RadArts vedtekter

Page 1

VEDTEKTER FOR NETTVERKSORGANISASJONEN RADART § 1 - Formål RadArt skal være en smaksnøytral sammenslutning og møteplass for profesjonelle scenekunstnere og andre med tilknytning til sceniske prosjekter og uttrykk i regionen. RadArt skal legge til rette for og stimulere til produksjon og presentasjon av samtidens norske og internasjonale scenekunst og prosjekter som krysser kunstgrenene. § 2 - Organisatorisk tilknytning RadArt er en frittstående regional nettverksorganisasjon, med kontorlokaler i Rådstua Teaterhus, Tromsø. § 3 - Kontor RadArt tilbyr sine medlemmer og gjestende kunstnere arbeidsplass i kontorfellesskap på Rådstua Teaterhus. Disponering av lokalene og andre ressurser gjøres i tråd med gjeldende årsmøtevedtak. § 4 - Medlemskap Styret vil fortløpende behandle søknader om medlemskap. Følgende kriterier stilles til medlemmer: Minst 3 års relevant høyere utdanning og/eller tilsvarende profesjonell virksomhet innen, eller i tilknytning til, scenekunstfeltet. § 5 - Støttemedlemskap Støttemedlemskap er for organisasjoner, bedrifter og personer som ønsker å støtte RadArts virksomhet. Det gis anledning til å betale en høyere kontingent enn det årsmøtet vedtar. Støttemedlemmer kan delta på medlems- og årsmøter, men har ikke stemmerett. For støttemedlemmer gjelder ingen økonomiske fordeler som f.eks rabatter og kontortilgang. § 6 - Kontingent RadArts kontingenter fastsettes av årsmøte. Medlemskapet opphører dersom kontingenten ikke betales, senest etter to purringer. § 7 - Stemmerett og valgbarhet Alle ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i RadArt. Stemmerett forutsetter betalt kontingent for inneværende år, ved årsmøte gjelder kontingentkravet forrige år.


§ 8 - Medlemsmøte Medlemsmøtene er åpne for alle medlemmer i RadArt og skal avholdes minst en gang i halvåret. Medlemsmøtet er et orienterings- og debattmøte om aktiviteter i inneværende år. Møtet kan komme med forslag til styret, som styret må følge opp. § 9 - Årsmøte Årsmøtet er RadArts høyeste myndighet og avholdes årlig. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Stemmegivning ved valg kan skje skriftlig, i brevs form. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende tre uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saksliste. § 10 - Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning eller “stein, saks, papir” (best av tre). § 11 - Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Møtelederen behøver ikke å være medlem av RadArt.


§12 - Årsmøtets saksliste 1. Åpning og Konstituering 1. Valg av referent 2. Valg av person(er) til å skrive under protokoll sammen med referent 3. Valg av møteleder 4. Godkjenning av innkalling 5. Godkjenning av saksliste 6. Kort presentasjon av deltakere og gjester 2. Visjon og målsetting for kommende år 3. Styrets arbeid 1. Årsrapport 2. Regnskap 4. Innkomne saker 5. Budsjett 1. Vedtak av kontingentsatser 2. Vedtak av budsjett 6. Valg 1. Valg av styre 2. Valg av representanter til andre tillitsverv 3. Valg av revisor 4. Valg av valgkomité § 14 - Ekstraordinære årsmøter Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. § 15 - Styret 1. RadArt ledes av styret som er høyeste myndighet mellom to årsmøter. Styret forvalter organisasjonens midler etter gitte retningslinjer. Styret legger fram årsmelding og revidert regnskap samt budsjettforslag for årsmøtet. 2.

Styret har fem medlemmer pluss varamedlem. Alle styremedlemmene velges for to år av gangen. Leder velges av årsmøtet, styret konstituerer seg selv utover dette.


3.

Styrets arbeid reguleres av styreinstruks som årsmøtet har vedtatt.

4.

Styret sammenkalles når lederen eller minst to av styrets medlemmer krever det.

5.

Styret er vedtaksfør når minst tre medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet skal saken utsettes til neste styremøte og medlemmene underrettes om uenigheten.

6.

Styret skal representere RadArt utad.

7.

Styret kan oppnevne de utvalg det finner nødvendig. Styret utarbeider mandat for de utvalg de velger å opprette.

8.

Styret skal legge fram forslag til ny valgkomite på årsmøtet.

§ 15 - Vedtektsendring Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. § 16 - Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.) Oppløsning av RadArt kan bare behandles på ordinært årsmøte. For at oppløsningen skal skje må vedtaket ha 2/3 flertall. Årsmøtet bestemmer hva som skal skje med RadArts eiendeler og midler ved oppløsning. Her gjelder også 2/3 flertall. Vedtatt på årsmøtet 14.februar, 2014