Page 1

ราชภัฏเชียงรายนิวส์


มร.ชร. ระดมเครือข่ ายเขตเหนือรับ กก. โชว์ 16 บูธทูบีฯ

ชม

อีก 2 งานวิจัยสู่ “ระดับยอดเพชร” รมทูบีฯ มร.ชร. แกนนา ระดมพลังชมรมทูบีฯ เครื อข่าย 14 สโมสรนศ.ในมหาวิทยาลัย และภาครัฐและเอกชนเขตเชียงราย-พะเยาลาปาง 16 ชมรม จากทุกประเภทร่ วม จัดนิทรรศการมีชีวิต พร้อมผลงานในรอบปี ต้อนรับคณะกรรมการส่วนกลางประเมินผล งาน “ระดับยอดเพชร” 6 ก.ค.นี้ ที่หอปรัชญา ร.9 ส่วนทูบีฯ มร.ชร. จะนาเสนอนวัตกรรมงานวิจยั ทูบีฯสู่ “ระดับเพชร” ที่คน้ พบแนวทาง

สุ ดเจ๋ งทั้ง 2 เรื่ องเพื่อมัดใจกรรมการ

ผศ.ดร.วริ นทรี ย ์ เยาว์ธานี รองอธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ฐานะเลขานุการ ชมรมทูบีนมั เบอร์วนั มร.ชร. (แห่งแรกในประเทศไทย) รักษามาตรฐานต้นแบบ (รมบ.) “ระดับยอดเพชร” ปี ที่ 2 เปิ ดเผยว่า ชมรมทูบีฯ และเครื อข่ายชมรมฯจากสโมสรนักศึกษาใน มร.ชร.จาก 14 คณะ /สานักวิชาฯ และเครื อข่ายชมรมทูบีฯ ประเภทต่างๆ ในจังหวัด เชียงรายและชมรมทูบีฯ ระดับอาชีวะและอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ จานวน 16 เครื อข่าย จะร่ วมกันจัดงานต้อนรับ คณะกรรมการ “การติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานชมรมทูบีฯ ระดับยอดเพชร” รอบลงพื้นที่ประจาปี 2561 ในวันที่ 6 กรกฏาคม นี้ เวลา 08.30 น. ที่หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มร.ชร. ทั้งนี้เมื่อเร็ วๆ นี้ ได้ประชุมร่ วมกับผูแ้ ทนจากคณะ/สานัก ต่างๆ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องใน มร.ชร. มาแล้วซึ่งทุกคณะมีขอ้ ตกลงร่ วมกันในการจัดงานใน ครั้งนี้

“กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นก่อนเดินทางไปประกวดระดับชาติในฐานะตัวแทนชมรมทูบีฯ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาภาคเหนือ ราวกลางเดือนเดียวกันนี้ ที่ศูนย์ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี เหมือนทุกปี ซึ่งปี นี้เป็ นปี ที่ 16 แล้ว ทั้งนี้เพื่อนาเสนอผลงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานด้านต่างๆ ของ ชมรมฯ ใน รอบปี ที่ผา่ นมาต่อคณะกรรมการว่ามีนวัตกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจ รวมทั้งกิจกรรมและผลงานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าและ เป็ นประโยชน์ต่อ สังคมที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการทางานรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในฐานะที่เป็ นต้นแบบ รมบ. “ระดับยอดเพชร” ปี ที่ 2” เลขานุการชมรมทูบีฯ กล่าว

ผศ.ดร.วริ นทรี ย ์ กล่าวว่า ในวันงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ที่เป็ นนิทรรศการทีมีชีวิตจัดแสดงจากเครื อข่ายชมรมทูบีฯ ประเภทต่างๆ เช่น ประเภท จังหวัด, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, ชุมชน สถานประกอบการ และประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งองค์กรภาครัฐจากกระทรวงแรงงาน และกระทรวง ยุติธรรมอีกหลายหน่วยงาน จากหน่วยงานในเชียงรายและต่างจังหวัดอีกหลายแห่งที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมจานวน 16 ชมรมฯ 16 บูธ เชื่อว่าจะ สร้างบรรยากาศให้มีสีสนั มี ความชีวิตชีวามากกว่าทุกๆ ปี ที่ผา่ นมา

“สาหรับงานวิจยั ที่ชมรมทูบีฯ มร.ชร. จะนาเสนอต่อคณะกรรมการนั้นมี 2 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ อง “ปัจจัยแห่งความสาเร็ จของทูบีนมั เบอร์วนั ระดับเพชร” และ “องค์ความรู ้ที่ได้จากการดาเนิน งานทูบีนมั เบอร์วนั มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย” โดยเป็ นผลงานการวิจยั ของทีมงานชมรมทูบีฯ มร.ชร. ซึ่งเคยตีพิมพ์ เผยแพร่ ให้แก่สาธารณชนทราบแล้วและเชื่ อว่าจะเป็ นต้นแบบที่ดี สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานของชมรมทูบีฯ ต่างๆ ของประเทศไปสู่ระดับเพชรได้ดว้ ย” เลขานุการชมรมทูบีฯ มร.ชร. กล่าว


ราชภัฏเชียงรายนิวส์  

น.ส.รัชนานันท์ มาฟู 591770111 Section: AD

ราชภัฏเชียงรายนิวส์  

น.ส.รัชนานันท์ มาฟู 591770111 Section: AD

Advertisement