Page 1

Beoordelingsformulier Coschap Introductie Klinische Fase           U bent zelf verantwoordelijk voor het laten paraferen van het beoordelingsformulier. Laat docenten direct na  voltooien van een onderdeel uw formulier paraferen. Als een docent‐paraaf ontbreekt moet u een bijlage  bijvoegen, bijvoorbeeld een verslag van wat u hebt besproken en geleerd in een werkgroep. Van een  bijgewoonde obductie dient altijd een verslag te worden bijgesloten. Als u in CIKF geen obductie hebt  bijgewoond, dan kunt u dit onderdeel in de resterende tijd van episode 1 inhalen. Stuur dan uw verslag naar:  CursusIntroductieKlinischeFase@radboudumc.nl.  Het ingevulde en door u ondertekende beoordelingsformulier moet u zo spoedig mogelijk inleveren bij het  secretariaat van het KTC (route 306, KTC 3e verdieping, kamer 3.10). Indien niemand aanwezig is, kunt u het  formulier in de brievenbus deponeren. De cursuscoördinator vult de beoordeling van de toets en het  eindoordeel in.  Naam student 

Studentnummer

Cogroep  

Subgroep

A

Onderdeel

Voldaan?

1.

Preoperatieve polikliniek 

ja

nee

2.

Snuffelstages

ja

nee

3a.

Klinisch redeneren: werkgroep 

ja

nee

3b.

Klinisch redeneren: bijwonen KPA besprekingen 

4.

Radiologie: bezoek afdeling 

ja

nee

5.

Obducties: bijwonen obductie 

ja

nee

6.

Bezoek huisartspraktijk 

ja

nee

7.

Geriatrie: werkgroep 

ja

nee

8.

Grensoverschrijdend gedrag: werkgroep 

ja

nee

9.

Juridische positie van de co‐assistent: werkgroep 

ja

nee

10.

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie: werkgroep 

ja

nee

B

Paraaf docent 

Aantekenen op presentielijst! 

Toets

Voldoende

Onvoldoende

Eindoordeel

Voldoende

Onvoldoende

Paraaf student 

Paraaf cursuscoördinator 

Profile for Radboudumc

Ep1 beoordelingsformulier cikf  

Ep1 beoordelingsformulier cikf