Page 1

â‚Ź 200.000,- beschikbaar

Lokale betrokkenheid

voor de regio

bindt onze leden

Het Kunstgemaal voegt waarde toe

WooncafĂŠ lekker vrijblijvend

Samenspraak Magazine voor leden van Rabobank Graafschap-Noord / Uitgave maart 2014

De zusjes Heersink:

geknipt voor het ondernemerschap


2

» » » » » » » »

In dit nummer 4 6 8 10 13 14 17 19

Leden aan het woord Jan ten Hove over het fusieproces MKB Visie 2014 Leden in de spotlights Het Kunstgemaal Startende ondernemer Rabobank Hockey World Cup Ledenaanbieding

Samen sterker In het decembernummer van Samenspraak hebben wij

Coöperatiefonds 2014

Dien uw project in voor 30 mei 2014 Heeft uw vereniging of stichting een project dat het maatschappe‑ lijke, economische, sociale of culturele leven in de regio ten goede komt, maar nog niet alle benodigde (financiële) middelen zijn beschikbaar? Dan biedt een aanvraag bij het Coöperatiefonds wellicht uitkomst. Vanaf woensdag 12 maart tot en met donderdag 29 mei 2014 kunnen verenigingen en stichtingen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit dit fonds. Het beschikbare bedrag van € 200.000,- wordt evenredig verdeeld over de vijf gemeenten waarin Rabobank Graafschap-Noord werkzaam is: Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Lochem en Zutphen.

u al een beetje bijgepraat over de voorgenomen fusie met Rabobank Achterhoek-Oost. In deze editie vertellen wij u graag weer over de stand van zaken op dit moment. De ledenraden van beide banken spreken regelmatig met elkaar over het leggen van een gedegen coöperatieve basis voor de nieuwe bank. Daarnaast zijn er meerdere werkgroepen druk aan de slag om, wanneer de leden­raden

Op woensdag 11 juni publiceren wij op de website de ingediende projecten die aan de voorwaarden voldoen. Als u lid bent van Rabobank Graafschap-Noord kunt u vanaf dat moment tot en met donderdag 17 juli een stem uitbrengen op uw favoriete project. Zo bepaalt u, samen met de andere leden, welke projecten een bijdrage uit het Coöperatiefonds ontvangen.

van beide banken hun fiat geven aan de fusie, een mooie klant­gerichte Rabobank neer te zetten waar het klantbelang

Over het Coöperatiefonds

een prominente plek heeft. In mei worden er meerdere

De Rabobank is een coöperatieve bank. Van de netto­winst wordt jaarlijks een fors deel weer geïnvesteerd in de lokale samenleving, via onder andere het Coöperatiefonds. Met dit fonds wil de Rabobank de vitaliteit en kwaliteit van de regio verbeteren.

avonden georganiseerd waarop u zich als lid ook kunt laten informeren en bijpraten over de plannen. De locaties en data leest u te zijner tijd in de lokale media en op onze internetsite www.rabobank.nl/graafschap-noord.

Welke projecten maken kans op een bijdrage: In deze Samenspraak nodigen wij verenigingen en stichtingen ook weer van harte uit om een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage uit het Coöperatie­ fonds om daarmee een project in de regio te realiseren. De bank heeft hiervoor uit de winst € 200.000,- beschikbaar gesteld. Ik wens u veel leesplezier. Jan ten Hove, Directievoorzitter

- De aanvragende organisatie bankiert bij de Rabobank - Het project komt ten goede aan de lokale samenleving - Het project dient een sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk belang - Het project heeft een duurzaam karakter - Het project bevat geen commerciële, politieke of religieuze doelstelling - De aanvraag komt namens een organisatie uit de regio van Rabobank Graafschap-Noord - Het project is financieel haalbaar en niet alleen afhankelijk van een bijdrage uit het Coöperatiefonds - Het project is nog niet gerealiseerd en is binnen 1 jaar uitvoerbaar en afgerond vóór 18 juli 2015


3

€ 200.000,- beschikbaar voor verenigingen en stichtingen

Welke projecten komen niet in aanmerking: - Verenigingen en stichtingen die in 2013 een bijdrage uit het Coöperatiefonds ontvingen van meer dan € 5.000,- Aanvragen om exploitatietekorten te dekken - Aanvragen ten behoeve van jubilea en het organiseren van feesten Voor een project wordt vanuit het Coöperatiefonds maximaal € 7.500,toegekend. Betreft het een grotere investering dan dienen hiervoor voldoende eigen middelen beschikbaar te zijn of andere bronnen te zijn/worden aangeboord.

Hoe dient u een project in? Ga naar de website: www.stemophetcooperatiefonds.nl. Hier vindt u het aanvraagformulier en de actievoorwaarden.

Het digitaal indienen van een compleet ingevuld aanvraagformulier kan tot en met donderdag 29 mei 2014. Vervolgens toetsen wij de aanvragen aan de hiervoor genoemde criteria. Projecten die aan de criteria voldoen, publiceren wij op woensdag 11 juni op de website www.stemophetcooperatiefonds.nl en vanaf dat moment kunnen leden van de bank een stem uitbrengen op hun favoriete project. Hoe meer stemmen een project krijgt, hoe groter de kans op een financiële bijdrage. In 2013 brachten ruim 7.600 leden een stem uit. De website www.stemophetcooperatiefonds is ruim 40.000 keer bezocht. Dus het is ook zeker van belang om nu alvast na te denken hoe u leden van Rabobank Graafschap-Noord kunt mobiliseren om op uw project te stemmen. Over het stemmen leest u alles in de volgende editie van Samenspraak, deze verschijnt medio juni.


4

Fusie aan het woord Leden

“Lokale betrokkenheid. Dat is wat de mensen waarderen” In aanloop naar de beoogde fusie tussen de Rabobanken AchterhoekOost en Graafschap-Noord, vindt er veelvuldig overleg plaats met én tussen de leden. Er is zelfs een speciale kwartiersmakersgroep in het leven geroepen, om gezamenlijk het coöperatiebeleid van de nieuwe bank vorm en inhoud te geven.

Robert Wassink

van elkaar”, opent Wassink de discussie. “Ik heb gemerkt dat beide banken op hun eigen specifieke wijze een mooie organisatie hebben en van daaruit op een verschillende manier invulling geven aan het coöperatieve gedachtegoed. Als leden zijn we op zoek naar het beste van twee werelden.” Bos vult aan: “Ons is gevraagd om met een voorstel te komen over hoe de fusiebank straks ledenzeggenschap, ledeninvloed en coöperatief dividend optimaal kan organiseren. Ik beschouw dat als een mooie opdracht.”

In welke fase van de fusie zitten we nu?

Jasper Huetink

Henk Tijert, Robert Wassink (ledenraad Achterhoek-Oost), Jasper Huetink en Rijjan Bos (ledenraad Graafschap-Noord) gingen met ons in gesprek over het fusieproces en de invloed die zij als leden van de bank daarop ervaren.

Wat is de rol van de kwartiermakersgroep? “Deze groep is in het leven geroepen om met leden van beide banken de verschillende fusiestadia te bespreken en vooral ook om te leren

Tijert stellig: “In de overlegfase. We kijken over en weer bij elkaar naar hoe zaken geregeld zijn. Daaruit is al wel gebleken dat beide banken qua mentaliteit goed bij elkaar passen.” Huetink deelt zijn mening: “Deze fusie is een logische stap. Het zijn twee banken die met dezelfde problematiek te maken hebben. Het is verstandig om de krachten te bundelen. Zeker voor de agrarische sector is dat goed. Bedrijven zijn groot en hebben gespecialiseerde kennis nodig. De nieuwe bank kan die expertise bieden. Ik zie wel dat de fusie in deze fase vooral intern veel energie vraagt. We moeten zo snel mogelijk weer de focus verleggen richting de klant en lange termijn.” Voor Bos is dit vooral een spannende fase: “Wat komt er in het fusiedocument te staan? Wij zijn maar betrokken bij een klein deel van het proces. Niet bij de invulling van de Raad van Commissarissen en de directie bijvoorbeeld. Maar wat daar nu plaatsvindt doet mij wel wat.”


5

Hoe willen jullie de ledeninvloed borgen in de nieuwe bank? Wassink vrolijk: “Bij Achterhoek-Oost zijn wij altijd een beetje jaloers geweest op de ledenpanels van Graafschap-Noord. En daar keken ze weer met bewondering naar onze Coöperatie-avonden. De panels vormen een mooi klankbord voor de bank. De avonden brachten veel leden bij elkaar. In de nieuwe bank willen wij de invloed in ieder geval organiseren via ledenpanels, naar het model van Graafschap-Noord. Daarin kun je als leden zaken met elkaar signaleren en ventileren. Daarnaast zien we ook graag iets zoals de Coöperatie-avonden terug in het nieuwe systeem.“

“We moeten het gebied in trekken. Als leden en als medewerkers aanwezig zijn daar waar het gebeurt. Laat jezelf maar zien!”

bank de komende jaren wel moeten bewijzen dat je lokaal betrokken én voor de klant beschikbaar bent. Dat is wat mensen zo waarderen aan de Rabobank.”

Dichtbij blijven. Wordt dat de grootste uitdaging? “Absoluut”, stelt Bos. “Hoe? Als je het mij vraagt door écht het gebied in te trekken. Als leden en als medewerkers. Aanwezig zijn, daar waar het gebeurt. Laat jezelf maar zien!” Wassink: “Ja en wees duidelijk. Klanten willen snel antwoord op vragen. Ook als het om simpele dingen gaat, zoals het plaatsen van een advertentie in een verenigingsblad. Kan het niet vanwege beleid, prima, maar houd de lijnen kort.” Huetink kijkt alvast wat verder vooruit: “De nieuwe bank moet vooral een lange­ termijnvisie ontwikkelen voor het werkgebied. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat dit geen slaapregio wordt. Dus de leefbaarheid vergroten en economische ontwikkelingen stimuleren. De Rabobank krijgt als aanjager van activiteiten een nog belangrijkere spilfunctie.”

Zeg je daarmee dat de fusie al een beklonken zaak is? “Nee, dat zou te stellig zijn; het pad is zeker nog niet geplaveid. Maar volgens mij is er ook niet zo makkelijk een weg terug”, pareert Wassink. “Daarom is het goed om nu al met elkaar na te denken en te discussiëren over het belang van de leden.” Bos: “Ik denk ook dat de fusie niet tegen te houden is. Sterker nog: ik durf de voorspelling aan dat dit niet de laatste is. Maar juist als de bank groter wordt, rijst de vraag ‘waaraan ontleen je je identiteit?’. Dat is toch de lokale betrokkenheid.” Tijert haakt er enthousiast op in: “Precies. Je zult als

Henk Tijert

De volgende leden maken deel uit van de kwartiermakersgroep

Rijjan Bos

Vanuit Achterhoek-Oost:

Vanuit Graafschap-Noord:

Frank van Aanhold Hans Boxem Marja Eggink-Meuleman Jaap Ypma Tiny Koning-Buunk Rijjan Bos

Derck Hulshof Robert Wassink Wim Drenth Robert Niemeijer Wies Bol-Heunen Wim Lobeek


6

Jan ten Hove over het fusieproces

Het voornemen om te fuseren brengt binnen de bank de nodige dynamiek teweeg. Als directievoorzitter van zowel Rabobank Graafschap-Noord als Achterhoek-Oost, is Jan ten Hove de aangewezen persoon om ons daarover bij te praten.

“Wij creëren een andere vorm van fysieke verbondenheid” “Wij zitten nu in een fase waarin we veel contact en afstemming hebben met de kwartiermakersgroep uit de ledenraad. Met name om de coöperatieve governance en het ledenbeleid in te vullen. Daarnaast vindt momenteel voor de nieuwe bank het selectieproces plaats van de directie, daarna volgen het management en de leidinggevenden. Bínnen de bank werken diverse werkgroepen samen om tal van details uit te lichten en zaken verder uit te werken. Er gebeurt veel en het gaat snel. We liggen mooi op schema.” Waar ligt voor de bank op dit moment de prioriteit? “Bij het creëren van draagvlak voor de fusie, zowel intern als extern. En minstens zo belangrijk, bij het vasthouden van de verbinding met de markt. Ondanks de interne gerichtheid die het fusieproces met zich meebrengt, blijven wij onze aandacht op de klant richten.” Kun je al iets zeggen over de koers van de nieuwe bank? “Wij bouwen door op de grondvesten van onze coöperatie: samen met anderen zaken oppakken, samen met anderen ambities realiseren. De nieuwe bank staat opgesteld om deze regio economisch aan te jagen. De Achterhoek kent de nodige economische problemen en wij nemen

de verantwoordelijkheid om daar een draai aan te geven. Dat betekent aanschuiven bij projecten die tot doel hebben om werkgelegenheid te creëren. En aanscherpen van projecten die economische impulsen kunnen geven. Wij willen de samenleving daar meer dan voorheen concrete resultaten van laten zien.” Lukt het de bank om dichtbij te blijven? “Ook dat is een uitdaging die we aandurven. De trend is dat steeds meer mensen telefonisch of virtueel willen bankieren. Anderzijds ervaren mensen het gemis aan fysieke aanwezigheid. Wij zetten in de bediening van de markt zowel een gebiedsdekkende organisatie neer alsmede verdiepen we onze specialistische kennis. Zodat we zowel voor (agrarische) bedrijven als voor particulieren een aantrekkelijke partner blijven. Daarnaast willen wij de zichtbaarheid van de bank vergroten door onze medewerkers een actievere rol te geven en te laten participeren in netwerken. Wij gaan sturen op fysieke aanwezig­ heid bij openingen, bijeenkomsten, vergaderingen en andere lokale activiteiten. Tot slot committeren wij ons nadrukkelijker aan grotere zaken en bewegingen in het werkgebied. Kortom, door een andere vorm van fysieke verbondenheid te creëren, blijven wij als bank dichtbij.”


Een eerste huis kopen

Data en locaties

“Het Wooncafé is zo lekker vrijblijvend”

Grand Café 4A 27 maart Nieuwstad 4A, Lochem

Grand Café Het Meestershuis 1 april Dorpsstraat 1, Vorden

Samenwonen. Een huis kopen. Een hypotheek regelen. Ook voor Christa Bomers en Bram Mengerink begon het allemaal met vragen. Vragen aan de bank. Vragen aan de notaris. Vragen aan de makelaar. Daarom bezocht het stel vorig jaar het Wooncafé van Rabobank Graafschap-Noord. “Omdat je daar in een ongedwongen sfeer al je vragen kunt stellen.”

Het Koelhuis 3 april Parkstraat 1, Zutphen

Bram en Christa zijn nieuwkomers op de woningmarkt. “We gaan voor het eerst samenwonen in Haarlo. Lekker centraal. Want Bram komt uit Borculo en ik uit Groenlo. Voordat we ons huis kochten waren we een beetje aan het zoeken naar informatie. Je wilt toch goed weten wat er allemaal komt kijken bij zo’n stap. Toen we hoorden van het Wooncafé zijn we daar naartoe gegaan”, vertelt Christa nuchter. Bram: “Het prettige van het Wooncafé is dat je er zo binnen loopt. Onder het genot van een drankje kun je een makelaar, een notaris of iemand van de bank aanspreken. Makkelijker kan het niet. Het heeft ons in ieder geval verder geholpen. Wij hebben inmiddels ons huis gekocht. Met een Rabohypotheek.

Laagdrempelig en informatief André Gerritsen is financieel adviseur bij de Rabobank en nauw betrokken bij het Wooncafé. “Vanwege de grote belangstelling in oktober organiseren wij eind maart en begin april opnieuw een aantal Wooncafés. Speciaal voor iedereen die een eerste huis gaat kopen. Bram zei het al: het Wooncafé geeft mensen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier vrijblijvend in gesprek te gaan met de makelaar, een notaris, iemand van de woningbouwvereniging of de bank. Zo kun je je op één avond breed laten informeren. Mocht je daarna in alle rust een ‘dieper’ oriëntatiegesprek met de bank willen dan kan dat altijd. Bij Rabobank Graafschap-Noord zijn die gesprekken kosteloos.”

Tussen 18.30 en 21.00 uur is het Wooncafé geopend en kun je binnenlopen op een moment dat jou uitkomt. Het Wooncafé is vrij toegankelijk, aanmelden is niet nodig. Je bent van harte welkom! Meer informatie vind je op: www.facebook.com/hetwooncafe

7


8

Visie 2014 met Bert Bruggink

MKB

Visie 2014

Is het einde van de koopkrachtdaling in zicht? Wat gaat er gebeuren met de woningmarkt en onze pensioenen? Vragen die aanleiding waren voor Rabobank Graafschap-Noord om Bert Bruggink, lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer van Rabobank Nederland, uit te nodigen om te horen hoe hij de economische en financiële toekomst ziet.

Hans van Haaren, sectormanager bij Rabobank Nederland, gaf op maandagavond 27 januari aan ruim 150 ondernemers uit de regio uitleg over de sectorprognoses voor 2014. Naast de vooruitzichten voor de diverse sectoren benoemde Van Haaren ook de kansen voor de afzonderlijke branches.

Ruim 400 leden en klanten van de Rabobank kwamen woensdag‑ avond 5 februari naar de Hanzehof in Zutphen voor de bijeenkomst ‘Visie op 2014’. Tijdens deze bijeenkomst ging Bruggink dieper in op de vraag ‘Wanneer houdt het eens op met de crisis’.

Een korte opsomming:

Bruggink schetste het ontstaan van de kredietcrisis, financiële crisis, economische crisis en de landencrisis. Hij gaf aan hoe landen met bezuinigingen moesten werken aan een economisch herstel. Bruggink onderstreepte de relatief sterke positie van de Nederlandse economie. Ook gaf hij een zeer duidelijke visie op de verwachte economische ontwikkelingen. Hij zoomde in op de huizenmarkt en gaf aan dat deze markt aan het begin staat van een broos herstel. Daarnaast belichtte hij kort de voedselcrisis waarmee de wereld, door haar enorme bevolkingsgroei, te maken krijgt. Na afloop van de lezing nam Bert Bruggink uitgebreid de tijd om vragen te beantwoorden rondom de recente nieuwsberichten over de Rabobank. Hij gaf verhelderende en duidelijke antwoorden over deze actualiteiten.

De exportgerichte sectoren (industrie, groothandel en transport) profiteren in 2014 van de aantrekkende economische groei bij onze belangrijkste handelspartners, waardoor ook het Nederlandse exportvolume kan aantrekken. Automotive laat naar verwachting een zeer bescheiden herstel in volume en nauwelijks rendementsverbetering zien. Consumenten beschouwen prijs als belangrijkste drijfveer. Om succesvol te zijn is het voor auto-ondernemers vooral zaak de klant te blijven interesseren voor het eigen bedrijf, door proactief de klant te benaderen. In de zakelijke dienstverlening is sprake van een lichte krimp. Dienstverleners hebben te maken met een toenemende druk op de tarieven. De ICT biedt hen de mogelijkheid om meer te differentiëren in distributie van diensten en daarmee een meer klantgerichte propositie in de markt te zetten. De gezondheidszorg blijft ook in 2014 groeien. De mondigheid van de patiënt, zorginnovaties en vergrijzing van de bevolking staan


Wonen, zorg en vermogen

garant voor een consistente groei. Zorgondernemers dienen meer inzicht te geven in hun toegevoegde waarde wat betreft zinnige en zuinige zorg. De consumentgerichte sectoren (detailhandel food en non-food) blijven het dit jaar moeilijk houden, omdat consumenten nog altijd de hand op de knip houden. Daar waar de food sector een redelijk stabiel beeld laat zien, is het voor de non-food sector een stuk lastiger om het hoofd boven water te houden. Gelukkig zijn er nog steeds kansen (de online markt en/of samenwerking met collega retailers) waar creatieve ondernemers op in kunnen springen. Ook andere sectoren die vooral gericht zijn op de binnenlandse markt, zoals horeca en bouw, zien hun afzet in 2014 nog dalen, maar de krimp zal in 2014 lager uitvallen dan vorig jaar. Toch ziet de Rabobank hier voldoende kansen. Samenwerkingsverbanden op gebied van inkoop, promotie en arrangementen tussen ondernemingen die complementaire diensten leveren, bewijzen inmiddels hun waarde. Verder belicht de MKB Visie de kansen voor ondernemers in het MKB. Kansen die zich voordoen door vernieuwing. En vooral door dingen anders te doen en andere dingen te doen. Wat is de meerwaarde van vernieuwing door samenwerking voor u als ondernemer in het MKB? Wellicht zijn de mogelijkheden tot samenwerking eenvoudiger en dichterbij dan u denkt. Met het lokaal initiatief www.davincikappersinkoop.nl, van Lidwien Heersink en Jeroen Brands, werd aangetoond dat samenwerking loont: 1 + 1 = 3.

Meer weten over de ontwikkelingen en trends per sector? Lees dan de complete MKB Visie op www.rabobank.nl/bedrijven of download de Rabo Kennis App.

Het huidige zorgstelsel in Nederland is aan flinke veranderingen onderhevig. Mede vanwege de explosieve stijging van de zorgkosten. Eigen verantwoordelijkheid van de burger is daarbij het credo. Daarnaast gaat het eigen vermogen en daarmee de eigen bijdrage een steeds grotere rol spelen.

Nieuw en uniek woonconcept Holland Huis uit Utrecht ziet de toename van de vraag naar zorgbestendige woningen en speelt hier op in. De ontwikkelaar heeft het voormalige Rabobank kantoor aan de Markt in Lochem gekocht om daar een luxe levensloopbestendig appartementencomplex te realiseren. “De regering wil dat we langer thuis blijven wonen, maar dan moeten woningen daar wel geschikt voor zijn”, vertelt Ernst Takkenberg van Holland Huis. “Door de slimme combinatie van de gekozen bouwkundige opzet en de modulair uitbreidbare automatisering zijn de appartementen geschikt om er lang te blijven wonen, ook als bewoners later onverhoopt hulpbehoevend worden. Het zijn dus geen senioren- of aangepaste woningen, maar normale luxe appartementen.” De huidige technische mogelijkheden zorgen ervoor dat de science hier geen fictie meer is, maar een heerlijke werkelijkheid. “Via een telefoon- en internetdesk hebben bewoners 24 uur per dag de beschikking over een persoonlijke assistent die veel zaken kan regelen”, vervolgt Takkenberg. “Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp, boodschappenservice, vervoerservice, maaltijdservice, gezelschap, kapper/ pedicure of andere service aan huis: het wordt allemaal gemakkelijk, eenvoudig en voordelig geregeld.” Meer informatie over dit project vindt u op www.hollandhuislochem.nl

Bijeenkomst Wonen, Zorg en Vermogen In mei organiseert Rabobank Graafschap-Noord een bijeenkomst over Wonen, Zorg en Vermogen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de verandering in de bekostigingssystematiek van de zorg en de mogelijkheden om zelfstandig te blijven wonen. Meer informatie vindt u op www.kennisvloer.nl. Hier kunt u zich binnenkort ook aanmelden voor deze bijeenkomst.

9


10

“Met BarberBooking.com veroveren wij de kappersmarkt�

v.l.n.r. Marre , Carlijn en Lidwien Heersink


11

Leden in de spotlights

“Eigenlijk is ons familiebedrijf al gestart in 1900”, vertelt Lidwien. “Onze

9.500 medewerkers in kapsalons werken elke dag met onze software.

overgroot opa en oma zijn hier begonnen met een kruidenierswinkel,

Die verwerken samen 8,5 miljoen consumentenbezoeken. Dat wordt

een café en zelfs een muziekwinkeltje. Het was Opa Heersink die naast

óns vertrekpunt. De vraag die wij ons elke dag stellen is: Hoe kunnen

het café een herenkapsalon opende. Die heeft hij weten uit te bouwen

wij het voor al die mensen nog prettiger maken?”

tot dé kapsalon van Vorden en omstreken.” BarberBooking.com Met kapperskennis in software

“Het antwoord hebben we ook al”, stelt Lidwien. “Wij gaan ons op de

“Onze vader Jim heeft de zaak in 1979 overgenomen. De kapsalon

consument richten met BarberBooking.com. Daarmee kun je online,

draaide goed. Daarom zocht hij z’n heil in uitbreiding. Hij heeft

zonder te bellen, een afspraak maken. Op het moment dat jij wilt. Bij de

meerdere salons gehad in Dieren en Nijmegen en van alles erbij

kapper die jij wilt. Op het tijdstip dat jij kunt. Tegelijkertijd creëren we

gedaan. Dat was ’t allemaal niet. Totdat hij tegen een computer-

hiermee voor kapsalons het beste afsprakenboek van Nederland. Waar

programma aan liep voor kapsalons. Lang verhaal kort: voor het

iedere kapsalon gratis mee kan werken om klanten online afspraken te

symbolische bedrag van één gulden heeft hij dat softwarepakket

laten inboeken. Erg slim als je bedenkt dat 40% van alle afspraken buiten

gekocht en met zijn kapperskennis doorontwikkeld. In 1997 startte hij

openingstijden gemaakt worden. Je betaalt vervolgens alleen per

Da Vinci salonautomatisering.”

gemaakte afspraak.”

Denken vanuit de klant

Landelijke dekking

Marre vervolgt: “Wat Jim heel goed deed, dat doen wij nu nog: denken

“We zijn nu vooral druk met het ontwikkelen van de ‘voorkant’ van

vanuit de kapsalon. Daarom verkopen wij geen software maar

BarberBooking.com. Heel belangrijk wordt de ‘Nu-knop’. Stel je rijdt met

Wat in 1945 begon als kapsalon is anno 2014 uitgegroeid tot marktleider in salonautomatisering. Da Vinci International in Vorden bedient inmiddels 2.000 kapsalons met 8,5 miljoen consumentenbezoeken per jaar, waar ruim 9.500 medewerkers elke dag het gemak ervaren van professionele software. Voor Lidwien, Carlijn en Marre Heersink is dit echter pas het begin.

abonnementen. Voor € 70,- per maand heb je als kapper je salon

je auto in Breda. En je wilt nú naar de kapper. Via de app kun je dan in

volledig geautomatiseerd. Van afspreken tot afrekenen inclusief de

een straal van 10 km. zoeken naar een kapper waar je meteen geholpen

hele administratie. Alle onderdelen zijn gesplitst: knippen, wassen,

kunt worden”, aldus Marre.

advies geven, kleurtje inzetten, alles! Zo kun je precies zien wie wat doet en weet je alles van je klanten. Op basis van die informatie kun

Family Fundament Award

je als kapper weer diverse (marketing) acties uitzetten.”

Da Vinci International is onlangs genomineerd voor de Family Fundament Award. Een initiatief van het Nederlands Centrum voor

Derde generatie

familiebedrijven, Rabobank (ook de huisbankier van Da Vinci!) en

Lidwien staat sinds 1 januari 2013 aan het roer van het familiebedrijf.

Hogeschool Windesheim. ”20 maart is de finale en horen we of wij het

De tweeling Carlijn en Marre is er recent ingestapt. Carlijn: “Wij zien

“Beste familiebedrijf van Nederland zijn geworden. Daar zijn wij volgens

dit bedrijf als het vierde zusje en willen dat graag verder uitbouwen.

mij voor geknipt.”


12

Jongerenpanel

Frisse blik Het is weer de laatste maandagavond van de maand. Vers uit de trein vanuit Amsterdam kom ik het kantoor van de Rabobank in Zutphen binnenrennen voor onze vergadering van het Rabobank Jongerenpanel. Vorig jaar is het Jongerenpanel opgericht als klankbord voor zowel de Rabobank als jongeren uit regio Graafschap-Noord. Als laatste kom ik de vergaderruimte binnen, hier zitten de anderen van ons panel al te wachten. We zijn met dertien jongeren, afkomstig of wonend in de regio, met allemaal een totaal verschillende achtergrond. Zo hebben we in onze groep een algemeen directeur, een fysiotherapeut, iemand die in de horeca werkt, meerdere studenten en iemand die melkwinningsapparatuur verkoopt. De vergadering begint zoals altijd met de dingen die besproken moeten worden en de dingen die per projectgroep gedaan zijn. Dit keer blikken we terug op ons evenement van vorig jaar, een carrièrebeurs voor jongeren. Ook staan we uitgebreid stil bij de plannen die we voor komend en volgend jaar in de planning hebben, zoals een actie voor de eindexamenkandidaten uit de regio. Verder spreken we over hoe we het beste kunnen communiceren met jongeren uit onze regio want hier zitten heel wat haken en ogen aan als je spreekt vanuit een bank. Nadat we al deze dingen besproken hebben zijn we ongeveer een uur verder. Dan volgt er gewoonlijk een aandeel vanuit de bank door één

van onze begeleiders of van iemand die op een andere afdeling werkt bij de bank. Dit keer hebben we het met één van de vier directieleden, Gerrit Scheers, over de voorgenomen fusie met Rabobank AchterhoekOost en wat dit voor ons als Jongerenpanel gaat betekenen. Ik vind het zelf erg interessant om te horen wat er eigenlijk achter de schermen speelt bij een bank, helemaal in deze roerige tijden. Gerrit vertelt ons over de plannen, wat wij hierin kunnen betekenen voor de bank en wat de Rabobank voor ons als Jongerenpanel kan betekenen. We sluiten af met een evaluatie van de afgelopen periode en een voortuitblik op de aankomende periode. Met zijn allen lopen we tegen 22.00 uur het kantoor uit na weer een nuttige, maar ook gezellige vergadering. Op naar het station om daar de trein naar Nijmegen te halen. In de trein bespreek ik met Rianne, ook lid van het Jongerenpanel, de vergadering nog even na en hebben we het over de dingen die we voor de volgende vergadering moeten regelen. Een klein uurtje later stap ik moe, maar voldaan mijn bed in. Op naar de volgende vergadering!

Suzanne Mentink (Student Verloskunde en lid van het Rabobank Jongerenpanel)


13

Coöperatief dividend

Het historische stadje Bronkhorst heeft er vanaf 5 april aanstaande een moderne attractie bij: Het Kunstgemaal. Een kunstcentrum voor hedendaagse kunst en vormgeving in de voormalige gemaalwoning aan de IJsseldijk. “Wij denken met Het Kunstgemaal de regionale en toeristische waarde van Bronkhorst te vergroten.”

“Het Kunstgemaal voegt waarde toe aan Bronkhorst” Merel Jansen (1990)

Drie jaar geleden hoorde Joost Wolters dat de gemaalwoning in zijn geboortestad gesloopt zou worden. “Ik dacht meteen: dat kan niet waar zijn! Mijn partner Erik Workel en ik zijn toen naar de gemeente Bronckhorst gestapt met de vraag of we iets met het modernistische gebouwtje mochten doen. De gemeente stond gelukkig open voor goede ideeën en had het pand inmiddels al als gemeentelijk monument aangemerkt. Hierdoor kon het niet meer gesloopt worden. Kort daarop hebben wij ons plan ingediend om in de gemaalwoning een kunstcentrum voor hedendaagse kunst en vormgeving te beginnen.”

Past moderne kunst in deze omgeving? “Er komen per jaar 60.000 tot 80.000 bezoekers in Bronkhorst. Het merendeel van deze mensen is hier na een half uur weer weg, omdat er in hun ogen iets te weinig te zien is. Met Het Kunstgemaal voegen wij iets nieuws toe aan het historische karakter van Bronkhorst. De moderne kunst is aanvullend

op het al aanwezige aanbod. Behalve een kunstcentrum komt hier een VVV-agentschap en een uitspanning waar je een kop koffie en een broodje kunt nuttigen. Bovendien ligt het kunstcentrum, anders dan het stadje zelf, direct op de IJsseldijk met zicht op de rivier. Zo creëren wij een plek waar mensen een paar uur kunnen vertoeven. We doen dus niets af aan de kwaliteit die er nu is maar versterken deze.”

Graafschap-Noord € 75.000,- ontvangen in de vorm van coöperatief dividend. De bank ziet het belang van dit initiatief voor de lokale economie en geeft op deze wijze prachtig invulling aan het credo ‘Samen sterker’. Daar zijn wij uiteraard erg dankbaar voor. Zonder de steun van alle betrokken partijen hadden wij dit nooit kunnen realiseren.”

Van wie mogen we hier werk verwachten?

Het Kunstgemaal opent op 5 april a.s. haar deuren. De toegang is gratis. www.hetkunstgemaal.nl

“Wij tonen hier objecten van gerenommeerde kunstenaars. Maar ook afstuderenden uit Arnhem, Enschede en Zwolle krijgen de mogelijkheid om hier hun werk te laten zien. Het Kunstgemaal wil kansen bieden. Straks werken hier ook mensen die via het UWV een leerwerktraject volgen.”

Vanuit welk perspectief is de Rabobank betrokken? “Voor het verbouwen en de aanbouw van Het Kunstgemaal hebben wij van Rabobank

Svenja Arends (1988)


14

Startende ondernemer

“De mooiste baan is de autobaan” Ruud van Helvoirt zit nergens liever dan op de weg. Al op zijn 17de begint hij als vrachtwagenchauffeur bij Defensie. 12 jaar lang heeft hij de mooiste baan die er is. Dan, omwille van zijn thuissituatie, parkeert hij zijn passie en kiest voor een loopbaan in totaal andere functies.

Het bestaan als chauffeur blijft Ruud echter trekken. “Voor mij is er niets mooiers. Ik heb ook altijd gezegd: als ik ooit de kans krijg dan ga ik weer rijden. En die kans kwam voorbij. Ik ben meteen begonnen met het opnieuw behalen van mijn chauffeursdiploma’s. Er was namelijk wel het een en ander veranderd in het transport. Vervolgens kon ik voor Super De Boer aan de slag. Erg goed voor je stuurkunst, want voor die supermarkten moest je toen nog alle binnensteden in.”

Een vaste baan? “Nee, zo zeker was het allemaal niet. Ik heb ook daarna nog diverse werkgevers gehad. Via een paar van hen ben ik gaan rijden voor Amex Logistics. Daar hebben ze alleen trailers; de trekkers huren ze in. Een mooi concept, maar ja, de ene werkgever ging failliet en bij de andere had ik slechts een halfjaarcontract. In augustus 2013 dreigde ik op 46 jarige leeftijd weer op straat te komen.”

Dus toen koos je je eigen weg? “Eerlijk gezegd stuurde Amex daar op aan. Ze wisten wat ze aan me hadden en vroegen of ik als zelfstandig chauffeur wilde gaan rijden. Dat heeft mij en mijn vrouw wat hoofdbrekens gekost hoor. Voor jezelf beginnen in deze branche betekent fors investeren. In vergunningen, in opleiding en natuurlijk in de vrachtwagen zelf. Een gesprek met een accountant trok ons uiteindelijk over de streep. Hij rekende uit dat ik met mijn bedrijf binnen drie jaar winst kon maken. Toen ben ik gaan schakelen!”

Op naar de Rabobank… “Precies. Ik wist ongeveer hoeveel kilometer ik kon gaan rijden en wanneer. Op basis daarvan heb ik een bedrijfsplan met financiële onderbouwing aan de bank voorgelegd. Die gaven gelukkig ook vol gas. Twee dagen later kreeg ik al groen licht. Alles hebben ze voor me geregeld. Van financiering tot verzekering. Super. Sinds 4 november 2013 rij ik nu als ‘eigen baas’ in mijn Scania door heel Europa. Soms wel 3600 km per week. Ja, de mooiste baan blijft voor mij de autobaan.”


15

Workshops De belangstelling voor de workshops Rabo Internetbankieren en Mobiel‑ bankieren is groot. In de maanden januari en februari hebben al ruim 80 deelnemers een workshop gevolgd. We gaan dan ook in het tweede kwartaal door met het aanbieden van deze workshops. Inhoud workshop Ervaren docenten leren de deelnemers stap voor stap hoe het internetbankieren werkt. Hoe logt u in? Hoe bekijkt u de bij- en afschrijvingen van uw rekening? Hoe betaalt u een rekening via een overboeking of acceptgiro? Voor heel veel bankzaken hoeft u de deur niet meer uit, u regelt ze eenvoudig zelf vanuit huis. De workshops worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Perspectief en worden gehouden in gebouw Waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 6 te Zutphen. Workshop Rabo Internetbankieren De workshop Rabo Internetbankieren bestaat uit twee lessen. De lessen zijn op maandagof op donderdagochtend van 09.30 uur tot 11.30 uur. Workshop Mobielbankieren Voor het eerst in 2014 is een workshop Mobielbankieren gestart. Ook deze workshop bestaat uit twee lessen. Tijdens deze workshop wordt het internetbankieren via een App op de tablet toegelicht. Beschikt u over een tablet van Apple of Samsung? Meldt u dan aan voor de workshop Mobielbankieren.

Internetbankieren en Mobielbankieren Aanmelden Deelname aan de workshops is kosteloos. Meld u aan via www.kennisvloer.nl Telefonisch aanmelden kan natuurlijk ook via (0575) 43 99 99. Om de workshop te kunnen volgen, dient u wel over enige computervaardigheden te beschikken. Reageer snel, de beschikbare plaatsen zijn beperkt. Wij behandelen de aanmeldingen in volgorde van binnenkomst. Na de zomer worden er in september, oktober en november opnieuw workshops Rabo Internetbankieren en Mobielbankieren georganiseerd. Bekijk de data op www.kennisvloer.nl

Data workshops Workshop Rabo Internetbankieren • Donderdagochtend : 8 en 22 mei 2014 van 09.30 - 11.30 uur • Maandagochtend : 12 en 26 mei 2014 van 09.30 - 11.30 uur Workshop Mobielbankieren • Donderdagochtend : 3 en 17 april 2014 van 09.30 – 11.30 uur • Donderdagochtend : 15 en 19 mei 2014 van 09.30 – 11.30 uur


16

Samen sterker

Ondertekening sponsorcontract Golfclub ’t Zelle (vlnr): P. Klaassen (voorzitter), E. van der Vijgh (secretaris), P. Teunis (Rabobank Graafschap-Midden) en J. ten Hove (Rabobank Graafschap-Noord).

Opnieuw hoofdsponsor Golfclub ’t Zelle en Golf & Countryclub De Graafschap De golfsport wint de laatste jaren aan populariteit. In Nederland behoort golf tot de tien meest beoefende sporten.

Ondertekening sponsorcontract Golf & Countryclub De Graafschap (vlnr): A. Pol (secretaris de Graafschap), J. ten Hove (Rabobank) en H. Hegger (voorzitter de Graafschap).

Ongeveer 340.000 bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF) geregistreerde golfers spelen min of meer regelmatig op één van de 200 golfbanen die ons land op dit moment telt. Twee van die golfbanen zijn prachtig gelegen in onze regio: Golf & Countryclub De Graafschap aan de Sluitdijk in Lochem en Golfclub ’t Zelle aan de Vierblokkenweg in Hengelo Gld. Allebei professioneel ingerichte clubs die sportiviteit combineren met een gezellige en ongedwongen sfeer. Rabobank Graafschap-Noord is al vele jaren hoofdsponsor van beide clubs en heeft zich ook voor de komende jaren opnieuw

aan beide golfclubs verbonden. Het hoofd­ sponsorschap van Golfclub ’t Zelle wordt gedeeld met Rabobank Graafschap-Midden. Beide banken hebben veel klanten en leden die lid zijn van deze golfclub. Op donderdag 20 februari en maandag 24 februari zijn de nieuwe hoofdsponsorcontracten getekend. Jan ten Hove, directievoorzitter Rabobank Graafschap-Noord: “De golfsport leent zich uitstekend om contacten met onze relaties aan te halen en te versterken. ’t Zelle en De Graafschap zijn beide actieve clubs waar mensen elkaar ontmoeten. Daar zijn we graag partner van.”


Mixed Hockey Club Zutphen

17

2014 is een bijzonder jaar voor hockeyminnend Nederland. Want van 31 mei tot en met 15 juni a.s. wordt in Den Haag door de beste hockeylanden gespeeld om de Rabobank Hockey World Cup. Dorine Boerboom en Peter Brokke van Mixed Hockey Club Zutphen zijn nu al in de ban van dit topsportspektakel: “Wij gaan van dit WK een feest maken.”

Dorine Boerboom, voorzitter van MHCZ, kijkt met plezier uit naar de komende maanden. “De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond heeft een speciaal WK-programma voor z’n leden opgezet, met als doel om de beleving van de hockeysport in Nederland op een hoger plan te brengen. En om supporters te ‘werven’ voor de Rabobank Hockey World Cup. Wij doen daar als MHCZ uiteraard graag aan mee. Wij zijn met 1.000 leden een grote club en dit WK biedt ons een unieke kans om de binding binnen de vereniging te versterken. Wij gaan in juni in ieder geval met een groot aantal leden naar Den Haag om dit sportevenement mee te maken.”

WK-ambassadeur Ook op de club zelf besteedt MHCZ de komende tijd veel aandacht aan de Rabobank Hockey World Cup. Er is zelfs een speciale WK-ambassadeur aangesteld, in de persoon van Peter Brokke. “Deze rol is bedacht door de KNHB om het WK onder de aandacht te brengen van de leden. Die uitdaging heb ik samen met Marianne Haks met plezier aangenomen.”

Landenweken “Eén van de ideeën die wij hebben bedacht

De Rabobank Hockey World Cup is bij MHCZ al begonnen is het organiseren van speciale ‘landenweken’. Vanaf 8 maart stellen wij hier bij MHCZ elke week één land centraal dat deelneemt aan het WK. De club wordt dan helemaal omgetoverd in de sfeer van dat land. Met muziek, met vlaggen, met speciale drankjes en hapjes, bedenk het maar. De komende negen weken staat MHCZ dus volledig in het teken van de deelnemende hockeylanden. Daarnaast organiseren we op 21 april een kick-off toernooi. Op Koningsdag vindt hier op ons complex een G-event plaats met rolstoelhockey. En op 29 mei is er nog een WKclubdag. Ja, de Rabobank Hockey World Cup leeft hier volop!”

Eén-tweetje met de Rabobank De Rabobank is hoofdsponsor van het WK. En Rabobank Graafschap-Noord is hoofdsponsor van MHCZ. Boerboom: “Ja, dat is top! De bank is enorm betrokken bij alles wat wij doen. Ze steunen ons financieel, materieel en met ideeën. Voor de winnaars van ons kick-off toernooi heeft Rabobank Graafschap-Noord zelfs kaarten voor het WK ter beschikking gesteld, plus een bus voor het vervoer naar Den Haag. Ook heeft de bank WK- kaarten beschikbaar gesteld voor een loterij. De opbrengst daarvan wordt besteed aan de aanleg van een Marc Lammers veldje. Voor ons kan het WK niet meer stuk.”


18

Puzzel mee

Een mooie coรถperatieve gedachte Horizontaal: 1. Knaagdier - 4. Samenvoeging - 12. In mindering gebracht 13. Zuiver - 14. Daar - 15. Trekdier - 17. Lidwoord - 19. Vernis 21. Redetwist - 25. Kort moment - 28. Gesloten - 29. Tennisterm 30. Schotse stam - 33. Voegwoord - 34. Militaire Politie - 37. Binnen 38. Groep leden - 41. Oude lengtemaat - 43. Land - 44. Christelijk Nationaal Vakverbond (afk.) - 45. Ongaarne - 47. Briefaanhef 48. Rekening-courant - 50. Stroomdraad - 51. Zijne Excellentie 52. Ovalen vat - 54. Steensoort - 55. Maanstand - 56. Er 58. Vooruitzicht - 60. Laagwater - 61. Algemeen Beschaafd Nederlands - 63. Toezichthoudende orgaan van de vereniging 68. Vis - 69. Smerig - 70. Italiaanse omroep - 71. Noordwest 72. Koor - 73. Beslissen - 74. Laag water Verticaal: 1. Kier - 2. Oppervlaktemaat - 3. Deel van gebit - 5. Europees Parlement (afk.) - 6. Rijksuniversiteit - 7. Deuk - 8. Technische titel 9. Rekenkundige bewerking - 10. Iers Republikeins Leger - 11. Japans bordspel - 16. Coรถperatie - 18. Europeaan - 20. Militaire school 22. Samenwerking - 23. Europese voetbalunie - 24. Bij elkaar 26. Internationale wielerunie - 27. Opstaande rand - 30. Inhoudsmaat (afk.) - 31. Hollandse gravin - 32. Contacten leggen waar je je voordeel mee kunt doen - 35. Plaatsvervangend - 36. Bekende 39. Nikkel - 40. Op onze rekening - 42. Paleis bij Apeldoorn 46. Slordige vrouw - 47. Mensen die ergens lid van zijn 49. Arbeidsovereenkomst (afk.) - 50. Bijbelse figuur - 51. Franse NV 53. Toegangsmiddel - 54. Plaatselijk - 57. Als boven - 59. Losse naad 62. Vruchtenpunch - 63. Werkschuw - 64. Dominee (afk.) - 65. Bijbelse figuur - 66. Soort papegaai - 67. Aanwijzend vnw. - 69. Van een

De oplossing van de puzzel in de laatste Samenspraak van 2013 was: Kerststol. Ook deze keer weer veel goede oplossingen. Onder de juiste inzendingen zijn drie VVV Cadeaubonnen verloot. De prijswinnaars zijn: de heer A.J. Kamperman uit Vorden, de heer J.W.M. van Laarhoven uit Warnsveld en mevrouw E.C. Hoogterp uit Zutphen. In deze Samenspraak opnieuw een kruiswoordpuzzel. Maak ook kans op een VVV Cadeaubon en los de puzzel op. De letters in de grijze vlakken vormen samen de oplossing. Mail de juiste oplossing naar samenspraak@graafschap-noord.rabobank.nl Geen e-mail? Stuur dan een voldoende gefrankeerde briefkaart met uw oplossing naar Rabobank Graafschap-Noord, t.a.v. afdeling MCC, Postbus 166, 7200 AD Zutphen. Uiterste inzenddatum is 1 mei 2014.


19

Ledenaanbieding

Dankzij hun inzet en passie overtreffen de zwagers elke verwachting. “Drie jaar geleden konden wij op basis van ons ondernemingsplan dit pand nog niet kopen. Dat heeft onze goede vriend Jan Klein Beernink destijds voor ons gedaan. Maar na een jaar zat de groei er al zo goed in dat wij die investering volgens onze accountant in 2012 wél konden opbrengen. Jan Klein Beernink stond daar wel voor open. Zijn reactie? “Ik heb dit pand voor jullie gekocht, niet voor mezelf, dus ga er voor.” Na 14 maanden klopten we alweer aan bij Rabobank Graafschap-Noord voor de financiering. Met mooie cijfers! En toen kregen we groen licht”, vertelt Wendt trots.

Het Bosrestaurant Joppe kiest het pad van vernieuwing Drie jaar geleden verwezenlijkten Ton van Til en Jeroen Wendt een lang gekoesterde droom. Op 4 maart 2011 openden zij de deuren van hun eigen Bosrestaurant in Joppe. Wat destijds nog een spannend avontuur leek, ontpopt zich inmiddels als een prachtig succesverhaal. “We zaten vanaf het begin elke dag vol. Zowel door de week als in de weekenden. ”

Continu investeren Mede op advies van de Rabobank bouwen van Til en Wendt het restaurant daarna snel verder uit. “We hebben de parkeerplaats van de buurman er meteen bij gekocht. En we zijn apparatuur gaan vervangen. De stroomvoorziening leverde intern nogal eens spanning op. Dan viel dit uit, dan weer dat. Dat was niet professioneel. Inmiddels hebben we een volwaardige energievoorziening. Wat hebben we nog meer vernieuwd? Oja, de steamer, de koelcel en de afwasmachine.” “In het voorjaar van 2013 zijn we begonnen met verbouw van de zaal”, vult van Til aan. “Dankzij die uitbreiding kunnen wij nu grotere groepen ontvangen en tegelijkertijd het restaurant open houden. Op het gebied van catering staan we eveneens niet stil. We hebben een nieuwe bus aangeschaft waarmee wij nu ook bij de mensen thuis warme en koude buffetten kunnen verzorgen.” Blij met de bank Het Bosrestaurant heeft in drie jaar tijd een smaakvolle reputatie opgebouwd. “Ja, het is ongelooflijk hard gegaan. En al die tijd wisten wij ons gesteund door Rabobank Graafschap-Noord. Onze accountmanager heeft echt z’n best gedaan voor ons. Daarom doen wij met onderstaande ledenaanbieding nu graag wat terug.”

Bosrestaurant Joppe

Ledenaanbieding: gratis fles wijn Tegen inlevering van deze bon ontvangt u als lid van Rabobank Graafschap-Noord na afloop van uw diner bij Het Bosrestaurant Joppe, een gratis fles wijn, om thuis nog even lekker na te genieten. Deze actie loopt tot 31 december 2014.


Rabobank Graafschap-Noord

Bestuurscentrum: Zutphen, Dreef 6 Bezoekadressen: Lochem, Walderstraat 39 Vorden, Zutphenseweg 26 Zutphen, Hagepoortplein 5 Postadres: Postbus 166, 7200 AD  Zutphen Faxnummer: (0575) 43 99 00 E-mailadres: info@graafschap-noord.rabobank.nl Internet: www.rabobank.nl/graafschap-noord Telefoon: Voor een persoonlijk en deskundig advies zijn wij op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 22.00 uur, in het weekend van 09.00 uur tot 17.00 uur. Tel. (0575) 43 99 99 (Particulieren) Tel. (0575) 43 99 98 (Bedrijven) Uitgave ledenmagazine: 4 x per jaar

Samen sterker

Reacties betreffende dit ledenmagazine kunt u mailen naar: samenspraak@graafschap-noord.rabobank.nl Concept, tekst & vormgeving: Mackaay Communicatie Groep, Lochem Druk: Weevers Grafimedia, Vorden

Samenspraak 2014 - nr. 1  

Met in deze editie o.a.: Jan ten Hove over het fusieproces, MKB Visie 2014, Het Kunstgemaal en informatie over het Coöperatiefonds 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you