Page 1

Beoordelingsprotocol CKO1n Centraal Klinisch Onderwijs 1 - na Klinische fase – episode 1 Student is verantwoordelijk voor verzamelen en beheren van alle beoordelingsformulieren. naam en voorletters co-assistent(e)

co-groep nummer

studentnummer

startdatum CKO1n

Onderdeel 1

Voldoende*?  ja

Beoordeling video communicatie

Paraaf docent

 nee klinisch docent

2

 ja

Beoordeling wetenschappelijke verdieping

 nee klinisch docent

3

 ja

Voorbereiding en deelname intervisie

 nee docentmentor

4

Portfolio en voortgangsgesprek professionele ontwikkeling

 ja

 nee

5

Beoordeling themabijeenkomst

 ja

 nee

6

Beoordeling Caput Selectum

 ja

 nee

docentmentor

docentmentor

episodecoördinator

*) Voldoende indien de student m.b.t. het betreffende onderdeel: a. dit adequaat heeft voorbereid b. aanwezig was bij de werkgroep / het individuele gesprek c. voldoende geparticipeerd heeft in de werkgroep / het individuele gesprek d. voldoende bereid en in staat was om te reflecteren.

Ruimte voor opmerkingen van de docentmentor

Ruimte voor opmerkingen van de klinisch docent

Eindoordeel CKO1 - na  voldoende

Datum en handtekening episodecoördinator  onvoldoende datum

-1-

dr. J. Deinum

jan 2018

Profile for Radboudumc

Ep1 beoordelingsprotocol cko1n  

Ep1 beoordelingsprotocol cko1n