__MAIN_TEXT__

Page 1

ZÁZNAMOVÝ ARCH KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Jméno dítěte ..........................................

číslo 1

číslo 2

číslo 3

číslo 4

číslo 5

Školní rok ..................

číslo 6

P OZNÁMKY

Grafomotorika a jemná motorika Tužku drží správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím. Vede dobře stopu tužky při kresbě apod., vybarvuje bez přetahování. Napodobí základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena. Zvládá výtvarné a pracovní činnosti s tužkou, stříhá nůžkami.

Poznatky Má poznatky z různých oblastí života v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí. Zná a dodržuje základní pravidla chování na chodníku a na ulici. Ví, jak se vyhnout nebezpečí, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat.

Řeč a myšlení Používá jednoduchá souvětí, vyjádří myšlenku, popíše situaci, událost, vyjádří svoje pocity. Dokáže odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat. Dokáže porovnat a uspořádat předměty podle stanoveného pravidla. Dokončí příběh (vymyslí konec), navrhne další varianty řešení (co by se stalo, kdyby…). Orientuje se v časových údajích v rámci dne, týdne i roku. Chápe jednoduché hádanky a vtipy. Pozná a vyhledá antonyma, synonyma, homonyma.

Předmatematické dovednosti Orientuje se v číselné řadě 1–10, vyjmenuje ji, porovná počet, chápe, že číslovka označuje počet. Dokáže posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6. Zná a dokáže napodobit základní geometrické znaky a tvary i některá písmena a číslice.

Copyright © Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., Praha 2012

kuliferda.raabe.cz

Součást pracovního sešitu KuliFerda, samostatně neprodejné.


Předmatematické dovednosti Rozlišuje a používá základní prostorové pojmy; orientuje se v prostoru podle slovních pokynů. Rozumí základním pojmům označujícím velikost a hmotnost a používá je.

Zrakové vnímání Rozliší tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní a složené barvy. Dokreslí chybějící části na obrázku, sestaví části v celek. Rozpozná odlišnosti v detailech, zaregistruje změny ve svém okolí. Sleduje a pojmenuje objekty očima zleva doprava a podle potřeby i zprava doleva, příp. v dalších směrech.

Sluchové vnímání Rozkládá slova na slabiky. Vyčlení hlásku na počátku a na konci slova, později uprostřed slova. Rozliší krátké a dlouhé samohlásky. Pozná a najde k sobě slova, která se rýmují, doplní chybějící slovo rýmu.

Emoční a sociální zralost Umí to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně, mimikou. Dokáže porozumět běžným projevům emocí a nálad, všímá si, co druhý potřebuje nebo si přeje. Rozlišuje společensky nežádoucí chování, vnímá, co je lež, nespravedlivost, ubližování, lhostejnost, agresivita. Reaguje přiměřeně dané situaci.

Práce s pracovním sešitem Uposlechne pokynu dospělého a řídí se jím; plní činnosti podle instrukcí. Aktivně komunikuje s učitelkou i s druhými dětmi. Nenechá se vyrušit – neodbíhá od činnosti, pracuje v klidu. Rozliší některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, chápe jejich význam a umí je používat. Vyřeší jednoduchý problém samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradí.

Copyright © Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., Praha 2012

kuliferda.raabe.cz

Součást pracovního sešitu KuliFerda, samostatně neprodejné.

Profile for Nakladatelství Dr. Josef Raabe

KuliFerda - zaznamovy arch  

evaluacni pomucka k pracovnimu sesitu KuliFerda

KuliFerda - zaznamovy arch  

evaluacni pomucka k pracovnimu sesitu KuliFerda

Profile for raabecz
Advertisement