Page 1

Pracovní sešit pro předškolní vzdělávání – VZOREK Metodické pokyny • Pracovní list:

SVĚT VZHŮRU NOHAMA

• Konkretizované očekávané výstupy RVP PV:

podoblast Fyzický rozvoj a pohybová koordinace – přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů podoblast Časoprostorová orientace – rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat; rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle

• Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit:

Před vypracováním úkolu budeme zkoumat svět vzhůru nohama, event. zrcadlově. V rámci rozcvičky uděláme předklon s nohama od sebe, předměty za sebou vidíme nyní obráceně. Při pozorování světa vzhůru nohama zkusíme uvolnit hlavu a ruce, čímž dojde k intenzivnějšímu protažení páteře a zádových svalů. Dále můžeme zkoumat pravolevou orientaci v zrcadle – pokud vezmeme předmět do pravé ruky, náš obraz v zrcadle jej drží levou rukou apod.

• Pracovní list:

ŠLA NANYNKA DO ZELÍ

• Konkretizované očekávané výstupy RVP PV:

podoblast Fyzický rozvoj a pohybová koordinace – pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus; doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech) podoblast Časoprostorová orientace – orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed) podoblast Vnímání – rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus

• Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit:

Příprava: Zpíváme písničku „Šla Nanynka do zelí“. Když ji všechny děti umějí, zkoušíme vytleskávat první dobu (Šla Nanynka do zelí, do zelí, do zelí, natrhala lupení, lupeníčka). Následně můžeme při zpěvu zkoušet ve slově „Pepíček“ vytleskat každou dobu (tj. všechny slabiky), ve slově „košíček“ všechny tři doby vydupat.

DEMO_Kuliferda_MK.indd 1

5.5.2016 18:03:39

Metodické pokyny k pracovnímu sešitu KuliFerda  
Metodické pokyny k pracovnímu sešitu KuliFerda  
Advertisement