Page 1

LEVERINGSVOORWAARDEN GENEESMIDDELEN Artikel 1 Apotheek Radboudumc bereidt op verzoek van de aanvragende apotheek geneesmiddelen.

Artikel 2 De aanvragende apotheek is de apotheek die het geneesmiddel ter hand stelt aan de patiÍnt. De aanvragende apotheek is derhalve verantwoordelijk voor de medicatiebewaking en –begeleiding. Apotheek Radboudumc is verantwoordelijk voor de productkwaliteit.

Artikel 3 Apotheek Radboudumc levert uitsluitend producten waarvoor geen geregistreerd equivalent in Nederland of een ander EU land aanwezig is en waarvan de therapeutische waarde is vastgesteld.

Artikel 4 Apotheek Radboudumc levert de bestelde goederen met behulp van een koeriersdienst op het bezorgadres van de aanvragende apotheek. Indien Apotheek Radboudumc dit transport regelt, is Apotheek Radboudumc verantwoordelijk voor het in de juiste condities vervoeren van de producten tot het moment van ter hand stelling aan de aanvragende apotheek. Indien de aanvragende apotheek zelf transport regelt is Apotheek Radboudumc verantwoordelijk voor de producten tot de ter hand stelling aan de koerier van de aanvragende apotheek of de koeriersdienst welke ingezet is door de aanvragende apotheek. Kosten voor levering per koerier zijn voor rekening van de aanvragende apotheek. Leveringen vinden in principe niet buiten de kantooruren plaats. Bij calamiteiten kunnen met de dienstdoende apotheker van Apotheek Radboudumc afspraken gemaakt worden.

Artikel 5 Indien Apotheek Radboudumc onverhoopt, om welke reden dan ook, een overeengekomen bereiding tijdelijk niet kan leveren, wordt in overleg tussen beide partijen een passende oplossing gezocht. Er is geen sprake van een leververplichting door Apotheek Radboudumc.

Artikel 6 De leverende partij beschikt over een GMP-z erkenning en een geldige GMP-fabrikanten- en importvergunning voor Klinisch Geneesmiddelen Onderzoek.

Artikel 7 Het is in principe mogelijk, dit ter beoordeling van de apotheker Bereidingen van Apotheek Radboudumc, om in overleg een nietgestandaardiseerde bereiding bij Apotheek Radboudumc uit te laten voeren. Dit overleg wordt gevoerd met de apotheker van Apotheek Radboudumc die nagaat welke alternatieven het assortiment van Apotheek Radboudumc mogelijkerwijs kan bieden. De aanvragende apotheek is verantwoordelijk voor het aanleveren van de therapeutische equivalentie en farmacotherpeutische rationale van de niet-gestandaardiseerde bereiding. Apotheek Radboudumc is verantwoordelijk voor de toetsing hiervan. Apotheek Radboudumc is verantwoordelijk voor de ontwerpkwaliteit van de niet-gestandaardiseerde bereidingen en het produceren volgens GMP.

Artikel 8 De leveringstermijn van goederen zal steeds door Apotheek Radboudumc bij benadering worden opgegeven. Indien Apotheek Radboudumc niet in staat is binnen de leveringstermijnen te leveren, zal zij de aanvragende apotheek hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de aanvragende apotheek geen recht op schadevergoeding, noch het recht op ontbinding van de overeenkost, tenzij expliciet schriftelijk een uiterste leveringstermijn is overeengekomen.

Artikel 9 Op het moment van leveren gaat het risico van de geleverde goederen over op de wederpartij.

Datum laatste wijziging: 28-04-2014

Apotheek

PAGINA:

1 VAN 2


LEVERINGSVOORWAARDEN GENEESMIDDELEN Artikel 10 Tenzij in de orderbevestiging uitdrukkelijk anders wordt bepaald zijn de prijzen exclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen bij de uitvoering van orders telkens nader vast te stellen bedragen voor administratie- en verzendkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Apotheek Radboudumc is bevoegd een bestelling of opdracht in zijn geheel dan wel in gedeelten af te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de aanvragende apotheek worden gefactureerd.

Artikel 12 Facturering geschiedt maandelijks waarbij op de factuur inzichtelijk is gemaakt welke producten zijn geleverd. Betaling van een factuur dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de aanvragende apotheek de factuur niet heeft voldaan binnen de in dit artikel genoemde termijn, dan is de aanvragende apotheek in gebreke door het enkele verloop van deze termijn zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 13 Apotheek Radboudumc neemt eenmaal geleverde geneesmiddelen niet retour, tenzij hiervoor gegronde redenen zijn bijvoorbeeld indien het product niet blijkt te voldoen aan de gestelde criteria of leveringsvoorwaarden. Gebreken in een deel van de levering geven de aanvragende apotheek niet het recht de gehele levering te weigeren. Retourname vindt alleen plaats na overleg met èn goedkeuring van de Responsible Person van Apotheek Radboudumc.

Artikel 14 Apotheek Radboudumc zal bij voorraadbereidingen op aanvraag een door de QP ondertekend vrijgiftecertificaat, gesteld op chargenummer, mee sturen. In het certificaat wordt verklaard dat de betreffende charge voldoet aan de in het productdossier gestelde specificaties en vrijgifte criteria, en dat het product is geproduceerd onder omstandigheden die voldoen aan de Europese GMP richtsnoeren. Gegevens met betrekking tot de samenstelling en vrijgiftespecificaties van voorraadbereidinen kunnen bij Apotheek Radboudumc worden opgevraagd.

Artikel 15 Doorlevering van de door Apotheek Radboudumc geleverde geneesmiddelen door de aanvragende apotheek is niet toegestaan. Dit geldt ook voor verspreiding van (prijs)informatie over deze geneesmiddelen.

Artikel 16 Op alle overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van enige overeenkomst tussen Apotheek Radboudumc en de aanvragende apotheek, welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan een bevoegd rechtscollege in Nederland.

Datum laatste wijziging: 28-04-2014

Apotheek

PAGINA:

2 VAN 2

Bereidingsapotheek - leveringsvoorwaarden doorleveren geneesmiddelen  
Bereidingsapotheek - leveringsvoorwaarden doorleveren geneesmiddelen