Page 1

LDP Pack (Samples)

Transforming Education  Through  the  Internet   www.frogasia.com                    |                  Facebook:  FrogAsia                  |                  Twitter:  @FrogAsia  


Borang Maklum Balas Kursus FROG VLE

1. Adakah kursus ini menepati jangkaan anda? a) Ya b) Lebih Kurang c) Tidak Mengapa? Sila nyatakan sebab _________________________________________

2. Kandungan kursus adalah teratur dan mudah difahami. a) b) c) d)

Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju

Lain (sila nyatakan) ____________________________________________________

3. Secara keseluruhannya, apakah pendapat anda tentang kualiti penyampaian jurulatih? a) b) c) d)

Sangat memuaskan Memuaskan Agak memuaskan Tidak memuaskan

Mengapa? Sila nyatakan sebab________________________________________________

4. Bagaimanakah tahap pengetahuan jurulatih? a) b) c) d)

Sangat Berpengetahuan Berpengetahuan Kurang Berpengetahuan Tidak Berpengetahuan

Mengapa? Sila nyatakan sebab_________________________________________________

Transforming Education  Through  the  Internet   www.frogasia.com                    |                  Facebook:  FrogAsia                  |                  Twitter:  @FrogAsia  


5. Jurulatih memberikan bantuan dan dorongan kepada peserta-peserta untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi. a) b) c) d)

Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju

Mengapa? Sila nyatakan sebab__________________________________________________

6. Dapatkah anda mempraktikkan kemahiran yang telah anda pelajari dalam tugas harian anda sebagai seorang guru? a) Ya b) Lebih Kurang c) Tidak Mengapa? Sila nyatakan sebab ____________________________________________

7. Bagaimanakah tahap interaksi jurulatih dengan peserta-peserta? a) b) c) d)

Sangat Memuaskan Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan

Lain (sila nyatakan) ___________________________________________________

8. Secara keseluruhannya, apakah pendapat anda mengenai Kursus Frog VLE ini? a) b) c) d)

Sangat Memuaskan Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan

Mengapa? Sila nyatakan sebab ___________________________________________

Transforming Education  Through  the  Internet   www.frogasia.com                    |                  Facebook:  FrogAsia                  |                  Twitter:  @FrogAsia  


9. Jika ada, apakah perkara yang perlu diubah mengenai kursus ini? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

10. Sila berikan komen atau cadangan lain untuk memantapkan mutu kursus ini. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Transforming Education  Through  the  Internet   www.frogasia.com                    |                  Facebook:  FrogAsia                  |                  Twitter:  @FrogAsia  


Kuiz Kursus FROG VLE 1. Frog adalah Persekitaran Pembelajaran Maya atau lebih dikenali sebagai VLE. Apakah nama penuh VLE? a) Virtual Learning Environment b) Visual Learning Environment c) Vital Learning Environment

2. Panel Notifikasi (Notifications) mempamerkan maklumat dari … a) Kalendar Tempahan dan Tugasan b) Kalendar, Tugasan, Forum dan Wall

3. Application Tray memaparkan… a) Aplikasi baru. b) Icon aplikasi yang ditutup. c) Ikon aplikasi yang sedang aktif.

4. Apakah fungsi Community Site? a) Untuk mendapatkan maklumat dan bahan-bahan terkini Frog VLE dan juga merupakan platform interaksi untuk guru-guru di seluruh Malaysia b) Untuk berkongsi maklumat dan bahan-bahan terkini Frog VLE dan juga merupakan platform interaksi untuk semua pengguna Frog VLE di sekolah c) Untuk berkongsi maklumat dan bahan-bahan terkini Frog VLE dan juga merupakan platform interaksi untuk semua pelajar-pelajar di sekolah

5. Apakah 3 tab utama di dalam Community Site? a) Explore, Blog, Tips b) Inspire, Enable, Learn c) Get Started, Connect, Ideas

Transforming Education  Through  the  Internet   www.frogasia.com                    |                  Facebook:  FrogAsia                  |                  Twitter:  @FrogAsia  


6. Apakah perbezaan antara Laman Bidang/ Matapelajaran (Departmental Sites) dan Laman (Sites) di dalam Frog VLE? a) Kedua-duanya adalah sama b) Laman Bidang/ Matapelajaran dikhususkan untuk Laman Rasmi Matapelajaran manakala Laman boleh dihasilkan sebagai sumber P&P dan Laman Ko-korrikulum sekolah c) Laman Bidang/ Matapelajaran hanya boleh dilihat oleh pengguna-pengguna di dalam Frog VLE manakala Laman boleh dilihat oleh semua pengguna yang melayari internet

7. Apakah saiz maksimum fail yang boleh dimuat naik ke dalam Frog VLE? a) 15 Megabyte b) 25 Megabyte c) 10 Megabyte

8. Di manakah Laman Kokurikulum dihasilkan? a) Personal Dashboard b) Departmental Sites c) Sites

9. Seorang pelajar boleh mengedit Site sekiranya … a) Pelajar diberi peringkat akses ‘can edit and manage’ oleh guru. b) Pelajar diberi peringkat akses ‘can contribute’ oleh guru. c) Pelajar diberi peringkat akses ‘can view’ oleh admin.

10. Bahan latihan Frog seperti Panduan Pengguna dan video boleh dimuat turun dari … a) The Pond b) Frogstore c) Community Site

Transforming  Education  Through  the  Internet   www.frogasia.com                    |                  Facebook:  FrogAsia                  |                  Twitter:  @FrogAsia  


BORANG KEHADIRAN LATIHAN FROG VLE (LDP) Tempat Tarikh

Bil.

: ________________________________ : ________________________________

Nama

No. Kad Pengenalan

Yes ID

No. Telefon

Transforming Education  Through  the  Internet   www.frogasia.com                    |                  Facebook:  FrogAsia                  |                  Twitter:  @FrogAsia  

Tandatangan

ladap  

maklumat ladap vle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you