Page 1

2008

звіт мера

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ міського голови Сергія Одарича перед громадою м.Черкаси Березень 2009 року

Шановні черкасці! Торік мерія започаткувала традицію публічних звітів про виконану роботу за попередній рік. Окрім друкованого звіту, я провів зустрічі із жителями в усіх мікрорайонах міста. Вдячний усім, хто відгукнувся на запрошення і взяв участь в обговоренні міських питань. Завдяки вашим пропозиціям міська влада звернула увагу на найболючіші проблеми різних куточків Черкас. Для прикладу, саме після звіту в районі "Д" була проведена реконструкція вулиці Подолінського, а після зустрічі в Південно'Західному районі відремонтоване освітлення вулиці Руставі та проспекту 30'річчя Перемоги. В березні'квітні відбудуться подібні зустрічі, тож запрошую до спілкування всіх небайдужих за долю нашого рідного міста.

Про рік минулий

М

ерія визначила пріоритети роз витку міста на 2008 рік. Ними

були:

„ теплопостачання і гаряче водопос

тачання; „ вулична інфраструктура; „ технічне

оснащення загально освітніх шкіл і закладів естетично го виховання;

„ невідкладна медична допомога; „ дозвілля і місця відпочинку.

Н

ам удалося виконати більшість із запланованого. Черкаси вчасно розпочали опалювальний сезон, і без перебійно подається тепло в кожну осе лю. Минулого літа вперше за багато років у кранах була гаряча вода. Нам удалося практично вдвічі скоротити стро ки проведення випробувань і ремонтних робіт на тепломережах. За підсумками 2008 року гаряча вода подавалася в оселі в середньому 340 днів. Для по рівняння: в недалекому 2006 році — лише 265 днів, в 2007 — 279 днів.

Т

орік уперше почали інвестувати кошти в капітальну реконструкцію та будівництво доріг. Оновлено вулицю Гагаріна, більшу частину вулиці Громо ва, найзабутіші квартали вулиці Хреща тик. На жаль, фінансова криза призве ла до різкого падіння надходжень до бюджету, і тому частину дорожніх робіт довелося перенести на цей і наступні роки (вулиці Героїв Дніпра, Пастерівсь ка, Сурікова, Оборонна та ін.).

В

еликий обсяг робіт виконало "Міськсвітло". За рік освітлили Со снівку, ПЗР, провулки Хімселища та району "Д".

М

инулого року всі школи були підключені до мережі Інтернет, оновлені комп'ютерні класи. В музичних школах провели ремонти і, нарешті, за купили музичні інструменти.

О

новили увесь автопарк “Швидкої допомоги” і забезпечили її най сучаснішими тромболітиками. Якщо чес но, то вважаю це найкращою справою свого життя. 28 черкасців лишилися з нами, хоча ще два роки тому в наших медиків не було жодного шансу їх уряту вати.

В

обох пологових будинках встано вили найсучасніше обладнання для догляду за недоношеними немовля тами. Завдяки цьому за минулий рік по над сто дітей отримали шанс на життя.

В

місті ми не лише живемо і пра цюємо. Тут ми і відпочиваємо. Тому в 2008 році особлива увага мерії була прикута до парків, скверів, пляжів. Відновили фонтани в Долині троянд і за обласною радою, реконструювали кас кад озер у парку "Ювілейний". Після дов гих років руїни знову зустрів глядачів літній театр. Тисячі черкасців милували ся роботою скульпторів на фестивалях кам'яних та крижаних фігур. Уперше за багато років у Черкаському зоопарку з'я вилися десятки нових мешканців.

Н

епросто було зберегти в місті спокій і рівновагу. Ви, напевне, пам'ятаєте, що до жовтня в міській раді

Протягом квітня у Черкасах, у кожному мікрорайоні міста, відбудеться низка зустрічей міського голови Черкас Сергія Одарича з громадою міста, під час яких він звітуватиме за виконану у 2008 році роботу. Більш детально про місця і час зустрічей можна дізнатися: з оголошень, розміщених на дошках біля під'їздів, у місцевих ЗМІ, у транспорті; із сайту міської ради www.ckrada.com та за телефоном 36'01'76.

постійно поставало питання про імпічмент меру, розпуск виконавчого комітету. Займатися ліфтами і каналі заціями під час політичних сварок у депутатському корпусі було дуже складно. Проте в період загострення фінансової кризи більшості депутатів міської ради вистачило мудрості згур туватися і відкласти на майбутнє свої вузькопартійні та бізнесові інтереси. І я їм за це вдячний.

Про рік майбутній

У

сьогоднішніх складних економіч них реаліях перед мерією постають інші пріоритети:

„ зберегти мережу медичних та

освітніх закладів, учасно виплачу вати заробітну плату бюджетникам; „ безперебійно надавати всі кому

нальні послуги; „ провести капітальний ремонт ос

новних дорожніх магістралей міста; „ ліквідувати всі стихійні сміттєзва

лища і покращити вивезення сміття.

С

аме довкола цих проблем ми кон центруємо всю увагу і всі наявні ресурси. Сподіваюсь, що за допомогою депутатського корпусу і вас, шановні черкасці, нам удасться успішно прожити цей непростий кризовий рік. І не лише прожити, але й розвиватися!

З повагою ваш Сергій Одарич


2

Послуги ЖКГ

звіт мера

У Черкасах, на відміну від інших опалення, гаряча ЩО ЗРОБЛЕНО Черкаси успішно увійшли в опалювальний сезон Опалювальний сезон у Черкасах, на відміну від інших міст України, роз почався 16 жовтня. Близько 90% бу динків того дня були підключені до тепла, незважаючи навіть на те, що частина котелень "Черкаситеплоко муненерго" були опломбовані. Чер каси на початку опалювального се зону використовували енергетичні потужності Черкаської ТЕЦ, яка фак тично опалювала усе місто. Опалити майже усі будинки у Черкасах вдалося завдяки тому, що протягом двох років міські кому нальники вкладали кошти і зусил ля у ремонт спеціальних засувок і перемичок, що з'єднували мережі Черкаської ТЕЦ та "Черкаситепло комуненерго" в одну цілісну систе му. Фактично це допомогло підклю чити до опалення ПівденноЗахід ний район, частину Центру та рай он вулиці Різдвяної.

Завдяки "непопулярним" рішенням черкасці мають у своїх оселях тепло та гарячу воду Торік міська влада прийняла кілька рішень, які фактично врятували Чер каси від відключення газопостачан ня взимку. Перше, запровадження з 1 сер пня двоставкового тарифу на теп лопостачання. Завдяки цьому рішенню вдається 100% розрахову ватися за поточне використання газу. Оскільки саме з початком опа лювального періоду витрати на придбання блакитного палива знач но зростають. З травня до жовтня черкасці платитимуть лише абонп лату, що використовується для про ведення випробувань і ремонту ме реж.

Лютий 2008 р. Підписання кредитної угоди між КП "Черкаситеплокомун$ енерго" та Європейським банком реконструкції та розвитку

Кредит ЄБРР допоможе Черкасам економити на газі 10 січня в Києві відбулося підпи сання угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і комунальним підприєм ством "Черкаситеплокомуненер го" про надання кредиту на суму 11,2 млн. євро. Унікальність кре диту полягає в тому, що ЄБРР уперше виділяє гроші, не вимага ючи гарантії з боку уряду. Гаран том угоди виступила Черкаська міська рада. Черкаси — перше місто, яке отримало кредит на ре формування муніципальних тепло мереж. Слідами нашого міста вже пішов ІваноФранківськ, який та кож укладає угоду на 11 млн. євро. Підготовка кредитної угоди трива ла півтора року, в ході неї був проведений повний аудит підприємства "Черкаситеплокому ненерго". Проект модернізації ко мунального підприємства був роз роблений шведською фірмою і профінансований урядом Швеції. Кредит дозволить кардинальним чином модернізувати міську систе му теплопостачання: якщо раніше весь вироблений обсяг енергії просто розподілявся між спожива

чами, то зараз міська влада пла нує поставити інтереси споживача на перше місце. Після модерні зації системи мешканці міста дістануть можливість самі регулю вати споживання енергії і платити тільки за реально використане тепло. Згідно з проектом модернізації "Черкаситеплокомуненерго", бу дуть введені нові стандарти уп равління підприємством, відре монтовані міські котельні, частину міських тепломереж замінять, а в будинках установлять індивіду альні теплові пункти. Весь комп лекс заходів дозволить більш ефективно та економно витрача ти енергоресурси, що вдвічі акту альніше на тлі зростання цін на газ. Сума кредиту — 11,2 млн. євро, відсоткова ставка — 8%, термін — 15 років. Причому перші три роки, поки використовуються кошти європейського кредиту, "Черкаситеплокомуненерго" спла чуватиме лише відсотки, а тіло кредиту почне відшкодовувати, коли завершаться роботи, і кому нальники, а відтак і городяни, поч нуть економити.

Незважаючи на те, що кредитна угода з ЄБРР була підписана ще у січні, дозвіл від Міністерства фінансів міська влада Черкас от римала лише у серпні. Причина цьому — занадто активна діяльність деяких місцевих полі тичних та громадських діячів, які засипали необґрунтованими зая вами, кляузами і скаргами різно манітні інстанції — від Міністер ства фінансів до Служби безпеки України. Якби не ці скарги, місто почало б використовувати кре дитні кошти вже влітку минулого року. Вже була б установлена ко тельня, що використовувала аль тернативні джерела: торф, дрова, вугілля. На деяких котельнях, на приклад, працювали б енергозбе рігальні котли, які економили б газ. Тож тепер завдяки цим "бла годійникам", кошти ЄБРР Черкаси почнуть використовувати лише влітку цього року. Впровадження енергозберігаль них технологій у місті дозволило б тримати тарифи на тепло на "ста рому" рівні. Однак нині — через щомісячне зростання цін на газ та електроенергію, а також через затримку у використанні коштів кредиту ЄБРР — КП "Черкаситеп локомуненерго" вимушене підви щувати тарифи на гарячу воду.

Мешканці Черкас мають змогу контролювати РЕУ Понад 150 актів про виконані роботи були підпи сані черкаськими РЕУ спільно із мешканцями житло вих будинків. Нагадаємо, з 22 вересня усі роботи по капітальному та поточному ремонту, що проводяться у будинку, прийматимуться лише після того, як доку менти завізують старші будинку, під'їзду чи троє меш канців. Більше того, жоден акт по капітальному ремонту покрівлі не підписується в управлінні ЖКГ, якщо під ним немає підписів трьох мешканців будинку, над квартирами яких проводилися роботи. Вдавшись до такого контролю, мерія прагне при вернути увагу черкасців не лише до роботи ремонт ноексплуатаційних управлінь, але й покращити взає мостосунки мешканців та комунальників. Деякі на чальники РЕУ кажуть, що останнім часом у багатьох будинках почали проводити збори і обирати стар ших будинків. Тому що, на їх думку, найкраща співпраця — це не взаємні звинувачення у бездіяль ності, а конкретний конструктивний діалог між спо живачами та надавачами послуг.

Друге, повна оплата за газ. Зав дяки жителям Черкас, які майже по вністю розраховуються за опалення, протягом опалювального періоду вдається 100% платити за викорис тання газу. Міська влада зайняла чітку позицію: газ — це товар, за який тре ба платити, а не накопичувати бор ги, як це траплялося у минулі роки. Нині "Черкаситеплокомуненерго" та "Черкаська ТЕЦ" повністю розрахо вуються за отримане блакитне пали во і при можливості навіть сплачують авансові платежі. На загальних зборах Асоціації міст України, які відбулися наприкінці лютого у Києві, Черкаси ставили у приклад, а деякі міські голови відверто заздрили тому, що ситуа ція з опаленням у нашому місті на відміну від їхніх стабільна. Адже опалювальний сезон у половині міст України на межі зриву. Наприк лад, ДНІПРОПЕТРОВСЬК: 17 лю того від теплопостачання відключа ють усі будівлі і житлові будинки міста, подача тепла здійснюється лише до стаціонарних відділень лікарень. ЗАПОРІЖЖЯ: місто перейшло на подачу гарячої води по годинах: з 500 до 900, а також з 1800 до 23 00. У такому режимі будуть працю вати котельні чотирьох із семи райо нів міста. ДОНЕЦЬК: "Донецькміськтеп ломережа" одержала офіційне по відомлення про те, що за кілька днів об'єкти теплопостачання Донецька будуть відключені від газу. ХАРКІВ: без газопостачання за лишилася харківська ТЕЦ5. Як на слідок, без опалення та гарячої води — 60% харьків'ян. КИЇВ: "Київтрасгаз" знизив тиск газу на котельні міста. Під загрозою повного відключення опинилися жи телі майже 5 тисяч будинків, пацієн ти близько 200 лікувальних закладів, учні 230 шкіл Києва приречені навча тися у холодних класах. СЕВАСТОПОЛЬ: міська влада Севастополя вирішила обмежити по дачу гарячої води, щоб зекономити газ на опаленні будинків. ПОЛТАВА: був обмежений тиск газу на міських котельнях. Міський голова Полтави звернувся до Кабмі ну та правоохоронних органів із зая вою допомогти у відновленні газопо стачання.

Торік у Черкасах відремонтували 129 ліфтів

У 2007 році кожен начальник РЕУ презентував перед черкасцями побудинкові тарифи. З 2008 року мешканці будинків контролюватимуть РЕУ через систему актів виконаних робіт. Відтепер жодна робота не приймати$ меться, якщо під актом не буде підпису старшого будинку чи принаймні трьох жителів.

Торік за кошти міського бюджету комунальники провели капітальний ремонт 129 ліфтів. На ці цілі у бюд жеті було передбачено понад 2 млн. грн. Зазвичай капітальні ремонти проводяться після того, як ліфт відпрацьовує свій 25річний термін. Таких ліфтів у Черкасах чимало. Оскільки більшість мікрорайонів у Черкасах ("Митниця", ПівденноЗа хідний район) будувалися і здава лися в експлуатацію в один період. Цього року планується провести капітальний ремонт 172 ліфтів.


Послуги ЖКГ

звіт мера

3

міст України, вчасно подається та холодна вода За два роки у Черкасах капітально відремонтовано 46 покрівель За два роки у місті капітальний ремонт був проведений на 46 покрівлях: 21 — у 2007 році та 25 — у 2008 році. Загалом торік із міського бюджету на оновлення дахового покриття на міських багатоповерхівках було вит рачено понад 1 млн. 200 тис. грн.

Оцінка зміни якості прибирання та утримання прибудинкових територій

Оцінка зміни якості функціонування ліфтів в будинках

Сміття з Черкас вивозитимуть сучасні сміттєвози Торік мерія вирішила осучасни ти вивіз сміття, встановивши у місті 1200 євроконтейнерів для сміття та придбавши 5 сучасних сміттєвозів. Ці автомобілі замінять 23 старі ма шини, що нині вивозять сміття з те риторії міста. Старі сміт тєвози фактично відпрацювали свій термін експлуа тації. Щодня на ремонті перебуває від 8 до 10 автомобілів. До того ж "старі" машини вміщують мало сміття, тому водії вимушені робити по кілька додаткових ходок, що

збільшує витрати пального. Сучасні ж сміттєвози обладнані ущільнюва чами, за допомогою яких сміття спресовується в кузові автомобіля. Це зменшить використання пально го та витрати на ремонт авто мобілів. До того ж нові сміттєвози будуть обладнані системою стеження, завдяки якій удасться відстежува ти місце розташування сміттєвозів та їх пересування. За розрахун ками комунальників, система кон тролю дасть можливість на 20%

Квартплату знизили за рахунок:

Тарифи на квартплату знижено З ініціативи мера у грудні мину лого року був проведений аналіз фінансовогосподарської діяльності черкаських РЕУ. Паралельно міська влада провела перемовини з органі заціями, які надають у місті послуги з обслуговування ліфтів. На почат ку лютого після кількатижневих пе

ремовин була досягнута домо вленість з керівниками цих органі зацій про зменшення вартості по слуги з обслуговування ліфтів на 12 18%. Передусім саме ці домовле ності відіграли вирішальну роль у загальному зменшенні тарифів на квартплату.

„ зменшення преміального фонду працівників РЕУ. Премії змен

шуються з 40 до 30%; „ зменшення на 1218% (залежно від будинку і типу ліфта) послуги з обслуговування ліфтів; „ зменшення рівня рентабельності РЕУ з 3 до 1%; „ збереження заробітної плати працівників РЕУ на рівні минуло го року; „ зменшення використання електроенергії та запроваджен ня енергозберігальних технологій. Завдяки цьому вдалося зменшити тарифи на квартплату в Черкасах на 68%.

Водоканал замінює звичайні металеві люки на полімерні Торік Черкаський водоканал за мінив 10 металевих люків на бул. Шевченка на сучасні, виготовлені із композитних полімерних мате ріалів. Цей матеріал набагато міцніший, ніж метал. Такі сучасні

технології почали використовува ти в Україні нещодавно. Необхідність провести заміну люків виникла після того, як було проведено обстеження всього ка налізаційного колектора, який

проходить по бул. Шевченка від вул. Можайського до площі 700 річчя. Як виявилося, у деяких місцях каналізаційні колодязі, які були збудовані 3540 років тому, під впливом газової корозії фак тично зруйнувалися і вийшли з ладу. В яму, що могла утворитися в будьякий момент на проїжджій частині, могло потрапити колесо автомобіля. Щоб обрати із чотирьох компаній ту, продукція якої міцніша і гото ва витримати будьякі тиск і вплив, водоканал вдався до незвичайно го випробування. На кожен люк наїжджали екскаватором, тракто ром і вантажівкою. Випробування не витримало три люки. Четвер тий, виготовлений на одному із заводів Сімферополя, витримавши усі навантаження, залишився не ушкодженим. Полімерні люки саме цієї фірми вирішили використовувати кому нальники при ремонті каналізаці йних колодязів.

зекономити пальне, а вивільнені кошти підуть на розвиток підприєм ства. Також КАТП2328 придбає сучасні контейнери, які встановлять у дворах багатоповерхових будинків. Контей нери будуть обладнані кришками та матимуть коліщатка, щоб працівни ки КАТП2328 могли ефективно за бирати побутове сміття. Наприкінці 2008 та на початку цього року вже придбали один су часний сміттєвоз, а також прид бали і встановили близько 200 контейнерів для сміття. Переваж но їх розмістили у центральній частині міста та у ПівденноЗахі дному районі. У березні до Чер кас прибудуть ще 300 контей нерів.

РЕУ ремонтують під'їзди Торік черкаські РЕУ відремонтували 450 під'їздів. Загалом за два роки у Черкасах було проведено оновлення у майже 1000 під'їздів із 3028, що є у місті. Поточний ремонт проводиться раз на 5 років. Пік активності черкаських РЕУ щодо ремонту і оновлення житлового фонду припав на кінець 2007середину 2008 року, коли почали діяти побудинкові тарифи на квартплату.

ПЛАНУЄМОÖ У міському бюджеті передбачається понад 2 млн. грн. на проведення капітальних ремонтів на 26 покрівлях житлових будинків. Загалом у місті ремонтів потребує понад 150 дахів. Незважаючи на кризу, мерія вишукує фінансові можливості, щоб відремонтувати якомога більше покрівель. У бюджеті 2009 року планується виділити понад 4 млн. грн. на проведення капітальних ремонтів 172 ліфтів, які відпрацювали свій гарантійний термін. Загалом у місті понад 1000 ліфтів, нагального капітального ремонту потребує близько 20%. Цього року 72 тисячі гривень передбачають у бюджеті на проведення капітального ремонту стиків стінових панелей у двох житлових будинках у Черкасах.

Результат Незважаючи на складну економічну ситуацію у країні, у Черкасах рівень проплат за комунальні послуги один з найстабільніших в Україні.

У лютому рівень оплати населення склав: „ „ „

за послуги водопостачання — 95% за тепло і гарячу воду — 94% по РЕУ — близько 100% Завдяки цим проплатам в оселях черкасців є гаряча і холодна вода, працюють усі ліфти та стабільно функціонує опалення.


4

Стан доріг

звіт мера

Ми вперше з часів незалежності ЩО ЗРОБЛЕНО Інвестовано майже 6 млн. грн. на реконструкцію доріг Торік у Черкасах вперше за часи незалежності реконструювали старі дороги. Це стало можливим завдяки тому, що у 2007 році була виготовлена проектнокошторисна документація на реконструкцію і розширення 6 міських вулиць. Загалом у бюджеті на ремонт, будівництво і відновлення доріг торік заклали понад 20 млн. грн. Однак через брак коштів у бюджеті розвитку вдалося використати лише 6 млн. грн., які були спрямовані на реконструкцію вул. Гагаріна (від вул. Жужоми до узвозу Клубний), вул. Хрещатик (від вул. Пролетарської до вул. Кірова), вул. Громова (від вул. Поднєвича до вул. Гризодубової) та вул. Подолинського (від Петровського до Ватутіна). „ Вул. Гагаріна після реконструкції була розширена удвічі, і тепер вона має чотири смуги руху. Будівельники облаштували нову стічну каналізацію, довжиною майже 200 метрів. Її підключили до діючого водогону. Із боку пляжу облаштували стоянки для автомобілів. Реконструкція вул. Гагаріна дозволила розвантажити центральні вулиці міста. Більше того, з вересня запрацював новий автобусний маршрут № 21, який через оновлену вулицю з'єднав "Митницю" із центром міста.

Міські вулиці стають комфортнішими для людей на візках Торік міська влада Черкас незмінно приділяла увагу питанням комфорт ного пересування людей з обмеженими можливостями. Зокрема, були пони жені бордюри на центральних вулицях та встановлено пандуси до під'їздів багатоповерхових будинків. Пониження бордюрів виконано на чотирьох перехрестях: „ бул. Шевченка — О. Дашковича; „ бул. Шевченка — Б. Вишневецького; „ вул. Смілянська — Хрещатик; „ вул. Смілянська — Гоголя. Встановлено пандуси біля під'їздів п'яти житлових будинків: „ Ярославська, 10 (1 під'їзд) „ Сумгаїтська, 38 (1 під'їзд) „ 30 років Перемоги, 22 (1 під'їзд) „ Конєва, 3 (1 під'їзд). Облаштовано пандуси біля будівель соціального призначення: полі клініки № 1, 2, 3, 5, офісу громадської організації "Тріада", фонду соціаль ного захисту інвалідів, Соснівського райвиконкому. Крім того, за програмою "Простір без бар'єрів", затвердженою мерією, відтепер жоден об'єкт у Черкасах не приймається в експлуатацію, доки там не буде облаштовано пандус.

Вулиця Гагаріна: до і після реконструкції

У черзі на реконструкцію ще вісім вулиць Через брак коштів у бюджеті роз витку решта проектів із розширення і реконструкції вулиць — Б. Вишне вецького (від вульїна до Оборонної), Оборонної, Г. Дніпра — довелося пе ренести на наступні роки. Проведен ня таких робіт фінансується зі спеці ального фонду — бюджету розвитку, який поповнюється за рахунок двох джерел: продажу комунального май на та коштів, що надходять від реал ізації землі та проведення земельних аукціонів. На жаль, через уплив світо вої фінансової кризи земля, яка вис тавлялася торік на продаж (дві ділян ки в районі вул. Конєва — Батицько го та дві ділянки на розі вул. Г. Дніпра і Жужоми) не були продані. Причина — відсутність заявок та обігових коштів у потенційних покупців. Про те це не завадило міській владі про довжити роботу в цьому напрямку. Зокрема, коштами міського бюд жету у 2008 році вдалося зробити проектні роботи на:

„

Торік на реконструкцію вул. Хрещатик у бюджеті розвитку було закладено 1 млн. 600 тис. грн. Загалом на ділянці дороги у два квартали побудовано зливову каналізацію, облаштовано 16 колодязів для збору дощової води, встановлено бордюри. Асфальтне покриття планується покласти навесні 2009 року. Раніше цей відрізок дороги вважався одним із найгірших у місті: це була ґрунтова дорога, яка не мала не лише зливової каналізації, а навіть асфальтного покриття.

„

Вул. Громова останніми роками почала позбуватися статусу "найрозбитішої дороги у місті". Ремонтні роботи, розпочаті у 2006 році, були продовжені торік. Загалом на реконструкцію дороги з бюджету розвитку 2008го використали близько 900 тис. грн. Комунальники побудували понад 200 метрів зливової каналізації, облаштували тротуари і бордюри, а також поклали асфальтне покриття.

„

Торік на вул. Подолинського, що у районі "Д", була відремонтована проїзна частина та тротуари. До капремонту цей відрізок дороги важко було назвати вулицею. Це був просто напрямок руху: без освітлення, бордюрів, асфальту та зливової каналізації. Нині по цій вулиці вільно можуть пересуватися як люди, так і автотранспорт.

„ реконструкцію вул. Пушкіна (від

Міська влада "зробила ставку" на середній ремонт доріг та асфальтування внутрішньобудинкових територій У 2008 році мерія та комунальні служби змінили підходи до технології асфальтування доріг. Під час прове дення середнього ремонту комуналь ники намагалися вирізати асфальт не шматками по кілька метрів (як це ро били раніше), а охоплювати більші площі. Хоча це й витратна техноло гія, але вона, на думку керівників уп равління ЖКГ, дає можливість наба гато довше вберегти асфальтне по криття від руйнації. Загалом у переліку вулиць, де проведено поточний (дрібний) ре монт, значиться 125 об'єктів, площа ремонту — близько 50 тис. кв. м.

Середній ремонт здійснили на 7 об'єктах загальною площею 24 тис. кв. м. Середній ремонт торік про вели на таких вулицях: „ вул. Чигиринська — від АЗС до залізничного переїзду; „ вул. Чайковського — від вул. Енгельса до вул. Пастерівської; „ вул. Б. Вишневецького — від вул. О. Дашковича до вул. Фрун зе; „ вул. Благовісна — від вул. Ен гельса до вул. Добровольсько го;

„ вул. Ільїна — від вул. Чехова до

вул. Вербовецького; „ вул. Ільїна — від вул. Добро вольського до вул. Пацаєва; „ вул. Крупської (район залізнич ного вокзалу). Крім того, міська влада продов жила роботу, розпочату ще у 2007 році, з асфальтування дворів ба гатоповерхових будинків. Загалом торік удалося відремонтувати внут рішньодворові території близько сорока будинків. Переважно у районах "Д" та залізничного вок залу.

вул. Хрещатик до узвозу Дзер жинського); „ реконструкцію вул. Франка (від

вул. Хрещатик до пров. Піонерсь кий); „ реконструкція пров. Крайньо

го; „ капремонт вул. 2го Українсь

кого фронту; „ реконструкція вул. Сурікова.

Наявність проектної документації дає право і можливість фінансувати ремонт і реконструкцію цих вулиць уже наступного року. До того ж таке інвестування у вуличну інфраструкту ру допоможе розвантажити основні автомагістралі міста, покращити спо лучення між ПівденноЗахідним рай оном та центром міста.


Стан доріг

звіт мера

інвестували кошти у реконструкцію доріг На міські світлофори чекає новий власник Торік міська влада планувала реконструювати 22 "старі" та збуду вати ще шість нових світлофорів. Проте цим планам не вдалося справ дитись. Основна причина — право власності на світлофорні об'єкти, які на сьогодні знаходяться на балансі СМЕД ДАІ. Міська влада рані ше лише фінансувала утримання світлофорів, виділяючи щороку по над 700 тис. грн. Проте навіть ці кошти не гарантують оперативності при їх обслуговуванні.

5

Черкаські вулиці прибирає "Джонстон" Українськобілоруськоанглійський пилосос "Джонстон" міська вла да придбала 2008 року. Ця техніка призначена для автоматизованого прибирання вулиць, парків, скверів, тротуарів. Раніше комунальники були вимушені виконувати чималий шмат роботи вручну. У той час, як увесь світ уже механізував систему прибирання. "Джонстон" є багатофункціональним: автомобіль обладнаний без шумною системою підмітання, боковими щітками та соплами, що всмоктують сміття. До того ж він має семиметровий гнучкий шланг для збирання легкого сміття з бордюрів та узбіч автошляхів. Автомобіль зручний в експлуатації, мобільний та компактний. Крім того, у кабіні водія розташований електронний модуль контролю, який відстежує систему підмітання. За зміну один пилосос опрацьовує 4550 км доріг. Для потреб Черкас необхідно як мінімум два таких автомобілі. Один такий пилосос заміняє 15 осіб, які нині працюють на прибиранні міських доріг.

Міська влада встановила "поліцейських" біля шкіл Торік у Черкасах встановили 8 "лежачих поліцейських". На ці цілі з міського бюджету було виділено близько 200 тисяч гривень. Переважна більшість пристроїв для обмеження швидкості розмі щена біля навчальних закладів або у місцях, де інтенсивність руху підвищена: „ на вул. Карбишева (біля ЗОШ № 29), „ вул. Енгельса (в районі Бізнесколеджу), „ непарна сторона бул. Шевченка (в районі ринку "Сєдова"), „ вул. Г. Сталінграда (в районі зупинки "Черьомушки"), „ вул. Вербовецького (біля ЗОШ № 15), „ вул. Смілянська, 82, „ вул. Смілянська (біля АЗС "Лукойл"), „ вул. Гайдара (біля ЗОШ № 32)

Оцінка зміни стану доріг протягом 2008 р. Як змінився стан доріг міста за минулий рік?

ПЛАНУЄМО... Реконструювати вулиці. Зокрема, у бюджеті розвитку закладені кошти на реалізацію другого етапу рекон струкції вул. Гагаріна: облаштування верхнього шару асфальту, тротуарів, освітлення і паркувальних майдан чиків. Плануємо завершити роботи з реконструкції вул. Хрещатик та вул. Громова. У планах міської влади та кож розпочати роботи з ремонту вул. Сурікова. Складність реконструкції

цієї вулиці полягає у тому, що у цьо му районі дуже високий рівень ґрун тових вод. Тому спершу треба зроби ти водопониження, а вже потім роз починати будівельні роботи. Облаштувати зливову каналізацію на розі вул. Котовського і Одеської. Нині у цьому мікрорайоні дуже склад на ситуація з водовідведенням. Під час будівництва в радянські часи цієї транспортної розв'язки забудовники не передбачили зливової каналізації. До того ж дощова каналізація відсутня і на вул. Одеській. Після сильних злив перехрестя заливає водою. Це фактич

но паралізує одну з основних автомаг істралей міста, яка з'єднує Південно Західний район із центром. Планується встановити шість нових світлофорів. Зок рема, z на перехресті вул. Енгельса Бидгощська, z БлаговіснаУніверситетська, z Гоголя — Б. Вишневецького, z 30 років Перемоги (біля заїзду до пологового будинку), z СєдоваБлаговісна, z вул. Луначарського (біля ЗОШ № 7).

Начальник управління вуличної інфраструктури Олексій Леонов: — У цьому році ми змінимо підходи до ас$ фальтування доріг у Черкасах. Ми хочемо зро$ бити ставку на капітальний та середній ре$ монт, зводячи до мінімуму ямкове латання вибоїн. Крім того, цього року ми плануємо продов$ жити роботи з облаштування парковок у місті. Соціологічне опитування показало, що жителі центральної частини міста позитивно оціни$ ли наші кроки у цьому напрямку. Торік були облаштовані паркувальні майданчики довкола скверу за облдержадміні$ страцією. Я переконаний, що програма парковок дозволить значно роз$ вантажити центр міста від автотранспорту та впорядкує місця стоянок ав$ томобілів. Сподіваюсь, що 2009$го будуть урегульовані питання власності на світлофорні об'єкти, і ми зможемо провести заміну старого обладнання. Під час реконструкції світлофорів ми плануємо міняти звичайні світильни$ ки на світлодіодні, які, по$перше, дають набагато яскравіше світло, а по$ друге, економні у використанні. Вулиця Подолинського. Відтепер по цій дорозі можуть вільно пересуватися як автомобілі, так і місцеві мешканці.


6

Забезпечення якісного освітлення

звіт мера

Черкаси перестають бути містом темних вулиць ЩО ЗРОБЛЕНО Торік міські комунальники відновили освітлення на п'яти вулицях мікрорайону "Соснівка": Грузиненка, Мечнікова, Золотоніська, Геронимівська, Пожарсько го. Роботи велися мало не з "нуля", оскільки на увесь мікрорайон залишалось лише 4 ліхтарі (та й ті — не справні). Загалом було прокладено 3 км електроме реж зовнішнього освітлення, встановлено 138 сучас них світильників. Задача міської влади полягала у тому, щоб не лише відно вити освітлення, встановивши певну кількість ліхтарів на ву лиці, але й забезпечити належну якість світла. На опорах було встановлено понад сто сучасних світильників SRL010 та лампи фірми "Оsram", що мають гарантію 4 тисячі годин горіння, і вони на 25 % економічніші у споживанні елек троенергії. Загальна вартість освітлення мікрорайону "Соснівка" складала 100 тис. грн. новим автопідіймачем. Востаннє ав топарк підприємства оновлювався ще в радянські часи. Більшості машин "Міськсвітла" виповнилося 2025 років. На придбання автопідіймача з бюджету розвитку було виділено 2008го у Черкасах відновили 30 260 тис. грн. км електромереж на 33 вулицях і про Ця техніка досить зручна і ефек вулках. За кошти міського бюджету і тивна у використанні. Придбання обігових коштів КП "Міськсвітло" було автопідіймача дозволило оператив встановлено понад 600 нових світиль ніше ремонтувати мережі зов ників. Освітлення з'явилося на таких нішнього освітлення, міняти світиль вулицях: Одеська, Луначарського, ники і проводити налагоджувальні Онопрієнка, Петровського, Рябоконя, роботи. Оснащений драбиною, що Ярославська, Громова, Грибоєдова, висувається, автомобіль може у пров. Уманський, 8Березня, на під'їжджати до стовпа на відстань Замковому узвозі, вул. Хоменка, Па кількох метрів, а не впритул, як це ризької Комуни (від Шевченка до Го було раніше. Така "властивість" тех голя), Різдвяна (від Ільїна до Благо ніки дозволяє оперативніше ремон вісної), Красіна, Пролетарська, Васи тувати мережі в центрі міста, який лини, Воровського, Маци, у пров. удень завантажений автотранспор Східний, вул.Набережна, пров. Про том. летарський, вул.Червоноармійська, Пушкіна, Благовісна, Оборонна, Ба тицького, Нахімова, пров.Чкалова, вул. Радянська, Фрунзе, Крилова. На більшості із цих вулиць освіт лення або взагалі було відсутнє, або не працювало. Крім того, кому Торік частково було відновлено ос нальні служби спрямували свої зу силля на околиці міста і в райони, вітлення на вул. Руставі, що у Півден де про вуличне світло лишилася ноЗахідному районі, а також облаш лише пам'ять. Зокрема, це район товано ліхтарями зовнішнє коло на "Соснівка", вул. Луначарського та повороті з вул. 30 років Перемоги на вул. Руставі. Загалом на цій вулиці району "Д". було поновлено понад 3 км електро мереж та встановлено 108 світиль ників. Дроти на цьому відрізку доро ги були викрадені ще 810 років тому, коли в Черкасах освітлення вимикалося після 22.00. Загалом у ті часи дротові крадії поцупили у місті понад 50 км електроме Наприкінці минулого року авто реж. Частину з них відновити вда парк КП "Міськсвітло" поповнився лося торік.

Світло з'явилося на 33 вулицях і провулках

Реконструювали освітлення на вул. Руставі

Вперше за останні 20 років поповнив' ся автопарк КП "Міськсвітло"

Торік ми привели рівень освітлення на бул. Шевченка до належних стандартів. Замінивши світильники, ми забезпечили рівень освітлення у центрі міста не менше 24 люкс.

Освітлення прибудинкових територій Торік міська влада планувала освітлити 680 дворів у Черкасах. Про те через брак коштів у бюджеті роз витку, а також небажання керівників комунальних підприємств оформля ти кредити під заставу майна ця ро бота була призупинена. Проте міська влада не відкладає вирішення цієї проблеми у довгий ящик. Цього року в бюджеті розвитку передбачається понад 600 тис. грн. на освітлення 680 дворів у місті, частину коштів яких пла нується надати КП "Міськсвітло". До того ж обов'язковою є норма для РЕУ щодо облаштування освітлення біля кожного під'їзду в багатоповерхово му будинку.

Рівень освітлення на центральній частині бульвару Шевченка відповідає нормі У попередні роки до питання освітлення вулиць влада і комунальні

служби підходили поверхнево: го рить світильник — і досить. У 2008 році вперше розпочали приводи ти освітлення до належних стан дартів. Замінили світильники на бул. Шевченка, від вул. Котовсь кого до Б. Хмельницького, і забез печили рівень освітлення 24 люкс. За нормативами, на центральних

вулицях має бути не менше 20 люкс, на другорядних вулицях — не мен ше 15 люкс, а у провулках — 10 люкс. Відтепер щороку мерія розширю ватиме "світлу" зону, квартал за квар талом. Пріоритетом освітленості на 2009 рік визначені перехрестя і пішохідні переходи.

ПЛАНУЄМОÖ Замінити понад 15 км електромереж на 14 вулицях. Переважно роботи проводитимуться у тих районах, де освітлення частково відсутнє. Це — район "Хімселища" та район вул. 14 грудня. Крім того, цього року список вулиць формувався за принципом "скарг і пропозицій": від жителів міста, депутатів міської ради та організацій надходили пропозиції, які детально вивчалися і прораховувалися. Як результат, сформувався список вулиць, де необхідно у першу чергу облаштувати освітлення, замінити світильники чи встановити сто впи. Зокрема, мерія поновить освітлення на таких вулицях: Пастері вська (між 14 грудня — пров. Декабристів), 14 Грудня (від пров. Гри боєдова до пров. Ковалевської), пров. Крайній, пров. Декабристів (від Грибоєдова до Ковалевської), пров. Ковалевської, вул. Гвард ійська (між Бидгощською і пров. Гвардійський), пров. Гвардійський, Партизанський, Короткий, Черкаський, Орджонікідзе та частина вул. Толстого (від Калініна до Гоголя), пров. Крупської, Мечнікова, вул. Б. Вишневецького (від Шевченка до Гоголя). Освітлити Пагорб Слави. У планах міської влади оновити освіт лення на Пагорбі Слави, а також облаштувати підсвічування самого монумента МатеріБатьківщини. Більше того, планується за допомо гою сучасних світлодіодних технологій зімітувати вічний вогонь, який горітиме цілодобово.

Директор КП ìМіськсвітлоî Олег Крощенко:

Автопарк комунального підприємства "Міськсвітло" вперше за останні 20 років поповнився новим автомобілем. За допомогою цього автопідіймача к омунальним службам міста вдасться оперативніше ремонтувати мережі зовнішнього освітлен$ ня, міняти світильники і проводити налагоджувальні роботи.

— Соціологічне опитування показало: там, де ми почали активно працювати, вклали ресурси і фінансування, жителі Черкас помітили зміни. Наприклад, мікро$ район "Соснівка". На жаль, торік через брак коштів не вдалося в достатній мірі освітлити Південно$Західний район, хоча деякі кроки у цьому напрямку були зроб$ лені: поновлено освітлення вул. Руставі. Ми визнаємо, що не до$ статньо приділили уваги цьому мікрорайону. Сподіваюсь, у 2009 році ми цю ситуацію виправимо. Щодо освітлення "Хімселища", мушу не погодитися з респон$ дентами. На мій погляд, тут проблема полягає у тому, що не вчасно була проведена обрізка дерев, гілля яких затіняють світло від світильників. Тому в цьому році ми передбачаємо у міському бюд$ жеті кошти на санітарну обрізку дерев.


Транспортна інфраструктура

звіт мера

7

Майже 50% черкасців вважають, що робота транспорту в місті поліпшилася ЩО ЗРОБЛЕНО Введено норму "про три порушення" Торік мерія розробила і прийня ла рішення щодо запровадження нових умов на пасажирські переве зення. Зокрема, за цим документом у міськвиконкому з'являються суттєві важелі впливу на автотран спортні підприємства. А саме: за три систематичні порушення, вияв лені і зафіксовані протягом місяця, договір з перевізником розривати меться в односторонньому поряд ку. Як результат, водії майже пере стали палити за кермом, а кондук тори стали ввічливішими. До того ж самі перевізники почали контролю вати своїх підлеглих. За кожне по рушення, виявлене власником чи контролюючою організацією, на во дія чи кондуктора накладається штраф, часом еквівалентний місячній заробітній платі.

У транспорті почали озвучувати зупинки Майже усі тролейбуси в Черкасах обладнані автоматичними гучномов ними пристроями, завдяки яким ого лошуються назви зупинок. Подібне обладнання торік почали встановлю вати і у черкаських маршрутках. На сьогодні такі пристрої облаштовано в автобусах на маршрутах №№ 2, 7, 22, 23, 24, 29, 30. В автобусах автоматичні оголошувачі зупинок встановлювати муться за кошти власників маршрутів.

Крім того, з осені минулого року черкаських кондукторів одягли у спеціальну форму. Першими синю уніформу приміряли співробітники ДП "ЧарзАвто", яке обслуговує у місті п'ять автобусних маршрутів: №№ 12, 15, 20, 25, 31. Решта пере візників "одягла" своїх співробітників протягом року.

ПЛАНУЄМОÖ

Стабілізували роботу тролейбусного парку Торік удалося стабілізувати робо ту КП "Черкасиелектротранс" та ліквідувати борг заробітної плати працівникам підприємства, який ви ник у позаминулі роки. Нині заробіт на плата на підприємстві виплачуєть ся вчасно і без затримок. Середня зарплата на "Черкасиелектротрансі" складає 1500 грн. Завдяки виходу на лінію додаткових тролейбусів збільшено удвічі доходи підприєм ства. Вони зросли з 8 до 18 тис. грн. на день. Проте поки що тролейбусний парк залишається одним з найбільших боржників до пенсійного фонду. Борг у 7,5 млн. грн. виник через те, що держава несвоєчасно і не у повному розмірі відшкодовувала збитки від перевезення пільгових категорій гро мадян. У той же час поточні платежі до Пенсійного фонду підприємство сплачує у повному обсязі.

Відкрили новий автобусний маршрут № 21 У Черкасах відкрився новий ав тобусний маршрут, який з'єднав мікрорайон Митниця, центр та ра

Організовуємо навчання нових водіїв Нині на лінії щодня виходить до 60 тролейбусів. Міська вла да планує збільшити їхню кількість до 80, щоб відкрити нові маршрути. Для цього необхідно збільшити кількість водіїв. Адже у тролейбусному парку виникла парадоксальна ситуація: тро лейбуси є, а працювати на них нікому. Тому "Черкасиелектро транс" оголосив набір людей, які виявляють бажання працювати водіями тролейбусів, і сформував групи для навчання. Нині в тро лейбусному парку навчається група з 9 осіб, з яких 4 — жінки. Цей проект став можливим завдяки плідній співпраці КП "Черкасие лектротранс", Міського центру зайнятості та Черкаського навчаль нокурсового комбінату. Кожен безробітній житель Черкас має можливість здобути водійські права категорії "Тролейбус" і пра цевлаштуватися в тролейбусному парку. Для цього потрібні лише бажання й реєстрація на черкаській біржі праці. Нині середня за робітна плата водіїв на підприємстві становить 2 300 грн. Тому водіїновачки, що вже в квітнітравні отримають права, сміливо можуть розраховувати на зарплату не менше 1,5 тис. грн.

У місті побудували сучасні зупинки Понад 10 нових зупинок громадського транспорту побуду вали у Черкасах минулого року. Здебільшого їх встановили на магістральних вулицях міста: бул. Шевченка, вул. Г. Сталінг рада, Енгельса, 30 років Перемоги. Усі вони зроблені у єдиному архітектурному стилі. Завдяки цьому вдалося прикрасити міські вулиці, впорядкувати торгівлю та зробити зупинки комфортні шими та зручнішими. Кожна нова зупинка має не менше 15 сидінь для очікуван ня транспорту. На ній має розміщуватися карта міста з усіма наявними маршрутами, а також перелік маршрутів, які на ній зупиняються, схема й інтервал руху. йон "Д". Маршрут проходить через вул. Гагаріна, реконструйовану та розширену торік. Відтепер жителі Митниці мають можливість добиратися у центр міста чи на ринок, не роблячи коло через вулицю Героїв Сталінграда.

Черкаський аеропорт очікує на статус міжнародного Черкаський аеропорт має усі шанси отримати статус міжнарод ного. Щоправда, остаточне слово має сказати Кабінет Міністрів, який повинен ухвалити рішення про на дання аеропорту статусу міжнарод ного та відкриття на його території прикордонного пункту. Це рішення фактично є формальним. Проте через нестабільність у Верховній Раді та "підвішеності" Кабміну прий няття такого рішення вже двічі відкладалося. Міська влада Черкас зробила усе від неї залежне, щоб отримати цей статус. За кошти міського бюд жету були відремонтовані і облад нані приміщення аеропорту митним

та прикордонним пунктами, забез печено їх оргтехнікою, комп'ютера ми, облаштовано спеціальні при міщення для гостей та пасажирів. На ці роботи з міського бюджету було виділено 460 тис. грн. Крім того, у серпні минулого року черкаський аеропорт перевіряли представники восьми служб (мит ної, прикордонної, ветеринарної, фітоконтролю та інші). Оглянувши аеро порт, держкомісія дала позитивні вис новки. Це стало підґрунтям до отри мання статусу міжнародного. За минулий рік черкаський аеро порт прийняв 60 літаків. Переваж на більшість з них — це чартерні рейси по Україні. Найважливіші з них — це приліт Президента Украї ни Віктора Ющенка та Федерально го Канцлера Австрійської республі ки Альфреда Гузенбауера. Це є до датковим підтвердженням того, що аеропорт розвивається. Після того, як аеропорт отримає статус міжнародного, ми зможемо приймати літаки з інших країн, роз митнювати товари, отримуючи при буток від авіаперевезень. А це до даткові робочі місця, відрахування до місцевого бюджету, розвиток економіки міста.

Продовжити практику з пе реоформлення договорів на перевезення з місцевими пе ревізниками, де передбачити пункт "про три порушення". Ста тистика свідчить, що на тих мар шрутах, де діють такі умови, кон дуктори почали поводитися ввічливіше, а водії не порушують правила дорожнього руху. Отримати статус міжнарод ного для черкаського аеропор ту. Нині готується пакет доку ментів, який повторно буде на правлений на розгляд Кабінету Міністрів. Поліпшити якість обслуго вування у тролейбусах. Соціо логічне дослідження показало, що якість обслуговування у тро лейбусах погіршилася. Тому міська влада планує розробити ряд за ходів, які можуть поліпшити якість транспортних послуг.

Заступник міського голови Андрій Дзюба: — Соціологічне дослідження показало, що якість обслуго$ вування у мар$ шрутках пол$ іпшилась. На мою думку, цьому сприяло кілька рішень міської влади. Зокрема, зап$ ровадження у договорах на переве$ зення пункту "про три порушення", введення форми для кондукторів та автоматичне оголошення зупинок. Щоправда, не у всіх маршрутках вста$ новлені такі прилади. Проте, я вважаю, що найбільшою проблемою у транспортній сфері міста є недофінансування з боку держави пільгових перевезень. У Черкасах мешкає більше 100 тисяч пільговиків — пенсіонерів, ветеранів війни, чорнобильців, афганців, інвалідів та інших. 46 тисяч із них ма$ ють право користуватися безкоштов$ ним проїздом у автобусах. Торік держа$ ва виділила на компенсацію пільгово$ го перевезення лише 10 млн. грн. при потребі у 33 млн. Цьогоріч при потребі у 46 млн. з державного бюджету про$ фінансували 11 млн. грн.

Чи зручно вам пересуватися містом за допомогою громадського транспорту?


8

Комфортне житло

звіт мера

В ОСББ жити комфортніше і... дешевше ЩО ЗРОБЛЕНО Виділяємо кошти на капітальний ремонт будинків, де створені ОСББ Торік уперше в Черкасах були виді лені кошти на капітальний ремонт бу динків, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних бу динків. Таким чином мерія прагне сти мулювати створення у місті ОСББ. Фінансування капітальних ремонтів здійснюється на паритетних засадах. Тобто 50 на 50. Міська влада проф інансувала 50% від суми необхідних капітальних ремонтів, решту суми вно сили мешканці ОСББ. На цю програму з міського бюджету було виділено по над 500 тис. грн. 9 із 53 об'єднань у Черкасах, які подали свої розрахунки і кошториси до міськвиконкому, а також підтвер дили співфінансування, отримали кошти. Тож ті, хто прагне господарю вати у своєму будинку, вже роблять перші кроки. Саме у такий спосіб можна оновити весь житловий фонд міста. За такою схемою діяли у Ризі 10 років тому. За два роки у цьому місті не залишилося жодного будин ку, в якому б не був зроблений капре монт. Торік кошти на капремонт з місько го бюджету отримали наступні ОСББ: z ОСББ "Чехова, 82" (на часткове утеплення фасаду, капремонт ліфтів, теплоізоляцію труб та ін.); z ТСББ "Будівельник", 30 років Перемоги, 28 (роботи з капремон ту ліфтів, систем опалення, заміни електропроводки та ін.); z ОСББ "Злагода", вул. Дашкови ча, 66 (роботи з капремонту трубо проводу з водовідведення, інже нерного обладнання будинку, ро боти з вимощення навколо будин ку та ін.); z ОСББ "Кришталь", вул. Б.Виш невецького, 95 (роботи з капремон ту трубопроводу з водовідведен ня, роботи з вимощення навколо будинку та інше); z ОСББ "БД 48", вул. Б.Вишневець кого, 48 (роботи з капремонту трубо проводів холодного, гарячого водопо стачання та водовідведення); z ОСББ "Перемога 1", вул. 30 років Перемоги, 15 (роботи з капі тального ремонту тамбурів входу у під'їзд, вибитих східців, площадок, сходових кліток); z ОСББ "Перемога 2" вул. 30 років Перемоги 17 (роботи з капі тального ремонту тамбурів входу у під'їзд, вибитих східців, площадок, сходових кліток); z соціація власників житлових бу

ОСББ "Чехова, 82" є "піонером". Мешканці цього будинку одні з перших утворили об’єднання, першими відвели прибудинкову територію у власніть і одними з перших отримали кошти з міського бюджету на капітальний ремонт будинку, утеплення фасадів, ремонт ліфтів динків "Господар" для ОСББ "Гос подарка1", вул. Смирнова, 5 (ро боти з капремонту ліфта, роботи з капремонту системи опалення, теп лових вузлів, роботи з капремонту трубопроводу холодного та гарячо го водопостачання та ін.) ; z ОСББ "Вікторія10" по провулку Коцюбинського, 11/1 (роботи з кап ремонту входу у під'їзд, вибитих східців та площадок, роботи з кап ремонту системи опалення та ін.).

Мерія сприяє ОСББ в отри' манні у власність прибудин' кових територій Загалом за два роки у Черкасах земельні ділянки у власність отрима ли 12 ОСББ та ЖБК. Зокрема, ОСББ "Чехова, 82", ОСББ "Хрещатик, 207", ОСББ "Дніпро10", ОСББ "Промінь", ОСББ "Кришталь" та ЖБК №№ 61, 64, 2, 69, 73, 11, 31. ЖБК № 20 отри мало земельну ділянку в оренду. Практика відведення прибудинкових територій об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житло вобудівельним кооперативам була започаткована майже два роки тому. Відтепер ОСББ та ЖБК, які відве ли земельні ділянки у власність, ма тимуть змогу розпоряджатися своєю прибудинковою територією на влас ний розсуд. Наприклад, мешканці об'єднання можуть самі визначити, де збудувати парковку, де поставити

дитячий майданчик, а де розбити не величку зелену зону. Ці питання вони вирішують на загальних зборах об' єднання більшістю голосів. ОСББ, які отримали земельну ділянку у власність, лише виграли від цього. Мешканці цих об'єднань більш захи щені, ніж, скажімо, жителі будинків, де прибудинкова територія не відве дена. Адже забудовнику, перш ніж розпочати будівництво, довелося б погоджувати це питання з членами ОСББ чи ЖБК на загальних зборах. Заперечення жителів слугували б автоматичною відмовою у будів ництві. Завдяки таким крокам удасть ся мінімізувати кількість конфліктних ситуацій у земельній сфері, коли меш канці багатоповерхівок протестують проти будівництва біля їхнього будин ку магазину, торгівельного центру чи автостоянки.

У міськвиконкомі створений підрозділ, який допомагатиме ОСББ В новій структурі міськвиконкому при департаменті житловокому нального комплексу створено спеці альний відділ підтримки ОСББ, який опікуватиметься питаннями, пов'яза ними з роботою об'єднань співвлас ників багатоквартирних будинків. До цього у міськвиконкомі вирішенням проблем кондомінімумів опікувалася лише одна людина. У новостворено

Яка квартплата у будинках, де утворені ОСББ ɇɚɡɜɚ ɨɛ”ɽɞɧɚɧɧɹ «Ɉɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɨ ɜɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ, 221 ɌɋȻȻ «ɋɬɪɨɦɦɚɲɢɜɟɰɶ» ɈɋȻȻ «Ʉɨɦɮɨɪɬ» ɌɋȻȻ «Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤ» ɈɋȻȻ «ɉɪɨɦɟɬɟɣ»

Ⱥɞɪɟɫɚ

ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ

Ʉɿɥ-ɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɿɜ, ɩɿɞ’ʀɡɞɿɜ

Ɍɚɪɢɮ

ɜɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ, 221

1998

11-ɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣ

1,10 ɝɪɧ/ɦ²

ɜɭɥ. Ɍɚɪɚɫɤɨɜɚ, 4 ɜɭɥ. Ɍɚɪɚɫɤɨɜɚ, 2 ɜɭɥ. 30 ɪɨɤɿɜ ɉɟɪɟɦɨɝɢ, 28 ɜɭɥ.ɋɦɿɥɹɧɫɶɤɚ, 75

1975

9-ɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣ

1,35 ɝɪɧ/ɦ²

1975

9-ɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣ

1,35 ɝɪɧ/ɦ²

1982

9-ɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣ ɩɚɧɟɥɶɧɢɣ

1,20 ɝɪɧ/ɦ²

1993

9-ɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣ

1,46 ɝɪɧ/ɦ²

ɈɋȻȻ «ɉɟɪɟɦɨɝɚ –1»

ɜɭɥ.30 ɪɨɤɿɜ ɉɟɪɟɦɨɝɢ, 15

1986

ɈɋȻȻ «ɉɟɪɟɦɨɝɚ –2»

ɜɭɥ. 30 ɪɨɤɿɜ ɉɟɪɟɦɨɝɢ, 17

1987

ɈɋȻȻ «ɑɟɯɨɜɚ, 82»

ɜɭɥ. ɑɟɯɨɜɚ, 82

ɈɋȻȻ «ȼɥɚɫɧɢɤ-25»

ȼɭɥ. ɉɚɫɬɟɪɿɜɫɶɤɚ, 25

ɰɟɝɥɹɧɢɣ 9-ɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣ 3 – ɯ ɩɿɞ. ɰɟɝɥɹɧɢɣ 9-ɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣ 3 – ɯ ɩɿɞ. ɉɚɧɟɥɶɧɢɣ 9-ɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣ

1,45 ɝɪɧ/ɦ² 1,45 ɝɪɧ/ɦ² 1,34ɝɪɧ/ɦ² 1, 29

ɝɪɧ/ɦ²

му відділі працюють спеціалісти, які допомагають головам об'єднань у формуванні кошторисів на отриман ня коштів для проведення капіталь них ремонтів, правники здійснювати муть юридичний супровід діяльності ОСББ. Працівники відділу сприяти муть ОСББ у розв'язанні проблем, наприклад, із організаціями, які обслу говують ліфти, вивозять сміття чи на дають послуги з водопостачання. Ство рення цього відділу сприятиме розвит ку і збільшенню у Черкасах кількості ОСББ, яких уже налічується понад 60.

Квартплата в будинках ОСББ як мінімум на 20% менша, ніж у будинках РЕУ Середні тарифи на квартплату в ОСББ складають 1,62 грн/м2, у той час, як у будинках РЕУ — 2,01 грн/ м2. Причина зменшення квартплати полягає у тому, що ОСББ, на відміну від РЕУ, не сплачують державі 20% податку на додану вартість (ПДВ). Крім того, ОСББ має можливість закладати у складові тарифу на кварт плату значно меншу суму накладних витрат, ніж РЕУ, де накладні склада ють 3040% від суми нарахувань. Адже об'єднання не витрачає коштів на ут римання виробничих та адміністратив них приміщень, не утримує адмініст ративний персонал, не сплачує по датків на транспорт, за забруднення навколишнього середовища тощо. Тариф на квартплату у більшості черкаських ОСББ коливається від 1,06 до 1,80 грн. з 1 м2. (У той час, як у будинках РЕУ лише кілька десятків будинків мають квартплату меншу за 1,60 грн. з м2). Мешканці об'єднань на зборах самі вирішують, який та риф їх улаштовує. Крім того, чимало ОСББ відкладають 1015% від нара хувань на так званий фонд розвитку, кошти якого згодом можуть бути на правлені на капітальний ремонт бу динку. До того ж кошти, сплачені у вигляді квартплати, йдуть на утри мання саме цього будинку, а не сусі днього. Мешканці самі можуть фор мувати основні пріоритети, на які не обхідно спрямовувати зібрані гроші. А найголовніше: тариф на квартпла ту стає прозорим і зрозумілим для жителів об'єднання співвласників ба гатоквартирних будинків. Якщо вини кають запитання, мешканці будинку можуть звернутися до голови і отри мати вичерпну відповідь. До речі, хо дити далеко не треба. Голова меш кає і веде прийом прямо у будинку, де створено ОСББ.

ПЛАНУЄМОÖ Міська влада планує відродити статус обраних "старшими бу динків". До кінця року передба чається створення "будинкомів" у кожному житловому будинку. Для цього у кожній багатоповерхівці проведуть збори мешканців, які мають обрати старшого з числа жителів. Ця людина від їхнього імені зможе контролювати якість послуг комунальних підприємств. Наприк лад, чи вчасно вивозиться сміття; чи відповідають дійсності дані, які подають у щомісячному звіті РЕУ; чи якісно прибирається прибудин кова територія та інше. Крім того, старший будинку матиме мож ливість підписувати акти, які вис тавляють РЕУ після виконання ре монтних робіт (ремонту під'їздів, дахів, стиків, проведення дерати зації, дезінсекції тощо). Без підпи су старшого будинку чи під'їзду РЕУ не перераховує кошти підрядній організації за виконану роботу. Тому в тісній співпраці з мешканцями будуть зацікавлені не лише комунальні служби міста, але і фірми, що виконують певні ремонтні роботи. Більше того, відродження "старших будинків" — це перший крок до створення ОСББ. Оскільки в будинку визначається людина, яка розумітиметься на житловоко мунальних проблемах, матиме досвід спілкування з комунальни ми службами тощо. Продовжуватимемо фінансува ти капітальні ремонти будинків ОСББ. У міському бюджеті на цей рік закладено 500 тис. грн. на їх проведення, заміну труб у підва лах, встановлення лічильників та утеплення стін будинків, де утво рені ОСББ.

Начальник управління ЖКГ Василь Старіков: — Соціо$ логічне опи$ тування пока$ зало, що в бу$ динках, де створені ОСББ, жити набагато комфортніше. Міська влада усіляко сприяє роз$ витку об$ 'єднань співвласників багатоквартирних бу$ динків у Черкасах. Зокрема, прийнята програма підтримки ОСББ, завдяки якій виділяються кошти на капітальний ре$ монт будинків. Дуже часто від жителів Черкас, які приходять до мене на прийом, можна по$ чути: "Зробіть капітальний ремонт у бу$ динку, тоді ми подумаємо, чи створювати нам ОСББ". На мою думку, це неправиль$ на позиція. Хоча з нею у деякій мірі мож$ на погодитися. Дійсно, в Законі України "Про об'єднання співвласників багаток$ вартирних будинків" йдеться, що "попе$ редній власник будинку при передачі його на баланс ОСББ бере участь у про$ веденні першого капітального ремонту", тобто "бере участь", а не фінансує 100%. До того ж обсяги цієї участі регламенту$ ються у загальноміській програмі. Торік ми зробили перший крок, виділивши на капітальний ремонт ОСББ понад 500 тис. грн., цього року у міському бюджеті теж передбачено півмільйона гривень на ці цілі. До того ж у планах міської влади організація і проведення спеціальних семінарів для нинішніх і майбутніх голів ОСББ. Адже головами об'єднань мають бути люди, які розбираються не лише у законодавстві, а й і у технічних можливо$ стях будинку. Наприклад, у розміщенні мереж опалення, води, каналізації тощо. Керівник повинен знати, де знаходиться засувка на будинок та окремо на під'їзд, що необхідно робити перед опалюваль$ ним сезоном і після, яким чином усувати аварійні ситуації та інше. Семінари про$ водитимуть не лише спеціалісти міськви$ конкому, але й керівники ОСББ, які утво$ рили об'єднання набагато раніше.


Черкаси змінюються

звіт мера

9

Черкаси: до і після

Вул. Гагаріна: до і після широкомасштабної реконструкції. Відтепер вулиця має чотири смуги руху. По ній можна вільно проїхати. Реконструкція цієї дороги дозволила розвантажити центральні вулиці міста.

У Долині троянд відродили фонтани, які не працювали з радянських часів, установили нові ла# вочки та зробили глядацький майданчик, з якого видно акваторію Дніпра. У планах КП "Дирекція парків" — у цьому році освітлити зону відпочинку, зробити туалет та облаштувати нові пішохідні доріжки.

вул. Хрещатик: тепер цей відрізок дороги не вважається одним з найгірших. Цього року планується завершити реконструкцію Хрещатика, облаштувавши асфальтне покриття, освітлення і навіть тротуари.

Під час ремонтних робіт на теплових мережах міста комунальники міняють аварійні ділянки на попередньо ізольовані труби, які мають гарантію 30# 40 років. Торік силами КП "Черкаситеплокомун# енерго" було замінено понад 2 км таких мереж.


10

Комфортні умови відпочинку

звіт мера

Мерія робить відпочинок черкасців ЩО ЗРОБЛЕНО Долина троянд "ожила" після 15'річної "сплячки" Торік "Долина троянд" кардинально змінилася: тут установили нові лавочки, відновили освітлення, яке не працювало понад 10 років, об лаштували пішохідні доріжки. Словом, міська влада зробила так, щоб черкасцям відпочивалося з комфортом. Але найголовніше — була відновлена робота фонтанів, які не функц іонували з радянських часів. Для реконструкції фонтанів у Долині троянд придбали та встановили два насоси, замінили труби, відремонтували водяні басейни. Гідравлічні параметри, встановлені на насосах, дозво ляють утримувати струмінь води на висоті двох метрів. Крім того, у Долині троянд був облаштований глядацький майданчик. Комунальні служби обрізали гілля на деревах, щоб акваторія Дніпра вільно проглядалася. У планах міської влади облаштувати з боку водой мища пірс, який дозволить відвідувачам скверу підійти до води, та вста новити підсвітку фонтанів.

У сквері за обласною радою заспівав фонтан Світлодинамічний музичний фонтан відкрили у вересні минулого року. Це — перший подібний фонтан у Черкасах і один із небагатьох в Україні. Вода у ньому рухається у такт із музикою, а під водою розміщені зо два десятки світильників. Відкриттю фонтану передувала величезна робота з облаштування самого скверу. Були встановлені нові лавочки та облаш товано освітлення, яке не працювало тут більше десяти років. Біля само го скверу комунальні служби зробили три паркувальні майданчики для автомобілів. Після відкриття фонтана, вихованці та педагоги Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру почали на вихідних проводити біля нього майстеркласи "Фонтанданс". Кожен охочий, хто відвідував сквер за обласною радою, мав можливість навчитися танцювати вальс, хіпхоп, танго, латинські танці тощо. "Фонтанданс" збирав біля фонтану щовечора сотні черкасців, деякі з яких лише спостерігали, інші ж активно долучалися до танцювального заходу. Міська влада весною планує обо в'язково продовжити цю чудову ініціативу, адже майстеркласи відволіка ють дітей від негативного впливу вулиці, захоплюють молодь танцями, наочно демонструють, що цікаве спілкування можливе не лише за пляш кою пива.

У парку "Ювілейний" відновили літній театр, каскад озер, освітлення на центральних алеях та містку кохання Торік територію парку очистили від чагарників, прибрали сміття, підріза ли гілля, встановили урни, сміттєві баки та нові лавки. Крім того, був проведений косметичний ремонт "Мосту закоханих", на якому також облаштували ліхтарі. Щоправда, їх доводилося поновлювати аж шість разів, оскільки щоразу їх розтрощу вали вандали. Дирекція парків та черкаський "Во доканал" відновили каскад озер. Вони не працювали майже 10 років. Відновили озера за 2,5 місяця. Для цього довелося пробурити свердло вину, замінили 300 м старої труби та вставити економні насоси. Відремонтували літній театр. Туди підвели світло, відновили лавочки, капітально відремонтували сцену. Під час проведення фестивалю "Кам'яних фігур" на сцені літнього театру висту пали зірки української естради: Гайта на, Ніна Матвієнко, Олег Павлишин, В'ячеслав Хурсенко, гурти "Мандри", "Друга ріка", "Бумбокс" та інші.

А взимку на території парку "Юві лейний" запровадили прокат санчат і лиж.

Атракціони замінять на нові Каруселі, розташовані у парку "Ювілейний", торік повністю демон тували. Перевірка, проведена після трагедій на атракціонах у Луганську і Харкові, показала: всі каруселі у чер каському парку не придатні для екс плуатації. Причина — зношеність деталей на 50%. Мерія вирішила прид бати нові атракціони, а старі демонту вати. Фахівці запевняють, що реконст руювати каруселі невигідно. Адже ре монт атракціонів обійдеться у вісімсот тисяч гривень, а на придбання нових потрібно близько 1 млн. грн. Торік була закуплена нова ланцю гова карусель, яка має 12 посадко вих місць, її висота 11,5 м, діаметр розльоту — 24 метри. Її встановлять навесні, для цього розчистили спец іальний майданчик.

У парку "Перемога" відкрили безкош' товну ковзанку На території парку "Перемога", який вважається одним з найулюб леніших місць відпочинку черкасців, на зиму облаштували ковзанку на місці озер. Ковзанка є безкоштов ною. Сюди мають змогу приходити

і дітлахи, і дорослі, які полюбляють покататися на ковзанах чи пограти у хокей. Правда, на льодовий май данчик відпочивальники мають при ходити зі своїм спорядженням.

Сквер Хіміків став схожий на сквер Торік у сквері Хіміків, який до цьо го вважався "територією наркоманів, хуліганів і крадіїв", встановили дитя чий майданчик. Це четвертий дитя чий майданчик, облаштований у паркових зонах міста. Перед цим майданчики були встановлені у пар ках "Казка", "Перемога" та "Цент ральному", що біля кінопалацу "Са лют".

Крім того, у сквері Хіміків уста новили огорожу і провели освітлен ня. Це зробило парк комфортнішим і безпечнішим для відвідувачів. Ди рекція парків облаштувала лавоч ки, урни для сміття. Більше того, сквер почали охороняти.

Дирекція парків відводить землю під парками у постійне користування Дирекція парків отримала дору чення мерії на розробку проектів землеустрою та відведення у пості йне користування територій семи міських парків: "Сквер Хіміків", "До лина троянд", "50річчя Жовтня", "Казка", парк ім. Б. Хмельницько го, скверу “Юність" та скверу за об ласною радою. Міська влада поча

Оцінка змін протягом 2008 року, що стосуються місць громадського відпочинку

ла робити те, чого не робила 17 років, — почала визначати справжні межі міських парків. Таким рішенням мерія прагне захистити паркові зони від зазіхань бізнесменів, які нама гаються забрати цілком чи частко во землю у парках і скверах. При міром, попередня міська рада, ко ристуючись тим, що під парковими зонами не була відведена земля, давала дозволи на розміщення на їх територіях автозаправних станцій чи готувала проекти про будівницт во там торгівельних центрів.

Інфраструктура в парках покращується Парки міста мають перетворити ся на зони відпочинку з розвинутою інфраструктурою послуг (прокат ков занів, лиж, атракціони, розважальні куточки тощо), а не на бізнесцент ри. Тому одна із задач "Дирекції парків" — створити комфортні умови для відпочинку. Торік майже в усіх паркових зонах були встановлені нові лавочки та урни для сміття, облаш товано освітлення. Нині парки пере бувають під цілодобовою охороною. Щоб навіть узимку черкасці мали змогу відвідувати парки міста, підприємство закупило снігоприби ральну машину фірми "Karcher". Кош тує таке диво техніки 20 тис. грн. За його допомогою можна очищати від снігу алеї та доріжки у парках. Ця ма шина досить зручна у використанні. Більше того, вона виконує за годину той об'єм роботи, який нині за день роблять три працівники. Крім того, Дирекція парків придбала 10 біотуа летів, які виставили у парках міста.


Комфортні умови відпочинку

звіт мера мера звіт

11

комфортнішим і цікавішим За 1,5 року в Черкасах провели три великі фестивалі і Співочі вечори Січень 2009 року — II фести валь льодових фігур "Криж таль". Тематика цьогорічного фести валю грунтувалася на творах датсько го письменникаказкаря Ганса Хрис тияна Андерсена. Головними персона жами "Крижталю" стали герої його ка зок: "Снігова королева", "Дюймовочка", "Олє Лукойє", "Русалонька" та інші. Загалом черкасці та гості міста мали змогу помилуватися понад 50 казко вими фігурами, виготовленими з льо ду. Окрасою фестивалю стала конкур сна група. Дев'ять скульпторів із різних куточків України висікали із льоду фігу ри міфічних муз: "Евтерпа" (муза музи ки), "Кліо" (муза історії), "Талія" (муза ко медії), "Мельпомена" (муза трагедії), "Тер псіхора" (муза танцю), "Ерато" (муза лю бовної лірики), "Полігімнія" (муза священ них гімнів), "Уранія" (муза астрономії), "Калліопа" (муза епічної поезії). Усі фігу ри муз виконувалися в українському стилі.

Фестивалю ìКрижтальî Лютий 2008 року — перший фестиваль льодових фігур "Крижталь". Міська влада у центрі міста провела перший фестиваль кри жаних фігур. Центральний дитячий парк, де розмістилося близько півсотні льодових фігур, у ці дні став найлюдян ішим місцем відпочинку городян. Про тягом перших трьох днів Фестиваль відвідали понад 25 тисяч городян та

тижні, допоки тривав фестиваль, у пар ку постали такі скульптурні композиції як "Енеїда", "Еней", "У царстві Аїда", "Побратими", "Посейдон", "Козак з люлькою", "Композиція", "Козак", "Еней та Юнона", "Гість із Запоріжжя", "Еней на "Чайці". Червеньлипень 2008 року — Співочі вечори у парку "Ювілей ний". У рамках фестивалю кам'яних

У Черкаському зоопарку відкрили тераріум У тераріумі, який розташований ліворуч від центрального входу зоопарку, зібрано 80 видів екзотичних тварин: павуки, змії, пітон, різноманітні жуки, тарантули та жаби. У колекції також можна по бачити і звичайних тарганів. Родзинкою тераріуму є невеличкий кайман. Подібної колекції у Черкасах досі не було. Навіть пересувні ек зотичні тераріуми, які роз'їжджають містами України, не можуть похвалитися такою експозицією. Тераріум має стати візитною кар ткою не лише зоопарку, але й міста. На його будівництво і облаш тування з міського бюджету було виділено близько 100 тисяч гри вень. Крім того, за кошти міського бюджету були реконструйовані фа занарії для птахів. Нові павільйони обладнанні опаленням, до них підвели воду. Це дозволило залишати там тварин на зимовий пер іод. До того ж фасад фазанаріуму обладнаний склопакетами, щоб відвідувачі зоопарку могли через скло, а не через грати, спостері гати за життям папуг, півнів, тропічних птахів. Завдяки новим підходам у поводженні з тваринами та поліп шенні матеріальнотехнічної бази у зоопарку зросла народжу ваність. Торік у звіринці народилося близько 100 особин різних видів. Зокрема, 12 видів птахів, 7 видів ссавців, решта — це меш канці тераріуму: павуки, змії, черепахи та інші. Крім того, Черкась кий зоопарк досить плідно співпрацює з Київським звіринцем у напрямку обміну тваринами. Під програму обміну вже потрапила родина носух та сови.

Фото з Дня міста

Фестиваль кам'яних скульптур гостей міста. Червень 2008 року — фести валь кам'яних скульптур. Пер ший міський фестиваль кам'яних скуль птур "Живий камінь", який проходив у парку "Ювілейний", відвідали понад 250 тисяч людей, причому лише за перші два дні парк прийняв близько 30 тисяч відвідувачів. Подивитись на кам' яне дійство приїздили навіть гості з Азербайджана, Англії, Шотландії, Росії, Білорусі, Польщі, Китаю та США, які дізналися про фестиваль з Інтерне ту. У рамках фестивалю митці з усієї України висікали з каменя персонажів "Енеїди" Івана Котляревського. Завдан ня скульпторів було відтворити у ка мені образи і героїв поеми. За три

фігур щоп'ятниці та щосуботи перед черкасцями та гостями міста в літньо му театрі, що у парку "Ювілейний", виступали черкаські колективи: шоу гурт "Квітограй", гурти "Росичі", "Підко ва", ансамблі "Дніпряни", "Росава", "Ярославна" та тріо "Горицвіт", а та кож заслужений діяч мистецтв України Володимир Єфімов та Черкаський ака демічний заслужений український на родний хор. Крім того, відвідувачі фес тивалю могли насолоджуватись кон цертами відомих українських вико навців — Ніни Матвієнко, Олега Павли шина, Гайтани, В'ячеслава Хурсенка, гуртів "Піккардійська терція", "Кому вниз", "Бумбокс", "Друга ріка", "Плач Єремії", "Dazzle Dreams", "Рутенія" та "Мандри".

Народна артистка України Ніна Матвієнко відкрила Співочі вечори, що проходили у літньому театрі парку "Ювілейний".

Жовтень 2008 року — свят кування Дня міста. Родзинкою святкування став фестиваль танцю "Черкаська феєрія", в якому взяли участь творчі колективи міста. Крім того, черкасці мали змогу подивитися на витвори ковалів, гончарів та народ них майстрів, які виставлялися у "Містеч ку майстрів". Святкування Дня міста завершило ся концертом зірок естради — гуртів "D. Lemma", "Авіатор" та "Бумбокс". Як і у 2007 році, День міста проходив під гаслом "Без алкоголю і тютюну". Тоб то міська влада подбала про те, щоб серед спонсорів не було виробників спиртного та цигарок.

ПЛАНУЄМОÖ Навесні у парку "Ювілейний" встановлять карусель та дитячий майданчик. Мерія розмістить ат ракціонний комплекс, в який вхо дитиме великий дитячий майдан чик і карусель. Устаткування вже придбано і привезено у Черкаси. Встановити скульптуру Русал ки, викрадену два роки тому. Фігу ра Русалоньки вже виготовлена і весною буде повернута на своє місце. Нині на каскаді озер, де сто яла скульптура, проводяться гідроі золяційні та ремонтні роботи. Та кож до весни буде проведена зам іна композиції валунів, які оточують каскад озер. Провести сім фестивалів. Цього року мерія планує провести фес тивалі кам'яної, дерев'яної скульп тури, фестивалі повітряних зміїв та куль (аеростатів), фестиваль на родних ремесел, квітів та з рибо ловлі. Проведення таких заходів — черговий крок на шляху до пере творення Черкас на туристичний центр. Встановити навесні на одній з центральних площ міста дитячу ка

русель. Зверху над атракціоном в спеціальних рамках розміщувати муться фото старовинних Черкас. Ці фотографії спеціально відшуку валися в архівах. Під кожним фото буде підпис, що було на цьому місці чи в цьому будинку століття тому, і які установи нині там знаходяться.

Відкрити музей Михайла Ширі нкіна у парку "Перемога". Поряд із дитячим майданчиком плануєть ся відкриття музею відомого чер каського скульптора і різьбара по дереву Михайла Ширінкіна. У музеї будуть виставлені його ро боти: вироби з дерева, скульпту ри та інше. До речі, усі фігури, що нині знаходяться у дитячому пар ку та парку "Перемога", виготов лені ним або його учнями.

Директор КП "Дирекція парків" Олександр Радуцький: — Комунальне підприємство "Дирекція парків" було створено лише 1,5 року тому. За цей час, непевно, кожен житель Черкас побачив, як змінилися парки і сквери міста. Але у 2009 році ми зробимо сильний ривок уперед. Цього року ми плануємо облаштувати освітлення у сквері Б. Хмельницького, встановити там лавочки, урни для сміття. У парку "Ювілейний" поставимо атракціони. Також я хочу цього року закупити і поставити дитячий паровозик на 14 місць, щоб дітлахи мали змогу покататися по території парку.


12

Нове обличчя міста

звіт мера

Черкаси: до і після Черкаський аеропорт оживає. Торік він прийняв 60 літаків. Найважливіші з подій — приліт Президента України Віктора Ющенка та Федерального Канцлера Австрійської республіки Альфреда Гузенбауера.

Зупинки громадського транспорту в Черкасах стають зручними і комфортними. Нові зупинки, яких уже налічується 10, розроблені в єдиному архітектурному стилі.

Міська влада вкладає кошти у ремонт закладів охорони здоров'я. Торік з міського бюджету були профінансовані роботи з ремонту рентгенкабінету в дитячій поліклініці, облаштовані вітражі між поверхами у інфекційній лікарні, пологові зали у пологовому будинку № 1 та інше.

У сквері за ОДА "заспівав" фонтан. Він не працював 15 років. Завдяки зусиллям міського голови торік на цьому місці відродили світлодинамічний музичний фонтан. Вода у ньому рухається у такт із музикою.


Освіта

звіт мера

13

Черкаські школи активно комп'ютеризуються, інтернетуються і модернізуються

лади інших країн, а школярі іно земних закладів, відповідно, при їздять до нас. Торік, наприклад, 10 учнів з Черкас майже тиждень гостювали в одній зі шкіл столиці Молдови, а вже цього року пла нується, що діти з Кишинева при їдуть до нас. Крім того, в 2008 році юні черкаські скаути їздили в Іта лію, а п'ятеро вихованців 27ої міської школи відвідали російсь ку Самару. Водночас до Черкас приїздили школярі з Воронежа та Польщі. Важливо, що деякі школи самостійно налагоджують зв'язки з навчальними закладами інших країн і активно з ними співпрацю ють. Як приклад можна навести спеціалізовану школу № 28, яка вже кілька років успішно співпра цює з однією зі шкіл Польщі. Таким чином відбувається обмін знання ми, досвідом, методами освіти.

ЩО ЗРОБЛЕНО Усі школи комп'ютеризовані і підключені до Інтернету У 2008 році ми повністю оно вили комп'ютерні класи всіх за гальноосвітніх шкіл Черкас, а та кож підключили їх до мережі Інтернет (12 шкіл мають власні вебсайти). Зокрема, в цьому році застаріле комп'ютерне обладнан ня було замінене на сучасне в 17х закладах освіти, всього вста новлено 1245 комп'ютерів. Таким чином, нині усі 37 шкіл міста облаш товані комп'ютерними класами, які відповідають сучасним технічним та санітарним вимогам. До того ж нові класи значно безпечніші за ко лишні. Адже тепер черкаські шко лярі навчаються за комп'ютерами, монітори яких нешкідливі для їхньо го здоров'я.

Мультимедійні центри роблять уроки цікавішими Деякі уроки стали цікавішими й змістовнішими для дітей. Адже торік в 11 черкаських школах об лаштували мультимедійні центри, які дозволяють на уроках показу вати різні презентації, слайди та фотографії, а також переглядати навчальні фільми та інші матері али. Кожен мультимедійний центр складається зі спеціальної дошки, відеопроектора та ноутбука. Важ ливо, що мультимедійна дошка має незвичайні властивості: крім комп'ютерної мишки, по ній мож на писати фломастером і навіть ру кою. Як свідчить опитування учнів, уроки з використанням таких муль тимедійних центрів дітям набагато цікавіші, і вони їх відвідують з вели ким задоволенням.

У школі №13 створено електронний журнал У системі шкільної освіти міста впроваджуються нові підходи, які відповідають сучасним вимогам інформаційних технологій. Зокре ма, на базі Черкаської міської ЗОШ № 13 діє новітня система оцінювання учнів й контролю їхньої успішності батьками — там створено спеціальний електрон ний журнал (проект Netшкола). Він дозволяє батькам безпере шкодно слідкувати в Інтернеті за оцінками своїх дітей. Спочатку на уроках учитель ставить оцінку школяреві в електронний журнал на комп'ютері. І в будьякий зруч ний час батьки дитини, маючи спеціальний пароль, можуть зай ти на цей вебсайт і подивитися, як навчається їхній улюбленець. До того ж, крім звичайних оцінок, в електронному журналі подаєть ся спеціальна діаграма успішності дитини в порівнянні з середньою успішністю всього класу.

Проведено ремонти у закладах освіти Міська влада торік здійснила реконструкцію багатьох шкіл. Зок рема, дахи були відремонтовані у садочках № 59 та 86, у школах №№ 1, 9, 11, 15. Проведено капі тальні ремонти туалетів у ЗОШ № 4, 11 та 13, а фасад відремонто вано у ЗОШ № 34. Крім того, у школі № 5 облашту вали шкільну майстерню, де тепер постійно відбуваються уроки трудо вого навчання. А в 28ій спеціалізо ваній школі відремонтували

Учнівське самоврядування, перша шкільна газета

За допомогою таких мультимедійних центрів на уроках можна дивитися різні презентації, слайди та фотографії, а також переглядати фільми та інші матеріали" зовнішній водопровід та замінили тепломережі. Загалом на проведен ня ремонтів у закладах освіти було виділено з міського бюджету 1 млн. 600 тис. грн.

Придбано побутове та учбове обладнання У 2008 році ми покращили інфраструктуру дитячих садочків. Для цього придбали й замінили побутове обладнання в їдальнях. Зокрема, для шести дитячих са дочків міста (№№ 22, 23, 30, 41, 45, 74) було закуплено нові електром 'ясорубки. Оскільки попередні були вже застарілі й непридатні для ко ристування. Крім того, для дошкі льного навчального закладу № 61 міська влада придбала нову газо ву плиту на чотири конфорки (до цього там користувалися старень кою плитою, де працювала лише одна конфорка). Загалом закупи ли 19 промислових електроплит та 60 холодильників: 48 великих з мо розильними камерами для ДНЗ та 12 невеликих для шкільних мед пунктів. А дитячий садочок № 87 отримав холодильну шафу для збе рігання продуктів. Також в усіх дитячих садочках міста були замінені пральні маши ни на сучасні. До цього в ДНЗ ко ристувалися застарілою праль ною технікою, яка була встанов лена ще за радянських часів.

У місті ще на одну школу стало більше Влітку, на прохання батьків учнів та дошкільнят смт. Оршанець, а та кож командира навчального прикор донного центру полковника І.Ф.Мо мота сесія міської ради прийняла рішення про відновлення тамтешньої школи ІІІ ступенів № 36. Кілька років тому вже створювалась школа, од нак з часом її було закрито через незначну кількість учнів. Тепер же цей навчальний заклад об'єднав ди тячий садок та школу ІІІ ступенів. Тож 1 вересня у цій школі з'явився 5 й клас — вперше за останні роки.

Черкаський ФІМЛІ ó другий у рейтингу найуспішніших шкіл України Черкаський фізикоматематич

Створено перший клас інклюзивної освіти для дітей'інвалідів Торік у Черкасах відкрився перший клас інклюзивної освіти для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП). Створено його за рахунок міського бюджету на базі Черкаської спеціалізованої школи № 3. Клас інклюзивної освіти повністю пристосований для хворих діток. У ньому знаходяться спеціальні парти, облаштовані таким чином, що до них можна під'їжджати на інвалідному візку, різні тренажери для занять лікувальною фізкультурою. А працює з дітьми спеціально на вчений фахівець — лікардефектолог. Нині в єдиному в Черкасах класі інклюзивної освіти навчається шестеро діток, хворих на ДЦП. Ідея інклюзивної освіти полягає у тому, що серед звичайних дітей навчаються дітки з певними відхиленнями. Учні навчатимуться у спец іально обладнаному класі, але вони, як усі інші, зможуть користувати ся загальною бібліотекою, їдальнею. Тому матимуть змогу спілкувати ся з рештою школярів, бо здебільшого дітки з такими порушеннями вчаться вдома. ний ліцей (відомий черкащанам як ФІМЛІ) посів друге місце в Україні за рівнем знань, які показали ви пускники навчальних закладів на зовнішньому оцінюванні з українсь кої мови і математики. ФІМЛІ — другий у п'ятірці найкращих шкіл з математики після Дніпропетровсь кого ліцею інформаційних техно логій. За підсумками зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики у черкаському на вчальному закладі максимальний бал (200) одержали 7 учнів (14 %), по Україні — 227 учнів (0,1%). Зага лом, якщо дивитися за оцінками у 10, 11, 12 балів, то у нашого ліцею найкращий результат у країні. Секретом успіху ФІМЛІ вва жається керівництво ліцею — це люди старого гарту, особливо сумлінні. Крім того, відповідальність за підбір кадрів узяв на себе колек тив ліцею. Ще не так давно чер каський ФІМЛІ входив до рейтингу ста найкращих товарів та послуг Ук раїни.

Стипендіати міського голови У місті всіляко підтримують та заохочують творчо обдарованих дітей. Торік було визначено 14 учнів шкіл міста, які отримувати муть стипендії міського голови. Найкращих обирали у восьми но мінаціях за високі досягнення у вивченні базових дисциплін, у га лузі українознавста, музики, хоре ографії, спорту, інваспорту тощо. Стипендіатами міського голови стали переважно призери всеукраї нських олімпіад, конкурсів та зма гань. Протягом навчального року, із жовтня по травень, обдарованим учням виплачуватимуть по 150 грн. стипендії щомісяця. Стипендіатами міського голови

стали: Віталій Мошківський, Андрій Скіпідарніков, Ростислав Швець, Борис Загоруйко, Максим Щерба ков, Севастяна Федоренко, Богдан Бердик, Вікторія Завгородня, Віталій Ляпкало, Віталій Пойда, Сергій Власенко, Марина Тищенко, Ярослав Сухенко, Дар`я Супрунен ко. Деякі учні уже не вперше отри муватимуть стипендії міського го лови.

Введено практику обміну учнів У черкаських школах продов жують практику обміну учнями: наші діти відвідують навчальні зак

Торік у Черкасах створили пер шу в місті шкільну газету, яку ви дають виключно школярі. Назва видання "ШОК" ("Шкільна. Оригі нальна. Класна"), і складається вона лише з учнівських статей та інших творчих робіт: поезій, на рисів, есе, оповідань, фото, ре бусів тощо. Кожен черкаський школяр може долучитися до ви дання газети, проявити свої творчі здібності й показати їх широкому загалу. Адже в усіх школах Чер кас створено спеціальні корпунк ти, в яких в позаурочний час учні працюють над "ШОКом". Перша шкільна газета, яка видається за кошти міського бюджету, вихо дить щомісяця трьохтисячним ти ражем і поширюється безкоштов но по всіх школах міста. За свій зовсім нетривалий час існування (вийшло 4 номери) перша шкільна газета Черкас уже встигла стати учасником Національного конкур су шкільних газет.

Про вільні місця в дитячих садочках можна дізнатися в Інтернеті Відтепер черкаським батькам набагато легше віддати дитину до дитячого садочка, ніж раніше. Проблема вільного місця в най ближчому дошкільному закладі — тепер не проблема. Варто батькам лише заглянути на офі ційний вебсайт управління осв іти. Там періодично розміщують інформацію про вільні місця для дітей в дитячих садочках міста. Тож ознайомитися з цією інфор мацію, а також з усім, що пов'я зано з освітою міста, кожен ба жаючий може на сайті http:// www.osvita.ck.ua.

ПЛАНУЄМОÖ Створити освітню карту Черкас, де буде зазначена інформація про всі наявні в місті навчальні заклади, починаючи від дошкільного й закінчуючи вищим. Після створення карти її розмістять на веб$сайті управління освіти. Створити електронну бібліотеку, де діти зможуть ознайомлюватися як з на$ вчальними підручниками, так і з художньою чи науково$популярною літературою. До того ж така веб$бібліотека дозволить учителям розміщувати в ній власні мето$ дичні праці та наукові роботи, а також дуже швидко знаходити потрібні додаткові матеріали для проведення уроків. Міська влада також планує якомога повніше охопити дітей позашкільною осві$ тою. Для цього планується створити єдиний електронний реєстр дітей дошкільного і шкільного віку, який називатиметься "Діти Черкас". Міська влада планує відродити НВК (навчально$виробничий комбінат), розташо$ ваний на території ЗОШ № 13. Однією з проблем сьогоднішнього ринку праці області є нестача у кваліфікованих працівниках робітничих спеціальностей. Ще десять років тому таких спеціалістів було достатньо, але вже сьогодні вони є затребуваними, проте в області діє дуже мало професійних навчальних закладів, які б готували таких спеціалістів. А якщо вже зараз розпочати роботу в цьому напрямку, то через рік$два можна отримати кваліфікованих спеціалістів. Тому в 2009$му влада має намір оновити устаткування в ЗОШ № 13, щоб діти старших класів проходили навчання і практику, працюючи на метало$ та деревооб$ робних верстатах, вивчаючи професії швеї, перукаря та ін., особливо ті, брак яких відчутний. Натомість міська влада буде звертатися до підприємців з проханням по можливості передати місту непотрібне обладнання для навчання учнів.


14

Культурний розвиток

звіт мера

2008'ий ó рік найбільшого вкладання коштів у розвиток культури у Черкасах ЩО ЗРОБИЛИ

ПЛАНУЄМОÖ

Вперше для музич' них шкіл придбано інструменти Протягом 15 років міська влада не приділяла належної уваги шко лам естетичного виховання. Мате ріальна база музичних шкіл була повністю зношена. В 2008 році ме рія зробила перші кроки в покра щенні естетичної освіти юних чер касців. Фонди музичних шкіл попов нились музичними інструментами на суму 100 тис. грн. Всього заку пили 32 інструменти. Для Дитячої музичної школи № 1 (ДМШ) придбали дві класичні гіта ри, віолончель, кларнет, електрофор тепіано й ліру; для ДМШ № 2 — чотири баяни та два акордеони; для ДМШ № 3 — комбіпідсилю вач, класичну та електрогітари, віо лончель і цифрове піаніно; для ДМШ № 5 — комп'ютер, кла сичну гітару та інші інструменти. Важливо, що музичні школи са мостійно визначали, які саме інстру менти їм потрібні, і купували їх. Кошти ж розподілялись залежно від кількості учнів, які там навчаються.

У школах естетичного виховання провели ремонти У 2008 році вперше за останні роки почали ремонтувати школи ес тетичного виховання. Зокрема, замі нили електромережі в дитячій ху дожній школі й музичній школі № 5. Також замінили тепломережу в дитячій школі мистецтв та музичній школі № 3, в якій попередньо встано вили нові вікна. Відремонтували фронтон будівлі ДМШ № 2. Крім того, було проведено рекон струкцію покрівель Центральної бібліотечної системи, зокрема відре монтовано фасад та вентиляційну систему центральної бібліотеки імені Лесі Українки. За рік також підготу вали проектнокошторисну докумен тацію на реконструкцію покрівель ДМШ № 3, ДМШ № 5 та художньої школи. Загалом протягом 2008 року з

Прикладом успішного функціону вання Інтернетцентру в Черкасах є центр, який запрацював у міській бібліотеці ім. Л. Українки — його ство рили завдяки гранту Американсько го посольства. Крім того, в 2008 році для Цент ральної бібліотечної системи міська влада придбала 14 комп'ютерів та чотири кондиціонери.

міського бюджету на ремонт, реконст рукцію і оновлення матеріальної бази закладів естетичного виховання було витрачено 1 млн. 200 тис. грн.

Гордість міста „ Анастасія ОЗЕРОВА (ДМШ № 3) — І місце на ІV Всеукраїнському фестивалі$

конкурсі музики та класичного співу "Золота ліра" (м. Дніпропетровськ). „ Вікторія ШВЕЦЬ (ДМШ № 1) — ІІ місце VІІІ$го Міжнародного фестивалю хоро$

вого і вокального мистецтва ім. Ф. Шаляпіна у м. Ялта. „ Анастасія ДЕМУРА (школа мистецтв) — ІІІ місце Міжнародного фестивалю

народних інструментів "Провесінь$2008" (м. Кіровоград). „ Настя КОРОВІНА (школа мистецтв) — лауреат Другого Міжнародного молоді$

жного гончарського фестивалю (м. Полтава). „ Марина БОРОДЬКО (ДМШ № 2) — ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі банду$

ристів. „ Богдана ПРОКОПЧУк і Олена МЕЛЬНИК (ДМШ № 1) — лауреати Другого Все$

українського фестивалю вертепів "Карпатія" у м. Івано$Франківськ. „ Вікторія ШВЕЦЬ, Аліна МЕЛЬНИКОВА, Тавдина ЛАГОДА, Юлія ВИДОВИСЬКА

„ „ „

(ДМШ № 1) — переможці в академічному вокалі (2 срібні, 1 бронзова медалі та диплом першого ступеня) на VІІІ Кубку виконавської майстерності серед учнів ДМШ та ДШМ "Гран$Прі Євразії" в м. Одеса. Ренат АНДРІЙЧУК (ДМШ № 3) — ІV місце на Всеукраїнському конкурсі скри$ палів "Класичний меридіан" (м.Київ). Фольклорний ансамбль "Дивограй" (ДМШ № 1) — призер і володар "Дипло$ ма Лауреата" Міжнародного етнографічного історико$культурного фести$ валю "Хортиця єднає Україну" у м. Запоріжжя. Вихованці дитячої школи мистецтв та ДХШ ім. Д. Нарбута — лауреати та пере$ можці Міжнародних конкурсів дитячої творчості: "Дитинство та юність за колючим дротом у роки Другої світової війни" (м. Київ), "Природа очима дітей" (Закарпатська обл., м. Берегове); переможці Всеукраїнських конкурсів дитя$ чого малюнку "Об'єднаймося ж, брати мої", "Я люблю Україну", "Якісний світ", конкурсу живопису ім. І. Рєпіна.

У місті облаштовують інтернет'бібліотеки Мерія вдосконалює бібліотечну си стему, модернізує її, впроваджує нові інформаційні можливості. Уже неза баром черкасці зможуть читати елек тронні книги та користуватись Інтер нетом у бібліотеках. За минулий рік підготували до відкриття чотири Інтернетцентри при міських бібліо теках. Торік із міського бюджету на ці нововведення виділили 180 тисяч гри вень. Інтернетцентри працюватимуть у Центральній бібліотеці для дітей (вул. Сєдова), у бібліотеціфілії № 2 для дітей (вул. Сумгаїтська), у бібліотеці філії № 2 для дорослих (вул. Шкільна) та у бібліотеціфілії № 7 для дорос лих (вул. Пацаєва). Ці центри охоп лять близько 15 тисяч користувачів відвідувачів цих бібліотек. Під Інтернетцентри будуть об лаштовані у бібліотеках окремі кімна ти, де встановлять по 4 комп'ютери. Кожному користувачеві надавати меться одна безкоштовна година на тиждень, при потребі читач може за мовити додатковий час. Інтернет та комп'ютери відвідувачі бібліотек змо жуть використовувати тільки для на вчання і роботи.

Відтепер люди з вадами зору мають змогу ìчитатиî книжки Торік мерія зробила значний крок до задоволення потреб тих грома дян міста, які частково обмежені у до ступі до інформації. 2008го у Черка сах з'явилася перша електронна бібліотека для людей із вадами зору. Вона обладнана п'ятьма комп'юте рами, за якими відвідувачі через на вушники слухають аудіозаписи книг. У базі бібліотеки вже зібрано понад 20 тисяч книжок. Розташована бібліотека в при міщенні міської громадської органі зації Українського товариства сліпих (УТОС — вул. Університетська, 39), на її облаштування витратили близь ко 50 тис. грн. У подальшому будемо збільшува ти кількість комп'ютерів і поповнюва ти фонд записами нових книг. Також у планах міської влади встановлення комп'ютерів зі спеціальними екрана ми, що дозволить відвідувачам не лише читати книги за допомогою пальців, але й спілкуватися з іншими через мережу Інтернет. Звичайно, що така електронна бібліотека дуже потрібна людям із вадами зору. Молодь швидше опано вує нову систему, але й старші цікав ляться не менше. Читачі бібліотеки дуже активні, щодня в бібліотеці об слуговуються 3040 відвідувачів, а за галом постійних читачів налічується понад 560 осіб.

Вивести культуру за "ме жі чотирьох стін". Цього року мерія планує розширити терито рію проведення загальноміських фестивалів та Співочих вечорів. Зок рема, головними учасниками таких вечорів будуть не тільки зірки ест ради (як це було торік під час про ведення фестивалю "Живий камінь"), а й творчі колективи міста: вихованці позашкільних навчальних закладів та шкіл естетичного вихо вання, а також різні професійні й аматорські виконавці Черкас. Співочі вечори проводитимуться не тільки в парках, а й на різних відкри тих місцевостях, площах тощо. Провести пересувні вис тавки. Першу виставку голограм планують провести у квітнітравні. Тема: "Світові скарби України". На огляд відвідувачів виставки, яка відкриватиметься у кожному районі міста, будуть представлені 25 го лографічних робіт. Зокрема, скіфська пектораль, різноманітні вироби часів сарматів, греків, ко заків та ін. Тему другої виставки ще визначають. Попередньо це можуть бути твори Марії Приймаченко. Відкрити музейвітальню Івана Кулика. На базі колишнього кінотеатру "Мир" (а нині Будинку куль тури ім. І. Кулика) мерія планує відкри ти музей, в якому будуть представ лені творчі роботи, картини і особисті речі відомого українського митця Івана Кулика. У бюджет наступного року закла дені кошти на створення 34 Інтер нетцентрів при міських бібліотеках. Із 14 бібліотек, які існують у Черка сах, тоді Інтернетом зможуть корис туватися відвідувачі 8ми.

Перший заступник міського голови Микола Шкарабура: — Минулого року ми зробили дуже великий крок вперед у розвитку галузі культури. Торік виділялося чимало коштів на поліпшення матеріально$ технічної бази та придбання інструментів. До речі, музичні інструменти були придбані вперше за останні 15 років. І все це відбувалося на тлі поширення неправдивих чуток про те, що міська влада планує закрити школи естетичного виховання. Крім того, завдяки міським творчим колективам вдало були проведені День міста, фестивалі крижаних та кам'яних скульптур. На звітному творчому вечорі, на якому виступали творчі колективи з усієї області, черкаські виконавці отримали найвищу оцінку журі. На мою думку, ми будемо згадувати 2008 рік, як рік найбільшого вкладання коштів у розвиток та поліпшення матеріально$технічної бази культурної, освітянської та медичної галузей. На жаль, цього року через кризу нам не вдасться повторити торішній "подвиг". Найголовніше завдання на цей рік — 100% забезпечити заробітною платою працівників галузі культури.


Залучення до занять спортом

звіт мера

15

Ми збільшили удвічі фінансування дитячого спорту ПЛАНУЄМО...

ЩО ЗРОБЛЕНО Черкаси ó найспортивніше місто України 2008 року Наприкінці минулого року в Києві на за сіданні Асоціації спортивних журналістів Ук раїни Черкаси були визнані найспортивні шим містом України. Ця нагорода є дуже престижною, оскільки відображає реальні здобутки міської влади у розвитку спорту. В 2007 році найспортивнішим був Маріу поль, а у 2006 році — Київ. Визначали найбільш спортивне місто країни 493 незалежні журналісти та атле ти з усієї України. При розгляді цього пи тання враховувались результати виступів черкаських спортсменів на вітчизняній та міжнародній аренах, а також розвиток у місті нових видів спорту.

За рік ó 12 чемпіонатів України Черкаси дедалі частіше стають ареною проведення всеукраїнських змагань. Якщо в минулі роки це були змагання здебільшого з волейболу та баскетболу, то у 2008 році в місті відбулося 12 чемпіонатів України: з грекоримської боротьби, з дуатло ну, морського багатоборства, фітне су, велоспорту, веслування на ялах, водномоторного спорту, стрільби з лука та інші. Крім того, в Черкасах проводили етап Кубка України з пляж ного волейболу, богатирські ігри за участю кращих атлетів України, все український турнір із дзюдо. Великим "плюсом" проведення таких чемпіонатів у Черкасах є те, що після їх завершення у місті за лишається спортивний інвентар, який використовується для потреб міських секцій. Зокрема, після чем піонату з грекоримської боротьби міський спорт "отримав" нові кили ми, електронні табло та ваги, які також придатні для проведення змагань з вільної боротьби та сам бо. А в міжзмагальний час цей інвентар використовується для тре нувань у дитячих спортивних секці ях. Таким чином, 2008 року в Чер касах заклали підґрунтя для по дальшого розвитку силових видів спорту, а також виходу їх на новий, високий рівень.

Довідка: Спортсмени, які прославили Черка$ си у 2008 році: Ганна КАЛАШНИК — ІІ місце у вправах на колоді на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики (Угорщина). Максим ОРОБЕЦЬ — чемпіон світу з фітнесу. Оксана ОРОБЕЦЬ — бронзова призер$ ка чемпіонату світу з фітнесу. Сергій ЧЕРКАСЬКИЙ — володар Кубка світу з кікбоксингу. Давид АГАХАНОВ — срібний призер чемпіонату Європи з кікбоксингу. Антон ЗУБОВ — бронзовий призер чемпіонату світу з кікбоксингу.

Дарія ШАРІПОВА, майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби, брон$ зова призерка Чемпіонату Європи з кульової стрільби з пневматичної зброї

Наша олімпійська гордість Дві вихованки дитячо$юнацьких спортивних шкіл міста брали участь у ХХІХ Олімпійських іграх у Пекіні: „ Дар'я Шаріпова (кульова стрільба) — вихованка ДЮСШ № 2; „ Ірина Краснянська (спортивна гімнастика) — вихованка ДЮСШ "Спартак". На жаль, дівчата не потрапили на п'єдестал.

Вкладаємо кошти у розвиток спортивної інфраструктури З минулого року мерія почала ак тивно виділяти кошти на удоскона лення спортивної інфраструктури: Якщо у 2007 році на галузь спорту в Черкасах було закладено близько 3 млн. грн, то минулого року спортив ний напрямок отримав понад 6 млн. грн., з яких майже 1 млн. було направ лено на поліпшення інфраструктури та капітальні ремонти. Уперше за останні роки проводи лися ремонтні роботи у Фізкультурно

оздоровчому комплексі по вул. Ярос лавській, 5, що у ПівденноЗахідному районі. Фактично це єдиний спортив ний заклад у мікрорайоні, де прожи ває близько 20 тисяч осіб. На стару бетонну підлогу поклали сучасне поліуретанове покриття. Це зроби ло проведення змагань з мініфутбо лу більш безпечним. Загалом ФОК є базою для підготовки юних фут болістів. Улітку діти мають змогу гра ти на полях, розташованих поблизу спорткомплексу, а взимку переходять у ігровий зал ФОКу. В ігровому залі Палацу спорту "Бу дівельник" за кошти міського бюдже ту всі лампи були замінені на енерго зберігальні, у холі службового при міщення зроблено підвісну стелю, про ведено капремонт роздягалень. Крім

того, біля спорткомплексу облаштова но парковку. Паркінг є унікальним, ос кільки у дні, вільні від спортивних ігор, що проходять у Палаці спорту, він ви користовується як ігровий майданчик для дітей. На його території встанов лені баскетбольні щити. На водній станції ДЮСШ з веслу вання, що по вул. Гагаріна, 5, зробле но майданчик для пляжного волей болу з переносними глядацькими трибунами. Завдяки тому, що торік міська влада приділила увагу пляжно му волейболу, у Черкасах вдалося про вести дві першості: етап Кубка Украї ни з пляжного волейболу серед чо ловіків та чемпіонат серед жінок. Зага лом у змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів з усієї України. Також для вихованців ДЮСШ з веслування придбано пасажирський мікроавтобус на 17 місць для поїздок на змагання. Раніше спортсмени пересувалися по Україні на старенькому УАЗі, якому вже більше 25 років. У 2008 році на баланс Комітету фізичної культури і спорту було пе редано приміщення по вул.Смілянській, 94, де розмістилася ДЮКСШ №1. Ран іше це приміщення належало КП РЕУ 7, і дитячоюнацька спортивна школа орендувала його. Нині тут розміщуєть ся адміністрація дитячоюнацької шко ли № 1 та зал для занять хореогра фією. З вересня 2008 року комітет по повнився ще однією спортивною шко лою — це КДЮСШ "Вулкан", в якій культивуються такі види спорту, як бокс, кікбоксинг, фітнес та пауерлі фтинг.

Розвиваємо нові види спорту Особлива увага у 2008 році була приділена розвитку нових видів спорту. За рік у Черкасах відкриті нові секції з таких видів спорту: пляжний волейбол, бейсбол, хокей на траві та настільний теніс, в яких тренується понад 100 дітлахів. Та кож діти у Черкасах активно займа ються баскетболом у шкільних сек ціях та футболом у міській СДЮСШ "Дніпро80". Загалом у Черкасах функціонує 8 дитячоюнацьких спортивних шкіл. У них тренуються понад 2,8 тисячі дітей. У Черкасах представлено 29 видів спорту. Най масовішими є футбол, баскетбол, бокс, пауерліфтинг, художня гімна стика, кікбоксинг, веслування на бай дарках та каное.

Завершимо роботи з реконст рукції приміщень фізкультурнооз доровчого комплексу (ФОКу) по вул. Ярославська, 5. Завдяки цьо му з'явиться додаткова корисна площа для занять спортом. Більше того, облаштуємо трибу ни для глядачів. До кінця року на території спорткомплексу добу дуємо третє футбольне поле. Це дозволить розвивати секції з фут болу та бейсболу. Розвиватимемо у нашому місті такі види спорту, як хокей та фігур не катання. Для цього плануємо збудувати за кошти інвесторів Льодовий палац. Уже на початку 2009 року завдяки співпраці мерії та черкаського бізнесу на запас ному футбольному полі Централь ного стадіону відкрито ковзанку. На ній тренуються хлопчаки з чер каської хокейної команди, яка торік створена в нашому місті. Приділятимемо максимум ува ги тим видам спорту, де ми пла нуємо показати хороші результа ти. Зокрема, це стосується фех тування, велоспорту, кульової стрільби, веслування на байдар ках і каное, гімнастики. Черкаси також стануть місцем проведення різних міських та всеукраїнських змагань. Плануємо закупити спортивний інвентар. У міському бюджеті пе редбачені кошти на придбання байдарок, каное, велосипедів, гвинтівок і столів для настільного тенісу.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Микола Котко: — Хоча я лише місяць, як обіймаю посаду директора департаменту освіти та гуманітарної політики, проте, незважаючи на такий малий час, устиг проаналізувати діяльність Комітету з питань фізичної культури за 2008 рік. Можу сказати одне: тут є над чим працювати. Вважаю, що великою перемогою для черкаського спорту є присвоєння Черкасам звання найспортивнішого міста України. Ця престижна нагорода варта того, щоб у 2009 році приділити максимум уваги тим видам спорту, де ми плануємо показати хороші результати. Звертаюся до батьків з проханням приводити своїх дітей у наші спортивні секції. Адже останнім часом ми створюємо якомога сприятливіші умови для занять спортом маленьких черкасців: вкладаємо кошти у розвиток інфраструктури, ремонт залів і приміщень, придбання інвентарю. Проте це може бути непотрібним, якщо ваші діти не ходитимуть у зали і не займатимуться спортом. Крім того, однією з найголовніших задач 2009 року, з огляду на світову фінансову кризу, є збереження існуючої інфраструктури. Хоча і оптимізації витрат уникнути не вдасться. Ми хочемо провести повну інвентаризацію майна: підвали будинків, вільні зали у школах та дитячих садочках, де можна організувати спортивні секції. Наприклад, експрес$аналіз показує, що у Південно$Західному районі необхідно відкривати секцію з художньої гімнастики.


16

Управління та менеджмент

звіт мера

У міськвиконкомі створили нові структурні підрозділи

Кількість чиновників у Соснівській та Придніпровській районних радах зменшиться Загалом планується скоротити по 16 осіб у кожній з районних рад. Це дозволить зекономити лише цього року близько 2 млн. грн. У 2010 році сума економії досягне 5 млн. грн. Усі ці кошти будуть направлені на вип лату заробітної плати освітянам та медикам, на утримання міської інфраструктури: доріг, світлофорів, проведення капітальних ремонтів дахів і під'їздів, тепломереж та інше. У райрадах скорочуємо ті відділи і управління, функції яких у тій чи іншій мірі дублюють структурні підрозділи міськвиконкому. Наприк лад, відділи житловокомунального господарства та архітектури. Усі ко мунальні підприємства міста підпо рядковані міському департаменту житловокомунального комплексу. Тому потреба у районних відділах просто відпадає.

Об'єднали квартирні черги в одну До нового року в Черкасах існува ло три черги на отримання житла. По дві у районних радах, ще одна при міськвиконкомі. Відтак процеду ра отримання квартири дещо різниться. Мерія планує до 1 квітня об'єднає їх в єдину чергу. Досвід аналогічних за розміром обласних центрів показує, що Чер касам усі житлові справи варто три мати в одних руках. Спільна черга встановить єдині правила для всіх. Громадянам, які стоять на квартир ному обліку, хвилюватись через втра ту своєї позиції у результаті об'єднан ня обліків не варто. Черга, як і рані ше, формуватиметься винятково за датою постановки на неї.

За новою структурою у мерії створені нові підрозділи Муніципальна інспекція стане “очи ма” міської влади.

Утворили управління вуличної інфраструктури, транспорту та зв'язку Раніше питаннями облаштування доріг у місті опікувалися кілька розріз нених управлінь і відділів. Зокрема, управління житловокомунального господарства займалось асфальту ванням вулиць, роботою світлофорів та вуличної розміткою; утриманням зелених насаджень опікувався відділ екології та раціонального природоко ристування; вуличним освітленням — комунальне підприємство "Міськ світло", а рухом і роботою громадсько го транспорту — відділ транспорту та зв'язку. Відтепер усіма цими питаннями займатиметься єдиний підрозділ — управління вуличної інфраструктури, транспорту та зв'язку при департа менті житловокомунального комп лексу. Питання вуличної інфраструк тури розглядатиметься в комплексі, а відповідатиме за весь спектр про блем один підрозділ. Керівник: Леонов Олексій Павло вич. Телефон: 360172.

У мерії зменшили кількість чиновників З 1 січня 2009 року діє нова струк тура черкаського міськвиконкому, завдяки якій кількість чиновників у мерії зменшено на 32 особи. До цьо го у мерії працювало 393 службовці, нині — 361. Головна мета реорганізації поляга ла у тому, щоб із 37 автономних підрозділів перейти до 9 департа ментів. Теорія управління говорить, що найкраще керувати людьми, коли у підпорядкуванні перебуває від 3 до 8 підлеглих. Таким чином, у міського го лови буде 9 основних підлеглих, з яких і питатимуть про роботу. Це, безумов но, краще, ніж 37 підрозділів, полови на з яких були розпорядники коштів. Увесь час із цими відділами та управл іннями були "проблеми": бюджетні гроші постійно "зависали" на певний термін чи взагалі не використовували ся. Зараз розпорядників коштів буде дев'ять. Тож прослідкувати і утримува ти бюджетну дисципліну буде набага то легше. Нова структура допоможе модер нізувати саму систему управління містом. Підрозділи міськвиконкому зміцнилися шляхом об'єднання у де партаменти. Вони матимуть одного ку ратора і працюватимуть під керівницт вом одного начальника — керівника департаменту. Департаменти об'єдну ватимуть ті відділи і управління, які по в'язані між собою. Наприклад, "архітектура", "земля" і "капітальне будівництво". Ці управ ління є самостійними підрозділами, однак мають спільні завдання. За новою структурою, вони будуть об' єднані в один департамент — депар тамент архітектури, будівництва і землекористування.

сто збільшиться кількість ОСББ, але й новостворені власники будуть ефек тивно проводити господарську діяльність щодо утримання та експ луатації свого будинку. Керівник відділу: Слодзік Світла на Борисівна. Телефон: 320078

З'явився новий напрямок роботи ó туризм

Раніше різноманітні порушення, як то стихійні смітники, спалювання сміття на території міста, благоустрій та ут риманням у санітарному стані тери торій, прилеглих до фірм, кіосків, ма газинів, відслідковували лише 5 інспек торів, які працювали при відділі еко логії та раціонального природокорис тування. Звісно, такої кількості людей було фізично недостатньо для охоп лення усіх закутків міста. Тому торік міська рада створила окремий спец іальний підрозділ, який слідкуватиме за виконанням усіх законодавчих ви мог у галузі екології, архітектури, місто будування, реклами, землекористуван ня, торгівлі, грального бізнесу, вулич ної інфраструктури, транспорту тощо. Цей підрозділ — муніципальна інспек ція. Відтепер дотримання правил бла гоустрою на території Черкас контро люватимуть 13 інспекторів департамен ту муніципальної інспекції. Територію міста вже розподілено на 6 секторів та закріплено двох відповідальних за кож ний сектор працівників муніципальної інспекції. Їхня задача — стежити за тим, що відбувається у ввіреному мікрорай оні, контролювати дотримання існую чих норм та правил жителями міста та суб'єктами господарювання. Муніци пальний інспектор має право направ ляти приписи щодо усунення пору шень, складати протоколи про право порушення та звертатись до відповід них органів стосовно анулювання або зупинення дії дозволів, ліцензій чи стягнення штрафів.

Розподілення інспекторів за секторами І сектор Мікрорайон "Дахнівка", "Соснівка", вул. Луначарського Відповідальні: Алла Купріянова, Євген Лєнков. ІІ сектор Прибережна смуга — вул. Жужоми, вул. Можайського, Центр (вул. Хреща тик, О.Дашковича до вул. Смілянської), вул. Благовісна, Ільїна, Котовського до вул. Одеської. Відповідальні: Наталія Гавріше ва, Ігор Кіта. ІІІ сектор ПівденноЗахідний район (разом з кладовищами) Відповідальні: Тетяна Лиска, Володимир Скляр. ІV сектор Митниця, Центр (бульвар Шевчен ка, вул. Смілянська, вул. Благовісна, вул. Ільїна, вул. ДобровольськогоВа тутіна. Відповідальні: Галина Іващенко,

ìГарячіî телефони департаментів Департамент бюджетної політики ............................................... 36'02'82 Департамент економічної політики та розвитку ...................... 32'02'98 Департамент муніципальної інспекції ........................................ 45'64'41 Департамент екології та безпеки населення ........................... 65'11'92 Департамент житлово'комунального комплексу ..................... 36'01'75 Департамент освіти та гуманітарної політики .......................... 37'33'86 Департамент охорони здоровя та соціальної політики ........... 37'24'56 Департамент архітектури, будівництва та землеустрою ......... 45'02'89 Департамент забезпечення діяльності виконавчого комітету ................................................ 45'31'02

Руслан Регурецький. V сектор Переважна частина — приватний сектор, вул. Пастерівська, Громова, Р.Люксембург, Енгельса, проспект Хіміків Відповідальні: Анастасія Кли менко, Володимир Волинець. VІ сектор Переважно промислова зона, садо вогородні кооперативи (вул. Ватутіна, проспект Хіміків, вул. Пацаєва, вул. Чигиринська) Відповідальні: Таміла Лепьошк іна, Марина Мовчан, Олег Суховій. Повноваження інспектора стосуватимуться таких сфер: а) екологія. Інспектори відстежува тимуть екологічні порушення. Наприк лад, спалювання листя у приватному секторі, складування сміття на газонах і узбіччях доріг, несвоєчасне вивезен ня сміття від контейнерних майдан чиків, благоустрій довкола об'єктів торгівлі, відсутність сміттєвих урн тощо. Інспектор матиме право складати про токол про порушення, який розгляда тиме адмінкомісія при міськвиконкомі. На порушника накладатиметься штраф, розмір його коливатиметься від 17 до 51 грн. (для громадян) та від 51 до 119 грн. (для підприємств і органі зацій); б) торгівля. У сфері торгівлі інспек тори матимуть право перевірити дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі і дозвіл на торгівлю. Якщо його не буде, ви дається припис на усунення порушен ня чи демонтаж незаконного об'єкта. За попередніми даними, незаконних генделиків у Черкасах більше 50, а кіосків — понад 100. Всі їх планують демонтувати за допомогою муніципаль ної інспекції;

в) розміщення незаконної реклами. Інспекція відслідковуватиме незаконну рекламу: бігборди, сітілайти, зовніш ню рекламу на будинках тощо. Якщо дозволів під час перевірки власник не надасть, об'єкт буде демонтовано. Директор департаменту му ніципальної інспекції: Рибченко Олександр Володимирович.

Один із новоутворених відділів сприятиме утворенню ОСББ У місті на сьогодні уже функціо нує 60 ОСББ, лише за останній рік утворилось 18 нових. Більш активно процес утворення об'єднань співвласників багатоквартирних бу динків у Черкасах розпочався кілька років тому з появою спеціаліста в уп равлінні ЖКГ, який проводив роз'яс нювальну роботу та надавав необхі дну допомогу із цього питання. Те пер же народився цілий відділ спри яння утворенню ОСББ, головне зав дання якого охопити більшу кількість жителів міста, надавати більш ґрун товну допомогу у створенні об'єднань співвласників будинків. Зокрема, відділ проводитиме се мінари та навчання для голів ОСББ, надаватиме всебічну правову допо могу з питань утворення об'єднань, допомагатиме в організації і прове денні установчих зборів, надаватиме допомогу в розрахунках кошторису витрат на утримання будинку чи у процесі передачі житлового фонду від попереднього власника на ба ланс ОСББ. Міська влада очікує, що в резуль таті проведеної роботи у місті не про

У планах міської влади — пере творити Черкаси на туристичний центр України. Адже окрім чудових парків, скверів та інших місць відпо чинку, Дніпро є візитною карткою міста. Таке вигідне розташування Черкас обов'язково потрібно викори стовувати для розвитку туристичної привабливості регіону. Саме тому у міськвиконкомі з'явився підрозділ, якого до цього часу взагалі не існува ло, — Управління культури та туриз му. Досягнення поставленої мети може відбутися лише за рахунок при ватної ініціативи, однак саме міська влада має стати рушійної силою і ство рити сприятливі умови для розвитку туристичного бізнесу. Новоутворений підрозділ плану ватиме та реалізовуватиме заходи, спрямовані на удосконалення ринко вої інфраструктури туризму, розвит ку ринкових відносин у цій галузі та конкуренції. Крім того, різноманітні фестивалі та виставки, ініційовані мерією, мають сприяти розвитку ту ризму у Черкасах. Нині вже розроб ляється екскурсійний маршрут по Черкасах.

Створили контрольно' ревізійний відділ Місцевий фінансовий орган над ілений функціями контролю і ревізії Бюджетним Кодексом, він має здійснювати контроль на будьякому етапі бюджетування: при плануванні, виконанні чи звіті. Фінансове управ ління міськвиконкому і раніше здійснювало перевірки міських уста нов, організацій, але проводила їх та сама особа, котра займалась бюд жетними запитами, фінансуванням, звітуванням тощо. Тому охопити пе ревірками значну кількість суб'єктів і здійснити їх ґрунтовно не вистачало часу. Тепер же при департаменті бюд жетної політики створено конт рольноревізійний відділ, виключна функція якого — проведення пере вірок та ревізій. Працівники відділу пе ревірятимуть бюджетні установи і ко мунальні підприємства, щоб кожна копійка використовувалась за при значенням. Контрольноревізійний відділ цьо го року планує охопити перевірками не менше половини бюджетних ус танов та підприємств. При цьому по переджати попередньо про запла новану перевірку нікого не будуть. Такі дії допоможуть оптимізувати ви датки бюджетних установ і, звісно, поповнять міський бюджет.


Ресурси

звіт мера

17

У Черкасах зросли надходження до міського бюджету

рік знову доводиться спрямувати 50 мільйонів гривень власних доходів міста на зарплату бюджетників.

Іще 9 мільйонів гривень віддали державі

ЩО ЗРОБЛЕНО

Мінфін розраховує контрольні по казники доходів та видатків таким чином, що чим краще поповнюється міський бюджет, то більше місто має віддати державі. Так, 2008 року з бюджету міста було вилучено на ко ристь держави 9,1 мільйона гривень. І щодня перераховували кошти до держбюджету відповідно до норма тивів, навіть незважаючи на те, що заплановані доходи за результата ми року були невиконані на 9,5 млн. грн. Виходить, місто, поперше, дотує державу на виплату зарплати бюд жетникам, а подруге, просто віддає частину зароблених коштів.

Боремось із зарплатами "в конвертах" Робоча група із детінізації зарп лат сформувала базу даних під приємств міста і провела їх розподіл за "групами ризику". Всього до бази даних занесено 6600 суб'єктів госпо дарської діяльності; до "групи ризи ку" віднесено 5146 підприємств, де середньомісячна заробітна плата працівників менше 1500 грн., що на водить на думку про можливість вип лати заробітної плати "в конвертах". Коли роботодавець виплачує за робітну плату "в конверті", він обма нює громаду двічі. Поперше, зани жує платежі до Пенсійного фонду за кожного свого працівника, через що цей працівник отримуватиме в май бутньому несправедливо занижену пенсію. Подруге, бюджет міста не добирає податку на доходи фізичних осіб, у результаті громаді не виста чає коштів на повноцінний благо устрій, утримання закладів освіти, охорони здоров'я тощо. За період діяльності робочої гру пи із "групи ризику" виключено 54 підприємства. Нараховано 29 тисяч гривень штрафних санкцій, легалізо вано 1 мільйон 700 тисяч гривень зарплат.

Уряд не виконує зобов'язань щодо забезпечення фінансуванням на придбання тролейбусів, пільгові перевезення та будівництво житла Організовуємо земельні аукціони У 2008 році було виставлено на аукціон 7 земельних ділянок міста Черкаси. Дві великі ділянки, розта

Аналіз надходжень коштів від відчужен' ня майна по окремих містах України

Динаміка надходжень до бюджету плати за оренду комунального майна

шовані на вулиці М.Батицького, про понувались під будівництво багато поверхових житлових будинків. Але заявок на участь у цьому аукціоні не надійшло, в результаті чого він не відбувся. Однак відбулися два аукціони, на яких продано 3 земельні ділянки під індивідуальну забудову в мікрорайоні "Яблуневий". Загалом продаж землі з аукціонів приніс міському бюджету торік додатково 337 тисяч гривень.

Змінюємо підходи до здачі в оренду майна та землі

Заступник міського голови Сергій Гура: — Цього року ми завершимо роботи з розробки генерального плану міста. Передбачається, що у квітні до Черкас приїдуть представники київського інституту "Діпро$місто", які займалися розробкою генплану. Вони мають презентувати його громаді міста і депутатам міської ради. Після обговорення з громадою міста та депутатськими фракціями і група$ ми генплан буде затверджено на сесії міської ради. Згідно із Програмою соціально$економічного роз$ витку міста, ми плануємо запровадити міські стандарти комфорту житла, що будується в місті. Зокрема, роз$ робити та запровадити для забудовників житла мінімальні обов'язкові вимоги щодо звуко$ і тепло$ ізоляції, висоти стель, забезпеченості паркінгами, дитячими та спортивними май$ данчиками, благоустрою території тощо; розробити та затвердити міські стандар$ ти малих архітектурних форм. На часі розробка та затвердження нового порядку розміщення зовнішньої реклами і вивісок у місті, а також буде проведено конкурси на кращі дизайн$проек$ ти реконструкції площі Леніна та бул. Шевченка.

Переглянули ставки орендної пла ти за землю та оренду комунально го майна, запровадили механізми контролю за сплатою до бюджету орендної плати за землю та кому нальне майно, переглянули більше половини експертних оцінок вартості комунального майна, яке передане в оренду суб'єктам господарювання. Такі дії дали свої результати: надход ження до бюджету від оренди землі за 2008 рік проти надходжень 2007 року зросли більш ніж на 20 млн. грн., або в 2,2 раза, від оренди майна — на 5,5 млн. грн., або в 1,9 раза. 2008го в результаті проведених конкурсів уклали 120 договорів оренди майна, тобто уже більше 14% угод укладено на конкурсних засадах. Більш ніж на 18 мільйонів гривень поповнився міський бюджет завдяки продажу майна, що знаходиться у комунальній власності.

Майже 40 мільйонів гривень довелось заплатити за державу На виконання делегованих повно важень, а саме на забезпечення ме диків, освітян, працівників галузі куль тури, спорту заробітною платнею у 2008 році було виділено за рахунок власних доходів міського бюджету 38 мільйонів гривень. Саме таку суму мала б надати держава на виконан ня її власних зобов'язань. А місто могло б витратити ці кошти, наприк лад, на ремонт доріг, житлових бу динків чи благоустрій. За ці кошти, для порівняння, можна було провес ти роботи із реконструкції 8 подібних вулиць Гагаріна, які ми провели ми нулого року. При формуванні бюджету на 2009

Для поповнення парку міського електротранспорту із державного та міського бюджетів мають виділятись рівнозначні суми, тобто придбання тро лейбусів відбувається на умовах співфінансування. Минулого року із передбачених в державному бюджеті коштів субвенції на ці цілі в сумі 2,7 млн. грн. надійшло лише 283,5 тис. грн. В результаті при ціні тролейбуса більше 1 мільйона гривень місто не змогло придбати жодного тролейбуса. Кош ти, які держава перерахувала в недо статній кількості, довелось їй же і по вернути. Щороку держава не виконує своїх зобов'язань щодо забезпечення суб венцією компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському транспорті. У 2008 році навіть на перевезення електротранспортом Уряд недодав 2,2 млн. грн., і в результаті витрати КП "Черкасиелектротранс" за листопад грудень не відшкодовані, хоча пільго вики у тролейбусах користувалися своїм правом безкоштовного проїзду. Цього року в державному бюджеті не забезпечено навіть мінімальну потре бу в пільгових перевезеннях на міських маршрутах майже на 10 млн. грн. У 2006 році розпочато будівницт во житла для військовослужбовців по вул. Якубовського,17. загальна вартість будівництва складає більше 11 мільйонів гривень. На сьогодні профінансовано із бюджетів двох рівнів лише половину вартості робіт. Через недофінансування субвенції з державного бюджету утворилась кре диторська заборгованість на цьому об'єкті в сумі 548,5 тис. грн. І водно час цього року держава взагалі не передбачає кошти на будівництво житла для військовослужбовців, що може призвести до призупинення бу дівництва житлового будинку.

Заступник міського голови Андрій Савчук: — Незважаючи на надзвичайну за останні роки навантаженість місцевих бюджетів, міський бюджет Черкас протягом 2008 року виконувався на досить високому рівні. Завдяки наполегливій праці по мобі$ лізації дохідної частини бюджету, минулого року він був не лише бюджетом споживання, але й бюджетом розвитку. Особлива увага приділялась ефективно$ му використанню землі та комунального майна міста. Нам удалось у середньому вдвічі збільшити надход$ ження від оренди землі та майна. Хоча наприкінці року виконання бюджету відбувалось уже в досить напружених умовах — наслідки фінансової кризи в першу чергу негативно позна$ чилися на надходженнях до бюджету.


18

Безкоштовна невідкладна допомога

звіт мера

Невідкладна медична допомога стала пріоритетною

ПЛАНУЄМОÖ Вдосконалимо систему отримання викликів "швидкої" Плануємо вдосконалити систе му прийняття викликів диспетче рами з метою надання кваліфіко ванішої допомоги та економії ре сурсів. Насамперед упровадимо опитувальник, який складатиметь ся із 10 пунктів, і завдяки якому дис петчер зможе визначити, чи вар то направляти за тією адресою санітарну бригаду і яку саме. За такою схемою працює і всім відо ма служба порятунку "911". На приклад, щороку в Черкасах більше 5000 викликів є безрезультатними. Якщо узагальнити, то виходить, що одна бригада "швидкої" працює аб солютно не надаючи допомоги, при цьому виїжджаючи на виклик, вит рачаючи час і пальне.

ЩО ЗРОБЛЕНО На чергування вийшли 8 нових карет "Швидкої допомоги" На початку року черкаський парк "швидких" поповнився 8 новими автомобілями, обладнаними за ос таннім словом техніки. Машини укомплектовані дефібриляторами, електрокардіографами, дихальною апаратурою, що дає змогу надати своєчасну медичну допомогу, зок рема провести реанімацію та інтен сивну терапію як дорослим, так і дітям безпосередньо у кареті "швидкої". Автомобілі обладнані також вакуумними шинами для іммобілізації потерпілих при пере ломах та вивихах. На всі автомобілі "Швидкої допо моги" встановили систему навігації, що дозволяє спостерігати за місцем знаходження та рухом автомобіля і контролювати його пробіг. Це в свою чергу дає можливість приско рити прибуття автомобіля на виклик, своєчасно надати медичну допомогу і навіть зекономити пальне. Час при

Встановимо у лікарні ìШвид' кої допомогиî томограф буття бригад на термінові виклики зменшився в середньому із 15 хви лин до 13. А економія пального скла ла до 300 л щомісяця, а це близько 3,5 тонни пального на рік.

Запровадили тром' болітичну терапію

тромболітичну терапію, і до того ж, допомога надається безкоштовно. 28 черкасців мали змогу отримати до помогу під час інфаркту міокарда зав дяки використанню препарату "Ме талізе", який має здатність розсмок тувати тромб. І не заплатили за це ні копійки, хоча вартість однієї ін’єкції близько 10 тисяч гривень.

Тромболітична програма дозволи ла зменшити кількість інфарктів та інсультів, а також знизити смертність від цих хвороб. Аналіз показує, що протягом ми нулого року рівень летальності у групі людей, яким вводили препа рат "Металізе", знизився у чотири рази.

Черкаси — одне із небагатьох міст країни, де в 2008 році запровадили

Встановлення томографа у лікарні “Швидкої медичної допомо ги” дасть можливість діагностувати пацієнтів у невідкладних станах, наприклад, одразу після аварії чи якогось нещасного випадку. Завдя ки цьому апарату можна обстежи ти усі внутрішні органи. За прогно зами, після впровадження цього томографа в дію смертність на до госпітальному і реанімаційному ета пах знизиться на 15%.

Створимо єдину систему невідкладної допомоги

Кількість викликів "швидкої" протягом року зменшилась

У 2009 році плануємо об'єдна ти лікарню “Швидкої медичної до помоги” і станцію “Швидкої допомо ги”. Завдяки такому кроку створимо одне функціональне територіальне об'єднання. Це дозволить удоскона лити систему невідкладної допомо ги, підвищити якість надання послуг та показники економії.

Існують дві основні причини, чому "швидка" торік рідше виїздила за викликами: поперше, диспетчери почали по телефону давати більш кваліфікова ну допомогу і вирізняти виклики, які не потрібують виїзду бригади; подруге, впровадили контроль за рухом автомобіля "Швидкої допо моги" завдяки системі навігації.

Продовжимо впровадження тромболітичної терапії

Сучасне обладнання встановили у лікарні швидкої медичної допомоги У листопаді у лікарні швидкої медичної допомоги встановили і почали використовувати сучасну мобільну рентгенсистему, яка дозволяє прово дити своєчасну діагностику судинних порушень голови. На сьогодні смертність від інсультів надто висока, тому ця апаратура важлива тим, що визначає усі показання ще до оперативного втручання. Раніше у місті подібного обладнання не було. Протягом двох місяців за допомогою рен тгенсистеми провели 25 оперативних втручань, із яких 3 — із церебровас кулярною патологією. Також у лікарні встановили фіброгастродуоденоскоп, завдяки якому стало можливим проводити операції та біопсію шлунка, дванадцятипалої кишки.

Оцінка зміни якості медичного обслуговування протягом 2008 року

Продовжуватимемо надавати безкоштовну медичну допомогу пацієнтам під час інфаркту міокар да. Для цього закупимо 30 доз "Металізе", 10 доз "Актелізе" та 60 "Фармакіназе". "Металізе" — єди ний препарат, який показаний при роботі “Швидкої допомоги”. "Актелі зе" та "Фармакіназе" пристосовані для введення пацієнту в лікарняних умовах, оскільки потребують додат кового контролю за пацієнтом.

Директор департаменту охорони здоров'я та соціальної політики Олег Стадник: — Галузь медицини в цілому потребує ве$ личезних вкладень, але охопити всі потре$ би протягом невеликого проміжку часу немає можливості, тому на 2008 рік пріо$ ритетним ми визначили розвиток не$ відкладної медичної допомоги та полого$ вих будинків. Почали більш системно підходити до вир$ ішення проблем невідкладної допомоги, тому і створили торік лікарню “Швидкої ме$ дичної допомоги”. Цього року, сподіваюсь, об'єднаємо лікарню і станцію “Швидкої допомоги”. Ми оновили парк "швидких допомог", що дозволить не повертатися до цього питан$ ня ще пару років. Нагадаю, що останній раз кількість "швидких" поповнювалась у 2003 році. Торік і цього року значну увагу приділяємо забезпеченню новітнім діагностичним об$ ладнанням лікарні “Швидкої допомоги”. І головне — у нас з'явилась можливість допомогти людям під час інфаркту міокар$ да. Результати говорять самі за себе: смертність у цій групі хворих знизилася у чотири рази. Тромболітичну допомогу ми надаватимемо і надалі.


Охорона здоров'я

мера звіт мера

19

Приділяємо увагу медичній допомозі вагітним, новонародженим і соціально незахищеним ЩО ЗРОБИЛИ Cтворено нові сенсорні кімнати для дітей з порушеною опорно'руховою системою У місті відкрили дві нові "сенсорні кімнати" для дітей з порушеною опор норуховою системою, дітейінвалідів та хворих на ДЦП: одна на базі Чер каського Центру реабілітації для дітей з особливими потребами, друга — в Соснівському територіальному центрі. Раніше у місті працювала лише така одна "кімната" — у місько му реабілітаційнооздоровчому центрі "Астра". І дітиінваліди могли отримати лікування лише там. Тепер для зручності дітей з порушеною опорноруховою системою три "сен сорні кімнати" працюють у різних районах міста. "Сенсорна кімната" — це високо якісне оточення, яке складається з безлічі спеціальних ефектів, світло вих трубок, фіброоптичних волокон,

що мерехтять, басейнів, генераторів запахів, спеціальної музики, водяних віброзвукових ліжок, різних світлових, звукових і тактильних настінних па нелей. Уся специфіка лікування по лягає в тому, що, наприклад, у "сухо му басейні", який наповнений ма ленькими пластиковими кульками, дитина грається, перебирає ці куль ки хворими ручками. Це розвиває як опорнорухому систему, так і пози тивно діє на емоційному рівні. Пере бування в "сенсорній кімнаті" сприяє покращенню емоційного стану дити ни, знижує агресивність, знімає не рвове збудження, нормалізує сон. "Сенсорна кімната" також викорис товується для стимуляції різних функцій організму (слуху, зору, нюху, рухових функцій, мовлення) у дітей із

Для відстеження жіночого здоров'я встановили маммограф У поліклініці "Фотоприладу" та у міській поліклініці № 5 установили су часні маммографи для діагностики он кологічних процесів у молочній залозі у жінок. Працює він безкоштовно, аби кожна жінка могла пройти огляд. Он копроцеси у молочних залозах зай мають третє місце з розповсюдження серед ракових хвороб, тому раннє їх виявлення допомагає врятувати жінку і продовжити тривалість життя. Саме тому в поліклініках не просто встановили обладнання для разового проходження онкоогляду, а облашто вуються два повноцінні маммологічні ка бінети для охоплення діагностикою усіх жінок міста Черкаси. Тут працюватимуть спеціалісти, вестиметься облік даних жінок, архів результатів обстежень кожної пацієнтки. У поліклініці "Фотоприладу" (вул. Б.Вишневецького, 59) мамологічний кабінет розміщено в к. 512, тел. для довідок 378246. У поліклініці № 5 (вул. 30річчя Перемоги, 20) маммологічний кабінет розміщено на 7му поверсі, тел. для довідок 663725.

Створили програму обліку стану здоров'я новонароджених У дитячій лікарні створили та впровадили комп'ютерну моніторингову програму обліку стану здоров'я новонароджених та дітей першого року жит тя. Для цього був створенний електронний облік даних про всіх дітей. Це своєрідний паспорт на дитину в перший рік її життя. До паспорту вносять інформацію про стан здоров'я дитини, усі проведені щеплення, можливі алергічні реакції та інше. Ця програма дозволяє більш ефективно спостеріга ти за малюком, адекватно реагувати на зміну його стану і, звісно, ж основна задача — знизити показники дитячої смертності.

Оцінка зміни якості медичного обслуговування протягом 2008 року

ДЦП, психічними порушеннями. Сучасний томограф уже рік пра цює у Першій міській лікарні Торік у Першій міській лікарні зап рацював на повну потужність комп' ютерний томограф, один з найкра щих в Україні. Променеве наванта ження на пацієнта під його дією мінімальне за рахунок незначного часу сканування. Завдяки встановлен ню цього томографа стало можли вим діагностувати захворювання на ранніх стадіях. Томограф дозволяє ви конувати спеціальні обстеження май же без втручань ззовні, він видає об'ємні зображення, і є можливість одержувати кольорові зображення з широким спектром відтінків. Томог раф допомагає своєчасно діагносту вати патологічні процеси в організмі людини, що попереджує їх розвиток, а значить, у перспективі — подовжує тривалість життя. У «сухому басейні» дитина розвиває опорнорухову систе му та емоційно відпочиває, граючись кульками

Придбали обладнання для недоношених дітей

Минулого року це обладнання допомогло врятувати більше ста немовлят, які народились недоношеними, вагою від 500 г У пологових будинках міста — № 1 та № 2 — встановили обладнан ня для рятування і виходжування но вонароджених і недоношених дітей вагою від 500 грамів та віком від 22 тижнів. Воно забезпечує недоно шеній дитині умови, наближені до утроби матері. У комплекті облад нання, окрім кювеза, є також пуль соксіметр для визначення насичення крові дитини киснем, апарат штуч ної вентиляції легень, відкриті реані маційні системи, електронні дозато ри лікарських препаратів, фотомет

ричні лампи для боротьби із жовтяни цею. Це устаткування унікальне. За його допомогою можна визначити, яка кількість кисню у крові немовля ти. Якщо раніше необхідно було бра ти кров за допомогою фізичного втручання, то тепер для цього про сто необхідно покласти на тіло ди тини датчик у вигляді невеличкого ґудзика, і вся інформація з'явиться на моніторах. Однією з новинок об ладнання є електрорегулятор до зованої подачі ліків для немовлят. Він

ПЛАНУЄМОÖ Закупимо сучасне обладнан' ня для дитячої стоматологіч' ної поліклініки У шести кабінетах дитячої сто матологічної поліклініки встановимо сучасне обладнання для лікування зубів. Таких установок плануємо закупити 6 штук. Ці стоматологічні установки потрібні не лише для які сного лікування зубів, але й для того, аби зменшити у дітей психологічний страх перед зубними лікарнями. Також плануємо облаштувати пе ресувний стоматологічний кабінет. Ви користовувати його будемо у школах, де досі застаріле стоматологічне облад нання. Виїжджатимемо безпосередньо до дітей і лікуватимемо їх.

У Черкасах з'явиться хоспіс Цього року плануємо створити повноцінний хоспіс на території Черкас. Для цього реконструюємо

один із корпусів міської лікарні № 2 і розмістимо там 10 ліжок хоспісу. Про тягом трьох років плануємо створити усі умови, аби забезпечити кожну невиліковно хвору людину не тільки

дозволяє подавати необхідну дозу ліків, які вимірюються у міліграмах, залежно від стану дитини і її життє вих показників. Усе це відбувається в автоматичному режимі. Крім того, реанімаційні столи дозволяють відтворювати внутрішньоутробні умови за лічені секунди і обігріва ють дитину до її нормальної темпе ратури. Торік у пологових будинках міста народилось 117 недоношених дітей, завдяки новому обладнанню вдало ся врятувати 109 немовлят. професійною допомогою в ліку ванні симптомів хвороби, кваліфіко ваною сестринською допомогою, але й надаватимемо психологічну й духовну підтримку хворим, їхнім родичам і близьким.

Директор департаменту охорони здоров'я та соціальної політики Олег Стадник: — Життя жінки і дитини — це другий основний пріоритет роботи медичної галузі. За здоров'ям потрібно починати слідкувати від народження, тому ми і запровадили електронний паспорт малюків, аби вберегти їх у перший рік життя. У пологовому бу$ динку встановили обладнання для недоношених дітей. Для діагностики жінок уже встановили один маммограф, наступного року купимо іще один. Ми хочемо охопити діагностикою всіх жінок міста, щоб мати можливість на ранніх стадіях виявляти онко$ захворювання. Не забуваємо ми і про тих, хто потребує особливої уваги з боку медиків. Для діток із ДЦП закупили і обладнали дві "сенсорні" кімнати, щоб вони проходили там реаб$ ілітацію. Це — черговий крок міської влади до задоволення потреб тих жителів міста, які частково обмежені в своїх діях. У 2009 році розпочнемо впроваджувати програму паліативної допомоги, а саме: реконструюємо терапевтичне відділення Другої міської лікарні для обладнання там хоспісу для невиліковно хворих. Ми повинні допомогти цим людям і їхнім рідним у найтяжчі для них часи.


20

Фотосвітлини

звіт мера

Черкаси: святкові, фестивальні та музичні

Біля Черкаського міськвиконкому запрацював сучасний фонтан, оснащений яскравою підсвіткою. Також довкола було встановлено лавочки і облаштовано тротуари.

Популярна українська співачка Гайтана (на фото зни$ зу) та гурт “Друга ріка” (фото вгорі) із задоволенням виступили для черкасців і гостей міста на Співочих вечорах в Ювілейному парку обласного центру, пода$ рувавши шквал позитивних емоцій і радості.

Міський фестиваль кам'яних фігур "Живий камінь" проходив торік із 20 червня по 5 липня в обласному центрі. Свої роботи продемонстрували 12 скульпторів з різних куточків України. До речі, кам'яні витвори в образах персонажів "Енеїди" Івана Котляревського митці втілювали на очах глядачів. Для охочих навіть організовували майстер$класи.

Долина троянд стала справжньою окрасою обласного центру, де приємно відпочити і провести дозвілля горо$ дянам і гостям нашого міста. Суттєвої реконструкції зазнала довколишня територія: було відновлено фонтани, встановлено лавочки, упорядковано клумби і висаджено декоративні зелені насадження. Для охочих помилу$ ватися краєвидами Дніпра облаштовано глядацький майданчик.

Жителям Черкас сподобалася ініціатива міської влади, яка відкрила в центрі міста I Фестиваль льодових фігур "Крижталь". Центральний дитячий парк, де розмістилося близько півсотні льодових фігур, став попу$ лярним місцем відпочинку городян. Загалом фестиваль відвідали понад 25 тисяч черкасців та гостей міста.

Замовник: газета “Місто”. Друк: ПП Руденко. Замовлення: № 48. Тираж: 10 000 екз. Відповідальний за випуск: відділ комунікацій та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Черкаської міської ради.

Zvit Sergiya Odaricha 2008  

Sрсоrіchniji zvіt mіskоgо gоlоvi za 2008 rіk