Page 1

14 Mart 2012


Altivar Plus, ATV1000 ve ATV1100 panolu sürücüleri ve akıllı soğutma çözümleri ile uygulamalarınızı özelleştirin. Altivar 61/71 Plus Alçak gerilim panolu hız kontrol çözümleri Genifl güç ve gerilim aral›¤› • Altivar 61 Plus: 90...2,400 kW, 380...690V • Altivar 71 Plus: 90...2,000 kW, 380...690V Farkl› çal›flma koflullar›na uygun koruma seçenekleri • IP23 (elektrik odas›) • IP54 kompakt tasar›m (fabrika ortam›) • IP54 özel tasar›m (tozlu ortamlar için filtresiz so¤utmal›) • IP55 (su so¤utmal›) Temel versiyondaki ekipmanlar • Schneider Electric endüstriyel pano • Yük ay›r›c›s› ve h›zl› sigortalar • H›z kontrol cihaz› • AC veya DC flok bobini • Pano kapa¤›nda grafik kontrol paneli • Motor ve kontrol klemensleri

Altivar 1100 Orta gerilim sürücü çözümü • • • • • • • • •

Güç aral›¤›: 0,3 - 10 MW Ç›k›fl gerilimi: 3.3 / 6.6 / 10 kV Hava so¤utmal› De¤iflken ve sabit tork uygulamalar› 2 quadrant sürücü Sürücüye entegre trafo 36 pulse do¤rultucu kat› ile harmoniksiz çözüm: THDI <%1 Mevcut DOL sistemlere en h›zl› entegrasyon Yüksek güvenilirlik ve verimlilik

Altivar 1000 Orta gerilim sürücü çözümü • Motor ba¤lant›lar›: standart 2,3 veya 3,3 kV ç›k›fl seçene¤i; 13,2 kV’a kadar ç›k›fl opsiyonu. • Güç aral›¤›: 0,5 - 10 MW • 4 Quandrant sürücü • Hava veya su so¤utmal› • 12/24/36 pulse veya AFE seçene¤i • Güvenilir çal›flma: Redaudant so¤utma fan ve pompalar› orta gerilim IGBT’ler ile daha az komponent veya dayan›kl› çal›flma • Yüksek güvenilirlik ve verimlilik

Sanayi

Enerji ve altyapı

Enerji verimliliği


Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Fiyat Listesi 14 Mart 2012

n

Bu fiyat listesi 14 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlar›m›z› içermektedir.

n

Fiyatlar›m›zda herhangi bir ifl’ara lüzum kalmaks›z›n de¤ifliklik yapma hakk›m›z mahfuzdur.

n

Faturalamada teslim tarihindeki liste fiyatlar› geçerlidir.

n

Liste d›fl› malzemelerimiz için Yetkili Sat›c›lar›m›z ya da Bölge Müdürlüklerimize müracaat ediniz.

n

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.


Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri İçindekiler Motor yolverme çözümleri ................................................................................................ .................................................Sayfa H›z kontrol cihazlar› Altivar 12 serisi (0,18 - 2.2 kW) ...................................................................................................................................................................................................................6 Altivar 312 serisi (0,18 - 15 kW) ..................................................................................................................................................................................................................7 Altivar 32 serisi (0,18 - 15 kW) ....................................................................................................................................................................................................................8 Altivar 71 serisi (0,75 - 2000 kW) ................................................................................................................................................................................................................9 Altivar 212 serisi (0,75 - 75 kW) ................................................................................................................................................................................................................10 Altivar 61 serisi (0,75 - 2400 kW) ..............................................................................................................................................................................................................11 Altivar 61 & 71 ortak aksesuarlar................................................................................................................................................................................................................12 Yumuflak yolvericiler Altistart 48 serisi ( 7,5 - 630 kW) ...............................................................................................................................................................................................................13 Altistart 01 serisi (0,37 - 75 kW) ................................................................................................................................................................................................................14 Altistart 22 serisi (7,5 - 315 kW) ................................................................................................................................................................................................................15

Hareket kontrol çözümleri Hareket kontrol cihazlar› Lexium hareket kontrol cihazları .................................................................................................................................................................................................................17 Lexium 32 servo sürücüler ve BSH / BMH motorlar için aksesuarlar..........................................................................................................................................................17 Lexium hareket kontrol ürün referans okuma tablosu .................................................................................................................................................................................18 Lexium 32 hazır eksen setleri......................................................................................................................................................................................................................19 Lexium hareket kontrol ürün seçim tablosu ................................................................................................................................................................................................20 Lexium 32 servo sürücüler .........................................................................................................................................................................................................................21 BMH / BSH servo motorlar .........................................................................................................................................................................................................................21

Diyalog çözümleri Butonlar Harmony Stil 4 - 22 mm çapl› metal XB4 Serisi..........................................................................................................................................................................................22 Harmony Stil 5 - 22 mm çapl› plastik XB5 Serisi........................................................................................................................................................................................24 Harmony Stil 6 - 16 mm çapl› plastik XB6 Serisi........................................................................................................................................................................................26 22 mm çapl› plastik, monoblok XB7 Serisi .................................................................................................................................................................................................27 Harmony Stil 9 - 30 mm çapl› metal 9001 Serisi ........................................................................................................................................................................................28 Biometrik buton - 22 mm ...........................................................................................................................................................................................................................28 Sinyal lambalar› Harmony stil 4 - 22 mm çapl› metal XB4 serisi...........................................................................................................................................................................................23 Harmony stil 5 - 22 mm çapl› plastik XB5 serisi.........................................................................................................................................................................................25 Harmony stil 6 - 16 mm çapl› plastik XB6 serisi.........................................................................................................................................................................................26 22 mm çapl› plastik monoblok XB7 serisi...................................................................................................................................................................................................27 Harmony Stil 9 - 30 mm çapl› metal 9001 serisi.........................................................................................................................................................................................28 Joystick kontrol ve vinç kumanda kutuları ........................................................................................................ .................................................................28 Kumanda kutular› .............................................................................................................................................. .................................................................29 Ifl›kl› kolonlar - fenerler ...............................................................................................................................................................................................30 - 32 Sirenler ............................................................................................................................................................. .................................................................31 Pako flalterler .................................................................................................................................................... .................................................................33

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

14 Mart 2012


Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri İçindekiler Algılama çözümleri .............................................................................................................. .................................................Sayfa Fotoelektrik sensörler Osisense XUB fotoelektrik sensör ...............................................................................................................................................................................................................35 Osisense XUM minyatür fotoelektrik sensör ...............................................................................................................................................................................................36 Osisense XUK kompakt fotoelektrik sensör.................................................................................................................................................................................................37 Osisense XUX kompakt fotoelektrik sensör.................................................................................................................................................................................................38 Osisense XUD fiberoptik sensör .................................................................................................................................................................................................................38 Osisense XUB multimode fotoelektrik sensör .............................................................................................................................................................................................39 Osisense XUM multimode fotoelektrik sensör ............................................................................................................................................................................................39 Osisense XUK multimode fotoelektrik sensör .............................................................................................................................................................................................40 Osisence XUX multimode fotoelektrik sensör .............................................................................................................................................................................................40 Osisense XU uygulama serisi .....................................................................................................................................................................................................................41 Osisense XU fotoelektrik sensör aksesuarları..............................................................................................................................................................................................42 Endüktif yaklafl›m sensörleri Osisense XS6 endüktif sensörler ................................................................................................................................................................................................................43 Osisense XS5 - XS1 endüktif sensörler ......................................................................................................................................................................................................44 Osisense XS1••BL endüktif sensörler.......................................................................................................................................................................................................45 Osisense XS7, XS8 endüktif sensörler........................................................................................................................................................................................................46 Osisense uygulamaya özel sensörler ..........................................................................................................................................................................................................47 Osisense XS4 plastik endüktif sensörler .....................................................................................................................................................................................................47 Osisense XT kapasitif sensörler ..................................................................................................................................................................................................................48 Osisense XX ultrasonik sensörler ...............................................................................................................................................................................................................49 Osisense endüktif sensör aksesuarları ........................................................................................................................................................................................................50 Osisense XC nihayet flalterleri .......................................................................................................................................... ..................................................................51 - 53 Osisense XM bas›nç flalterleri........................................................................................................................................... ..................................................................55 - 56 Osisense XCS emniyet nihayet flalterleri.....................................................................................................................................................................................................57 Preventa XU ›fl›k bariyerleri............................................................................................................................................... ..................................................................58 - 59

Güvenlik çözümleri Güvenlik diyalog modülleri................................................................................................................................ .................................................................60 Telli acil durdurma modülleri ............................................................................................................................ .................................................................60 Ayak pedal›........................................................................................................................................................ .................................................................60 Çift el kontrol ünitesi ......................................................................................................................................... .................................................................60 Standart emniyet röleleri ................................................................................................................................... .................................................................61 Programlanabilir makina emniyet kontrol cihazı................................................................................................ .................................................................62

Yardımcı otomasyon çözümleri Transformatörler - Phaseo serisi güvenlik ve izolasyon transformatörleri / ABL6, ABT7................................... .................................................................63 Güç Kaynaklar› Do¤rultuculu filtreli do¤ru ak›m güç kaynaklar› / ABL8...............................................................................................................................................................................63 Phaseo anahtarlamal› güç kaynaklar› / ABL8 ..............................................................................................................................................................................................64 Say›c›lar / XBK .................................................................................................................................................. .................................................................65 Röleler Zelio ölçü ve kontrol röleleri / RM17 & RM35 ............................................................................................................................................................................................65 Soketli röleler / RSB, RXM, RUM, RPM............................................................................................................................ ..................................................................66 - 67 Zelio elektronik zaman röleleri / RE11, RE48, RE7, RE8, RE9 .....................................................................................................................................................................68 Solid state röle............................................................................................................................................................................................................................................69 S›cakl›k kontrol röleleri...............................................................................................................................................................................................................................69 Ak›ll› röleler - Zelio lojik serisi kompakt / modüler ak›ll› röle / SR2, SR3..........................................................................................................................................................70

Otomasyon çözümleri PLC'ler Twido / TWD ..............................................................................................................................................................................................................................................71 Advantys OTB da¤›t›lm›fl G/Ç sistemleri / OTB ...........................................................................................................................................................................................71 Modicon M340................................................................................................................................................................. ..................................................................72 - 74 Connexium switch ......................................................................................................................................................................................................................................74 Modicon premium ............................................................................................................................................................ ..................................................................75 - 77 Advantys STB ................................................................................................................................................................... ..................................................................78 - 79 Operatör panelleri - Magelis dokunmatik paneller .......................................................................................................................................................80 - 81 Operatör panelleri - Magelis tufl tak›ml› paneller ............................................................................................... .................................................................82 Endüstriyel PC (IPC) - Magelis / MPC ............................................................................................................... .................................................................83 SCADA yaz›l›mlar› - Vijeo Citect / VJC ............................................................................................................... .................................................................84

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

14 Mart 2012


Hız Kontrol Cihazları Altivar 12

0,18 kW - 2,2 kW Yüksek Moment, Nano Tasarım, Vektör Kontrol

ATV12H075M2

Güç (kW)

Sürekli akım (A)

Geçici akım (A) 1 dakika

Monofaze 200 - 240V AC 0.18 0.37 0.55 0.75 1.5 2.2

1.4 2.4 3.5 4.2 7.5 10

2.1 3.6 5.3 6.3 11.2 15

Boyutlar (mm) (G x Y x D) 72 x 143 x 102 72 x 130 x 121 72 x 130 x 131 72 x 130 x 131 105 x 142 x 156 105 x 142 x 156

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

ATV12H018M2 ATV12H037M2 ATV12H055M2 ATV12H075M2 ATV12HU15M2 ATV12HU22M2

310,00 330,00 365,00 395,00 540,00 670,00

A A A A A A

SoMove Lite SoMove Mobile TCSMCNAM3M002P VW3A1006

Ücretsiz Ücretsiz 120,00 105,00

A C

EK-HK12 OK-HAB1

200,00 400,00

-

LU9GC3 VW3A8306R10 VW3A8306R30 VW3A8306TF03 VW3A8306TF10 VW3A8306RC VW3A8306R

163,00 14,00 19,00 64,00 72,00 46,00 42,00

A C A C C C C

- Çal›flma s›cakl›¤›: Kayıpsız -10... +50°C aras› (60°C’ye kadar kayıplı), - %150 bir dakika süresince, %170 iki saniye süresince aflırı moment kapasitesi, - V/f, açık çevrim vektör kontrol (SVC) veya pompa-fan enerji tasarruf modu, - Dahili Modbus haberleflme, - 4 dijital girifl, 1 dijital ç›k›fl, 1 röle çıkıflı, 1 analog girifl, 1 analog çıkıfl, - 40 dahili fonksiyon, - Dahili pompa anahtarlama ve PID, - Maksimum 400 Hz çıkıfl frekansı, - 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı, - 0,75kW'a kadar fansız tasarım ile sesiz çalıflma (0 dBA), - Dahili potansiyometre ile cihaz üzerinden kontrol, - CE direktiflerine tam uyumlu, - Dahili B sınıfı konut tipi EMC (RFI) filtre, - IP20 korumalı, - Multiloader ile enerjisizken kutusunda programlama, - Sertifikalar: CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST.

Aksesuarlar PC'den konfigurasyon yazılımı Cep telefonundan konfigurasyon USB tipi PC Programlama kablosu (USB ‹ RJ45) Harici kontrol paneli IP54 E¤itim ATV12 uygulamalı teknik e¤itim Twido ile haberleflme çözümleri

1 gün 2 gün

VW3A1006

Modbus ba¤lant› aksesuarlar› Modbus da¤ıtım kutusu (opsiyonel) 10 adet RJ45 konnektör ve 1 adet vidali terminal 1 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü 3 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 0,3 m kablolu) Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 1 m kablolu) Hat sonlandırma R= 120 Ohm C = 1 nf Hat sonlandırma R= 150 Ohm

1 2

3

4

5 4

ATV12

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

6

4

ATV71

4

6 5

7

ATV212

ATS48

ATV312

6

Modbus ba¤lant› HUB (çoklay›c›) ve RJ45 konnektörler yoluyla ba¤lant› 1 PLC 2 PLC tipine ba¤l› olarak Modbus kablosu 3 LU9GC3 Modbus HUB (çoklay›c›) 4 Modbus ara ba¤lant› kablosu VW3A8306R•• 5 VW3A8306RC hat sonland›r›c›lar› 6 Modbus T - ba¤lant› kutular› VW3A8306TF•• (kablolu) 7 Modbus ara ba¤lant› kablosu VW3A58306R••

14 Mart 2012


Hız Kontrol Cihazları Altivar 312

0,18 kW - 15 kW Yüksek Moment, Fonksiyonel Tasarım, Geniflleyebilir, Vektör Kontrol

TÜRKÇE

ATV312H075M2

VW3A1101

Uzaktan ba¤lant› kiti

Güç (kW)

Sürekli ak›m (A)

Geçici ak›m (A) 1 dakika

Boyutlar (mm) (G x Y x D)

Monofaze 200 – 240V AC 0.18 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2

1.5 3.3 3.7 4.8 6.9 8 11

2.3 5 5.6 7.2 10.4 12 16.5

72 x 145 x 138 72 x 145 x 138 72 x 145 x 148 72 x 145 x 148 107 x 143 x 158 107 x 143 x 158 142 x 184 x 158

Trifaze 380-500V AC 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15

1.5 1.9 2.3 3 4.1 5.5 7.1 9.5 14.3 17 27.7 33

2.3 2.9 3.5 4.5 6.2 8.3 10.7 14.3 21.5 25.5 41.6 49.5

105 x 143 x 138 105 x 143 x 138 105 x 143 x 138 107 x 143 x 158 107 x 143 x 158 142 x 184 x 158 142 x 184 x 158 142 x 184 x 158 180 x 232 x 178 180 x 232 x 178 245 x 330 x 178 245 x 330 x 178

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

ATV312H018M2 ATV312H037M2 ATV312H055M2 ATV312H075M2 ATV312HU11M2 ATV312HU15M2 ATV312HU22M2

485,00 510,00 530,00 605,00 660,00 780,00 900,00

A A A A A A A

ATV312H037N4 ATV312H055N4 ATV312H075N4 ATV312HU11N4 ATV312HU15N4 ATV312HU22N4 ATV312HU30N4 ATV312HU40N4 ATV312HU55N4 ATV312HU75N4 ATV312HD11N4 ATV312HD15N4

950,00 975,00 1.040,00 1.070,00 1.170,00 1.310,00 1.420,00 1.585,00 1.890,00 2.300,00 2.930,00 3.790,00

A A A A A A A A A A A A

Ücretsiz Ücretsiz 120,00 105,00 415,00 38,00

A C A A

- Çal›flma s›cakl›¤›: Kay›ps›z -10°C... +50°C aras› (60°C’ye kadar kayıplı), - %170 bir dakika süresince, %200 iki saniye süresince aflırı moment kapasitesi, - V/f, Açık çevrim vektör kontrol (SVC) veya pompa-fan enerji tasarruf modu - Dahili Modbus ve CANopen haberleflme, - 6 dijital girifl, 2 röle çıkıflı, 3 analog girifl, 1 analog çıkıfl - 50 dahili fonksiyon ve PI regülatörü - Maksimum 500 Hz çıkıfl frekansı - 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı - Dahili fren kıyıcı - DC bara ba¤lantısı - Dahili potansiyometre ile cihaz üzerinden kontrol, - CE direktiflerine tam uyumlu, - Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre, - IP21 koruma standart, IP55 korumalı versiyon için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30. - Multiloader ile programlama, - Sertifikalar: CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST, DNV

Aksesuarlar PC'den konfigurasyon yazılımı Cep telefonundan konfigurasyon USB tipi PC programlama kablosu (USB ‹ RJ45) Harici kontrol paneli IP54 Harici grafik Türkçe kontrol paneli RJ45 difli / difli adaptörü (grafik panel için)

SoMove Lite SoMove Mobile TCSMCNAM3M002P VW3A1006 VW3A1101 VW3A1105

Haberleflme kartlar› Profibus DP V1 CANopen daisy chain DeviceNet

VW3A31207 VW3A31208 VW3A31209

335,00 145,00 355,00

C C C

EK-HK31 OK-HAB1

400,00 400,00

-

VZ1L007UM50 VZ1L018UM20 VW3A4551 VW3A4552 VW3A4553 VW3A4554

210,00 260,00 275,00 340,00 375,00 450,00

C C C C C C

E¤itim ATV312 uygulamal› teknik e¤itim Twido ile haberleflme çözümleri

1 gün 2 gün

Frenleme dirençleri Frenleme dirençleri tüm cihazlar için ortakt›r. Uygulamalar›n›z için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.

VW3A4551

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

Girifl flok bobinleri ATV312H055M2 ve ATV312H075M2 ATV312HU11M2 ve ATV312HU22M2 ATV312H037N4 ve ATV312HU15N4 ATV312HU22N4 ve ATV312HU40N4 ATV312HU55N4 ve ATV312HU75N4 ATV312HD11N4 ve ATV312HD15N4

7

14 Mart 2012


Hız kontrol cihazları Altivar 32

0,18 kW - 15 kW Yüksek Moment, Programlanabilir, Vektör Kontrol, Enerji Verimlili¤i Fonksiyonlar›

TÜRKÇE

ATV32H075N4

Türkçe panel

Bluetooth Kablosuz ba¤lant›

Yanyana montaj

GV2 devre kesici do¤rudan montaj kiti

Uzaktan ba¤lant› kiti

Güç (kW)

Sürekli ak›m (A)

Geçici ak›m (A) 1 dakika

Boyutlar (mm) (G x Y x D)

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

Monofaze 200 – 240V AC 0.18 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2

1.5 3.3 3.7 4.8 6.9 8 11

2.3 5 5.6 7.2 10.4 12 16.5

45 x 317 x 245 45 x 317 x 245 45 x 317 x 245 45 x 317 x 245 60 x 317 x 245 60 x 317 x 245 60 x 317 x 245

ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H055M2 ATV32H075M2 ATV32HU11M2 ATV32HU15M2 ATV32HU22M2

550,00 575,00 600,00 670,00 735,00 855,00 940,00

A A A A A A A

Trifaze 380-500V AC 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15

1.5 1.9 2.3 3 4.1 5.5 7.1 9.5 14.3 17 27.7 33

2.3 2.9 3.5 4.5 6.2 8.3 10.7 14.3 21.5 25.5 41.6 49.5

45 x 317 x 245 45 x 317 x 245 45 x 317 x 245 45 x 317 x 245 45 x 317 x 245 60 x 317 x 245 60 x 317 x 245 60 x 317 x 245 150 x 308 x 232 150 x 308 x 232 180 x 404 x 232 180 x 404 x 232

ATV32H037N4 ATV32H055N4 ATV32H075N4 ATV32HU11N4 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4

1.005,00 1.030,00 1.090,00 1.125,00 1.215,00 1.360,00 1.455,00 1.615,00 1.935,00 2.340,00 3.120,00 3.930,00

A A A A A A A A A A A A

Ücretsiz Ücretsiz 120,00 105,00 415,00 38,00 3,40 7.60 72,00

A C C C A A A

- Çal›flma s›cakl›¤›: Kay›ps›z -10... +50°C aras› (60°C’ye kadar kayıplı), - %170 bir dakika süresince, %200 iki saniye süresince aflırı moment kapasitesi, - V/f, açık çevrim senkron ve asenkron motor vektör kontrol (SVC) veya pompa-fan enerji tasarruf modu - Dahili Bluetooth ba¤lantısı, Modbus ve CANopen haberleflme, - SIL sertifikal› STO girifli ve programlanabilir girifllerli dahili güvenlik fonksiyonları (SLS, SS1) - 6 dijital girifl, 1 dijital çıkıfl, 2 röle çıkıflı, 3 analog girifl, 1 analog çıkıfl, - Programlanabilir dahili kontrolör ATVLogic, 150 dahili fonksiyon ve PID regülatörü - 3 adet farklı motor konfigürasyonu saklama ve motor konfigürasyonu anahtarlama, - Maksimum 600 Hz çıkıfl frekansı - 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı - Dahili fren kıyıcı - Daisy chain DC bara ba¤lantısı - Dahili potansiyometre ile cihaz üzerinden kontrol, - CE direktiflerine tam uyumlu, - Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre, - IP20 korumalı, - Multiloader ile enerjisizken programlama, - Lexium 32 ile benzer boyut ve ortak haberleflme kartları, - Sertifikalar: CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST. Aksesuarlar PC'den konfigurasyon yazılımı Cep telefonundan konfigurasyon USB tipi PC programlama kablosu (USB ‹ RJ45) Harici kontrol paneli IP54 Harici grafik Türkçe kontrol paneli RJ45 difli / difli adaptörü GV2/ATV32 direkt montaj adaptörü (minimum 10 adet siparifl edilmelidir) GV2/ATV32 direkt montaj plakası (minimum 10 adet siparifl edilmelidir) 90° montaj plaketi

SoMove Lite SoMove Mobile TCSMCNAM3M002P VW3A1006 VW3A1101 VW3A1105 GV2AF4 * VW3A9921 * VW3A9920 *

Haberleflme kartlar› Profibus DP V1 CANopen daisy chain CANopen (SUB-D9) DeviceNet EthernetIP / Modbus TCP/IP 100 Mbits EtherCAT

VW3A3607 VW3A3608 VW3A3618 VW3M3301 VW3A3616 VW3A3601

315,00 106,00 92,00 105,00 325,00 335,00

C C C C C C

EK-HK32 OK-HAB1

600,00 400,00

-

E¤itim ATV32 uygulamal› teknik e¤itim Twido ile haberleflme çözümleri

2 gün 2 gün

Frenleme dirençleri Frenleme dirençleri tüm cihazlar için ortakt›r. Uygulamalar›n›z için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30. * ATV32H018M2 ile ATV32HU22M2 aras›ndaki tüm referanslar ve ATV32H037N4 ile ATV32HU40N4 aras›ndaki tüm referanslar için geçerlidir.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

8

14 Mart 2012


Hız Kontrol Cihazları Altivar 71

0,75 kW - 2000 kW, Yüksek Moment, Profesyonel Tasarım, Geniflleyebilir, Aç›k ve Kapal› Çevrim Vektör Kontrol

TÜRKÇE

ATV71HU75N4

ATV71EXS5D90N4 IP54 panolu sürücü çözümü

IP55

Motor

fiebeke

Su so¤utmal›, panolu sürücü çözümü

Güç (kW)

Sürekli ak›m (A)

Geçici ak›m (A) 1 dakika

Boyutlar (mm) GxYxD

Trifaze 380 – 480V AC 0.75 2.3 3.5 130 x 230 x 175 1.5 4.1 6.2 130 x 230 x 175 2.2 5.8 8.7 130 x 230 x 175 3 7.8 11.7 155 x 260 x 187 4 10.5 15.8 155 x 260 x 187 5.5 14.3 21.5 175 x 295 x 187 7.5 17.6 26.4 175 x 295 x 187 11 27.7 41.6 210 x 295 x 213 15 33 49.5 230 x 400 x 213 18.5 41 61.5 230 x 400 x 213 22 48 72 240 x 420 x 236 30 66 99 240 x 550 x 266 37 79 118.5 240 x 550 x 266 45 94 141 320 x 630 x 290 55 116 174 320 x 630 x 290 75 160 240 320 x 630 x 290 90 179 269 320 x 920 x 377 110 215 323 360 x 1022 x 377 132 259 388 340 x 1190 x 377 160 314 471 440 x 1190 x 377 200 387 580 595 x 1190 x 377 250 481 721 595 x 1190 x 377 280 - 2000 kW’a kadar olan sürücüler için Bayilerimize veya Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

1.515,00 1.685,00 1.840,00 1.920,00 2.100,00 2.490,00 2.905,00 3.955,00 4.860,00 5.535,00 6.020,00 7.265,00 9.250,00 10.700,00 12.900,00 14.800,00 17.300,00 19.500,00 24.100,00 28.100,00 33.700,00 40.000,00

A A A A A A A A A A A A A A A A A C C C C C

VW3A3401 VW3A3407 VW3A3408

232,00 232,00 260,00

A A C

VW3A7701 VW3A7702 VW3A7703 VW3A7704 VW3A7705 VW3A7707

255,00 310,00 480,00 915,00 960,00 1.085,00

C C C C C C

EK-HK711

600,00

-

ATV71H075N4 ATV71HU15N4 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71HU55N4 ATV71HU75N4 ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD18N4 ATV71HD22N4 ATV71HD30N4 ATV71HD37N4 ATV71HD45N4 ATV71HD55N4 ATV71HD75N4 ATV71HD90N4 ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4

- Çal›flma s›cakl›¤›: Kay›ps›z -10... +50°C aras› (60°C’ye kadar kayıplı), - %170 bir dakika süresince, %220 iki saniye süresince aflırı moment kapasitesi, - V/f, Açık çevrim ve senkron ve asenkron motor vektör kontrol (SVC), - Dahili Modbus ve CANopen haberleflme, - Dahili güvenlik fonksiyonu, SIL2 sertifikalı, - 6 dijital girifl, 2 röle çıkıflı, 2 analog girifl, 1 analog çıkıfl, - Grafik Türkçe kontrol paneli üzerinde, dahili pot ile cihaz üzerinden kontrol, - 150'den fazla dahili fonksiyon ve PID regülatörü, - Uygulamalara özel makrolar, - 6 adet farklı motor konfigürasyonu saklama ve motor konfigürasyonu anahtarlama, - Maksimum 600 Hz çıkıfl frekansı, - 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı, - 0,75 - 160 kW arası güçlerde dahili fren kıyıcı modülü, - 18,5 - 500 kW arası sürücülerde dahili flok bobini, - DC bara ba¤lantısı, - CE direktiflerine tam uyumlu, - Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre, - 75 kW'a kadar IP20, 500 kW'a kadar IP00. 90 kW ve üzeri sürücüler için IP23 ve IP54 korumalı hazır panolu versiyonlar, - Sertifikalar: CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM, GOST.

Altivar 71 panolu çözümler Altivar 71 serisi, 380V ve 690V besleme gerilimi seçenekleriyle 90 kW’dan 2000 kW’a kadar hazır panolu olarak çözüm sunmaktadır. Bu güç aralı¤›nda su ve hava so¤utmal› olmak üzere 2 farkl› so¤utma seçene¤i mevcuttur. Haz›r panolu sürücü çözümlerimizle ilgili bilgi almak için internet sitemizi (www.schneider-electric.com.tr) ziyaret ediniz. Teklif için Bayilerimize veya Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.

Altivar 71’e özel aksesuarlar Kapal› çevrim enkoder kartlar› RS-422 ç›k›fll›, 5V, 300 kHz, incremental (art›m) tipli enkoder Push-pull ç›k›fll›, 24V, 300 kHz, incremental (art›m) tipli enkoder Resolver Altivar 71 için rejeneratif frenleme üniteleri Rejen frenleme üniteleri ve Active Front End (AFE) için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30. VW3A3407

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

Altivar 71 için frenleme dirençleri ATV71H075N4 ... ATV71HU40N4 ATV71HU55N4 ve ATV71HU75N4 ATV71HD11N4 ve ATV71HD15N4 ATV71HD18N4 ... ATV71HD30N4 ATV71HD37N4 ATV71HD45N4 ... ATV71HD75N4

Sürekli fren (W) 50 100 200 1000 1000 1300

E¤itim ATV61/71 uygulamal› teknik e¤itim

2 gün

9

Direnç (Ω, 20°C) 100 60 28 15 10 5

14 Mart 2012


Hız Kontrol Cihazları yeni Altivar 212 HVAC

0,75 kW - 75 kW De¤iflken Moment, Fonksiyonel Tasarım, Enerji Tasarrufu Modu ve Bina Uygulamalar›

Güç (kW)

TÜRKÇE HVAC

ATV212HU22N4

ATV212WU55N4

Sürekli ak›m (A)

Trifaze 380 – 480V AC 0.75 2.2 1.5 3.7 2.2 5.1 3 7.2 4 9.1 5.5 12 7.5 16 11 22.5 15 30.5 18.5 37 22 43.5 30 58.5 37 79 45 94 55 116 75 160

Geçici ak›m (A) 1 dakika

Boyutlar (mm) GxYxD

2.4 4 5.6 7.9 10 13.2 17.6 24.8 33.6 40.7 47.9 64.4 86.9 103.4 127.6 176

107 x 143 x 150 107 x 143 x 150 107 x 143 x 150 142 x 184 x 150 142 x 184 x 150 142 x 184 x 150 180 x 232 x 170 180 x 232 x 170 245 x 330 x 190 245 x 330 x 190 240 x 420 x 214 240 x 420 x 214 240 x 550 x 266 240 x 550 x 266 320 x 630 x 290 320 x 630 x 290

Referans

ATV212H075N4 ATV212HU15N4 ATV212HU22N4 ATV212HU30N4 ATV212HU40N4 ATV212HU55N4 ATV212HU75N4 ATV212HD11N4 ATV212HD15N4 ATV212HD18N4 ATV212HD22N4 ATV212HD30N4 ATV212HD37N4 ATV212HD45N4 ATV212HD55N4 ATV212HD75N4

Fiyat (TL)

Teslim süresi

960,00 1.095,00 1.210,00 1.305,00 1.445,00 1.710,00 2.080,00 2.575,00 3.240,00 3.845,00 4.420,00 4.935,00 6.135,00 8.055,00 10.150,00 11.950,00

A A A A A A A A A A A C C C C C

- Çalıflma sıcaklı¤ı: kayıpsız -10... +50°C arası (60°C’ye kadar kayıplı), - %120 bir dakika süresince aflırı moment kapasitesi - De¤iflken tork kontrolü ve enerji tasarruf modu, açık çevrim asenkron motor vektör kontrol (SVC) - Dahili Modbus, BACnet, Apogee FLN P1, Metasys N2 veya opsiyonel Lonworks haberleflme - 3 dijital girifl, 2 röle çıkıflı, 2 analog girifl, 1 analog çıkıfl - Grafik Türkçe kontrol paneli ile devreye alma imkanı - Uygulamalara özel makrolar - Yangında duman tahliyesi için zorlamalı çalıflma - HVAC sistemleri için damper kontrolü - Maksimum 200 Hz çıkıfl frekansı - 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı - C-less teknolojisi ile ek filtreye ihtiyaç duymaksızın düflük harmonik çözümü %30 THDI - CE direktiflerine tam uyumlu, - Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre, - IP21 koruma standart, IP55 versiyonlar› için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30. - Sertifikalar: CE, UL, CSA, C-Tick, NOM.

Altivar 212 için aksesuarlar PC’den konfigürasyon yazılımı

PCSoft

LonWorks haberleflme kartlar› Harici grafik Türkçe kontrol paneli RJ45 difli / difli adaptörü

B S›n›f› EMC (RFI) filtreler ATV212H075N4 ... ATV212HU22N4 ATV212HU30N4 ... ATV212HU55N4 ATV212HU75N4 ... ATV212HD11N4 ATV212HD15N4 ... ATV212HD18N4 ATV212HD22N4 ... ATV212HD30N4 ATV212HD37N4 ... ATV212HD45N4 ATV212HD55N4 ... ATV212HD75N4

USB tipi PC programlama kablosu (USB ‹ RJ45) Türkçe panel

TCSMCNAM3M002P

Ücretsiz

-

120,00

A

VW3A21212 VW3A1101 VW3A1105

315,00 415,00 38,00

C A C

VW3A31404 VW3A31406 VW3A31407 VW3A31409 VW3A4406 VW3A4407 VW3A4408

180,00 280,00 390,00 470,00 870,00 930,00 1.440,00

C C C C C C C

%30

Nominal hız 50 Hz

%48

HVAC regülasyon sırasında 30 Hz

%40 %90

40%

THDI

%0

%100

%40

Altivar 212 C-Less teknolojisi ile. (Standart ürünlerimiz) Di¤er standart hız kontrol cihazlar›

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

10

14 Mart 2012


Hız Kontrol Cihazları Altivar 61

0,75 kW - 2.400 kW De¤iflken Moment, Profesyonel Tasarım, Enerji Tasarruf Modu ve Endüstriyel Uygulamalar

Güç (kW)

TÜRKÇE

ATV61H075N4

ATV61EXS5D90N4 IP54 panolu sürücü çözümü

IP55

Motor

Sürekli ak›m (A)

Geçici ak›m (A) 1 dakika

Boyutlar (mm) GxYxD

Trifaze 380 – 480 V AC 0.75 2.3 2.7 130 x 230 x 175 1.5 4.1 4.9 130 x 230 x 175 2.2 5.8 6.9 130 x 230 x 175 3 7.8 9.3 155 x 260 x 187 4 10.5 12.6 155 x 260 x 187 5.5 14.3 17.1 175 x 295 x 187 7.5 17.6 21.1 175 x 295 x 187 11 27.7 33.2 210 x 295 x 213 15 33 39.6 230 x 400 x 213 18.5 41 49.2 230 x 400 x 213 22 48 57.6 240 x 420 x 236 30 66 79.2 240 x 550 x 266 37 79 94.8 240 x 550 x 266 45 94 112.8 320 x 630 x 290 55 116 139.2 320 x 630 x 290 75 160 192 320 x 630 x 290 90 179 214.8 320 x 920 x 377 110 215 258 320 x 920 x 377 132 259 310.8 360 x 1022 x 377 160 314 376.8 340 x 1190 x 377 220 427 512.4 440 x 1190 x 377 250 481 577.2 595 x 1190 x 377 315 616 739.2 595 x 1190 x 377 400 - 2400 kW’a kadar olan sürücüler için Bayilerimize ve Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

1.410,00 1.615,00 1.725,00 1.815,00 1.920,00 2.190,00 2.600,00 3.290,00 4.115,00 4.820,00 5.595,00 6.300,00 7.755,00 9.465,00 10.850,00 12.400,00 14.900,00 17.500,00 21.800,00 26.300,00 32.100,00 37.600,00 44.900,00

C C C C A A A A A A A A A A A A A C C C C C C

VW3A3502

560,00

C

EK-HK711

600,00

-

ATV61H075N4 ATV61HU15N4 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV61HU55N4 ATV61HU75N4 ATV61HD11N4 ATV61HD15N4 ATV61HD18N4 ATV61HD22N4 ATV61HD30N4 ATV61HD37N4 ATV61HD45N4 ATV61HD55N4 ATV61HD75N4 ATV61HD90N4 ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4

- Çal›flma s›cakl›¤›: Kay›ps›z -10... +50°C aras› (60°C’ye kadar kayıplı), - %130 bir dakika süresince aflırı moment kapasitesi, - V/f, açık çevrim senkron ve asenkron motor vektör kontrol (SVC) - Dahili Modbus ve CANopen haberleflme, - Dahili güvenlik fonksiyonu, SIL2 sertifikalı, - 6 dijital girifl, 2 röle çıkıflı, 2 analog girifl, 1 analog çıkıfl, - Grafik Türkçe kontrol paneli üzerinde, - 150'den fazla dahili fonksiyon ve PID regülatörü, - Uygulamalara özel makrolar, - 6 adet farklı motor konfigürasyonu saklama ve motor konfigürasyonu anahtarlama, - Maksimum 600 Hz çıkıfl frekansı, - 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı, - 0,75 - 220 kW arası güçlerde dahili fren kıyıcı modülü, - 18,5 - 630 kW arası sürücülerde dahili harmonik filtre (flok bobini), - DC bara ba¤lantısı, - CE direktiflerine tam uyumlu, - Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre, - 75 kW'a kadar IP20, 630 kW'a kadar IP00. 90 kW ve üzeri sürücüler için IP23 ve IP54 korumalı hazır panolu versiyonlar, - Sertifikalar: CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM, GOST.

fiebeke

Su so¤utmal›, panolu sürücü çözümü

Altivar 61 panolu çözümler Altivar 61 serisi, 380V ve 690V besleme gerilimi seçenekleriyle 90 kW’dan 2400 kW’a kadar hazır panolu olarak çözüm sunmaktadır. Bu güç aralı¤›nda su ve hava so¤utmal› olmak üzere 2 farkl› so¤utma seçene¤i mevcuttur. Haz›r panolu sürücü çözümlerimizle ilgili bilgi almak için internet sitemizi (www.schneider-electric.com.tr) ziyaret ediniz. Teklif için Bayilerimize ve Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.

Altivar 61’e özel aksesuarlar Uygulama kart› Pompa anahtarlama kart› E¤itim ATV61/71 uygulamal› teknik e¤itim

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

2 gün

11

14 Mart 2012


Hız Kontrol Cihazları Altivar 61 & 71 Ortak Aksesuarlar

1

2 2

ATV61/71 geniflleme kartlar›

3

2 1

4 ATV61/71 uzaktan ba¤lant› kiti

SZ1RV1202

Tanım

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

Girifl / Çıkıfl kartları Lojik girifl / çıkıfl kartı Geniflletilmifl lojik girifl / çıkıfl kartı

VW3A3201 VW3A3202

175,00 275,00

C A

Haberleflme kartları Ethernet IP / Modbus TCP/IP 100 Mbit - Dual port Profibus DP V1 LonWorks BACnet

VW3A3310D VW3A3307S371 VW3A3312 VW3A3315

360,00 380,00 370,00 365,00

C C C C

Kontrol paneli ve uza¤a taflıma aksesuarları Harici grafik Türkçe kontrol paneli (1) Pano montaj modülü (IP54 koruma sınıflı) (2) fieffaf koruma kapa¤ı (IP65 koruma sınıflı) (3) Ba¤lantı kablosu, 1 metre (4) Ba¤lantı kablosu, 3 metre (4) RJ45 difli / difli adaptörü

VW3A1101 VW3A1102 VW3A1103 VW3A1104R10 VW3A1104R30 VW3A1105

415,00 91,00 55,00 22,00 31,00 38,00

A A A A A A

Di¤er Aksesuarlar Potansiyometre PC'den konfigürasyon yazılımı (ATV12, ATV312, ATV32, ATV61, ATV71, ATS22)* PC'den konfigürasyon yazılımı (ATV61, ATV71, ATS48) USB tipi PC Programlama kablosu (USB ‹ RJ45) So¤utucu ay›rma pano montaj kiti

SZ1RV1202 SoMove Lite PowerSuite TCSMCNAM3M002P VW3A95•• **

66,00 Ücretsiz Ücretsiz 120,00 -

A A C

Modbus ba¤lantı aksesuarları Modbus da¤ıtım kutusu (opsiyonel) 10 adet RJ45 konnektör ve 1 adet vidali terminal 1 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü 3 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 0,3 m kablolu) Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 1 m kablolu) Hat sonlandırma R= 120 Ohm C = 1 nf Hat sonlandırma R= 150 Ohm

LU9GC3 VW3A8306R10 VW3A8306R30 VW3A8306TF03 VW3A8306TF10 VW3A8306RC VW3A8306R

163,00 14,00 19,00 64,00 72,00 46,00 42,00

A C A C C C C

CANopen ba¤lantı aksesuarları CANopen haberleflme adaptörü 2 adet RJ45 konnektörlü 0,3 m CANopen kablosu 2 adet RJ45 konnektörlü 1 m CANopen kablosu CANopen adaptör, RJ45 ile 9 pinli erkek SUB-D arası ba¤lantı

VW3CANTAP2 VW3CANCARR03 VW3CANCARR1 VW3CANA71

180,00 36,00 46,00 72,00

C C C C

- Di¤er Modbus ba¤lantı tipleri veya aksesuarları için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni arayınız. 444 30 30. - Di¤er CANopen ba¤lantı tipleri veya aksesuarları için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni arayınız. 444 30 30. * Yeni konfigürasyon yazılımı. ** Pano içerisindeki ısıl kayıpları %90 azaltmak amacıyla sürücünün güç katının, kontrol ünitesinden ayrı bir bölmede kalmasını sa¤lar. Bu sayede güç kat›, ayr› bir so¤utma kat› ile so¤utulabilir. Fiyat için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.

VW3 A95•• So¤utucu ay›rma montaj kiti

CANopen ba¤lant› 1 PLC 2 CANopen kablosu 3 CANopen haberleflme adaptörü 4 ‹ki adet RJ45 konnektörlü CANopen haberleflme kablosu

1 2 3

3 4

4

3 4

VW3CANTAP2 ATV312

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

ATV61

ATV71

12

14 Mart 2012


Yumuflak Yolvericiler Altistart 48

(1)

7,5 kW - 630 kW, Moment Kontrollü Profesyonel Tasar›m, Bypass Kontakl›, Geliflmifl Dijital Kontrol

Motor anma gücü 400 V (kW)

Anma ak›m› (A)

Motor anma gücü 400 V (kW)

Direkt ba¤lant›

ATS48D17Q

VW3G48101

Delta ba¤lant›

7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250 315 355 400 500 630

17 22 32 38 47 62 75 88 110 140 170 210 250 320 410 480 590 660 790 1000 1200

Anma ak›m› (A)

Boyut (mm) GxYxD

Referans (2)

Fiyat (TL)

Teslim süresi

29 38 55 66 81 107 130 152 191 242 294 364 433 554 710 831 1022 1143 1368 1732 -

160 x 275 x 190 160 x 275 x 190 160 x 275 x 190 160 x 275 x 190 160 x 275 x 190 190 x 290 x 235 190 x 290 x 235 190 x 290 x 235 190 x 290 x 235 200 x 340 x 265 200 x 340 x 265 320 x 380 x 265 320 x 380 x 265 320 x 380 x 265 400 x 670 x 300 400 x 670 x 300 400 x 670 x 300 400 x 670 x 300 770 x 890 x 315 770 x 890 x 315 770 x 890 x 315

ATS48D17Q ATS48D22Q ATS48D32Q ATS48D38Q ATS48D47Q ATS48D62Q ATS48D75Q ATS48D88Q ATS48C11Q ATS48C14Q ATS48C17Q ATS48C21Q ATS48C25Q ATS48C32Q ATS48C41Q ATS48C48Q ATS48C59Q ATS48C66Q ATS48C79Q ATS48M10Q ATS48M12Q

1.360,00 1.455,00 1.585,00 1.720,00 1.780,00 2.085,00 2.155,00 2.715,00 3.165,00 3.925,00 4.800,00 5.325,00 5.780,00 7.250,00 8.895,00 10.350,00 11.630,00 13.900,00 16.100,00 17.900,00 21.200,00

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

Ücretsiz 120,00 192,00

A C

163,00 14,00 19,00 64,00 72,00 46,00 42,00

A C A C C C C

(3)

15 18.5 22 30 45 55 55 75 90 110 132 160 220 250 315 355 400 500 630 710 -

- Çalıflma sıcaklı¤ı: Kayıpsız -10... +40°C arası (60°C’ye kadar kayıplı), - 3 faz kontrol - Moment kontrol: ayarlanabilir gerilim veya tork rampası - Dahili Modbus haberle’me, opsiyonel DeviceNet, Profibus, Ethernet, Fipio - 4 dijital girifl, 2 röle çıkıflı, 1 analog girifl (PTC girifli olarak konfigüre edilebilir), 1 analog çıkıfl - Standart uygulamalarda class 10, a¤ır flartlı uygulamalarda class 20 ve 30 koruma - CE direktiflerine tam uyumlu, - Sertifikalar: CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM 117, SEPRO, TCF, IEC/EN 60947-4-2, class A EMC, - Motor delta ba¤lantı imkanı - Termal motor koruma

Aksesuarlar PC’den konfigürasyon yazılımı USB tipi PC Programlama kablosu (USB ‹ RJ45) Uza¤a tafl›nabilir display modülü

PowerSuite TCSMCNAM3M002P VW3G48101

Modbus ba¤lantı aksesuarları Modbus da¤ıtım kutusu (opsiyonel) 10 adet RJ45 konnektör ve 1 adet vidali terminal 1 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü 3 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 0,3 m kablolu) Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 1 m kablolu) Hat sonlandırma R= 120 Ohm C = 1 nf Hat sonlandırma R= 150 Ohm

LU9GC3 VW3A8306R10 VW3A8306R30 VW3A8306TF03 VW3A8306TF10 VW3A8306RC VW3A8306R

(1) Motorda do¤rusal yolvermeyi sa¤layan Schneider Electric patentli çözüm. Ayr›nt›l› bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30. (2) Belirtilen referanslar fan, pompa, konveyör gibi standart uygulamalara göre seçilmifltir. K›r›c›, kar›flt›r›c› gibi a¤›r flartl› uygulamalar için bir üst güçte referans seçiniz. Ayr›nt›l› bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30. (3) Delta ba¤lant› ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.

1 2

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

3

4

6

5 4

4

7

ATV61

ATV71

ATV212

ATS48

4

6 5

ATV312

13

Modbus ba¤lant› HUB (çoklay›c›) ve RJ45 konnektörler yoluyla ba¤lant› 1 PLC 2 PLC tipine ba¤l› olarak Modbus kablosu 3 LU9GC3 Modbus HUB (çoklay›c›) 4 Modbus ara ba¤lant› kablosu VW3A8306R•• 5 VW3A8306RC hat sonland›r›c›lar› 6 Modbus T - ba¤lant› kutular› VW3A8306TF•• (kablolu) 7 Modbus ara ba¤lant› kablosu VW3A58306R••

14 Mart 2012


Yumuflak Yolvericiler Altistart 01

0,37 kW - 45 kW, Gerilim Kontrollü Sade Tasar›m, Bypass Kontakl›, Potansiyometreli Kontrol

Güç (kW) Trifaze 230V

Güç (kW) Trifaze 400 V

Anma ak›m› (A)

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

ATS01N103FT ATS01N106FT ATS01N109FT ATS01N112FT ATS01N125FT

185,00 200,00 217,00 230,00 315,00

C A C A C

ATS01N206QN ATS01N209QN ATS01N212QN ATS01N222QN ATS01N232QN

235,00 245,00 280,00 355,00 470,00

A A A A A

ATS01N244Q ATS01N272Q ATS01N285Q

1.150,00 1.500,00 1.700,00

C C C

0.37 - 5.5 kW motorlar için yumuflak yolvericiler 0,37 / 0,55 0,75 / 1,1 1,5 2,2 3 / 4 / 5,5

1.1 2.2 4 5.5 7,5 / 9 / 11

3 6 9 12 25

1.5 - 15 kW motorlar için yumuflak yolverme ve durdurma üniteleri ATS01N103FT

1.5 / 2.2 3/4 5.5 7.5 / 11 15

6 9 12 22 32

22 - 45 kW motorlar için yumuflak yolverme ve durdurma üniteleri 22 37 45

44 72 85

- 2 faz kontrol (Bir faz sürekli gerilim altındadır), - Dahili potansiyometre ile ayarlanabilir gerilim rampası, - By-pass konta¤ı, - Motor koruma fonksiyonları yoktur, - Hata konta¤ı ile durum izleme.

ATS01N212QN

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

14

14 Mart 2012


Yumuflak Yolvericiler Altistart 22

(1)

7,5 kW - 315 kW, Moment Kontrollü Fonksiyonel Tasar›m, Bypass Kontaktörlü, Geliflmifl Dijital Kontrol

ATS22D62Q

VW3G48101

Motor anma gücü 400 V (kW)

Anma ak›m› (A)

Motor anma gücü 400 V (kW)

Direkt ba¤lant› 7.5 15 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250 315

14.8 28.5 42 57 69 81 100 131 162 195 233 285 388 437 560

Delta ba¤lant› 11 22 45 55 55 75 90 110 132 160 220 250 315 355 400

Anma ak›m› (A)

Boyut (mm) (G x D x Y)

(2)

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

865,00 980,00 1.095,00 1.280,00 1.460,00 1.680,00 2.515,00 3.015,00 3.850,00 4.665,00 4.920,00 6.265,00 7.965,00 9.025,00 10.510,00

A A A A A A A A A C C C C C C

Aksesuarlar PC'den konfigurasyon yazılımı Cep telefonundan konfigurasyon USB tipi PC Programlama kablosu (USB ‹ RJ45) Uza¤a tafl›nabilir display modülü

SoMove Lite Ücretsiz SoMove Mobile Ücretsiz TCSMCNAM3M002P 120,00 VW3G48101 192,00

A C

Modbus ba¤lant› aksesuarlar› Modbus da¤ıtım kutusu (opsiyonel) 10 adet RJ45 konnektör ve 1 adet vidali terminal 1 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü 3 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 0,3 m kablolu) Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 1 m kablolu) Hat sonlandırma R= 120 Ohm C = 1 nf Hat sonlandırma R= 150 Ohm

LU9GC3 VW3A8306R10 VW3A8306R30 VW3A8306TF03 VW3A8306TF10 VW3A8306RC VW3A8306R

A C A C C C C

(3)

25 48 70 93 112 132 165 210 255 315 375 480 615 720 885

130 x 169 x 265 130 x 169 x 265 130 x 169 x 265 145 x 207 x 295 145 x 207 x 295 145 x 207 x 295 150 x 229 x 356 150 x 229 x 356 150 x 229 x 356 206 x 299 x 425 206 x 299 x 425 206 x 299 x 425 206 x 299 x 425 304 x 340 x 455 304 x 340 x 455

ATS22D17Q ATS22D32Q ATS22D47Q ATS22D62Q ATS22D75Q ATS22D88Q ATS22C11Q ATS22C14Q ATS22C17Q ATS22C21Q ATS22C25Q ATS22C32Q ATS22C41Q ATS22C48Q ATS22C59Q

- Çalıflma sıcaklı¤ı: Kayıpsız -10... +40°C arası (50°C’ye kadar kayıplı), - 3 faz kontrol - Moment kontrol: ayarlanabilir gerilim veya tork rampası - Dahili Modbus haberleflme, - 4 dijital girifl, 2 röle çıkıflı, 1 analog girifl (PTC girifli olarak konfigüre edilebilir) - Dahili by-pass kontaktörü - Standart uygulamalarda class 30'a kadar koruma - CE direktiflerine tam uyumlu, - Sertifikalar: IEC/EN 60947-4-2, class A EMC, CE, UL, CSA, C-Tick, GOST, CCC - Motor delta ba¤lantı imkanı - Termal motor koruma

163,00 14,00 19,00 64,00 72,00 46,00 42,00

(1) Motorda do¤rusal yolvermeyi sa¤layan Schneider Electric patentli çözüm. Ayr›nt›l› bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30. (2) Belirtilen referanslar fan, pompa, konveyör gibi standart uygulamalara göre seçilmifltir. K›r›c›, kar›flt›r›c› gibi a¤›r flartl› uygulamalar için bir üst güçte referans seçiniz. Ayr›nt›l› bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30. (3) Delta ba¤lant› ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.

1 2

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

3

4

6

5 4

4

7

ATV61

ATV71

ATV212

ATS22

4

6 5

ATV312

15

Modbus ba¤lant› HUB (çoklay›c›) ve RJ45 konnektörler yoluyla ba¤lant› 1 PLC 2 PLC tipine ba¤l› olarak Modbus kablosu 3 LU9GC3 Modbus HUB (çoklay›c›) 4 Modbus ara ba¤lant› kablosu VW3A8306R•• 5 VW3A8306RC hat sonland›r›c›lar› 6 Modbus T - ba¤lant› kutular› VW3A8306TF•• (kablolu) 7 Modbus ara ba¤lant› kablosu VW3A58306R••

14 Mart 2012


Lexium 32 Sınıfının en küçüğü ile performansınızı zorlayın! Lexium 32 Kompakt

Lexium 32 Gelişmiş

Lexium 32 Modüler

Haberleşme ve kontrol

Modbus pulse veya analog

Modbus CANopen CANmotion

Modbus standart. Opsiyonlar: CANopen/CANmotion DeviceNet Profibus DP V1 EthernetIP EtherCAT G/Ç modülü

Çalışma modları

Jog Elektronik aktarma Hız kontrol Tork kontrol

CANopen modlar CANmotion ile senkron modlar

Motion sequence (otomatik sıralı pozisyon kontrolü) CANmotion ile senkron modlar

Güvenlik

SIL2 sertifikalı STO standart

SIL2 sertikalı STO standart

SIL2 sertifikalı STO standart eSM güvenlik modülü ile SS1, SS2, SLS, SOS

Motorlar

BSH / BMH motorlar

BSH / BMH motorlar

BSH / BMH motorlar Opsiyonel enkoder kart ile diğer marka motorlar

Sınıfının en kompakt sürücüsüyle;

• • •

0,2 kW - 7 kW Modbus, CANopen, CANMotion (CANopen Motionbus), Profibus, EthernetIP, DeviceNET.

444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

%400’e varan afl›r› yük performans› ile makinan›z› h›zland›r›n, Ak›ll› sars›nt› alma teknolojisiyle makinan›z›n ömrünü uzat›n, Ekonomik, fonksiyonel ve performans model seçenekleriyle en uygun çözümü yarat›n.

Paketleme

Malzeme işleme

Malzeme taşıma

Baskı

Tekstil


Lexium hareket kontrol cihazlar›

Aç›klama

Referans

Fiyat (Euro)

Teslim süresi

Dahili Modbus, 8 I/O, 24V girifl, MotionBus Dahili CanOpen, Modbus, Ethernet, 8 I/O, 24 girifl, MotionBus Dahili CanOpen, Modbus, Ethernet ve Profibus, 8 I/O, 24V girifl, MotionBus Dahili CanOpen, Modbus, Ethernet ve Devicenet, 8 I/O, 24V girifl, MotionBus

LMC10 LMC20 LMC20A1307 LMC20A1309

1.050 1.150 1.290 1.345

C A C C

Ba¤lant› aksesuarlar› Lexium kontrolör PC ba¤lant›s› için, 1 adet RJ45 ve 1 adet 9 pinli SUB-D konnektörlü, 3 metre kablo Harici enkoder ba¤lant›s› için, 1 adet 15 pinli SUB-D ve aç›k uçlu 3 metre kablo CANopen ba¤lant›s› için, 1 adet 9 pinli SUB-D ve 1 adet RJ45 konnektörlü 0,5 metre kablo CANopen ba¤lant›s› için, 1 adet 9 pinli SUB-D ve 1 adet RJ45 konnektörlü 1 metre kablo CANopen ba¤lant›s› için, 1 adet 9 pinli SUB-D ve 1 adet RJ45 konnektörlü 3 metre kablo

VW3M8701R030 VW3M4701 (2) TCSCCN4F3M05T (2) TCSCCN4F3M1T (2) TCSCCN4F3M3T

43 12 17 25 33

A A C C A

VW3M8702

59

A

VW3M5101R30 VW3M5101R50 VW3M5101R100

76 83 105

A A C

VW3M5102R30 VW3M5102R50 VW3M5102R100

82 92 125

A A C

VW3M5103R30 VW3M5103R50 VW3M5103R100

140 157 191

A C C

3 x (2 x 0,14mm2 ) + (2x0,34mm2 ) fliltli kablo, motor taraf›nda M23 konnektor , sürücü taraf›nda RJ45 konnektor (10 pinli) 3m VW3M8102R30 5m VW3M8102R50 10m VW3M8102R100

74 89 128

A A C

VW3A3607 VW3A3608 VW3A3618 VW3A3616 VW3M3301

bak›n›z sayfa 8 bak›n›z sayfa 8 bak›n›z sayfa 8 bak›n›z sayfa 8 49

C C C C C

Resolver modülü Dijital Enkoder modülü Analog Enkoder modülü Safety Modulü

VW3M3401 VW3M3402 VW3M3403 VW3M3501

131 60 97 154

C C C C

Lexium 32 haf›za kart›

VW3M8705

5

C

Lexium hareket kontrol cihaz›

LMC20

(1)

(3)

Yaz›l›m ürünleri Kontrolör için yaz›l›m ve dokümantasyon: EasyMotion yaz›l›m›, MotionPro yaz›l›m›

Lexium32 Servo Sürücüler ve BSH /BMH motorlar için aksesuarlar Lexium32 ile BMH / BSH Servo motor aras› güç kablolar› Uzunluk (4)

LMC20A1309

4x1,5mm2 + 2x1,0mm2, fliltli kablo, motor taraf›nda M23 konnektör, sürücü taraf›nda aç›k uç 3m 5m 10m 4x2,5mm2 + 2x1,0mm2, fliltli kablo, motor taraf›nda M23 konnektor , sürücü taraf›nda aç›k uç 3m 5m 10m 4x4mm2 + 2x1,0mm2, fliltli kablo, motor taraf›nda M40 konnektor , sürücü taraf›nda aç›k uç 3m 5m 10m

Lexium32 ile BMH / BSH Servo motor aras› Sincos Enkoder kablosu VW3M1701

LXM32M Haberleflme modülleri

(5)

Profibus DP V1 CanOpen daisy chain CanOpen (SUB-D9) Ethernet IP DeviceNet

LXM32M Opsiyon modülleri

VW3M8705 (Haf›za kart›)

(5)

(1) Tüm Lexium kontrolör ürünleri standart olarak HE10 difli ba¤lant› terminali ve 3-pinli difli güç konnektörü ile gelir. Tüm modellerde senkronizasyon için "MotionBus" standartt›r. Tüm modellerde 8 girifl, 8 ç›k›fl terminali, harici enkoder girifli ve h›zl› (2) CanOpen ba¤lant› kablolar›, TSX CAN TDM4 ba¤lant› kutusu ile ATV312/71 aras›; TSX CAN TAP2 ile Advantys OTB aras› içindir. Normal CanOpen ba¤lant›lar› için örnek olarak TSX CAN CA 50 (50m) kablosu kullan›labilir. (3) VW3M8702 referansl› yaz›l›m CD'si LMC ürünleri ile ücretsiz olarak sa¤lanmaktad›r. CD içerisinde EasyMotion ve MotionPro yaz›l›mlar› ve teknik dokümanlar gelmektedir. (4) Farkl› uzunluktaki (maks. 75m) kablolar›n ve di¤er aksesuarlar›n fiyat bilgisi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30 (5) Ek haberleflme ve opsiyon modülleri sadece LXM32M serisi ile kullanabilir. E¤itim Hareket Kontrol Temelleri (Seviye -1) Lex32 Servo Sürücüler (Seviye -2) LexiumController - LexPAC (Seviye -3)

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

3 gün 2 gün 3 gün

17

EK-MCL1 EK-MCL2 EK-MCL3

1.200,00 1.000,00 1.500,00

-

14 Mart 2012


GBX

LXM 3 2

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

(115), 230 VAC 1 faz 380, (480) V AC 3 faz

Gerilim tipi

3 4 5 8 9 12 15 16 20 25 32 40 60 80 100

BSH055 BSH070 & BMH070 BSH100 & BMH100 BSH140 & BMH140

BSH•••1 & BMH•••1 BSH•••2 & BMH•••2 BSH•••3 & BMH•••3 BSH•••4

BSH & BMH

‹lgili motor

Model

Motor uyumu

40 mm 60 mm 80 mm 120 mm 160 mm

Redüktör oran›

Boyut

Redüktör

BSH ve BMH motorlar için GBX Redüktörler

4,5 Amp 6 Amp 9 Amp 12 Amp 18 Amp 30 Amp 72 Amp

Maks. tepe ak›m›

0 0 0 1 1

4 6 8 2 6

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 4 6 8 0

C A M

3 4 5 8 9 2 5 6 0 5 2 0 0 0 0

U U U D D D D

0 0 1 1

4 6 9 1 1 3 7

5 7 0 4

5 0 0 2 8 0 2

18 1 2 2

5 0 0 0

M N

3 F

F

2 4

Düz konnektör Aç›l› konnektör IEC standard›

Ba¤lant› F l a n fl

0 1 2 3

Kamas›z / IP50 Kamal› / IP50 Kamas›z / IP65 Kamal› / IP65 Sincos Singleturn 128 Sincos Multiturn 128

Mekanik fi a f t / I P

Enkoder

Yok Var Düz konnektör Aç›l› konnektör IEC standard› IEC standard› (BSH1402T, 1403T, 1404P)

Fren Ba¤lant› F l a n fl

M P T

D ü fl ü k H › z Orta h›z Yüksek H›z

1 2 3 4

Sar›m

boy boy boy boy

5 0 0 0

1 2 3 4

5 7 0 4

Uzunluk

0 0 1 1

55 mm 70 mm 100 mm 140 mm

F l a n fl B o y u t u

Servo motor

BSH Servo motorlar

Yok Var

Fren

Singleturn 128 Multiturn 128 Singleturn 16 Multiturn 16

Sincos Sincos Sincos Sincos

Enkoder

P T

0

1 2 3

1 2 3

0 0 0 5

Kamas›z/ IP54

BSH

7 0 4 0

Kamal› / IP54 Kamas›z/ IP65 Kamal›/ IP65

Orta h›z Yüksek H›z

Sar›m

0 1 1 2

Mekanik

1 kademe 2 kademe 3 kademe

Uzunluk

BMH

fi a f t / I P

70 mm 100 mm 140 mm 205 mm

F l a n fl b o y u t u

Servo motor

Compact Advanced Modular

Lexium sürücü

Sürücü tipi

BMH Servo motorlar

Lexium 32 Servo sürücüler

1 2

1 2 6 7

A F

A F

1 2

1 2

A P

A

A

Servo Sürücü ve Servo Motorlar Lexium 32 Sürücü ve BSH / BMH motorlar

Ürün Referans Okuma Tablosu

14 Mart 2012


Servo Sürücü ve Servo Motorlar Lexium 32 Sürücü ve BMH motor setleri

Özellikler

Referans

Monofaze 200V - 240V 400 W Servo seti 1,3Nm 3000d/d 9A servo sürücü 3m güç kablosu 3m enkoder kablosu

Kompakt set: Modbus, pulse veya analog sürme

Geliflmifl set: Modbus, CANopen veya CANmotion

BMH0701T16A1A LXM32CU90M2 VW3M5101R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

400 580 76 74 1,130

BMH0701T16A1A LXM32AU90M2 VW3M5101R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

400 710 76 74 1,260

BMH0703T16A1A LXM32CD18M2 VW3M5101R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

510 625 76 74 1,285

BMH0703T16A1A LXM32AD18M2 VW3M5101R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

510 785 76 74 1,445

BMH1002T16A1A LXM32CD18M2 VW3M5101R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

600 625 76 74 1,375

BMH1002T16A1A LXM32AD18M2 VW3M5101R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

600 785 76 74 1,535

BMH0701P16A1A LXM32CU60N4 VW3M5101R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

400 590 76 74 1.140

BMH0701P16A1A LXM32AU60N4 VW3M5101R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

400 715 76 74 1.265

BMH0702P16A1A LXM32CD12N4 VW3M5101R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

455 670 76 74 1.275

BMH0702P16A1A LXM32AD12N4 VW3M5101R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

455 870 76 74 1.475

BMH1001P16A1A LXM32CD18N4 VW3M5101R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

485 790 76 74 1.425

BMH1001P16A1A LXM32AD18N4 VW3M5101R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

485 975 76 74 1.610

BMH1401P16A1A LXM32CD30N4 VW3M5101R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

775 1.105 76 74 2.030

BMH1401P16A1A LXM32AD30N4 VW3M5101R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

775 1.135 76 74 2.060

BMH1402P16A1A LXM32CD72N4 VW3M5102R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

930 1.575 82 74 2.661

BMH1402P16A1A LXM32AD72N4 VW3M5102R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

930 1.610 82 74 2.696

BMH1403P16A1A LXM32CD72N4 VW3M5102R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

1.155 1.575 82 74 2.886

BMH1403P16A1A LXM32AD72N4 VW3M5102R30 VW3M8102R30 Set fiyatı

1.155 1.610 82 74 2.921

900 W Servo seti 2,1Nm 3000d/d 18A Servo Sürücü 3m güç kablosu 3m enkoder kablosu

1400 W Servo seti 2,9Nm 3000d/d 18A Servo Sürücü 3m güç kablosu 3m enkoder kablosu

Trifaze 400V - 480V 350 W Servo seti 1,1Nm 3000d/d 6A Servo Sürücü 3m güç kablosu 3m enkoder kablosu

700 W Servo seti 2,2Nm 3000d/d 12A Servo Sürücü 3m güç kablosu 3m enkoder kablosu

1300 W Servo seti 3,1Nm 3000d/d 30A Servo Sürücü 3m güç kablosu 3m enkoder kablosu

2400 W Servo seti 7,7Nm 3000d/d 30A Servo Sürücü 3m güç kablosu 3m enkoder kablosu

3500 W Servo seti 11,2Nm 3000d/d 72A Servo Sürücü 3m güç kablosu 3m enkoder kablosu

4700 W Servo seti 14,9Nm 3000d/d 72A Servo Sürücü 3m güç kablosu 3m enkoder kablosu

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

Fiyat (Euro)

19

Referans

Fiyat (Euro)

14 Mart 2012


Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

20

* Ethernet iP, EtherCAT, Profibus DP V1, DeviceNet.

0,5 / 1,5 0,8 / 2,5 1,05 / 3,5 1,2 / 4,2 1,2 / 4,2 1,4 / 4,2 1,4 / 4,2 1,4 / 3,5 2,2 / 7,6 3,3 / 10,8 3,3 / 10,8 2,5 / 7,4 2,5 / 7,4 3,4 / 10,2 3,4 / 10,20 3,1 / 11,3 3,3 / 9,6 3,4 / 10,2 3,4 / 10,2 6,2 / 18,4 6,2 / 18,4 5,8 / 18,3 8,4 / 25,1 8,4 / 25,1 8 / 28,3 10,3 / 30,8 10,3 / 30,8 10 / 37,9 11,1 / 27 18,5 / 55,3 19,5 / 59,3 27,8 / 90,2 25 / 75 33,4 / 103,6 34,4 / 103,4 34,4 / 103,4 62,5 / 170 62,5 / 170 84 / 232 84 / 232

Tutma torku (Mo / Mmax) (Nm)

Lexium 32 - 400/480 V AC trifaze 0.48 6000 0.30 0.65 6000 0.40 0.65 6000 0.40 1.10 3000 0.35 1.10 3000 0.35 1.30 5000 0.70 1.30 5000 0.70 1.32 5000 0.70 1.64 5000 0.85 1.90 4000 0.80 1.90 4000 0.80 2.20 3000 0.70 2.20 3000 0.70 2.40 5000 1.30 2.40 5000 1.30 2.44 5000 1.30 2.70 4000 1.10 3.10 4000 1.30 3.10 4000 1.30 3.90 4000 1.60 3.90 4000 1.60 4.00 4000 1.70 5.20 5000 2.70 5.20 5000 2.70 6.30 3000 2.00 7.70 3000 2.40 7.70 3000 2.40 8.30 2500 2.10 9.50 2500 2.50 11.20 3000 3.50 12.30 3000 3.90 12.90 3000 4.10 14.90 3000 4.70 19.00 2500 5.00 25.80 2000 5.40 25.80 2000 5.40 41.60 1500 6.50 41.60 1500 6.50 52.20 1200 6.50 52.20 1200 6.50

Güç (kW)

0,5 / 1,4 0,8 / 2,5 1,2 / 3 1,3 / 3,5 1,4 / 4 1,4 / 4 2,2 / 7,2 2,5 / 7,4 2,5 / 7,4 2,6 / 7,4 2,7 / 7,5 3,4 / 10,2 3,4 / 10,2 3,4 / 10,2 3,4 / 10,2 5,8 / 16,4 6 / 18,4 6 / 18,4 8,2 / 22,8 8,2 / 22,8 10,3 / 30,8 10,3 / 30,8

Nominal h›z (rpm)

Lexium 32 - 200/240 V AC monofaze 0.45 6000 0.30 0.74 6000 0.45 0.84 6000 0.55 0.94 5000 0.50 1.10 4000 0.45 1.10 4000 0.45 1.80 5000 0.95 2.10 4000 0.90 2.10 4000 0.90 2.10 4000 0.90 2.20 4000 0.90 2.80 3000 0.90 2.80 3000 0.90 2.90 3000 0.90 2.90 3000 0.90 3.70 4000 1.50 4.60 3000 1.45 4.60 3000 1.45 5.60 2000 1.45 5.60 2500 1.45 6.90 2000 1.45 6.90 2000 1.45

Nominal Tork (Nm)

LXM32CU60N4 LXM32CU60N4 LXM32CU60N4 LXM32CU60N4 LXM32CU60N4 LXM32CD12N4 LXM32CD12N4 LXM32CD12N4 LXM32CD12N4 LXM32CD12N4 LXM32CD12N4 LXM32CD12N4 LXM32CD12N4 LXM32CD18N4 LXM32CD18N4 LXM32CD18N4 LXM32CD18N4 LXM32CD18N4 LXM32CD18N4 LXM32CD18N4 LXM32CD18N4 LXM32CD18N4 LXM32CD30N4 LXM32CD30N4 LXM32CD30N4 LXM32CD30N4 LXM32CD30N4 LXM32CD30N4 LXM32CD30N4 LXM32CD72N4 LXM32CD72N4 LXM32CD72N4 LXM32CD72N4 LXM32CD72N4 LXM32CD72N4 LXM32CD72N4 LXM32CD72N4 LXM32CD72N4 LXM32CD72N4 LXM32CD72N4

LXM32CU45M2 LXM32CU90M2 LXM32CU90M2 LXM32CU90M2 LXM32CU90M2 LXM32CU90M2 LXM32CD18M2 LXM32CD18M2 LXM32CD18M2 LXM32CD18M2 LXM32CD18M2 LXM32CD18M2 LXM32CD18M2 LXM32CD18M2 LXM32CD18M2 LXM32CD30M2 LXM32CD30M2 LXM32CD30M2 LXM32CD30M2 LXM32CD30M2 LXM32CD30M2 LXM32CD30M2

LXM32AU60N4 LXM32AU60N4 LXM32AU60N4 LXM32AU60N4 LXM32AU60N4 LXM32AD12N4 LXM32AD12N4 LXM32AD12N4 LXM32AD12N4 LXM32AD12N4 LXM32AD12N4 LXM32AD12N4 LXM32AD12N4 LXM32AD18N4 LXM32AD18N4 LXM32AD18N4 LXM32AD18N4 LXM32AD18N4 LXM32AD18N4 LXM32AD18N4 LXM32AD18N4 LXM32AD18N4 LXM32AD30N4 LXM32AD30N4 LXM32AD30N4 LXM32AD30N4 LXM32AD30N4 LXM32AD30N4 LXM32AD30N4 LXM32AD72N4 LXM32AD72N4 LXM32AD72N4 LXM32AD72N4 LXM32AD72N4 LXM32AD72N4 LXM32AD72N4 LXM32AD72N4 LXM32AD72N4 LXM32AD72N4 LXM32AD72N4

LXM32AU45M2 LXM32AU90M2 LXM32AU90M2 LXM32AU90M2 LXM32AU90M2 LXM32AU90M2 LXM32AD18M2 LXM32AD18M2 LXM32AD18M2 LXM32AD18M2 LXM32AD18M2 LXM32AD18M2 LXM32AD18M2 LXM32AD18M2 LXM32AD18M2 LXM32AD30M2 LXM32AD30M2 LXM32AD30M2 LXM32AD30M2 LXM32AD30M2 LXM32AD30M2 LXM32AD30M2

G e l i fl m i fl t i p CANopen ve CANmotion

LEXIUM 32 SERVO SÜRÜCÜLER Kompakt tip Pulse veya analog arayüz

LXM32MU60N4 LXM32MU60N4 LXM32MU60N4 LXM32MU60N4 LXM32MU60N4 LXM32MD12N4 LXM32MD12N4 LXM32MD12N4 LXM32MD12N4 LXM32MD12N4 LXM32MD12N4 LXM32MD12N4 LXM32MD12N4 LXM32MD18N4 LXM32MD18N4 LXM32MD18N4 LXM32MD18N4 LXM32MD18N4 LXM32MD18N4 LXM32MD18N4 LXM32MD18N4 LXM32MD18N4 LXM32MD30N4 LXM32MD30N4 LXM32MD30N4 LXM32MD30N4 LXM32MD30N4 LXM32MD30N4 LXM32MD30N4 LXM32MD72N4 LXM32MD72N4 LXM32MD72N4 LXM32MD72N4 LXM32MD72N4 LXM32MD72N4 LXM32MD72N4 LXM32MD72N4 LXM32MD72N4 LXM32MD72N4 LXM32MD72N4

LXM32MU45M2 LXM32MU90M2 LXM32MU90M2 LXM32MU90M2 LXM32MU90M2 LXM32MU90M2 LXM32MD18M2 LXM32MD18M2 LXM32MD18M2 LXM32MD18M2 LXM32MD18M2 LXM32MD18M2 LXM32MD18M2 LXM32MD18M2 LXM32MD18M2 LXM32MD30M2 LXM32MD30M2 LXM32MD30M2 LXM32MD30M2 LXM32MD30M2 LXM32MD30M2 LXM32MD30M2

Modüler tip Motion sequence veya opsiyonel haberleflme*

BSH/BMH SERVO MOTORLAR

BSH0551P11A1A BSH0552P11A1A BSH0553P11A1A BMH0701P16A1A BMH0701P11A1A BMH0701P16A1A BMH0701P11A1A BSH0701P11A1A BSH0702P11A1A BMH1001P16A1A BMH1001P11A1A BMH0702P16A1A BMH0702P11A1A BMH0703P16A1A BMH0703P11A1A BSH0703P11A1A BSH1001P11A1A BMH1001P16A1A BMH1001P11A1A BMH1002P16A1A BMH1002P11A1A BSH1002P11A1A BMH1003P16A1A BMH1003P11A1A BSH1003P11A1A BMH1401P16A1A BMH1401P11A1A BSH1004P11A1A BSH1401P11A1A BMH1402P16A1A BSH1402T11A1P BSH1403T11A1P BMH1403P16A1A BSH1404P11A1P BMH2051P16A1A BMH2051P11A1A BMH2052P16A1A BMH2052P11A1A BMH2053P16A1A BMH2053P11A1A

BSH0551T11A1A BSH0552T11A1A BSH0553T11A1A BSH0701T11A1A BMH0706T16A1A BMH0701T16A1A BSH0702T11A1A BMH0702T16A1A BMH0702T11A1A BSH0703T11A1A BSH1001T11A1A BMH1001T16A1A BMH1001T11A1A BMH0703T16A1A BMH0703T11A1A BSH1002T11A1A BMH1002T16A1A BMH1002T11A1A BMH1003T16A1A BMH1003T11A1A BMH1401P16A1A BMH1401P11A1A

Motor referans›

KABLOLAR

VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5102RXX VW3M5103RXX VW3M5103RXX VW3M5102RXX VW3M5103RXX VW3M5103RXX VW3M5103RXX VW3M5103RXX VW3M5103RXX VW3M5103RXX VW3M5103RXX

VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX VW3M5101RXX

Güç kablosu (1,5 m - 75m)

VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX

VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX VW3M8102RXX

Enkoder kablosu (1,5 m - 75m)

Servo Sürücü ve Servo Motorlar Lexium 32 Sürücü ve BSH / BMH motorlar

Ürün Seçim Tablosu

14 Mart 2012


Servo Sürücü ve Servo Motorlar Lexium 32 Sürücü ve BSH / BMH motorlar

Güç (kW)

LXM32CU45M2

Sürekli ak›m (A)

Geçici ak›m (A)

Kompakt seri: Modbus, Pulse veya analog sürme Monofaze 200 - 240V AC 0.3 1.5 0.45 3 0.9 6 1.45 10 Trifaze 400 - 400V AC 0.35 1.5 0.7 3 1.3 6 2.4 10 7 24 Geliflmifl seri: Modbus, CANopen, CANmotion Monofaze 200 - 240V AC 0.3 1.5 0.45 3 0.9 6 1.45 10 Trifaze 400 - 480V AC 0.35 1.5 0.7 3 1.3 6 2.4 10 7 24

Referans

Fiyat (Euro)

Teslim süresi

4.5 9 18 30

LXM32CU45M2 LXM32CU90M2 LXM32CD18M2 LXM32CD30M2

535.00 580.00 625.00 710.00

C A A A

6 12 18 30 72

LXM32CU60N4 LXM32CD12N4 LXM32CD18N4 LXM32CD30N4 LXM32CD72N4

590.00 670.00 790.00 1.105.00 1.575.00

C C C A A

4.5 9 18 30

LXM32AU45M2 LXM32AU90M2 LXM32AD18M2 LXM32AD30M2

630.00 710.00 785.00 910.00

C A A A

6 12 18 30 72

LXM32AU60N4 LXM32AD12N4 LXM32AD18N4 LXM32AD30N4 LXM32AD72N4

715.00 870.00 975.00 1.135.00 1.610.00

A A A A A

LXM32MD12N4

Modüler seri: Motion Sequence, Modbus ve ek haberleflme kartı ile: EthernetIP, EtherCAT, Profibus veya DeviceNET Monofaze 200 - 240V AC 0.3 1.5 4.5 LXM32MU45M2 650.00 0.45 3 9 LXM32MU90M2 730.00 0.9 6 18 LXM32MD18M2 810.00 1.45 10 30 LXM32MD30M2 940.00 Trifaze 400 - 480V AC 0.3 1.5 6 LXM32MU60N4 740.00 0.45 3 12 LXM32MD12N4 895.00 0.9 6 18 LXM32MD18N4 1.000.00 1.45 10 30 LXM32MD30N4 1.135.00 7 24 72 LXM32MD72N4 1.620.00 BSH servo motorlar BSH1401P11A1A

C C C C C C C C C

Tutma torku (Nm/A) 0.5 1.05 1.4 2.2 2.2 3.1 3.3 2.7 5.8 8 10 11.1 19.5 27.8 33.4

Maks. hız (rpm) 9000 9000 8000 8000 8000 8000 6000 6000 6000 6000 6000 4000 4000 4000 4000

BSH0551T11A1A BSH0553P11A1A BSH0701P11A1A BSH0702P11A1A BSH0702T11A1A BSH0703P11A1A BSH1001P11A1A BSH1001T11A1A BSH1002P11A1A BSH1003P11A1A BSH1004P11A1A BSH1401P11A1A BSH1402P11A1A BSH1403P11A1A BSH1404P11A1P

450.00 495.00 545.00 595.00 595.00 620.00 680.00 690.00 710.00 770.00 845.00 1.100.00 1.160.00 1.360.00 1.600.00

C C A C C A C C C A A C A A C

1.2 1.4 1.4 2.5 2.5 3.4 3.4 3.4 6.2 6 8.4 8.4 10.3 18.5 25 34.4

8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 6000 6000 6000 6000 6000 4000 4000 4000 3800

BMH0701P16A1A BMH0701T16A1A BMH0701T11A1A BMH0702P16A1A BMH0702T11A1A BMH0703P16A1A BMH0703T16A1A BMH1001P16A1A BMH1002P16A1A BMH1002T16A1A BMH1003P16A1A BMH1003P11A1A BMH1401P16A1A BMH1402P16A1A BMH1403P16A1A BMH2051P16A1A

400.00 400.00 515.00 455.00 620.00 505.00 510.00 485.00 600.00 600.00 710.00 865.00 775.00 930.00 1.155.00 2.350.00

A A C C C C C A A C C A C C C C

BMH servo motorlar

BMH0701T16A1A

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

21

14 Mart 2012


®

ed tect Pro

Harmony Stil 4 22 mm çapl› metal seri XB4 Kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›, IP65

Tip

Kontak düzeni

Renk

Referans

Fiyat (TL)

Minimum sip. adedi

Teslim süresi

Yayl› buton

1 NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 NK 1 NA

Siyah Yeflil Sar› Mavi K›rm›z› Siyah

XB4-BA21 XB4-BA31 XB4-BA51 XB4-BA61 XB4-BA42 XB4-BC21

10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 17,80

10 10 10 10 10

A A A A A A

K›rm›z› K›rm›z› K›rm›z› K›rm›z›

XB4-BS542 XB4-BS142 XB4-BS8445 XB4-BS9445

22,30 35,20 27,90 45,40

10 10 10 10

A A A C

1 NA 1 NA 1 NA 1 NK

Siyah Yeflil Sar› K›rm›z›

XB4-BP21 XB4-BP31 XB4-BP51 XB4-BP42

15,10 15,10 15,10 15,10

10 10 10 10

A A A A

1 NA 1 NK

Yeflil K›rm›z›

XB4-BL73415

38,90

A

Çiftli, yayl›, ›fl›kl› butonlar (IP66 / IP69K), Dahili “Korumal› LED”li, 24 V AC/DC beslemeli (1) Düz kafal›, I iflaretli 1 NA Yeflil XB4-BW73731B5 Ç›k›k kafal›, O iflaretli 1 NK K›rm›z›

44,50

A

Dahili “Korumal› LED”li, 240 V AC beslemeli (IP66 / IP69K) (1) Düz kafal›, I iflaretli 1 NA Yeflil Ç›k›k kafal›, O iflaretli 1 NK K›rm›z›

XB4-BW73731M5

46,30

A

Üçlü yayl› buton (IP66 / IP69K) 2 düz, I, II iflaretli Ç›k›k kafal›, stop iflaretli

2 NA 1 NK

Yeflil K›rm›z›

XB4-BA731327

45,00

C

Üçlü yayl› buton (IP66 / IP69K) 2 düz, / iflaretli Ç›k›k kafal›, stop iflaretli

2 NA 1 NK

Beyaz / Siyah K›rm›z›

XB4-BA711237

45,00

C

1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK

Beyaz Yeflil K›rm›z› Sar›

XB4-BW3165 XB4-BW3365 XB4-BW3465 XB4-BW3565

22,90 22,90 22,90 22,90

10 10 10 10

A A A A

Ifl›kl›, yayl› buton dahili “Korumal› LED”li (1) 1 NA+1 NK 24 V AC/DC beslemeli 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK

Beyaz Yeflil K›rm›z› Sar› Mavi

XB4-BW31B5 XB4-BW33B5 XB4-BW34B5 XB4-BW35B5 XB4-BW36B5

26,30 26,30 26,30 26,30 26,30

10 10 10 10 10

A A A A A

Ifl›kl›, yayl› buton dahili “Korumal› LED”li,(1) 1 NA+1 NK 230 V AC beslemeli 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK

Beyaz Yeflil K›rm›z› Sar› Mavi

XB4-BW31M5 XB4-BW33M5 XB4-BW34M5 XB4-BW35M5 XB4-BW36M5

32,10 32,10 32,10 32,10 32,10

10 10 10 10 10

C A A A C

Mandal butonlar Siyah mandal buton

Konum (2) 1 NA 1 NA+1 NA 1 NA+1 NA 1 NA 1 NA+1 NA 1 NA+1 NA

XB4-BD21 XB4-BD33 XB4-BD53 XB4-BJ21 XB4-BJ33 XB4-BJ53

15,10 18,50 19,40 15,80 19,20 20,60

10 10 10 10 10

A A A A A A

1 NA 1 NA+1 NA 1 NA+1 NA

XB4-BG21 XB4-BG03 XB4-BG33

34,50 42,30 42,30

10

A A A

XB4-BA

40 mm mantar kafal› yayl› buton

XB4-BS

Acil durdurma butonu, 40 mm mantar kafal›, kal›c› Çevir, çek 1 NK Kilitli 1 NK 2 kutuplu, tetiklemeli, çevir çek 1 NA + 1 NK 2 kutuplu, tetiklemeli, kilitli 1 NA + 1 NK Plastik k›l›fl›, yayl› buton

XB4-BP

XB4-BL

Çiftli, yayl› buton (IP66 / IP69K) Düz kafal›, I iflaretli Ç›k›k kafal›, O iflaretli

Ifl›kl›, yayl› butonlar Ifl›kl›, yayl› buton (ampulsüz) 250 V’a kadar do¤rudan beslemeli XB4-BA

XB4-BW3

XB4-BD

Siyah, uzun mandall› buton

Kilitli buton XB4-BG

(1) LED’in servis ömrü yaklafl›k 10 y›ld›r. (2) : 2 konumlu, kal›c›. : 3 konumlu, kal›c›. Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

: 3 konumlu, 0 noktas›na yay geri dönüfllü, simgesi kilidin geri çekilebilme konumunu gösterir.

22

14 Mart 2012


®

ed tect Pro

Harmony Stil 4 22 mm çapl› metal seri XB4 Kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›, IP65

Tip

Kontak düzeni

Renk

Referans

Fiyat (TL)

Minimum sip. adedi

Teslim süresi

Yeflil K›rm›z› Sar›

XB4-BK123B5 XB4-BK124B5 XB4-BK125B5

37,10 37,10 37,10

10 10 10

A A A

Yeflil K›rm›z› Sar›

XB4-BK123M5 XB4-BK124M5 XB4-BK125M5

42,30 42,30 42,30

10 10 10

A A A

Dahili Korumal› LED" li 24 V AC/DC beslemeli 1NA+1NK 1NA+1NK 1NA+1NK

Yeflil K›rm›z› Turuncu

XB4BK133B5 XB4BK134B5 XB4BK135B5

43,20 43,20 43,20

10 10 10

A A A

Dahili Korumal› LED" li 230V AC beslemeli

Yeflil K›rm›z› Turuncu

XB4BK133M5 XB4BK134M5 XB4BK135M5

47,60 47,60 47,60

10 10 10

A A A

Beyaz Yeflil K›rm›z› Sar› Beyaz Yeflil K›rm›z› Sar› Mavi

XB4-BV61 XB4-BV63 XB4-BV64 XB4-BV65 XB4-BVB1 XB4-BVB3 XB4-BVB4 XB4-BVB5 XB4-BVB6

10,70 10,70 10,70 10,70 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30

10 10 10 10 10 10 10 10 10

A A A A A A A A C

Beyaz Yeflil K›rm›z› Sar› Mavi

XB4-BVM1 XB4-BVM3 XB4-BVM4 XB4-BVM5 XB4-BVM6

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

10 10 10 10 10

A A A A A

Ifl›kl› acil durdurma (Bas/Çek) LED’li kafa 24 V DC kontak blo¤u 230-240V AC kontak blo¤u

ZB4BW643 ZB4BW0B42 ZB4BW0M42

35,40 13,80 21,50

Kafalar XB4-BV6 serisi sinyal lambas› için kafa(2) XB4-BA yayl› butonlar için kafa (2) XB4 kal›c› butonlar için kafa (2) Kal›c› ›fl›kl› butonlar için kafa (2) (sadece korumal› LED’li gövde ile kullan›l›r) XB4-BS542 acil durdurma için kafa XB4-BK12. 2 konumlu, kal›c›, ›fl›kl› mandal butonlar için kafa (2) XB4-BK13. 3 konumlu, kal›c›, ›fl›kl› mandal butonlar için kafa (2) XB4-BC 40 mm yayl› buton için yeflil kafa XB4-BC 40 mm yayl› buton için k›rm›z› kafa XB4-BD 2 konumlu, yayl› mandal buton için kafa XB4-BJ 2 konumlu, yayl› uzun mandall› buton için kafa

ZB4-BVO• ZB4-BA• ZB4-BHO• ZB4-BHO•3 ZB4-BS54 ZB4-BK12•3 ZB4-BK13•3 ZB4-BC3 ZB4-BC4 ZB4-BD4 ZB4-BJ4

3,80 4,80 9,70 15,10 16,40 23,60 26,20 17,00 17,00 9,40 10,20

10 10

A A C C A C C A A C C

Gövdeler XB4-BV6 serisi sinyal lambas› için gövde Butonlar ve mandal butonlar için 1NA kontakl› gövde Butonlar ve mandal butonlar için 1NK kontakl› gövde Ifl›kl› butonlar ve ›fl›kl› mandal butonlar için, “Korumal› LED”li, 2NA kontakl› gövde (1)

ZB4-BV6 ZB4-BZ101 ZB4-BZ102 ZB4-BWOM•3 ZB4-BWOB•3

7,10 6,60 6,60 21,90 18,30

10

C A A C C

Ifl›kl› mandal buton (1) Dahili “Korumal› LED”li 24 V AC/DC beslemeli 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK Dahili “Korumal› LED”li 230 V AC beslemeli XB4-BK

XB4-BVB

1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK

1NA+1NK 1NA+1NK 1NA+1NK

Sinyal lambalar› 250 V’a kadar do¤rudan beslemeli (ampulsüz)

Dahili “Korumal› LED”li 24 V AC/DC beslemeli XB4-BZ

Dahili “Korumal› LED”li 230 V AC beslemeli

XB4-BK12

XB4-BJ

XB4-BVO

230 V AC 24 V AC/DC

C C C

(1) 3 konumlu ›fl›kl› mandal butonlar için kafa ve gövde ayr› ayr› seçilmelidir. Örne¤in; 3 konumlu, yeflil, 230 V AC, ›fl›kl› mandal buton için kafa ZB4-BK1333 ve gövde ZB4-BWOM33 olacakt›r. (2) •’l› yeri renk kodu ile doldurunuz. Örnek: ZB4-BA6 mavi, yayl›, metal buton kafas›d›r. Renk kodu: 1= beyaz, 2= siyah (›fl›ks›z butonlar için), 3= yeflil, 4= k›rm›z›, 5= sar›, 6= mavi, 7= fleffaf (do¤rudan beslemeli sinyal lambalar› için), 8= gri (yayl› butonlar için)

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

23

14 Mart 2012


®

ed tect Pro

XB5-AA

XB5-AS

XB5-AL

XB5-AA

Harmony Stil 5 22 mm çapl› çift yal›t›ml› plastik seri Kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›, IP65

Tip

Kontak düzeni

Renk

Referans

Fiyat (TL)

Minimum sip. adedi

Teslim süresi

Yayl› buton

1 NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 NK 1 NK

Siyah Yeflil Sar› Mavi K›rm›z› Siyah

XB5-AA21 XB5-AA31 XB5-AA51 XB5-AA61 XB5-AA42 XB5-AC21

8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 14,60

10 10 10 10 10

A A A A A A

K›rm›z› K›rm›z› K›rm›z› K›rm›z›

XB5-AS542 XB5-AS142 XB5-AS8445 XB5-AS9445

16,50 31,90 26,50 41,10

10 10 10 10

A A C C

40 mm mantar kafal›, yayl› buton

Acil durdurma butonu, 40 mm mantar kafal›, kal›c› Çevir, çek 1 NK Kilitli 1 NK 2 kutuplu, tetiklemeli, çevir çek 1 NA + 1 NK 2 kutuplu, tetiklemeli, kilitli 1 NA + 1 NK

Çiftli, yayl› buton (IP66 / IP69K) Düz kafal›, I iflaretli 1 NA Yeflil XB5-AL73415 Ç›k›k kafal›, O iflaretli 1 NK K›rm›z› Çiftli, yayl›, ›fl›kl› butonlar (IP66 / IP69K), Dahili “Korumal› LED”li, 24 V AC/DC beslemeli (1) Düz kafal›, I iflaretli 1 NA Yeflil XB5-AW73731B5 Ç›k›k kafal›, O iflaretli 1 NK K›rm›z› Dahili “Korumal› LED”li, 240 V AC beslemeli (IP66 / IP69K) (1) Düz kafal›, I iflaretli 1 NA Yeflil XB5-AW73731M5 Ç›k›k kafal›, O iflaretli 1 NK K›rm›z› Üçlü yayl› buton (IP66 / IP69K) 2 düz, I, II iflaretli 2 NA Yeflil XB5-AA731327 Ç›k›k kafal›, stop iflaretli 1 NK K›rm›z› Üçlü yayl› buton (IP66 / IP69K) 2 NA Beyaz / Siyah XB5-AA711237 2 düz, / iflaretli Ç›k›k kafal›, stop iflaretli 1 NK K›rm›z› Ifl›kl›, yayl› buton Ifl›kl› yayl› buton (ampulsüz) 250V’a kadar do¤rudan besleme

24 V AC/DC beslemeli, LED’li (1)

XB5-AW3

XB5-AD

220 V AC beslemeli, LED’li

(1)

Mandal butonlar Siyah mandal buton

Siyah, uzun mandall› buton

XB5-AG

Kilitli buton

1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK

Dahili “Koruma LED”li 24 V AC/DC beslemeli

(1)

Dahili “Koruma LED”li 220 V AC beslemeli (1)

XB5-AV6

(1) LED’in servis ömrü yaklafl›k 10 y›ld›r (2) simgesi kilidin geri çekilebilme konumunu gösterir,

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

A

34,30

A

36,50

A

32,70

C

32,70

C

XB5-AW3165 XB5-AW3365 XB5-AW3465 XB5-AW3565 XB5-AW31B5 XB5-AW33B5 XB5-AW34B5 XB5-AW35B5 XB5-AW36B5 XB5-AW31M5 XB5-AW33M5 XB5-AW34M5 XB5-AW35M5 XB5-AW36M5

17,80 17,80 17,80 17,80 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

C A A A A A A A A C A A C C

XB5-AD21 XB5-AD33 XB5-AD53 XB5-AJ21 XB5-AJ33 XB5-AJ53 XB5-AG21 XB5-AG33

12,80 16,60 17,10 14,40 18,30 19,60 31,40 37,30

10 10 10 10 10 10 10 10

A A A C A C A A

XB5-AV61 XB5-AV63 XB5-AV64 XB5-AV65 XB5-AVB1 XB5-AVB3 XB5-AVB4 XB5-AVB5 XB5-AVB6 XB5-AVM1 XB5-AVM3 XB5-AVM4 XB5-AVM5 XB5-AVM6

8,20 8,20 8,20 8,20 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

A A A A A A A A C A A A A C

Konum (2) 1 NA 1 NA+1NA 1 NA+1 NA 1 NA 1 NA+1 NA 1 NA+1 NA 1 NA 1 NA+1 NA

Sinyal lambalar› 250 V’a kadar do¤rudan beslemeli (ampülsüz)

XB5-AVB

Beyaz Yeflil K›rm›z› Sar› Beyaz Yeflil K›rm›z› Sar› Mavi Beyaz Yeflil K›rm›z› Sar› Mavi

28,50

Beyaz Yeflil K›rm›z› Sar› Beyaz Yeflil K›rm›z› Sar› Mavi Beyaz Yeflil K›rm›z› Sar› Mavi : 2 konumlu, kal›c›.

24

: 3 konumlu, kal›c›.

: 3 konumlu, 0 noktas›na yay geri dönüfllü.

14 Mart 2012


Harmony Stil 5 22 mm çapl› çift yal›t›ml› plastik seri Kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›, IP65

Tip

Kontak düzeni

Renk

Referans

Fiyat (TL)

Minimum sip. adedi

Teslim süresi

Yeflil K›rm›z› Sar›

XB5-AK123B5 XB5-AK124B5 XB5-AK125B5

28,50 28,50 28,50

10 10 10

A A A

Yeflil K›rm›z› Sar›

XB5-AK123M5 XB5-AK124M5 XB5-AK125M5

31,10 31,10 31,10

10 10 10

A C C

Dahili Korumal› LED" li 24 V AC/DC beslemeli 1NA+1NK 1NA+1NK 1NA+1NK

Yeflil K›rm›z› Turuncu

XB5AK133B5 XB5AK134B5 XB5AK135B5

32,70 32,70 32,70

10 10 10

A A C

Dahili Korumal› LED" li 230V AC beslemeli

Yeflil K›rm›z› Turuncu

XB5AK133M5 XB5AK134M5 XB5AK135M5

35,90 35,90 35,90

10 10 10

A C A

96,00 110,00

5 5

A C

Ifl›kl› mandal buton Dahili “Korumal› LED”li 24 V AC/DC beslemeli 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK Dahili “Korumal› LED”li 230 V AC beslemeli XB5-AK

ZB5-AA

ZB5-AJ

1 NA+1 NK 1 NA+1 NK 1 NA+1 NK

1NA+1NK 1NA+1NK 1NA+1NK

80 db buzzer 24V AC/DC 80 db buzzer 230V AC/DC

XB5KSB XB5KSM

Ifl›kl› acil durdurma (Bas/Çek) LED’li kafa 24 V DC kontak blo¤u 230-240V AC kontak blo¤u

ZB5AT8643M ZB5AW0B15 ZB5AW0M15

Kafalar XB5-AV6 serisi sinyal lambas› için kafa (1) XB5-AA yayl› butonlar için kafa (1) XB5-AD 2 konumlu, yayl›, mandal buton için kafa XB5-AJ 2 konumlu yayl›, uzun, mandall› buton için kafa Gövdeler XB5-AV6 serisi sinyal lambas› için gövde Butonlar ve mandal butonlar için 1NA kontakl› gövde Butonlar ve mandal butonlar için 1NK kontakl› gövde

16,80 17,40 31,10

C C C

ZB5-AV0• ZB5-AA• ZB5-AD4 ZB5-AJ4

3,60 3,00 7,50 9,10

C C C C

ZB5-AV6 ZB5-AZ101 ZB5-AZ102

4,70 5,40 5,40

C A C

(1) •’l› yeri renk kodu ile doldurunuz. Örnek: ZB5-AA6 mavi, yayl›, çift yal›t›ml› buton kafas›d›r. Renk kodu: 1=beyaz, 2=siyah (butonlar için), 3=yeflil, 4=k›rm›z›, 5=sar›, 6=mavi, 7=fleffaf (do¤rudan beslemeli siyah lambalar› için), 8=gri (yayl› butonlar için). Her bir buton kafas›na en çok 9 kontak blo¤u tak›labilir. ZB5-AZ

Harmony Stil 4 ve Stil 5 22 mm çapl› kumanda butonlar› ve sinyal lambalar› Ortak aksesuarlar

ZB5-AZ905

ZBE-102

Kontak bloklar›

Uygulama 1NA 1NK

ZBE-101 ZBE-102

3,80 3,80

5 5

A A

Etiket tutucu, ince Etiket tutucu, kafa ile ayn› seviyede ZBZ-33 ve ZBZ35 için destek plakas› ve fleffaf koruyucu ile, 40 adet bofl etiketli sayfa.

ZBZ-33 ZBZ-35 ZBY-5100

1,50 1,50 3,50

10 10 10

A A A

Kafalar için 66 adet bofl, kendili¤inden yap›flan, yuvarlak etiketli sayfa

ZBY-1101

3,10

10

C

Ø 60 mm acil durdurma etiketi, Sar› zeminli

Yaz›s›z Emergency Stop

ZBY-9101 ZBY-9330

2,30 3,90

10 10

C A

Ø 90 mm acil durdurma etiketi, Sar› zeminli

Yaz›s›z Emergency Stop

ZBY-8101 ZBY-8330

2,30 3,90

10 10

C A

ZB5-AZ905

13,40

XB5 için s›kma aparat›

C

Not: Etiketleme program›m›z internet sitemizden elde edilebilir.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

25

14 Mart 2012


®

ed tect Pro

Harmony Stil 6 16 mm çapl› XB6 Kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›, IP65

Tip

Kafa tipi

Kontak düzeni

Renk

Referans

Fiyat (TL)

Dikdörtgen

1NA 1NA 1NK 1NK

Beyaz Yeflil Siyah K›rm›z›

Minimum sip. adedi

Teslim süresi

XB6-DA11B XB6-DA31B XB6-DA22B XB6-DA42B

15,10 15,10 15,10 15,10

C A C C

Ifl›kl› buton, yayl› (Dahili “Korumal› LED”li 12...24 V AC/DC beslemeli) (1) Dikdörtgen 1NA Beyaz 1NA Yeflil 1NK K›rm›z› Kare 1NA Beyaz 1NA Yeflil 1NK K›rm›z› Daire 1NA Beyaz 1NA Yeflil 1NK K›rm›z›

XB6-DW1B1B XB6-DW3B1B XB6-DW4B2B XB6-CW1B1B XB6-CW3B1B XB6-CW4B2B XB6-AW1B1B XB6-AW3B1B XB6-AW4B2B

28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

A A A C A C C A C

Ifl›kl› buton, kal›c› (Dahili “Korumal› LED”li 12...24 V AC/DC beslemeli) (1) Dikdörtgen 1NA+1NK Beyaz 1NA Yeflil 1NK K›rm›z› Kare 1NA+1NK Beyaz 1NA Yeflil 1NK K›rm›z› Daire 1NA+1NK Beyaz 1NA Yeflil 1NK K›rm›z›

XB6-DF1B5B XB6-DF3B1B XB6-DF4B2B XB6-CF1B5B XB6-CF3B1B XB6-CF4B2B XB6-AF1B5B XB6-AF3B1B XB6-AF4B2B

33,60 29,00 29,00 33,60 29,00 29,00 33,60 29,00 29,00

C A A C C C C A C

Yayl› buton

XB6-DA

XB6-AW

XB6-DD

XB6-DG

XB6-CV

Konum (2)

Siyah mandal buton Dikdörtgen 2 konumlu, kal›c› 3 konumlu, kal›c›

1NA 1NA+1NK

XB6-DD221B XB6-DD235B

27,10 32,70

A A

Kilitli buton Dikdörtgen 2 konumlu, anahtarl› 3 konumlu, anahtarl›

1NA+1NK 1NA+1NK

XB6-DGC5B XB6-DGH5B

57,00 57,00

C C

Sinyal lambas› (Dahili “Korumal› LED”li 12...24V AC/DC beslemeli) (1) Dikdörtgen Beyaz Yeflil K›rm›z› Sar› Kare Beyaz Yeflil K›rm›z› Sar› Daire Beyaz Yeflil K›rm›z› Sar›

XB6-DV1BB XB6-DV3BB XB6-DV4BB XB6-DV5BB XB6-CV1BB XB6-CV3BB XB6-CV4BB XB6-CV5BB XB6-AV1BB XB6-AV3BB XB6-AV4BB XB6-AV5BB

18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70

C A A C C C C C C A A A

30 mm mantar kafal› k›rm›z› acil durdurma butonlar› 1NA+1NK 1NA+1NK

XB6-AS8349B XB6-AS9349B

35,10 64,40

A C

ZB6-Y7001 ZB6-Y7330

2,70 3,50

C C

ZB6-E1B ZB6-E2B

4,50 4,50

10 10

A A

ZB6-Y004

1,20

100

C

XB6-AS8

XB6-AS9

Çevir-Çek Kilitli

Ø45 mm yuvarlak sar› etiket (acil durdurma butonlar› için) Yaz›s›z Emergency Stop Ek kontak blo¤u 1NA 1NK Difli faston konnektör (1) LED’in servis ömrü yaklafl›k 10 y›ld›r. (2) simgesi kilidin geri çekilebilme konumunu gösterir,

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

26

: 2 konumlu, kal›c›.

: 3 konumlu, kal›c›.

14 Mart 2012


Harmony Stil 7 22 mm çapl› XB7P Monoblok plastik kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›

Tip

Kontak düzeni

Renk

Referans

Fiyat (TL)

Minimum sip. adedi

Teslim süresi

1NA 1NA 1NK A/K A/K A/K

Siyah Yeflil K›rm›z› Siyah Yeflil K›rm›z›

XB7EA21P XB7EA31P XB7EA42P XB7EA25P XB7EA35P XB7EA45P

4,70 4,70 4,70 6,10 6,10 6,10

10 10 10 10 10 10

A A A A A A

1NA A/K 1NA A/K

Siyah Siyah Yeflil Yeflil

XB7EH21P XB7EH25P XB7EH31P XB7EH35P

5,90 7,90 5,90 7,90

10 10 10 10

A A A A

1NK 1NK

K›rm›z› K›rm›z›

XB7ES142P XB7ES542P

20,40 10,20

10 10

C A

1NA 1NA 1NA

Yeflil K›rm›z› Sar›

XB7EW3361P XB7EW3461P XB7EW3561P

9,90 9,90 9,90

10 10 10

A C C

Dahili korumal›, LED’li 24V AC/DC

1NA 1NK 1NA

Yeflil K›rm›z› Sar›

XB7EW33B1P XB7EW34B2P XB7EW35B1P

12,40 12,40 12,40

10 10 10

C C C

Dahili korumal›, LED’li 230V AC

1NA 1NK 1NA

Yeflil K›rm›z› Sar›

XB7EW33M1P XB7EW34M2P XB7EW35M1P

14,80 14,80 14,80

10 10 10

A C C

Yayl› butonlar

XB7-EA••P

Kal›c› butonlar

XB7-ES••P

Acil butonlar 40 mm mantar kafal› anahtarl› 40 mm mantar kafal› kal›c› Ifl›kl› yayl› butonlar Maks. 250V Direkt beslemeli (Ampülsüz)

XB7-ED••P

Siyah mandal Buton 2 konumlu kal›c› 3 konumlu kal›c›

1NA 2NA

XB7ED21P XB7ED33P

7,40 10,60

10 10

A A

Kilitli butonlar 2 konumlu anahtarl› 3 konumlu anahtarl›

1NA 2NA

XB7EG21P XB7EG33P

20,10 24,30

10 10

C C

Sinyal lambalar› 250 V kadar direkt beslemeli (Ampulsüz) Yeflil K›rm›z› Sar› Mavi fieffaf Beyaz

XB7EV63P XB7EV64P XB7EV65P XB7EV66P XB7EV67P

3,90 3,90 3,90 3,90 3,90

10 10 10 10 10

A A A C A

Sinyal lambalar› 250 V kadar direkt beslemeli, 130 V ampul için (Ampulsüz) Yeflil K›rm›z› Sar› Mavi fieffaf Beyaz

XB7EV730P XB7EV740P XB7EV750P XB7EV760P XB7EV770P

3,90 3,90 3,90 3,90 3,90

10 10 10 10 10

C C C C C

XB7EV03BP XB7EV04BP XB7EV05BP XB7EV06BP XB7EV07BP XB7EV08BP XB7EV03MP XB7EV04MP XB7EV05MP XB7EV06MP XB7EV07MP XB7EV08MP

4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

A A A C C C A A A A C C

DL1-CE024 DL1-CE130 DL1-CF220

2,30 4,90 4,90

20 20 20

A C A

XB7-ED••P

XB7-EW••P

XB7-EW••P

LED’li sinyal lambalar› Dahili korumal›, LED’li, 24V AC/DC beslemeli

Yeflil K›rm›z› Sar› Mavi fieffaf-Beyaz Turuncu Yeflil K›rm›z› Sar› Mavi fieffaf Beyaz Turuncu

Dahili korumal›, LED’li, 230V AC beslemeli XB7-EV••P

Ampul XB4, XB5, XB7 serisi için XB4, XB5, XB7 serisi için XB4, XB5 serisi için

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

24 V, akkor flamanl› 130 V, akkor flamanl› 220 V, neon

27

14 Mart 2012


Harmony Stil 9 30 mm çapl›, kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›

Tip

9001-KR1BH13

9001-KS11FBH13

9001-KP7•9

Kontak düzeni

Renk

Referans

Fiyat (TL)

Yayl› buton

1A/K 1A/K 1A/K

Yeflil K›rm›z› Siyah

9001-KR1GH13 9001-KR1RH13 9001-KR1BH13

49,20 49,20 49,20

C C C

35 mm mantar kafal› yayl›

1A/K 1A/K

K›rm›z› Siyah

9001-KR24RH13 9001-KR24BH13

84,00 84,00

C C

Siyah Siyah

9001-KS11FB (3) 9001-KS43FB (4)

74,80 88,00

C C

Siyah Siyah

9001-KS11K1R (3) 9001-KS43K5R (4)

110,00 133,00

C C

Siyah Siyah

9001-KA1 9001-KA2

23,60 17,50

C C

Yeflil K›rm›z› Sar› Mavi Yeflil K›rm›z› Sar›

9001-KP7G9 9001-KP7R9 9001-KP7A9 9001-KP7L9 9001-KP35LGG9 9001-KP35LRR9 9001-KP35LYA9

42,70 42,70 42,70 42,70 66,00 66,00 66,00

C C C C C C C

Mandal buton (Kontakları ayrı satılır) 2 konumlu, kal›c›, 1A/K 3 konumlu, kal›c›, 1A/K Kilitli buton (Kontakları ayrı satılır) 2 konumlu, kal›c›, 1A/K 3 konumlu, kal›c›, 1A/K Kontak 3 konumlu, kal›c›, 1A/K 2 konumlu, kal›c›, 1A/K Sinyal lambas› 230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul 230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul 230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul 230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul 24 V DC direkt beslemeli, dahili LED’li 24 V DC direkt beslemeli, dahili LED’li 24 V DC direkt beslemeli, dahili LED’li

Minimum sip. adedi

Biometrik buton (parmak izi ile anahtarlama), PNP (22 mm çap, 200 parmak izi kayd›, IP65) XB5-S•B••••

Çift konumlu (Bistable) (1) Çift konumlu (Bistable) Pulse açma (Monostable) (1) Pulse açma (Monostable)

2 m kablolu M12 konnektörlü 2 m kablolu M12 konnektörlü

XB5-S1B2L2 XB5-S1B2M12 XB5-S2B2L2 XB5-S2B2M12

720,00 720,00 720,00 720,00

C C C C

XD4-PA12 XD4-PA22 XD4-PA14 XD4-PA24 XD5-PA12 XD5-PA22 XD5-PA14 XD5-PA24

77,20 77,20 112,00 112,00 53,60 53,60 74,40 74,40

A A A A C A C C

Tek h›zl› motorlarda kumanda devreleri için buton say›s› 2 mekanik kilitlemeli, butonlar› k›l›fl› NA 2 mekanik kilitlemeli NA 4 mekanik kilitlemeli NA 6 mekanik kilitlemeli NA 8 mekanik kilitlemeli NA

XAC-A211 XAC-A271 XAC-A471 XAC-A671 XAC-A871

105,00 103,00 132,00 184,00 200,00

C A A A A

Ç‹ft h›zl› motorlarda kumanda devreleri için buton say›s› (2) 2 mekanik kilitlemeli NA 4 mekanik kilitlemeli NA 6 mekanik kilitlemeli NA 8 mekanik kilitlemeli NA

XAC-A291 XAC-A491 XAC-A691 XAC-A891

128,00 158,00 205,00 223,00

A A A A

XAC-A9411 XAC-A9412 ZB2-BE101 ZB2-BE102 XEN-G1191 XAC-A982 XAC-A009

5,80 5,80 4,20 4,20 31,10 13,90 7,10

Joystik kontrol (22 mm çap) Harmony Stil 4

2 yönlü 4 yönlü

Harmony Stil 5

2 yönlü 4 yönlü

XD4-PA

Konum NA NA NA NA NA NA NA NA

Kal›c› Yayl› Kal›c› Yayl› Kal›c› Yayl› Kal›c› Yayl›

Standart vinç kumanda kutular›

Yedek parça Kumanda butonu kafas› XAC-A•••

Teslim süresi

Beyaz Siyah

Kontak blo¤u

1NA 1NK 2 kademeli kontak blo¤u, gecikmeli (NA+NK) + NA Tabandan montajl› üniteler için koruma kapa¤› Mekanik kilit

10 10 10 10

A A A A A A C

(1) Bistable: Okumadan sonra kontak kal›c› olarak konumu de¤ifltirir. Monostable: Okumadan sonra kontak geçici olarak konum de¤ifltirir. (2) Çift h›zl› motorlar›n kumandas›nda kullan›lacak 6 ve daha fazla say›da butonlu kutu için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30. (3) Kontak olarak 9001KA2 seçilmelidir. (4) Kontak olarak 9001KA1 seçilmelidir.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

28

14 Mart 2012


®

ed tect Pro

Harmony XAL serisi 22 mm çapl› çift yal›t›ml› kumanda kutular›, IP65

Tip

XAL-D102

Kontak düzeni

Renk

Buton üstünde iflaret

Dolu kutular, Harmony Stil 5 Start veya Stop fonksiyonlu Etiket tutucusuz Yayl› start butonu Yayl› start butonu Yayl› stop butonu Yayl› stop butonu

1NA 1NA 1NK 1NK

Yeflil Yeflil K›rm›z› K›rm›z›

I Start O Stop

Etiket tutuculu Yayl› start butonu Yayl› stop butonu

1NA 1NK

Yeflil K›rm›z›

1NA 1NK 1NA 1NK 1NA 1NK

Yeflil K›rm›z› Yeflil K›rm›z› Yeflil K›rm›z›

1NA 1NK 1NA 1NA

Yeflil K›rm›z›

Start - Stop fonksiyonlu Etiket tutucusuz Yayl› start + stop butonu XAL-D213

Yayl› start + stop butonu Yayl› start + stop butonu + sinyal lambas›

Etiket tutuculu Yayl› start + stop butonu 2 konumlu siyah mandal buton 2 konumlu kilitli buton

XAL-D363M

XAL-D211H29

XAL-K174

Referans

Fiyat (TL)

XAL-D102 XAL-D103 XAL-D112 XAL-D114

26,80 26,80 26,80 26,80

C C C C

XAL-D101H29 XAL-D111H29

26,80 26,80

A C

XAL-D213

40,30

C

XAL-D215

40,30

C

XAL-D363M (1)

60,80

A

XAL-D211H29

40,30

A

XAL-D134 XAL-D144

44,40 29,20

C C

XAL-K174 XAL-K174F XAL-K174E XAL-K184 XAL-K184F XAL-K184E

46,70 53,80 53,80 46,70 53,80 53,80

A C C C C C

XAL-K1741H29

46,70

A

XAL-E1011 XAL-E1112 XAL-E1341 XAL-EK1701 XAL-E2011

16,30 16,30 17,50 21,20 25,60

C C C C C

Bofl delik say›s› 1 2 3 4 5 1

XAL-D01 XAL-D02 XAL-D03 XAL-D04 XAL-D05 XAL-K01

20,70 29,60 42,70 63,60 77,00 34,70

A A A C C C

1 2 3

XAL-E1 XAL-E2 XAL-E3

12,50 17,90 21,30

C C C

Start Stop

I O Start Stop I O Start Stop O-I O-I

Acil durdurma fonksiyonlu Etiket tutucusuz, Ø40 mantar kafal› acil durdurma butonu Çevir-çek 1NK Çevir-çek 2NK Çevir-çek 1NA + 1NK Kilitli 1NK Kilitli 2NK Kilitli 1NA + 1NK Etiket tutuculu, Ø40 mantar kafal› acil durdurma butonu Çevir-çek 1NK Dolu kutular, Harmony Stil 7 Etiket tutucusuz Yayl› start butonu Yayl› stop butonu 2 konumlu siyah mandal buton Ø40 mantar kafa, çevir-çek buton Yayl› start + stop butonu

Bofl kutular Harmony Stil 5 Aç›k gri taban, koyu gri kapak

Aç›k gri taban, sar› kapak

1NA 1NK 1NA 1NK 1NA 1NK

Yeflil K›rm›z›

Yeflil K›rm›z›

Harmony Stil 7 Aç›k gri taban, aç›k gri kapak XAL-D02

Etiket bilgisi

Emergency Stop

Minimum sip. adedi

Teslim süresi

XAL - aksesuarlar Kontak bloklar› (Harmony Stil 5 kutular› için) (2) Kutunun arka taban›na montaj için 1NA 1NK

ZEN-L1111 ZEN-L1121

5,00 5,00

5 5

A A

(1) 1 adet korumal› LED, k›rm›z›, 230 V AC beslemeli sinyal lambas› dahildir. (2) Her bir buton kafas› için en çok 3 kontak blo¤u tak›labilir. XAL-E2011

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

29

14 Mart 2012


XVB-Ifl›kl› kolonlar ve fenerler, 70 mm IP65

Tip

Renk

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

Yeflil, K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz Sar›

XVBC33 XVBC34 XVBC35 XVBC36 XVBC37 XVBC38

32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70

A A A C C C

Flaflör tip 24V AC/DC, 24-48V DC, ampülsüz

Yeflil, K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz Sarı

XVBC4B3 XVBC4B4 XVBC4B5 XVBC4B6 XVBC4B7 XVBC4B8

99,20 99,20 99,20 99,20 99,20 99,20

A A C C C C

Flaflör tip 48-230V AC, ampülsüz

Yeflil, K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz Sarı

XVBC4M3 XVBC4M4 XVBC4M5 XVBC4M6 XVBC4M7 XVBC4M8

105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00

C A C C C C

Kal›c› ›fl›kl› 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz Sar›

XVBC2B3 XVBC2B4 XVBC2B5 XVBC2B6 XVBC2B7 XVBC2B8

65,90 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90

A A C C C C

Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, dahili korumal› LED’li

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz Sar›

XVBC2M3 XVBC2M4 XVBC2M5 XVBC2M6 XVBC2M7 XVBC2M8

71,40 71,40 71,40 71,40 71,40 71,40

C C C C C C

Flaflör tip 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li (1)

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz Sar›

XVBC5B3 XVBC5B4 XVBC5B5 XVBC5B6 XVBC5B7 XVBC5B8

107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00

C A C C C C

Çakar 24V AC/DC, deflarj tüplü, 10 joule (1)

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz Sar›

XVBC8B3 XVBC8B4 XVBC8B5 XVBC8B6 XVBC8B7 XVBC8B8

230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00

C C C C C C

Kornalar 90dB korna 12-48V 90dB korna 120-230 V

XVBC9B XVBC9M

119,00 183,00

A A

XVV ba¤lant› elemanlar› ve aksesuarlar› Taban + üst kapak 80mm dikey sabitleme parcas›, taban ünitesi ya da tüp için

XVBC21 XVBZ02

38,30 27,50

A A

Dikey sabitleme parças›, taban ünitesi ya da tüp + XVBZ02 için Montaj tüpü gizleme aparat›

XVB-C12 XVB-C020

28,60 17,40

C C

XVB ›fl›kl› kolonlar Kal›c› ›fl›kl› maks. 250V AC, ampülsüz

XVB-C21

XVB-C4

(1) 230 V AC tipleri için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

30

14 Mart 2012


XVB-Ifl›kl› kolonlar ve fenerler, 70 mm IP65

Tip

Renk

Referans

Fiyat (TL)

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz Sar›

XVBL33 XVBL34 XVBL35 XVBL36 XVBL37 XVBL38

70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40

C A C C C C

Kal›c› ›fl›kl› 24V DC, dahili korumal› LED’li

Yeflil K›rmz› Turuncu Mavi Renksiz Sar›

XVBL0B3 XVBL0B4 XVBL0B5 XVBL0B6 XVBL0B7 XVBL0B8

140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

C C C C C C

Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, dahili korumal› LED’li

Yeflil K›rmz› Turuncu Mavi Renksiz Sar›

XVBL0M3 XVBL0M4 XVBL0M5 XVBL0M6 XVBL0M7 XVBL0M8

145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00

C C C C C C

Flaflör tip 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li (2)

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz Sar›

XVBL1B3 XVBL1B4 XVBL1B5 XVBL1B6 XVBL1B7 XVBL1B8

225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00

C C C C C C

Çakar 24 V AC/DC, deflarj tüplü, 10 joule (2)

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz Sar›

XVBL8B3 XVBL8B4 XVBL8B5 XVBL8B6 XVBL8B7 XVBL8B8

307,00 307,00 307,00 307,00 307,00 307,00

C C C C C C

beyaz beyaz

DL1BLB DL1BLM DL1BDB• (1) DL1BDM• (1)

XVB Fenerler 70mm Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, ampulsüz

XVB-L

Lamba 24V Lamba 230V LED 24V LED 230V

XVR-12•••

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi 24 V 230 V

XVD-LS için ampul

XVS

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

10 10

Teslim süresi

A C C C

(1) •’l› yeri renk kodu ile doldurunuz. Renk kodu için 3= yeflil, 1= beyaz, 4=, k›rm›z›, 5= turuncu, 6= mavi, 8= sar›. (2) 230 V AC tipleri Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z .444 30 30. XVD-LS minyatür fenerler (45 mm çap) Kal›c› ›fl›kl› 250 V maksimum, ampulsüz

XVR-13•••

7,20 7,90 80,80 80,80

Minimum sip. adedi

XVD-LS33 XVD-LS34 XVD-LS35 XVD-LS36 DL1-BEBS DL1-BEMS

52,40 52,40 52,40 52,40 5,30 5,70

10 10

C C C C C C

XVR-Döner aynal› lambalar , uzun mesafe sinyalizasyon için 24 V AC/DC Ø120, buzzer’s›z, IP23 K›rm›z› Turuncu Yeflil Mavi 24 V AC/DC Ø120, buzzer’l›, IP23 K›rm›z› Turuncu Yeflil Mavi 24 V AC/DC Ø130, buzzer’s›z, IP66/67 K›rm›z› Turuncu 230 V AC/DC Ø130, buzzer’s›z, IP66/67 K›rm›z› Turuncu

XVR-12B04 XVR-12B05 XVR-12B03 XVR-12B06 XVR-12B04S XVR-12B05S XVR-12B03S XVR-12B06S XVR-13B04L XVR-13B05L XVR-13M04L XVR-13M05L

162,00 162,00 162,00 162,00 195,00 195,00 195,00 195,00 225,00 225,00 263,00 263,00

C C C C C C C C C C C C

XVS-Sirenler, Uzun mesafe sinyalizasyon için 106 dB 24 AC/DC 230 V AC

XVS-10BMW XVS-10MMW

200,00 232,00

A A

1/2 ton 1/2 ton

31

14 Mart 2012


XVE-Ifl›kl› kolonlar ve fenerler

Tip

Renk

Referans

Fiyat (TL)

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz

XVEC33 XVEC34 XVEC35 XVEC36 XVEC37

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

A A C C C

Kal›c› ›fl›kl› 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz

XVEC2B3 XVEC2B4 XVEC2B5 XVEC2B6 XVEC2B7

44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

A A C C C

Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, dahili korumal› LED’li

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz

XVEC2M3 XVEC2M4 XVEC2M5 XVEC2M6 XVEC2M7

46,00 46,00 46,00 46,00 46,00

A A C C C

Flaflör tip 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz

XVEC5B3 XVEC5B4 XVEC5B5 XVEC5B6 XVEC5B7

72,00 72,00 72,00 72,00 72,00

C A C C C

Flaflör tip 240V AC, dahili korumal› LED’li

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz

XVEC5M3 XVEC5M4 XVEC5M5 XVEC5M6 XVEC5M7

73,60 73,60 73,60 73,60 73,60

C A C C C

XVEC9B XVEC9M

98,40 133,00

A C

Siyah Siyah Siyah Siyah

XVEC21 XVEC21P XVEZ13 XVDC02

33,60 38,40 6,80 10,40

A C A A

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz

XVEL33 XVEL34 XVEL35 XVEL36 XVEL37

54,40 54,40 54,40 54,40 54,40

C C C C C

Kal›c› ›fl›kl› 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz

XVEL2B3 XVEL2B4 XVEL2B5 XVEL2B6 XVEL2B7

112,00 112,00 112,00 112,00 112,00

C C C C C

Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, dahili korumal› LED’li

Yeflil K›rm›z› Turuncu Mavi Renksiz

XVEL2M3 XVEL2M4 XVEL2M5 XVEL2M6 XVEL2M7

116,00 116,00 116,00 116,00 116,00

C C C C C

XVE Ifl›kl› Kolonlar Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, ampulsüz

XVE-C•

XVE-C•

XVE-C21P Kornalar Korna 85 db 24V DC Korna 85 db 240V AC XVE ba¤lant› elemanlar› ve aksesuarlar› Taban + üst kapak Taban + üst kapak IP54 Montaj aya¤› 20mm Montaj aya¤› 100mm XVE Fenerler Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, ampülsüz XVE-L•

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

32

Minimum sip. adedi

Teslim süresi

14 Mart 2012


K1/ K2 - K10 - K30...K150 Pako flalterler 10A-150A

Tip

Termik ak›m› Ith (AC1) (A)

0-1 açma-kapama flalterleri Monofaze 1x (0-1)

20 20 20

A A A C C C C A A C C C C C C

12 20 12 20 12 20

K1B002QLH K2B002QLH K1C003QLH K2C003QLH K1D004QLH K2D004QLH

24,00 27,00 25,50 35,00 30,00 42,00

C C C C C C

12 20

K1C003NLH K2C003NLH

26,00 35,00

C C

K1B001ULH K2B001ULH K30B001UP K1D002ULH K2D002ULH K30D002UP K1F003ULH K2F003ULH K30F003UP K50F003UP K63F003UP K2H004ULH

22,00 25,00 38,00 31,00 35,00 50,00 37,00 43,00 70,00 98,00 120,00 55,00

10

Trifaze nötrlü 4x (2-0-1)

12 20 32 12 20 32 12 20 32 50 63 20

A A C A C C C C C C C C

Ölçü komütatörleri Voltmetre Komütatörü, 7 poz (LL-0-LN) Voltmetre komütatörü, 4 poz (0-LL) Ampermetre komütatörü (0-1-2-3)

12 12 12

K1F027MLH K1D024MLH K1F003MLH

42,00 31,00 50,00

10

A A A

Trifaze 3x (0-1)

Kademeli flalterler Monofaze (s›f›rl›) 2 kademeli

4 kademeli Monofaze (s›f›rs›z) 3 kademeli (1-2-3) K10B002ACH Kutup de¤ifltirici flalterler Monofaze 1x (2-0-1)

‹ki fazl› 2x (2-0-1)

Trifaze 3x (2-0-1) K30E003WP

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

Teslim süresi

20,50 20,50 22,00 24,00 24,00 25,50 29,00 28,50 31,00 50,00 72,00 80,00 165,00 30,00 35,00

3 kademeli

K50H001YP

Minimum sip. adedi

K10A001ACH K1A001ALH K2A001ALH K10B002ACH K1B002ALH K2B002ALH K10C003ACH K1C003ALH K2C003ALH K30C003AP K50C003AP K63C003AP K115C003AP K1D004ALH K2D004ALH

Trifaze nötrlü 4x (0-1)

K10B001UCH

Fiyat (TL)

10 12 20 10 12 20 10 12 20 32 50 63 115 12 20

‹ki fazl› 2x (0-1) K1-K2

Referans

20 20

(1) Farkl› amperaj de¤erli ve özellikli di¤er bütün Pako flalter ürünlerimiz için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.

33

14 Mart 2012


OsiSense Algılama Ürünleri

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

34

14 Mart 2012


Osisense XU Fotoelektrik Sensörler

Tip

Alg›lama mesafesi

Ç›k›fl fonksiyonu

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

0.1 m 0.1 m 0.1 m 0.1 m

PNP - NA NPN - NA PNP - NA NPN - NA

XUB-4BPANL2 XUB-4BNANL2 XUB-4BPANM12 XUB-4BNANM12

92,00 92,00 92,00 92,00

A C A C

Osisense XU, Dizayn 18 metal fotoelektrik sensörler 12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll› Cisimden yans›mal› 2 m kablolu 2 m kablolu M12 konnektörlü M12 konnektörlü Cisimden yans›mal› (Hassasiyet ayarl›)

2 m kablolu 2 m kablolu M12 konnektörlü M12 konnektörlü

0.6 m 0.6 m 0.6 m 0.6 m

PNP - NA NPN - NA PNP - NA NPN - NA

XUB-5BPANL2 XUB-5BNANL2 XUB-5BPANM12 XUB-5BNANM12

98,00 98,00 98,00 98,00

A C A C

Reflektörlü (1)

2 m kablolu 2 m kablolu M12 konnektörlü M12 konnektörlü Reflektör

4m 4m 4m 4m 50x50 mm

PNP - NA NPN - NA PNP - NA NPN - NA

XUB-1BPANL2 XUB-1BNANL2 XUB-1BPANM12 XUB-1BNANM12 XUZ-C50

94,00 94,00 94,00 94,00 14,00

A C A C A

Polarize reflektörlü (1)

2 m kablolu 2 m kablolu M12 konnektörlü M12 konnektörlü Reflektör

2m 2m 2m 2m 50x50 mm

PNP - NA NPN - NA PNP - NA NPN - NA

XUB-9BPANL2 XUB-9BNANL2 XUB-9BPANM12 XUB-9BNANM12 XUZ-C50

103,00 103,00 103,00 103,00 14,00

A C A C A

Karfl›l›kl› (2) Karfl›l›kl› (2)

2 m kablolu M12 konnektörlü 2 m kablolu 2 m kablolu M12 konnektörlü M12 konnektörlü

verici verici 15 m al›c› 15 m al›c› 15 m al›c› 15 m al›c›

PNP - NA NPN - NA PNP - NA NPN - NA

XUB-2BKSNL2T XUB-2BKSNM12T XUB-2BPANL2R XUB-2BNANL2R XUB-2BPANM12R XUB-2BNANM12R

55,00 55,00 86,00 86,00 86,00 86,00

A A A C A C

Polarize reflektörlü, 50x50 mm reflektör dahil

2 m kablolu 2 m kablolu

2m 2m

NA NK

XU9-M18MA230 XU9-M18MB230

240,00 240,00

A C

Karfl›l›kl›, al›c› + verici,

2 m kablolu 2 m kablolu

15 m 15 m

NA NK

XU2-M18MA230 XU2-M18MB230

328,00 328,00

A C

Cisimden yans›mal›,

2 m kablolu 2 m kablolu

40 cm 40 cm

NA NK

XU5-M18MA230 XU5-M18MB230

207,00 207,00

A C

Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›

2 m kablolu 2 m kablolu

12 cm 12 cm

NA NK

XU8-M18MA230 XU8-M18MB230

216,00 216,00

A C

XUB-4BPANL2

20-264 V AC/DC beslemeli, 2-telli, hassasiyet ayarl›

XU9-M18MA230

(1) Reflektörlü sistem için, referansa reflektör dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir. (2) Karfl›l›kl› sistem için, referansa verici k›s›m dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir. (3) XUB serisi ürünlerin PNP ve NPN için NK modelleri için referans sonunda bulunan A yerine B ile de¤ifltiriniz. Örnek; XUB4BPANL2 ‹ XUB4BPBNL2.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

35

14 Mart 2012


Osisense XU Fotoelektrik Sensörler

Tip

Alg›lama mesafesi

Ç›k›fl fonksiyonu

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

PNP - NA NPN - NA PNP - NA NPN - NA

XUB-4APANL2 XUB-4ANANL2 XUB-4APANM12 XUB-4ANANM12

76,00 76,00 76,00 76,00

A C A C

Osisense XU, Dizayn 18 plastik fotoelektrik sensörler 12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll› Cisimden yans›mal› 2 m kablolu 0.1 m 2 m kablolu 0.1 m M12 konnektörlü 0.1 m M12 konnektörlü 0.1 m

XUB-4APANL2

Cisimden yans›mal› (Hassasiyet ayarl›)

2 m kablolu 2 m kablolu M12 konnektörlü M12 konnektörlü

0.6 m 0.6 m 0.6 m 0.6 m

PNP - NA NPN - NA PNP - NA NPN - NA

XUB-5APANL2 XUB-5ANANL2 XUB-5APANM12 XUB-5ANANM12

85,00 85,00 85,00 85,00

A C A C

Reflektörlü (1)

2 m kablolu 2 m kablolu M12 konnektörlü M12 konnektörlü Reflektör

4m 4m 4m 4m 50x50 mm

PNP - NA NPN - NA PNP - NA NPN - NA

XUB-1APANL2 XUB-1ANANL2 XUB-1APANM12 XUB-1ANANM12 XUZ-C50

76,00 76,00 76,00 76,00 14,00

A C A C A

Polarize reflektörlü (1)

2 m kablolu 2 m kablolu M12 konnektörlü M12 konnektörlü Reflektör

2m 2m 2m 2m 50x50 mm

PNP - NA NPN - NA PNP - NA NPN - NA

XUB-9APANL2 XUB-9ANANL2 XUB-9APANM12 XUB-9ANANM12 XUZ-C50

84,00 84,00 84,00 84,00 14,00

A C A C A

Karfl›l›kl› (2) Karfl›l›kl› (2)

2 m kablolu M12 konnektörlü 2 m kablolu 2 m kablolu M12 konnektörlü M12 konnektörlü

verici verici 15 m al›c› 15 m al›c› 15 m al›c› 15 m al›c›

PNP - NA NPN - NA PNP - NA NPN - NA

XUB-2AKSNL2T XUB-2AKSNM12T XUB-2APANL2R XUB-2ANANL2R XUB-2APANM12R XUB-2ANANM12R

48,00 48,00 72,00 72,00 72,00 72,00

A A A C A C

PNP - NA / NK NPN - NA / NK PNP - NA / NK NPN - NA / NK

XUM-5APCNL2 XUM-5ANCNL2 XUM-5APCNM8 XUM-5ANCNM8

90,00 90,00 90,00 90,00

A C A C

PNP - NA / NK NPN - NA / NK PNP - NA / NK NPN - NA / NK

XUM-9APCNL2 XUM-9ANCNL2 XUM-9APCNM8 XUM-9ANCNM8

98,00 98,00 98,00 98,00

A C A C

XUZ-C50

14,00

A

XUM-2AKCNL2T XUM-2AKCNM12T XUM-2APCNL2R XUM-2ANCNL2R XUM-2APCNM8R XUM-2ANCNM8R

54,00 54,00 80,00 80,00 80,00 80,00

A A A C A C

Osisense XU, minyatür dizayn fotoelektrik sensörler 12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll› Cisimden yans›mal› 2 m kablolu 1m 2 m kablolu 1m M8 konnektörlü 1m M8 konnektörlü 1m Polarize reflektörlü (1)

2 m kablolu 2 m kablolu M8 konnektörlü M8 konnektörlü

Reflektör

50 x 50 mm

Karfl›l›kl› (2) Karfl›l›kl› (2)

2 m kablolu M12 konnektörlü 2 m kablolu 2 m kablolu M8 konnektörlü M8 konnektörlü

XUM-5APCNL2

5m 5m 5m 5m

verici verici 30 m al›c› 30 m al›c› 30 m al›c› 30 m al›c›

PNP - NA / NK NPN - NA / NK PNP - NA / NK NPN - NA / NK

(1) Reflektörlü sistem için, referansa reflektör dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir. (2) Karfl›l›kl› sistem için, referansa verici k›s›m dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir. (3) XUB serisi ürünlerin PNP ve NPN için NK modelleri için referans sonunda bulunan A yerine B ile de¤ifltiriniz. Örnek; XUB4APANL2 ‹ XUB4APBNL2.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

36

14 Mart 2012


Osisense XU Fotoelektrik Sensörler

Tip

Alg›lama mesafesi

Ç›k›fl fonksiyonu

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

Osisense XU, kompakt dizayn 50 x 50 mm fotoelektrik sensörler 12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli Cisimden yans›mal› 2 m kablolu 2 m kablolu M12 konnektörlü M12 konnektörlü

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

PNP - NA NPN - NA PNP - NA NPN - NA

XUK-5APANL2 XUK-5ANANL2 XUK-5APANM12 XUK-5ANANM12

130,00 130,00 130,00 130,00

A C A C

Reflektörlü (1)

2 m kablolu 2 m kablolu M12 konnektörlü M12 konnektörlü

9m 9m 9m 9m

PNP - NA NPN - NA PNP - NA NPN - NA

XUK-1APANL2 XUK-1ANANL2 XUK-1APANM12 XUK-1ANANM12

124,00 124,00 124,00 124,00

A C A C

Reflektörlü (Polarize) (1)

2 m kablolu 2 m kablolu M12 konnektörlü M12 konnektörlü Reflektör

5m 5m 5m 5m 50x50 mm

PNP - NA NPN - NA PNP - NA NPN - NA -

XUK-9APANL2 XUK-9ANANL2 XUK-9APANM12 XUK-9ANANM12 XUZ-C50

138,00 138,00 138,00 138,00 14,00

A C A C A

Karfl›l›kl› (2) Karfl›l›kl› (2)

2 m kablolu M12 konnektörlü 2 m kablolu 2 m kablolu M12 konnektörlü M12 konnektörlü

verici verici 30 m al›c› 30 m al›c› 30 m al›c› 30 m al›c›

PNP - NA NPN - NA PNP - NA NPN - NA

XUK-2AKSNL2T XUK-2AKSNM12T XUK-2APANL2R XUK-2ANANL2R XUK-2APANM12R XUK-2ANANM12R

78,00 78,00 118,00 118,00 118,00 118,00

A A A C A C

Uzun mesafeler için yüksek hassasiyet gerektiren cisimden yans›mal› sistem, 3-telli Arka plan bast›r›c›l› 2 m kablolu 1m

PNP/NPN - NA/NK

XUK-8AKSNL2

220,00

A

24...240 V AC veya 12...240 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal› Cisimden yans›mal› - HA 2 m kablolu 1m 2 m kablolu 7m Reflektörlü (1) 2 m kablolu 4m Reflektörlü (Polarize) (1) Karfl›l›kl› verici 2 m kablolu 30 m al›c› Arka plan bast›r›c›lar 2 m kablolu 0,7m

Röle - NA + NK Röle - NA + NK Röle - NA + NK Röle - NA + NK Röle - NA / NK

XUK-5ARCNL2 XUK-1ARCNL2 XUK-9ARCNL2 XUK-2ARCNL2T XUK-2ARCNL2R XUK-8ARCTL2

144,00 132,00 152,00 98,00 130 ,00 200,00

A A C A A A

XUK-5APANL2

XUK-8ARCTL2

1m 1m 1m 1m

(1) Reflektörlü sistem için, referansa reflektör dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir. (2) Karfl›l›kl› sistem için, referansa verici k›s›m dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir. (3) XUK serisi ürünlerin PNP ve NPN için NK modelleri için referans sonunda bulunan A yerine B ile de¤ifltiriniz. Örnek; XUK5APANL2 ‹ XUK5APBNL2.

37

14 Mart 2012


MĂźďŹ&#x201A;teri Destek Merkezi 444 30 30

38

14 Mart 2012


Fotoelektrik Sensörler Tüm koflullara otomatik olarak uyum sa¤layabilen tek ürün

Tip

Alg›lama mesafesi

Ç›k›fl fonksiyonu

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...15m Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...15m Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...15m Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...15m

PNP - NA / NK NPN - NA / NK PNP - NA / NK NPN - NA / NK

XUB-0BPSNL2 XUB-0BNSNL2 XUB-0BPSNM12 XUB-0BNSNM12

148,00 148,00 148,00 148,00

A C C C

XUB-0BKSNL2T XUB-0BKSNM12T XUZ-C50

90,00 90,00 14,00

C C A

Osisense XU, multi mode, dizayn 18

XUB-OBPSNL2

12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli OsiSense XUB 2 m kablolu 2 m kablolu M12 konnektörlü M12 konnektörlü Verici Reflektör

2 m kablolu M12 konnektörlü 50x50mm

Alg›lama tipi Cisimden yans›mal› Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›

Maksimum / Kullan›labilir alg›lama mesafesi 0.4 / 0.3 m 0.12 / 0.12 m

Alg›lama tipi Reflektörlü (polarize) Karfl›l›kl›

Maksimum / Kullan›labilir alg›lama mesafesi 3/2m 20 / 15 m

Osisense XU, multi mode, minyatür seri 12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli OsiSense XUM 2 m kablolu 2 m kablolu M8 konnektörlü M8 konnektörlü XUM-OAPSAL2

Verici Reflektör

Cisimden yans›mal› Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›

Arka plan bast›rma

PNP - NA / NK NPN - NA / NK

XUM-0APSAL2 XUM-0ANSAL2

198,00 198,00

C C

Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...10m Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...10m

PNP - NA / NK NPN - NA / NK

XUM-0APSAM8 XUM-0ANSAM8

178,00 178,00

C C

XUM-0AKSAL2T XUM-0AKSAM8T XUZ-C50

95,00 95,00 14,00

C C A

2 m kablolu M8 konnektörlü 50x50mm

Alg›lama tipi

Cisimden yans›mal›

Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...10m Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...10m

Maksimum / Kullan›labilir alg›lama mesafesi 0.55 / 0.4 m 0.10 / 0.10 m

Alg›lama tipi Reflektörlü (polarize) Karfl›l›kl›

Maksimum / Kullan›labilir alg›lama mesafesi 4/3m 14 / 10 m

Osisense XU MultiMode serisi ile tüm fotoelektrik alg›lama ihtiyaçlar› tek bir ürün ile karfl›lan›yor. Sensör üzerindeki ö¤retme butonuna bir kez bas›ld›¤›nda, sensör uygulama gereksinimlerini karfl›lamak üzere otomatik olarak uygun alg›lama moduna adapte olur. - Cisimden yans›mal›, - Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›, - Reflektörlü, - Karfl›l›kl› alg›lama uygulamalar›n› tek bir ürün üzerinde gerçeklefltirebilir. Ayr›ca bu sensörlerde ö¤retme butonu sayesinde NA veya NK kontak programlanabilir.

Reflektörlü

Karfl›l›kl› Programlanabilir NA/NK kontak.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

39

14 Mart 2012


Fotoelektrik Sensörler Tüm koflullara otomatik olarak uyum sa¤layabilen tek ürün

Tip

Alg›lama mesafesi

Ç›k›fl fonksiyonu

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

PNP/NPN - NA / NK PNP/NPN - NA / NK

XUK-OAKSAL2 XUK-OAKSAM12

190,00 190,00

A C

XUK-OAKSAL2T XUK-OAKSAM12T XUZ-C50

84,00 84,00 14,00

C C A

208,00 92,00 14,00

A C A

Osisense XU, multi mode, kompakt dizayn 50 x 50 mm 12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli OsiSense XUK 2 m kablolu Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...30m M12 konnektörlü Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...30m Verici XUK-0AKSAL2

Reflektör

2 m kablolu M12 konnektörlü 50x50mm

24-240 V AC/DC besleme, ters polariteye karfl› korumal› 2 m kablolu Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...30m Verici 2 m kablolu Reflektör 50x50 mm

Alg›lama tipi Cisimden yans›mal› Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›

Maksimum / Kullan›labilir alg›lama mesafesi 1.2 / 0.8 m 0.28 / 0.28 m

NA / NK

Alg›lama tipi Reflektörlü (polarize) Karfl›l›kl›

XUK-OARCTL2 XUK-OARCTL2T XUZ-C50

Maksimum / Kullan›labilir alg›lama mesafesi 5.7 / 4 m 35 / 30 m

XUK-0AKSAM12

Osisense XU, multi mode, kompakt dizayn 90 X 70 mm 12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli Osisense XUX ISO 16 kablo girifli Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...40m M12 konnektörlü Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...40m Verici Verici Reflektör

ISO 16 kablo girifli M12 konnektörlü 50 x 50mm

24-240 V AC/DC besleme, ters polariteye karfl› korumal› ISO 16 kablo girifli Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...40m XUX-OAKSAT16

Verici Reflektör

PNP/NPN - NA / NK PNP/NPN - NA / NK

NA / NK

2 m kablolu 50 x 50 mm

Alg›lama tipi Cisimden yans›mal› Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›

Maksimum / Kullan›labilir alg›lama mesafesi 3/2m 1,3 / 1,3 m

Alg›lama tipi Reflektörlü (polarize) Karfl›l›kl›

XUX-OAKSAT16 XUX-OAKSAM12

260,00 260,00

C C

XUX-OAKSAT16T XUX-OAKSAM12T XUZ-C50

146,00 146,00 14,00

C C A

XUX-OARCTT16

290,00

A

XUX-OARCTT16T XUZ-C50

154,00 14,00

A A

Maksimum / Kullan›labilir alg›lama mesafesi 15 / 11 m 60 / 40 m

XUXOAKSAM12

Cisimden yans›mal›

Osisense XU MultiMode serisi ile tüm fotoelektrik alg›lama ihtiyaçlar› tek bir ürün ile karfl›lan›yor. Sensör üzerindeki ö¤retme butonuna bir kez bas›ld›¤›nda, sensör uygulama gereksinimlerini karfl›lamak üzere otomatik olarak uygun alg›lama moduna adapte olur. Osisense XU serisi fotoelektrik sensörler; cisimden yans›mal›, arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›, reflektörlü ve karfl›l›kl› alg›lama uygulamalar›n› tek bir ürün üzerinde gerçeklefltirebilir. Ayr›ca bu sensörlerde ö¤retme butonu sayesinde NA veya NK kontak programlanabilir.

Arka plan bast›rma

Reflektörlü

Karfl›l›kl› Programlanabilir NA/NK kontak.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

40

14 Mart 2012


Osisense XU fotoelektrik sensörler Uygulama serisi sensörler

Tip

Alg›lama mesafesi

Ç›k›fl fonksiyonu

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

Paketleme serisi 10-30V DC beslemeli B

A

XUV-R0605PANM8

XUV-U06M3KCNM8

XUV-K0252S

XUM-W1KSNL2

XUK-C1•• / XUK-R1••

XUB-TAPSNL2 / XUB-TAPSNM12

Fotoelektrik çatal sensör (A x B mm) Karfl›l›kl› (50 x 60mm) M8 konnektörlü Karfl›l›kl› (80 x 60mm) M8 konnektörlü

2...180mm 2...180mm

PNP - NA PNP - NA

XUV-R0605PANM8 XUV-R0608PANM8

240,00 264,00

A A

Ultrasonik çatal sensör, saydam etiket alg›lamak için Karflılıklı M8 konnektörlü

3 mm

PNP+NPN - NA/NK

XUV-U06M3KCNM8

960,00

A

Fotoelektrik çatal sensör, opak etiket alg›lamak için Karfl›l›kl› M8 konnektörlü Karfl›l›kl› M8 konnektörlü Karfl›l›kl› M8 konnektörlü

3 mm 5 mm 120 mm

PNP+NPN - NA+NK PNP+NPN - NA+NK PNP+NPN - NA+NK

XUY-FA983003COS XUY-FA983005COS XUY-FNEP40005

352,00 368,00 240,00

C C A

Opak etiket alg›lama Karfl›l›kl›

M8 konnektörlü

2 mm

PNP+NPN - NA/NK

XUV-K0252S

444,00

C

Farkl› renklerde etiket alg›lama Karfl›l›kl› M8 konnektörlü

2 mm

PNP+NPN - NA/NK

XUV-K0252VS

524,00

C

Su ve su bazl› s›v›lar›n alg›lanmas› Karfl›l›kl› 2 m kablolu

50 m*

PNP+NPN - NA/NK

XUM-W1KSNL2

1.780,00

C

Kontrast (benek) sensörü, elektriksel kilitlemeli Cisimden yans›mal› M12 konnektörlü Cisimden yans›mal› M12 konnektörlü

9 mm 19 mm

PNP/NPN - NA/NK PNP - NA

XUR-K1KSMM12 XUK-R1PSMM12

458,00 330,00

A C

Tam renk alg›lama, ö¤retme butonlu Cisimden yans›mal› M12 konnektörlü

20 mm

PNP - NA

XUK-C1PSMM12

1.600,00

C

Lüminesans dedektörü, görülemeyen çizgileri ve izleri alg›lama, parlakl›k analizi, hassasiyet ö¤retme butonlu, 90˚ hareketli konnektörlü Cisimden yans›mal› M12 konnektörlü 80 mm PNP - NA XU5-M18U1D

600,00

C

fieffaf malzeme alg›lama, ö¤retme butonlu Reflektörlü 2 m kablolu Reflektörlü M12 konnektörlü Reflektörlü 2 m kablolu Reflektörlü M12 konnektörlü

150 cm 150 cm 140 cm 140 cm

PNP/NPN - NA/NK PNP/NPN - NA/NK PNP - NA/NK PNP - NA/NK

XUK-T1KSML2 XUK-T1KSMM12 XUB-TAPSNL2 XUB-TAPSNM12

208,00 208,00 256,00 256,00

A A A A

PNP PNP

XUJ-K803538 XU5-M18AB20D

475,00 280,00

A A

Yüksek kazanç sensörü, ambalaj içindeki malzemelerin alg›lanmas› ve sisli, tozlu, dumanl› ortamlarda cisimlerin alg›lanmas› ve 4-20 m A analog ç›k›fl Karfl›l›kl› al›c› + verici M12 konnektörlü 50 / 70 m PNP - NA XU2-M18AP20D 392,00

C

Lazer, class 1, uzun mesafede yüksek do¤ruluklu alg›lama Karfl›l›kl› al›c› + verici M12 konnektörlü

Tafl›ma serisi 10-30 V DC beslemeli

Pozisyon ve hareket izleme (20-30 V DC besleme, 4 - 10 mA analog ç›k›fll›) Cisimden yans›mal› Vida ba¤lant›l› 20 - 80 cm Cisimden yans›mal› M12 konnektörlü 5 - 40 cm

100 m

Çatal sensör, mekanik flaft ve çarklar›n alg›lanmas›, çatal uçlar aras› 30 mm Karfl›l›kl› 2 m kablolu 30 mm

PNP - NA/NK

XUB-LAPCNM12

574,00

C

PNP - NA

XUV-H0312

186,00

C

XUV-H0312

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

41

14 Mart 2012


Osisense XU fotoelektrik sensörler

Tip

Fonksiyon

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

XUB veya XUZ-C50 XUM veya XUZ-C50 XUK veya XUZ-C50 XUX veya XUZ-C50 XUM XUK XUX

XUZ-B2003 XUZ-M2003 XUZ-K2003 XUZ-X2003 XUZ-M2004 XUZ-K2004 XUZ-X2004

20,00 20,00 20,00 20,00 23,00 23,00 26,00

C C C C C A C

Aksesuarlar XUZ-X2004

3 boyutlu montaj aksesuarlar› Sensörler ve reflektörler için bilyal› mafsall› tafl›y›c› (M12 çubuk üzerine montaj için)

Sensörler için bilyal› bilyal› mafsall› koruyucu muhafaza (M12 çubuk üzerine montaj için)

XUZ-2003 + XUZ-2001

M12 çubuk M12 çubuk için sabitleme kelepçesi

XUZ-2001 XUZ-2003

9,00 9,00

A A

Metal montaj plakalar› XUB ile kullan›m için XUM ile kullan›m için XUK ile kullan›m için XUX ile kullan›m için

XUZ-A118 XUZ-A50 XUZ-A51 XUZ-X2000

10,00 9,00 9,00 9,00

A A A A

M8 ve M12 haz›r kablolu konnektörler 2 metre kablolu, düz model, M12 2 metre kablolu, 90˚ dirsekli model, M12 5 metre kablolu, düz model, M12 2 metre kablolu, 90˚ dirsekli model, M12 (LED’li) 5 metre kablolu, 90˚ dirsekli model, M12 2 metre kablolu, düz model, M8 2 metre kablolu, 90˚ dirsekli model, M8 5 metre kablolu, düz model, M8 5 metre kablolu, 90˚ dirsekli model, M8

XZ-CP1141L2 XZ-CP1241L2 XZ-CP1141L5 XZ-CP1340L2 XZ-CP1241L5 XZ-CP0941L2 XZ-CP1041L2 XZ-CP0941L5 XZ-CP1041L5

26,00 26,00 30,00 30,00 30,00 28,00 28,00 38,00 38,00

A A A A A C C C C

M8 ve M12 konnektörler düz model, M12 90˚ dirsekli model, M12 düz model, M8 90˚ dirsekli model, M8

XZ-CC12FDM40B XZ-CC12FCM40B XZ-CC8FDM40S XZ-CC8FCM40S

20,00 20,00 28,00 28,00

A A C C

Reflektörler Ø 31 mm Ø 39 mm Ø 80 mm Ø 80 mm (minimum siparifl adedi 50’dir) 24x21 mm 50x50 mm

XUZ-C31 XUZ-C39 XUZ-C80 XUZ-C80T50 XUZ-C24 XUZ-C50

16,00 16,00 20,00 18,00 14,00 14,00

C C A A A A

XUZ-A118

XZCP1241L2

XZCP1340L2 (LED’li)

XZCP1141L2

XZCC12FDM40B

XZCC12FCM40B

XUZ-C24

XUZ-C50

XUZ-C80

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

42

14 Mart 2012


Osisense XS endüktif yaklafl›m sensörleri

Tip

Algılma mesafesi

Ç›k›fl fonksiyonu

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

2,5mm 2,5mm 2,5 mm 2,5 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS608B1PAL2 XS608B1NAL2 XS608B1PAM12 XS608B1NAM12

80,00 80,00 80,00 80,00

A A A C

OsiSense XS6 silindirik metal seri

Her türlü montaj kofluluna otomatik olarak adapte olan tek bir ürün. 12-48 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumalı, 3 telli M08 2 m kablolu Düz Düz M12 konnektörlü Düz Düz XS608B1PAL2

M12

M18

M30

2 m kablolu

Düz Düz Çıkık Çıkık

4 mm 4 mm 7 mm 7 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS612B1PAL2 XS612B1NAL2 XS612B4PAL2 XS612B4NAL2

58,00 58,00 82,00 82,00

A A A C

M12 konnektörlü

Düz Düz Çıkık Çıkık

4 mm 4 mm 7 mm 7 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS612B1PAM12 XS612B1NAM12 XS612B4PAM12 XS612B4NAM12

58,00 58,00 82,00 82,00

A C A C

2 m kablolu

Düz Düz Çıkık Çıkık

8 mm 8 mm 12 mm 12 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS618B1PAL2 XS618B1NAL2 XS618B4PAL2 XS618B4NAL2

74,00 74,00 92,00 92,00

A A A C

M12 konnektörlü

Düz Düz Çıkık Çıkık

8 mm 8 mm 12 mm 12 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS618B1PAM12 XS618B1NAM12 XS618B4PAM12 XS618B4NAM12

74,00 74,00 92,00 92,00

A C A C

2 m kablolu

Düz Düz Çıkık Çıkık

15 mm 15 mm 22 mm 22 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS630B1PAL2 XS630B1NAL2 XS630B4PAL2 XS630B4NAL2

84,00 84,00 102,00 102,00

A A A C

M12 konnektörlü

Düz Düz Çıkık Çıkık

15 mm 15 mm 22 mm 22 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS630B1PAM12 XS630B1NAM12 XS630B4PAM12 XS630B4NAM12

84,00 84,00 102,00 102,00

A C C C

4 mm 4 mm

NA NK

XS612B1MAL2 XS612B1MBL2

80,00 80,00

A A

24-240V AC/DC besleme, ters polariteye karflı korumalı, 2 telli M12 2 m kablolu Düz Düz M18

2 m kablolu

Düz Düz

8 mm 8 mm

NA NK

XS618B1MAL2 XS618B1MBL2

98,00 98,00

A A

M30

2 m kablolu

Düz Düz

15 mm 15 mm

NA NK

XS630B1MAL2 XS630B1MBL2

112,00 112,00

A A

XS612B1MAL2

(1) 5 m kablolu modeller için referans›n sonuna L5, 10 m kablolu modeller için referans›n sonuna L10 ekleyiniz. (2) XS6 serisi ürünlerin PNP ve NPN için NK modelleri için referans›n sonunda bulunan A yerine B ile de¤ifltiriniz. Örnek; XS6-12B1PAL2 ‹ XS6-12B1PBL2. (3) Ö¤retme modu kullanarak hassas konum alg›lama.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

43

14 Mart 2012


Osisense XS endüktif yaklafl›m sensörleri

Tip

Algılma mesafesi

Ç›k›fl fonksiyonu

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

1,5mm 1,5mm 1,5 mm 1,5 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS508B1PAL2 XS508B1NAL2 XS508B1PAM8 XS508B1NAM8

58,00 58,00 58,00 58,00

A A A C

Düz Düz Düz Düz

2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS512B1PAL2 XS512B1NAL2 XS512B1PAM12 XS512B1NAM12

44,00 44,00 44,00 44,00

A A A C

Düz Düz Düz Düz

5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS518B1PAL2 XS518B1NAL2 XS518B1PAM12 XS518B1NAM12

50,00 50,00 50,00 50,00

A A A C

Düz Düz Düz Düz

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS530B1PAL2 XS530B1NAL2 XS530B1PAM12 XS530B1NAM12

60,00 60,00 60,00 60,00

A C A C

OsiSense XS5 silindirik metal seri (kısa gövde) 12-24 V DC besleme, ters polariteye karflı korumalı, 3 telli M08 2 m kablolu Düz Düz M8 konnektörlü Düz Düz M12

2 m kablolu M12 konnektörlü

XS5-18B1PAL2

M18

2 m kablolu M12 konnektörlü

M30

2 m kablolu M12 konnektörlü

OsiSense XS1 arttırılmıfl silindirik metal seri (kısa gövde) 12-24 V DC besleme, ters polariteye karflı korumalı, 3 telli M08 2 m kablolu Düz Düz M8 konnektörlü Düz Düz M12

2 m kablolu M12 konnektörlü

XS112B3PAL2

M18

2 m kablolu M12 konnektörlü

M30

2 m kablolu M12 konnektörlü

2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS108B3PAL2 XS108B3NAL2 XS108B3PAM8 XS108B3NAM8

54,00 54,00 54,00 54,00

A C C C

Düz Düz Düz Düz

4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS112B3PAL2 XS112B3NAL2 XS112B3PAM12 XS112B3NAM12

45,00 45,00 45,00 45,00

A A A C

Düz Düz Düz Düz

8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS118B3PAL2 XS118B3NAL2 XS118B3PAM12 XS118B3NAM12

54,00 54,00 54,00 54,00

A A A C

Düz Düz Düz Düz

15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS130B3PAL2 XS130B3NAL2 XS130B3PAM12 XS130B3NAM12

62,00 62,00 62,00 62,00

A C A C

(1) 5 m kablolu modeller için referans›n sonuna L5, 10 m kablolu modeller için referans›n sonuna L10 ekleyiniz. (2) XS5 ve XS1 serisi ürünlerin PNP ve NPN için NK modelleri için referans›n sonunda bulunan A yerine B ile de¤ifltiriniz.Örnek; XS5-12B1PAL2 ‹ XS5-12B1PBL2.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

44

14 Mart 2012


Osisense XS endüktif yaklafl›m sensörleri

Tip

Algılma mesafesi

Ç›k›fl fonksiyonu

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS108BLPAL2 XS108BLNAL2 XS208BLPAL2 XS208BLNAL2 XS108BLPAM8 XS108BLNAM8 XS208BLPAM8 XS208BLNAM8

46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00

A A A A C A C C

OsiSense XS1 ve XS2 ekonomik silindirik metal seri 12-24 V DC besleme, afl›r› yük, k›sa devre ve ters polariteye karflı korumalı, 3 telli M08 2 m kablolu Düz 1,5 mm Düz 1,5 mm Çıkık 2,5 mm Çıkık 2,5 mm M8 konnektörlü Düz 1,5 mm Düz 1,5 mm Çıkık 2,5 mm Çıkık 2,5 mm XS2-12BLPAM12

M12

2 m kablolu

M12 konnektörlü

M18

2 m kablolu

M12 konnektörlü

XS1-18BLPAL2

M30

2 m kablolu

M12 konnektörlü

Düz Düz Çıkık Çıkık Düz Düz Çıkık Çıkık

2 mm 2 mm 4 mm 4 mm 2 mm 2 mm 4 mm 4 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS112BLPAL2 XS112BLNAL2 XS212BLPAL2 XS212BLNAL2 XS112BLPAM12 XS112BLNAM12 XS212BLPAM12 XS212BLNAM12

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

A A A A A C A C

Düz Düz Çıkık Çıkık Düz Düz Çıkık Çıkık

5 mm 5 mm 8 mm 8 mm 5 mm 5 mm 8 mm 8 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS118BLPAL2 XS118BLNAL2 XS218BLPAL2 XS218BLNAL2 XS118BLPAM12 XS118BLNAM12 XS218BLPAM12 XS218BLNAM12

46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00

A A A A A C A C

Düz Düz Çıkık Çıkık Düz Düz Çıkık Çıkık

10 mm 10 mm 15 mm 15 mm 10 mm 10 mm 15 mm 15 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS130BLPAL2 XS130BLNAL2 XS230BLPAL2 XS230BLNAL2 XS130BLPAM12 XS130BLNAM12 XS230BLPAM12 XS230BLNAM12

56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00

A A A A C C C C

2 mm 5 mm 10 mm

NA NA NA

XS112BLFAL2 XS118BLFAL2 XS130BLFAL2

62,00 72,00 110,00

A A A

24-240V AC besleme, ters polariteye karflı korumalı, 2 telli M12 2 m kablolu Düz M18 2 m kablolu Düz M30 2 m kablolu Düz

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

45

14 Mart 2012


Osisense XS endüktif yaklafl›m sensörleri

Tip

Algılma mesafesi

12-24 V DC besleme, afl›r› yük, k›sa devre ve ters polariteye karflı korumalı, 4 telli M12 2 m kablolu Düz 2 mm Çıkık 4 mm M18 2 m kablolu Düz 5 mm Çıkık 8 mm M30 2 m kablolu Düz 10 mm Çıkık 15 mm

XS1M12KP340

XS7F1A1PAL2

XS7J1A1PAL2

Ç›k›fl fonksiyonu

PNP+NPN PNP+NPN PNP+NPN PNP+NPN PNP+NPN PNP+NPN

Referans

NA/NK NA/NK NA/NK NA/NK NA/NK NA/NK

Fiyat (TL)

Teslim süresi

XS1M12KP340 XS2M12KP340 XS1M18KP340 XS2M18KP340 XS1M30KP340 XS2M30KP340

80,00 80,00 84,00 84,00 100,00 100,00

A A A A A A

XS7J1A1PAL2 XS7J1A1NAL2 XS7F1A1PAL2 XS7F1A1NAL2 XS7E1A1PAL2 XS7E1A1NAL2 XS7C1A1PAL2 XS7C1A1NAL2 XS7D1A1PAL2 XS7D1A1NAL2

72,00 72,00 86,00 86,00 94,00 94,00 104,00 104,00 146,00 146,00

C C A C A C A C A C

XS8E1A1PAL2 XS8E1A1NAL2 XS8C1A1PAL2 XS8C1A1NAL2 XS8D1A1PAL2 XS8D1A1NAL2

252,00 252,00 270,00 270,00 294,00 294,00

C C A C A C

OsiSense XS7 ve XS8 ince kare endüktif sensör

12-24 V DC besleme, afl›r› yük, k›sa devre ve ters polariteye karflı korumalı, 3 telli, 2m kablolu Düz kare, form J, 8x32x8x mm 2,5 mm PNP-NA 2,5 mm NPN-NA Düz kare, form F, 15x32x8x mm 5 mm PNP-NA 5 mm NPN-NA Düz kare, form E, 26x26x13 mm 10 mm PNP-NA 10 mm NPN-NA Düz kare, form C, 40x40x15 mm 15 mm PNP-NA 15 mm NPN-NA Düz kare, form D, 80x80x26 mm 40 mm PNP-NA 40 mm NPN-NA

Her türlü montaj kofluluna otomatik olarak adapte olan tek bir ürün.

XS8E1A1PAL2

12-24 V DC besleme, afl›r› yük, k›sa devre ve ters polariteye karflı korumalı, 3 telli, 2m kablolu Düz kare, form E, 26x26x13 mm 15 mm PNP-NA 15 mm NPN-NA Düz kare, form C, 40x40x15 mm 25 mm PNP-NA 25 mm NPN-NA Düz kare, form D, 80x80x26 mm 60 mm PNP-NA 60 mm NPN-NA * Ö¤retme modu kullanarak hassas konum alg›lama.

OsiSense XS, özel format

XS8C40PC440

12-24 V DC besleme, afl›r› yük, k›sa devre ve ters polariteye karflı korumalı, 3 telli Kompakt tip 12x26x40 2 mm 4 mm

PNP-NA PNP-NA

XS7G12PA140 XS8G12PA140

68,00 72,00

C C

12-48 V DC besleme, afl›r› yük, k›sa devre ve ters polariteye karflı korumalı, 4 telli Kompakt tip 40x40x117 15 mm 20 mm 40 mm

PNP-NA+NK PNP-NA+NK PNP-NA+NK

XS7C40PC440 XS8C40PC440 XS8C40PC449

94,00 98,00 124,00

A A A

15 mm 20 mm

NA/NK NA/NK

XS7C40FP260 XS8C40FP260

115,00 118,00

A A

15 mm 20 mm

NA+NK NA+NK

XS7T4PC440 XS8T4PC440

90,00 90,00

A A

24-240 V AC besleme, 2 telli Kompakt tip 40x40x117

yeni

12-48 V DC besleme, 4 telli Kompakt tip 40x40x40 XS7T4PC440

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

(1) M12 konnektörlü modeller için referansın sonuna M12 ekleyiniz. (2) XS7 ve XS8 serisi ürünlerin NPN veya PNP için NK modelleri için referansın sonunda bulunan A yerine B ile de¤ifltiriniz.Örnek (XS8E1A1PAL2 ‹ XS8E1A1PBL2). (3) 5 m’lik kablolu modeller için referans›n sonuna L5, 10 m kablolu modeller için referans›n sonuna L10 ekleyiniz.

46

14 Mart 2012


Osisense XS endüktif yaklafl›m sensörleri Uygulamaya özel seriler

Tip

Algılma mesafesi

Ç›k›fl fonksiyonu

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

8 mm 8 mm 5 mm 15 mm 15 mm 10 mm

0...10V 4...20mA 4...20mA 0...10V 4...20mA 4...20mA

XS4P18AB110 XS4P18AB120 XS1M18AB120 XS4P30AB110 XS4P30AB120 XS1M30AB120

124,00 124,00 124,00 136,00 136,00 136,00

A A A A A C

Analog çıkıfllı sensörler (pozisyon kontrol)

12-24V DC besleme, 2 telli, 2m kablolu M18, plastik M18, plastik M18, metal M30, plastik M30, plastik M30, metal

XS4P18AB110

Çıkık Çıkık Düz Çıkık Çıkık Düz

Rotasyon izleme (Hız bekçisi) 12-48V DC besleme, 3 telli, 2 m kablolu M30, metal 150 imp/dk 3000 imp/dk

Düz Düz

10 mm 10 mm

PNP+NK PNP+NK

XSAV11373 XSAV12373

200,00 206,00

A A

24-240V AC/DC besleme, 2 telli, 2 m kablolu M30, metal 150 imp/dk 3000 imp/dk

Düz Düz

10 mm 10 mm

NK NK

XSAV11801 XSAV12801

211,00 214,00

A A

12-24V DC besleme, 3 telli, M 12 konnektörlü Düz kare, form E, 26x26x13 mm 6000 imp/dk

10 mm

PNP-NK

XS9E11RPBL01M12

258,00

A

Düz kare, form C, 40x40x15 mm 6000 imp/dk

15 mm

PNP-NK

XS9C11RPBL01M12

272,00

C

24-240V AC/DC besleme, 2 telli, '20 UNF konnektör Düz kare, form E, 26x26x13 mm 6000 imp/dk

10 mm

NK

XS9E11RMBL01U20

312,00

A

Düz kare, form C, 40x40x15 mm 6000 imp/dk

15 mm

NK

XS9C11RMBL01U20

348,00

C

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XS4P12PA340 XS4P12NA340 XS4P12PA340D XS4P12NA340D XS4P18PA340 XS4P18NA340 XS4P18PA340D XS4P18NA340D

56,00 56,00 60,00 60,00 60,00 60,00 64,00 64,00

A C A C A C C C

XSAV11373

XS9E11RMBL01M12

OsiSense XS 4, plastik seri

12-24 V DC besleme, afl›r› yük, k›sa devre ve ters polariteye karflı korumalı, 3 telli M12 2 m kablolu Çıkık 4 mm 4 mm M12 konnektör Çıkık 4 mm 4 mm M18 2 m kablolu Çıkık 8 mm 8 mm M12 konnektör Çıkık 8 mm 8 mm

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

47

14 Mart 2012


Osisense XT kapasitif yaklafl›m sensörleri

Tip

Algılma mesafesi

Ç›k›fl fonksiyonu

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

8 mm 8 mm 8 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA+NK

XT218A1PAL2 XT218A1NAL2 XT218A1PCM12

60,00 60,00 60,00

A C A

15 mm 15 mm 15 mm

PNP-NA NPN-NA PNP-NA+NK

XT230A1PAL2 XT230A1NAL2 XT230A1PCM12

70,00 70,00 70,00

A C A

8 mm 15 mm 15 mm 20 mm 20 mm

NA NA NK NA NK

XT218A1FAL2 XT230A1FAL2 XT230A1FBL2 XT232A1FAL2 XT232A1FBL2

65,00 74,00 74,00 86,00 86,00

A C A A C

2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

PNP-NA PNP-NA+NK NPN-NA PNP-NA+NK

XT112S1PAL2 XT112S1PCL2 XT112S1NAL2 XT112S1PCM12

300,00 328,00 300,00 328,00

A C C C

5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

PNP-NA PNP-NA+NK NPN-NA PNP-NA+NK PNP-NA PNP-NA+NK NPN-NA PNP-NA+NK

XT118B1PAL2 XT118B1PCL2 XT118B1NAL2 XT118B1PCM12 XT130B1PAL2 XT130B1PCL2 XT130B1NAL2 XT130B1PCM12

284,00 284,00 284,00 284,00 284,00 284,00 284,00 284,00

A C C C C C C A

15 mm 15 mm

PNP-NA+NK NPN-NA+NK

XT7C40PC440 XT7C40NC440

430,00 474,00

A C

15 mm

NA/NK

XT7C40FP262

436,00

C

OsiSense XT2, silindirik plastik seri 12-24 V DC besleme, afl›r› yük ve k›sa devre korumalı, 3 telli M18 2 m kablolu Çıkık Çıkık M12 konnektör Çıkık M30

2 m kablolu M12 konnektör

XT2-30•••

Çıkık Çıkık Çıkık

24-240 V DC besleme, afl›r› yük ve k›sa devre korumalı, 2 telli M18 2 m kablolu Çıkık M30 Çıkık Çıkık Ø32 2 m kablolu Çıkık Çıkık

XT2-32•••

XT118B1•••

XT130B1•••

OsiSense XT1, silindirik, metal ve paslanmaz çelik 12-24 V DC besleme, afl›r› yük ve k›sa devre korumalı, 3 telli Paslanmaz çelik M12 2 m kablolu Düz Düz Düz M12 konnektör Düz Metalik gövde M18

2 m kablolu

M30

M12 konnektör 2 m kablolu

M12 konnektör

Düz Düz Düz Düz Düz Düz Düz Düz

OsiSense XT, özel format

12-48 V DC besleme, 3 telli, (aflırı yük ve kısa devre koruma) Vidalı terminal 24-240 V AC besleme, 2 telli, (aflırı yük ve kısa devre koruma) Vidalı terminal

XT7C40•••

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

48

14 Mart 2012


Osisense XX ultrasonik sensörler

Tip

Algılma mesafesi

Ç›k›fl fonksiyonu

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

10 cm 10 cm 5 cm

PNP-NA NPN-NA PNP/NPN-NA

XX512A2PAM8 XX512A2NAM8 XX512A1KAM8

286,00 286,00 196,00

C C C

OsiSense XX ultrasonik silindirik sensörler

12-24 V DC besleme, afl›r› yük ve k›sa devre korumal›, plastik konnektörlü M12 3 telli Sabit 3 telli Sabit 4 telli Sabit M18

3 telli 3 telli 4 telli

Ayarlanabilir Ayarlanabilir Ayarlanabilir

50 cm 50 cm 15 cm

PNP-NA NPN-NA PNP/NPN-NA

XX518A3PAM12 XX518A3NAM12 XX518A1KAM12

190,00 190,00 352,00

A C C

M30

3 telli 3 telli 4 telli 4 telli

Ayarlanabilir Ayarlanabilir Ayarlanabilir Ayarlanabilir

1m 1m 8m 8m

PNP-NA NPN-NA PNP-NA+NK NPN-NA+NK

XX6V3A1PAM12 XX6V3A1NAM12 XX630A3PCM12 XX630A3NCM12

380,00 380,00 758,00 674,00

A C C C

Ayarlanabilir Ayarlanabilir Ayarlanabilir Ayarlanabilir Ayarlanabilir Ayarlanabilir

50 cm 50 cm 1m 1m 2m 2m

PNP-NA PNP-NA PNP-NA PNP-2NA PNP-2NA PNP-2NA

XX218A3PHM12 XX218A3PFM12 XX230A10PA00M12 XX230A11PA00M12 XX230A20PA00M12 XX230A21PA00M12

270,00 270,00 630,00 630,00 674,00 674,00

A C A C A C

Ayarlanabilir Ayarlanabilir Ayarlanabilir Ayarlanabilir Ayarlanabilir Ayarlanabilir

50 cm 50 cm 1m 1m 8m 8m

0...10V 4...20m 0...10V 4...20mA 0...10V 4...20mA

XX918A3F1M12 XX918A3C2M12 XX9V3A1F1M12 XX9V3A1C2M12 XX930A3A1M12 XX930A3A2M12

270,00 270,00 482,00 482,00 850,00 850,00

C C C C A A

10 cm 10 cm 25 cm 25 cm 50 cm 50 cm 1m 1m

PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA PNP-NA NPN-NA

XX7F1A2PAL01M12 XX7F1A2NAL01M12 XX7K1A2PAM12 XX7K1A2NAM12 XX7V1A1PAM12 XX7V1A1NAM12 XX8D1A1PAM12 XX8D1A1NAM12

238,00 238,00 380,00 380,00 200,00 200,00 410,00 410,00

A C A C A C A C

20,00 20,00 20,00 26,00 40,00

C A C A A

XX518A3PAM12

XX630A3PCM12

Uygulamaya özel sensörler Seviye izleme M18 M30

3 telli 3 telli 4 telli 4 telli 4 telli 4 telli

Analog çıkı›fllı ultrasonik sensörler M18 4 telli 4 telli M30 4 telli 4 telli M30 4 telli 4 telli

OsiSense XX, düz seriler XX7K1A2PAM12

12-24 V DC besleme, afl›r› yük ve k›sa devre korumal› Mini düz 3 telli Sabit 3 telli Sabit Düz 3 telli Sabit 3 telli Sabit Özel format 3 telli Ayarlanabilir Ayarlanabilir Düz 80 x 80 3 telli Ayarlanabilir 3 telli Ayarlanabilir

XX7V1A1PAM12

Aksesuarlar

Ayarlanabilir XXZPB100

M8 Konnektör M12 Konnektör M8 Konnektör M12 Konnektör XX için ayarlanabilir konnektör

M12 cihazlar için M18-M30 cihazlar için M12 cihazlar için M18-M30 cihazlar için

XZC-C8FDM40V XZC-C12FDM40B XZC-P0166L2 XZC-P1141L2 XXZ-PB100

* XX ultrasonik sensörler XXZ-PB100 ile ayarlanabilir.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

49

14 Mart 2012


Osisense aksesuarlar

Tip

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

XSZ-B108 XSZ-B112 XSZ-B118 XSZ-B130

12,00 12,00 12,00 12,00

C C C C

M8 ve M12 haz›r kablolu konnektörler (1) 2 m kablolu, düz model, M12 2 m kablolu, 90˚ dirsekli model, M12 5 m kablolu, düz model, M12 5 m kablolu, 90˚ dirsekli model, M12 2 m kablolu, düz model, M8 2 m kablolu, 90˚ dirsekli model, M8 5 m kablolu, düz model, M8 5 m kablolu, 90˚ dirsekli model, M8 2 m kablolu, düz model, 1/2” 20 UNF 2 m kablolu, 90˚ dirsekli model, 1/2” 20 UNF 5 m kablolu, düz model, 1/2” 20 UNF 5 m kablolu, 90˚ dirsekli model, 1/2” 20 UNF

XZ-CP1141L2 XZ-CP1241L2 XZ-CP1141L5 XZ-CP1241L5 XZ-CP0566L2 XZ-CP0666L2 XZ-CP0566L5 XZ-CP0666L5 XZ-CP1865L2 XZ-CP1965L2 XZ-CP1865L5 XZ-CP1965L5

26,00 26,00 30,00 30,00 26,00 26,00 34,00 34,00 33,00 33,00 42,00 42,00

A A A A C C A A C A C A

M8, M12 ve 1/2” 20 UNF konnektörler Düz model, M12 90˚ dirsekli model, M12 düz model, M8 90˚ dirsekli model, M8 Düz model, 1/2” 20 UNF 90˚ dirsekli model, 1/2” 20 UNF

XZ-CC12FDM40B XZ-CC12FCM40B XZ-CC8FDM30S XZ-CC8FCM30S XZ-CC20FDM30B XZ-CC20FCM30B

20,00 20,00 22,00 22,00 20,00 20,00

A A C A A A

Klipsli montaj ve sabitleme plakalar› (2) XS•J için XS•F için XS•E için XS•C için

XSZ-BJ00 XSZ-BF00 XSZ-BE00 XSZ-BC00

3,00 5,00 8,00 8,00

C C C C

Endüktif, kapasitif ve ultrasonik sensörler için aksesuarlar M08 M12 M18 M30

XZ-CP••

XSZ-B••

Tespit kelepçesi Tespit kelepçesi Tespit kelepçesi Tespit kelepçesi

(1) Farkl› kablo uzunlu¤undaki konnektörler için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30. (2) 90° aç›l› tip için referans›n sonundaki 00 kodunu 90 olarak de¤ifltirin.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

50

14 Mart 2012


Osisense XC nihayet flalterleri

Tip

Tan›m

Referans

Minimum sip. adedi

Fiyat (TL)

Teslim süresi

98,00 85,00 82,00 86,00 90,00 90,00

A A A A A A

20 20 20

46,00 46,00 52,00

A A A

20 20

48,00 44,00

A A

XCK-D2110P16 XCK-D2102P16 XCK-D2121P16 XCK-D2127P16 XCK-D2118P16 XCK-D2145P16 XCK-D2139P16 XCK-D2149P16 XCK-D2106P16

58,00 70,00 78,00 80,00 66,00 76,00 90,00 100,00 80,00

A C A A A A A C C

Gövde montajl›, komple, metal flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, 1 m haz›r kablo ba¤lant›l› Do¤rusal hareketli kafa Metal pim XCM-D2110L1 Çelik makaral› pim XCM-D2102L1 Sürgülü çelik makaral› kol XCM-D2124L1

60,00 68,00 86,00

A A C

Osisense XCK-J klasik seri, metal gövde

XCK-J161

Gövde montajl›, komple, metal flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, tek kablo giriflli Do¤rusal hareketli kafa Metal pim Çelik makaral› pim Aç›sal hareketli kafa Termoplastik makaral› pim Çelik makaral› pim Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol Uzunlu¤u ayarlanabilir polyamid yuvarlak çubuk kol

XCK-J161 XCK-J167 XCK-J10511 XCK-J10513 XCK-J10541 XCK-J10559

Osisense XCK-M klasik seri, metal gövde

Gövde montajl›, komple, metal flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, iki adet kablo girifli Do¤rusal hareketli kafa Metal pim XCK-M110 Çelik makaral› pim XCK-M102 Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol XCK-M121 Aç›sal hareketli kafa XCK-M110

Termoplastik makaral› pim Spiral telli kol - kedi b›y›¤›

XCK-M115 XCK-M106

Osisense XCK-D kompakt seri, metal gövde

XCK-D2110P16

Gövde montajl›, komple, metal flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, tek kablo girifli (1) Do¤rusal hareketli kafa Metal pim Çelik makaral› pim Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol Dikey yönde hareketli termoplastik makaral› kol Aç›sal hareketli kafa Termoplastik makaral› kol Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol Kauçuk makaral› kol, Ø 50 mm Uzunlu¤u ayar. kauçuk makaral› kol, Ø 50 mm Çok yönlü kafa Spiral telli kol - kedi b›y›¤›

Osisense XCM-D minyatür seri, metal gövde

XCM-D2110L1

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

Aç›sal hareketli kafa

Termoplastik makaral› pim Çelik makaral› pim Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol

XCM-D2115L1 XCM-D2116L1 XCM-D2145L1

62,00 64,00 70,00

A C C

Çok yönlü kafa

Spiral telli kol - kedi b›y›¤›

XCM-D2106L1

70,00

A

51

14 Mart 2012


Osisense XC nihayet flalterleri

Tip

Tan›m

Referans

Minimum sip. adedi

Fiyat (TL)

Teslim süresi

XCK-P2110P16 XCK-P2102P16 XCK-P2121P16 XCK-P2127P16 XCK-P2118P16 XCK-P2145P16 XCK-P2139P16 XCK-P2149P16 XCK-P2106P16

20 20 20 20 20 20 20 20 20

28,00 32,00 32,00 32,00 34,00 40,00 58,00 58,00 38,00

A A A A A A C C A

Gövde montajl›, komple, plastik flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, tek kablo giriflli, monoblok seri (1) Do¤rusal hareketli kafa Metal pim XCK-N2110P20 Çelik makaral› pim XCK-N2102P20 Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol XCK-N2121P20 Dikey yönde hareketli termoplastik makaral› kol XCK-N2127P20 Aç›sal hareketli kafa Termoplastik makaral› kol XCK-N2118P20 Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol XCK-N2145P20 Uzunlu¤u ayarlanabilir kauçuk makaral› kol, çap 50 mm XCK-N2149P20

20 20 20 20 20 20 20

18,00 20,00 20,00 20,00 24,00 24,00 30,00

A A A C A A C

20 20

20,00 24,00

A C

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

XCK-T2110P16 XCK-T2102P16 XCK-T2121P16

30,00 38,00 34,00

A C C

Çok yönlü kafa

Termoplastik makaral› pim Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol Spiral telli kol - kedi b›y›¤›

XCK-T2118P16 XCK-T2145P16 XCK-T2106P16

40,00 46,00 44,00

A C A

XCKS serisi Aç›sal hareketli kafa

Ø 50 mm kauçuk makaral› kol

XCK-S139

64,00

A

Çapraz çubuklu Çelik makaralı kol Çelik makaral› kol, korozif atmosfer için Çelik makaral› kol, korozif atmosfer için, polyester gövde Çelik çapraz kol, 2NK + 2NK Çelik çapraz ters kol, 2NK + 2NK

XCR-F57 XCR-T115 XCR-T215 XCR-T315 XCK-MR54D1H29 XCK-MR54-D1

216,00 300,00 452,00 788,00 320,00 310,00

A A C C A A

Osisense XCK-P kompakt seri, plastik gövde

XCK-P2110P16

Gövde montajl›, komple, plastik flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, tek kablo giriflli Do¤rusal hareketli kafa Metal pim Çelik makaral› pim Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol Dikey yönde hareketli termoplastik makaral› kol Aç›sal hareketli kafa Termoplastik makaral› kol Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol Kauçuk makaral› kol, Ø 50 mm Uzunlu¤u ayar. kauçuk makaral› kol, Ø 50 mm Çok yönlü kafa Spiral telli kol - kedi b›y›¤›

Osisense XCK-N kompakt seri, plastik gövde

Çok yönlü kafa

Spiral telli kol - kedi b›y›¤› Spiral kol

Tip

XCK-N2106P20 XCK-N2108P20

Tan›m / Birlikte kull. gövde

Osisense XCK-T kompakt seri, plastik gövde XCK-T2110P16

Gövde montajl›, komple, plastik flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, iki kablo giriflli (1) Do¤rusal hareketli kafa Metal pim Çelik makaral› pim Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol Aç›sal hareketli kafa

XCK-MR54D1H29

Özel tip nihayet flalterleri Aç›sal hareketli kalıcı tip kafa Aç›sal hareketli kafa

XCR-T115

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

52

14 Mart 2012


Osisense XC nihayet flalterleri

Tip

Osisense XC nihayet flalterleri aksesuarlar›

Minyatür XCMD metal seri için gövdeler, 2 m kablolu 2-kutuplu NK + NA, ani hareketli kontak 2-kutuplu NK + NK, ani hareketli kontak Kompakt XCKP plastik seri için gövdeler 2-kutuplu NK + NA, ani hareketli kontak 2-kutuplu NK + NK, ani hareketli kontak 3-kutuplu NK + NK + NA, ani hareketli kontak

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

ZCM-D21L2 ZCM-D29L2 ZCP-21 ZCP-29 ZCP-39

62,00 62,00 34,00 34,00 46,00

A A A A A

Kompakt XCKD metal seri için gövdeler

2-kutuplu NK + NA, ani hareketli kontak 2-kutuplu NK + NK, ani hareketli kontak

ZCD-21 ZCD-29

60,00 60,00

A A

Kontak blo¤u

NA+NK ani hareketli kontak NA+NK önce açan sonra kapayan, yavafl açan kontak

XE2-SP2151 XE2-NP2151

22,00 28,00

A A

XCK-J serisi için kafa

Aç›sal hareketli kafa Do¤rusal hareketli kafa (çelik makaral›) Aç›sal hareketli kol, plastik Açısal hareketli kol, çelik

ZCK-E05 ZCK-E67 ZCK-Y11 ZCK-Y13

48,00 44,00 10,00 12,00

A A A A

Aç›sal hareketli kol Ø6 mm naylon çubuk, U= 200 mm

ZCK-Y41 ZCK-Y59

12,00 10,00

A A

Aç›sal hareketli kafa (delrin tekerlekli), Do¤rusal hareketli kafa Aç›sal hareketli kol (çelik)

ZCK-D15 ZCK-D21 ZCK-Y33

22,00 26,00 12,00

A A A

Do¤rusal hareketli kafa (çelik makaral› kol) Çok yönlü kafa (yayl› esnek kol)

ZCK-D02 ZCK-D06

28,00 28,00

A A

Metal pim Çelik makaral› pim Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol Dikey yönde hareketli termoplastik makaral› kol Yatay veya dikey yönde hareketli ter. makaral› kol Termoplastik uçlu spiral kol Kal›n spiral telli kol Spiral telli kol - kedi b›y›¤›

ZCE-10 ZCE-02 ZCE-21 ZCE-27 ZCE-28 ZCE-07 ZCE-08 ZCE-06

14,00 24,00 22,00 18,00 18,00 20,00 24,00 24,00

A A A A A A A A

Sa¤ ve sol yandan hareketli yay geri dönüfllü kafa Termoplastik makaral› kol Çelik makaral› kol Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol Uzunlu¤u ayarlanabilir çelik makaral› kol Ø 6mm, U= 200 mm, termoplastik yuvarlak çubuk Ø 3mm, U= 125 mm, çelik kare çubuk Ø 50 mm, uzun. ayar. termo. makaral› kol

ZCE-01 ZCY-18 ZCY-19 ZCY-45 ZCY-46 ZCY-59 ZCY-54 ZCY-49

16,00 2,00 6,00 6,00 10,00 8,00 16,00 16,00

A A A A A A A A

Kompakt XCKP plastik seri için kablo giriflleri

ISO M16 kablo girifli Pg11 kablo girifli

ZCP-EP16 ZCP-EG11

2,00 2,00

A A

Kompakt XCKD metal seri için kablo giriflleri

ISO M16 kablo girifli Pg11 kablo girifli

ZCD-EP16 ZCD-EG11

12,00 12,00

A A

XCK-M/J serisi için kafa

XCK-M serisi için kafa

XCK-S/M serisi için kafa

XCD/P/T/MD serileri için do¤rusal hareketli kafalar

XCD/P/T/MD serileri için aç›sal hareketli kafalar

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

53

14 Mart 2012


Endüstriyel uygulamalar için kompakt - NS3200 A veNS630b optimize edilmiş bir ürün

Masterpact NT & NW

OsiSense XMLP basınç transmiterler kompakt ürünlerdir (30 mm çap x 50 mm uzunluk) ve makinelerinizin en dar alanlarına dahi monte edilebilirler. 304 çelik kasanın sağlamlığı, ürünü özellikle endüstriyel makineler için son derece uygun hale getirmektedir.

2X

Micrologic E Fiyat Listesi

standart bir üründen daha kompakt

%100

> Dünya çapında ulaşılabilirlik

Tüm dünyada ulaşılabilirlik

Schneider Electric, enerji yönetimi alanında dünya çapında bir uzmandır ve 100'ü aşkın ülkede bulunmaktadır.

> OsiSense basınç kontrol serisi Elektronik

Elektromekanik

Transmiterler

XMLP serisi

XMLK serisi

XMLG serisi

XMLF serisi

- Endüstriyel makine

- Pompa imalatçılarına yönelik ekonomik ürün - Sadelik - 0...25 bar

- Endüstriyel makine

- Endüstriyel

XMLA/ XMLB serisi

imalatçılarına yönelik ürün - Yüksek hassasiyet - Metal muhafaza - EMC koruması - 1…400 bar

uygulamalara yönelik ürün - Görüntüleme ekranı - Düğmeyle ayarlanabilir diferansiyel - 1…600 bar

- Endüstriyel uygulamalara yönelik ürün - Sağlamlık - Vidayla ayarlanabilir diferansiyel - 1...500 bar

imalatçılarına yönelik ekonomik ürün - Kompaktlık - Sağlamlık - 0...600 bar

444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Advertoryal.

Basınç şalterleri


OsiSense XM basınç sensörleri

Tip

Ayar sahas› (bar)

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

FSG-2 FYG-22 FYG-32 XMP-B06B2131 XMP-C06B2131 XMP-E06B2131 XMP-B12B2131 XMP-C12B2131 XMP-E12B2131 XMP-B25B2131

20,00 22,00 22,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 66,00

C C C C C C A A A A

OsiSense XMP güç sistemleri için bas›nç flalterleri Ayarlanabilir diferansiyelli

FSG-2

Reset butonlu ON/OFF butonlu ON/OFF butonlu, tahliye valfli Reset butonlu ON/OFF butonlu ON/OFF butonlu, tahliye valfli Reset butonlu

minimum 1.4 2.8 5.6 1 1 1 1.3 1.3 1.3 3.5

maksimum 4.6 7 10.5 6 6 6 12 12 12 25

OsiSense XML-A, XML-B bas›nç flalterleri Sabit Diferansiyelli XMP-B06B2131

minimum 0.7 1.5 5 10 20 30 -0.28

maksimum 20 35 70 160 300 500 -1

XML-A020A2S11 XML-A035A2S11 XML-A070D2S11 XML-A160D2S11 XML-A300D2S11 XML-A500D2S11 XML-AM01V2S11

200,00 200,00 200,00 226,00 226,00 246,00 298,00

A A A A A A C

0.25 0.7 1.3 3.5 7 10 22 30 -0.14

4 10 20 35 70 160 300 500 -1

XML-B004A2S11 XML-B010A2S11 XML-B020A2S11 XML-B035A2S11 XML-B070D2S11 XML-B160D2S11 XML-B300D2S11 XML-B500D2S11 XML-BM02V2S11

298,00 298,00 298,00 298,00 376,00 376,00 376,00 376,00 376,00

C A C C A A A C C

200,00 200,00 200,00 200,00

A A A A

Ayarlanabilir diferansiyelli

XML-B004A2S11

Osisense XML-K analog ç›k›fll› elektronik bas›nç sensörleri Pompalar için özel analog çıkıfllı bas›nç sensörü 4-20 mA, M12 konnektörlü, 12 - 24 V DC beslemeli 0 0 0 0

6 10 16 25

XML-K006B2D21 XML-K010B2D21 XML-K016B2D21 XML-K025B2D21

XML-K006B2D21

OsiSense XMLK

ATV212/61

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

55

14 Mart 2012


OsiSense XM basınç sensörleri

Pressure transmitters OsiSense XMLP for industrial applications Catalogue

Tip

Ayar sahas› (bar)

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

A A A A A A A A A A

274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00

C A A A C C C C C

24 V DC beslemeli, programlanabilir, ayarlanabilir diferansiyelli, analog (4-20mA), PNP-NPN ve NA/NK ç›k›fll› 0.7 10 XML-F010D2025 2 25 XML-F025D2025 3.2 40 XML-F040D2025 5.6 70 XML-F070D2025 8 100 XML-F100D2025 12.8 160 XML-F160D2025 20 250 XML-F250D2025 32 400 XML-F400D2025 48 600 XML-F600D2025 -0.08 -1 XML-FM01D2025

640,00 640,00 658,00 658,00 658,00 690,00 690,00 690,00 690,00 634,00

C C C C C C C C C C

Evrensel sensörler, analog (0-10 V), programlanabilir PNP-NPN ve NA/NK ç›k›fll› 2 25 5.6 70 12.8 160 48 600

XML-F025D2125 XML-F070D2125 XML-F160D2125 XML-F600D2125

634,00 658,00 690,00 690,00

C C C C

Çift ayar aral›kl›, 2 adet programlanabilir (PNP-NPN ve NA/NK ç›k›fll›) 0.7 10 1.7 25 2.8 40

XML-F010D2035 XML-F025D2035 XML-F040D2035

658,00 658,00 658,00

C C C

XML serisi için aksesuarlar DIN43650 konnektör (Analog ç›k›fll› sensörler için) XML-E için 2 mt. düz kablo, konnektörlü XML-E için 5 mt. düz kablo, konnektörlü XML-G, XML-K için 2 mt. düz kablo, konnektörlü XML-F serisi için etiketli fleffaf kapak

XZ-CC43FCP40B XZCP-1164L2 XZCP-1164L5 XZCP-1141L2 XML-ZL007

20,00 38,00 44,00 26,00 32,00

A C C C C

OsiSense XML-P analog ç›k›fll› bas›nç sensörleri

Hidrolik ya¤lar, hava, su, deniz suyu ve gaz, so¤utucu s›v›lar (-30 .. + 120 0C)

XML-P100BD22

4-20 mA, M12 konnektörlü, 24 V DC beslemeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 16 25 40 60 100 160 250 400 600

XML-P010BD21V XML-P016BD21V XML-P025BD21V XML-P040BD21V XML-P060BD21V XML-P100BD22 XML-P160BD22 XML-P250BD22 XML-P400BD22 XML-P600BD22

OsiSense XML-G analog ç›k›fll› elektronik bas›nç sensörleri Hidrolik ya¤lar, hava, su, deniz suyu ve afl›nd›r›c› s›v›lar (-15 .. + 125 0C)

XML-G001D21

4-20 mA, M12 konnektörlü, 12 - 24 V DC beslemeli 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1 6 10 16 25 100 250 400 0

XML-G001D21 XML-G006D21 XML-G010D21 XML-G016D21 XML-G025D21 XML-G100D21 XML-G250D21 XML-G400D21 XML-GM01D21

OsiSense XML-F ekranlı elektronik basınç sensörü Hidrolik ya¤lar, hava, su, deniz suyu ve afl›nd›r›c› s›v›lar (-15 .. + 80 0C)

XML-F010D2035

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

56

14 Mart 2012


XCS-E5311

XCS-MP59L2

yeni

153.3

30

Locking on de-energisation of solenoid (1) XCS-LE3535312

Type XCSLE 3 x ISO M20 cable entries 0,1 m/s → 0,5 m/s IP 67 + IP 66 AC 15, B 300 / DC 13, Q 300 43.5 x 51 x 205 mm 24 VAC/DC XCS-DMC5902 XCSLE2525312

XCSLE2727312 XCSLE3535312 – XCSLE3737312 – 30

ble Availa 2Q 2011

153.3

)

OsiSense XCS emniyet nihayet flalterleri

Aç›klama

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

Mekanik anahtarl›, metal gövdeli emniyet nihayet flalterleri (1) 3 kutuplu, anahtar girifli 8 konumlu döner kafal› kilitsiz, 2NA + 1NK kontak kilitsiz, 1NA + 2NK kontak kilitli, manuel serbest b›rakmal›, 2NA + 1NK kontak kilitli, manuel serbest b›rakmal›, 1NA + 2NK kontak elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 2NA + 1NK kontak elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 1NA + 2NK kontak

XCS-A501 XCS-A701 XCS-C501 XCS-C701 XCS-E5311 XCS-E7311

92,00 100,00 166,00 166,00 420,00 420,00

A A A C A A

XCSA/B/C/E nihayet flalterleri için mekanik anahtarlar düz anahtar genifl anahtar esnek anahtar

XCS-Z01 XCS-Z02 XCS-Z03

10,00 10,00 38,00

A A A

Mekanik anahtarl› plastik gövdeli emniyet nihayet flalterleri (1) 2 kutuplu, anahtar girifli sabit kafal›, minyatür tip (2) kilitsiz, 2m haz›r kablo ba¤lant›l›, 1NA + 1NK kontak

XCS-MP59L2

90,00

C

2 kutuplu, anahtar girifli 8 konumlu döner kafal› kilitsiz, 1NA + 1NK kontak kilitsiz, 2NK kontak elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 1NA + 1NK kontak elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 2NK kontak elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 2NA + 2NK kontak elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 2NA + 1NK kontak

XCS-PA591 XCS-PA791 XCS-TE5311 XCS-TE7311 XCS-LE3737312 XCS-LE3535312

54,00 54,00 290,00 290,00 460,00 460,00

A A A A A A

3 kutuplu, anahtar girifli 8 konumlu döner kafal› kilitsiz, 2NA + 1NK kontak kilitsiz, 1NA + 2NK kontak

XCS-TA591 XCS-TA791

76,00 76,00

C C

XCSPA/TETA nihayet flalterleri için mekanik anahtarlar düz anahtar genifl anahtar esneek anahtar

XCS-Z11 XCS-Z12 XCS-Z13

10,00 10,00 30,00

A A A

XCSMP nihayet flalteri için mekanik anahtarlar düz anahtar dik aç›l› anahtar esnek anahtar

XCS-Z81 XCS-Z84 XCS-Z83

16,00 16,00 28,00

C C C

Manyetik kodlu, plastik gövdeli emniyet nihayet flalterleri (2), (3), (4) 2m haz›r kablo ba¤lant›l›, genifl karfl›lama toleransl›, manyetik alg›lamal› 16 x 51 x 7 (G x Y x D), 2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak 30 x 38,5 (Ø x U), 2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak 25 x 88 x 13 (G x Y x D), 3 kutuplu, 1NA + 2NK kontak

XCS-DMC5902 XCS-DMR5902 XCS-DMP5002

100,00 98,00 112,00

A C A

Döner kollu, plastik gövdeli emniyet nihayet flalterleri 2 kutuplu, paslanmaz çelik, 4 konumlu döner kafal› 2NK kontak (kontaklar› geç açan), kol sola yat›k 2NK kontak (kontaklar› geç açan), kol ortada 2NK kontak (kontaklar› geç açan), kol sa¤a yat›k

XCS-PL791 XCS-PL781 XCS-PL771

86,00 86,00 86,00

A C C

Döner milli, plastik gövdeli emniyet nihayet flalterleri 2 kutuplu, paslanmaz çelik, 4 konumlu döner kafal› 1NA + 1NK kontak, 30mm mil uzunluklu (5)

XCS-PR551

74,00

C

Metal gövdeli emniyet nihayet flalterleri 3 kutuplu, do¤rusal hareketli kafa metal pimli, 1m haz›r kablo ba¤lant›l›, 1NA + 2NK kontak metal pimli, makaral›, 1m haz›r kablo ba¤lant›l›, 1NA + 2NK kontak

XCS-M3910L1 XCS-M3902L1

118,00 136,00

A C

XCS-PL791

ion of solenoid (1)

ntries

3, Q 300 24 VAC/DC XCSLF3535412 (3) XCS-PR551 XCSLF3737412 (3)

(1) Verilen kontak durumlar›, anahtar›n flalter kafas›n›n içinde olmas› halindeki kontak durumlar›d›r. Anahtarlar ayrıca siparifl edilmelidir (2) 5m kablo ba¤lant›l› isteniyorsa referans sonuna “2” rakam› yerine “5”, 10m kablo ba¤lant›l› isteniyorsa, referans sonuna “10” ekleyin. Örne¤in: 2m kablo ba¤lant›l› XCS-MP59L2 emniyet flalteri, 5m kablo ba¤lant›l› olarak istendi¤inde referans XCS-MP59L5 olur. Örne¤in: 2m kablo ba¤lant›l› XCS-DMC5902 emniyet flalteri, 10m kablo ba¤lant›l› olarak istendi¤inde referans XCS-DMC59010 olur. (3) Verilen kontak durumlar›, manyetik flalterlerin birbirini görmesi halindeki kontak durumlar›d›r. (4) Preventa emniyet modülleri ile kullan›l›r. (5) 80mm mil uzunlu¤u istendi¤inde referans XCS-PR561 olacakt›r.

XCS-M3910L1

door Pivoting actuator, LH door XCSZ85 Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

57

14 Mart 2012


Preventa XU ›fl›k bariyerleri

Ifl›n say›s›

XUSLB•••

XUSL-PDM

XUSLNG5•••

Koruma yüksekli¤i

Referans

Tip 4 parmak koruma, 2 PNP güvenlik çıkıfl, 03-7m (14mm) 24 280 32 320 36 360 44 440 52 520 60 600 72 720 76 760 88 880 92 920 96 960 104 1040 112 1120 120 1200 136 1360

XUSL-BQ6A0280 XUSL-BQ6A0320 XUSL-BQ6A0360 XUSL-BQ6A0440 XUSL-BQ6A0520 XUSL-BQ6A0600 XUSL-BQ6A0720 XUSL-BQ6A0760 XUSL-BQ6A0880 XUSL-BQ6A0920 XUSL-BQ6A0960 XUSL-BQ6A1040 XUSL-BQ6A1120 XUSL-BQ6A1200 XUSL-BQ6A1360

Aksesuarlar Programlama ve diyagnostik modülü (XUSL-D serisi için) 5 m verici kablosu 10m verici kablosu 15m verici kablsou 30m verici kablosu 5 m alıcı kablosu 10m alıcı kablosu 15m alıcı kablsou 30m alıcı kablosu

XUSL-PDM XSZ-BCT05 XSZ-BCT10 XSZ-BCT15 XSZ-BCT30 XSZ-BCR05 XSZ-BCR10 XSZ-BCR15 XSZ-BCR30

XUSLNG, tip 2, 30 mm el koruma , 2 PNP güvenlik ç›k›fl›, 0,3...15 m, otomatik start 7 150 14 300 21 450 28 600 35 750 42 900 49 1050 56 1200 63 1350 70 1500

XUSL-NG5C0150 XUSL-NG5C0300 XUSL-NG5C0450 XUSL-NG5C0600 XUSL-NG5C0750 XUSL-NG5C0900 XUSL-NG5C1050 XUSL-NG5C1200 XUSL-NG5C1350 XUSL-NG5C1500

Aksesuar XUSLNG aksesuarlar› 2 adet braket Verici için haz›r kablolu konnektör Al›c› için haz›r kablolu konnektör

XUSL-Z218 XSZ-NCT10 XSZ-NCT30 XSZ-NCR10 XSZ-NCR30

10 m 30 m 10 m 30 m

Fiyat (TL)

Teslim süresi

2.435,00 2.481,00 3.245,00 4.059,00 4.391,00 4.871,00 4.964,00 5.682,00 5.918,00 6.494,00 6.872,00 7.306,00 7.636,00 8.118,00 8.591,00

C C C C C C C A A C C C C C C

636,00 136,00 160,00 180,00 272,00 136,00 160,00 180,00 272,00

C C C C C C C C C

1.355,00 1.647,00 1.939,00 2.258,00 2.522,00 2.920,00 3.319,00 3.652,00 3.916,00 4.382,00

C C C C A A C C C C

48,00 48,00 112,00 48,00 112,00

C A C A C

Not: Güç kaynaklar›, 90° ayna adaptörler, anti vibrasyon kitleri ve montaj aparatlar› için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.

Not: - EMM, Blanking, Floating Blaking, çözünürlük düflürülmesi, muting ve daha üst düzey fonksiyonlarımız bulunan cihazlar ile ilgili bilgi almak için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni arayın›z. 444 30 30. - Bu modül ile otomatik/manuel start, EDM, ›fl›k ›fl›n› kodlaması ve set de¤erlerinin ayarlanıp yüklenmesi sa¤lanmaktadır. Bu modülün kullanılmaması durumunda da cihaz üzerinden otomatik start, MTS (monitoring test signal) ve LED'ler ile hizalama fonksiyonları kullanılabilir.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

58

14 Mart 2012


Preventa XU ›fl›k bariyerleri

Ifl›n say›s›

Koruma yüksekli¤i (mm)

Referans

XUSLP, tip 4 vücut koruma, 2 PNP güvenlik ç›k›fl›, 0,8...20 m & 0,8...70 m, terminal blok 1 2 500 2 600 3 400 3 500 4 300 5 300 6 300 Aksesuar XUSLP aksesuarlar› 2 adet braket Verici için haz›r kablolu konnektör

1.574,00 2.320,00 2.578,00 2.578,00 2.864,00 3.150,00 3.150,00 3.092,00

C C C A C C C C

XUSL-Z219 XSZ-PCT05 XSZ-PCT10 XSZ-PCT15 XSZ-PCT30

48,00 48,00 74,00 88,00 144,00

C A C C C

5m 10 m 15 m 30 m

XSZ-PCR05 XSZ-PCR10 XSZ-PCR15 XSZ-PCR30

48,00 74,00 88,00 143,00

A C C C

XU2S M18, tek ›fl›nl›, karfl›l›kl›, NA/NK seçilebilir, 8 m infrared alg›lama (al›c›-verici) Ifl›n Yönü Ba¤lant› Düz 5m kablolu Düz M12 konnektörlü 90° 5m kablolu 90° M12 konnektörlü

XU2-S18PP340L5 XU2-S18PP340D XU2-S18PP340WL5 XU2-S18PP340WD

264,00 270,00 280,00 318,00

C A C C

XU2S M18, tek ›fl›nl›, karfl›l›kl›, NA/NK seçilebilir, 8 m infrared alg›lama (verici) Ifl›n Yönü Ba¤lant› Düz 5m kablolu Düz M12 konnektörlü 90° 5m kablolu 90° M12 konnektörlü

XU2-S18KP340L5T XU2-S18KP340DT XU2-S18KP340WL5T XU2-S18KP340WDT

185,00 188,00 196,00 222,00

C C C C

XU2S M18, tek ›fl›nl›, karfl›l›kl›, NA/NK seçilebilir, 8 m infrared alg›lama (al›c›) Ifl›n Yönü Ba¤lant› Düz 5m kablolu Düz M12 konnektörlü 90° 5m kablolu 90° M12 konnektörlü

XU2-S18PP340L5R XU2-S18PP340DR XU2-S18PP340WL5R XU2-S18PP340WDR

186,00 188,00 196,00 222,00

C C C C

Al›c› için haz›r kablolu konnektör,

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

Teslim süresi

5m 10 m 15 m 30 m

XUSLPZ2A•••B

XU2-S18

XUSL-PZ1AB XUSL-PZ2A0500B XUSL-PZ2A0600B XUSL-PZ3A0400B XUSL-PZ3A0500B XUSL-PZ4A0300B XUSL-PZ5A0300B XUSL-PZ6A0300B

Fiyat (TL)

59

14 Mart 2012


Güvenlik çözümleri Diyalog ürünleri

Aç›klama

Referans

Fiyat (TL)

Minimum sip. adedi

Teslim süresi

Acil durdurma butonu, 40mm mantar kafal›, kal›c›, tetiklemeli 2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak, çevir çek 2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak, kilitli

XB4-BS8445 XB4-BS9445

27,90 45,40

10 10

A C

Kutulu acil durdurma butonu, 40mm mantar kafal›, kal›c›, tetiklemeli 2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak, çevir çek 2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak, kilitli

XAL-K178E XAL-K188E

47,10 61,30

C C

Telli acil durdurma flalterleri Koruma mesafesi: < 15m, 2 kutuplu, sa¤dan veya soldan montaj buton resetli, 1NA + 1NK kontak anahtar resetli, 1NA + 1NK kontak

XY2-CH13250 XY2-CH13450

222,00 245,00

A C

Koruma mesafesi: < 50m, 2 kutuplu buton resetli, sa¤dan montaj, 1NA + 1NK kontak buton resetli, soldan montaj, 1NA + 1NK kontak anahtar resetli, sa¤dan montaj, 1NA + 1NK kontak

XY2-CE1A250 XY2-CE2A250 XY2-CE1A450

403,00 403,00 445,00

A A C

Ayak pedal› Koruma kapaks›z Plastik Metal, mavi Metal, turuncu Metal, turuncu, tetiklemeli Metal, turuncu, tetiklemeli, 2 ad›ml› Metal, turuncu, tetiklemeli, analog ç›k›fll›

XPE-A110 XPE-M110 XPE-R110 XPE-R810 XPE-R911 XPE-R929

62,80 153,00 153,00 223,00 250,00 425,00

A A C C C C

Koruma kapakl› Metal, turuncu Metal, mavi, tetiklemeli Metal, turuncu, tetiklemeli Metal, turuncu, tetiklemeli, 2 ad›ml›

XPE-R310 XPE-M510 XPE-R510 XPE-R711

223,00 260,00 260,00 287,00

A A A C

Çift el kontrol ünitesi 2 kumanda butonu, 1 mantar kafa acil durdurma butonu 2 kumanda butonu, 1 mantar kafa acil durdurma butonu, XY2SB90 destek aya¤›

XY2-SB71 XY2-SB714

450,00 860,00

A A

Diyalog ürünleri

XB4-BS

XAL-K

XY2-C

XPE-M510

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

(1) (2) (3) (4)

Güvenlik modülleri ile kullan›l›r. Güvenlik modülü ile kullan›ld›¤›nda 750... 120mm koruma yüksekli¤i sa¤lar (1-4 demet). Sadece al›c› (receiver) veya verici (transmitter) istenmesi durumunda lütfen Bölge Müdürlüklerimizi veya Müflteri Destek Merkezi’ni aray›nız. 444 30 30. Haz›r kablolu konnektör dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmelidir.

60

14 Mart 2012


Güvenlik çözümleri Standart emniyet röleleri, UL, CSA, TÜV sertifikalı

Aç›klama

Güvenlik kategorisi

Besleme gerilimi

Genifllik (mm)

Normal sinyal ç›k›fl›

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

1 tr. ç›k›fl› 1 tr. ç›k›fl› 4 ssr çıkıfl› 3 tr. ç›k›fl›

XPS-AC5121 XPS-AC3721 XPS-AF5130 XPS-ATE5110 XPS-AV11113

267,00 267,00 285,00 545,00 660,00

A A A A C

Acil durdurma butonu, emniyet nihayet flalteri ve ›fl›k bariyeri izleme modülü 3 24 V AC/DC 22.5 3NA 4 24 V AC/DC 45 3NA 4 230 V AC 45 3NA

1NK, 4 tr. ç›k›fl› 1NK, 4 tr. ç›k›fl›

XPS-AFL5130 XPS-AK311144 XPS-AK371144

267,00 425,00 425,00

A C C

Manyetik kodlu emniyet flalteri izleme modülü Ayn› anda 2 flalter izleme 4 24 V DC Ayn› anda 6 flalter izleme 4 24 V DC

22.5 45

2NA 2NA

2 tr. ç›k›fl› 2 tr. ç›k›fl›

XPS-DMB1132 XPS-DME1132

302,00 425,00

C C

Ifl›k bariyeri izleme modülü (Muting özellikli) Vücut koruma (XU2-S18 için) 2 24 V DC

45

2NA

4 tr. ç›k›fl›

XPS-CM1144

360,00

C

24 V AC/DC 24 V DC 24 V DC 24 V AC

22.5 22.5 45 45

1NA 2NA 2NA 2NA

1 NK 2 tr. ç›k›fl› 1 NK 1 NK

XPS-BA5120 XPS-BF1132 XPS-BC1110 XPS-BC3110

235,00 480,00 505,00 505,00

C C C C

24 V DC

22.5

2NA

2 tr. ç›k›fl›

XPS-VC1132

355,00

C

22.5

2NA

1NK, 1 tr. ç›k›fl›

XPS-ECM5131

267,00

C

24 V AC/DC

45

1NA zaman ayarl›

2NK, 2 tr. ç›k›fl›

XPS-TSA5142P

267,00

C

24 V DC

90

1NA + 1NK

2 tr. ç›k›fl›

XPS-VNE1142P

535,00

C

3NA

4 tr. ç›k›fl›

XPS-OT3744

1.160,00

C

Acil durdurma butonu ve emniyet nihayet flalteri izleme modülü 3 24 V AC/DC 22.5 3 230 V AC 22.5 4 24 V AC/DC 22.5 4 24V DC 45 4 24 V DC 45 XPS-A/B/C/... Tek fonksiyonlu (1 emniyet devresi kontrolü)

XPS-AK

Çift el kontrol izleme modülü 1 4 4 4

Güvenlik ç›k›fl›

3NA 3NA 3NA 5NA (1) 6NA (1)

El butonu izleme modülü XY2-AU2 için

4

Emniyet kontak ç›k›fl say›s›n› artt›rmak için ilave modül 4 24 V DC Zaman geciktirme modülü

Açmada gecikmeli (1... 31 sn aras›) (2)

XPS-BF

3 Motor s›f›r h›z yakalama modülü 3

Eksantrik preslerde üst ölü noktada emniyet durufl kontrol modülü 14 230 V AC 200

XPS-PVT

Eksantrik pres çift gövdeli selonoid valf kontrol modülü 4 24 V DC

152

1NA + 1NK

4 tr. ç›k›fl›

XPS-PVK1184

710,00

C

Hidrolik pres hidrolik sistemi selonoid valf kontrol modülü 4 24 V DC

100

2NA + 1NK

-

XPS-PVT1180

710,00

C

(1) 3 adet NA konta¤› zaman ayarl›. (2) Sadece ba¤lant› blo¤u ç›kar›labilir vidal› tipi mevcuttur.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

61

14 Mart 2012


Güvenlik çözümleri Programlanabilir makina emniyet kontrol cihazı

Güvenlik kategorisi

XPS-MP Çift fonksiyonlu (2 ba¤›ms›z emniyet devresi, kontrolü yap›labilir)

Besleme gerilimi

Genifllik Haberleflme (mm) ç›k›fl›

Güvenlik girifli

Sensör besleme ç›k›fl›

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

Çift fonksiyonlu güvenlik kontrol cihazı (1) Acil durdurma, emniyet flalteri, manyetik kodlu emniyet flalteri, el butonu ve ıflık bariyeri izleme 4 24 V DC 45 6NA, röle

3

XPS-MP11123

625,00

C

Çok fonksiyonlu güvenlik kontrol cihazı Acil durdurma, emniyet flalteri, manyetik kodlu emniyet flalteri, el butonu ve ›fl›n bariyeri izleme 4 24V DC 74 Modbus (Slave) 16 6 + 2 x 2 (2) 4 24V DC 74 Modbus, CAN Open (Slave) 16 6+2x2 4 24V DC 74 Modbus, Profibus (Slave) 16 6+2x2 4 24V DC 74 Modbus (Slave) 32 6+2x2 4 24V DC 74 Modbus, CAN Open (Slave) 32 6+2x2 4 24V DC 74 Modbus, Profibus (Slave) 32 6+2x2

8 8 8 8 8 8

XPS-MC16Z XPS-MC16ZC XPS-MC16ZP XPS-MC32Z XPS-MC32ZC XPS-MC32ZP

1.435,00 1.795,00 1.900,00 1.725,00 2.150,00 2.245,00

A C C A C C

XPS-MCTS16 XPS-MCTS32 XPS-MCTC16 XPS-MCTC32

60,00 60,00 60,00 60,00

A A C C

XPS-MC programlama aksesuarlar› Konfigürasyon yaz›l›m›, (Windows XP, 2000) USB programlama kablo seti (RS485 portlu tüm panel ve PLC’ler için bak›n›z sayfa 85)

XPS-MCWIN TSXCUSB485K

50,00 220,00

A A

XPS-MC operatör paneli ba¤lant› kablolar› Ekran haberleflme kablosu (XBTN 410 / 401 / R410 / R411 için) Ekran haberleflme kablosu (XBTGT / XBTGK için)

XBT-Z938 XBT-Z9980

52,00 52,00

A A

Aksesuarlar XPS-MC girifl çıkıfl ba¤lantı konnektörleri Vidal› klemens, XPS MC16Z, MC16ZC, MC16ZP Vidal› klemens, XPS MC32Z, MC32ZC, MC32ZP Yayl› klemens, XPS MC16Z, MC16ZC, MC16ZP Yayl› klemens, XPS MC32Z, MC32ZC, MC32ZP

XPS-MC Çok fonksiyonlu (Maks. 32 girifl / 8 ba¤›ms›z ç›k›fl)

Güvenlik ç›k›fl›

1 set vidal› klemens 1 set vidal› klemens 1 set yayl› klemens 1 set yayl› klemens

(1) Haf›zas›nda kay›tl› bulunan 15 fonksiyon içinden ayn› anda 2 fonksiyon seçilip, izlenebilme ve kontrol imkan› sunar. (2) 8 ba¤›ms›z güvenlik ç›k›fl› = 6 solid state güvenlik ç›k›fl› + 2 adet 2NA röle ç›k›fl.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

62

14 Mart 2012


Phaseo transformatörler ve Do¤ru ak›m güç kaynaklar›

Güvenlik ve izolasyon transformatörleri Tip

Anma gücü (VA)

Ekonomik seri 230 V AC girifl, 24 V AC ç›k›fl, -20...+40°C çal›flma s›cakl›¤›,

ABT7ESM•••B

Optimum 230/400 V AC girifl, 24 V AC ç›k›fl, -20...+50°C çal›flma s›cakl›¤›,

ABL6TS••B

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

40 63 100 160 250 320 400

ABT7ESM004B ABT7ESM006B ABT7ESM010B ABT7ESM016B ABT7ESM025B ABT7ESM032B ABT7ESM040B

52,00 58,00 66,00 87,00 114,00 142,00 164,00

A A A A A A A

25 40 63 100 160 250 400 630 1000

ABL6TS02B ABL6TS04B ABL6TS06B ABL6TS10B ABL6TS16B ABL6TS25B ABL6TS40B ABL6TS63B ABL6TS100B

61,00 70,00 75,00 86,00 109,00 145,00 205,00 270,00 410,00

A A A A A A A A A

Not: 12 V, 115 V veya 230 V AC ç›k›fl gerilimleri ve sekonderi çift sarg›l› modellerimiz için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.

Do¤rultuculu filtreli do¤ru ak›m güç kaynaklar› Tip

Ç›k›fl ak›m› (A)

Monofaze 230/400 V AC 1~girifl, 24 V DC ç›k›fl, -20...+60°C çal›flma s›cakl›¤› ABL8FEQ24•••

Trifaze 400 V AC 3~girifl, 24 V DC ç›k›fl, -20...+55°C çal›flma s›cakl›¤›

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

63

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

2 4 6 10

ABL8FEQ24020 ABL8FEQ24040 ABL8FEQ24060 ABL8FEQ24100

215,00 280,00 310,00 430,00

C C C A

10 20 30

ABL8TEQ24100 ABL8TEQ24200 ABL8TEQ24300

660,00 770,00 1.190,00

C C C

14 Mart 2012


Phaseo Anahtarlamal› Güç Kaynaklar›

Tip

Modüler seri 100...240V AC girifl, 24 V DC ç›k›fl, -25...+55°C çal›flma s›cakl›¤›,

ABL8MEM24006

Optimum seri 100...240V AC veya 110...220V DC girifl, 24 V DC ç›k›fl, 0...+50°C çal›flma s›cakl›¤›, Universal seri Monofaze 100...120V AC veya 200...500V AC 1~girifl, 24 V DC ç›k›fl, -25...+50°C çal›flma s›cakl›¤›,

ABL8REM24030

Trifaze 380...500 V AC 3~girifl, 24 V DC ç›k›fl, -25...+50°C çal›flma s›cakl›¤›, Universal seri aksesuarlar› 100 msn’ye kadar k›sa kesintiler için - 40 amper Uzun flebeke kesintileri için - 20 amper Uzun flebeke kesintileri için - 40 amper Akü, 3,2 amper /saat Yedekli çal›flma modülü

Ç›k›fl ak›m› (A)

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

2 (12 V DC) 0,6 1,2 2,5

ABL8MEM12020 ABL8MEM24006 ABL8MEM24012 ABL7RM24025

115,00 100,00 109,00 149,00

C A A A

3 5

ABL8REM24030 ABL8REM24050

195,00 217,00

A A

3 5 10 20

ABL8RPS24030 ABL8RPS24050 ABL8RPS24100 ABL8RPM24200 (1)

255,00 285,00 445,00 575,00

A A A A

20 40

ABL8WPS24200 ABL8WPS24400

575,00 745,00

A A

ABL8BUF24400 ABL8BBU24200 ABL8BBU24400 ABL8BPK24A03 ABL8RED24400

455,00 445,00 680,00 400,00 205,00

C C C C C

(1) ABL8RPM24200 için girifl gerilim seviyesi 100...120 V AC veya 200...240 V AC’dir.

ABL8RPS24050

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

64

14 Mart 2012


Zelio ölçü ve kontrol röleleri RM17, 17 mm genifllik RM35, 35 mm genifllik

RM35TF30

Tip

Gecikme (sn)

Ç›k›fl konta¤›

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

Faz kayb› - faz s›ras› (faz koruma rölesi) Faz kayb› - faz s›ras› (faz koruma rölesi) Faz kayb› - faz s›ras› - faz dengesi Faz kayb› - faz s›ras› - PTC ile koruma Faz kayb› - faz s›ras› - faz dengesi - Afl›r› / Düflük gerilim Afl›r› veya düflük gerilim 0,05..5 V Afl›r› veya düflük gerilim 1...100 V Afl›r› veya düflük gerilim 15...600 V Afl›r› ak›m entegre toroid ile 2...20 A Afl›r› veya düflük ak›m 0,3..1,5 A 1..5 A 3..15 A Afl›r› ve düflük frekans Dolu veya bofl (s›v› seviye rölesi) S›v› seviye probu (iletken s›v› seyiye kontrolü için) Afl›r› veya düflük h›z Düflük ve yüksek s›cakl›k Düflük ve yüksek s›cakl›k - faz kayb› - faz s›ras› (asansör) Afl›r› ve düflük ak›m - faz kayb› - faz s›ras› (pompa)

0,1... 10s 0,1... 10s 0,3... 30s 0,3... 30s 0,3... 30s 0,3... 30s 0,1... 10s 0,1... 5s

1 K/A 2 K/A 1 K/A 2 K/A 2 K/A 2 K/A 2 K/A 2 K/A 1 K/A 2 K/A 2 K/A 2 K/A

0,6... 60s 1... 10s 1... 10s 0,1... 10s

1 K/A 2 K/A 2 K/A 1 K/A

RM17TG00 RM17TG20 RM17TA00 RM35TM50MW RM35TF30 RM35UA11MW RM35UA12MW RM35UA13MW RM17JC00MW RM35JA32MW RM35HZ21FM RM35LM33MW LA9RM201 RM35S0MW RM35ATR5MW RM35ATW5MW RM35BA10

145,00 155,00 189,00 218,00 280,00 252,00 252,00 252,00 252,00 275,00 170,00 149,00 100,00 170,00 170,00 189,00 189,00

A A A C A C C A C C C A C C C C C

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

XBK-T50000U10M

89,00

A

XBK-T60000U00M

58,00

A

XBK-T70000U00M

89,00

C

XBK-H70000002M

70,00

A

XBK-T81030U33E 140,00 XBK-P61130G30E (1) 300,00

C C

RM17JC00MW

XBK say›c›lar Tip

XBK-H70000002M

Besleme gerilimi

Elektromekanik 5 basamakl›, resetli, ileri yönde say›c›, röle kontak giriflli, 20 Hz, 41,5x31mm Toplay›c› 24 V DC 6 basamakl›, ileri yönde say›c›, röle kontak giriflli, 10 hz, 41.5x31mm Toplay›c› 24 V DC 7 basamakl›, ileri yönde say›c›, röle kontak giriflli, 20 Hz, 41.5x31mm Toplay›c› 24 V DC 7 basamakl›, 1/100 saat göstergeli, röle giriflli, 48x48mm Zaman saati 230 V AC Elektronik 8 basamakl›, ileri yönde say›c›, NPN/PNP transistör giriflli 7.5 kHz, 48x24 mm Toplay›c› Pil Programlanabilir 24 V DC

XBK-T81030U33E

(1) 6 basamakl›, LCD gösterge, iki ön de¤erli (preset), transistör veya röle kontak ç›k›fll›, 5 kHz, 48x48mm.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

65

14 Mart 2012


Zelio soketli röleler RSB, RXM, RUM, RPM röleler

Tip

Çal›flma gerilimi

Referans

Fiyat (TL)

Min. sip. adedi

Teslim süresi

1 kutuplu enversör kontak, 12A termik ak›m, (5 röle baca¤›) 24 V DC RSB1A120BD 24 V AC RSB1A120B7 230 V AC RSB1A120P7

4,00 5,90 8,90

10 10 10

A C A

1 kutuplu enversör kontak, 16 A termik ak›m, (8 röle baca¤›) 12 V DC RSB1A160JD 24 V DC RSB1A160BD 24 V AC RSB1A160B7 230 V AC RSB1A160P7

4,40 4,40 6,50 9,50

10 10 10 10

A A A A

2 kutuplu enversör kontak, 8 A termik ak›m, (8 röle baca¤›) 12 V DC RSB2A080JD 24 V DC RSB2A080BD 24 V AC RSB2A080B7 230 V AC RSB2A080P7

4,80 4,80 7,90 9,90

10 10 10 10

A A A A

Arabirim Röleleri (RSB)

RSB

Minyatür Röleler (RXM)

RXM4AB

2 kutuplu enversör kontak, 12A termik ak›m 24 V DC 24 V AC 230 V AC

RXM2AB1BD RXM2AB1B7 RXM2AB1P7

9,30 9,60 10,20

10 10 10

A A A

3 kutuplu enversör kontak, 10A termik ak›m 24 V DC 24 V AC 230 V AC

RXM3AB1BD RXM3AB1B7 RXM3AB1P7

10,30 10,70 11,20

10 10 10

A A A

4 kutuplu enversör kontak, 6A termik ak›m 24 V DC 24 V AC 230 V AC

RXM4AB1BD RXM4AB1B7 RXM4AB1P7

10,70 11,10 11,70

10 10 10

A A A

2 kutuplu enversör kontak, 10A termik ak›m, silindirik pin girifli 24 V DC RUMC2AB1BD 24 V AC RUMC2AB1B7 230 V AC RUMC2AB1P7

13,40 13,80 14,40

10 10 10

A C A

3 kutuplu enversör kontak, 10A termik ak›m, silindirik pin girifli 24 V DC RUMC3AB1BD 24 V AC RUMC3AB1B7 230 V AC RUMC3AB1P7

14,10 14,50 15,10

10 10 10

A A A

Üniversal Röleler (RUM)

Güç rölesi (RPM)

RPM••••

1 kutuplu enversör kontak, 15A termik ak›m 24 V DC 24 V AC 230 V AC

RPM11BD RPM11B7 RPM11P7

10,70 11,20 11,70

10 10 10

A A C

2 kutuplu enversör kontak, 15A termik ak›m 24 V DC 24 V AC 230 V AC

RPM21BD RPM21B7 RPM21P7

13,90 14,30 14,90

10 10 10

A C A

Led'li, yass› pin giriflli ve farkl› gerilim seviyelerindeki (12, 24, 48, 60, 110, 125, 220 V DC & 24, 48, 120, 230 V AC) alternatifler için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

66

14 Mart 2012


Zelio soketli röleler Soketler ve aksesuarlar›

Tip

Çal›flma gerilimi

Referans

Fiyat (TL)

Min. sip. adedi

Teslim süresi

RSL1PVJU RSL1PVBU RSL1PVFU RSL1PVPU

19,90 19,90 27,90 27,90

10 10 10 10

C A C A

RSZE1S48M RSZE1S35M RXZE2M114M RXZE2S111M RUZC2M RUZC3M RPZF1 RPZF2

7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90

10 10 10 10 10 10 10 10

A A A A A A A A

RPZR235 RXM040W RUZC200 RXZ400 RXZR335 RSZR215 RZM031RB RZM021FP RXM021FP RSZL300 RXZL420

1,50 3,00 1,70 0,90 0,70 0,70 5,10 7,90 4,10 0,35 0,35

20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10

C A C A A A A A C A C

Slim röleler

1 C/O kontak, 6A termik ak›m dahili LED ve koruma devreli 12 V AC/DC 24 V AC/DC 115 V AC/DC 230 V AC/DC RSL1PL•U

Soketler RSB röle soketi 8 bacakl› RSB röle soketi 5 bacakl› RXM 2 ve 4 kutup röle soketi RXM 3 kutup röle soketi RUM 2 kutuplu röle soketi 8 pin RUM 3 kutuplu röle soketi 11 pin RPM 1 kutup röle soketi RPM 2 kutup röle soketi

Aksesuarlar RXM soket

RPM 1 kutup röle soketi metal kelepçe RPM (RPZF1 & RPZF2) ve RXM soket diyot 6…250 VDC RUM metal kelepçe RXM metal kelepçe RXM plastik kelepçe RSB plastik kelepçe RSB diyot + led 6…24 VDC RSB varistor + led 110…230VAC RXM varistor 110…240VAC RSB röle soketleri için bofl etiket RXM röle soketleri için bofl etiket

RUM soket

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

67

14 Mart 2012


Zelio elektronik zaman röleleri RE11, RE7, RE8, RE9, RE48

RE11 ray montajl› 17,5 mm geniflli¤inde LED’siz zaman röleleri Tip

Besleme

B›rakmada gecikme Çekmede gecikme Çekmede gecikme Çok fonksiyonlu (1) Çok fonksiyonlu (2)

RE11 zaman rölesi

24...240 V AC 24...240 V AC/DC 24...240 V AC/DC 24V DC, 24...240V AC 24V DC, 24...240V AC

Zaman aral›¤›

Ç›k›fl

Ç›k›fl ak›m› (A)

Referans

1 sn - 100 s 1 sn - 100 s 1 sn - 100 s 1 sn - 10 s 1 sn - 100 s

1 solid state 1 solid state 1K/A röle 1K/A röle 1K/A röle

0,7 0,7 8 8 8

RE11LCBM RE11LAMW RE11RAMU RE11RMEMU RE11RMMU

Fiyat (TL)

Teslim süresi

83,20 83,20 67,20 86,40 102,00

C C A A A

76,00 76,00 96,80 96,80 125,00 125,00

A A A A A C

74,40 74,40

A C

160,00 160,00 160,00 185,00 20,10 7,90

C A C C C A

(1) Çekmede gecikme, b›rakmada gecikme, ilk enerjilendirmede darbe fonksiyonu, kontrol komutuyla darbe fonksiyonu, kare dalga flaflör. (2) (1)’deki tüm fonksiyonlara ek olarak çekmede ve b›rakmada darbe fonksiyonu. NK

K/A=

C NA

RE7, RE8, 22,5 mm geniflli¤inde LED’li zaman röleleri 24 V AC / DC, 110...240 V AC besleme Çekmede gecikme Çekmede gecikme Kare dalga flaflör Y›ld›z / Üçgen Çok fonksiyonlu (5) On/Off süresi ayarlanabilir flaflör

RE8-•••

0,1 sn...10 sn 3 sn...300 sn 0,1 sn...10 sn 0,3 sn...30 sn 0,05 sn...300 s 0,05 sn...300 s

1K/A röle 1K/A röle 1K/A röle 1K/A röle 1K/A röle 1K/A röle

8 8 8 8 8 8

RE8-TA11BUTQ (3) RE8-TA21BUTQ (3) RE8-CL11BUTQ (3) RE8-YG31BUTQ (3) RE7-ML11BU RE7-CV11BU

0,7 0,7

RE9-TA11MW RE9-TA31MW

5 5 5 5

RE48AMH13MW (4) RE48AML12MW (5) RE48ATM12MW RE48ACV12MW RE48ASOC11AR RUZC2M (3)

RE9 22,5 mm geniflli¤inde LED’li seri zaman röleleri

24...240 V AC / DC besleme Çekmede gecikme Çekmede gecikme

0.1 sn...10 sn 0.3 sn...30 sn

1 solid state 1 solid state

RE48 pano montajl› 48x48 mm LED’li zaman röleleri Pin

RE48 zaman rölesi

24... 240 V AC / DC besleme Çok fonksiyonlu Çok fonksiyonlu Çekmede gecikme On/Off süresi ayarlanabilir flaflör Soket Soket

8 11 8 11 11 8

0,02 sn - 300 s 0,02 sn - 300 s 0,02 sn - 300 s 0,02 sn - 300 s

2 K/A röle 2 K/A röle 2 K/A röle 2 K/A röle

(3) Minimum 10’lu paket olarak siparifl edilir. (4) Çekmede gecikme ve darbe fonksiyonu. (5) Çekmece gecikme, b›rakmada gecikme, darbe fonksiyonu ve kare dalga flaflör.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

68

14 Mart 2012


Solid state röle ve s›cakl›k kontrol röleleri

Kontrol gerilimi

Ç›k›fl gerilimi

Ç›k›fl ak›m› (A)

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

Pano montajl› solid state röleler

LED'li, parmak koruma fonksiyonlu, s›f›r gerilimde anahtarlama 3...32 VDC 24...280 VAC 25 3...32 VDC 24...280 VAC 50 4...32 VDC 48...530 VAC 75

SSR PCDS 25 A1 SSR PCDS 50 A1 SSR PCDS 75 A2

48,00 61,20 110,00

A A C

90...280 VAC 90...280 VAC 90...280 VAC

SSR PP8S 25 A1 SSR PP8S 50 A1 SSR PP8S 75 A2

96,00 145,00 192,00

C C C

LED'li, parmak koruma fonksiyonlu, s›f›r gerilimde anahtarlama 4...32 VDC 24...280 VAC 10 4...32 VDC 24...280 VAC 20 4...32 VDC 24...280 VAC 30

SSR DCDS 10 A1 SSR DCDS 20 A1 SSR DCDS 30 A1

96,00 110,00 120,00

C C C

90...280 VAC 90...280 VAC 90...280 VAC

24...280 VAC 24...280 VAC 24...280 VAC

10 20 30

SSR DP8S 10 A1 SSR DP8S 20 A1 SSR DP8S 30 A1

120,00 145,00 192,00

C C C

Besleme gerilimi

Ç›k›fl tipi

Alarm rölesi

Modbus

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

1 1 Yok Yok Yok Yok

Yok Yok Var Var Var Var

REG24 PTP1 ARHU REG24 PTP1 ALHU REG24 PTP1 JHU REG24 PTP1 RLU REG24 PTP1 LHU REG24 PTP1 JLU

272,00 272,00 355,00 355,00 355,00 355,00

C C C C C C

Yok Var Var Var Var Var

REG48 PUNL1 RHU REG48 PUN2 RHU REG48 PUN2 LJHU REG48 PUN1 RLU REG48 PUN2 RLU REG48 PUN2 LJLU

320,00 425,00 425,00 375,00 425,00 425,00

C C C C C A

24...280 VAC 24...280 VAC 80...530 VAC

25 50 75

SSRPCDS25A1

Ray montajl› solid state röleler

SSRDCDS10A1

S›cakl›k kontrol röleleri

REG24

REG48

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

24 x 48 , Thermocouple, PT100 100/240 VAC 1 röle 100/240 VAC 1 SSR 100/240 VAC 1 ak›m (4-20 mA) 24 V AC/DC 1 röle 24 V AC/DC 1 SSR 24 V AC/DC 1 ak›m (4-20 mA)

48X48 , Universal girifl ( 4-20mA, 0-10 VDC, Thermocuple, PT100) 100/240 VAC 1 röle 2 100/240 VAC 2 röle 2 100/240 VAC 1 ak›m (4-20 mA) + 1SSR 2 24 V AC/DC 1 röle 2 24 V AC/DC 2 röle 2 24 V AC/DC 1 ak›m (4-20 mA) + 1SSR 2

69

14 Mart 2012


Zelio Lojik Kompakt Ak›ll› Röle

Dönüfltürülebilir (1) girifl

Tip

Gerçek zaman saati

Referans

Fiyat (TL)

Teslim süresi

Kompakt, geniflleyemez

SR2B121•••

SR2•201••

12 V DC besleme gerilimi 8 girifl /4 ç›k›fl, röle 12 girifl /8 ç›k›fl, röle

4 6

Var Var

SR2B121JD SR2B201JD

295,00 380,00

C C

24 V DC besleme gerilimi 6 girifl / 4 ç›k›fl, röle 8 girifl / 4 ç›k›fl, röle 12 girifl / 8 ç›k›fl, röle 12 girifl / 8 ç›k›fl, röle

0 4 2 6

Yok Var Yok Var

SR2A101BD (2) SR2B121BD SR2A201BD (2) SR2B201BD

282,00 295,00 380,00 435,00

A A A A

24 V AC besleme gerilimi 8 girifl / 4 ç›k›fl, röle 12 girifl / 8 ç›k›fl, röle

0 0

Var Var

SR2B121B SR2B201B

305,00 410,00

A C

100…240 V AC besleme gerilimi 6 girifl / 4 ç›k›fl, röle 8 girifl / 4 ç›k›fl, röle 12 girifl / 8 ç›k›fl, röle 12 girifl / 8 ç›k›fl, röle

0 0 0 0

Yok Var Yok Var

SR2A101FU (2) SR2B121FU SR2A201FU (2) SR2B201FU

295,00 305,00 380,00 435,00

A A A A

24 V DC besleme gerilimi 6 girifl / 4 ç›k›fl, röle 6 girifl / 4 ç›k›fl, transistör 16 girifl / 10 ç›k›fl, röle 16 girifl / 10 ç›k›fl, transistör

4 4 6 6

Var Var Var Var

SR3B101BD SR3B102BD SR3B261BD SR3B262BD

320,00 300,00 470,00 450,00

C C A C

100…240 V AC besleme gerilimi 6 girifl / 4 ç›k›fl, röle 16 girifl / 10 ç›k›fl, röle

0 0

Var Var

SR3B101FU SR3B261FU

330,00 480,00

C A

24 V DC geniflletme modülleri (SR3B...BD serisi için) 2 analog girifl / 2 analog ç›k›fl ‹ 1. girifl 0-10V / 0-20 mA, 2. girifl 0-10V / 0-20 mA veya PT100), Ç›k›fllar 0-10V 4 girifl / 2 ç›k›fl, röle 6 girifl / 4 ç›k›fl, röle 8 girifl / 6 ç›k›fl, röle

SR3XT43BD SR3XT61BD SR3XT101BD SR3XT141BD

325,00 115,00 135,00 155,00

C C C A

100...240 V AC geniflletme modülleri (SR3B...FU serisi için) 4 girifl / 2 ç›k›fl, röle 6 girifl / 4 ç›k›fl, röle 8 girifl / 6 ç›k›fl, röle

SR3XT61FU SR3XT101FU SR3XT141FU

115,00 136,00 157,00

C C A

SR3MBU01BD SR2COM01

210,00 305,00

C C

SR2MEM02 SR2USB01

42,00 210,00

C A

OK-OTOG

350,00

-

Modüler, geniflleyebilir

G/Ç geniflletme modülleri SR3B101••

Haberleflme modülleri SR3B261BD + SR3XT141BD

Modbus haberleflme modülü (Modbus slave) Modem ara haberleflme modülü

(3)

Aksesuarlar EEPROM yedekleme kart› USB programlama kablosu (1) Dijital girifllerden kaç tanesinin analog olarak atanabilece¤ini gösterir. (2) Bu modellerde sadece LADDER dilinde programlama yap›labilir. (3) SR3, Zelio Lojik serisi ile birlikte kullan›labilir.

E¤itim Otomasyona girifl ve Zelio uygulamalar›

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

2 gün

70

14 Mart 2012


Twido Programlanabilir Kontrolörler

Besleme

TWDLCAE40DRF

Ana üniteler 220 V AC (ek modül tak›lamaz) 24 V DC (ek modül tak›lamaz) 220 V AC (ek modül tak›lamaz) 24 V DC (ek modül tak›lamaz) 24 V DC (4 modül tak›labilir) 24 V DC (7 modül tak›labilir) 220 V AC (4 modül tak›labilir) 24 V DC (4 modül tak›labilir) 220 V AC (7 modül tak›labilir) 24 V DC (7 modül tak›labilir) 220 V AC (7 modül tak›labilir) 24 V DC (7 modül tak›labilir)

Girifl say›s› 24 V DC

Ba¤lant› flekli

Referans

R: Röle, T: Transistör

Ç›k›fl say›s›

Fiyat (TL)

Teslim süresi

6 6 9 9 12 12 14 14 24 24 24 24

4R 4R 7R 7R 8T 6R + 2T 10R 10R 14R + 2T 16T 14R + 2T 14R + 2T

Klemens Klemens Klemens Klemens 1 x HE10 konnektör Klemens Klemens Klemens Klemens 2 x HE10 konnektör Klemens Klemens

TWDLCAA10DRF TWDLCDA10DRF TWDLCAA16DRF TWDLCDA16DRF TWDLMDA20DTK TWDLMDA20DRT TWDLCAA24DRF TWDLCDA24DRF TWDLCAA40DRF TWDLMDA40DTK TWDLCAE40DRF (1) TWDLCDE40DRF (1)

355,00 355,00 530,00 530,00 625,00 655,00 755,00 755,00 970,00 970,00 970,00 970,00

C C A C A A A C A A A A

OTB1S0DM9LP OTB1C0DM9LP OTB1E0DM9LP

500,00 595,00 795,00

C A C

(1) Gerçek zaman saati ve bir adet dahili ethernet (10/100 Mbps portu) bulunmaktad›r. Not: TWDLCA•40DRF, TSXPLP01 ile çal›flmaktad›r.

TWDLMDA20DRT

TWDLEDCK1

OTB1E0DM9LP

TWDAMM3HT

TWDNAC485T

Advantys OTB da¤›t›lm›fl G/Ç sistemi (Ek girifl ç›k›fl modülleri Twido ile ayn›d›r) Modbus haberleflme modülü 12 girifl / 8 ç›k›fl 24 V DC besleme CANopen haberleflme modülü 12 girifl / 8 ç›k›fl 24 V DC besleme Ethernet haberleflme modülü 12 girifl / 8 ç›k›fl 24 V DC besleme Dijital geniflleme modülleri 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 230 V AC / 24 V DC 230 V AC / 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

8 16 16 32 4 16

8T 8R 16R 16T 32T 4R 8R

Klemens Klemens 1 x HE10 konnektör 1 x HE10 konnektör Klemens Klemens Klemens 1 x HE10 konnektör 1 x HE10 konnektör Klemens Yayl› klemens

TM2DDI8DT TM2DDI16DT TM2DDI16DK TM2DDI32DK TM2DDO8TT TM2DRA8RT TM2DRA16RT TM2DDO16TK TM2DDO32TK TM2DMM8DRT TM2DMM24DRF

175,00 320,00 245,00 435,00 225,00 280,00 435,00 365,00 625,00 250,00 455,00

A A C A A A A C A A A

Analog geniflleme modülleri Çözünürlük 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit 10 bit 12 bit 12 bit

2 (0-10 V, 4-20 mA) 2 (RTD-Thermocouple) 2 (Thermocouple) 4 (0-10V, 4-20mA) 4 (0..10V, 0..20 mA, PT100/1000) 8 (0...10V, 0...20 mA) 8 (PT100/PT1000)

1(0-10 V, 4-20 mA) 1(0-10 V, 4-20 mA) 2 (0-10 V, 4-20 mA) 2 (+/-10 V) -

Klemens Klemens Klemens Klemens Klemens Klemens Klemens Klemens

TM2AMM3HT TM2ALM3LT TM2AMI2LT TM2AMM6HT TM2AMI4LT TM2AMI8HT TM2AVO2HT TM2ARI8LT

480,00 480,00 385,00 575,00 510,00 510,00 280,00 575,00

A A C A A A A C

87,00 87,00 76,00 76,00 400,00 370,00 1.040,00

C A C A C A C

Haberleflme modülleri RS485 2. seri port, mini DIN, (TWDLM••• ile bafllayan ana üniteler için) RS485 2. seri port, vidal› klemens, (TWDLM••• ile bafllayan ana üniteler için) RS485 2. seri port, mini DIN, (TWDLC••• ile bafllayan ana üniteler için) RS485 2. seri port, vidal› klemens, (TWDLC••• ile bafllayan ana üniteler için) Ethernet slave modül, 10/100 Mbps CANopen master modül PSTN modem

TWDNOZ485D TWDNOZ485T TWDNAC485D TWDNAC485T 499TWD01100 TWDNCO1M SR2MOD01

Ba¤lant› kablolar› ve aksesuarlar USB programlama kablo seti (RS485 portlu tüm PLC ve paneller için bak›n›z sayfa 85) Ana ünite için HE 10 konnektörü: Serbest uçlu, 3 m Ek modüller için HE 10 konnektörü: Serbest uçlu, 3 m Twido - Altivar aras› kablo: Mini DIN ‹ RJ45, 3 m Gerçek zaman saati 64 kB EEPROM, yedekleme haf›zas› ve haf›za artt›rma

TSXCUSB485K TWDFCW30M TWDFCW30K TWDXCARJ030 TWDXCPRTC TWDXCPMFK64

220,00 58,00 58,00 58,00 79,00 165,00

A A A C C C

OK-TWDP OK-HAB1

380,00 400,00

-

E¤itim Twido PLC programlama Twido ile haberleflme çözümleri

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

2 gün 2 gün

71

14 Mart 2012


Modicon M340 Modüler PLC

Aç›klama

CPU modülleri

CPU340-10 Modbus (Standart CPU) CPU340-20 Modbus (Performans CPU) CPU340-20 Modbus & CANopen (Performans CPU) CPU340-20 Modbus & Ethernet Modbus TCP/IP (Performans CPU) CPU340-20 Ethernet Modbus TCP/IP & CANopen (Performans CPU) BMXP342•••

Referans

Fiyat (Euro)

Teslim süresi

BMXP341000 BMXP342000 BMXP3420102 BMXP342020 BMXP3420302

450 500 695 830 1.045

A A A A A

117 130 167 213

A A A A

Not: - Standart CPU ile Performans CPU aras›nda kapasite fark› vard›r, detay için lütfen katalo¤a bak›n›z. - Tüm CPU’lar içinde BMXRMS008MP haf›za kart› bulunur.

Omurgalar

4'lü omurga 6'l› omurga 8'li omurga 12'li omurga

BMXXBP0400 BMXXBP0600 BMXXBP0800 BMXXBP1200

Not: - Güç kaynaklar› omurgadaki slot say›s›nda yer kaplamaz. Tüm omurgalarda, varolan slot say›s›na ek olarak güç kayna¤› için ayr› bir slot vard›r. Omurga Geniflleme Modülleri Omurga geniflleme kiti BMXXBE2005 375 2 x omurga geniflleme modülü (BMXXBE1000) + 1 x 0,8 m omurga geniflleme kablosu (BMXXBC008K) + 1 set (2 adet) hat sonland›r›c› (TSXTLYEX)

A

Omurga geniflleme modülü Omurga geniflleme kablosu, 0,8 m Omurga geniflleme kablosu, 3 m Omurga geniflleme kablosu, 12 m

Güç kaynaklar›

BMXCPS•••

100-240 VAC 100-240 VAC 24 VDC izole 24- 48 VDC izole

20 W 36 W 17 W 32 W

BMXXBE1000 BMXXBC008K BMXXBC030K BMXXBC120K

205 25 42 100

A C A C

BMXCPS2000 BMXCPS3500 BMXCPS2010 BMXCPS3020

192 418 192 460

A A A C

455 545 545 335 545 1.335 1.505

A C C C C C C

Not: - Tüm güç kaynaklar›nda afl›r› yük, k›sa devre ve afl›r› gerilime karfl› koruma ayr›ca bir alarm rölesi bulunur. - Tüm güç kaynaklar›nda ba¤lant› konnektörü standart olarak gelmektedir, ayr›ca siparifl edilmesine gerek yoktur.

Network modülleri

BMXNOE0100

Ethernet Modbus TCP/IP 10/100 RJ45 Ethernet Modbus TCP/IP 10/100 RJ45 Factory Cast modülü 2 seri portlu (RS232 & RS485) haberleflme modülü AS-i V3 haberleflme modülü Remote girifl/ç›k›fl modülü, ethernet Modbus TCP/IP ile remote M340 G/Ç omurgaları kontrolu Profibus DP V1 remote master 2 RJ45 ethernet ve 1 RS485 Profibus SubD9 port. , 0 ... + 60 C° Profibus DP V1 remote master 2 RJ45 ethernet ve 1 RS485 Profibus SubD9 port. coating, -25.. + 70C°

BMXNOE0100 BMXNOE0110 BMXNOM0200 BMXEIA0100 BMXPRA0100 TCSEGPA23F14F TCSEGPA23F14FK

Not: - BMXNOE0100 içerisinde BMXRWSB000M haf›za kart› standart olarak gelir. - BMXNOE0110 içerisinde BMXRWSFC032M haf›za kart› standart olarak gelir. - Profibus DP V1 modülleri M340 Premium Quantum ile birlikte çal›flabilmektedir, omurga montaj› yoktur.

TCSEGPA23F14F

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

72

14 Mart 2012


Modicon M340 Modüler PLC

BMXR•••

Aç›klama

Referans

Fiyat (Euro)

Teslim süresi

Haf›za Kartlar› CPU için haf›za kart› 8 Mb (CPU içinde standart olarak gelir) CPU için opsiyonel haf›za kart› 8Mb & dosya 128Mb BMXNOE0100 için haf›za kart› Web B(NOE içinde standart olarak gelir) BMXNOE0100 için opsiyonel haf›za kart› Web C 16Mb (üstün web-server özellikleri) BMXNOE0110 için haf›za kart›, Factory Cast Web C web server, 32 Mb

BMXRMS008MP BMXRMS128MPF BMXRWSB000M BMXRWSC016M BMXRWSFC032M

92 100 92 125 125

C A C C C

Dijital modüller

BMXDD•••

Dijital girifl modülleri 16 girifl, sink 16 girifl 32 girifl, sink 64 girifl, sink 8 girifl

24 VDC 100- 120 VAC 24 VDC 24 VDC 220 V AC

BMXDDI1602 (1) BMXDAI1604 (1) BMXDDI3202K (2) BMXDDI6402K (3) BMXDAI0805 (1)

121 180 238 425 134

A C A A A

Dijital ç›k›fl modülleri 16 ç›k›fl (Transistör) 32 ç›k›fl (Transistör) 64 ç›k›fl (Transistör) 8 ç›k›fl (Röle) 16 ç›k›fl (Röle) 16 ç›k›fl (Triak)

0,5 A 0,1 A 0,1 A 3A 2A 0,6 A

BMXDDO1602 (1) BMXDDO3202K (2) BMXDDO6402K (3) BMXDRA0805 (1) BMXDRA1605 (1) BMXDAO1605 (1)

171 300 447 155 200 268

A A A A A C

24 VDC 24 VDC 24 VDC

BMXDDM16022 (1) BMXDDM16025 (1) BMXDDM3202K (2)

180 196 272

C A A

BMXAMI0410 (1) BMXAMI0810 (6) BMXAMI0800 (6) BMXART0414 (4) BMXART0814 (4)

335 565 460 425 525

A A A A A

ABE7CPA412 (4)

235

A

±10 V, 0..20 mA, 4..20 mA +/-10V, 4-20mA, +/-20mA 4-20mA, +/-20mA

BMXAMO0210 (1) BMXAMO0410 (1) BMXAMO0802 (1)

310 460 535

A A A

Analog kar›fl›k modüller 4 girifl / 2 ç›k›fl Girifller: 0-10V; 0-5V; 1-5V; ±10V; 0-20mA; 4-20mA / Ç›k›fllar: ±10V; 0-20mA; 4-20mA

BMXAMM0600 (1)

375

A

BMXEHC0200 (5) BMXEHC0800 (1) BMXMSP0200 (6)

355 525 250

A A C

Dijital kar›fl›k modüller 8 girifl / 8 ç›k›fl (Transistor) 8 girifl / 8 ç›k›fl (Röle) 16 girifl / 16 ç›k›fl (Transistor)

Analog modüller

BMXA•••

Analog girifl modülleri 4 girifl izole 16 bit, 8 girifl, izole, 16 bit 8 girifl, 16 bit 4 girifl izole 16 bit 8 girifl izole 16 bit

±10 V, 0..10 V, 0...5V, 1...5 V, ±5 V, 0..20 mA, 4..20 mA, ±20 mA +/-10V, 0-10V, 0-5V, 1-5V, +/-5V,0-20mA, 4-20mA, +/-20mA +/-10V, 0-10V, 0-5V, 1-5V, +/-5V,0-20mA, 4-20mA, +/-20mA RTD (PT100, PT1000) & TC RTD (PT100, PT1000) & TC

T/C modülleri için telefast ABE7 önba¤lant› sistemleri T/C (BMXART••••) kartlar› için Cold Junction kompanzasyonlu ön ba¤lant› modülü Analog ç›k›fl modülleri 2 ç›k›fl izole 16 bit 4 ç›k›fl, izole, 16 bit 8 ç›k›fl, 16 bit

BMXEHC0200

Uzman modüller

2 kanall› h›zl› say›c› 32bit, kanal bafl›na 6 girifl / 2 ç›k›fl 8 kanall› h›zl› say›c› 16bit, kanal bafl›na 2 girifl 2 kanall› darbe ç›k›fl modülü (PTO) (kanal bafl›na 4 girifl / 2 dijital ç›k›fl + 2 PTO ç›k›fl)

4 girifl

2 x 60 KHz 8 x 10 KHz 2 x 200 KHz

Not: - Telefast Önba¤lantı sistemleri için lütfen sorunuz (1) BMXFTB20•• konnektör gerekmektedir. (2) 32 girifl, 32 ç›k›fl veya 16 girifl / 16 ç›k›fl modüller için 1 adet BMXFCW•03 kablolu konnektör gerekmektedir. (3) 64 girifl, 64 ç›k›fl modüller için 2 adet BMXFCW•03 kablolu konnektör gerekmektedir. (4) BMXART0414 için 1 adet ABE7CPA412 ve 1 adet BMXFCA152, BMXART0814 için 2 adet ABE7CPA412 ve 2 adet BMXFCA152 veya BMXART0414 için 1 adet, BMXART0814 için 2 adet BMXFCW•01S ekranl› kablolu konnektör gerekmektedir. (5) BMXXTSHSC20 konnektör gerekmektedir. (6) BMXFTB2820 konnektör gerekmektedir.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

73

14 Mart 2012


Modicon M340 Modüler PLC

Aç›klama

Referans

M340 aksesuarlar›

20’lik ba¤lant› bloklar›, vidal› 20’lik ba¤lant› bloklar›, yayl› 28’lik ba¤lant› blo¤u, yayl› (BMXMSP0200 için) 3m kablo (bir ucu aç›k, di¤er ucu 40 yollu konnektör) 5m kablo (bir ucu aç›k, di¤er ucu 40 yollu konnektör) 3m ekranl› kablo (bir ucu aç›k di¤er ucu 40 yollu konnektör) 5m ekranl› kablo (bir ucu aç›k di¤er ucu 40 yollu konnektör) 2 kanall› say›c› modülü (BMXEHC0200) için ba¤lant› konnektör M340 programlama kablosu, USB toprakl› kablo 1,8 m M340 programlama kablosu, USB toprakl› kablo 4,5 m RJ45 DB9 difli RS232 cross (printer...) RJ45 DB9 erkek RS232 düz (modem...) 1,5 m kablo (BMXART•••• - ABE7FCA412 aras›)

Fiyat (Euro)

Teslim süresi

BMXFTB2000 BMXFTB2020 BMXFTB2820 BMXFCW303 BMXFCW503 BMXFCW301S BMXFCW501S BMXXTSHSC20 BMXXCAUSBH018 BMXXCAUSBH045 TCSMCN3M4F3C2 TCSMCN3M4M3S2 BMXFCA152

24 24 17 57 77 57 77 49 8 38 59 59 54

A A A A C A C A A C C C A

UNYSPUSFUCD60 (1)

100

C

Farkl› kablo boylar› ve ABE7 ba¤lant›lar› için katalo¤a baflvurunuz.

Programlama yaz›l›m›

Unity Pro Small

(1) Sadece Modicon M340’› programlar. Unity program› (≥ V4.1) lisansland›ktan sonra yüklenen Advantys yaz›l›m› otomatik olarak lisanslanm›fl olacakt›r. Ayr›ca Advantys lisans› almaya gerek yoktur. E¤itim Unity Pro M340 + STB programlama e¤itimi Unity M340 ile Haberleflme Çözümleri

5 gün 3 gün

Connexium Endüstriyel Ethernet Switch’leri

TCSESM•••

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

3 x 10 / 100TX port ethernet switch 5 x 10 / 100TX port ethernet switch 4 x 10 / 100TX port + 1 x fiber optik MultiMode ethernet switch ConneXium Managed Switch 4TX ConneXium Managed Switch 2TX/2FX-MM ConneXium Managed Switch 8TX ConneXium Managed Switch 6TX/2FX-MM ConneXium Managed Switch 8TX/2TX-Gbit ConneXium Managed Switch 16TX Connexview yazılımı network kontrol yazılım›

74

OK-UNTY OK-HAB2

TCSESU033FN0 TCSESU053FN0 TCSESU043F1N0 TCSESM043F23F0 TCSESM043F2CU0 TCSESM083F23F0 TCSESM083F2CU0 TCSESM103F23G0 TCSESM163F23F0 TCSEAZ01PSFM20S

1.150,00 TL 750,00 TL

-

150 184 335 575 800 1.065 1.240 1.415 1.770 920

A A A C C C C C C C

14 Mart 2012


Modicon Premium Unity PLC

TSXP57104M

TSXP572634M

TSXH5744M

TSXRKY6EX

TSXREY200

TSXPSY2600M

Aç›klama

Referans

Fiyat (Euro)

Teslim süresi

Unity Premium CPU modülleri(5) 96 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir) 96 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Fipio manager port 96 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Ethernet port 160 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir) 160 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Ethernet port 192 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Fipio manager port 192 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir) 192 KB program + data (PCMCIA ile artt ır›labilir), 1 x Ethernet port 208 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Fipio manager port 440 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Fipio manager port 440 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Ethernet port 1024 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Fipio manager port 1024 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Ethernet port 2048 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Ethernet port

TSXP57104M(1)(4) TSXP57154M(1)(2)(4) TSXP571634M(4) TSXP57204M(4) TSXP572634M(4) TSXP57254M(4) TSXP57304M(4) TSXP573634M(4) TSXP57354M(4) TSXP57454M(3) TSXP574634M(3) TSXP57554M(3) TSXP575634M(3) TSXP576634M(3)

418 805 1.030 1.010 1.770 1.485 2.220 3.030 2.885 4.095 4.370 5.305 5.860 6.680

C C C C C C C C C C C C C C

Omurgalar Geniflleyemeyen omurgalar 6 kanal omurga 8 kanal omurga 12 kanal omurga

TSXRKY6 TSXRKY8 TSXRKY12

106 186 330

C C C

Geniflleyebilen omurgalar 4 kanal geniflleyebilen omurga 6 kanal geniflleyebilen omurga 8 kanal geniflleyebilen omurga 12 kanal geniflleyebilen omurga

TSXRKY4EX TSXRKY6EX TSXRKY8EX TSXRKY12EX

186 218 265 410

C C C C

Omurga geniflleme modülleri 2 kanallı geniflleme modülü kullanarak (250m'ye kadar) Bus X geniflleme modülü ‹ki adet TSXREY200 arası ba¤lantı kablosu, 250 Metre 5 kanall› SUB D9 konnektör (TSXREY200’lere TSXCBRY2500 kablosunu ba¤lamak için) **

TSXREY200 TSXCBRY2500 TSXCBRYK5

765 1.265 100

C C C

Omurgaları do¤rudan birbirine ba¤layarak (100m'ye kadar) Bus X geniflleme kablosu 1 metre Bus X geniflleme kablosu 3 metre Bus X geniflleme kablosu 5 metre Bus X geniflleme kablosu 12 metre

TSXCBY010K TSXCBY030K TSXCBY050K TSXCBY120K

50 89 146 235

C C C C

Güç kaynaklar› 24 V DC 24 V DC 24/48 V DC 100/240 V AC 100/120 V AC veya 200/240 V AC 100/120 V AC veya 200/240 V AC

TSXPSY1610M TSXPSY3610M TSXPSY5520M TSXPSY2600M TSXPSY5500M TSXPSY8500M

250 465 635 347 635 885

C C C C C C

15W 35W 35W 25W 35W 75W

* Modicon Premium serisi PLC’lerin sat›fl› konusunda lütfen Schneider Electric Bölge Müdürlüklerimize veya Schneider Electric Sistem Entegratörlerine baflvurunuz. ** Bir paketten 5 adet ç›kar.

CPU'lar üzerindeki PCMCIA slot 0: Haf›za kart› için, PCMCIA slot 1: Haberleflme kart› veya haf›za kart› geniflleme için; (1) Omurgada 1 kanal yer kaplar, geri kalan CPU' lar 2 kanal yer kaplar. (2) PCMCIA'a takılan CanOpen modülünü desteklemez. (3) UNYXCAUSB033 USB programlama kablosu ayrıca siparifl edilmelidir. (4) TSXCUSB485K USB programlama kablo kiti ayr›ca siparifl edilmelidir. Sayfa 65. (5) Premium HotStandby CPU’lar için lütfen Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.

TSXPSY5500M

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

75

14 Mart 2012


Modicon Premium Unity PLC

TSXDEY16D2

TSXDSY32T2K

TSXAEY414

Aç›klama

Referans

Fiyat (Euro)

Teslim Süresi

Dijital modüller Dijital girifl modülleri 8 izolasyonlu girifl, sink, 24VDC 16 izolasyonlu girifl, sink, 24VDC 16 h›zl› izolasyonlu girifl, sink, 24VDC 32 izolasyonlu girifl, sink, 24VDC 64 izolasyonlu girifl, sink, 24VDC

TSXDEY08D2 (1) TSXDEY16D2 (1) TSXDEY16FK (2) TSXDEY32D2K (2) TSXDEY64D2K (2)

188 215 293 410 650

C C C C C

Dijital ç›k›fl modülleri 8 ç›k›fl, (Transistör), 24VDC 0,5 A 8 ç›k›fl, (Transistör), 24VDC 2A 16 ç›k›fl, (Transistör), 24VDC 0,5 A 8 ç›k›fl, (Röle), 50VA 3A 16 ç›k›fl, (Röle), 50VA 3A 32 ç›k›fl, (Transistör), 24VDC Kanal bafl›na 0,1 A 64 ç›k›fl, (Transistör), 24VDC Kanal bafl›na 0,1 A

TSXDSY08T2 (1) TSXDSY08T22 (1) TSXDSY16T2 (1) TSXDSY08R5 (1) TSXDSY16R5 (1) TSXDSY32T2K (2) TSXDSY64T2K (2)

209 285 260 253 330 485 770

C C C C C C C

Dijital kar›fl›k modüller 16 izolasyonlu girifl / 12 ç›k›fl, (Transistör 0,5 A), 24VDC

TSXDMY28FK (1)

322

C

Analog modüller Analog girifl modülleri 16 girifl 12 bit, ±10V, 0..10V, 0...5V, 1...5V, 0..20mA, 4..20mA 16 girifl 16 bit, termokupl (B,E,J,K,L,N,R,S,T,U) 4 girifl 16 bit ±10V, ±5V, 0..10V, 0...5V, 1...5V, 0..20mA, 4..20mA Termokupl , PT100, PT1000 4 girifl 16 bit, ±10V, 0..10V, 0...5V, 1...5V, 0..20mA, 4..20mA 8 girifl 12 bit, ±10V, 0..10V, 0...5V, 1...5V, 0..20mA, 4..20mA 8 girifl 16 bit, ±10V, 0..10V, 0...5V, 1...5V, 0..20mA, 4..20mA

TSXAEY1600 (3) TSXAEY1614 (3) TSXAEY414 (1) TSXAEY420 (3) TSXAEY800 (3) TSXAEY810 (3)

885 1.400 610 760 710 885

C C C C C C

Analog ç›k›fl modülleri 4 ç›k›fl, 11 bit + iflaret, kanallar aras› izolasyon, ±10V, 0..20mA, 4..20mA 8 ç›k›fl, 13 bit, ±10V, 0..20mA, 4..20mA

TSXASY410 (1) TSXASY800 (3)

760 870

C C

(1) TSXBLY01 konnektör gerekmektedir. (2) Dijital modüllerde 20 kanall› HE10 konnektörlü kablo TSXCDP•01 kullan›l›r: 16'l› h›zl› girifl için 1 adet, 32'li G/Ç için 2 adet, 64'lü G/Ç için 4 adet gerekmektedir veya Advantys telefast ile TSXCDP•03 ba¤lant› yap›labilir. Detayl› bilgi katalo¤a baflvurunuz. (3) Analog Modüllerde 25 kanall› SUB-D konnektör: 4 ve 8'li G/Ç için 1 adet, 16'l› Girifl için 2 adet gerekmektedir. veya Advantys telefast ile ba¤lant› yap›labilir (TSXCAP••• Kablo kullan›l›r) Advantys modülleri için katalo¤a baflvurunuz.

* Modicon Premium serisi PLC’lerin sat›fl› konusunda lütfen Schneider Electric Bölge Müdürlüklerimize veya Schneider Electric Sistem Entegratörlerine baflvurunuz. TSXAEY1614

TSXASY410

TSXASY800

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

76

14 Mart 2012


Modicon Premium Unity PLC

TSXPBY100

TSXFPP10

TSXISPY121

TSXCANTDM4

TSXTLYEX

Aç›klama

Referans

Fiyat (Euro)

Teslim Süresi

Network modülleri Profibus DP Master, omurgaya direk takıl›r CANopen master, PCMCIA kart›, (Konfigürasyon için SyCon yaz›l›m› gerekir) AS-i BUS, omurgaya direk tak›l›r RS232 MP, PCMCIA kart› RS485 MP, PCMCIA kart› RS 485 Modbus, omurgaya direk tak›l›r RS 485 ve 1 bofl PCMCIA slot, omurgaya direk tak›l›r INTERBUS Master, omurgaya direk takıl›r Ethernet Modbus TCP, 10/100 Mbits/s Ethernet Modbus TCP, 10/100 Mbits/s Factorycast

TSXPBY100 TSXCPP110 TSXSAY1000 TSXSCP111 TSXSCP114 TSXSCY11601 TSXSCY21601 TSXIBY100 TSXETY4103 TSXETY5103

1.085 560 700 465 485 560 560 1.145 1.115 1.770

C C C C C C C C C C

Uzman modülleri A¤›rl›k tart›m modülü, tek kanall› 8 load cell ba¤lanabilir A¤›rl›k tart›m modülü (Display ile birlikte - TSXXBTN410) tek kanall› 8 load celle kadar ba¤lanabilir

TSXISPY101 TSXISPY121

1.115 1.260

C C

Kablolar ve konnektörler Bir ucu 20 kanallı HE10 di¤er ucu aç›k kablo, 3 m Bir ucu 20 kanallı HE10 di¤er ucu aç›k kablo, 5 m ‹ki ucu 20 kanall› HE10, dijital G/Ç modülleri ile Advantys Telefast aras›nda ba¤lant› kablosu, 1 m ‹ki ucu 20 kanall› HE10, dijital G/Ç modülleri ile Advantys Telefast aras›nda ba¤lant› kablosu 5 m ‹ki ucu 20 kanall› HE10, dijital G/Ç modülleri ile Advantys Telefast aras›nda ba¤lant› kablosu, 10 m 25 kanall› SUB D giriflli analog G/Ç modülleri ile Advantys Telefast aras›nda kablo, 3 m Ba¤lant› terminali konnektörü USB Kablo 3.3 m Can open kablosu, 50 m 4 SUB-D portlu CANopen da¤ıtım kutusu 9 yollu difli SUB-D konnektörü, 90° derece 9 yollu difli SUB-D konnektörü, düz 9 yollu difli SUB-D konnektörü, 90° derece PC ba¤lantı girifli

TSXCDP301 TSXCDP501 TSXCDP103 TSXCDP503 TSXCDP1003 TSXCAP030 TSXBLY01 UNYXCAUSB033 TSXCANCA50 TSXCANTDM4 TSXCANKCDF90T TSXCANKCDF180T TSXCANKCDF90TP

35 51 31 58 86 76 26 149 134 59 35 38 42

C C C C C C C C C C C C C

Aksesuarlar haf›za kartlar› PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 128 Kb PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 224 Kb PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 384 Kb PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 96...448 Kb, data : 352...0 Kb PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 192...1024 Kb, data : 832...0 Kb PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 192...2048 Kb, data : 1856...0 Kb PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 192...3072 Kb, data : 2880...0 Kb PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 192...7168 Kb, data : 6976...0 Kb PCMCIA Slot 0 Flash EPROM, uygulama: 512 Kb PCMCIA Slot 0 & Slot 1 SRAM ek haf›za uygulama: 8192 Kb Dahili ram haf›za pili Omurga hat sonland›r›c› (bir paketten iki adet ç›kar) FIPIO segment hat sonland›r›c›

TSXMRPP128K TSXMRPP224K TSXMRPP384K TSXMRPC448K TSXMRPC001M TSXMRPC002M TSXMRPC003M TSXMRPC007M TSXMFPP512K TSXMRPF008M TSXPLP01 TSXTLYEX TSXFPACC7

294 470 635 755 1.115 2.010 2.450 3.425 690 2.020 20 44 50

C C C C C C C C C C C C C

Yaz›l›mlar UNITY PRO XL tek kullanıc› lisansı

UNYSPUEFUCD60 3.535

C

OK-PRM1 OK-PRM2

-

E¤itim Unity Pro Premium + STB programlama e¤itimi (Temel seviye) Unity Pro Premium + STB programlama e¤itimi (‹leri seviye)

3 gün 2 gün

650,00 TL 450,00 TL

* Modicon Premium serisi PLC’lerin sat›fl› konusunda lütfen Schneider Electric Bölge Müdürlüklerimize veya Schneider Electric Sistem Entegratörlerine baflvurunuz.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

77

14 Mart 2012


Advantys STB Da¤›t›lm›fl Girifl / Ç›k›fl sistemleri (-25...70°C) (1)

Aç›klama

Referans

Haberleflme modülleri (Hat sonlandırma plakaları ile beraber gelir) CANopen haberleflme modülü PROFIBUS DP haberleflme modülü Ethernet MB TCP/IP haberleflme modülü Dual Port Ethernet MB TCP/IP haberleflme modülü daisy chain mimariler için

STBNIP2212

STBDDI3725

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

Güç da¤›t›m modülleri 24VDC güç da¤›t›m modülü 115/230VAC Güç da¤›t›m modülü Harici güç kayna¤› Dijital girifl modülleri 4 girifl 6 girifl 16 girifl, vidalı ba¤lantı 16 girifl, yaylı ba¤lantı

24 VDC, 2 veya 3 telli sensör ba¤lantısı 24 VDC, 2 telli sensör ba¤lantısı 24 VDC, 2 veya 3 telli sensör ba¤lantısı 24 VDC, 2 veya 3 telli sensör ba¤lantısı

Dijital çıkıfl modülleri 2 ç›k›fl - Transistör 4 ç›k›fl - Transistör 6 ç›k›fl - Transistör 16 ç›k›fl - Transistör vidalı ba¤lantı 16 ç›k›fl - Transistör yaylı ba¤lantı 2 ç›k›fl - Röle 2 ç›k›fl - Röle (1 röle NK+1 röle NA)

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC (Röle bobini) 24 VDC (Röle bobini)

2 A yük ak›m› 0,5 A yük ak›m› 0,5 A yük ak›m› 0,5 A yük ak›m› 0,5 A yük ak›m› 2 A yük ak›m› 7 A yük ak›m›

Fiyat (Euro)

Teslim süresi

STBNCO2212 (2) STBNDP2212 (2) STBNIP2212 (2) STBNIP2311

255 400 400 495

C C A C

STBPDT3100K STBPDT2100K STBCPS2111K

80 125 94

A C C

STBDDI3425K STBDDI3615K STBDDI3725KS STBDDI3725KC

55 59 150 150

C C A A

STBDDO3230K STBDDO3410K STBDDO3600K STBDDO3705KS STBDDO3705KC STBDRC3210K STBDRA3290K

75 75 84 167 167 92 117

C C A A A C C

- Sonu K, KC ve KS ile biten referanslar kit referanslardır, modül + kaidesi + konnektörü beraber gelir. (1) -25...70°C sıcaklı¤ında çalıflacak uygun konfigürasyon için Advantys STB katalo¤una baflvurunuz. (2) 7 segmente kadar oluflturulabilir, en fazla 32 G/Ç kart› tak›labilir. STBDDO3410

1

5 3

2

3

2

4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

7

8

8

9

6

4

4

4

10

PLC, Advantys STB haberleflme modülü, TeSys U motor yolverici, Altivar h›z kontrol cihazlar›, Haberleflme hatt› (Ethernet & CANopen v.b.), STB G/Ç modülleri, STB segment sonu geniflleme modülü, TeSys U, LULC15 modülü, STB segment bafl› geniflletme modülü, STB CANopen geniflleme modülü

78

14 Mart 2012


Advantys STB Da¤›t›lm›fl Girifl / Ç›k›fl sistemleri (-25...70°C)

(1)

Aç›klama

STBACI8320

Referans

STBEHC3020KC

Teslim süresi

Analog girifl modülleri 2 girifl, 10 bit 2 girifl, 12 bit 4 girifl, 16 bit 8 girifl, 16 bit 2 girifl, 10 bit, 2 girifl, 12 bit 4 girifl, 16 bit 4 girifl, 16 bit 8 girifl, 16 bit 2 girifl, RTD/TC

0...10V -10V .... +10 V , 1...5V, 0...5V, 0...10V, -5V...+5V, -10V .... +10 V 1...5V, 0...5V, 0...10V, -5V... +5V, -10V.... +10 V 4...20mA 0...20 mA 0...20 mA , 4...20mA 0...20 mA , 4...20mA , HART Protokolü filtreli 0...20 mA , 4...20mA Termokupl (B,E,J,K,R,S,T) Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000,Cu10

STBAVI1255K STBAVI1270K STBAVI0300K STBAVI1400K STBACI1225K STBACI1230K STBACI0320K STBACI8320K STBACI1400K STBART0200K

142 159 275 375 125 159 275 335 375 192

C C C C A C A C A A

Analog ç›k›fl modülleri 2 ç›k›fl, 10bit 2 ç›k›fl, 10bit 2 ç›k›fl, 12bit 2 ç›k›fl, 16 bit 2 ç›k›fl, 10bit 2 ç›k›fl, 12bit 1 ç›k›fl, 16 bit 2 ç›k›fl, 16 bit

0...10V -10V .... +10 V 0...10V , -10V .... +10 V 1...5V , 0...5V , 0...10V , -5V...+5V , -10V .... +10 V 4...20mA 0...20 mA 4...20mA 0...20 mA , 4...20mA

STBAVO1255K STBAVO1265K STBAVO1250K STBAVO0200K STBACO1225K STBACO1210K STBACO0120K STBACO0220K

167 167 192 325 159 175 159 260

C C C C A C C A

STBEHC3020KC

167

C

Segment geniflletme modülleri Canopen geniflletme modülü Segment baflı (BOS) geniflletme modülü Segment sonu (EOS) geniflletme modülü

STBXBE2100K STBXBE1300K STBXBE1100K

109 109 109

A A A

Yazılımlar Konfigürasyon yazılımı- kablosu ile birlikte

STBSPU1000

75

C

Kablo ve aksesuarlar Hat sonlandırma plakası Hafıza kartı 32k 1.0m Bus uzatma kablosu 4.5m Bus uzatma kablosu RS232 konfigürasyon kablosu Topraklama barası Topraklama barasına ba¤lantı konnektörü (1,5...6 mm2 kablolar için) 10 adet Topraklama barasına ba¤lantı konnektörü (5...11mm2 kablolar için) 10 adet

STBXMP1100 STBXMP4440 STBXCA1002 STBXCA1003 STBXCA4002 STBXSP3000 STBXSP3010 STBXSP3020

23 48 34 48 75 125 42 42

C C C C C C C C

Özel modüller 1 kanallı, hızlı sayıcı modülü (6 farklı fonksiyon) (1 adet 24V sensör girifli, 2 adet 0,5A 24V transistör röle çıkıflı) STBACO1225

Fiyat (Euro)

40 KHz (2)

(1) -25...70°C sıcaklı¤ında çalıflacak uygun konfigürasyon için Advantys STB katalo¤una baflvurunuz. (2) 40 KHZ sayma için topraklama kiti kullanılmalıdır.

STBSPU1000

1 2

Hot Swap Enerji altında kartların sökülüp takılabilmesi mümkündür.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

3

4

7

5 2

3

2

3

4

7

5 2

3

6

Maks. 15 m, 7 segment ve 32 G/Ç kartı

1 2 3 4 5 6 7

Haberleflme modülü, Güç da¤›t›m modülü, G/Ç modülü, Segment sonu geniflletme modülü, Segment bafl› geniflletme modülü, Hat sonu, Segment uzatma kablosu.

79

14 Mart 2012


Magelis - Operatör panelleri Dokunmatik operatör paneller

HMISTO

HMISTU

HMISTU

XBTGT2•••

Tip

Ba¤lant›

Haf›za

Referans

Dokunmatik paneller 3"- 4" Ekranlar 3,4” STN (200x80), 3 renkli, kırmızı, yeflil, turuncu 3,4” STN (200x80), 3 renkli, kırmızı, yeflil, turuncu 3,4" STN (200x80), 3 renkli, kırmızı, beyaz, pembe 3,4" STN (200x80), 3 renkli, kırmızı, yeflil, turuncu 3,4" STN (200x80), 3 renkli, kırmızı, beyaz, pembe 3,5" TFT, QVGA, 65.536 renk 3,8" STN, QVGA, amber 3,8" STN, QVGA, amber 3,8" TFT, QVGA, 65.536 renk

1 x Com, 2 x USB (Zelio protokolü) 1 x Com, 2 x USB 1 x Com, 2 x USB 1 x ethernet, 2 x USB 1 x ethernet, 2 x USB 1 x Com, 2 x USB, 1 x ethernet 1 x Com, 1 x USB 1 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet 1 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet

16 Mb 16 Mb 16 Mb 16 Mb 16 Mb 16 Mb 32 Mb 32 Mb 32 Mb

5,7'' ekranlar 5,7" TFT, QVGA, 65.536 renk 5,7", STN , 8 ton mavi mod 5,7", STN ,256 renk 5,7" QVGA, STN, mavi mod 5,7" QVGA, STN, siyah-beyaz 5,7" QVGA, STN, siyah-beyaz 5,7" QVGA, STN, 4096 renk 5,7" QVGA, TFT 65.536 renk 5,7" dokunmatik + 24 tufl, STN, siyah-beyaz 5,7" dokunmatik + 30 tufl, TFT 65.536 renk

1 x Com, 2 x USB, 1 x ethernet 2 x Com, 1 x USB 2 x Com, 1 x USB 2 x Com, 1 x USB 2 x Com, 1 x USB 2 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet 2 x Com, 1 x USB 2 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet 2 x Com, 1 x USB 2 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet

16 Mb 6 Mb 6 Mb 16 Mb 16 Mb 16 Mb 16 Mb 16 Mb 32 Mb 32 Mb

6 Mb

7,5" QVGA, STN, 4096 renk

2 x Com, 1 x USB, 1 x hoparlör, 1DI / 3DO 2 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet

7,5" VGA, TFT 65.536 renk 7,5" VGA, TFT 65.536 renk,

7,5'' ekranlar 7,5", TFT, 256 renk

3” - 15” dokunmatik paneller

Fiyat (TL)

Teslim süresi

HMISTO501 HMISTO511 HMISTO512 HMISTO531 HMISTO532 HMISTU655 XBTGT1105 (1) XBTGT1135 (1) XBTGT1335 (1)

475,00 475,00 475,00 600,00 600,00 930,00 1.105,00 1.320,00 1.545,00

A A A A A A C C C

HMISTU855 XBTOT2110 XBTOT2210 XBTGT2110 (1) XBTGT2120 (1) XBTGT2130 (1) XBTGT2220 (1) XBTGT2330 (1) XBTGK2120 XBTGK2330

1.195,00 1.195,00 1.485,00 1.565,00 1.805,00 2.370,00 2.470,00 3.085,00 3.085,00 4.475,00

A A A A C C C C C C

XBTOT4320

2.160,00

A

32 Mb

XBTGT4230 (1)

3.920,00

A

2 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet

32 Mb

XBTGT4330 (1)

4.950,00

C

2 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet 1 x hoparlör, 1DI / 3DO 1 x mikrofon, 1 x video girifli

32 Mb

XBTGT4340 (1)

5.770,00

C

Dahili haberleflme protokolleri Modbus, Modbus TCP/IP*, EthernetIP* MPI (S7-300/400), PPI (S7200) FINS (SIO), LINK (SIO), FINS (Ethernet)* Alink (SIO), A/Q Ethernet (TCP)*, Q Ethernet (UDP)* Profibus ve Devicenet sadece XBTGT tipi panellerde ilave kart kullanılarak sa¤lan›r. XBTOT

*Ethernet protokolleri sadece Ethernet portu olan modeller için geçerlidir. Fonksiyonlar Tüm Ethernet’li modeller; Web Gate fonksiyonu: uzaktan izleme Veri paylaflım fonksiyonu: Ethernet üzerinden 8 panel arasında veri alıflverifli E-mail fonksiyonunu destekler

(1) XBTGT genel özellikler: 24VDC besleme, PLC'siz simülasyon, gerçek zaman saati, trend ve alarm ekranlar›, java scriptlerini kullanma, IEL UL, RoHS, Class1 Div2, Atex, Marine ve CE iflareti. 3.8” ve XBTGT2110 hariç di¤er tüm XBTGT’lerde 128Mb - 1Gb aras› haf›za artt›r›m›.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

80

14 Mart 2012


Magelis - Operatör panelleri Dokunmatik operatör paneller

Tip

Ba¤lant›

Haf›za

Referans

Dokunmatik paneller 8,4" ekranlar 8,4" SVGA, TFT 262K renk, Windows XP embedded Vijeo Citect web client dll, Framework .Net

2 x Com, 4 x USB, 2 x ethernet 1 x hoparlör

256 Mb RAM maks. 1 Gb

XBTGTW450 (2)

6.190,00

C

2 x Com, 1 x USB 1 x hoparlör, 1DI / 3DO 2 x Com, 2 x USB, 1 x ethernet

6 Mb

XBTOT5320

3.500,00

A

32 Mb

XBTGT5330 (3)

5.200,00

A

2 x Com, 2 x USB, 1 x ethernet 1 x mikrofon, 1 x video girifli 2 x Com, 2 x USB, 1 x ethernet 1 x hoparlör, 1DI / 3DO

32 Mb

XBTGT5340 (3)

6.600,00

C

32 Mb

XBTGK5330

7.450,00

C

2 x Com, 2 x USB, 1 x Ethernet

32 Mb

XBTGT6330 (3)

5.250,00

A

2 x Com, 2 x USB, 1 x ethernet 1 x mikrofon, 1 x video girifli 2 x Com, 5 x USB, 2 x ethernet 1 x hoparlör

32 Mb

XBTGT6340 (3)

7.100,00

C

512 Mb RAM maks. 4 Gb

XBTGTW652 (2)

8.250,00

C

8.250,00

A

10.200,00

C

Konnektör Uzunluk Ekran referansının sonuna K eklenerek birlikte ücretsiz olarak siparifl edilir. Ekran referansının sonuna K1 eklenerek birlikte ücretsiz olarak siparifl edilir. 8-yollu mini DIN 2,5m XBTZ9780 52,00 8-yollu mini DIN 2,5m XBTZ9018 77,00 RJ45 2,5 m XBTZ9980 52,00 RJ45 2,5 m XBTZ9008 82,00 USB 1,8m BMXXCAUSBH018 bkz. sayfa 74 RJ45/9 Yollu SUBD 2,5 m XBTZG9721 82,00

A A A A A C

10,4" ekranlar 10,4", TFT, 256 renk XBTGT7340

10,4" VGA, TFT 65.536 renk 10,4" VGA, TFT 65.536 renk 10,4" dokunmatik + 30 tufl, TFT 65.536 renk

12,1" ekranlar 12,1" SVGA, TFT 65.536 renk 12,1" SVGA, TFT 65.536 renk XBTGK5330

12" SVGA, TFT 262K renk, Windows XP embedded, Vijeo Citect web client dll, Framework .Net 15" ekranlar 15" XGA, TFT 65.536 renk 15" XGA, TFT 262K renk, Windows XP embedded, Vijeo Citect web client dll, Framework .Net

Haberleflme kabloları PLC Ekran tipi Twido, Premium HMIST, XBTOT HMIST, XBTOT M340 Twido, Premium XBTGT1....RS485 Twido, Premium XBTGT2..0.....7340, XBTGK, RS485 XBTGT1....RS485 M340 XBTGT2..0.....7340, XBTGK, XBTGTW...RS485 M340 XBTGT2..0.....7340, XBTGK, XBTGTW M340 XBTGT, XBTGK,XBTGTW..RS485 PPI, MPI port

2 x Com, 2 x USB, 1 x ethernet 32 Mb XBTGT7340 (3) 1 x hoparlör, 1DI / 3DO, 1 x mikrofon, 1 x video girifli 2 x Com, 5 x USB, 2 x ethernet 512 Mb RAM HMIGTW7353 (2) 1 x hoparlör maks. 4 Gb PS/2 klavye portu + RAS portu

Ek hafıza kartları (1) 128 MB, blank Kompakt Flash Kartı 256 MB, blank 512 MB, blank 1 GB, blank 2 GB, blank 4 GB, blank

XBTZGM128 XBTZGM256 MPCYNOOCFE00N MPCYNOOCF100N MPCYNOOCF200N MPCYNOOCF400N

Fiyat Teslim (TL) süresi

433,00 699,00 bkz. sayfa 83 bkz. sayfa 83 bkz. sayfa 83 bkz. sayfa 83

C C C C C C

(1) Tüm CF kartlar› XBTGT1.../XBTGT2110 d›fl›nda tüm XBT’ler ile uyumludur. MPC ile bafllayan kartlar XBT’lere ilave tüm smart ve smart+ iPC’ler ile uyumludur. (2) Vijeo Designer Runtime yüklü. Vijeo Designer program› ile programlan›r. Windows XP embedded olarak kullan›ld›¤› gibi ekran olarak da kullan›labilir. (3) XBTGT genel özellikler: 24VDC besleme, PLC'siz simülasyon, gerçek zaman saati, trend ve alarm ekranlar›, java scriptlerini kullanma, IEL UL, RoHS, Class1 Div2, Atex, Marine ve CE iflareti. 3.8” ve XBTGT2110 hariç di¤er tüm XBTGT’lerde 128Mb - 1Gb aras› haf›za artt›r›m›.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

Programlama yaz›l›m› ve kablolar› Vijeo-Designer V6.0, tek kullan›c›, Windows XP, Windows Vista veya Windows 7 Programlama kablosu 2 m, USB (HMIST, XBT/OT/GT/GK/GTW)

VJDSNDTGSV60M XBTZG935

E¤itim Otomasyonda operatör panelleri

OK-XBTG

2 gün

81

1.280,00 309,00

C A

400,00

-

14 Mart 2012


Magelis - Operatör panelleri Tufl tak›ml› ve dokunmatik operatör panelleri

Tip

XBTN

XBTR

Tufl say›s›

Besleme

4 4 4 4 16 16 12 12

5 V DC (PLC haberleflme portundan) 5 V DC (PLC haberleflme portundan) 24 V DC (Harici) 24 V DC (Harici) 5 V DC (PLC haberleflme portundan) 24 V DC (Harici) 5 V DC (PLC haberleflme portundan) 24 V DC (Harici)

Ekranlar ile PLC’ler aras› haberleflme kablolar› PLC Ekran XBTN401/R411/RT511 Zelio ak›ll› röle HMISTO501 Zelio ak›ll› röle XBTN/RT/R Twido Premium XBTN200/N400/R400/RT500/RT511 M340 XBTN410/N401/R410/R411 M340

Konnektör tipi Zelio programlama portu Zelio programlama portu RJ45 RJ45

2x20 text ekran 4x20 text ekran 4x20 text ekran + 4 LED + printer ç›k›fl› 4x20 text ekran 4x20 text ekran 4x20 text ekran 3.9” dokunmatik grafik 3.9” dokunmatik grafik + 13 LED + buzzer

Programlama yaz›l›m› ve kablolar› Vijeo Designer Lite, tek kullan›c›, Windows 2000, XP veya Vista USB programlama kablo seti (RS485 portlu tüm panel ve PLC’ler için bak›n›z sayfa 85)

XBTRT

Ayd›nlatma

Referans

Mono Mono 3 renk Mono Mono Mono 3 renk Mono

XBTN200K XBTN400K XBTN401K XBTN410K XBTR400K XBTR410K XBTRT500K XBTRT511K

Fiyat (TL)

Teslim süresi

371,00 597,00 710,00 617,00 617,00 730,00 823,00 926,00

A A A C A A A C

Uzunluk 3m

SR2CBL08 82,00 SR2CBL09 82,00 sonu K ile biten referanslarla ücretsiz olarak verilir. 2,5 m XBTZ9980 52,00 2,5 m XBTZ938 52,00

A A

VJDSNDTMSV13M TSXCUSB485K

A A

73,00 220,00

A A

Haberleflme XBT N terminal

XBTZ9780 2,5 m kablo*

Twido / Premium programlanabilir kontrolör

Di¤er marka PLC ekran kablolar› için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30. * Sonu K ile biten referanslarla ücretsiz olarak verilir.

XBT N terminal

SR2CBL08

Zelio ak›ll› röle

XBT-N401, XBT-R411, XBTR511 panelleri Zelio röle ile direkt olarak haberleflebilir.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

82

14 Mart 2012


Magelis dokunmatik ekranlı endüstriyel PC’ler

Ekran

Çözünürlük

‹fllemci

HDD

Besleme

Referans

Fiyat (Euro)

Teslim süresi

Smart endüstriyel PC (Kompakt Flash’l› maksimum 4 Gb) Lisanslı yazılımlar, Windows XP embedded, Internet Explorer, Office & Acrobat Reader, .Net, Vijeo Citect Web Client yüklüdür Demo yazılımlar, Vijeo Designer runtime (21 gün) 8,4" SVGA 800 x 600 600 Mhz - Celeron M Yok 220VAC MPCST11NAJ00T 2.425 12" SVGA 800 x 600 600 Mhz - Celeron M Yok 220VAC MPCST21NAJ20T 2.800 15'' SGA 1024 x 768 1Ghz - Celeron M Yok 220VAC HMIPSC7AE03 3.175 15'' SGA 1024 x 768 1Ghz - Celeron M Yok 24VDC HMIPSC7DE03 3.175 Compact IPC

C C C C

Kompakt endüstriyel PC Lisanslı yazılımlar, Windows XP PRO Demo yazılımlar, Vijeo Designer run time (21 gün) 8,4" SVGA 800 x 600 1 Ghz - Celeron M 12" SVGA 1024 x 768 1,5 Ghz - Celeron M 15'' SVGA 1024 x 768 1,5 Ghz - Pentium M

>=80GB >=160GB >=80GB

220VAC 220VAC 220VAC

MPCKT12NAX00N MPCKT22NAX20N MPCKT55NAX20N

2.675 3.050 4.010

C C C

545 1.200,00

C C

310 335 372 490 50

C C C C C

Aksesuarlar Vijeo Designer Runtime IPC lisans› Vijeo Designer Runtime PC lisans›

VJDSNRTMPC VJDSNRTSPC

Ek hafıza kartları Kompakt flash kart, 512 MB Kompakt flash kart, 1 GB Kompakt flash kart, 2 GB Kompakt flash kart, 4 GB Kompakt flash PC adaptörü (panele ba¤lanmadan program yüklemek için ve IPC ye ikinci CF takmak için)

MPCYN00CFE00N MPCYN00CF100N MPCYN00CF200N MPCYN00CF400N XBTZGADT

Not: Tüm endüstriyel PC’lerde ethernet 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps ve 1 x 10 / 100 Mbps standartt›r. - UL 508, CSA142, IEC61131-2 sertifikalar› (tüm iPC’lerde mevcuttur), - DNV Marine, UL1604 (Hazloc Class I Div 2), Atex II 3 gaz ve toz (Zone 2/22) sertifikalar› (tüm iPC’lerde mevcut de¤ildir, katalo¤una bak›n›z), - IEC61131-2, EN61000-6-2, FCC Class A yüksek seviyedeki elektromanyetik bozuculara göre tasarlanm›fl, - 30 dakika boyunca 25 Hz’de 10 g m/s2 titreflim testlerinden geçmifl olup tozlu, nemli, titreflimli ve elektromanyetik ortamlarda çal›flma garantisi, - 0...50°C çalıflma s›cakl›¤›, - Aluminyum magnezyum alafl›ml› ön yüzey, - IP65 su korumal›, dokunmatik panel, - Endüstriyel ortamlar için kaliteli komponent garantisi, - Harddiskleri ve di¤er tüm ekipmanlar› ile 7 gün / 24 saat enerji alt›nda çal›flma.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

83

14 Mart 2012


Vijeo Citect SCADA yaz›l›m› Tesisinizdeki tüm PLC sistemleri için tek SCADA*

Vijeo Citect

Tip

Referans

Fiyat (Euro)

Teslim süresi

USB donan›m kilidi (Dongle) Vijeo Citect Yaz›l›m ve USB donan›m kilidi (Dongle) paketi Ek USB donan›m kilidi (Dongle)

VJC109922 VJC109921

92 60

C C

Lite Lisans (1) 100 G/Ç Lite lisans 150 G/Ç Lite lisans 300 G/Ç Lite lisans 600 G/Ç Lite lisans 1200 G/Ç Lite lisans

VJCS301156 VJCS301111 VJCS301127 VJCS301159 VJCS301150

770 1.055 1.250 2.115 3.075

C C C C C

Server Lisans (1) 75 G/Ç server lisans 150 G/Ç server lisans 500 G/Ç server lisans 1500 G/Ç server lisans 5000 G/Ç server lisans 15000 G/Ç server lisans S›n›rs›z G/Ç server lisans

VJCS101110 VJCS101111 VJCS101112 VJCS101113 VJCS101114 VJCS101115 VJCS101199

1.250 2.115 3.460 4.800 5.765 7.685 11.525

C C C C C C C

Kontrol & izleme Client 75 G/Ç kontrol & izleme Client 150 G/Ç kontrol & izleme Client 500 G/Ç kontrol & izleme Client 1500 G/Ç kontrol & izleme Client 5000 G/Ç kontrol & izleme Client 15000 G/Ç kontrol & izleme Client S›n›rs›z G/Ç kontrol & izleme Client Redundant (yedekli çal›flma)

VJCS102010 VJCS102011 VJCS102012 VJCS102013 VJCS102014 VJCS102015 VJCS102099 VJCS102088

865 1.540 1.825 2.210 2.690 3.460 4.800 58

C C C C C C C C

Sadece ‹zleme Client Sadece izleme Client Redundant (yedekli çal›flma)

VJCS103099 VJCS103088

1.345 58

C C

Web kontrol & ‹zleme Client 75 G/Ç kontrol & izleme Web Client 150 G/Ç kontrol & izleme Web Client 500 G/Ç kontrol & izleme Web Client 1500 G/Ç kontrol & izleme Web Client 5000 G/Ç kontrol & izleme Web Client 15000 G/Ç kontrol & izleme Web Client S›n›rs›z G/Ç kontrol & izleme Web Client Redundant (yedekli çal›flma)

VJCS102210 VJCS102211 VJCS102212 VJCS102213 VJCS102214 VJCS102215 VJCS102299 VJCS102288

865 1.540 1.825 2.210 2.690 3.460 4.800 58

C C C C C C C C

Sadece izleme Web Client Sadece izleme Web Client Redundant (yedekli çal›flma)

VJCS103299 VJCS103288

1.345 58

C C

1.200,00 TL

-

E¤itim Vijeo Citect SCADA yaz›l›m› e¤itimi

5 gün

OK-CTCT

(1) Lite Lisans tek izleme noktal› sistemlerde yani Server Client mimarisinin olmad›¤› sistemlerde kullan›l›r ve sadece OFS üzerinden haberleflir Server-Client mimarisi gereken sistemler için Server Lisans› seçilmelidir.

SCADA için ortak özellikler: SCADA gelifltirme yaz›l›m› ücretsizdir, ancak SCADA’y› devreye alma ve çal›flt›rma aflamas›nda USB donan›m kilidine (Dongle) ve lisansa ihtiyaç vard›r. Haz›r resim kütüphanelerinde binlerce resim, yüzlerce haz›r animasyon, e¤im ekranlar›, alarmlar, OFS haberleflme, ‹nternet uyumu, yaz›c›dan ç›kt› alabilme, Unity PLC’ler ile fast link özelli¤i. * Piyasada bulunan 3. parti birçok PLC’ye ait haberleflme drive’lar› (100’den fazla) ücretsiz olarak Vijeo Citect ile birlikte gelir. (Modbus, TCP IP, Profibus v.b.). ** Vijeo Citect SCADA sat›fl› konusunda lütfen Schneider Electric Bölge Müdürlüklerimize veya Schneider Electric Sistem Entegratörlerine baflvurunuz.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

84

14 Mart 2012


Tek arabirim, kolay ba¤lant›; kolay programlama

RJ45 2

OTB 1S0DM9LP

XBTN/R/S

Minidin8 TSXCRJMD25 RJ45

with power XBTZ925

Güvenlik Kontrolörü XPSMC

1

PLC : Twido, Micro Premium

3

0

VW3 A8306R••

USB-A RJ45

RJ45 490NTW00002

TSXCUSB485* * TSXCUSB dönüfltürücüsü ve di¤er dört kabloyu TSXCUSB485K kit referans›yla siparifl edebilirsiniz.

Schneider Electric PLC, operatör panelleri ve dağınık G/Ç modüllerine standart bir dönüştürücü kullanarak USB üzerinden bağlanmak ve programlamak mümkündür. Bu uygulamalar Schneider Electric yazılımları ile (Unity PL7 v.b.) standart olarak verilen driver’ları kullanır.

TSXCUSB485 arabirimi, birçok farklı cihazda kullanılır. Seri bir sinyali, USB bağlantısı üzerinden RS485’e çevirir. Bilgisayar ile A tipi USB portu olan cihazlar arasında arabirim olarak kullanılır.

TSXCUSB485 üzerindeki döner anahtar ile farklı haberleşme fonksiyonları seçilir. Ayrıca modbus haberleşmesinde hat polarizasyonunu ayarlamak için bir seçim anahtarı bulunur. Bu anahtar Unitelway haberleşmesinde OFF konumunda olmalıdır, Modbus haberleşmesinde sistemde Master bir cihaz var ise OFF, yok ise ON konumunda olmalıdır.

USB-A 1 2 3 4

VBUS (+5V) Data (D-) Data (D+) U-GND

RJ45

8

1 2 3 4 5 6 7 8

1

N.C. N.C. PMC D1 (B) D0 (A) NDE VP (OUT) Common

Port Mode Control Transceiver Terminal 1 Transceiver Terminal 0 RS485 Driver Enable (INPUT) Power Supply (5V, 500 mA maks.) Signal and pover supply common

2

Function - Connection Type TER MULTI - Multipoint mode. OTHER MULTI - Multipoint mode. Other type of communication TER DIREKT - Point to point mode.

3

OTHER DIRECT - Point to point mode. Other type of communication

Position 0 1

Position OFF

ON

NDE Unused

PMC

Unused

0V

Used

N/C

Used

0V

N/C

Description Thes position must be chosen: - If the Modbus Serial line is already polarized by an other device - For Uni-Telway communication The converter polarizes the Modbus Serial bus (560 Ohms)

* TSXCUSB485 USB çevirici ATV h›z kontrol cihazlar› ve ATS yumuflak yolverici cihazlar› ile kullan›lamaz.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

85

14 Mart 2012


OsiSense dönüflüm tablolar› Alg›lama çözümleri

Fotoelektrik Sensörler Eski ref.

Yeni ref.

Eski ref.

Yeni ref.

XU1N18NP340

XUB1BNANL2+XUZC50 XUB1BNBNL2+XUZC50 XUB1BPANL2+XUZC50 XUB1BPBNL2+XUZC50 XUB0BNSNL2+XUB0BKSNL2T XUB0BPSNL2+XUB0BKSNL2T XUB2BNANL2R+XUB2BKSNL2T XUB2BNBL2R+XUB2BKSNL2T XUB2BPANL2R+XUB2BKSNL2T XUB2BPBNL2R+XUB2BKSNL2T XUB0BNSNL2 XUB0BPSNL2 XUB4BNANL2 XUB4BNBNL2 XUB4BPANL2 XUB4BPBNL2 XUB0BNSNL2 XUB0BPSNL2 XUB0BNSNL2+XUZC50 XUB0BPSNL2+XUZC50 XUB0BNSNL2+XUZC50 XUB0BPSNL2+XUZC50 XUDA1PSML2 XUDA2PSML2 XUDA1NSML2 XUDA2NSML2 XUX0ARCTT16+XUZX2000 XUX0ARCTT16+XUZX2000+XUZC50 XUX0ARCTT16+XUZX2000 XUX0AKSAT16+XUZX2000 XUX0AKSAT16+XUZX2000

XUEH3000 XUEH307534 XUEH753538 XUJLM0619 XUJLM0811 XUJM06031 XUJM700318 XUJT06031 XUK1ARCTL10 XUK1ARCTL2 XUK2AKSAL2

XUKAKSAL2

XUX0ARCTT16T+XUZX2000 XUX0AKSAT16+XUZX2000 XUX0AKSAT16+XUZX2000 XUX9ARCNT16+XUZX2000+XUZC50 XUX1ARCNT16+XUZX2000+XUZC50 XUX1ARCNT16+XUZX2000+XUZC50 XUX0ARCTT16+XUZX2000 XUX0ARCTT16+XUZX2000+XUZC50 XUK1ARCNL10+XUZA51+XUZC50 XUK1ARCNL2+XUZA51+XUZC50 XUK2APANL2R+XUK0AKSNL2T +2 x XUZA51 XUK2APBNL2R+XUK0AKSNL2T +2 x XUZA51 XUK2ANANL2R+XUK0AKSNL2T +2 x XUZA51 XUK2ANBNL2R+XUK0AKSNL2T +2 x XUZA51 XUK2APANM12R+XUK0AKSNM12T +2 x XUZA51 XUK2APBNM12R+XUK0AKSNM12T +2 x XUZA51 XUK2ANANM12R+XUK0AKSNM12T +2 x XUZA51 XUK2ANBNM12R+XUK0AKSNM12T +2 x XUZA51 XUK0ARCTL10+XUK0ARCTL2T +2 x XUZA51 XUK0ARCTL10+XUK0ARCTL10T +2 x XUZA51 XUK5APANL2+XUZA51

XS2N12PB340 XS2N12PB340D XS1M18NA370 XS1M18NA370D XS1M18NB370 XS1M18NB370D XS1M18PA370 XS1M18PA370D XS1M18PB370 XS1M18PB370D XS1N18NA340 XS1N18NA340D XS1N18NB340 XS1N18NB340D XS1N18PA340 XS1N18PA340D XS1N18PB340 XS1N18PB340D XS2M18NA370 XS2M18NA370D XS2M18NB370 XS2M18NB370D XS2M18PA370 XS2M18PA370D XS2M18PB370 XS2M18PB370D XS2N18NA340 XS2N18PA340 XS2N18PB340 XS1M30NA370 XS1M30NA370D XS1M30NB370 XS1M30NB370D XS1M30PA370 XS1M30PA370D XS1M30PB370

XS612B1PBL2 XS612B1PBM12 XS618B1NAL2 XS618B1NAM12 XS618B1NBL2 XS618B1NBM12 XS618B1PAL2 XS618B1PAM12 XS618B1PBL2 XS618B1PBM12 XS518B1NAL2 XS518B1NAM12 XS518B1NBL2 XS518B1NBM12 XS518B1PAL2 XS518B1PAM12 XS518B1PBL2 XS518B1PBM12 XS618B1NAL2 XS618B1NAM12 XS618B1NBL2 XS618B1NBM12 XS618B1PAL2 XS618B1PAM12 XS618B1PBL2 XS618B1PBM12 XS618B1NAL2 XS618B1PAL2 XS618B1PBL2 XS630B1NAL2 XS630B1NAM12 XS630B1NBL2 XS630B1NBM12 XS630B1PAL2 XS630B1PAM12 XS630B1PBL2

XS1M30PB370D XS1M30PB370 XS1M30PB370D XS1N30NA340 XS1N30NA340D XS1N30NB340 XS1N30PA340 XS1N30PA340D XS1N30PA349 XS1N30PA349D XS1N30PB340 XS1N30PB340D XS2M30NA370 XS2M30NA370D XS2M30NB370 XS2M30NB370D XS2M30PA370 XS2M30PA370D XS2M30PB370 XS2M30PB370D XS2N30NA340 XS1M12MA230 XS1M12MB230 XS2M12MA230 XS2M12MB230 XS1M18MA230 XS1M18MB230 XS2M18MA230 XS2M18MB230 XS3P18MA230 XS1M30MA230 XS1M30MB230 XS2M30MA230 XS2M30MB230 XS3P30MA230 XS3P30MB230

XS630B1PBM12 XS630B1PBL2 XS630B1PBM12 XS530B1NAL2 XS530B1NAM12 XS530B1NBL2 XS530B1PAL2 XS530B1PAM12 XS630B1PAL2 XS630B1PAM12 XS530B1PBL2 XS530B1PBM12 XS630B1NAL2 XS630B1NAM12 XS630B1NBL2 XS630B1NBM12 XS630B1PAL2 XS630B1PAM12 XS630B1PBL2 XS630B1PBM12 XS630B1NAL2 XS612B1MAL2 XS612B1MBL2 XS612B1MAL2 XS612B1MBL2 XS618B1MAL2 XS618B1MBL2 XS618B1MAL2 XS618B1MBL2 XS618B1MAL2 XS630B1MAL2 XS630B1MBL2 XS630B1MAL2 XS630B1MBL2 XS630B1MAL2 XS630B1MBL2

XCKP102 XCKP106 XCKP110 XCKP118 XCKP121 XCKP127

XCKP2102P16 XCKP2106P16 XCKP2110P16 XCKP2118P16 XCKP2121P16 XCKP2127P16

XCKP145 XCKA110 XCKA102 XCKA121 XCKA118

XCKP2145P16 XCKN2110P16 XCKN2102P16 XCKN2121P16 XCKN2118P16

XU1N18PP340 XU2M18NP340 XU2M18PP340 XU2N18NP340 XU2N18PP340 XU5M18NP340 XU5M18PP340 XU5N18NP340 XU5N18PP340 XU8M18NP340 XU8M18PP340 XU9M18NP340 XU9M18PP340 XU9N18NP340 XU9N18PP340 XUDH003537 XUDH003937 XUDJ003537 XUDJ003937 XUEF010315 XUEF10031 XUEF300314 XUEH017535 XUEH10753

XUK2AKSAM12

XUK2ARCTL10 XUK2ARCTL2

Eski ref.

Yeni ref. XUK5APBNL2+XUZA51 XUK5ANANL2+XUZA51 XUK5ANBNL2+XUZA51

XUK5ARCTL10 XUK5ARCTL2 XUK9AKSAL2

XUK9AKSAM12

XUK9ARCTL10 XUK9ARCTL2 XUMLH0259 XUMLH0451 XUMLH0803 XUMLH0854 XUMLH1055 XUMLH4055T10 XUMLJ0259 XUMLJ0451 XUMLJ0854

XUK5ARCNL10+XUZA51 XUK5ARCNL2+XUZA51 XUK9APANL2+XUZA51+XUZC50 XUK9APBNL2+XUZA51+XUZC50 XUK9ANANL2+XUZA51+XUZC50 XUK9ANBNL2+XUZA51+XUZC50 XUK9APANM12+XUZA51+XUZC50 XUK9APBNM12+XUZA51+XUZC50 XUK9ANANM12+XUZA51+XUZC50 XUK9ANBNM12+XUZA51+XUZC50 XUK9ARCNL10+XUZA51+XUZC50 XUK9ARCNL2+XUZA51+XUZC50 XUM9APANL2+XUZA50+XUZC50 XUM9APBNL2+XUZA50+XUZC50 XUM1APANL2+XUZA50+XUZC50 XUM2AKSNL2T+XUZA50 XUM2APANL2R+XUZA50+XUZC50 XUM2APBNL2R+XUZA50+XUZC50 XUM6APANL2+XUZA50 XUM6APBNL2+XUZA50 XUM5APANL2+XUZA50 XUM5APBNL2+XUZA50 XUM9ANANL2+XUZA50+XUZC50 XUM1ANANL2+XUZA50+XUZC50 XUM2ANANL2R+XUZA50+XUZC50 XUM2ANBNL2R+XUZA50+XUZC50

Endüktif Yaklafl›m Sensörleri XS1M08PA370 XS1M08PA370D XS1N08NA340 XS1N08NB340 XS1N08PA340 XS1N08PB340 XS2N08NA340 XS2N08NB340 XS2N08PA340 XS2N08PB340 XS1M12NA370 XS1M12NA370D XS1M12NB370 XS1M12NB370D XS1M12PA370 XS1M12PA370D XS1M12PB370 XS1M12PB370D XS1N12NA340 XS1N12NB340 XS1N12PA340 XS1N12PB340 XS2M12NA370 XS2M12NA370D XS2M12NB370 XS2M12NB370D XS2M12PA370 XS2M12PA370D XS2M12PB370 XS2M12PB370D XS2N12NA340 XS2N12NA340D XS2N12NB340 XS2N12NB340D XS212PA340 XS2N12PA340D

XS608B1PAL2 XS608B1PAM12 XS508B1NAL2 XS508B1NBL2 XS508B1PAL2 XS508B1PBL2 XS608B1NAL2 XS608B1NBL2 XS608B1PAL2 XS608B1PBL2 XS612B1NAL2 XS612B1NAM12 XS612B1NBL2 XS612B1NBM12 XS612B1PAL2 XS612B1PAM12 XS612B1PBL2 XS612B1PBM12 XS512B1NAL2 XS512B1NBL2 XS512B1PAL2 XS512B1PBL2 XS612B1NAL2 XS612B1NAM12 XS612B1NBL2 XS612B1NBM12 XS612B1PAL2 XS612B1PAM12 XS612B1PBL2 XS612B1PBM12 XS612B1NAL2 XS612B1NAM12 XS612B1NBL2 XS612B1NBM12 XS612B1PAL2 XS612B1PAM12

Nihayet fialterleri XCMA102 XCMA103 XCMA110 XCMA115 XCMA116 XCMA117

XCMD2102L1 XCMD2102L1 XCMD2110L1 XCMD2115L1 XCMD2116L1 XCMD2117L1

Yukar›daki verilen dönüflüm tablolar› rehber niteli¤i tafl›maktad›r. Uygulama tipine göre de¤iflim gösterebilir. Detayl› bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.

Müflteri Destek Merkezi 444 30 30

86

14 Mart 2012

Shneider Endüstriel Otomasyon  

Shneider Endüstriel Otomasyon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you