Page 1

Beoordelingsprotocol CKO2n Centraal Klinisch Onderwijs 2 - na Klinische fase – episode 2 naam en voorletters co-assistent(e)

co-groep nummer

studentnummer

startdatum CKO2n

Onderdeel 1

Voldoende*?  ja

Wetenschappelijke verdieping

Paraaf docent

 nee klinisch docent

2

 ja

Voorbereiding en deelname intervisie

 nee docentmentor

3

Portfolio en voortgangsgesprek professionele ontwikkeling

 ja

 nee

4

Themabijeenkomst

 ja

 nee

5

Caput Selectum

 ja

 nee

docentmentor

docentmentor

episodecoördinator

*) Voldoende indien de student m.b.t. het betreffende onderdeel: a. dit adequaat heeft voorbereid b. aanwezig was bij de werkgroep / het individuele gesprek c. voldoende geparticipeerd heeft in de werkgroep / het individuele gesprek d. voldoende bereid en in staat was om te reflecteren.

Ruimte voor opmerkingen van de docentmentor

Ruimte voor opmerkingen van de klinisch docent

Eindoordeel CKO2 - na  voldoende

Datum en handtekening episodecoördinator  onvoldoende datum

-1-

dr. A. Kappelle

okt 2017

Profile for Radboudumc

Ep2 beoordelingsprotocol cko2n  

Ep2 beoordelingsprotocol cko2n