Book2010

Page 1
COMMITTEE Mongkon Ponganutree มงคล พงศ์อนุตรี Pratarn Teeratada ประธาน ธีระธาดา Narong Othavorn ณรงค์ โอถาวร Pirak Anurakyawachon ภิรกั ษ์ อนุรกั ษ์เยาวชน Piyapong Bhumichitra ปิยพงศ์ ภูมจิ ติ ร Pongpon Yuttharat ปองพล ยุทธรัตน์ Sudaporn Jiranukornsakul สุดาพร จิรานุกรสกุล

PROJECT CO-ORDINATORS Vilacini Chonchirdsin วิลาสินี จอนเจิดสิน Pripada Wattanapanee ไปรผดา วัฒนปาณี BOOK DESIGN Kamolthip Kimaree กมลทิพย์ กิมอารีย์ Sarah Khan ซาร่า คาน Wasawat Dechapirom วสวัตติ์ เดชาภิรมย์

DEGREESHOWS 2010

Published / Edited & Produced by art4d / Corporation 4d Printed by Focal Image Typeface from Gotham, DB Adman Further details are available on www.degreeshows.org © Copyright 2O10 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the copyright holder. While the Publisher has made every effort to publish full and correct credits for each piece included in this volume, error of omission or commission sometimes occur. For this, the Publisher is most regretful, but hereby disclaim any liability. Since this book is printed in four-color process, some of the images reproduced in it may appear slightly different from their original reproduction.


ARCHITECTURE DESIGN

06

INTERIOR DESIGN

30

PRODUCT DESIGN

54

GRAPHIC DESIGN

78

ANIMATION DESIGN

102

FASHION DESIGN

120

JEWELRY DESIGN

142

LIST OF ENTRIES

156


HUMAN CAPITAL ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมานี้ประเทศชั้นนำที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทั่วโลกต่างปรับทิศทาง การพัฒนาเศรษฐกิจมาเน้นในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยกันทั้งสิ้น อาทิ สหราชอาณาจักร อิตาลี สเปน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็นต้น ประเทศต่างๆ ดังที่ยกมาข้างต้นนี้ล้วนมี การจัดทำแผนนโยบายและวางเป้าหมาย จนถึงแผนปฏิบัติการในด้านต่างๆ ครอบคลุมไปยังอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละสาขา ส่งผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนอย่างมหาศาลต่อ การรับรู้การบริโภคของผู้คนในแต่ละสังคมทั่วโลก และส่งผลในทางเศรษฐกิจของประเทศผู้ผลิต หรือผู้ที่เป็นกลจักรสำคัญของอุตสาหกรรมเหล่านั้นในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี ยุทธศาสตร์สำคัญที่ทุกประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดถือเป็นแนว ทางหลักเหมือนกันทั่วโลก คือการจัดให้มีเทศกาลประจำปีทางด้านการออกแบบ เพื่อเป็นการ สร้างเวทีระดับนานาชาติ อาทิ London Design Festival (เดือนกันยายนของทุกปี), Singapore Design Festival (เดือนพฤศจิกายนทุกๆ สองปีสลับกับ Singapore Art Biennale), Seoul Design Festival (เดือนธันวาคมของทุกปี), Hong Kong Business of Design Week (ประมาณเดือน ธันวาคมทุกปี) ยุทธศาสตร์ในการจัดเทศกาลออกแบบระดับนานาชาติดังที่กล่าวมานี้ นอกจาก จะเป็นการสร้างเวทีทางด้านการออกแบบให้กับนักสร้างสรรค์ได้มีโอกาสแสดงความคิดใหม่ๆ ต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างทุนมนุษย์ผ่านการแลกเปลี่ยนเครือข่ายของการจัดงานเทศกาล ซึ่งประกอบไปด้วยงานออกแบบสาขาต่างๆ อาทิ สถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบแฟชั่น ออกแบบกราฟิก งานอนิเมชั่น ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องใน อุตสาหกรรมนั้น ทั้งกลุ่มทุน กลุ่มนักสร้างสรรค์ กลุ่มนักวิจารณ์ และกลุ่มสื่อ เป็นต้น ผลลัพธ์นี้ ได้จากงานนอกเหนือผลทางด้านมูลค่าแล้ว ผลทางด้านการพัฒนาและกระจายความรู้ ตลอดจน ผลการประชาสัมพันธ์ล้วนมุ่งไปในทิศทางเดียวกันได้ เทศกาลออกแบบบางกอกเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2550 และมีการดำเนินการจัดต่อเนื่องมาถึงปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 4 เข้าไปแล้ว โดยที่ทุกๆ ครั้งจะมี Degree Shows ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ยอด เยี่ยมประจำปีในสาขาต่างๆ อันประกอบไปด้วย สถาปัตยกรรม งานออกแบบภายใน งานออก แบบผลิตภัณฑ์ งานออกแบบกราฟิก งานออกแบบเครื่องแต่งกาย งานออกแบบเครื่องประดับ และงานอนิเมชั่น เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักในเทศกาล ซึ่งมีพัฒนาการให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน เรื่องของชิ้นงานและรูปแบบการนำเสนอ ในช่วงเวลาที่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรมหาชนหลาย แห่งเริ่มมีบทบาทหน้าที่และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในระดับนโยบาย และปฏิบัติ รวมทั้งการให้บริการด้านโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐสร้างสรรค์กันขนานใหญ่ Degree Shows จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยสอดประสานกับ ภาพใหญ่ของการผลักดันให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อผลิตภัณฑ์มวล รวมในประเทศ ทางคณะผู้จัดงานเทศกาลออกแบบบางกอก 2553 ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่ทุกๆ ท่านที่มีผลงานได้รับการคัดเลือกบรรจุอยู่ใน Degree Shows ประจำปีนี้ ขอให้ทุกๆ ท่านประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ของเราให้มีอนาคตที่สวยงาม สร้างสรรค์ และยั่งยืนต่อไป


In the past decade countries with leading economies have geared themselves toward developing their ‘Creative economies’. This new trend has been taken up by countries such as the United Kingdom, Italy, Spain, Japan, Korea, Hong Kong and Singapore, to name a few. They have set out fresh policies and goals to cover all aspects of their creative industries, and as a result, they have stirred consumers all over the world. The move has stimulated the economy; an important mechanism for commercially driven industries. One of the key strategies taken up by the creative economy driven countries is to organize annual design festivals to integrate themselves into the global design community and to further establish a platform for international designers. Among the blossoming international design festivals are the familiar names such as the London Design Festival (September), Singapore Design Festival (held in November every two years), Seoul Design Festival (December), and the Hong Kong Business Design Week (December). Design festivals are not only platforms to showcase talent but can been seen as a form of investment in a country’s human resource, where connections are established between design entrepreneurs, designers, critics and the media. The exchange of knowledge between various disciplines of design is invaluable. Observing current economic trends in Thailand and noting the country’s self-promotional plans it seems that we are heading in a similar direction. Bangkok Design Festival began in 2007 and has continued for 4 consecutive years. Each year the festival proudly presents Degree Shows, which features the graduate work of the best students from the different fields of design ranging from architecture, interior design, product design, fashion design, graphic design, jewelry design and animation. Since the inception of the Bangkok Design Festival we have been consistently impressed with the development of the students design works and their presentations. At this time when some government organizations and private corporations are increasing their roles through policies and actions in support of the creative economy, events such as Degree Shows will certainly benefit and in turn contribute to the enhancement of the country’s gross domestic product. The organizers of Bangkok Design Festival 2010 congratulate all the new graduates whose works are selected to be a part of this year’s Degree Shows. We wish you success and we look forward to your future creative designs and contribution toward the sustainable future development of our country.JURIES Amata Luphaiboon

Principal Architect, Department of Architecture

Suriya Umpansiriratana

Architect / Founder of Wallasia

Pok Kobkongsanti

Principal Landscape Architect / Founder of T.R.O.P Terrains+open space Several of the selected projects emphasized too much on the form of a building and failed to elaborate the ideas behind them. This failure dilutes the architectural meaning of the works and the architectural designs become poor attempts to be unique and distinctive. The projects range from simple ideas such as ‘The Place of Amusement for BlueCollar’ to creations like ‘Silence’. “Wall Times Architecture” is interesting for it’s abstract concept, while, “Southern Peace Memorial” tackles a sensitive issue through architecture effectively. All the selected works convey interesting creative processes with the potential for development in the future.

อมตะ หลูไพบูลย์ สถาปนิก Department of Architecture สุรยิ ะ อัมพันศิรริ ตั น์ สถาปนิกผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั Walllasia ป๊อก คบคงสันติ ภูมสิ ถาปนิกและผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั T.R.O.P Terrains+open space ทีสสิ ปีนจ้ี ำนวนหลายชิน้ นีเ้ น้นให้ความสำคัญรูปฟอร์มของอาคารแต่ถามถึงทีม่ าทีไ่ ปทีอ่ ยากรู้ กลับไม่ได้บอกสารเหล่านีเ้ อาไว้ซง่ึ ทำให้ความลึกซึง้ ของทีม่ าทีไ่ ปถูกลดทอนลงกลายเป็นเน้น ความหวือหวาของฟอร์มอาคารเกินความจำเป็น ผลงานทีร่ บั คัดเลือกนัน้ มีทง้ั หัวข้อทีสสี ทีเ่ รียบ ง่ายอย่าง “บรรเทิงสถานแรงงาน” ผลงานที่ถอดทฤษฎีออกมาตีความเป็นสถาปัตยกรรม อย่าง “ความเงียบ” สามารถอธิบายและแสดงกระบวนการคิด มีการตีความเกีย่ วกับความเงียบ ในมุมมองของตนเองได้ดี โปรแกรมอาจไม่ได้ยดึ ติดกับความเป็นจริงมาก ทำให้เกิดรูปฟอร์ม อาคารทีน่ า่ สนใจ ส่วน “War_Times_Architecture” ดูเป็นงานเชิงนามธรรมแต่กลับทำให้ดจู บั ต้องได้ หรือผลงาน “Southern Peace Memorial” ที่หยิบเอาเรื่องที่อ่อนไหวของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาสร้างโปรแกรม ก็ตอบโจทย์และสื่อสารถึงความสำคัญในเนื้อหาได้ ผลงานที่ถูกเลือกทั้งหมดมีการใช้ โปรแกรมและรูปด้านอาคารดูมีความสัมพันธ์กันทั้งยังมี กระบวนการและการสร้างสรรค์ทน่ี า่ สนใจ แตกยอดออกไปตามแนวความคิดของนักศึกษา
PATTAYA VINTAGE VEHICLE MUSEUM Saichon Junjang Department of Architectural Technology, Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Thanyaburi Vintage Vehicle Museum is the renovation project of Jessada Technique Museum. For its impressive assembly of information and large collection of vehicles from all over the world, the museum is considered to be the largest vehicle museum in Asia. Nonetheless, there are different aspects of problems, which result in the initiation of the process of thinking, design and problem solving for this renovation project with the aim to achieve both the viewers and the owner’s expectations and requirements.

พิพธิ ภัณฑ์ยานยนต์โบราณ (เจษฎา เทคนิค มิวเซียม) พัทยา สายชล จันทร์แจ้ง

สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิพธิ ภัณฑ์ยานยนต์โบราณ โครงการปรับปรุง เจษฎา เทคนิค มิวเซียมเดิม ซึง่ เป็นสถานทีเ่ ก็บรวบ รวมข้อมูลและสะสมยานยนต์ จากทัว่ ทุกมุมโลก และ ถือได้วา่ เป็นพิพธิ ภัณฑ์ยานยนต์ทม่ี ชี น้ิ งานมาก ทีส่ ดุ ในเอเชีย แต่ยงั มีปญ ั หาอยูอ่ กี หลายด้าน จึงได้ นำโครงการมาผ่านกระบวนการคิด ออกแบบแก้ ปัญหา เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการทัง้ ผูช้ ม และเจ้าของโครงการ
BANGKOK MUSICAL CREATIVE CENTER Phattara Samakpong Department of Architectural Technology, Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Thanyaburi Bangkok Musical Creative Centre is initiated for the music development of Thailand’s young generations and musicians. It aims to be the place where inspiration, musical expression, exchange of ideas take place; the place where quality musicians are created, together with the development of the music industry. The project aims to study and analyze the problems in terms of the location’s physical and programming. The resolution terminates the future problems concerning architectural context and practicality. The study of the project also results in the interpretation of music through architecture that enhances the interactions between the building and its users.

โครงการศึกษาและออกแบบ ศูนย์สร้างสรรค์ดรุ ยิ างคศิลป์ ภัทร สมัครพงศ์

สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์สร้างสรรค์ดรุ ยิ างคศิลป์ กรุงเทพมหานคร เกิดขึน้ เพือ่ พัฒนาเยาวชนและนักดนตรี เพือ่ เป็นที่ สร้างแรงบันดาลใจ การแสดงออกทางดนตรี การ แลกเปลีย่ นและถ่ายทอดความคิดเพือ่ สร้างศิลปิน ทีม่ คี ณ ุ ภาพ พัฒนาวงการอุตสาหกรรมเพลง โครงการนีไ้ ด้ศกึ ษาและวิเคราะห์จากปัญหากายภาพ และโปรแกรมมิง่ บนพืน้ ทีต่ ง้ั โครงการ นำไปสูก่ ารแก้ ปัญหาเพือ่ ให้ได้สถาปัตยกรรมทีไ่ ม่เกิดปัญหาต่อ บริบทและการใช้งานในอนาคต รวมไปถึงการสือ่ ความหมายของดนตรีผา่ นสถาปัตยกรรม ทีท่ ำให้ เกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาคารและผู้ใช้งาน DEGREESHOWS 2010

12

13


MANGROVE FOREST ECOLOGY Chotiros Techamongklapiwat Department of Architecture, Faculty of architecture, Chulalongkorn University “Touch the Earth Lightly”, the conveyance of natural experience, with delicate lines of waterways and roots of mangrove trees in the refreshing ambience of mangrove forest. The entrance road is created only by a line of poles, roughly outlining the way without disturbing the nourishing ground underneath the water. The tide takes its natural course, bringing along different species of plants, expanding the realm of the invaluable woodland. The form of the building is inspired by different features of tools of local fishermen, such as fishing stake and coop. The entrance road, parking space and service area are located on the periphery prevent the presence of pollution in the meseum building and the mangrove forest.

พิพธิ ภัณฑ์วถิ นี เิ วศน์ปา่ ชายเลน โชติรส เตชะมงคลาภิวฒ ั น์

ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “Touch the Earth Lightly” เป็นการสัมผัสธรรม ชาติอย่างบางเบาและเป็นมิตรสอดแทรกไปกับป่า ชายเลน เสมือนเป็นเส้นสายของลำน้ำและรากโกงกาง โดยถนนทางเข้าจะสัมผัสดินเลนเพียงแค่เสา ทำให้ เกิดการพัดพาพืชพรรณไปเจริญเติบโตยังทีต่ า่ งๆ รูปทรงอาคารได้รบั แรงบันดาลใจจากรูปแบบเครือ่ ง ใช้พน้ื ถิน่ ของวิถชี าวเล เช่น โป๊ะปลาทู สุม่ งา โดยออกแบบให้ถนนทางเข้า ทีจ่ อดรถ และส่วน บริการ ไว้รอบนอกเพือ่ ลดการนำมลพิษเข้าสูอ่ าคาร และป่าชายเลน


DEGREESHOWS 2010

58

15SOUTHERN PEACE MEMORIAL Marut Kaewroong Architecture Program, Faculty of Architecture, Rangsit University The unrest situation in the 3 southern border provinces are still waiting for the hope for peace. Within the society of great diversity from religions, nationalities, way of lives to culture, we are able to learn, adapt and accept the differences. It’s the social dyamic and diveristy that create such unique charm to the area.

อนุสรณ์สถานสันติภาพภาคใต้ มารุต แก้วรุง่

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชาย แดนภาคใต้ ทีย่ งั คงรอคอยความหวังในสันติภาพ ทีจ่ ะเกิดขึน้ มาสักวัน ในพืน้ ทีท่ เ่ี ต็มไปด้วยความหลาก หลายทางเชือ้ ชาติ ศาสนา วิถชี วี ติ วัฒนธรรม ให้เราได้เรียนรูแ้ ลกเปลีย่ น ซึง่ ยากทีจ่ ะหาทีใ่ ดเสมอ เหมือน และความแตกต่างเหล่านีเ้ องทีท่ ำให้พน้ื ทีน่ ้ี มีเสน่หใ์ นตัวเอง

DEGREESHOWS 2010

16

17


WAR_TIME_ ARCHITECTURE Chanlika Boonpha Architecture Program, Faculty of architecture, Silpakorn University From the desire to tell the story from the Second World War through historical traces visible in the area of Kanchanaburi to the idea that is transformed into an experimental project, with the presence of a memorial and outdoor activity area. Architecture is used as a tool to convey the stories and sentiment of the incident, offering building users memorable historical experience.

สงคราม_กาลเวลา_สถาปัตยกรรม ฌัลลิกา บุญพา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยความต้องการร้อยเรียงเรือ่ งราวจากอดีต ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ผ่านร่องรอยทางประวัต-ิ ศาสตร์ทย่ี งั คงมีให้เห็นในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี พร้อมสร้างอนุสรณ์สถานและลานกิจกรรมในรูป แบบโครงการเชิงทดลอง โดยใช้สถาปัตยกรรมช่วย ในการส่งผ่าน ถ่ายทอดเรือ่ งราวและความรูส้ กึ สู่ ผู้ใช้สอยอาคาร


DEGREESHOWS 2010

18

19KING NARESUAN MUSEUM Peerachet Pornsanor Architectural Technology, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna The project is conceived with the aim to tell the stories from the past and to create a role model for the younger generations, as same as the way our ancestors had sacrificed themselves for our survival and existence.

พิพธิ ภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พีระเชรษฐ พรเสนาะ

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการเกิดขึน้ เพือ่ ทำหน้าทีบ่ อกเล่าถึงเรือ่ งราว ในอดีตทีผ่ า่ นมา และสร้างแบบอย่างทีถ่ กู ต้องในการ ดำรงชีวติ อย่างที่ บรรพบุรษุ ของเราในอดีตได้เคย เสียสละตัวเองเอาไว้

DEGREESHOWS 2010

20

21


SEASONAL SILENCE Voravit Klinchom Architecture Program, Faculty of Architecture, Silpakorn University The conveyance of stories and emotions through an empty industial space using natural phenomena and compositions as a tool. The experience one can sense from the silence originated from the changing courses of time and interpretations of the beauty of nature.

ความเงียบ วรวิทย์ กลิน่ โฉม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การถ่ายทอดเรือ่ งราวอารมณ์ความรูส้ กึ ผ่านทีว่ า่ ง ทางอุตสาหกรรม โดยใช้ปรากฏการณ์และองค์ ประกอบทางธรรมชาติมาเป็นตัวบอกเล่าเรือ่ งราว ประสบการณ์ทส่ี มั ผัสได้ถงึ ความเงียบทีเ่ กิดจาก การเปลีย่ นแปลงของวัน เวลา และการตีความจาก ความงามของธรรมชาติ


DEGREESHOWS 2010

22

23


KELAEBESAR MERGE CULTURAL, PATTANI PROVINCE Dechopol Rattanasadjathum Architecture Program, Faculty of Architecture, Chiangmai University Architectural design that enhances human interactions with a market space. The space and activities are designed to respond to the diversity of culture, as well as the preservation of cultural values. With the aim to educate the locals, while reflecting the way of life and reduce the gap between people and the governmental authorities, the space functions as a place where everyone in the society and meet and converse, which can possibly lead to future reconciliation of the violence and conflicts.

กาแลบือซาร์สถานผสานวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี เดโชพล รัตนสัจธรรม

ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การออกแบบพืน้ ทีว่ า่ งทางสถาปัตยกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดปฏิสมั พันธ์ของผูค้ น โดยเชือ่ มโยงกับตลาด ทัง้ ทางด้านกิจกรรมและพืน้ ที่ เพือ่ รองรับผูค้ นให้มี พืน้ ทีแ่ สดงออกถึงวัฒนธรรมอันหลากหลาย และ รักษาไว้ซง่ึ คุณค่าของวัฒนธรรมทีม่ อี ยู่ ซึง่ สามารถ ช่วยยกระดับความรู้ให้กบั ชาวบ้าน และสะท้อนให้เห็น ถึงวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ ไปจนถึงการลดช่องว่าง ระหว่างชาวบ้านและภาครัฐให้มพี น้ื ทีเ่ ข้ามาพบปะแลก เปลีย่ นพูดคุย อันจะนำไปสูก่ ารหลีกเลีย่ งการใช้ ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
PHU-KHAOTHONG TOURIST CENTER Polsit Heng Department of Architecture, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University The project brings back the way of life in the past by combining the modernization of a local floating market to the unique, long-standing characteristic of the space. Certain gimmicks are incorporated to the simplicity of the architecture as a salutation to the old market.

ศูนย์การท่องเทีย่ วตลาดน้ำภูเขาทอง พลสิทธิ์ แซ่เฮ้ง

ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการทีน่ ำวิถชี วี ติ แบบตลาดน้ำสมัยก่อนให้กลับ มาอีกครัง้ โดยให้มคี วามทันสมัยรวมเข้าไปกับความ เก่าแก่ของพืน้ ที่ และสอดแทรกลูกเล่นเข้าไปในความ เรียบง่ายของตัวสถาปัตยกรรมเพือ่ แสดงความ เคารพต่อสถานที ่

DEGREESHOWS 2010

26

27


THE PLACE OF AMUSEMENT FOR BLUE-COLLAR WORKERS Bowchompoo Tharasaithong Architecture Program, Faculty of Architecture, Kasetsart University “The Place of Amusement for BlueCollar” is the project that aims to promote creative activities of the blue-collars. The space is allocated to suit different activities taking place in different times during a day. Adaptation of space can be done to respond to different purposes of the activities in the most beneficial and appropriate way, adding a recreational space to the community’s fabric and its people. In addition, an experimental on ‘weaving culture’, which derives from the familiarity and way of life of people in the community, is combined and applied to the idea for the project. Recycled materials such as tarpaulin cloths are used as a part of the interior walls.

บันเทิงสถานคนแรงงาน กรุงเทพฯ โบว์ชมพู ธาราสายทอง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “บันเทิงสถานคนแรงงาน” เป็นโครงการเพือ่ ส่ง เสริมการประกอบกิจกรรมทางสร้างสรรค์ของคน แรงงาน โดยการจัดสรรการใช้พน้ื ทีป่ ระกอบกิจกรรมทีห่ ลากหลายให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละวัน โดยพืน้ ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความ ต้องการของกิจกรรมอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิด ประโยชน์สงู สุด และเป็นการเพิม่ พืน้ ทีพ่ กั ผ่อนหย่อน ใจให้กบั คนภายในชุมชนนอกจากนี้ ยังมีการทดลอง เรือ่ งการผสมผสานแนวคิดของ “วัฒนธรรมการ สาน” ซึง่ มาจากพืน้ ฐานความคุน้ เคยของคนกลุม่ ดังกล่าว โดยนำมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ และ ทดลองการนำวัสดุรไี ซเคิล (เศษผ้าใบ) มาออกแบบ เป็นผนังภายในอาคาร


DEGREESHOWS 2010

28

29INTERIOR DESIGN

JURIES Nattaya Chaiwannakupt

Deputy Managing Director / Environmental Graphic Director, G49

David Mayer

Managing Director, Whitespace Naunwan Supluttipanitch Editor in Chief, room magazine In general, the projects are spectacular, especially in their presentation. In each case the students’ creativity have resulted in such powerful and unique ideas. Many of the projects are able to adapt a concept to correspond with the space in a concise way making them both interesting and functional. In addition, some works are able to incorporate interior moods to the exterior spaces.

ณัฐญา ชัยวรรณคุปต์ กรรมการผูจ้ ดั การ G49 เดวิด เมเยอร์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ Whitespace นวลวรรณ สุพฤฒิพานิชย์ บรรณาธิการบริหาร room magazine ภาพรวมทีสสิ ทัง้ หมดดูนา่ ตืน่ ตาตืน่ ใจในแง่การนำเสนอ ไม่วา่ จะเป็นการเลือกใช้วสั ดุมารวมกับ ความสร้างสรรค์ของนักศึกษา ไอเดียดูมพี ลัง แม้วา่ งานจะมีความเป็นอินทีเรียสูงมากๆ แต่การนำเสนอสามารถทีด่ งึ เอา mood อารมณ์ในสเปซออกมาแล้วส่งต่อไปถึงคนภายนอก ได้อย่างดี มีการให้ความสำคัญกับตัวโปรแกรมอย่างละเอียด และคำนึงถึงการนำไปใช้งานจริง ของสเปซทีอ่ อกแบบมากขึน้ การวางคอนเซ็ปต์ชดั เจนและสามารถเชือ่ โยงกับบริบทรอบตัว มีกระบวนการคิดทีน่ า่ สนใจ ทำให้เมือ่ นำโปรแกรมมารวมกับตัวผลงานแล้วสมบรูณห์ ลายชิน้ ทีเ่ ลือกมีการนำแนวความคิดมาแปลงลึกลงไปถึงสเปซทีม่ องดูแล้วน่าสนใจและใช้งานได้จริง
THAILAND CREATION AND JAZZ DESIGN CENTER (TCJC) Jirapa Jainrungsang Department of Interior Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University ‘Jazz up your life’, color your life with Jazz music by forming a strong music community with the Jazz center as the future base and force of music industry and creative economy, while everyone is also welcomed to be a part of the performances taking place at the Jazz center.

โครงการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ สร้างสรรค์ความบันเทิงทางดนตรีแจ๊ส แห่งประเทศไทย จิราภา เจียรรุง่ แสง

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “Jazz up your life” คือ การเติมสีสนั ให้กบั ชีวติ ด้วยดนตรีแจ๊ส โดยสร้างชุมชมคนดนตรีทเ่ี ข้มแข็ง เพือ่ ให้ศนู ย์กลางด้านดนตรีแจ๊สแห่งนีใ้ ห้เป็นพืน้ ฐาน และแรงผลักดันสูเ่ ศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตอ่ ไปใน อนาคต รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ทกุ ๆ คนสามารถเป็น ส่วนหนึง่ ในการบรรเลงดนตรีแจ๊สทีศ่ นู ย์แห่งนีไ้ ป พร้อมๆ กัน


DEGREESHOWS 2010

34

35NEEDLEWORK CREATIVE COMMUNITY CENTER Harisadhi Leelayuwapan Interior Architecture Program, School of Architecture and Design, King Mongkut’s University of Technology Thonburi Bangkok Needlework Creative Community Center, a project emphasizing on the design, programming and activity planning in relation to Pahurat, Samyod and Sumpeng community. Under the topic ‘embroidery’, the feature of a node is used as the variation between the center and the surrounding community, while the concept ‘INTERVENE’ is developed from the interweaving of threads into the design of the space.

ศูนย์สร้างสรรค์และออกแบบงานเย็บ ปัก ถัก ร้อย กรุงเทพฯ หฤษฎี ลีละยุวพันธ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์สร้างสรรค์และออกแบบงานเย็บ ปัก ถัก ร้อย กรุงเทพฯ เป็นโครงการทีเ่ น้นการออกแบบ วางโปรแกรม และกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชน พาหุรดั สำเพ็ง ตลาดสามยอด ภายใต้หวั ข้อ เย็บ ปัก ถัก ร้อย โดยมีตวั แปรความสัมพันธ์ ระหว่างโครงการและชุมชนโดยรอบในลักษณะ ของ Node ภายใต้คอนเซ็ปต์ “INTERVENE” (การสอดแทรก) ทีพ่ ฒ ั นาแนวคิดมาจากการ ถักทอของเส้นด้ายสูก่ ารออกแบบสเปซ DEGREESHOWS 2010

36

37


LEARNING CENTER OF LAW Amporn Bintuan Department of Interior Architecture, Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Thanyaburi “Learning Center of Law’, a proposal project for the youths, choose the site located on an old prison in Nakhon Pathom province. The project aims to be an educational center for the youths with the tendency for malconducts. The center does not aim to be only a destination for a fieldtrip, but rather a place where one can actually learn and practice the things that can be useful for them in the future.

เรือนพักเพือ่ การเรียนรูก้ ระบวนการยุตธิ รรม อำพร บินต่วน

สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โครงการเรือนพักเพือ่ การเรียนรูก้ ระบวนการ ยุตธิ รรมเป็นโครงการเสนอแนะสำหรับเยาวชน โดยเลือกพืน้ ทีข่ องคุกเก่า จังหวัดนครปฐม เพราะ ต้องการให้โครงการแห่งนีเ้ ป็นสถานทีศ่ กึ ษาและให้ ความรูแ้ ก่เยาวชนทีม่ คี วามคิดหมิน่ เหม่หรือเบีย่ งเบน ไปในทางการกระทำความผิด โดยโครงการดังกล่าว ไม่ใช่เพียงแค่การได้มาทัศนะศึกษา แต่ยงั ได้มกี าร เรียนรูแ้ ละปฏิบตั จิ ริงเพือ่ จะได้นำไปใช้ในชีวติ ประจำ วันต่อไปด้วยเช่นกัน


DEGREESHOWS 2010

38

39Nangloeng Station, Community Revitalization Piyarat Panakhup Interior Architecture Program, School of Architecture and Design, King Mongkut’s University of Technology Thonburi “Nangloeng Station, Community Revitalization” is originally an old cinema building that was once closed, locating on an area of the community’s old market. The idea for the project is to design an area that helps improve most useful benefit to the existing environment. In addition to the ‘community revitalization’ concept, the study process is developed into the design project that stimulates people to participate in the use of public building, as well as creating new activities that complement the existing activities and way of life of the people in the community.

นางเลิง้ ชุมชน สถาน ปิยรัสมิ์ พนาคุปต์

ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางเลิง้ ชุมชน สถาน สร้างมาจากอาคารโรงหนัง เก่าทีถ่ กู ปิดร้าง จากตลาดเก่าของชุมชนเดิมทีซ่ บ เซานำไปสูแ่ นวความคิดการออกแบบใช้สอยพืน้ ที่ อาคารร้างให้เกิดประโยชน์กบั สภาพแวดล้อมเดิม นอกเหนือไปจากแนวความคิดทีต่ อ้ งการนำการออก แบบมาช่วยคืนชีวติ ให้แก่ชมุ ชนแล้ว กระบวนการ ศึกษาทัง้ หมดยังได้ถกู พัฒนาไปสูก่ ารออกแบบที่ เน้นการกระตุน้ ให้ผคู้ นได้ใช้ประโยชน์กบั อาคาร สาธารณะ รวมไปถึง การสร้างกิจกรรมใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนเดิม DEGREESHOWS 2010

40

41


THE HARRIS INSTITUTE LEARNING CENTER Kitiyanee Treearayapong Department of Interior Architecture, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University Paper is a basic learning tool of people in every age; an initiation of all imaginations and ideas. The Harris Institute Learning Center is like a giant book for children to learn from. Different ways people creatively use paper are utilized in the project; writing on a 2-dimensional piece of paper, paper folding, cutting to create 3 dimensional forms, playing with light and shadow, to the 4-dimensional creation concerning the presence of time. It’s the space where children can enjoy the fun of learning in a totally different way.

ศูนย์การเรียนรูส้ ถาบันแฮร์รสี กิตติญาณี ตรีอารยะพงศ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระดาษเป็นอุปกรณ์พน้ื ฐานในการเรียนรูข้ องเด็ก ตัง้ แต่เล็กจนโต เป็นสิง่ เริม่ ต้นของจินตนาการและ ความคิดสร้างสรรค์ไม่รจู้ บ สถาบันแฮร์รสี เปรียบ เสมือนกระดาษในหนังสือเล่มใหญ่ทเ่ี ด็กสามารถ เข้าไปศึกษาหาความรู้ โดยใช้รปู แบบสร้างสรรค์จาก งานกระดาษในวิธตี า่ งๆ ทัง้ การขีดเขียนใน 2 มิติ การพับ การเจาะฉลุให้เกิดงาน 3 มิติ และการเล่นกับ แสงเงา ไปจนถึงกาลเวลาในลักษณะ 4 มิติ เพือ่ ให้ เกิดพืน้ ทีท่ น่ี า่ สนใจและเป็นจินตนาการให้เด็กๆ สนุก สนานไปกับการเรียนรูแ้ บบไม่นา่ เบือ่ และยึดติดอยูก่ บั การหาความรู้ในหนังสือเท่านัน้


DEGREESHOWS 2010

42

43INTERIOR ARCHITECTURAL DESIGN FOR THAILAND KNOWLEDGE PARK, MAHASARAKARM PROVINCE Jirapol Chantarat Department of Interior Architecture, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University The Office of Thailand Knowledge Park is aware of the importance in expanding educational opportunity in the form of a learning center to different regions of Thailand. By combining local wisdom to advance technology, the attempt is to enhance the learning interest and the desire to read through recreational approach. The project aims to create a freshly looking library with the presence of nature and life; the place that can communicate with its surrounding community truthfully for the benefit of the people and the development of the region in the future.

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน อุทยานการเรียนรู้ TK Park จังหวัดมหาสารคาม จิรพล จันทรัตน์

ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานอุทยานการเรียนรูไ้ ด้คำนึงถึงการขยาย โอกาสในการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนรูไ้ ปสูภ่ มู -ิ ภาคต่างๆ โดยผสมผสานภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ เข้ากับ เทคโนโลยีทนั สมัย เพือ่ เพิม่ ความสนใจในการศึกษา ความอยากอ่านหนังสือ โดยทีก่ ารหาความรูจ้ ะ ต้องมาจากความสนุก โครงการนีจ้ งึ มีเป้าหมาย ทำให้หอ้ งสมุดมีความแปลกใหม่ เป็นธรรมชาติ มีชวี ติ และเป็นสถานทีท่ ส่ี ามารถพูดคุยกับชุมชน รอบข้างได้ อย่างแท้จริง เพือ่ ประโยชน์ตอ่ คนใน ภูมภิ าคและบริเวณใกล้เคียงต่อไป

DEGREESHOWS 2010

44

45


RED MOUNTAIN GOLF CLUB RESORT AND SPA Marisa Niemrueang Department of Interior Architecture, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University ‘Hydraulic Mining’ is the site’s background history and unique history that is reinterpreted and presented through the work of structural architecture, interior design and furniture design. Locating in the middle of natural surroundings, the remaining traces of mining in the past of the Red Mountain are still visible to the eyes.

เรดเมาน์เทนกอล์ฟคลับรีสอร์ทแอนด์สปา มาริสา เนียมเรือง ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“เหมืองแร่ฉดี ” คือ ประวัตทิ ต่ี ง้ั โครงการและเอกลักษณ์ของสถานทีท่ ถ่ี กู นำมาตีความและนำเสนอ ในรูปแบบใหม่ผา่ นทางสถาปัตยกรรมโครงสร้าง การตกแต่งภายใน การออกแบบเครือ่ งเรือน ตัง้ อยู่ ท่ามกลางธรรมชาติและหน้าผาภูเขาแดงทีม่ รี อ่ งรอย การทำเหมืองจากอดีตสืบทอดจนถึงปัจจุบนัPOH TECK TUNG LIFE SAVING CENTER Warangkana Amorntanakitkul Interior Architecture Program, School of Architecture and Design, King Mongkut’s University of Technology Thonburi Poh Teck Tung Life Saving Center is designed to be the training center of the foundation’s officers and volunteers, while functioning as the museum that tells the background of the foundation of Poh Teck Tung. The belief in life and death and the desire to help other human being is a part of the whole beginning of Poh Teck Tung that not many people are aware of.

มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ วรางคณา อมรธนกิจกุล

ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ เป็นการออกแบบเพือ่ สร้างเป็นศูนย์ Training center ของเจ้าหน้าทีแ่ ละ อาสาสมัคร กูภ้ ยั กูช้ พี มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการทำงาน นอกจากนีย้ งั ออกแบบเป็น พิพธิ ภัณฑ์ทบ่ี อกเรือ่ งราวทีม่ าของมูลนิธทิ เ่ี กีย่ ว เนือ่ งกับเรือ่ งความเชือ่ ความตาย และการช่วยเหลือ ชีวติ เพือ่ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้คนทัว่ ไปมีความเข้าใจในตัว มูลนิธดิ ขี น้ึ


DEGREESHOWS 2010

48

49


INTERIOR DESIGN PROPOSAL PROJECT FOR THE O’MOE CHER PER RESORT AND SPA

Korakot Ayutyanont

Department of Interior Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University Interior Design Proposal Project for the O’Moe Cher Per Resort and Spa is inspired by the natural way of life of Paga-ger-yor. O’Moe Cher Per is a greeting words of the paga-ger-yor tribe who resides not too far away from the site of the project. With the interesting way of life, friendly personality and the respect for nature, the people of the tribe become the main inspiration for the design of the resort. The style of architecture, the overall ambience and interior design, all derive from the simplicity in way of life and culture, which are adapted into urbanity, creating an interesting combination. The resort will answer to the taste of modern consumers with the uniqueness of the one and only O’Moe Cher Per.

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน โอ มือ เชอ เปอ รีสอร์ท แอนด์ สปา กรกช อยุทธ์ยานนท์

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในโอ มือ เชอ เปอ รีสอร์ท ได้แรงบันดาลใจมาจาก “วิถแี ห่ง ธรรมชาติ วิถี ปกา-เกอะ-ญอ” ซึง่ คำว่า โอ มือ เชอ เปอ เป็นคำทักทายแสดงมิตรไมตรีของชาวปกาเกอะ ญอ ทีอ่ าศัยอยูไ่ ม่ไกลจากทำเลทีต่ ง้ั ของโครงการ ด้วยวิถชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ม่ี คี วามน่าสนใจ มีเสน่ห์ ในเรือ่ งความซือ่ ตรง จริงใจ มีความใกล้ชดิ ผูกพัน เคารพ และหวงแหนธรรมชาติ จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบรีสอร์ทนี้ โดยรูปแบบ ทางสถาปัตยกรรม บรรยากาศ และการตกแต่ง ภายใน เป็นการนำเอาวิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่าย ใกล้ชดิ กับธรรมชาติของปกาเกอะญอและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และความเชือ่ มาประยุกต์เข้ากับความ เป็นเมือง เพือ่ ให้เกิดความน่าสนใจในแบบผสมผสาน ตอบสนองรสนิยมของกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นคนสมัยใหม่ ซึง่ จะสร้างความประทับใจอย่างมีเอกลักษณ์ ให้เกิด ขึ้นภายใต้ความเป็น O’ Moe Cher Per Resort


DEGREESHOWS 2010

50

51CREATIVE DISABILITY MOVEMENT DESIGN CENTER Thavispong Jitpiromlarp Department of Interior Design, School of Fine and Applied Arts, Bangkok University The initiation of Creative Disability Movement Design Center takes place when the designer sees how the disabled people have to go struggle in their everyday life, being unable to access certain services or certain places. The project aims to inform Thai society about the importance of supporting system for the disables.

ศูนย์ศกึ ษาการออกแบบเพือ่ คนพิการ ทางการเคลือ่ นไหว ทวิสพงษ์ จิตภิรมย์ลาภ

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์ศกึ ษาการออกแบบเพือ่ คนพิการทางการ เคลือ่ นไหวเกิดขึน้ จากการได้เห็นคนพิการตาม พืน้ ทีส่ าธารณะทัว่ ไปทีม่ คี วามลำบากในการดำเนิน ชีวติ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการบริการของสถานที่ บางแห่งได้ จึงเกิดแนวคิดในการจัดตัง้ โครงการนี้ ขึน้ เพือ่ เผยแพร่ความรู้ให้แก่สงั คมไทยในเรือ่ ง ระบบรองรับคนพิการ

DEGREESHOWS 2010

52

53PRODUCT DESIGN

JURIES Chaiyong R.Angkura

Editer in Chief * wallpaper magazine

Prutipong Kijkanjanas

Founder of Stone and Steel

Metchanun Suensilpong

Head of Design Division, Kenkoon “Successful product design emphasizes not only the product but the brand image and marketing possibility to consumers”. Designers often overlook the actual end users of a product and this is something emerging designers should consider when developing a product for commercial use. Several works exhibited show great potential to become actual commercial products.

ไชยยง รัตนอังกูร บรรณาธิการนิตยสารวอลเปเปอร์ พฤฒิพงษ์ กิจกัญจนาสน์ ผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั Stone and Steel เมธชนันท์ สวนศิลป์พงศ์ ผูอ้ ำนวยการฝ่ายออกแบบ Kenkoon “ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หนึง่ ชิน้ ต้องมุง่ เน้นให้ความสำคัญกับชิน้ งาน ในขณะเดียวกัน ก็ยงั ต้องคิดไปถึงภาพลักษณ์ตวั แบรนด์หลักของสินค้า และยังต้องส่งต่อสินค้าไปถึงกลุม่ ผู้ใช้ งานอีก” ผลงานที่ มี Process ค่อนข้างสมบรูณ์ คือสิง่ ทีอ่ ยากให้นกั ออกแบบหรือ Development Product designer คิดถึงเมือ่ พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ เพราะส่วนใหญ่มกั จะให้ความสำคัญ และมองแต่ตวั ชิน้ งานเพียงอย่างเดียว แต่ลมื นึกถึงผูท้ จ่ี ะนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานต่อ หลายชิน้ ที่ กรรมการเห็นตรงกันว่ามีศกั ยภาพทีส่ ามารถนำมาพัฒนาต่อจนเป็นชิน้ งานจริงได้ แต่โดยรวม แล้วมุง่ เน้นไปทีก่ ระบวนการคิด ไอเดีย การ Present ทีต่ วั โปรดักเป็นสำคัญ
JOLLY SELFBATHING SET FOR KINDERGARTEN’S HYGIENIC ROUTINE Pailin Rimpanitchayakit Product Design, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University Jolly Self-Bathing Set for Kindergarten’s Hygienic Routine enhances the children to learn how to practice their bathroom routines (shower, using the toilet) by themselves. By making the children feel like they are playing, the activities become more fun and enjoyable.

โครงการออกแบบอุปกรณ์ส่งเสริม ทักษะการทำกิจวัตรในห้องน้ำสำหรับ เด็กก่อนวัย ไพลิน ริมพณิชยกิจ

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการออกแบบอุปกรณ์สง่ เสริมทักษะการทำ กิจวัตรในห้องน้ำสำหรับเด็กก่อนวัย คือ ชุด อุปกรณ์สง่ เสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนได้เรียนรูแ้ ละ ฝึกทำกิจวัตรในห้องน้ำ (อาบน้ำ, ขับถ่าย) ได้ดว้ ย ตัวเอง เด็กสามารถฝึกฝนได้โดยใช้การเล่น ขณะ ทำกิจวัตรซึง่ ทำให้เด็กรูส้ กึ สนุกสนานและไม่เบือ่ เหมือนการทำกิจวัตรทีเ่ คยทำมา


DEGREESHOWS 2010

58

59


GENERATING FORMS FOR PRODUCTS FROM PAPERFOLDS Chadinrat Preyapatpromna Interior Design Program, Faculty of Art and Design, Rangsit University The project is originated from the concept of paper folding, in which 1 unit can alter the overall shape of the folded paper, and when put together into a modular structure, the diversity of forms and functions are created without having to use any other material to connect each unit together, while users can enjoy their endless imaginations.

โครงการสร้างสรรค์รปู แบบของ ผลิตภัณฑ์ดว้ ยการพับกระดาษ ชฎิลรัตน์ ปรียภัทร์พรมนา

สาขาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต โครงการสร้างสรรค์รปู แบบของผลิตภัณฑ์ดว้ ย การพับกระดาษ เกิดขึน้ จากหลักการคิดคือ การพับ 1 แบบ (1 unit) จะต้องสามารถเปลีย่ นแปลงรูปร่าง รูปทรงได้ โดยเมือ่ นำมาต่อกันในรูปแบบโมดูลา่ ร์ จะก่อให้เกิดรูปแบบทีม่ คี วามหลากหลาย และฟังก์ชน่ั การใช้งานทีแ่ ตกต่างกัน โดยไม่ใช้วสั ดุทส่ี องในการ เชือ่ มต่อแต่ละยูนติ ซึง่ ผู้ใช้สามารถสนุกกับการใช้ จินตนาการในการต่อได้อย่างไม่รจู้ บ
CERAMIC SET FOR INDOOR PLANTATION Nattaporn Angwarawong Industrial Design Program, Faculty of Architecture, Khonkaen University Ceramic Set for Indoor Plantation is originated under the idea in utilizing natural form of bamboo by turning it into a product. With its spiritual value and physical appearances, the bamboo’s roundness and smooth texture are adapted into a product of great simplicity and functionality. The additional space for water storage at the bottom of the piece allows the trees to absorb the water throughout the day, suitable for the urban dwellers, who don’t have time to water their plants.

โครงการออกแบบชุดเครือ่ งปัน้ ดินเผา สำหรับปลูกไม้ขนาดเล็กในอาคาร ณัฐพร อังวราวงศ์

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการออกแบบชุดเครือ่ งปัน้ ดินเผาสำหรับปลูก ไม้ขนาดเล็กในอาคารเป็นผลิตภัณฑ์ชดุ ปลูกไม้ขนาด เล็กในห้องพักอาศัย มีแนวคิดในการนำรูปทรงจาก ธรรมชาติของต้นไผ่ ซึง่ เป็นไม้มงคลและนิยมนำมา ไว้ภายในทีพ่ กั อาศัยมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ โดยดึงโครงสร้างรูปลักษณะทีม่ คี วามกลมและมีผวิ เรียบเนียนมาดัดแปลงและปรับเปลีย่ นให้เกิดความ เรียบง่ายลงตัว สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยด้วย การเพิม่ พืน้ ทีเ่ ก็บน้ำด้านล่างกระถาง เพือ่ ให้ตน้ ไม้ สามารถได้รบั ความชุม่ ชืน้ จากน้ำตลอดเวลา เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ซึ่งมีเวลาไม่มากก็สามารถ ปลูกต้นไม้ได้ DEGREESHOWS 2010

62

63TIDE Pichatorn Nualdaisri Textile, Costume, Garment and Fashion Design, Faculty of Fine and Applied Arts, Thammasat University ‘Water’, a textile design project that conveys the concept about the serene state of mind when a body is floating in the water. The adaptation of the beehive pattern is the influence from the school of abstract art, Color Field.

น้ำ พิชาธร นวลได้ศรี

สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “น้ำ” ผลงานศิลปะนิพนธ์งานผ้าทอมือ ทีแ่ สดงแนว คิดเรือ่ งความสงบนิง่ ทางจิตใจทีไ่ ด้รบั การลอยตัว ในน้ำ ด้วยการนำเอาด้านหลังของลายรังผึง้ สาม ตอมาประยุกต์ ซึง่ ได้รบั อิทธิพลจากกลุม่ ศิลปิน นามธรรมแบบคัลเลอร์ฟลิ เพ้นติง้

DEGREESHOWS 2010

64

65


ECO INKJET PRINTER Supansa Srisamrit Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang The home-use Eco Inkjet Printer is designed using cardboard paper as the structure, which can function as the product’s packaging at the same time. The printer suits the users with environmentally friendly heart, while the decoration of the product can be done to match each person’s taste and lifestyle.

โครงการออกแบบเครือ่ งพิมพ์แบบ พ่นหมึกทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สุพรรษา ศรีสมั ฤทธิ์

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เครือ่ งพิมพ์แบบพ่นหมึกทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม แบบ home use เป็นการออกแบบให้โครงเครือ่ งพิมพ์ ทำขึน้ จากกระดาษลูกฟูกและสามารถเป็นบรรจุภัณฑ์ได้ในตัว เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทัว่ ไปทีม่ ใี จรัก สิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังสามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์ สไตล์ของตัวเองได้อกี ด้วย


DEGREESHOWS 2010

66

67INDOOR AIR REFRESHING SYSTEM Pongsupsk Limsrivilai Industrial Design Program, School of Architecture and Design, King Mongkut’s University of Technology Thonburi “Plantitied” Purified by Plant is the service system that helps improving the quality of air and ventilation inside of a building. The wall-decorating series (a series of tree pot that reduces the frequency of plant-watering) is designed under the concept ‘Customization’, which enhances the adaptation of forms according to different places and users’ preferences. The product can also measure the quality of air, as well as looking after the trees in the system. The users can benefit from both the aspect of health and aesthetic at the same time.

ระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศ ภายในอาคาร พงษ์สภุ คั ลิม่ ศรีวไิ ล

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี “Plantitied” Purified by Plant คือ ระบบบริการ ปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคาร โดยใช้ประโยชน์ จากไม้ประดับซึง่ สามารถดูดสารพิษได้ โดยกลุม่ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนัง (ชุดกระถางต้นไม้ชว่ ยลด ความถีใ่ นการรดน้ำ) ได้รบั การออกแบบภายใต้แนว คิด “Customization” ทำให้สามารถปรับเปลีย่ นรูป แบบได้ตามสถานทีแ่ ละความต้องการของผู้ใช้ อีก ทัง้ ยังสามารถบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศและ ดูแลต้นไม้ของระบบระหว่างการใช้งานได้ ทำให้ผู้ใช้ ได้ประโยชน์ทง้ั ในด้านของสุขภาพและความสวยงาม ในเวลาเดียวกัน DEGREESHOWS 2010

68

69


TEA SET DESIGN FOR THE TEAHOUSE AT CHEEWATHIP SPA IN KHONKEAN PROVINCE Kamonchanok Panuwed Industrial Design Program, Faculty of Architecture, Khonkaen University Sticky rice is a part of the Thai-Isan culture. It represents a sense of caring, sincerity and generosity. The concept inspires the design of Creative Ceramics Project: Tea Set Design for Wongnamcha Teahouse at Cheewathip Spa in KhonKean Province, using Isan’s unique rice box, and the superimposed weaving technique together with the way Isan people pick the sticky rice from the box to create a new and different product with a glimpse of Isan culture.

โครงการออกแบบชุดน้ำชาสำหรับ วงน้ำชาชีวาทิพย์สปา จังหวัดขอนแก่น กมลชนก ภาณุเวศย์

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยวัฒนธรรมข้าวเหนียวอันเป็นวัฒนธรรมทีด่ ี งามของอีสาน สือ่ ถึงความห่วงใย การเอือ้ เฟือ้ ช่วย เหลือกันอย่างจริงใจสอดคล้องกับรูปแบบของร้าน แนวคิดดังกล่าวจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจในการ ออกแบบโครงการชุดน้ำชาสำหรับวงน้ำชาชีวาทิพย์ สปาแห่งนีข้ น้ึ โดยใช้กล่องข้าวอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมนีม้ าเป็นแนวคิดหลัก นอก จากนีย้ งั มีการนำเรือ่ งของการสานซ้อนกัน 2 ชัน้ และลักษณะการหยิบข้าวเหนียวจากกล่องข้าวมาเป็น แนวทางในการออกแบบ ทำให้ผลงานแตกต่างแต่ยงั คงกลิน่ อายของวัฒนธรรมเดิมอยู่


DEGREESHOWS 2010

70

71


LOSTPREVENTION DEVICE FOR TRAVELER Ratthee Phaisanchotsiri Industrial Design Program, School of Architecture and Design, King Mongkut’s University of Technology Thonburi Each personal traveling experience confirms the importance in the protection and caution for personal belongings. Lost baggage can mean the loss of money, time and experience. The ‘Lost-Prevention Device for Travelers’ derives from the design concept that aims to make travellers feel safer and more secured when they travel.

อุปกรณ์ปอ้ งกันการสูญหายของ สัมภาระสำหรับนักเดินทาง รัฐธีร์ ไพศาลโชติสริ ิ

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากประสบการณ์ของการเดินทาง ทำให้ขา้ พเจ้าคิด ว่าการป้องกันและการดูแลรักษาสัมภาระส่วนตัวใน ระหว่างการเดินทางเป็นเรือ่ งสำคัญ หากสิง่ ของ สูญหายอาจทำให้เสียทัง้ เงิน เวลา และประสบการณ์ อุปกรณ์ปอ้ งกันการสูญหายของสัมภาระสำหรับ นักเดินทางมีแนวคิดในการออกแบบเพือ่ ช่วยให้นกั เดินทางรูส้ กึ อุน่ ใจในขณะเดินทางมากยิง่ ขึน้


DEGREESHOWS 2010

72

73“BEE SPACE” BEEKEEPING SET DESIGN FOR GARDEN HOME RESORT Songsang Boonthong Product Design, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University No matter how useful and valuable bees and honey are, beekeeping is not considered a popular business, not to mention how most people don’t find beekeeping relatable to their lives. This is why beekeeping device is not as well developed as it should be. “Bee Space”: Beekeeping Set Design for Garden Home Resort is the attempt to design the device that allows beekeepers to do all the works in the beekeeping process. The device is designed to look friendly; while the whole beekeeping can be done even a beekeeper is working alone if he/she uses the device.

โครงการออกแบบชุดเลีย้ งผึง้ สำหรับ รีสอร์ทบ้านสวน ส่องแสง บุญทอง

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม้วา่ ผึง้ และน้ำผึง้ มีประโยชน์มากมาย แต่การ เลีย้ งผึง้ นัน้ ยังไม่เป็นทีน่ ยิ มมากนัก อีกทัง้ ยังเป็นสิง่ ทีห่ า่ งไกลจากตัวเรา ทำให้อปุ กรณ์เลีย้ งผึง้ ยังไม่ได้รบั พัฒนาการออกแบบออกเท่าทีค่ วร โครงการออกแบบชุดเลีย้ งผึง้ สำหรับรีสอร์ทบ้าน สวนจึงได้รบั การออกแบบ โดยสามารถเลีย้ งผึง้ ผลิตน้ำผึง้ ได้อย่างง่ายดาย ให้ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นมิตร และสามารถใช้งานเพียงคนเดียวได้ DEGREESHOWS 2010

74

75


“MOBILE KITCHEN” THE HOT FOOD STALLS FOR A PLAZA OUTSIDE A BUILDING. Nattakorn Wangkran Product Design, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University The design project of hot food stalls for outdoor bazar is a series of modular system which contains cooking, washing and displaying area of a food stall. The stall offers better cleanness, with systematized, convenient, adjustable features and mobility, including less storage space.

โครงการออกแบบแผงลอยจำหน่าย อาหารประเภทปรุงร้อนสำหรับตลาดนัด นอกอาคาร ณัฐกร วังกรานต์

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการออกแบบแผงลอยจำหน่ายอาหารประเภท ปรุงร้อนสำหรับตลาดนัดนอกอาคาร คือ ชุดอุปกรณ์ทใ่ี ช้สำหรับประกอบกิจการขายอาหารในตลาด นัด โดยออกแบบเป็น ส่วนปรุง ส่วนล้าง และส่วน แสดงสินค้าทีใ่ ช้ระบบโมดูลาร์ (Modular) ทำให้รปู ลักษณ์ของร้านดูเป็นระเบียบและสะอาดขึน้ ขณะ เดียวกันยังสามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ปรับ เปลีย่ นได้ตามชนิดของอาหารทีข่ าย ขนย้ายได้สะดวก และประหยัดพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บได้ในตัว


DEGREESHOWS 2010

76

77GRAPHIC DESIGN JURIES Mali Jaturajinda

Design Director, be>our>friends studio

Wee Viraporn Design Director, conscious

Siam Attariya

Design Director, Color party “Naturally, the judges look at the final outcome and the presentation of ideas, as well as the demonstration of methodology. Five pieces of paper are valuable for they express the power that represents the entire idea behind each work.” Graphic design covers a variety of working styles with different techniques and skills. It can involve other disciplines such as illustration and so the selection of the works comes with different criteria of skill, subject, concept, and presentation. But ultimately, the judges simply base their decisions on the creativity; in the way a message is best communicated.

มะลิ จาตุรจินดา ผูอ้ ำนวยการออกแบบบริษทั Be>our>friends studio วีร์ วีรพร ผูอ้ ำนวยการออกแบบ conscious สยาม อัตตะริยะ ผูอ้ ำนวยการออกแบบบริษทั Color Party “โดยธรรมชาติแล้วกรรมการจะมองไปที่ผลลัพธ์และการนำเสนอของไอเดีย ความงาม วีธกี ารpresent วิธกี ารทีช่ ดั เจนและเด่นชัด กระดาษ 5 แผ่นทีส่ ง่ เข้ามาจึงมีคณ ุ ค่าทุกแผ่น ในแง่พลังการถ่ายทอดความคิดทัง้ หมดของผลงาน”สายกราฟิกนัน้ สามารถแตกแขนงงาน ออกไปได้อกี หลายสาขา เกณฑ์ในการเลือกจึงมาจาก Criteria ทีต่ า่ งกันตามทักษะสายงาน การเลือกหัวข้อหรือประเด็นก็เป็นอีกจุดหนึง่ ทีอ่ ยากให้สามารถวิเคราะห์ นำเสนอ ดึงความชัดเจน และถ่ายทอดเนือ้ หาออกมาด้วยงานกราฟิกมีเทคนิคและทักษะหลายรูปแบบ อย่างงานภาพ ประกอบ มีทง้ั การใช้เทคนิคทีห่ ลากหลายเพือ่ ความงาม หรือภาพประกอบทีเ่ ลือกใช้วธิ กี าร ตีความทีผ่ า่ นกระบวนการความคิดเชิงสัญลักษณ์ สรุปว่าหากสือ่ สารออกมาอย่างสร้างสรรค์เราก็ไม่ลงั เลทีจ่ ะเลือกเข้ามา

THAI LIGATURE Kumphol Ponpisute Visual Communication Art, School of Communication Arts, Assumption University Because of the overlaping of tone marks and lower vowels in Thai language, Thai Ligature is designed to solve this problem. Liguture theory of typography is used to provide solution concerning on the superimposition between the lines.

โครงออกแบบสระชัน้ บนเพือ่ แก้ปญ ั หา การทับซ้อนของสระวรรณยุกต์ กำพล พรพิสตู ร

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนือ่ งมาจากต้องการแก้ปญ ั หาการซ้อนกันของ วรรณยุกต์และสระชัน้ ล่างของภาษาไทย เวลาที่ ลดระยะบรรทัดให้นอ้ ยลง เกิดการซ้อนทับกัน จึงคิดโครงการนีเ้ พือ่ แก้ปญ ั หา โดยออกแบบ ให้สระชัน้ บน กับวรรณยุกต์เชือ่ มรวมกันเป็น ตัวใหม่ โดยอ้างอิงจากทฤษฎี Ligature ในหลัก ของ Typography โครงการออกแบบสระชัน้ บนกับวรรณยุกต์เพือ่ แก้ปญ ั หาการทับซ้อน ระหว่างบรรทัด

DEGREESHOWS 2010

82

83


THE EXPERIMENTAL BOOK ABOUT A POINT OF VIEW Sirada Vilaitanarak

Department of Communication Design, School of Fine and Applied Arts, Bangkok University Different perceptions towards the surrounding environment lead to the interest in applying those perceptions to book design. The experimental process takes place in order to search for the right style and method of storytelling through the art of book design. The aim of the project is to create another dimension of reading experience that is different from most books, as well as to enhance the interactions between the work and the readers, allowing them to follow the story by touching and opening the superimposed papers. The technique helps creating more dimensions to both the content and visual images in the book.

โครงการออกแบบหนังสือเชิงทดลอง เกีย่ วกับมุมของการมอง ศิรดา วิไลธนารักษ์

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากความสนใจในการมองสิง่ รอบๆ ตัวด้วยมุมมองต่างๆ นำไปสูก่ ารตัง้ ข้อสังเกตว่าลักษณะการ มองมุมต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์กบั งานออกแบบหนังสือได้หรือไม่ จึงทำให้เกิดกระบวนการ ทดลองหารูปแบบและวิธเี ล่าเรือ่ งผ่านการออกแบบ หนังสือ เพือ่ ให้เกิดมิตขิ องการอ่านและการดำเนิน เรือ่ งทีแ่ ตกต่างจากหนังสือทัว่ ไป โดยเน้นให้ผอู้ า่ นได้ มีปฏิสมั พันธ์รว่ มกับงานได้อย่างเต็มทีผ่ า่ นการ ทดลองสัมผัส การติดตามเนือ้ เรือ่ งผ่านการพับ เปิด การเชือ่ มโยงตัวละครและเนือ้ เรือ่ งด้วยการ ซ้อนทับกระดาษ ไปจนถึงการก่อให้เกิดการอ่าน และมองเห็นฉากแต่ละฉากทีม่ มี ติ มิ ากขึน้ ด้วย


DEGREESHOWS 2010

84

85BOOK DESIGN FOR VISIBLE LYRICS Nopparath Eksuwancharoen Department of Visual Communication Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University Visible Lyrics, a book design project that aims to search for certain characteristics and compostions of song lyrics; how a song can be popular, and why all the Thai songs sound the so similar these days. By presenting new way of media consumption, from listening to music to ‘hearing, thinking, reading’ the lyrics in a whole new aspect; the project aims to search for the solution to the problems in Thailand’s musical industry.

การออกแบบหนังสือ Visible Lyrics นพรัตน์ เอกสุวรรณเจริญ

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการออกแบบหนังสือ Visible Lyrics ได้รบั การออกแบบขึน้ เพือ่ ค้นหาว่าเนือ้ เพลงในปัจจุบนั มี ลักษณะอย่างไร ต้องมีเนือ้ หาและคำแบบไหนจึงได้ รับความนิยม และเหตุใดเพลงไทยในปัจจุบนั จึงได้ มีลกั ษณะคล้ายกันไปหมด โดยนำเสนอรูปแบบการ รับสารแบบใหม่จากการฟังเพลงมาสู่ “ฟัง–คิด–อ่าน” เนือ้ เพลงในมุมมองใหม่ มองหาปัญหาและทางแก้ไข ให้กบั วงการเพลงไทย

DEGREESHOWS 2010

86

87


“THE GRAPHIC DESIGN FOR THE PROMOTION OF INDIANS ART IN BANGKOK” Chantranut Khoosuwan Department of Creative Art, Faculty of Fine and Applied Art, Chulalongkorn University The presence of Indian Art in Bangkok and the suburban areas portrays different uniqueness. Nonetheless, the information about Indian Art has never been put together properly, hence, this particular project of graphic design happens in order to provide all the useful information and characteristic of Indian Art in Thailand. The design is done under the concept ‘Kaleidoscope’, which results in the interesting and refreshing presentation as a conveyance of harmony within diversity that suits the interest of the young generations.

โครงการออกแบบเรขศิลป์เพือ่ ส่งเสริม การเทีย่ วชมศิลปะอินเดียในกรุงเทพฯ จันทรานุช คูสวุ รรณ

ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล มีศลิ ปะอินเดียหลาย แห่งทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่นต่างกันไป แต่ยงั ไม่มกี าร รวบรวมไว้ดว้ ยกัน จึงได้ออกแบบเรขศิลป์เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์และสะท้อนลักษณะเด่นของ ศิลปะอินเดียในเมืองไทย โดยนำเสนอให้นา่ สนใจ และเหมาะกับคนรุน่ ใหม่ภายใต้แนวคิด “Kaleidoscope” ทีส่ อ่ื สารถึงความหลากหลายทีผ่ สมกลมกลืนกัน อย่างลงตัว


DEGREESHOWS 2010

88

89


EXPERIMENTAL PATTERN AND GRAPHIC DESIGN FROM NATURAL PROCESSES Weera Nimitpara Department of Visual Communication Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University Natural Experimental Design is about having fun with the patterns. The experiment simulates natural process, in which everyone can create patterns using this new and different method by themselves. The project brings about the value-added to ordinary objects found in everyday life, while the process itself is designed to be environmentally friendly.

การออกแบบลวดลายกราฟิกด้วยวัสดุ และวิธกี ารเสมือนกระบวนการตามธรรมชาติ วีระ นิมติ พารา ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Natural Experimental Design คือ การสนุกกับ ลวดลายทีส่ ร้างสรรค์ได้ดว้ ยตัวเอง เป็นการทดลอง จากวิธกี ารเสมือนกระบวนการตามธรรมชาติทค่ี ณ ุ เองก็สามารถทำได้ เพือ่ ให้เกิดลวดลายทีม่ กี ระบวน การสร้างทีแ่ ตกต่างและแปลกใหม่ อีกทัง้ ยังมีจริยธรรมต่อสิง่ แวดล้อม รวมไปถึงเป็นการเพิม่ มูลค่า ให้กบั วัสดุใกล้ตวั


DEGREESHOWS 2010

90

91LETTERING DESIGN BY USING THE MUSICAL SIGN Euamrittee Jeerawatthanakaset Department of Visual Communication Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University

Musiker derives from the modification of musical signs, in which the signs are turned into letters of unique characteristics. Each alphabet carries out different features, just like musical notes with different tones and rhythm. A bodytext is also designed to use with the font.

การออกแบบตัวอักษร โดยใช้เครือ่ งหมายทางดนตรี เอือ้ มฤทธี จีรวัฒนเกษตร

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Musiker เกิดจากการนำเครือ่ งหมายทางดนตรีมา ตัดต่อกัน ซึง่ ตัวอักษรแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์แตก ต่างกันออกไปเหมือนโน้ตดนตรีทม่ี จี งั หวะหนักเบา พร้อม Body Text ทีไ่ ด้รบั การออกแบบเพือ่ ใช้งาน ควบคูก่ บั Font ชุดนี ้

DEGREESHOWS 2010

92

93


3D ILLUSTRATION: A TALE OF NOAH NAVA Voraprot Korcharoenwat Department of Visual Communication Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University

The story of Noah’s ark and the Flood is conveyed through a poem and storytelling using 3-dimensional image. Automata Mechanisms technique is utilized under the ‘small theatre’ concept, which is a storytelling method using illustration and simple mechanism to create stage movements. The composition is set the same way as a set in a play. A box of tales that a storytellers can tell stories, sing and play in their own way.

การออกแบบภาพประกอบ 3 มิตเิ รือ่ งโนอาห์นาวา วรพรต ก่อเจริญวัฒน์

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ งราวโนอาห์กบั น้ำท่วมโลกในตำนานถูกนำมา ถ่ายทอดด้วยบทร้อยกลอง และการเล่าเรือ่ งด้วย ภาพ 3 มิติ โดยใช้เทคนิค Automata Mechanisms ภายใต้แนวความคิด “ละครโรงเล็ก” คือ การเล่า เรือ่ งราวผ่านภาพประกอบทีเ่ คลือ่ นไหวได้ดว้ ยกลไกง่ายๆ โดยถูกจัดวางองค์ประกอบให้เหมือนกับ ฉากละครเวที เป็นกล่องนิทานทีผ่ เู้ ล่านิทานสามารถ เล่าเรือ่ ง ร้อง และเล่นในแบบฉบับของตัวเองได้


DEGREESHOWS 2010

94

95BOOK DESIGN: TAO TE CHING Athikawat Wattanadechachan Department of Visual Communication Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University TAO TE CHING scripture of Chinese philosopher, Lao-Tsu, is recreated into an entirely new design and illustrations, inspired by the renowned notion of Tao, “One is white, one is black, in truth, two things are unified into only one’.

การออกแบบหนังสือ เต้า เต๋อ จิง อธิกวัฒน์ วัฒนเดชาชาญ

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คัมภีร์ เต้า เต๋อ จิง ของปราชญ์เล่าจือ๊ ถูกนำมา สร้างสรรค์ในรูปเล่มและภาพประกอบใหม่ โดย มี แรงบันดาลใจจากวิถแี ละแนวคิดของเต๋าทีว่ า่ “สิง่ หนึง่ ขาว สิง่ หนึง่ ดำ แท้จริงแล้วทัง้ สองสิง่ ผสมผสานกลมกลืนเป็นหนึง่ เดียว”

DEGREESHOWS 2010

96

97


CORPORATE IDENTITY DESIGN FOR CULTURE ONE BANGKOK INTERNATIONAL DANCE MUSIC FESTIVAL 2011 Poomruethai Suebsantiwongse Visual Communication Art, Majoring in Graphic Design, Assumption University Culture One Music Festival has been held for several consecutive years along with the increasing number of people attending the festival. In 2011, the organizer plans to invite aliens from other planets to join the party. No one can really prove whether aliens actually exist, or whether it’s just a fabricated story. The project borrows the art direction of the alien news found in international tabloid newspapers as the main art direction of the presentation.

การออกแบบอัตลักษณ์สำหรับ คัลเจอร์-วัน บางกอกอินเตอร์เนชัน่ แนล แดนซ์มวิ สิคเฟสติวลั ปี 2554 ภูมฤิ ทัย สืบสันติวงศ์

ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนือ่ งจากงานดนตรี Culture One ได้จดั ขึน้ มา หลายปีและมีผเู้ ข้าร่วมมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในปี 2011 จึงได้เชิญเอเลีย่ นจากดาวต่างๆ มาร่วมปาร์ต้ี แต่กไ็ ม่มใี ครคาดว่าเอเลีย่ นนัน้ มีจริงหรือเป็นแค่ เรือ่ งทีม่ คี นกุขน้ึ มาเราก็ไม่สามารถพิสจู น์ได้ จึงได้ยมื อาร์ตไดเร็กชัน่ จากหนังสือพิมพ์แท็บลอย ในเมืองนอกซึง่ ชอบนำข่าวเกีย่ วกับมนุษย์ตา่ งดาว ทีค่ นทัว่ ไปคิดว่าไร้สาระมาเป็นอาร์ตไดเรกชัน่ หลักใน การนำเสนอผลงาน


DEGREESHOWS 2010

98

99PLASTIC DAY DREAM Wiranya Chatnithikul Visual Communication Art, Majoring in Graphic Design, Assumption University Plastic Day Dream is a series of illustrations that sarcatically convey Thai teenagers’ superficial lifestyle and value. The mockery of the absurdity is conveyed through an installtion of plastic toys together with painting and other materials to create the typography of taggy Thai words that are used among friends. The word are screened on t-shirts, which is a common object people see and use in their everyday lives.

PLASTIC DAY DREAM วิรญ ั ญา ฉัตรนิธกิ ลุ

ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Plastic Day Dream เป็นชุดภาพ illustration ทีพ่ ดู ในเชิงเสียดสีไลฟ์สไตล์และค่านิยมของวัยรุน่ ไทย ทีอ่ าจจะโดยรูต้ วั หรือไม่รตู้ วั วิง่ วนสนใจสิง่ ทีฉ่ าบฉวย ดูดแี ต่ไม่คอ่ ยมีตวั ตน สนุกสนานสวยงาม แต่กไ็ ร้สาระจนดูเป็นเรือ่ งตลกน่าล้อเลียน โครงการ ดังกล่าวใช้การ install ของเล่นพลาสติก ร่วมกับ การวาดภาพและการใช้วสั ดุตา่ งๆ สร้าง typography เป็นคำภาษาไทยเฉิม่ ๆ ให้อารมณ์เหมือนเพือ่ นแซว โดยเลือกสกรีนผลงานลงบนเสือ้ ยืดแทนทีจ่ ะเป็น กระดาษเพือ่ ให้ได้เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจำวัน DEGREESHOWS 2010

100 101ANIMATION DESIGN JURIES Pantavit Lawaroungchok

Managing/Design Director, Apostrophy’S

Kriengkrai Supornsahusrungsi Production Director and General Manager, Imagimax

Monsit jangariyawong Animator, Imagimax

Each year the animation works show even greater development especially when comparing to other countries. The development of animation by Thai students is impressively fast. For this year’s animation and motion graphic projects the judges focused highly on creativity rather than production methods. The judges considered animation techniques and effects as something the students should already know. More importantly a good animation has strong content. Work like ‘Online’ simply draws on the movement a ‘line’, in doing so, it becomes memorable experience. ‘Slacker’ combines distinctive storytelling and techniques to create a unique and captivating piece of animation work.

พันธวิศ ลวเรืองโชค กรรมการผูจ้ ดั การ,ผูอ้ ำนวยการฝ่ายการออกแบบ Apostrophy’S เกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี ผูอ้ ำนวยการฝ่ายผลิต, Imagimax มนต์สทิ ธิ์ แจ้งอริยวงศ์ นักออกแบบอนิเมชัน่ , Imagimax งาน Animation และ Motion Graphic ในปีนี้กรรมการเลือกเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ มากกว่า เรื่อง Production ในเรื่อง Process โดยรวมแล้วงานมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆ ปี แต่เมือ่ เทียบกับต่างประเทศก็มกี ารไปพัฒนาไปเร็วมาก ในเรือ่ งเทคนิคและเอฟเฟ็คมองว่าเป็นทักษะทีน่ กั ศึกษาควรรู้ แต่การเลือกContent เนือ้ หา สาระของผลงานจะช่วยทำให้เห็นถึงมุมมองและศักยภาพให้งานมีความกลมกล่อมน่าติดตาม อย่างเช่นผลงาน”เส้นใยทีถ่ กู มองข้าม” นัน้ Art Direction ของเรือ่ งทัง้ หมดถูกโยงเข้าด้วยกัน โดยใช้เพียงเส้นๆเดียวสือ่ ความหมายออกมา เพือ่ สร้างความคุณค่าให้กบั ชิน้ งาน หรือผลงาน “slacker” ทีด่ งึ เอาความโดดเด่นน่าติดตามและเทคนิคมารวมกันได้ลงตัว ช่วยสร้างจุดเด่นและ สะกดคนดูในแง่สาระและคุณภาพของงานไปพร้อมกัน
2D ANIMATION DESIGN ‘THE PARALLEL AGE’ Thapat Kijrujipark Department of Visual Communication Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University The story of a journey between a kid and a grown-up originated from comparative situations with both the functioning of internal and external factors. Viewers can follow and question the notion behind the project; a simple question “Why can’t the grown-ups understand the kids?”

โครงการออกแบบภาพยนตร์สน้ั 2 มิติ เรือ่ ง ‘นาฬิกาตืน่ ’ ฐาปัฐว์ กิจรุจภิ าคย์

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ งราวการเดินทางระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ทีเ่ กิด จากการเปรียบเทียบปัจจัยภายในและภายนอกทีเ่ กิด ขึน้ เพือ่ ให้คนดูสงั เกตและติดตาม ตลอดจนตัง้ คำถามถึงทีม่ าของโครงการนีว้ า่ “ทำไมผู้ใหญ่ ถึงไม่เข้าใจเด็ก?”


DEGREESHOWS 2010

106 107


ONLINE Sippanon Rodkumtuy Information Technology for Design, Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University A projection of life through a line and rhythm of a person’s heart curve, symbolizing and representing life’s uncertainty and variation. The work illustrates the simplicity of presentation in combination with the interesting movements enhanced by the art and science of motion graphic.

เส้นใยทีถ่ กู มองข้าม สิบปนนท์ รอดคำทุย

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร การถ่ายทอดเรือ่ งราวของชีวติ โดยใช้เส้นแสดง จังหวะการเต้นของหัวใจเป็นสัญลักษณ์ อันเป็น ตัวแทนของความผันแปรในชีวติ เน้นการนำเสนอ ทีเ่ รียบง่าย ประกอบการเคลือ่ นไหวทีน่ า่ สนใจของ งานโมชัน่ กราฟิก


DEGREESHOWS 2010

108 109SLACKER Sippakorn Khempromma Digital Arts Program, Faculty of Fine and Applied Arts in Digital Arts, Sripatum University A slacker created out of the 2D Animation Rotoscope techniques to convey the pressure of working life. The presence of sound and drawn lines projects a story of how people attempt to escape from the burden of working, but end up surrounding by the darkness they themselves create. But the dark path can be lit with the beam of conscious mind.

สแล็คเกอร์ สิปปกร เข็มพรมมา

ภาควิชาดิจทิ ลั อาร์ตส์ คณะดิจทิ ลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม สแล็คเกอร์สร้างสรรค์ขน้ึ จากเทคนิค 2D Animation Rotoscope ถ่ายทอดอารมณ์ความกดดันของ การทำงานผ่านลายเส้นและเสียง เพือ่ เล่าเรือ่ งราว ของการทีค่ นเรายิง่ หนีงานก็ยง่ิ ทำให้เราจมอยูก่ บั ความมืดทีเ่ ราสร้างมันขึน้ มาเองแต่เมือ่ เราตัง้ สติหน ทางมืดมิดจะเกิดแสงสว่างในทีส่ ดุ

DEGREESHOWS 2010

100

111


‘THE JUDGEMENT’, A SHORT FILM DESIGNED BY VISUAL EFFECTS TECHNIQUE Nonthawit Hongmanorom Department of Computer Art, Faculty of Digital Art, Rangsit University The society keeps developing in a much more delicate and complex manner. People keep ‘seasoning’ their lives and get swamped with greed, pretentious honor and flattering words that they’ve come so far from being an ‘existence of nature’. This motion graphic design project reflects the undeniable fact that we are just a natural existence, despite of all the attempts we have done to redefine what we are, we are still a part of nature, and will always be.

โครงการออกแบบภาพยนตร์สน้ั ] โดยใช้เทคนิค visual effects เรือ่ ง ‘The Judgement’ นนทวิทย์ หงษ์มโนรมย์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจทิ ลั อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต สังคมมนุษย์เรานัน้ นับวันก็ยง่ิ มีพฒ ั นาการทีล่ ะเอียด อ่อนและซับซ้อนมากขึน้ เรือ่ ยๆ มีการ “ปรุงแต่ง” ไปกันต่างๆ นานาในทุกๆ ด้าน สังคมเราจึงจมอยู่ กับลาภ ยศ และคำสรรเสริญจนเราห่างไกลจาก “ความเป็นธรรมชาติของสิง่ มีชวี ติ ” เข้าไปทุกที โครงการออกแบบภาพเคลือ่ นไหวเรือ่ งนีไ้ ด้สะท้อน ให้ผชู้ มได้ตระหนักว่า ถึงแม้เราจะมีพฒ ั นาการไป ไกลมากแค่ไหน หรือเราจะปรุงแต่งกันเองมากมาย เพียงใด เราก็ยงั เป็นเพียงแค่สง่ิ มีชวี ติ ชนิดหนึง่ ทาง ธรรมชาติ และเราก็ยงั คงเป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ อยูเ่ สมอและตลอดไป


DEGREESHOWS 2010

112

113


MOTION GRAPHIC FILM, BIOGRAPHY OF PROF. SILPA BHIRASRI Chanin Suasungnern

Department of Visual Communication Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University

‘Art is long, life is short’. We are born for a period of time, and during that time, we play different roles, walk different paths of life. If we fail to learn how to live our lives usefully, time will pass and run out uselessly. Virtuous mind and actions are no different from art. No matter how long, the taste of heart-capturing virtue can never fade away.

ภาพยนตร์โมชัน่ กราฟิก ชีวประวัตอิ าจารย์ศลิ ป์ พีระศรี ชนินทร์ เสือสูงเนิน

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “ศิลปะยืนยาว ชีวติ สัน้ ” ชีวติ คนเรานัน้ เกิดขึน้ มาใน ช่วงเวลาหนึง่ มีบทบาทหน้าทีแ่ ละวิถชี วี ติ ทีแ่ ตกต่าง กันไป ถ้าไม่รจู้ กั ใช้ชวี ติ ให้เกิดประโยชน์เวลาก็จะผ่าน ไปและหมดลงอย่างไร้คา่ การสร้างสรรค์สง่ิ ดีงามให้ เกิดขึน้ ในช่วงเวลาของชีวติ นัน้ เปรียบได้กบั การ สร้างงานศิลปะไม่วา่ จะผ่านไปนานแค่ไหน รสชาติ แห่งคุณงามความดีทต่ี รึงในใจคนนัน้ ไม่เคยหมดลง ได้เลย


DEGREESHOWS 2010

114

115MIXED MEDIA ANIMATION SAVORY & SWEETS Patamon Nisabodee Department of Visual Communication Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University The charm of Thai food isn’t just about the looks or taste. It involves the choices of ingredients, the delicately refine process of cooking, the wisdom that is passed on from generation to generation. These special characteristics are what make Thai cuisine of savory and sweet win the hearts of people around the world. The idea is told using stop-motion technique with a ‘Thai sense of humor’ in the way that has never been told before.

การออกแบบอนิเมชัน่ สือ่ ผสม ‘กับข้าว กับหวาน’ พัทธมน นิศาบดี

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เสน่หป์ ลายจวักของอาหารไทยมิได้อยูแ่ ค่สสี นั หน้า ตาอันสวยงามหรือรสชาติ ทีอ่ ร่อยเพียงเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็นวัตถุดบิ ความพิถพี ถิ นั ของกรรมวิธี การผลิต ภูมปิ ญ ั ญาจากรุน่ สูร่ นุ่ และด้วยความ พิเศษเหล่านีเ้ องทำให้อาหารไทยทัง้ คาวและหวาน โดดเด่นครองใจคนทัว่ โลก โดยบอกเล่าผ่าน อารมณ์ขนั แบบไทยๆ ด้วยเทคนิคสต้อปโมชัน่ ทีย่ งั ไม่เคยเห็นอาหารไทยในรูปแบบนีม้ าก่อน DEGREESHOWS 2010

116

117


ANIMATION DESIGN PROJECT ‘THE RUBIX’ Thanaphupat Thong-aram Visual Communication Design, Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University Solving Rubix puzzle is like solving problems in the real world. If we compare problems in front of us to a Rubix cube, we can see problems scattering here and there, making it almost impossible to solve. Some people choose to neglect and leave all the problems to where they are, while some choose to confront and fix them.

โครงการออกแบบการ์ตนู อนิเมชัน่ เรือ่ ง ‘The Rubix’ ธนภูภสั สร์ ทองอร่าม

ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การแก้ปญ ั หารูบคิ ก็เปรียบเสมือนการแก้ปญ ั หา ในโลกแห่งความจริง ถ้าเราเปรียบปัญหาชีวติ ตรง หน้าเหมือนลูกรูบคิ ทีบ่ างครัง้ ดูกระจัดกระจายยาก เกินกว่าทีเ่ ราจะแก้ไขได้ ทำให้บางคนเลือกทีจ่ ะวางมัน ทิง้ ไว้เช่นเดิม ขณะทีบ่ างคนอาจจะมุง่ หน้าแก้ปญ ั หา เหล่านัน้ ให้สำเร็จ


DEGREESHOWS 2010

118

119FASHION DESIGN

JURIES Vitchukorn Chokedeetaweeanan Senior Designer, Greyhound

Siriorn Teankaprasith

Design Director, Painkiller The selected final projects show interesting developments. Each work portrays with confidence and understanding the designers’ ideas and concepts. Their technique and designs are impressively unique. Many works successfully answer the demands of the market without overlooking the creative aspects of fashion design.

วิชชุกร โชคดีทวีอนันต์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ Greyhound สิรอิ ร เฑียรฆประสิทธิ์ ผูอ้ ำนวยการฝ่ายการออกแบบ Painkiller ภาพรวมผลงานทีค่ ดั เลือกทัง้ หมดนัน้ ทางกรรมมองว่า ผลงานศิลปนิพนธ์ของแฟชัน่ ดูมี พัฒนาการไปในทิศทางทีน่ า่ สนใจมีความชัดเจนและเข้าใจในสิง่ ทีต่ นเลือกทำ รูจ้ กั เลือกใช้เทคนิค ต่างๆในสัดส่วนทีพ่ อดี บางชิน้ มีการแสดงความชัดเจนของคาแรคเตอร์เสือ้ ผ้าทีน่ า่ ประทับใจมาก สามารถนำเสนอให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทีว่ างไว้ ตอบโจทย์ดา้ นการตลาดได้ดที ง้ั ยังไม่ทง้ิ ความคิดสร้างสรรค์ คอนเซ็ปต์ เทคนิค การนำเสนอ การเล่าเรือ่ ง รวมไปถึงการเลือกใช้วสั ดุ ดูมคี วามหลากหลาย แต่พอนำมารวมกันก็ยงั สามารถควบคุมและกะสัดส่วนความลงตัว ให้เสือ้ ผ้าดูมคี วามเป็นอันหนึง่ อันเดียว
MISPERCEPTION OF A REAL OBJECT Chatuporn Charoen-em Fashion Design, Department of Visual Art, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University By incorporating the theories in the creation of illusions such as angles and intersecting lines. The false perception is combined to natural illusions such as camouflage to create a series of clothing with simple patterns and additional details, mocking human’s physical feature using the leading line and distortion of shapes. The result is the dimensional and illusional clothing creation.

โครงการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกาย จากทฤษฎีการสร้างภาพลวงตา จตุพร เจริญเอม

วิชาเอกออกแบบทัศนศิลป์-ออกแบบแฟชัน่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การนำเอาทฤษฎีการสร้างภาพลวงตาจากการเกิด มุม หรือการตัดกันของเส้นตรง (Angle or Intersecting Lines) การประสานกัน และการตัดกันของ เส้นตรง ทำให้เกิดภาพลวงตา โดยนำการรับรูผ้ ดิ ไป จากความจริงมาผสมผสานกับการลวงตาทีเ่ กิดขึน้ ในธรรมชาติ อย่างการพรางตัวของสัตว์ (Camouflage) ผลลัพธ์ คือ เสือ้ ผ้าทีม่ แี พทเทิรน์ เรียบง่าย แต่เพิม่ รายละเอียดลงไป โดยล้อเลียนกับสรีระของ มนุษย์ ใช้หลักเส้นนำสายตา และการบิดเบือนของ รูปทรง ซึง่ ทำให้ชดุ ดูมมี ติ แิ ละมีความคลาดเคลือ่ น จากความจริง


DEGREESHOWS 2010

124

125BETWEEN THE LINE Sunisa Sriparivatin

Fashion Design, Department of Visual Art, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University The project ‘Between the Lines’ is inspired by the architectural creation ‘Jewish Museum Berlin’ designed by Daniel Libeskind, utilizing the connection of two different lines of thoughts: the straight line that can be broken into different pieces and the curve line that extends its length infinitely.

ความขัดแย้งของเส้น สุนสิ า ศรีปริวาทิน

วิชาเอกออกแบบทัศนศิลป์-ออกแบบแฟชัน่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการความขัดแย้งของเส้นได้รบั แรงบันดาลใจ จากสถาปัตยกรรม Jewish Museum Berlin ทีอ่ อก แบบโดย Daniel Libeskind ทีใ่ ช้ความสัมพันธ์ของ เส้นความคิด 2 เส้น คือ เส้นตรงทีส่ ามารถแตก ออกเป็นชิน้ ส่วนขัดกับเส้นโค้งทีย่ าวออกไปโดย ไม่มที ส่ี น้ิ สุด

DEGREESHOWS 2010

126

127


CORAL & LIGHTS Kanokporn Suthummachote

Fashion Design, Department of Visual Art, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University “Coral & Lights”, a project inspired by the futuristic architecture, coral and light. A mannequin is exposed to sunlight, creating the silhouette of the dress, which is later combined to a pattern of beads, imitating the appearances of natural corals.

CORAL & LIGHTS กนกพร สุธรรมโชติ

วิชาเอกออกแบบทัศนศิลป์-ออกแบบแฟชัน่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Coral & Lights โครงการทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจ จากสถาปัตยกรรมในอนาคต ปะการังและแสง โดยนำหุน่ มาตากกับแสงแดด จนเกิดเซลูเอตของ ชุดผสมผสานกับปักร้อย ลูกปัดเลียนแบบลักษณะ ของปะการังธรรมชาติ


DEGREESHOWS 2010

128

129


THE RESULT OF “ROBERT MCKIM” Sorawut Pokung

Fashion Design, Department of Visual Art, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University The Result of “Robert Mckim”, a design project inspired by the theory of Robert Mckim, a writer and professor who proposes the notion about visual thinking through drawing practice that helps in the memory exercise. The idea results in the experiment of textile design by children, because according to his theory, imagination and creativity can be transformed into visual expressions through drawings and by turning a 2 dimensional drawing into 3-dimensional visual. The process is similar to the pop-up technique, and it is utilized with this particular project of fashion design, from draping, pattern design and fabric techniques.

THE RESULT OF “ROBERT MCKIM” สรวุฒ โภคัง

วิชาเอกออกแบบทัศนศิลป์-ออกแบบแฟชัน่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงานออกแบบได้แรงบันดาลใจจากทฤษฎีของ Robert Mckim นักเขียนและอาจารย์ผสู้ อนวิชาการ พัฒนาการนึกคิดเป็นภาพ โดยใช้การฝึกปฏิบตั กิ าร เขียนลายเส้นเพือ่ เป็นการฝึกความจำ ทำให้เกิดการ ทดลองการทำลวดลายผ้าจากเด็ก เพือ่ สร้างจินต นาการและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านวิธกี ารเขียน ภาพและฝึกหัดการทำภาพสามมิติ รวมไปถึงทฤษฎี การทำภาพ 2 มิตใิ ห้ เป็นภาพ 3 มิติ คล้ายกับเทคนิค Pop Up ซึง่ วิธกี าร ดังกล่าวถูกนำมาใช้กบั การ ออกแบบเสือ้ ผ้าในครัง้ นี้ ทัง้ การเดรปปิง้ การออก แบบแพทเทิรน์ และการทำเทคนิคผ้า


DEGREESHOWS 2010

130

131TRANSPARENCE Pariwat Wirapornsawan Fashion Design, Faculty of Arts and Design, Rangsit University The project inspired by baggage scanner at the airport. X gamma functions as the key element that allows people to see what’s inside. The clothes inside the bag are wrinkled, and the shape is distorted. The analysis on the experimented subject results in the design of clothing techniques such as the gimmick of the structure of the graphic on the clothes, as well as the pocket, buttons and sleeves of a shirt.

โปร่งแสง ปริวรรต วิระพรสวรรค์

สาขาแฟชัน่ ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลงานชือ่ โปร่งแสงได้แรงบันดาลใจมาจากการ สแกนสัมภาระในสนามบิน ซึง่ โดยปกติไม่สามารถที่ จะเห็นวัตถุทจ่ี ะอยูใ่ นสัมภาระได้ดว้ ยตาเปล่า รังสี X เป็นตัวการสำคัญทีส่ ามารถมองเห็นบรรยากาศ ภายในได้ วัตถุทเ่ี ป็นเสือ้ ทีอ่ ยูภ่ ายในสัมภาระจะมี ลักษณะยับ ไม่เรียบ รูปทรงของเสือ้ ผิดรูปไปจากเดิม จึงนำสิง่ ทีท่ ำการทดลองมาวิเคราะห์และใช้ในการ ออกแบบการทำเทคนิค เช่น การนำผ้ามาล้อเลียน โครงสร้างของลายพิมพ์ ล้อเลียนฝากระเป๋า กระดุม และแขนเสือ้

DEGREESHOWS 2010

132

133


LACK OR MORE THAN IS NECESSARY Kanchit Chanachaipanitch Fashion Design, Department of Visual Art, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University The pattern development project Inspired by the physical appearance of the Siamese Twins. The way certain parts of their bodies are connected together, and how they share some of the organs have become the idea, which is later developed into a variety of clothing patterns. The clothes can be worn in different ways with additional openings that wearers can use optionally, and when an opening is not used, that particular part will drop and perfectly become a part of the whole clothes.

โครงการพัฒนาแบบตัดเสือ้ ผ้า (Pattern) ให้ไช้งานมากกว่า 1 รูปแบบ ครรชิต ชนะชัยพาณิช

วิชาเอกออกแบบทัศนศิลป์-ออกแบบแฟชัน่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการพัฒนาแพทเทิรน์ ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจาก ลักษณะทางกายภาพของฝาแฝดสยาม ทีม่ อี วัยวะ ร่างกายติดกันบางส่วน บางอวัยวะใช้รว่ มกัน และบางอวัยวะใช้แยกกัน ซึง่ ไอเดียดังกล่าวได้รบั การ พัฒนาบนแพทเทิรน์ ทำให้สามารถใส่ได้หลายรูปแบบ ด้วยการเพิม่ ช่องการสวมใส่ให้เสือ้ ผ้า เมือ่ ช่องใด ช่องหนึง่ ทีไ่ ม่ได้ใช้กจ็ ะเกิดการทิง้ ตัวร่วมกับวัสดุทใ่ี ช้


DEGREESHOWS 2010

134

135


FASHION IDOL IMPRESSION Kunsuda Buathong Fashion Design, Faculty of Arts and Design, Rangsit University This particular art thesis is inspired by the Japanese fashion idol and singer, Ayumi Hamasaki. By presentation of the design by representing love and impression through the use of colors, patterns, lasercut techniques, love lace graphic with a tone of J-Rock. The series derives from Ayumi’s style of music and fashion, in which knitting technique, button badges and pins are often present.

ความประทับใจแฟชัน่ ไอดอล กุลสุดา บัวทอง

สาขาแฟชัน่ ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต โครงการศิลปะนิพนธ์ชดุ นีไ้ ด้รบั แรงบันดาลใจมา จากความประทับใจแฟชัน่ ไอดอล คือ อายูมิ ฮามาซากิ ซึง่ เป็นนักร้องชาวญีป่ นุ่ โดยนำเสนอ การออกแบบทีส่ อ่ื ถึงความรัก และความประทับใจ ผ่านโทนสี ลายผ้า เทคนิคเลเซอร์คตั กราฟิกบ่วงรัก และมีกลิน่ อายแบบ J-Rock จากการแต่งกายและ แนวเพลงของอายูมิ ซึง่ มีการใช้เทคนิคนิตติง้ ร่วมกับการปักประดับเข็มกลัดและหมุด
BODYCONCISE Kwanna Kongkakate Fashion Design, Faculty of Arts and Design, Rangsit University The project studies the internal structure of human body, in which different details of line are turned into a series of clothing design. The creation of form and bas-relief texture is the result of the simplification of details, creatively fashioned under the concept ‘In Side Out’.

กายวิภาคศาสตร์ ขวัญนา คงคาเขตร

สาขาแฟชัน่ ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลงานชุดกายวิภาคศาสตร์ เป็นการศึกษาโครง สร้างภายในร่างกายเพือ่ ให้ได้รายละเอียดของเส้น มาสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ โดยนำความน่าสนใจ ภายในร่างกายมนุษย์มาแสดงออกมาเป็นเส้นทางใน การออกแบบเสือ้ ผ้า ซึง่ เน้นการสร้างรูปทรงและพืน้ ผิวในลักษณะนูนต่ำ โดยการตัดทอนลายละเอียด และสร้างสรรค์ภายใต้แนวความคิด In Side Out

DEGREESHOWS 2010

138

139


SURGERY MANIAC Kawita Boonprasert

Fashion Design, Faculty of Arts and Design, Rangsit University Human being never satisfies wtih what they have, which is the reason for the popularity of plastic surgery, such as a case of Michael Jackson’s changing skin color. The idea that clothes is like the second level of human skin inspires the desire to alter the ordinary and uninteresting texture of most fabrics through an operation of textile surgery that recreates new skin to the normal looking clothes.

การศัลยกรรมของไมเคิล แจ็คสัน กวิตา บุญประเสริฐ

สาขาแฟชัน่ ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เนือ่ งจากมนุษย์เราไม่พอใจในสิง่ ทีต่ นเองมีอยู่ จึงหา ทางออกด้วยวิธกี ารศัลยกรรม เช่น ไมเคิล แจ็คสัน ตัวอย่างของการทำศัลยกรรมทีเ่ ปลีย่ นสีผวิ จากดำเป็นขาว เมือ่ ย้อนกลับมาดูเสือ้ ผ้า เสือ้ ผ้าก็ เปรียบเหมือนผิวหนังชัน้ ที่ 2 ของมนุษย์ จึงกลาย เป็นแรงบันดาลใจหลักทีต่ อ้ งการปรับเปลีย่ นพืน้ ผิว ของเสือ้ ผ้าทีม่ คี วามธรรมดา และไม่มคี วามน่าสนใจ ใดๆ ด้วยการทำศัลยกรรมตกแต่งพืน้ ผิว และรูปทรง เสือ้ ผ้าทีด่ ธู รรมดาให้เกิดผิวใหม่
JEWELRY DESIGN JURIES Pirada Senivongse na ayudhaya

Jewelry Designer, Trimode Studio

Tanikarn Sukwattanasiri Design Director, Jogema Jewelry

Matina Sukhahuta

Jewelry Designer, Matina Amatina and Sretsis This year the works are both original and beautiful. The series “The art of horseback riding and my jewelry” is an innovative design concept with a delicate use of materials. The work has a hidden message requiring some in depth analysis. “You are special” is chosen for the sense of humor it projects rather than the costly materials it employs. Despite it’s rather unorthodox appearance certain characteristics make the piece ‘special’ itself.

ภิรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักออกแบบเครือ่ งประดับ Trimode studio ธนิกานต์ สุขวัฒนศิริ ผูอ้ ำนวยการฝ่ายออกแบบ Jogema Jewelry มทินา สุขะหุต นักออกแบบเครือ่ งประดับ Matina Amatina and Sretsis ผลงานปีน้ี มีความน่าสนใจและแรงดึงดูดทีแ่ ตกต่างกันออกไป อย่างงาน ”ศิลปะบังคับม้าสู่ เครือ่ งประดับของข้าพเจ้า” มี วิธกี ารเลือกใช้วสั ดุและความละเอียดอ่อนของชิน้ งานโดยนำ Concept มาตีความแบบ Hidden massage ซึง่ เมือ่ มองผลงานและมองทีแ่ นวความคิดหลัก อาจดูเหมือนว่าไม่ได้เชือ่ มโยงกันชัดเจนเพราะความลึกของการตีความสือ่ สาร ในขณะทีผ่ ลงาน “ You are special” ถูกเลือกเพราะมีการแทรกอารมณ์ขนั เข้าไปในจิวเวอรี่ โดยมองความ สำคัญของคุณค่าทางจิตใจ ทำให้เครือ่ งประดับเป็นตัวแทนทีไ่ ม่ได้ถกู ตีคา่ ทีร่ าคาวัสดุ แม้ภาพ สุดท้ายของชิน้ งานจะดูไม่เหมือนเครือ่ งประดับก็ตาม แต่ดว้ ยวิธกี ารคิดและไอเดียนัน้ เป็น สิง่ ทีส่ ามารถนำไปตีความและพัฒนารูปแบบของจิวเวอรี่ให้มคี วามพิเศษ
“PHAR KEE REW HOR THONG”, REFLECTING THE BEAUTY THAT HAS BEEN COVERED UP INSIDE Kulsuda Kusonsinchai Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University A series of jewelry design that reflects the hidden beauty, covered up by the unpleasant appearance, as a Thai old sayings: Phar Kee Rew Hor Thong (Gold covered in a dirty cloth).

“ผ้าขีร้ ว้ิ ห่อทอง” ความงามทีม่ คี ณ ุ ค่าซ่อนอยูภ่ ายใน กุลสุดา กุศลสินชัย

ภาควิชาออกแบบเครือ่ งประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร งานออกแบบเครือ่ งประดับทีส่ อ่ื ถึงลักษณะของ ภาพลักษณ์ภายนอกทีด่ ไู ม่คอ่ ยสวยงาม แต่กลับ ซ่อนความงามทีม่ คี า่ ในตัวเองดังเช่นสำนวนไทย โบราณทีว่ า่ “ผ้าขีร้ ว้ิ ห่อทอง”
JEWELRY FROM CERAMICS: MINE FLOWER Iryne Tangpoolcharoen Department of Ceramics Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University From the impression in natural compositions of a flower to the design of ceramic jewelry, ‘Mine Flower’. Different natural features of a flower are used to represent the characteristics of a modern day woman: a strong, yet delicate and sensitive inside; a feminine soul, The work is inspired by form of flower expressing feminine soul who loves the beauty in every woman. Mine Flower is the result of the transformation of lines and forms derived from such interpretations.

เครือ่ งประดับจากเครือ่ งเคลือบดินเผา: ดอกไม้ อัยย์รณ ิ ตัง้ พูลเจริญ

ภาควิชาเครือ่ งเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากความประทับใจในองค์ประกอบธรรมชาติของ ดอกไม้ เครือ่ งประดับจากเครือ่ งเคลือบดินเผา “ดอกไม้” โดยดึงเอาลักษณะต่างๆ ของดอกไม้ท่ี เมือ่ เห็นแล้วสามารถให้ความรูส้ กึ ได้ถงึ ความเป็น ผูห้ ญิงในปัจจุบนั เครือ่ งประดับดินเผา “ดอกไม้” ได้รบั แรงบัลดาลใจจากองค์ประกอบของรูปทรง ธรรมชาติของดอกไม้ โดยการดึงเอารูปฟอร์มต่างๆ ทีส่ อื ถึงความรูส้ กึ ถึงความเป็นผูห้ ญิงในปัจจุบนั ทีม่ คี วามแข็งแกร่ง แต่กย็ งั คงรักสวย รักงาม และมีความอ่อนนุม่ อยูภ่ ายใน มาถ่ายทอดผ่านเส้น และรูปทรงจนกลายเป็นส่วนหนึง่ ในผลงานชิน้ นี้ DEGREESHOWS 2010

148 149


MY DRESSAGE, MY JEWELRY Chonlakarn Charnsamut Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University Personal experience and admiration for the graceful moves between a horse and its rider becomes the inspiration for me to create this particular piece of jewelry. Through the process of thinking, creative analysis and simplification; lines, colors, form pattern, texture and materials that are chosen for the design of the jewelry represent the elegant postures and grace. In addition, the consideration in the function of the jewelry is conveyed through a form of artistic composition, in order to create the contemporary creation of jewelry design that enhances the beauty of the person who wears it.

ศิลปะบังคับม้าสูเ่ ครือ่ งประดับของข้าพเจ้า ชลกานต์ ชาญสมุทร ภาควิชาออกแบบเครือ่ งประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากประสบการณ์และความชืน่ ชอบในท่วงท่าที่ งดงาม การเคลือ่ นไหวทีส่ มั พันธ์กนั ระหว่างคนและ ม้า กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ขา้ พเจ้าสร้างสรรค์ ผลงานชิน้ นีข้ น้ึ โดยเครือ่ งประดับชุดนีไ้ ด้ผา่ น กระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ และตัดทอน จนเหลือเพียง เส้น สี รูปร่าง ลวดลาย พืน้ ผิว วัสดุ ทีแ่ สดงถึงท่วงท่าและลีลาทีส่ ง่างาม นอกจากนี้ การติดตัง้ บนร่างกายทีต่ อบสนองวัตถุประสงค์ หลักก็ถกู ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบองค์ประกอบ ศิลป์ เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเครือ่ งประดับ ร่วมสมัยทีส่ ง่ เสริมให้สรีระข้าพเจ้าดูสง่างามขึน้ เมือ่ สวมใส่ดว้ ยเช่นกัน


DEGREESHOWS 2010

150

151YOU ARE SPECIAL. Alada Peungsuk Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University The tale ‘You Are Special’ inspires the creation of this particular series of jewelry. The story of how the god of creation sees the significance of all human, which causes the readers to realize about equality in every aspect of human regardless of social class or physical appearance. The notion that everyone can be equal for their virtue suits perfectly with the society today where people struggle to compete with each other. It can probably alter the distorted minds and attitudes of people, turning bad thoughts into love and giving.

คุณเป็นคนพิเศษนะ อาลดา พึง่ สุข

ภาควิชาออกแบบเครือ่ งประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือ่ งประดับชุดนีไ้ ด้รบั แรงบันดาลใจจากนิทาน เรือ่ ง “คุณเป็นคนพิเศษนะ” เป็นเรือ่ งราวของพระ ผูส้ ร้างทีเ่ ห็นความสำคัญของมนุษย์ทำให้ผอู้ า่ น เข้าใจถึงความเสมอภาค ไม่แบ่งชนชัน้ วรรณะ ไปจนถึงการไม่เปรียบเทียบกันเพียงแค่ภายนอก ทุกคนมีความดีเหมือนกัน เหมาะสำหรับสังคม ปัจจุบนั ทีม่ กี ารแข่งขันทำให้เรามีมมุ มอง ทัศนคติทเ่ี ปลีย่ นไปเป็นความอบอุน่ ความรักทีม่ ใี ห้กนั DEGREESHOWS 2010

152

153


SHIVA NATARAJA Suchet Inprajak Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University Praying and worshiping Buddha sculpture and image is the routine in my family. My impression and deep faith for Shiva Nataraja is transformed into a sculptural creation. The energy transforms, circulates and alters itself infinitely, and it becomes the inspiration for me to question, study and search for the place of origin and meaning of the dance of the Shiva Nataraja sculpture. It leads me to the process of reinterpretation and redefinition, into global warming issue.

ศิวนาฎราช สุเชษฐ์ อินทร์ประจักษ์

ภาควิชาออกแบบเครือ่ งประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากความผูกพันในการสวดมนต์และบูชาเทวรูป เคารพต่างๆกับครอบครัวเป็นกิจวัตร ทำให้ขา้ พเจ้า มีความประทับใจและเกิดศรัทธาอย่างลึกซึง้ ต่อเทวรูป ศิวนาฏราช เป็นแรงบันดาลใจในการหาความหมาย แห่งการร่ายรำของประติมากรรมศิวนาฏราช ซึง่ นำไปสูส่ กู่ ารตีความและนิยามความหมายใหม่ สูก่ ารอ้างอิงสภาวะปรากฎการณ์ของโลก (global warming) ทีก่ ำลังย่ำแย่ARCHITECTURE DESIGN ENTRIES :

Kanoknat Panitansirikul Faculty of Architecture Silpakorn University กนกนาถ ปณิธาน ศิริกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Kamontip Jariyavorakij Faculty of Architecture Silpakorn University กมลทิพย์ จริยาวรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Kamontip Yawwapapong School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi กมลทิพย์ เยาวภาพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Kamonporn Udomthammarak Faculty of Architecture Silpakorn University กมลพร อุดมธรรมรักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Korn Patcharawatanapong Faculty of Architecture Silpakorn University กร พัชรวัฒนพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Kornvipa Thirasopee Faculty of Architecture Silpakorn University กรวิภา ถิรโสภี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Kridkeaw Chinorak Faculty of Architecture Silpakorn University กฤดแก้ว ชิโนรักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Krit Tirananprakit School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

กฤต ติรณะประกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Kittaya sobhon Faculty of Architecture Silpakorn University : กฤตยา โศภน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Kritsana Piromsod Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : กฤษณะ ภิรมย์สด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Kawit Ko-udomvit Faculty of Architecture Chulalongkorn University : กวิศ โกอุดมวิทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Kong-

karn Ajjanaromvat Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ก้องกานต์ อัจนารมย์วาท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Kobsuk Horsprasant Faculty of Architecture Silpakorn University กอบสุข เฮาะประเสริฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Kungsadal Jongka Faculty of Fine and Applied Arts Khonkaen University กังสดาล จงคา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Kantasom Yingboonya School of Architecture and Design King Mongkut ‘ s University of Technology Thonburi กันตสม ยิง่ บุญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Kanyarat Suksai Faculty of Architec ture Silpakorn University กันยารัตน์ สุขใส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Karan Phetpong Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang การัญ เพชรป้อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง Kumpol Tanarojsakul School of Architecture and Design King Mongkut ‘ s University of Technology Thonburi กำพล ธนโรจน์สกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Kijpakorn Sothiworanun School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi กิจปกรณ์ โสธิวรนันท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Kittika Sanitras King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang กิตติกา สนิทราษฎร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Kittikun Phettong Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang กิตติคณ ุ เพชรทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Kittithat Nilsuwan Faculty of Architecture Silpakorn University กิตติธช ั นิลสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Kittisuk Tangkanjanavalukun Faculty of Architecture King Mongkut ’s

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:


Institute of Technology Ladkrabang กิตติศก ั ดิ์ ตัง้ กาญจนาเวฬุกลุ ท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Kraireuk Ngarmkitjakarn Faculty of Architecture Silpakorn University : ไกรฤกษ์ งามกิจการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Khannitha Mettarikanon School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi : ขนิษฐา เมตตาริกานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Kwanruethai Yoo-Thong-On Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : ขวัญฤทัย อยูท ่ องอ่อน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Khemmachat

Songsawang School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi เขมชาติ ส่องสว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี Chris Lohavaritanon Faculty of Architecture Silpakorn University คริส โลหวริตานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Jayawat Nikhrowatanayingyong School of Architecture and Design King Mongkut ‘ s University of Technology Thonburi จรรยาวัฒน์ นิโกวัฒนยิง่ ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Jakkrit Suwannaset School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi จักรกฤษณ์ สุวรรณเศรษฐ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี jakkrapong Theusat School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi จักรพงษ์ ถือสัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Jakarin Kongsala School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi จักรรินทร์ คงศาลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี Jantanee Jaisamut Faculty of Architecture Silpakorn University จันทนี ใจสมุทร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Janjuree Leethong Faculty of Architecture Urban Design and Creative Arts Mahasarakham University จันทร์จรุ ี ลีทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Jirarode Wanitwatanakosol Faculty of Architecture Silpakorn University จิระโรจน์ วาณิชวัฒนะโกศล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Jiraporn Boonlert Faculty of Architecture Urban Design and Creative Arts Mahasarakham University จิราพร บุญเลิศ คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Jirayu Boontan School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

จิรายุ บุญทัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Jutharat Naruepanthawas Faculty of Architecture Silpakorn University : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Chayawat Pornratphun Faculty of Architecture Silpakorn University : ชญาวัต พรรัตน์พน ั ธุ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Chonfun Atichat Faculty of Architecture Chulalongkorn University : ชนฝัน อติชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chanop Jittipong Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : ชนพ จิตติพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Chanarit Pitaksarit Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : ชนะฤทธิ์ พิทกั ษ์สฤษดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Chanun

porn Kooysomboon Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ชนันพร โกยสมบูรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง Cahyot Kiranantawat Faculty of Architecture Chulalongkorn University ชยตว์ กิระนันทวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Charapat Santimakorn School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi

: :

:

:

:

ชรภัทธ์ สันติมากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี DEGREESHOWS 2010

156

157


Chachphol Nipasuwan School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi ชัชพล นิภาสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Chainarong Thirawongsawas Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ชัยณรงค์ ธิรวงศ์สวัสดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Chanarong Kon - Ngam School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi ชาญณรงค์ คนงาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Charlee Ng Faculty of Architecture Silpakorn University ชาลี อึง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Chinchot Sunthonmanee Faculty of Architecture Silpakorn University ชินโชติ สุนทรมณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Chinnatip Taemkaeo Faculty of Architecture Silpakorn University ชินธิป แต้มแก้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Chotiros Techamongklapiwat Faculty of Architecturem Chulalongkorn University โชติรส เตชะมงคลาภิวฒ ั น์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chanuda Duanghirun Faculty of Architecture Silpakorn University ฌนุดา ดวงหิรญ ั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Chanlika Boonpha Faculty of Architecture Silpakorn University ฌัลลิกา บุญผา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Yada Bunchuai Faculty of Architecture Kasetsart University ญาดา บุญช่วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Thitinun Boonyayothin Faculty of Architecture Chulalongkorn University ฐิตนิ นั ท์ บุณยโยธิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Thitiporn Juntarapornchai Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ฐิตพ ิ ร จันทรพรชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Natakan Kumuang Faculty of Architecture Kasetsart University ณฐกันต์ กูเ้ มือง คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Napong Kongkalai Faculty of Architecture Silpakorn University ณพงศ์ คงคาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Narongchat Sapabpong Faculty of Architecture Silpakorn University ณรงค์ฉต ั ร สภาพพงษ์ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Naruethai Riangkreua Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ณฤทัย เรียงเครือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Nuttasak Wanitcharoen Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ณัฎฐศักดิ์ วาณิชย์เจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Nuttachai Nimanong Faculty of Architecture Silpakorn University ณัฐชัย นิม ่ อนงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Nuttipa Wareesornsak School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi ณัฐธิภา วารีศรศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Nuttapong Tocharoenchok Faculty of Architecture Silpakorn University ณัฐพงศ์ โตเจริญโชค คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Nattapol Keeratiphantawong Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ณัฐพล กีรติพน ั ทวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Natthapol Pongplanchai School of Architecture and Design King Mongkut ‘ s University of Technology Thonburi ณัฐพล พงศ์แพนชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Nattavadee Yooruan-Ngam Faculty of Architecture Silpakorn University ณัฐวดี อยูเ่ รือนงาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Nattahawat Ratanavongchaya Faculty of Architecture Silpakorn University ณัฐวัฒน์ รัตนาวงศ์ไชยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Nuthep Prakajwechkit Faculty of ArchitectureKing Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: :

:

:

: :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ณุเทพ ประกาศเวชกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง :

Ditsakul Uengtrakool Faculyty of Architecture Rajamangala University of Technology


:

hanyaburi ดิศสกุล อึ้งตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-มงคลธัญบุรี Decchopol Rattanasadjathum Faculty of Architecture Chiang Mai University เดโชพล รัตนสัจธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Tatiya Chuenpreecha Faculty of Architecture Khonkaen University ตติยา ชืน ่ ปรีชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น Treerat Thainmuangtong Faculty of Architecture Khonkaen University ตรีรตั น์ ถิน่ เมืองทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Tryn Ninlakorn Faculty of Architecture Silpakorn University ตฤณ นิลกรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Thraitheb Trobi School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi ไตรเทพ โทบี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี Tanongkeit Rungruiangbaiyok Faculty of Architecture Rangsit University ทนงเกียรติ รุง่ เรืองใบหยก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Thatsanawan Chamchoy Faculty of Architecture Silpakorn University ทรรศนวรรณ แช่มช้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Tipnatee Nitayasut School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi ทิพณที นิตยสุทธิ์ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Therasak Supawong Faculty of Architecture Khonkaen University เทอดศักดิ์ ศุภวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น Tanakorn Nirannoot Faculty of Architecture Silpakorn University ธนกร นิรนั ดร์นตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Thanawin Pattanawong Faculty of Architec ture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ธนวินทร์ พัฒนวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Thanakorn Mhatoolos Faculty of industy Education King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ธนากร มะธุรส คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Tananop Muanpimthong School of Architecture and Design King Mongkut ‘ s University of Technology Thonburi ธนาณพ ม่วนพิมพ์ทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี Thanabukit Jadchorabot Faculty of Architecture Silpakorn University ธนานถกิจ จาดชลบท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Tanapan Jongsaksawat Faculty of Architecture Silpakorn University ธรพรรณ จงศักดิส ์ วัสดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Tarasak Pitayakorn Faculty of Architecture King Mongkut ‘ s Institute of Technology Ladkrabang ธรศักดิ์ พิทยากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Thawachai Kongchai Faculty of ArchitectureKing Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ธวัชชัย คงไชย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Thrirawut Yantrising School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi ธีรวุฒิ ยานไตรสิงห์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Nakarin Kamalobol Faculty of Architecture Silpakorn University นคริทร์ กมโลบล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Nongnuch Nantawong Faculty of Architecture Rajamangala University of Technology Srivijaya นงนุช นันทวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ย ั Nada Wiseschaiyakorn Faculty of Architecture Silpakorn University นฎา วิเศษชัยกรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Noppanant Insook Faculty of Architecture Silpakorn University นพนันทน์ อินสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Noranut Newklom Silpakorn University นรณัฐ นิว้ กลม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Narudom Kaewchai Faculty of Architecture Khonkaen University นฤดม แก้วชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Nawin Rungsamai Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang นวิน รุง่ สมัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Naweepahb Taksayos Faculty of Architecture Silpakorn University นวีภาพ ทักษยศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

DEGREESHOWS 2010

158

159


: Nattapon Lamprawat Faculty of Architecture Silpakorn University : นัฐพล ล้ำพระเวทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Nathi Maneewong Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : นัทธิ มณีวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Nuntanut Pisuttakoon Faculty of Architecture Silpakorn University : นันทนัช พิศท ุ ธกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร :

Nantapat Suthiprasart School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi นันทพัฒน์ สุทธิประสาท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Nuijarat Suthiprasart School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi นัยจรัตน์ สุธป ิ ระสาท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Nalik Leelachart Faculty of Architecture Chulalongkorn University นาฬิก ลีละชาต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Nitichai Ponsri Faculty of Architecture Khonkaen University นิตชิ ยั พลศรี ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Nitivadee Kulsoontorn Faculty of Architecture Silpakorn University นิธวิ ดี กุลสุนทร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร NiponSaengmanee Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang นิพนธ์ แสงมณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Nuruddeen Kuning Faculty of Architecture Silpakorn University นูรด ุ ดีน กูนงิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Banjong Phoolakhon Faculty of Architecture Urban Design and Creative Arts Mahasarakham University บรรจง ภูละคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Bantouch Bundhukul Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang บรรทัด บัณฑุกล ุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Boorapon Maneewan Faculty of Archi tecture Silpakorn University บูรพล มณีวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Bencharong Toompudcha Faculty of Architecture Urban Design and Creative Arts Mahasarakham University เบญจรงค์ ทุมปัดชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Prapan Chainirundon Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ประพันธ์ ชัยนิรน ั ดร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Parinyaporn Srivoranant School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi ปริญญาพร ศรีวรนันท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Pakarang Chomprang School of Architecture and DesignKing Mongkut ’s University of TechnologyThonburi ปะการัง โฉมปรางค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Panchaporn Pantasen School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi ปัญจภรณ์ ปันทะเสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Parichat Ngeunsaleung School of Architec ture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi ปาริชาติ เงินสลึง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Piyaruedee Prasoppakdee Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ปิยฤดี ประสพภักดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Piyaporn Khoyyaiklang Faculty of Architecture Silpakorn University ปิยาพร ขอใหญ่กลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Piyaporn Boonyanupong Faculty of Architecture Silpakorn University ปิยาภรณ์ บุญญสนุพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Phunyawee Hangchart Faculty of Industy Education King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ปุณยวีร์ แห่งชาติ คณะครุศาสตร์อต ุ สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Pojanich Yolpraves School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi พจณิช ยลประเวศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:


และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :

Pornkanok Chairungsrilert Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang พรกนก ชัยรังษีเลิศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Pornpimon Akapun Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang พรพิมล อะกะปัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Pacharawan Chaisiriniran Faculty of Architecture Khonkaen University พรรวรรณ ชัยศิรน ิ ริ นั ดร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Passaporn Shompoopun Faculty of Architecture Silpakorn University พรรษพร ชมภูพนั ธุ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Polsit Heng Faculty of Architecture Chulalongkorn University พลสิทธิ์ แซ่เฮ็ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จฬ ุ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Ploychompoo Sutigavilgul Faculty of Architecture Silpakorn University พลอยชมพู สุทธิกาวิลกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร Patchara Atirat Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang พัชร อติรต ั น์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Patchariya Kate Jirasiritham Faculty of Architecture Chulalongkorn University พัชริยา เคท จิรสิรธ ิ รรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Puttawan Nuraj School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi พัธวรรณ นุราชย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Pitchaya Prasertwong Faculty of Architecture Rangsit University พิชญ ประเสริฐวงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Pichayaporn Limpiwet Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang พิชยพร ลิมปิเวศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Pitan Wasuchet School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi พิธาน วสุเชษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Pisarn Jampatong Faculyty of Architecture Rajamangala University of Technology Thanyaburi พิศาล จำปาทอง คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Peerachat Pornsanor Faculty of Architecture Rajamongala University of Technology Lanna พีระเชษฐ พรเสนาะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Peerapong Promchart Faculty of Architecture Rajamongala University of Technology Lanna พีระพงษ์ พรมชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Peerapong Fuangsakoonkit Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang พีระพงษ์ เฟือ ่ งสกุลกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Phrare Kongtanadit Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang แพร คงธนดิฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Paisan Namjud Faculty of industy Education King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ไพศาล นามจัด คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Patara Polsiri Faculty of Architecture Silpakorn University ภทัร พลศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Phasukhan Laphanuphatthanakul School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi ภสุการณ์ ลับภนุภท ั นกูล คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Phattara Samakpong Faculyty of Architecture Rajamangala University of Technology Thanyaburi ภัทร สมัคพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Pattara Suvimol Faculty of Architecture Chulalongkorn University ภัทรา สุวม ิ ล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Pattreya Srikhew Faculty of industy Education King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ภัทรียา สีเขียว คณะครุศาสตร์อต ุ สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Pirayu marasri Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ภิรายุ มราศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

DEGREESHOWS 2010

160

161


เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Manupong Norasing Faculyty of Architecture Rajamangala University of Technology Thanyaburi มนุพงศ์ นรสิงห์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Morakot Sirisakpinyo School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi มรกต ศิรศ ิ กั ดิภ์ ญ ิ ญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Massupa Chanvijkul School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi มัสสุภา ชาญวิจกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Makhasiri Khanoei Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang มาฆะสิริ เขนย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Marut Kaewroong Faculty of Architecture Rangsit University มารุต แก้วรุง่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย รังสิต Matawin Srisawad Faculty of Architecture Silpakorn University เมธวิน ศรีสวสัด์ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Yongsuk Fakkaew Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ยงศักดิ์ ฟักแก้ว คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Yothin Srisuksubsin Faculty of Architecture Chulalongkorn University โยธิน ศรีสุขทรัพย์สิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ruksak Chueapakdee Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang รักศักดิ์ เชือ ่ ภักดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Rungsima Sirileakh Faculty of industy Education King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang รังสิมา สิรเิ ลข คณะครุศาสตร์อต ุ สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Rattanachote On-num Faculty of Archi tecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang รัตนโชติ อ่อนนุม ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Rungtiwa Junnual Faculty of Architecture Silpakorn University รุง่ ทิวา จันทร์นวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Rungtiwa Papia Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang รุง่ ทิวา ปาเปีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Rujikarn Teeracharoenwong Faculty of Architecture Silpakorn University รุจก ิ าญจน์ ธีระเจริญวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Runjira Yomseeken Faculty of Architecture Urban Design and Creative Arts Mahasarakham University รุจร ิ า ยมศรีเคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Rujirek Kongcheepyuen School of Architecture and Design King Mongkut ’s Universitof Technology Thonburi

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: รุจเิ รข คงชีพยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Watsaton Horwatkul Faculty of Architecture Silpakorn University : วนนษธน หอวรรธกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร : Wanida Suknamkum Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : วนิดา สุขน้ำคำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Warongchan Tukkanirot School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi : วรงค์ชาญ ทุกกนิโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Voravit Klinchom Faculty of Architecture Silpakorn University : วรวิทย์ กลิน ่ โฉม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Warancharat Lubliam Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : วรัญชรัตน์ ลับเหลีย ่ ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Waranyu Daraay Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : วรัญญู ดาราย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Waranyoo Semmee School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi : วรัญญู เสมมี คณะสถา-

ปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Warunthorn Jarupuy: วรันธร จารุพทุ ธิกร คณะสถาปัตยกรรม-

thikornFaculty of Architecture Silpakorn University


:

ศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร Waraporn Pansang Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang วราพร พันธุแ์ สง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Warintira Arunjaroenying Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang วรินทิรา อรุณเจริญยิง่ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Wasan Sasang Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang วสันต์ สาสังข์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Watcharispong Promrat Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang วัชริศพงศ์ พรหมรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Wattanasil Wattanakiattipol Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Lad krabang วัฒนศิลป์ วัฒนเกียรติผล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง Wattana Boonleang Faculty of Architecture and Environmental Design Maejo University วัฒนา บุญเลีย ้ ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Wattagon Rangsirochana Faculty of Architecture Silpakorn University วัทธกร รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Vitchuda Tarsri Faculty of Architec ture Khonkaen University วิชชุดา ทาราศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vithawat Ladloy School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi วิทวัส ลัดลอย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Wilawan Chaisumpunsakul School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi วิลาวัณย์ ชัยสัมพันธ์สกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Wissarut Haemtanon Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang วิศรุต เหมทานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Weerayut Maneewan Faculty of Architecture Silpakorn University วีรยุทย์ มณีวรรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Veerakriat Sawaitwiwat Faculty of Architecture Silpakorn University วีระเกียรติ เสวตวิวฒ ั น์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร Saran Lunsai Faculty of ArchitectureKing Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ศรัณย์ ลัน ่ ซ้าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Saranya Prapaiwan Faculty of Architecture Khonkaen University ศรัณยา ประไพวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Sasiluk Sirikha Faculty of ArchitectureKing Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ศศิลก ั ษณ์ ศิรคิ ำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Siranee Dapuapan Faculty of ArchitectureKing Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ศิราณี ดาพัวพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Sirinya Punyapaso Faculty of Architecture Silpakorn University ศิรญ ิ ญา ปัญญะภาโส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร Siriporn Leelamantep Faculty of Architecture Chulalongkorn University ศิรพ ิ ร ลีลาแม้นเทพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Siripa Mongkolchat School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi ศิรภ ิ า มงคงชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Siriwich Chinkarn Faculty of ArchitectureChulalongkorn University ศิรวิ ชิ จิญกาญจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Swettachat Keawlangka School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi เศวตฉัตร แก้วลังกา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Soraya Kangwan Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang สรญา กังวาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Saichon Junjang Faculty of Architecture Rajamangala University of Technology Thanyaburi สายชล จันทร์แจ้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

DEGREESHOWS 2010

162

163


เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : Singha Ounsakul Faculty of Architecture Silpakorn University : สิงหา อุน่ สกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Sirikanda Khawkem : Faculty ิ านดา ขาวเข็ม of ArchitectureKing Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : สิรก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Sukanya Tanthawat Faculty of ArchitectureKing Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : สุกญ ั ญา ตันธวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: Sukumal

Yuktanda School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi สุกุมาลย์ หยกตันดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี Suchada Wongthanakul School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi สุชาดา วงศ์ธนกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Sunthi Chvichit Faculty of Architecture Kasetsart University สุทธิ ชูวจ ิ ติ ร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Sutuch Khunthaprasi School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi สุทช ั กันตประสิทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Supassara Banpanya Faculty of ArchitectureKing Mongkut ’s Institute ofTechnology Ladkrabang สุภส ั สรา บรรปัญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Sumontra Srimhuan Faculty of industy Education King ุ สาหMongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang สุมลทรา ศรีเหมือน คณะครุศาสตร์อต กรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Surakit Chompaisal Faculty of Architecture Chulalongkorn University สุรกิต์ ิ ชมไพศาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Suranut Orwanphen School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi สุรณัฐ ออวันเพ็ญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Sureeluk Thina School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi สุรย ี ล์ กั ษณ์ ธินา คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Hathairat Arkompat Faculty of Architecture Silpakorn University หทัยรัตน์ อาคมพัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Anucha Mahaweerarat Faculty of Architecture Silpakorn University อนุชา มหาวีระรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Apichet Petchbang Faculty of Architecture Silpakorn University อพิเชษฐ เพชรบาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Apichaya Pochanachuntara Faculty of Architecture Silpakorn University อภิชญา โภชนจันทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Amornrat Sirilertworakul Faculty of Architecture Silpakorn University อมรรัตน์ ศิรเิ ลิศวรกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Amarin Bhumiressunthorn Faculty of Architecture Silpakorn University อมฤต ภูมเิ รศสุนทร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Annop Poonsripattana Faculty of Architecture Silpakorn University อรรณพ พูนศรีพฒ ั นา คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Atchara Eudchuay Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang อัจฉรา เอีอดช่วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Ammarin Boosalee Faculty of Architecture Silpakorn University อัมรินทร์ บูส ่ าลี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Areeya Suphachok panich Faculty of Architecture Silpakorn University อารียา ศุภโชคพาณิชย์ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Issara Prachaartorn Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang อิศรา ประชาอาทร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Issara Sittijarusub Faculty of Architecture Silpakorn University อิสรา สิทธิจารุทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

:

:

:

:

:

:

: :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:


INTERIOR DESIGN ENTRIES Ampai Thongrattana School of Fine and Applied Arts Bangkok University อำไพ ทองรัตนะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Khamonrat Karpachun School of Fine and Applied Arts Bangkok University : กมลรัตน์ กล้าประจัญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Korakot Ayutyanont Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : กรกช อยุทธ์ยานนท์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Kornchuda Aiemsutanakul Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : กรชุดา เอีย ่ มสุธนกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Korapan Vanitkoopalangkul Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : กรพรรณ วณิชย์คพู ลังกูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Krantarat Pretiprasong School of Fine and Applied Arts Bangkok University : กรัณฑรัตน์ ปรีตปิ ระสงค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Kritwalee Seneetantikul Fauculty of Architecture Chulalongkorn University กฤตย์วลี เสณีตน ั ติกลุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Kritti Kooharrungroung School of Fine and Applied Arts Bangkok University : กฤติ คูหาเรืองรอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Krid Urpsirisuk School of Fine and Applied Arts Bangkok University : กฤษ เอิบสิรส ิ ขุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

:

Kritsada wimonjariyaboon Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang กฤษฎา วิมลจริยาบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Kasama Wongkrit Faculty of Decorative Arts Silpakorn University กษมา วงศ์กฤช คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Kanyala Chinsiriwat Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang กัญญ์ยลา ชินศิรวิ ฒ ั น์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Kunyanutch Boonmnuay Faculty of Architecture Chulalongkorn University กันยานุช บุญอำนวย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Kalanyu chayanan Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang กาลัญญู ชยานันท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Kittiyanee Treerayapong Faculty of Architecture Chulalongkorn University กิตติญาณี ตรีรยะพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Kittiya Treesuwan School of Fine and Applied Arts Bangkok University กิตติยา ตรีสวุ รรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Ketsani Changthongkham Faculty of Architecture Kasem Bundit University เกษณีย์ ช้างทองคำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kiatsuda Mokthong Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang เกียรติสด ุ า หมกทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Khachornsak Samarangkay School of Fine and Applied Arts Bangkok University ขจรศักดิ์ สำอางกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ Kemachart Sainoy School of Fine and Applied Arts Bangkok University เขมชาติ ไทรน้อย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Khompeyh Nophan Faculty of Architecture Kasem Bundit University คมเพชร โนพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Jongprasert Sinthaveenon Faculty of Decorative Arts Silpakorn University จงประเสริฐ สินทวีนนท์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Jantarat Sirawongtham Faculty of Decorative Arts Silpakorn University จันทรรัตน์ ศิระวงษ์ธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Chan tima Kumplee School of Fine and Applied Arts Bangkok University จันธิมา คุม ้ ปลี คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Chatkij Srisangtirod School of Fine and Applied Arts

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

DEGREESHOWS 2010

:

164 165


:

:

Bangkok University จาตุกจิ ศรีสน ั ติโรจน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Jarut Tana gulapat School of Fine and Applied Arts Bangkok University จารุตธนกุลภัทร์ คณะศิลป กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Jaruwan Saetia School of Fine and Applied Arts Bangkok University จารุวรรณ แซ่เตีย ๋ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Jirada Janenuntakajorn Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang จิรดา เจนนันฑขจร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Jirapol Chatarat Faculty of Architecture Chulalongkorn University จิรพล จันทรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Jiranut Kitkobchai Fauculty of Architecture Chulalong korn University จิรานุตบ์ กิจกอบชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Jirapa Jianrungsang Faculty of Decorative Arts Silpakorn University จิราภา เจียรรุ่งแสง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Jansil Patanayindee Faculyty of Architecture Chulalongkorn University เจนศิลป์ พัฒนยินดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Jessa da Aroonplod Faculty of Decorative Arts Silpakorn University เจษฎา อรุณปลอด คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Chatchaloam Ngammeesri Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ฉัตรเฉลิม งามมีศรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Chatchai Tirachitto School of Fine and Applied Arts Bangkok University ฉัตรชัย ทิรจิตโต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Chatchai Rojjamnong School of Fine and Applied Arts Bangkok University ฉัตรชัย โรจน์จำนงค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Chonthicha Chanchai Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ชลธิชา ชาญชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Cholthicha Phrompang School of Architecture and Design King Mongkut’s University of Technology Thonburi

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: ชลธิชา พรหมผาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Chalotorn SukjaroenFaculty of Architecture Kasem Bundit University : ชโลธร สุขเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : Chawawit WangyongsinFauculty of Architecture Chulalongkorn University : ชววิชญ์ วงศ์ยงศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จฬ ุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Chayakorn Thongruedee Faculyty of Architecture Chulalongkorn University : ชัญกร ทองฤดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Chanon Boonraud Faculty of ArchitectureKing Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : ชานนท์ บุญรอด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Chutinun Sripituk School of Fine and Applied ArtsBangkok University : ชุตน ิ นั ท์ ศรีพทิ กั ษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Chutimun Komolsen School of Fine and Aplied Arts Bangkok University : ชุตมิ นั ต์ โกมลเสน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Chuleekorn Teumsab School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ชุลก ี ร เติมทรัพย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ : Titirat Inparsert School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ฐิตริ ตั น์ อินทร์ประเสริฐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Napong Na Nakorn Faculty of Decorative ArtsSilpakorn University : ณพงศ์ ณ นคร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Narongdech Chomdara Faculty of Architecture Kasem Bundit University : ณรงค์เดช ชมดารา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : Nat Jearratanasawat Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : ณัช เจียรรัตนสวัสดิ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Nattinee Rukchaya Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : ณัฐฐิณย ี ์ รักฉายา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Nattapong Krajangdao Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : ณัฐพงศ์ กระจ่างดวง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Nuttaporn Chaicharoenluk School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ณัฐพร ชัยเจริญลักษณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Natthpon Jandee School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ณัฐพล จันทร์ดี


:

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Natthaphon Thuschom Faculty of Decorative ArtsSilpakorn University ณัฐพล ทัลชม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Duangtip sakul cheuFaculty of ArchitectureKing Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang

:

: ดวงทิพย์

:

สกุลเชือ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง :

Detprayuth Tedsacasiri Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang เดชประยุทธ เทศกสิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังToeyngam Suwanpredee Faculyty of ArchitectureChulalongkorn University เตยงาม สุวรรณปรีด์ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Tharwon Munwichichit charen School of Fine and Applied Arts Bangkok University ถาวร มัน ่ วิจติ รเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Thavispong Jitpiromlarp School of Fine and Applied Arts Bangkok University ทวิสพงษ์ จิตภิรมย์ลาภ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Tossaporn Jaruragcharaen Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ทศพร จารุรต ั น์เจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง Thassanee Phokham School of Fine and Applied Arts Bangkok University ทัศนีย์ โพธ์คำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Tipparat Phonsiri Faculty of Architec ture Kasem Bundit University ทิพย์รต ั น์ ผลศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Tawin Chunluechai School of Fine and Applied Arts Bangkok University เทวินทร์ จันฤาไชย คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Tanachai Piyachart Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ธนชัย ปิยะชาติ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Thanapol SamArngjit School of Fine and Applied Arts Bangkok University ธนพล สำอางจิตร คณะศิลป กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Thanasak Rerkanantamas School of Fine and Applied Arts Bangkok University ธนะศักดิ์ ฤกษ์อนันตมาส คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Tanakorn Harabudtri Faculty of ArchitectureKing Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ธนากร หาระบุตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง Thanyaporn Papan Faculty of ArchitectureKing Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ธันยาภรณ์ ปาพันธุ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง Tikamporn Maneechote School of Fine and Applied Arts Bangkok University ธิฆมั พร มณีโชติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Naravit Uparisajkul School of Fine and Applied ArtsBangkok University นชาวิชญ์ อุปริสจั กุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Nonnapat Tongmitr School of Fine and Applied Arts Bangkok University นนท์ณภัทร ทองมิตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Nakrob Kalsuwan School of Fine and Applied Arts Bangkok University นักรบ กาลสุวรรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Nattapong Meesin School of Fine and Applied Arts Bangkok University นัฐพงศ์ มีศล ิ ป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Nitsumon Dummananda Faculty of Decorative Arts Silpakorn University นิตย์สม ุ น ทุมมานนท์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Nitiwut Thongsuk School of Fine and Applied Arts Bangkok University นิธวิ ฒ ุ ิ ทองสุข คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Nirattisai Sephu Faculty of Decorative Arts Silpakorn University นิรต ั ศิ ยั เสภู่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Nisachol Loetritsirkul Faculty of Decorative Arts Silpakorn University นิศาชล เลิศฤทธิศ ์ ริ กิ ลุ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Baramee Intarautok School of Fine and Applied Arts Bangkok University บารมี อินทรอุทก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Patompong Lerstrakulphan Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ปฐมพงศ์ เลิศตระกูลพันธ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Papussara Chaichan Faculty of Architecture Rajamangala University Of Technology Thanyaburi ปภัสรา ชัยชาญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี Prapawee Kohngam School of Fine and Applied ArtsBangkok University ปภาวี เกาะงามคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Poramin Naktong School of Fine and

:

:

:

:

:

: :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

DEGREESHOWS 2010

166 167


:

Applied Arts Bangkok University ปรมินทร์ นาคทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Paveena Siriwatchaiporn Fauculty of Architecture Chulalongkorn University ปวีณะ ศิรวิ ฒ ั น์ชยั พร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Paweena Varnasilpn Faculty of Fine and Applied Arts Bangkok University ปวีณา วรรณะศิลปิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Pattama Chuaybamrung School of Fine and Applied Arts Bangkok University ปัทมา ช่วยบำรุง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Parichut Suchatkuevit Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Piyade Taveemunputthakal Faculty of Architecture Chulalongkorn University ปิยดา ทวีมน ่ั พุทธกาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Piyatida Rattananikom Interior Architecture Assumption University ปิยธิดา รัตนนิคม คณะสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Piyanut Jungwuttanatrakul School of Fine and Applied Arts Bangkok University ปิยนุช จึงวัฒนตระกูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Piyaporn Jumpasiri School of Fine and Applied Arts Bangkok University ปิยะพร จำปาศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Pennung Tangsaurat School of Fine and Applied Arts Bangkok University เป็นหนึง่ ตังสุรต ั น์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Phongthep Kijbamroong School of Fine and Applied Arts Bangkok University พงษ์เทพ กิจบำรุง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Pachara Chaiyosburana School of Fine and Applied Arts Bangkok University พชร ชัยยศบูรณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Pornpan Pithakpongsiri Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang พรพรรณ พิทก ั ษ์พงศ์ศริ ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Pornpimol Juiprasert Faculty of Decorative Arts Silpakorn University พรพิมล จุย้ ประเสริฐ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Pruitsamat Jantarasugree School of Fine and Applied Arts Bangkok University พฤศมาศ จันทรสุทรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Ploy chanlongsawettakul Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang พลอย จรรโลงเศวตกุล คณะสถาปัตยกรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Patcharin Paksorsit Faculty of Architecture Rajamangala University Of Technology Thanyaburi พัชรอนทร์ ภัสรสิทธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Pattanapol Kiddee School of Fine and Applied Arts Bangkok University พัฒนพล คัดดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Patsiri Trenavarat School of Fine and Applied Arts Bangkok University พัฒน์สร ิ ิ ตรีนวรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Pattera Jittichaiwong Faculty of Architecture Assumption University พัทธ์ธร ี า จิตติไชยวงศ์ Faculty of Architecture มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Panpimol Sorsrisakorn School of Fine and Applied Arts Bangkok University พันธุพ ์ มิ ล ซอศรีสาคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Pitchthida Panupattanapong Interior Architecture Assumption University พิชญ์ธด ิ า ภาณุพฒ ั นพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Pichaya Mahanon Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang พิชญา มหานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Pichapan Seukan Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang พิชภัทร เสือกัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Pimpen Norkeo Faculty of Decorative Arts Silpakorn University พิมพ์เพ็ญ หน่อแก้ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Pimpigar Ekkawat Faculty of Decorative Arts Silpakorn University พิมพิกา เอกวัฒน์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Pimsiri Nakswasdi Fauculty of Architecture Chulalongkorn University พิมสิริ นาคสวัสดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Pisut Wongjaroensawad School of Fine and Applied Arts Bangkok University พิศก ุ ร์ วงศ์เจริญสวัสดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Peerapol Phopinit Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:


:

of Technology Ladkrabang พีรพล โพธิพ ์ นิ จิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Peerapak Nak-Im School of Fine and Applied Arts Bangkok University พีรภัค นาคอิม ่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Peerawich Pothiwong Faculyty of Architecture Chulalongkorn University พีรวิชญ์ โพธิวงศ ค ์ ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Peerawat Harnsomboondej School of Fine and Applied Arts Bangkok University พีระวัฒน์ หาญสมบูรณ์เดช คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Paiboon Wongthanapinan School of Fine and Applied Arts Bangkok University ไพบูลย์ วงศ์ธนาภินันท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Pakawan Thingvanit Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ภควรรณ ทองวานิช คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Poranee Sanguantrakul Faculty of Architecture Chulalongkorn University ภรณี สงวนตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Pinyapat Kaewsawang School of Fine and Applied Arts Bangkok University ภัญญาพัชญ์ แก้วสว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Pathara Srisaluay Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ภัทร ศรีสลวย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Patphimon Onplui Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ภัทร์พิมล อ่อนพลุ้ย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Phakhin Rodmechown Faculty of Architecture Kasem Bundit University ภาคิน รอดมีเชาว์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Panee Puttiyapibul Faculty of Architecture Chulalongkorn University ภาณี ภัททิยไพบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Panurooj Chinmahavong Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ภานุรจ ุ ชินมหาวงศ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Mathuwan Atyotha Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang

:

:

:

: :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

มธุวรรณ อโยธา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

:

Manna Rujirawanakon Faculty of Decorative Arts Silpakorn University มานา รุจริ าวรรณกร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Marisa Niemrueang Faculty of Architecture Chulalongkorn University มาริสา เนียมเรือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Metachar Narkmunx Faculty of Decorative Arts Silpakorn University เมธชา นาคมัน ่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Maythinee Marican Faculty of ArchitectureChulalongkorn University เมธินี มารีกนั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย Maytida Yokyongsakul Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang เมษ์ธด ิ า ยกย่องสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Yukoltorn Seneewong Na Ayudhaya School of Fine and Applied Arts Bangkok University ยุคลธร เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Raweeshine Charoensiri Faculty of Decorative Arts Silpakorn University รวีฉาย เจริญศิริ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Ratanatra Puripreecha School of Architecture and Design King Mongkut’s University of Technology Thonburi

:

:

:

:

:

:

: :

:

:

:

: รัตนธรา ภูรปิ รีชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Rungroj Sopitnukul School of Fine and Applied Arts Bangkok University : รุง่ โรจน์ โศภิตนุกลุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Ruchirod Jareetniwest School of Fine and Applied Arts Bangkok University : รุจโิ รจน์ จารีตนิเวศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ : Ruengdej Tantisitthikamol Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : เรืองเดช ตันติสท ิ ธิกมล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Ladawan Teerapitayatorn School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ลดาวัลย์ ธีรพิทยาธร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Wongchuwan Artyotha Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang วงชุวรรณ อาจโยธา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Warunthon Hunanontasak Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang วรันธร หุนานนทศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน-

:

:

:

DEGREESHOWS 2010

168 169


เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Varut Pholdeeyeam School of Fine and Applied Arts Bangkok University : วรุตม์ ผลดีเยีย ่ ม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Vanlaya Markclay Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang

วัลยา มากคล้าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Watinee Meesakultawol Faculy of Architecture Chulalongkorn University : วาทินี มัสกุลถาวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Waris Trivityakhun Faculty of Decorative Arts Silpakorn University วาริส ไตรวิทยาคุณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Wasinan klubsamut Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang วาสินน ั ท์ กลับสมุทร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Wichak Piraksa Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang วิจก ั ษ์ พิรกั ษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Wichuda Tungthong Faculty of Decorative Arts Silpakorn University วิชชุดา ตึงทอง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Wittida Payormyong Faculyty of Architecture Chulalongkorn University วิทย์ธด ิ า พยอมยงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Wirat Tvratanabun School of Fine and Applied Arts Bangkok University วิรต ั น์ ตุลาธนบูลย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Wilawan Srathonghon Faculty of Decorative Arts Silpakorn University วิลาวัลย์ สระทองหน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Vissata Duange wongsri Faculty of Architecture Chulalongkorn University วิศทา ด้วงวงศ์ศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Wisarut Suksmai School of Fine and Applied Arts Bangkok University วิศรุต สุขสมัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Vissanu Butkeaw School of Fine and Applied Arts Bangkok University วิษณุ บุตร์แก้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Weeraphon Khorpetch School of Fine and Applied Arts Bangkok University วีรพล ข้อเพชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Weeraya Durlyananda Faculty of Decorative Arts Silpakorn University วีรยา ทุรย ิ านนท์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Sanikul Boonbunchachoke Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ศนิกลุ บุญบัญชาโชค คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Sayamol Thubthongdee School of Fine and Applied Arts Bangkok University ศยามล ทับทองดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ Saravut Mataneedon Faculty of Architecture Rajamangala University Of Technology Thanyaburi ศราวุฒิ เมนีดล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Sakrapee Seubsang School of Fine and Applied Arts Bangkok University คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Sakdiwat Khemjinda School of Fine and Applied Arts Bangkok University ศักดิวฒ ั น์ เข็มจินดา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Sirada Chanachai sombat Faculty of Architecture Rajamangala University Of Technology Thanyaburi ศิรดา ชะนะชัยสมบัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Siripen Saymathong Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ศิรเิ พ็ญ เสมาทอง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Siwalai Intharakul School of Fine and Applied Arts Bangkok University ศิวาลัย อินทรกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Supajitra Preutiworawwong Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ศุภจิตรา พฤฒิวรวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Supachai Chaisan Faculty of Architecture Rajamangala University Technology of Lanna Chaimai ศุภชัย

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ชัยแสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขต ภาคพายัพ (เชียงใหม่)

:

Supharanan Theeraphiphattanaphong Fauculty of Architecture Chulalongkorn University ศุภรานันท์ ธีระพิพฒ ั นพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Suphawat Anatnab School of Fine and Applied Arts Bangkok University ศุภวัฒน์ อนันต์นบ ั คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Sompob Kiatchalermpopm School of Fine and Applied Arts Bangkok University สมภพ เกียรติเฉลิมพร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Somying

:

:

:

:

:

:


Khajornsr Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : สมหญิง ขจรศรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : San Sephu Faculty of Art and Design Rangsit University : สรรค์ เสภู่ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Sarocha Ditthasamrerng School of Fine and Applied Arts Bangkok Universit : สโรชา ดิษฐสำเริง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Sarocha Deeboonchai Faculyty of Architecture Chulalongkorn University : สโรชา ดีบญ ุ ชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Saritrath Wongvig Faculty of Architecture Rajamangala University Of Technology Thanyaburi : สฤษฏ์รชั ต์ วงษ์วจิ ต ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : Sawittree Srichim Faculty of Architecture Kasem Bundit University : สาวิตรี ศรีฉม ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : Sithipat Meesup Faculty of Architecture Rajamangala University Of Technology Thanyaburi : สิทธิพฒ ั น์ มีทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : Sittisak Siringoen School of Fine and Applied Arts Bangkok University : สิทธิศก ั ดิ์ ศิรเิ งิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ : Sippanon Prasit School of Fine and Applied Arts Bangkok University : สิปปนนท์ ประสิทธิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Sippawat Boonsaluay Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : สิปปวัฒ บุญสรวย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Sirichai Roytheing Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : สิรช ิ ยั ร้อยเทีย่ ง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Sirin Phetkong Faculty of Architecture Kasem Bundit University : สิรน ิ ทร์ เพชรคง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : Sukanjana Kanjanabatr Faculty of Architecture Chulalongkorn University : สุกาญจนา กาจนบัตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

:

Suchanun Ngamwuttiwong Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang สุชานันท์ งามวุฒวิ งศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Sutnatee Bueleam Faculty of Architecture Kasem Bundit University สุตนที บัวแหลม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Suttipong Yangasorn School of Fine and Applied Arts Bangkok University สุทธิพงศ์ แย้มเกษร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Suthat Danwittayakorn School of Fine and Applied Arts Bangkok University สุทศ ั น์ ด่านวิทยากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Sutat Thamrongsambat Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang สุทศั น์ ธำรงสมบัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Sutisa Wanyatha School of Fine and Applied Arts Bangkok University สุทษ ิ า วันยะทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Suthasinee Phatthayaaraya Faculty of Decorative Arts Silpakorn University สุธาสิณี พัทยาอารยา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Suteera Jindaponl School of Fine and Applied Arts Bangkok University สุธร ี า จินดาพล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Supot Buayoo Faculty of Decorative Arts Silpakorn University สุพจน์ บัวอยู่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Supattra Srinakha School of Fine and Applied Arts Bangkok University สุพต ั รา ศรีนาคาร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Supitcha Homhuan Faculty of Architecture Kasem Bundit University สุพชิ ชา หอมหวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Supawan Ao-Thongthip Faculyty of Architecture Chulalongkorn University สุภาวรรน์ เอาทองทิพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Suwakhon Sritiamngeun Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang สุวคนธ์ ศรีเทียมเงิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลย-ี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Sermchart Dissaket Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang เสริมชาติ ดิสเกตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Saowanit Nuymeung Faculty of Architecture Rajamangala University of Technology Thanyaburi เสาวณิต นุย้ เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Aticha Padungruengkit Faculty of Architecture

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

DEGREESHOWS 2010

170

171


:

Chulalongkorn University อธิชา ผดุงเรืองกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Atitaya Udon Faculty of Architecture Rajamangala University Of Technology Thanyaburi อธิตญา อุดร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Anantapa Thong tawach Faculty of Architecture Chulalongkorn University อนันตา ทองธวัช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Anuchit Srisaeiam Faculty of Architecture Kasem Bundit University อนุชต ิ ศรีษาเอีย่ ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Anusorn Kong wuttiparanya School of Fine and Applied Arts Bangkok University อนุสรณ์ คงวุฒป ิญ ั ญา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Apaporn Pedkuae School of Fine and Applied Arts Bangkok University อภาภรณ์ เพชรเกือ ้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Apicha Thunsiriwut Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

อภิชา ธัญสิริวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

: Apinya Pranomsri School of Fine and Applied Arts Bangkok University : อภิญญา ประนมศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Apinya Pruksakasemsuk Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : อภิญญา พฤกษาเกษมสุข คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Apirade Laodara Faculyty of Architecture Chulalongkorn University : อภิรดี เหล่าดารา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย : Orachat Watcharaopas School of Fine and Applied Arts Bangkok University : อรฉัตร วัชระโอภาส คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Orrapan Poommiin School of Fine and Applied Arts Bangkok University : อรพรรณ ภูมอิ นิ ทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Attapong Jaruwattanakul Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : อรรถพงษ์ จารุวฒ ั นกุล คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Attawat Mankongpitakkul Department of Interior Rangsit University : อรรถวัต มัน่ คงพิทกั ษ์กลุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต : Arinya Sriuthai Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : อริญญา ศรีอท ุ ยั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Aurisa Intaburan Fauculty of Architecture Chulalongkorn University : อริศา อินทบุหรัน ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Atchara Pongsomboon Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : อัจฉรา พงษ์สมบูรณ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Aruva Doloh Faculty of Architecture Kasem Bundit University : อารูวา ดอเลาะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

PRODUCT DESIGN ENTRIES Aekapan Ledchai Faculty of Architecture Rajamongala University of Technology Lanna เอกพันธ์ เลิศไชย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Kanokwan Raktham School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi กนกวรรณ รักษ์ธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Kannika Suwanruang Faculty of Architecture Khonkaen University กรรณิกา สุวรรณเรือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Krittika Sillapasomsak School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi

:

:

:

: :

:

: กฤติกา ศิลปสมศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Kittikan Chaiklahan Faculty of Art and Design Rangsit University : กฤติการ ชัยกล้าหาญ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Kawin Tadtiam School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi : กวินทร์ ทัดเทียม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


:

และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Karan Pong-aree Faculty or Fine Arts ิ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Gearttipon Siribun Chiang Mai University การัณย์ พงศ์อารี คณะวิจต ิ รรจงโชค คณะศิลปะและ jongchok Faculty of Art and Design Rangsit University เกียรติพล ศิรบ การออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Kanitta Udomchoke Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ขนิษฏา อุดมโชค คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Kwanhatai Thada Faculty of Architecture Khonkaen University ขวัญหทัย ธาดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Komkrit Tantikitmanee School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi คมกริช ตันติกจิ มานี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Jeeranan Srisuwan Faculty of Decorative Arts Silpakorn University จีรนันท์ ศรีสวุ รรณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Chatchai Kotrut Faculty of Art and Design Rangsit University ฉัตรชัย โครตรัตน์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Chaiyut Janviriyasopak School of Architecture and Design King Mongkut ’s University ิ ยิ โสภาค คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ of Technology Thonburi ชัยยุทธ จันทร์วร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Yanakan Hlongsawas Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ญาณกาจญจน์ หลงสวาสดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Thapanee Junhirun Faculty of Deco ั คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Tharative Arts Silpakorn University ฐาปณีย์ จันทร์หริ ญ panee Songseeyon Faculty of Architecture Chulalongkorn University ฐาปนีย์ สองสียนต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Naphat Suttinarakorn Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ณภัทร์ สุทธินรากร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Nutt Thoongsap School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi

:

:

:

:

:

:

:

: :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ณัฎฐ์ ถุงทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Nutjaree Tongprakob Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : ณัฐจรีย์ ทองประกอบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Natnicha Panitchpakdi Faculty of Archi์ ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จฬุ าลงกรณ์tecture Chulalongkorn University : ณัฐณิชา พานิชภักดิด มหาวิทยาลัย : Nattawadee Pamonsuwan Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : ณัฐวดี ภมรสุวรรณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Nattawut Suttiwichai School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi : ณัฐวุฒิ สุทธิวชิ ยั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Duangthip Sivapornchai Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : ดวงทิพย์ ศิวะพรชัย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Dulayawat Wonngnava Faculty of Architecture Chulalongkorn University : ดุลยวัต วงศ์นาวา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :

Thaitirat Saelim School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of ั น์ แซ่ลม้ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคTechnology Thonburi ไทยธิรต โนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Tanatat Sriwanichakron Faculty of Decorative Art Silpakorn University ธนทัต ศรีวณิชชากร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Tanarat Dechudomsub Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ธนรัตน์ เดชอุดมทรัพย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Thanat Tengamnuay School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi ธนัช เต็งอำนวย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Treerapong Chatnumcharone Faculty of Decorative ArtsSilpakorn University ธีรพงษ์ ฉัตรนำเจริญ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Nida Chimdet Bachelor Of Archotecture Rajamongala University of Technology Lanna นิดา ฉิมเดช คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Nittaya Onto Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University นิตยา อ้นโต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Nudsara Khlongphajonkit Faculty of Decorative Arts Silpakorn

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

DEGREESHOWS 2010

172

173


:

University นุสรา คล่องผจญกิจ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Boonta Kaewmaha Faculty of Decorative Arts Silpakorn University บุญตา แก้วมหา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Pattama Suthapan Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ปัทมา สุตพันธ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Phunyawee Hangchart Faculty of Industrial Education ุ สาหKing Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang ปุณยวีร์ แห่งชาติ คณะครุศาสตร์อต กรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Pongsakorn Boonraksa Faculyty of Architecture Chulalongkorn University พงษกร บุญรักษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Pongsupuk Limsrivilai School of Architecture and Design King Mongkut ’s ุ คั ลิม่ ศรีวไิ ล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ University of Technology Thonburi พงษ์สภ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Pachara ChaChaeu Faculty of Architecture Chula ื คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Porpimon longkorn University พชร แซ่ซอ Balee Faculty of Architecture Rajamongala University of Technology Lanna พรพิมล บาลี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Ploywan Intara prasong School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi พลอยวรรณ อิทรประสงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี Pitchapron Tunyawattana Faculty of Decorative Arts Silpakorn University พิชชาภรณ์ ธัญญาวัฒนา คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร Pittayaphon Katikunagon Faculty ุ ากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ or Fine and Applied Arts Chulalongkorn University พิทยาพล คติคณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Pitukphong Chumpa Faculty of Decorative Arts Silpakorn University พิทกั ษ์พงษ์ จุมปา คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร Piriya Dachtada Faculty of Architecture Chulalongkorn University พิรยิ า เดชธาดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Piriya ่ น้าทิพย์ภริ มณ์ Lumnamthippirom Faculty of Decorative Arts Silpakorn University พิรยิ า ลุม คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร Peerawat Techavisesa School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi พีรวัฒน์ เตชะวิเสสะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Phraeva Rujinrong Faculty of ิ รงค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Fine and Applied Arts Thammasat University แพรวา รุจณ ธรรมศาสตร์ Pacharaporn Kruatat Faculty of Art and Design Rangsit University ภชรพร เครือทัต คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Pukjeera Kongpreecha School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi ภัคจีรา คงปรีชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Pattarapong Pornpanapong School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: ภัทรพงศ์ พรพนาพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Pattarawong Wongmek School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi : ภัทรวงศ์ วงศ์เมฆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Patsapong Musikboth Faculty of Architecture Chulalongkorn ิ บุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Patsarn Tunsudcha University ภัสพงศ มุสก roenying Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : ภัสศรัญ ตันสุดเจริญยิ่ง คณะ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Parinee Dilokmeteekul Faculty of Decorative Arts Silpakorn ุ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Pasu Prechasuk Faculty of University : ภาริณี ดิลกเมธีกล Industrial EducationKing Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang : ภาสุ ปรีชาสุข คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Puchong Khompimran Bachelor of Technology Udonthanirajaphat University : ภุชงค์ คำพิมาน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี : Montakarn Baiprowong Faculty of Architecture Chulalongkorn University : มณฑกานต์ ใบโพธิว์ งศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Monthon Chiemprabha Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : มณฑล เจียมประภา คณะมัณฑนศิลป์


มหาวิทยาลัยศิลปากร : Manoch Bunniyom Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : มาโนช บุญนิยม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Ratima Jieramangam Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University : รติมา เจียรมณีงาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ : Rakasit Pznyalerdlukkana Faculty of Architecture Chulalongkorn University : ระกษิต ปัญญาเลิศลักขณา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Raksit Chalermwattananon Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : รักษิต เฉลิมวัฒนานนท์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Rungsima Sirilekha Faculty of Industrial Education King ุ สาหกรรม Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang : รังสิมา สิรเิ ลข คณะครุศาสตร์อต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Rungnapha Srikoomkao College of Industrial ุ้ เก่า Technology King Mongkut ’s University of Technology North Bangkok : รุง่ นภา ศรีคม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : Rungrod Sringam School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi

: เรืองโรจน์ ศรีงาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Voranun Techaphuntukul School of Architecture and Design King Mongkut ’s University ุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย of Technology Thonburi : วรนันท์ เตชะพันตุกล เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Wansit Preecharsuit Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : วรรษิษฐ์ ปรีชาศุทธิ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Warunya Pipatpakaisri ั น์โภไคยศรี คณะมัณฑนศิลป์ Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : วรัญญา พิพฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Wararut Preechaweatchakul Faculty of Art and Design Rangsit University : วรารัตน์ ปรีชาเวชกุล คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Wasaporn Sritula ุ ยโชติ คณะมัณฑนศิลป์ yachoat Faculty of Decorative ArtsSilpakorn University : วศพร ศรีตล มหาวิทยาลัยศิลปากร : Wilaiwan Prathumwong School of Architecture and Design King ั วรรณ ประทุมวงศ์ คณะสถาปัตยกรรม Mongkut ’s University of Technology Thonburi : วิลย ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Veerapong Klangpremjitt Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : วีรพงศ์ คลังเปรมจิตต์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Wuthigrai Siriphon Faculty of Fine and Applied ArtsThammasat ิ ล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Waewyos Sonthichai University : วุฒไิ กร ศิรผ School of Architecture and Design King Mongkut ‘ s University of Technology Thonburi

: แววยศ สนธิชยั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Sasitorn Challam Faculty of Architecture Chulalongkorn University : ศศิธร เชาวน์แหลม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Sasin Pongchaikraikiti School of Architecั ไกรกิติ ture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi : ศศิน พงษ์ชย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Sakara Amorn-

sopit School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi ศักการะ อมรโสพิศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Saksit Pattarapragrit Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University ศักดิส์ ทิ ธิ์ ภัทรประกฤต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Sasawat Srimahabon Faculty of Art and Design Rangsit University ศาศวัต ศรีหาพรรณ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Siwatab Chothirunparnit Faculty of Art and Design Rangsit University ศิวเทพ โชติหริ ญ ั พาณิชย์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Srilada Lerdrad Faculty of Architecture Chulalongkorn University ศีลดา เลิศรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Saharat Kanchitakorn School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi สหรัฐ การชิตะกร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Sudarat Rojanavanich Faculty of Decorative Arts Silpakorn University สุดารัตน์ โรจนวานิช คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Suttida Kamkong

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

DEGREESHOWS 2010

174

175


:

Faculty of Decorative Arts Silpakorn University สุทธิดา คำคง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Supanan Sukprasong Faculty of Decorative Arts Silpakorn University สุภานันท์ สุขประสงค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Supawan Panjuiy School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi สุภาวรรณ ปันจุย้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Supasana Sirisangtangsin Faculty of Architecture Chulalongkorn University สุภาสนา สิรแิ สงทักษิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Suladda Nerakare Faculty of Decorative Arts Silpakorn ั ดา เนระแก คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Hatthaya Phruttinrakorn University สุลด Faculty of Decorative Arts Silpakorn University หทยา พฤฒินารากร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Ongart Kalayanasant Faculty of Decorative Arts Silpakorn University องอาจ กัลยาณสันต์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Onnicha Phonphong Faculty of Decorative Arts Silpakorn University อรณิชา พลพงศ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Onnarin Thanaworraphak School of Architecture and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi อรนรินทร์ ธนวรภัคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Attawut Lerdsakonsiri Faculty of Architecture Chulalongkorn University อรรถวุฒิ เลิศสาครศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Onsupang Poompreecha ่ ปรีชา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย Faculty of Decorative Arts Silpakorn University อรศุภางค์ พุม ศิลปากร Ouyporn Koosirivaroowan Faculty of Decorative Arts Silpakorn University อวยพร คูศริ เิ วฬุวรรณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Iryne Tangpoolcharoen Faculty ิ ตัง้ พูลเจริญ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร of Decorative Arts Silpakorn University อัยย์รณ Isariya Boonkasemsanti Faculty of Architecture Chulalongkorn University อิสริยา บุญเกษมสันติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย Udomluck Sornkarn Faculty of Architecture Chulalongkorn University อุดมลักษณ์ ศรกาญจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Umaporn Arthakovida Faculty of Decorative Arts Silpakorn University อุมาพร อรรถโกวิท คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

:

:

:

:

:

:

: : :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

GRAPHIC DESIGN ENTRIES :

Aphiwat Mungmapairee School of Fine and Applied Arts Bangkok University อภิวต ั น์ มุง่ มาไพรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Alisa Na-Songkhla Faculty of Communication art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Aniknun Eiamong Faculty of Decorative Arts Silpakorn University อานิกนันท์ เอี่ยมอ่อง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Anon Sunpawut Faculty of Decorative Arts Silpakorn University อานนท์ สรรพวุธ คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร Anucha Theinsiripiphat Faculty of Decorative ArtsSilpakorn University อนุชา เธียรศิรพ ิ พิ ฒ ั น์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Apa Poonsriratt Faculty of Decorative ArtsSilpakorn University อาภา พูนศรีรต ั น์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Aphinya Yamapai Faculty of Decorative Arts Silpakorn University อภิญญา ยมาภัย คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร Apisit Srimongkholpitak Faculty of Architecture Chulalongkorn University อภิสท ิ ธิ์ ศรีมงคลพิทกั ษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Apiwat Mungmapiree School of Fine and Applied Arts Bangkok University อภิวฒ ั น์ มุง่ มาไพรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Aporn Palanuwach Faculty of Architecture Chulalongkorn University อาพร พลานุเวช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Arisa Sukyoo Faculty of Art and Design Rangsit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:


:

:

University อริสา สุขอยู่ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Arunroj Rattanapan Faculty of Decorative art Silpakorn University อรุณโรจน์ รัตนพันธ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Athikawat Wattanadechachan Faculty of Decorative Arts Silpakorn University อธิกวัฒน์ วัฒนเดชาชาญ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Athisa Busayakanist Faculty of Communication art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Auttarat Damreung School of Fine and Applied Arts Bangkok University อัฐรัฐ ดำเรือง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Azira Thitinunsomboon Faculty of Communication art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Chalita Topeongpong Faculty of Fine and Applied Arts Chulalongkorn University ชลิตา โตพึง่ พงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chanin Suasungnern Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ชนินทร์ เสือสูงเนิน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Charmjuree Homewong School of Fine and Applied Arts Khonkaen University จามจุรย ี ์ โฮมวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น Chitralada Sriadulphan Faculty of Decorative Arts Silpakorn University จิตรลดา ศรีอดุลย์พนั ธ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Dhanyhaploy Nutkasem School of Fine and Applied Arts Bangkok University ธัญพลอย นุตเกษม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ Duangjai Atipornpanich School of Fine and Applied Arts Bangkok University ดวงใจ อติพรพาณิชย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Ekkawat Thumsamisorn Faculty of Communication art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Euamrittee Jeerawatthanakaset Faculty of Decorative Arts Silpakorn University เอือ้ มฤทธี จีรวัฒนเษตร์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Hunsa Tangjitkajorn Faculty of Communication art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Jakkapan Hongkonkan Faculty of Communication art Assumption University คณะนิเ ทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Jantha Kittithirawat Faculty of Architecture Chulalongkorn University จันทรา กิตติถร ิ วัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Jaranya Sankrankosol Faculty of Communication art Assumption University จรัญญา สารการโกศล คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Jarupat Tangkawattanakul Faculty of Art and Design Rangsit University จารุภส ั ตังควัฒนกุล คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Jarut Chanprapanont Faculty of Communication art Assumption University จารุตม์ จันทร์ประภานนท์ คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Jiraporn Sriyapai School of Fine and Applied Arts Bangkok University จิราภรณ์ ศรียาภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Jirayu Loetcharoenwanich Faculty of Decorative art Silpakorn University จิรายุเลิศเจริญวนิช คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Jullarom Jullaka Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute Technology of Ladkrabang จุลรมณ์ จุลกะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Kamolchat Chayasatit Faculty of Fine and Applied Arts Chulalongkorn University กมลฉัตร ฉายัษฐิต คณะศิลปกรรมศาสตร์จฬ ุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย Kamonwan Chaona Faculty of Decorative Arts Silpakorn University กมลวรรณ ชาวนา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Kanlaya Phuon School of Fine and Applied Arts Bangkok University กัลยา ภูออ ่ น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Kanokwan Nuntawattanaasirikut Faculty of Communication Art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Katanchalee Ausavatap School of Fine and Applied Arts Bangkok University กตัญชลี อัศวเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Kesinee Pokmangmee Faculty of Communication art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Kewalee Archanainant Faculty of Communication art Assumption University เกวลี อาชานัยนันท์ คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Kloyjai Chaichatchawal School of Fine and Applied Arts Bangkok University กลอยใจ ชัยชัชวาล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Komcharn Boonchaiwattana Faculty of Decorative Arts Silpakorn University คมชาญ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: :

:

:

:

:

:

:

DEGREESHOWS 2010

176

177


บุญชัยวัฒนา คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร : Kullada Sasasamit Faculty of Architecture Chulalongkorn University : กุลดา ศศะสมิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จฬ ุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Kumphol Ponpisute Faculty of Communication art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : Kunanun Manusutthipong Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : คุณานันต์ มนูสท ุ ธิพงศ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Kunpol Posita Faculty of Architecture Chulalongkorn University : คูณพล โพธิสต ิ า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Lalita Boratisa School of Fine and Applied Arts Bangkok University ลลิตา บรทิศา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Li Bohan Faculty of Communication art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : Lipasa Worasitra Faculty of Architecture Chulalongkorn University : ลิปสา วรสิทธา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Monnapat Eaimboonsiri School of Fine and Applied Arts Bangkok University : มนพัทธ์ เอีย่ มบุญศิร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Mussanol Ubonkeaw Faculty of Communication art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : Nalattaporn Thitinart Faculty of Communication art Assumption University : นลัทพร ธิตน ิ าท คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : Nannaphat Rungsrithongwattana Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : นันท์นภัส รุง่ ศรีทองวัฒนา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Napat Semsawat School of Fine and Applied Arts Bangkok University : นภัส เสมสวัสดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Napussawan Vuttironarit School of Architecture ิ ณฤทธิ์ and Design King Mongkut ’s University of Technology Thonburi : นภัสวรรณ วุฒร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Narintorn Wattanakulang Faculty of Architecture Chulalongkorn University : นรินทร วัฒนคุลงั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Nartladar Wachiraphas School of Fine and Applied Arts Bangkok University : นาถลดดา วชิราพัศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Natphapas Luevanichwong School of Fine and Applied Arts Bangkok University ณัฐปภัสร์ ลือวนิชวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Natt Tirawat Sangiampornpanic Faculty of Communication art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Nattakorn Thairattanasuwan Faculty of ArchitectureChulalongkorn University ณัฐกรณ์ ไทยรัตนสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Nattapol Chotithammasuk Faculty of Architecture Chulalongkorn University ณัฐพล โชติธรรมสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Nattapong Srisurak School of Fine and Applied Arts Khonkaen University ณัฐพงษ์ ศรีสรุ ก ั ษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Nattawadee Wathanakul Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ณัฐวดี วัฒนกุล คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร Nattawadee Tansukatanon School of Fine and Applied Arts Bangkok University ณัฐวดี ตันสุคตานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Nattawan Kachintorn Faculty of Architecture Chulalongkorn University นัฐวรรณ คชินทร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Natthicha Joypan School of Fine and Applied Arts Bangkok University นาฎธิชา จ้อยปาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Negin Mirgolestani Faculty of Communication art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Nichanun Ausavapunyavat Faculty of Art and Design Rangsit University ณิชานันทน์ อัศวปัญญาวัฒน์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาิ นั ธ์ ลัยรังสิต Nitipun Laopiam School of Fine and Applied Arts Bangkok University นิตพ เล่าปี่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Nitita Khemarungsarit Faculty of ArchitectureChulalongkorn University นิธต ิ า เขมรังสฤษฏ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Nolt Vutthisak Faculty of Communication art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Nopparak thanunpraditkul School of Fine and Applied Arts Bangkok University นพลักษณ์ ธนันประดิษฐ์กุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:


: Nopparath Eksuwancharoen Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : นพรัตน์ เอกสุวรรณเจริญ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Nutcha Kewsuwan Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : นัชชา คิว้ สุวรรณ คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร : Nut: Kanda Jirasopansawat School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ณัฏฐ์กานดา จิรโสภณสวสดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Pachiraya Vorapongpichet Faculty of Fine and Applied Arts Chulalongkorn University : พชิรญาณ์ วรพงศ์พเิ ชรษฐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Pakorn Intachai Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : ปกรณ์ อินทะชัย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Panai yuttharak School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ปณัย ยะทธารักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Panasit Chaiyanan Faculty of Communication art Assumption University : พณสิทธิ์ ไชยนันทน์ คณะนิเ ทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : Pannikar Petchkor Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : พรรณิการ์ เพชรกอ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Pantaree Saenkham Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : ปัณฑารีย์ แสนคำ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Panyada Kanchanasakul Faculty of Communication art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : Parinee Dilokmeteekul Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : ภาริณี ดิลกเมธีกุล คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Pasan datumma School of Fine and Applied Arts Bangkok University : พสัณห์ ดาทุมมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Passa Tuayharnruksa Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : พัสสา ทวยหาญรักษา คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร : Patamon Nisabodee Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : พัทธมน นิศาบดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Patarasiri Wiriyakitikul Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : ภัทรศิริ วิรย ิ ะกิตกิ ลุ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Patcharaporn Arunsirichok Faculty of Information and Communication Technology Silpakorn University : พัชรภรณ์ อรุณศิรโิ ชค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร : Patchareeporn Sirikuttaporn Faculty of Decorative Arts Silpakorn University พัชรีพร ศิรค ิ ตุ ตาภรณ์ คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร : Pawenaporn Vijitanud Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : ปวีณพร วิจต ิ รานุช คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Pearl Kosrihadej Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : เพิรล์ โกสีหเดช คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Phachanut Anusasamornkul Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : พัชนุช อนุศาสน์อมรกุล คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Phanupak Siripakdee Faculty of ArchitectureChulalongkorn University : ภาณุภคั ศิรภิ กั ดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Phatarin Thiansongsaeng School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ภัทรินทร์ เทียนส่องแสง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Phonlawat Piyapana School of Fine and Applied Arts Bangkok University : พลวัฒน์ ปิยปาณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Pich Chulapha Faculty of Communication art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : Pit Uthaiphop Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : พิชญ์ อุทย ั ภพ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร : Piyanuch Ngohpok School of Fine and Applied Arts Khonkaen University ปิยนุช เงาะปก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Pongsaton Supinyo Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : พงศธร สุภญ ิ โญ คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

: Poomruethai Suebsantiwongse Faculty of Communication art Assumption University : ภูมฤิ ทัย สืบสันติวงศ์ คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Pornchai Tangchobtam Faculty of Fine and Applied Arts Burapha University : พรชัย ตัง้ ชอบธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : Praparsiri Krarmsamo School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ประภาสิริ คร้ามสมอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Preerapat Kittiwachara Faculty of Architecture Chulalongkorn University : พีรพัฒน์ กิตติวช ั ร คณะสถาปัตยกรรมDEGREESHOWS 2010

178

179


ศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Pruek Lawchaiyapruek Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : พฤกษ์ เหล่าชัยพฤกษ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Rachavadee Suteesorn School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ราชาวดี สุธส ี ร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Rada Suttiwongwattana School of Fine and Applied Arts Bangkok University : วรดา สุทธิวงษ์วฒ ั นา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Rawinpa Chotvijit Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : รวินท์ภาว์ โชติวจิ ต ิ ร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Rith Ruangpattanamatee School of Fine and Applied Arts Bangkok University ฤทธ เรืองพัฒนเมธี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Samanya Suttikarn School of Fine and Applied Arts Khonkaen University : สมัญญา สุทธิกาญจน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Sarawut Roektaweesuk Faculty of Decorative art Silpakorn University : สราวุฒิ ฤกษ์ทวีสขุ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Sariya Jarosthanawan Faculty of Communication Art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : Sarut Youngcharoen : Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : ศรุติ ยัง่ เจริญ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Sasipa Kaewyai School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ศศิภา แก้วใหญ่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Satita Srisahakarn Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University สาธิตา ศรีสหการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Sawit Suwankunb School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ศวิชญ์ สุวรรณกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Sawitree Trakooloosod School of Fine and Applied Arts Bangkok University : สาวิตร ตระกูลโอสถ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Sineenuch Memesakul Faculty of Architecture Chulalongkorn University : สินน ี ชุ มีเมศกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Sineenuch Kaisittikul School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ศิณนี ชุ ไกรสิทธิกลุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Sirada Vilaitanarak School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ศิรดา วิไลธนารักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Sirikul Raddusadee Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : สิรกิ ลุ ราษฎร์ดษุ ดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Siripatsorn Sirilai Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : ศิรภ ิ สั สร ศิรไิ ล คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Siwanat Pichienkan Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University : ศิวนาถ พิเชียรกาญจน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ : Sukamya Kawongklang Faculty of Architecture Khonkaen University : สุกญ ั ญา กาวงษ์กลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Supakorn Thongjittipong Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : ศุภกร ทองจิตติพงศ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Supamas Anuson Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute Technology of Ladkrabang : สุภมาส อนุสนธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Suthipong Limkul Faculty of Decorative Art Silpakorn University สุทธิพงษ์ ลิม่ กุล คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Suvit Yamchuenjitnukul School of Fine and Applied Arts Bangkok University : สุวท ิ ย์ แย้มชืน่ จิตนุกลุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ : Suwicha Putsakum Faculty of Art and Design Rangsit University : สุวชิ า พุทซาคำ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Taksina Chotima Faculty of Fine and Applied Arts Chulalongkorn University : ทักษิณา โชติมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: Tana Napapongsuriya Faculty of Communication Art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : Tanawit Tivasuwantemee Faculty of Communication art Assumption University : ธนวิชญ์ ทิวะสุวรรณเตมีย์ คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : Teerapat Lowsuwannawong School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ธีรภัทร์ ล้อสุวรรณวงค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Teerawat Sovudomsil School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ธีระวัฒน์ โซวอุดมศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Thanchanok Deesit Faculty of Communication art Assumption


:

University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Thapanaphong Tubtimaramwong Faculty of Communication art Assumption University ฐปนพงศ์ ทับทิมอร่ามวงศ์ คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Thapat Kijrujipark Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ฐาปัฐว์ กิจรุจภิ าคย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Thinn Chanphum Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ติณณ์ จันทร์พม ุ่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Titawan Unruangsi Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ฐิตวรรณ อุน ่ เรืองศรี คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร Triyanuch Choomuenwai Faculty of Communication Art Assumption University ตรียนุช ชูหมืน ่ ไวย คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Vilasinee Kanchanakunchorn Faculty of Fine art Srinakharinwirot University วิลสินี กาญจนกุญชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vimonmavee Tadponrang School of Fine and Applied Arts Bangkok University วิมลมณี ถามดพลกรัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Virata Jantraviphat Faculty of Communication Art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Voraprot Korcharoenwat Faculty of Decorative Arts Silpakorn University รพรต ก่อเจริญวัฒน์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Wanlissa Nuntasukon School of Fine and Applied Arts Bangkok University วรรณลิสา นันตะสุคนธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Warisa Wongpradu Faculty of Decorative Arts Silpakorn University วริศา วงษ์ประดู่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Warunya Horthammarong Faculty of Communication Art Assumption University คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Wasan Paeta School of Fine and Applied Arts Khonkaen University วสันต์ แปะทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Weera Nimitpara Faculty of Decorative Arts Silpakorn University วีระ นิมต ิ พารา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Wiboonya Joiput Faculty of Art and DesignRangsit University วิบญ ุ ญา จ้อยพุทธ คณะศิลปะและการ ออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Wiput Jaruthammakorn Faculty of Architecture Chulalongkorn University วิพธ ุ จารุธรรมากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Wiranya Chatnithikul Faculty of Communication Art Assumption University วิรญ ั ญา ฉัตรนิธกิ ลุ คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Withinya Kritlerdnapha Faculty of Architecture Chulalongkorn University วิธญ ิ ญา กิจเลิศนภา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Worasak Chucherdkiatskul Faculty of Decorative Arts Silpakorn University วรศักดิ์ ชูเชิดเกียรติสกุล คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร School of Fine and Applied Arts Bangkok University ชนาธิป พิมพาภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ School of Fine and Applied Arts Bangkok University ชวัลลักษณ์ โฉมนรินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University ณัชชา ศิรภ ิ ทั ราชัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ School of Fine and Applied Arts Bangkok University ณัฐนี เตียวต่อสกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University ณัฐวิ ฒ ุ ิ สัมมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ School of Fine and Applied Arts Bangkok University ธนภรณ์ ผ่องประทุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ School of Fine and Applied Arts Bangkok University ธนาวรรณ แซ่เฮ้ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University นภวรรณ วงษ์จนั ทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University พรนลัท เรืองสมวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University พลอย ชุนนะวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University พัชเรศ บุญศิรเิ ศรษฐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ School of Fine and Applied Arts Bangkok University พิชกร ไชยธนกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ School of Fine and Applied Arts Bangkok University พิสฐิ ชัย ปังวัฒนกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ School of Fine and Applied Arts Bangkok University ภาณุวฒ ุ ิ วราภักดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

DEGREESHOWS 2010

180

181


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ School of Fine and Applied Arts Bangkok University : มรรษพร ไชภาณุรกั ษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ School of Fine and Applied Arts Bangkok University : วณิชา ล้าเลิศสัพพัญญู คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ School of Fine and Applied Arts Bangkok University : วรศิลป์ หลำรอด คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University : สันต์ ตันติเมฆบุตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

ANIMATION DESIGN ENTRIES : Adul Kokapan Faculty of Art and Design Rangsit University อดุลย์ โกกะพันธ์ คณะศิลปะและ การออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Kanokwan Soonthornlakha Information of Communication Silpakorn University : กนกวรรณ สุนทรเลขา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ ่ สาร มหาวิทยาลัย ศิลปากร : Kornrat Ngamprasit School of Fine and Applied Arts Bangkok University: กรรัตน์ งามประสิทธิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Krittha Chamchoi Information of Communication Silpakorn University : กฤษฐา แช่มน้อย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร : Kittikhun Kittisowan School of Architecture and Design King Mongkut’s University of Technology Thonburi : กิตติคณ ุ กิตติโสวรรณ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Kitikoon Rersrijun Faculty of Art and Design Rangsit University : กิตค ิณ ุ เรือ่ ศรีจนั ทร์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Napakiat Keosringam School of Fine and Applied Arts Bangkok University : เกียรติ แก้วศรีงาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Komcharn Boonchaiwattana Faculty of Decorative Art Silpakorn University : คมชาญ บุญชัยวัฒนา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Jaturada Prasompet Faculty of Fine & Applied Arts Burupha University : จตุรดา ประสมเพชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : Jantana Sriwasd Faculty of Fine and Applied Arts Burupha University : จันทนา ศรีสวัสดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : จุฑารัตน์ บัวเทีย่ ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Chattar Tangkrittipattaraporn Information of Communication Silpakorn University : ฉัตรา ตัง้ กิตติภท ั รพร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัย ศิลปากร : Chalanda Wuttijairanai Faculty of Fine and Applied Arts KhonKaen University ชลันดา วุฒเิ จียรนัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Chawisa Chabtam Information of Communication Silpakorn University : ชวิศา ชอบธรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร : Chutimon Khwanpuek School of Digital Media Sripatum University ชุตมิ น ขวัญพฤกษ์ คณะดิจติ อลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม : Chutima Anuson School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ชุตม ิ า อนุสนธิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : ชุลพี ร แก้วเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Thitiporn Chongjaroenjai Multimedia Design Silpakorn University International College : ฐิตพ ิ ร จงเจริญใจ คณะออกแบบมัลติมเี ดีย วิทยาลัยนานาชาติศลิ ปากร : Nutchapol Thitinunthakorn Faculty of Art and Design Rangsit University ณัชพล ฐิตน ิ นั ทกร คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Nattha Tanchai School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ณัฐฐา ตันชัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณัฐพงศ์ พรหมมี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ: ณัฐวุฒิ เขียวจันทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Tawit Singnoy Faculty of Bangkok University : เตวิศ สิงห์นอ้ ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Taweesak Prateuangwong School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ทวีศก ั ดิ์ ประเทืองวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Thossaporn Chuatong Information of Communication Silpakorn University : ทศพร เชือ ้ ทอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร : Thipsawas


Assawanont School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ทิพสวาท อัศวนนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Thanapat Srisuk School of Digital Media Sripatum University ธนพัฒน์ ศรีสขุ คณะดิจต ิ อลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม : Tanapat Paremeung Faculty of Art and Design Rangsit University : ธนภัทร แพรเมือง คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัย รังสิต : Thanawut Sukkua Faculty of Art and Design Rangsit University ธนาวุฒิ สุขเกือ้ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Tharawat Sukprasert Faculty of Art and Design Rangsit University : ธรวัฒน์ ศุขประเสริฐ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : ธวัชชัย จิตตรีสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : ธีรนนท์ วิลยั พงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธีรวิทย์ ไสยแก้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Natee Kham-in Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University : นที ขำอินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฌ Nolt Vutthisak Faculty of Visual Communication Arts Assumption University : นนท์ วุฒศ ิ กั ดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : Nalattaporn Thitinart Faculty of Visual Communication Arts Assumption University : นลัทพร ธิตน ิ าท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : Nattapon Thianprapa Faculty of Art and Design Rangsit University : นัธพล เทียนประภา คณะศิลปะและ การออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Nuntawat Jaruusruangnil School of Architecture and Design King Mongkut’s University of Technology Thonburi : นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Pathom Supreeyaporn Faculty of Art and Design Rangsit University : ปฐม สุปรียาพร คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัย รังสิต : Pravichaya Buakhaow Faculty of Fine & Applied Arts Burupha University : ประวิชญา บัวขาว คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : Piyawat Pitiolanpattanachok School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ปิยวัฒน์ ปิติโอฬารพัฒนโชค คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Phakamas Phasuk Faculty of Decorative Art Silpakorn University : ผกามาศ ผาสุข คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร : พรชนก ภาคพูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Pisut Marathop Information of Communication Silpakorn University : พิสท ิ ธฺ์ โฒราถบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร : Preerapoom Naen-Hom Faculty of Fine & Applied Arts Burupha University พีรภูมิ เนียนหอม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : Puthima Wongdeeprasith Multimedia Design Silpakorn University International College : พุทธิมา วงศ์ดีประสิทธิ์ คณะออกแบบ มัลติมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติศิลปากร : Phakkarat Rujiralai : Faculty of Art and Design Rangsit University : ภัครัตน์ รุจร ิ าลัย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Pattaraporn Werasakwong Faculty of Fine and Applied Arts King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang ภัทรภร วีระศักดิว์ งศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง Pattarawan Boonsam Faculty of Architecture Khonkaen University ภัทรวรรณ บุญสาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Passanan Romviras Information of Communication Silpakorn University ภัสนันท์ โรมวิลาศ คณะเทคโนโลยีสาร

:

:

:

:

:

ั น์ ทัศนสุวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร : ภานุวฒ กรุงเทพ : Matee Ittimana Information of Communication Silpakorn University เมธี อิทธิมานะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมหาวิทยาลัยศิลปากร : Rook Floro Multimedia Design Silpakorn University International College : รุกข์ โฟล์โร คณะออกแบบมัลติมเี ดีย วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปากร Wanitchapong Sittikornwanit Faculty of Art and Design Rangsit University : วนิชพงศ์ สิทธฺกรวณิช คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Voraprot Korcharoenwat Faculty of Decorative Art Silpakorn University : วรพรต ก่อเจริญวัฒน์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Worapol Sae-Ngaim Faculty of Art and Design Rangsit University : วรพล แซ่เหงีย่ ม คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Waranyu Kamon Faculty of Fine and Applied Arts Burupha University : วรัญญู กมล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : Watcharachai Meakkyaai Information of Communication Silpakorn University : วัชรชัย DEGREESHOWS 2010

182

183


:

เมฆขยาย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร Watchara Somboon Information of Communication Silpakorn University วัชระ สมบูรณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร Watit Prommi School of Digital Media Sripatum University วาทิตพรมมิ คณะดิจติ อลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม Weeracha Siwawetkul Faculty of Architecture Rajamangala University Of Technology Thanyaburi วีรชา ศิวเวทกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Sattha Saengthon Faculty of Fine & Applied Arts Burupha University ศรัทรา แสงทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศุภกร ทิพย์สม ุ ฌ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Suphawich Hongsapiwat Faculty of Art and Design Rangsit University ศุภวิชญ์ หงสาภิวฒ ั น์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Sippanon Rodkamtooy Information of Communication Silpakorn University สิบปนนท์ รอดคำทุย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร Sirinart Poungjinda Faculty of Fine & Applied ArtsBurupha University สิรน ิ าถ พวงจินดา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Suebsakul Yalee Faculty of Fine and Applied Arts Burupha University สืบสกุล ย่าหลี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Suchinrat Jantrawises Faculty of Fine and Applied Arts Burupha University สุชน ิ รัตน์ จันทรวิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Sudarat Na Nan Faculty of Fine and Applied Arts Burupha University สุดารัตน์ ณ น่าน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Sutirat Wongpakdee School of Digital Media Sripatum University สุตริ ตั น์ วงศ์ภกั ดี คณะดิจติ อลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม Supatra Nitjawat Faculty of Fine and Applied Arts King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang สุพต ั รา นิจวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Saenkhom Charoenpong School of Fine and Applied Arts Bangkok University แสนคม เจริญพงษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Anuwat Pitakkorn Faculty of Art and Design Rangsit University อนุวต ั ร พิทกั ษ์กรณ์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Anusorn Tosuwan Information of Communication Silpakorn University อนุสรณ์ โตสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร Aonnicha Phanichakrit Faculty of Art and Design Rangsit University อรณิชา พณิชากิจ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Akkapat Inthuprapa School of Fine and Applied Arts Bangkok University อรรคพรรษ อินทุประภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Arjaree Phanichakrit Faculty of Art and Design Rangsit University อาจารี พณิชากิจ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Ekkawat Thumsamesorn Faculty of Visual Communication Arts Assumption University

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: : เอกวัฒน์ ธรรมสามิสร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

FASHION DESIGN ENTRIES :

Agkarachai Deedphin School of Fine and Applied Arts Bangkok University อัครชัย ดีดพิณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Kochakorn Anurak Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University กชกร อนุรักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Kanokporn Suthummachote Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University กนกพร สุธรรมโชต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Kanokrat Charoenrat Faculty of Art and DesignRangsit University กนกรัตน์ เจริญรัตน์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Kanisda Yuvakanistha Faculty of Art and Design Rangsit University กนิษฐ์ดา ยุวกนิษฐ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Kornkanok Junthapila Faculty of Architecture Urban Design and Creative Arts Mahasarakham University กรกนก จันทะพิลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผงั เมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Krittaya Korppaiboon

:

: :

:

:

:

:

:

:

:

:

:


Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University : กฤตยา กอรปไพบูลย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Kritsana Nuadngam School of fine and Applied Arts Bangkok University : กฤษณะ หนวดงาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Kawita Boonprasert Faculty of Art and Design Rangsit University : กวิตา บุญประเสริฐ คณะศิลปะ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Kongpob Krukpuda Faculty of Art and Design Rangsit University : ก้องภพ กรึกพุดซา คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Kankawi Trutket Faculty of Art and Design Rangsit University : กันต์กวี ตรุษเกตุ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Ganyanee Srimongkon Faculty of Art and Design Rangsit University กัลยาณี ศรีมงคล คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Kittiya Boonchoo Faculty of Fine and Applied Arts KasemBundit University : กิตติยา บุญชู คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : Kunsuda Buathong Faculty of Art and Design Rangsit University : กุลสุดา บัวทอง คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Graigote Saereedeelert Faculty of Art and Design Rangsit University : ไกรกช เสรีดเี ลิศ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Kwanna Kongkakate Faculty of Art and Design Rangsit University : ขวัญนา คงคาเขตร คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Kanchit Chanachaipanitch Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University : ครรชิต ชนะชัยพาณิช คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Chatuporn Charoen-em Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University : จตุพร เจริญเอม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Chakkit Pratuangsilp School of Fine and Applied Arts Bangkok University : จักรกฤษณ์ ประเทืองศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Jantraratn Na Wangkanai Faculty of Fine Arts Srina kharinwirot University : จันทรัตน์ ณ วังขนาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Jaruwan Heamthaisong School of Fine and Applied Arts Bangkok University : จารุวรรณ แหมไธสง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Jinnaca Chongkasem School of fine and Applied Arts Bangkok University : จิณณชา จงเกษม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Jittanit Bhanichvit Faculty of Fine and Applied Arts Chulalongkorn University : จิตตนิต พานิชวิทย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Jitpanan Jaturuntawanichya Faculty of ArchitectureKing Mongkut ’s Institute Technology of Ladkrabang : จิตภานันท์ จาตุรน ั ท วณิชย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Jiranat Rimsakul Faculty of Art and Design Rangsit University : จิรนัฐ ริมสกุล คณะศิลปะและการ ออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Chanechira Yearmgosri Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University : เจนจิรา เยีย ่ มโกศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Chatnipon Kuerchan Faculty of Art and Design Rangsit University : ฉัตรนุพล เครือจันทร์ คณะศิลปะและ การออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Chomnapa Tanomsri Faculty of Art and Design Rangsit University : โฉมนภา ถนอมศรี คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต : Chanikan Kamransuk Faculty of Art and Design Rangsit University : ชนิกานต์ กำราญศึกคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Chidchanok Tiarathiti School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ชิดชนก เตียรธิติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Chinanang Sauadram Faculty of Fine and Applied Arts Khonkean University : ชินานาง สวัสดิร ์ มั ย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Tapana Choochatpong Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University : ฐาปนา ชูชาติพงษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Nuttawut Thanarungcharoenkij Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University : ณัฐวุฒิ ธนรุง่ เจริญกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Nicheree Anusasanarak Faculty of Art and Design Rangsit University : ณิชารีย์ อนุศาสนรักษ์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Dakanda Truektrongkit Faculty of Art and Design Rangsit University : ดากานดา เผ่าพัลลภ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Datit Trungprasert Faculty of Art and Design Rangsit University : ดาทิตย์ ตั้งประเสริฐ คณะศิลปะและการออกแบบ DEGREESHOWS 2010

184

185


มหาวิทยาลัยรังสิต : Tassanee Sansuk Faculty of Fine and Applied Arts Kasem Bundit University : ทัศนีย์ แสนสุข คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : Thippayapat Thipnate Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University : ทิพยพัสตร์ ทิพย์เนตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Tanapong Kongnok School of fine and Applied Arts Bangkok University : ธนพงศ์คงนก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Tanagriss Prasittimay Faculty of Art and Design Rangsit University : ธนะกฤษฏิ์ ประสิทธิธ ์ เิ ม คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Thanate Prachum School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ธเนตร ประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Thanetnut Wirapornsawan Faculty of Art and Design Rangsit University : ธเนศณัฐ วิระพรสวรรค์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Thouj Thomratchai Faculty of Fine Arts Chiang mai University : ธัช ธรรมรัตน์ชย ั คณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Thunwarat Suwannakorn School of fine and Applied Arts Bangkok University : ธัญวรัตน์ สุวรรณกรณ์ คณะศิลปกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Thanyathorn Cheamchot Faculty of Art and Design Rangsit University : ธันยธร แช่มโชติ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Thunyaporn Surattana: chaikarn Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University : ธันยพร สุรต ั นชัยการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Tararat Buachan Faculty of Art and Design Rangsit University : ธารารัตน์ บัวจันทร์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Thitiya Sombutboon Faculty of fine and Applied Arts Kasem Bundit University : ธิตย ิ า สมบัตบิ รู ณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : Nuttakun Anumatrchimplee Faculty of Art and Design Rangsit University : นัฎฐกันย์ อนุมาตรฉิมพลี คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัย รังสิต : Nuthamon Charoenpanit School of Fine and Applied Arts Bangkok University : นัทธมน เจริญพานิช คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Natthaya Sittisak Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University นาถยา สิทธิศก ั ดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Bhoorissthin Patcharachattaranon Faculty of Art and Design Rangsit University : บุรศ ิ ร์ทนิ พัชรฉัตรนนท์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Phatakorn Hakaew Faculty of Art and Design Rangsit University : ปฐกรณ์ หาแก้ว คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Pracha Boonma School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ประชา บุญมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Prapassorn Petchwirai Faculty of Art and Design Rangsit University : ประภัสสร เพชรวิไล คณะศิลปะและ การออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Pritsana Roddom School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ปริศนา รอดดม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Pongpim Panjumpee Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University : ปองพิมพ์ พานจำปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Pitiporn Kittinavawith School of fine and Applied Arts Bangkok University ปิตพ ิ ร กิตตินววิธ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Piyakwan Changtrakul Faculty of Fine and Applied Arts Chulalongkorn University : ปิยขวัญ จ่างตระกูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Phai Muangsiri School of Fine and Applied Arts Bangkok University : ไผ่ ม่วงศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Pong sakorn Kumrisoo Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University : พงศกร กำริสุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Pongsakorn Prangdum School of Fine and Applied Arts Bangkok University : พงศกร ปรางดำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

: Pongsakorn Samnakvicha Faculty of Fine and Applied Arts Chulalongkorn University : พงศกร สำนักวิชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Pongpat Pongsoriya School of fine and Applied ArtsBangkok University : พงศ์ภท ั ร์ พงศ์สรุ ยิ า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Pornpoj Noualkiaw Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University : พรพจน์ นวลเขียว คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Prittipon Klangtong Faculty of Art and Design Rangsit University : พฤฒิพล คลังทอง คณะศิลปะและการออกแบบ


มหาวิทยาลัยรังสิต : Phatchuda Phanphiphat Faculty of Art and Design Rangsit University : พัชชุดาญ์ พันธุพ์ พิ ฒ ั น์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Phatcharin Vaianan School of fine and Applied Arts Bangkok University : พัชรินทร์ ไวยอนันต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Pitcha Ritrapipan Faculty of Art and Design Rangsit University : พิชชา ฤทธิร์ พิพรรณ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Phinitnun Kanghae School of fine and Applied Arts Bangkok University : พินจิ น ั นท์ กังแฮ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ : Preeraya Prateeprud Faculty of Art and Design Rangsit University : พีระยา ประทีปรัตน์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Poonsak Kanta Faculty of Art and Design Rangsit University : พูนศักดิ์ คันธะ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Praewa

Chirapravati Na Ayudhya Faculty of Fine and Applied Arts Chulalongkorn University แพรวา จิรประวาท ณ อยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Patararin Pong prasit Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University ภทรฤน พงษประสิทธิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Panawaporn Wattanasupawut Faculty of Art and Design Rangsit University ภนวพร วัฒนศุภวุฒิ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Phattaraporn Chongkitkhemmathat Faculty of Art and Design Rangsit University ภัทรภร จงกิจเขมทัต คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Pachararat Ngamjing Faculty of Art and DesignRangsit University ภัสร์วรรณ งามจริง คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Pakin Sriwilai Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University ภาคิน ศรีวลิ ยั คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Pawasut Sunpasiri Faculty of Art and Design Rangsit University ภาวสุศท ุ ธิ สรรพศิริ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Mussalin Noampech Faculty of Art and Design Rangsit University มัสลิน นวมเพ็ชร คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Maythaporn Mukvibulchai School of Fine and Applied Arts Bangkok University เมธาพร มรรควิบล ู ย์ชยั คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ Metee Thamvisut School of Fine and Applied Arts Bangkok University เมธี ธรรมวิสทุ ธิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Yosathon Phengprasert Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University ยศธน เพ็งประเสริฐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Rojjayakorn Chatnaparat Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University รจยากร ฉัตรนภารัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Rungravee Lapamool Faculty of Art and Design Rangsit University รุง่ ระวี ลาภลมูล คณะศิลปะและการ ออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Worawoot Watchanucha Faculty of Art and Design Rangsit University วรวุฒิ วัชนุชา คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต Warabhorn Numchai sermsuk Faculty of Art and Design Rangsit University วราภรณ์ นำชัยเสริมสุข คณะศิลปะ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Warayut Inchan School of Fine and Applied Arts Bangkok University วรายุทธ อินทร์จน ั ทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Vararat Rojanavichai Faculty of Art and Design Rangsit University วรารัตน์ โรจนวิชย ั คณะศิลปะ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Varisa Tongkam Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University วาริษา ทองคำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Verachai Ungsakul School of Fine and Applied Arts Bangkok University วีระชัย อึง้ สกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Sadayut Tummasupsiri School of Fine and Applied Arts Bangkok University ศดายุทธ ธรรมทรัพย์ศร ิ ิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Sasiprapat Susaorat Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University ศศิประภัสสร์ สุเสารัจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Siriporn Teawsrithong Faculty of Art and Design Rangsit University ศิรพ ิ ร เตีย๋ วศรีทอง คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Siriporn Phutthaju Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University ศิรพ ิ ร พุฒฑาจู คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Sorawut Pokung Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University สรวุธ โภคัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

DEGREESHOWS 2010

186

187


: Slalee Sombutmee Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University : สลาลี สมบัตมิ ี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Sunsita Cheewatanpathorn Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University : สัณห์สต ิ า ชีวธันย์ภาธร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Sicha Pongjivanich Faculty of Architecture King Mongkut ’s Institute Technology of Ladkrabang : สิชา พงษ์จวิ านิช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Sittichai Taechamethakul Faculty of Fine and Applied Arts Chulalongkorn University : สิทธิชย ั เตชะเมธากุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย : Sirina Langputeh Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University สิรณ ิ าหลังปูเต๊ะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Sukanya Karnsamod Faculty of Fine and Applied Arts KasemBundit University : สุกญ ั ญา กาลสมุทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : Sunisa Sriparivatin Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University : สุนส ิ า ศรีปริวาทิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Supatsorn Teamsak Faculty of Fne and Applied Arts Kasem Bundit University : สุภส ั สร เทียมศักดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : Sattawoot Chiansirikraiwut Faculty of Art and Design Rangsit University : เสฏฐวุฒิ เชียรสิรไิ กรวุฒิ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Hataichanok Uttaburanont Faculty of Fine and Applied Arts Chulalongkorn University : หทัยชนก อัตถบุรานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Hemmawan Yenteera Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University : เหมวรรณ เยนทร์ธร ีะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Akira Nanna Faculty of Art and Design Rangsit University : อคิราภ์ แน่นหนา คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Anisa Saitongtae Faculty of Fine and Applied Arts Kasem Bundit University : อนิสา สายทองแท้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : Apichaya Kooniyapantu Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University : อภิชยา คุณย ี พ ์ นั ธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ : Orraphan Vanichkirati Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University : อรพรรณ วนิชกีรติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Akarachai Suksakorn Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University : อัครชัย สุชสาคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Aungkana Seedang Faculty of Fine and Applied Arts KasemBundit University : อังคณา สีแดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : Amphika Channa Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University : อัมพิกา ฉันนะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Arthit Chandhalangsu Faculty of Fine and Applied Arts Chulalongkorn University : อาทิตย์ จันทรางศ ค ุ ณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : AthimaChan Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University : อาทิมา จัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Anon Sawatdiphap Faculty of Art and Design Rangsit University : อานนท์ สวัสดิภาพ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Ampai Kerdnongmon Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University : อำไพ เกิดหนองมน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Ukrit Disdum School of Fine and Applied Arts Bangkok University : อุกฤษ ดิษดำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Utaiwan Preechanukul Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University : อุทยั วรรณ ปรีชสนุกลู คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Ubonwadee Vanarat Faculty of Art and Design Rangsit University : อุบลวดี วรรณรัตน์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : Eva Krin Accademia Italiana Bangkok-Thailand


JEWELRY DESIGN ENTRIES Kanoknart Sriserm Metal Work and Jewelry Design Rajamangala University Of Technology Rattanakosin (Pohchang) กนกนาถ ศรีเสริม สาขาวิชาเครือ ่ งโลหะและรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) Kamolthip Soontriyaaporn Metal Work & Jewelry Design Rajamangala University Of Thechnology Rattanakosin (Pohchang) กมลทิพย์ สุนทรียาอาภรณ์ สาขาวิชาเครือ ่ งโลหะและรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) Kritsada Reerut Faculty of Decorative Arts Silpakorn University กฤษฎา รีรต ั น์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Kalaya Polhan Metal Work and Jewelry Design Rajamangala University Of Thechnology Rattanakosin (Pohchang) กัลยา พลหาญ สาขาวิชาเครือ ่ งโลหะและรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) Kittipong Suphadee Metal Work and Jewelry Design Rajamangala University Of Thechnology Rattanakosin (Pohchang) กิตติพงศ์ สุภาดี

:

:

:

:

:

:

:

:

:

สาขาวิชาเครือ่ งโลหะและรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง)

:

Kittiphorn Seubrod Metal Work and Jewelry Design Rajamangala University Of Thechnology Rattanakosin (Pohchang) กิตติพร สืบรอด สาขาวิชาเครือ ่ ง โลหะและรูปพรรณ อัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) Kittiyaporn Chuwaraha wong ,Faculty of Decorative Art Silpakorn University กิตยิ าภรณ์ จุวราหะวงศ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Khuntee Sirikri Faculty of Architecture Chulalongkorn University กุณฑี ศิรไิ กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Kulsuda Kusonsinchai Faculty of Decorative Arts Silpakorn University กุลสุดา กุศลสินชัย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Jongkolnee Sukprapruti Faculty of Fine and Applied ArtsThammasat University จงกลนี่ สุขประพฤติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Jaraskorn Limsamut Metal Work and Jewelry Design Rajamangala University Of Technology Rattanakosin (Pohchang) จรัสกร ลิม ้ สมุทร สาขาวิชาเครือ่ งโลหะและรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(วิทยาลัยเพาะช่าง) Jutaporn Reungpoj Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University จุฑาภรณ์ เรืองพจน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Chonlakarn Charnsamut Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ชลกานต์ ชาญสมุทร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Cahvisa Amornchatchawankul Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University ชวิศา อมรชัชวาลกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ Chakrit Lubpairee Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University ชาคริต ลับไพรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Chutima Chantana Metal Work & Jewelry Design Rajamangala University of Thechnology Rattanakosin (Pohchang) ชุตม ิ า จันทนะ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

สาขาวิชาเครือ่ งโลหะและรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (์ วิทยาลัยเพาะช่าง) :

Chutima Limpsiriporn Metal Work and Jewelry Design Rajamangala University of Technology Rattanakosin (Pohchang) ชุตม ิ า ลิมป์ศริ พ ิ ร สาขาวิชาเครือ่ งโลหะและรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) Choenjuti Yodpreeda Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University เชิญจุติ ยอดปรีดา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ Yanisa Santanaporn Faculty of Architecture Chulalongkorn University ญานิศา สันธนาภรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Nuttakarn Phungsema Faculty of Decorative Arts Silpakorn University ณัฐกานต์ พึ่งเสมา คณะมัณฑนศิลป์

:

:

:

:

:

:

:

DEGREESHOWS 2010

188

189


มหาวิทยาลัยศิลปากร : Nattaporn Smith Faculty of Architecture Khonkaen University : ณัฐฐาพร สมิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Nuttsuda Yodsawas Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University : ณัฐสุดา ยอดสวัสดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ : Nichaporn Uthaipaisalwong Faculty of Decorative Art Silpakorn University : ณิชาพร อุทย ั ไพศาลวงศ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Tua Sirakowit Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University : ตัว้ ศิรโกวิท คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Thippayaphat Thippanate Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University : ทิพยพัสตร์ ทิพย์เนตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Thanakarn Katesithi Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University : ธนกาญจน์ เขตสิทธิ์ คณะศิลปกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Tannicha Lukkanasiri Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University : ธัญณิชา ลักคณาศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Teerapon Ketkakomon Faculty of Decorative Art Silpakorn University : ธีรพล เกตกะโกมล คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Theerayoot Boonsema Metal Work & Jewelry Design Rajamangala University Of The Technology Rattanakosin (Pohchang)

: ธีระยุทธ บุญเสมา สาขาวิชาเครือ่ งโลหะและรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) : Nopparat Dittawat Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University นพรัตน์ ดิษฐวัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Nopparat Thonsri Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : นพรัตน์ ธรศรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร : Nawaporn Padmon Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University : นวพร แปดมนต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Prapasiri Lerdde tdacha Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University : ประภาสิริ เลิศเดชเดชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Preeyanuch Nosuwan Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : ปรียานุช หน่อสุวรรณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Parichai Kamsomsit Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University : ปาริฉต ั ร การสมสิษฐ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Pinnutt Jitapa-Aungwara Metal Work and Jewelry Design Rajamangala University of Technology Rattanakosin (Pohchang) : ปิน ่ ป์นทั ธ์ จินตภาอังค์วรา สาขาวิชาเครือ่ งโลหะและรูปพรรณ อัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(วิทยาลัยเพาะช่าง) :

Phornchai Pheungphra Metal Work & Jewelry Design Rajamangala University of Thechnology Rattanakosin (Pohchang) พรชัย พึง่ พระ สาขาวิชาเครือ ่ งโลหะและรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) Phornwilai Yooman Metal Work and Jewelry Design Rajamangala University Of Technology Rattanakosin (Pohchang)

:

:

: พรวิไล อยูม่ น่ั สาขาวิชาเครือ่ งโลหะและรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) : Pasu Roungpanyaroj Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University : พสุ เรืองปัญญาโรจน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Pimploy Pitakchart Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : พิมพ์พลอย พิทก ั ษ์ชาติ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Puttithorn Na Nakorn Metal Work & Jewelry Design Raja mangala University Of Thechnology Rattanakosin (Pohchang) : พุฒธ ิ ร ณ นคร สาขาวิชาเครือ่ ง โลหะและรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) : Pawan Sawasdiwichaikul Faculty of Decorative Arts Silpakorn University : ภาวรรณ สวัสดิวชิ ย ั กุล คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Yuwadee Treeyouthakun Faculty of Fine arts Srinakharinwirot University : ยุวดี ตรียท ุ ธกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Ranyiga Lakkanasirorat Faculty of Decorative Art Silpakorn University : รัญญิกา ลัคนาศิโรรัตน์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Wadee Yuenyongpisit Faculty of Fine


:

Arts Srinakharinwirot University วดี ยืนยงพิสฐิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Woraporn Koman Faculty of Architecture Chulalongkorn University วรพร โกเมน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Wantinee Korthirakul Faculty of Architecture King Mongkut ‘ s Institute Technology of Ladkrabang วรรณธิณี กอธีระกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Warayut Inchan School of Fine and Applied Arts Bangkok University วรายุทธ อินทร์จน ั ทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Somsak Pholdee Metal Work and Jewelry Design Rajamangala University of Technology Rattanakosin (Pohchang) สมศักดิ์ ผลดี สาขาวิชาเครือ ่ งโลหะและ รูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) Sarawut Malayamal Faculty of Decorative Art Silpakorn University สราวุธ มาลยะมาลย์ คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร Sarinee Meecharoen Metal Work & Jewelry Design Rajamangala University of Technology Rattanakosin (Pohchang) สารินี มีเจริญ สาขาวิชาเครือ ่ งโลหะและ รูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) Sininat Vitaporn Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University สินน ี าถ วิฐาพร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Sucontha Wongsalee Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University สุคนธา วงศ์สาลี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Suchanaree Latthigawiboon Faculty of Decorative Art Silpakorn University สุชานรี ลัฐก ิ าวิบลู ย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Suchet Inprajak Faculty of Decorative Arts Silpakorn University สุเชษฐ์ อินทร์ประจักษ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Suttinee Phosuksirikul Faculty of Decorative Art Silpakorn University สุทธิณี โพธิ์สุขสิริกุล คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Sutthipong Singhkhorn Metal Work & Jewelry Design Rajamangala University Of Thechnology Rattanakosin (Pohchang) สุทธิพงศ์ สิงขรณ์ สาขาวิชาเครือ ่ งโลหะ และรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) Surasak Chadarat Metal Work and Jewelry Design Rajamangala University of Thechnology Rattanakosin (Pohchang) สุรศักดิ์ ชฎารัตน์ สาขาวิชาเครือ ่ งโลหะและรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) Hansa Jatisathen Faculty of Architecture Chulalongkorn University หรรษา จาติเสถียร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Hattaya Saeying Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University หัทยา แซ่หยิง คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Adoolsak Ngerntong Faculty of Decorative Arts Silpakorn University อดุลย์ศก ั ดิ์ เงินทอง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Anusak Kamchompu Faculty of Decorative Arts Silpakorn University อนุศก ั ดิ์ คำชมภู คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร Orapan Lertsumran Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University อรพรรณ เลิศสำราญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Autthawut Jenprasert Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University อรรถวุฒิ เจนประเสริฐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Orawan Sriya Metal Work and Jewelry Design Rajamangala University Of Thechnology Rattanakosin (Pohchang) อรวรรณ ศรียา สาขาวิชาเครือ ่ งโลหะและรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) Arisa Attphant Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University อริษา อรรถพรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Alada Peungsuk Faculty of Decorative Arts Silpakorn University อาลดา พึง่ สุข คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

:

:

:

:

:

: :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

DEGREESHOWS 2010

190

191