Page 1

Beoordelingsprotocol CKO4n Centraal Klinisch Onderwijs 4 - na Klinische fase – episode 4 naam en voorletters co-assistent(e)

co-groep nummer

studentnummer

startdatum CKO4n

Onderdeel 1

Voldoende*? ‰ ja

Wetenschappelijke verdieping

Paraaf docent

‰ nee klinisch docent

2

‰ ja

Voorbereiding en deelname intervisie

‰ nee docentmentor

3

4

Portfolio en voortgangsgesprek professionele ontwikkeling

‰ ja

Themabijeenkomst

‰ ja

‰ nee docentmentor

‰ nee docentmentor

5

‰ ja

Caput Selectum

‰ nee episodecoördinator

*) Voldoende indien de student m.b.t. het betreffende onderdeel: a. dit adequaat heeft voorbereid b. aanwezig was bij de werkgroep / het individuele gesprek c. voldoende geparticipeerd heeft in de werkgroep / het individuele gesprek d. voldoende bereid en in staat was om te reflecteren.

Ruimte voor opmerkingen van de docentmentor

Ruimte voor opmerkingen van de klinisch docent

Eindoordeel CKO4 - na ‰ voldoende

Datum en handtekening episodecoördinator ‰ onvoldoende datum

-1-

Drs. P. Bot

maart 2017

Profile for Radboudumc

Ep4 beoordelingsprotocol cko4n  

Ep4 beoordelingsprotocol cko4n