Page 1

SWEE:D SCARF Inspiration from

Lablae

textile and fabric

RADAMANEE CHIMLIANG 510310106


Concept :

MANEE’S SWEE:D SCARF เป็นการออกแบบผ้าที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ได้ หลากหลายทั้งสำ�หรับพันคอ ผูกผม โพกผม พาดไหล่ คาดเอว คลุมไหล่ มัดผม ใช้ได้ทั้ง ให้ความอบอุ่นร่างกายในหน้าหนาวและยังกันแดดในหน้าร้อน โดยเป็นการออกแบบลายผ้าที่ รับแรงบันดาลใจจากลวดลายผ้าทอของลับแลที่มีรูปแบบของลวดลายสัตว์ ลายพันธุ์พฤกษา และลายเรขาคณิตออกมาในรูปแบบของ Pixel

Inspiration :

ผ้ า ทอลั บ แลมี รู ป แบบที่ เ รี ย บง่ า ยมี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ด้ ว ยการทอจกที่ สื บ ต่ อ มา จากรุ่นสู่รุ่นความงามที่ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าสิ่งทอและเครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วันเป็นงาน หัตถกรรมที่สตรีต้องใช้ความเพียรและความอดทนและเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับคติความเชื่อของ บรรพบุรุษที่บ่งบอกถึงมรดกร่วมทางวัฒนธรรมผ่านการทอผ้า


Design 1

Concept and Inspiration :

ในแบบที่ 1 แรงบันดาลใจจากลายนก ลายนกหรือลายหงส์ เป็นลายที่นิยมปรากฏในผ้า ซิ่นตีนจกของลับแลเรียกว่าลายนกกินน้ำ�ร่วมต้น ซึ่งเป็นลายเก่าแก่ดั้งเดิมของกลุ่มผ้าทอภาค เหนือซึ่งเป็นตระกูลไทยวน แต่ลายที่ลับแลเรียกว่าลายนกม้า และยังปรากฏในผ้าซิ่นตีนจก ในท้องถิ่นอื่นๆและลายนกหรือลายหงส์ยังเป็นเรื่องในจินตนิยายของลาวอีกด้วย นกยังเป็น สัตว์ที่พบเห็นในชีวิตประจำ�วันชาวลับแลจึงนำ�ลายนกมาประดิษฐ์เป็นลวดลายซิ่นตีนจก ถุง กุลา ผ้าปกขันหมาก โดยนำ�มาทำ�ในรูปแบบที่เป็น Pixel

Material :

1. ผ้าฝ้าย / คอตต้อน (cotton) เป็นใยเซลลูโลสได้จากดอกของฝ้ายในส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ด หรือที่เรียกว่า ปุยฝ้าย จะ มีลักษณะเป็นเส้นเล็ก วิธีใช้งานจะนำ�ฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นด้าย แล้วนำ�มาท่อเป็นผืนผ้า มี คุณสมบัติที่ทนทาน เนื้อนุ่ม โปร่งสบาย ระบายความร้อนและดูดความชื้นได้ดี เหมาะสมกับ ทุกสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าผ้าฝ้ายก่อให้เกิดอาการแพ้น้อย ที่สุดในบรรดาผ้าทุกชนิด และติดไฟช้ากว่าผ้าประเภทอื่น เนื่องจากผ้าผ้ายเป็นผ้าที่ยับง่าย จึงมีการคิดค้นนำ�ผ้าฝ้ายไปผสมกับผ้าใยสังเคราะห์ประเภทอื่นๆ ซึ่งทำ�ให้ผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติ ยืดหยุ่นกว่าเดิม

2. ผ้าใยสังเคาะห์ หรือ โพลิเยสเตอร์ (Polyester) T/K หรือ TK ผ้าใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติเด่นคือไม่ยับง่าย และ อยู่ทรงคงสภาพเดิมได้ดี ทนต่อสาร เคมีส่วนใหญ่ ไม่โดนทำ�ลายโดยสภาพอากาศหรือแสงอาทิตย์ มักไม่หดตัว ไม่ย้วย แห้งไว ซักง่าย ดูแลง่าย ผ้าใยสังเคราะห์ทำ�มาจากโพลิเมอร์ สามารถนำ�ไปผสมกับผ้าขนสัตว์ ผ้า อ ซีเตท และผ้าเรยอนเพื่อเพิ่มความคงทนของเนื้อผ้าและทำ�ให้ทำ�ทำ�ความสะอาดง่ายยิ่งขึ้น ถ้า ผสมผ้าโพลีเยสเตอร์ในประมาณที่สูงจะทำ�ให้ผ้าไม่ยับง่าย สีไม่จางเร็ว ข้อเสียคือ ไม่ซับเหงื่อ ใส่แล้วจะร้อน จึงนิยมทอให้มีลักษณะเป็นรูระบายอากาศเล็กๆผ้า ผลิตมาจากเส้นด้าย เส้น ด้ายผลิตมาจากเส้นใย ดังนั้นลักษณะและคุณสมบัติของเนื้อผ้า จะขึ้นอยู่กับลักษณะและ คุณสมบัติ ของเส้นใย และเส้นด้าย


ตัวอย่างวัสดุ :

Technical :

1 .พิมพ์ลายเป็นลาย repeat ทั้งผืน

Colour :

เลือกใช้สีสันสดใสที่พบบนผืนผ้าทอมาใช้ในรูปแบบที่เป็น pastel เช่นสีฟ้า สีเหลือง สีชมพู

2. ปักเดินเส้นขอบลายเพื่อให้เกิด texture ทั้งนูนและเรียบ

Dimention :

มีทั้งหมด 3 ขนาด 1.ขนาด 90x90 CM. 2.ขนาด 30x120 CM. 3.ขนาด 100x200 CM. 3. ถัก crochet ริมขอบผ้า


ลวดลายที่ใช้ :

ลายผ้าทอ

ลายเส้น

ลายที่นำ�มาใช้

ลวดลายที่ได้ :

1. ลายที่พบในผ้าปกขันหมาก แรงบันดาลใจจากลายนก 2. ลายดอกจันทร์หรือลายกลีบจันทร์ที่พบในลายหน้าหมอน ตัวอย่างลาย Repeat

3 ลายดอกพิกุลหรือลายดอกแก้วที่พบในลายหน้าหมอน


Pattern :

การนำ�ไปใช้ : 90 cm.

90 cm.

120 cm. 30 cm.

200 cm.

100 cm.


Design 2

Concept and Inspiration :

ในแบบที่ 2 แรงบันดาลใจจากลายม้าในผ้าปกขันหมากของลับแลเป็นลายสัตว์ที่เป็น มงคล แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนารวมถึงการไหว้ผีสางเทวดา ผีบรรพบุรุษ มักจะปรากฏในตำ�นาน เรื่องเล่าที่สืบต่อกันมา นำ�มาทำ�ในรูปแบบที่เป็น Pixel

Material :

1. ผ้าฝ้าย / คอตต้อน (cotton) เป็นใยเซลลูโลสได้จากดอกของฝ้ายในส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ด หรือที่เรียกว่า ปุยฝ้าย จะ มีลักษณะเป็นเส้นเล็ก วิธีใช้งานจะนำ�ฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นด้าย แล้วนำ�มาท่อเป็นผืนผ้า มี คุณสมบัติที่ทนทาน เนื้อนุ่ม โปร่งสบาย ระบายความร้อนและดูดความชื้นได้ดี เหมาะสมกับ ทุกสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าผ้าฝ้ายก่อให้เกิดอาการแพ้น้อย ที่สุดในบรรดาผ้าทุกชนิด และติดไฟช้ากว่าผ้าประเภทอื่น เนื่องจากผ้าผ้ายเป็นผ้าที่ยับง่าย จึงมีการคิดค้นนำ�ผ้าฝ้ายไปผสมกับผ้าใยสังเคราะห์ประเภทอื่นๆ ซึ่งทำ�ให้ผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติ ยืดหยุ่นกว่าเดิม

2. ผ้าใยสังเคาะห์ หรือ โพลิเยสเตอร์ (Polyester) T/K หรือ TK ผ้าใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติเด่นคือไม่ยับง่าย และ อยู่ทรงคงสภาพเดิมได้ดี ทนต่อสาร เคมีส่วนใหญ่ ไม่โดนทำ�ลายโดยสภาพอากาศหรือแสงอาทิตย์ มักไม่หดตัว ไม่ย้วย แห้งไว ซักง่าย ดูแลง่าย ผ้าใยสังเคราะห์ทำ�มาจากโพลิเมอร์ สามารถนำ�ไปผสมกับผ้าขนสัตว์ ผ้า อ ซีเตท และผ้าเรยอนเพื่อเพิ่มความคงทนของเนื้อผ้าและทำ�ให้ทำ�ทำ�ความสะอาดง่ายยิ่งขึ้น ถ้า ผสมผ้าโพลีเยสเตอร์ในประมาณที่สูงจะทำ�ให้ผ้าไม่ยับง่าย สีไม่จางเร็ว ข้อเสียคือ ไม่ซับเหงื่อ ใส่แล้วจะร้อน จึงนิยมทอให้มีลักษณะเป็นรูระบายอากาศเล็กๆผ้า ผลิตมาจากเส้นด้าย เส้น ด้ายผลิตมาจากเส้นใย ดังนั้นลักษณะและคุณสมบัติของเนื้อผ้า จะขึ้นอยู่กับลักษณะและ คุณสมบัติ ของเส้นใย และเส้นด้าย


ตัวอย่างวัสดุ :

Technical :

1 .พิมพ์ลายเป็นลาย repeat ทั้งผืน

Colour :

เลือกใช้สีสันสดใสที่พบบนผืนผ้าทอมาใช้ในรูปแบบที่เป็น Pastel เช่น สีครีม สีส้ม สี เขียว

Dimention :

มีทั้งหมด 3 ขนาด

2. ปักเดินเส้นขอบลายเพื่อให้เกิด texture ทั้งนูนและเรียบ

1.ขนาด 90x90 CM. 2.ขนาด 30x120 CM. 3.ขนาด 100x200 CM. 3. ถัก crochet ริมขอบผ้า


ลวดลายที่ใช้ :

ลายผ้าทอ

ลายเส้น

ลายที่นำ�มาใช้

ลวดลายที่ได้ :

1. ลายดอกพิกุลหรือลายดอกแก้วที่พบในลายหน้าหมอน แรงบันดาลใจจากลายม้า

2. ลายทอที่พบในผ้าแต๊บและผ้าห่มหัวเก็บ ตัวอย่างลาย Repeat


Pattern :

การนำ�ไปใช้ : 90 cm.

90 cm.

120 cm. 30 cm.

200 cm.

100 cm.


Design 3

Concept and Inspiration :

ในแบบที่ 3 แรงบันดาลใจจากลายดอกแก้ว ลายดอกแก้วหรือลายดอกพิกุลเป็น ลวดลายที่นิยมจกเป็นลายประกอบในหน้าหมอน ผ้าปกขันหมาก ผ้ากราบ ผ้าห่มหัวเก็บ และ ผ้าซิ่น โดยนำ�มาทำ�ในรูปแบบที่เป็น Pixel

Material :

1. ผ้าฝ้าย / คอตต้อน (cotton) เป็นใยเซลลูโลสได้จากดอกของฝ้ายในส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ด หรือที่เรียกว่า ปุยฝ้าย จะ มีลักษณะเป็นเส้นเล็ก วิธีใช้งานจะนำ�ฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นด้าย แล้วนำ�มาท่อเป็นผืนผ้า มี คุณสมบัติที่ทนทาน เนื้อนุ่ม โปร่งสบาย ระบายความร้อนและดูดความชื้นได้ดี เหมาะสมกับ ทุกสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าผ้าฝ้ายก่อให้เกิดอาการแพ้น้อย ที่สุดในบรรดาผ้าทุกชนิด และติดไฟช้ากว่าผ้าประเภทอื่น เนื่องจากผ้าผ้ายเป็นผ้าที่ยับง่าย จึงมีการคิดค้นนำ�ผ้าฝ้ายไปผสมกับผ้าใยสังเคราะห์ประเภทอื่นๆ ซึ่งทำ�ให้ผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติ ยืดหยุ่นกว่าเดิม

2. ผ้าใยสังเคาะห์ หรือ โพลิเยสเตอร์ (Polyester) T/K หรือ TK ผ้าใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติเด่นคือไม่ยับง่าย และ อยู่ทรงคงสภาพเดิมได้ดี ทนต่อสาร เคมีส่วนใหญ่ ไม่โดนทำ�ลายโดยสภาพอากาศหรือแสงอาทิตย์ มักไม่หดตัว ไม่ย้วย แห้งไว ซักง่าย ดูแลง่าย ผ้าใยสังเคราะห์ทำ�มาจากโพลิเมอร์ สามารถนำ�ไปผสมกับผ้าขนสัตว์ ผ้า อ ซีเตท และผ้าเรยอนเพื่อเพิ่มความคงทนของเนื้อผ้าและทำ�ให้ทำ�ทำ�ความสะอาดง่ายยิ่งขึ้น ถ้า ผสมผ้าโพลีเยสเตอร์ในประมาณที่สูงจะทำ�ให้ผ้าไม่ยับง่าย สีไม่จางเร็ว ข้อเสียคือ ไม่ซับเหงื่อ ใส่แล้วจะร้อน จึงนิยมทอให้มีลักษณะเป็นรูระบายอากาศเล็กๆผ้า ผลิตมาจากเส้นด้าย เส้น ด้ายผลิตมาจากเส้นใย ดังนั้นลักษณะและคุณสมบัติของเนื้อผ้า จะขึ้นอยู่กับลักษณะและ คุณสมบัติ ของเส้นใย และเส้นด้าย


ตัวอย่างวัสดุ :

Technical :

1 .พิมพ์ลายเป็นลาย repeat ทั้งผืน

Colour :

เลือกใช้สีสันสดใสที่พบบนผืนผ้าทอมาใช้ในรูปแบบที่เป็นโทนสี Pastel เช่น สีเขียวน้ำ�ทะเล สีม่วง สีฟ้า

Dimention :

มีทั้งหมด 3 ขนาด

1.ขนาด 90x90 CM. 2.ขนาด 30x120 CM. 3.ขนาด 100x200 CM.

2. ปักเดินเส้นขอบลายเพื่อให้เกิด texture ทั้งนูนและเรียบ

3. ถัก crochet ริมขอบผ้า


ลวดลายที่ใช้ :

ลายผ้าทอ

ลายเส้น

ลายที่นำ�มาใช้

ลวดลายที่ได้ :

1. ลายทอที่พบในผ้าแต๊บและผ้าห่มหัวเก็บ

แรงบันดาลใจจากลายดอกแก้ว 2. ลายดอกพิกุลหรือลายดอกแก้วที่พบในลายหน้าหมอน ตัวอย่างลาย Repeat


Pattern :

การนำ�ไปใช้ : 90 cm.

90 cm.

120 cm. 30 cm.

200 cm.

100 cm.

SWEE:D SCARF  
SWEE:D SCARF  

SKETCH DESIGN SWEE:D SCARF INSPIRATION FROM LABLAE TEXTILE AND FABRIC

Advertisement