Page 1


1:01.qxd 12-03-15 19:59 Page 3

Spis treÊci Scenariusze uroczystoÊci przedszkolnych to zbiór pomysłów na niebanalne i proste w przygotowaniu najwa˝niejsze przedszkolne okazje. Znajdà w niej Paƒstwo propozycje uroczystoÊci Êwiàtecznych, integracyjnych, przyrodniczych, mi´dzyprzedszkolnych. Szczególny nacisk po∏o˝ono na uczestnictwo rodziców. Niniejsza publikacja to tak˝e êród∏o inspiracji, zabaw, wierszyków i piosenek, pomys∏ów na dekoracje. W organizacji niezapomnianych spotkaƒ pomogà z pewnoÊcià gotowe schematy i materia∏y ilustracyjne do∏àczone do scenariuszy. Gwarantujemy, ˝e ka˝da z proponowanych uroczystoÊci b´dzie Êwietnà zabawà nie tylko dla dzieci i ich rodziców, lecz tak˝e dla nauczyciela! ObjaÊnienia oznaczeƒ zastosowanych w tekÊcie spotkanie w sali przedszkolnej (sali ruchowej, sali zabaw)

spotkanie poza salà przedszkolnà (w ogrodzie przedszkolnym)

zgoda na kopiowanie wybranych stron do celów edukacyjnych

Scenariusze uroczystoÊci zwiàzanych z kalendarzem Âwi´to Pieczonego Ziemniaka – jesienne spotkanie z rodzicami l Renata Kozakiewicz .......................................................................................... 5 Drzewa sadzimy, przyrod´ chronimy – spotkanie z okazji Âwi´ta Drzewa El˝bieta Ptak .................................................................................................... 10

l

K∏opoty Âwi´tego Miko∏aja – pomys∏ na miko∏ajkowe spotkanie l Anna Ka∏u˝ny, Marta Misztela ........................................................................ 22 Przyroda to nasz skarb – spotkanie z okazji Âwiatowego Dnia Ziemi l El˝bieta Ptak .................................................................................................... 35 Wielkanocna wyprawa – poznajemy zwyczaje i tradycje wielkanocne l El˝bieta Ptak .................................................................................................... 44

Scenariusze uroczystoÊci przedszkolnych

3


1:01.qxd 12-03-15 19:59 Page 4

Spis treÊci

W Cyrkolandii – impreza mi´dzyprzedszkolna l Barbara Osiƒska, Renata S∏abuszewska ......................................................... 54 Kolorowe zabawy – pomys∏y na Dzieƒ Dziecka l El˝bieta Stecura ............................................................................................... 66

Scenariusze przedstawieƒ na ka˝dà okazj´ Legenda o Warsie i Sawie – scenariusz przedstawienia l El˝bieta Stanis∏awska ...................................................................................... 72 Smerfny dzieƒ – scenariusz przedstawienia l Hanna Usielska-Ptaszek ................................................................................... 77 Podwórkowy teatr – scenariusz przedstawienia l Iwona Bryliƒska .............................................................................................. 87

Materia∏y ilustracyjne .................................................................................. 97

4

Scenariusze uroczystoÊci przedszkolnych


1:01.qxd 12-03-15 19:59 Page 54

W Cyrkolandii – impreza mi´dzyprzedszkolna Barbara Osiƒska Renata Słabuszewska

Forma pracy

z całà grupà, indywidualna

Miejsce realizacji

ogród przedszkolny lub du˝a sala

Pomoce za∏àczone

Materiały do kserowania: l propozycje działaƒ przygotowujàcych do imprezy (załàcznik 1) l propozycje treningu sztuczek cyrkowych (załàcznik 2) l pomysły prowadzàcego na magiczne sztuczki dla (załàcznik 3) l instrukcja do taƒca Stonoga (załàcznik 4)

Pomoce dodatkowe

l

plakaty, transparenty i inne materiały przygotowane przez grupy l chusty animacyjne, ozdobny karton, upominki dla dzieci l trzy gotowe papierowe obr´cze (według instrukcji z załàcznika 3), klej, no˝yczki, małe piłeczki z gàbki, muzyka marszowa z płytoteki nauczyciela l jajka Êwie˝e, szklanka, woda, sól l odtwarzacz CD, ławeczki do çwiczeƒ (4 szt.), parasole (4 szt.), woreczki z grochem (4 szt.), piłeczki z gàbki l dwie papierowe torebki (najlepiej ciemne), dziurkacz, konfetti, jedwabne chusteczki l dyplomy dla ka˝dej grupy, podzi´kowania dla nauczycielek bioràcych udział w imprezie, upominki indywidualne dla wszystkich dzieci (np. kolorowanki o treÊci zwiàzanej z tematem spotkania)

Przygotowania Scenariusz przewiduje udział czterech grup dzieci 5-letnich po około 25 osób w ka˝dej z nich z ró˝nych przedszkoli. Zaproszenia powinny byç dostarczone do przedszkoli minimum miesiàc przed terminem planowanej uroczystoÊci. Mo˝na przekazaç uczestnikom z innych przedszkoli pomysły z załàczników. Przed rozpocz´ciem imprezy: Wyznacz otwarty teren do wspólnej zabawy i prezentacji grup. l Zainstaluj i sprawdê sprz´t nagłaÊniajàcy. Przygotuj nagrania potrzebnej muzyki. l

54

Scenariusze uroczystoÊci przedszkolnych


1:01.qxd 12-03-15 19:59 Page 55

W Cyrkolandii – impreza mi´dzyprzedszkolna

Zadbaj o pomieszczenie, w którym dzieci z zaproszonych przedszkoli b´dà mogły przygotowaç si´ do imprezy. l Dookoła areny wyznacz miejsca dla czterech grup. Ka˝da grupa powinna mieç przestrzeƒ do wyeksponowania swojego plakatu. Mo˝e to byç sztaluga lub drzewo. l Przygotuj mały stolik dla iluzjonisty i pudło z rekwizytami do sztuczek. l

1 Powitaj wszystkich uczestników i zaproÊ do ogrodu przedszkolnego na miejsce zabawy. Przy wejÊciu goÊci wykorzystaj Cyrkowà piosenk´. PoproÊ grupy o rozło˝enie chust animacyjnych na swoich stanowiskach i zaj´cie miejsc na chustach.

2.

Poszły dzieci z rodzicami, miejsca ju˝ zaj´te. Przedstawienie si´ zaczyna, buzie uÊmiechni´te. Ref. Prosz´ paƒstwa…

3.

Przedstawienie si´ skoƒczyło, opustoszał namiot. Jutro dzieci w innym mieÊcie obejrzà to samo. Ref. Prosz´ paƒstwa…

Cyrkowa piosenka, [w:] M. Wieman, A czy wy tak potraficie? Piosenki, zabawy i taƒce dla dzieci w wieku 3–7 lat, WSiP, Warszawa 1988.

Scenariusze uroczystoÊci przedszkolnych

55


1:01.qxd 12-03-15 19:59 Page 56

W Cyrkolandii – impreza mi´dzyprzedszkolna

WyjaÊnij, ˝e miejscem dzisiejszej zabawy jest Cyrkolandia: Zapraszam was dziÊ do zabawy w Cyrkolandi´. Cyrkolandia to kraina, w której ˝yjà cyrkowcy słynni ze swych cyrkowych sztuczek. Mieszkajà tam tak˝e tresowane zwierz´ta, lubiàce wyst´powaç przed publicznoÊcià i prezentowaç swoje cyrkowe umiej´tnoÊci. Cyrkolandia to kraina, której nie znajdziemy na ˝adnej mapie. Nie ma ona własnego terytorium. Wszystkie domy sà tam na kołach, bo Cyrkolandia to kraina, która cz´sto zmienia miejsce swojego pobytu, aby spotykaç nowych ludzi, którzy b´dà podziwiaç umiej´tnoÊci jej mieszkaƒców. Cyrkolandia odwiedza ró˝ne kraje i miasta i tam zatrzymuje si´ na dłu˝szy czas. Najwa˝niejszym miejscem w Cyrkolandii jest namiot cyrkowy. Taki namiot mieszkaƒcy Cyrkolandii rozbijajà tu˝ po przybyciu na nowe miejsce wyst´pów. W tym namiocie jest wielka, okràgła scena – to arena, a wokół sceny wiele miejsc siedzàcych dla publicznoÊci, chcàcej podziwiaç wyst´py artystów cyrkowych. U nas te˝ na Êrodku jest arena, na której b´dziecie wyst´powaç wy – artyÊci Cyrkolandii. Widz´ wÊród was klaunów, akrobatów, treserów i ich zwierz´ta oraz ˝onglerów. ˚ycz´ wesołej zabawy i udanych sztuczek. 2 Zaproponuj dzieciom zabaw´ z wierszem Cyrk. Powiedz fragment wiersza, pozwalajàc dzieciom dopowiadaç brakujàce słowa.

Cyrk A. Urban Cyrk przyjechał, moi mili, B´dziemy si´ dziÊ … (bawili) Cyrk przyjechał do nas dziÊ, A wraz z nim przyjechał … (miÊ) Przyjechały lwy i słonie, Przyjechały z cyrkiem … (konie) Sà artyÊci znako... (mici) I muzycy wyÊmie... (nici) B´dà grali całà noc, Dobrych wra˝eƒ b´dzie... (moc) Cyrk, [w:] Wiersze dla dzieci, ARTPRESS A&A, Bydgoszcz 2001.

56

Scenariusze uroczystoÊci przedszkolnych


1:01.qxd 12-03-15 19:59 Page 57

W Cyrkolandii – impreza mi´dzyprzedszkolna

3 ZaproÊ wszystkie dzieci do powitalnego taƒca przy piosence Cyrk. Staƒcie wokół swoich chust. Niech ka˝de dziecko weêmie do r´ki brzeg chusty i maszeruje razem z piosenkà. W czasie marszu mo˝esz zmieniaç sposób, w jaki dzieci trzymajà chust´ – wysoko, nisko. Po zakoƒczeniu taƒca poproÊ, aby grupy rozło˝yły swojà chust´ i usiadły na niej.

2.

3.

4.

5.

6.

A na poczàtku clown wesołek, chce rozÊmieszyç wszystkich dziÊ, razem z nim nasz cyrk odwiedził, tresowany mały miÊ. ˚egnamy clowna, bijàc brawo, niech artysta radoÊç ma, a ju˝ za chwil´ tu przed nami, sam treser i pogromca lwa. Był dzielny, a wi´c bijmy brawo, niech artysta radoÊç ma, zapraszamy linoskoczka i pajace małe dwa. ˚egnamy linoskoczka, bijàc brawo, niech artysta radoÊç ma, a na koniec sławny siłacz, co ka˝demu rad´ da. Nadszedł ju˝ finał, a wi´c si´ kłaniajà, ci, którzy wystàpili dziÊ, siłacz, treser, linoskoczek, clown i tresowany miÊ.

Cyrk, [w:] D. Jagiełło, K. Jagiełło, Piosenki, zabawy i taƒce dla dzieci, cz. VI, La Costa, Otr´busy 2005.

Scenariusze uroczystoÊci przedszkolnych

57


1:01.qxd 12-03-15 19:59 Page 58

W Cyrkolandii – impreza mi´dzyprzedszkolna

4 ZaproÊ wszystkie grupy do autoprezentacji. Dzieci prezentujàce swój cyrk stajà na arenie wyznaczonej poÊrodku placu. Po prezentacji powiedz dzieciom, ˝e teraz b´dziemy oglàdali wyst´py cyrkowców. Ka˝da grupa b´dzie miała okazj´ zaprezentowaç siebie i swoje umiej´tnoÊci. 5 ZaproÊ na aren´ wszystkich klaunów. PoproÊ, aby przeszli dookoła areny w dziwny sposób, znany tylko sobie. Powiedz: Klaun to najweselsza osoba w cyrku. Jego zadaniem jest rozweselaç widowni´. Nasi klauni przyszli tutaj, ˝eby nas zabawiaç. Na poczàtek poka˝à nam ró˝ne Êmieszne sposoby chodzenia. Niech ka˝dy klaun przejdzie po arenie Êmiesznym, wymyÊlonym przez siebie krokiem (klauni wykonujà zadanie). Wyobraêcie sobie, ˝e nasza podłoga jest bardzo Êliska, posmarowana klejem, goràca (klauni prezentujà sposoby poruszania si´ według propozycji nauczycielki). A teraz ka˝dy klaun poka˝e nam jakàÊ czynnoÊç, a naszym zadaniem b´dzie zgadnàç, co on robi (wykonanie czynnoÊci – pantomima). Nasi klauni spisali si´ bardzo dobrze. Nagrodêmy ich brawami. 6 Spytaj dzieci, czy wiedzà, za kogo jesteÊ przebrana. Zapytaj, kto to jest iluzjonista i co robi w cyrku. Powiedz, ˝e chcesz im pokazaç kilka sztuczek. Zaprezentuj pierwszà magicznà sztuczk´ (załàcznik 3). 7 ZaproÊ na aren´ treserów ze zwierz´tami i zaproponuj zaprezentowanie swoich umiej´tnoÊci przed publicznoÊcià przy muzyce marszowej (ka˝de zwierzàtko porusza si´ w sposób dla siebie charakterystyczny). Po prezentacji powiedz: Treser to człowiek, który bardzo kocha zwierz´ta, a w szczególnoÊci swoje zwierzàtko, którym opiekuje si´ na co dzieƒ. Zwierzàtko te˝ musi lubiç swojego tresera, bo wtedy najch´tniej uczy si´ nowych sztuczek. Treserzy przedstawiajà swoje zwierzàtka, mówiàc: To mój tresowany… Nast´pnie zapraszaj kolejno tresera z wybranym zwierz´ciem do pokazu. Dzieci prezentujà dowolnà sztuczk´ wytrenowanà wczeÊniej w swojej grupie. Po pokazie ka˝dy treser nagradza swojego podopiecznego, głaszczàc go, i razem wracajà na miejsce. 8 Zaproponuj wszystkim dzieciom wspólny taniec Stonoga (według instrukcji zawartej w załàczniku 4). Dzieci mogà tworzyç stonog´ grupami lub w sposób dowolny. 9 Zach´ç do obserwowania kolejnej magicznej sztuczki (załàcznik 3). 10 PoproÊ na aren´ wszystkich akrobatów. Pozwól im zaprezentowaç si´ przy muzyce. Mogà przejÊç jak prawdziwi akrobaci po linie. Po prezentacji powiedz: Akrobata to ktoÊ, kto nie boi si´ trudnych zadaƒ i jest niezwykle sprawny i odwa˝ny. Nasi akrobaci b´dà mieli okazj´ wykazaç si´ niezwykłym wyczuciem równowagi. To nie sà zwykłe ławeczki. To sà kładki umieszczone nad przepaÊciami. Ka˝dy akrobata przejdzie po tej kładce kilkakrotnie na ró˝ne sposoby. Akrobaci ustawiajà si´ w rz´dach przed ławeczkami i przechodzà po nich kolejno według instrukcji nauczycielki: l PrzejÊcie po kładce w zwykły sposób.

58

Scenariusze uroczystoÊci przedszkolnych


1:01.qxd 12-03-15 19:59 Page 59

W Cyrkolandii – impreza mi´dzyprzedszkolna

PrzejÊcie po kładce z obrotem na Êrodku kładki. PrzejÊcie po kładce bokiem. l PrzejÊcie po kładce na czworakach. l PrzejÊcie po kładce z parasolem w r´ku. l PrzejÊcie po kładce z woreczkiem na głowie. l l

Nagrodêcie brawami naszych akrobatów, bo bardzo si´ starali i byli niezwykle odwa˝ni. 11 Zaprezentuj dzieciom magicznà sztuczk´ z jajkiem (załàcznik 3). 12 ZaproÊ ˝onglerów ze wszystkich zaproszonych przedszkoli na aren´. Powiedz, aby przeszli wokół areny i pokazali ruchem, jak w cyrku zachowujà si´ prawdziwi ˝onglerzy, ˝onglujàcy piłeczkami. Powiedz: ˚ongler to ktoÊ niezwykle szybki i sprawny. Musi mieç bardzo skupionà uwag´. Nie wolno mu przeszkadzaç, gdy wykonuje swoje zadanie. Ka˝dy ˝ongler dostaje małà piłeczk´ z gàbki i ma za zadanie: l Podrzuciç i złapaç piłeczk´ oburàcz. l Podrzuciç i złapaç piłeczk´ prawà r´kà. l Podrzuciç i złapaç piłeczk´ lewà r´kà. l Podrzuciç piłeczk´ jednà r´kà, a złapaç drugà. Nast´pnie ˝onglerzy dobierajà si´ parami i to samo çwiczenie wykonujà w parach. Dla utrudnienia ˝onglerzy dostajà dwie piłeczki na par´ i próbujà rzuciç je do siebie jednoczeÊnie i złapaç. Podzi´kuj ˝onglerom za wspaniały wyst´p i poproÊ widowni´ o wielkie brawa dla nich. ˚onglerzy w tym czasie kłaniajà si´ wszystkim. 13 Zaprezentuj magicznà sztuczk´ z obr´czami (załàcznik 3). ZaproÊ dzieci do wesołego taƒca w grupach, wokół swoich chust animacyjnych, do dowolnej skocznej muzyki. 14 Podzi´kuj wszystkim uczestnikom zabawy. Pochwal ich za przygotowanie tak trudnych sztuk cyrkowych. Pogratuluj wszystkim wytrwałoÊci i zr´cznoÊci. Poka˝ dzieciom przygotowane i wypisane wczeÊniej dyplomy. Zaznacz, ˝e sà to dyplomy na pamiàtk´ dzisiejszego spotkania dla wszystkich grup cyrkowych. Dyplomy i upominki indywidualne wr´cz przedstawicielom grup. Jeszcze raz podzi´kuj wszystkim za udział w zabawie. Na zakoƒczenie zaproÊ dzieci do obejrzenia wystawy prac zwiàzanych z cyrkiem.

Scenariusze uroczystoÊci przedszkolnych

59


Scenariusze uroczystości przedszkolnych  

Zbiór scenariuszy na spotkania świąteczne, integracyjne, przyrodnicze, międzyprzedszkolne – niebanalne, a jednocześnie proste w przygotowani...

Advertisement