Årsmelding RadArt 2014

Page 1

ÅRSMELDING FOR 2014 RadArt -­‐ nettverk for fri scenekunst og prosjektet “Psst! synlig scenekunst i nord”

1


RadArts FORMÅL Å legge til rette for og stimulere til produksjon og presentasjon av samtidens norske og internasjonale scenekunst og prosjekter som krysser kunstgrensene. I tillegg til å være en møteplass og en sammenslutning for profesjonelle scenekunstnere og andre med tilknytning til sceniske prosjekter og uttrykk i regionen. RadArts VISJON Å gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet.

KONTAKTINFORMASJON RADART 2014 Hjemmeside: www.radart.no Postadresse: RadArt, Vestregata 48, 9008 Tromsø E-­‐post: post@radart.no Organisasjonsnummer: 987 397 667 Kontaktperson i styret: Rebekka Brox Liabø, styreleder Telefon: 932 29 714 E-­‐post: rebekka@rulleramp.no Kontaktperson i Psst!: Hanna Solberg Christoffersen Telefon: 415 64 048 E-­‐post: hanna@radart.no Forsidebilde: Fra Graceland av Jenny Svensson, Jussi Salminen og Aleksander Kostopoulos. Foto: Joel Jonsson

2


Innhold: 1. INNLEDNING ........................................................................................................................................... 4 2. OM ÅRSMELDINGA ............................................................................................................................... 9 3. ORGANISERING 2014 ....................................................................................................................... 10 4. STYRETS ARBEID ............................................................................................................................... 11 5. PROGRAMRÅDETS ARBEID ............................................................................................................ 13 6. PSST! SITT ARBEID ........................................................................................................................... 14 7. HJEMMESIDE, SOSIALE MEDIER OG NYHETSBREV ................................................................. 14 8. PUBLIKUMSUTVIKLING ................................................................................................................... 16 9. KULTURPOLITISK UTVALG ............................................................................................................ 17 10. TALLENES TALE 2 ........................................................................................................................... 17 11. VÅRSCENEFEST ................................................................................................................................ 19 12. INTERNASJONALT ARBEID .......................................................................................................... 19 13. REISER OG REPRESENTASJONER ............................................................................................... 19 14. SEMINAR OG STUDIETUR I OSLO ............................................................................................... 20 15. IMPROVERKSTEDER ...................................................................................................................... 21 16. KURS OG KOMPETANSEHEVING ................................................................................................ 22 17. PORTRETT-­‐FOTOGRAFERING .................................................................................................... 23 18. KULTURNATTA I TROMSØ ........................................................................................................... 24 19. RADVENT ........................................................................................................................................... 24 20. ARTLAB .............................................................................................................................................. 27 21. VEDLEGG ............................................................................................................................................ 28

3


1. Innledning Å lage og dele en bølge. Scenekunstorganisering for en ny tid

Innledningen er fra innlegget til Kristin Bjørn og Rebekka Brox Liabø under RadArt-­‐ seminaret ”Å lage og dele en bølge” på Dramatikkens Hus i Oslo 7. november 2014. ”RadArt feirer 10 år og vi er en 10 åring som liker å dele. Vi liker å dele fordi vi er stolt av det arbeidet vi gjør og har gjort. Vi liker å dele fordi det er stor interesse for måten vi arbeider på. I 2004 var det 15 medlemmer i RadArt. I dag er vi 91 medlemmer. Vi er et sterkt og stort miljø. Medlemstallene øker, inntjeningen hos medlemmene øker, publikumstallene øker, det spilles flere forestillinger og vi vil også si at kvaliteten på forestillingen er bedre. Vi har gjort ting på vår egen måte, vi har laget en bølge og den vil vi dele med dere. Hvorfor er RadArt nødvendig? Det enkle svaret er at vi blir sterkere av å stå sammen. Vi har skapt innflytelse og definisjonsmakt i et miljø som tidligere kjente på maktesløsheten. Uten murvegger rundt, beskyttende statuer foran eller lang fartstid i statsbudsjettet kan det være vanskelig å bli tatt alvorlig. Fellesskapet gjør oss synlige som en samfunnsaktør, men samtidig er RadArt uformell nok og løst nok organisert til at nye små og store prosjekter hele tiden kan oppstå – prosjekter det medlemmenes egendrive og særinteresser er motoren. Litt historie Da RadArt ble etablert i 2004 med 15 medlemmer, var den frie scenekunsten i nord og spesielt Tromsø i et limbo. Det hadde vært år med svak rekruttering. Unge dro ut og tok utdannelse og kom ikke tilbake. Eldre grupper som Totalteatret, Sampo Teater og Tromsø Danseteater hadde lagt ned eller flyttet. I 10 år hadde vi jobbet for og fått løfter om at den frie scenekunsten i regionen ville være en integrert del av den nye landsdelscenen til Hålogaland Teater når den ble bygd. Det var snakk om en egen scene i bygget, kontorer, en ekstra prøvesal osv. Året før, i 2003, var bevilgningen til landsdelescenen en realitet og det var blitt klart at det var blitt et bygg kun for Hålogaland Teater, helt uten rom for det frie feltet. På samme tid ble de regionale tilskuddsordningene sterkt redusert. Man kan trygt si at lufta gikk litt ut av oss. Og så var det forholdet til Rådstua Teaterhus. Tromsø Kommune hadde gitt huset et særskilt ansvar for den frie scenekunsten, samtidig som det skulle drive kultursskole og veilede amatørteater. I 2004 var Rådstua sterkt underbemannet og manglet kompetanse om fri scenekunst. De første årene skjedde det en del under overflaten i RadArt, blant annet en gruppe medlemmer som dro i gang diskusjoner med næringsliv og akademia om ny type kulturnæringssatsing, men RadArt manglet ressurser og aktiviteten var lav. I 2009 var vi stort sett de samme 15 medlemmene. Min opplevelse er at vi trodde vi måtte være helt enig før vi satte i gang med noe, derfor stoppet vi mye opp, før det var kommet til handling. Det var mye snakk om alt som var vanskelig, at vi ikke ble sett, verdsatt eller anerkjent.

4


For min (Kristin) egen del, husker jeg godt øyeblikket da jeg innså at jeg hadde gjort negasjonen av Hålogaland Teaters visjon til min egen.. Deres visjon var på den tida ”å skape best mulig, mest mulig profesjonelt teater for flest mulig” Jeg ble dermed en som lagde ikke så bra, ikke så proft teater, for ikke så mange.. Det var virkelig på tide å gjøre noe. ”Time to get DEVICTIMIZED”. Hvor er RadArt i dag? I dag er vi 91 medlemmer. Vi favner bredt innenfor alle yrkesgrupper innenfor scenekunst. Blant medlemmene våre har vi skuespillere, dansere, teknikere, performancekunstnere, billedkunstnere, musikere, stand up artister og casting byrå. Vi er en smaksnøytral organisasjon som både har kommersielle aktører og ”smale aktører”. Kriteriene for å bli medlem er 3 års høyere kunstutdannelse eller tilsvarende kunstnerisk profesjonell praksis. Vi opplever å bli lyttet til lokalt både av fylke, kommune og utdannings institusjoner. Vi arbeider internasjonalt med blant annet kunstnere i Finland, Litauen og Russland. Siden vi har stor oversikt over og kunnskap om feltet blir også spurt til råds i tema om kunst og kulturnæring. Vi har valgt å ikke være en serviceorganisasjon som server medlemmene, men heller skape møteplasser for medlemmene der de kan møtes, utveksle erfaringer og kjøpe tjenester hos hverandre. Noen av disse møteplassene er for eksempel bransjelunsj, morgentrening, improvisasjons øvinger og felles hjemmeside. Eksternt har vi hatt fokus på synlighet ovenfor publikum og næringslivet i Tromsø. Vi har utviklet ulike konsept der publikum blir kjent med kunstmiljøet i byen, hvordan vi arbeider og hvem vi er. En av disse konseptene er ”Møt en scenekunstner”. En publikummer blir invitert til å være sammen med en scenekunstner alene på en Kafé i en halvtime. I løpet av denne tiden kan de spørre scenekunstneren om hva de vil. Flere av byens politikere har deltatt på dette. Et annet konsept er ”Radvent kalenderen” der vi gir bedrifter en ti minutters scenekunstopplevelse i løpet av desember. På ”15 minutters scenefest” blir publikum invitert inn i RadArts kontorlokaler der de får smakebiter av kunstnernes arbeid.

5


RadArt arrangerer to festivaler i løpet av året. Radvent er medlemmenes egen festival som arrangeres i desember. Under Radvent vises medlemmenes forestillinger og det holder kurs. Vårscenefest avvikles i mai hvert år i samarbeid med Rådstua Teaterhus. Vi har utviklet en organisatorisk overbygging der medlemmene på årsmøte velger styre og programråd som er det kunstneriske utvalget for gjestespill og Vårscenefest. Utover dette har vi en rekke utvalg. Det er ikke nødvendigvis styret som oppretter disse utvalgene, men de lages ut i fra medlemmenes eget initiativ og behov. Utvalgene tar mandat og får mandat. Noen av disse utvalgene er residens, internasjonalt arbeid, ArtLab, kompetanseheving, Radvent og Vårscenefest. Vi har også Psst. prosjektet som arbeider med synlighet i bred forstand både internt i bransjen og eksternt mot publikum. Psst. prosjektet er 3-­‐årig og ledes av prosjektleder i 100% stilling. Vi opplever at scenekunstnere fra nord som reiser ut for å ta utdannelse velger å flytte tilbake til Tromsø for å etablere seg der på grunn av RadArt. Fiasko? Vi har definert 5 suksesskriterier som har ført oss dit vi er i dag. De skal vi komme tilbake til, men for at ikke dette feilaktig skal høres ut som en 10 års lang vandring i lykkeland, så vil vi først snakke om vanskelighetene, ting som gjorde at vi va SÅ nær total fiasko. RadArt er kunstnerbasert, har ingen fast administrasjon, aktiviteten baseres på medlemmene sine interesser og initiativ. Det har til tider vært forvirrende for oss selv, og antagelig har det innimellom virket direkte kaotisk for de som så oss utenfra og er vant til mer lineært oppbygde organisasjoner. Et kritisk punkt var i 2009. Kommunen hadde foreslått å styrke Rådstua Teaterhus med midler til en produsent på deltid. Vi hadde ingen tillit til at denne stillingen kom til å komme det profesjonelle miljøet til nytte. Ledelsen ved teaterhuset ønsket å ta over administrasjonen av RadArt kontorene på Rådstua. Vi mente vi kunne ordne opp selv.

6


I denne konfliktfylte atmosfæren startet vi det første prosjektet i RadArt: et profesjonaliseringsprosjekt for formidling av fri scenekunst. Vi ba kultursjefen om en underskrift på en intensjonsavtale til søknaden til norsk Kulturråd. Kulturavdelingen svarte med å innkalle til hastemøte til Rådstua og stilte mannsterkt med hele toppledelsen. Vi var sikker på at vi ville få beskjed om å innordne oss ledelsen på huset. I stedet ble produsentstillingen gjort om til en prosjektlederstilling i 40% til det første ”prosjekt RadArt” under forutsetning av at vi fikk til et FELLES prosjekt med Rådstua. Hadde ikke dette skjedd – at vi fikk anerkjennelse for at RadArt er en ressurs PÅ GRUNN AV nærheten til kunstnerne i feltet, ville RadArt antagelig vært et pussig navn på et dokument i et kommunalt arkiv i dag. Neste store Nestenutslettelse kom to år seinere. Etter to år med intense og til tider vanskelige prosesser, hadde vi ikke fått til kompetanseoverføring med Rådstua. Det var stor utskifting av nøkkelpersoner. Vi la ned masse arbeid, men etter to år var vi omtrent der vi begynte. Så vi tenkte vi MÅTTE i alle fall fullføre prosjektet, og så begynte det å løsne. I dag, i 2014, har Rådstua Teaterhus en kompetent arrangørstab og er vår nærmeste samarbeidspartner. RadArt bidrar med kunstneriske kompetanse– men Rådstua har arrangørkompetansen og bidrar også i søknadsprosessen. Økonomimatrise 2009 var første året med prosjektmidler (fra Tromsø Kommune). Året før var RadArts økonomi 2000 kr. Ikke rart Rådstua ikke regnet oss som en spesielt betydningsfull samarbeidspartner. Det mest påfallende er hvor sterkt prosjektøkonomien har vokst. Rådstua Teaterhus hadde også en tydelig økning i 2011, men dette skyldes at en bevilgning til kulturskoledrift som tidligere gikk over et annet budsjett ble overført til deres budsjett. Rådstua driver jo ikke bare med profesjonell scenekunst. Men siden 2009 har andelen arbeidstimer brukt på profesjonell virksomhet økt betydelig, men regnskapsteknisk er det ikke mulig å hente tall på det. Og nåværende ledelse er klinkende klar på at vekstpotensialet for Rådstua ligger innenfor det profesjonelle feltet og felles prosjekter med RadArt. Etter hvert som vi har i gang satt nye prosjekter, har vi hele tiden også hatt fokus på hvordan prosjektene kunne få et varig liv. Siden RadArt ikke har faste driftsmidler, prøver vi å få til dette gjennom enten å forankre og videreføre prosjektene hos andre organisasjoner/institusjoner med faste driftsmidler, eller å etablere de som en egen organisasjon. Ansvaret for søke midler til og gjennomføre kurs er overført til HATS. Residensprosjektet er blitt en egen forening – Vårscenefest er skilt ut som egen organisasjon i regnskap og organisering, men er fremdeles et samarbeid mellom Rådstua og RadArt. Vi er i tenkeboksen om det er lurt eller ikke å gjøre den om til en stiftelse eller et AS, eventuelt en forening. Pr i dag er Vårscenefest det mest stabile av prosjektene, med arrangørstøtte fra Norsk Kulturråd fram til og med 2016. Pr i dag, er det de eneste midlene RadArt har i 2016. Alle andre prosjektmidler tar slutt i 2015.

7


Så en bekymring er mangelen på faste driftsmidler. Tromsø kommune bidrar med gratis husleie til to kontorer og sterkt subsidierte leiepriser til visningslokalene på Rådstua, men ut over det er den eneste faste inntekten kontingenten fra medlemmene. Vi lever fra prosjekt til prosjekt. Det har sider som er bra og sider som er mindre bra sider. Faren for bråstopp holder oss årvåkne. Men en dose stabilitet hadde gjort seg! De fem suksesskriteriene 1. Fokus på visjon. Visjonen til RadArt er å gi publikum muligheten til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet. Dette er fordi vi ønsker at publikum og kunst for publikum skal være i fokus. Å lage kunst er ingen rettighet, men publikum har rett til å oppleve kunst. Det er lett å miste fokus og da har det vært viktig for oss med en tydelig visjon som viser vei og får oss til å ta de rette valgene. For oss er ivisjonen et verktøy vi bruker nærmest daglig for å holde oss på rett spor. Det er så fort gjort at fokus skifter til å bli ” å ivareta medlemmenes interesser ”, eller ”å styrke RadArt som organisasjon”.. Nei, det er publikum, og deres mulighet til å oppleve scenekunst som skal være fokus i alt vi gjør. Og gjennom det oppnår vi i tillegg å ivareta medlemmenes interesser og styrke RadArt som organisasjon. . 2. Spredning av eierskap internt Verktøykassa til RadArt er bredden i kompetansen til medlemmene. Hele virksomheten til medlemmene får plass i RadArt: kunsten, næringsaspektet, det sosiale, den faglige. Vi skaper stadig nye prosjekter basert på enkeltmedlemmers initiativ og drivkraft. Alle som jobber for Radart skal ha noe igjen for det. Den som gir får. Man jobber for seg selv – og andre. Hvis en aktivitet er tjent med å bli sin egen organisasjon (forening eller bedrift eller) er ingenting bedre enn det. RadArt trenger ikke å vokse, det er det vi driver med som skal styrkes og vokse. Eksternt: at vi har fokus på samarbeid med etablerte, stabile organisasjoner som tangerer våre samarbeidsområder. reklamebyrået Rød Tråd vært viktig for oss, og selvfølgelig Rådstua, i tillegg til HATS og Hålogaland Teater. Hvis andre kan gjøre jobben for oss, er det utmerket! Vi har ikke penger til drift uansett. Det hørtes veldig flåsete ut -­‐ Det er jo ikke slik at vi kan ”tvinge” eller bruke andre for å gjøre noe for oss. Andre organisasjoner har sin egen agenda, og det har vi stor respekt for. Vi har fokus på dialog, og forsøker å finne tangeringspunkter. Et vellykket samarbeid er et som begge har interesse av å videreføre. 3. Verden endres gjennom handling og dokumentasjon. Aksjon skaper reaksjon. Sånn går vi framover. Hvis alt var i balanse og harmoni hele tiden, kom vi ikke av flekken. Det er utrolig mye aktivitet i RadArt. Denne aktiviteten springer ut i fra medlemmenes eget initiativ. Vi planlegger ikke ”i hjel” prosjekter, men setter i gang å arbeide uten at vi alltid helt vet hvor vi skal. Vi planlegger – handler – dokumenterer. Å dokumentere har vært viktig og vi er synlig i media, lager gode rapporter og har utviklet Tallenes Tale. Tallenes Tale er to store undersøkelser basert på medlemmenes økonomi. 4. Anerkjenn behovet for penger Basisen har hele tiden vært at Tromsø kommune har backet oss med 2 gratis

8


kontorlokaler, reduserte leiepriser. Fordi medlemmenes virksomhet er så sammensatt, har vi mange potensielle inntektskilder Økonomi: Vi er fleksible og pragmatiske. Ulike aktiviteter i RadArt kan hente økonomi fra ulike kilder. Men vi er veldig obs på å ikke strekke oss for langt i å ”please” støtteordningene. Hvis midlene blir viktigere enn innholdet i prosjektet, så har vi tapt. Aktiviteten må springe ut av lyst og behov hos dem som skal gjennomføre det. Vi lå i forkant av etableringen av Kulturnæringsfondene i regionen. Når de kom sto vi klar med fellesorganisering – eller ”kulturnæringsklynger” som det heter på deres språk. Vi kunne gå i dialog med både Intro og SNN, og vi har fått innflytelse. Vi har argumentert for betydningen av å være kunstnernær – og vektlegge strukturbygging og organisering som en del av næringsutvikling. Ikke se seg blind på kommersialiseringsaspektet. Og vi er blitt lyttet til. Vi har tyngde FORDI vi favner så bredt i feltet. De som driver lysfirma og castingbyrå driver mer ”business” enn de som hovedsakelig lever av Kulturrådsstøtte, men vi har bruk for hverandre i ulike sammenhenger. 5. Bygg hverandre opp. Å bygge hverandre opp er egentlig en klisjé, men vi tar det på alvor. Vi har ulike sosiale møteplasser og fokus på å spre gode nyheter om hverandre. Dette gjør at vi har stor kunnskap om hverandres prosjekter slik at vi kan rådføre oss og hente kunnskap hos hverandre. Vi får nye samarbeidspartnere og økt profesjonalitet. Det er med dypt alvor at vi derfor kan si at en av RadArts grunnregler er: Dra på fest og ha det gøy sammen med de som lager kunst du ikke liker. Veien videre Hvor er vi nå: Vi setter i gang mye, og involverer mange, og kan ikke vite akkurat hva resultatet blir. Kontinuerlig utkikk etter handlingsrom og muligheter. Nye mennesker = nye muligheter. Skap en bevegelse og se hva som endrer seg, hvilke muligheter som åpner seg. Den eneste rent materielle og uomgjengelige betingelsen for å skape makt, er selve det menneskelige samværet. Bare i et ”med hverandre” som er nært nok til at muligheten for handling hele tiden holdes åpen, kan makten oppstå Hanna Arendt RadArt har fått innflytelse og skapt handlingsrom. Men RadArt har ikke tatt makt fra noen. RadArt har skapt makt der det ikke var makt tidligere.

2. Om årsmeldinga RadArt har valgt å slå sammen organisasjonens årsmelding og rapport for RadArt-­‐ prosjektet Psst! synlig scenekunst i nord i 2014. Dette kommer av at både organisasjonen og prosjektet er involvert i alle aktivitetene. Psst!-­‐prosjektet har en prosjektleder ansatt i 100% stilling, i tillegg til en relativt god økonomi utover dette. Dette fører til at Psst! har i løpet av 2014 vært involvert i alle av RadArts aktiviteter, enten i form av gjennomføring eller økonomi. Vi ser det derfor som uhensiktsmessig å skille mellom disse to rapportene.

9


3. Organisering 2014 Styret: Styreleder: Rebekka Brox Liabø Nestleder: Mari Sofie Andreassen, Kasserer: Markus Søbstad Bensnes, Styremedlemmer: Jenny Svensson, Alexander Martinsen og Vara: Nanna Berntsen

Programrådet: Programrådsleder: Kristine Tunheim Rådstuas representant: Lina Killingdalen Medlemmer: Silje Solheim Johnsen, Alexander Martinsen, Mari Bø Styringsgruppe i Psst! Styringsgruppeleder: Kristina Junttila Rådstua representant: Ellen Zahl Jonassen, Styrets representant: Markus Søbstad Bensnes, Programrådsrepresentant: Kristine Tunheim, Medlemsrepresentant: Jenny Svensson og Prosjektleder: Hanna Solberg Christoffersen ArtLab: RadArts representant: Liv Hanne Haugen Kulturpolitisk rådgiver: Kristin Bjørn Internasjonalt utvalg: Leder: Ingvill Fossheim Medlemmer: Hege Pålsrud, Liv Hanne Haugen, Jussi Salminen og Lawrence Malstaf Vårscenefest-­‐ledelse Daglig leder på Rådstua Teaterhus, Ellen Zahl Jonassen, prosjektleder i Psst! Synlig scenekunst, Hanna Solberg Christoffersen og programrådsleder Kristine Myhre Tunheim. Valgkomité: Kristin Bjørn, Kari Helene Skog, Jussi Salminen.

10


4. Styrets arbeid

Styret har i løpet av 2014 hatt fokus på møteplasser for medlemmer og langsiktig strategi for RadArt. Møtepunkt for medlemmene: • Improverkstedet var en videreutvikling av morgentreningen. I 2014 ble det arrangert tre lengre improverksteder istedenfor kortere morgentreninger. • Internseminar. Alle medlemmene som er involvert i ulike utvalg deltok på et faglig seminar ledet av Markus Søbstad Bensnes. Seminaret ble avsluttet med en fest for alle medlemmene. • Bransjelunsj har vært den siste fredagen i hver måned. Ulike gjester, faglige tema, presentasjon av månedens medlem, bingo og gladnyheter har vært faste innslag. • I tillegg ble det holdt medlemsmøter, medlemsfest, julebord, julelunsj og studietur til Oslo. Langsiktig strategi for RadArt RadArt har et høyt aktivitetsnivå og for å opprettholde dette i fremtiden vil det være mest hensiktsmessig for organisasjonen å ha noe mer forutsigbarhet gjennom fast driftstøtte. Styret har hatt fokus på å synliggjøre arbeidet RadArt gjør lokalt og nasjonalt gjennom følgende aktiviteter: • I november ble det arrangert en studietur til Oslo med seminar på Dramatikkens Hus. Styrets opprettet en arbeidsgruppe bestående av Rebekka Brox Liabø, Bernt Bjørn, Hanna Solberg Christoffersen og Mari Sofie Andreassen. Seminaret het ”Å lage og dele en bølge”. Alle medlemmer ble tilbudt å søke reisestøtte, 15 medlemmer deltok og 80 gjester var påmeldt. RadArt fikk under og i etterkant av seminaret mye positiv tilbakemelding. • Det ble gjennomført flere møter med lokale og nasjonale bidragsgivere. Representataner fra Psst!-­‐prosjektet og RadArt-­‐styret har gjennomført møter med Innovasjon Norge, byråd for kultur og idrett, Jonas Stein og kultursjef i Tromsø Kommune, Lisa Hoen, Mette Rønning fra Norsk Kulturråd, representanter fra SpareBankens Kulturnæringsstiftelse, styre og stab fra Festspillene i Nord-­‐Norge. • Kristin Bjørn holdt innlegg på Kulturnæringskonferansen på Calrion the Edge, og Rebekka Brox Liabø holdt innlegg på HATS-­‐seminaret ”Redesgin av amatørbevegelsen”. • RadArt styrker kontinuerlig sin dialog og samarbeid med Hålogaland Teater, blant annet gjennom ArtLab-­‐samarbeidet.

11


Styret skrev to store søknader om fast driftstøtte til Tromsø Kommune og Kulturrådets Post 74. Dessverre ble det ikke innvilget midler fra Post 74, noe som kommer av at denne søknadsposten skal avvikles. Per dags dato er det ikke kommet svar på søknaden til Tromsø Kommune.

RadArts 10-­‐årsjubileum ble feiret med en 15 minutters bursdagsfest i sammenheng med åpningen av RadVent og fotoutstillingen ”RadArt i bilder 2014”. Ordfører Jens Johan Hjort åpnet utstillingen og deltok på festen.

Kontorfellesskapet på Rådstua Teaterhus RadArt disponerer to store kontorer i 2. etasje på Rådstua Teaterhus, med 6 kontorplasser, samt sittegruppe med sofa som kan brukes til møter, lunsj osv. Kontorfellesskapet er mye brukt og i perioder er det helt fullt. For mange frilansere kan det å ha et sted å jobbe og være en del av et faglig og sosialt fellesskap være viktig og inspirerende. Kontorfellesskapet er også et viktig redskap i at nettverket fungerer såpass bra. Fysisk nærhet og daglig kontakt mellom sentrale personer i organisasjonen gir kortere vei mellom ideer, samarbeid og kreative prosesser.

Medlemskontakt Kasserer i RadArt har hatt ansvaret for kontakten med nye medlemmer og utsending av faktura til alle medlemmene i henholdt til styreinstruks. I løpet av 2014 er det kommet 10 nye medlemmer. Disse er: Hanna Tjelmeland Fause Alexander Rindestu Mia Marlene Eriksen Almut Prahl Maria Larssen Cristina Langfeldt Eirin Bjørnstad Lisa Møller Margunn Kilde Turid Skoglund Datoer for styremøter 21. januar, 28.februar, 20.mars, 8.mai, 19.august, 13.oktober og 19. desember

12


5. Programrådets arbeid

Programrådsarbeidet i 2014 har vært preget av synliggjøring og tydeliggjøring av prosedyrene rundt programmeringen. Det har vært utviklet et årshjul for arbeidet, og samarbeidet og ansvarsfordelinga med Rådstua Teaterhus har blitt tydeligere. Alle møter har møteinnkalling og referat, slik at det er mulig å gå tilbake i beslutningsrekkene i tilfelle dette skulle være nødvendig. Vi har to ulike kontonummer for gjestespill og Vårscenefest, og har begynt å bruke e-­‐posten til programrådet: programraad@radart.no. Programmeringen for høsten 2014 har gått under tittelen «åpent hus». Der har rådet jobbet for å kuratere forestillinger og scenekunstnere som er nyskapende, men som samtidig har potensiale til å nå et bredt publikum i Tromsø. Kunstnerne som vi lyktes med å invitere er Stuart Bowden med to forestillinger, og Det Andre Teatret med to ulike forestillinger. Til Vårscenefest 2015 hadde programrådet fokus på de samme målene som høsten 2014. Hvilke forestillinger er nyskapende, særegne og på høyt kunstnerisk nivå samtidig som de har potensialet til å appellere bredt? Resultatet ble et knippe spennende forestillinger under overskriften «Tydelige stemmer – persistant voices». Også selve organiseringen av Vårscenefest er noe som har fått mye fokus i 2014. Etter flere runder der ulike forretnings-­‐ og organiseringsmodeller ble vurdert kom vi til slutt frem til at Vårscenefest fortsetter å være organisert under RadArt, med samme organisasjonsnummer som RadArt, men med eget kontonummer. Festivalen ledes av en festivalledelse som består av daglig leder på Rådstua Teaterhus, prosjektleder i Psst! og programrådsleder.

13


Tre av fem medlemmer i programrådet var nye i 2014, og tre rådsmedlemmer går ut etter 2014, og vi får dermed inn tre nye medlemmer i Rådstua og RadArts programråd for 2015.

6. Psst! sitt arbeid

Psst! synlig scenekunst i nord er et treårig RadArt prosjekt fra 2013 – 2015. Psst! skal synliggjøre og styrke det frie scenekunstfeltet i nord gjennom økt publikumsoppslutning, økt medieoppmerksomhet, økt kunnskap om det frie feltet hos beslutningstakere og økt inntjening hos medlemmene. Psst! er støttet av Troms Fylkeskommune, Tromsø Kommune, Norsk Kulturråd, Intro og Sparebankens kulturnæringsstiftelse. Hanna Solberg Christoffersen er prosjektleder i 100% stilling. Målene til prosjektet skal nåes gjennom felles markedsføringsplattform (hjemmeside, sosiale medier, brosjyrer etc), billettbookingssystem, presse og informasjon, programmering, kompetanseheving, intern kommunikasjon, programmering, utviding og opprettholdelse av vårt nasjonale nettverk, internasjonalisering og organisasjonsbygging. Psst! var involvert i så å si alle av RadArts aktiviteter i 2014.

7. Hjemmeside, sosiale medier og nyhetsbrev I mai 2014 ble endelig RadArts nye hjemmeside lansert. Hjemmesiden er utviklet i samarbeid med reklamebyrået Rød Tråd. Her finner man: • Medlemskatalog. Hver medlem har sin profil-­‐side med bilder og informasjon. Noen bruker denne profilsiden som sin hjemmeside. Oversikt over kompanier med tilhørighet til RadArt og liste over støttemedlemmer • Oversikt over arrangementer og forestillinger i regi av RadArt eller RadArt-­‐ medlemmer • Nyheter fra organisasjonen og medlemmer • Den faste spalten ”Månedens medlem” • Oversikt over medlemsfordeler og søknadsskjema for innmelding, • Informasjon om organisering, historikk og kontaktinfo • Rapporter, brosjyrer og dokumenter til nedlastning Deler av hjemmesiden er oversatt til engelsk. Vi har fått god respons på hjemmesiden og den oppleves brukervennlig og oversiktlig. Hjemmesiden henvender seg til ulike målgrupper: nåværende og nye medlemmer, publikum, bransje og fagfolk, samarbeidspartnere/sponsorer/næringsliv/kunder. I løpet av 2014 har vi laget facebook-­‐side til RadArt og opprettet profil på Twitter og Instagram. Dette er viktige verktøy som har vært svært godt brukt til nå, spesielt facebook-­‐siden. I februar 2015 har vi 629 likes på facebook, 57 følgere på Twitter og 194 følgere på Instagram. I 2015 vil vi fortsette arbeidet med å få flere til å følge oss på disse plattformene.

14


I forbindelse med RadVent og enkelte gjestespill er det opprettet annonser og promotering av innlegg på facebook. Rekkevidden for disse innleggene er svært stor og har hatt god effekt. Vi sender også ut nyhetsbrev via programmet MailChimp. Der kan de som er sinteressert få informasjon om forestillinger, arrangementer og nyheter fra RadArt. 74 personer abbonnerer på nyhetsbrevet. Hjemmeside: www.radart.no Facebook: www.radart.no/radartnettverk

Twitter: @RadArt_nettverk Instagram: @radart_nettverk

15


8. Publikumsutvikling Samarbeid med Rådstua Teaterhus – arenautvikling og publikumsutviling RadArts viktigste samarbeidspartner er Rådstua Teaterhus. En stor andel av scenekunstforestillinger som produseres i Tromsø vises på Rådstua. Det er også en populær scene for tilreisende kompanier. Dermed er Rådstua en av de viktigste publikumsarenaene Psst! og RadArt har. Sammen har vi jobbet med tanker og tiltak rundt hvordan vertskap, trygge rammer og god informasjon kan gjøre teater-­‐ opplevelsen bedre for publikum. Kan vi gjøre Rådstua til en mer kjent og ennå mer besøkt scene? Et spennende arbeid som vi allerede ser resultater av: I 2012 hadde Rådstua Teaterhus 3770 besøkende fordelt på 62 arrangement og i 2014 var det 7521 publikum totalt på de 124 arrangementene som ble gjennomført. Rådstua Teaterhus har dermed hatt en publikumsøkning på 99,5% siden 2012. Høsten 2014 startet vi en publikumsundersøkelse på nett. Vi ønsker blant annet å finne ut mer om hvem som er vårt publikum, hvor de har hørt om oss, hva som gjør at de kommer ofte eller sjelden, hvordan de opplever å være på Rådstua, hvilke andre kulturtilbud de benytter seg av. Publikum oppfordres til å svare på undersøkelsen etter sitt besøk på Rådstua. Vi vil bruke resultatene til videre arbeid med utvikling av hvordan vi jobber. Case: Forlenget spilleperiode -­‐ Morten 11 år I det frie scenekunstfeltet er spilleperiodene som regel svært korte og vår erfaring er at publikum ofte ikke rekker å få med seg at forestillingen spilles før den plutselig er over. RadArt, Rådstua Teaterhus og Rimfrost Teaterensemble ble enige om å teste å la en forestilling spille flere forestillinger enn ”normalt”. Forestillingen Morten 11 år av Rimfrost Teaterensemble ble satt opp sju dager på rad under RadVent, 4. -­‐10. desember. Tanken er at lengre spilleperioder vil føre til at jungeltelegrafen rekker å gå og flere publikummere får mulighet til å se forestillingen. Lengre periode vil også øke sjansen for pressedekning og gi publikum flere valgmuligheter på tidspunkt. I forkant ble det gjennomført en rekke markedsføringstiltak: Forhåndsomtale i avis, direkte kontakt med utvalgte målgrupper, radio-­‐intervju, sosiale medier og annonser. Resultat av forsøket: På de to første forestillingene kom det svært få publikummere. Deretter økte publikumstallet gradvis ut over uka og de siste to forestillingene var godt besøkt. Det ble skrevet en god anmeldelse i lokalavisa og flere anbefalte forestillingen til venner og bekjente etter å ha sett den. RadArt og Rådstua Teaterhus ønsker å bygge videre på erfaringene med Morten 11 år og legge opp til lengere spilleperioder for utvalgte kompanier et par ganger i året og videreutvikle publikumsarbeidet rundt dette. Case: Fokus på utvalgte målgrupper Vi har også jobbet med å henvende oss direkte til nøye utvalgte grupper i forbindelse med gjestespillene. Et eksempel er ”She Was Probably Not a Robot” og ”Before Us”,

16


begge med skuespiller og komiker Stuart Bowden, testet vi ut hvilken effekt det hadde å henvende seg direkte til en hel gruppe ungdommer. Vi valgte ut elever ved musikk, dans, drama-­‐linjene ved Kongsbakken vgs. og deltakere på Bragerevyen og Tindtrollrevyen som testgruppe. En mindre kjøpesterk gruppe, over middels interesserte i kunst og kultur. Via våre kontaktpersoner i miljøet fikk vi spredd tilbudet: ”Du får en fribillett hvis du sender påmelding med på mail eller sms på forhånd”. 22 elever benyttet seg av tilbudet, noe vi var godt fornøyd med. Mange av dem sa de ønsket å komme tilbake til Rådstua ved en senere anledning.

9. Kulturpolitisk utvalg Mesteparten av arbeidet for Kulturpolitisk utvalg i år har handlet om gjennomføring av Tallenes Tale 2. Kulturpolitisk rådgiver Kristin Bjørn har også skrevet en større artikkel: Produksjonsstrukturer som kunstneriske virkemiddel til Scenekunstbrukets 20 års jubileumsbok. RadArt som kunstnerisk møtested og inspirasjonskilde til nye samarbeidsformer er et sentralt premiss i artikkelen. Artikkelen vil også distribueres på nett etterhvert. I februar deltok Kristin på halvdagsmøte med kulturminister Thorhild Widvey og øverste ledelse i Kulturdepartementet om erfaringer med å drive og organisere kulturnæringer. Det var 8 representanter for kulturnæringer i Tromsø som var spesielt inviterte. Møtet var organisert av SNN Kulturnæringsstiftelsen. Som et resultat av det ble Kristin Bjørn invitert til å delta med kommentarinnlegg under den nasjonale kulturnæringskonferansen i mai. Ellers deltar Kristin Bjørn i fagutvalg for kulturnæringer i Innovasjon Norge. Hun har også hatt uformelle samtaler om RadArt og scenekunstorganisering med flere politikere og ledere i Tromsø kommune.

10. Tallenes Tale 2

Kristin Eriksen Bjørn har vært prosjektleder og premissleverandør for undersøkelsen, Hege Pålsrud har hatt ansvar for å lage, gjennomføre den og skrive rapport. Både Kristin og Bernt Bjørn har vært sparringspartnere på innhold og analyse. Undersøkelsen ble sendt ut 25. august og med frist 14. oktober 2014.

Tallenes tale 2, er oppfølging av Tallenes tale 1, som ble gjennomført i 2012. Årets undersøkelse kom parallelt som Telemarksforskning lanserte sin kunstnerundersøkelse, med fokus på økonomi, på oppdrag fra Kulturdepartementet. RadArt valgte å legge sin undersøkelse litt i etterkant, for ikke å kollidere eller torpedere hverandres. RadArt har valgt å gjenbruke begreper og noen spørsmålsstillinger for å være sammenlignbare men

17


med hovedfokus på medlemsaktivitet og kunstnerisk virke. Telemarksforskning har nettopp lansert sin rapport slik at sammenligningsanalyser er foreløpig ikke gjort.

Med erfaring fra forrige undersøkelse – og tilbakemeldinger fra Telemarksforskning, som utsatte sin frist mange ganger for å få inn nok svar, ble det umiddelbart satt i gang ringerunde og tilbud om support på Facebook og telefon. Det ble hentet inn oppfølgingsspørsmål for å få kvalitative data bak tallene. 91 medlemmer mottok undersøkelsen, 51 (58%) svarte helt eller delvis på undersøkelsen. Mange ønsket ikke å svare på spørsmål om inntekt. Dette kan være følsomt i en så liten organisasjon.

De første analysene av undersøkelsen ble presentert på Dramatikkens Hus i Oslo 7. november. 2014. Powerpoint fra denne ble deretter oversendt Kulturdepartementet på forespørsel fra rådgiver Charlotte Engelmark. Tromsø kommune har også blitt presentert for utdrag fra rapporten.

Undersøkelsen avdekker et stort mangfold, både demografisk og kunstnerisk i det frie scenekunstfeltet i Nordnorge. • Vi spurte også om hvilke kategorier som inngikk i deres virke, 98 kategorier ble brukt • De viser sin scenekunst på 44 ulike typer arenaer. • Når vi spurte hva de betraktet som sitt hovedvirke, fikk vi flere kommentarer på at de ikke kunne velge en ting. Vi hentet kategoribetegnelser fra Telemarksforsknings spørreundersøkelse. I tillegg la vi til kategoriene fra forrige Tallenes Tale og fikk inn nye. Tverrfagligheten er tydelig og i alt 24 kategorier ble benyttet. • Medlemmene driver sin virksomhet med stor økonomisk risiko. Det er store inntektsforskjeller både mellom medlemmene, og fra år til år hos den enkelte. Inntektsmedian er nedslående lav : 292 807,-­‐. Dette er i samsvar med funn i den nasjonale undersøkelsen. RadArt ønsket ikke bare å undersøke medlemmenes arbeidssituasjon, men også hvordan de ønsket at den skulle være: • 1 % har 100% fast kunstnerisk stilling. Eller er det stor variasjon i stillingsbrøker kombinert med frilansvirksomhet. Veldig få ønsker å drive sin kunstneriske virksomhet med særlig grad av fast ansettelse for andre enn sine egne foretak. • Svært få jobber i særlig grad utenfor kulturfeltet. • Når det gjelder kunstnerisk tilknyttet arbeid, ser det ut til å være undervisningsstillinger de ønsker seg. Det er svært positivt at det ikke er et must, men et ønske -­‐ men, man vil gjerne ha den som et prosentvis fast anker i tilværelsen. • Det er ønske om mindre administrasjon og mer tid til kunst. Glede og nytte av fellesskapet er stort: • Over 50 % på nesten alle medlemsaktivitetene til RadArt. Bransjelunch og faglige fora er særlig populært. • 90 % har sett andre medlemmers forestillinger! • Emosjonell, informativ og materiell ressursutvekslingen mellom medlemmene er stor (mellom 50 og 80 % i de ulike variablene), og de opplever at de får mer enn de gir.

18


11. Vårscenefest Vårscenefest – Tromsø Scenekunstfestival ble arrangert for fjerde gang 28. april – 3. mai 2014. Festivalen arrangeres i samarbeid med Rådstua Teaterhus. Programmet var som tidligere år fullspekket med teater, dans, konserter, kurs, faglige treff, samtaler og fest. Temaet for festivalen i år var Scenekunst som motstand. Med årets program ønsket vi å diskutere scenekunstens rolle som samfunnsaktør. Forestillingene ble i Etterpåsnakkene diskutert sammen med kunstnerne, fagfolk og publikum. I år hadde Vårscenefest flere forestillinger i programmet som var produsert av RadArt-­‐medlemmer; ”Gittas Gater” av SadioNor Teater, ”Graceland” av Jenny Svensson og Jussi Salminen og ”Jungelvers” av Rakel Nystabakk. Pernille Dahl Johnsen, Maya Mi Samuelsen, Elena Yakovleva, Maja Bohne Johnsen, Nanna E. Berntsen, Tale Næss, Alexander Martinsen, Rebekka Nystabakk, Espen Østman og Øystein Blix er alle aktive medlemmer som deltok på lesninger, Vårslipp eller konsert under festivalen. I tillegg inngikk noen av medlemmene i ansvarsstillinger i staben og det ble lagt inn betydelig frivillig innsats fra noen aktive medlemmer.

For mer info om Vårscenefest 2014, se egen rapport på: www.radart.no/rapporter.

12. Internasjonalt arbeid Internasjonalt utvalg ble opprettet i 2014. Gjennomførte aktiviteter inkluderer kunstnermøter med gjestende kunstnere bl.a.Taneli Törmä/Location X, nettverksmøter med internasjonale aktører og utvikling, arbeid og samarbeid med residens. Våren 2014 var vi vertskap for Kaja Kann (EST), festivalkunstner under Vårscenefest, i samarbeid med Troms Fylkeskommune og det nordisk-­‐baltiske Artist-­‐ in-­‐Residence programmet ved Troms fylkeskultursenter. Som et resultat av at RadArt sto som en potensiell samarbeidspartner for aktører i Latvia, kontaktet Linda Lonska –prosjektleder for et prosjekt om teater, turisme og samfunnsengasjement, oss for å inngå samarbeid. Hun fikk innvilget en forprosjektsøknad og kom på et todagers møte i april til Tromsø for å diskutere mulig samarbeid. Ingvill Fossheim, Hanna S. Christoffersen og Kristina Junttila deltok fra RadArt. Lonska utarbeidet søknad for et mulig samarbeidsprosjekt, men dette ble dessverre ikke innvilget.

13. Reiser og representasjoner

Prosjektleder i Psst! Hanna Solberg Christoffersen har vært på fire reiser i 2014: • 10. – 13. juni 2014: Norsk-­‐russisk kulturforum i Syktyvkar, Russland. Årlig • 29. – 30. september 2014: Norsk Publikumsutviklings årskonferanse i Bergen. Tema: Kunst og interaktivitet. Reiste sammen med daglig leder på Rådstua Teaterhus, Ellen Zahl Jonassen, som et ledd i vårt felles arbeid rundt arenautvikling og publikumsarbeid.

19


22. oktober 2014: Norsk Kulturråds årskonferanse på Lillestrøm. Tema: finansiering av kunst og kultur. Reiste sammen med daglig leder i HATS, Irene Norhaug Hansen.

30. juli – 3. aug 2014: Ediburgh Fringe Festival – stor teaterfestival i Edinburgh. Formål: inspirasjon og ideer til arrangering og programmering av Vårscenefest. Reiste sammen med programrådsleder Kristine Myhre Tunheim. En av forestillingene vi så vil vises på Vårscenefest 2015.

29. November 2014: Dialogmøte for dansekunstere i Nordland. Presentasjon av RadArt og Vårscenefest – til inspirasjon og motivasjon for miljøet i Bodø I juni 2014 reiste Kristine Myhre Tunheim og Eline Petrine Johansen til Hiljaisuus festivali / The Silence festival – en scenekunstfestival nord i Finland. Der deltok de blant annet på dialogmøter med RadArts søsterorganisasjon i Finland LETKE. Mange fellestrekk ble oppdaget og nye ideer til samarbeid klekket ut. I desember 2014 var Kristine Myhre Tunheim og Lina Killingdalen fra programrådet i Oslo for å se en forestilling som var aktuell for Vårscenefest 2015. Deltakelsen på disse arrangementene og reisene har vært både faglig spennende og utvilkende og viktige som møtepunkt med bransje og kolleger i både nord og sør. Det er viktig for RadArt å være synlig på nasjonalt plan, utvide vårt nettverk og utveksle kunnskap og erfaringer med andre. Når flere reiser sammen styrkes felles referansegrunnlag og samhold internt. Informasjonsbrosjyrer og visittkort på engelsk ble trykt opp i forbindelse med utenlandsreisene. •

14. Seminar og studietur i Oslo

Studietur 6. november I forbindelse med RadArts seminar på Dramatikkens Hus inviterte vi RadArts medlemmer til studietur. Målet var å bli bedre kjent med scnekunstorganisasjoner i Oslo, få faglig påfyll og inspirasjon og bli bedre kjent med hverandre. 10 RadArtere deltok på programmet denne dagen. Programmet for dagen inneholdt prøver på forestillingen ”Apokalypse Da” med kompaniet REBEKKA/HUY på Oslo Teatersenter med premiere på Black Box Teater 27.11. Vi fikk samtidig høre om Norsk Skuespillersenter fra Ivar Furre Aam, skuespiller og kunstnerisk konsulent på Norsk Skuespillersenter. Forestilling Nationaltheatret: “Et drømspill”. Omvisning og samtale på Black Box Teater. Omvisning og samtale på Dansens Hus. Forestilling på Dansens Hus – ”Vader” av Peeping Tom (BE)

Seminar 7. november

Seminaret ble holdt på Dramatikkens hus. Hege Pålsrud presenterte foreløpige resultater fra undersøkelsen Tallenes Tale 2, Rebekka Brox Liabø og Kristin Bjørn snakket om scenekunstorganisering, Jenny Svensson holdt et kort innlegg via Skype

20


fra DanseFestival Barents i Hammerfest, Irene Nordhaug Hansen fra HATS snakket om samarbeid og Tale Næss fra Hålogaland Teater presenterte ArtLab. 80 gjester var påmeldt fra ulike organisasjoner, som blant Norsk Kulturråd, Dramatikkens Hus, Scenekunstbruket, Norsk Danse-­‐ og Teatersentrum, Dansens Hus, Riksteateret, Trafo, Kulturdepartementet, Grenland friteater og scenekunstnere fra de frie feltet. RadArt fikk under og i etterkant av seminaret mye positiv tilbakemelding. Se vedlegg for program.

15. Improverksteder Høsten 2014 arrangerte RadArt to kurs i improvisasjon. Regissør Mari Sofie Andreassen avholdt kurs i Tekst-­‐improvisasjon, mens performancekunstner Kristina Junttila avholdt impro-­‐kurs i Performancekunst. Begge kursene var gratis for RadArts medlemmer. Improverkstedet i PERFORMANCEKUNST fant sted lørdag 20.september 12.00-­‐15.00 i speilsalen ved Rådstua Teaterhus. Kurset tok for seg øvelser og samtaler og en innføring i Anthony Howells teorier om primærhandlinger (stillness, repetition & inconsistency) og hvordan man kan bruke de i performancekunst. Kurset var tilrettelagt for både for de som allerede utøvet kroppslig tilstedeværelse på scenen og de som arbeidet innenfor andre retninger innen scenekunsten. Det var 7 påmeldte på kurset. Improverkstedet i TEKST fant sted Torsdag 23.oktober kl.09.00 -­‐ 12.00 i speilsalen ved Rådstua teaterhus. Gjennom nye og klassiske impro-­‐øvelser skulle kursdeltakerne erfare hvordan scene-­‐tekstenes innhold kan forsterkes, endres og utvikles ved å fremføre tekstene på nye og ukjente måter. Kurset forsøkte å avdekke ukjente lag og nyanser i dialoger, og underveis i kurset ble det laget mange ulike fiksjoner på nøyaktig samme tekst. Kurset tok for seg Kieth Johnstons klassiske teorier. Det var 6 påmeldte kursdeltakere til kurset, men to meldte frafall på kursdagen, så det ble 4 kursdeltakere. Blant de påmeldte var det både skuespillere og tekstforfattere. Som en del av oppdraget skulle Performance-­‐verkstedet og tekstimpro-­‐

21


verkstedet konseptuelt videreutvikles, og det skulle gjennomføres ytterligere et workshop. Kristina Junttila i samarbeid med Ingvill Fossheim arrangerte og gjennomførte en 24-­‐timersimpro fra 9.januar – 10.januar under RadVent. Inntektene gikk til Proteseverkstedet i Gaza. Under 24-­‐timers-­‐improen ble lokale scenekunstnere og andre invitert til å improvisere for publikum innen ulike stilarter, og besøkende/ publikum betalte et valgfritt bidrag. Det var en flytende overganger mellom innslagene under improvisajonen, slik at noen som improviserte til ett tidspunkt , var publikum på et annet tidspunkt. Improen varte i 24-­‐timer, og hadde totalt 111 involverte, både publikum og aktører, barn og voksne. Mari Sofie Andreassen vil som en del av oppdraget avholde et workshop/ tekst-­‐ impro-­‐konsept med og for RadArt ila våren 2015.

16. Kurs og kompetanseheving I samarbeid med blant annet HATS, Forum for Nord-­‐Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillersenter er det gjennomført en rekke kurs og kompetansehevingstiltak for RadArts medlemmer i 2014. Deltakeravgift for RadArt-­‐ medlemmer spenner fra 300 – 550kr. RadArt og HATS har fått innvilget støtte til kurs fra Norsk Kulturråd. Kursene er svært populære blant våre medlemmer og medlemmene er aktive med å foreslå kurstema og kursholdere. RadArt formidler også informasjon om kurs arrangert av andre og faglig relevante seminarer og arrangementer til medlemmene. Alexander Martinsen har vært styrets kurs-­‐ ansvarlige i 2014. 27. mars 2014: LYNKURS I KOMPLETT SANGTEKNIKK Instruktør: Berit Meland Sted: Rådstua Teaterhus Workshop i Complete Vocal Technique med sangpedagog Berit Meland, en mulighet for litt sangfaglig påfyll! Alle er velkommen, uansett ferdighetsnivå! Workshopen foregår i form av masterclass og undervisning skjer samlet i gruppe hele tiden. Felles sangteknikk og øvelser og lyd/sanger, og hun jobber også enkeltvis med en og en. 29. april – 3. mai 2014: KURS I KUNSTKRITIKK Instruktør: Ine Therese Berg Sted: Rådstua Teaterhus Samarbeidspartner: HATS Kurset gir innblikk og trening i å skrive kritikker og anmeldelser. Kurset vil følge forestillingsprogrammet på Vårscenefest og bruke dette som utgangspunkt for skrivingen. 3.-­‐7. September 2014: DE UNDERTRYKTES TEATER: FORUMTEATER OG USYNLIG TEATER Instruktører: Julian Boal (Brasil ) og José Soeira (Portugal) Sted: Rådstua Teaterhus Samarbeidspartner: HATS

22


Teaterkunst som kommentator til vår virkelighet. Teaterkunst som speil på vår samtid. Teaterkunst som fysisk sted for dialog og utprøving av meninger. Teknikker fra De Undertryktes Teater etterspørres blant både kunstnere og pedagoger. Kurset har som mål å skape forumspill og usynlig teater som skal utøves i offentlige rom i Tromsø. 11. – 12. oktober 2014: FORTELLERKURS Instruktør: Michael Harvey Sted: Rådstua Teaterhus Pris: 350,-­‐ Samarbeidspartnere: Norsk Skuespillersenter, HATS og Norsk fortellerforum Fortelleren som historieforteller. Forbindelsen mellom det narrative og landskapet. Fortelleren i teatret. Michael Harvey tar for seg historiefortellingens grunnprinsipper på dette kurset, som er åpent både for nybegynnere og erfarne fortellere. I tillegg skal deltakerne undersøke hva som skjer når fortelleren trer inn i en teatral setting.

17. Portrett-­‐fotografering

Et proft og oppdatert portrettfoto er noe de aller fleste scenekunstere har behov for. I oktober spanderte RadArt nytt portrett-­‐foto på de medlemmene som ønsket det. Vi hyret inn fotograf Marius Fiskum i to hele dager og medlemmene fikk 15 minutter hver i hans fotostudio i Tromsø. Medlemstilbudet var svært populært og 42 medlemmer benyttet seg av det. Tiltaket er også et ledd i vårt synlighetsarbeidet og RadArt forbeholdt seg retten til å bruke bildene i egne kanaler som nettside, brosjyrer, facebook m.m. Dato: 7. og 15. oktober, 10.00 -­‐16.00 begge dager. Sted: Storgata 36, Tromsø.

23


18. Kulturnatta i Tromsø

3. oktober 2014 ble det for første gang arrangert Kulturnatt i Tromsø. RadArt oppfordret alle sine medlemmer til å delta og dekket deltakeravgiften (500,-­‐) for de som ønsket det. Disse fra RadArt deltok med egne arrangementer ulike steder i byen: Nina Erdahl Casting & Costumes, SadioNor Teater, Marita Isobel Solberg og Elena Yakovleva. I tillegg laget vi et eget arrangement på RadArt-­‐kontoret, hvor vi lanserte et nytt konsept: 15 minutters Scenefest! Vi inviterer publikum inn til en liten smakebit fra tre scenekunstere, en på hvert kontor. En vertinne guider publikum fra rom til rom. Til slutt tar vi en skål og danser sammen i noen minutter, før festen er over ”Kom som du er og få feststemning i ekspressfart! Grip festen – plutselig er den over!” På Kulturnatt deltok skrivepedagog Rebekka Brox Liabø, skuespiller Pernille Dahl Johnsen og danser Maya Mi Samuelsen. Godt oppmøte og god respons fra publikum! RadArt satser på å videreføre konseptet og presentere ulike scenkunstnere hver gang.

19. RadVent

Et av hovedaktivtene i Psst! høsten 2014 var RadVent, som foregikk 4. -­‐ 13. desember. Flere av RadArts scenekunstnere valgte å legge sin forestilling, konsept eller happening til RadVent. Publikum på sin side fikk en unik mulighet til å ta pulsen på byens scenekunstmiljø. Publikum og scenekunstere møttes i flere nære settinger, som etterpåsnakk, RadVentskalender eller Møt en scenekunstner. RadArts 10 årsjubileum ble feiret og et viktig arbeide med publikumsutvikling ble gjort med forestillingen Morten 11 år. Med 24-­‐timers improvisasjon til inntekt for Krafttak for Gaza kunne RadVent tilby et viktig solidaritetsprosjekt inn i førjulstida. Samarbeidspartner var Rådstua Teaterhus som stilte med lokaler, tilgjengelig utstyr og teknisk kompetanse. Arrangementer • Vernissasje ”RadArt i bilder 2014” • 15-­‐minutters bursdagsfest -­‐ RadArt 10 år! • Morten 11 år. Forestilling fra 8 år med Rimfrost Teaterensemble. (Åpne forestillinger og skoleforestillinger.) • Etterpåsnakk Morten 11 år.

24


Møt en scenekunstner. Kokken og brannmannen og sjukebilen. Forestilling fra 3 år med Ferske Scener. (Åpne forestillinger og skoleforestillinger.) • Ikkje direkte råka -­‐VOL Tromsø. Basert på bok av Maria Tryti Vennerød. Med Ferske Scener. • Latterlig Ondt. Dansesolo med Maya Mi Samuelsen • RadVentskalender. • Ungdom som snakker for seg sjøl. Arbeidsvisning med Rulleramp. • 24-­‐timers improvisasjon. Til inntekt for Proteseverkstedet i Gaza • Julelunsj på Sivertsens kafé. • Performance med ArCtos. • She was probably not a Robot. Forestilling med Stuart Bowden + etterpåsnakk. • Innovasjon Norge; Orientering om kulturnæringssastsningen. Ved HATS. • Before us. Forestilling med Stuart Bowden. • Åpen bar. Danseforestilling med Hanna Tjelmeland Fause. • Luciatog. Lysvandring gjennom byen med Sadio Nor Teater. • ArtLab#15 Hekselab. June Sommer Strask/RadArt/ Håogaland Teater Totalt publikumstall var 1716 publikummere / besøkende. RadArts arrangement under RadVent 2014: RadArt i bilder 2014 Fotoutstillingen ”RadArt i bilder 2014” ble åpnet av ordfører Jens Johan Hjort, som hadde laget Limerick til RadArt for anledningen. Utstillinga hang på Sivertsens Kafe, samt i trappeoppgangen på Rådstua Teaterhus. 20 bilder var med i utstillinga. Nytt av året var en guidet tur ved prosjektleder Hanna S. Christoffersen. Utstillingen hang oppe under hele RadVent og henger nå på RadArts kontorer samt i trappeoppgangen på Rådstua. 15 -­‐ minutters bursdagsfest RadArt 10 år I anledning RadArts jubileum, inviterte vi til intens bursdagsfest. Vi brukte det samme konseptet som ble utviklet til Kulturnatt og aktørene på bursdagsfesten var: Skriveverksted ved Rulleramp og Rebekka Brox Liabø, Fortelling ved Nanna Elisabeth Berntsen, Dans ved Maya Mi Samuelsen. Hanna S. Christoffersen var vertinne. Sprudlevann og snacks ble servert. • •

25


Møt en scenekunstner Kunstneren blir svar skyldig. En scenekunstner sitter klar til å svare på alle mulige og umulige spørsmål. I årets omgang var hovedvekten av gjestene fra kulturbransjen og den offentlige kultursektoren:Lisa Hoen, Kultursjef i Tromsø Kommune, Beate Stang Aas – adm. dir. Hålogaland Teater, Peter Tulinius Krarup -­‐ produset NOSO, Stein Gunnar Bondevik -­‐ Innovasjon Norge, Mona Steffensen -­‐ Originalfilm, Synnøve Berntsen -­‐ pensjonert lærer, Stein Vidar Loftås, -­‐ kommunaldirektør Tromsø kommune. Kristin Bjørn, Klaus Løkholm Bergli og Mari Bø var scenekunstnerne som gjestene fikk møte over en kopp kaffe. Vertinner var Rebekka Brox Liabø og Nanna Elisabeth Berntsen. Organisator: Nanna E. Berntsen. RadVentskalender Vi videreførte RadVentskalenderen fra 2013. Stedet var Rådhuset, i tillegg til bedrifter i Tromsø. Kalendergavene var ved: performancekunstner Marita Isobel Solberg, skuespiller Jusi Salminen, skuespiller Siri Brock, dansekunstner Maya Mi Samuelsen og dansekunstnerne Maria Stødle og Elin Berg -­‐ Rolness. Etterpåsnakker RadVent arrangerte to etterpåsnakker. Stuar Bowden møtte skuespiller Jonas Delerud som moderator. Og Rimfrost Teaterensemble stilte med alle tre skuespillerne i Morten 11 år. Forteller og universitetslektor Marte Liset var moderator. Samt gjestene Geir Hevnskjell Ringvold og X fra Kreftforeningen. Markedsføring Første dose plakater og programmer var ferdig trykte 3.november, da startet distribueringen. Det ble opprettet eget facebookarrangement for hver forestilling/event. Vi jobbet for å ha jevnlige facebookoppdateringer. Første runde plakatopphenging ble gjort av staben, i runde nummer to leide vi inn to stykker for å henge opp plakater. Dette var en god investering. RadVent fikk god dekning i media i forkant og underveis. (se vedlegg). Stab Prosjektleder for RadVent og Psst!: Hanna S. Christoffersen. Produsent: Nanna Elisabeth Berntsen RadVentskalender: Jenny Svensson Lystekniker: Nicolas Horne Designer: Jann-­‐Oskar Granheim Frivillige: RadVent 2014 hadde 14 frivillige. Som oftest deltok disse i forbindelse med ett arrangement. Disse mottok et sentrumsgavekort. Halvparten av de frivillige var ikke medlemmer av RadArt.

26


20. ArtLab ArtLab er et samarbeid mellom Hålogaland Teater, RadArt og Dramatikkens Hus. ArtLab er en arena for å jobbe utprøvende med scenekunst i møte med publikum. En arena hvor scenekunstnere kan forske i sceniske former, leke med tekster, krangle med samtida og skyte fra hofta. Labene varer ca. en uke, skal resultere i et møte med publikum og er åpne for alle type scenekunstnere. I 2014 ble det gjennomført 7 ArtLaber. Alle labene ble gjennomført innenfor budsjett og i overenstemmelse med styringsgruppen. RadArt-­‐medlemmer medvirkende. Flere av labene fikk god pressedekning. Noen av de var overraskende godt besøk. Det var kø ved døra. Andre hadde mindre besøk. Noen bød på presentasjoner som nærmet seg en forestilling. Andre hadde en mer utforskende karakter. Tekstlabene har ført til oppstart og videreutvikling av fine og lovende scenetekster. MARS -­‐ ArtLab # 9 -­‐ ASYL. Visning Hålogaland Teaters prøvesal 1. mars Laboranter: Marius Lien og Silje Johnsen Dramaturg: Rebekka Nystabakk. I ArtLab # 9 møttes Marius Lien og Silje Solheim Johnsen, henholdsvis skuespiller og danser/koreograf. Fra ganske forskjellige utgangspunkt forsket de på hvordan de kan gå nye veier i sin danse-­‐og skuespillerkunst. Tema var asylbarnas situasjon og deres personlige historier. MARS -­‐ ArtLab # 10 -­‐ TO STEMMER. Visning på Hålogaland Teaters prøvesal 20. mars. Laborant: Siri Broch Johansen. Medvirkende: Stein Bjørn og Kristin Solberg. Lableder: Maryon Eilertsen. Dramaturg: Tale Næss. I tekstverkstedet To stemmer utforsket dramatiker Siri Broch Johansen parforholdets mørkere sider. En av tingene hun ville undersøke, var om språktap kan føre til følelsesmessig forflating. APRIL -­‐ ArtLab # 11 -­‐ EN KUNSTTJENESTE. Visning i provisoriet Rådstua 10. april Laborant: Nanna E. Berntsen Medvirkende: Marita Solberg, Tale Næss, Jussi Salminen, Herborg Rundberg, Nicolas Horne, Trond Peter Stamsø Munch, Jenny Svensson. Kan man skape en åndelig møteplass gjennom kunst? Et sted der eksistensielle spørsmål og undring står i fokus? Kan kunst dekke et åndelig behov i samfunnet? MAI -­‐ ArtLab # 12 -­‐ WHO WANTS MY BODY – Visning i Hålogaland Teaters prøvesal 23. mai. Laboranter: Liv Hanne og Anne Katrine Haugen Lableder: Jordi Cortes Molina Haugen Produksjoner tok initiativ til å tøye vår oppfatning av kropp, dans og bevegelse. ArtLab #12 Who wants my body ønsket å undersøke nye kontakt og møteflater for bevegelse og dans mellom scenekunstutøvere med forskjellige fysiske forutsetninger. SEPTEMBER -­‐ ArtLab # 13 – VOLD OG ESTETIKK -­‐ Visning i Tromsø Ståls lokaler 27. september

27


Laborant: Kristoffer Jørgensen. Medvirkende: Sigrid de Vries, Benjamin Mørk, Johannes Eilertsen, Trond Peter Stamsø Munch, team Arctic Action. Dramaturg: Tale Næss Kristoffer Jørgensen inviterte til et møte mellom tekst og kampkoreografi. Han utforsket et univers der estetikk møter vold og vold møter estetikk. Med seg hadde han fem akrobater, en skuespiller, lys og lyd. Benjamin Mørk komponerte musikk og fungerte som lyddesigner underveis. NOVEMBER -­‐ ArtLab # 14 -­‐ NORDTING -­‐ ET ETTERSPILL -­‐ visning 14. november på Hålogaland Teaters prøvesal. Laborant: Amund Sjølie Sveen. Medvirkende: Erik Stifjell, Amund Sjølie Sveen og Liv Hanne Haugen. Dramaturg: Tale Næss. Under fjorårets festspill skapte musikeren Amund Sjøli Sveen het debatt med åpningsforestillingen NORDTING. Et halvt år etter undersøker han ulike aspekter av debatten som oppsto. På laben presenterte han tema og problemstillinger for publikum sammen med kunstneriske refleksjoner. Laben ble etterfulgt av en paneldebatt med overskriften «Makt vs. Kunst». DESEMBER -­‐ ArtLab # 15 -­‐ EN HEKSELAB. Visning på prøvesalen Hålogaland Teater 13. desember. Laborant: June Sommer Strask. Medvirkende: Pernille Dahl Johnson og June Sommer Strask. Dramaturg: Tale Næss June Sommer Strask er forfatter og biblioteksjef. Hun har skrevet bøker både for barn, ungdom og voksne. På ArtLab# 15 vil hun jobbe med historien om Anna Rhodius, legefruen som ble heksejeger i Vardø på 1600-­‐tallet. Laben undersøkte hvordan dette materialet kunne formes som scenisk tekst.

21. Vedlegg

Vedlegg 1: Limerick til en elsket 10-­‐åring – gave fra ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort, i anledning RadArts 10-­‐årsjubileum i 2014. Vedlegg 2: Invitajsjon fra RadArts seminar ”Å lage og dele en bølge”. Vedlegg 3: Utvalgte medieoppslag 2014. (Medieoppslag fra Vårscenefest 2014 er samlet i egen festivalrapport.)

28