Page 1

Declaratie reiskosten co-schappen Studentnummer

Burgerservicenr.

Tussenv.

Voornaam

Achternaam

Hierbij declareert ondergetekende conform de "regeling tegemoetkoming reiskosten coassistentschappen" zijn/haar toekomende tegemoetkoming. NB1: Bent u in loondienst van het Radboudumc dan dient u er zelf voor te zorgen dat eventuele contracten zijn  beëindigd voordat u uw declaratie indient. NB2: Indien u tijdens het indienen van uw declaratie alsnog een arbeidsrelatie heeft met het Radboudumc zijn wij,  conform de belastingwetgeving, verplicht om belasting in te houden over dit bedrag. Declaratie gegevens IBAN-nummer waarop het te declareren bedrag wordt gestort

Ten name van

Adres, Postcode, Woonplaats rekeninghouder

Handtekening Datum

In te vullen door StIP / RHA - AO Te restitueren bedrag

Ten laste van kostenplaats 045533 Reiskosten co-assistenten kostensoort 459900

Datum binnen RHA - AO

StIP (RHA/AO)

Paraaf akkoord RHA - AO

Datum verwerkt RHA - AO

Declaratie_Reiskosten_co-schappen.xls

Paraaf verwerkt RHA - AO

jan 2018

Profile for Radboudumc

Declaratie reiskosten co schappen  

Declaratie reiskosten co schappen