Elinvoimaa-Raahen seutukunnan elinvoimastrategia vuosille 2016 - 2020

Page 1

Elinvoimaa Raahen seutukunnan elinvoimastrategia vuosille 2016 – 2020


Elinvoimastrategian

ytimenä on yhteisvoimin

mietitty VISIO 2025, joka

ohjaa tulevaisuuden eteen tehtävää työtä.

1. Visio Raahen seutu 2025

Seutu on kansainvälisesti tunnettu työpaikoistaan, asuinmahdollisuuksistaan sekä viihtyvyydestään, ja toimijoilla on kansainvälisen tason suurhankeosaamista. Seutu toimii aktiivisesti uusien yritysten ja työpaikkojen synnyttämiseksi kaavoituksen, osaamisen ja rahoituksen avulla. Seudulla on tarjolla koulutettuja osaajia ja osaamista Kaavoituksen, osaamisen ja rahoituksen avulla synnytetään aktiivisesti uusia yrityksiä. Seudulla on tarjolla koulutettuja osaajia, ja osaamistaso on korkea.

Alueella on elävää ja rikasta harraste- ja kansalaistoimintaa. Seutua kehitetään asukaslähtöisesti hyvinvointinäkökulma edellä. Seutu on suvaitsevaista: moninaisuus hyväksytään ja sitä kunnioitetaan.


Luotamme itseemme!

Raahen seudulla on monipuolisia, miellyttäviä ja tasokkaita asuinympäristöjä. Ihmisten arki on sujuvaa ja turvallista. Alueella on paljon elämyksellisiä luontokohteita sekä kehittyneet keskustat.

Metalliteollisuus ja erikoisteräkset, energia-ala, palvelualat, kuten kauppa ja matkailu sekä rakentaminen ovat tuoneet seudulle paljon uutta yritystoimintaa ja globaaleilla markkinoilla menestyviä tuotteita.


Yhdessä onnistumme!

Seudun myynti ja markkinointi • Organisoidaan aluemarkkinointia seudullisesti • Kohennetaan seutukunnan imagoa ja lisätään sen näkyvyyttä • Laajennetaan tapahtumatarjontaa ja markkinointia


2. Kehittämisteemat

Osaamistason nostaminen seudulla – erityisesti pk-sektorilla • Kehitetään yritysten kansainvälisyystaitoja sekä valmiuksia • Kehitetään yrittäjyystaitoja • Nostetaan ammattiosaamisen tasoa yrityksissä • Suurhankeosaamisen kehittäminen palvelu-, alihankinta- ja matkailutoimialojen erityistarpeiden mukaisesti

Asuminen ja viihtyvyys • Laaditaan seudullinen maankäyttösuunnitelma • Huolehditaan hyvin kotouttamisesta • Kehitetään palveluiden saavutettavuutta


3. Toimenpiteet Alueen nykytilan kartoittaminen selkeytti työn alle otettavat kehittämisteemat, joiden kautta visiota lähdetään tavoittelemaan. Tekemistä on paljon, mutta niin on onneksi tekijöitäkin. Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki yhdessä • Runsaiden ja monipuolisten asuinmahdollisuuksien tuottaminen. • Palveluiden saavutettavuuden kehittäminen, muun muassa lapsiperheiden palvelut, liikenneja tietoverkkoyhteyksien kehittäminen. • Kaavoitus mahdollistamaan kaupallisten palveluiden kehittämisen. • Luodaan edellytyksiä yritysten vastaanottamiseen ja kasvuun. Raahen kaupunki • Seudullinen maankäytön hahmotelmakartta. • Julkisen sektorin toimintamallien tehostaminen. • Yrittäjyystaitojen kehittäminen. Pyhäjoen kunta • Verkostoitumistaitojen kehittäminen. Kaikki seudun toimijat yhdessä • Logistiikan kehittäminen. • Luodaan infrastruktuuri suurhankkeiden edellyttämään kuntoon ja kansainväliselle tasolle. • Satamavolyymin nostaminen. • Huolintayrityksien houkutteleminen seudulle. Koulutuskuntayhtymä • Alueelle muuttavien koulutuksellisesta kotoutumisesta huolehtiminen. • Ammatillisten taitojen ylläpito ja kehittäminen.

© Fennovoima 2016


Yrityspalvelut • Aluemarkkinointi ja myynnin organisointi • Seutukunnan imagon ja näkyvyyden kohentaminen • Suurinvestointien laaja-alainen hyödyntäminen • Yrittäjyystaitojen kehittäminen • Digitalisaatio-osaamisen hanke • Kuluttajapalveluiden ja siihen liittyvän osaamisen kehittäminen • Ydinvoimalaitoksen tuomaan matkailukohteiden kasvavaan kysyntään vastaaminen • Luo edellytyksiä yritysten vastaanottamiselle ja kasvulle • Aloittavien yritysten ja yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden neuvontapalvelut. Kauppakamari • Luo edellytyksiä yritysten vastaanottamiselle ja kasvulle. Oulun Yliopisto • Mikroyrittäjyyden kehittämishanke. Hankerahoitusviranomaiset • Kuten esimerkiksi ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Nouseva Rannikkoseutu ry. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät • Yritysten omistajavaihdospalvelut. Proagria • Maaseutuyrittäjyyden kehittäminen. Raahen Porvari- ja Kauppakoulu • Kuluttajapalveluiden ja siihen liittyvän osaamisen kehittäminen. Raahen kaupungin hanketoiminta ja kehittäminen • Tapahtumatarjonnan kehittäminen ja tapahtumien seudullinen markkinointi.


Kaikella tekemisellä pitää olla suunta ja tavoite. Yhteinen visio ohjaa tekemistä päätöksenteosta toimenpiteisiin. Lopputulos on meistä kaikista kiinni. Tämä strategiatyö tehtiin Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien, Raahen kaupungin, seudun yrittäjäjärjestöjen, Kauppakamariosaston ja lukuisten muiden yhteistyötahojen yhteistyöllä, yhteisen vision pohjalta. www.raahenseutukunta.fi