Page 1

SOOVITAME 1

Palju häid raamatuid! 08.2011

Augusti klubiraamat: Rein Veidemanni „101 Eesti kirjandusteost” Telli klubiraamat ja võida

E-LUGER!


t s a j r a s t a m a a Uus r „101 Eesti ...“

KLUBIRAAMAT SOOVITAME

08.2011 08.2009

2

EESTI 101 EESTI KIRJANDUSTEOST

KIRJANDUSTEOST

Rein Veidemann

Rein Veidemann on valinud rikkast eesti kirjandusest välja 101 teksti, mis tema hinnangu kohaselt moodustavad selle telje, mille ümber on kujunenud eesti kirjjanduse identiteet. Võimalik, et kirjanduse hindamisel on lugeja pilk ja lugeja maitse KLUBIH

IND

€ 13.30 € 15.90 TAVA H I N D

Kirjastus Varrak 224 lk, kõva köide 160 × 210 mm KOOD 22802

O kar Luts Os „„KEVADE”

Rein Veidemann

Kõigi vahel, kes ostavad või tellivad augusti klubiraamatu „101 Eesti kirjandusteost”, loosime septembri lõpus välja

www.serk.ee

E-LUGERI! eReeder C1 on värvilise ekraaniga e-luger, mis võimaldab pikkadel reisidel ning vabadel hetkedel meeldivalt ja kasulikult aega sisustada. eReeder C1 on kerge ja mugav kaasas kanda, mahutab tuhandeid e-raamatuid, mitu täispikka filmi ja sadu muusikapalasid ning lisades SD mälukaardi, saab mahutavust veelgi suurendada.

27

(1912–1913)

Kreutzwaldi „Kalev K ipoja”, Bornhöhe „Tasuja” ning Koidula ja Liivi luule kõrvale sai eesti lug ev ühiskond ja ühtlasi kogu kultuu r 1913. aastal teksti, mis on toiminud Oskar Luts (1913. a). erinevate põlvkonda de sidustajana jub a pea sajandi. Oskar Lutsu (1887–1 953) „Kevade” on oik umeenilisust on ehk tervikuteadvust juba ajaliselt ette ant võimendav tekst. Lap ud. Arno lugu, mida sed loevad hak jutustam seda kui esivanemate atakse, ei alga alguse kooliseikluste entsük st, vaid poole pealt. lopeediat, lugeja Nõnda o täiskasvanud kui mä osaline selles, mis on lestuste mälestus alanud enne teda, tem t. Selle teose mütologiseerivat mõ a is ja ta elu on järjekordne sõnarid ju väljendab kas või a lõputus eluraama see, kuidas Arn Lutsu „Kevade” kuj tus os näeb lugeja ala undab tegelikkust teadvus hoopis üh ennast: reaalne t suuremat koht Palamuse ale minekut, otsekui juh vik elab Paunveren ata ks jum al inimlapse eluvõitlu a (iga-aastane Paunvere laat), kir se keskele: mine ja ots ik ja kool, saun ja i oma kohta. Juba esim surnuaed, väike esel leheküljel paisjärv on lahutama ava ldu b ka Lutsu proosat läbiv tult seotud tegelaste me lanhoolne jutustamis ga. Reaalne ja (mä romaanis kujutatud viis lestuslik hõllandus, maailm segunevad. konfliktide mahendat Lutsu biograaf us, pastelAivar Kull peab „Kevad sed kirj eld used). „Kevade” üks et” eesti rahvamüto liigutavamaid kogem loogia üheks on kandvamaks nurga usi omaenda mööduvus kiviks. Bornhöhe „Ta e ja lõplikkuse äratun suja” kõrval „Ke dmine. on Lutsu „Kevade” vad e” „pildikesed koolipõ eesti kirjandusloos lve st” – nii kutsus Luts teine kirjaniku debüütteos, mis on ise oma romaani – on kui elanud üle aegade. ajahetki tähistavate inimkujude „Kevade” müütiloo ilm um ine mõne keskaegse tor v maailm juhatatak nikella aknaorva ja se sisse juba kad avalausega: „Kui Arn taas umine kella sügavu o isaga koolimajja jõu sse. dis, olid tunnid juba alanud”. Hõ „Ke vad e” tegelased esind lbus on aduda siin avad arhetüüpseid sarnasust kõigi muistsete lugude alg iseloomujooni (ekstraustega: „Ükskord enn ja introvertsust, flegm em uis te elasid”, koleerilis aatilisust, „Tahan teile vanade ust), mis omakorda päevade päranduse on seotud toonases st ühe kena jutu vesta” (F. R. Kreutzwa eesti külaühiskonnas ela ldi „Kullaketrajate” alg nud inimeste põhitü us) . „Ke üpidega (etvade” tevõtlik alguses võtab jutusta tal uperemees, sulane ja lugeja otsekui käe , mõisateenija, rät kõrvale ja avab mälestusteriigi värava sep, väikepoodnik, köster, d. Erilise ajaseisundi koolmeister jts). Tee kõr val le, Toots, Arno, seo b see Lible, Tõn alguslause lugeja ka isso n, Lesta, Tiugu, õpetaja erilise keskkonnaga: kool ja tunnidki Laur, Imelik, köster, Kiir – kõik nad on „Ke vade” lavastaja Vol demar Panso 62


22. august

SOOVITAME

Riina Hein (Raja Tee

le) ja Arno Liiver (Arn

o Tali) Arvo Kruuse

mendi filmis „Kevad

3 3

08.2011 08.2009

määravam kui mõnes muus valdkonnas ning seda valikut saab võtta ka kui ühe lugeja koostatud väärtteoste nimekirja. Rein Veidemann pole aga muidugi niisama lihtsalt lugeja, vaid eesti kirjanduse õppejõud ning kahtlemata lisab see tema valikule kaalu, sest ta on hinnanud valitud teoseid nii oma aja konteksti kui ka nende ajas kestvust silmas pidades. Samal ajal kutsub igasugune valik lugejaid endaga vaidlema ning küllap juhtub nõnda ka käesoleva raamatu puhul. Igal juhul ärgitab see kaasa mõtlema ning võib-olla ka mõnda teost taas riiulilt võtma ja üle lugema.

„Eesti kirjandus ja kirjanduslugu moodustavad eesti kultuuri tuuma, sest eesti kultuur on eeskätt keelekeskne kultuur,” ütleb meie augusti klubiraamatu autor Rein Veidemann. Paremini ei saaks teema olulisust kokku võttagi. Nagu kõigi sarja „101 Eesti…” raamatute puhul, on siingi tegu autori subjektiivse valikuga ja see teebki asja huvitavaks. Samas on valikus siiski enamjaolt need teosed, mis ilmselt igal raamatusõbralikul eestlasel kohe sooja äratundmise tekitavad ja erilist tähendust omavad. Näpuotsaga lisandub ka neid raamatuid, mis on paljudel veel lugemata ja mille suhtes kohe suur uudishimu tekib – kui teost juba sellises autoriteetses valikus mainitakse, siis peaks ometi välja uurima, miks! Ja nii ongi raamatul „101 Eesti kirjandusteost” mitu funktsiooni: saame lugeda huvitavat kirjandusloolist käsitlust vanade lemmikute kohta ning inspiratsiooni veel lugemata hea eesti kirjandusega tutvumiseks. Tundub, et seekordsest klubiraamatust sobivamat meie raamatuklubi liikmete jaoks oleks küll üsna raske välja mõelda! Lisaks leidub augusti ajakirjas veel õige palju trükisooje ja põnevaid raamatuid ning ka tavalisest rohkem mitmesuguseid sooduspakkumisi.

e” (Tallinnfilm 1969).

sõnul rahva ürgse hinge, „tema põhihe li” variandid. Ka Romaani karakterit astunde kõrval, mi e eredus, võimalus da väikese lapse sur nende kaudu ära m temas astuda dialoogi rah tab, tunneb ta vas va enesetunnetuse tupandamatut vajadu ga on tei st midagi nu d head ja suurt „Kevade” dramatis ära eeringust eesti tea teha. tris ühe enim lavastatud teose. 196 „Tahaks kuhugi min 9. aastal Arvo Kruuse na, olla lõpuni hea kel me n di legi vastu, lav astatud film (Kaljo Kiis alati olla tema juu a ja Voldemar Panso res ja kõik ära anda, nii stsenaarium, mid et endale Veljo Tormise muusi agi ei jääks.” ka) „Kevade” on val itud läbi aegade parimaks eesti mängu See on sur ma , lõplikkuse eetiline filmiks. imperatiiv elavatele: „Kevade” müütilisu saata korda head, kun se uurimisel on mi i pole hilja, sest just nd armastusega ud aga veelgi sügavamale. Jaa võidetakse kaduvik. n Undusk on leidnud teoses suure hulga piibli ümber „Ke vade” loo suurus ja ütlemisi ja järelpeege rahvusmütoloogiline ldusi, mis on sei sõnum andnud põhjust käs sneb ka eesti ühisk itada „Kevadet” kui onn a kui rahvakodu vää sak raalteksti. mises rtu Tegemist on seguga sta. „Kevades” jõutak vana- ja uustestam se kaks korda koju. entlikust elu- ja Esimest maailmanägemuse korda siis, kui tullak st. Tootsis võib leid se kooli, kogetakse a paljugi Iisraeli sealset kooselu rahva esimese kun ja reegleid, mida see inga Sauli taltsutam kooselu eeldab. Tei atu st, st korda jõukös ter Lenderis aga Jehoov takse koju pärast koo a karistavat kätt. Arn li lõppemist (kevad o seevastu on süm el! – kevad ise pärit uue testamend bol iseerib siin kodu). See i tegelaste ringist, kodu seostub talukoh kelle osaks on van esindada jeesuslikk a, emate ja perega. See u kannataja liini. Õp on kahe kodu ühtsu eta ja Laur on ka ühi s, milles ülima õigluse kuulut sko nd tõuseb tähistama aja ja lepitaja, Arno peret. tema jünger, kelle jüngriks omako Kuid lisaks neile või rda on Tõnisson jne mendab „Kevade” ka . transtsen„Kevade” eksistents dentaalset üksolekut iaalse sõnumi näiten loodusega, paradiisli a tahaksin Teele kku algkodu. osutada 20. peatüki küsib Arnolt romaan algusele, milles võime i lõpus, mis tal seal ndub memento mis kodus on, mori motiiv. Arno on teda nii väga sinna sattunud matuse tun kisub. Ja Arno vastab nistajaks. Heina . „Lilled … maa … Päikesepaiste ...”

63

Kaunist raamatusuve jätku!

sti Suure Ee klubi Raamatu toimetaja

www.serk.ee

ma on se s. t e l

Viimane äraütlemise päev


KLUBIRAAMAT SOOVITAME 4 4 08.2011 08.2009

Kas teoste valik sellesse raamatusse oli pelgalt meeldetuletamise vaev või leidsite nimekirja koostades enda jaoks ka mõne „uue“, n-ö unustatud kirjandusteose, mille headus ja väärtus teid üllatas? Tõsi on, et Tartu ülikoolis kirjandusloo kursuste lugemise käigus olin enamuse teostega juba varem kokku puutunud. 1960-ndate põlvkonna autorite loomingut olen ka agaralt ise arvustanud. „Unustatud” kirjandusteoste alla võiksime paigutada suurema osa kooli kohustuslikust lugemisvarast. Peame teadma, et „kohustuslikkus” võib tuleneda sellest, et üks või teine teos on kõnetanud omal ajal lugejat, st ta ongi olnud „hea ja väärtuslik“. Kui mõistame seda, mida on enne meid väärtustatud, siis on meie mõõdupuu peale kasvava kirjanduse suhtes märksa pikem. Ma loodan, et nii mõnedki „kohustuslikkuses” ärakulunud teosed, mida oma raamatus käsitlen, paistavad üllatavalt uuena.

Küsimustele vastab Rein Veidemann:

www.serk.ee

Kas 101 kirjandusteose väljavalimine oli keeruline töö? Kui Teile oleks vaba voli antud, siis kui pikaks/lühikeseks oleks Teie lõplik nimekiri neist „kõige-kõigematest“ kujunenud? Keeruliseks tegi valiku see kummaline vastutustunne, mida ühtäkki tundsin kirjandusajaloo, autorite, nende teoste kunagiste lugejate ja uue võimaliku lugejapõlvkonna ees. Kui Varrak mulle selle austava pakkumise tegi, siis teadsin, et nüüd avaneb mul võimalus teha vähemalt osaliselt teoks kirjandusajaloo kirjutamine, mis lähtub t e k s t i s t endast. Sellist kirjandusajalugu Eestis veel kirjutatud pole. Ikka on skeem olnud niisugune, et kõigepealt ajastu üldpilt, siis autori elu- ja loomingulugu, mille sees käsitletakse teoseid ning nende vastuvõttu. Minu nimekiri võib-olla ei hõlmagi „kõige-kõigemat“ – selleks kulunuks teist samapalju teoseid –, aga see tahab olla valitud autorite suhtes fokuseeriv. Iga esitletav teos otsekui kerib enda ümber nii autori elu- ja loominguloo ning teose tõlgenduse. Igaüks 101-st on nagu kirjanduslik vurr, mis püsib püsti, kuni paiskab endast välja tähendusi ja samas imeb neid endasse ehk teisiti öeldes: iga teos on otsekui tasakaalupunkt kesktõmbe- ja tõukejõu vahel.

Kas on mõni eesti kirjaniku tekst (luule, novell, romaan), mille juurde te ikka ja alati tagasi pöördute? Tekst, kust ka mitmendal lugemisel midagi uut leiate või mis teeb lihtsalt meele rõõmsamaks. On küll. Luules võib leida selliseid tekste Liivilt, Ennolt, Suitsult, Alverilt, Alliksaarelt, Kaalepilt, Luigelt jpt. Mind huvitavad nende luuletajate tekstid, mis on inspireeritud teiste luuletajate teostest. Raamatus on Bernard Kangro „Siis tuli õhtu“, mis on dialoog Gustav Suitsu luuletusega „Nii tuli õhtu“. Paul-Eerik Rummol on tsükkel „Ikka Liivist mõeldes“. Ma ei tunne mingit küllastust Hando Runneli „Ilusast maast“. Proosas loen ikka ja jälle katarsisena mõjuvaid kohti Tammsaarelt, Lutsult, Traadilt, Ristikivilt, Krossilt. Muide, Ristikivi „Inimese teekond” mõjub allikana, kust korraga võib ammutada nii rõõmu, ülevust kui ka mõtlikku nukrust. Mis on teie viimased suuremad lugemiselamused uuemast eesti kirjandusest ning ehk

Andrus Kivirähk „REHEPAPP”

99

(2000)

Andrus Kivirähk (sü nd 1970) on 2 kümnendi menukaim eesti kirjanik kivid rahvakirjaniku mainele laob ta ajalehesabades, see järel raamatuna i sepa „Ivan Orava mä lestustega”, m ilmuvad täiendatud trükid. Kivirähk mütoloogiline tegela skuju elab oma Päevaleht veerukirju tustes isegi pär aastal Tallinnas püs titatud Vabadussõj seotakse Ivan Oravag a – see on tema tema haud. 2000. aastal ilmuva st „Rehepapis eesti kirjanduse tuu mtekst. Üha uued tõstavad selle koguti raaži kümnetesse Aasta pärast esmailm umist jõuab teos te dramatiseeringuna Eesti Draamateatris. tõlgitud soome, ung ari, läti, norra ja ve Romaani – tõsi, žan rimääratlusega o on pakutud kavalkaad romaani (Maie Kal võetav ka rahvusmü toloogilise actionina toetub kahele Kiviräh ki kirjanikuomadus kehastuse ka tema ülejäänud proosaloo deks on pajatamine ja pühaduse või end p elunähtuse naljaks pööramine, karnev ali Arvatavalt 19. sajand i eestlaste külae kümnel novembri päeval – iga päev on ü – jutustavat „Rehep appi” on võimalik käs 206


KLUBIRAAMAT SOOVITAME 5 5 Kristiina Ehinit, kelle viimase aja loomingust tasub lugeda nii „Emapuhkust” kui ka „Viimast Monogaamlast.“

08.2011 08.2009

annate ka paar soovitust avastamiseks või taasavastamiseks meie klubiliikmetele? Viimaseks suuremaks elamuseks on Viivi Luige „Varjuteater“. Kuna olen n-ö professionaalne lugeja (st minu lugemiskohustus tuleb sageli väljastpoolt, kriitiku ja kirjandusõpetajana), siis ei ole ma alati vaba nautima loetut. Luige puhul aga tundsin taas seda müstilist lugemisvabadust: lennata kaasa autoriga, vaimustuda tema väljendussuutlikkusest, sõna ilust ja jõust. Nii et soovitan kõigepealt Luige „Varjuteatrit“. Varrakus ilmunud Tõnu Õnnepalu „Kevad ja suvi ja” on samuti üks neist viimase aja teostest, mille lugemist nautisin. Noorema põlve autoritest on mõjunud mulle ilmutuslikuna Lauri Sommeri „Kolm yksiklast“. Ja kindlasti ootab suur kirjanikutee ees

On teil ka endal mõne pikema kirjatöö või romaani kirjutamine käsil? Kui nüüd olen saanud „101-st” vabaks – iga mu raamatu ilmumise järel võtab sellest eemaldumine mõnda aega –, siis tahan pühenduda juba aastaid teoksil oleva romaani „Ülikool” lõpuni kirjutamisele. Nii nagu ma „Lastekodu” kirjutades läksin täispangale, teen seda „Ülikooli” puhulgi. Kirjutamine tähendab mulle jäägitut (enese) jagamist.

21. sajandi esimese k. Esimesed müüria 1995. aastal, algul lmunud eestiaegse illest 2001 ja 2008 ki loodud rahvusa elu ajalehe Eesti rast surma. 2009. ja risti ausammas hauarist, seal on Andrus Kivirähk (20

08. a).

st” saab kaasaja d ja uued trükid vau sundi illustreeritu d lühikursusena”. e tuhandetesse. pea Just nii on lkirjastanud oma ret sensiooni raamatul eatrilavale autori Kin e Melika del ja Kadri Tüür. „Re hep api” müütilises ma „Rehepapp” on teg ailmas utsevad kratid, liba hundid, tondid, kül ene keelde. mkingad, puugid, Katk, Halltõb i ja Vanapagan nihest ollakse kimpus, paj uvad Kivirähki atustes pehmejoo nelisteks karikatuu da), aga see on on rideks. Nad samasugused argise d tegelased nagu kül – populaarsus ter arahvas vikuna. Nende ees võidakse tunda kül sele, mis leiab sell l hirmu, ent est saadakse üle trik itamiste ja petmisteg mingus. Nen- kas a. Kratte utatakse igapäevas elt toidu hankimise pühaks pidava ots l. „Nad on ekui koduloomake sed , kes on olemas iga korrali iseerimine. ku inimese majapidamis es,” tõdevad Kindel elust kolmeja Tüür. Eestlastest lugejate ära tun dm iselamuse allikaks üks peatükk on nei d ümbritsevad kin niskujundid, mida sitleda „rah- mõnug Kivirähk a võimendab. Kõigep ealt see, et eestlas ed on

varastaja-rahvas. Rom aani algusepisood – Koera Kaarli siin sulase seebiõgimine iseloomustamiseks mõisa sahvris ning laenata maailmaku sellele järgnev kirj ulsa vene kõhuvalu – juhata andusfilosoofi Mih b sisse sakste ja üks hail Bahtini mõtet tem teis e tagant ja rom a „Eepose varastamise lõppem aan i” uurimusest. atu nõiaringi. Luuletajast kriitik Fran Naerutamise ja iroo çois Serpent juhib om nia kõrval on Kiviräh a arvu ki romaanil stu ses oma selge õig tähelepanu sellele, ustav paatos: eestlas et „kylaelanikke ei erista yksteisest te eksistents kui see, kes varastab ja piir ipe alne nähtus ongi vor kes mitte (sest var minud nende eluvaa astavad kõik), käi det ja vaid see, kuidas kee tumist. Ehk seesam gi seda teeb.” Huvita a rehepapi sõnadega: v on jälg „Meil pole, ida, millega makst kuidas eesti rahvaju a. On vaid seesama, ttude kangelane reh kokku näpatu. Ja siis epapp – Serpent võrdleb teda eestlas veel elu – mis kõlgub te Moosesega –, kel niigi pidevalt ämblik le vas tas uniidi otsas. jõu ks on olnud traditsiooni [---] Meie elu on sam liselt vanapagan (me uti varastatud, ja iga enutagem seda päev peame Juhan Kunderi muina iga sug u vigurite ja trikkid sjuttu „Rehepapp ja e abil uuesti näppam vanapagan” et hom või F. R. Kreutzwald a, seni hinges püsida i „Julget rehepappi .” ”), om and ab romaanis hoopis n-ö Cornelius Hasselbla ülemmetoodiku pos tt, saksakeelse „Ee itsiooni. Tema dus sti kirjanteab, kuidas täbarast loo” autor, on tabanu olukorrast välja tulla. d Kivirähki romaan Rehepapp on allh i tõelist otsekui ülekavaldam oovust: „kratsides” isvõtete käsiraama küll rahvuslikku mü t. Tõenäoliselt sam üti, on see tänu Kivirähki „Rehep as „id ent itee tiloov kunstiteos”. apile” on kinnisvälj end „rehepappi tegema” leidnud 21. sajandi alguse ees ti üldkeeles sagedast kasutamis t petmise tähistajan a. Et rehepapp kuulub ise külarahva hulka, et ta pole min gi šamaan, kuigi suhtleb üleloo mulike olenditega, seda kinnitab ta isikunimi – Sander . Võib muidugi küsida , kas peale varastam ise, ahnitsemise, petmise on ka midagi niisugust, mis iseloomustab eestlasi positiivses mõttes. Kivirähkil on selleks tegelaseks Muna Ott, me es kes otse põrgust marsib kiriku teenistusse ning kel le meelest kõik jum alad on head. „Kalevipoeg ja Jeesus ja Vanakurat. Tark me es või nõid pügab neid kõiki.” Nõnda esindab Mu na Ott eestlaste väidetavat pragm atismi, ülimat koh anemisvõimet ükskõik mis võimu ga. Teiselt poolt vaa dates pole aga selleski midagi rõõmu stavat, sest seda, mis eestlastele paistab nende ellu jäämise nurgakivin a, tõlgendavad teised põhimõttelag edusena. Kivirähki „Rehepapi ” kirjanduslikuks sug ulaseks on Enn Vetemaa travest ia „Kalevipoja mälest used” (1971) ja Kivirähkiga samas võtmes kirjutatud „Krati nimi oli Peetrus” (1991). See on hierarhiatest küllast atud „eepilise mineviku” ülekandm ine rahvalikku naeruk ultuuri, kui

207

www.serk.ee

k


Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida. Iga valikraamat annab boonuspunkti ja vabastab postikulust.

VALIKRAAMAT SOOVITAME 6 6

LOOMULT LOOM

08.2011 08.2009

Aleksei Turovski •

• •

Kas te teate, et kui emalõvi soovib isalõviga lähemalt tuttavaks saada, on tema käitumisviis väga sarnane inimese käitumisega? Kas te teate, et mõnigi kord on keha puhtus loomale tähtsam kui külluslik toit? Kas te teate, et kaevurrott kasvatab endale ise köögivilja?

Tuntud zooloogi Aleksei Turovski raamat kirjeldab loomade käitumist söömise, soojätkamise, järeltulijate kasvatamise, rännete ja veel mõnest muustki vaatekohast. Ainevald on huvitav, tihti üllatav ja kummutab mõnegi senise arusaama. Lisaväärtuseks on autori humoorikalt soe suhtumine kogu elusloodusse, sealhulgas inimesse. Raamat on koostatud algselt Kuku raadios peetud vestluste põhjal ja sisaldab autori enda võluvaid joonistusi.

KLUBIH

Uus trükk 2004. aastal ilmunud populaarsest raamatust. IND

€ 10.90 € 12.59

www.serk.ee

TAVA H I N D

Kirjastus Varrak 208 lk, kõva köide 145 × 200 mm KOOD 23359

Tervist, head sõbrad! Tervist teile ja teie loomadest sõbrakestele. Ma loodan, et keegi ei pane pahaks, kui ma pöördun teie poole just sedaviisi – teie ja teie loomadest sõbrad. Sest ma ei ole kohanud inimest, kelle hinges poleks sõprustunnet või vähemalt soojust kas või mingisuguse looma vastu. Ma arvan, et parimaks näiteks on siin hobune. Hobuse ja inimese vaheliste suhete kohta võin oma praktikast kindlalt öelda – ma ei tea kedagi, kes ei salliks hobuseid. Kuid õigupoolest peaks sallivalt suhtuma kõikidesse loomaliikidesse, ka ohtlikesse loomadesse, ka niinimetatud kahjuritesse. Inimesel pole sünnis loomadesse halvasti suhtuda. Loom ei saa iseenesest milleski süüdi olla. Kahjur – see on poliitiline, majanduslik, põllumajanduslik, meditsiiniline mõiste, kuid ei bioloogias ega zooloogias ei tähenda see midagi. Kõigil loomaliikidel on meie planeedil oma „aadress" ehk leviala ja oma „elukutse" ehk ökoloogiline nišš. Olgu nad siis kes tahes, olgu nad ka parasiidid või kiskjad, ilma nendeta oleks elu meie planeedil üsnagi kaheldav. See on Regnum animalia, loomade kuningriik, kuhu kuuluvad kingloom ja papagoi, sipelgas ja kaheksajalg, imetajad ja maod. Ning me ei pääse mööda ka inimesest. Aleksei Turovski


KLUBI SOOVITAB SOOVITAME Prantslannad ei lähe paksuks. Kokaraamat

7 7

IND

€ 14.90 € 16.49

www.serk.ee

KLUBIH

TAVA H I N D

Kirjastus Varrak Tõlkinud Lii Tõnismann 330 lk, kõva köide 130 × 200 mm KOOD 23175

Mireille Guiliano ülemaailmselt tähelepanu äratanud tujutõstev mittedieediraamat „Prantslannad ei lähe paksuks” oli omal ajal väga populaarne ka meie klubiraamatuna, andes head nõu, kuidas toidust rõõmu tunda ja samas saledaks jääda. Käesolevas kokaraamatus pakub autor miljonitele austajatele retsepte, mis moodustavad tema elufilosoofia alusmüüri – lihtsalt valmivaid toite, mis panustavad värsketele hooajakaupadele, panevad suu vett jooksma ja pakuvad tõelist naudingut. Mireille’ retseptides tulevad esile puhtad maitsed, tasakaalustatud koostisained ja lihtne valmistusviis. Mõnuga söömine on samavõrd tähtis nagu tervislik toitumine – sestap ei jäta Mireille unarusse ka desserti ega šokolaadi (iga prantslanna toidusedeli esmatähtsaid komponente) ning annab nõu, kuidas külalisi vastu võtta, menüüd koostada ja veini valida. Ja taas kord on tal varuks talje kahandamise nippe (sealhulgas salajane perekondlik retsept, armastatud tante Berthe’i hõrgutav hommikusöök, mis paneb kilod pingutuseta sulama). „Prantslannad ei lähe paksuks. Kokaraamat” on täis lugusid Mireille’ lapsepõlvest Prantsusmaal ning elust Pariisis, Provence’is ja New Yorgis, mitmetest reisidest ning nii töistest kui ka kodustest õhtusöökidest, see on sarmikas ja praktiline raamat, mis annab nõu, kuidas mõnusalt elada ja fantastiliselt hästi süüa ning kogeda võimalikult palju rõõmu ja võimalikult vähe stressi.

08.2011 08.2009

Mireille Guiliano


KLUBI SOOVITAB SOOVITAME 8 8 08.2011 08.2009

Apteeker Melchior ja timuka tütar Kriminaalromaan vanast Tallinnast Indrek Hargla

KLUBIH

IND

€ 13.50 € 14.55 TAVA H I N D

Kirjastus Varrak 432 lk, pehme köide 130 × 200 mm KOOD 22086

Tallinn anno Domini 1422. Apteeker Melchiori kriminaalromaanide sarja järjekordse romaani sündmustiku keskmes on kaks keskaegset tallinlannat – nooruke timuka tütar Wibeke Bose ja kaupmeheproua Else Werdynchusen. Nad mõlemad on linnarahva seas pisut tõrjutud; üks seepärast, et tema isa on timukas, teine sellepärast, et on võõramaalane ja valitseb oma majapidamist võimukamalt kui teistel Tallinna prouadel kombeks. Neid seob aga üks mõistatuslik noormees Steffen, keda Wibeke põetab ja kes hiljem satub elama emand Else majja. Steffenit on tahetud tappa ja ta on kaotanud oma mälu, ta ei mäleta oma vanemaid, nime ega põhjust, miks ta Tallinnasse on tulnud. Ja ta ei tea ka oma raevuka vaenlase nime, kes teda halastamatult jahib, tappes kõik, kes Steffeni saladuse kohta midagi teada võivad. Melchior käib aga visalt nähtamatu mõrtsuka jälgedel...

KLUBIHIND

€ 10.80

Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus Kriminaalromaan vanast Tallinnast Indrek Hargla Kirjastus Varrak 311 lk, pehme köide, 130 × 200 mm KOOD 20532

KLUBIHIND

€ 11.40 A t k M Apteeker Melchior l hi jja Rataskaevu viirastus Kriminaalromaan vanast Tallinnast Indrek Hargla Kirjastus Varrak 288 lk, pehme köide, 130 × 200 mm KOOD 21317

e Ma armastasin manipulaatorit Caroline Bréhat

www.serk.ee

See raamat toob lugejani elulähedase loo kahe inimese kohtumisest, armumisest ja kaunitest unistustest, millest vähehaaval koorub välja põrgulik reaalsus. Esimestel kohtumistel ei ütle paraku ükski mees ega naine, et ta kavatseb paarisuhte edenedes vägivaldseks muutuda. Hilisem vägivallatseja võib olla suhte algusfaasis isegi tähelepanelikum, romantilisem ja kirglikum kui keskmine mittevägivaldne partner. Ta võib lubada oma armastatule kuu ja tähed taevast alla tuua ja tihtilugu usub seda tol hetkel ka ise. Samuti ei viita inimese vägivallakalduvustele mingid välised tunnused. Vastupidi üsna levinud eksiarvamusele ei ole vägivallatsejad sugugi alati tätoveeritud, kriminaalse minevikuga, alkoholiprobleemiga asotsiaalsusele kalduvad mehed, vaid võivad olla ka ühiskonnas lugupeetud, vägagi korrektselt ja viisakalt käituvad inimesed. On ainult üks tunnus, mis seob eranditult kõiki vägivallatsejaid – nimelt vägivaldne käitumine. Reet Hiiemäe, Tartu Naiste Varjupaiga üks asutajaid ee KLUBIH

IND

€ 14.40 € 15.53 TAVA H I N D

Kirjastus Varrak Tõlkinud Mari Vihuri 220 lk, kõva köide 130 × 200 mm KOOD 23182

Prantsuse ajakirjaniku ja tõlkija Caroline Bréhat’ liigutav ja kaasahaarav lugu on pühendatud kõigile neile, kes võitlevad teadmatuses ja üksinduses küsimusega, miks nende armastatu neid solvab, ähvardab ja peksab, samal ajal kui ta suudab imelikul kombel võluda kõiki teisi. Nagu nii sageli sellisel puhul, on ka Caroline’i loos tegu kiskja ja ohvriga ehk manipulaatori ja manipuleeritavaga. See on võimusuhe, mida maskeerib armastus kõigi oma tõusude ja mõõnadega.


ILUKIRJANDUS SOOVITAME Provence’i murtud südamega

Paradiis

€ 15.30

KLUBIHIND

€ 17.20

Kirjastus Varrak Tõlkinud Riina Jesmin 309 lk, kõva köide 143 × 200 mm KOOD 23434

Tuulekülv

Kassapidaja katsumused

Katrin Kurmiste

Anna Sam

KLUBIHIND

€ 11.70

Kes meist poleks käinud supermarketis. Kas oleme aga kordagi kujutlenud, kuidas näeb poes toimuv välja kassas istuva inimese silmade läbi? Vaheda huumoriga jutustab raamatu autor (kes on ise kassapidajana töötanud) kassapidaja töö muredest ja rõõmudest, kohtumistest sõbralike ja vähem sõbralike klientidega ning (hale)naljakatest episoodidest, mis ühes supermarketis iga päev aset leiavad.

Kui Punaarmee on Endrik Tapperi ja tema pere korterist välja tõstnud, asub ta koos naise ja kahe tütrega elama maale isatallu. Romaan, mille sündmusteahel hakkab hargneama 14. juuni varasel hommikutunnil, räägib sellest, mis saab edasi Endrikust ja tema perest ning mis saab kõigist neist meestest ja naistest, kes küüditamise eest pakku pääsenuina metsas ellujäämise eest võitlust peavad. KLUBIHIND

€ 13.50

Kirjastus Varrak Tõlkinud Triinu Tamm 159 lk, kõva köide 130 × 200 mm KOOD 22697

Terry Pratchett

Catherine Cookson

Algaja nõid Tiffany annab järele oma jalgade kihule ja läheb Talvesepaga tantsima ning nüüd on Talvesepp temasse armunud. Tiffanyle sajab kaela kingitusi – lumehelbeid, lumikellukesi… Kui ta aga oma suhteid Talvesepaga klaaritud ei saa, võib kõiki ümbruskonna inimesi oodata igavene talv. Õnneks on Tiffanyl siiski vaprad abilised – tillud vabamehed.

Pere ainsa lapsena elas Annabella koos varakate vanematega privilegeeritud ja üksildast elu suurepärases maamajas. Ent seitsmeteistkümneselt saab ta oma mineviku kohta teada midagi nii vapustavat, et ta põgeneb oma lapsepõlvekodust ja on sunnitud alustama uut elu väljamõeldud minevikuga. „Klaasneitsi” on romantiline draama Edwardi-aegsel Inglismaal. KLUBIHIND

€ 17.90

Kirjastus Varrak 328 lk, kõva köide 130 × 200 mm KOOD 22673

Talvesepp

Klaasneitsi

Kirjastus Varrak Tõlkinud Tiina Viil 366 lk, kõva köide 145 × 203 mm KOOD 23212

Kirjastus Varrak Tõlkinud Kadi-Riin Haasma 312 lk, pehme köide 130 × 200 mm KOOD 23250

KLUBIHIND

€ 15.30

Kirjastus Varrak Tõlkinud Allan Eichenbaum 344 lk, kõva köide 135 × 216 mm KOOD 22741

www.serk.ee

KLUBIHIND

Ühe populaarseima Põhjamaade krimiautori Liza Marklundi raamatu tegevus saab alguse Stockholmi sadamast, kust leitakse kaks tapetud meest. Sündmuskohalt põgeneb kabuhirmus noor naine Aida, kes palub abi Paradiisist – fondist, mis abistab surmaohus inimesi. Mõne aja pärast mõrvatakse aga ka Aida ning peagi hakkab selguma, et abifond pole päris see, millena ta esmapilgul näib...

08.2011

Liza Marklund

Bridget Asher Heidi pole üle saanud oma abikaasa Henry kahe aasta tagusest surmast. Ta ei suuda naasta pere pagaritöökotta, ning ka nende poeg Abbott on leinast murtud. Heidi ema usub, et ta teab, mis neid aidata saaks ning saadab perekonna Provence’i. Seal on maja, mis on juba mitu põlvkonda nende suguvõsale kuulunud ning kus perekonnalegendide järgi juhtuvad imed...

9 9


LASTELE JA NOORTELE SOOVITAME 10 10

Minu keha raamat

08.2011 08.2009

Me kasvame, kõnnime, sööme ja tunneme – meie keha on tõeline ime… Sellest vahvast lükandite ja paljude luugikestega pappraamatust saab väikelaps teada palju põnevat oma keha kohta: kasvamisest; kehaosade nimetustest; sellest, miks kõht koriseb ja milliseid toite on kasulik süüa. Raamat räägib ka sellest, miks peab hoolikalt hambaid pesema, iga päev puu- ja juurvilju sööma, värskes õhus möllama ja palju magama.

KLUBIH

IND

€ 6.90 € 7.71

TAVA H I N D

Kirjastus Varrak Tõlkinud Krista Räni 16 lk, pappraamat 173 × 229 mm KOOD 22383

KOMPLEKT RAAMATUST JA DVD-st KLUBIHIND

€ 15.30

+

Kirjastus Varrak Tõlkinud Maali Käbin 350 lk, pehme köide 130 × 200 mm KOOD 22192

= KLUBIHIND

€ 7.90 KOOD 219063

Jänku-Jussi lood 3 Inetud

www.serk.ee

Scott Westerfield Raamat jutustab maailmast, kus kõik kuueteistkümneseks saavad noored opereeritakse välimuselt täiuslikuks. Peategelane Tally ootab seda hetke õhinal, sest siis algab imeline, lõbus ja muretu elu. Siis aga kohtub Tally viieteistaastase Shayga, kes kutsub ta koos endaga Varemetesse, kus elavad inimesed, kes ei taha operatsiooni läbi teha. Tally keeldub, kuid sellegipoolest viivad võimud ta ülekuulamisele asutusse, mille olemasolu ta enne ei kahtlustanudki...

Jaanus Leoste, Janika Leoste Selles rikkalikult illustreeritud raamatus on 23 juttu jänkupere sügistoimetustest. Jussil algab jälle kool koos juuksuriskäigu, herbaariumi koostamise, lugemispäeviku täitmise, spordipäeva teatevõistluse ja muude toimetustega. Pere käib ka kartuleid võtmas ja pohli korjamas. Kirjastus Lasteveeb 48 lk, kõva köide 210 × 210 mm

Jänku-Juss käib muuseumis. DVD Muuseumiaastal käis Jänku-Juss koos perega uudistamas mitmeid põnevaid muuseume üle Eesti. Jussi elamustest ja avastustest Vabaõhumuuseumis, Mänguasjamuuseumis, Iloni Imedemaal ja paljudes teistes toredates paikades on valminud 15 multikat, mis rõõmustavad lapsi nüüd uuel DVD-l. 193 × 136, kestus 110 min


AINULT AUGUSTIS KLUBILIIKMETELE SUPERHIND!

KUNST SOOVITAME Kunst

11 11

Põhjalik teejuht 2500 maailma kõige mõjukama maali ja skulptuuri juurde, alates kaljujoonistest kuni moodsa kunsti meistriteosteni. See käepärane, haarav ja väga laiaulatuslik raamat õpetab kunstiteoseid õigesti vaatama ja mõistma, juhatades lugeja läbi kunstiajaloo pöördepunktide. Kronoloogilise kataloogina üles ehitatud teos tutvustab rohkem kui 700 kunstnikku kõikidest kunstiajaloo põhietappidest, peateoste lähianalüüs aitab aga mõista kunstnike kujutelmi ja tehnikaid.

IND

€ 19,90 € 34.19 TAVA H I N D

Raamatu koostaja Andrew Graham-Dixon: Selle raamatu eesmärk on avada tavalugejale tuhandeid uksi kunsti adumise maailma ning seeläbi muuta maailma muuseumid, kunstigaleriid, kirikud ja kloostrid, templid ja mošeed huvitavamaks ja mõistetavamaks. Selle raamatu lehekülgedel leidub erinevat teavet paljude kunstnike kohta Renoir’ist Reinhardtini ning Michelangelost Damien Hirstini. Tutvustame lühidalt ja selgelt erinevaid ajalooperioode ja kunstivoole. Pakume lühikese ja mõistetava sissejuhatuse sellistesse teemadesse nagu värviõpetus, kompositsioon ja perspektiiv: algtõed, millest lähtusid erinevate ajastute kunstnikud. Kirjastus Varrak Tõlkinud Tiina Kanarbik, Ann Kitsnik, Kalle Klein, Krista Mits 612 lk, kõva köide, 250 × 300 mm KOOD 21058

www.serk.ee

KLUBIH

08.2011 08.2009

Kaljujoonistest kaasaegse kunstini


MITMESUGUST SOOVITAME 12

08.2011 08.2009

12

KLUBIHIND

€ 25.00

Pintsliga tõmmatud Eesti

Eestimaa laul 88

Enam kui 150 maastikumaali Eesti kaardil Aavo Kokk, Andres Eilart

Kõned. Fotod. Meenutused. CD

See raamat on korraga nii ülevaatlik kunstialbum kui ka põnev reisijuht Eesti loodusesse. Raamatus on 150 lugu tähelepanuväärsetest kohtadest Eestis – maastikest ja inimestest, ajaloost ja legendidest. Iga loo juures on pilt, mis iseloomustab seda, kuidas kunstnikud on vastavat paika näinud.

Elme Väljaste ja Enno Selirand Selles mälestusteraamatus meenutatakse 23 aasta tagust, 11. septembril 1988 toimunud suursündmust „Eestimaa laul“. Esmakordselt ilmuvad kirjasõnas kõik kõned, mis toona üle lauluväljaku kõlasid. Emotsioone äratavad ellu ligi 60 fotot ning raamatuga kaasas olev CD. KLUBIHIND

€ 17.55

Kirjastus Eesti Ajalehed 305 lk, kõva köide, 235 × 235 mm KOOD 478620

Kõik me tunneme

Sõda Tšetšeenias: ühe sõduri lugu

Andreas Weber

Arkadi Babtšenko

Loomad ja taimed on meiega seotud lähedasemalt, kui oskasime pikka aega ettegi kujutada. Nende kaudu kogeme oma tunnete keskseid dimensioone. Sellest tuleneb – ka poliitiliselt – plahvatuslik arusaam: vaid loodust hoides saame pikemas perspektiivis päästa ka oma inimlikkuse ja vabaduse. Sari „Roheline raamat”.

€ 26.50

See on noore Vene sõduri kogemus kahest Tšetšeenia sõjast 20. sajandi lõpul. 18-aastasest juuratudengist sai lahingutes karastunud sõdur. Arkadi Babtšenko avab oma raamatus harvanähtava siiruse ja tarretamapaneva detailirohkusega sõja koledused. KLUBIHIND

KLUBIHIND

Kirjastus Varrak Tõlkinud Krista Räni 270 lk, kõva köide, 145 × 203 mm KOOD 23168

Kirjastus UUS-XXL 256 lk, kõva köide, 242 × 174 mm KOOD 218592

€ 14.00

Jamie 30 minuti road

Kirjastus Grenader 352 lk, kõva köide, 217 × 156 mm KOOD 448586

Liiklustestid

Jamie Oliver Käesolev ülesannete kogu vastab alates 01.07.2011 jõustunud liiklusseadusele. Mõeldud kasutamiseks B kategooria sõidukite juhtide ettevalmistamisel, alg- ja täiendusõppe läbiviimisel ning juba töötava juhi liiklusalase enesekontrolli teostamiseks.

Selles raamatus õpetab Jamie, kuidas saada terve toidukord lauale kõigest 30 minutiga! Ja mitte üksainus roog, vaid suur valik mõnusaid palasid. Ometi ei tähenda kiirustamine koonerdamist kvaliteedi pealt. Tähtis on asju õigesti korraldada ja tõhusalt tegutseda. KLUBIHIND

€ 19.80

Kirjastus Pegasus Tõlkinud Tiiu Kraut 288 lk, kõva köide, 250 × 200 mm KOOD 472512

KLUBIHIND

€ 5.95

Puitterrasside rajamine

www.serk.ee

Katused, välisvooder ja viimistlus

Sellest rikkalikult fotode ja joonistega illustreeritud raamatust leiab kõik vajaliku puitterrassi rajamiseks. Jagatakse põhjalikke juhiseid ja asjalikke nõuandeid kandetarindite, põranda, treppide ja käsipuupiirete rajamiseks. Raamatus on ka 10 juhenditega jooniste komplekti.

Sammsammuliste juhtnööridega käsiraamatust leiate vastused küsimustele, kuidas paigaldada ja remontida tavalisemat tüüpi katuseid, sealhulgas ruberoidsindlitest, kivist ja plekist katuseid, kuidas remontida välisseinu ning paigaldada sajuveesüsteeme, räästakaste, katteplekke ja luuke. KLUBIHIND

€ 17.95

KLUBIHIND

Kirjastus Varrak Tõlkinud Henn Käämbre 272 lk, pehme köide, 275 × 210 mm KOOD 22321

Kirjastus Eesti Autokoolide Liit 68 lk, pehme köide, 300 × 210 mm KOOD 915507

€ 17.95

Kirjastus Varrak Tõlkinud Georgi Samuel 320 lk, pehme köide 275 × 210 mm KOOD 22253


Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!

SUVINE SOODUSPAKKUMINE!

KLUBIH

IND

€ 7.50 € 12.53 TAVA H I N D

Abielunaiste saladused

Anne Rooney

Carol Mason

Selle põneva ja vahvate joonistustega raamatu abil on arvutiga tutvumine lastele lõbus! Raamatust saab head nõu, kuidas luua andmebaase ja vormistada tekste, suhelda internetis ja saata kirju, koostada lihtsamaid esitlusi ja töödelda pilte.

Kas elu ikka on alati selline, nagu paistab? Kui hästi me tunneme oma abikaasat, parimaid sõbrannasid või kas või iseennast? Soovides neile küsimustele vastust leida, läheb Jill, pea püsti, vastu truudusetusele, otsides tõde... KLUBIH

Kirjastus Varrak Tõlkinud Piret Frey 160 lk, kõva köide, 260 × 310 mm KOOD 19949

IND

€ 7.00 € 18.45 TAVA H I N D

13 13

08.2011

Suur laste arvutiraamat

Kirjastus Varrak Tõlkinud Faina Laksberg 272 lk, kõva köide, 155 × 210 mm KOOD 21454

Õnne tütred

Muinasjutuvaramu

Tara Hyland Siit leiad 10 maailma armastatuimat muinaslugu. Armastuse otsimine „Kaunitaris ja Koletises”, võitlus kurja vastu „Hansus ja Gretes”, tasu headuse eest „Mesilaskuningannas” – need on igihaljad teemad ning puudutavad kindlasti nii nooremaid kui ka vanemad lugejaid. IND

€ 8.90 € 25.12 TAVA H I N D

KLUBIH

IND

€ 9.50 € 15.59 TAVA H I N D

Kirjastus Varrak Tõlkinud Johanna Ross 352 lk, kõva köide, 287 × 210 mm KOOD 14913

KLUBIH

IND

€ 7.00 € 18.53 TAVA H I N D

Meisterda ise

Puutööraamat

Sue Nicholson ja Deri Robins

Phil Davy

Mahukas raamat on täis vahvaid meisterdamisideid ja -võtteid alates lihtsast kartulitrükist kuni selliste keerukate tehnikateni nagu marmoreerimine ja vormimine – kõik selleks, et lapsed saaksid arendada oma kunstioskusi ja luua omatehtud väikesi meistriteoseid.

Selle põhjaliku raamatu eesmärgiks on juhatada teid läbi kõigi puutöömeistriks saamise astmete: alates tööriistade valikust ja kasutamisest kuni puitmaterjali ostmise ja ettevalmistamiseni; koduse töökoja sisseseadmisest kuni uksehingede sobitamiseni.

Kirjastus Varrak Tõlkinud Martin Väli 240 lk, kõva köide, 263 × 308 mm KOOD 18966

KLUBIH

IND

€ 9.90 € 18.79 TAVA H I N D

Lastearsti juures

IND

€ 3.90 € 6.33

TAVA H I N D

Kirjastus Varrak Tõlkinud Mari Eerme 30 lk, kõva köide, 195 × 225 mm KOOD 18478

Kirjastus Varrak Tõlkinud Virgo Siil 256 lk, kõva köide, 220 × 280 mm KOOD 16351

Šamaani ennustus Ennustuskaardid John Matthews, Wil Kinghan

Kuidas näeb välja perearstikeskus? Mis on stetoskoop? Mis toimub vaktsineerimisel? Miks käivad ka terved lapsed arsti juures? Kõikidele nendele küsimustele saavad lapsed vastuse sellest vahvast humoorikate piltide ja põnevate aknakestega raamatust. KLUBIH

Kirjastus Varrak Tõlkinud Urve Liivamägi 462 lk, kõva köide, 145 × 203 mm KOOD 20877

KLUBIH

IND

€ 9.90 € 16.11 TAVA H I N D

Raamat ja ennustuskaardid kinkekarbis. See on ennustuskaartide ladumise süsteem, mis põhineb 52 autentsel koopamaalil. Kaardid kätkevad endas arvukaid sõnumeid, igaüks neist pajatab ürgtarkusest, mis on tänapäeval sama oluline kui tuhandeid aastaid tagasi. Kirjastus Varrak Tõlkinud Marju Algvere 88 lk, kõva köide, 135 × 185 mm KOOD 20815

www.serk.ee

KLUBIH

William Melville’i tütred on vägeva moeimpeeriumi pärijad. Nad on rikkad ja ilusad, kuid selle fassaadi varjus on kõigil kolmel oma rängad saladused. Kui aga minevikusaladused nende pärandit ohustama hakkavad, tuleb neil koos selle päästmise nimel tegutsema hakata.


KAKS OSTES teise t, saad u t a m a e seenera INNAGA! Teis H E L d vai POO hinnaks u t a m a a r

SEENED SOOVITAME

5.40

AUHINNARAAMATUD Iga kord, kui oled kogunud viis boonuspunkti, võid endale valida tasuta raamatu! Auhinnaraamatuid väljastame ainult koos tellimusega!

14 KLUBIH

IND

€ 10.80 € 12.55

08.2011

TAVA H I N D

Lindude rände atlas 101 Eesti ajaloo Malcolm Ogilvie sündmust

Meie lugu

176 lk, kõva köide KOOD 16726

Mart Laar

Prillitoosi kirjad Hille Tarto

221 lk, kõva köide KOOD 20105

203 lk, kõva köide KOOD 20747

Tagasitulek

Lootusetu igatsuse atlas

Madisoni maakonna sillad.

Seened. Tunne, korja, hoidu Tea von Bonsdorff, Lasse Kosonen

Seente hulgas leidub palju söödavaid ja mitmeid maitsvaid, mõned on silmale ilusad, terake on tervislikke, näputäis haruldasi ja vaid väike hulk on mürgiseid liike. Käesolevasse raamatusse on mahutatud peaaegu 200 lühikest, sisukat, heade fotode ja nüüdisaegse infoga liigikirjeldust. Pealkirjale kohaselt on raamat kavandatud seenemetsa kaasavõtmiseks. Vihmast ja pikka sügist kõigile seenehuvilistele!

Dick Francis

Anuradha Roy

101 Eesti popmuusika albumit

Karupoeg Oskari jutud. Söögiaeg

Puudutusravi sinu lapsele

Mart Juur

Pappraamat kõige pisematele

Massaaž, refleksoloogia ja punktimassaaž

224 lk, kõva köide KOOD 20280

KOOD 15101

Mary Atkinson 144 lk, pehme köide KOOD 19499

Kariibi mõistatus

Saaremaa 1944

Agatha Christie

Eesti laskurkorpuse kannatuste rada Mart Laar

344 lk, kõva köide KOOD 20563

Kirjastus Varrak Tõlkinud Katrin Jürgens 208 lk, pehme köide, 100 × 178 mm KOOD 19451

www.serk.ee

Tuhat külateed

328 lk, pehme köide KOOD 18256

94 lk, pehme köide KOOD 20655

328 lk, kõva köide KOOD 20211

Robert James Waller 256 lk, kõva köide KOOD 21157

Suur õunaraamat Maire Suitsu 268 lk, kõva köide KOOD 19420


KLUBIREEGLID2. Klubiraamatuks valitud raamatut on ajakirja esimestel lehekülgedel põhjalikumalt tutvustatud ja selle hind on eriti soodne. Iga klubiraamatu ost annab ühe boonuspunkti ja vabastab paki postikulust.

9. Klubiraamat ja teised antud kuu pakkumises olevad raamatud on klubiliikmele soodushinnaga saadaval ka raamatuklubi teeninduspunktides Tallinnas – Rävala pst. 6, Kristiine Keskuses, Rocca al Mare kaubanduskeskuses; Tartus – Ülikooli Raamatupoes Ülikooli 11; Rakveres – Tammeri Raamatuäris Turu plats 5. 10. Juhul, kui olete andnud meile oma e-maili aadressi, saadame Teile iga kuu alguses klubi- ja valikraamatu pakkumise ning enne 22. kuupäeva meeldetuletuse äraütlemistähtaja saabumise kohta. Raamatuklubi ei väljasta oma klubiliikmete kontaktandmeid kolmandatele osapooltele turundustegevuseks. 11. Klubiliikmena tunnustatakse vähemalt 18-aastasi isikuid Eestis asuva aadressiga. Ühelt aadressilt võib klubisse kuuluda üks inimene.

äraütlemise viimane päev on

22. august

TASUB

POSTIKULU

SAAJA

Luba nr. 1066

5. Klubi ajakirjas tutvustatakse põhjalikumalt ka valikraamatut. 12. Tellimuste täitmise aeg on keskIga valikraamatu ost annab miselt 2 nädalat. samuti ühe boonuspunkti ning vabastab postikulust. Valikraamatust ei pea ära ütlema, Ostetud raamatuid saab tagastakui Te seda ei soovi. da ainult praakeksemplari või eksliku saadetise korral. Selleks 6. Kui pakis on klubiraamat või võtke ühendust meie kliendivalikraamat või kui saadetise teenindusega numbril 646 0218. väärtus on vähemalt 51.13 Raamatuklubi jätab endale õiguse eurot, saate paki ilma postiesitada postikulu arveid 3.83 kuluta. Muudel juhtudel on eurot korra eest neile klubipostikulu 3.13 eurot ühe telliliikmetele, kes on korduvalt jätnud muse kohta. Kui olete valinud raamatupaki välja ostmata. paki kättesaamiskohaks mõne meie teeninduspunktidest, ei Raamatuklubi jätab endale õigulisandu postimaksu ühelgi se nõuda klubiliikmelt tasumisejuhul. ga viivitamise korral viivist vastavalt Võlaõigusseadusele. Täht7. Paki eest saab tasuda arve aluaegselt tasumata võlgnevuste sel, mis on pakiga kaasas. sissenõudmisega seotud kulud Tasuda saab ka SERKi kodulehel 7.67 eurot on klubiliige kohustakohe tellimust tehes. tud täiendavalt tasuma. 8. Iga viie boonuspunkti eest võite endale valida tasuta auhinna-

AUGUSTI KLUBIRAAMATUST

VARRAK AS PÄRNU MNT 67A 10134 TALLINN

4. Teatamata jätmist käsitleme tellimusena ning klubiraamat saadetakse välja.

15

raamatu. Auhinnaraamatuid väljastame ainult koos tellimusega. Õigus auhinnaraamatule tekib pärast seda, kui viienda klubiraamatu eest on arve Raamatuklubile laekunud. Boonuspunkte saab kasutada ka tellimuse vormistamisel (1 punkt = 0.64 eurot. Kuni 10 punkti ühe tellimuse kohta). Punktide kasutamise soovist tuleb teatada kohe tellimust tehes.

MAKSTUD VASTUS EESTI

3. Kui Te klubiraamatut ei soovi, tuleb sellest kindlasti teatada enne viimast äraütlemispäeva, milleks on iga kuu 22. kuupäev. Teatage sellest ühel järgnevatest viisidest. klubi kodulehel: www.serk.ee e-kirjaga: raamatuklubi@serk. ee, lisage kindlasti oma nimi ja klubiliikme number või telefon telefonil 6460 218 (tööpäeviti 9.00–17.00) SMS-sõnumiga: numbrile 1311: SERK (tühik) klubiliikme number (tühik) klubiraamatu kood. SMSi hind on 0.32 eurot Täites ja postitades kupongi, mis on ajakirja tagakaanel või faksides selle numbrile 6161040 (faksi number on muutunud).

SOOVITAME

08.2009

1. Kõik klubiliikmed saavad 12 korda aastas tasuta klubiajakirja, kus tutvustatakse antud kuu klubiraamatut ja uudiskirjandust kõikidelt Eesti kirjastustelt. Ajakirjast saab soodushinnaga raamatuid tellida. Pakkumised kehtivad kuu lõikes.

Ä

u s n t u a ! ra


€ 6.90

€ 18.53 ALLKIRI

P E R E K O N N A N I M I

Arukalt kujundatud eluruumid Terence Conran

Briti disainiguru Terence Conran annab nõu, kuidas väikest eluruumi täielikult ära kasutada, ning näitab tuba toa haaval, kuidas muuta kodu võluvaks, senisest avaramaks ja hästi toimivaks. Autor on veendunud, et loova mõtteviisiga annab ka väikese elamispinna planeerida stiilseks ja selle elanike elustiilile sobivaks. See on koduraamat kõige otsesemas tähenduses, sest hõlmab kodu iga mõeldavat aspekti, alates planeeringust ja mööblist kujunduse ja detailideni, ruumilahendustest konkreetsete näideteni. Kogu raamatus on rõhutatud praktilist külge – kuidas väike ruum toimiks paremini ja näiks suuremana.

KLUBILIIKME NR

E E S K O O D

IND

TAVA H I N D

J A

R A A M A T U

KLUBIH

EI SOOVI tehke rist

tellin tk

tellin tk

Olen kogunud vähemalt 5 boonuspunkti ja valin auhinnaraamatuks (vt lk 14)

08.2011

P E A L K I R I

OTSEPOSTERIPAKKUMINE

raamatu pealkiri

101 Eesti kirjandusteost

Kontod: Swedbank 221023684813 SEB 10220076013011

2

KOOD

2

8

0

2

klubiraamatu pealkiri KOOD

Klienditeeninduse telefon: 646 0218

Aadress: Pärnu mnt 67A, 10134 Tallinn Telefon: 646 0218 Faks: 616 1040 Koduleht: www.serk.ee E-post: raamatuklubi@serk.eeTellimiskupong

Kirjastus Varrak Tõlkinud Tiina Kanarbik 224 lk, kõva köide, 246 × 286 mm KOOD 19536

Raamatuklubi teeninduspunktid: Tallinnas: Kristiine Kaubanduskeskus E–P 10.00–21.00 Rocca al Mare Kaubanduskeskus E–P 10.00–21.00 Rävala maja, Rävala pst 6 E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–15.00

Rakveres: Tammeri raamatuäri, Turu plats 5 E–R 9.00–18.00 ja L 9.00–15.00 Tartus: Tartu Ülikooli Raamatupood Ülikooli 11 E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–16.00

/2011_08_B  

http://www.serk.ee/files/2011_08_B.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you