__MAIN_TEXT__

Page 1

     

  ÅRSMELDING  FOR  2014   RadArt  -­‐  nettverk  for  fri  scenekunst   og  prosjektet  “Psst!  synlig  scenekunst  i  nord”          

1


RadArts FORMÅL     Å  legge  til  rette  for  og  stimulere  til  produksjon  og  presentasjon  av  samtidens   norske  og  internasjonale  scenekunst  og  prosjekter  som  krysser  kunstgrensene.  I   tillegg  til  å  være  en  møteplass  og  en  sammenslutning  for  profesjonelle   scenekunstnere  og  andre  med  tilknytning  til  sceniske  prosjekter  og  uttrykk  i   regionen.     RadArts  VISJON     Å  gi  publikum  mulighet  til  å   oppleve  mangfoldig  og   risikovillig  scenekunst  av  høy   kvalitet.  

               

                    KONTAKTINFORMASJON  RADART  2014     Hjemmeside:  www.radart.no     Postadresse:  RadArt,  Vestregata  48,  9008  Tromsø     E-­‐post:  post@radart.no   Organisasjonsnummer:  987  397  667     Kontaktperson  i  styret:  Rebekka  Brox  Liabø,  styreleder     Telefon:  932  29  714     E-­‐post:  rebekka@rulleramp.no     Kontaktperson  i  Psst!:  Hanna  Solberg  Christoffersen   Telefon:  415  64  048   E-­‐post:  hanna@radart.no       Forsidebilde:  Fra  Graceland  av  Jenny    Svensson,  Jussi  Salminen  og   Aleksander  Kostopoulos.  Foto:  Joel  Jonsson  

2

                                 


Innhold:   1.  INNLEDNING  ...........................................................................................................................................  4   2.  OM  ÅRSMELDINGA  ...............................................................................................................................  9   3.  ORGANISERING  2014  .......................................................................................................................  10   4.  STYRETS  ARBEID  ...............................................................................................................................  11   5.  PROGRAMRÅDETS  ARBEID  ............................................................................................................  13   6.  PSST!  SITT  ARBEID  ...........................................................................................................................  14   7.  HJEMMESIDE,  SOSIALE  MEDIER  OG  NYHETSBREV  .................................................................  14   8.  PUBLIKUMSUTVIKLING  ...................................................................................................................  16   9.  KULTURPOLITISK  UTVALG  ............................................................................................................  17   10.  TALLENES  TALE  2  ...........................................................................................................................  17   11.  VÅRSCENEFEST  ................................................................................................................................  19   12.  INTERNASJONALT  ARBEID  ..........................................................................................................  19   13.  REISER  OG  REPRESENTASJONER  ...............................................................................................  19   14.  SEMINAR  OG  STUDIETUR  I  OSLO  ...............................................................................................  20   15.  IMPROVERKSTEDER  ......................................................................................................................  21   16.  KURS  OG  KOMPETANSEHEVING  ................................................................................................  22   17.  PORTRETT-­‐FOTOGRAFERING  ....................................................................................................  23   18.  KULTURNATTA  I  TROMSØ  ...........................................................................................................  24   19.  RADVENT  ...........................................................................................................................................  24   20.  ARTLAB  ..............................................................................................................................................  27   21.  VEDLEGG  ............................................................................................................................................  28  

                     

3


1. Innledning     Å  lage  og  dele  en  bølge.  Scenekunstorganisering  for  en  ny  tid    

Innledningen  er  fra  innlegget  til  Kristin  Bjørn  og  Rebekka  Brox  Liabø  under  RadArt-­‐ seminaret  ”Å  lage  og  dele  en  bølge”  på  Dramatikkens  Hus  i  Oslo  7.  november  2014.       ”RadArt  feirer  10  år  og  vi  er  en  10  åring  som  liker  å  dele.  Vi  liker  å  dele  fordi  vi  er  stolt   av  det  arbeidet  vi  gjør  og  har  gjort.  Vi  liker  å  dele  fordi  det  er  stor  interesse  for  måten   vi  arbeider  på.    I  2004  var  det  15  medlemmer  i  RadArt.  I  dag  er  vi  91  medlemmer.  Vi   er  et  sterkt  og  stort  miljø.  Medlemstallene  øker,  inntjeningen  hos  medlemmene  øker,   publikumstallene  øker,  det  spilles  flere  forestillinger  og  vi  vil  også  si  at  kvaliteten  på   forestillingen  er  bedre.  Vi  har  gjort  ting  på  vår  egen  måte,  vi  har  laget  en  bølge  og  den   vil  vi  dele  med  dere.     Hvorfor  er  RadArt  nødvendig?   Det  enkle  svaret  er  at  vi  blir  sterkere  av  å  stå  sammen.  Vi  har  skapt  innflytelse  og   definisjonsmakt  i  et  miljø  som  tidligere  kjente  på  maktesløsheten.  Uten  murvegger   rundt,  beskyttende  statuer  foran  eller  lang  fartstid  i  statsbudsjettet  kan  det  være   vanskelig  å  bli  tatt  alvorlig.  Fellesskapet  gjør  oss  synlige  som  en  samfunnsaktør,  men   samtidig  er  RadArt  uformell  nok  og  løst  nok  organisert  til  at  nye  små  og  store   prosjekter  hele  tiden  kan  oppstå  –  prosjekter  det  medlemmenes  egendrive  og   særinteresser  er  motoren.       Litt  historie                                                                                                                                                                                                                                                                                               Da  RadArt  ble  etablert  i  2004  med  15  medlemmer,  var  den  frie  scenekunsten  i  nord   og  spesielt  Tromsø  i  et  limbo.  Det  hadde  vært  år  med  svak  rekruttering.  Unge  dro  ut   og  tok  utdannelse  og  kom  ikke  tilbake.  Eldre  grupper  som  Totalteatret,  Sampo  Teater   og  Tromsø  Danseteater  hadde  lagt  ned  eller  flyttet.  I  10  år  hadde  vi  jobbet  for  og  fått   løfter  om  at  den  frie  scenekunsten  i  regionen  ville  være  en  integrert  del  av  den  nye   landsdelscenen  til  Hålogaland  Teater  når  den  ble  bygd.    Det  var  snakk  om  en  egen   scene  i  bygget,  kontorer,  en  ekstra  prøvesal  osv.    Året  før,  i  2003,  var  bevilgningen  til   landsdelescenen  en  realitet  og  det  var  blitt  klart  at  det  var  blitt  et  bygg  kun  for   Hålogaland  Teater,  helt  uten  rom  for  det  frie  feltet.  På  samme  tid    ble  de  regionale   tilskuddsordningene  sterkt  redusert.  Man  kan  trygt  si  at  lufta  gikk  litt  ut  av  oss.   Og  så  var  det  forholdet  til  Rådstua  Teaterhus.  Tromsø  Kommune  hadde  gitt  huset  et   særskilt  ansvar  for  den  frie  scenekunsten,  samtidig  som  det  skulle  drive  kultursskole   og  veilede  amatørteater.  I  2004  var  Rådstua  sterkt  underbemannet  og  manglet   kompetanse  om  fri  scenekunst.       De  første  årene  skjedde  det  en  del  under  overflaten  i  RadArt,  blant  annet  en  gruppe   medlemmer  som  dro  i  gang  diskusjoner  med  næringsliv  og  akademia  om  ny  type   kulturnæringssatsing,  men  RadArt  manglet  ressurser  og  aktiviteten  var  lav.  I  2009   var  vi  stort  sett  de  samme  15  medlemmene.  Min  opplevelse  er  at  vi  trodde  vi  måtte   være  helt  enig  før  vi  satte  i  gang  med  noe,  derfor  stoppet  vi  mye  opp,  før  det  var   kommet  til  handling.  Det  var  mye  snakk  om  alt  som  var  vanskelig,  at  vi  ikke  ble  sett,   verdsatt  eller  anerkjent.      

4


For min  (Kristin)  egen  del,  husker  jeg  godt  øyeblikket  da  jeg  innså  at  jeg  hadde  gjort   negasjonen  av  Hålogaland  Teaters  visjon  til  min  egen..  Deres  visjon  var  på  den  tida    ”å   skape  best  mulig,  mest  mulig  profesjonelt  teater  for  flest  mulig”  Jeg  ble  dermed  en   som  lagde  ikke  så  bra,  ikke  så  proft  teater,  for  ikke  så  mange..   Det  var  virkelig  på  tide  å  gjøre  noe.    ”Time  to  get  DEVICTIMIZED”.     Hvor  er  RadArt  i  dag?   I  dag  er  vi  91  medlemmer.  Vi  favner  bredt  innenfor  alle  yrkesgrupper  innenfor   scenekunst.  Blant  medlemmene  våre  har  vi  skuespillere,  dansere,  teknikere,   performancekunstnere,  billedkunstnere,  musikere,  stand  up  artister  og  casting  byrå.     Vi  er  en  smaksnøytral  organisasjon  som  både  har  kommersielle  aktører  og  ”smale   aktører”.  Kriteriene  for  å  bli  medlem  er  3  års  høyere  kunstutdannelse  eller   tilsvarende  kunstnerisk  profesjonell  praksis.     Vi  opplever  å  bli  lyttet  til  lokalt  både  av  fylke,  kommune  og  utdannings  institusjoner.     Vi  arbeider  internasjonalt  med  blant  annet  kunstnere  i  Finland,  Litauen  og  Russland.   Siden  vi  har  stor  oversikt  over  og  kunnskap  om  feltet  blir  også  spurt  til  råds  i  tema  om   kunst  og  kulturnæring.     Vi  har  valgt  å  ikke  være  en  serviceorganisasjon  som  server  medlemmene,  men  heller   skape  møteplasser  for  medlemmene  der  de  kan  møtes,  utveksle  erfaringer  og  kjøpe   tjenester  hos  hverandre.  Noen  av  disse  møteplassene  er  for  eksempel  bransjelunsj,   morgentrening,  improvisasjons  øvinger  og  felles  hjemmeside.  Eksternt  har  vi  hatt   fokus  på  synlighet  ovenfor  publikum  og  næringslivet  i  Tromsø.  Vi  har  utviklet  ulike   konsept  der  publikum  blir  kjent  med  kunstmiljøet  i  byen,  hvordan  vi  arbeider  og   hvem  vi  er.  En  av  disse  konseptene  er  ”Møt  en  scenekunstner”.  En  publikummer  blir   invitert  til  å  være  sammen  med  en  scenekunstner  alene  på  en  Kafé  i  en  halvtime.  I   løpet  av  denne  tiden  kan  de  spørre  scenekunstneren  om  hva  de  vil.  Flere  av  byens   politikere  har  deltatt  på  dette.  Et  annet  konsept  er  ”Radvent  kalenderen”  der  vi  gir   bedrifter  en  ti  minutters  scenekunstopplevelse  i  løpet  av  desember.  På  ”15  minutters   scenefest”  blir  publikum  invitert  inn  i  RadArts  kontorlokaler  der  de  får  smakebiter  av   kunstnernes  arbeid.  

5


RadArt arrangerer  to  festivaler  i  løpet  av  året.  Radvent  er  medlemmenes  egen  festival   som  arrangeres  i  desember.  Under  Radvent  vises  medlemmenes  forestillinger  og  det   holder  kurs.  Vårscenefest  avvikles  i  mai  hvert  år  i  samarbeid  med  Rådstua  Teaterhus.     Vi  har  utviklet  en  organisatorisk  overbygging  der  medlemmene  på  årsmøte  velger   styre  og  programråd  som  er  det  kunstneriske  utvalget  for  gjestespill  og  Vårscenefest.   Utover  dette  har  vi  en  rekke  utvalg.  Det  er  ikke  nødvendigvis  styret  som  oppretter   disse  utvalgene,  men  de  lages  ut  i  fra  medlemmenes  eget  initiativ  og  behov.  Utvalgene   tar  mandat  og  får  mandat.  Noen  av  disse  utvalgene  er  residens,  internasjonalt  arbeid,   ArtLab,  kompetanseheving,  Radvent  og  Vårscenefest.  Vi  har  også  Psst.  prosjektet  som   arbeider  med  synlighet  i  bred  forstand  både  internt  i  bransjen  og  eksternt  mot   publikum.  Psst.  prosjektet  er  3-­‐årig  og  ledes  av  prosjektleder  i  100%  stilling.     Vi  opplever  at  scenekunstnere  fra  nord  som  reiser  ut  for  å  ta  utdannelse  velger  å   flytte  tilbake  til  Tromsø  for  å  etablere  seg  der  på  grunn  av  RadArt.     Fiasko?   Vi  har  definert  5  suksesskriterier  som  har  ført  oss  dit  vi  er  i  dag.  De  skal  vi  komme   tilbake  til,    men  for  at  ikke  dette  feilaktig  skal  høres  ut  som  en  10  års  lang  vandring  i   lykkeland,  så  vil  vi  først  snakke  om  vanskelighetene,  ting  som  gjorde  at  vi  va  SÅ  nær   total  fiasko.  RadArt  er  kunstnerbasert,  har  ingen  fast  administrasjon,  aktiviteten   baseres  på  medlemmene  sine  interesser  og  initiativ.  Det  har  til  tider  vært  forvirrende   for  oss  selv,  og  antagelig  har  det  innimellom  virket  direkte  kaotisk    for  de  som  så  oss   utenfra  og  er  vant  til  mer  lineært  oppbygde  organisasjoner.       Et  kritisk  punkt  var  i  2009.  Kommunen  hadde  foreslått  å  styrke  Rådstua  Teaterhus   med  midler  til  en  produsent  på  deltid.  Vi  hadde  ingen  tillit  til  at  denne  stillingen  kom   til  å  komme  det  profesjonelle  miljøet  til  nytte.  Ledelsen  ved  teaterhuset  ønsket  å  ta   over  administrasjonen  av  RadArt  kontorene  på  Rådstua.  Vi  mente  vi  kunne  ordne  opp   selv.      

6


I denne  konfliktfylte  atmosfæren  startet  vi  det  første  prosjektet  i  RadArt:  et   profesjonaliseringsprosjekt  for    formidling  av  fri  scenekunst.  Vi  ba  kultursjefen  om  en   underskrift  på  en  intensjonsavtale  til  søknaden  til  norsk  Kulturråd.    Kulturavdelingen   svarte  med  å  innkalle  til    hastemøte  til  Rådstua  og  stilte  mannsterkt  med  hele   toppledelsen.  Vi  var  sikker  på  at  vi  ville  få  beskjed  om  å  innordne  oss  ledelsen  på   huset.  I  stedet  ble  produsentstillingen  gjort  om  til  en  prosjektlederstilling    i  40%  til   det  første  ”prosjekt  RadArt”  under  forutsetning  av  at  vi  fikk  til  et  FELLES  prosjekt   med  Rådstua.       Hadde  ikke  dette  skjedd  –  at  vi  fikk  anerkjennelse  for  at  RadArt  er  en  ressurs  PÅ   GRUNN  AV    nærheten  til  kunstnerne  i  feltet,  ville  RadArt  antagelig  vært  et  pussig   navn  på  et  dokument  i  et  kommunalt  arkiv  i  dag.  Neste  store  Nestenutslettelse  kom  to   år  seinere.    Etter  to  år  med  intense  og  til  tider  vanskelige  prosesser,    hadde  vi  ikke  fått   til  kompetanseoverføring  med  Rådstua.  Det  var  stor  utskifting  av  nøkkelpersoner.  Vi     la  ned  masse  arbeid,  men  etter  to  år  var  vi  omtrent  der  vi  begynte.       Så  vi  tenkte  vi  MÅTTE  i  alle  fall  fullføre  prosjektet,  og  så  begynte  det  å  løsne.  I  dag,  i   2014,    har  Rådstua  Teaterhus  en  kompetent  arrangørstab  og  er  vår  nærmeste   samarbeidspartner.  RadArt  bidrar  med  kunstneriske  kompetanse–  men  Rådstua  har   arrangørkompetansen  og  bidrar  også  i  søknadsprosessen.       Økonomimatrise                                                                                                                                                                                                 2009  var  første  året  med  prosjektmidler  (fra  Tromsø  Kommune).  Året  før  var   RadArts  økonomi  2000  kr.  Ikke  rart  Rådstua  ikke  regnet  oss  som  en  spesielt   betydningsfull  samarbeidspartner.     Det  mest  påfallende  er  hvor  sterkt  prosjektøkonomien  har  vokst.    Rådstua  Teaterhus   hadde  også  en  tydelig  økning  i  2011,  men  dette  skyldes  at  en  bevilgning  til   kulturskoledrift  som  tidligere  gikk  over  et  annet  budsjett  ble  overført  til  deres   budsjett.  Rådstua  driver  jo  ikke  bare  med  profesjonell  scenekunst.  Men  siden  2009   har  andelen  arbeidstimer  brukt  på  profesjonell  virksomhet  økt  betydelig,  men   regnskapsteknisk  er  det  ikke  mulig  å  hente  tall  på  det.  Og  nåværende  ledelse  er   klinkende  klar  på  at  vekstpotensialet  for  Rådstua  ligger  innenfor  det  profesjonelle   feltet  og  felles  prosjekter  med  RadArt.       Etter  hvert  som  vi  har  i  gang  satt  nye  prosjekter,  har  vi  hele  tiden  også  hatt  fokus  på   hvordan  prosjektene  kunne  få  et  varig  liv.  Siden  RadArt  ikke  har  faste  driftsmidler,   prøver  vi  å  få  til  dette  gjennom  enten  å  forankre  og  videreføre  prosjektene    hos  andre   organisasjoner/institusjoner  med  faste  driftsmidler,  eller  å  etablere  de  som  en  egen   organisasjon.  Ansvaret  for  søke  midler  til  og  gjennomføre  kurs  er  overført  til  HATS.   Residensprosjektet  er  blitt  en  egen  forening  –  Vårscenefest  er  skilt  ut  som  egen   organisasjon  i  regnskap  og  organisering,  men  er  fremdeles  et  samarbeid  mellom   Rådstua  og  RadArt.  Vi  er  i  tenkeboksen  om  det  er  lurt  eller  ikke  å  gjøre  den  om  til  en   stiftelse  eller  et  AS,  eventuelt  en  forening.  Pr  i  dag  er  Vårscenefest  det  mest  stabile  av   prosjektene,  med  arrangørstøtte  fra  Norsk  Kulturråd  fram  til  og  med  2016.     Pr  i  dag,  er  det  de  eneste  midlene  RadArt  har  i  2016.  Alle  andre  prosjektmidler  tar   slutt  i  2015.      

7


Så en  bekymring  er  mangelen  på  faste  driftsmidler.  Tromsø  kommune  bidrar  med   gratis  husleie  til  to  kontorer  og  sterkt  subsidierte  leiepriser  til  visningslokalene  på   Rådstua,  men  ut  over  det  er  den  eneste  faste  inntekten  kontingenten  fra   medlemmene.  Vi  lever  fra  prosjekt  til  prosjekt.  Det  har  sider  som  er  bra  og  sider  som   er  mindre  bra  sider.  Faren  for  bråstopp  holder  oss  årvåkne.     Men  en  dose  stabilitet  hadde  gjort  seg!       De  fem  suksesskriteriene     1.  Fokus  på  visjon.     Visjonen  til  RadArt  er  å  gi  publikum  muligheten  til  å  oppleve  mangfoldig  og   risikovillig  scenekunst  av  høy  kvalitet.     Dette  er  fordi  vi  ønsker  at  publikum  og  kunst  for  publikum  skal  være  i  fokus.  Å  lage   kunst  er  ingen  rettighet,  men  publikum  har  rett  til  å  oppleve  kunst.  Det  er  lett  å  miste   fokus  og  da  har  det  vært  viktig  for  oss  med  en  tydelig  visjon  som  viser  vei  og  får  oss  til   å  ta  de  rette  valgene.  For  oss  er  ivisjonen  et  verktøy  vi  bruker  nærmest  daglig  for  å   holde  oss  på  rett  spor.  Det  er  så  fort  gjort  at  fokus  skifter  til  å  bli  ”  å    ivareta   medlemmenes  interesser  ”,  eller  ”å  styrke  RadArt  som  organisasjon”..    Nei,  det  er   publikum,  og  deres  mulighet  til  å  oppleve  scenekunst  som  skal  være  fokus  i  alt  vi  gjør.     Og  gjennom  det  oppnår  vi  i  tillegg  å  ivareta  medlemmenes  interesser  og  styrke   RadArt  som  organisasjon.  .       2.  Spredning  av  eierskap  internt                                                                                                                                                                   Verktøykassa  til  RadArt  er  bredden  i  kompetansen  til  medlemmene.  Hele   virksomheten  til  medlemmene  får  plass  i  RadArt:  kunsten,  næringsaspektet,  det   sosiale,  den  faglige.  Vi  skaper  stadig  nye  prosjekter  basert  på  enkeltmedlemmers   initiativ  og  drivkraft.  Alle  som  jobber  for  Radart  skal  ha  noe  igjen  for  det.    Den  som  gir   får.  Man  jobber  for  seg  selv  –  og  andre.  Hvis  en  aktivitet  er  tjent  med  å  bli  sin  egen   organisasjon  (forening  eller  bedrift  eller)  er  ingenting  bedre  enn  det.  RadArt  trenger   ikke  å  vokse,    det  er  det  vi  driver  med  som  skal  styrkes  og  vokse.  Eksternt:    at  vi  har   fokus  på  samarbeid  med    etablerte,  stabile  organisasjoner  som  tangerer  våre   samarbeidsområder.  reklamebyrået  Rød  Tråd  vært  viktig  for  oss,  og  selvfølgelig   Rådstua,  i  tillegg  til  HATS  og  Hålogaland  Teater.  Hvis  andre  kan  gjøre  jobben  for  oss,   er  det  utmerket!  Vi  har  ikke  penger  til  drift  uansett.  Det  hørtes  veldig  flåsete  ut  -­‐  Det   er  jo  ikke  slik  at  vi  kan  ”tvinge”  eller  bruke  andre  for  å  gjøre  noe  for  oss.  Andre   organisasjoner  har  sin  egen  agenda,  og  det  har  vi  stor  respekt  for.    Vi  har  fokus  på   dialog,  og  forsøker  å  finne  tangeringspunkter.  Et  vellykket  samarbeid  er  et  som  begge   har  interesse  av  å  videreføre.       3.  Verden  endres  gjennom  handling  og  dokumentasjon.     Aksjon  skaper  reaksjon.  Sånn  går  vi  framover.  Hvis  alt  var  i  balanse  og  harmoni  hele   tiden,  kom  vi  ikke  av  flekken.    Det  er  utrolig  mye  aktivitet  i  RadArt.  Denne  aktiviteten   springer  ut  i  fra  medlemmenes  eget  initiativ.  Vi  planlegger  ikke  ”i  hjel”  prosjekter,   men  setter  i  gang  å  arbeide  uten  at  vi  alltid  helt  vet  hvor  vi  skal.  Vi  planlegger  –   handler  –  dokumenterer.  Å  dokumentere  har  vært  viktig  og  vi  er  synlig  i  media,  lager   gode  rapporter  og  har  utviklet  Tallenes  Tale.  Tallenes  Tale  er  to  store  undersøkelser   basert  på  medlemmenes  økonomi.       4.  Anerkjenn  behovet  for  penger                                                                                                                                                                                     Basisen  har  hele  tiden  vært  at  Tromsø  kommune  har  backet  oss  med  2  gratis  

8


kontorlokaler, reduserte  leiepriser.    Fordi  medlemmenes  virksomhet  er  så   sammensatt,  har  vi  mange  potensielle  inntektskilder  Økonomi:  Vi  er  fleksible  og   pragmatiske.  Ulike  aktiviteter  i  RadArt  kan  hente  økonomi  fra  ulike  kilder.  Men  vi  er   veldig  obs  på  å  ikke  strekke  oss  for  langt  i  å  ”please”  støtteordningene.  Hvis  midlene   blir  viktigere  enn  innholdet  i  prosjektet,  så  har  vi  tapt.  Aktiviteten  må  springe  ut  av   lyst  og  behov  hos  dem  som  skal  gjennomføre  det.  Vi  lå  i  forkant  av  etableringen  av   Kulturnæringsfondene  i  regionen.  Når  de  kom  sto  vi  klar  med  fellesorganisering  –   eller  ”kulturnæringsklynger”  som  det  heter  på  deres  språk.  Vi  kunne  gå  i  dialog  med   både  Intro  og  SNN,  og  vi  har  fått  innflytelse.  Vi  har  argumentert  for  betydningen  av  å   være  kunstnernær  –  og  vektlegge  strukturbygging  og  organisering  som  en  del  av   næringsutvikling.  Ikke  se  seg  blind  på  kommersialiseringsaspektet.  Og  vi  er  blitt  lyttet   til.    Vi  har  tyngde  FORDI  vi  favner  så  bredt  i  feltet.  De  som  driver  lysfirma  og   castingbyrå  driver  mer  ”business”  enn  de  som  hovedsakelig  lever  av  Kulturrådsstøtte,   men  vi  har  bruk  for  hverandre  i  ulike  sammenhenger.       5.  Bygg  hverandre  opp.       Å  bygge  hverandre  opp  er  egentlig  en  klisjé,  men  vi  tar  det  på  alvor.  Vi  har  ulike   sosiale  møteplasser  og  fokus  på  å  spre  gode  nyheter  om  hverandre.  Dette  gjør  at  vi   har  stor  kunnskap  om  hverandres  prosjekter  slik  at  vi  kan  rådføre  oss  og  hente   kunnskap  hos  hverandre.  Vi  får  nye  samarbeidspartnere  og  økt  profesjonalitet.     Det  er  med  dypt  alvor  at  vi  derfor  kan  si  at  en  av  RadArts  grunnregler  er:   Dra  på  fest  og  ha  det  gøy  sammen  med  de  som  lager  kunst  du  ikke  liker.     Veien  videre   Hvor    er  vi  nå:  Vi  setter  i  gang  mye,  og  involverer  mange,  og  kan  ikke  vite  akkurat  hva   resultatet  blir.  Kontinuerlig  utkikk  etter  handlingsrom  og  muligheter.  Nye  mennesker   =  nye  muligheter.    Skap  en  bevegelse  og  se  hva  som  endrer  seg,  hvilke  muligheter  som   åpner  seg.         Den  eneste  rent  materielle  og  uomgjengelige  betingelsen  for  å  skape  makt,  er  selve  det   menneskelige  samværet.  Bare  i  et  ”med  hverandre”  som  er  nært  nok  til  at  muligheten   for  handling  hele  tiden  holdes  åpen,  kan  makten  oppstå   Hanna  Arendt     RadArt  har  fått  innflytelse  og  skapt  handlingsrom.  Men  RadArt  har  ikke  tatt  makt  fra   noen.  RadArt  har  skapt  makt  der  det  ikke  var  makt  tidligere.  

2. Om  årsmeldinga   RadArt  har  valgt  å  slå  sammen  organisasjonens  årsmelding  og  rapport  for  RadArt-­‐ prosjektet  Psst!  synlig  scenekunst  i  nord  i  2014.  Dette  kommer  av  at  både   organisasjonen  og  prosjektet  er  involvert  i  alle  aktivitetene.  Psst!-­‐prosjektet  har  en   prosjektleder  ansatt  i  100%  stilling,  i  tillegg  til  en  relativt  god  økonomi  utover  dette.   Dette  fører  til  at  Psst!  har  i  løpet  av  2014  vært  involvert  i  alle  av  RadArts  aktiviteter,   enten  i  form  av  gjennomføring  eller  økonomi.  Vi  ser  det  derfor  som  uhensiktsmessig  å   skille  mellom  disse  to  rapportene.    

9


3. Organisering  2014   Styret:   Styreleder:  Rebekka  Brox  Liabø   Nestleder:  Mari  Sofie  Andreassen,  Kasserer:  Markus  Søbstad  Bensnes,   Styremedlemmer:  Jenny  Svensson,  Alexander  Martinsen  og  Vara:  Nanna  Berntsen  

Programrådet: Programrådsleder:  Kristine  Tunheim   Rådstuas  representant:  Lina  Killingdalen   Medlemmer:  Silje  Solheim  Johnsen,  Alexander  Martinsen,  Mari  Bø     Styringsgruppe  i  Psst!   Styringsgruppeleder:  Kristina  Junttila   Rådstua  representant:  Ellen  Zahl  Jonassen,  Styrets  representant:  Markus  Søbstad   Bensnes,  Programrådsrepresentant:  Kristine  Tunheim,  Medlemsrepresentant:  Jenny   Svensson  og  Prosjektleder:  Hanna  Solberg  Christoffersen     ArtLab:   RadArts  representant:  Liv  Hanne  Haugen     Kulturpolitisk  rådgiver:   Kristin  Bjørn     Internasjonalt  utvalg:   Leder:  Ingvill  Fossheim   Medlemmer:  Hege  Pålsrud,  Liv  Hanne  Haugen,  Jussi  Salminen  og  Lawrence  Malstaf     Vårscenefest-­‐ledelse   Daglig  leder  på  Rådstua  Teaterhus,  Ellen  Zahl  Jonassen,  prosjektleder  i  Psst!  Synlig   scenekunst,  Hanna  Solberg  Christoffersen  og  programrådsleder  Kristine  Myhre   Tunheim.     Valgkomité:   Kristin  Bjørn,  Kari  Helene  Skog,  Jussi  Salminen.    

10


4. Styrets  arbeid      

Styret har  i  løpet  av  2014  hatt  fokus  på  møteplasser  for  medlemmer  og  langsiktig   strategi  for  RadArt.     Møtepunkt  for  medlemmene:     • Improverkstedet  var  en  videreutvikling  av  morgentreningen.  I  2014  ble  det   arrangert  tre  lengre  improverksteder  istedenfor  kortere  morgentreninger.       • Internseminar.  Alle  medlemmene  som  er  involvert  i  ulike  utvalg  deltok  på  et   faglig  seminar  ledet  av  Markus  Søbstad  Bensnes.  Seminaret  ble  avsluttet  med   en  fest  for  alle  medlemmene.     • Bransjelunsj  har  vært  den  siste  fredagen  i  hver  måned.  Ulike  gjester,  faglige   tema,  presentasjon  av  månedens  medlem,  bingo  og  gladnyheter  har  vært  faste   innslag.     • I  tillegg  ble  det  holdt  medlemsmøter,  medlemsfest,  julebord,  julelunsj  og   studietur  til  Oslo.     Langsiktig  strategi  for  RadArt     RadArt  har  et  høyt  aktivitetsnivå  og  for  å  opprettholde  dette  i  fremtiden  vil  det  være   mest  hensiktsmessig  for  organisasjonen  å  ha  noe  mer  forutsigbarhet  gjennom  fast   driftstøtte.  Styret  har  hatt  fokus  på  å  synliggjøre  arbeidet  RadArt  gjør  lokalt  og   nasjonalt  gjennom  følgende  aktiviteter:     • I  november  ble  det  arrangert  en  studietur  til  Oslo  med  seminar  på   Dramatikkens  Hus.  Styrets  opprettet  en  arbeidsgruppe  bestående  av  Rebekka   Brox  Liabø,  Bernt  Bjørn,  Hanna  Solberg  Christoffersen  og  Mari  Sofie   Andreassen.  Seminaret  het  ”Å  lage  og  dele  en  bølge”.  Alle  medlemmer  ble   tilbudt  å  søke  reisestøtte,  15  medlemmer  deltok  og  80  gjester  var  påmeldt.   RadArt  fikk  under  og  i  etterkant  av  seminaret  mye  positiv  tilbakemelding.       • Det  ble  gjennomført  flere  møter  med  lokale  og  nasjonale  bidragsgivere.   Representataner  fra  Psst!-­‐prosjektet  og  RadArt-­‐styret  har  gjennomført  møter   med  Innovasjon  Norge,  byråd  for  kultur  og  idrett,  Jonas  Stein  og  kultursjef  i   Tromsø  Kommune,  Lisa  Hoen,  Mette  Rønning  fra  Norsk  Kulturråd,   representanter  fra  SpareBankens  Kulturnæringsstiftelse,  styre  og  stab  fra   Festspillene  i  Nord-­‐Norge.     • Kristin  Bjørn  holdt  innlegg  på  Kulturnæringskonferansen  på  Calrion  the  Edge,   og    Rebekka  Brox  Liabø  holdt  innlegg  på  HATS-­‐seminaret  ”Redesgin  av   amatørbevegelsen”.       • RadArt  styrker  kontinuerlig  sin  dialog  og  samarbeid  med  Hålogaland  Teater,   blant  annet  gjennom  ArtLab-­‐samarbeidet.    

11


Styret skrev  to  store  søknader  om  fast  driftstøtte  til  Tromsø  Kommune  og   Kulturrådets  Post  74.  Dessverre  ble  det  ikke  innvilget  midler  fra  Post  74,  noe   som  kommer  av  at  denne  søknadsposten  skal  avvikles.  Per  dags  dato  er  det   ikke  kommet  svar  på  søknaden  til  Tromsø  Kommune.  

RadArts 10-­‐årsjubileum  ble  feiret  med  en  15  minutters  bursdagsfest  i   sammenheng  med  åpningen  av  RadVent  og  fotoutstillingen  ”RadArt  i  bilder   2014”.  Ordfører  Jens  Johan  Hjort  åpnet  utstillingen  og  deltok  på  festen.      

Kontorfellesskapet  på  Rådstua  Teaterhus   RadArt  disponerer  to  store  kontorer  i  2.  etasje  på  Rådstua  Teaterhus,  med  6   kontorplasser,  samt  sittegruppe  med  sofa  som  kan  brukes  til  møter,  lunsj  osv.   Kontorfellesskapet  er  mye  brukt  og  i  perioder  er  det  helt  fullt.  For  mange  frilansere   kan  det  å  ha  et  sted  å  jobbe  og  være  en  del  av  et  faglig  og  sosialt  fellesskap  være  viktig   og  inspirerende.       Kontorfellesskapet  er  også  et  viktig  redskap  i  at  nettverket  fungerer  såpass  bra.   Fysisk  nærhet  og  daglig  kontakt  mellom  sentrale  personer  i  organisasjonen  gir   kortere  vei  mellom  ideer,  samarbeid  og  kreative  prosesser.    

Medlemskontakt Kasserer i RadArt har hatt ansvaret for kontakten med nye medlemmer og utsending av faktura til alle medlemmene i henholdt til styreinstruks. I løpet av 2014 er det kommet 10 nye medlemmer. Disse er: Hanna Tjelmeland Fause Alexander Rindestu Mia Marlene Eriksen Almut Prahl Maria Larssen Cristina Langfeldt Eirin Bjørnstad Lisa Møller Margunn Kilde Turid Skoglund Datoer for  styremøter   21.  januar,  28.februar,  20.mars,  8.mai,  19.august,  13.oktober  og  19.  desember  

12


5. Programrådets  arbeid  

Programrådsarbeidet  i  2014  har  vært  preget  av  synliggjøring  og  tydeliggjøring  av   prosedyrene  rundt  programmeringen.  Det  har  vært  utviklet  et  årshjul  for  arbeidet,  og   samarbeidet  og  ansvarsfordelinga  med  Rådstua  Teaterhus  har  blitt  tydeligere.  Alle   møter  har  møteinnkalling  og  referat,  slik  at  det  er  mulig  å  gå  tilbake  i   beslutningsrekkene  i  tilfelle  dette  skulle  være  nødvendig.  Vi  har  to  ulike   kontonummer  for  gjestespill  og  Vårscenefest,  og  har  begynt  å  bruke  e-­‐posten  til   programrådet:  programraad@radart.no.     Programmeringen  for  høsten  2014  har  gått  under  tittelen  «åpent  hus».  Der  har  rådet   jobbet  for  å  kuratere  forestillinger  og  scenekunstnere  som  er  nyskapende,  men  som   samtidig  har  potensiale  til  å  nå  et  bredt  publikum  i  Tromsø.  Kunstnerne  som  vi  lyktes   med  å  invitere  er  Stuart  Bowden  med  to  forestillinger,  og  Det  Andre  Teatret  med  to   ulike  forestillinger.     Til  Vårscenefest  2015  hadde  programrådet  fokus  på  de  samme  målene  som  høsten   2014.  Hvilke  forestillinger  er  nyskapende,  særegne  og  på  høyt  kunstnerisk  nivå   samtidig  som  de  har  potensialet  til  å  appellere  bredt?  Resultatet  ble  et  knippe   spennende  forestillinger  under  overskriften  «Tydelige  stemmer  –  persistant  voices».     Også  selve  organiseringen  av  Vårscenefest  er  noe  som  har  fått  mye  fokus  i  2014.  Etter   flere  runder  der  ulike  forretnings-­‐  og  organiseringsmodeller  ble  vurdert  kom  vi  til   slutt  frem  til  at  Vårscenefest  fortsetter  å  være  organisert  under  RadArt,  med  samme   organisasjonsnummer  som  RadArt,  men  med  eget  kontonummer.  Festivalen  ledes  av   en  festivalledelse  som  består  av  daglig  leder  på  Rådstua  Teaterhus,  prosjektleder  i   Psst!  og  programrådsleder.    

13


Tre av  fem  medlemmer  i  programrådet  var  nye  i  2014,  og  tre  rådsmedlemmer  går  ut   etter  2014,  og  vi  får  dermed  inn  tre  nye  medlemmer  i  Rådstua  og  RadArts   programråd  for  2015.  

6. Psst!  sitt  arbeid  

Psst!  synlig  scenekunst  i  nord  er  et  treårig  RadArt  prosjekt  fra  2013  –  2015.  Psst!  skal   synliggjøre  og  styrke  det  frie  scenekunstfeltet  i  nord  gjennom  økt   publikumsoppslutning,  økt  medieoppmerksomhet,  økt  kunnskap  om  det  frie  feltet   hos  beslutningstakere  og  økt  inntjening  hos  medlemmene.  Psst!  er  støttet  av  Troms   Fylkeskommune,  Tromsø  Kommune,  Norsk  Kulturråd,  Intro  og  Sparebankens   kulturnæringsstiftelse.  Hanna  Solberg  Christoffersen  er  prosjektleder  i  100%  stilling.   Målene  til  prosjektet  skal  nåes  gjennom  felles  markedsføringsplattform  (hjemmeside,   sosiale  medier,  brosjyrer  etc),  billettbookingssystem,  presse  og  informasjon,   programmering,  kompetanseheving,  intern  kommunikasjon,  programmering,   utviding  og  opprettholdelse  av  vårt  nasjonale  nettverk,  internasjonalisering  og   organisasjonsbygging.  Psst!  var  involvert  i  så  å  si  alle  av  RadArts  aktiviteter  i  2014.  

7. Hjemmeside,  sosiale  medier  og  nyhetsbrev   I  mai  2014  ble  endelig  RadArts  nye  hjemmeside  lansert.  Hjemmesiden  er  utviklet  i   samarbeid  med  reklamebyrået  Rød  Tråd.       Her  finner  man:   • Medlemskatalog.  Hver  medlem  har  sin  profil-­‐side  med  bilder  og  informasjon.   Noen  bruker  denne  profilsiden  som  sin  hjemmeside.  Oversikt  over  kompanier   med  tilhørighet  til  RadArt  og  liste  over  støttemedlemmer   • Oversikt  over  arrangementer  og  forestillinger  i  regi  av  RadArt  eller  RadArt-­‐ medlemmer   • Nyheter  fra  organisasjonen  og  medlemmer   • Den  faste  spalten  ”Månedens  medlem”   • Oversikt  over  medlemsfordeler  og  søknadsskjema  for  innmelding,     • Informasjon  om  organisering,  historikk  og  kontaktinfo   • Rapporter,  brosjyrer  og  dokumenter  til  nedlastning     Deler  av  hjemmesiden  er  oversatt  til  engelsk.  Vi  har  fått  god  respons  på  hjemmesiden   og  den  oppleves  brukervennlig  og  oversiktlig.  Hjemmesiden  henvender  seg  til  ulike   målgrupper:  nåværende  og  nye  medlemmer,  publikum,  bransje  og  fagfolk,   samarbeidspartnere/sponsorer/næringsliv/kunder.       I  løpet  av  2014  har  vi  laget  facebook-­‐side  til  RadArt  og  opprettet  profil  på  Twitter  og   Instagram.  Dette  er  viktige  verktøy  som  har  vært  svært  godt  brukt  til  nå,  spesielt   facebook-­‐siden.    I  februar  2015  har  vi  629  likes  på  facebook,  57  følgere  på  Twitter  og   194  følgere  på  Instagram.  I  2015  vil  vi  fortsette  arbeidet  med  å  få  flere  til  å  følge  oss   på  disse  plattformene.      

14


I forbindelse  med  RadVent  og  enkelte  gjestespill  er  det  opprettet  annonser  og   promotering  av  innlegg  på  facebook.  Rekkevidden  for  disse  innleggene  er  svært  stor   og  har  hatt  god  effekt.       Vi  sender  også  ut  nyhetsbrev  via  programmet  MailChimp.  Der  kan  de  som  er   sinteressert  få  informasjon  om  forestillinger,  arrangementer  og  nyheter  fra  RadArt.   74  personer  abbonnerer  på  nyhetsbrevet.       Hjemmeside:  www.radart.no                                                            Facebook:  www.radart.no/radartnettverk  

Twitter:  @RadArt_nettverk                                                                      Instagram:  @radart_nettverk  

         

                 

15


8. Publikumsutvikling     Samarbeid  med  Rådstua  Teaterhus  –  arenautvikling  og  publikumsutviling   RadArts  viktigste  samarbeidspartner  er  Rådstua  Teaterhus.  En  stor  andel  av   scenekunstforestillinger  som  produseres  i  Tromsø  vises  på  Rådstua.  Det  er  også  en   populær  scene  for  tilreisende  kompanier.  Dermed  er  Rådstua  en  av  de  viktigste   publikumsarenaene  Psst!  og  RadArt  har.  Sammen  har  vi  jobbet  med  tanker  og  tiltak   rundt  hvordan  vertskap,  trygge  rammer  og  god  informasjon  kan  gjøre  teater-­‐ opplevelsen  bedre  for  publikum.  Kan  vi  gjøre  Rådstua  til  en  mer  kjent  og  ennå  mer   besøkt  scene?  Et  spennende  arbeid  som  vi  allerede  ser  resultater  av:  I  2012  hadde   Rådstua  Teaterhus  3770  besøkende  fordelt  på  62  arrangement  og  i  2014  var  det   7521  publikum  totalt  på  de  124  arrangementene  som  ble  gjennomført.    Rådstua   Teaterhus  har  dermed  hatt  en  publikumsøkning  på  99,5%  siden  2012.       Høsten  2014  startet  vi  en  publikumsundersøkelse  på  nett.  Vi  ønsker  blant  annet  å   finne  ut  mer  om  hvem  som  er  vårt  publikum,  hvor  de  har  hørt  om  oss,  hva  som  gjør  at   de  kommer  ofte  eller  sjelden,  hvordan  de  opplever  å  være  på  Rådstua,  hvilke  andre   kulturtilbud  de  benytter  seg  av.  Publikum  oppfordres  til  å  svare  på  undersøkelsen   etter  sitt  besøk  på  Rådstua.  Vi  vil  bruke  resultatene  til  videre  arbeid  med  utvikling  av   hvordan  vi  jobber.       Case:  Forlenget  spilleperiode  -­‐  Morten  11  år     I  det  frie  scenekunstfeltet  er  spilleperiodene  som  regel  svært  korte  og  vår  erfaring  er   at  publikum  ofte  ikke  rekker  å  få  med  seg  at  forestillingen  spilles  før  den  plutselig  er   over.       RadArt,  Rådstua  Teaterhus  og  Rimfrost  Teaterensemble  ble  enige  om  å  teste  å  la  en   forestilling  spille  flere  forestillinger  enn  ”normalt”.  Forestillingen  Morten  11  år    av   Rimfrost  Teaterensemble  ble  satt  opp  sju  dager  på  rad  under  RadVent,  4.  -­‐10.   desember.  Tanken  er  at  lengre  spilleperioder  vil  føre  til  at  jungeltelegrafen  rekker  å   gå  og  flere  publikummere  får  mulighet  til  å  se  forestillingen.  Lengre  periode  vil  også   øke  sjansen  for  pressedekning  og  gi  publikum  flere  valgmuligheter  på  tidspunkt.         I  forkant  ble  det  gjennomført  en  rekke  markedsføringstiltak:  Forhåndsomtale  i  avis,   direkte  kontakt  med  utvalgte  målgrupper,  radio-­‐intervju,  sosiale  medier  og  annonser.       Resultat  av  forsøket:  På  de  to  første  forestillingene  kom  det  svært  få  publikummere.   Deretter  økte  publikumstallet  gradvis  ut  over  uka  og  de  siste  to  forestillingene  var   godt  besøkt.  Det  ble  skrevet  en  god  anmeldelse  i  lokalavisa  og  flere  anbefalte   forestillingen  til  venner  og  bekjente  etter  å  ha  sett  den.       RadArt  og  Rådstua  Teaterhus  ønsker  å  bygge  videre  på  erfaringene  med  Morten  11  år   og  legge  opp  til  lengere  spilleperioder  for  utvalgte  kompanier  et  par  ganger  i  året  og   videreutvikle  publikumsarbeidet  rundt  dette.         Case:  Fokus  på  utvalgte  målgrupper     Vi  har  også  jobbet  med  å  henvende  oss  direkte  til  nøye  utvalgte  grupper  i  forbindelse   med  gjestespillene.  Et  eksempel  er  ”She  Was  Probably  Not  a  Robot”  og  ”Before  Us”,    

16


begge med  skuespiller  og  komiker  Stuart  Bowden,  testet  vi  ut  hvilken  effekt  det   hadde  å  henvende  seg  direkte  til  en  hel  gruppe  ungdommer.  Vi  valgte  ut  elever  ved   musikk,  dans,  drama-­‐linjene  ved  Kongsbakken  vgs.  og  deltakere  på  Bragerevyen  og   Tindtrollrevyen  som  testgruppe.  En  mindre  kjøpesterk  gruppe,  over  middels   interesserte  i  kunst  og  kultur.  Via  våre  kontaktpersoner  i  miljøet  fikk  vi  spredd   tilbudet:  ”Du  får  en  fribillett  hvis  du  sender  påmelding  med  på  mail  eller  sms  på   forhånd”.  22  elever  benyttet  seg  av  tilbudet,  noe  vi  var  godt  fornøyd  med.  Mange  av   dem  sa  de  ønsket  å  komme  tilbake  til  Rådstua  ved  en  senere  anledning.      

9.  Kulturpolitisk  utvalg       Mesteparten  av  arbeidet  for  Kulturpolitisk  utvalg  i  år  har  handlet  om  gjennomføring   av  Tallenes  Tale  2.       Kulturpolitisk  rådgiver  Kristin  Bjørn  har  også  skrevet  en  større   artikkel:    Produksjonsstrukturer  som  kunstneriske  virkemiddel  til  Scenekunstbrukets   20  års  jubileumsbok.  RadArt  som  kunstnerisk  møtested  og  inspirasjonskilde  til  nye   samarbeidsformer  er  et  sentralt  premiss  i  artikkelen.  Artikkelen  vil  også  distribueres   på  nett  etterhvert.     I  februar  deltok  Kristin  på  halvdagsmøte  med  kulturminister  Thorhild  Widvey  og   øverste  ledelse  i  Kulturdepartementet  om  erfaringer  med  å  drive  og  organisere   kulturnæringer.  Det  var  8  representanter  for  kulturnæringer  i  Tromsø  som  var   spesielt  inviterte.  Møtet  var  organisert  av  SNN  Kulturnæringsstiftelsen.  Som  et   resultat  av  det  ble  Kristin  Bjørn  invitert  til  å  delta  med  kommentarinnlegg  under  den   nasjonale  kulturnæringskonferansen  i  mai.       Ellers  deltar  Kristin  Bjørn  i  fagutvalg  for  kulturnæringer  i  Innovasjon  Norge.  Hun  har   også  hatt  uformelle  samtaler  om  RadArt  og  scenekunstorganisering  med  flere   politikere  og  ledere  i  Tromsø  kommune.    

10.  Tallenes  Tale  2    

Kristin Eriksen  Bjørn  har  vært  prosjektleder  og  premissleverandør  for  undersøkelsen,   Hege  Pålsrud  har  hatt  ansvar  for  å  lage,  gjennomføre  den  og  skrive  rapport.  Både  Kristin   og  Bernt  Bjørn  har  vært  sparringspartnere  på  innhold  og  analyse.  Undersøkelsen  ble   sendt  ut  25.  august  og  med  frist  14.  oktober  2014.      

Tallenes tale  2,  er  oppfølging  av  Tallenes  tale  1,  som  ble  gjennomført  i  2012.  Årets   undersøkelse  kom  parallelt  som  Telemarksforskning  lanserte  sin  kunstnerundersøkelse,   med  fokus  på  økonomi,  på  oppdrag  fra  Kulturdepartementet.  RadArt  valgte  å  legge  sin   undersøkelse  litt  i  etterkant,  for  ikke  å  kollidere  eller  torpedere  hverandres.  RadArt  har   valgt  å  gjenbruke  begreper  og  noen  spørsmålsstillinger  for  å  være  sammenlignbare  men  

17


med hovedfokus  på  medlemsaktivitet  og  kunstnerisk  virke.  Telemarksforskning  har   nettopp  lansert  sin  rapport  slik  at  sammenligningsanalyser  er  foreløpig  ikke  gjort.            

Med erfaring  fra  forrige  undersøkelse  –  og  tilbakemeldinger  fra  Telemarksforskning,  som   utsatte  sin  frist  mange  ganger  for  å  få  inn  nok  svar,  ble  det  umiddelbart  satt  i  gang   ringerunde  og  tilbud  om  support  på  Facebook  og  telefon.  Det  ble  hentet  inn   oppfølgingsspørsmål  for  å  få  kvalitative  data  bak  tallene.  91  medlemmer  mottok   undersøkelsen,  51  (58%)  svarte  helt  eller  delvis  på  undersøkelsen.  Mange  ønsket  ikke  å   svare  på  spørsmål  om  inntekt.  Dette  kan  være  følsomt  i  en  så  liten  organisasjon.      

De første  analysene  av  undersøkelsen  ble  presentert  på  Dramatikkens  Hus  i  Oslo  7.   november.  2014.  Powerpoint  fra  denne  ble  deretter  oversendt  Kulturdepartementet  på   forespørsel  fra  rådgiver  Charlotte  Engelmark.  Tromsø  kommune  har  også  blitt  presentert   for  utdrag  fra  rapporten.      

Undersøkelsen avdekker  et  stort  mangfold,  både  demografisk  og  kunstnerisk  i  det  frie   scenekunstfeltet  i  Nordnorge.     • Vi  spurte  også  om  hvilke  kategorier  som  inngikk  i  deres  virke,  98  kategorier  ble   brukt   • De  viser  sin  scenekunst  på  44  ulike  typer  arenaer.     • Når  vi  spurte  hva  de  betraktet  som  sitt  hovedvirke,  fikk  vi  flere  kommentarer  på   at  de  ikke  kunne  velge  en  ting.  Vi  hentet  kategoribetegnelser  fra   Telemarksforsknings  spørreundersøkelse.  I  tillegg  la  vi  til  kategoriene  fra  forrige   Tallenes  Tale  og  fikk  inn  nye.  Tverrfagligheten  er  tydelig  og  i  alt  24  kategorier  ble   benyttet.     • Medlemmene  driver  sin  virksomhet  med  stor  økonomisk  risiko.  Det  er  store   inntektsforskjeller  både  mellom  medlemmene,  og  fra  år  til  år  hos  den  enkelte.   Inntektsmedian  er  nedslående  lav  :  292  807,-­‐.  Dette  er  i  samsvar  med  funn  i  den   nasjonale  undersøkelsen.       RadArt  ønsket  ikke  bare  å  undersøke  medlemmenes  arbeidssituasjon,  men  også  hvordan   de  ønsket  at  den  skulle  være:     • 1  %  har  100%  fast  kunstnerisk  stilling.  Eller  er  det  stor  variasjon  i  stillingsbrøker   kombinert  med  frilansvirksomhet.  Veldig  få  ønsker  å  drive  sin  kunstneriske   virksomhet  med  særlig  grad  av  fast  ansettelse  for  andre  enn  sine  egne  foretak.   • Svært  få  jobber  i  særlig  grad  utenfor  kulturfeltet.   • Når  det  gjelder  kunstnerisk  tilknyttet  arbeid,  ser  det  ut  til  å  være   undervisningsstillinger  de  ønsker  seg.  Det  er  svært  positivt  at  det  ikke  er  et  must,   men  et  ønske  -­‐  men,  man  vil  gjerne  ha  den  som  et  prosentvis  fast  anker  i   tilværelsen.     • Det  er  ønske  om  mindre  administrasjon  og  mer  tid  til  kunst.       Glede  og  nytte  av  fellesskapet  er  stort:     • Over  50  %  på  nesten  alle  medlemsaktivitetene  til  RadArt.  Bransjelunch  og  faglige   fora  er  særlig  populært.     • 90  %  har  sett  andre  medlemmers  forestillinger!   • Emosjonell,  informativ  og  materiell  ressursutvekslingen  mellom  medlemmene  er   stor  (mellom  50  og  80  %  i  de  ulike  variablene),  og  de  opplever  at  de  får  mer  enn   de  gir.    

18


11. Vårscenefest     Vårscenefest  –  Tromsø  Scenekunstfestival  ble  arrangert  for  fjerde  gang  28.  april  –  3.   mai  2014.  Festivalen  arrangeres  i  samarbeid  med  Rådstua  Teaterhus.  Programmet   var  som  tidligere  år  fullspekket  med  teater,  dans,  konserter,  kurs,  faglige  treff,   samtaler  og  fest.       Temaet  for  festivalen  i  år  var  Scenekunst  som  motstand.  Med  årets  program  ønsket  vi   å  diskutere  scenekunstens  rolle  som  samfunnsaktør.  Forestillingene  ble  i   Etterpåsnakkene  diskutert  sammen  med  kunstnerne,  fagfolk  og  publikum.       I  år  hadde  Vårscenefest  flere  forestillinger  i  programmet  som  var  produsert  av   RadArt-­‐medlemmer;  ”Gittas  Gater”  av  SadioNor  Teater,  ”Graceland”  av  Jenny   Svensson  og  Jussi  Salminen  og  ”Jungelvers”  av  Rakel  Nystabakk.  Pernille  Dahl  Johnsen,   Maya  Mi  Samuelsen,  Elena  Yakovleva,  Maja  Bohne  Johnsen,  Nanna  E.  Berntsen,  Tale   Næss,  Alexander  Martinsen,  Rebekka  Nystabakk,  Espen  Østman  og  Øystein  Blix  er  alle   aktive  medlemmer  som  deltok  på  lesninger,  Vårslipp  eller  konsert  under  festivalen.  I   tillegg  inngikk  noen  av  medlemmene  i  ansvarsstillinger  i  staben  og  det  ble  lagt  inn   betydelig  frivillig  innsats  fra  noen  aktive  medlemmer.      

For mer  info  om  Vårscenefest  2014,  se  egen  rapport  på:  www.radart.no/rapporter.  

12. Internasjonalt  arbeid   Internasjonalt  utvalg  ble  opprettet  i  2014.  Gjennomførte  aktiviteter  inkluderer   kunstnermøter  med  gjestende  kunstnere  bl.a.Taneli  Törmä/Location  X,   nettverksmøter  med  internasjonale  aktører  og  utvikling,  arbeid  og  samarbeid  med   residens.  Våren  2014  var  vi  vertskap  for  Kaja  Kann  (EST),  festivalkunstner  under   Vårscenefest,  i  samarbeid  med  Troms  Fylkeskommune  og  det  nordisk-­‐baltiske  Artist-­‐ in-­‐Residence  programmet  ved  Troms  fylkeskultursenter.   Som  et  resultat  av  at  RadArt  sto  som  en  potensiell  samarbeidspartner  for  aktører  i   Latvia,  kontaktet  Linda  Lonska  –prosjektleder  for  et  prosjekt  om  teater,  turisme  og   samfunnsengasjement,  oss  for  å  inngå  samarbeid.  Hun  fikk  innvilget  en   forprosjektsøknad  og  kom  på  et  todagers  møte  i  april  til  Tromsø  for  å  diskutere  mulig   samarbeid.  Ingvill  Fossheim,  Hanna  S.  Christoffersen  og  Kristina  Junttila  deltok  fra   RadArt.  Lonska  utarbeidet  søknad  for  et  mulig  samarbeidsprosjekt,  men  dette  ble   dessverre  ikke  innvilget.  

13. Reiser  og  representasjoner  

Prosjektleder  i  Psst!  Hanna  Solberg  Christoffersen  har  vært  på  fire  reiser  i  2014:   • 10.  –  13.  juni  2014:  Norsk-­‐russisk  kulturforum  i  Syktyvkar,  Russland.  Årlig       • 29.  –  30.  september  2014:  Norsk  Publikumsutviklings  årskonferanse  i   Bergen.  Tema:  Kunst  og  interaktivitet.  Reiste  sammen  med  daglig  leder  på   Rådstua  Teaterhus,  Ellen  Zahl  Jonassen,  som  et  ledd  i  vårt  felles  arbeid  rundt   arenautvikling  og  publikumsarbeid.      

19


22. oktober  2014:  Norsk  Kulturråds  årskonferanse  på  Lillestrøm.  Tema:   finansiering  av  kunst  og  kultur.  Reiste  sammen  med  daglig  leder  i  HATS,  Irene   Norhaug  Hansen.    

30. juli  –  3.  aug  2014:  Ediburgh  Fringe  Festival  –  stor  teaterfestival  i   Edinburgh.  Formål:  inspirasjon  og  ideer  til  arrangering  og  programmering  av   Vårscenefest.  Reiste  sammen  med  programrådsleder  Kristine  Myhre  Tunheim.   En  av  forestillingene  vi  så  vil  vises  på  Vårscenefest  2015.    

29.  November  2014:  Dialogmøte  for  dansekunstere  i  Nordland.   Presentasjon  av  RadArt  og  Vårscenefest  –  til  inspirasjon  og  motivasjon  for   miljøet  i  Bodø     I  juni  2014  reiste  Kristine  Myhre  Tunheim  og  Eline  Petrine  Johansen  til  Hiljaisuus   festivali  /  The  Silence  festival  –  en  scenekunstfestival  nord  i  Finland.  Der  deltok  de   blant  annet  på  dialogmøter  med  RadArts  søsterorganisasjon  i  Finland  LETKE.  Mange   fellestrekk  ble  oppdaget  og  nye  ideer  til  samarbeid  klekket  ut.         I  desember  2014  var  Kristine  Myhre  Tunheim  og  Lina  Killingdalen  fra  programrådet  i   Oslo  for  å  se  en  forestilling  som  var  aktuell  for  Vårscenefest  2015.       Deltakelsen  på  disse  arrangementene  og  reisene  har  vært  både  faglig  spennende  og   utvilkende  og  viktige  som  møtepunkt  med  bransje  og  kolleger  i  både  nord  og  sør.  Det   er  viktig  for  RadArt  å  være  synlig  på  nasjonalt  plan,  utvide  vårt  nettverk  og  utveksle   kunnskap  og  erfaringer  med  andre.  Når  flere  reiser  sammen  styrkes  felles   referansegrunnlag  og  samhold  internt.  Informasjonsbrosjyrer  og  visittkort  på  engelsk   ble  trykt  opp  i  forbindelse  med  utenlandsreisene.     •

14. Seminar  og  studietur  i  Oslo    

Studietur 6.  november   I  forbindelse  med  RadArts  seminar  på  Dramatikkens  Hus  inviterte  vi  RadArts   medlemmer  til  studietur.  Målet  var  å  bli  bedre  kjent  med  scnekunstorganisasjoner  i   Oslo,  få  faglig  påfyll  og  inspirasjon  og  bli  bedre  kjent  med  hverandre.  10  RadArtere   deltok  på  programmet  denne  dagen.       Programmet  for  dagen  inneholdt  prøver  på  forestillingen  ”Apokalypse  Da”   med  kompaniet  REBEKKA/HUY  på  Oslo  Teatersenter  med  premiere  på  Black  Box   Teater  27.11.  Vi  fikk  samtidig  høre  om  Norsk  Skuespillersenter  fra  Ivar  Furre  Aam,   skuespiller  og  kunstnerisk  konsulent  på  Norsk  Skuespillersenter.  Forestilling   Nationaltheatret:  “Et  drømspill”.  Omvisning  og  samtale  på  Black  Box  Teater.   Omvisning  og  samtale  på  Dansens  Hus.  Forestilling  på  Dansens  Hus  –  ”Vader”  av   Peeping  Tom  (BE)      

Seminar 7.  november  

Seminaret ble  holdt  på  Dramatikkens  hus.  Hege  Pålsrud  presenterte  foreløpige   resultater  fra  undersøkelsen  Tallenes  Tale  2,  Rebekka  Brox  Liabø  og  Kristin  Bjørn   snakket  om  scenekunstorganisering,  Jenny  Svensson  holdt  et  kort  innlegg  via  Skype    

20


fra DanseFestival  Barents  i  Hammerfest,  Irene  Nordhaug  Hansen  fra  HATS  snakket   om  samarbeid  og  Tale  Næss  fra  Hålogaland  Teater  presenterte  ArtLab.  80  gjester  var   påmeldt  fra  ulike  organisasjoner,  som  blant  Norsk  Kulturråd,  Dramatikkens  Hus,   Scenekunstbruket,  Norsk  Danse-­‐  og  Teatersentrum,  Dansens  Hus,  Riksteateret,  Trafo,   Kulturdepartementet,  Grenland  friteater  og  scenekunstnere  fra  de  frie  feltet.  RadArt   fikk  under  og  i  etterkant  av  seminaret  mye  positiv  tilbakemelding.  Se  vedlegg  for   program.    

15. Improverksteder   Høsten  2014  arrangerte  RadArt  to  kurs  i  improvisasjon.  Regissør  Mari  Sofie   Andreassen  avholdt  kurs  i  Tekst-­‐improvisasjon,  mens  performancekunstner  Kristina   Junttila  avholdt  impro-­‐kurs  i  Performancekunst.  Begge  kursene  var  gratis  for  RadArts   medlemmer.     Improverkstedet  i  PERFORMANCEKUNST  fant  sted  lørdag  20.september  12.00-­‐15.00   i  speilsalen  ved  Rådstua  Teaterhus.  Kurset  tok  for  seg  øvelser  og  samtaler  og  en   innføring  i  Anthony  Howells  teorier  om  primærhandlinger  (stillness,  repetition  &   inconsistency)  og  hvordan  man  kan  bruke  de  i  performancekunst.  Kurset  var   tilrettelagt  for  både  for  de  som  allerede  utøvet  kroppslig  tilstedeværelse  på  scenen  og   de  som  arbeidet  innenfor  andre  retninger  innen  scenekunsten.  Det  var  7  påmeldte  på   kurset.     Improverkstedet  i  TEKST  fant  sted  Torsdag  23.oktober  kl.09.00  -­‐  12.00  i  speilsalen   ved  Rådstua  teaterhus.  Gjennom  nye  og  klassiske  impro-­‐øvelser  skulle   kursdeltakerne  erfare  hvordan  scene-­‐tekstenes  innhold  kan  forsterkes,  endres  og   utvikles  ved  å  fremføre  tekstene  på  nye  og  ukjente  måter.  Kurset  forsøkte  å  avdekke   ukjente  lag  og  nyanser  i  dialoger,  og  underveis  i  kurset  ble  det  laget  mange  ulike   fiksjoner  på  nøyaktig  samme  tekst.  Kurset  tok  for  seg  Kieth  Johnstons  klassiske   teorier.  Det  var  6  påmeldte  kursdeltakere  til  kurset,  men  to  meldte  frafall  på   kursdagen,  så  det  ble  4  kursdeltakere.  Blant  de  påmeldte  var  det  både  skuespillere  og   tekstforfattere.     Som  en  del  av  oppdraget  skulle  Performance-­‐verkstedet  og  tekstimpro-­‐  

21


verkstedet  konseptuelt  videreutvikles,  og  det  skulle  gjennomføres  ytterligere  et   workshop.  Kristina  Junttila  i  samarbeid  med  Ingvill  Fossheim  arrangerte  og   gjennomførte  en  24-­‐timersimpro  fra  9.januar  –  10.januar  under  RadVent.  Inntektene   gikk  til  Proteseverkstedet  i  Gaza.  Under  24-­‐timers-­‐improen  ble  lokale  scenekunstnere   og  andre  invitert  til  å  improvisere  for  publikum  innen  ulike  stilarter,  og  besøkende/   publikum  betalte  et  valgfritt  bidrag.    Det  var  en  flytende  overganger  mellom   innslagene  under  improvisajonen,  slik  at  noen  som  improviserte  til  ett  tidspunkt  ,  var   publikum  på  et  annet  tidspunkt.  Improen  varte  i  24-­‐timer,  og  hadde  totalt  111   involverte,  både  publikum  og  aktører,  barn  og  voksne.     Mari  Sofie  Andreassen  vil  som  en  del  av  oppdraget  avholde  et  workshop/  tekst-­‐ impro-­‐konsept  med  og  for  RadArt  ila  våren  2015.    

16. Kurs  og  kompetanseheving   I  samarbeid  med  blant  annet  HATS,  Forum  for  Nord-­‐Norske  Dansekunstnere  og   Norsk  Skuespillersenter  er  det  gjennomført  en  rekke  kurs  og   kompetansehevingstiltak  for  RadArts  medlemmer  i  2014.  Deltakeravgift  for  RadArt-­‐ medlemmer  spenner  fra  300  –  550kr.  RadArt  og  HATS  har  fått  innvilget  støtte  til  kurs   fra  Norsk  Kulturråd.  Kursene  er  svært  populære  blant  våre  medlemmer  og   medlemmene  er  aktive  med  å  foreslå  kurstema  og  kursholdere.  RadArt  formidler   også  informasjon  om  kurs  arrangert  av  andre  og  faglig  relevante  seminarer  og   arrangementer  til  medlemmene.  Alexander  Martinsen  har  vært  styrets  kurs-­‐ ansvarlige  i  2014.       27.  mars    2014:  LYNKURS  I  KOMPLETT  SANGTEKNIKK     Instruktør:  Berit  Meland   Sted:  Rådstua  Teaterhus     Workshop  i  Complete  Vocal  Technique  med  sangpedagog  Berit  Meland,  en  mulighet   for  litt  sangfaglig  påfyll!  Alle  er  velkommen,  uansett  ferdighetsnivå!  Workshopen   foregår  i  form  av  masterclass  og  undervisning  skjer  samlet  i  gruppe  hele  tiden.  Felles   sangteknikk  og  øvelser  og  lyd/sanger,  og  hun  jobber  også  enkeltvis  med  en  og  en.       29.  april  –  3.  mai  2014:  KURS  I  KUNSTKRITIKK   Instruktør:  Ine  Therese  Berg   Sted:  Rådstua  Teaterhus   Samarbeidspartner:  HATS     Kurset  gir  innblikk  og  trening  i  å  skrive  kritikker  og  anmeldelser.  Kurset  vil  følge   forestillingsprogrammet  på  Vårscenefest  og  bruke  dette  som  utgangspunkt  for   skrivingen.     3.-­‐7.  September  2014:  DE  UNDERTRYKTES  TEATER:  FORUMTEATER  OG  USYNLIG  TEATER     Instruktører:  Julian  Boal  (Brasil  )  og  José  Soeira  (Portugal)   Sted:  Rådstua  Teaterhus   Samarbeidspartner:  HATS  

22


Teaterkunst som  kommentator  til  vår  virkelighet.  Teaterkunst  som  speil  på  vår  samtid.   Teaterkunst  som  fysisk  sted  for  dialog  og  utprøving  av  meninger.  Teknikker  fra  De  Undertryktes   Teater  etterspørres  blant  både  kunstnere  og  pedagoger.  Kurset  har  som  mål  å  skape  forumspill  og   usynlig  teater  som  skal  utøves  i  offentlige  rom  i  Tromsø.     11.  –  12.  oktober  2014:  FORTELLERKURS     Instruktør:  Michael  Harvey   Sted:  Rådstua  Teaterhus   Pris:  350,-­‐   Samarbeidspartnere:  Norsk  Skuespillersenter,  HATS  og  Norsk  fortellerforum       Fortelleren  som  historieforteller.  Forbindelsen  mellom  det  narrative  og  landskapet.   Fortelleren  i  teatret.  Michael  Harvey  tar  for  seg  historiefortellingens  grunnprinsipper  på   dette  kurset,  som  er  åpent  både  for  nybegynnere  og  erfarne  fortellere.  I  tillegg  skal   deltakerne  undersøke  hva  som  skjer  når  fortelleren  trer  inn  i  en  teatral  setting.    

17.  Portrett-­‐fotografering  

Et proft  og  oppdatert  portrettfoto  er  noe  de  aller  fleste  scenekunstere  har  behov  for.  I   oktober  spanderte  RadArt  nytt  portrett-­‐foto  på  de  medlemmene  som  ønsket  det.  Vi   hyret  inn  fotograf  Marius  Fiskum  i  to  hele  dager  og  medlemmene  fikk  15  minutter   hver  i  hans  fotostudio  i  Tromsø.  Medlemstilbudet  var  svært  populært  og  42   medlemmer  benyttet  seg  av  det.  Tiltaket  er  også  et  ledd  i  vårt  synlighetsarbeidet  og   RadArt  forbeholdt  seg  retten  til  å  bruke  bildene  i  egne  kanaler  som  nettside,  brosjyrer,   facebook  m.m.     Dato:  7.  og  15.  oktober,  10.00  -­‐16.00  begge  dager.    Sted:  Storgata  36,  Tromsø.    

 

23


18. Kulturnatta  i  Tromsø  

3.  oktober  2014  ble  det  for  første  gang  arrangert  Kulturnatt  i  Tromsø.  RadArt   oppfordret  alle  sine  medlemmer  til  å  delta  og  dekket  deltakeravgiften  (500,-­‐)  for  de   som  ønsket  det.  Disse  fra  RadArt  deltok  med  egne  arrangementer  ulike  steder  i  byen:   Nina  Erdahl  Casting  &  Costumes,  SadioNor  Teater,  Marita  Isobel  Solberg  og  Elena   Yakovleva.     I  tillegg  laget  vi  et  eget  arrangement  på  RadArt-­‐kontoret,  hvor  vi  lanserte  et  nytt   konsept:  15  minutters  Scenefest!  Vi  inviterer  publikum  inn  til  en  liten  smakebit  fra   tre  scenekunstere,  en  på  hvert  kontor.  En  vertinne  guider  publikum  fra  rom  til  rom.   Til  slutt  tar  vi  en  skål  og  danser  sammen  i  noen  minutter,  før  festen  er  over  ”Kom  som   du  er  og  få  feststemning  i  ekspressfart! Grip  festen  –  plutselig  er  den  over!”  På   Kulturnatt  deltok  skrivepedagog  Rebekka  Brox  Liabø,  skuespiller  Pernille  Dahl   Johnsen  og  danser  Maya  Mi  Samuelsen.  Godt  oppmøte  og  god  respons  fra  publikum!   RadArt  satser  på  å  videreføre  konseptet  og  presentere  ulike  scenkunstnere  hver  gang.      

19. RadVent    

Et  av  hovedaktivtene  i  Psst!  høsten  2014  var  RadVent,  som  foregikk  4.  -­‐  13.  desember.   Flere  av  RadArts  scenekunstnere  valgte  å  legge  sin  forestilling,  konsept  eller   happening  til  RadVent.  Publikum  på  sin  side  fikk  en  unik  mulighet  til  å  ta  pulsen  på   byens  scenekunstmiljø.  Publikum  og  scenekunstere  møttes  i  flere  nære  settinger,  som   etterpåsnakk,  RadVentskalender  eller  Møt  en  scenekunstner.  RadArts  10  årsjubileum   ble  feiret  og  et  viktig  arbeide  med  publikumsutvikling  ble  gjort  med  forestillingen   Morten  11  år.  Med  24-­‐timers  improvisasjon  til  inntekt  for  Krafttak  for  Gaza  kunne   RadVent  tilby  et  viktig  solidaritetsprosjekt    inn  i  førjulstida.       Samarbeidspartner  var  Rådstua  Teaterhus  som  stilte  med  lokaler,  tilgjengelig  utstyr   og  teknisk  kompetanse.             Arrangementer     • Vernissasje  ”RadArt  i  bilder  2014”     • 15-­‐minutters  bursdagsfest  -­‐  RadArt  10  år!   • Morten  11  år.  Forestilling  fra  8  år  med  Rimfrost  Teaterensemble.  (Åpne   forestillinger  og  skoleforestillinger.)   • Etterpåsnakk  Morten  11  år.  

24


Møt en  scenekunstner.   Kokken  og  brannmannen  og  sjukebilen.   Forestilling  fra  3  år  med  Ferske  Scener.   (Åpne  forestillinger  og  skoleforestillinger.)   • Ikkje  direkte  råka  -­‐VOL  Tromsø.  Basert  på   bok  av  Maria  Tryti  Vennerød.  Med  Ferske   Scener.   • Latterlig  Ondt.  Dansesolo  med  Maya  Mi   Samuelsen   • RadVentskalender.   • Ungdom  som  snakker  for  seg  sjøl.   Arbeidsvisning  med  Rulleramp.   • 24-­‐timers  improvisasjon.  Til  inntekt  for   Proteseverkstedet  i  Gaza   • Julelunsj  på  Sivertsens  kafé.     • Performance  med  ArCtos.   • She  was  probably  not  a  Robot.  Forestilling   med  Stuart  Bowden  +  etterpåsnakk.   • Innovasjon  Norge;  Orientering  om   kulturnæringssastsningen.  Ved  HATS.   • Before  us.  Forestilling  med  Stuart  Bowden.   • Åpen  bar.  Danseforestilling  med  Hanna   Tjelmeland  Fause.   • Luciatog.  Lysvandring  gjennom  byen  med   Sadio  Nor  Teater.   • ArtLab#15  Hekselab.  June  Sommer   Strask/RadArt/  Håogaland  Teater     Totalt  publikumstall  var  1716  publikummere  /   besøkende.         RadArts  arrangement  under  RadVent  2014:     RadArt  i  bilder  2014   Fotoutstillingen  ”RadArt  i  bilder  2014”  ble  åpnet   av  ordfører  Jens  Johan  Hjort,  som  hadde  laget  Limerick  til  RadArt  for  anledningen.   Utstillinga  hang  på  Sivertsens  Kafe,  samt  i  trappeoppgangen  på  Rådstua  Teaterhus.  20   bilder  var  med  i  utstillinga.  Nytt  av  året  var  en  guidet  tur  ved  prosjektleder  Hanna  S.   Christoffersen.  Utstillingen  hang  oppe  under  hele  RadVent  og  henger  nå  på  RadArts   kontorer  samt  i  trappeoppgangen  på  Rådstua.                             15  -­‐  minutters  bursdagsfest  RadArt  10  år                                                                                                                             I  anledning  RadArts  jubileum,  inviterte  vi  til  intens  bursdagsfest.  Vi  brukte  det  samme   konseptet  som  ble  utviklet  til  Kulturnatt  og  aktørene  på  bursdagsfesten  var:       Skriveverksted  ved  Rulleramp  og  Rebekka  Brox  Liabø,  Fortelling  ved  Nanna  Elisabeth   Berntsen,  Dans  ved  Maya  Mi  Samuelsen.  Hanna  S.  Christoffersen  var  vertinne.     Sprudlevann  og  snacks  ble  servert.       • •

25


Møt en  scenekunstner                                                                                                                                                                       Kunstneren  blir  svar  skyldig.  En  scenekunstner  sitter  klar  til  å  svare  på  alle  mulige  og   umulige  spørsmål.  I  årets  omgang  var  hovedvekten  av  gjestene  fra  kulturbransjen  og   den  offentlige  kultursektoren:Lisa  Hoen,  Kultursjef  i  Tromsø  Kommune,  Beate  Stang   Aas  –  adm.  dir.  Hålogaland  Teater,  Peter  Tulinius  Krarup  -­‐  produset  NOSO,  Stein   Gunnar  Bondevik  -­‐  Innovasjon  Norge,  Mona  Steffensen  -­‐  Originalfilm,  Synnøve   Berntsen  -­‐  pensjonert  lærer,  Stein  Vidar  Loftås,  -­‐  kommunaldirektør  Tromsø   kommune.  Kristin  Bjørn,  Klaus  Løkholm  Bergli  og  Mari  Bø  var  scenekunstnerne  som   gjestene  fikk  møte  over  en  kopp  kaffe.  Vertinner  var  Rebekka  Brox  Liabø  og  Nanna   Elisabeth  Berntsen.  Organisator:  Nanna  E.  Berntsen.     RadVentskalender                                                                                                                                                                                                                                                         Vi  videreførte  RadVentskalenderen  fra  2013.  Stedet  var  Rådhuset,  i  tillegg  til  bedrifter   i  Tromsø.  Kalendergavene  var  ved:  performancekunstner  Marita  Isobel  Solberg,   skuespiller  Jusi  Salminen,  skuespiller  Siri  Brock,    dansekunstner  Maya  Mi  Samuelsen   og  dansekunstnerne  Maria  Stødle  og  Elin  Berg  -­‐  Rolness.     Etterpåsnakker                                                                                                                                                                                                           RadVent  arrangerte  to  etterpåsnakker.  Stuar  Bowden  møtte  skuespiller  Jonas  Delerud   som  moderator.  Og  Rimfrost  Teaterensemble  stilte  med  alle  tre  skuespillerne  i   Morten  11  år.  Forteller  og  universitetslektor  Marte  Liset  var  moderator.  Samt   gjestene  Geir  Hevnskjell  Ringvold  og  X  fra  Kreftforeningen.       Markedsføring   Første  dose  plakater  og  programmer  var  ferdig  trykte  3.november,  da  startet   distribueringen.  Det  ble  opprettet  eget  facebookarrangement  for  hver   forestilling/event.  Vi  jobbet  for  å  ha  jevnlige  facebookoppdateringer.  Første  runde   plakatopphenging  ble  gjort  av  staben,  i  runde  nummer  to  leide  vi  inn  to  stykker  for  å   henge  opp  plakater.  Dette  var  en  god  investering.  RadVent  fikk  god  dekning  i  media  i   forkant  og  underveis.  (se  vedlegg).       Stab   Prosjektleder  for  RadVent  og  Psst!:  Hanna  S.  Christoffersen.   Produsent:  Nanna  Elisabeth  Berntsen     RadVentskalender:  Jenny  Svensson   Lystekniker:  Nicolas  Horne   Designer:  Jann-­‐Oskar  Granheim   Frivillige:  RadVent  2014  hadde  14  frivillige.  Som  oftest  deltok  disse  i  forbindelse  med   ett  arrangement.  Disse  mottok  et  sentrumsgavekort.  Halvparten  av  de  frivillige  var   ikke  medlemmer  av  RadArt.              

26


20. ArtLab     ArtLab  er  et  samarbeid  mellom  Hålogaland  Teater,  RadArt  og  Dramatikkens  Hus.   ArtLab  er  en  arena  for  å  jobbe  utprøvende  med  scenekunst  i  møte  med  publikum.  En   arena  hvor  scenekunstnere  kan  forske  i  sceniske  former,  leke  med  tekster,  krangle   med  samtida  og  skyte  fra  hofta.    Labene  varer  ca.  en  uke,  skal  resultere  i  et  møte  med   publikum  og  er  åpne  for  alle  type  scenekunstnere.  I  2014  ble  det  gjennomført  7   ArtLaber.  Alle  labene  ble  gjennomført  innenfor  budsjett  og  i  overenstemmelse  med   styringsgruppen.  RadArt-­‐medlemmer  medvirkende.  Flere  av  labene  fikk  god   pressedekning.  Noen  av  de  var  overraskende  godt  besøk.  Det  var  kø  ved  døra.  Andre   hadde  mindre  besøk.  Noen  bød  på  presentasjoner  som  nærmet  seg  en  forestilling.   Andre  hadde  en  mer  utforskende  karakter.     Tekstlabene  har  ført  til  oppstart  og  videreutvikling  av  fine  og  lovende  scenetekster.     MARS  -­‐  ArtLab  #  9  -­‐  ASYL.  Visning  Hålogaland  Teaters  prøvesal  1.  mars   Laboranter:  Marius  Lien  og  Silje  Johnsen   Dramaturg:  Rebekka  Nystabakk.   I  ArtLab  #  9  møttes  Marius  Lien  og  Silje  Solheim  Johnsen,  henholdsvis  skuespiller  og   danser/koreograf.  Fra  ganske  forskjellige  utgangspunkt  forsket  de  på  hvordan  de  kan   gå  nye  veier  i  sin  danse-­‐og  skuespillerkunst.  Tema  var  asylbarnas  situasjon  og  deres   personlige  historier.     MARS  -­‐  ArtLab  #  10  -­‐  TO  STEMMER.  Visning  på  Hålogaland  Teaters  prøvesal  20.   mars.   Laborant:  Siri  Broch  Johansen.  Medvirkende:  Stein  Bjørn  og  Kristin  Solberg.   Lableder:  Maryon  Eilertsen.  Dramaturg:  Tale  Næss.   I  tekstverkstedet  To  stemmer  utforsket  dramatiker  Siri  Broch  Johansen  parforholdets   mørkere  sider.  En  av  tingene  hun  ville  undersøke,  var  om  språktap  kan  føre  til   følelsesmessig  forflating.       APRIL  -­‐  ArtLab  #  11  -­‐  EN  KUNSTTJENESTE.  Visning  i  provisoriet  Rådstua  10.  april   Laborant:  Nanna  E.  Berntsen   Medvirkende:  Marita  Solberg,  Tale  Næss,  Jussi  Salminen,  Herborg  Rundberg,  Nicolas   Horne,  Trond  Peter  Stamsø  Munch,  Jenny  Svensson.   Kan  man  skape  en  åndelig  møteplass  gjennom  kunst?    Et  sted  der  eksistensielle  spørsmål  og  undring  står  i  fokus?    Kan  kunst  dekke  et  åndelig  behov  i  samfunnet?     MAI  -­‐  ArtLab  #  12  -­‐  WHO  WANTS  MY  BODY  –  Visning  i  Hålogaland  Teaters  prøvesal   23.  mai.   Laboranter:  Liv  Hanne  og  Anne  Katrine  Haugen   Lableder:  Jordi  Cortes  Molina   Haugen  Produksjoner  tok  initiativ  til  å  tøye  vår  oppfatning  av  kropp,  dans  og  bevegelse.   ArtLab  #12  Who  wants  my  body  ønsket  å  undersøke  nye  kontakt  og  møteflater  for   bevegelse  og  dans  mellom  scenekunstutøvere  med  forskjellige  fysiske  forutsetninger.       SEPTEMBER  -­‐  ArtLab  #  13  –  VOLD  OG  ESTETIKK  -­‐  Visning  i  Tromsø  Ståls  lokaler   27.  september    

27


Laborant: Kristoffer  Jørgensen.   Medvirkende:  Sigrid  de  Vries,  Benjamin  Mørk,  Johannes  Eilertsen,  Trond  Peter   Stamsø  Munch,  team  Arctic  Action.  Dramaturg:  Tale  Næss   Kristoffer  Jørgensen  inviterte  til  et  møte  mellom  tekst  og  kampkoreografi.  Han  utforsket   et  univers  der  estetikk  møter  vold  og  vold  møter  estetikk.  Med  seg  hadde  han  fem   akrobater,  en  skuespiller,  lys  og  lyd.  Benjamin  Mørk  komponerte  musikk  og  fungerte   som  lyddesigner  underveis.     NOVEMBER  -­‐  ArtLab  #  14  -­‐  NORDTING  -­‐  ET  ETTERSPILL  -­‐  visning  14.  november  på   Hålogaland  Teaters  prøvesal.   Laborant:  Amund  Sjølie  Sveen.   Medvirkende:  Erik  Stifjell,  Amund  Sjølie  Sveen  og  Liv  Hanne  Haugen.     Dramaturg:  Tale  Næss.   Under  fjorårets  festspill  skapte  musikeren  Amund  Sjøli  Sveen  het  debatt  med   åpningsforestillingen  NORDTING.  Et  halvt  år  etter  undersøker  han  ulike  aspekter  av   debatten  som  oppsto.  På  laben  presenterte  han  tema  og  problemstillinger  for  publikum   sammen  med  kunstneriske  refleksjoner.  Laben  ble  etterfulgt  av  en  paneldebatt  med   overskriften  «Makt  vs.  Kunst».       DESEMBER  -­‐  ArtLab  #  15  -­‐  EN  HEKSELAB.  Visning  på  prøvesalen  Hålogaland  Teater   13.  desember.   Laborant:  June  Sommer  Strask.     Medvirkende:  Pernille  Dahl  Johnson  og  June  Sommer  Strask.  Dramaturg:  Tale  Næss   June  Sommer  Strask  er  forfatter  og  biblioteksjef.  Hun  har  skrevet  bøker  både  for  barn,   ungdom  og  voksne.  På  ArtLab#  15  vil  hun  jobbe  med  historien  om  Anna  Rhodius,   legefruen  som  ble  heksejeger  i  Vardø  på  1600-­‐tallet.  Laben  undersøkte  hvordan  dette   materialet  kunne  formes  som  scenisk  tekst.            

21. Vedlegg  

Vedlegg  1:  Limerick  til  en  elsket  10-­‐åring  –  gave  fra  ordfører  i  Tromsø,  Jens  Johan   Hjort,  i  anledning  RadArts  10-­‐årsjubileum  i  2014.       Vedlegg  2:  Invitajsjon  fra  RadArts  seminar  ”Å  lage  og  dele  en  bølge”.     Vedlegg  3:  Utvalgte  medieoppslag  2014.  (Medieoppslag  fra  Vårscenefest  2014  er   samlet  i  egen  festivalrapport.)      

28

Profile for radart9

Årsmelding RadArt 2014  

Årsmelding RadArt 2014  

Profile for radart9
Advertisement