__MAIN_TEXT__

Page 1

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 RadArt - nettverk for fri scenekunst

RadArt skal gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet.


ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Innhold 3

Introduksjon

4 4   4   4   5   5   5   6   Feil!  Bokmerke  er  ikke  definert.   6   6   7   7   7  

Aktiviteter i  2013   Bransjelunsj   Morgentrening   Vårscenefest   RadVent   Kompetanseheving   Hjemmesiden   Medlemskontakt   Hellatur   Psst!  Synlig  scenekunst  i  Nord   Latviatur   Politiske  møter   Faglige  møtepunkt   Styrets  arbeid  i  2013   Organisering  

7

Organisasjonskart

9

SAMARBEIDSPARTNERE

10

Medlemskontakt og  medlemsfordeler  

11 Feil!  Bokmerke  er  ikke  definert.   12   13  

REGNSKAP Oppsummering   Årsregnskap  

RadArts  FORMÅL     Å  legge  til  rette  for  og  stimulere  til  produksjon  og  presentasjon  av  samtidens   norske  og  internasjonale  scenekunst  og  prosjekter  som  krysser  kunstgrensene.  I   tillegg  til  å  være  en  møteplass  og  en  sammenslutning  for  profesjonelle   scenekunstnere  og  andre  med  tilknytning  til  sceniske  prosjekter  og  uttrykk  i   regionen.     RadArts  VISJON     Å  gi  publikum  mulighet  til  å   oppleve  mangfoldig  og   risikovillig  scenekunst  av  høy   kvalitet.  

KONTAKTINFORMASJON RADART  2013   Hjemmeside:  www.radart.no     Postadresse:  RadArt,  Vestregata  48,  9008  Tromsø     E-­‐post:  post@radart.no   Organisasjonsnummer:  987  397  667     Kontaktperson  i  styret:  Rebekka  Brox  Liabø,  styreleder     Telefonnr:  932  29  714     E-­‐post:  rebekka@rulleramp.no  


Introduksjon

I  det  frie  scenekunstmiljøet  i  Norge  har  Tromsø  et  rykte  på  seg  for  å  være  «the  place  to   be».  RadArts  kollegiale  miljø  og  det  faglige  nettverket  er  en  av  årsakene  til  dette.  De   siste  årene  har  både  kvalitet  og  kvantitet  i  den  frie  scenekunsten  i  Tromsø  økt.  Det  unike   med  RadArt  er  at  det  samler  alle  yrkesgrupper  med  tilknytning  til  scenekunst.   Scenekunst  er  en  sjangeroverskridende  kunstform,  men  bransjeorganisasjonene  har   tradisjon  for  å  segregere:  Mellom  dans  og  teater,  mellom  aktører  i  institusjoner  og  det   frie  feltet,  mellom  kommersielle  og  smale  aktører  og  mellom  kunstnerisk  og  ikke-­‐   kunstnerisk  ansatte.  Musikere,  billedkunstnere  og  dramatikere  har  sine  egne   nisjeorganisasjoner.  RadArt  favner  alle,  og  er  blitt  en  dynamisk,  ny-­‐  og   handlingsskapende  organisasjon  i  norsk,  og  internasjonal,  sammenheng.  RadArt  er  ikke   en  serviceorganisasjon,  men  arbeider  for  å  legge  til  rette  for  og  synliggjøre  den  frie   scenekunsten.  Medlemmene  kan  benytte  seg  av  blant  annet  kontorlokaler  på  Rådstua   Teaterhus,  rabaterte  priser  på  øvingslokaler  og  treningsstudio,  de  får  også  en  rekke   kompetansehevingstilbud  i  løpet  av  året.     Hentet  fra  søknad  om  fast  driftstøtte  2013.     RadArt  har  i  løpet  av  2013  videreført  et  høyt  aktivitetsnivå  og  igjen  imponert  med  sin   måte  å  organisere  det  frie  scenekunstmiljøet  på.  RadArts  organisasjonsform  gjør  at  vi   har  slagkraft  og  kan  vise  en  tydelig  stemme  i  kulturpolitiske  saker  som  for  eksempel   under  kampen  mot  å  legge  ned  danselinja  ved  Kongsbakken  vgs.  i  Tromsø.  Det  er  mye   å  være  stolt  av  i  2013  som  for  eksempel  oppstart  av  det  treårige  prosjektet  Psst!  som   har  fokus  på  synliggjøring  av  den  frie  scenekunsten,  Residens  og  ArtLab,   gjennomføring  av  Vårscenefest  og  RadVent,  pluss  en  rekke  møter  med  politikere  ,   bidragsytere  og  sponsorer.  I  tillegg  til  et  høyt  aktivitetsnivå  utad,  har  vi  også  i  2013   brukt  store  ressurser  på  å  arbeide  indremedisinsk  med  organisasjonsform  og  stabilitet   i  driften.  Vi  trenger  stabilitet  for  å  kunne  fortsette  det  samme  aktivitetsnivået  som  før   og  heldigvis  har  vi  dyktige  samarbeidspartnere  i  blant  annet  Tromsø  kommune,   Troms  Fylkeskommune,  HATS,  Rød  Tråd  og  Rådstua  Teaterhus.       Flere  nye  publikummere  har  i  løpet  av  2013  tatt  veien  til  Rådstua  Teaterhus  og  andre   visningssteder  for  å  få  med  seg  medlemmenes  forestillinger.  Aktivitetsnivået  blant   medlemmene  har  vært  spesielt  høyt  i  2013,  noe  som  også  vises  i  programmet  til   Vårscenefest  og  RadVent.     RadArt  viser  at  vi  kan  lede  store  prosjekter  og  vi  er  stolt  over  å  ha  startet  Psst!-­‐ prosjektet,  som  har  fått  en  stabil  struktur  –  både  når  det  gjelder  økonomi  og   måloppnåelse.     Takk  til  alle  publikummere,  samarbeidspartnere  og  medlemmer  for  arbeidet  i  2013.     Rebekka  Brox  Liabø   Styreleder  i  RadArt  2013    


Aktiviteter i  2013    

Bransjelunsj  

Den siste  fredagen  i  hver  måned  arrangerer  RadArt  bransjelunsj  på  Sivertsens  kafè.   Ulike  tema  og  presentasjoner  kan  tas  opp  under  lunsjen  og  nye  medlemmer  kan   presenteres.  I  2013  har  det  vært  7  bransjelunsjer  på  Sivertsen  Kafé.  En  lunsj  ble   arrangert  på  KULTA  i  forbindelse  med  besøk  av  kunstnere  fra  Palestina.  Tema  på   lunsjene  har  vært  nye  medlemmer,  Vårscenefest,  tekstlesning  og  RadVent.    

Morgentrening

Under våren  återupptogs  morgentreningen.  Syftet  med  träningarna  var  att  olika   medlemmar  skulle  undervisa  i  en  teknik  eller  metod  från  sitt  respektive  fagfält,  som   kunde  vara  relevant  för  medlemmar  från  andra  fagfält.  Alla  träningstillfällen  skulle   alltså  vara  öppna  för  alla  medlemmar  oavsett  bakgrund,  och  alla  hade  möjlighet  att   anmäla  sig  som  instruktörer.  Timmeplanen  sattes  upp  utifrån  vilka  som  önskade  att   vara  instruktörer,  och  det  blev  huvudvikt  på  fysisk  träning  och  rörelse.  Totalt  hölls   nio  träningar  fördelat  på  Complete  Vocal  Technique,  Träning  för  kropp  och  sinne,   rörelseimprovisation,  cirkelträning  och  pilates.  Instruktörer  var  Anethe  Alfsvåg,  Jussi   Salminen,  Liv  Hanne  Haugen,  Anne  Katrine  Haugen,  Silje  Solheim  Johnsen  och  Jenny   Svensson.  Att  delta  på  träningarna  var  gratis,  instruktörerna  honorerades  med  650,-­‐   per  90  minuters  träning  inklusive  förberedelse.  Styret  beslutade  också  att  en  del  av   de  medler  som  var  avsatt  till  morgentrening  skulle  gå  till  andra  aktiviteter  för   medlemmarna,  med  samma  förmål  som  morgentreningen  men  med  lite  andra  förmål   och  ramar.  Jenny  Svensson  och  Silje  Solheim  Johnsen  planerade  oh  genomförde  en   rörelseimprovisationslunchdate  i  förbindelse  med  Dansens  Dag  och  öppningen  av   Vårscenefest  som  sammanföll  den  29.april.  Torsdag  12.december  genomförde   Kristina  Junttila  en  performanceimprovisation  som  en  del  av  RadVent.       14.mars  Complete  Vocal  Technique:  Anethe  Alfsvåg   21.mars  Complete  Vocal  Technique:  Anethe  Alfsvåg   4.april  Träning  för  kropp  och  sinne  med  Jussi  Salminen   11.april  Improvisation  och  rörelse  med  Liv  Hanne  Haugen   18.april  Improvisation  och  rörelse  med  Liv  Hanne  Haugen   25.april  Improvisation  och  rörelse  med  Anne  Katrine  Haugen   2.maj  Vårscenefestpaus   9.maj  Kristi  Himmelsfärdspaus   16.maj  Cirkelträning  (styrketräning)  med  Silje  Solheim  Johnsen   23.maj  Cirkelträning  (styrketräning)  med  Silje  Solheim  Johnsen   30.maj  Pilates  med  Jenny  Svensson   6.juni  Cirkelträning  (styrketräning)  med  Silje  Solheim  Johnsen   13.juni  Improvisation  och  rörelse  med  Jenny  Svensson      

Vårscenefest Vårscenefest  ble  i  2013  arrangert  mellom  28.  April  og  5.  Mai.  Antall  publikum  økte  i   forhold  til  tidligere  år  og  over  1000  publikummere  tok  turen  til  forestillingene.  Styret   i  RadArt  arrangerte  1.  Mailunsj,  med  mat  på  Sivertsen,  allsang  og  kafe  i  provesoriet.  


RadVent  

RadVent skulle  være  en  minifestival,  men  responsen  fra  medlemmene  på  innmeldte   forestillinger  ble  så  stor  at  RadArt  kunne  legge  frem  et  fullsmekket  program  med   konserter,  kurs  og  forestillinger  som  varte  fra  6.  –  14.  Desember.    

Kompetanseheving •

20. april  2013:  Hvordan  pitche  et  manus/historie?  Samarbeid  mellom  HATS  og   RadArt.  

19. –  20.  oktober  2013:  Helgekurs  i  Stanislavskij  m/  JONAS  CORELL  PETERSEN   i  samarbeid  med  RadArt  og  Norsk  skuespillersenter.  

31. oktober  2013:  Pitchkurs  –  kunsten  å  selge  skinnet  før  bjørnen  er  skutt.   Samarbeid  mellom  HATS  og  RadArt.  

6. –  7.  desember  2013:  Å  skrive  om  dans.  Kurs  under  Radvent.  Samarbeid   mellom  HATS,  Forum  for  nordnorske  dansekunstnere  og  RadArt.  

25. –  26.  januar  2014:  Kurs  i  dokumentarisme  med  Pia  Maria  Roll  skulle   arrangeres  under  Vårscenefest  2013,  men  ble  utsatt  til  januar  2014  grunnet   sykdom.  10  medlemmer  deltok  i  januar  2014  på  kurs  med  Pia  Maria  Roll  i  regi   av  Hats,  Rådstua  Teaterhus  og  RadArt.  

     

Hjemmesiden

Hjemmesiden til  RadArt  har  i  2013  blitt  oppdatert  av  en  representant  fra  styret.  Siden   arbeidet  med  ny  hjemmeside  startet  i  august  2013  gjennom  Psst!  har  oppdateringer   på  radArt.ning.com  blitt  trappet  ned.  Ny  hjemmeside  blir  klar  i  løpet  av  februar  2014.  

ArtLab Hålogaland  Teater  har  initiert  Artlab  som  et  samarbeidsprojsekt  med  RadArt.  Artlab   er  et  prosjekt  hvor  scenekunstnere  kan  forske  i  sceniske  former,  leke  med  tekster,   krangle  med  samtida  og  skyte  fra  hofta.  I  beste  dogmestil  er  det  kort  prøvetid  og   enkle  virkemidler  som  gjelder  i  et  uhøytidelig  møte  med  publikum.  Disse  Artlabene   har  vært  i  2013:   • Januar:  ARTLab  #  1  -­‐  et  møte  med  skuespiller  Maria  Bock  fra  Hammerfest  og   regissør  Ole  Giæver  fra  Tromsø.   • Februar:  ARTlab  #  2  –  Kristin  Auestad  Danielsen  og  Katrine  M.E.  Strøm.   • Mai:  ARTlab  #  3  –  Simone  Grøtte  Pedersen   • Oktober:  ARTlab  #  4  Trond  Peter  Stamsø  Munch  med  team.  ”Stemmer  fra   mørket”.   • Oktober:  ARTlab  #  5  Vestregata  av  Maja  Bohne  Johnsen   • November:  ARTlab  #  6  Lavvo  lab  med  Eline  Petrine  Johansen   • Desember:  ARTlab  #  7  Øyeblikk  av  skrivegruppa  De  beste  og  Rebekka  Brox   Liabø.   • Desember:  ARTlab  #  8  Levende  dukker  med  Nina  Erdahl    


Medlemskontakt

Kasserer i  RadArt  har  hatt  ansvaret  for  kontakten  med  nye  medlemmer  og  utsending   av  faktura  til  alle  medlemmene.  (Se  vedlegg:  Rettningslinjer  for  medlemskontakt.)     I  løpet  av  2013  er  det  kommet  11  nye  medlemmer.  Disse  er:     Mari Ane Bø Camilla Roman Alexander Martinsen Ekaterina Bespalova Tale Næss Trond Peter Stamsø Munch Roar Birkelund Sørli Mari Sofie Andreassen Bente Andersen Turid Skoglund Eirin Bjørnstad

  Kontorlokaler     RadArt  medlemmer  disponerer  kontorlokaler  på  Rådstua  Teaterhus.  Kontorene  blir   jevnlig  ryddet  av  medlemmene  slik  at  de  er  resentable  og  åpne  for  de  som  vil  arbeide   der.  Kontoret  har  fem  åpne  kontorplasser  og  en  fast  plass  til  prosjektleder  i  Psst!  .   Medlemmene  bruker  daglig  både  kontorplassene  og  møterommet.    

Strategiseminar

I august  2013  inviterte  styret  og  Psst!  -­‐prosjektet  til  et  seminar  om   organisasjonsformen  i  RadArt.  Markus  Søbstad  Bensnes  fra  Norsk  Spade  ble  leid  inn   for  å  lede  seminaret.  10  stykker  fra  de  ulike  utvalgene  og  styret  deltok.  En  krevende,   men  nyttig  prosess  der  alle  i  organisasjonen  fikk  konkrete  tips  om  hvordan  de  kunne   arbeide  videre  for  å  styrke  samarbeidet  innad  i  organisasjonen.  Seminaret  ble   avsluttet  med  en  heidundrende  fest  for  medlemmene  i  RadArt.    

Psst! Synlig  scenekunst  i  Nord  

Psst! er  et  RadArt-­‐prosjekt  fra  2013  –  2016.  Målet  med  Psst!  er  å  synliggjøre  og  styrke   det  frie  scenekunstfeltet  i  nord  gjennom  økt  publikumsoppslutning,  økt   medieoppmerksomhet,  økt  kunnskap  om  det  frie  feltet  hos  beslutningstakere  og  økt   inntjening  hos  medlemmene.  I  2013  har  prosjektet  ansatt  Hanna  Solberg   Christoffersen  som  prosjektleder  ut  perioden.  Psst!  er  støttet  av  Troms   Fylkeskommune,  Sparebankens  kulturnæringsstiftelse,  Introfondet,  Tromsø   Kommune  og  Norsk  Kulturråd.  Se  egen  rapport  for  aktiviteter  gjennomført  av  Psst!  i   2013.    

Latviatur

RadArt fikk  i  2013  midler  fra  Norsk  Kulturråd  for  å  reise  til  Latvia  på  partnership-­‐ seminar  28.  mai  2013.    Målet  med  turen  var  å  finne  ulike  samarbeidspartnere  i  Norge   og  Latvia  og  muligens  søke  på  midler  for  å  få  gjennomført  prosjekter  sammen.  Anne   Kartine  Haugen  reiste  som  representant  for  RadArt  og  delte  i  etterkant  informasjon   om  seminaret  til  RadArts  medlemmer.  RadArt  har  skrevet  intensjonsavtale  med  en  


mulig fremtidig  partner  i  Latvia  som  har  inne  tre  ulike  søknader  for  et  mulig  fremtidig   samarbeid.  

Politiske møter   I  løpet  av  2013  har  representanter  fra  styret  i  RadArt  hatt  møte  med  Byrådsleder  Jens   Johan  Hjort  ved  flere  anledninger.  Målet  har  vært  å  informere  om  RadArt  og     morgentreninger  for  profesjonelle  danserne  i  Tromsø.    

Faglige møtepunkt  

Representanter fra  Kulturrådet,  Troms  Fylke,  Norsk  publikumsutvikling  og    Dansens   hus  har  i  løpet  av  2013  besøkt  Rådstua  og  RadArt  og  på  ulike  måter  fått  informasjon   om  arbeidet  som  gjøres  i  organisasjonen.  

Styrets  arbeid  i  2013  

Styret har  i  løpet  av  2013  brukt  mye  tid  på  å  styrke  organisasjonen  i  forhold  til   meldemskontakt,  kontrakter,  mandater  til  utvalgene  og  samarbeidsformer.  Styret  har   arrangert  Bransjelunsjer,  1.mailunsj  og  morgentreninger.  Vi  håper  at  dette  på  sikt  kan   føre  til  større  stabilitet  i  driften.  Vi  har  i  2013  arbeidet  strategisk  med  å  sikre   driftstøtte  til  RadArt,  vi  tror  at  driftstøtte  vil  legge  til  rette  for  og  gjøre  det  enklere  og   nå  RadArts  visjon  og  måloppnåelse.       Aktiviteten  i  RadArt  i  2013  har  i  hovedsak  vært  dekket  av  midler  fra  Psst!  prosjektet   og  gjennom  Vårscenefest.  (  Se  egne  rapporter.)    

Organisering

Årsmøtet er  RadArts  høyeste  myndighet  og  avholdes  årlig.  RadArt  ledes  av  styret  som   er  høyeste  myndighet  mellom  årsmøtene.  Alle  styremedlemmer  velges  for  2  år  av   gangen.  Programrådet  velges  også  på  årsmøtet  og  i  samarbeid  med  Rådstua   Teaterhus  programmerer  de  Vårscenefest  og  gjestespill.  Representanter  til  de  øvrige   utvalgene  velges  av  styret.     Styret   Styreleder:  Rebekka  Brox  Liabø     Nestleder:  Jenny  Svensson     Styremedlem:  Isak  Bjørn     Styremedlem:  Sigurd  Johan  Heide     Kasserer:  Kristine  Myhre  Tunheim     Vara:  Kristina  Junttila     Utvalg:   ArtLab     Representant  fra  RadArt:  Liv  Hanne  Haugen     Programråd   Programrådsleder:     Bernt  Bjørn     Kristine  Myhre  Tunheim,  representant  fra  styret.  


Silje Solheim  Johnsen     Mette-­‐Marith  Aspmo   Lina  Killingdalen,  representant  fra  Rådstua  Teaterhus.     Kulturpolitisk  rådgiver   Kristin  Bjørn     Styringsgruppe  Psst!   Styringsgruppeleder:  Kristina  Junttila.     Prosjektleder:  Hanna  Solberg  Christoffersen     Ellen  Zahl  Jonassen,  Rådstua  Teaterhus     Børre  Sørdahl,  Rød  Tråd     Bi  Haavind,  Tromsø  Kommune     Jenny  Svensson,  medlemmene   Sigurd  Johan  Heide,  styret     Residens   Representant  fra  RadArt:  Ingvill  Fossheim     Morgentrening   Jenny  Svensson,  organisering  av  morgentrening     RadVent   Nanna  Berntsen,  produsent  for  RadVent.                                                    


Organisasjonskart  

Styringsgruppe Psst!

Sammensetning 2013: Styreleder Rebekka Brox Liabø. Medlemmer Kristine Tunheim, Isak Bjørn, Sigurd Johan Heide, Jenny Svensson. Vara Kristina Junttila

Velger styret og RadArts programrådsrepresentanter

80 medlemmer (26.11.13)

Sammensetning 2013 - 15: Styringsgruppeleder Kristina Junttila, medlemskontakt Jenny Svensson, styrerepr. Sigurd J. Heide, programr.repr. Bernt Bjørn, Rådstua repr. Ellen Zahl Jonassen, Tr. Kom. Bi Håvind, Rød Tråd Børre Sørdahl

Medlemmer ! Årsmøte

Styret

RadVent

Programråd Styret

Gjestespill

Politisk rådgiver

Sammensetning 2013: Leder Bernt Bjørn. RadArt repr. Silje Johnsen, Mette Marith Aspmo, Rådstua repr Lina Killingdalen

Vårscenefest

Samarbeid med Rådstua Teaterhus

Samarbeid HT. Liv Hanne Haugen Radart repr

ArtLab

Residens

Egen forening. Ingvill Fossheim styreleder og RadArt repr

Samarbeidsprosjekter

Produsent 2013 Nanna Bentsen

Kristin Bjørn

Prosjektleder Psst! Hanna Solberg Christoffersen


Samarbeidspartnere

RadArt har  bygd  opp  mye  samarbeid  i  regionen  gjennom  flere  år.       Tromsø  Kommune:  Kulturetaten  i  Tromsø  Kommune  og  RadArt  har  et  godt   samarbeid.  RadArt  er  en  del  av  kompetansen  i  kunstfeltet  i  Tromsø  og  det  blir  satt   pris  på.  RadArt  føler  seg  ivaretatt  og  tenkt  på  i  alle  sammenhenger  det  har  vært   naturlig  i  løpet  av  2013.     Rådstua  Teaterhus:  Det  er  et  nært  samarbeid  mellom  RadArt  og  Rådstua  Teaterhus   som  innebærer  gjestespill,  kurs,  Vårscenefest  og  daglig  utveksling  av  ekspertise.  Den   unike  koblingen  mellom  det  frie  miljøet  og  administrasjonen  på  Rådstua  har  gjort  oss   interessante  hos  blant  annet  Norsk  Kulturråd  og  Kulturnæringsfondet  Intro  som  også   har  støttet  oss  i  2013.  En  stor  andel  av  forestillingene  som  er  spilt  på  Rådstua  i  2013   er  produsert  av  RadArts  medlemmer.  Programrådet  er  en  viktig  brikke  i  samarbeidet   mellom  RadArt  og  Rådstua.  I  praksis  betyr  det  at  et  demokratisk  valg  av  RadArt-­‐ medlemmer,  sammen  med  prosjektleder,  Rådstuas  produsent    har   programmeringsansvar  for  gjestespill  og  andre  utvalgte  profesjonelle  forestillinger   ved  Rådstua  Teaterhus.  Båndene  mellom  Rådstua  som  programmerende  scene  og  det   aktive  scenekunstmiljøet  i  byen  er  blitt  styrket  i  2013.  Nasjonal  og  internasjonal   kompetanse  og  nettverk  blir  utnyttet  til  glede  for  alle  parter.  Vårscenefest  er  et   eksempel  på  dette.     Insomnia:  RadArt  og  Insomnia  har  arrangert  en  fest  sammen  under  Vårscenefest  for   å  mikse  miljøene  i  byen.     Hålogaland  Teater:  Å  utvikle  samarbeid  med  den  største  scenekunstaktøren  i   regionen  er  viktig  både  av  kunstneriske  og  organisatoriske  grunner.   Hålogaland  Teater  har  initiert  ArtLab,  en  arena  hvor  scenekunstnere  jobber   utprøvende  med  scenekunst  i  møte  med  publikum.  ArtLab  administreres  av   Hålogaland  Teater  i  samarbeid  med  RadArt  og  Dramatikkens  Hus.  RadArts   medlemmer  har  vært  representert  i  alle  ArtLabene  som  har  vært  gjennomført  til  nå.   Seminaret  under  Vårscenefest  ble  arrangert  på  Hålogaland  Teater.     HATS:    HATS  er  en  viktig  samarbeidspartner  for  RadArt  når  det  gjelder  samarbeid  om   kompetanseheving  for  medlemmene.  RadArt  er  heldige  som  kan  få  ta  del  i  den   enorme  kompetansen  HATS  har  på  gjennomføring  av  kurs  og  seminar.     Kurant:  Kurant  har  vært  visningssted  for  forestillinger  under  de  to  siste  Vårscenefest.   RadArt  har  jevnlig  kontakt  med  de  som  driver  Kurant  om  samarbeid  og  utveksling  av   erfaringer.     Small  Project:  Small  Project  har  vært  visningssted  for  forestillinger  under  de  to  siste   årene  av  Vårscenefest.  RadArt  har  jevnlig  kontakt  med  de  som  driver  Small  Project   om  samarbeid  og  utveksling  av  erfaringer.     Residens:  Et  utspring  fra  RadArt  som  nå  har  blitt  en  egen  forening.  Radart  sitter  i   styret  for  å  sikre  kontinuitet  i  prosjektet.     Forum  for  nordnorske  Dansekunstnere  (FnnD).  RadArt  og  FnnD  arrangerer  


dansetrening for  profesjonelle  dansere.  FnnD  sprer  også  informasjon  om  RadArt  i  sitt   nettverk.     Vårscenefest  er  initiert  av  RadArt  og  Rådstua  Teaterhus.  Festivalen  er  en  viktig  del   av  det  felles  målet  om  å  bli  en  programmerende  scene.  Vårscenefest  skal  være  en   dagsaktuell  scenekunstfestival  som  trekker  nasjonale  og  internasjonale  aktører  og   gjester  til  landsdelen.  RadArt  har  i  2013  tatt  tak  i  utfordringer  når  det  gjelder   organisasjonsformen  til  Vårscenefest  og  dette  arbeidet  fortsetter  i  2014.    

Medlemskontakt og  medlemsfordeler  

I løpet  av  2013  er  det  blitt  arrangert  4  medlemsmøter  og  3  medlemsfester     Medlemsmøter:   18.  februar  –  Planer  for  2013.   06.juni  –  Evaluering  Vårscenefest  2013.   31.  august  –  Hella,  organisasjon   16.  oktober  –  RadVent.     Medlemsfester:   4.  mai  –  Vårscenefest.   31.  august  –  På  Hella  med  servering.   14.  desember  –  Radvent.     Medlemsfordeler  i  2013   ! Du  blir  en  del  av  nord-­‐norges  største  profesjonelle  scenekunstnettverk  med  opp   mot  100  medlemmer.   ! Du  får  en  profil  på  nettsiden  vår  og  kan  der  være  synlig  for  potensielle   samarbeidspartnere,  arbeidsgivere,  kunder  o.l.   ! Du  får  tilgang  på  gratis  kontorlokale  på  Rådstua  Teaterhus.   ! Du  får  sterkt  rabatterte  priser  ved  leie  av  lokaler  på  Rådstua  Teaterhus.  (Benytter   du  deg  av  dette  må  du  synliggjøre  Rådstuaslogo  i  markedsføringsmateriale.)   ! Du  får  medlemspris  på  kurs  og  seminarer  som  arrangeres  av  RadArt,  Rådstua,   HATS,  Norsk  Skuespillersenter  osv.   ! Du  får  mulighet  til  å  være  med  på  gratis  morgentrening  en  gang  i  uken.   ! Du  blir  en  gang  i  måneden  invitert  til  bransjelunsj,  og  utover  dette  sosiale   happenings  som  julebord,  medlemsfest  osv.   ! Du  får  oppdateringer  på  medlemmers  aktiviteter,  samt  spre  egne  aktiviteter  og   prosjekter  i  nettverket.   ! Du  får  stemmerett  på  årsmøtet.   ! Du  får  mulighet  til  å  engasjere  deg  i  en  organisasjon  som  jobber  for  å  bedre   forholdene  for  den  frie  scenekunsten  i  Tromsøregionen,  samt  synliggjøre  for   politikere  hvor  stor  ressurs  frie  scenekunstnere  er  for  publikum,  akademia  og   utdanningsinstitusjoner.            


Regnskap   Oppsummering  

Budsjettet til  RadArt  for  2013  presenterte  en  inntekt  på  81  626kr  og  et  forbruk  på  det   samme.  Ergo  0.-­‐  kr  i  overskudd  fra  2013.  Midlene  skulle  først  og  fremst  gå  til  styrets   arbeid,  administrativt,  bransjelunsjer,  sosiale  aktiviteter  for  medlemmene,   morgentrening  og  ArtLab.  Etter  hvert  påtok  prosjekt  Psst!  en  del  av  disse   arbeidsoppgavene,  som  bransjelunsj  og  sosiale  aktiviteter  for  medlemmene  (her   under  RadVent).  Å  dermed  få  mer  midler  til  styrets  arbeid  samsvarte  godt  med   utviklingen  av  organisasjonen  RadArt  dette  året.  Det  ble  tydelig  at  styret  måtte  være   et  arbeidende  styre,  og  gjorde  en  stor  jobb  med  å  rydde  opp  i  RadArts   organisasjonsstruktur.  Noe  som  førte  til  mange  flere  arbeidstimer  enn  forespeilet.     Det  ble  i  tillegg  igangsatt  et  omfattende  arbeid  for  å  få  innbetalt  medlemskontigent  fra   hvert  medlem,  og  dermed  klargjort  hvem  som  var  betalende  medlemmer  av   organisasjonen.  Dette  arbeidet  førte  til  at  inntekten  gikk  fra  de  forventede  81  626kr   til  121  156kr  i  2013.  En  økning  på  39  530kr.  I  2013  har  vi  akkurat  80  betalende   medlemmer  (både  fullt  medlemsskap  og  støttemedlemmer).  Dette  er  en  økning  på  28   betalene  medlemmer  fra  de  52  betalende  medlemmene  i  2012.     Dermed  sitter  organisasjonen  RadArt  igjen  med  utgifter  på  61  491kr  (20  135kr   mindre  enn  budsjettert)  og  et  overskudd  på  59  665kr  (forventede  overskudd  var  0kr)   for  året  2013.          


Årsregnskap ÅRSREGNSKAP RADART 2013 Organisasjon: Organisasjonen RadArt 2013 1.0 INNTEKTER

bilag

dato

1.1 Saldo pr.01.01.2013 Medlemskontigent 2012: Silje Franzen Aggie Peterson Nasra Omar Gudmund Østgård Anniken Romuld Pernille Dahl Johnsen Maja Johnsen Eirik Stifjell Medlemskontigent 2013: Katrine M. E. Strøm Silje S. Johnsen Bernt Bjørn Kristine Myhre Tunheim Norsk Skuespillersenter Jenny Svensson Laurent Fauconnie Maya Mi Samuelsen Aggie Peterson Hanna S. Christoffersen Kristin E. Bjørn Kristina Valkoinen Chatrine Skjernes Rulleramp Anne Kat Haugen Therese Bakkevoll Miriam Wiik Dansearena Nord Liv Hanne Haugen Klaus Løkholm Bergli Nina Rosenlund Hans C. Netteland Jussi Salminen Rakel Nystabakk Tor Ditlevsen Maria Stødle Jonas Delerud Isak Eriksen Bjørn Anniken Romuld Eva Dons Lisa Møller Stein Bjørn Rebekka Nystabakk Ola Asdahl Rokkones Øystein Blix

sum

Totalt 44 285,27

17.01.2013 23.01.2013 14.02.2013 14.02.2013 18.02.2013 15.03.2013 15.03.2013 18.03.2013

1 000 300 300 1 000 300 1 000 1 000 1 000

18.03.2013 18.03.2013 18.03.2013 18.03.2013 18.03.2013 18.03.2013 19.03.2013 19.03.2013 20.03.2013 20.03.2013 27.03.2013 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 03.04.2013 04.04.2013 05.04.2013 08.04.2013 08.04.2013 09.04.2013 09.04.2013 11.04.2013 15.04.2013 22.04.2013 25.04.2013 21.05.2013 21.05.2013 21.05.2013 21.05.2013 22.05.2013 22.05.2013 22.05.2013 22.05.2013 22.05.2013 23.05.2013

300 1 000 1 000 1 000 300 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 300 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 300 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000


Nanna Elisabeth Berntsen 23.05.2013 Mari Ane Bø 24.05.2013 Ekaterina Bespalova 04.06.2013 Alexander Martinsen 05.06.2013 José Casasola 10.06.2013 Kari Helene Skog 10.06.2013 Ole Jørn Myklebust 10.06.2013 Camilla Roman 10.06.2013 Kristine Eva Henriksen 10.06.2013 Aslaug Juliussen 11.06.2013 Sigurd Heide 12.06.2013 Lina Killingdalen 17.06.2013 Marte Liset 18.06.2013 Eline Petrine 19.06.2013 Hege Pålsrud 28.06.2013 Silje Olderdal 28.06.2013 Johanne Eltoft 01.07.2013 Tale Næss 07.08.2013 Maja Bohne Johnsen 27.08.2013 Pernille Dahl Johnsen 27.08.2013 Siri Broch Johansen 16.09.2013 Mette Marith Aspmo 17.09.2013 Espen Østman 18.09.2013 Ingvill Fossheim 18.09.2013 Trond Peter Stamsø Munch 20.09.2013 Simone Grøtte Pedersen 27.09.2013 Roar Birkelund 30.09.2013 Svenn Bernard Syrinn 30.09.2013 Jeanette Solbakken 01.10.2013 Karoline Dalby 07.10.2013 Nina Erdahl 10.10.2013 Julie Normann 16.10.2013 Dansearena Nord 28.10.2013 Trine Lise Olsen 01.11.2013 Thomas Ragnar Larsen 11.11.2013 Marianne Nordnes 12.11.2013 Linda Børnes v/Proscen 12.11.2013 Elena Yakovleva 13.11.2013 Forum for nordnorske dansekunstnere 13.11.2013 Silje Frantzen 13.11.2013 Erik Stifjell 25.11.2013 Niclas Horne 18.12.2013 Vegard Krane 18.12.2013 Kunsthuset Wrap 20.12.2013 Medlemskontigent 2014: Katrine M. E. Strøm 09.04.2013 1.2 SUM Medlemskontigent (2012 – 2014) 1.3 SUM Renter

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

000 000 000 000 300 000 000 000 300 000 000 000 000 000 000 300 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 300 300 000 000 000 300 000 000 000 000 300 000 000 000 000 300

300 76 800 71

SUM TOTALE INNTEKTER 121 156,27


2.0 UTGIFTER

bilag

dato

sum

Totalt

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

14.01.2013 18.03.2013 17.12.2013 17.08.2013 19.12.2013 17.08.2013 19.12.2013 21.12.2013

Ja Ja Ja Ja Ja

4 550 01.08.2013 17.08.2013 4 550 18.09.2013 2 800 1 750 19.12.2013 19.12.2013 4 550 sum honorar:

38 200

Bankgebyr: januar februar mars august september oktober desember Domene – domeneshop Utlegg ekstraordinært årsmøte

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

31.01.2013 9 28.02.2013 9 31.03.2013 3 31.08.2013 6 30.09.2013 15 31.10.2013 3 31.12.2013 24 14.02.2013 230 19.02.2013 269 sum adm/drift:

568

2.3 Bransjelunsjer** Utlegg Bransjelunsj Jan 2013

Ja

19.02.2013 233 sum bransjelunsjer:

233

2.1 Honorar* Styrehonorar: Styrehonorar 2012 Styrehonorar 2012 Styrehonorar 2013 Styrehonorar 2013 Styrehonorar 2013 Styrehonorar 2013 Styrehonorar 2013 Styrehonorar 2013

Ola Rokkones Eirik Stifjell Rebekka Kristine Jenny Sigurd Kristina Isak

Andre honorar: Organisasjonsarbeid styreleder Faktura- og medlemsarbeid kasserer Nettsidearbeid styremedlem Morgentrening styremedlem Koordinering Psst! styremedlem

2 2 2 2 2 2 2 2

500 500 500 500 500 500 500 500

2.2 Administrativt/Drift

2.4 Sosiale aktiviteter for medlemmer Medlemsmøte 07.06.13 Ja 01.08.2013

690

Radvent**: Leiefaktura fra Radvent 2012 Ja 10.01.2013 1 250 Lys Radvent 2012 Ja 14.01.2013 200 RadVentskalender – Jenny Svensson Ja 19.12.2013 6 400 Anne Katrine Haugen Lønn 17.12.2013 3 000 sum sosiale aktiviteter: 2.5 Morgentrening Honorar instruktører: Jenny Svensson Silje S. Johnsen Jussi Salminen

Ja Ja Ja

17.09.2013 15.09.2013 17.12.2013

1 300 1 950 650

11 540


Anne Katrine Haugen Aggie Peterson Leie speilsalen (150kr x 18)

Ja Ja Ja

17.12.2013 650 18.12.2013 1 300 1 100 18.09.2013 sum morgentrening:

6 950

Ja Ja

2 000 17.09.2013 01.10.2013 2 000 sum ArtLab:

4 000

SUM TOTALE UTGIFTER

61 491

OVERSKUDD ÅRSRGENSKAP 2013

59 665,04

2.6 ArtLab Utgifter i forbindelse med stunts: Danseimpro Jenny Danseimpro Silje

*Det gjenstår 26 betalte timer av styrets arbeidshonorar. Dette betales på etterskudd i 2014 mot styremedlemmenes timelister fra 2013. ** Utgiftene i forb. med Bransjelunsj og RadVent betales nå gjennom prosjekt Psst!

Tromsø 15.01.2014

Kristine Myhre Tunheim Kasserer – Styret i RadArt

       

Profile for radart9

Årsmelding RadArt 2013  

Årsmelding RadArt 2013  

Profile for radart9
Advertisement