Page 1

cçç³ç DçbkçÀuç

çÆ®ç$çHçì yçvçJçC³ç箳çç Hç×lççRcçO³çí Dç®ççvçkçÀ kçÀçnçÇ cçÓuçYçÓlç yçouç nçíTvç l³ççcçáUí Jçíiçȳçç®ç ÒçkçÀçj®çí çÆ®ç$çHçì yçvçÓ uççiçuçí, Dçmçí DçvçíkçÀ ìHHçí çÆ®ç$çHçì箳çç FçÆlçnçmççlç Dçç{Ulççlç. ³ççlçuçí kçÀçnçÇ ìHHçí lççbçÆ$çkçÀ nçílçí, lçj kçÀçnçÇ ìHHçí ní l³çç l³çç kçÀçUçlçu³çç SKççÐçç çÆ®ç$çHçì-®çUJçUçÇlçÓvç çÆkçbÀJçç MçÌuççÇlçÓvç Iç[uçíí. OJçvççÇ®³çç DççiçcçvççcçáUí cçÓkçÀHçìçb®çç pçcççvçç mçbHçÓvç yççíuçHçì nç cçáK³ç ÒçJççn yçvçuçç, nç lççbçÆ$çkçÀ yçouçç®çç oçKçuçç cnCçÓvç oílçç ³çíF&uç. `ÖçWÀ®ç v³çÓ JçíJn'cçáUí çÆ®ç$çHçìç®ççÇ Yçç<çç FlçkçÀçÇ yçouçuççÇ kçÀçÇ, l³ççDççOççÇ®çç ÖçWÀ®ç çÆ®ç$çHçì pçávççì YççmçÓ uççiçuçç. nç vçJ³çç ÒçJççnçvçámççj MçÌuççÇlç DçççÆCç DççMç³ççlç Pççuçíuçç yçouç nçílçç. cçç$ç, DçMçç yçouççbvçç vç pçácççvçlçç nfçvçb mJçlç:uçç nJçç lçmçç çÆ®ç$çHçì yçvçJçCççjí SkçÀçb[í çÆMçuçíoçjnçÇ Dçmçç³ç®çí. l³ççblçuçí DçvçíkçÀ kçÀçuçyçç¿ç þªvç FçÆlçnçmççlç iç[Hç Pççuçí. kçÀçnçR®³çç yççyçlççÇlç cçç$ç lçmçb Iç[uçb vççnçÇ. l³ççb®ççÇ ¢äçÇ®ç FlçkçÀçÇ pçyçjomlç nçílççÇ kçÀçÇ, FçÆlçnçmççuçç DçççÆCç mçcççÇ#çkçÀçbvçç l³ççb®ççÇ oKçuç IçíC³çççÆMçJçç³ç Hç³çç&³ç Gjuçç vççnçÇ. DçMçç®ç DççHçu³çç cçmlççÇlç jççÆnuçíu³çç pççkçÀ lççlççÇ ³çç ÖçÀW®ç çÆoioMç&kçÀ箳çç SkçÀç çÆ®ç$çHçìç®ççÇ ³çç uçíKççlç DççíUKç kçÀªvç çÆouççÇ Dççní. ÖçWÀ®ç cççCçÓmç DçççÆCç ÖçWÀ®ç mçbmkç=ÀlççÇ ³ççbçÆJç<ç³ççÇ DçvçíkçÀ mçcçpç-içÌjmçcçpç Òç®ççÆuçlç Dççnílç. l³ççblç kçÀOççÇ ÖçWÀ®ççb®çb DççÆlç-GoçÊççÇkçÀjCç Dçmçlçb, lçj kçÀOççÇ l³ççb®³ççJçj vçkçÀçí FlçkçÀçÇ ìçÇkçÀçnçÇ Dçmçlçí. Kçjí ÖçWÀ®ç DççlçÓvç-yççníªvç kçÀmçí Dçmçlççlç ³çç®çç Dçboçpç ³çíC³ççmççþçÇ pççkçÀ lççlççÇ®çí çÆ®ç$çHçì HççnCçb Dçl³ççJçM³çkçÀ Dççní. ³çç çÆoioMç&kçÀçvçb DççHçu³çç kçÀçjkçÀçÇoçalç HçÀçj®ç Lççí[í çÆ®ç$çHçì yçvçJçuçí. HçÓCç& uççbyççÇ®çí mçnç çÆ®ç$çHçì DçççÆCç kçÀçnçÇ uçIçáçÆ®ç$çHçì SJç{îçç yçUçJçj l³ççuçç kçÀçvç DçççÆCç JníçÆvçmç cçnçílmçJççbHççmçÓvç Dçç@mkçÀjHç³ç¥lç DçvçíkçÀ HçççÆjlççíçÆ<çkçbÀ çÆcçUçuççÇ. 1958 cçO³çí ÒçoçÆMç&lç Pççuçíu³çç `cçç³ç DçbkçÀuç' (Mon Oncle) ³çç lççlççÇ®³çç çÆ®ç$çHçìçuçç kçÀçvç cçnçílmçJççlç çÆJçMçí<ç p³çÓjçÇ HçççÆjlççíçÆ<çkçÀ, v³çÓ³çç@kç&À çÆHçÀucç çƬçÀçÆìkçwmç HçççÆjlççíçÆ<çkçÀ DçççÆCç mçJççxlkç=Àä HçjoíMççÇ çÆ®ç$çHçìçmççþçÇ Dçç@mkçÀj DçMççÇ yççÆ#çmçb çÆcçUçuççÇ. l³çç®ç çÆ®ç$çHçìç®çç ³çç uçíKççlç HççÆj®ç³ç kçÀªvç çÆouçç Dççní. Mon Oncle

© Abhijeet Ranadivé

Page 1 of 8


cççiçí `çÆ®çu[^ívç Dçç@HçÀ Hç@jç[çF&pç'cçOçu³çç oy³çÓjçí ³çç SíçlÆ çnççÆmçkçÀ J³ççqkçwlçjíKçí®³çç çÆvççÆcçÊççvçb `cççF&cç' ³çç uççíkçÀçÆÒç³ç kçÀuççÒçkçÀçjççÆJç<ç³ççÇ Lççí[kçw³ççlç mççbçÆiçlçuçb nçílçb. kçÀçnçÇ MçlçkçÀçb®ççÇ HçjbHçjç Dçmçuçíuçç cçÓkçÀççÆYçvç³çç®çç nç ÒçkçÀçj çÆ®ç$çHçì箳çç FçÆlçnçmççlçnçÇ cçnÊJçç®çç þjuçç. çÆ®ç$çHçì yççíuçÓ uççiçC³ççDççOççÇ®³çç, cnCçpçí cçÓkçÀ çÆ®ç$çHçìçbcçO³çí DççHçu³çç mçbJççojçÆnlç, MççjçÇj DççÆYçvç³ççvçb uççíkçÀçb®³çç içȳççlçuçç lççF&lç yçvçuçíuçí ®ç@çqHuçvçmççjKçí DçvçíkçÀ vçì cççF&cç HçjbHçjílç®ç Iç[uçí nçílçí. çÆ®ç$çHçìçlç ³çíC³ççDççOççÇ lççlççÇ nçnçÇ Hç@çÆjm箳çç c³çáçÆPçkçÀ-nç@umçcçO³çí1 cççF&cç®çí kçÀç³ç&¬çÀcç mççoj kçÀjlç Dçmçí. lççlççÇ®çí çÆ®ç$çHçì cçÓkçÀ vççnçÇlç, HçCç pçJçUpçJçU mçbJççojçÆnlç Dççnílç. ®ç@çqHuçvçÒçcççCçí®ç lççlççÇ®³çç çÆ®ç$çHçìçb®çb mççQo³ç&Mççðç cççF&cçMççÇ Içf yççbOçuçíuçb Dççní. ®ç@çqHuçvçMççÇ vççlçb mççbiçCççjí DçvçíkçÀ çÆJçMçí<ç lççlççÇ®³çç MçÌuççÇcçO³çí nçílçí. ®ç@çqHuçv箳çç `ì^@cHç'mççjKçb®ç lççlççÇ®³çç çÆ®ç$çHçìçbcçO³çí cçm³ç2 ¿çÓuççí vççJçç®çb SkçÀ ÒçcçáKç Hçç$ç Dçmçí. mJçlç: lççlççÇ®ç nçÇ YçÓçÆcçkçÀç JçþJçlç Dçmçí. ÒçmçbiççÆvçÿ çÆJçvççío nç lççlççÇ®³çç çÆ®ç$çHçìçb®ççnçÇ SkçÀ cçáK³ç Yççiç Dçmçí. cçm³ç ¿çÓuççW®çç kçÀuHçvççlççÇlç yççJçUìHçCçç nç DçvçíkçÀoç l³çç çÆJçvççíoç®çç pçvçkçÀ Dçmçí. ®ç@çqHuçvç®çç çÆ®ç$çHçì p³çç kçÀçUçlç yçvçuçç, l³çç kçÀçUççÆJç<ç³ççÇ®ççÇ ìçÇkçÀççÆìHHçCççÇ nç ®ç@çqHuçv箳çç çÆ®ç$çHçìçb®çç çÆJçMçí<ç nçílçç. p³çç kçÀçUçlç lççlççÇ Iç[uçç, l³çç kçÀçUç®çç lççlççÇ®³çç mçJç& çÆ®ç$çHçìçbJçjnçÇ ÒçYççJç Dççní. DççHçu³çç çÆ®ç$çHçìçblç lççlççÇnçÇ kçÀOççÇ l³çç kçÀçUççÆJç<ç³ççÇ Kçácççmçoçj, çÆcççqMkçÀuç çÆìHHçCççÇ kçÀjlççí, lçj kçÀOççÇ nmçlçKçíUlç, HçCç KçjHçÓmç ìçÇkçÀçnçÇ kçÀjlççí. kçÀçnçÇ yççyçlççRlç cçç$ç lççlççÇ®çç çÆ®ç$çHçì ®ç@çqHuçvçHçí#çç JçíiçUç Dççní. ®ç@çqHuçvç®çí çÆ®ç$çHçì DçççÆCç l³ççblçuçí ÒçmçbiççÆvç<þ çÆJçvççío ní ÒççcçáK³ççvçb ®ç@çqHuçv箳çç J³ççqkçwlçjíKçíYççíJçlççÇ çÆHçÀjlççlç. lççlççÇ cçç$ç DççHçu³çç çÆ®ç$çHçìçlç Flçj Hçç$çb, ÒççCççÇ, JçmlçÓ ³ççb®çç cççíþîçç ÒçcççCççlç JççHçj kçÀjlççí. `cçç³ç DçbkçÀuç'cçO³çí lççlççÇvçb mççkçÀçjuçíu³çç cçm³ç ¿çÓuççí ³çç J³ççqkçwlçjíKçí®çç Hç[ÐççJçj ÒçJçíMç Jnç³çuçç mçácççjí onç çÆcççÆvçìb uççiçlççlç. çÆ®ç$çHçìçlç Flçj$çnçÇ DçvçíkçÀ IçìvççbcçO³çí cçm³ç ¿çÓuççí kçWÀêmLççvççÇ vççnçÇlç. lççlççÇ®³çç çÆ®ç$çHçìçb®³çç kçÀçuçmççHçí#çlçícçáUí l³çç kçÀçUç®çç Lççí[kçw³ççlç Dçç{çJçç IçíCçb içjpçí®çb Dççní. oçívç cçnç³çáOoçbvçblçj ³çájçíHçcçO³çí HçÀçj cççíþí yçouç Pççuçí. ³çáOoçlç Òç®çb[ DçççÆLç&kçÀ vçákçÀmççvç Pççuçb. cççíþîçç ÒçcççCççlç cççCçmçb cççjuççÇ içíuççÇ. yççByçnuu³ççblç cççuçcçÊççnçÇ vçä PççuççÇ. YççjlççmççjK³çç DçvçíkçÀ JçmççnlççÇ mJçlçb$ç nçíT uççiçu³çç. SkçbÀojçÇlç, pççiççÆlçkçÀ mçÊççJ³çJçmLçílçu³çç mJçlç:®³çç Þçí<þlJççyçÎuç®çç ³çájçíHç®çç obYç vççnçÇmçç Pççuçç. Òçl³ç#ç ³çájçíHç®ççÇ®ç HçÓJç& DçççÆCç Hççƽçcç YççiççbcçO³çí JççìCççÇ PççuççÇ. ³çáOoçvçblçj ³çájçíHççlç çÆvçcçç&Cç Pççuçíu³çç çÆvçvçç&³çkçÀçÇ çÆmLçlççÇlçuççÇ mçÊçí®ççÇ HççíkçÀUçÇ Yççb[JçuçMççnçÇ DçcçíçÆjkçÀç DçççÆCç kçÀc³çáçÆvçmì mççíçqJnSlç jçÆMç³çç ³çç vçJ³çç mçÊççOççÇMççbvççÇ Yçªvç kçÀç{uççÇ. DçcçíçÆjkçíÀvçb Hççƽçcç ³çájçíHçuçç DççHçuçb cççb[çÆuçkçÀ yçvçJçuçb DçççÆCç jçÆMç³ççvçb HçÓJç& ³çájçíHçJçj lççyçç çÆcçUJçuçç. DçcçíçÆjkçíÀvçb HçÌmçç DççílçÓvç çÆyç´ìvç, ÖçÀçvmç, vçJ³ççvçb çÆvçcçç&Cç PççuçíuççÇ Hççƽçcç pçcç&vççÇ DçMçç oíMççb®ççÇ HçávçG&YççjCççÇ kçíÀuççÇ. nUÓnUÓ ³çájçíHç®ççÇ DçLç&J³çJçmLçç Hçávnç mçcç=OoçÇkçÀ[í Jççì®ççuç kçÀª uççiçuççÇ. cçç$ç, mçcç=OoçÇkçÀ[í nçíCççjç nç ÒçJççmç ³çájçíHç®ççÇ mçbmkç=ÀlççÇ®ç cçáUçHççmçÓvç nçojJçÓvç ìçkçÀCççjç nçílçç. vçJ³ççvçb Go³ççuçç Dççuçíuçç lçb$çççÆOççÆÿlç mçcççpç nç ³çç mçcç=×çÇ®çç Hçç³çç nçílçç. MçílççÇ DçççÆCç l³çç Dçvçá<çbiççvçb ®ççuçlç Dççuçíuçí uççínçjkçÀçcç, mçálççjkçÀçcç, Dçmçí HççjbHççÆjkçÀ J³çJçmçç³ç ³ççb®³ççMççÇ SkçÀçíçÆCçmççJ³çç MçlçkçÀçHç³ç¥lç cççCçmçç®çb Dçç³çá<³ç yççbOçuçíuçb nçílçb. DççHçu³çç cççlççÇMççÇ ³çç cççCçmçç®çb Içf vççlçb nçílçb. oçívç ³çá×çbvçblçj®çç ³çájçíHç cçç$ç HçÀçj JçíiçUç nçílçç. DççÌÐççíçÆiçkçÀ ¬çÀçblççÇcçáUí DçççÆCç l³ççvçblçj ³çá×çbcçáUí cççíþcççíþí kçÀçjKççvçí GYççjuçí içíuçí nçílçí. l³ççblç kçÀçcç kçÀjCççjç kçÀçcçiççjJçiç& nçÇ mçcççpçj®çvçílçuççÇ SkçÀ vçJççÇ Hçç³çjçÇ nçílççÇ. cççíìçj, çÆJçcççvç, yçboÓkçÀ ³ççbmççjKççÇ vçJççÇvç ³çb$çb, Huç@çÆmìkçÀ-vçç³çuçç@vçmççjKççÇ vçJççÇvç jçmçç³ççÆvçkçÀ êJ³çb DçMçç 1

c³çáçÆPçkçÀ-nç@umç - vççìîç-mçbiççÇlç-vç=l³ç Dçmçí kçÀjcçCçákçÀçÇ®çí çÆJççÆJçOç uççíkçÀçÆÒç³ç kçÀç³ç&¬çÀcç çÆpçLçb nçílç Dçmçlç DçMçç pççiçç.

2

cçm³ç – - Þççdzçálç

Mon Oncle

© Abhijeet Ranadivé

Page 2 of 8


DçvçíkçÀ iççíäçÇ ³çç kçÀçjKççv³ççblç çÆvçcçç&Cç nçílç nçíl³çç. vçJ³ççvçb yçvçCççN³çç ³çç iççíäçÇ nçlççUlçç ³çíCççjç DçççÆCç l³ççb®çç çÆvç³ççÆcçlç JççHçj kçÀjCççjçnçÇ SkçÀ Jçiç& çÆvçcçç&Cç nçílç nçílçç. cççlççÇ-uççkçÓÀ[-kçÀç®ç-OççlçÓ-mçÓlç ³ççbHççmçÓvç yçvçCççN³çç HççjbHççÆjkçÀ JçmlçÓ DçççÆCç vçJ³çç êJ³ççbHççmçÓvç, vçJççÇvç lçb$ççbvççÇ kçÀçjKççv³ççblç yçvçCççN³çç JçmlçÓ-³çb$çb ³ççblç HçÀçj cççíþí HçÀjkçÀ nçílçí. l³ççcçáUí JçmlçÓbMççÇ DçmçCççjb cççCçmçç®çb vççlçb®ç yçouçÓ uççiçuçb. vçJçvçJççÇvç lçb$ççbMççÇ DçççÆCç JçmlçbÓMççÇ pçJçUçÇkçÀ kçÀjCççjí DçççÆCç pçáv³ççlç®ç jcçCççjí Dçmçí oçívç içì ³ççblçÓvç çÆvçcçç&Cç Pççuçí. pçávççÇ DçççÆCç vçJççÇ J³çJçmLçç ³ççb®³ççlçuçç içáCççlcçkçÀ HçÀjkçÀ lççlççÇ®³çç çÆ®ç$çHçìçbcçO³çí çÆomçlççí. DçMçç kçÀçíCçl³ççnçÇ oçívç J³çJçmLççbcçO³çí çÆJçjçíOççYççmç Dçmçlççí, DçççÆCç l³ççlç çÆJçvççíoç®ççÇ yççÇpçbnçÇ Dçmçlççlç, ní lççlççÇvçb níjuçb nçílçb. ³ççnçÇ yççyçlççÇlç lççlççÇ ®ç@çqHuçvçMççÇ vççlçb mççbiçlççí. `cçç@[vç& ìçF&cmç' (1936) ³çç DççHçu³çç çÆ®ç$çHçìçlç DççÌÐççíçÆiçkçÀçÇkçÀjCççvçb nçíCççjçÇ cççCçmçç®ççÇ mçmçínçíuçHçì ®ç@çqHuçvçvçb cççb[uççÇ nçílççÇ. `cçç³ç DçbkçÀuç'®ççÇ mçá©Jççlç®ç oçívç JçíiçJçíiçȳçç çÆJçéççb®³çç ¢M³ççbHççmçÓvç nçílçí. SkçÀç Dçpçñç FcççjlççÇ®çb yççbOçkçÀçcç mç᪠Dççní, Dçmçb ¢M³ç çÆomçlçb. mççOççjCçlç: DçççÆkç&Àìíkçwì, mççF&ì FbçÆpççÆvçDçj, yççbOçkçÀçcç kçbÀHçvççÇ JçiçÌjW®ççÇ vççJçb p³ççJçj Dçmçlççlç DçMçç HççìçÇJçj l³çç vççJççbSíJçpççÇ çÆ®ç$çHçìç®ççÇ Þçí³çvççcççJçuççÇ çÆomçlçí. Þçí³çvççcççJçuççÇcçO³çí çÆ®ç$çHçìç®çb vççJç cçç$ç vçmçlçb. Òç®çb[ Kç[Kç[çì kçÀjCççjçÇ ³çb$çb ³çç ¢M³ççuçç OJçvççÇ®ççÇ Hççéç&YçÓcççÇ HçájJçlççlç. Dç®ççvçkçÀ Kç[Kç[çì Lççbyçlççí, DçççÆCç Hçá{uçb ¢M³ç ³çílçb.

Dç@kçÀç@çÆ[&Dçv箳çç JççHçjçcçOçÓvç Hç@çÆjm箳çç HççjbHççÆjkçÀ kç@ÀHçíÀmçbmkç=ÀlççÇ®ççÇ DççþJçCç kçÀªvç oíCççjçÇ, DççÆlçMç³ç Mççblç uç³ççÇlç JççpçCççjçÇ, ÒçmçVç, KçíUkçÀj DçMççÇ mçbiççÇlçç®ççÇ SkçÀ OçÓvç JççpçÓ uççiçlçí. pçáv³çç iççJççlç MççíYçíuç DçMççÇ SkçÀ kçÀçUHçì, MçíJççUYçjuççÇ, Hç[kçÀçÇ, Dççíyç[Oççíyç[ çÆYçblç çÆomçlçí. l³ççJçj `Mon Oncle' ní çÆ®ç$çHçìç®çb vççJç Kç[Óvçb kçÀç{uçíuçb Dçmçlçb. nUÓnUÓ pçáv³çç Hç@çÆjmçcçOçu³çç Mççblç, mçáyçkçÀ, oiç[çÇ jml³ççJçj SkçÀç yççpçÓuçç lççÇ çÆYçblç Dççní ní çÆomçlçb. jml³ççJçj kçÀçnçÇ YçìkçÀçÇ kçáÀ$ççÇ yççiç[lççvçç çÆomçlççlç. jml³ççJçj®çí çÆvçjçÆvçjçUí Jççmç nábiçlç, kçÀ®çjçkçábÀ[îççb®³çç Dççlç o[uçíu³çç KççÆpçv³ççb®çç Dçocççmç Içílç, Mon Oncle

© Abhijeet Ranadivé

Page 3 of 8


l³ççlçuçb kçÀçnçÇlçjçÇ ®çIçUlç lççÇ kçáÀ$ççÇ cçpçílç YçjkçÀìlç ®ççuçuçíuççÇ Dçmçlççlç. l³ççlçuçç SkçÀ kçáÀ$çç cçç$ç jml³ççJçj®³çç çÆcçÞç pççlççÇ®³çç DççHçu³çç mçJçbiç[îççbnvÓ ç JçíiçUç çÆomçlççí. kçáÀ$çç pççl³çç®ç Kçájìuçç DçmççJçç Dçmçb JççìCççN³çç [çkçwmçnáb[ pççlççÇ®çç lççí SkçÀ mçáyçkçÀ, þWiçCçç, pçççÆlçJçblç vçcçávçç Dçmçlççí. l³çççÆMçJçç³ç `vçcçávçç' ní çÆyçªo MççíYççJçb DçMççÇ SkçÀ iççíä DççHçuççÇ vçpçj l³ç箳ççkçÀ[í Kçí®çÓvç vçílçí. l³çç kçáÀ$³ççuçç pçççÆkçÀìçmçcç kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀHç[ç Iççlçuçíuçç Dçmçlççí. l³ççcçáUí lççí SKççÐçç mçcçLçç&Içj®çç, uçç[çkçÀçí[ç®çç éççvç DçmççJçç ní uç#ççlç ³çílçb. kçÀçnçÇ çÆcççÆvçìçblç®ç Hç@çÆjm箳çç pçáv³çç YççiççlçÓvç SkçÀç ®çkçÀ®çkçÀçÇlç pçiççlç mçJç& kçáÀ$ççÇ ÒçJçíMç kçÀjlççlç. SkçÀç Yçu³ççcççíþîçç HçÀçìkçÀ箳çç sçíìîççMçç HçÀìçÇlçÓvç mçcçLçç&Içj®çç éççvç DççHçu³çç Içjçlç çÆMçjlççí. jml³ççJçj®çí l³çç®çí mçJçbiç[çÇ kçíÀJçU kçíÀçÆJçuçJççC³çç vçpçjívçb yççníªvç Hççnçlç jçnçlççlç. oiç[çÇ jmlçí, Hç[kçw³çç çÆYçblççÇ, kçÀ®çjçkçábÀ[îçç, yççiç[CççjçÇ YçìkçÀçÇ kçáÀ$ççÇ DçççÆCç ³çç mçJçç¥vçç Dç@kçÀç@çÆ[&Dçv箳çç mçbiççÇlçç®ççÇ DçmçuçíuççÇ mççLç ³çç mçJçç¥lçÓvç lççlççÇ kçÀçnçÇ çÆcççÆvçìçblç SkçÀ mççOçb, iççí[, cçpçíoçj çÆJçéç GYçb kçÀjlççí. JçjkçÀjCççÇ l³çç çÆJçéççlç JççJçjCççjç, HçCç Òçl³ç#ççlç DççHçuçb JçíiçUbHçCç uçHçJçÓ vç MçkçÀCççjç pçççÆlçJçblç kçáÀ$çç l³çç çÆJçéççlç DççHçuçb uç#ç JçíOçÓvç Içílççí. vçblçj çÆomçCççjç ®çkçÀ®çkçÀçÇlç jmlçç, Dçpçñç uççíKçb[çÇ HçÀçìkçÀ DçççÆCç l³ççyççníj jççÆnuçíuçí YçìkçíÀ kçáÀ$çí DççHçu³ççuçç Dççlçç kçÀçnçÇlçjçÇ JçíiçUb çÆomçCççj ³çç®ççÇ ®ççnÓuç oílççlç. lççlççÇ DççHçu³ççuçç vçkçwkçÀçÇ kçÀMçç®ççÇ mçHçÀj Iç[Jçlççí Dççní, ní nUÓnUÓ uç#ççlç ³çílçb.

SkçÀ Içj, l³ççlçu³çç JçmlçÓ DçççÆCç l³ççlç jçnCççjçÇ cççCçmçb ³ççbcçOçÓvç lççlççÇvçb SkçÀ DççÆJçmcçjCççdzç cçç³ççvçiçjçÇ GYççÇ kçíÀuççÇ Dççní. Dçl³ççOçáçÆvçkçÀ mççOçvçb, GHçkçÀjCçb DçççÆCç mJç³çb®ççÆuçlç ³çb$çCççbvççÇ mçppç, kçÀuHçvççlççÇlç mçáKçmççí³ççÇ Dçmçuçíuçb Dçmçb ní Içj cnCçpçí çÆ®ç$çHçìçlçuçb SkçÀ Hçç$ç®ç Dççní. DçmçbK³ç sçíìîççcççíþîçç iççíäçRcçOçÓvç lççlççÇvçb lçí GYçb kçíÀuçb Dççní. ³çç Içjç®çí cççuçkçÀ DççHçxuç ³ççb®çç Huç@çÆmìkçÀ®³çç çÆJççÆJçOç JçmlçÓ yçvçJçCççjç kçÀçjKççvçç Dççní. l³ççcçáUí Içjçlçu³çç DçvçíkçÀ JçmlçÓ Huç@çmÆ ìkçÀ®³çç Dççnílç. l³çç mçJç& ®çkçÀ®çkçÀçÇlç JçmlçÓ, l³ççb®çí içáUiçáUçÇlç Hç=ÿYççiç DçççÆCç l³çç JççHçjlççvçç nçíCççjí SkçÀmçájçÇ, ìCçìCççÇlç DççJççpç ³ççbcçOçÓvç lççlççÇ SkçÀ Dçl³ççOçáçÆvçkçÀ ¢kçÀ-ÞççJ³ç DçvçáYçJç çÆvçcçç&Cç kçÀjlççí. DççHçxuç HçlççÇ-HçlvççÇbvçç DççHçu³çç Içjç®çç KçÓHç DççÆYçcççvç Dççní. IçjçÇ Dççuçíu³çç Òçl³çíkçÀ HççnáC³ççuçç Içj oçKçJçlççvçç lççí Dççímçb[Óvç Jççnlççvçç çÆomçlççí. HçÀçìkçÀçHççMççÇ SkçÀ cççMç箳çç DççkçÀçjç®çb kçÀçjbpçb Dççní. lçí mçJç&kçÀçU yçbo Dçmçlçb, HçCç SKççÐçç ÒççÆlççÆÿlç HççnáC³ç箳çç Dççiçcçvçç®ççÇ ®ççnÓuç uççiçlçç®ç lçí ®ççuçÓ kçíÀuçb pççlçb. HççnáC³ççbJçj sçHç Hçç[Cçb nç l³çç kçÀçjbp³çç®çç SkçÀcçíJç kçÀç³ç&kçÀçjCçYççJç Dçmçlççí. ³ççlçÓvç kçÀOççÇkçÀOççÇ içcçlççÇ nçílççlç. YççpççÇJççu³ççmççjK³çç #çáê cççCçmççmççþçÇ ®çákçÓÀvç kçÀçjbpçb mç᪠kçíÀuçb içíuçb, lçj ®çÓkçÀ uç#ççlç ³çílçç®ç lçí yçbo kçíÀuçb pççlçb. Dçmçç yçíiç[çÇ çÆnMçíyççÇHçCçç ³çç pçiççlç HçoçíHçoçÇ çÆomçlç jçnlççí. Mon Oncle

© Abhijeet Ranadivé

Page 4 of 8


³çç Içjçlçu³çç Òçl³çíkçÀ iççíäçÇ®çb SkçÀ JçÌçÆMç<ìîç cnCçpçí lççÇ kçÀOççÇ®ç JççHçjCççN³ç箳çç mççí³ççÇ®ççÇ vçmçlçí, lçj l³ççuçç kçÀä Hç[lççÇuç DçMççÇ Dçmçlçí. IçjçYççíJçlççÇ çÆvçiçálççÇvçb, kçÀçìíkçÀçíjHçCçí, SkçÀmççjKççÇ kçÀçHçuçíuççÇ çÆnjJçU Dççní. çÆnjJçUçÇJçj Hçç³ç Hç[uçç lçj lççÇ Kçjçyç nçíF&uç, ³çç YççÇlççÇvçb DçOçícçOçí kçÀçnçÇ HçÀjMçç Kççí®çÓvç cççCçmççbvçç ³çíC³ççpççC³çç®ççÇ mççí³ç kçíÀuçíuççÇ Dççní. cçç$ç, mçpççJçìçÇmççþçÇ l³ççb®ççÇ j®çvçç DçMççÇ kçÀçnçÇ kçíÀuçíuççÇ Dççní kçÀçÇ, pççCççN³ççuçç Jççì JççkçÀ[çÇ kçÀjçJççÇ®ç uççiçlçí. Hçí³ç þíJçC³ççmççþçÇ kçíÀuçíuçç mìB[ Hçí³ç çÆHçCççN³ççuçç nçlççlçnçÇ Oçjlçç ³çílç vççnçÇ DçççÆCç KççuççÇnçÇ þíJçlçç ³çílç vççnçÇ. Dçl³ççOçáçÆvçkçÀ j®çvçí®³çç Kççíuç Kç᮳çç¥cçO³çí yçmçlççvçç cççCçÓmç Dççlç Kçí®çuçç pççlççí, DçççÆCç Gþlççvçç l³çç®ççÇ çÆmLçlççÇ HççC³ççlç içìçbiçȳçç IçíCççN³çç yçá[l³ççmççjKççÇ nçílçí. DççHçxuç HçlççÇ-HçlvççRvççnçÇ DçMçç iççíäçR®ççÇ PçU Hççí®çlç Dçmçlçí. cçç$ç l³ççbvçç l³çç®ççÇ pççCççÇJçnçÇ vççnçÇ. DççHçCç DççHçuççÇ DçkçwkçÀuç JççHçªvç yçvçJçuçíuçb pçiççJçíiçUb Içj DçççÆCç l³ççlçu³çç `mçáKçmççí³ççÇ' ³ççbJçj lçí oçíIçb yçínÎ KçÓMç Dççnílç. l³ççb®³çç Jçlçá&Uçlçuçí Flçj uççíkçÀnçÇ l³çç Içjç®ççÇ DçççÆCç Hç³çç&³ççvçb DççHçxuç HçlççÇ-HçlvççR®ççÇ ÒçMçbmçç®ç kçÀjlççlç. cçç$ç mçJç&®ç pçCç ³çç IçjçJçj FlçkçíÀ uçfè vççnçÇlç. IçjçlçuççÇ çÆJçpçíJçj ®ççuçCççjçÇ çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç GHçkçÀjCçb DççHçu³ççuçç kçÀçnçÇlçjçÇ Fpçç kçÀjCççj ³çç®ççÇ Içjçlçu³çç vççíkçÀjçCççÇuçç mçlçlç YççÇlççÇ Dçmçlçí. DççHçxuç ³ççb®çç Kççí[kçÀj, Jçç$çì cçáuçiçç DççHçu³çç HçjçÇìIç[çÇ®³çç Içjçlç DçiçoçÇ kçbÀìçUuçíuçç çÆomçlççí. l³ççHçí#çç DççHçu³çç cççcççyçjçíyçj nábo[Cçb l³ççuçç çÆÒç³ç Dçmçlçb. lççlççÇvçb mççkçÀçjuçíuçí cçm³ç ¿çÓuççí ní l³çç®çí cççcçç l³ççuçç DççHçu³çç çÆJçéççlç IçíTvç pççlççlç lçíJnç®ç l³çç®ççÇ kçÀUçÇ Kçáuçlçí. lççlççÇvçb GYççjuçíuçb cçm³ç ¿çÓuççW®çb ní oámçjb çÆJçéç DççÆlçMç³ç JçíiçUb Dççní. lçí çÆpçlçkçbÀ cççínkçÀ Dççní, çÆlçlçkçbÀ®ç içáoiçáu³çç kçÀªvç nmçJçCççjbnçÇ Dççní DçççÆCç Dçblçcçá&Kç kçÀjCççjbnçÇ Dççní.

cçm³ç ¿çÓuççí ³ççb®çb ní çÆJçéç DççHçxuç HçlççÇ-HçlvççR®³çç çÆJçéççHççmçÓvç oámçN³çç Oç´áJççJçj DçmççJçb FlçkçbÀ JçíiçUb Dççní. DççHçxuç ³ççb®çb Içj YççÇlççÇ JççìçJççÇ FlçkçbÀ mJç®s, kçÀçìíkçÀçíj, içáUiçáUçÇlç, ìçHççÆìHççÇ®çb HçCç kçÀçíj[b Dççní; lçj cçm³ç ¿çÓuççí ³ççb®çb çÆJçéç içyççUb, DçmlççJ³çmlç, Dççíyç[Oççíyç[ HçCç çÆlçlçkçbÀ®ç cçTmçÓlç DçççÆCç cçç³ççUÓ Dççní. DççHçxuç ³ççb®³çç çÆJçéççlç ³çb$ççb®ççÇ IçjIçj Dççní; lçj ¿çÓuççW®³çç çÆJçéççlç cççCçmççb®ççÇ iç[yç[ Dççní; Hç#³ççb®ççÇ çÆkçÀuççÆyçuç Dççní. çÆlçLçb nmçCççjçÇ, yççiç[CççjçÇ, KçíUkçÀj, Kççí[kçÀj cçáuçb Dççnílç, DçççÆCç DçiçoçÇ lçMççÇ®ç cççíþçÇ cççCçmçbnçÇ Dççnílç. ÒçmçbiççÇ kçÀçcç ìçUÓvçnçÇ SkçÀcçíkçÀçbMççÇ içHHçç cççjCçb, SkçÀcçíkçÀçbmççíyçlç Mon Oncle

© Abhijeet Ranadivé

Page 5 of 8


KççCçbçÆHçCçb, KçíUCçb çÆkçbÀJçç DçiçoçÇ kçÀçnçÇnçÇ vç kçÀjCçb ³ççlç nçÇ cççCçmçb içábiç Dçmçlççlç. DççíUKççÇ®³çç çÆiçNnçFkçÀçuçç Kçjçyç cççuç IçíC³ççHççmçÓvç HçjçJç=Êç kçÀjCççjí mçppçvç YççpççÇJççuçí çÆlçLçb Dççnílç, lçmçí®ç Jçpçvççlç cççjCççjí DçççÆCç HçkçÀ[uçí içíu³ççJçj DççHçCç l³çç iççJç®çí®ç vççnçÇ Dçmçb oçKçJçCççjí Fjmççuç YççpççÇJççuçínçÇ Dççnílç. DççHçxuç ³ççb®çb çÆJçéç çÆpçlçkçbÀ ©#ç Dççní, çÆlçlçkçbÀ®ç cçm³ç ¿çÓuççW®çb çÆJçéç jmçjMççÇlç Dççní. ³ççmççþçÇ lççlççÇvçb jbiçmçbiçlççÇnçÇ çÆJç®ççjHçÓJç&kçÀ JççHçjuççÇ Dççní. DççHçxuç ³ççb®³çç çÆJçéççlç kçÀjkçÀjçÇlç Hççb{jç, OççlçÓ®çç kçÀj[ç Dçmçí jbiç çÆomçlççlç. Flçj jbiç pçíJnç çÆomçlççlç, lçíJnç lçínçÇ DççHçu³çç mççQo³ç&nçÇvç, kç=ÀçÆ$çcç kçÀUç IçíTvç®ç ³çílççlç.– DççHçxu箳çç kçÀçjKççv³ççlç yçvçCççN³çç Huç@çÆmìkçÀ®³çç JçmlçÓbvçç ®çkçÀ®çkçÀçÇlç, içáUiçáUçÇlç, SkçÀ®çSkçÀ sìç Dçmçuçíuçí jbiç Dçmçlççlç. cçm³ç ¿çÓuççW®³çç çÆJçéççuçç DççHçu³çç KçjyçjçÇlç Hç=ÿYççiççÒçcççCçí®ç jbiççb®³çç çÆJççÆJçOç sìç, Hççílç Dçmçlççlç. yççpççjçlçu³çç HçÀUçb®çí, Yççp³ççb®çí jbiç l³ççlç Dçmçlççlç®ç, HçCç oiç[çÇ, cççlçkçÀì, pçávççì, MçíJççUuçíu³çç Hç=ÿYççiççb®çb DçççÆCç lçMçç jbiççb®çbnçÇ l³ççuçç JççJç[b vçmçlçb. Guçì DçMçç jbiççbcçOçÓvç ní çÆJçéç pççmlç cççvçJççÇ, pççmlç mçIçvç yçvçuçíuçb Dçmçlçb. SkçÀmçájçÇHçCçç l³ççuçç cççnçÇlç®ç vçmçlççí.

lççlççÇ cççF&cç HçjbHçjílçÓvç Dççuçç Dçmçu³ççvçb l³ç箳çç çÆ®ç$çHçìçblç mçbJççoçb®çç JççHçj vç nçílçç Hçá<kçÀU kçÀçnçÇ Iç[lçb. cçç$ç lçjçÇnçÇ nç cçÓkçÀ çÆ®ç$çHçì vççnçÇ. lççlççÇvçb kçíÀuçíuçç DççJççpççb®çç JççHçj DççÆlçMç³ç mçÓ®çkçÀ DçççÆCç HççÆjCççcçkçÀçjkçÀ Dççní. oçívç çÆJçMJççblçuçç HçÀjkçÀ lççlççÇ çÆpçlçkçÀç jbiççbcçOçÓvç oçKçJçlççí, çÆlçlçkçÀç®ç OJçvççRcçOçÓvçnçÇ SíkçÀJçlççí. DççHçxuç ³ççb®³çç Içjçlç DçççÆCç Dçç@çÆHçÀmççlç Dçmçuçíu³çç ìCçkçÀ HçÀjMççÇJçj ®ççuçlççvçç nçíCççjí yçáìçb®çí ìHçìHç DççJççpç çÆlçLçu³çç kçÀjkçÀjçÇlç MççblçlçíJçj DççíjKç[í kçÀç{lççlç. DççHçxuç ³ççb®³çç kçÀçjKççv³ççlç ³çb$ççb®ççÇ IçjIçj Dçmçlçí®ç. jml³ççJçj ®ççuçuçíu³çç yççbOçkçÀçcçç®çç kçÀCç&kçÀkç&ÀMç DççJççpç lçj çÆ®ç$çHçì箳çç Þçí³çvççcççJçuççÇyçjçíyçj®ç ³çílççí. lççlççÇ DççHçxuç ³ççb®çb mJç³çbHççkçÀIçjnçÇ ³çç DççJççpççbHççmçÓvç cçákçwlç þíJçlç vççnçÇ. DççOççÇ®³çç SkçÀç Òçmçbiççlç lçí ³çb$çmçppç, mJç³çb®ççÆuçlç mJç³çbHççkçÀIçj oçKçJçÓvç Pççuçíuçb Dçmçlçb. l³ççvçblçj ÞççÇcçlççÇ DççHçxuç SkçÀç HççnáCççÇuçç DççHçu³çç mJç³çbHççkçÀIçjç®ççÇ mçnuç Iç[Jçlççlç Dçmçç Òçmçbiç Dççní. l³çç JçíUçÇ HçÓJçça®³çç ¢M³çç®ççÇ Hçávç©kçwlççÇ kçÀjC³ççSíJçpççÇ lççlççÇ DççHçu³ççuçç oámçN³çç KççíuççÇ®çb ¢M³ç oçKçJçÓvç mJç³çbHççkçÀIçjçlçuçí kçíÀJçU DççJççpç SíkçÀJçlççí. mJç³çbHççkçÀIçjçlçu³çç SkçíÀkçÀç kçÀçcçç®ççÇ vççJçb DççHçu³ççuçç ÞççÇcçlççÇ DççHçxuç ³ççb®³çç DççJççpççlç SíkçÓÀ ³çílççlç, DçççÆCç l³ççvçblçj l³çç l³çç kçÀçcççbmççþçÇ JççHçju³çç pççCççN³çç ³çb$ççb®ççÇ IçjIçj, KçjKçj SíkçÓÀ ³çílçí. DççHçxuç Mon Oncle

© Abhijeet Ranadivé

Page 6 of 8


³ççb®³çç çÆJçéççlç mJç³çbHççkçÀ kçÀjCçb DçççÆCç kçÀçjKççv³ççlç kçÀçcç kçÀjCçb ³ççblç kçÀçnçÇ HçÀjkçÀ®ç Gjuçíuçç vçmçlççí, ní lççlççÇ kçíÀJçU DççJççpççbÜçjí mçá®çJçlççí. cççCçmççb®³çç DççJççpççbcçO³çínçÇ lççlççÇ oçívç çÆJçéççbcçOçu³çç JçíiçJçíiçȳçç ÞçíCççÇ DçççÆCç ÒçlççÇ SíkçÀJçlççí. DççHçxuç HçlççÇ-HçlvççÇ DçççÆCç l³ççb®³çç IçjçÇ HççnáCçí cnCçÓvç ³çíCççN³çç çÆJççÆJçOç uççíkçÀçb®çí DççJççpç SkçÀç yçíiç[çÇ mçY³çlçíyçjnákçÓÀcç mççO³ççmççO³çç iççíäçÇbmççþçÇ G®®ç jJççlç çÆkçÀìçÆkçÀìCççjíí, Kççíìç DçççÆCç DççÆlçMç³ççíkçwlç Glmççn, Dççvçbo oçKçJçCççjí Dçmçlççlç; lçj ¿çÓuççW®³çç çÆJçéççlçuçí DççJççpç ní mççO³çç, mç®®³çç cççvçJççÇ mJçjçblç ³çílççlç. DçiçoçÇ jml³ççJçj nçlçiçç[çÇ ìçkçÓÀvç uçnçvç cçáuççbvçç içjcççiçjcç [çívçì çÆJçkçÀCççjç cççCçÓmçnçÇ DççHçu³çç sçíìîçç çÆiçNnçFkçÀçbMççÇ SKççÐçç çÆpçiçjçÇ oçímlççÒçcççCçí DççéççmçkçÀ, çÆcçrçmç mçájçlç yççíuçlççvçç SíkçÓÀ ³çílççí. KççC³çççÆHçC³ççmççjK³çç mççO³çç iççíäçRcçOçÓvç lççlççÇ SkçÀ mççcçççÆpçkçÀ Hçì®ç GYçç kçÀjlççí. DççHçu³çç cççcççyçjçíyçj Gb[çjlççvçç DççHçxuç ³ççb®³çç cçáuççuçç kçÀçnçÇ Üç[ mçJçbiç[çÇnçÇ Yçíìlççlç. l³ççb®³ççyçjçíyçj lççí Jçj GuuçíKç kçíÀuçíu³çç [çívç쮳çç içç[çÇJçj yçvçuçíuçí [çívçì IçíTvç Kççlççí, Dçmçç SkçÀ Òçmçbiç Dççní. içjcççiçjcç [çívçì kçÀ{F&lç lçUuçí pççlç Dçmçlççvçç l³ççb®çç OçÓj çÆomçlççí, ®çáj®çájçÇlç DççJççpç SíkçÓÀ ³çílççí, DçççÆCç l³ççb®³çç Kçcçbiç Jççmçç®ççÇ pççCççÇJç nçílçí. JççHçÀçUCççN³çç [çívçìJçj cçiç uççuç®çáìákçÀ pç@cç HçÀçmçuçç pççlççí. çÆMçJçç³ç l³ççJçj mççKçj YçájYçájuççÇ pççlçí. [çívçì yçvçJçC³çç®ççÇ nçÇ mçJç& ÒççƬçÀ³çç cçáuçb DççOççÇ çÆpçYçu³çç ®ççìlç DçvçáYçJçlççlç, DçççÆCç cçiç [çívçìJçj ³çLçí®s lççJç cççjlççlç. ní mçJç& lçHçMççÇuç DççHçu³ççuçç oçKçJçÓvç lççlççÇ DççHçuççÇnçÇ YçÓkçÀ ®ççUJçlççí. YçjHçÓj KçíUÓvç, cçmlççÇ kçÀªvç, KççTvç Pççu³ççJçj DççHçxuç ³ççb®çç cçáuçiçç IçjçÇ ³çílççí. l³çç®çç çÆJçmkçÀìuçíuçç, ®çájiçUuçíuçç, OçÓUYçjuçç DçJçlççj HççnÓvç ÞççÇcçlççÇ DççHçxuç JçÌlççiçlççlç. l³ççuçç DçbIççíU IççuçÓvç, HçjçÇìIç[çÇ®çí kçÀHç[í ®ç{JçÓvç, l³çç®çç ®ççHçÓvç®ççíHçÓvç Yççbiç Hçç[Óvç l³çç DççHçu³çç cçáuççuçç Hçávnç `DççHçu³çç Içjçlç MççíYçíuç'mçç yçvçJçlççlç. l³ççuçç YçÓkçÀ uççiçuççÇ Dçmçíuç cnCçÓvç mJç³çbHççkçÀIçjçlç DççCçÓvç yçmçJçlççlç. çÆJççÆJçOç yçìCçb oçyçÓvç, kçÀçnçÇ ³çb$ççb®çç Kç[Kç[çì kçÀªvç MçíJçìçÇ SkçÀ GkçÀ[uçíuçb, lçákçÀlçákçÀçÇlç Dçb[b l³çç cçáuççmçcççíj þíJçlççlç. [çívçì yçvçJçC³çç®ççÇ ÒççƬçÀ³çç çÆpçlçkçÀçÇ Kçácççmçoçj, jmçoçj Dçmçlçí çÆlçlçkçÀçÇ®ç Dçb[b GkçÀ[C³çç®ççÇ nçÇ ÒççƬçÀ³çç SKççÐçç Òç³ççíiçMççUílç Iç[CççN³çç DççÆYççƬçÀ³çímççjKççÇ ³ççbçÆ$çkçÀ, vççÇjmç Dçmçlçí. JççHçÀçUCççjç, KçjHçÓmç, lççbyçÓmç, lçíuçkçÀì [çívçì nç KçjyçjçÇlç Hççílçç®çç HçCç Kçcçbiç, çÆomçlçç#çCççÇ®ç cççín Hçç[Cççjç Dçmçlççí; lçj YççÌçcÆ ççÆlçkçÀ DççkçÀçjç®çb, içáUiçáUçÇlç Hç=ÿYççiçç®çb Dçb[b ní DççHçxuç ³ççb®³çç Huç@çÆmìkçÀ®³çç kçÀçjKççv³ççlç®ç yçvçuçb DçmççJçb Dçmçb Jççìlçb. lçí HççnÓvç cçáuçiçç GoçmçJççC³çç, kçbÀìçUuçíu³çç DçMçç DççHçu³çç uççbyççí[kçw³çç lççW[çvçb kçíÀJçU SkçÀ G®çkçÀçÇ oílççí, DçççÆCç [çíUí çÆcçìÓvç Içílççí! nçÇ l³çç®ççÇ yççuçmçáuçYç ÒççÆlççƬçÀ³çç DççHçu³ççuçç nmçJçlçí, HçCç DççF&JççÆ[uççb®³çç ©#ç, yçíjbiççÇ, vççÇjmç çÆJçéççlç cçáuçç®ççÇ nçíCççjçÇ kçáÀ®çbyçCççnçÇ l³ççlçÓvç DççHçu³ççuçç pççCçJçlçí. DççHçxuç ³ççb®çç cçáuçiçç pçmçç ³çç oçívç HçjmHçjçÆJçjçíOççÇ çÆJçéççblç JççJçjlç Dçmçlççí, lçmçb® ç cçm³ç ¿çÓuççí ³ççbvççoíKççÇuç DççHçu³çç yççÆnCççÇ®³çç çÆJçéççlç JççJçjçJçb uççiçlçb. uçbyçÓìçbiç, içyççUçÇ, DçpççiçU HçCç ÒçícçU DçmçuçíuççÇ nçÇ J³çkçwlççÇ DççHçu³ççmççjK³çç mççO³çç cççCçmççb®³çç çÆJçéççlç cçpçílç Dçmçlçí. ³çb$ççbvççÇ J³ççHçuçíu³çç kçÀçíj[îçç DçççÆCç DçvççkçÀuçvççdzç pçiççlç cçç$ç çÆlç®çí nçuç nçílççlç. kçÀçnçÇnçÇ GÐççíiç vç kçÀjCççN³çç cçm³ç ¿çÓuççí ³ççb®çb Dçç³çá<³ç Jçç³çç ®ççuçuçb Dççní, l³ççbvçç kçÀçnçÇlçjçÇ O³çí³ç nJçb, çÆoMçç nJççÇ, Dçmçb DççHçxuç HçlççÇ-HçlvççRvçç mççjKçb Jççìlç jçnlçb. ¿çÓuççWvçç `cççiçç&Jçj' DççCçC³ç箳çç l³ççb®³çç Òç³çlvççblçÓvç DçvçíkçÀ çÆJçvççío çÆvçcçç&Cç nçílççlç. l³çç çÆJçvççíoçbcçOçÓvç lççlççÇ DççHçu³ççuçç nmçJçlççí Kçjç; HçCç lçb$çççÆOççÆÿlç, kçÀçíj[îçç, kçbÀìçUJççC³çç pçiççcçO³çí SkçÀç iççí[, çÆvçcç&U, sçvç cççCçmççuçç kçÀmçb HççC³ççlçÓvç yççníj kçÀç{uçíu³çç cççMççmççjKçb içáocçjç³çuçç nçílçb ³çç®ççÇ pççCççÇJç kçÀªvç oíTvç lççí DççHçu³ççuçç Dçblçcçá&KçnçÇ kçÀjlççí. Mon Oncle

© Abhijeet Ranadivé

Page 7 of 8


DççHçxuç ³ççbvççÇ HççUuçíuçç kçáÀ$çç çÆ®ç$çHçì箳çç mçá©JççlççÇuçç®ç DççHçu³ççuçç oçívç çÆJçéççblç JççJçjlççvçç çÆomçlççí. SkçÀ cçákçbÀ pçvççJçj, uçnçvç cçÓuç DçççÆCç cçm³ç ¿çÓuççí ³çç çÆlçIççb®³ççnçÇ yççyçlççÇlç l³ççb®çí cçÓU mJçYççJç, ÒçJç=ÊççÇ DçççÆCç DççOçáçÆvçkçÀ pçiççlç l³ççb®çç nçíCççjç mçbkçÀçí®ç ³ççb®ççÇ pççCççÇJç lççlççÇ DççHçu³ççuçç HçoçíHçoçÇ kçÀªvç oílççí. çÆvçjçiçmç DçmçCçb, çÆvçmçiç& DçççÆCç mJçlç:®³çç HççÆjmçjçMççÇ lççoçlc³ç HççJçCçb, mJçlç:®³çç pççÇJçvçJç=ÊççÇMççÇ ÒççcçççÆCçkçÀ jçnçCçb, sçíìîçç iççíäçRlç Dççvçbo cççvçCçb ní ³çç DççOçáçÆvçkçÀ pçiççlç cçÓKç&HçCçç®çb cççvçuçb pççlçb. ³ççGuçì yçíiç[çÇ, çÆnMçíyççÇ JççiçCçb ní vçJ³çç pçiç箳çç ®çuççKç mçY³çlçíuçç Oçªvç Dççní. Mççblç uç³ççÇlç pçiçCçb ní ³çç pçiççlç Dçcççv³ç Dççní, lçj mçlçlç OççJçlç jçnCçb nçÇ ³çç pçiçç®ççÇ içjpç Dççní. ³çb$ççb®çç JççHçj kçÀªvç DççHçu³ççuçç mçáKç uççYçíuç DçMçç DççYççmççlç DçmçC³ççvçb mççO³çç iççíäçRcçOçuçç Dççvçbo IçíCçb ³çç pçiççlç DçMçkçw³ç yçvçuçb Dççní. 1958 cçO³çí lççlççÇvçb `cçç³ç DçbkçÀuç' yçvçJçuçç, lçíJnç DççHçu³çç DççmçHççm箳çç, ³çá×çíÊçj kçÀçUçlçu³çç yçouçCççN³çç JççmlçJçç®ççÇ l³ççuçç ®ççnÓuç uççiçuççÇ nçílççÇ. mçcç=×çÇyçjçíyçj ³çíCççjçÇ DçIççíjçÇ, DçcççvçJççÇ, ³ççbçÆ$çkçÀ mçcççpçJç=ÊççÇ l³ççuçç KçáHçlç nçílççÇ. Dççpç nçÇ®ç Jç=ÊççÇ DççHçu³ççHç³ç¥lçnçÇ ³çíTvç Hççínçí®çuççÇ Dççní. oáHççjçÇ yççj箳çç þçíkçw³ççuçç oákçÀçvç yçbo kçÀªvç pçíJçç³çuçç DçççÆCç JççcçkçáÀ#ççÇuçç IçjçÇ pççCççjç, `Dççcç®ççÇ kçÀçíþínçÇ MççKçç vççnçÇ' Dçmçb DççÆYçcççvççvçb þCçkçÀçJçCççjç HçáCçíjçÇ oákçÀçvçoçj Dççpç oáçÆcç&U DçççÆCç ®çíä®í çç çÆJç<ç³ç Pççuçç Dççní. kçáÀþuçbnçÇ Jçlç&cççvçHç$ç GIç[uçb kçÀçÇ l³ççlç cçç$ç lççCçlçCççJççuçç kçÀmçb mççcççíjb pççJçb, DççvçboçÇ kçÀmçb jçnçJçb ³çççÆJç<ç³ççÇ®çç GHçoíMç Dçç{Ulççí. DççOçáçÆvçkçÀ pççÇJçvçMçÌuççÇvçb ÖçÀçvmçcçO³çínçÇ Hçá<kçÀU yçouç Pççuçí Dççnílç. lççlççÇvçb GYçb kçíÀuçíuçb mççOçb, iççí[ çÆJçéç Dççlçç çÆlçLçbnçÇ çÆMçuuçkçÀ vççnçÇ. l³ç箳çç kçÀçnçÇ KçáCçç cçç$ç DçpçÓvçnçÇ l³ççcççi箳çç ÒçíjCççb®çb DççÆmlçlJç pççCçJçÓvç oílççlç. Hç@çÆjm箳çç IççF&içoça®³çç JççlççJçjCççlçnçÇ ÖçWÀ®ç cççCçmçb pçíJçCç箳çç mçáfçÇlç kçÀç³çç&uç³ççlçÓvç lççmç-oçívç lççmç içç³çyç nçílççlç DçMççÇ lç¬çÀçj mçlçlç kçÀç³ç&jlç DçmçCççjí DçcçíçÆjkçÀvç kçÀjlççlç. DçVççuçç yç´ïç cççvçÓvç l³çç®çç MççblçHçCçí, ®çJççÇvçb Dççvçbo IçíC³çç®ççÇ ÖçWÀ®ç mçJç³ç DçpçÓvç çÆìkçÓÀvç Dççní Dçmçb lçíJnç çÆomçlçb. DççHçu³çç Dççjçíi³çç®ççÇ kçÀìç#ççvçb çÆvçiçç jçKçCççjç DçççÆCç Dççnçjçlçu³çç sçíìîççsçíìîçç Hççí<çCçcçÓu³ççb®ççÇ mçlçlç çÆ®ççÆkçÀlmçç kçÀjCççjç DçcçíçÆjkçÀvç mçcççpç uçrHçCçç nç DççHçuçç jçä^çdzç Dççpççj Dçmçu³çç®çb kçÀyçÓuç kçÀjlççí. ³ççGuçì YçjHçÓj oçª çÆHçTvç, OçÓcç´Hççvç kçÀªvç DçççÆCç ®ççÇpçmççjKçí Dççjçíi³ççuçç IççlçkçÀ cççvçuçí içíuçíuçí HçoçLç& çÆj®çJçÓvçnçÇ ÖçWÀ®ç cççCçÓmç DççHçu³ççnÓvç DççÆOçkçÀ çÆvçjçíiççÇ DçççÆCç DççvçboçÇ kçÀmçç kçÀç³ç Dççní ³çç®ççÇ çÆ®ççÆkçÀlmçç DçcçíçÆjkçÀílç kçíÀuççÇ pççlçí. lççlççÇ çÆkçÀlççÇ êäç nçílçç, DçççÆCç ÖçWÀ®ç cççCçmç箳çç pççÇJçvç¢äçÇ®ççÇ vçmç l³ççuçç kçÀMççÇ mççHç[uççÇ nçílççÇ ³çç®ççÇ pççCççÇJç lçíJnç Hçávnç SkçÀoç vçJ³ççvçb nçílçí. Gmçv³çç, yçíiç[çÇ, ®çkçÀ®çkçÀçÇlç pççÇJçvçMçÌuççÇcççiçí DççbOçȳççmççjKçb OççJçlççvçç DççHçuçb kçÀç³ç nçílçb Dççní, ³çç®ççÇnçÇ l³ççlçÓvç®ç kçÀoççÆ®çlç pççCççÇJç nçíT MçkçÀlçí. Mon Oncle

© Abhijeet Ranadivé

Page 8 of 8

Mon Oncle  

A Marathi article about Jacques Tati's masterpiece film Mon Oncle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you