Page 1

Eindresultaat episode 5 (EPGYN & SEG) Klinische fase – episode 5 Toelichting Na ontvangst van de protocollen van CKO5-voor, verloskunde & gynaecologie, SEG en CKO5-na bepaalt de episodecoördinator het resultaat voor de episode. Student is verantwoordelijk voor verzamelen en beheren van alle beoordelingsformulieren.

Gegevens coassistent Naam

Cogroep nummer

Studentnummer

Weergave van de resultaten over episode 5  een voldoende resultaa t wordt ui tgedrukt in een ci jfer op een s chaal van 6 t/m 10.  een onvoldoende resul taat wordt uitgedrukt met het oordeel ‘onvoldoende’ (OV). Rekenregels uit toetsingsregeling  Een beoordeling ‘onvoldoende’ voor het voorbereidend centraal klinisch onderwijs A (gynaecologie en verlos kunde) leidt al tijd tot het resul taa t ‘onvoldoende’.  Een beoordeling ‘onvoldoende’ voor het voorbereidend centraal klinisch onderwijs B (spoedeisende geneeskunde) leidt altijd tot het resultaat ‘onvoldoende’.  Een beoordeling ‘onvoldoende’ voor het afsluitend centraal klinisch onderwijs leidt al ti jd tot het resul taat ‘onvoldoende’.  Een onvoldoende beoordeling voor het coassistents chap verlos kunde & gynaecologie leidt al tijd tot het resultaa t ‘onvoldoende’.  Een onvoldoende beoordeling voor het coassistentschap spoedeisende geneeskunde leidt altijd tot het resultaat ‘onvoldoende’.  Indien de beoordelingen voor de onderdelen CKO5vA, CKO5vB, het coassis tents chap verloskunde & gynaecologie, het coschap spoedeisende geneeskunde en CKO5-na voldoende zijn (oordeel voldoende of cijfer 6 of hoger), worden er twee eindcijfers voor episode 5 vastgesteld, die gelijk staan aan het cijfer voor het coassistentschap verloskunde & gynaecologie respectievelijk het cijfer voor het coassistentschap SEG. Voor het vastleggen van het eindcijfer wordt het formulier ‘Eindresul taa t episode 5’ gebruikt

Onderdelen episode 5 CKO5 voorA (gynaecologie en verloskunde)

Resultaat

Coassistentschap gynaecologie en verloskunde CKO5voorB (spoedeisende geneeskunde) Coassistentschap spoedeisende geneeskunde CKO5na

Resultaat episode 5 onderdeel gynaecologie (geli jk aan eindcijfer verl oskunde & gynaecologie indien CKO5v en CKO5n beide voldoende zijn)

Voluit (één t/m tien) Resultaat episode 5 onderdeel SEG (gelijk aan eindcijfer SEG indien CKO5v en CKO5n beide voldoende zi jn)

Voluit (één t/m tien) Datum en handtekening episodecoördinator

datum

mw. dr. A. de Groot

Profile for Radboudumc

Ep5 protocol eindresultaat ep5  

Ep5 protocol eindresultaat ep5