Page 1

ОБЩИНСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА АД гр. София, ул. „Атанас Далчев“, 93 – 96, тел.: 02/4951 335, факс: 02/4951 354 www.ozok.bg , e-mail: info@ozok.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В ОЗОК АД

ЗДРАВЕ ЗА ВСЕКИ


СЪДЪРЖАНИЕ 1. Представяне на ОБЩИНСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА АД 2. Предложение за допълнително доброволно здравно осигуряване в ОБЩИНСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА АД 3. Приложения: а) Пълно описание на предлаганите пакети; б) Референции от контрагенти.

2


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА АД 1.“Общинска здравноосигурителна каса” АД е дружество с предмет на дейност допълнително доброволно здравно осигуряване, получило лиценз за допълнително доброволно здравно осигуряване с решение № 523-ЗОД от 15.05.2008 г на Комисията за финансов надзор. 2. Дружеството се представлява от Александър Личев – Главен изпълнителен директор и Румен Димитров – Изпълнителен директор. 3. Броят на допълнително доброволно здравно осигурените лица в ОЗОК АД до момента е около 13 500 предимно по корпоративни договори, работещи основно в енергийния, строителния, финансовия и банковия сектори. Според последната статистика на Комисията за финансов надзор ОЗОК АД заема 6 място по пазарен дял. 4. Към 31.12.2011 г. премийният приход на дружеството е в размер на 3 100 812 лв., което го нарежда на едно от първите места, сред останалите 21 дружества за доброволно здравно осигуряване у нас със 7.9 % пазарен дял. 5. Към 31.12.2011 г. ОЗОК АД е реализирало положителен финансов резултат в размер на 72 820.90 лв. 6. Дружеството няма публични, държавни или общински задължения. 7. Дружеството разполага със собствен „Медико-Дентален център ОЗОК” ЕООД, намиращ се в гр. София, ул. „Атанас Далчев”, № 93-96, където здравно осигурените лица могат да се ползват от услугите на широк спектър от медицински специалисти. В центъра могат да бъдат извършени изследвания в извънболничната помощ, висококачествена медицинска апаратура и обслужване, както и да бъде оказана стоматологична помощ, всички те съобразени изцяло с потребностите на нашите клиенти. 8. Дружеството има сключени договори за гарантирано абонаментно медицинско обслужване на здравноосигурени лица с над 150 лечебни заведения на територията на цялата страна. Основното договорно лечебно заведение е „Болница-Лозенец” с едни от най-добрите специалисти в столицата. 10. Предлаганите пакети от здравни услуги са разработени в съответствие с конкретните нужди на работещите в съответните сектори и изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Задължителни периодични медицински прегледи): Пакет № 1 Подобряване на здравето и предпазване от заболявания – профилактика: включваща консултации при определени лекари специалисти и изследвания, насочени към ранна диагностика на социално-значими заболявания. Пакетът е съобразен и с изискванията на Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

3


Пакет № 2 Извънболнична медицинска помощ – достъпна, своевременна и ефективна доболнична помощ, включваща първична и специализирана, медико-диагностична и високо-специализирана медицинска дейност и лечение. Пакет № 3 Болнична медицинска помощ - включваща диагностика, лечение, манипулации и операции на осигурените лица в болнични условия. Пакет № 4 Допълнителни услуги при предоставяне на медицинска помощ - включващи медицински, немедицински и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи и по-добри битови условия при лечение в домашни и болнични условия. Санаториално лечение и медицински транспорт. Пакет № 5 Възстановяване на разходи - възможност за възстановяване на извършени разходи от осигурените лица за медицински услуги, лечение, изследвания, медикаменти, консумативи Пакет № 6 Стоматологична помощ - предоставя необходимите услуги, свързани с контрола на състоянието на устната кухина. Извършва се обстоен профилактичен преглед, снема се зъбния статус и се съставя план за лечение. При откриване на заболявания осигуреното лице може да ползва профилактични, терапевтични и хирургични стоматологични дейности. 11. Дружеството има изградена информационна система - за добрата оперативност, сигурност и обслужване на здравноосигурените лица, включително он-лайн проверка на личния здравноосигурителен статус. 12. Дружеството разполага с комуникационна мрежа – Call center за връзка и обслужване на осигурените лица. 13. Web сайта на ОЗОК АД – www.ozok.bg е удобно средство, с което дружеството се стреми да улесни подаването на информация, както към осигурените лица, така и към техните работодатели и изпълнители на медицински услуги. 14. Основни клиенти: „Общинска банка“ АД, ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД, БРИКЕЛ ЕАД, Атоменергоремонт ЕАД – Козлодуй, Атоменергоремонт ЕАД – Гълъбово, Топлофикация Бургас, Топлофикация Плевен, Топлофикация Габрово, Топлофикация Враца, Топлофикация Велико Търново, ТЕЦ Марица 3 АД, „Софийска вода“ АД, Портфлот Бургас, Портови флот 99-Варна, Търговска верига ЕВРОПА, ТЕЦ Бобов дол ЕАД, Въгледобив Бобов дол, Мини открит въгледобив, Мина Чукурово, и др.

4


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА  Осигуряване на прозрачност и максимална защита на интереса на здравноосигурените лица при ползването на медицински услуги.  Подобряване качеството на живот и работоспособност, чрез повишена информираност на осигурените лица за потенциалните опасности за тяхното здраве, начините за опазването му, ранното диагностициране и лечение на заболяванията.  Промоция на здравето и ограничаване на заболеваемостта, чрез извършване на ежегодни обстойни профилактични прегледи и изследвания, особено по отношение на най–разпространените и тежко инвалидизиращи социално-значими заболявания.  Предоставяне на ефективна и достъпна медицинска помощ, съпоставима с тази в европейските страни.  Постоянен контрол от страна на ОЗОК АД върху качеството и обема на предоставяната медицинска помощ на здравноосигурените лица.  Ограничаване и преодоляване на нерегламентирани финансови взаимоотношения между пациента, медицинските лица и лечебните заведения. Екипът на „Общинска здравноосигурителна каса” АД е готов да отговори на всички допълнителни въпроси свързани с допълнителното доброволно здравно осигуряване.

5


Изх. No 7088/29.03.2012г. ДО МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА ПРИХОДИТЕ

АГЕНЦИЯ

ЗА

НА ВНИМАНИЕТО НА: Г-Н КРАСИМИР СТЕФАНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ Уважаеми дами и господа, „Общинска Здравноосигурителна Каса” АД има удоволствието да Ви предложи условия и пакети за допълнително доброволно здравно осигуряване, което в най-голяма степен да удовлетвори изискванията и потребностите Ви относно опазване и съхранение на Вашето здраве.

ПРЕДИМСТВА НА ДОБРОВОЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ДОСТЪПА ВИ ДО СВОЕВРЕМЕННА, КАЧЕСТВЕНА И АДЕКВАТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ: Повишена информираност на осигурените лица за правата и задълженията им като основни участници в здравната система и възможностите им за достъп до нея. Достъпност, своевременност и достатъчност на оказваната медицинската помощ, без необходимост от специални направления. Извършване на високоспециализирани и скъпоструващи изследвания, като ядрено магнитен резонанс, компютърна томография и други, без ограничения. Свободен избор на лекар специалист и лечебно заведение на територията на цялата страна.

6


Улеснен и бърз достъп за консултации, изследвания и лечение от водещи лекари специалисти в най–добрите лечебни заведения в страната. Собствен „Медико-Дентален център ОЗОК” ЕООД, намиращ се в гр. София, ж.к. „Изток”,ул. „Атанас Далчев” № 93-96, където можете да ползвате широк спектър от медицински специалисти и изследвания в извънболничната помощ, висококачествена медицинска апаратура и обслужване, както и стоматологична помощ, съобразени изцяло с Вашите потребности. Директно записване на часове за прегледи и изследвания със съдействието на координатори на ОЗОК АД на територията на цялата страна по телефона. Промоция на здравето и ограничаване на заболеваемостта, чрез извършване на ежегодни обстойни профилактични прегледи и изследвания, особено по отношение на най– разпространените и тежко инвалидизиращи социално-значими заболявания, като: •

Артериална хипертония

Артериосклероза

Исхемична болест на сърцето и инфаркт на миокарда

Мозъчен инсулт

Захарен диабет

Рак на маточната шийка

Тумори на млечните жлези

Рак на простатната жлеза

Остеопороза

Рак на дебелото черво

Последваща своевременна постпрофилактична координация, диагностично уточняване и лечение на възникнал здравословен проблем по време на профилактичните прегледи. Ползване на пълния обем медицински дейности, изследвания и лечение в извънболничната и болничната медицинска помощ до решаването на даден здравословен проблем. Постоянен контрол от страна на ОЗОК АД, върху качеството и обема на предоставяната медицинска помощ на здравноосигурените лица. Покриване на медикаменти, консумативи, изследвания и лечение, които НЗОК не заплаща: Санаториално лечение извън клинични пътеки на НЗОК.

7


Болнично лечение извън клинични пътеки на НЗОК. Разходи за скъпо струващи изследвания, медикаменти, консумативи и лечение, незаплащани или частично заплащани от НЗОК . Осигуряване на медицински транспорт, включително и въздушен, с медицински екип при спешни ситуации, включително и производствени аварии на територията на цялата страна. Допълнителни, по-добри битови условия при болнично лечение – стая с 1 и 2 легла, самостоятелен санитарен възел, телевизор, хладилник, придружител, индивидуален сестрински пост, рехабилитация в домашни условия, медицински транспорт. Ограничаване и преодоляване на нерегламентирани финансови взаимоотношения между пациента, медицинските лица и лечебните заведения.

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПАКЕТИ: Пакет № 1 Подобряване на здравето и предпазване от заболявания – профилактика: включваща консултации при определени лекари специалисти и изследвания, насочени към ранна диагностика на социално-значими заболявания. Пакетът е съобразен и с изискванията на Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. Пакет № 2 Извънболнична медицинска помощ – достъпна, своевременна и ефективна доболнична помощ, включваща първична и специализирана, медико-диагностична и високо-специализирана медицинска дейност и лечение. Пакет № 3 Болнична медицинска помощ - включваща диагностика, лечение, манипулации и операции на осигурените лица в болнични условия. Пакет № 5 Възстановяване на разходи - възможност за възстановяване на извършени разходи от осигурените лица за медицински услуги, лечение, изследвания, медикаменти, консумативи.

8


ЦЕНИ НА ПАКЕТИ: Годишен агрегатен лимит

5 000 лв.

Здравноосигурителни пакети

Оптимална опция

Подобряване заболявания

на

здравето

и

предпазване

от

4,00 лв.

Извънболнична медицинска помощ

4,60 лв.

Болнична медицинска помощ

5,40 лв.

Възстановяване на разходи за лекарствени средства

6,00 лв. До 100 лв.

Месечна премия за едно лице

20,00 лв.

*Подробно описание на пакетите е представено в Приложения

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:  Осигурителните пакети покриват хронични и минали заболявания за цялата група.  ОЗОК АД се задължава да не изисква индивидуален здравен статус на осигурените лица.  ОЗОК АД предоставя възможност за осигуряване на членовете на семействата /пакет за членове семейства/ до 30 работни дни от влизане в сила на договора. След този срок членове семейства се включват само от новопостъпили служители.

ФИНАНСОВИ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ПОЛЗИ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ:  Вноските за допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя, съгласно чл. 208 от ЗКПО в размер до 60 лв. месечно за осигурен работник или служител, се определят като разход на фирмата, неподлежащ на данъчно облагане.  Повишаване работоспособността и намаляване на временната нетрудоспособност на служителите, чрез профилактика, своевременна диагностика и по-качествено и бързо решение на възникнали здравословни проблеми.  Грижата за здравето на служителите и на семействата им осигурява тяхното спокойствие, ефективна работа и лоялност към работодателя .

9


НАЧИНИ НА ПОЛЗВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ:  След сключване на здравноосигурителния договор Осигурените лица получават индивидуална електронна карта, с която се легитимират и ползват без да заплащат медицински услуги в доверените лечебни заведения на Общинска здравноосигурителна каса АД.  Картата съдържа личен текстови и електронен здравноосигурителен номер за достъп до базата данни на осигуреното лице в изградената мрежа от доверени изпълнители на медицински дейности, както и телефони от мрежите на всички мобилни оператори за съдействие, насочване и консултации при ползването на медицински услуги, включително и за обхвата на здравоосигурителното им покритие.  В доверените лечебни заведения, с които ОЗОК АД има сключени договори, осигурите лица получават съдействие на място за своевременно, лесно достъпно и качествено медицинско обслужване.  С изпълнителите на медицинска помощ, с които ОЗОК АД няма сключен договор за доверено обслужване, здравноосигурените лица заплащат лично ползваните от тях здравни услуги. ОЗОК АД възстановява извършените разходи на лична банкова сметка, след попълване на молба за възстановяване на разходи по образец и представяне на коректни финансови и медицински документи, в офиса на ОЗОК АД на адрес: гр. София 1113, ул. Атанас Далчев, № 93-96.

С уважение, АЛЕКСАНДЪР ЛИЧЕВ, ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, ОЗОК АД РУМЕН ДИМИТРОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, ОЗОК АД

10


ОПТИМАЛНА ОПЦИЯ ПАКЕТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНИЯ 1. Профилактичен преглед - веднъж за една осигурителна година, с изследване на: ▪ антропометрични измервания; ▪ кръв: пълна кръвна картина - 18 показателя с диференциално броене ▪ на левкоцити, СУЕ, кръвна захар и холестерол; ▪ урина: 10 показателя; ▪ измерване на кръвно налягане; ▪ електрокардиограма; ▪ зрителна острота; ▪ цитонамазка. 2. Профилактичен преглед от лекари-специалисти: ▪ терапевт; ▪ невролог; ▪ офталмолог; ▪ акушер-гинеколог; 3. Биохимичен скрининг за диабет – при показания: гликиран хемоглобин, глюкозотолерантен тест, кръвнозахарен профил и консултация с ендокринолог; 4. Биохимичен скрининг за хиперхолестеролемия и атеросклероза – при показания: мастен профил, консултация с ендокринолог, кардиолог или невролог; 5. Биохимичен и цитологичен скрининг за анемия и преанемични състояния – при показания: изследване на серумно желязо и ЖСК, ниво на вит. В 12 в кръвта, консултация с хематолог; 6. Биохимичен скрининг за възпалителни заболявания на пикочните пътища и бъбреците и нефролитиаза – при показания: ехография на бъбреци и пикочен мехур, стерилна урина за бактериална посявка с антибиограма и консултация с нефролог; 7. Цитологичен скрининг за начална клетъчна дисплазия на маточната лигавица и рак на шийката на матката – при показания: колпоскопия с прицелна биопсия на маточната лигавица и консултация с цитолог, хистолог или онколог; 8. Електрокардиографски скрининг за заболявания на сърдечносъдовата система – при показания: ехокардиография, 24 часов холтер, консултация с кардиолог. 9. Скрининг с въпросник по образец на Осигурителя , с последващо диагностично уточнение при висок риск за:

11


▪ хипертония; ▪ исхемична болест на сърцето и висок риск от инфаркт на миокарда; ▪ мозъчна атеросклероза и висок риск от мозъчен инсулт; ▪ рак на дебелото черво; ▪ рак на шийката на матката; ▪ рак на млечните жлези; ▪ рак на простатната жлеза; ▪ остеопороза.

ПАКЕТ: ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 1. Първичен преглед при свободно избран лекар-специалист: ▪ интернист; ▪ кардиолог; ▪ ендокринолог; ▪ гастроентеролог; ▪ алерголог; ▪ невролог; ▪ ото-рино-ларинголог; ▪ офталмолог; ▪ дерматолог; ▪ хирург; ▪ уролог; ▪ акушер-гинеколог; ▪ физиотерапевт; ▪ рентгенолог; ▪ травматолог; ▪ детски лекар (за осигурени деца). 2. Повторен преглед и наблюдение от лекар-специалист. 3. Съвети и планови консултации от: ▪ лекар-специалист; ▪ хабилитирано лице.

12


4. Клинико-лабораторни изследвания за диагностициране и проследяване развитието на определен здравен проблем: ▪ хематологични; ▪ биохимични; ▪ микробиологични; ▪ цитологични; ▪ имунологични; ▪ ензимни; ▪ хемостазни. 5. Клинико-инструментални изследвания в обем, позволяващ диагностициране на здравния проблем: ▪ функционални изследвания; ▪ образна диагностика. 6. Лечебни манипулации в извънболнични условия за овладяване на конкретен здравен проблем. 7. Изследване на бременна от акушер-гинеколог: фетална ехография и нонстрес тестеднократно за срока набременността. 8. Диспансерно наблюдение на хронично болен от: ▪ лекар-специалист; ▪ лекар-специалист от друго лечебно заведение. 9. Наблюдение на терминално болен от: ▪ медицинска сестра; ▪ лекар-специалист. 10. Подготвяне за хоспитализация на болен в лечебно заведение.

ПАКЕТ: БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 1. Хоспитализация в следните стационарни отделения на лечебни заведения: ▪ за интензивно лечение; ▪ вътрешни болести; ▪ кардиологично; ▪ пулмологично; ▪ гастроентерологично; ▪ ендокринологично; ▪ акушеро-гинекологично; 13


▪ неврологично; ▪ офталмологично; ▪ ото-рино-ларингологично; ▪ дермато-венерологично; ▪ хирургично; ▪ ортопедия и травматология; ▪ физиотерапевтично; ▪ детско отделение; ▪ пневмофтизиатрично; 2. Приемане и настаняване на болен в стая с две и повече легла. 3. Преглед и назначаване на лечение от: ▪ дежурен лекар; ▪ лекуващ лекар. 4. Визитация от завеждащ отделение. 5. Консултация с лекари-специалисти от: ▪ отделенията на лечебното заведение; ▪ други лечебни заведения. 6. Хирургични манипулации по медицински показания с малка и средна сложност. 7. Клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания в обем, позволяващ диагностицирането, и лечението на здравния проблем. 8. Лечение: ▪ медикаментозно; ▪ физиотерапевтично; ▪ хирургично. 9. Хирургични операции с малка, средна и голяма сложност. 10. Продължителност на престоя в стационар – общо 30 дни за една осигурителна година, но не повече от 10 дни в отделение за интензивно лечение.

ПАКЕТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ДО УСТАНОВЕНИЯ ЛИМИТ ЗА ОПЦИЯТА 1. Лекарствени средства при извънболнична и болнична помощ до лимита за опцията. 2. Превързочни материали при извънболнична и болнична помощ до лимита за опцията. 3. Консумативи при извънболнична и болнична помощ до лимита за опцията.

14


ОСИГУРЕТЕ СЕ ПРИ НАС

ОБЩИНСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА АД

1221312  
1221312  

123123412312312312

Advertisement