Page 1

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝIΟΥ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚA ΚΤHΡΙΑ SUPER THERMAL ALUMINIUM SYSTEMS FOR PASSIVE BUILDINGS


RABEL SYSTEMS

H Εταιρία Η RABEL Systems προσφέρει µία ολοκληρωµένη σειρά από λύσεις και υπηρεσίες γύρω από υψηλών επιδόσεων πόρτες , παράθυρα, υαλοπετάσµατα, συστήµατα σκίασης και φωτοβολταικά. Η πρώτη δραστηριότητα της RABEL είχε έναρξη το 1968 υπό την µορφή κατασκευαστικής εταιρίας µηχανισµών αλουµινίου για πόρτες, παράθυρα, υαλοπετάσµατα και συστήµατα σκίασης. Έχοντας µία βαθιά γνώση και εµπειρίες στον τοµέα αυτό, το 1993 προχώρησε στο επόµενο βήµα σχεδιάζοντας το πρώτο της ολοκληρωµένο σύστηµα αλουµινίου κάτω υπό την επωνυµία PERLA 70 & PERLA 25 το οποίο ακόµη διατίθεται στην αγορά. Και τα δύο συστήµατα έχοντας γνωρίσει µεγάλη επιτυχία σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα έχουν γίνει το σηµείο αναφοράς σε σχέση µε την ποιότητα και τον σχεδιασµό. Πέρα από τα δικά της συστήµατα η RABEL Systems έχει κατά καιρούς συνάψει σχέσεις συνεργασίας µε διελάσεις αλουµινίου στην Κύπρο, Ελλάδα και Μέση Ανατολή µε απώτερο σκοπό τον σχεδιασµό ολοκληρωµένων συστηµάτων αλουµινίου τα οποία διατίθενται στην αγορά κάτω από διάφορες εµπορικές επωνυµίες. Η RABEL Systems έχοντας σαν κεντρική φιλοσοφία την παροχή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας προχώρησε στην αντιπροσώπευση των πλείστων κορυφαίων Ευρωπαϊκών εταιριών που κατασκευάζουν µηχανισµούς στον κλάδο αυτό. Έχοντας στην διάθεση της δεκάδες χιλιάδες εξειδικευµένους µηχανισµούς και εξαρτήµατα έχει προχωρήσει το 2007 στην δηµιουργία της πρώτης αλυσίδας καταστηµάτων τεχνολογίας για πόρτες και παράθυρα. Η εν λόγω αλυσίδα καταστηµάτων καλύπτει όλη την Κύπρο µε υποκαταστήµατα την Λευκωσία, Λάρνακα, Αµµόχωστο, Λεµεσό και Πάφο. Tα καταστήµατα διαθέτουν µία ολοκληρωµένη ποικιλία από εξαρτήµατα και λύσεις για όλα τα είδη κουφώµατων από αλουµίνιο, PVC και ξύλο τα οποία είναι δηµοφιλής στην Κύπρο.

Το 2008 η RABEL Systems έχει προχωρήσει ένα βήµα παραπέρα ιδρύοντας το πρώτο πιστοποιηµένο εργαστήριο στην Κύπρο µε εξειδίκευση την δοκιµή και πιστοποίηση παραθύρων, υαλοπετασµάτων, γυαλιού, οικιακών βιοµηχανικών και εµπορικών πόρτων, και κάγκελων καθώς και των µηχανισµών τους. Το εργαστήριο εργάζεται σε συνεργασία και κάτω από την επίβλεψη του Γερµανικού ινστιτούτου Ift-Rosenheim προσφέροντας ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών διαµέσου των εγκαταστάσεων στην Κύπρο και την Γερµανία.

Το 2012 η RABEL Systems έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση µίας νέας κατασκευαστικής µονάδας και σηµείου διανοµής προφίλ αλουµινίου. Διαµέσου της νέας κατασκευαστικής µονάδας και κέντρου διανοµής έχει δηµιουργηθεί η απαιτούµενη υποδοµή για ευελιξία και γρήγορη ανταπόκριση στην διάθεση ολοκληρωµένων συστηµάτων στην αγορά, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ποιότητας που χαρακτηρίζει την RABEL Systems εδώ και δεκαετίες. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη από την RABEL Systems είναι η δηµιουργία µίας οµάδας µηχανικών που εξειδικεύεται στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς Αρχιτέκτονες, Εργολάβους έργων, µηχανολόγους µηχανικούς, και ιδιοκτήτες έργων. Αναλόγως της τοποθεσίας του έργου, το ύψος του κτιρίου, το τύπο και τα µεγέθη των ανοιγµάτων, την απαιτούµενη θερµική επίδοση, πυροπροστασία κ.λ.π, η συµβουλευτική οµάδα µε δεκάδες χρόνια εµπειρίας στα συστήµατα και µηχανισµούς της τοπικής αγοράς έχει την δυνατότατα να προδιαγράψει όπως επίσης και να προτείνει, κατάλληλα προϊόντα τα οποία έχουν δοκιµαστεί και είναι διαθέσιµα στην τοπική αγορά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου. Αν το απαιτούµενο προϊόν δεν είναι διαθέσιµο υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασµού, ανάπτυξης, δοκιµής καθώς και πιστοποίησης εξειδικευµένης λύσης αναλόγως µε τις ανάγκες του έργου.

Η υποδοµή της RABEL Systems αποτελείται από τρείς βιοµηχανικές µονάδες παραγωγής για προφίλ αλουµινιού και εξαρτηµάτων εξοπλισµένες µε µηχανές χύτευσης αλουµινίου και ψευδάργυρου, πλαστικές µηχανές injection molding, εκκεντρικές πρέσες, αυτόµατους τόρνους, κέντρα κατεργασίας µετάλλου, γραµµή ανοδίωσης, γραµµή επιµετάλλωσης ψευδάργυρου, τέσσερεις γραµµές ηλεκτροστατικής βαφής προφίλ και εξαρτηµάτων, µία γραµµή βαφής προφίλ µε βαφή τύπου automotive και µία γραµµή βαφής PVDF. Επιπλέον στην Κύπρο λειτουργεί ένα κέντρο διανοµής για προφίλ αλουµινίου, τέσσερα κέντρα διανοµής µηχανισµών και τρείς εκθεσιακούς χώρους για ολοκληρωµένα συστήµατα και εξαρτήµατα

Λύσεις αναφοράς της RABEL Systems βρίσκονται σε οικιστικές και εµπορικές µονάδες καθώς και δηµόσια κτίρια. Υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα κτίρια στη Κύπρο υπό την µορφή ολοκληρωµένων συστηµάτων RABEL η µηχανισµών εφαρµοσµένων σε συστήµατα διαφόρων επωνυµιών.


The Company RABEL Systems offers a comprehensive range of solutions and services revolving around high performance doors, windows, curtain walls, shading and photovoltaic systems. RABEL was founded in 1968 as a manufacturing company producing a wide range of accessories for aluminium doors, windows, curtain walls and shading systems. Its first wholly owned aluminium system was launched in 1993 known as PERLA 70 & PERLA 25 which is still on sale until today. Following the great success of these systems in a very short time they have become the market benchmark of quality and design. Apart from its own systems RABEL Systems has been involved in numerous projects with aluminium extruding companies in Cyprus, Greece and the Middle east leading to the design and development of complete Aluminium systems marketed under various brand names. Being always at the edge of technology RABEL Systems has build partner relationships with leading European manufacturers of accessories making it thus possible in 2007 to set up the first Door and Window technology chain of shops. This chain of shops covers the whole of Cyprus with branches in Nicosia, Larnaca, Farmagusta, Limassol and Paphos. In these shops one can find a comprehensive range of accessories and solutions for all Aluminium, PVC and Wooden systems that are popular in Cyprus.

In 2008 RABEL Systems has moved a step further by establishing the first certified laboratory in Cyprus specializing in testing and certification of windows, curtain walls, glass, pedestrian, industrial and commercial doors and gates and all accessories. The laboratory operates in cooperation and under the supervision of the German institute Ift-Rosenheim offering a range of services either in-house or through the testing facilities in Germany.

In 2012 RABEL Systems has established a new state of the art manufacturing and sales facility dealing with aluminium profiles to cater for the needs of RABEL Aluminium Systems. Through this new manufacturing facility and distribution centre RABEL Systems has the infrastructure to be flexible and fast enough in delivering complete systems to the market while meeting the high level of service and quality that characterize RABEL Systems for many decades. The latest development from RABEL Systems is the setup of a team specialized in providing project consulting services to Architects, building contractors, mechanical Engineers, and project owners. Depending on the location of the project, the height of the building, the type and sizes of the openings, the required thermal performance, fire resistance e.t.c the team consultants with decades of local field experience in systems and accessories can build for you the tender specification as well as propose suitable products available in the market that have been tested and proved to perform according to the project requirement. If such a product is not available then this can also be developed accordingly and tested to provide the necessary certification that is required by the project.

Today RABEL Sytems infrastructure consists of three manufacturing sites for Aluminium Profiles and accessories equipped with plastic injection molding machines, aluminium die casting, Zinc diecasting, eccentric presses, automatic lathes, machining centers , anodizing line, zinc plating line, four powder coating lines for Profiles and mechanisms, an automotive coating line for profiles and a PVDF painting line. Additionally in Cyprus it operates one distribution center for profiles, four distribution centers for accessories and three showrooms for complete systems and accessories.

References of RABEL solutions in Cyprus can be found in residential, commercial and public buildings. They are available in nearly all buildings in Cyprus. This can either be as a complete system or as an accessory solution fitted on various other System brands

2

3


RABEL SYSTEMS

Το «Παθητικό Σπίτι» Ο ορισµός “Παθητικό σπίτι” αναφέρεται σε ένα κτίριο το οποίο διατηρεί άνετο εσωτερικό µικρόκλιµα χωρίς την χρήση ενεργών συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης. Το κτίριο θερµαίνεται και ψήχεται από µόνο του ως εκ τούτου και ο ορισµός “Παθητικό”. Η ιδέα του παθητικού σπιτιού αντιπροσωπεύει το ψηλότερο πρότυπο ενέργειας δίνοντας την υπόσχεση µείωσης της ενέργειας θέρµανσης και ψύξης κατά 90%. Μία παγκόσµια αποδοχή και εφαρµογή παθητικού σχεδιασµού σε κτίρια θα έχει σαν αποτέλεσµα την δραµατική µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα κτίρια ευθύνονται για πέραν του 40% της εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου και πέραν του 50% της συνολικής ενέργειας που παράγεται από τους σταθµούς ηλεκτρισµού διατίθεται για κάλυψη των αναγκών των κτιρίων. Εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ξεκάθαρο ότι τα κτίρια αποτελούν την κύρια πηγή αερίων που επηρεάζουν την αλλαγή του κλίµατος. Το κύριο ερώτηµα είναι η εξεύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου κάλυψης των αναγκών των κτιρίων σε συνάρτηση µε το περιβάλλον καθώς και την εξοικονόµηση χρηµατικών πόρων. Η ιδέα του παθητικού σπιτιού φαντάζει ως η καλύτερη λύση για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις σε οικιστικά, εµπορικά και άλλα έργα. Το παθητικό σπίτι είναι πολύ καλά µονωµένο κτίριο, σχεδόν αεροστεγές το όποιο ζεσταίνεται από την παθητική ενέργεια του ήλιου και από τα εσωτερικά κέρδη των ανθρώπων και των συσκευών. Η απώλειες της ενέργειας είναι ελαχιστοποιηµένες. Η όποια επιπλέων θερµική ανάγκη παρέχεται από µία πολύ µικρή πηγή ενέργειας.

Ο περιορισµός της ηλιακής θέρµανσης διαµέσου της σκίασης και ο ορθός προσανατολισµός των παραθύρων δίνατε να µειώσει τα φορτία ψύξης στο ελάχιστο. Ένα σύστηµα εξαερισµού µε ανάκτηση ενέργειας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την συνεχή παροχή φρέσκου αέρα. Το αποτέλεσµα είναι ένα εντυπωσιακό σύστηµα το οποίο όχι µόνο εξοικονοµεί το 90% του κόστους ψύξης και θέρµανσης αλλά επίσης προσφέρει ένα απίθανο εσωτερικό περιβάλλων και ποιότητα αέρα. Το παθητικό σπίτι πετυχαίνει τα εκπληκτικά του αποτελέσµατα αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, χρησιµοποιώντας Super θερµοµονωτικά παράθυρα και πόρτες, δηµιουργώντας ένα αεροστεγές κτιριακό κέλυφος, περιορίζοντας τις θερµικές γέφυρες, και κάνοντας χρήση ενός ισορροπηµένου συστήµατος εξαερισµού µε ανάκτηση ενέργειας κάνουν εφικτό εντυπωσιακά αποτελέσµατα στην µείωση ενέργειας. Στις µέρες µας, όλο και περισσότεροι µελετητές στον κατασκευαστικών τοµέα εφαρµόζουν τις σχεδιαστικές αρχές του παθητικού σπιτιού για ένα µέλλον χωρίς άνθρακα. Την τελευταία δεκαετία πέραν των 25,000 κτιρίων στην Ευρώπη έχουν σχεδιαστεί και κτιστεί / ανακαινιστεί µε βάση τις πιο πάνω αρχές αποτελούµενες από κατοικίες, σχολεία, εργοστάσια και γραφεία. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή πολιτική όλα τα νέα κτίρια στον δηµόσιο τοµέα θα πρέπει να πληρούν το κριτήρια του παθητικού σπιτιού µέχρι το 2018 και όλα τα υπόλοιπα κτίρια µέχρι το 2020.

Χαρακτηριστικά επιδόσεων παθητικού σπιτιού • Αεροστεγές κτιριακό κέλυφος ≤0.6 ACH @ 50 pascal pressure µετρηµένο µε δοκιµή φυσητήρα στην πόρτα • Ετήσια απαίτηση θέρµανσης ≤15 kWh/m2/year (4.75 kBtu/sf/yr) • Πρωτογενής ενέργεια ≤120 kWh/m2/year (38.1 kBtu/sf/yr)

Επιπλέον τα ακόλουθα συστήνονται ανάλογα µε το κλίµα: • Πόρτες και παράθυρα µε συντελεστή θερµικής διαπερατότητας Uw ≤0.8 W/(m2 · K) • Σύστηµα εξαερισµού µε ανάκτηση ενέργειας, ≥ 75% αποδοτικότητα και χαµηλή κατανάλωση ενέργειας @ 0.45 Wh/m3 • Κατασκευή χωρίς θερµογέφυρες ≤ 0.01 W/mK

Με βάση τα πιο πάνω η χρήση Super Thermal παραθύρων και πόρτων είναι απαραίτητη έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του παθητικού σπιτιού. Έχοντας σαν βάση το γεγονός ότι οι πόρτες και τα παράθυρα ευθύνονται για πέραν του 50% της απώλειας θέρµανσης και ψύξης η χρήση των κατάλληλων είναι επιβεβληµένη και µε πολύ µικρό χρόνο απόσβεσης της επένδυσης. Ο υφιστάµενος κατάλογος είναι αφιερωµένος σε συστήµατα αλουµινίου τα οποία έχουν σχεδιαστή για να πληρούν το πρότυπο του παθητικού σπιτιού µε βάση τις κλιµατολογικές συνθήκες της Κύπρου καθώς και τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Επιπλέων προσφέρουν πολύ ψηλές επιδόσεις σε σχέση µε την ηχοµόνωση, αντίσταση στην διάρρηξη , Υδατοστεγανότητα και Αεροδιαπερατότητα σε ακραία καιρικά φαινόµενα καθώς και πολύ ψηλή αντοχή στην ανεµοπίεση.


Τhe «Passive House» A passive house is a building in which a comfortable interior climate can be maintained without active heating and cooling systems. The house heats and cools itself, hence "passive’’ The Passive House concept represents today's highest energy standard with the promise of slashing the heating energy consumption of buildings by an amazing 90%. Widespread application of the Passive House design would have a dramatic impact on energy conservation. Buildings are responsible for more than 40% of greenhouse gas emissions annually and more than 50% of all electricity generated by the power plants goes to supply the Building Sector. It has been abundantly clear for some time that the Building Sector is a primary contributor of climate-changing pollutants, and the question is asked: How do we best square our building energy needs with those of our environment and of our pocketbook? In the realm of super energy efficiency, the Passive House presents an intriguing option for new and retrofit construction; in residential, commercial, and institutional projects. A Passive House is a very well-insulated, virtually air-tight building that is primarily heated by passive solar gain and by internal gains from people, electrical equipment, etc. Energy losses are minimized. Any remaining heat demand is provided by an extremely small source. Avoidance of heat gain through shading and window orientation also helps to limit the cooling load, which is similarly minimized. An energy recovery ventilator provides a constant, balanced fresh air

supply. The result is an impressive system that not only saves up to 90% of space heating costs, but also provides a uniquely terrific indoor air quality. A Passive House is a comprehensive system. "Passive" describes well this system's underlying receptivity and retention capacity. Working with natural resources, free solar energy is captured and applied efficiently, instead of relying predominantly on ‘active’ systems to bring a building to ‘zero’ energy. High performance windows, super-insulation, an airtight building shell, limitation of thermal bridging and balanced energy recovery ventilation make possible extraordinary reductions in energy use and carbon emission. Today, many in the building sector have applied this concept to design, and build towards a carbon-neutral future. Over the last 10 years more than 15,000 buildings in Europe - from single and multifamily residences, to schools, factories and office buildings - have been designed and built or remodeled to the passive house standard. According to European policy all new buildings in the government sector will need to comply to the Passive house standard by 2018 and all remaining buildings by 2020.

Performance Characteristics of a passive house • Airtight building shell ≤ 0.6 ACH @ 50 pascal pressure, measured by blower-door test. • Annual heat requirement ≤ 15 kWh/m2/year (4.75 kBtu/sf/yr) • Primary Energy ≤ 120 kWh/m2/year (38.1 kBtu/sf/yr)

In addition, the following are recommendations, varying with climate: • Window u-value ≤ 0.8 W/m2/K • Ventilation system with heat recovery with ≥ 75% efficiency with low electric consumption @ 0.45 Wh/m3 • Thermal Bridge Free Construction ≤ 0.01 W/mK

When going through the numbers above one realizes that super windows and doors are essential to achieve the passive house prerequisites. This comes from the fact that doors and windows play a significant factor on the cooling and heating loads which can exceed 50% of the total load. In this catalogue you can find aluminium systems that have been specifically engineered to meet the passive house standard. In addition the systems offer superior performance in terms of Acoustic insulation, burglary resistance, water & air tightness at extreme weather conditions and high wind load bearing.

4

5


RABEL SYSTEMS

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝIΟΥ THERMAL ALUMINIUM SLIDING SYSTEMS


60,600,6000 SuperThermal

RABEL H οικογένεια των συρόµενων συστηµάτων RABEL 60, 600, 6000 Super Thermal έχει σαν βάση τον ασυµβίβαστο σχεδιασµό θέτοντας νέα πρότυπα στις πόρτες και στα παράθυρα. Όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις έχουν βελτιστοποιηθεί έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο όσον αφορά την θερµική απόδοση, ηχοµόνωση, αντοχή σε διάρρηξη, υδατοστεγανότητα, αεροπερατότητα και αντοχή σε υψηλή ανεµοπίεση. Όλες οι συνήθεις τυπολογίες καθώς και κάποιες εξειδικευµένες έχουν αναπτυχθεί και τελειοποιηθεί, υποστηρίζοντας έτσι όλες τις απαιτήσεις ενός έργου χωρίς συµβιβασµούς στις επιδόσεις. Συνήθως, οι υψηλές επιδόσεις συνοδεύονται µε µεγάλες διατοµές προφίλ, περιορίζοντας έτσι την ορατότητα και δυσχεραίνοντας την αισθητική. Η οικογένεια των συρόµενων συστηµάτων RABEL 60, 600, 6000 Super thermal έχει επιτύχει το απίθανο, διασφαλίζοντας πολύ υψηλές αποδόσεις σε όλους του τοµείς µε την χρήση σχετικά στενών διατοµών και σχεδόν επίπεδου οδηγού, ο οποίος µπορεί να ενσωµατωθεί στο πάτωµα και την τοιχοποιία. Ο γάντζος του επάλληλου χαρακτηρίζεται από µία κυρτή διατοµή, η οποία µειώνει αισθητά το συνολικό πλάτος χωρίς καµία επιβάρυνση στην θερµική απόδοση ή την αντοχή σε ανεµοπίεση. Τα συρόµενα συστήµατα RABEL 60, 600, 6000 Super thermal µοιράζονται κοινούς µηχανισµούς και οδηγούς διατηρώντας παράλληλα την ίδια αισθητική, µε αποτέλεσµα να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό στο ίδιο έργο. Το µεγάλο εύρος των κατασκευαστικών εφαρµογών, δίνει λύσεις από ένα µικρό παράθυρο σε οικιστικό έργο, µέχρι και µία µεγάλη πόρτα στο τελευταίο πάτωµα ενός ψηλού κτιρίου, χωρίς περιορισµούς στην απόδοση ή την αισθητική. Η Super θερµική απόδοση τα καθιστά κατάλληλα για χρήση σε κτίρια µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

This family of sliders have been engineered without compromise to set a new standard in doors and windows. All aspects affecting performance have been optimised to achieve the best in thermal & acoustic insulation, burglary resistance, wind load capability, water tightness and air tightness at very high wind pressures. All common typologies as well as some unique ones have been engineered to the fine detail supporting any kind of project requirement without performance compromises. Usually high performance requires the use of large profiles inhibiting visibility and aesthetics. The RABEL 60, 600, 6000 Super thermal family has achieved almost the impossible by achieving top performance through the use of relatively narrow sash profiles and nearly flat frames that can be hidden beneath the floor and inside the wall. Its central mullion features a curved design which substantially reduces the sash width without sacrificing thermal performance or wind load capability. The RABEL 60, 600, 6000 Super thermal sliders can be used in combination in the same project so as to provide a cost effective solution ranging from a small window on a residential building to a very large door on the top of a high building, without any compromise in performance or aesthetics. Its super thermal performance meets even the most strict passive house requirements for zero energy buildings.

Simply...design freedom without compromise.

Απλά…η απόλυτη σχεδιαστική ελευθερία χωρίς περιορισµούς. 6

7


RABEL SYSTEMS

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝIΟΥ THERMAL ALUMINIUM SLIDING SYSTEMS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ TYPOLOGIES ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ 1-LEAF TILT & SLIDE WITH 1 FIXED ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΔΙΦΥΛΛΟ 2-LEAF TILT & SLIDE ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ 3-LEAF TILT & SLIDE

ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΙΛΗΤΟ 2-LEAF TILT & SLIDE POCKET WINDOW

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΦΙΛΗΤΟ 4-LEAF TILT & SLIDE

90Ο

270Ο


Τεχνικά χαρακτηριστικά - Technical characteristics Ύψoς κάσας / Frame Height Πλάτος Φύλλου / Sash Width Ύψoς Φύλλου / Sash height Πλάτος γάντζου (µεσαία τοµή) / Center mullion Width Τύπος συρόµενου / Sliding type Μέγιστο βάρος ανα φύλλο / Max. Weight per sash Μέγιστο πλάτος / Max. Sash Width Μέγιστο ύψoς / Max. Sash height Δυνατότητες υάλωσης / Glazing width Πλάτος θερµοδιακοπής / Thermal break width

RABEL60

RABEL600

RABEL6000

49 mm 60 mm 80 mm 80 mm Συµβατικό / Convectional 200 Kg 3.0 m 3.0 m 34 / 40 mm 24 / 64 mm

49 mm 60 mm 80 mm 80 mm Ανασυρόµενο / Lift & Slide 200 Kg 3.0 m 3.0 m 34 / 40 mm 24 / 64 mm

49 mm 60 mm 92 mm 92 mm Ανασυρόµενο / Lift & Slide 400 Kg 3.5 m 3.5 m 34 / 40 mm 24 / 64 mm

1.9 - 2.6 W/(m2K) 0.7 - 1.4 W/(m2K) 50 dB Class 4 Class 8A Class C4

1.9 - 2.4 W/(m2K) 0.7 - 1.4 W/(m2K) 50 dB Class 4 Class 8A Class C4

SuperThermal

Επιδόσεις - Performances Θερµοπερατότητα σκελετού / Frame Thermal transmittance EN ISO 10077-2 (Uf) Θερµοπερατότητα κατασκευής / Fabrication thermal transmittance EN ISO 10077-2 (Uw) Μέγιστη ηχοµώνοση υαλοπίνακα / Max. glass sound insulation (Rw (C;Ctr) EN ISO 140-3 - dB Αεροδιαπερατότητα / Air permeability - EN 12207 Υδατοστεγανότητα / Water tightness - EN 12208 Αντοχή σε ανεµοπίεση / Resistance to wind load - EN 12210

2.2 - 2.6 W/(m2K) 0.8 - 1.5 W/(m2K) 50 dB Class 3 Class 7A Class C4

SuperThermal

SuperThermal

8

9


RABEL SYSTEMS

ΣΥΜΒΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ CONVENTIONAL THERMAL ALUMINIUM SLIDING SYSTEM

Παρόλο που το συµβατικό συρόµενο σύστηµα Rabel 60 Super Thermal αποτελεί την έκδοση εισαγωγής στην οικογένεια των συρόµενων συστηµάτων RABEL 60,600,6000 Super Thermal, οι επιδόσεις του ξεπερνούν αυτές των πλείστων συρόµενων συστηµάτων στην αγορά. Έχοντας σαν φραγµό το µέγιστο βάρος ανά φύλλο στα 200 kg και το µέγιστο ύψος τα 3 µέτρα καλύπτει τις απαιτήσεις των πλείστων έργων. Ενσωµατώνει µία εξειδικευµένη κλειδαριά πολλαπλών σηµείων η οποία πληρεί τις πιο αυστηρές

προδιαγραφές ασφάλειας έναντι της διάρρηξης. Η κλειδαριά συνοδεύεται µε µία πλήρη συλλογή από χειρολαβές design καθώς και χωνευτές λαβές. Υποστηρίζει όλες τις κοινές τυπολογίες καθώς και γωνιακές κατασκευές 90 µοιρών χωρίς σταθερό στύλο. Ενσωµατώνει ένα καινοτόµο υπόγειο σύστηµα απορροής υδάτων υψηλής απόδοσης το οποίο έχει πιστοποιηθεί στα 300 Pascal. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και οι υψηλές επιδόσεις έχουν επιτευχθεί µε το φύλλο και τον γάντζο επαλλήλου να µην ξεπερνούν τα 80 mm συνολικού πλάτους.

Απλά...ένα προϊόν που ενσωµατώνει τεχνολογία αιχµής µε επιδόσεις που ξεπερνούν τον ανταγωνισµό και αισθητική που κερδίζει τις εντυπώσεις.

Although the Rabel 60 super thermal represents the entry edition in the RABEL 60, 600, 6000 Super thermal family of sliders, it still outperforms the majority of sliders in the market. Having a maximum weight capability of 200 Kg per sash and a max height of 3.0 meters, can be the ideal choice to satisfy the needs of the most demanding projects. It is equipped with a custom made multipoint locking system that fulfils the highest standards for burglary resistance and is powered by a selection of design handles or recessed latches. It is available in all common


RABEL60

SuperThermal

typologies as well as 90 degrees corners without a fixed mullion. It comes with a sophisticated high performance water drainage system, that is hidden below the frame tested up to 300 Pascal. All of these features and performance characteristics come with a very small sash width and central mullion measuring 80mm.

Simply…a high technology product that outperforms the competition and looks good as well.

10 11


RABEL SYSTEMS

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ THERMAL LIFT & SLIDE ALUMINIUM SYSTEM

Το ανασυρόµενο σύστηµα Rabel 600 super thermal είναι ιδανικό για έργα στα οποία απαιτούνται κορυφαίες επιδόσεις και αντοχή στον χρόνο, σε συνδυασµό µε την µικρότερη απαιτούµενη δύναµη λειτουργίας. Η κύλιση παραµένει οµαλή και ανάλαφρη µέχρι και 200 κιλά ανά φύλλο. Κατά τον χρόνο που το παράθυρο παραµένει κλειστό, το φύλλο καταλαµβάνει την θέση παρκαρίσµατος, απελευθερώνοντας έτσι τα ράουλα και τον µηχανισµό από το βάρος επεκτείνοντας µε αυτό τον τρόπο την ωφέλιµη ζωή του συστήµατος. Στην θέση παρκαρίσµατος, το φύλλο σφραγίζει στον οδηγό µε τα διπλάσια λάστιχα στεγάνωσης σε σύγκριση µε άλλα ανασυρόµενα

συστήµατα, πετυχαίνοντας έτσι κορυφαίες επιδόσεις σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Στην απλή του έκδοση ενσωµατώνει µία εξειδικευµένη κλειδαριά πολλαπλών σηµείων η οποία πληρεί τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας έναντι διάρρηξης. Η κλειδαριά συνοδεύεται µε µία πλήρες συλλογή από design χειρολαβές καθώς και χωνευτές λαβές. Υποστηρίζει όλες τις κοινές τυπολογίες καθώς και γωνιακές κατασκευές 90 µοιρών χωρίς σταθερό στύλο. Ενσωµατώνει ένα καινοτόµο υπόγειο σύστηµα απορροής υδάτων υψηλής απόδοσης, το οποίο έχει πιστοποιηθεί σε ανεµοπιέσεις µέχρι και 450 Pascal.

Απλά…ένα ανασυρόµενο σύστηµα 200 kg ανά φύλλο µε κορυφαίες επιδόσεις σε όλους του τοµείς στο οποίο ξεχωρίζουν τα διπλά λάστιχα στεγάνωσης και το µικρό πλάτος φύλλου και µεσαίου γάντζου

The Rabel 600 super thermal is ideal for projects where top performance is required combined with ease of handling and rolling up to 200Kg per sash. Regardless of the size and weight, it slides without any effort making it an ideal choice for many projects. While parked, it seals with twice as many gaskets compared with other Lift and Slide systems, delivering impressive performance in extreme weather conditions. As standard, it comes with a multipoint locking system that fulfils the highest standards for burglary resistance and is powered by a selection of design


RABEL600

SuperThermal

handles or recessed latches. It is available in all common typologies as well as 90 degrees corners without a fixed mullion. As a standard, it comes with a sophisticated high performance water drainage system that is hidden below the frame tested up to 450Pascal.

Simply‌the best performing Lift & Slide system, up to 200Kg per leaf, engineered to have twice as much sealing capability with a very small sash and central mullion

12 13


RABEL SYSTEMS

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ THERMAL LIFT & SLIDE ALUMINIUM SYSTEM

Το ανασυρόµενο σύστηµα Rabel 6000 Super Thermal είναι ιδανικό για έργα όπου τα ανοίγµατα ξεπερνούν τα 3 µέτρα ύψος ή τα 200 κιλά να φύλλο. Ενσωµατώνει την ίδια τεχνολογία και αρχιτεκτονική όψη µε το σύστηµα Rabel 600 Super Thermal και είναι κατάλληλο µέχρι 400 κιλά ανά φύλλο και 3.5 µέτρα στο ύψος. Για σκοπούς εξοικονόµησης χρηµάτων δύναται να χρησιµοποιηθεί ένας συνδυασµός των συστηµάτων RABEL 60, 600, 6000 Super Thermal στο ίδιο έργο σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις της κάθε εφαρµογής χωρίς συµβιβασµούς στις επιδόσεις η την αισθητική. Στην απλή του έκδοση ενσωµατώνει µία εξειδικευµένη κλειδαριά

πολλαπλών σηµείων η οποία πληρεί τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας έναντι διάρρηξης. Η κλειδαριά συνοδεύεται µε µία πλήρες συλλογή από design χειρολαβές. Υποστηρίζει όλες τις κοινές τυπολογίες καθώς και γωνιακές κατασκευές 90 µοιρών χωρίς σταθερό στύλο. Ενσωµατώνει ένα καινοτόµο υπόγειο σύστηµα απορροής υδάτων υψηλής απόδοσης, το οποίο έχει πιστοποιηθεί σε ανεµοπιέσεις µέχρι και 450Pascal. Παρόλο που έχουν επιτευχτεί πολύ υψηλές επιδόσεις, το πλάτος του φύλλου και του επάλληλου γάντζου έχει περιοριστεί στα 92 χιλιοστά.

Απλά…ένα βαρέων βαρών ανασυρόµενο σύστηµα µε την ευελιξία να συνδυαστεί µε τα συστήµατα RABEL 60 και 600 Super Τhermal εξοικονοµώντας χρήµατα και βελτιώνοντας την αισθητική.

The Rabel 6000 Super thermal has been developed to fulfil the need of a Lift and Slide system that exceeds 200 Kg of weight per sash and up to a maximum of 400Kg. It shares the same technology as Rabel 600 and has matching aesthetics. To save on cost it is possible to use a combination of RABEL 60, 600, 600 Super thermal in the same project according to the application requirements without any compromise in performance or aesthetics. As standard it comes with a multipoint locking system that fulfils the highest standards for burglary resistance and is powered by a selection of design


RABEL6000

SuperThermal

handles. It is available in all common typologies as well as 90 degrees corners without a fixed mullion. It comes with a sophisticated high performance water drainage system that is hidden below the frame, tested up to 450Pascal. All of this performance with a sash and central mullion width measuring 92 mm.

Simply... the heavy weight of high performance super thermal Lift & Slide systems with the flexibility to be combined with RABEL 60, 600 in the same project saving on cost and optimizing aesthetics.

14 15


RABEL SYSTEMS

ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΤΥΛΟ CORNER FABRICATION WITHOUT FIXED POST

Όλα τα συρόµενα στην οικογένεια των συστηµάτων RABEL 60, 600, 6000 Super Thermal έχουν την δυνατότητα κατασκευής γωνιακής πόρτας 90 µοιρών χωρίς σταθερό στύλο. Η κατασκευή έχει βελτιστοποιηθεί έτσι ώστε ο γωνιακός στύλος να µην είναι ορατός κοιτάζοντας προς την εσωτερική γωνία, έτσι ώστε να διατηρεί την ίδια αρχιτεκτονική συµµετρία µε την υπόλοιπη κατασκευή. Επίσης κατασκευαστικά υποστηρίζεται η γωνιακή κατασκευή προς τα µέσα αλλά και προς τα έξω, δίνοντας έτσι την δυνατότητα υλοποίησης συνεχόµενων πόρτων σε σχήµα “ Ζ ”.

All sliders in the RABEL 60, 600, 6000 Super thermal family have the capability to fabricate a 90 degrees corner without fixed mullion. The fabrication has been optimised so that the corner mullion is not visible when looking at the inner corner thus providing consistent aesthetics with the remaining fabrication. They also have the capability to fabricate a 90 degrees inner and also outer corner, making it thus possible to design and fabricate continuous doors in a “ Z “ formation.


RABEL60,

600, 6000

SuperThermal

16 17


RABEL SYSTEMS

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝIΟΥ SUPER THERMAL ALUMINIUM OPENING SYSTEMS


820,8200 SuperThermal

RABEL

Η οικογένεια των ανοιγόµενων συστηµάτων RABEL 820, 8200 Super Thermal έχει αναπτυχθεί για να προσφέρει πόρτες και παράθυρα µε κύριο χαρακτηριστικό τις κορυφαίες επιδόσεις χωρίς συµβιβασµούς. Όλα τα στοιχεία που αφορούν επιδόσεις έχουν βελτιστοποιηθεί διαµέσου καινοτόµου σχεδιασµού, επιτυγχάνοντας έτσι το κορυφαίο όσων αφορά θερµική απόδοση, ηχοµόνωση, αντοχή σε διάρρηξη, υδατοστεγανότητα, αεροπερατότητα και αντοχή σε υψηλή ανεµοπίεση. Όλες οι τυπολογίες είναι διαθέσιµες σε δύο αρχιτεκτονικές γραµµές αισθητικής, κλασικό και µοντέρνο. Η κύρια διαφορά µεταξύ της RABEL 820 Super Thermal και RABEL 8200 Super Thermal είναι η εκτενής χρήση µονωτικού αφρώδες υλικού που βελτιώνει περαιτέρω την θερµική απόδοση. Και τα δύο συστήµατα είναι κατάλληλα για χρήση σε κτίρια µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

This family of super thermal opening systems have been developed to offer the best in door and window performance without compromise. All aspects affecting performance have been optimised to achieve the best in thermal & acoustic insulation, burglary resistance, wind load capability, water tightness and air tightness at very high wind pressures. All common typologies have been accommodated and they are available in softline and flat design. The primary difference between RABEL 820 and RABEL 8200 is the extensive use of insulating foam material thus enhancing further the thermal performance.

18 19


RABEL SYSTEMS

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝIΟΥ SUPER THERMAL ALUMINIUM OPENING SYSTEMS


Τεχνικά χαρακτηριστικά - Technical characteristics Ύψoς κάσας / Frame Height Πλάτος Φύλλου / Sash Width Ύψoς Φύλλου / Sash height Τύπος κουφώµατος / Type Μέγιστο βάρος ανα φύλλο / Max. Weight per sash Μέγιστο πλάτος / Max. Sash Width Μέγιστο ύψoς / Max. Sash height Δυνατότητες υάλωσης / Glazing width Πλάτος θερµοδιακοπής / Thermal break width

Επιδόσεις - Performances Θερµοπερατότητα σκελετού / Frame Thermal transmittance EN ISO 10077-2 (Uf) Θερµοπερατότητα κατασκευής / Fabrication thermal transmittance EN ISO 10077-2 (Uw) Μέγιστη ηχοµώνοση υαλοπίνακα / Max. glass sound insulation (Rw (C;Ctr) EN ISO 140-3 - dB Αεροδιαπερατότητα / Air permeability - EN 12207 Υδατοστεγανότητα / Water tightness - EN 12208 Αντοχή σε ανεµοπίεση / Resistance to wind load - EN 12210

RABEL820

RABEL8200

59 mm 82 mm 69 - 96,5 mm Ανοιγόµενο / Hinged 150 Kg 1.6 m 2.4 m Max. 62 mm 34 / 38 mm

59 mm 82 mm 69 - 96,5 mm Ανοιγόµενο / Hinged 150 Kg 1.6 m 2.4 m Max. 62 mm 34 / 38 mm

1.7 - 2.0 W/(m2K) 0.8 - 1.5 W/(m2K) 51 dB Class 4 Class E1200 Class C4

1.2 - 1.7 W/(m2K) 0.7 - 1.2 W/(m2K) 51 dB Class 4 Class E1200 Class C4

SuperThermal

SuperThermal Plus

20 21


RABEL SYSTEMS

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝIΟΥ SUPER THERMAL ALUMINIUM OPENING SYSTEMS

Το ανοιγόµενο σύστηµα RABEL 820 Super thermal έχει αναπτυχθεί για να προσφέρει πόρτες και παράθυρα µε κύριο χαρακτηριστικό τις κορυφαίες επιδόσεις χωρίς συµβιβασµούς. Κύριο χαρακτηριστικό του φύλλου είναι οι τριπλοί σύνδεσµοι των προφίλ που επιτρέπουν την χρήση τριπλού υαλοπίνακα µέχρι και 150 κιλά ανά φύλλο. Το σύστηµα υποστηρίζει µία πληθώρα κοινών και εξειδικευµένων τυπολογιών όπως απλό ανοιγόµενο, ανοιγοανακλινόµενο, ανακλινόµενο, προβαλλόµενο κ.λ.π. Όλες οι τυπολογίες είναι διαθέσιµες σε δύο αρχιτεκτονικές γραµµές

αισθητικής, κλασικό και µοντέρνο. Έχοντας µία θερµική επίδοση σκελετού Uf µικρότερη από το 1.7 W/(m2K) και µία θερµική επίδοση κατασκευής Uw µικρότερης του 0.8 W/(m2K), το καθιστά κατάλληλο για χρήση σε κτίρια µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Διατίθεται µε αντιδιαρρηκτικό µηχανισµό περιµετρικού κλειδώµατος και επιλογή ηχοµονωτικού υαλοπίνακα ασφαλείας µέχρι και 51 dB.

Απλά... ένα super θερµοµονωτικό ανοιγόµενο σύστηµα για µεγάλα ανοίγµατα.

The RABEL 820 Super thermal has been engineered without compromise to offer the best in opening doors and windows. Its sash is characterised by triple joining means to withstand the loads of triple glazing units having a weight up to 150Kg per sash. It is available in simple opening typologies, tilt only, tilt and turn and many other not so common. It is available in two aesthetic lines, namely sofline and flat design to accommodate classical and modern architecture. Having a frame thermal performance Uf of less than


RABEL820

SuperThermal

1.7 W/(m2K) and a fabrication thermal performance Uw of less than 0.8 W/(m2K) makes it is suitable for use in passive houses to reach zero energy consumption. It comes with a burglary resistant multipoint perimeter locking system and a choice of safety and acoustic glass types reaching up to 51 dB of sound insulation.

Simply... a super thermal opening system for large openings.

22 23


RABEL SYSTEMS

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝIΟΥ SUPER THERMAL ALUMINIUM OPENING SYSTEMS


Το ανοιγόµενο σύστηµα RABEL 8200 Super thermal ενσωµατώνει την ίδια τεχνολογία, αισθητική και χαρακτηριστικά µε το RABEL 820 Super Thermal Plus µε την διαφορά ότι προσφέρει περισσότερη θερµοµόνωση και ηχοµόνωση. Έχοντας µία θερµική απόδοση σκελετού Uf µικρότερη από το 1.2 W/(m 2 K) και µία θερµική επίδοση κατασκευής Uw µικρότερης του 0.7 W/(m2K), το καθιστά ιδανική επιλογή για χρήση σε κτίρια µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Το σύστηµα υποστηρίζει πληθώρα κοινών και εξειδικευµένων τυπολογιών όπως απλό ανοιγόµενο, ανοιγοανακλινόµενο, ανακλινόµενο, προβαλλόµενο κ.λ.π. Όλες οι τυπολογίες είναι διαθέσιµες σε δύο αρχιτεκτονικές γραµµές αισθητικής, κλασικό και µοντέρνο. Διατίθεται µε αντιδιαρρηκτικό µηχανισµό περιµετρικού κλειδώµατος και επιλογή ηχοµονωτικού υαλοπίνακα ασφαλείας µέχρι και 51 dB.

RABEL8200

SuperThermal Plus

Απλά..η ιδανική επιλογή για αντιδιαρρηκτικά κτίρια µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

The RABEL 8200 Super Thermal Plus shares the same technology, aesthetics and features as RABEL 820 with the addition of more thermal performance. It can reach a thermal performance Uf of less than 1.2 W/(m2K) and a Uw less than 0.7 W/(m2K) making it the ideal choice for passive houses. It is available in two aesthetic lines, namely sofline and flat design to accommodate classical and modern architecture. It comes with a burglary resistant multipoint perimeter locking system and a choice of safety and acoustic glasses types reaching up to 51 dB of sound insulation.

Simply... the ideal choice for a burglary resistant zero energy passive house.

24 25


RABEL SYSTEMS


26 27


RABEL RABEL SYSTEMS

KENTΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICES

16, Propondidos Str. Strovolos Industrial Estate 2033 Nicosia Tel +357 22442535 Fax +357 22442542 nicosia@rabel.com.cy

EKΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ / SHOWROOMS NICOSIA

16, Propondidos Str. Strovolos Industrial Estate 2033 Nicosia Tel +357 22442535 Fax +357 22442542 nicosia@rabel.com.cy LIMASSOL

35A, Aharnon str. 3841 Ypsonas Industrial Area Tel: +357 25713373 Fax: +357 25580638 limassol@rabel.com.cy PAPHOS

13, Andrea Araouzou str. 8280 Mesogis Industrial Area Tel: +357 26930505 Fax: +357 26222620 paphos@rabel.com.cy

www.rabel.com.cy

KARAMANLIDIS www.idearch.de

RABEL SYSTEMS  

RABEL SYSTEMS offers a comprehensive range of solutions and services revolving around high performance doors, windows, curtain walls, shadin...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you