Page 1

โครงการออกแบบ การใชช้ททุนทาววัฒนธรรมเพพพื่อการออกแบบพวัฒนาตราสวัญลวักษณณ์และรรู ปลวักษณณ์บรรจทุภณ วั ฑณ์ สสิ นคช้าประเภทสมทุนไพรสสาหรวับกลทุลมวสิสาหกสิจชทุมชนพพพนททพื่กลทุลมจวังหววัดภาคกลาง (จวังหววัดลพบทุรท) Applying the cultural capital context to design and deveiop branding and packaging appeal to herbal productsof the commonity enterprise in the central region ( Lopburi )

รวัชฏะ จสิตจารทุ 5621301141

ศสิลปนสิพลธณ์นพ ท เปป็ นสล วนหนนพื่ งของวสิชา ARTD3302 ออกแบบกราฟสิ กสสาหรวับบรรจทุภณ วั ฑณ์ สาขาวสิชาศสิลปกรรม ภาควสิชามนทุษยศาสตรณ์ คณะมนทุษยศาสตรณ์ และสวังคมศาสตรณ์ มหาวสิทยาลวัยราชภวัฎจวันทรเกษม จั ภาษณณ์เชงวิ ลลึกของกลรุม โดยททผ ที่ ผ ผู้ววิจจัยได ผู้สรรุปเปป็ นข ผู้อมผลผลการสม ลุ่ ววิสาหกวิจชรุมชนททม ที่ ก ท ารผลวิตผลวิตภจัณฑณ์เพพอ ที่ สรุขภาพและความงาม ททผ ที่ าลุ่ น เกณฑณ์การคจัดเลพอกและสมจัครใจเข ผู้ารลุ่วมโครงการววิจจัย เปป็ นข ผู้อมผลสรรุป สภาพปจั จจรุบจัน ปจั ญหาและความต ผู้องการความรลุ่วมมพอรจับการพจัฒนา เพพอ ที่


ผู้ นข ผู้อมผลจรวิงทางการออกแบบการพวิมพณ์ (Printing Design) นน าไปใชเปป็ จั ลจักษณณ์ (Corporate Identity และแนวทางการสร ผู้างสรรคณ์ตราสญ Design )และรผปลจักษณณ์บรรจรุภณ จั ฑณ์ ( Package Structural Design) รวม 1 รายดจังนทค นี้ อ พ ช ผผป 1.ชอ ผู้ ระกอบการ กลลม ลุ่ หจก. ทอปเฮรฮ บ ร์ ลพบลร ร อนาเภอ เมพอง จนานวน 1 ราย จั ภาษณณ์เชงวิ ลลึกเกทย ตารางทรช 4.5 ข ผู้อมผลสรรุปผลการสม ที่ วกจับผผ ผู้ประกอบการ และผลวิตภจัณฑณ์ของกลรุม ลุ่ หจก. ทอปเฮรวิ บ ณ์ ลพบรุรท ช -สกลลผผ ผู้ ชอ 1.นาย พจัชรพงศ ณ์ ปจั ญญาครุณานนทณ์ อายรุ ประกอบการ 40 ปท วจันททที่ 22-10-2559 ทรอ ช ยผลุ่ 130/12 หมผท ลุ่ ทที่ 9 ตนาบลเขาพระงาม อนาเภอ เมพอง จจังหวจัดลพบรุรท รหจัสไปรษณทย ณ์ 15160 จั ทณ์มอ หมายเลข โทรศพ พ ถพอ 0942416705 ศ และ โทรศพทร์ โทรสาร E-mail http://www.toplopburi.com/ /Website ตตาแหนลุ่งทรต ช งศตั้ ตนาแหนลุ่งททต ที่ งจั นี้ URL: https://goo.gl/R7IHVz พวิกด จั แผนทรช แผนททบ ที่ น GoogleMap 14.897639, 100.602730 ผลฮตภ ศณฑร์ สบผท ลุ่ ม ทที่ ผ ท งถลุ่านไม ผู้ไผลุ่เปป็ นสวลุ่ นผสมรลุ่วมกจับ ปศจจลบ ศน สมรุนไพรสดตลุ่างๆชวลุ่ ยบนารรุงผวิวและปกปผู้ องเซ ราไมดณ์ของผวิวซงลึที่ เปป็ นไขมจันททรที่ าลุ่ งกายสร ผู้าง จั นี้ บนสรุดปผู้ องกจัน ขลึน นี้ เองทนาหน ผู้าททเที่ คลพอบผวิวชน ท ความชรุม ลุ่ ชน พนี้ เปป็ นสาเหตรุของ ไมลุ่ให ผู้ผวิวสผญเสย ผวิวแห ผู้งกร ผู้าน ตจัวผงถลุ่านไม ผู้ไผลุ่เปป็ นผงถลุ่านททที่ ได ผู้มาจากการนน าถลุ่านไม ผู้ไผลุ่แท ผู้ททผ ที่ าลุ่ นการเผา ททที่ 1,000 องศา เพพอ ที่ ให ผู้ได ผู้ผงถลุ่านบรวิสท รุ ธณ์ซงลึที่ จะมทคณ รุ สมบจัตส วิ ามารถปลลุ่อยประจรุไฟฟผู้ า ขจัวนี้ ลบเพพอ ที่ ให ผู้ผวิวสามารถรจับออกซเวิ จนได ผู้ดท ขลึน นี้ ทจังนี้ ยจังเปป็ นการขจจัดไขมจันสวลุ่ นเกวิน ซงลึที่ ตจัว พที่ มสภาพ ผงถลุ่านจะชวลุ่ ยขจจัดเซลลณ์ผววิ ททเที่ สอ และแห ผู้งกร ผู้านออกอยลุ่างอลุ่อนโยน และ


เปป็ นการกระตรุ ผู้นการไหลเวทยนของโลหวิตให ผู้ดท ขลึน นี้ รวมกจับการได ผู้รจับออกซเวิ จนเข ผู้ามามากขลึน นี้ เปป็ นการกระตรุ ผู้นการสร ผู้างเซลลณ์ผววิ ใหมลุ่ทท ทที่ ทที่ อลุ่อนโยน สดใส และเนทยนนรุลุ่ม ลดรวิวนี้ รอย ตลุ่างๆ ได ผู้เปป็ นอยลุ่างดท, ชวลุ่ ยขจจัดสงวิที่ สกปรก จั นี้ ผวิว และ มทมอยสเณ์ จอไร และสารตกค ผู้างใต ผู้ชน จั ผจัสถลึงความ เซอรณ์ธรรมชาตวิ สะอาดลนนี้าลลึก สม เนทยนนรุลุ่มได ผู้เพทยงครจังนี้ แรกททใที่ ช ผู้ ฮ คผู้า ขผู้อมผลการตลาดของสน 1.สบผส ลุ่ มรุนไพร สผตรผงถลุ่านไม ผู้ไผลุ่ เผาผลุ่านความร ผู้อน 1000 องศา ท ส ราคาขายปลทก 35 บาท /65 กรจัม./ ขายสงลุ่ /สวลุ่ นลด 25 บาท เซลเซย ไมลุ่รวมคลุ่าสงลุ่ ไปรษณทย ณ์ การผลฮตและการจ ศดจตาหนลุ่ายปศจจลบ ศน 1. สบผส ลุ่ มรุนไพรก ผู้อนทรุกสผตรมทการคจัดสรรวจัตถรุดบ วิ อยลุ่างพวิถพ ท ถ วิ จัน ผู้ เพพอ ที่ ให ผู้ได ผู้มาซงลึที่ วจัตถรุดบ วิ ททม ที่ ค ท ณ รุ ภาพและสมรุนไพรททใที่ ชจะเปป็ นสมรุนไพรสด วิ ค ผู้าหลจัก มทรป ผู้ าศผนยณ์กลาง เมพอ ที่ เปป็ นสน ผ แบบเดทยวคพอแบบก ผู้อนทรงกลมเสนผลุ่ ผู้ นผลวิตภจัณฑณ์สนาหรจับความสวย 5.5 เซนตวิเมตร ยาว ประมาณ 7 ใชเปป็ ความงาม จจัดจนาหนลุ่ายในราคาสงลุ่ ตามสงจัที่ จากกรรุงเทพฯหรพอจากลผกค ผู้า จั ผจัสถลึงได ผู้เพทยงครจังนี้ แรกททใที่ ช ผู้ โดยปราศจาก 2. เนพอ นี้ สบผล ลุ่ ะเอทยดเนทยนนรุลุ่มสม สารเคมทอน จั ตรายและสารกจันบผดไมลุ่แตลุ่งกลวิงที่ สงจั เคราะหณ์ ให ผู้ผลลจัพธณ์เปป็ นททที่ นลุ่าพอใจเพทยงแรกททใที่ ช ผู้ วิ ค ผู้าสมรุนไพรเพพอ สวลุ่ นสน ที่ สรุขภาพอพน ที่ ๆ ผลวิตปรวิมาณน ผู้อยหรพอตาม ฤดผกาลททม ที่ วท จัตถรุดบ วิ ในพพน นี้ ททที่ การวฮเคราะหร์จด ล อลุ่อนจลดแขข็ ง ตารางทรช 4.6 ข ผู้อมผลสรรุปผลการววิเคราะหณ์จด รุ อลุ่อนจรุดแขป็งของกลรุม ลุ่ หจก. ทอปเฮรวิ บ ณ์ ลพบรุรท จลดแขข็ ง ( Strengths) จลดอลุ่อน (Weaknesses) วิ ค ผู้าเปป็ นมวิตรกจับสงวิที่ แวดล ผู้อม 1. สน 2. ผผ ผู้ประกอบการสามารถเพวิม ที่ การผลวิตได ผู้งลุ่าย เพราะวจัตถรุดบ วิ หา งลุ่าย ลงทรุนตนาที่ วิ ค ผู้าของผผ ผู้ประกอบการเปป็ น 3. สน วิ ค ผู้า ททผ สน ที่ ลวิตด ผู้วยชาวบ ผู้าน วิ ค ผู้าหลจักสามารถแปรรผป 4. สน

วิ ค ผู้า 1. องคณ์กรและผลวิตภจัณฑณ์สน จั ลจักษณณ์ ไมลุ่มก ท ารออกแบบตราสญ และรผปลจักษณณ์บรรจรุภจัณฑณ์ทถ ทที่ ก ผ ต ผู้อง 2. ผผ ผู้ประกอบการยจังขาดความ รผ ผู้ ความเข ผู้าใจในการออกแบบตรา จั ลจักษณณ์และรผปลจักษณณ์บรรจรุ สญ


จลดแขข็ ง ( Strengths)

ท เปลทย ที่ นรผปงลุ่ายมทอายรุยน พ นาน เสย หายน ผู้อย 5.ผผ ผู้ประกอบการมทความมรุงลุ่ มจัน ที่ พร ผู้อมรจับการพจัฒนาความรผ ผู้ พจัฒนา องคณ์กรมทความพร ผู้อมในททด ที่ น วิ สงวิที่ กลุ่อสร ผู้างและการลงทรุนทางวจัตถรุดบ วิ

โอกาส (Opportunities)

วิ ค ผู้าททแ 1. ผลวิตภจัณฑณ์สน ที่ ปรรผปจาก วิ ค ผู้าททส ถลุ่านไม ผู้ไผลุ่ จจัดเปป็ นสน ที่ ามารถ วิ ค ผู้าททใที่ ชประโยชนณ์ ผู้ แปรรผปเปป็ นสน อพน ที่ ๆโดยผลุ่านแนวควิดเศรษฐกวิจ สร ผู้างสรรคณ์ได ผู้หลากหลาย ได ผู้ราคา สผง มทต ผู้นทรุนตนาที่ 2. แนวโน ผู้มกระแสโลกและภาค รจัฐให ผู้ความสนาคจัญและให ผู้การ วิ ค ผู้า สนจั บสนรุนกวิจการ ผลวิตภจัณฑณ์สน และการบรวิการททเที่ ปป็ นมวิตรกจับสงวิที่ แวดล ผู้อม 3. วจัตถรุดบ วิ หลจักหาได ผู้งลุ่ายและใช ผู้ วจัตถรุดบ วิ สนารอง

จลดอลุ่อน (Weaknesses) ภจัณฑณ์ 3. 4.ขาดการโฆษณา จั พจันธณ์ รผปลจักษณณ์ไมลุ่ทจัน ประชาสม สมจัยและเปป็ นสากล

อลปสรรค ( Threats) 1. สภาพโรงเรพอนการผลวิตยจัง ไมลุ่ได ผู้รจับมาตรฐานรจับรองขจัน นี้ ต ผู้น (Mini GMP) 2. ผผ ผู้ประกอบการยจังไมลุ่ได ผู้ ดนาเนวินการจดทะเบทยน เครพอ ที่ งหมายการค ผู้า และลง ทะเบทยนจดแจ ผู้งเปป็ นผลวิตภจัณฑณ์ วิ ค ผู้าสมรุนไพรเพพอ สน ที่ สรุขภาพหรพอ ความงาม ลุ่ งทางการตลาดถลุ่านอจัด 3.ชอ วิ ค ผู้าแปรรผปททเที่ กทย แทลุ่งและสน ที่ วข ผู้อง ยจังจนากจัดอยผใลุ่ นวงแคบ

ความคาดหว ศงภาพอนาคตขององคร์กร ผลฮตภ ศณฑร์และการ บรฮการ จั ลจักษณณ์และรผปลจักษณณ์ ผผ ผู้ประกอบการต ผู้องการให ผู้ชวลุ่ ยพจัฒนาตราสญ ผลวิตภจัณฑณ์ ให ผู้แนวควิดแนวทางททส ที่ อดคล ผู้องกจับตามความต ผู้องการของผผ ผู้ พนี้ ในท ผู้องตลาด และมทรป พที่ ถพอ จดจนาได ผู้งลุ่าย อาจ ซอ ผ แบบททน ที่ ลุ่าสนใจ นลุ่าเชอ พที่ สารถลึงอจัตลจักษณณ์หรพอเอกลจักษณณ์ทางวจัฒนธรรมของท ผู้องถวิน สอ ที่ หรพอ พที่ มโยงกจับนโยบายการทลุ่องเททย เชอ ที่ วเชงวิ วจัฒนธรรมของจจังหวจัดลพบรุรท ตผู้องการออกแบบพ ศฒนาผลฮตภ ศณฑร์และบรรจลภ ศณฑร์ พที่ ถลึงวจัฒนธรรมของ 1. ต ผู้องการพจัฒนารผปแบบผลวิตภจัณฑณ์ให ผู้สอ ท ผู้องถวิน ที่ หรพอจจังหวจัดของตน จั ลจักษณณ์ ททจ 2. ต ผู้องการให ผู้มทตราสญ ที่ ดจนางลุ่ายมทมาตรฐานและใช ผู้ ในการจดทะเบทยนการค ผู้า


ลึ ษาข ผู้อมผลผลวิตภจัณฑณ์ ภาพทรช 4.12 ภาพแสดงการมทสวลุ่ นรลุ่วมในการศก เชงวิ ลลึก ระหวลุ่างนจั กววิจจัย ผผ ผู้ประกอบการ ณ ททท ที่ นาการกลรุม ลุ่ หจก. ทอปเฮรวิ บ ณ์ ลพบรุรท ททม ที่ า : รจัชฏะ จวิตจารรุ, 2559 ศ ษาเชงฮ ลศกเพชอ ต ศวอยลุ่างผลฮตภ ศณฑร์ทไรช ดผู้มอบใหผู้ผว ผ ผู้ จ ฮ ศยไปศก ช การออกแบบ ลึ ษาข ผู้อมผลเชงวิ ลลึกทาง ตารางทรช 4.7 ผลวิตภจัณฑณ์ศววิ จัตราททม ที่ อบให ผู้ศก กายภาพและครุณภาพ ลตาด ศ รายการ รายละเอรยด จตานวน หมายเ บทรช หตล 1 ตจัวอยลุ่าง สบผส ลุ่ มรุนไพร สผตรผง 1 ก ผู้อน ผลวิตภจัณฑณ์ ถลุ่านไม ผู้ไผลุ่ 2 ตจัวอยลุ่าง ผงถลุ่านไม ผู้ไผลุ่ 1 ถรุง ผลวิตภจัณฑณ์ ช คผู้นขผู้อมผล : Research ส.1 การสบ ผผป ผู้ ระกอบการ : ทอป เฮรวิ บ ณ์ ลพบรุรท ลุ่ สบผส ผผผ ผู้ ลฮตสมลนไพร ทอป เฮรวิ บ ณ์ หลายรผปแบบ เชน ลุ่ มรุรไพร สผตรถลุ่าน ไมลุ่ไผลุ่ สบผส ลุ่ มรุนไพร สผตรดวินสอพอง ผลฮตภ ศณฑร์ : สบผถ ลุ่ าลุ่ นไม ผู้ไผลุ่


สบผส ลุ่ มลนไพร ถลุ่านไมผู้ไผลุ่ สบผท ลุ่ ม ทที่ ผ ท งถลุ่านไม ผู้ไผลุ่เปป็ นสวลุ่ นผสมรลุ่วมกจับสมรุนไพรสดตลุ่างๆชวลุ่ ยบนารรุงผวิว และปกปผู้ องเซราไมดณ์ของผวิวซงลึที่ เปป็ นไขมจันททรที่ าลุ่ งกายสร ผู้างขลึน นี้ เองทนา จั นี้ บนสรุดปผู้ องกจันไมลุ่ให ผู้ผวิวสผญเสย ท ความชรุม ลุ่ ชน พนี้ เปป็ น หน ผู้าททเที่ คลพอบผวิวชน สาเหตรุของผวิวแห ผู้งกร ผู้าน ตจัวผงถลุ่านไม ผู้ไผลุ่เปป็ นผงถลุ่านททไที่ ด ผู้มาจากการนน า ถลุ่านไม ผู้ไผลุ่แท ผู้ททผ ที่ าลุ่ นการเผาททที่ 1,000 องศา เพพอ ที่ ให ผู้ได ผู้ผงถลุ่านบรวิสท รุ ธณ์ซงลึที่ จะมทคณ รุ สมบจัตส วิ ามารถปลลุ่อยประจรุไฟฟผู้ าขจัวนี้ ลบเพพอ ที่ ให ผู้ผวิวสามารถรจับ ออกซเวิ จนได ผู้ดทขน ลึนี้ ทจังนี้ ยจังเปป็ นการขจจัดไขมจันสวลุ่ นเกวิน ซงลึที่ ตจัวผงถลุ่านจะชวลุ่ ย พที่ มสภาพและแห ผู้งกร ผู้านออกอยลุ่างอลุ่อนโยน และ ขจจัดเซลลณ์ผววิ ททเที่ สอ เปป็ นการกระตรุ ผู้นการไหลเวทยนของโลหวิตให ผู้ดทขน ลึนี้ รวมกจับการได ผู้รจับ


ออกซเวิ จนเข ผู้ามามากขลึน นี้ เปป็ นการกระตรุ ผู้นการสร ผู้างเซลลณ์ผววิ ใหมลุ่ทท ทที่ อ ทที่ อ ลุ่ น โยน สดใส และเนทยนนรุลุ่ม ลดรวิวนี้ รอยตลุ่างๆ ได ผู้เปป็ นอยลุ่างดท, ชวลุ่ ยขจจัดสงวิที่ จั นี้ ผวิว และมทมอยสเณ์ จอไรเซอรณ์ธรรมชาตวิ สกปรกและสารตกค ผู้างใต ผู้ชน จั ผจัสถลึงความเนทยนนรุลุ่มได ผู้เพทยงครจังนี้ แรกททใที่ ช ผู้ สะอาดลนนี้าลลึก สม

ภาพสบผลุ่


สรรพคลณ : ผงถลุ่านไม ผู้ไผลุ่ขจจัดสงวิที่ สกปรกททฝ ที่ จั งลลึกให ผู้หลรุดออกเปลทย ที่ น ทนี้ น สววิ อนรุมล ผ อวิสระให ผู้เปป็ นออกซเวิ จนให ผู้กจับผวิวขจจัความมจันสวลุ่ นเกวินสววิ เสย


อรุดตจัน ผู้ าความสะอาดผวิวหน ผู้าและผวิวกายลผบไล ผู้ให ผู้ทจัวนี้ 1-2 นาทท วฮธใร ช ผู้ : ใชทน ผู้ างน ผู้อยวจันละ 1-2 ครจังนี้ หรพอบลุ่อยเทลุ่าททต แล ผู้วล ผู้างออกใชอยลุ่ ที่ ผู้องการ ลุ่ นประกอบ : ผงถลุ่านไม ผู้ไผลุ่ สว ราคา : 30 , 45 บาท วิ ค ผู้า และบรรจรุภณ จาการททต ที่ รวจสอบตราสน จั ฑณ์ทเทที่ ปป็ นของเดวิมปจั จจรุบจันพบวลุ่า รผปแบบของทรุกยทห ที่ ผู้อมทความคล ผู้ายคลลึงกจันเปป็ นอยลุ่างมาก ทจังนี้ รผปแบบการ วิ ค ผู้านจั น จจัดวางโดยรวม ส ท ขนาด และรวมไปถลึง อจัตลจักษณณ์ของสน นี้ ๆ ทนาให ผู้ วิ ใจในการเลพอกซอ พนี้ ได ผู้ยาก ผผ ผู้บรวิโภคตจัดสน

ส.2 การสรผู้างสรรคร์สมมลตฐ ฮ าน : Resume ศ จากแบบสรลปการสมภาษณร์ และการสตารวจขผู้อมผลเบชอ ช งตผู้นทางการ ศ ทรต ออกแบบ Mood & Feel อารมณร์และความรผส ผู้ ก ช อ ผู้ งการใหผู้ ออกแบบหรชอพ ศฒนา ความตผู้องการ แบบ

4

Upmarket(แพง x ตลาดบน) Conservative(เ x ชงฮ อนลร ศกษร์) Masculine(แนว ผผช ผู้ าย) Professional(แ ร ) บบมชออาชพ Modern(ใหมลุ่ ดผ ท ศนสม ศย) Serious(จรฮงจ ศง หน ศกแนลุ่น) Bold(แรง เขผู้ม แขข็ง)

3

2

1

0

1

2

3

4

x x x x x

ความตผู้องการ แบบ Economical(ถผ ก ประหย ศด) Colorful(หลาก ศ ร นสนล สส ก) Feminine(แนว ผผห ผู้ ญฮง) Personsble(งลุ่า ลุ่ นต ศว) ย สว Traditional(ตา มแบบอยลุ่าง) Playful(เรรยบ งลุ่าย สบาย) Elegant(หรผหรา )


ต ศวอยลุ่างกผู้อนสบผลุ่

ต ศวอยลุ่างสบผท ลุ่ อ รช อกแบบ

ฮตั้ ทรช 1 การพ ศฒนาบรรจลภ ศณฑร์ ชน


การพ ศฒนาบรรจลภ ศณฑร์ ขนทร ศตั้ ช 2

การพ ศฒนาบรรจลภ ศณฑร์ ขนทร ศตั้ ช 3


BRAND LOGO

ส.3 การสรลปผล : Result ต ศวอยลุ่างกผู้อนสบผลุ่


สบผข ลุ่ นาด 6.5x8x3.5 ซม. นตาตั้ หน ศก 65 กร ศม ซองพลาสตฮกสตาหร ศบต ศวสบผลุ่ เพชอ ช ร ศกษาสภาพสบผแ ลุ่ ละปผู้องก ศนต ศวสบผลุ่ ร สบผไลุ่ ดผู้ 2 กผู้อน ราคา ขนาด 15x9 ซม. 1 ซองสามารถต ศดแยกซล ซองละ 1 บาท


ต ศวอยลุ่างซองพลาสตฮก

QR code เมชอ ช ทตาการสแกน จะลฮงตั้ ไปทรห ช นผู้าเวปของทอปเฮรฮ บ ร์ ลพบลร ร

Artd3302 rachata report  
Advertisement