Page 1

VÄSTRA HAMNEN 2009 THE WESTERN HARBOUR 2009

För ännu fler fotografier från Västra Hamnen, besök: For even more photos from the Western Harbour, visit:

www.raboff.com ISBN: 978-91-978103-3-3

VÄSTRA HAMNEN 2009/THE WESTERN HARBOUR 2009

© 2009 Raboff AB/LLC Fotograf/Photographer Joakim Lloyd Raboff joakim@raboff.com +46 (0)709-40 49 19 www.raboff.com

JOAKIM LLOYD RABOFF


VÄSTRA HAMNEN 2009/THE WESTERN HARBOUR 2009


Foto/Photo: Joakim Lloyd Raboff Form & text/Art & copy: Joakim Lloyd Raboff Förlag/Publisher: Raboff AB/LLC Tryckeri/Printer: Dotgain AB Bokbinderi/Binder: Dotgain AB Papper/Paper: Galerie Art Silk Typsnitt/Typeface: Berthold Akzidenz Grotesk

VÄSTRA HAMNEN 2009 THE WESTERN HARBOUR 2009

Tack!/Thanks! Charlotte och Elle Raboff Thomas Lundström/David Pahmp/Dotgain AB Lars Tufvesson/www.bizzbook.com/hamnen Janne, Filip och Fredrik/Turning Torso Meetings Fotograf Ronny Bergström/Malmö Stadsbyggnadskontor (flygfotot) Art Director/Marcus Günter/www.heartdagger.com Illustratör/Illustrator David Wiberg Faktaskribent/Research writer Adam Katzeff Samtliga medverkande företag/All participating companies. Alla rättigheter reserverade. Ingen del av boken får reproduceras utan intyg från förläggaren/upphovsmannen. All rights reserved. No part of this book may be used without the approval from the publisher/copyright holder. © 2009 Raboff AB/LLC Alla foton/All photos: Joakim Lloyd Raboff joakim@raboff.com +46 (0)709-40 49 19 www.raboff.com ISBN: 978-91-978103-3-3

JOAKIM LLOYD RABOFF 2 VÄSTRA HAMNEN


VÄSTRA HAMNEN 2009 THE WESTERN HARBOUR 2009 Västra Hamnen i Malmö är en ständig källa till inspiration. Områdets kontinuerliga arkitektoniska och urbana utveckling fascinerar och bjuder ständigt på nya möten och fototillfällen. Låt dig inspireras – välkommen till Västra Hamnen 2009! The Western Harbour in Malmö is a constant source of inspiration. The area’s ongoing architectural and urban development continues to fascinate and provide new views and photo opportunities. Be inspired – welcome to the Western Harbour 2009!

Fotograf/Photographer Joakim Lloyd Raboff joakim@raboff.com +46 (0) 709 40 49 19 www.raboff.com

4 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 5


BÖRJAN – från gammalt varvsområde till ny stadsdel i Malmö För 200 år sedan fanns bara vatten där Västra Ham­ nen ligger idag. En större utbyggnad av hamnområdet skedde när företaget Kockums etablerade varvsverk­ samhet där på 1870-talet. Varvet byggdes sedan ut i flera etapper fram till 1970-talet. Efter många års olönsamhet, lades den civila varvsin­ dustrin till slut ner 1986. Sedan följde några års mel­ lanspel med en Saab-fabrik på det gamla varvsområdet. I samband med den nedläggningen, beslöt kommunen att göra om Västra ­Hamnen till en modern stadsdel för i huvudsak kontor och utbildning. I slutet av 1990-talet etablerades Malmö Högskola och kort därefter bestämdes att den stora bostadsmässa skulle förläggas till den västligaste delen av vad som idag är Västra Hamnen. Med bomässan Bo01 lades grunden till en ny, havsnära stadsdel med unik och innovativ arkitektur och stadsplanering.

6 VÄSTRA HAMNEN

THE BEGINNING – from old shipyard to new district in Malmö About 200 years ago, there was mostly water where the Western Harbour is today. Land was added to the area in the 1870’s to accommodate a local shipbuilding company, Kockums. The shipyard expanded several times until the 1970s. In 1986, after years of financial loss, the civil shipbuilding business finally closed. After a failed attempt by carmaker Saab to run a factory in the area, the city council decided to transform the Western Harbour. This time into a modern city district focused on office space and educational facilities. In the late 1990s, Malmö University was established and shortly thereafter, it was decided that a European housing exhibit, titled “Bo01 – City of Tomorrow” was to be held in the Western Harbour in 2001. The exhibit laid the foundation for a new, exciting, shorefront city district with unique and innovative architecture and city planning.

THE WESTERN HARBOUR 7


8 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 9


10 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 11


VÄSTRA HAMNEN – hållbara stadsdelen

THE WESTERN HARBOUR – sustainable city district

När beslutet togs att förlägga en bomässa till Västra Hamnen, ställdes höga ekologiska hållbarhetskrav för området:”Bo01 skall bli ett internationellt ledande exempel på miljöanpassning av tät stadsbebyggelse. Området skall också fungera som motor för Malmös omställning till ekologisk hållbarhet”. En rad konkreta mål sattes sedan upp för att uppnå intentionerna:

With the decision to place the housing exhibit Bo01 in the Western Harbour, an ambitious statement was expressed: ”Bo01 will be the leading example of ecological adaptation in an urban environment. The area will also work as the engine for Malmo’s evolution towards environmental sustainability”. A list of goals were set in motion to realize these ambitions:

• 100 % förnybar energiförsörjning med hjälp av energi från havet, berggrunden, vind- och solkraft • Fullständig källsortering där matrester genom bruk av avfallskvarnar och sopsugar blir till biogas • Kompensation för de bebyggda grönytorna genom t.ex. växtlighet på ytterväggar och tak • Lokal dagvattenhantering med hjälp av kanaler och dammar som renar vattnet på väg mot havet • Prioriterad gång- och cykeltrafik på bekostnad av bilar och med all bilparkering under jord • Biologisk mångfald med t.ex. bon och holkar för djur och fåglar i trädgårdarna

• 100 % renewable energy resources through the help of energy from the ocean, bedrock, wind and sun • Comprehensive garbage separation solutions and use of household food waste to generate biogas • Compensation for building on green areas by planting vegetation on the area’s outer walls and roofs • Local stormwater manangement using canals and ponds to clean water on its way to the sea • Prioritizing pedestrian and bicycle traffic and providing subterranean parking areas • Biological diversity by integrating dens and nests for animals and birds in gardens

12 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 13


14 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 15


16 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 17


18 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 19


20 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 21


MÖTEN

MEETINGS

Västra Hamnen är inte bara ett populärt utflyktsmål utan också en viktig del av Malmös nya identitet. Hela 95 % av stadens invånare säger sig ha besökt Västra Ham­ nen men området får också många långväga besökare. Varma sommardagar lär uppemot 20 000 besökare hitta till Västra Hamnen.

The Western Harbour is not just a popular destination but also an important part of Malmo’s new identity. About 95 % of the city’s residents say they have visited the Western Harbour and the district is also popular among tourists to the region. Architects, city planners, politicians and entrepreneurs are other typical visitors that flock to the area. During sunny summer days, about 20,000 people enjoy a visit to the Western Harbour.

Inte minst lockas arkitekter, stadsplanerare, politiker och entreprenörer från hela världen till Malmö för att hämta inspiration och njuta av allt vad området erbjuder. Fakta & siffror: På de 175 000 m2 som Västra Hamnen utgör, fanns det år 2008 sammanlagt 2 436 lägenheter med 3 117 invånare. På de 262 företag verksamma i området, arbetade 6 505 personer (som mest fanns cirka 6 000 anställda vid Kockumsvarvet). Vid Malmö Högskolas institutioner i Västra Hamnen studerade närmare 9 000 studenter.

22 VÄSTRA HAMNEN 42 VÄSTRA HAMNEN

Facts & figures: The Western Harbour covers an area of 175,000 m2 (43 acres). In 2008, there were a total of 2,436 homes where 3,117 people lived. Some 262 companies employed 6,505 people (more than during the shipbuilding era) and 9,000 students attended Malmo University in the Western Harbour.

THE WESTERN HARBOUR 23


24 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 25


26 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 27


28 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 29


30 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 31


32 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 33


34 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 35


36 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 37


38 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 39


40 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 41


42 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 43


44 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 45


46 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 47


48 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 49


50 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 51


ARKITEKTUREN

THE ARCHITECTURE

Västra Hamnen präglas av arkitektonisk mångfald. Redan från början valde man att låta bebyggelsen utföras av många olika arkitekter och byggherrar. Ambitionen var att skapa en innerstadslik miljö genom att använda en medeltidsaktig stadsplan.

The Western Harbour is characterized by its architectural diversity and it was decided early on to involve several different architects and construction companies in the development process. The ambition was to create the closeness of an inner city milieu using a layout similar to that of a medieval town.

Vid den fortsatta utbyggnaden av Västra Hamnen har den arkitektoniska fanan hållits högt – även om förut­ sättningarna i viss mån ändrats från område till område. Bebyggelsen på Dockan är t ex mer enhetlig och stilren jämfört med Bo01. Här anknyter också fasadmaterial i viss mån till den äldre delen av varvsområdet. Även Flagghusen är mera lågmäld med sin strikta rätlinjiga stadsplan och dämpade färgsättning. I nästa område som står i tur att bebyggas, Fullriggaren, kommer arkitekturen att återigen ges större svängrum med mer varierad hushöjd och en större blandning av färg och form.

52 VÄSTRA HAMNEN

The ambitious goals of sustainability and architectural diversity have been kept throughout the development of the Western Harbour – even if the circumstances have changed from area to area. The buildings in the Dockan area, for example, represent a more uniform architecture style and were also built using material that ­connects with the older part of the shipyard. Even the Flagghus area maintains a somewhat moderate architectural approach and color scheme. Fullriggaren, the next area to be exploited, will offer a more diverse architecture and broader range of height, shape, color and style.

THE WESTERN HARBOUR 53


54 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 55


56 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 57


58 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 59


60 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 61


62 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 63


64 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 65


66 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 67


68 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 69


70 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 71


72 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 73


74 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 75


76 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 77


78 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 79


80 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 81


82 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 83


84 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 85


86 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 87


88 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 89


90 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 91


92 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 93


94 VÄSTRA HAMNEN

THE WESTERN HARBOUR 95


FRAMTIDEN Exakt hur Västra Hamnen kommer att se ut när hela området är färdigbyggt är det idag ingen som vet. Det man med säkerhet kan säga är att Västra Hamnen även i framtiden kommer att inspirera med spännande arkitektur och unik stadsplanering i en hållbar, havsnära miljö.

THE FUTURE Nobody knows exactly what the Western Harbour will look like when the area has been completed many years from now. What can be said with some certainty, is that the Western Harbour will continue to inspire with exciting architecture and unique city planning in a sustainable environment by the sea.

96 VÄSTRA HAMNEN


VÄSTRA HAMNEN 2009

För ännu fler fotografier från Västra Hamnen, besök: For even more photos from the Western Harbour, visit:

www.raboff.com ISBN: 978-91-978103-3-3

VÄSTRA HAMNEN 2009/THE WESTERN HARBOUR 2009

© 2009 Raboff AB/LLC Fotograf/Photographer Joakim Lloyd Raboff joakim@raboff.com +46 (0)709-40 49 19 www.raboff.com

THE WESTERN HARBOUR 2009

JOAKIM LLOYD RABOFF

Västra Hamnen 2009  

A photo and text book about Malmo's Western Harbour.