__MAIN_TEXT__

Page 1

Pracovní sešit pro předškolní vzdělávání číslo 1 2013/2014

Metodické pokyny Grafomotorika a jemná motorika Pracovní listy:

MYŠKY (str. 1), SUŠENÍ SENA (str. 2), PODZIMNÍ OVOCE (str. 3), BAREVNÁ DVOUSTRANA

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV:

podoblast Jemná motorika, koordinace ruky a oka – tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím; vést stopu tužky při kresbě apod.; napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena; zvládat výtvarné a pracovní činnosti s tužkou, stříhat nůžkami

Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit:

Některé děti nedrží tužku správně, proto je potřeba začít od uvolňování celé paže přes loket až k zápěstí a prstům. Uvolňování ruky lze motivovat dle aktuálních grafomotorických cviků nebo třídního vzdělávacího programu. Abyste pomohli dětem ve správném úchopu tužky, začněte nejprve cviky prstů, kde budete více zapojovat palec, ukazovák a prostředník. Pak položte dětem pastelku na poslední článek ohnutého prostředníku a blanku mezi palcem a ukazovákem. Děti s takto položenou pastelkou mohou zkusit chodit po třídě, létat jako letadlo či pták. Účelem je, aby pastelka nespadla. V další fázi děti palcem a ukazovákem pastelku přidrží a pak už mohou kreslit. Zkoušejte, co pastelky všechno dokážou – kreslit, trhat papír, píchat, vydávat zvuky kreslením po různých materiálech. Před vypracováním barevné strany nechte děti vystřihovat a lepit různé jiné obrázky, aby měly šanci se zdokonalit. Při práci s lepidlem vždy zdůrazňujte pečlivost a čistotu.

Poznatky Pracovní listy:

KDE BYDLÍME (str. 4), MOJE ŠKOLKA (str. 5)

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV:

podoblast Poznatky, sociální informovanost – orientovat se ve školce a v okolním prostředí, vyznat se v blízkém okolí podoblast Poznatky, sociální informovanost – mít poznatky z různých oblastí života v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí podoblast Zdraví a bezpečí – vědět, jak se vyhnout nebezpečí, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat

Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit:

Pro některé děti bude docházka do školky úplně novou zkušeností. Je proto nutné, aby porozuměly programu dne ve školce, naučily se diferencovat části třídy, školky, města či vesnice. Povídejte si o vzdálenostech do školky i o tom, kdo s kým sousedí, kdo to má ke komu blízko. „Kudy chodíš s maminkou do školky?“ je otázka zaměřená na rozpoznání důležitých záchytných bodů v krajině, které dětem mohou pomoci, kdyby se ztratily. S tím souvisí i naučení se adresy bydliště a jména rodičů, svého, popř. školky, kterou navštěvují. Při vycházkách s dětmi můžete zajít k jejich domu, ukazovat si důležité orientační body. Přemýšlejte s dětmi, jaké by to bylo, kdyby se ztratily. Jak by se asi kdo cítil? Co se má správně udělat, když se ztratíme?

Pracovní listy:

BRAMBORY (str. 6), DÝNĚ (str. 7)

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV:

podoblast Vnímání – rozlišit tvary předmětů; rozpoznat odlišnosti v detailech podoblast Rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování – sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva

Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit:

U pracovního listu BRAMBORY je výhodné učit děti možnostem, jak si práci usnadnit. Některým se může zdát strana nepřehledná a nebudou se umět zorientovat. Naučte je tedy postup, jak si budou označovat brambory, které už prohlédly, jak si zapamatují bramboru hledanou apod. Navazující aktivitou může být tvoření bramborových tiskátek nebo vytváření zvířátek pomocí špejlí a malých brambor. Můžete si také zahrát pexeso se skutečnými bramborami, které si však budou opravdu podobné. Obdobný postup lze využít i u pracovního listu DÝNĚ. Dbejte na to, aby děti prohlížely dýně a rozhodovaly se o nich zleva doprava, usnadňujete jim tak pozdější učení čtení. Vytvořte si barevné dýně, aranžujte dýně ve třídě do různých tvarů, obrázků a instalací. Můžete si zahrát také běhací lavinu. Děti budou přenášet dýně z jednoho místa na jiné (každé dítě může nést pouze jednu dýni). Dítě umístí dýni na dané místo a ve chvíli, kdy se připojí na konec řady, vybíhá další dítě. Takto postupujte až do vystřídání všech dětí.

Zrakové vnímání

Sluchové vnímání Pracovní listy:

HLEDEJ RÝMY (str. 8), HLÁSKY M A N (str. 9)

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV:

podoblast Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání – sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční hlásky ve slovech; vyčlenit hlásku na počátku slova; poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu


Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit:

V rozvoji sluchové percepce je dobré začít rýmováním, aby děti poznaly zvukomalebnost jazyka. Samy si domýšlejí „nesmyslná slova“ nebo vymýšlejí různé krátké říkanky a hry typu „řekni …“, kdy odpovědí bývá rým. Podpořte děti v tomto rýmování i ve vymýšlení nesmyslných slov. Zahrajte si rýmovací nesmyslné kolečko. Při diferenciaci hlásek ve slově je nutné začít představením hlásky – kde se tvoří, jak zní, jaká slova na ni začínají. To vše si s dětmi řekněte, použijte i slova z úkolu. Porovnávejte, jestli N zní stejně jako M, nechte děti vytvořit slova, která mají hlásky v sobě i na začátku. K jednotlivým hláskám si můžete vytvořit obrázkový slovník. Ten si také můžete rozdělit na počáteční a koncovou hlásku. Počáteční se dětem rozlišuje lépe, později můžete přidat i stejnou hlásku na konci (některé publikace uvádějí, že je lépe učit děti rozlišit souhlásku nejprve na konci slova a mírně ji zdůraznit – dítě ji vnímá jako poslední a lépe ji slyší, např. kos, míč). Platí, že na konci je snazší rozlišovat souhlásky než samohlásky.

Řeč a myšlení Pracovní listy:

NA ZAHRÁDCE (str. 13), SKUPINY (str. 14), RŮZNÁ SLOVA (str. 15)

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV:

podoblast Vnímání – odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat podoblast Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání – používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, popsat situaci, událost; poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu (synonyma) podoblast Časoprostorová orientace – rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat

Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit:

Pracovní list NA ZAHRÁDCE je zaměřen na orientaci v prostoru a správné používání pojmů vpravo, vlevo, nahoru, dolů, dopředu, zpět, ale také na rozvoj vyjadřování v celých větách a používání příslovcí. Ukazujte si i ve třídě a venku, kde mají děti věci vpravo, vlevo. Zkuste popisovat cestu odněkud někam na mřížce, kterou nakreslíte venku na zem. Pracovní list SKUPINY je zaměřen na třídění předmětů, učení se nadřazeným a podřazeným pojmům. Můžete hrát hru, kdy jeden řekne název skupiny, a ostatní jmenují, co do skupiny patří. Hru lze hrát i opačně. Pracovní list RŮZNÁ SLOVA ukazuje dětem, že stejnému předmětu, člověku, zvířeti můžeme říkat mnoha způsoby. Snažte se děti podporovat ve vymýšlení, ukazujte a vysvětlujte si nuance, povídejte si o tom, jaké pocity to ve vás vyvolává. Ukažte si také opozita (barabizna vs. domeček…).

Emoční a sociální zralost Pracovní listy:

SLUŠNÉ CHOVÁNÍ (str. 16), SAMOTA (str. 17)

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV:

podoblast Vůle, vytrvalost, city a jejich projevy – umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově podoblast Sociabilita – dokázat porozumět běžným projevům emocí a nálad, všímat si, co druhý potřebuje nebo si přeje podoblast Společenská pravidla a návyky – rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat, co je lež, nespravedlivost, ubližování, lhostejnost, agresivita

Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit:

První úkol je zaměřen na slušné chování a na to, co jsme zvyklí automaticky dělat: pozdravit, popřát, poprosit, poděkovat, omluvit se, rozloučit se. Zahrajte si hru, kdy děti budou sedět ve třídě, někdo přijde a nepozdraví, začne si hrát bez zeptání, nerozloučí se, neomluví se. Mluvte o tom, jak se děti cítily, jestli se jim to líbilo atd. Druhý úkol je určen k rozvoji emocí u dětí a strategií zvládání negativní emoce smutku a osamocení. Co všechno děti mohou udělat? Mluvte o konkrétních možnostech a postupech. Zahrajte si hru Robot, která rozvíjí spolupráci. Tři děti se postaví vedle sebe a chytí se za ruce. Tak mají volné ruce pouze krajní hráči. Hráč uprostřed je „mozek“. Ten dává instrukce a ruce, tj. krajní hráči musí plnit rozkazy „mozku“.

Pracovní listy:

KOLIK – TOLIK (str. 18), HLEDEJ STEJNÉ (str. 19)

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV:

podoblast Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace – porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla, třídit předměty minimálně dle jednoho; orientovat se v číselné řadě 1–10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat číslo jako počet prvků; posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6

Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit:

Před vypracováním prvního úkolu začněte s dětmi praktickou manipulací. Můžete si zahrát na indiány nebo pravěké lidi, kteří počítali krávy vcházející do ohrady tím, že si dávali kameny na hromadu. Kolik kamenů, tolik krav. Využijte i běžných situací – za každé dítě, které vyjde z umývárny do třídy, dejte na tácek jeden hrneček. Budou stačit pro všechny děti? V případě řešení úkolu pak bude platit: kolik puntíků, tolik předmětů. Druhý úkol nejprve motivujte hrou, kdy děti budou hledat stejné hračky, barvy, kusy oblečení, stejné vlasy, oči, ruce atd. Můžete si zahrát také hru, kdy skupinka tří dětí půjde za dveře, dvě z nich na sobě něco změní a jedno zůstane stejné. Zbytek třídy hádá, kdo zůstal beze změny. Při vypracovávání pracovního listu s dětmi opět nejprve vymyslete, čeho je důležité si všímat, nejen tvaru, ale i barvy, výplně. Upozorněte je, čeho všeho si musí na stránce všímat, aby úkol správně vyřešily. Předáváte jim tak kompetenci k řešení problémů.

Předmatematické dovednosti

Copyright © Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., Praha 2013

kuliferda.raabe.cz

Součást pracovního sešitu KuliFerda, samostatně neprodejné.

Profile for Nakladatelství Dr. Josef Raabe

Metodicka karta - KuliFerda 1/2013-14  

nahled Metodicke karty - KuliFerda 1/2013-14

Metodicka karta - KuliFerda 1/2013-14  

nahled Metodicke karty - KuliFerda 1/2013-14

Profile for raabecz
Advertisement