Page 1

Orta Gerilim Fiyat Listesi 8 AÄ&#x;ustos 2011

444 30 30 www.schneider-electric.com.tr


OG sisteminizde arızalara izin vermeyin Panoya monte arıza akım gösterge cihazı FLAIR 22D LCD ekranı üzerinden yük akımı, yük akımının maksimum değeri ve frekansı gösterebilen faz ve toprak arızalarını algılayarak harici sinyal lambasına ikaz verebilen arıza gösterge cihazı, pano üzerine montaj özelliği ile kullanım kolaylığı sağlar.


Orta Gerilim Ürünleri ‹çindekiler Aç›klama

Sayfa no.

SF1 Kesici Önden Mekanizmal› ......................................................................................... ..................................................1 Standart donan›ml› ve TEDAfi flartnamesine uygun SF1 kesici .................................................................... ...................................................................1

SF1S Kesici Yandan Mekanizmal› ...................................................................................... ..................................................2 Standart donan›ml› SF1S kesici ................................................................................................................... ...................................................................2

Sepam Serisi Dijital Koruma ve Kontrol Röleleri ....................................................................................................................3-4 Sepam dijital koruma ve kontrol röleleri ...................................................................................................... ...................................................................3 Sepam 10 .................................................................................................................................................... ...................................................................4

Easergy Serisi Ar›za Ak›m› ‹zleme Cihazlar› ..........................................................................................................................5-6 Yeralt› kablo flebekeleri için Flair 279 set ..................................................................................................... ...................................................................5 Yeralt› kablo flebekeleri için Flair 219 set ..................................................................................................... ...................................................................5 Yeralt› kablo flebekeleri için Flair 22D set..................................................................................................... ...................................................................5 Havai hatlar için Flite 110-SA ....................................................................................................................... ...................................................................6

Fusarc-CF Orta Gerilim Sigortalar› için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.

M teri Destek Merkezi 444 30 30

n

Bu fiyat listesi 8 A¤ustos 2011 tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlar›m›z› içermektedir.

n

Fiyatlar›m›zda herhangi bir ifl’ara lüzum kalmaks›z›n de¤ifliklik yapma hakk›m›z mahfuzdur.

n

Faturalamada teslim tarihindeki liste fiyatlar› geçerlidir.

n

Liste d›fl› malzemelerimiz için Yetkili Sat›c›lar›m›z ya da Bölge Müdürlüklerimize müracaat ediniz.

n

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir. 8 A¤ustos 2011


SF1 SF6 gazl› kesiciler (iflletme mekanizmas› önden)

Standart donan›ml› Karakteristikler

Referans

Birim fiyat› (TL)

7,2 kV

630 A, 16 kA, 200 MVA 630 A, 20 kA, 250 MVA 630 A, 25 kA, 310 MVA 1250 A, 16 kA, 200 MVA 1250 A, 20 kA, 250 MVA 1250 A, 25 kA, 310 MVA

CF107616 CF107620 CF107625 CF107116 CF107120 CF107125

7.500 8.590 8.950 8.420 8.770 9.120

12 kV

630 A, 16 kA, 330 MVA 630 A, 20 kA, 415 MVA 630 A, 25 kA, 519 MVA 1250 A, 16 kA, 330 MVA 1250 A, 20 kA, 415 MVA 1250 A, 25 kA, 519 MVA

CF112616 CF112620 CF112625 CF112116 CF112120 CF112125

7.500 8.590 8.950 8.420 8.770 9.120

17,5 kV

630 A, 16 kA, 485 MVA 630 A, 20 kA, 605 MVA 630 A, 25 kA, 757 MVA 1250 A, 16 kA, 485 MVA 1250 A, 20 kA, 605 MVA 1250 A, 25 kA, 757 MVA

CF117616 CF117620 CF117625 CF117116 CF117120 CF117125

7.500 8.590 8.950 8.420 8.770 9.120

36 kV

630 A, 16 kA, 1000 MVA 630 A, 20 kA, 1250 MVA 630 A, 25 kA, 1500 MVA 1250 A, 16 kA, 1000 MVA 1250 A, 20 kA, 1250 MVA 1250 A, 25 kA, 1500 MVA

CF136616 CF136620 CF136625 CF136116 CF136120 CF136125

7.650 9.530 9.890 9.360 9.710 10.060

Tedafl-MYD/95-008A flartnamesine uygun donan›ml› Karakteristikler

Referans

Birim fiyat› (TL)

7,2 kV

630 A, 16 kA, 200 MVA 1250 A, 16 kA, 200 MVA

HC107616 HC107116

7.860 9.000

12 kV

630 A, 16 kA, 330 MVA 1250 A, 16 kA, 330 MVA

HC112616 HC112116

7.860 9.000

17,5 kV

630 A, 16 kA, 485 MVA 1250 A, 16 kA, 485 MVA

HC117616 HC117116

7.860 9.000

36 kV

630 A, 16 kA, 1000 MVA 1250 A, 16 kA, 1000 MVA

HC136616 HC136116

8.000 9.950

SF1 kesici standart donan›m› Açma bobini Kapama bobini Yard›mc› kontaklar (4A + 4K) Antipompaj rölesi Manevra say›c› Konum göstergesi (aç›k / kapal›) Tekerlekli flasi Motor tertibat› (24, 48, 110 V DC, 220 V AC 50 Hz) Not: Motorsuz kesici istendi¤inde fiyat listesinden 200 TL düflülür.

M teri Destek Merkezi 444 30 30

1

Önden kumanda mekanizmal› SF1 kesici.

8 A¤ustos 2011


SF1S SF6 gazl› kesiciler (iflletme mekanizmas› soldan)

7.2 kV 12 kV 17.5 kV 36 kV

Karakteristikler

Referans

630 A, 16 kA, 200 MVA 630 A, 25 kA, 310 MVA 630 A, 16 kA, 330 MVA 630 A, 25 kA, 519 MVA 630 A, 16 kA, 485 MVA 630 A, 25 kA, 757 MVA 630 A, 16 kA, 1000 MVA 630 A, 25 kA, 1500 MVA

CB107616 CB107625 CB112616 CB112625 CB117616 CB117625 CB136616 CB136625

Birim fiyat› (TL) 8.360 9.970 8.360 9.970 8.360 9.970 8.530 11.020

SF1S kesici standart donan›m› Açma bobini Kapama bobini Yard›mc› kontaklar (4A + 4K) Antipompaj rölesi Manevra say›c› Konum göstergesi (aç›k / kapal›) Tekerlekli flasi Motor tertibat› (24, 48, 110 V DC, 220 V AC 50 Hz)

Not: - Motorsuz kesici istendi¤inde fiyat listesinden 200 TL düflülür. - CA1 referansl› sa¤dan mekanizmal› kesiciler için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.

Yandan kumanda mekanizmal› SF1S kesici.

M teri Destek Merkezi 444 30 30

2

8 A¤ustos 2011


Sepam Dijital koruma ve kontrol röleleri

Sepam 10 serisi

Referans

Ürün

Birim fiyat› (TL)

REL59802 REL59808 Sepam S20 Sepam T20 Sepam M20

Sepam 10B, haberleflmesiz Sepam 10A, haberleflmeli S20 da¤›t›m tesisi (hat) korumas› T20 transformatör korumas› M20 motor korumas›

Referans

‹lave modüller

59646 59641 59647 59642 59643 59648 59650 59723

MES 114 (10 girifl - 4 ç›k›fl modülü) 500 MET 148 (8 s›cakl›k sensörü) 1.090 MSA141 (analog ç›k›fl modülü) 590 ACE949-2 (RS485 2 kablolu haberleflme arabirimi) 290 ACE959 (RS485 4 kablolu haberleflme arabirimi) 290 ACE909-2 (RS485/RS232 çevirici) 1.790 ACE919CC (RS485/RS485 çevirici, DC) 1.690 ACE969TP-2 (RS485 iki kablolu haberleflme arabirimi), 390 (TEDAfi uyumlu IEC 60870-5-103 protokolü)

A C C A C C C C

Referans

Araçlar

Teslim süresi

59679 59664

Kit SFT2841 (yaz›l›m) CCA783 (PC ba¤lant› kablosu)

Referans

Aksesuarlar

59663 59660 59661 59662 59670 59630 59629

CCA612 (RS485 haberleflme ba¤lant› kablosu) CCA770 (0.6 m uzunlu¤unda ba¤lant› kablosu) CCA772 (2.0 m uzunlu¤unda ba¤lant› kablosu) CCA774 (4.0 m uzunlu¤unda ba¤lant› kablosu) AMT840 (montaj plakas›) CCA630 (1/5 CT ak›m konnektörü) CCA634 (hassas toprak ak›m›n› ölçebilen 1/5 CT ak›m konnektörü)

Referans

Kaçak ak›m toroid trafolar

59634 59635 59636 59672

CSH30 CSH120 CSH200 ACE990

1.620 2.080 2.860 2.990 3.620 Birim fiyat› (TL)

Teslim süresi C C A A A Teslim süresi

Sepam 20 serisi

ACE969TP-2

MES114

Birim fiyat› (TL) 40 60 Birim fiyat› (TL) 70 30 60 70 210 220 280

Birim fiyat› (TL) 170 380 630 940

C C Teslim süresi A C C C C C C Teslim süresi C C C C

Not: - Haberleflme istenilen her bir Sepam serisi için; ACE949-2 (Modbus), ACE959 (Modbus) veya ACE969TP-2 (Modbus / IEC 60870-5-103 / DNP3: 2 ve 4 telli sistemler için) + CCA612 kablo seçiniz. - Bucholz / termostat korumas› istenilen her bir Sepam için veya ekstra dijital girifl ç›k›fl gerektiren uygulamalar için MES 114 modülünü seçiniz. - TEDAfi MYD/96-027B teknik flartnamesine göre MES114 , ACE 969TP-2 ve CCA 612 modülleri seçilmelidir.

CCA612

M teri Destek Merkezi 444 30 30

3

8 A¤ustos 2011


Sepam 10 Elektrik dağıtım sistemlerinin korunmasında mükemmel denge... Sepam 10 serisi, dağıtım merkezi fider ve OG/AG trafo koruma devrelerinde kullanılan aşırı akım ve toprak hata koruma röleleridir.

Sepam 10 serisi özellikleri B: Sepam 10 B serisi, a ırı y klere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına kar koruma sa lar A: Sepam 10 A serisi, B modeli ile aynı fonksiyonlara sahiptir ancak bir haberle me portu, daha fazla giri ve k ile ek koruma ve izleme fonksiyonları sunar. Sepam 10 serisi, koruma fonksiyonları i in en optimum z m sunan, y ksek kaliteli bir koruma r lesidir. Son derece ergonomiktir, montajı ve kurulumu kolayd r. Sadelik: kolay kullanım - montaj, kablo ba lant s , bilgisayar gerekmeden do rudan r le zerinde parametre ayarı, kolay stok y netimi - tek bir kutuda gelir, aksesuar i ermez. Güvenilirlik: can ve mal g venli i garanti edilmi tir - y ksek kaliteli r n, standartlara uygun, s rekli otomatik test - eri ilebilir t m par alar yalıtkan malzemeden retilmi tir, r n hafif ve kompakt olup evre dostudur - Avrupa RoHS y nergesine uygundur, d k enerji t ketir, ISO 14001 belgeli fabrikada retilmi tir. Verimlilik: Kolay anla l r, kullanıcı ihtiya larına uygundur. Hassas a ma ayar noktaları ve s releri, logic se icilik, a ma sonrası operat re anında ayrıntılı bilgi sa lanması zellikleri ile uygulama ve bak m masraflar n d r r.

Fonksiyonlar

ANSI kodu

Korumalar Toprak hatası koruması

Standart Hassas Y ksek

50N/51N

50/51 49RMS

Logic se icilik

bloklama g nderme bloklama alma

Harici a ma Ölçümler Toprak hatası akımı Faz akımları Tepe ortalama akımları Kontrol ve denetim Devre kesici a ma ve kilitleme A ma g stergesi A ma devresi denetimi Uzaktan devre kesici kontrol Son hatanın kaydedilmesi

68

86

Sepam 10 serisi B A b b b b b b

b b b b b b

b

b b b

b b b

b b b

b b

b b b b b b

b

Modbus IEC 60870-5-103

b b 1 2 3 -

1 3 7 4 1

b Fonksiyon bulunmaktadır.

M teri Destek Merkezi 444 30 30

4

8 A¤ustos 2011


Easergy Ar›za ak›m› izleme cihazlar›

Referans

Ürün

Birim fiyat› (TL)

Teslim süresi

59969 59974 Kflair22d

Yeralt› kablo flebekeleri için Flair 279 set (gerilim beslemesiyle resetlenebilir) Yeralt› kablo flebekeleri için Flair 219 set (yük ak›m›yla resetlenebilir) Yeralt› kablo flebekeleri için Flair 22D set (Yük ak›m›yla resetlenebilir, panoya monte)

1.110 1.110 1.210

A A A

c Flair 279 set fiyat›na Flair 279 ar›za ak›m gösterge cihaz›, 3 adet ak›m trafosu, ba¤lant› kablolar› ve sinyal lambas› dahildir. c Flair 219 set fiyat›na Flair 219 ar›za ak›m gösterge cihaz›, 3 adet ak›m trafosu, ba¤lant› kablolar› ve sinyal lambas› dahildir. c Flair 22D set fiyat›na Flair 22D ar›za ak›m gösterge cihaz›, 3 adet ak›m trafosu, ba¤lant› kablolar› ve sinyal lambas› dahildir.

Teknik özellikler Flair 279

Flair 219

Da t m ebekesi gerilimi G frekans OG n tr sistemi

4 kV - 36 kV 50 Hz ve 60 Hz Direkt, diren zerinden, izole

4 kV - 36 kV 50 Hz ve 60 Hz Direkt, diren zerinden, izole

Da t m merkezi

OG/AG

OG/AG

7 3 sn (0 - 2 saat) - 5 sn (2 - 4 saat) 400

7 2 - 8 sn aras 800

230 Vac (% – 10) Yal t m 10 kV 10 y l

Yok 10 y l

-15 - +70 IP 21 (IP54 opsiyonel)

-15 - +70 IP 21 (IP54 opsiyonel)

250 x 160 x 65 820 gr

250 x 160 x 65 820 gr

Uygulama

Ifl›kl› harici hata göstergesi Toplam k iddeti (Lm) Sinyal periyodu (sn.) Standart toplam sinyal s resi (saat)

Flair 279/219

Güç kayna¤› Harici g kayna Lityum pil: Standart m r

Çevre al ma s cakl (¡C) Koruma seviyesi

Mekanik özellikler Boyutlar (mm) Y x U x G Net a rl k

OG/AG da t m merkezi

OG/AG da t m merkezi

Flair 279/219 /22D

uyar sinyali veren lamba

OG/AG fider

OG/AG da t m merkezi

Flair 279/219 /22D

uyar sinyali veren lamba

Toroid ak›m trafolar› ve sinyal lambas›.

Flair 279/219 /22D

uyar sinyali vermeyen lamba ar za yeri

ar za ak m ak

Flair 22D Uygulama 50 Hz ve 60 Hz T m topraklama sistemi Direkt, diren zerinden 3 kV - 36 kV

Frekans N tr (faz-faz hatalar ) N tr (toprak hatalar ) Gerilim

Flair 22D

Hata tespiti A r ak m hatas Do ruluk – % 5

Resetleme

Sinyalleme

M teri Destek Merkezi 444 30 30

Anahtarla ayarlanan e ikler Tu tak m yla ayarlanan e ikler Konfig rasyon Alg lama s resi Enerji beslemesinden sonra gecikme Do rulama Otomatik Cihaz n n nde manuel Harici kontak Gecikmeli (tu tak m ayarlar ) LED g stergesi Harici kontak Harici sinyal lambas Faz g sterimi

5

100 A - 800 A (100 A lik) 2 dip anahtar + tu tak m 40 msn 3 sn Var 3 A y k ak m beslenmesi Var Var Fabrika ayar - 4 s 2, 4, 8, 16, 24 s Var Var Var Var

Toroid ak›m trafolar› ve sinyal lambas›.

8 A¤ustos 2011

Shneider Orta Gerilim  

Orta Gerilim

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you