (TWEELUIK) Arbeidsrecht

De cursus is bedoeld voor advocaten die met enige regelmaat een arbeidszaak behandelen

krijgt inzicht in het volledige spectrum van het arbeidsrecht. Daarbij staat behandeling van

dogmatiek steeds in dienst van de oplossing van problemen die u in uw praktijk tegenko

Om te beginnen wordt uitgebreid stilgestaan bij de arbeidsovereenkomst en de bedingen

daarvan onderdeel kunnen zijn. Aan de orde komen vervolgens de wederzijdse verplichtin

van werkgever en werknemer bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De tweede da geheel gereserveerd voor het ontslagrecht.

Ontslagrecht verdiept Trouwe cursisten krijgen iets extra’s: CPO Extra

De cursus is bedoeld voor advocaten die met grote regelmaat tijdens hun st Voor cursisten die met enige regelmaat cursussen bij ons volgen doen

arbeidsrechtelijke zaken behandelen en die de intentie hebben zich verdergaand in

we graag iets extra’s. Zij ontvangen een uitnodiging voor het jaarlijkse

rechtsgebied te specialiseren. De onderwerpen zullen met meer diepgang dan in

CPO Extra Seminar met lezingen van topsprekers en ontvangen de

basiscursus Arbeidsrecht worden behandeld, waarbij relevante jurisprudentie en actu

uitgaven van de CPO Extra Serie over actuele juridische vraagstukken,

ontwikkelingen uitgebreid aan bod komen. Voorts zullen op enkele onderdelen fiscale-

geschreven door telkens een andere expert uit de wetenschap of de

sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten nader worden uitgediept. De cursisten van de cur

praktijk.

Ontslagrecht verdiept worden geacht basiskennis van de systematiek van het arbeidsrech hebben alsmede van enkele basisbeginselen uit het sociaal zekerheidsrecht.

CPO Extra wordt jaarlijks onder meer aangeboden aan cursisten die in het jaar daaraan voorafgaand drie of meer VSO-cursussen volgden. Meer informatie: www.cpo.nl/extra.

2


VSO-cursussen 2014

Docenten*

Data / Locatie**

Prijs & Punten***

WA

ARDERI

NG

AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

7,8

U houdt zich in de praktijk bezig met buitencontractuele aansprakelijkheid en

Mr. P.C.J. De Tavernier

27-03 en 10-04-14 / 5

schadevergoeding. In deze cursus wordt de rechtspraak consequent binnen de structuur

Mr. R.J.Q. Klomp*

25-9 en 09-10-14 / 5

van de wet (titel 6.3 en afdeling 6.1.10 BW) besproken. Hierdoor blijft u door de vele

Mr. drs. M. Kremer

bomen het bos zien. Aan de orde komen: de vestiging van aansprakelijkheid, risico-

Prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis

aansprakelijkheden en de omvang van de aansprakelijkheid (begroting, causaliteit en

Mr. L. Reurich

eigen schuld).

Mr. E.J. Zippro

€ 710 11 VSO/PO J

WA

ARDERI

NG

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

7,3

Deze cursus richt zich op de advocaat die zich wil bekwamen in het procederen tegen

Mw. prof. mr. A.B. Blomberg*

overheidsbesluiten en/of het bijstaan van bestuursorganen bij de zorgvuldige voorbereiding en

Prof. mr. H.E. Bröring

de verdediging van overheidsbesluiten. De cursus focust op die onderdelen van het algemeen

Mw. mr. I.M.C. van Leeuwen

bestuursrecht die voor de (proces)praktijk relevant zijn, zonder overigens het overzicht en de

Mr. G.A. van der Veen*

27 en 28-10-14 / 3

€ 887 incl. overnachting 13 VSO/PO J

samenhang met het systeem van het bestuursrecht uit het oog te verliezen. Na een introductie en behandeling van de belangrijkste begrippen uit het bestuursrecht, staat een reconstructie en beoordeling van de bestuurlijke besluitvorming centraal; advocaten komen immers vaak (pas) in het geweer naar aanleiding van een onwelgevallig besluit. Vervolgens staat het procederen bij de bestuursrechter centraal, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de nieuwe zaaksbehandeling bij de rechtbanken. De tweede dag is gewijd aan twee meer materiële onderwerpen, te weten het wijzigen van rechtsverhoudingen ten nadele van de burger, in welk kader onder meer het (bestuursrechtelijk) schadevergoedingsrecht aan de orde komt, alsmede de bijzondere positie van de overheid in privaatrechtelijke verhoudingen, en de bestuurlijke handhaving.

ARBEIDSRECHT EN ONTSLAGRECHT VERDIEPT (TWEELUIK)

WA

ARDERI

NG

Arbeidsrecht

8,2

De cursus is bedoeld voor advocaten die met enige regelmaat een arbeidszaak behandelen. U

Mr. D. Griffiths*

14 en 15-04-14 / 1

€ 887

krijgt inzicht in het volledige spectrum van het arbeidsrecht. Daarbij staat behandeling van de

Mr. J.J.J. Janse de Jonge*

09 en 10-10-14 / 2

incl. overnachting

dogmatiek steeds in dienst van de oplossing van problemen die u in uw praktijk tegenkomt. Om te beginnen wordt uitgebreid stilgestaan bij de arbeidsovereenkomst en de bedingen die

14 VSO/PO J

daarvan onderdeel kunnen zijn. Aan de orde komen vervolgens de wederzijdse verplichtingen van werkgever en werknemer bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De tweede dag is geheel gereserveerd voor het ontslagrecht.

WA

7,9

De cursus is bedoeld voor advocaten die met grote regelmaat tijdens hun stage

Mr. D. Griffiths*

19 en 20-05-14 / 1

€ 887

arbeidsrechtelijke zaken behandelen en die de intentie hebben zich verdergaand in dit

Mr. J.J.J. Janse de Jonge*

10 en 11-11-14 / 3

incl. overnachting

rechtsgebied te specialiseren. De onderwerpen zullen met meer diepgang dan in de

Mw. mr. R. el Johari

basiscursus Arbeidsrecht worden behandeld, waarbij relevante jurisprudentie en actuele

Mr. D.Th.G. Thuijs

ontwikkelingen uitgebreid aan bod komen. Voorts zullen op enkele onderdelen fiscale- en sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten nader worden uitgediept. De cursisten van de cursus Ontslagrecht verdiept worden geacht basiskennis van de systematiek van het arbeidsrecht te hebben alsmede van enkele basisbeginselen uit het sociaal zekerheidsrecht.

2

ARDERI

NG

Ontslagrecht verdiept

13 VSO/PO J


VSO-cursussen 2014

Docenten*

Data / Locatie**

Prijs & Punten***

WA

ARDERI

NG

BESLAG- EN EXECUTIERECHT

7,6

Deze cursus maakt u vertrouwd met de praktijk van het beslag- en executierecht. De docenten

Mr. T.R.B. de Greve

03 en 04-02-14 / 3

€ 887

behandelen de systematiek van het beslagrecht, “Hoe leg ik beslag?”, bijzondere beslagen,

Mr. P.J.B. Heemskerk

20 en 21-03-14 / 2

incl. overnachting

executie van pand en hypotheek, beslag en faillissement, samenloop en beslag en fiscus. Eén

Mr. M.J.W. van Ingen

02 en 03-06-14 / 1

dagdeel wordt verzorgd door een (vice-)president die een kijkje in de keuken van de rechtbank

Mr. M.L.S. Kalff

18 en 19-09-14 / 2

verschaft.

Mr. E. Loesberg*

08 en 09-12-14 / 3

14 VSO/PO J

Mr. A.J. van der Meer Mr. R.J.G. Mengelberg Mr. G.J.P. Molkenboer Mr. J.A. Stal Mr. H.A. Stein* Mr. J.F.M. Strijbos Mr. M.M. Verhoeven Mr. drs. S.P.J.F. Zwanen

WA

ARDERI

NG

BOUWRECHT

7,6

Bouwrecht is een bijzonder vakgebied. De UAV lijkt belangrijker te zijn dan het wetboek en de

Mr. E.P. Breukelaar

uitzondering lijkt vaker voor te komen dan de regel. Om bouwrecht goed te kunnen beoefenen

Mw. mr. Y.G.C. Brummelhuis*

is allereerst inzicht nodig in het bouwproces zelf. Na het volgen van deze cursus heeft u inzicht

Mr. S.P. Dalmolen

in de verschillende rollen van de participanten in het bouwproces. Verder kunt u inschatten

Mr. E.F.A. Dams

wat de meest voorkomende juridische complicaties zijn en hoe u deze kunt oplossen voor de

Ir. J.M. Makkinga

27 en 28-11-14 / 2

€ 887 incl. overnachting 13 VSO/PO J

opdrachtgever, opdrachtnemer, adviseur en inkoper. Vandaar dat in deze cursus ook wordt stilgestaan bij de beginselen van het aanbestedingsrecht, die een onlosmakelijk onderdeel vormen van het bouwrecht. Deze cursus wordt gegeven door docenten van wie het werkgebied uitsluitend de vastgoed- en bouwwereld betreft.

‘‘De herziening van het insolventierecht mist visie en focus’’ Mr. Jeroen Stal A D V O C A A T/ PA R T N E R C L E B E R A M S T E R D A M DOCENT ‘BESLAG- EN EXECUTIERECHT‘ EN ‘CONTRACTEN MAKEN EN BEOORDELEN DEEL 1: EFFECTIEF CONTRACTEREN’

Lees meer op verderdenken.nl

M e e r i n f o r m at i e o f i n s c h r i j v e n ? w w w.v s o . c p o . n l

3


VSO-cursussen 2014

Docenten*

Data / Locatie**

Prijs & Punten***

WA

ARDERI

NG

BURGERLIJK PROCESRECHT

7,8

U vergroot uw inzicht en vaardigheid in de praktische toepassing van het burgerlijk procesrecht

Mr. J.J. Dammingh

06 en 07-02-14 / 1

€ 887

ter verwezenlijking van de door de cliënt beoogde materiële rechtspositie. Aan de orde komen:

Prof.mr. A. Hammerstein

12 en 13-06-14 / 2

incl. overnachting

invloed van processuele grondbeginselen in de procedure, procederen in hoger beroep,

Mr. T.R. Hidma

30 en 31-10-14 / 1

president in kort geding, bewijslastverdeling en bewijsmiddelen. De cursus wordt onder meer

Mr. N.W. Huijgen

11 en 12-12-14 / 2

verzorgd door (vice-)presidenten en advocaten.

Mr. G.J. Knijp

14 VSO/PO J

Prof. mr. H.B. Krans Mr. S.M.A.M. Venhuizen* Mr. D. Vergunst Mr. G. Vrieze

CONTRACTEN MAKEN EN BEOORDELEN (TWEELUIK) Het CPO heeft als vervolg op de cursus “Contracten maken en beoordelen deel 1: effectief contracteren”, de facultatieve dag “Contracten maken en beoordelen deel 2: strategisch beëindigen” ontwikkeld. U kunt aan deel 2 op 19 juni 2014 deelnemen indien u deel 1 op 13 en 14 februari, 12 en 13 mei of 5 en 6 juni hebt gevolgd. U kunt op 11 december 2014 aan deel 2 deelnemen indien u deel 1 op 2 en 3 oktober of op 1 en 2 december hebt gevolgd.

WA

ARDERI

NG

Contracten maken en beoordelen deel 1: effectief contracteren

7,7

U verkrijgt inzicht in de wisselwerking tussen het materiële recht en de praktijk van het

Mr. G.J. Rijken*

13 en 14-02-14 / 1

€ 887

contractenrecht rond drie onderwerpen: valkuilen bij veel voorkomende voorwaarden in

Mr. dr. M.R. Ruygvoorn*

12 en 13-05-14 / 3

incl. overnachting

contracten, versterking van nakoming en algemene voorwaarden. U kunt uw praktische

Dr. mr. H. Wammes*

05 en 06-06-14 / 2

werkwijze toetsen en verbreden en contractuele bedingen beoordelen en opstellen. U krijgt

02 en 03-10-14 / 2

18 VSO/PO J

antwoord op de vraag welke grenzen en mogelijkheden de wet u geeft bij het redigeren van

01 en 02-12-14 / 1

(waarvan 6 voor

o.m. een boeteclausule, een eigendomsvoorbehoud, een kettingbeding, een ontbindende/

deel 2)

opschortende voorwaarde, een prijsverhogingsbeding, een levertijdbeding en een exoneratieclausule.

WA

Mr. R.J.Q. Klomp

19-06-14 / 1

contractenrecht rond het centrale onderwerp: strategisch omgaan met beëindigingsregelingen.

Mr. L. Reurich

11-12-14 / 3

€ 373

Hierbij staat voorop wat de cliënt wil: wil hij doorgaan met zijn contractspartij of wil hij

18 VSO/PO J

van hem af? Dit bepaalt de reactie op een (poging tot) ontbinding, opzegging, vernietiging

(waarvan 12 voor

of beëindiging met wederzijds goedvinden. U kunt uw praktische werkwijze toetsen en

deel 1)

het beëindigen van contractuele relaties en welke strategische voordelen er zijn te behalen door een bepaalde wijze van beëindigen te kiezen. Ook komen concrete beëindigingsclausules voor gebruik in contracten aan de orde. U kunt aan deel 2 deelnemen indien u deel 1 hebt gevolgd (zie bovenstaand).

4

8,2

U verkrijgt inzicht in de wisselwerking tussen het materiële recht en de praktijk van het

verbreden. U krijgt antwoord op de vraag welke grenzen en mogelijkheden de wet u geeft bij

ARDERI

NG

Contracten maken en beoordelen deel 2: strategisch beëindigen


VSO-cursussen 2014

Docenten*

Data / Locatie**

Prijs & Punten***

WA

ARDERI

NG

EFFECTIEF ARGUMENTEREN

8,2

Wordt u wel eens geconfronteerd met een pleidooi of processtuk waarin de schrijver van de hak

Ervaren trainers op het gebied van

13 en 27-03-14 / 5

op de tak springt, oneigenlijke argumenten gebruikt en met allerlei irrelevante opmerkingen

juridisch argumenteren:

29-10 en 12-11-14 / 5

komt? Intuïtief weet u dat de argumentatie niet deugt, maar het kan lastig zijn om adequaat te

€ 1.035 11 VSO/PO V

reageren. Bij de cursus Effectief argumenteren worden inzichten uit de argumentatietheorie

Mw. drs. M. Furth

en retorica gebruikt om uw intuïties over argumentatie tastbaar te maken. U krijgt inzicht

Mw. drs. J.M. Gerlofs*

in valkuilen bij de presentatie van argumentatie, zodat u het betoog van de wederpartij

Mw. drs. M.A.M. Uijttewaal

eenvoudiger kunt doorgronden en er een goed verhaal tegenover kunt stellen. U leert waarom

Mw. drs. J. Valbracht*

drogredenen kunnen werken en hoe u er het best op reageert. Tijdens de cursus worden korte theoretische uiteenzettingen afgewisseld met praktische oefeningen. Het cursusmateriaal is ontleend aan de juridische praktijk, zodat u het geleerde eenvoudig kunt toepassen.

WA

ARDERI

NG

EUROPEES RECHT

7,9

Het Europese recht speelt in de algemene praktijk van de advocaat vaak (soms ongemerkt)

Mr. drs. M.A. Fierstra

een grote rol. Voor een goed advocaat komt het erop aan om de Europeesrechtelijke context

Mr. D.J.M. de Grave

van een casus te onderkennen. Zijn de afspraken, waarbij mijn cliënt betrokken is, in strijd

Mw. mr. H.M. Stergiou

met het Europees mededingingsrecht? Is het beleid van de gemeente, waarvoor ik optreed,

Mr. R.J.M. van den Tweel*

17 en 18-11-14 / 1

€ 887 incl. overnachting 13 VSO/PO J

in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn? U maakt op een praktijkgerichte wijze kennis met de basisbeginselen van het Europese recht en leert de invloed van het Europese recht in de praktijk van alledag te herkennen én te benutten. Ook wordt in het kort het procederen bij de Europese rechter in Luxemburg doorgenomen. De cursus wordt afgesloten met twee voor de advocaat belangrijke actuele thema’s: staatssteun en aanbestedingen. Aan de hand hiervan wordt de doorwerking van het Europese recht in de proces- en adviespraktijk geïllustreerd.

De cursus is bedoeld voor een ieder die op gedegen wijze een inleiding wil krijgen in het

Mw. mr. G.J. Brugman

financieel recht. De cursus is zowel geschikt voor advocaten die het financieel recht (willen)

Mr. F.M.A. ’t Hart*

beoefenen als voor advocaten die een algemene praktijk of een ondernemingsrechtelijke

Mr. J.H. Lemstra

praktijk hebben en die zich soms geconfronteerd zien met vraagstukken uit het financieel recht

Mr. E.J. van Praag

of die er zeker van willen zijn dat zij relevante vraagstukken uit het financieel recht kunnen

Mr. W.M. Schonewille LLM, MiF

signaleren. De cursus behandelt alle essentiële onderwerpen op het gebied van het financieel

Mr. H.J. Tulp

WA

ARDERI

NG

FINANCIEEL RECHT VOOR DE ALGEMENE EN ONDERMINGSRECHTELIJKE PRAKTIJK

7,6

24 en 25-03-14 / 1

€ 887 incl. overnachting 13 VSO/PO J

recht. De cursus geeft de deelnemers ook inzicht in de vele wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het financieel recht en de systematiek van de Wft.

M e e r i n f o r m at i e o f i n s c h r i j v e n ? w w w.v s o . c p o . n l

5


VSO-cursussen 2014

Docenten*

Data / Locatie**

Prijs & Punten***

WA

ARDERI

NG

FINANCIERING EN ZEKERHEDEN

7,7

Tijdens deze cursus komen de leningsovereenkomst alsmede goederenrechtelijke zekerheden

Mr. E. Loesberg*

10 en 11-03-14 / 1

€ 887

(pand en hypotheek, eigendomsvoorbehoud en lease) en persoonlijke zekerheden

Mr. G.J.P. Molkenboer

22 en 23-05-14 / 2

incl. overnachting

(hoofdelijkheid, borgtocht, garantie, 403-verklaring) aan bod. Bij de leningsovereenkomst staat

Mw. prof. mr. J.B. Spath

24 en 25-11-14 / 3

de praktijk centraal. Een overzicht wordt gegeven van soorten financieringen en de begrippen

Mr. A. Steneker*

die daarbij van belang zijn. Daarnaast geeft de cursus inzicht in de belangrijke bepalingen

Mr. drs. N.W.A. Tollenaar

van een gesyndiceerde lening. Bij de behandeling van zekerheidsrechten staat de dogmatiek

Prof. mr. P.M. Veder

voorop. Geschetst wordt hoe de zekerheden tot stand komen, voor welke vorderingen

Mr. E.M. Vermeulen

zekerheden kunnen worden gevestigd en hoe zekerheden kunnen worden uitgewonnen. De

Mr. C.A. de Visser

cursus eindigt met een onderdeel internationaal privaatrecht.

Mr. J.A. van der Weide

14 VSO/PO J

Mw. mr. E.J. Oppedijk van Veen

Tijdens deze cursus worden, gericht op de praktijk van advocaten, de privaatrechtelijke

Mw. mr. E.M. van Bommel

en publiekrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkeling nader belicht. Wat betreft de

Mr. L.J. Gerritsen

publiekrechtelijke aspecten komen onder meer de Wet ruimtelijke ordening en het daarin

Mr. B.S. ten Kate

opgenomen kostenverhaalsinstrumentarium, de Woningwet, de Wet voorkeursrecht

Mr. T.E.P.A. Lam*

gemeenten en de Onteigeningswet aan bod. Bij het privaatrechtelijke deel wordt aandacht

Mr. J.B. Mus

besteed aan het opstellen en beoordelen van gebiedsontwikkelingsovereenkomsten en de

Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer*

aanbestedingsrechtelijke aspecten.

Mw. mr. A.M. Serra

WA

ARDERI

NG

GEBIEDSONTWIKKELING: PRIVAAT- EN PUBLIEKRECHTELIJKE ASPECTEN

7,6

19 en 20-06-14 / 2

€ 887 incl. overnachting 13 VSO/PO J

Mw. mr. E.E. Zeelenberg

WA

ARDERI

NG

GEHEIME OPSPORING

8,3

In de zittingzaal is de wijze waarop politie en OM informatie hebben verkregen vaak onderwerp

Mr. S. Brinkhoff

van discussie. Dat geldt voor de informatie die wordt verkregen via anonieme tips, particuliere

Mr. M.A.L.A.M. van der Heijden

opsporing of andere onderzoeken, maar vooral voor informatie verkregen door de Criminele

Mr. J.J.T.M. Pieters*

Inlichtingen Eenheden (CIE’s). Advocaten hebben vaak het idee dat zij deze informatie niet of

Mr. H.G.W. Stikkelbroeck*

10 en 11-04-14 / 1

€ 887 incl. overnachting 13 VSO/PO J

niet voldoende kunnen toetsen en toch neemt de rechter vaak ingrijpende beslissingen ten laste van de verdachte gebaseerd op die informatie. Dat geldt ook voor de resultaten van het opsporen onder dekmantel. Toch gelden voor zowel ‘geheime’ inwinning van informatie als opsporen onder dekmantel veel en strenge regels. Een aantal van deze regels is vastgelegd in wet- en regelgeving, andere vloeien voort uit de jurisprudentie. De cursus Geheime opsporing geeft niet alleen een uniek overzicht van die regels, maar ook inzicht in de wijze waarop politie en OM in de praktijk opereren. Door het gebruik van zeer veel casuïstiek en discussie aan de hand van stellingen worden advocaten meer vertrouwd gemaakt met de ‘geheime’ kanten van de opsporing, waardoor zij beter in staat zijn hun cliënten bij te staan. In de cursus worden concrete handvatten geboden om het werk van politie en OM beter te kunnen beoordelen.

WA

Mr. O.A.H. van Dalsum*

13 en 27-03-14 / 5

bedrijfsruimte, en ook de ‘achtergebleven’ categorie van overige huurobjecten. De stof wordt

Dr. mr. G.M. Kerpestein

29-10 en 12-11-14 / 5

behandeld in de vorm van hoorcolleges, maar de behandeling is praktijkgericht, levendig

Mr. C.E. Schouten

en actueel. U zult zich geen ogenblik vervelen. Vanzelfsprekend is er volop gelegenheid

Mr. G.J.A. Wiekart*

manier langs alle haltepalen van het huurrecht te zijn geleid. Huurzaken leveren voor u geen moeilijkheden meer op.

6

7,9

Deze cursus biedt een gedegen inleiding in het huurrecht over de volle breedte; woonruimte,

voor vragen en discussie. Na afloop van deze cursus hebt u het gevoel, op een plezierige

ARDERI

NG

HUURRECHT € 710 11 VSO/PO J


VSO-cursussen 2014

Docenten*

Data / Locatie**

Prijs & Punten***

INSOLVENTIERECHT (TWEELUIK) Speciaal voor de advocaat-stagiaire die zich wil specialiseren in het insolventierecht heeft het CPO het Tweeluik Insolventierecht ontwikkeld. De basiscursus sluit aan op de Masteropleiding. De voortgezette cursus sluit op zijn beurt aan op de basiscursus en vormt een voorbereiding op (specialisatie-)cursussen uit de permanente opleiding. Voor een aantal arrondissementen is het met goed gevolg afronden van de CPO-cursussen Insolventierecht basis en Insolventierecht voortgezet één van de eisen om op de curatorenlijst te worden geplaatst (let op: alleen een certificaat met het volledige aantal punten voldoet aan de eisen).

WA

ARDERI

NG

Insolventierecht basis

7,8

De cursus dient als een eerste kennismaking met het insolventierecht en de

Mr. H.M.D. Bentfort van

10 en 11-02-14 / 3

€ 887

faillissementspraktijk. De cursus volgt in grote lijnen de levensloop van een faillissement,

Valkenburg*

03 en 04-11-14 / 1

incl. overnachting

startend met het vonnis tot faillietverklaring, de fase van inventarisatie, liquidatie en verdeling.

Mw. mr. R.A. Boon

Aandacht wordt verder besteed aan de invloed van faillissement op lopende contracten,

Mr. R. Cats

het begrip afkoelingsperiode en de afwikkeling van eigendomsvoorbehouden. Een deel van

Mr. J.A. Dullaart

de cursus is gewijd aan de doorstart en al hetgeen daarbij komt kijken. In de cursus wordt

Mw. mr. E.J. Oppedijk van Veen

ook aandacht besteed aan faillissementen van natuurlijke personen en de eenmanszaak, het

Mr. F.C.H.M. van der Stap

oorzakenonderzoek en onderzoek naar onregelmatigheden, en de verschillende manieren

Mr. B.J. Tideman

waarop een faillissement kan eindigen. Een beeldende video met praktijkvoorbeelden

Mr. M.J.H. Vermeeren*

13 VSO/PO J

maakt deel uit van de cursus en tijdens het avondprogramma is er een interactief (vragen) onderdeel met een rechter-commissaris.

WA

ARDERI

NG

Insolventierecht voortgezet

7,4

U bent op het moment van deelname minimaal 12 maanden werkzaam op het gebied

Mw. mr. H. de Coninck-Smolders

03 en 04-04-14 / 1

€ 887

van insolventierecht en direct betrokken geweest bij de behandeling van tenminste één

Mr. H. Dulack*

08 en 09-12-14 / 1

incl. overnachting

faillissement en/of schuldsanering. Tevens hebt u de cursus Insolventierecht basis gevolgd.

Mr. J.T. Jol

U bezit dus relevante basiskennis. Tijdens de cursus wordt de positie van de separatisten

Mr. F. Kemp

en die van de fiscus uitgediept. Daarnaast is er aandacht voor het leerstuk van de pauliana,

Mr. E.E. Schipper

de bestuurdersaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van de curator en internationaal

Mr. S.A.H.J. Warringa

insolventierecht. In het laatste dagdeel van de cursus komen de financiële gevolgen aan de

Mr. J. Wind*

orde van de beslissingen die tijdens een insolventie moeten worden genomen dan wel zijn

Mw. mr. E.L. Zetteler

13 VSO/PO J

genomen. De nadruk van de cursus ligt meer op ervaringsoverdracht dan op een ‘master class’ jurisprudentie.

‘‘Niets mis met een goede doelredenering’’ Prof. mr. Hanneke Spath H O O G L E R A A R B U R G E R L I J K R E C H T, R A D B O U D U N I V E R S I T E I T N I J M E G E N , DOCENT ‘FINANCIERING EN ZEKERHEDEN’

Lees meer op verderdenken.nl

M e e r i n f o r m at i e o f i n s c h r i j v e n ? w w w.v s o . c p o . n l

7


VSO-cursussen 2014

Docenten*

Data / Locatie**

Prijs & Punten***

WA

ARDERI

NG

INTELLECTUELE EIGENDOM BASIS

7,8

In deze cursus raakt u vertrouwd met de intellectuele eigendomsrechten die in de praktijk

Mr. J. Becker

het meest een rol spelen: octrooirecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht

Mr. B.J. Berghuis van Woortman

en modellenrecht. Behandeld worden object, systeem en modaliteiten van de diverse

Mw. mr. S.M. Kaak

intellectuele eigendomsrechten, zoals duur, beschermingsomvang, beschermingsinhoud

Mr. M.A.S.M. van Leent*

en rechthebbende. Ook komen aan de orde de meest relevante internationale verdragen

Mw. mr. M. Meddens-Bakker

en Europese richtlijnen met betrekking tot de desbetreffende IE-regimes. Tijdens het

Prof. mr. A.A. Quaedvlieg*

avondonderdeel wordt een proefproces gehouden.

Mr. B.R.J. van Ramshorst

16 en 17-06-14 / 1

€ 887 incl. overnachting 13 VSO/PO J

WA

ARDERI

NG

INTELLECTUELE EIGENDOM IN DE MARKETING

7,6

Bij de marketing van producten en diensten spelen (IE- en andere) rechten in toenemende

Mw. mr. A.C.M. Alkema

mate een rol. Dit begint al bij de productontwikkeling en merkintroductie. Hoe kan ik mijn

Mr. D. Haije

producten en diensten onderscheiden van die van de concurrent? Welke keuzes heb ik

Mr. R.M. Kleemans*

op het gebied van de vormgeving van producten? Voor de promotie van producten en

Mr. A.A.A.C.M. van Oorschot

diensten biedt het reclamerecht een scala aan mogelijkheden en uitdagingen, met name op

Mw. mr. S.M. Pelkmans

het internet: Adwords, social media en behavioral targeting. En ten slotte: hoe kan ik mijn

Mr. R.W. de Vrey*

05 en 19-11-14 / 4

€ 710 11 VSO/PO J

marketinginspanningen veiligstellen door middel van handhaving van IE-rechten? Aan de hand van de bekende P’s van de marketingmix passeren deze – voor zowel advocaten als bedrijfsjuristen relevante – onderwerpen de revue.

WA

Mw. Mr. A.J. Crombag

het wetsvoorstel betreffende de Jeugdwet, de wet die de Wet op de jeugdzorg moet gaan

Mr. dr. G. Cardol

vervangen, wordt de regie voor het jeugdbeleid in de toekomst bij de gemeente neergelegd.

Mw. mr. drs. W.L.J.M. Duijst*

De jeugdbeschermingsmaatregelen worden gemoderniseerd en nieuwe maatregelen zullen

Mw. prof. dr. C.J. Forder

binnen afzienbare termijn worden ingevoerd. De politieke aandacht voor de aanpak van

Mw. mr. F.W. Oehlen

jeugdcriminaliteit heeft geleid tot het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht. Voor wie als

Prof. mr. H.J.B. Sackers

advocaat op de hoogte zijn om zijn cliënt adequaat te kunnen bijstaan. In deze cursus staan de op handen zijnde veranderingen centraal en worden deze ontwikkelingen belicht vanuit het IVRK. Na het volgen van deze cursus heeft u voldoende opleidingspunten om te kunnen voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden die de Raad voor Rechtsbijstand per 1 juli 2013 aan advocaten in het jeugdrecht stelt.

8

7,8

Zoals de jeugd voortdurend in beweging is, is ook het jeugd(straf)recht in beweging. In

advocaat van de jeugdige werkt is er geen ontkomen aan; van deze ontwikkelingen moet de

ARDERI

NG

JEUGD(STRAF)RECHT IN BEWEGING 23 en 24-06-14 / 3

€ 887 incl. overnachting 13 VSO/PO J


VSO-cursussen 2014

Docenten*

Data / Locatie**

Prijs & Punten***

WA

ARDERI

NG

MEDEDINGINGSRECHT VOOR DE NEDERLANDSE PRAKTIJK

7,8

Het Nederlandse mededingingsrecht verdient de volle aandacht, mede gezien het

Mw. mr. E. Belhadj

groeiend aantal advocaten dat met deze materie in aanraking komt. Aan de orde komen:

Mr. B.J.H. Braeken

basisbegrippen Mededingingswet, distributieovereenkomsten, horizontale overeenkomsten,

Mw. mr. S.M. Evers

concentratiecontrole en economische machtsposities. Ook procedurele aspecten komen aan

Mr. P.P.J. van Ginneken*

bod. De cursus is geschikt voor advocaten die bekend willen raken met de beginselen van het

Mw. mr. C.C. Meijer

mededingingsrecht.

Mw. mr. B.A. Nijs

25 en 26-9-14 / 1

€ 887 incl. overnachting 12 VSO/PO J

Mr. Y. de Vries

WA

ARDERI

NG

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

7,8

Hoe zekerder u zich voelt over de juridisch inhoudelijke kant van de zaak, hoe meer tijd u

Mr. J.B. de Groot

07 en 08-04-14 / 2

€ 887

hebt om aandacht te besteden aan de emoties van de cliënt om zodoende voor hem of

Mr. drs. J.H. Lieber

13 en 14-11-14 / 1

incl. overnachting

haar het beste resultaat te behalen. In deze cursus worden de belangrijkste leerstukken

Mw. mr. E.L. Schaafsma-

van het personen- en familierecht op compacte wijze aangeboden, waarbij ook aandacht

Beversluis*

is voor communicatie daarover met de cliënt. Aan de orde komen: gemeenschap van

Mw. mr. E.H. Schijven-Bours

goederen, huwelijkse voorwaarden, gezags- en omgangsregeling en alimentatie. Tijdens het

Mr. J.U. van der Werff*

13 VSO/PO J

avondonderdeel komt scheidingsmediation aan bod. Omdat het hier gaat om een complex rechtsgebied, is deze cursus ook geschikt als opfriscursus voor advocaten die al wat meer ervaring hebben in de personen- en familierechtpraktijk.

WA

ARDERI

NG

PROFESSIONEEL ONDERHANDELEN VOOR ADVOCAAT-STAGIAIRES

8,2

U oefent aan de hand van praktijkgevallen met acteurs en ervaren advocaten diverse

Dr. ir. A.P. Baanders*

06 en 07-03-14 / 3

€ 1.255

onderhandelingssituaties. Zo leert u onderhandelen in de dagelijkse praktijk en bereikt u voor

Dr. A.J. Kil

16 en 17-06-14 / 3

incl. overnachting

uw cliënt een optimaal resultaat. Het verdient aanbeveling deze cursus te volgen als u al enige

Mw. mr. B.J. van der Kleij*

06 en 07-10-14 / 1

ervaring op het gebied van onderhandelen hebt opgedaan. Deze training is een vervolg op het

Mw. mr. J.M. van Riessen

15 en 16-12-14 / 2

onderdeel Onderhandelen van de Beroepsopleiding.

Mr. M.L.F.J. Schyns

13 VSO/PO V

Mw. mr. G. van der Veen

WA

ARDERI

NG

SCHERP REAGEREN IN REPLIEK EN DUPLIEK

8,4

Als advocaat wilt u in uw dagelijks werk overtuigend communiceren. Snel reageren en

Deskundige trainers van het

27-03 en 10-04-14 / 5

improviseren is daarbij een kunst. Dit geldt niet alleen in rechtszaken maar ook tegenover

Nederlands Debat Instituut:

25-09 en 09-10-14 / 5

collega’s en cliënten. We oefenen in een overtuigendere presentatie, een scherpere

D. van Dorsselaer

argumentatie en krachtig reageren zonder voorbereiding. Deze cursus gaat in op uw verbale

Mr. A.A. Noordhuis*

€ 1.035 11 VSO/PO V

gedrag zowel in als buiten de rechtszaal. Uw persoonlijke leerdoelen worden in de oefeningen verwerkt. Op dag 2 gaan we in op het weerleggen van drogredenen en stijlvol, kort en krachtig spreken. Ook wordt gewerkt met video-opnames. Deze zijn confronterend maar zeer leerzaam. De korte theorieblokken en actieve oefeningen garanderen een dynamische cursus met veel interactie en plezier.

M e e r i n f o r m at i e o f i n s c h r i j v e n ? w w w.v s o . c p o . n l

9


VSO-cursussen 2014

Docenten*

Data / Locatie**

Prijs & Punten***

WA

ARDERI

NG

STRAFRECHT: DE ADVOCAAT IN MEGASTRAFZAKEN

7,8

Ook de kleine koerier die deel uitmaakt van een criminele organisatie heeft een advocaat

Mr. F.G. Bauduin

nodig. Die advocaat moet zich dan verdiepen in bijzondere opsporingsmethoden, deals met

Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van

getuigen, dossiersamenstelling, specifieke voorbereidings- en organisatiedelicten, ja zelfs in

Kempen*

internationaal strafrecht. In de cursus komen deze thema’s aan de orde evenals fundamentele

Mr. J.S. Pen

vragen over de opstelling jegens medeverdachten en hun advocaten. De cursus is bedoeld als

Mr. J. Piena

vervolg op basiscursussen strafrecht.

Mr. J.J.T.M. Pieters

26 en 27-05-14 / 2

€ 887 incl. overnachting 13 VSO/PO J

WA

ARDERI

NG

VASTGOED

8,0

In deze cursus staat het privaatrechtelijke deel van het vastgoedrecht centraal. Zowel

Mr. J.J. Dammingh*

verbintenis- als goederenrechtelijke thema’s worden uitgediept. Uitvoerig wordt stilgestaan

Mw. prof. mr. N.C. van Oostrom-

bij de specifieke aspecten die aan de orde zijn bij de totstandkoming van de koop van vastgoed

Streep

en de non-conformiteit. Onder de noemer Zakelijke rechten wordt aan de hand van casuïstiek

Mr. A. Steneker*

stilgestaan bij het burenrecht, erfdienstbaarheden en het appartementsrecht. Verjaring speelt

Prof. mr. A.A. van Velten

06 en 07-05-14 / 1

€ 887 incl. overnachting 13 VSO/PO J

hier een belangrijke rol. Ten slotte is er aandacht voor de financiering van vastgoed en beslagen executievraagstukken.

‘‘Zonder kennis van het internationale strafrecht en internationale samenwerking: geen moderne strafrechtadvocaat’’ mr. Hans Pieters S E N I O R A D V O C A A T G E N E R A A L R E S S O R T PA R K E T T E A R N H E M D O C E N T ‘ S T R A F R E C H T: D E A D V O C A A T I N M E G A S T R A F Z A K E N ’ EN ‘GEHEIME OPSPORING’

Lees meer op verderdenken.nl

10


VSO-cursussen 2014

Docenten*

Data / Locatie**

Prijs & Punten***

De cursus Corporate Governance en Geschillenprocedures richt zich op de

Mr. J. Barneveld

advocaat die zich gaat toeleggen op het gebied van het ondernemingsrecht, het

Mw. mr. H.E. Bast

bestuurdersaansprakelijkheidsrecht en/of het adviseren en procederen over geschillen

Mr. S.J.H.M. Berendsen

die zich in een onderneming kunnen voordoen. De cursus geeft u een introductie in de

Mr. M.P.A. Blom

basisbeginselen van het vennootschapsrecht. De inrichting van de NV en de BV, de wijze

Mw. mr. A.J. Kok

van besluitvorming, vertegenwoordiging en het omgaan met een tegenstrijdig belang, de

Mr. J.J. Kröner

grondslagen voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, en de wijze waarop

Mr. W.H.A.M. van den

een bestuurder of commissaris zich tegen aansprakelijkheid kan indekken komen aan de

Muijsenbergh*

orde. Voorts worden de geschillenregeling die voorziet in het uittreden dan wel uitstoten

Mr. H. Reumkens*

van aandeelhouders, het enquêterecht, en de uitkoopregeling minderheidsaandeelhouders

Mr. E.J. Rietema

besproken. De cursus is nuttig voor advocaten die zich incidenteel of structureel met

Mr. H.A. de Savornin Lohman

vennootschapsrecht en de in de cursus aan de orde gestelde onderwerpen bezighouden.

Mr. S.C.M. van Thiel

02 en 03-10-14 / 1

WA

ARDERI

NG

VENNOOTSCHAPSRECHT BASIS: CORPORATE GOVERNANCE EN GESCHILLENPROCEDURES

7,6

€ 887 incl. overnachting 14 VSO/PO J

Mw. mr. M.M. Tuijtel Mr. I. Wassenaar

WA

ARDERI

NG

VENNOOTSCHAPSRECHT BASIS: TRANSACTIES

7,6

Fusies en overnames zijn en blijven aan de orde van de dag, ook in tijden van economische

Mr. P.A. van den Brink

24 en 25-04-14 / 3

€ 887

terugval. Een goede (basis)kennis hiervan is voor vele juristen en advocaten inmiddels

Mr. M. Bruinzeel

17 en 18-10-14 / 1

incl. overnachting

onontbeerlijk. In deze cursus worden theorie en praktijk op een kundige en leerzame manier

Mr. drs. A.W.G. Damen

samengebracht. Hebt u nog geen of beperkte ervaring met overnames en wilt u uw kennis en

Mr. M.J. Eising

kunde op dat gebied uitbreiden, dan is deze cursus geknipt voor u. De nadruk ligt op overnames

Mr. S.G. Francovich

van niet beursgenoteerde ondernemingen, met name in de ‘mid-market’. In de inleiding

Mw. mr. J.A. Gortzak

wordt ingegaan op de verschillende soorten transacties en de belangrijke aandachtspunten

Mr. J.P.C. van der Hoek*

en regelgeving. Vervolgens wordt het verkoopproces van een private transactie van begin

Mr. J.L. Kloppers

tot eind beschreven, inclusief de belangrijkste daarbij gehanteerde documenten. Daarna

Mw. mr. Y.N. Rosina

gaat u de vergaarde kennis concreet toepassen in een workshop. Voor een goed beeld van

Mr. K.L. Ruijters

het overnameproces is het van groot belang dat u ook inzicht verkrijgt in de meest gangbare

Mr. A.T.G.M. Venrooy

wijze van financiering. Ook dit onderwerp komt op een ‘need to know’-niveau aan bod. Tot

Mr. A.J.M. Wiggers*

14 VSO/PO J

slot worden enkele belangrijke aspecten die bij fusies en overnames komen kijken nader uitgediept en wordt ingegaan op belangrijke actualiteiten.

M e e r i n f o r m at i e o f i n s c h r i j v e n ? w w w.v s o . c p o . n l

11


Datum:

Handtekening:

Aanbestedingsrecht Aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringen Arbeidsrecht Bank- en effectenrecht, financiering Bestuurs(proces)recht Burgerlijk (proces)recht Contracten- en vermogensrecht Economisch recht, IE en octrooirecht Familie-, huwelijksvermogens- en erfrecht Insolventierecht

Houd mij op de hoogte van het cursusaanbod van het CPO. Ik ben geïnteresseerd in de volgende rechtsgebieden:

Ja, ik schrijf mij in voor: Cursus: Cursus: Cursus: Ik ontvang graag meer informatie over: Cursus:

AANMELDINGSFORMULIER VSO |

Internationaal en Europees recht Mededingingsrecht Omgevingsrecht Ondernemingsrecht Onroerend goedrecht Projectontwikkeling Straf(proces)recht Vaardigheden Vreemdelingenrecht

Datum:

Datum: Datum: Datum:

Inschrijven kan ook via www.vso.cpo.nl

Advocaat

(Kandidaat-)notaris

Anders, nl.

Dit formulier terugzenden of faxen naar: F 024 - 361 17 33

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van het CPO, zoals gepubliceerd op www.cpo.nl. Mijn naam en adresgegevens worden vermeld op de deelnemerslijst t.b.v. de cursus. Daarnaast worden mijn adresgegevens en e-mailadres opgenomen in het CPO-relatiebestand en gebruikt om mij te informeren over de activiteiten van het CPO. Mijn gegevens worden uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt. Op mijn verzoek verwijdert het CPO mijn e-mailadres en/of mijn overige gegevens uit het CPO-relatiebestand.

Privéadres (alleen invullen als u correspondentie liever op uw privéadres ontvangt): Postadres: Postcode + plaats: Bijzonderheden factuur: Opmerkingen (dieetwensen e.d.):

Achternaam: Titel(s) + voorletters: Roepnaam: Geboortedatum: Werkzaam bij: Afdeling: Postadres: Postcode + plaats: E-mailadres: Telefoonnummer: Functie: Advocaat-stagiaire

M

V


CPO Bureau VSO Antwoordnummer 2288 6500 WC Nijmegen

Een postzegel is niet nodig


VSO-cursuskalender voorjaar 2014

Datum

Cursus

Plaats

Prijs

Punten

3 en 4 februari

Beslag- en executierecht

Zeist

€ 887,-*

14 VSO/PO

6 en 7 februari

Burgerlijk procesrecht

Den Dolder

€ 887,-*

14 VSO/PO

10 en 11 februari

Insolventierecht basis

Zeist

€ 887,-*

13 VSO/PO

13 en 14 februari

Contracten maken en beoordelen deel 1

Den Dolder

€ 887,-*

18* VSO/PO

19 juni

Contracten maken en beoordelen deel 2

Den Dolder

€ 373,-

* waarvan 6 voor deel 2

6 en 7 maart

Professioneel onderhandelen voor advocaat-stagiaires

Zeist

€ 1.255,-*

13 VSO/PO

10 en 11 maart

Financiering en zekerheden

Den Dolder

€ 887,-*

14 VSO/PO

13 en 27 maart

Effectief argumenteren

Utrecht

€ 1.035,-

11 VSO/PO

13 en 27 maart

Huurrecht

Utrecht

€ 710,-

11 VSO/PO

24 en 25 maart

Financieel recht voor de algemene en ondernemingsrechtelijke praktijk

Den Dolder

€ 887,-*

13 VSO/PO

20 en 21 maart

Beslag- en executierecht

Wolfheze

€ 887,-*

14 VSO/PO

27 maart en 10 april

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Utrecht

€ 710,-

11 VSO/PO

27 maart en 10 april

Scherp reageren in repliek en dupliek

Utrecht

€ 1.035,-

11 VSO/PO

3 en 4 april

Insolventierecht voortgezet

Den Dolder

€ 887,-*

13 VSO/PO

7 en 8 april

Personen- en familierecht

Wolfheze

€ 887,-*

13 VSO/PO

10 en 11 april

Geheime opsporing

Den Dolder

€ 887,-*

13 VSO/PO

14 en 15 april

Arbeidsrecht

Den Dolder

€ 887,-*

14 VSO/PO

24 en 25 april

Vennootschapsrecht basis: transacties

Zeist

€ 887,-*

14 VSO/PO

6 en 7 mei

Vastgoed

Den Dolder

€ 887,-*

13 VSO/PO

12 en 13 mei

Contracten maken en beoordelen deel 1

Zeist

€ 887,-*

18* VSO/PO

19 juni

Contracten maken en beoordelen deel 2

Den Dolder

€ 373,-

* waarvan 6 voor deel 2

19 en 20 mei

Ontslagrecht verdiept

Den Dolder

€ 887,-*

13 VSO/PO

22 en 23 mei

Financiering en zekerheden

Wolfheze

€ 887,-*

14 VSO/PO

26 en 27 mei

Strafrecht: de advocaat in megastrafzaken

Wolfheze

€ 887,-*

13 VSO/PO

2 en 3 juni

Beslag- en executierecht

Den Dolder

€ 887,-*

14 VSO/PO

5 en 6 juni

Contracten maken en beoordelen deel 1

Wolfheze

€ 887,-*

18* VSO/PO

19 juni

Contracten maken en beoordelen deel 2

Den Dolder

€ 373,-

* waarvan 6 voor deel 2

12 en 13 juni

Burgerlijk procesrecht

Wolfheze

€ 887,-*

14 VSO/PO

16 en 17 juni

Professioneel onderhandelen voor advocaat-stagiaires

Zeist

€ 1.255,-*

13 VSO/PO

16 en 17 juni

Intellectuele eigendom basis

Den Dolder

€ 887,-*

13 VSO/PO

19 en 20 juni

Gebiedsontwikkeling

Wolfheze

€ 887,-*

13 VSO/PO

23 en 24 juni

Jeugd(straf)recht in beweging

Zeist

€ 887,-*

13 VSO/PO

* Inclusief overnachting

CPO Bureau VSO Postbus 10520 6500 MB Nijmegen T 024 - 361 20 22 F 024 - 361 17 33 E vso@cpo.ru.nl I www.vso.cpo.nl

CPO VSO 2014  

VSO-cursussen 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you