Page 1

творчески решения, графичен и уеб дизайн, печат, маркетинг и реклама, софтуер И ХАРДУЕР

БЪЛГАРСКАТА ШКОЛА В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН Проф. Божидар Йонов НОВАТОРИ В ИЗКУСТВОТО КРЕАТИВНОСТ В РЕКЛАМАТА ПЕЧАТ И РЕКЛАМА ЛОГО ДИЗАЙН ШРИФТОВЕТЕ КИРИЛИЦА СОФТУЕР

Цена 8 лв.

2009/4


Здравейте, скъпи читатели, Дойде време да се срещнем отново, и то в горещия и отпускарски месец — август. В момента много от вас стягат куфарите и се подготвят да се отдадат на заслужена почивка, през която да съберат сили за оставащите, очертаващи се доста напрегнати, месеци от тази година. Искрено се надявам да успеете да се отдадете на истинска почивка, защото с всяка изминала година се наблюдава един сериозен и много неприятен феномен — работна отпуска. Като основен „виновник“, без никакво съмнение, може да набедим новите технологии. Същите тези технологии, които улесняват работното ни ежедневие, превръщат плажа в истински работен кабинет. Възможността да работим практически навсякъде (безпроблемна комуникация с целия свят, дори и от най-отдалеченото кътче на света, стига да имаме под ръка мобилен компютър и телефон, или дори само смартфон), не ни дава шанс да си починем и за момент — защото винаги има нещо за вършене. Вече не е необходимо да си в офиса, за да решиш поредната задача или да приключиш проект. В тази връзка ви желая да успеете да се „изключите“ от останалия свят и да се насладите на една приятна почивка в добра компания. Разбира се, не е добре и да се стига до другата крайност, поради което ви предлагам да отделите малко време на списание ProGRAFICA, защото с този брой ще ви предложим една интересна комбинация от полезни в практическо отношение материали и такива, с които да „убиете“ малко време, научавайки и нещо интересно. Без повече приказки, набързо ще ви разкажа какво сме ви подготвили в четвъртия за тази година брой на списание ProGRAFICA. И така, без никакво съмнение трябва да обърнете внимание на рубриката ни „Българската школа в графичния дизайн“, защото Капка Кънева ще ви срещне с проф. Божидар Йонов. В рубриката „Новатори в изкуството“ ще насочим погледа ви към източната култура и „изкуството на японския екологичен плакат“. След като в два последователни броя проф. дфн Христо Кафтанджиев успя да ни „уплаши“, а след това да ни покаже колко важни са професионалните послания по време на криза, в този ще ни каже, че е време за малко щастие. Повече за щастието в рекламите, създавани по време на криза, ще може да прочетете в рубриката „Креативност в рекламата“. Ще обърнем внимание на екологичния печат, ще разберем защо стандартизацията е важна в сферата на „черното изкуство“, ще разберете и как може да пестите в процеса на печат. Ще ви запознаем с някои оригинални тенденции в лого дизайна, които ще ви дадат интересни насоки, които да реализирате в практиката. Нещата не се изчерпват дотук, тъй като продължаваме темата за шрифтовете и статията за QuarkXPress 8, както и някои други интересни и полезни материали. Приятно четене, Радослав Далев

Уважаеми читатели, вече можете да закупите сп. ProGRAFICA от книжарниците на националната верига „Хеликон“. София: бул. Патриарх Евтимий № 68 бул. Цар Освободител № 4 (Гранд хотел България) бул. Ал. Стамболийски № 17 Пловдив: ул. Райко Даскалов № 13

Варна: Tърговски център „Central Plaza“, ул. Никола Вапцаров № 25 б Пикадили Запад (до Практикер), бул. Вл. Варненчик № 268 Бургас: пл. Тройката № 4 Стара Загора: ул. Цар Симеон Велики №102


Съдържание Основано 2005 г., І издание, година V ISSN 1313—0412, www.magazines.bmg.bg Издател Принт енд Пъблишинг ЕООД, www.print-publishing.bg Член на СПИБ 1407 София, бул. Черни връх № 51, ет. 2 т: (02) 460 50 51, ф: (02) 460 50 66 Принт енд Пъблишинг ЕООД е издател и на специализираните списания Полиграфия и ProPACK Адрес на редакцията София 1407, бул. Черни връх № 51, ет. 2 т: (02) 460 50 59; 460 50 51; 460 50 71 prografica@print-publishing.bg Изпълнителен директор Нели Петрова, n.petrova@print-publishing.bg Редакционен екип Радослав Далев, отговорен редактор r.dalev@print-publishing.bg Реклама Стефан Славчев, тел.: (02) 460 50 02 s.slavchev@print-publishing.bg Маркетинг, абонамент и разпространение Антоанета Антонова, тел.: (02) 460 50 51 a.antonova@print-publishing.bg Ирина Казанджиева, тел.: (02) 460 50 50 i.kazandjieva@print-publishing.bg

новини ............................................................................................................... 4 българската школа в графичния дизайн Проф. Божидар Йонов ....................................................................................... 12 новатори в изкуството Дзен и изкуството на японския екологичен плакат ................................... 18 креативност в рекламата Апелите за щастието в маркетинговите комуникации по време на финансова криза ......................................................................... 22

Графичен дизайн БиЕсЕйч ООД, www.bsh.bg

печат и реклама

Предпечатна подготовка Иван Шандански, i.shandanski@print-publishing.bg

15 начина да се спестят пари в процеса на печат ................................... 30

Консултант графично оформление Кънчо Кънев

Високопродуктивен печат и безвредно производство с HP Designjet L65000 и латексовите технологии на HP . ......................... 32

Печат и довършителна обработка Нео Принт ООД, www.neoprint-bg.com Ламинат мат Бивалвия ООД

Стандартизацията в полиграфията ............................................................ 34 лого дизайн

Хартия Ема ООД, www.ema–bg.com корица: 200 гр/м2; тяло: 115 гр/м2

Тенденции в лого дизайна 2009 ...................................................................... 36

Разпространение По абонамент, т: (02) 460 50 51, 460 50 50 Книжарници „Хеликон“ в София, Пловдив, Варна, Бургас и Ст. Загора

шрифтове

Брой 4/09 е приключен редакционно на 03.08. 2009 г.

Шрифтовете кирилица — особености и проблеми — част 2 .................. 46

В списанието са използвани лицензи­рани шрифтове на ХермесСофт (www.hermessoft.com) и лицензирани програмни продукти на Adobe (www.adobe.com). Препечатването на текстове и илюстрации може да става само със съгласието на редакцията. © Всички права запазени. IBAN сметки / Bank Account Лева / BGN: BG02BUIN95611000129643 Eвро / Euro: BG02BUIN95611000129643 SWIFT CODE (BIC) BUINBGSF Алианц Банк България / Allianz Bank Bulgaria Since 2005 prografica@print-publishing.bg, www.magazines.bmg.bg Publisher Print & Publishing Ltd., www.print-publishing.bg Member of PIUB Editorial Office Address 51, Cherni vruh Blvd. fl. 2, 1407 Sofia, Bulgaria t: +359 2 460 50 59; 460 50 51; 460 50 71 Editorial Board Radoslav Dalev, Editor–in–Charge r.dalev@print-publishing.bg Editorial closing date 03.08. 2009 г

софтуер QuarkXPress 8 — част 2 ................................................................................. 54 изложения Реклама Експо 2009 ......................................................................................... 60 изложби Старт на едно ново поколение . .................................................................... 64 въпроси и отговори От форума на Prepressbg.com ........................................................................ 67 бизнес справочник...................................................................................... 68


Contents Dear readers,

4 .................................................................................................................. News The Bulgarian school in the graphic design 12 ............................................................................................. Prof. Bojidar Ionov Pioneers in art 18 .......................................... Zen and the art of Japanese environmental poster Creativity in advertising Appeal for happiness in marketing communications 22 .................................................................................. during the financial crisis Print and advertising 30 ................................................ 15 ways to save money in the printing process Highly efficient printing and harmless production 32 ...................................... with HP Designjet L65000 and HP latex technologies 34 ........................................................................... Standardization in polygraphy Logo Design 36 .................................................................................. Logo design trends 2009 Fonts 46 ................................... Cyrillic fonts — characteristics and problems — part 2 Software 54 .................................................................................. QuarkXPress 8 — part 2 Exhibitions 60 ...................................................................................... Advertising Expo 2009 Art Exhibitions 64 ................................................................................. Start of a new generation Questions and Answers 67 .................................................................. From the forum of Prepressbg.com 68 ............................................................................................. BUSINESS GUIDE

We meet again in the hottest time of the year. At the moment many of you tighten suitcases and prepare to take a deserved rest in which to gather strength for the remaining strenuous months of the year. We sincerely hope that you’ll have a real holiday, because a very serious and unpleasant phenomenon is observed every year — the so called working vacation. No doubt, we can point the new technologies as a main „culprit“ for that. Those technologies who facilitate our live during work time, now „convert“ the beach into a real office. The ability to work virtually anywhere (to have computer and mobile phone, or even a smartphone is quite enough for the flawless communication even with the most remote corners of the world), gives us no chance to rest even for a moment. We always have something to do. Is no longer necessary to be in office for the completion of the next task or project. In this regard, I wish you to be able to „switch off“ the rest of the world and enjoy a pleasant holiday in a good company. Of course, it is not good to get to the other extreme. That’s why I propose you to take a little time with ProGRAFICA magazine which offers you a combination of useful materials and some „time killing“ articles from which you can learn something really interesting. Let’s stop with the talk and quickly tell you what we prepared for the fourth issue of ProGRAFICA magazine. So, no doubt, attention must be paid to the rubric „The Bulgarian school in the graphic design“, in which Kapka Kaneva will meet you with Professor Bojidar Ionov. In the „Pioneers in art“ rubric we will direct your vision towards the eastern culture and the art of Japanese environmental poster. In his two consecutive articles Professor Christo Kaftandjiev managed to „scare us“ and then to show us how important are professional messages in times of crisis. This time he will tell us that it is time for a little happiness. In „Creativity in advertising“ you can read more about happiness in ads created in times of crisis. In this issue you will learn something about the environmental print, you will understand why standardization is important in the „black art“ and learn how to save money in the process of printing. You will also meet some genuine trends in logo design, which will provide you interesting guidelines to implement in practice. Things are not limited to that as we continue the topic of fonts and the article about QuarkXPress 8, as well as some other interesting and useful materials. Radoslav Dalev


новини

Extensis представи Portfolio Server 9 Софтуерът за управление на дигитално съдържание вече комбинира сървърна Java платформа, уеб клиент и обработващ механизъм в една централизирана и отворена платформа за организиране на медии

С Portfolio Server 9 от Extensis представят много нови възможности за управление на цифрови активи. В новата версия бива представен иновативен уеб клиент (Web Client), който ще поз-

воли на потребителите да каталогизират, търсят, редактират, да извършват групово конвертиране и да автоматизират изпълнението на различни задачи — като всичко това ще могат да осъществяват практически от всякъде и по всяко време. Новият уеб клиент, заедно с NetPublish (предлага се отделно), осигуряват на организациите механизъм за лесно споделяне на всички видове съдържание за вътрешно (фирмено) или външно ползване. Portfolio Server 9 е лесен за внедряване и предлага нова уеб базирана администраторска конзола за управление на сървъра, каталозите и потребителите. В допълнение, новият сървър предлага отлична скалируемост и подобрена производителност. В деветата версия на продукта е заложен нов енджин за обработка на медии от Equilibrium. Portfolio Server продължава да предлага система, изградена на технологии като Java J2EE, Adobe FLEX, JBoss и OpenOffice.org.

Накратко новостите в деветата версия: »» Нов Adobe FLEX уеб клиент, осигуряващ практично „табло“ за креативните работни потоци; »» Нова Java базирана сървърна архитектура, осигуряваща стабилност и лесна интеграция; »» Уеб базирана сървърна администрация за отдалечено управление на сървъра и потребителите; »» Интеграция с Adobe XMP за четене и запис на мета данни, интеграция с приложенията на Adobe посред­ ством Portfolio Express; »» Добавена поддръжка на Windows Server 2008 и Microsoft SQL Server. Portfolio Server 9 ще се предлага на крайна цена от $6 500 плюс $315 за клиент (десктоп или уеб клиент). Опционалните модули включват: NetPublish за $6 500 и SQL Connect отново за $6 500. На www.extensis.com/portfolio може да откриете повече информация за продукта. www.extensis.com

Enfocus анонсира PitStop Pro 09 и PitStop Server 09 Висока ефективност, подобрена функционалност и по–лесна интеграция Enfocus обяви PitStop Pro 09 и PitStop Server 09. Новите версии на водещите в бранша инструменти за редак­ тиране, проверка и поправка на PDF файлове включват значителни подобрения, рационализиращи десктоп и

4 | ProGrafica 4`2009

сървърно базираната обработка на файлове. PitStop Pro 09 включва внушителен набор от инструменти за редактиране на PDF файлове, които позволяват на потребителите да редактират текст, да променят цветовете, да местят, завъртат или да променят мащаба на обектите. Появили се про-

блеми в последната минута могат да бъдат коригирани за секунди с продукта. Плъгинът може да се справя и с по–комплексни проблеми. Потребителският интерфейс е бил оптимизиран, за да бъде подобрена ефективността, позволявайки на потребителите по– лесно да персонализират работната си среда. Лентата с инструменти, елементите в менюто и панелите са по–добре организирани и вече могат да бъдат скривани при нужда. Новата версия включва и преработен механизъм за глобални промени, който дава възможност на потребителите да прилагат по–лесно глобални промени (Global Changes) на дълги PDF документи. Различни версии на промените с предварително избрани настройки могат да бъдат записвани и в последствие използвани през „Favorites“ в панела „Глобални промени“. Настройките могат да включват разПроверено с


новини

лични задачи като поставяне на печати, преномериране на страници, преобразуване на цветове и поправка на PDF файлове, генерирани от Microsoft Office и други приложения, насочени основно към офис нуждите. PitStop Server 09 се задвижва от признатия в индустрията Enfocus PDF preflight и библиотеки за автоматична корекция, които обработват PDF файлове по–бързо и ефективно от други решения на пазара. Продуктът се възползва максимално от многопро-

цесорните и многоядрените системи. Новият Action List енджин оптимизира изпълнението на списъците за действие и профилите за проверка преди печат, като дори допълнително увеличава скоростта. Други нови функции, които ще откриете, са реална обработка на заден план на Mac и лесна интеграция с големи системи чрез използването на нови командни интерфейси (CLI). CLI е наличен за всички потребители, използващи PitStop Server 09. Той включва „лесен

режим“, предлагащ моментална интеграция със стандартни настройки и „разширен режим“, който се отличава с отлична гъвкавост, използвайки XML. PitStop Server 09 се интегрира безпроблемно с Enfocus Switch, обезпечавайки проверката преди печат и автоматична корекция на PDF файлове в големи автоматизирани работни потоци. PitStop Pro 09 и PitStop Server 09 ще могат да се поръчват от септември 2009 г. www.enfocus.com

FontExplorer X Server вече може да бъде закупен онлайн Linotype FontExplorer X Server за 10 работни места ще се предлага за $1599

Linotype GmbH и Monotype Imaging Holdings Inc. анонсираха, че вече е възможно да се получи лиценз онлайн за решението за управление на шриф­тове Linotype FontExplorer X Server. Налични са няколко различни пакета в зависимост от броя работни места за 10, 15, 20 или 25 потребители. Лицензът за 10 работни места ще се предлага срещу сумата от $1599. Всеки свален пакет включва: Font Explorer X Server (софтуер за администриране), FontExplorer X Pro (клиентски софтуер) и съответния брой лицензи за работа с клиентския продукт на Macintosh компютрите в работната група.

FontExplorer X Server работи на Mac системи (Mac OS X 10.4 и 10.5), както и на съответните сървърни модификации. Осигурена е и поддръжка на Windows Server (2003 Server, XP и 32–битовата версия на Windows Vista). Закупеният лиценз за FontExplorer X Server гарантира на клиентите едногодишна поддръжка по телефона или чрез електронна кореспонденция. Детайлна информация за продукта може да намерите на официалната страница. www.fontexplorerx.com

CtrlLayers — нов плъгин за Adobe InDesign По–удобен начин за управление на слоеве в софтуера на Adobe

CtrlLayers версия 1.0 е плъгин за Adobe InDesign, който ще разшири възможностите за работа със слоеве в популярния продукт за настолна издателска дейност. Според компанията разработчик на плъгина, техният продукт е за InDesign потребители, които изискват елегантно и интелигентно решение за работа със слоеве. CtrlLayers ще ви предостави същите възможности за внасяне на слоеве от InDesign документи, както сте свикнали да правите това с цветовете. С други думи, в ранния етап на проект, който ще бъде публикуван на няколко различни езика, може да „споделите“ слой на нов документ, който да бъде

Проверено с

подготвен за превод. С напредването на работата, ще може да „върнете“ преведения слой, без да се тревожите за напасването му. Основните функционални възможности на CtrlLayers 1.0 са: създаване на нов Adobe InDesign документ от видими слоеве и внасяне на слой/слоеве от InDesign документ. CtrlLayers е съвместим с Adobe InDesign CS3 и CS4 и може да бъде използван на Windows и Mac платформа. Пробна версия може да свалите от официалния сайт на компанията, а ако решите, че продуктът ви е необходим ще трябва да заплатите €159. www.ctrl–ps.com ProGrafica 4`2009 | 5


новини

Smart Speller CS4 и Smart Hyphen CS4 с поддръжка на повече езици и множество подобрения

Плъгините на WoodWing са вече съвместими с Adobe InDesign CS4 и Adobe InCopy CS4 WoodWing Software представи подобрени версии на плъгините Smart Speller и Smart Hyphen, които предлагат поддръжка на нови езици, повече функцио-

нални възможности и пълноценна работа с Adobe Creative Suite 4. Използвайки модули, разработени от езиковите експерти на *TALŌ, Smart Speller и Smart Hyphen осигуряват надеждна поддръжка по отношение на правописна проверка и пренос за множество езици, сред които е и българският.

Накратко подобренията в Smart Speller CS4: »» Пълна поддръжка на InDesign  CS4 и InCopy CS4; »» Добавена поддръжка на нови езици; »» Допълнителни преференции за избор на думи (само текст, текст плюс цифри), минимална дължина на думите (по този начин могат да бъдат прескачани абревиатури) и проверка на пунктуацията. Подобренията в Smart Hyphen CS4 включват: »» Пълноценна поддръжка на InDesign CS4, InDesign CS4 Server и InCopy CS4; »» Добавена поддръжка на нови езици. Пробни версии на Smart Speller CS4 и Smart Hyphen CS4 може да свалите от сайта на компанията. www.woodwing.com

Лесно възстановяване на Adobe Photoshop файлове с Photo Recovery за Mac OS Обновената версия на софтуера има нов алгоритъм, подобряващ възстановяването на Photoshop файлове

Disk Doctors Photo Recovery за Мас системи има подобрени възможности за възстановяване на PSD файлове (Adobe

Photoshop). Софтуерът е обновен с нов алгоритъм, който ще помогне на потребителите да възстановят изтрити (неволно или не) PSD файлове от различни видове медии за съхраняване на информация (твърди дискове, карти–памет и други). Photo Recovery на Disk Doctors е професионална програма, създадена за работа под Mac OS X. В продукта са заложени модерни технологии за откриване и възстановяване на цифрови фотографии след изтриване или случайно форматиране. Disk Doctors Photo Recovery използва различни алгоритми за всеки от поддържаните видове файлове, разработ-

вани и усъвършенствани през годините от Disk Doctor Labs. Софтуерното решение също така може да възстановявана RAW файлове от почти всички популярни цифрови огледално–рефлексни фотоапарати на компаниите Canon, Nikon, Sony, Panasonic, Leica, Hassleblad, Minolta, Olympus, Kodak и други. Disk Doctors Photo Recovery за Mac с PSD поддръжка се предлага за $69.Oт сайта на компанията може да изтеглите демо версия. Продуктът се предлага и за Windows системи, но там липсва поддръжка на PSD файлове, както и на много други. За повече информация посетете официалния сайт. www.diskdoctors.net

Microsoft представи Silverlight 3 и Expression 3 Нови възможности за създаване на интерактивни преживявания в уеб и десктоп среда Microsoft официално представи Silverlight  3 и Expression  3 — съчетаващи 6 | ProGrafica 4`2009

фундаментално нови способности за създаването на богати интернет приложения (RIA). Заедно с Microsoft Visual Studio, Silverlight и Expression предлагат възможности за съвместно разработване и дизайн среда, която опростя-

ва процеса на доставяне на иновативно съдържание на потребителите. Според софтуерния гигант приемането на тяхната интерактивна платформа продължава да набира скорост, което личи от интереса към Microsoft Проверено с


новини

Silverlight 2. За по–малко от девет месеца едно от всяко трето интернет устройство има инсталиран Silverlight 2. Заедно с представянето на новите версии от Microsoft съобщиха и за промени в ценовата си политика по отношение на своите инструменти за разработка и дизайн. Като пример от компанията посочват възможността за закупуване на Visual Studio Professional Edition и Expression на намалена пакетна цена от $999. Silverlight

продължава да бъде достъпен безплатно за всички желаещи. Silverlight 3 може да бъде свален от www.microsoft.com/silverlight. Потреби­ те­­лите, използващи предходната версия могат да извършат автоматичен ъпгрейд към новата версия. Expression 3 ще бъде наличен до 30 дни, като ще има възможност за изтегляне на 60– дневна пробна версия от www.microsoft. com/expression/try-it. www.microsoft.com

Вече е възможно използването на плъгините на Topaz Labs в Apple Aperture Това може да направите след като свалите безплатния Fusion Express Topaz Labs, разработчик на плъгини за Adobe Photoshop, представи Fusion Express за Aperture. Този безплатен плъгин дава възможност на всички работещи с Apple Aperture да използват разработените от компанията плъгини за Photoshop.

С тази своя разработка компанията дава възможност на потребителите на Aperture да не излизат от познатата им работна среда. Пакетът от плъгини на Topaz разширява значително възможностите за корекция на цифрови изображения в Apple Aperture. Topaz DeNoise предлага цялостно решение за премахване на „шумове“,


новини

запазвайки максимално детайлите в снимката. С Topaz Adjust може да коригирате и оптимизирате цветовете, детайлите и прочие, за да получите много добър краен резултат. Topaz Simplify се грижи за творческата част, като предлага художествени ефекти. Topaz Clean интегрира уникални възможности за „изглаждане“ със стили-

зирани манипулации на детайлите за „обновяване“ на снимки. Topaz DeJPEG драматично подобрява качеството на уеб изображения и на компресирани фотографии. С инсталирането на Fusion Express (може да го свалите от topazlabs.com/ src/topazfusionexpress.dmg) ще може да използвате всички тези филтри директно в познатия интерфейс на Aperture. Важно е да знаете, че без-

платният плъгин осигурява единствено съвместимост с продукта на Apple. За да използвате комерсиалните плъгини, ще трябва да ги закупите или да свалите и ползвате пробните им версии в предвидения тестов период. www.topazlabs.com

Промяна в Google улеснява всички, които търсят изображения чрез търсачката

Вече няма да се притеснявате дали може да използвате откритите изображения в комерсиални проекти

В началото на юли т.г. стана ясно, че са извършени промени в търсачката на Google, в частта за търсене на изо-

бражения, които могат да предотвратят нарушаването на авторски права върху снимки. С един единствен избор в опцията „Права за употреба“ в страницата за разширено търсене може да филтрирате всяко изображение, което е било индексирано, така че да видите само файловете, маркирани с лиценз позволяващ ви тяхното използване. Разбира се, това не означава, че няма да се налага в последствие да проверите дали посоченият лиценз действително отговаря на истината. В крайна сметка тази нова възможност ще ви спести доста време, тъй като ще имате предварително пресяване на резултатите. ProGR

Инструментът за създаване на CSS менюта беше обновен във Freeway версия 5.4 Softpress Systems пуснаха в разпространение версия 5.4 на техния софтуерен продукт за дизайн на уеб сайтове — Freeway. Ъпдейтът включва значително подобрен инструмент за създаване на CSS менюта и действие за добавяне на отметки AddThis След като направят безплатния ъпдейт потребителите ще могат по– лесно да създават сложни навигационни менюта, благодарение на извършения редизайн на CSS Menu Action, както и да се възползват от автоматизирания процес на извеждане на социални отметки/мрежови списъци на уеб сайта чрез AddThis. 8 | ProGrafica 4`2009

Freeway 5.4 може да бъде свален напълно безплатно от всички регистрирани потребители на петата версия. Повече информация за продукта и неговите две версии, стандартна (Express) и професионална, може да намерите на официалния сайт. Оттам ще може да свалите и пробна версия, ако имате желание да изпробвате Freeway. Основното изискване е да работите на Mac OS X 10.4 или по–нова версия. www.softpress.com

Проверено с


новини

5-та годишна европейска конференция на „Асоциацията на потребителите на графичната индустрия“ Конференцията ще се проведе в Будапеща от 30 септември до 3 октомври 2009 г. Тазгодишното събитие, което е спонсорирано от Kodak и ръководено от Управителния борд на GUA, ще акцентира върху подобряването на структурирането и ефективността на дейности­те в компаниите, с цел увеличаване ръста на печалбите. Конференцията ще се проведе в Будапеща, Унгария, между 30 септември и 3 октомври 2009 г. Всички участници ще имат множество възможности за срещи с висши ръководни кадри на Kodak и с технически експерти, с които да обменят идеи. Конференцията на GUA се провежда за пета поредна година и в чест на това събитие Kodak предлага множество специални поощрения на своите клиенти. Събитието е достъпно само за членове на GUA. За да се регистрирате за участие или да станете член на GUA посетете www.mygua.org. Тазгодишната конференция на GUA обхваща четири основни направления: »» Текущи технологии — информация и актуализации за най–новите решения на Kodak в областта на цифровия печат, работния поток и CTP решенията; »» Бъдещи технологии — вълнуващи нови технологични разработки на

Kodak, които се очаква да завладеят пазара през следващата година; »» Кръгла маса за научноизследовател­ ска дейност — изключително полезни лични срещи с ръководни кадри от отделите за научноизследователска дейност на Kodak за споделяне на знания и за усъвършенстване на технологичните решения на компанията; »» Бизнес влияние — помощ за бизнеса при определяне нивото на работна ефективност. Съвети при навлизане на нови пазари и задълбочено разглеждане на конкретни примери, представени от потребители на Kodak и външни лектори. Основните акценти в сесиите на тазгодишната конференция са: приложими крос–медийни маркетингови кампании; решения за хибриден работен поток; семинари по възвращаемост на инвестициите; динамично управление на съотношението на цветовете; решения за оптимизиране на мастилата; демо лаборатории; приложения за цифров печат; надеждност и стабилност на предпечата и др. Миналогодишната конференция, проведена в Лисабон (Португалия), постигна огромен успех. „Онова, което намирам за най–вълнуващо в конференцията на GUA, е възможността реално да си взаимодействаме с ръководители, практически ангажирани с разработ-

ката на нови технологии“ — споделя Саймън Дипъл от британската печатарска компания „Etrinsic“. „Отличната организация даде възможност на хората да говорят честно и открито по редица въпроси, като им осигури отличен форум за обмен на знания и идеи.“ Пол Барч, председател на GUA, коментира: „Конференцията на GUA печели огромна популярност — всяка година присъствието се увеличава с 30% и тази отново очакваме пълни зали. Компаниите гледат на конференцията като на инвестиция, а не като на разход. Безценните задълбочени анализи по въпроси като работния поток, оптимизация на печалбата, капитални инвестиции и нови пера за приходи, директно се превръщат в сериозни търговски предимства и помагат на компаниите да увеличат чистата си печалба.“ Компаниите, предлагащи печатни услуги, са изправени пред може би най–сериозната рецесия за последните години. Това прави участието на конференцията на GUA по–важно и стойностно отвсякога. Компаниите трябва да направят всичко възможно да са в крак с последните разработки в бранша, за да могат да постигнат максимална ефективност и производителност на своето оборудване и да вземат информирани решения, когато инвестират в нови технологии. www.duomedia.com

Новият Compaq Mini  110c доказва, че големите неща могат да са в малки пакети Ултра–стилен с професионални функции за достъпна работа в движение

10 | ProGrafica 4`2009

HP представи последното попълнение към растящото си портфолио от стилни и леки мини–компютри — Compaq Mini 110c. Модерният, но достъпен модел, който е продължение на успешния Compaq Mini 700, предлага широк набор от функции и осигурява на потребителите достъп до интернет отвсякъде. Compaq Mini 110c се предлага с елегантен корпус, придружен с трайните гланцирани „Imprint“ покрития на HP в удивителен кариран черен дизайн на „Unity“. С тегло само 1.17 кг (с 3–клетъчна батерия) и дебелина под 33 мм,

Compaq Mini 110c е с изключителен, грабващ окото дизайн. Благодарение на вградените уеб камера и микрофон, WLAN и WWAN, Compaq Mini предлага повече възможности за връзка към социални мрежи и отвежда видео чата и видео конферентните връзки от дома до парка, кафенето или летището. Заедно с 10.1–инчовия BrightView дисплей, голяма (92%) клавиатура, 3 USB порта и четец на карти 5 в 1, потребителите разполагат с всичко, което им е необходимо за работа в движение. Проверено с


BUSINESS INFORMATION Внушителните функции са подчертани от най–новия процесор Intel Atom и твърд диск с обем от 160 GB.

Compaq Mini 110c се предлага в цяла Европа на препоръчителна начална цена от 729 лева с ДДС. HP България

Ново поколение LED устройства на Xerox осигуряват икономичност, лекота на управление и достъпен цветен печат WorkCentre 7425 предлага превъзходен цветен печат, комбиниран с характеристики, които спомагат за намаляване на разходите и консумацията на енергия Новото устройство използва т.нар. High Quality LED технология, съвместна разработка на Fuji Xerox и Nippon Glass Inc. Разработката представлява усъвършенствана LED технология от ново поколение, осигуряваща значително по–високо качество на печат и по–икономичен разход на тонер в сравнение с други устройства от този ценови клас. Със скорост на принтиране до 20 страници в минута при цветен печат и 25 страници — при черно–бял, общ капацитет за зареждане с хартия над 5000 листа и опции за изготвяне на брошури и перфориране, WorkCentre 7425 предоставя на потребителите всички ин-

струменти, които са им нужни в натоварена работна среда. Устройството е оборудвано с Xerox Extensible Interface Platform — EIP (платформа за създаване на персонализирани приложения), която позволява програмите за обработване на документи да бъдат достъпни през персонализирания сензорен екран на машината. EIP спестява на потребителите ценно време и опростява изпълнението на повтарящи се задачи. Благодарение на употребата на емулсионно–агрегиран тонер (EA–HG), който съдържа по–дребни и плътни тонер частици, МФУ–то възпроизвежда живи и ярки цветове, и плавни линии. Допълнителните производствени характеристики на WorkCentre 7425 включват функцията Print Around, която гарантира, че ако една задача е задържана поради липса на ресурс, останалите задания се изпълняват и работният процес продължава без прекъсване. Xerox WorkCentre 7425 предлага автоматично изпращане на сканирани документи по имейл и факс. Изображенията са с качество 1200 x 2400 dpi. WorkCentre 7425 предлага няколко вградени инструмента като Auditron и Xerox Standard Accounting, с които се контролира употребата на цвят. Съвместим с изискванията на Energy Star, устройството изразходва само 2 вата електроенергия в режим „sleep“, което е значително по–малко от разхода на повечето лазерни печатащи машини. WorkCentre 7425 е първото устройство от своя вид, което е изградено от био пластмаса, при чието производство се отделят 16% по–малко емисии CO2. Xerox България

Проверено с

REPORT.BG

Разумната стъпка към Вашите печеливши управленски решения.

Вашата енциклопедия на европейските фондове и програми База данни с пълна контактна информация за водещите 5 000 компании в България WWW.REPORT.BG Очаквайте третото годишно издание с нови възможности за използване на европейските фондове като реален инструмент за развитие на вашия бизнес и за разширяване на мрежата от надеждни партньори на Вашата организация.


българската школа в графичния дизайн

„Онова, което се преподава в Академията и може да бъде усвоено, е занаятът. Останалото е в сърцето и душата — призванието да си художник. Него човек или го притежава, или не.“

Проф. Божидар Йонов Графичният дизайн като част от образованието на художника — култура, филтър и процес Срещам се с проф. Божидар Йонов в Националната художествена академия. Вместо в ателието си, художникът ме „кани“ в своя лаптоп. Научавам за поредния творчески семинар в Ахтопол, който професорът е организирал за своите студенти и разглеждам кадри от процеса на работа по най-новите му проекти — цялостното пространствено оформление на музея на тракийското изкуство в района на Хасково и паметника на Ангел Балевски. Сред плакати, пространствени реализации и графични знаци, трансформирани до монументални обекти, говорим за дизайна като призвание и занаят. Биография: Божидар Йонов е роден през 1942 г. в София. През 1968 г. завършва „Стенопис“ в Националната художествена академия. Работи в творческия фонд на СБХ като директор на ателие „Пространствено оф12 | ProGrafica 4`2009

ормление“. До 1992 г. е художник на театър „София“. През 1994 г. печели конкурс за доцент и постъпва на работа в НХА, където днес е професор по графичен дизайн. Ректор е в периода 2003 — 2007 г. Съосновател на Международното триенале на сценичния плакат — София, Божидар Йонов е и член на организационния му комитет. Работи в областта на пространствения и графичен дизайн, рекламата, типографията, стенно-монументалните и дигитални изкуства. Реализирал е самостоятелни изложби в Будапеща, Цюрих, Виена, Братислава, Москва, Берлин, Грийсбъро, Алжир, Токио и у нас. Наред с множеството изяви на национално ниво, художникът участва в международните бианелета и триеналета на плаката в Лахти, Варшава, Монс, Мексико, Бърно, Тояма. Златният медал от Международния конкурс за туристически плакат в Торино, Италия; Специалната награда на АПН Проверено с


българската школа в графичния дизайн

за плакат на олимпийските игри в Москва; Сребърният медал за графичен дизайн на календар от Международното бианале — Бърно; Годишната награда за рекламен дизайн на СБХ и Специалната награда „Александър Жендов“ за постижения в областта на графичния дизайн са само някои от призовете, получени от него през годините. Проф. Йонов, как се насочихте към сферата на дизайна? След като завърших Художествената гимназия, кандидатствах в Академията, „Стенопис“ и „Плакат“. Бях приет и в двете специалности, при това на едни от първите места. Стенописта ми се струваше особено интересна, а тогава беше и модна — в страната се работеха много обекти (т. нар. синтез между художници и архитекти), държавата подпомагаше монументалните проекти. Освен това, в тази специалност преподаваше един изключителен художник — Георги Богданов, невероятно интересен човек, немски възпитаник. По това време към преподавателския екип в катедрата се присъедини и Мито Гановски. Той пък беше от съветската школа, тъй че бях обучаван от един кадър на мюнхенската академия и един на московската. Мисля, че комбинацията беше много успешна, присъствието на тези личности провокираше нашия състезателен дух — с моите колеги прекарвахме по цял ден в ателието. Наред с това, участвахме в различни конкурси в страната и чужбина. Търсехме информацията сами (тогава тя не беше така достъпна както е днес, с възможностите на интернет), искахме постоянно да се съревноваваме. Не се главозамайвахме от спечелените награди, те ни помагаха да възприемем себе си като художници с бъдеще и перспектива. А що се отнася до интереса ми към плаката, ще ви кажа, че с повечето от връстниците ми, още в първите курсове започнахме да работим по редакции и издателства. Ставаше въпрос за по-обикновени поръчки, но реализациите в тираж пораждаха самочувствието ни на професионалисти. Да гледаме своите работи по уличните будки и колоните за плакати беше за нас източник на особено вълнение. Това бяха нашите изложби, улицата беше нашата галерия… Кое е най-ценното, лично за Вас, професионално признание, получено досега? Бих отговорил много лесно, че такова още нямам (Смее се). Шегувам се, разбира се, спечелил съм доста награди — и национални, и международни. Все пак, може би един от най-големите комплименти, които съм получавал, беше номинирането ми за ректор на Националната художествена академия. За мен то беше чиста изненада, голяма провокация, но и приятно доказателство, че колегите разчитат на способността ми да работя за бъдещето на гилдията. Проверено с

Корица на календар с авторски компютърно генериран дизайн, 2009 г.

ProGrafica 4`2009 | 13


българската школа в графичния дизайн

Триенале на сценичния плакат — София, изложба на международното жури, 2007 г.

Изявявате се колкото в равнината, толкова и в пространството. Каква взаимовръзка откривате между продуктите на графичния дизайн и проектираната от художник среда? Взаимовръзката е в естетиката, породена от худож­ ническия талант. Според мен е безпредметно твор­ ците да се делят на изящници, приложници или монументалисти. Един графичен знак би могъл да стане и триизмерен, а един обект би могъл да се реализира и със средствата на живописта. Онова, което има значение, е творческото поведение. Как се отнасяте към твърдението, че дългът към функционалността възпрепятства творчеството в дизайна? Ако говорим за възможния конфликт „инвеститор–дизайнер“, то една от важните теми, които засягам пред моите студенти, е тази за дипломацията на дизайнера. Дойде време, в което художниците трябва да умеят да защитават и обясняват идеите си, да убеждават интелигентно околните в достойнствата на своите творби. Добре позната фраза „работата достатъчно говори сама за себе си“ няма стойност в наши дни. Що се отнася до възприемането на самия дизайнерски продукт от потребителя, ще споделя, че в работата си, след завършването на даден проект (независимо 14 | ProGrafica 4`2009

Червена магия, постановка, 1989 г.

плакат или монументална задача), винаги съм правил своеобразен тест за това как го оценяват непрофесионалисти. Наблюдавал съм тяхната първа реакция, за да преценя, доколко съм постигнал търсеното внушение. Работите за развиването на визуалната култура на студентите в специалност „Рекламен дизайн“, имате и опит като ректор на Националната художествена академия. Смятате ли, че художествената подготовка има водещо значение в работата на дизайнера? Вече 110 години Националната художествена академия възпитава творци, които се изявяват както у нас, така и по света. Контактът с големите професионалисти в областта на изкуството е една от най–важ­ ните възможности, които една такава институция предлага и за мен е чест и гордост, че попаднах в това общество на личности, преподаватели и естети. Възприемам графичния дизайн като един вид култура, филтър и процес — задължителна част от образованието на всеки художник. Неслучайно днес понятието „графичен дизайн“ съществува като предмет на обучение в няколко различни специалности. Естествено, пазарът е винаги определящ — той дава насоката в редица браншове и професии. За мен е радостен фактът, че напоследък издателствата, фирмите и рекламните агенции започнаха да ценят потенциала на младите професионаПроверено с


българската школа в графичния дизайн

Обърни се с гняв назад, постановка, 1994 г.

листи и се стремят да ги привличат на работа. Нашите студенти започват да се реализират в професията още по време на следването си. Това обуславя повишения интерес към специалности като „Рекламен дизайн“. Поредните издания на Триеналето на сценичния плакат, сред чиито създатели сте, ни убеждават, че и в България има плакатисти на световно ниво. Защо театралният плакат — произведение на изкуството продължава да липсва в градската ни среда? Тази тема е повдигана поне от 10 години насам, почти откакто съществува триеналето. По време на последното му издание, преди две години, дори предизвикахме една любопитна дискусия между драматурзи, директори на театри и художници. Желанието ни като организатори беше да обсъдим този проблем, причините за кризата в обявяването и създаването на театралния плакат. Защото е факт, че театрални постановки има, бих казал даже, че в последните години театърът се възроди, хората започнаха отново да посещават спектаклите. Не става въпрос и за липса на средства… Може би някои от режисьорите се хлъзгат, търсейки най–евтиния начин да се рекламира дадена постановка. Те показват на зрителя един сурогат — някаква чалга, внесена отвън и подкрепена със случаен шрифт, а не чиста проба авторско произведение. Несъмнено, в Проверено с

Багажът, постановка, 1984 г.

редица случаи фотографията върши прекрасна работа на дизайнера, но една снимка на полуразголената главна актриса не би могла да замени истинския художнически театрален плакат, с неговия виц, с неговата мисия — провокацията към зрителя. Въпрос на дарба ли е усетът към вица в плаката и доколко това предразположение може да бъде развивано? Независимо дали ще наречем есенцията в плаката „виц“ или „идея“, аз смятам, че в него, както във всяко произведение на изкуството, водещо е посланието. За мен е без значение дали посланието ще бъде изявено под формата на живопис, пластика или приложна графика — при всички случаи става въпрос за изкуство. Онова, което се преподава в Академията и може да бъде усвоено, е занаятът. Останалото е в сърцето и душата — призванието да си художник. Него човек или го притежава, или не. Промени ли се подходът Ви към професионалните задачи през годините? Как се отразява опитът върху творческата работа? Възрастта неминуемо си казва своето. С годините във всеки творец заживява една рутина, която някой път помага, а друг път пречи. Затова се опитвам непрекъснато да се самопровокирам и дори от време на време да сменям амплоато. Тъй като плакати не се ProGrafica 4`2009 | 15


българската школа в графичния дизайн

Листове от проекти за календари, 2002/2003 г.

реализират всеки ден, напоследък си позволих лукса и удоволствието да потъна в една друга област — т. нар. компютърно генериран дизайн. Създадох серия творби, в които използвах възможностите на компютъра, в съчетание с тези на цифровия фотоапарат. Друго качество, свързано с опита, е да знаеш „кога да спреш“. Новите компютърни техники, например, дават огромни възможности и непрекъснато поднасят алтернативни варианти на твоята идея. Тъкмо затова художникът е онзи, който трябва да почувства, когато е достигнал до търсената визия.

Какво бихте искали да кажете или пожелаете на младите си колеги, които сега пристъпват в бранша? Обикновено в първия час, в първи курс, провеждам един разговор с моите студенти. Казвам им, че ако са дошли с идеята, че ще получат професия, като просто отчитат дейност в края на семестъра, са се излъгали. На улицата чакат много такива като тях, животът е безмилостен. За мен важното е, завършвайки Академията, младите хора да не забравят откъде са тръгнали. Да не пренебрегват правилата в отношенията между колегите в гилдията, да не предават морала, който институцията им е показала. Материалът е подготвен от Капка Кънева

Музеен център Тракийското изкуство в Източните Родопи, пространствено графично оформление, 2009 г.

16 | ProGrafica 4`2009

Проверено с


новатори в изкуството

Дзен и изкуството на японския екологичен плакат

Дамян Дамянов, асистент в катедра „Плакат и визуална комуникация“, НХА

Вляво: Утагава Хирошиге (1797—1858), гравюра Вдясно: Шигео Фукуда (1932—2009), Честит Ден на Земята, 1982 г.

18 | ProGrafica 4`2009

Един добре известен коан от дзен–будизма описва историята на момче, което поискало от учителя-мъдрец да му даде задача за размисъл. Учителят казал: „Когато плеснем с две ръце, чуваме звук. А какъв е звукът от пляскането с една ръка?“. След дълъг размисъл, ученикът отговорил на своят учител, че този звук е звукът на пустотата. Азиатската философия е учение за хармонията. На допълването на противоположности, на едно с друго, на ин– ян и пр. Философия, която размишлява върху причинността на нещата и зависимостта между тях. Тъй като човек също е неделима част от тази мисловна конструкция, той със своите си възможности и усет е длъжен да не нарушава тази хармония, а и напротив — да се грижи за нейното опазване. Въпросите, блуждаещи около темата „глобално затопляне“ все по-често намират място в дефицита на новинарските емисии. В същото време Япония е една от водещите страни, които решително разработват технологии

от нов, екологичен тип — независимо дали става въпрос за храна или автомобили. Грижата за Земята, разбира се, е политически приоритет преди всичко на напредналите страни. Връзката на японците с вечно люлеещата се под краката им земя, обаче, може да бъде проследена от най-дълбоки времена. Вероятно съзнавайки своята крехкост и зависимост от благосклонността на разпилените в океана острови, хората от Страната на изгряващото слънце величаят своето обиталище в стихове хайку, музика и изобразителни изкуства. В последните години, обаче, факторите, причинени от човешката намеса карат възхищението ни от природата да прерасне в грижа и основателен страх, че утре тя няма да е същата. Спокойно можем да кажем, че екологичната тема се корени в пейзажния жанр — от първите окултни изображения до произведенията с чисто украсен, декоративен характер. Големият майстор от периода Едо, Хирошиге е и един от най–влиятелните автори

Проверено с


новатори в изкуството

Норито Шинмура (1960), Глобално Затопляне, 2005 г.

в сферата на пейзажа — неговите романтични композиции ще вдъхновят артисти като Ван Гог и Дега в Европа, а сто години по–късно сър Кенет Кларк заявява: „Пейзажът е най–важното художествено творение на XIX век.“ Тази японска традиция се пренася и в следващия век, когато романтиката е заменена с предупреждение, а най-силно то се въплътява в плакатното изкуство, чиято графична призивност е особено подходяща в случая. Шигео Фукуда успешно очертава границите на екологичния проблем в плакат от 1982 г., посветен на Деня на Земята. Основно изразно средство в случая е синекдохата — изразяване на цялото с част от него. Зловещият силует на брадвата е символ на пагубната човешка дейност, а покълналата дръжка — това, което е останало от гората. Сведените до символ обекти са често срещани в „зелените плакати“. Капката вода е есенция на океаните и водната среда, листото символизира „белите дробове“ на планетата, а свързаните с човечеството обекти, извадени от контекста на ежедневието обикновено се използват в негативен смисъл. Фотографията, разбира се, също заема своето място и има своите предимства при очертаването на апокалиптичното бъдеще, но необиПроверено с

Норито Шинмура (1960), Отглеждане на 21–ви век, 2002 г.

ProGrafica 4`2009 | 19


новатори в изкуството

Норито Шинмура (1960), Екологична Япония, 2005 г.

Кадзумаса Нагай (1929), Живот, 2005 и Ю. Г. Сато (1932), Пести енергия, 2001 г.

чайният виц често пъти има повече ефект и изненадва повече зрителя, отколкото натурализма. Екологичната тема е общочовешка, проблемът с опазването на природата е валиден за всеки и ето защо творбите, посветени на него, следва да бъдат населени с разбираеми образи, с познати символи (което от друга страна пък е довело до много клишета на комбинации между тях). Друг проблем, от гледна точка на яснотата, е езикът, текстът, който придружава образа. Поради спецификата на своята писменост, японските автори целят създаването на плакати, достатъчно разбираеми, без да е нужно да добавят текст или, както в случая с „Глобално затопляне“ на Норито Шинмура, текстът е органично вплетен в композицията. Графичното поведение на йероглифите е такова, че предупреждението е разбираемо — Земята става все потопла, ледовете продължават да се топят и морското ниво да се покачва. Процесът ще продължава дотогава, докато наистина се ангажираме с проблема и решим да действаме активно. Тази воля за запазване на зелените площи избуява в триптиха „Отглеждане на 21–ви век“. Доброто намерение от началото на новото столетие е фиданка, която в последната част на века се превръща в мощно дърво — символ на общата воля за промяна, на участието и отговорността на всеки от нас. Носители на японската традиция в изкуството, с присъщата � висока естетика и доведена до минимализъм грация, тези произведения внушават преди всичко чистота. Будисткото разбиране за преходност и крехкост ни приучава да бъдем внимателни, за да опазим общия ни дом. Дори флагът с червения кръг – изгряващо слънце е ангажиран в тази мисия и за момент се е превърнал в корона на зелено дърво. И докато японските мъдреци разсъждават върху понятието за пустотата, която вероятно е неизбежна, ние спокойно можем да им пляскаме с две ръце, силно при това. Материалът е подготвен от Дамян Дамянов

20 | ProGrafica 4`2009

Проверено с


! О В НО

ПРОДУКТОВИЯТ КАТАЛОГ НА ЕВРОПАПИР Е ТУК! Асортиментът на Европапир е уникален и предлага оптималното решение за вашите проекти. Нашият нов каталог представя продуктите в структуриран и компактен формат. А благодарение на детайлния „Показалец“ вие лесно ще намерите хартията, от която се нуждаете. Поръчайте безплатно вашия каталог днес: 0700 19 399

Serving your success.

www.europapier.bg


креативност в рекламата

Апелите за щастието в маркетинговите комуникации по време на финансова криза проф. дфн Христо Кафтанджиев

Цел на статията Материалът е продължение на две статии от предишните броеве на списание ProGRAFICA. В тях бяха анализирани апелите за страха и апелите по отношение на професионалната работа в маркетинговите комуникации по време на финансова криза. Целта в случая е да се изследват рекламните апели за щастието. Причината за трите статии е „контент“ (съдържателен) анализ на рекламите, публикувани по време на кризата от септември 2008 г. до момента. От него се вижда, че можем да групираме рекламните апели в три основни направления — тези за: »» Страхът и унищожението (първата статия, публикувана във втори брой на списанието); »» Професионалната работа (втората статия, публикувана в трети брой); »» Щастието (статията в този брой). Изследването е на основата на най–доброто от световната печатна реклама за периода от септември 2008 г. до момента.

Рекламните апели за щастието — уточнения на значенията Рекламният апел (от англ. appeal — „привличам“) е психологически мотив (драйв), който ни „тегли“ към комуникираната стока/услуга. Щастието е свързано с феномени като късмета, радостта, удоволствието, задоволеността и т.н. Според Roget’s Thesaurus семантичното поле на щастието се изгражда от такива понятия като beatitude, cheeriness, delight, enchantment, enjoyment, euphoria, hopefulness, joy, laughter, optimism, paradise, pleasure, hopeful, light, bright, cheerful, full of play, full of spirit, happy, jovial, laughter, sunny, tricksy, triumphant. Щастието е върховната цел на всеки нормален човек. Поради тази причина апелите за щастието са едни от най–честите в маркетинговите комуникации, а и 22 | ProGrafica 4`2009

в масовите комуникации. Холивудските филми са едни от най–ярките доказателства в това отношение.

„Принципът на реалността“ и „принципът на удоволствието“ Психоанализата е една от най–адекватните психологически теории по отношение на маркетинговите комуникации. Създателят � — Зигмунд Фройд не е бил оптимист и не е имал никакви големи очаквания по отношение на доброто начало в човешката природа, към стремежа на хората да се трудят и т.н. Това са понятия, характерни за други философски и идеологически системи — християнството, протестантската култура, марксизма. Едно от фундаменталните положения на психоанализата е опозицията между принципа на реалността и принципа на удоволствието. Според австрийския психолог докато работим (принципа на реалността) ние сме отчуждени от самите себе си (тоест, не съществуваме реално). Реализираме напълно потенциала си единствено, когато сме в състояние на удоволствие. Ориенталската култура е създала и перфектната дума за това — „кеф“. Не можем да преведем пълноценно тази дума на някои северно и западно европейски езици, защото в техните културни модели няма такава висша форма на удоволствие. Голямата част на маркетинговите комуникации използват основно принципа на удоволствието (а оттам — и на щастието) и рекламите, актуализиращи апелите за труда, са съвсем малко.

Структурата на понятието „щастие“ по отношение на маркетинговите комуникации по време на криза Основните апели, които структурират полето на това понятие, са тези за помощта, приятелството, свободата и мощта. Проверено с


креативност в рекламата

2a

ProGrafica 4`2009 | 23


креативност в рекламата

Апелите за помощта Щастливи сме, когато ни помагат професионалисти, тъй като те ни решават проблемите. В три реклами на студентски заеми (Фиг. 1а, 1б и 1в) са използвали така наречената „операционна метафора“. Безмилостните рекламисти са изрязали мозъците (заедно с покриващия ги череп) на няколко родители. Причината е, че те не трябва да напрягат повече мозъчните си клетки, чудейки се откъде да намерят пари за университета на скъпоценните си отрочета. Безспорно този метафоричен подход е безкрайно нагледен. Друг е въпросът доколко щастливи ще се почувстваме като потенциални заемополучатели, след като се идентифицираме със скалпираните рекламни персонажи. Това веднага повдига и един от основните въпроси за маркетинговите комуникации — дали оригиналните и творческите подходи са по дефиниция и ефективни. Оценяваме още по–добре помощта, ако идва в трагичен за нас момент. В две реклами на икономическия вестник Gazeta Mercantil (Фиг. 2а и 2б) ни демонстрират опасните движения (флуктуации) на капитала и съответно на продажбите в зависимост от такива страшни неща като таксите, данъците и арабските терористи. Очевидно е, че за света на бизнеса данъците са същото зло както и терористите. Изтъкнали са тези страхотии, за да ни стреснат и да ни демонстрират колко сложен е финансовият свят и как вестникът ще ни помогне да се справим с проблемите. И в три реклами на Western Union (Фиг. 3а, 3б и 3в) ни показват колко са помагащи. Правят го с помощта на шрифтовата метафора и думите school, shelter и support. И трите започват със S, което е част от знака за долара. В единия случай към буквата са добавили молив. Така ни внушават, че ни помагат с парични преводи, за да пратим децата си на училище. Във втория случай към буквата са добавили чадър. Така са изразили идеята за подслона (убежището) с помощта на парите, които ни осигурява финансовата институция. В третата реклама са трансформирали буквата в знак за аптека. Аптеката е едно от най–важните места, които ни поддържат в случай на нещастен случай или болест. Демонстрирали са ни помощта в случай на болест и в реклама на американска застрахователна компания (Фиг. 4). Заглавието на рекламата е, че компанията е премахнала тежестта от раменете на застрахованата, за да успокоят болката в гърба �. Майката е имала медицински проблеми и от компанията са � помогнали, за да не загуби работата си. Виждаме прекрасни отношения между грижовна майка и малката � беззащитна дъщеричка. Майката 24 | ProGrafica 4`2009

е приклекнала, а това още по–убедително показва, че здравословните проблеми са решени. Помагат ни и с кредити в най–различни ситуации и места по света, ако използваме съответната банка (Фиг. 5). Тя знае кредитния ни портфейл и има добре обучени местни банкови мениджъри. Затова няма да имаме каквито и да е проблеми, когато купуваме новите си мебели, кола и т.н. Усмихнатият и добре облечен тъмен джентълмен, който ни чака на летището, е доказателството за това. По интересен начин са изразили идеята за финансовата помощ в реклама на микро застраховки (Фиг. 6). Заглавието е „Micro insurance provides a safety net.“ Показали са ни индийски рибар и в текста четем, че в някои бедни държави хората преживяват с 2 долара на ден. Идеята в тази полу–социална, полу–институционна реклама е, че банката дава микро кредити, които са подходящите именно за такива ситуации. Като комуникативна стратегия в случая са използвали полисемията (многозначието). Понятието „мрежа“, ознаковено и иконично (чрез фотографията), и вербално (чрез заглавието), е използвано в различните си значения. В единия случай е буквално — като рибарска мрежа, а в другия тропово — като финансова мрежа. Употребили са метонимията (троповата стилова фигура на тоталното заместване) като комуникативна стратегия в реклама на финансова институция (Фиг. 7). Вербалният текст на рекламата гласи, че в рискови времена доверието и помощта са всичко и че в компанията работят специалисти, които са готови да помогнат и в най–рискованите ситуации. Рекламистите са изразили идеята за помощта чрез снимката на алпинистко въже и карабинер. Именно карабинерът спира свободното ни падане в някоя урва, когато се катерим по отвесните скални склонове. Същата поетика са приложили и в реклама на застрахователна компания (Фиг. 8). Част от вербалния текст гласи, че в несигурни икономически времена се нуждаем от стабилен финансов партньор. Изразили са стабилността на партньора чрез монументалната архитектура на сградата на компанията. Йонийските колони, снимани в близък план и от нисък ракурс, са типичният метонимичен (заместващ) знак. Тази реклама доказва още веднъж как подходящата корпоративна архитектура прави маркетинговите комуникации на съответната организация по–добри. Ефективността е и резултат от обединените усилия на различните маркетингови общувания — в случая интегрираните усилия на корпоративната архитектура и на рекламата. Елементи на интегрирани комуникации са използвали и в реклама на банка (Фиг. 9). Заглавието на рекламата на банката е, че тя е заедно през целия път с многобройните си клиенти от 40 държави. Идеята за пътя е Проверено с


креативност в рекламата

4

5

6

8

7

10

9

11

12

13

ProGrafica 4`2009 | 25


креативност в рекламата

10

14

15a

изразена чрез състезателен болид от Формула 1, брендиран с търговската марка на банката. Една от причините, да използват колата е, че банката използва състезанията от Формула  1 за своите пиар комуникации. Така в рекламата са обединили и част от комуникациите на връзките с обществеността. Използвали са метонимично изображение (иконична метонимия) и в реклама на трансатлантическа банка (Фиг. 10). Изображението е манипулирано — тенекиеният продълговат покрив прилича на палуба на кораб. Добавили са и корабно кормило и сниманото е досущ като корабна палуба. Това впечатление се допълва и от заглавието. То гласи, че банката ни помага да достигнем нови хоризонти. В реклама на застрахователна компания (Фиг. 11) ни казват, че тя помага на всеки да намери точното решение, независимо от големината си. Като комуникативен подход са използвали стиловата фигура контрапункт (опозиция). Показали са грамаден и съвсем малък камион. Може да използваме всяка стилова фигура и като комуникативен подход. Рекламистите обичат най– много метафорите и хиперболите. Докато метафората е фигурата, чрез която заместваме, хиперболата е фигурата, чрез която (пре)увеличаваме. В реклама на банка заявяват, че за тях няма малък бизнес (Фиг. 12). В рекламния текст пише, че виждат голям потенциал за развитие в иначе скромния бизнес на две дами. Затова на снимката са ни показали грамадно женско портмоне, на което можем да се качим единствено със стълба. Повече от очевидно е, че портмонето символизира големите печалби, които очакват двете бизнес дами. 26 | ProGrafica 4`2009

15б

Хипербола е и основното изображение на немска банка (Фиг. 13). В случая са уголемили търговската марка. Изпълнили са я и със светлина (един от най– ярките знаци на божественото) и са я показали като портал към нови светове. Банковите специалисти са превели своите клиенти по червен килим и са ги позиционирали в светлото бъдеще. Тази реклама още веднъж доказва голямото значение на комуникативните константи (в случая търговската марка) за маркетинговите комуникации и за начините, по които ги интегрираме. Много фина опозиция са използвали в реклама на швейцарска банка (Фиг. 14). Заглавието е „Някои мислят за конкуренция, а ние за сътрудничество.“ Снимката е на игрище за голф — знакът за състезанието, а следователно и противопоставянето (конкуренцията). Играчите обаче не се състезават, а си вървят заедно и си говорят. Интересното в случая е, че тази реклама е редактирана спрямо скандинавските културни ценности. В държави като Швеция, Финландия, Норвегия цари дух на разбирателство и взаимопомощ. Без съмнение е, че там рекламата ще бъде приета много добре. В англосаксонските култури (Обединеното кралство, Щатите) обаче тя ще учуди бизнесмените, свикнали на директни и кървави сблъсъци.

Апелите за приятелството Това е следващата стъпка към щастието. В предишната подглава видяхме как ни помагат професионалистите. Рекламистите продължават със следващата логична стъпка — вече ни помагат не само рекламисти, но и истински приятели. Проверено с


креативност в рекламата

15в

16

15

19

16

17a

17б

17в

18

19а

19б

ProGrafica 4`2009 | 27


креативност в рекламата

20а

В три реклами на кредитна институция (Фиг. 15а, 15б и 15в) ни демонстрират истинско приятелско отношение. Кредитите са за ремонт на къщата и виждаме изключително щастлив майстор, който боядисва стените, чисти басейна и ремонтира кухнята. Но чувството е леко преувеличено — толкова щастие изглежда изкуствено. Значително по–естествено и с чувство за хумор са постъпили в реклама на руски комунални служби (Фиг. 16), които трудно си събират таксите. Като „приятелско“ свидетелстващо лице са използвали усмихнатата физиономия на Николай Валуев — световно известен руски боксьор в тежка категория. Като допълнителен аргумент в негова полза е и височината му — 213 см. Повече от сигурно е, че гражданите са започнали да си плащат дължимото по–редовно.

Апелите за мощта Безспорно най–работещите апели в маркетинговите комуникации са тези за мощта. Няма по–силен афродизиак за щастието ни от идеята, че сме всемогъщи. Голямата част от рекламите са построени именно върху апелите за могъществото. Това, макар и в леко шеговита форма, ни демон­ стрират в реклама на американска банка (Фиг. 17а, 28 | ProGrafica 4`2009

20б

17б и 17в). Навсякъде виждаме супермен в героични пози, показан от нисък ракурс и преливащ от слънчеви лъчи. Героичността е доразвита и в други аспекти от маркетинговите комуникации. Героят е актуализиран и на мястото на продажбите — типичен пример за мърчъндайзингови комуникации (Фиг. 18), както — и разхождащ се из града (Фиг. 19а и 19б) — пример за „ивент“ (събитие), което е част от класическите PR комуникации. В скоби трябва да се отбележи, че комиксите за супермените в Щатите се раждат именно по време на Великата депресия през трийсетте години на 20 век — време, което е близко по дух на сегашната икономическа криза. Причината е повече от очевидна — обеднелите и комплексирани мъже са имали нужда от комуникация, която да поддържа самочувствието им. По подобен начин са създадени и реклами на банка за млади клиенти (Фиг. 20а и 20б). Младежите са представени в кралски одежди. Това е точният подход, тъй като всеки от нас съзнателно или не се изживява като най–великия човек във вселената. Апелите за могъществото като абсолютния носител на щастието са използвани и в друга реклама на същата банка (Фиг. 21а и 21б). Младежите се кефят на воля — като поп звезди, скейтъри, баскетболисти, Проверено с


креативност в рекламата

21б

21a

байкъри и каквото още ви дойде на ум. Неслучайно са използвали комуникативния подход на редундантността (натрупването, излишеството). В рекламата са натрупали десетки щастливи младежи, които единствено се забавляват и са загърбили работата.

Заключение Кризата ни е натиснала и май няма никакво намерение да си тръгва. По прогнози на различни икономисти тя ще продължи в различна степен и през следващите години. Това се отнася в още по–голяма степен за България, която е в перманентна криза от тринайсет века. Така или иначе кризата ни гази и ако сме интелигентни комуникатори можем и да изкараме някой лев от нея. Това можем да направим като: »» сплашим потребителите (апелите за страха, анализирани в първата статия); »» им покажем как ги спасяват професионалистите (апелите за професионализма, анализирани във втората статия); »» се опитаме да ги направим щастливи (апелите за помощта, приятелството, мощта и в края на краищата за щастието, анализирани в тази статия.) Затова не бива да се подсмиваме, когато в рекламите на банки ни демонстрират немски кич от най– Проверено с

22

лоша проба (Фиг. 22) — много невинни овчици, скакалци, глухарчета, щастливо многолюдно семейство, плюс младеещите баба и дядо и всичко това обляно в светлина. Няма съмнение, че тази банка печели не лошо, че клиентите � не са умрели от глад и че рекламистите са заработили насъщния си. Без съмнение е, че за всички тях може да използваме заглавието на рекламата: AND THEY LIVED LONG AND WITH HAPPY HEIRS EVER AFTER!

ProGrafica 4`2009 | 29


печат и реклама

15 начина да се спестят пари в процеса на печат Ако вашата фирма трябва да отпечата някакви материали и ако това е съвсем нова за вас отговорност, то вероятно сте напълно смутени. Никой не може да ви обвини за това! Задавате си множество въпроси: „Къде да отида? На кого да вярвам? Как да разбера колко са разходите за печат?“. Отпуснете се. Всички ние сме минали по този път. Подготвила съм няколко съвета, които ще ви помогнат правилно да вложите парите си за печат. Познаването на някои правила ще ви спести пари. Намираме се в рецесия, така че тези съвети са още по–важни. Нека днес да се съсредоточим върху хартията. Знаете ли, че за хартия отива една трета и дори половината от разходите за печатната поръчка? Изберете хартията разумно и разберете защо форматът има значение. Проверете... 1. Придържайте се към кратното на 8–1/2 X 11. Това е стандартен размер. Ако се отклоните твърде много от този размер, то може да платите повече. 2. Използвайте печатан лист. Печатарите имат запас от няколко вида хартия в тяхната печатница. Използвайки това, което те имат, често спестява пари. 3. Намалете масата на хартията (тежка = по– скъпа). 4. Намалете размера на обрязване — дори 1/4 инча имат значение за някои поръчки. Попитайте вашия печатар. 5. Консолидирайте поръчките. Чрез предварително планиране може да отпечатате няколко поръчки върху един и същ лист хартия. Това се нарича едновременно отпечатване. 6. Печатайте само това, което ви трябва. Намалете макулатурите. 7. Използвайте цифровия печат. Дигиталният печат ви позволява да отпечатате точно това, от което имате нужда — дори в един екземпляр! Днес повечето печатари притежават дигитал30 | ProGrafica 4`2009

ни машини или работят с колеги, които имат такова оборудване. 8. Намалете броя на страниците. 9. Прехвърлете в мрежата всичко, което можете. Звучи като ерес. Съжалявам. 10. Избягвайте обрязване „на живо“. Това е ефектът, когато мастилото запълва цялата страница. Печатарят трябва да отпечата поръчката, като нанесе мастило до края на листа и след това да го обреже. Това може да ви струва повече. 11. Променете хартията (изберете по–ниско качество). 12. От моята приятелка Сабине Ленц, основател на Paperspecs.com знам, че трябва да поискате печатна мостра с качество, което е една степен по–ниско от желаното. Тогава сравнете. 13. Установете къде може да спестите от цената. Колкото повече хартия купите, толкова по– добра ще е цената. 14. Не бъдете придирчиви. Попитайте вашия печатар с каква хартия разполага (или на каква печата) в момента, когато ще печата и вашата поръчка. Ще избегнете по–продължителна подготовка и ще спестите пари. 15. Знайте, че отворени хартиени опаковки, ще ви струват повече. Ако сте поръчали специална хартия и ви трябва само малко количество, то печатарят трябва да разкъса опаковката само за вашата поръчка. Ще трябва да платите допълнително, тъй като печатарят, трябва да купи само за вас цяла опаковка от тази специална хартия. Винаги, когато планирате поръчката, разговаряйте с вашия печатар за хартията. Дайте му възможност да ви посъветва и се вслушайте в идеите му. Заедно с печатаря може да създадете прекрасен печатен продукт. Марджи Дана www.paperspecspro.com Проверено с


печат и реклама

Високопродуктивен печат и безвредно производство с HP Designjet L65000 и латексовите технологии на HP Принтерът HP Designjet L65500 е първият от нова категория широкоформатни принтери, работещи с HP латексови мастила, които намаляват вредното влияние върху околната среда. Няколко са основните предимства на принтера, кои­ то дават възможност да се постигнат нови нива на производителност и изработването на голямо разнообразие от външни и вътрешни приложения: »» Системата за печат с шест цвята (C, M, Y, K, Lc, Lm) може да произведе изображения с ширина до 2,64 m, който се отличават с богати и наситени цветове. »» Външните приложения имат издръжливост до 3 години неламинирани и до 5 години ламинирани. Отпечатъците са защитени от вода, издраскване и зацапване при печат върху голямо разнообразие от медии, като качеството е сравнимо с това на технологиите използващи солвентни мастила. Вътрешните приложения издържат до 5 години нела-

минирани и до 10 години ламинирани при използване на различни видове медии. »» Висококачествените вътрешни приложения с резолюция до 1200 dpi и 12 пиколитра размер на капката, ще удовлетворят и най–взискателните клиенти. »» Медиите, върху които може да се печата са разнообразни — от специално разработени от HP широкоформатни медии до повечето евтини, непокрити, проектирани за солвентен печат медии. Иновативните HP латексови мастила на водна основа намаляват негативното въздействие от печата върху околната среда. Отпечатъците, без миризма, създадени с латексовите мастила на HP излъчват много ниски нива на VOC (летливи органични съставки). Не се изисква специална вентилация, не се изисква разрешение за изпарения във въздуха, като по този начин се осигурява подобрена работна среда. Поради това, че тези мастила не създават озонови излъчвания по време на печат и не съдържат опасни замърсители на въздуха (HAPs)

HP Designjet L65500

32 | ProGrafica 4`2009

Проверено с


РУБРИКА

или дразнещи вещества, те са в съответствие с няколко водещи в индустрията сертификата, включително Nordic Swan. Освен това мастилата не са запалими или взривоопасни. Латексовите мастила HP изсъхват напълно още в принтера, оформяйки издръжлив слой. Отпечатаният материал излиза готов за използване и довършване или за подготовка за транспортиране. За разлика от солвентните принтери, HP системите, използващи HP латексови мастила на водна основа и HP Wide Scan печатащи глави, не изискват ежедневна, отнемаща време, поддръжка. Печатащите глави могат да бъдат подменени лесно от оператора на машината, което елиминира разходите на време и средства за сервизно обслужване и поддръжка. Мастилата и медиите се подменят по–рядко, поради големия обем на 3–литровите касети за мастило и възможността за зареждане на до 110 килограмови ролки. Всичко това, заедно с Optical Drop Detector и пакета за поддръжка на HP Designjet L65500, осигурява по–добра възвращаемост на инвестицията. Новата HP Wide Scan технология позволява да се достигнат нови нива на продуктивност. HP Wide Scan технологията предоставя висока скорост и високо качеството, използвайки комбинация от две други иновативни технологии на HP, работещи заедно: печатащи глави HP Wide Scan за прецизно изстрелване на капката при високи скорости и HP Optical Media Advance Sensor (оптичен сензор за движението на медията) за точно придвижване на медията. Печатащите глави HP Wide Scan поддържат честота на изстрелване до 24 kHz. Всяка една от печатащите глави съдържа два цвята мастила и има 10 560 дюзи за прецизно поставяне на мастилото върху медията при високи скорости на печат. Оптичният сензор за движение на медиите, контролира прецизното придвижване на медията, за да сведе до минимум бендинга, което гарантира перфектно качество при високи скорости на печат. Проверено с

С помощта на технологията HP Wide Scan се постигат скорости на печат от 79m2/h за външни приложения и 34m2/h за вътрешни приложения. Иновационната латексова технология за широкоформатен печат на HP предлага на печатарите напълно нова алтернатива. Заедно с HP латексовите мастила и HP технологията Wide Scan могат да се създават дълготрайни, ярки, живи изображения и разнообразни външни и вътрешни приложения. Освен, че тези технологии са високо продуктивни, те са проектирани с грижа за околната среда и дават началото на нова ера в широкоформатния печат. Мираж Груп ООД

ProGrafica 4`2009 | 33


печат и реклама

Стандартизацията в полиграфията Стъпката от занаятчийство към индустриално производство Има ли нужда от стандартизация на процесите в предпечата и печата и методите за контрол върху тях в съвременната полиграфия? Няма ли да се изискват прекомерно големи инвестиции и да се затрудни персоналът? Няма ли да се получи изкуствено ограничаване в избора на доставчици на машини, медии и консумативи? Всички тези съмнения са безпочвени — стандартизацията не означава, че всички трябва да използват еднакви CTP системи и печатни машини, еднакви пластини, гумени платна, хартии и мастила... Не означава, че трябва да се използват еднакви компоненти или материали, за да се постигнат сходни резултати. Стандартизацията означава, че от предпечата, през цветната проба и експонацията, до тиражния печат, определени спецификации, касаещи репродуцирането на цветовите стойности, качеството на хартиите и мастилата и нивата на намастиляване в печатната машина следва да бъдат спазвани, за да се гарантира съответствие на визуалното възприятие между цветната проба и тиражния печат. Практическият смисъл от стандартизацията се изразява в огромни икономии на време и материали, предвидимост на резултатите и по-високо ниво на удовлетвореност на клиентите. Стандартизацията не означава непременно обвързване с ISO стандартите — всеки би могъл да създаде собствен, вътрешнофирмен стандарт, чието спазване ще донесе подобни резултати. Основните аргументи в полза на ISO, особено що се отнася до листовия и ролния heat-set офсет, са че нормите, дефинирани в ISO 12647–2, са проверени в практиката като доказано и рентабилно постижими и освен това стандартът е получил широко международно признание — не само сред специалистите в индустрията, но и сред клиентите на полиграфическа продукция. А в един глобален пазар, по-близо до платежоспособните западноевропейски клиенти ще бъде този, който „говори“ техния език. От друга страна, разработването на собствени стандарти е сложен и бавен процес, защото той освен всичко друго, изисква и разработването на методи 34 | ProGrafica 4`2009

и средства за контрол, които да бъдат възприети от контрагентите като надеждни и прецизни. В противен случай те биха загубили силата си на аргумент в евентуални арбитражи и съдебни спорове. Стандартизацията по ISO се оказва отлично решение за предотвратяване на такива спорове. Клиентите се стараят всячески да получат допълнителна отстъпка от цената, защото за тях тази отстъпка отива директно в графа печалба. След като са подписани оферти и договори, ясно е, че за да се иска пониска цена след отпечатване на продукцията, единственият аргумент може да бъде „некачествен печат“ — в смисъл на неточно репродуциране на дефинираните в предпечата цветове. Как може да се защити печатницата в такъв случай? Ако тя не работи по определен стандарт, най-вероятно няма и обективна система за контрол на качеството, а се доверява на субективната преценка на оператора на печатната машина — изключително уязвима позиция, в случай на възникване на спор! В трудните финансови и икономически условия, тъй като клиентът държи парите, най-вероятно е той да получи това, за което настоява, защото той самият е наясно, че печатницата не може да си позволи да го загуби, особено ако става въпрос за по–сериозни поръчки. Значи извиването на ръце може да започне! Какво е решението? Възприемане и прилагане на практика на стандартизация по ISO! Защото стандартизацията изисква система за обективен контрол на качеството. А когато такава съществува, няма място за рекламации, основани единствено на субективните предпочитания на клиента. Системата за контрол на качеството изисква средства за контрол и общоприети тестови методи. FOGRA Digital Control System дава отговор на тези изиск­ вания. Системата се състои от четири основни групи контролни средства: »» Дигитални контролни средства за работен поток; »» Дигитални контролни средства за изходни устройства; »» Дигитални контролни средства за печат; Проверено с


печат и реклама

»» Дигитални тест–форми. Предназначението на тези контролни средства е да гарантират качеството на всеки един етап от производството — генериране на файлове и обмяна на данни, цветна проба, изработка на пластини (от филм или на CTP) и тиражен печат. Специално внимание отделяме на цветната проба и това е естествено, защото тя е единственият гарант за съответствие на данните изпратени за печат, с очакванията на клиента и с възможностите на печатницата. Съществуват специални стандарти — ISO 12647–7 и ISO/DIS 12467–8, които дефинират изискванията към системите за цветна проба и определят кога дадена разпечатка може да бъде определена като „Договорна цветна проба“ (Contract proof) и кога като проба за „Проверка на дизайна“ (Validation print). Цветни проби могат да се отпечатват основно по два начина — или на специализирана дигитална система за цветна проба, или директно на печатарска машина, като за двата случая има предвидени различни толеранси. Понеже по–разпространеният и достъпен начин е първият — дигиталната система, ще разгледаме основно изискванията на стандарта към него. Едно от основните изисквания е свързано отново с контрола върху качеството. На всеки отпечатан лист, претендиращ да бъде цветна проба в съответствие с ISO, следва да има и контролно средство — Ugra/Fogra Media Wedge CMYK, което да бъде отпечатано при същите условия, със същите профили, и да премине през същите цветни трансформации, както и оригиналните данни за печат. Цветната проба е валидна само когато измерените контролни полета на отпечатаното контролно средство са в границите на предвидените от стандарта толеранси. Освен това е необходимо да се използва сертифицирана хартия — без (или с минимално количество) оптични избелители, с определена белота и оттенък на бялото. Необходимо е и да бъде отпечатана и информация, опис­ ваща типа на цветопробната система, използваните мастила, резолюция, медия, симулирани условия на печат, използван профил, дата и час. При наличието на цялата необходима информация и контролно средство, цветната проба може да бъде проверена обективно по всяко време, при възникване на съмнения за нейната достоверност, както и да се следи дали не е изтекъл срокът на нейната валидност. Проверено с

И още един важен детайл — ISO стандартите дефинират също и изискванията към устройствата за измерване и условията за визуално сравняване на пробата с тиражния отпечатък. Така вече се създават условия за повторяемост на резултатите от измерванията и за реконструиране на средата за наблюдение в случай на необходимост от арбитраж. Договорната цветна проба дава сигурност на всички страни, ангажирани в процеса на създаване и реализиране на печатна продукция. Тя е неделима част и от договора, и от материалите, които печатницата трябва да получи, за да стартира изпълнението на поръчката. Но за да бъде тя реален гарант за качеството, нужно е стандартизацията да е факт на всеки етап от производството. Тогава не само дизайнерът ще знае, че е свършил работата си коректно, а клиентът — че подадените за печат данни съответстват на визията и потребностите му, но и печатарят ще е спокоен, че може да произведе безпроблемно поръчания продукт и най– важ­ното — да получи договореното заплащане без удръжки, да задържи настоящите клиенти и да спечени нови! Георги Чакъров Фактор България ЕООД Първият и единствен в България инсталатор на системи за дигитална цветна проба, сертифициран от FOGRA

Epson Print Academy стартира в България в края на септември! В първото издание: »» Представяне на най-новите широкоформатни принтери EPSON; »» Color Management на разбираем език; »» Фотопечат от Adobe Photoshop и EFI Colorproof/Fiery RIP; »» Запознаване с ISO стандартите в областта на печата; »» High–end дигитална цветна проба – на живо; »» FineArt печат – печелившата алтернатива на обезценения рекламен печат. Гост лектори от Epson, Efi, Tecco Paper, Hahnemuehle Повече информация на www.factor.bg, от 10–ти август

ProGrafica 4`2009 | 35


лого дизайн

Тенденции в лого дизайна 2009

Bill Gardner е директор на Gardner Design и създател на LogoLounge.com, уникален уеб сайт, където в реално време, членовете му могат да публикуват своите лого дизайни, да изучават работа на другите, да претърсват базата, да се обучава от публикуваните статии и новини, написани специално за лого дизайнери и много други. Може да му пишете на bill@logolounge.com.

Времената са тежки, но качените наскоро лога на LogoLounge.com, почти 35 000 от 2008 г. насам, определено не отразяват това. И така трябва да продължава и за напред. Трябва да се подхожда внимателно към маркетинга, но не и към графичната идентичност. Това са две напълно различни насоки с различаващи се цели. Трябва да се определи дългосрочен курс за клиента, който да не попада в „дупките“, издълбавани от икономическите фази. Качените в последно време на сайта проекти все още имат цветовата жизненост и енергия на избирани през последните години варианти. Явно се взима под внимание това, което се смята за добро корпоративно поведение. Този седми годишен доклад за тенден­ ции­те е както прогноза, така и проучване и изследване на изминалите 12 месеца. Миналото формира бъдещето, а близкото минало има такава инерция, че е по–добре дизайнерите да запазят курса, дори в случаите, когато клиентите искат единствено да поддържат бранда, който имат, а не да създават нов. Бизнесът в момента може да е слаб, но това не означава, че трябва да бъде скучен! При подготовката на петата LogoLounge книга проучваме и организираме

хиляди (дори много повече) нови лого дизайна. Както винаги е вълнуващо да видим възникването на нови посоки. Това води до нови завои и връзки. Една такава нова насока е, че използването на шрифт и текст става все по–важно. Думите носят по–ясно значение. Те предават конкретна, а не обща информация. Увеличената употреба на текст в графичната идентичност поема в няколко посоки. Дизайнерите могат да изберат да създадат wordmark (графично представяне на името на компанията или продукта, използвано за целите на идентификацията и брандинга — бел. прев.), но включвайки мисията или лозунга на фирмата в дизайна му. Или да „изпълнят“ форма или знак с повече думи. Хората са заети, парите са малко. Логото трябва да бъде интерпретирано, а тълкуването отнема време. Думите „доставят“ своето съобщение моментално. Друга много ясно открояваща се насока е наситеността на цветовете. Навсякъде се наблюдава смело използване на цвят, дори и на най–неочакваните места, като например в „самоличността“ на много големи и консервативни клиенти. Има и друга много малка „точка“ на хоризонта, която може да окаже гигантски

PhotoFill  1. El Paso, Galeria de Comunicacion, Lazar Greenhouses

1

2

3

4

 2. TOKY Branding+Design, The Pulitzer Foundation for the Arts  3. APSITS, DIESEL  4. Big Communications, Joe Muggs Coffee

36 | ProGrafica 4`2009

Проверено с


лого дизайн

ефект върху лого дизайна в бъдеще. Когато в началото на 2009 г. Google представи новата си favicon (известна още като уеб сайт икона или url икона и представляваща изображение с размери 16x16 пиксела, асоциирано с определен уеб сайт или страница — бел. прев.), тя беше много ясно и видимо напомняне колко важно може да бъде това мъничко пространство. Този нов вид графични елементи може да се превърне в измервателна линия, към която да се съпоставя и измерва успехът на всеки нов лого дизайн, като „може ли това лого да бъде така направено, че да се побира в 15 x 15 пиксела?“. 15–те показани тенденции, които ще може да видите не са инструкции, правила или действително всички насоки в лого дизайна, които са актуални в момента. Множеството тенденции, които са били описани в предходни доклади (може да ги видите на LogoLounge.com — бел. прев.) все още са актуални и се използват. Всички показани тенденции се предлагат като обективен доклад за най–новите и подходящи насоки. Те трябва да служат като движеща сила, която да ви придвижи напред в графичната идентичност. На LogoLounge.com може да разгледате и останалите шест доклада от предходните години, за да добиете по– пълна представа за ситуацията.

PhotoFill Фотографията по никакъв начин не е нещо ново за визуалния брандинг, въпреки че традиционно изображенията от този вид са били портретна снимка на предмет или сцена. Фото изображенията вече си партнират и са хибридизирани с векторно базирани образи, за да бъде създаден нов жанр.

Технологично през изминалите години това беше непрактичен съюз. Предизвикателството на усложняване на идентичността с полутонови изображения в по–голямата си част е вече в миналото. Ако AT&T и UPS могат да оцелеят в „атмосферата“ на света на полутона, тогава защо и останалите да не могат да „дишат“ същия въздух? Често снимката служи като фон или за запълване в графичния образ, въпреки че някои примери имат векторни елементи, които се сливат в полутонови изображения. Помислете си за логата, които години наред са били „напомпвани“ с графични образци. Това е просто различно гориво, фото, с по–високо октаново число.

Concealed Всяко поколение има своите загадки от типа „намери скритото изображение“. Налице е известно привличане и висцерално вълнение, когато зрителят внезапно открие ново изображение в това, което се е взирал от часове. Веднъж открито, вече трудно може да го изтриете от съзнанието си. Този „АХА“ момент, е това, което създава чувството за притежание за всеки, който открие скрито послание и смисъл в едно лого. Ronald J. Cala II си е създал репутация на творец, създаващ изображения с неустоими силуети, като например двете млади момичета, тичащи хванати за ръце и скритият на пръв поглед бял гълъб, формирал се между техните стиснати ръце. Или скритият гъсок на Duffy Partners за Gander Mountain. Преди години FedEx открили, че скритата стрелка в логото им е накарала много потребители да се превърнат в „евангелисти“, показващи скритото изображение на другите.

LogoLounge.com е най–голямата база данни с лога. Повече от 108 000 търговски марки са качени на сайта до този момент от професионални графични дизайнери. Членовете на уеб ресурса могат да представят своите творби, както и да претърсват базата данни по ключова дума, име на дизайнера, име на клиента, вид на логото и други. Чрез LogoLounge книгите (1, 2, 3, 4 и 5 вече са на пазара; започнала е подготовката на 6–та книга), дизайнерите могат да получат още по–голямо вдъхновение от колекцията, съдържаща 2000 от най–добрите лого дизайни през изминалата година и представени от целия свят на LogoLounge, като подборката става от престижен екип уважавани експерти.

Concealed 1

2

3

4

1. Calacampania Studios, Calagraphic Design 2. Duffy & Partners, Gander Mountain 3. The Bradfor Lawton Design Group, REOC 4. Felixsockwell.com, New York Times

Проверено с

ProGrafica 4`2009 | 37


лого дизайн

1

2

3

4

VariDot

 1. Alin Golfitescu, www.humanware360.com  2. Thread Design, Head Count Asia  3. Lippincott, Zonik  4. Blue Sky Design, International Filter Solutions

 1. ORFIK DESIGN, DVA SA  2. Liquid Pixel Studio, Delectable Chocolate  3. juancazu, camara de comercio de bogota  4.dache, Zipliner

VariDot „Опетняването“ на лога, т.е. композирането им от точки, никога не е било проблем. Няма липса на знаци, които да съдържат точки в редове или мрежи, или одеяло от Benday полутонов модел върху изображението. Откриването на тенденция тук означава идентифицирането на точки с уникални характеристики и разбиране защо са разположени именно така. Миналогодишните Colorblind тенденции бяха лесни за отбелязване, но трудни за обяснение. Могат да послужат доста добре като начална точка за тазгодишните тенденции. Имайте предвид, че точките в тези лога разчитат на висока доза произволност. Изглежда, че се наслаждават на липсата на съгласуваност между размер или цвят. Като противовес на предходните години, където точките „крачеха“ съгласувано, през тази логата възхваляват индивидуалността. Но в същото време все още разчитат на връзката, за да създават форми. Нека точките бъ-

дат „съквартиранти“, а не толкова „добри приятели“.

Candy Stripe Като купчинка бонбони Necco Wafers или събрани в редица пастели без никаква специална подредба, тази тенденция навява спомени от детството. Нещо игриво и не толкова ужасно сериозно. Многоцветните ленти в широки нюанси са разположени заедно, за да създадат изключително ярко поле, но което по никакъв начин не се доближава до естеството на дъгата. Ярко наситените ленти служат като фон, поставени във векторно базиран силует или стоят самостоятелно като кохерентна група с подобен дух и послание. Тази пищна картина изглежда показва своето пренебрежение към идеята за корпоративен цвят. Тук царува разнообразието. Това е честване на плурализма, независимо дали е вдъхновено от политическо изявление или просто, за да реклами-

Candy Stripe 1

38 | ProGrafica 4`2009

2

3

4

Проверено с


лого дизайн

1

2

3

4

Texting ра изключително разнообразното меню на ресторант.

ска честност, граничеща с наивност, но по един добър начин.

 1. Chris Rooney Illustration/ Design, Heavenly Ski Resort

Texting

Encrust

 2. Bryan Cooper Design, Tulsa Glassblowing Studio

Ефективното комбиниране в едно цяло на текст и образ не е нищо ново. Но сега се появява нова порода. Стартира истинска епидемия от лога, при които не само името на организацията, но и времето, мисията �, дори и местоположението � са „забодени“ на заден план. Тези опростени решения могат да бъдат направени с цел икономия на про­ странство, но също така могат да създадат някои предизвикателства при скалирането. Ако дизайнът се показва в достатъчно голям мащаб, за да бъде прочетено написаното, дали това ще доведе до прекалено грубо изображение? Ако пък се поддържа подходящ мащаб, дали написаното ще изчезва? Копирайтът играе по–важна от всякога роля в много от тазгодишните тенденции. Наблюдава се приятна простота на съобщенията, предизвикващи истин-

„Едно грозно нещо е грозно. Много от нещо грозно е красиво.“ Тази дизайнерска максима оживява с тази тенденция. Понякога можеш до такава степен да увеличиш „украсяването“, че зрителят просто да остане изумен от резултата. Тези марки без съмнение „хващат“ окото на потребителите с целенасочена и символична структура, която помага за финалната щриха. Скалирането е от решаващо значение за успеха на тази тенденция. Твърде малко и текстурално съобщение ще се изгуби, независимо от неговата красота. Тези представители не са изпълнени с традиционния модел, а често са илюстровани с уникално визуално съобщение, което дава смисъл и измерение на формата. Окото може да „каже“, че има повече от един слой, а това винаги осигурява втори поглед.

 3.Sussner Design Company, saint barts  4. GDNSS, cheapairlines.com

 1. Mattson Creative, Career Artist Management  2. cogu design, Yvonne Coutinho  3. Jobi, Sam and Shahir Ahmed  4. Graphics & Designing Inc., MTK

Encrust 1

Проверено с

2

3

4

ProGrafica 4`2009 | 39


лого дизайн

1

2

3

4

Monologue

 1. Airside, Airplot

Monologue

Doily

 2. Base, Greene Hill Food Co–op

Тук думите имат нова роля, предефинирана като визуална, които „плуват рамо до рамо“ за вниманието на клиента. Когато Landor преразгледа логото на YWCA преди четири години, мисията им излезе над името на организацията и целият проект беше изработен с Helvetica без каквото и да е украсяване. Силните думи имат голяма тежест. Мислете си за тази система като серия от части и елементи, създадени да се свържат една с друга по един сравнително лесен начин. Това непретенциозно решение премахва „ръчния характер“, който би могъл да осуети напредъка, особено в обществените движения.

Лога разположени върху покривчици, като деликатна конфекция, са едни от най–новите варианти на флоралните декорации. Фината резба служи за създаването на нежен пашкул около типично твърдия графичен център. Ядрото обикновено е от букви или знаци, заобиколен от „експлодиращ“ контур дантела. Дихотомия на тежък и фин баланс на посланието на солидния обект с отзивчива индивидуалност. Въпреки че това е продължение на предишни тенденции, които също изразяват човешката деликатност и уязвимост, трайната употреба на тези изтънчени силуети нараства слабо. Разликата се очертава между брака на геометричния модел и органичното разкрасяване.

 3. Base, Greene Hill Food Co–op, Lockup Variation  4. Wolff Olins, Macmillan Cancer Support

 1. Iperdesign, Inc., splurge dessert  2. R&R Partners, Harrah’s  3. Gesture Studio, Isaias Gil  4. Diagram, Eligiuz

Doily

1

40 | ProGrafica 4`2009

2

3

4

Проверено с


3 лицен за =

€ 980.

40 *

CorelDRAW® GRAPHICS SUITE X4 SMALL BUSINESS Пакет от 3 лиценза – стойност без еквивалент!

3 лиценза = € 980.40* CorelDRAW® Graphics Suite X4 издание Small Business e идеалното решение за:

• Компании, които имат до 3 компютъра, използвани за графична обработка. • Компании, които използват по-стара версия на CorelDRAW на една работна ®

станция и търсят ценово предимство при преминаването към актуалната версия, инсталирана на по-голям брой компютри.

• Малък бизнес, който търси начин да подобри ефективността на работата си с графични и дизайн проекти, както и по-лесен начин за импортиране, експортиране и споделяне на файлове с колеги и партньори. *

Цена с включен ДДС

Поръчайте сега: www.bmg.bg/CorelSBE Corel, логото на Corel, CorelDRAW и Corel Painter са регистрирани търговски марки или търговски марки на Corel Corporation в САЩ и/или други страни. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.


лого дизайн

1

2

3

4

Flip Flop

 1. MINE™, Scheyer/SF  2. Pearson Education Ltd., Pearson Education  3. NOT A CANNED HAM, Graco  4. Roy Smith Design, Shaun Saxon Photography

 1. Team Y&R, Khalid Bin Haider Group  2. Kommunikation & Design, Gartenwelt Manz  3. NATIONAL Public Relations, Greater Montreal  4. dache, webmynd

Flip Flop

Mosaic

В годината, в която се представя кинематографичната версия на „Ангели и Демони“ по книгата на Дан Браун очакваме увеличен интерес към инверсните решения. Авторът е отправил запитване и е поръчал на дизайнера ветеран John Langston да създаде рисунки за няколко думи, които да значат едно и също нещо прочитани отляво надясно и отгоре надолу. Налице е неопределима магия, която се случва, когато потребителят вижда изображение, което трябва да направи половин завъртане, за да се завърне към своята оригинална точка. Някои от тези решения работят с огледално отражение, докато други са само частична инверсия. Независимо от начина, по който са проектирани изображенията, тази завъртаща ос се превръща в „устройството“, което създава условия потребителите да участват и това изгражда афинитет към бранда.

E pluribus unum: „Единство в многообразието“. Този девиз помага да се дефинират тези брилянтни цветови мозайки. Те са като цяла стая пълна с разнообразни пиксели, събрани толкова плътно заедно, че няма място за разделителна линия. Граничните цветове просто се събират заедно с техните общи граници, за да изградят форма, която помага да се дефинира визуално послание. Традиционно, проблем за всяко лого, което ще „живее“ в черно–бял свят, това предизвикателство се превръща в истински връх. Не толкова отдавна, през 2003 г. многоцветното квадратно лого на Altria постави началото на тази тенденция. Технологиите се промениха и важността на RGB пространството нарасна за много компании, което доведе до преоценяване на отношението към репродуцирането и възобновяването на тази концепция.

Mosaic 1

42 | ProGrafica 4`2009

2

3

4

Проверено с


лого дизайн

1

2

3

4

Sequential Sequential

Recycle

Компании, правителства и граждани продължават да призовават към „повече прозрачност“ в обществото. Въпреки че това не е буквално искане за визуална прозрачност, в продължение на няколко години, дизайнерите си позволяват свобода с концепцията, за да покажат метафорично решение, което потребителите да разберат. Изобразяващи движението в последователни стъпки, съчетани с прозрачност е последното повтаряне на това разклонение. Стоп–кадрови пиктурални стъпки, създадени в ясно променящи се цветове, помагащи да се дефинира процесът в едно неанимирано изображение. Въвеждането на последователни цветови стъпки помага за бъдещото дефиниране на концепцията чрез показване на движение: времево преминаване през сезони, температурни промени или просто шарен цветови преход, демонстриращ ред и хармония, а не хаос.

За десетина години или повече компаниите бяха известни със своята вярност към каузата и правеха всичко възможно да поддържат и практикуват „зелена политика“. Универсалният символ за рециклиране, създаден преди 40 години за Container Corporation of America, „облагородява“ продукти и корпоративна литература от години. Бавно тези символи са се придвижили от дъното на контейнерите до скъпото „лице“ на опаковката. Тези три стрелки изграждащи символа на рециклирането в общественото пространство, вече съществуват и като лога. Възможните вариации на дизайна варират: стрелките могат да бъдат запълнени с образец, имащ отношение към индустрията или могат да бъдат заменени с екологичен продукт. Повторната употреба на този символ като лого показва, че дизайнерите истински владеят изкуството на рециклирането.

 1. Gardner Design, BiTemp  2. RedBrand, LexPro  3. metaforma design, RACE research for an alternative and clean energy  4. Schwartzrock Graphic Arts, Design Center

 1 .rylander design, Refabric, Inc.  2. Tyme Inc., Office Depot  3. BrandBerry, non–commercial  4. Kevin France Design, Inc., VF corp

Recycle 1

Проверено с

2

3

4

ProGrafica 4`2009 | 43


лого дизайн

1

2

4

3

Dandelion Dandelion Въпреки че може да проклинате и презирате глухарчето, то притежава чудовищна способност да се разпространява (размножава). Едно глухарче произвежда стотици „парашути“, превозващи семената и чакащи и най–слабия повей на вятъра, за да стартират мащабна инвазия. Въпреки разбирането на този процес, кой не е хващал едно от тези омагьосващи пухкави топченца, след което го е духвал и поставял началото на още 100 нови плевела. Това е нашият афинитет към този процес, който прави този символ перфектното лого решение. Топчицата е поразителна визуално и лесно разбираема, особено с няколко немирни парашута в готовност за потегляне. Процесът е толкова сходен на размножаването на една идея, която не може да бъде овладяна. Носещите се елегантно семена въплъщават идеята, че всяко от тях преминава през свое собствено уникално пътешествие и зависи от волята на природата, която ще определи къде да кацне и порасне. Графично, кълбото е толкова разпространено, че интерпретациите могат да бъдат толкова разнообразни и буквално продава идеята за свободата.

 1. Ulyanov Denis, linkeeper  2. RedBrand, Barberschool  3. LaMonica Design, Morningstar Communications  4. Courtney & Company, IMC Group

 1. Porkka & Kuutsa Oy, Central Union of Agricultural Producers & Forest Owners

Circulate Кръговете са „тухлите“ и „хоросана“ на дизайна. Символично, те са перфектни многоцветни знаци, представляващи всичко от вечността, цикъла на живота, земята, баланса, съвършенство, колело-

 2. FutureBrand, MasterCard Worldwide  3.Gardner Design, PBA Architects  4. Moving Brands, Mindshare

то и движението и каквото друго искате да дефинирате. Този спомагателен аспект също така отнема от чистия кръг: в опит да означава всичко за всички, но също така може да значи нищо за никой. Поради тази причина, не е обичайно да се открият обикновени кръгове, изследващи нови визуални територии. Тези кръгове, обаче, са фокусирани върху изображението на прехода. Независимо дали чрез анимирана циклична ротация на цветове, както е в решението Moving Brands от MindShare или е статичен цветови преход създаден от MTK, тук цикълът и движението са предадени. Но успехът на тази тенденция е, че в процеса на еволюция не се нарушава революцията.

Gossamer Еволюцията е може би най–драматична, когато два вида прескочат бариерите и създадат нов ред. Две предишни категории в тенденциите, Transparent и Blur лога, са били регистрирани и раздробявани на подмножества през последните няколко години докато са еволюирали. Тук двете категории са се слели успешно, за да демонстрират движението или да предадат смесването на елементите. Прозрачността все още предава идеята, че процесът е отворен за обществеността и нищо не е скрито. Също така продължава да бъде достатъчно оригинална и иновативна за потребителите, така че да играе особено важната роля на грабващо окото „бонбонче“.

Circulate 1

44 | ProGrafica 4`2009

2

3

4

Проверено с


лого дизайн

1

2

3

4

Gossamer Още тенденции... Още няколко тенденции, заслужаващи да бъдат спо­менати: »» Peepshow: полутоновите изображения все по–често се използват за запълване на векторни илюстрации; »» Psychosis: друга нова разновидност на запълване с по психеделично–луди линии и модели проектирани в различни форми; »» Embroidery: създава се чувство за ръчна изработка; »» Stained Glass: представете си стъклопис, но обърнат в бял дурхшус; »» 3D Curls: все още виждаме предостатъчно 3D ленти, въпреки че те са отклонение от „каузата“ ленти, кои-

то са доминирали преди. Тези ленти възприемат нови форми и контури, като букви или цялостни лога; »» Color Ring: мислете си за серия от ярко оцветени, прозрачни пръстени, леко препокриващи се един друг създаващи многоцветен отвор; »» Celtic: силно геометрични, в същото време се явяват като ръчно изработени форми. Както келтските буквени форми, те имат малки завъртулки и серифи, които са уникални и ползват флорални мотиви, които също за усъвършенствани. Притежават забележителен баланс между нещо произведено машинно и направено на ръка.

 1. Michael Freimuth Creative, Tone Animation, LLC.  2. Roy Smith Design, Hooke Laboratories  3. Roman Kotikov, Soft cafe  4. Alin Golfitescu, mobilink pakistan


шрифтове

Шрифтовете кирилица особености и проблеми част втора Иван Нейчев, ХермесСофт

Едновременно използване на TT и PS шрифтове Един от често повдиганите въпроси е историята, че някои PostScript устройства и в частност експонатори имат проблеми или с TT шрифтове, или по специално при смесването на TT и PS шрифтове в една страница или на един ред. Това е история от миналото. Последните TT решения на ниво операционна система, както и новите PostScript интерпретатори, решиха тези малки проблеми, които е имало в началото на 90–те години. Според Dov Isaacs, мениджър по онова време в Quality Assurance, Printing & Systems Dicision в Adobe: „Независимо дали си на Mac или на PC под Windows 3.1 или по–нова, можете да смесвате TT и PS шрифтове с единствената уговорка, че не трябва никога да имате TT и PS шрифтове с едни и същи имена на една система.“ И наистина, наличието на TT и PS шрифтове с едни и същи имена може да обърка операционната система или вашите продукти и да доведе до непредвидими резултати. Потребителите, използващи Windows, могат да забележат, че метрично подобни PS шрифтове се заменят с Windows системни ТТ шрифтове по време на печат: Times New Roman става Times Roman, Arial става Helvetica. Използването на същите шрифтове, с които се работи, може да се постигне с прецизна настройка на параметрите на принтер драйвера. По–напредналите потребители могат да редактират WIN.INI файла на компютъра, който печата (независимо във файл или към устройство). Изтриването на съответните редове от секцията за заместване на шрифтове ще направи така, че TT шрифтовете, употребявани на екрана, също така ще се използват и от принтера. На системи Windows NT/2000/XP това се контролира от Registry настройки. По същия начин могат да се използват и точните шриф­ тове, инсталирани в принтера (стандартно при използване на ATM). При използване на шрифтове, от гледна точка на компютъра, потребителите трябва да внимават за 46 | ProGrafica 2`2009

произволното заместване на Arial с Helvetica и Times New Roman с Times Roman или обратно. Макар че основната метрика на заместващите шрифтове е идентична — керн двойките не са. Това може да предизвика разместване на вече готов текст при превключване на „почти еднакви“ шрифтове и ако програмата поддържа керн двойки (графичните и DTP програми, както и някои текстови редактори). В ситуации, в които точното положение на нов ред или край на страница или параграф не са критични, както и при приложения, които не поддържат кернинг, тези проблеми са незначителни. Един актуален, но рядко срещан източник на проблеми е свързан не толкова с ТТ, колкото с факта, че растеризирането на ТТ може да изисква малко повече памет в растеризатора (Raster Image Processor — RIP), в сравнение с PostScript — основно в по–старите PostScript Level 1 RIP, и то когато ТТ растеризаторът се зарежда като програма в паметта на RIP–а. По–често срещан източник на проблеми е експонация на устройства, които са PostScript съвместими (PostScript Compatible), но не са разработени от Adobe. Някои от тези устройства не поддържат ТТ коректно. Бюрата за експонация и печатниците са забележително консервативни за всички тези неща. Това е разбираемо, защото всяко забавяне или проблем струва пари на тях или техните клиенти. Най–доброто, което може да се направи е да се консултирате с тях предварително и ако ви предупредят за евентуални проблеми, тествайте нещо със смесване на шрифтови формати например, за да имате яснота в бъдеще.

Конвертиране на TT и PS Ако разгледаме стриктно математически нещата, квадратичните B криви на TT са подмножество на кубичните криви на Безие, така че е възможно да се конвертира TT към PS Type 1 шрифт без загуба на точност. Ако се използват достатъчно точки за дефиниции на геометрични елементи, може да се конвертира и в обратна посока с Проверено с


шрифтове

минимални загуби. Това обаче е истина, само ако се работи в същото по размери пространство. TT шрифтовете се проектират в матрица с 2048 елемента, докато PS Type 1 шрифтовете — в матрица с 1000 елемента. Макар че никоя от тези мерки не е задължителна, ако се използва друга базова мярка за съответните шрифтови формти, ще се промени не само глобалната мярка M–широчина, но и векторите поради закръгляне. По–важното е, че информацията за хинтовете не може да се транслира директно в никоя посока между двата формàта. Като имаме предвид тези ограничения можем да кажем, че има дузина инструментариуми (както редактори на шрифтове, така и специализирани конвертиращи програми), които могат да конвертират PS Type 1 в TT и обратно. За обикновените потребители резултатите от тези конверсии изглежда са задоволителни.

Multiple Masters PostScript Type 1 Multiple Master (MM) е разширение на Adobe Type 1 PostScript формàта за шрифтове. Същността е, че два варианта на един дизайн, например светъл и черен, могат да бъдат определени като двата края на една ос за промени на дизайна (по чернота или тежест). В последствие всяко междинно състояние на шрифта („instance“ в терминологията на MM шрифтовете) може да бъде генерирано от потребителя при нужда. По този начин MM шрифт може да има ос за промяна, например „тежест“, която има тънък („кабел“) вариант на фамилията за master начертание и от другия край на оста — черен („тлъст“) вариант на фамилията за master начертание и всички „черноти“ между тези две могат да бъдат ползвани като параметър на MM шрифта. Всъщност, това е всичко. Теоретично всеки две крайни начертания на фамилия биха могли да бъдат ползвани за крайни master начертания, стига техните Безие контролни точки да съответстват, за да позволяват интерполация. Шрифт Minion MM с три оси на контрол: »» Weight (тежест/чернота): 345–620 единици; »» Width (широчина/кондензираност): 345–620 единици; »» Optical (оптична корекция): 6–72 пункта.

Проверено с

Възможно е да имаме няколко оси на контрол, но (в конкретните приложения, макар че технически няма изисквания за самия формат) всяка допълнителна ос удвоява броя на master начертанията, които трябва да бъдат проектирани, защото всяко master начертание всъщност трябва да бъде проектирано наистина. По този начин MM шрифт с три оси на контрол (куб) трябва да разполага с осем master начертания 23 = 8 шрифт с четири оси на контрол, практическият максимум ще трябва да има 16 (шестнадесет) master начертания, което може би е причината никой още да не е разработил такъв. Основните приложения на MM технологията са: »» тежест (светли до черни шрифтове); »» широчина (тесни до широки начертания) и »» оптически контрол (промяна на буквите от големини за текстов набор — 9–11 пункта до големи — 36–48 пункта). Съвсем малко MM шрифтове експериментират с ф�рмата на серифа (от прав или правоъгълен сериф до триъгълен например). Всички тези корекции биха могли да бъдат направени и по директен начин, чрез създаване на отделни начертания или пък биха могли да бъдат игнорирани, но MM шрифтовете позволяват на добрите дизайнери да създават прецизен и желан шрифт в изключително точен вариант. MM шрифтовете обикновено се доставят с предварително дефинирани междинни начертания (font instances), което се прави за улеснение на потребителите. За съжаление, може да се получи малко неудобно да се създават нови междинни начертания, вместо да се използват предефинираните. В момента потребителят трябва да използва ATM, за да създаде междинни MM начертания, които да са активни на системно ниво, т.е за всички продукти. Има и няколко изключения: MS Word 6.x и следващите версии, както и QuarkXpress 3.3x и по–нови версии, Вижда се разликата в дизайна на знак за оптична големина 6 пункта — черен контур — (2) и 72 пункта — червен контур — (1). Очевидна е разликата в дебелината на серифите, преходите и цялата метрика на буквата, която при по–малък кегел (6–12 пункта) е с по–дебели серифи и преходи.

ProGrafica 4`2009 | 47


шрифтове

които поддържат директно създаване на MM начертания, като е необходимо само да напишем точното име на MM начертанието, например MinioMM 315 460 (315 единици чернота и 460 единици кондензираност). Този начин е лесен, но твърде рискован, ще видим защо. PageMaker 6 (и следващите версии) също има интегриран модул за създаване на MM начертания. Само Adobe Illustrator версии от 7 до 10 позволява директно манипулиране на MM шрифт чрез плъзгачи за съответните оси на контрол, т.е. работи „на живо“. InDesign няма чак такива възможности, но автоматично използва оптично керегиране, ако има дефинирана ос за оптичен контрол. Има няколко от старите устройства, които не поддържат MM шрифтове, главно PostScript level 1 като Apple’s Personal LaserWriter NT, HP LaserJet IIID, PostScript касета за HP LaserJet IIP и за TI microLaser PostScript сериите. Освен това, някои стари PostScript Clones може да имат проблеми с multiple master шрифтове. Поради факта, че за много приложения е необичайно, а често и потребителите не са запознати с MM технологията, прави по–икономично и удачно от маркетингова гледна точка пускането на няколко единични Type 1 начертания поотделно, дори да са били проектирани като MM фамилия. Пример за това за комплектите Didot на Jonathan Hoefler, както и повечето Open Type шрифтове на Adobe. По времето на тази статия на пазара могат да бъдат намерени неповече от 50 MM шрифта от големите производители, повече от половината са на Adobe. Употребяването на MM шрифтове изисква използване и на ATM, но това е почти задължително и за PS Type 1 шрифтове. През октомври 1999 г. Adobe обяви, че спира разработването на нови MM шрифтове, като основна причина се изтъква липсата на поддръжка от приложенията и желанието на Adobe да съсредоточи усилията си върху Open Type. За сега, обаче, Adobe продължава да продава и поддържа MM шрифтове. Всъщност истинската причина да се спре разработването на нови комплекти и да се „замрази“ MM технологията е QuarkXpress. По време на „разцвета“ на MM шрифтовете, QuarkXpress имаше тежки проблеми с използването на MM шрифтове, което принуди Adobe да прекратят развитието на тази технология.

Unicode В дискусията за другите функционални възможности на PS Type 1 и TT шрифтове е полезно да се спрем на Unicode, доколкото той се поддържа от тези шрифтови формати. Unicode е международен стандарт за представяне на разширен набор от букви, знаци и символи, представени с двубайтово адресиране за всеки знак. Това позволява кодиране на 65536 знака в единично начертание, вместо 256 — всъщност всички знаци, за всеки език по света, всеки със собствен адрес. Това е малко опростено казано, защото Unicode има механизми за достъп до повече знаци. 48 | ProGrafica 4`2009

Unicode спецификацията покрива разликите от гледна точка на езикови особености, като например аксантови (диакритични) знаци. Тази технология обаче не се занимава с типографски елементи като лигатури, цифри стар стил (към редовни букви) или капителки. Ако перифразираме Chuck Bigelow можем да кажем че: „може да изглежда като метафизично различие, но Unicode е кодиране на знаци, а не на форми“ (има се предвид фòрмата на буквата). Резултатът е, че прибавянето на Unicode базирани функционални възможности е много полезно за многоезикова типография. Това обаче, пак повтаряме, не решава типографските проблеми, както например GX/ AAT технологията на Apple или OpenType. Тези технологии ще разгледаме по–нататък. Unicode адресацията на знаци се поддържа директно от Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Vista, както и Mac OS X. Mac OS 8.5 и 9.x имат частично поддържане на Unicode, което се разширява постоянно. Освен това, OpenType (както ще видим по–нататък) е базиран на Unicode, като по този начин операционни системи и приложения, които поддържат OpenType, ще поддържат и Unicode.

Езикова поддръжка и WGL4 Windows 95/98/ME не поддържат пълно Unicode, но имат един по–малко универсален метод, наречен Национална езикова поддръжка (National Language Support — NLS). NLS е достъпна за версиите на Windows, когато е инсталиран така нареченият модул — мултиезикова поддръжка (Multi Language Support.) Потребителят може да използва TT шрифтове с повече от познатите 256 знака за съответната Windows или Macintosh кодова таблица. За удобство, както и за да има съвместимост с по–стари програми, избраните от потребителя езикови настройки определят кои 256 (всъщност те са 220) знака ще са достъпни от клавиатурата. Предполага се, че коректните знаци за съответния език присъстват в избрания шрифт за работа. Кодовата таблица Windows Glyph List 4 (WGL4) е специфичен NLS набор от 652 знака, които включват всичките знаци за всички европейски езици. Това означава всички стандартни редовни и аксантови латински знаци, допълнителни латински аксантови знаци (с допълнителни символи над редовните и главни букви, като Agrave — А, Icircumflex — I и т.н) за централно– и източноевропейските държави и Балтийските републики (или всички източноевропейски държави, използващи варианти на латински символи), плюс гръцки, кирилица, турски, допълнително още аксантови знаци, както и графични линейни символи IBM Linedraw Characters, използващи се за точни рамки. Основните Windows системни шрифтове (Arial, Courier, Times New Roman) бяха допълнени до WGL4 знаци. Само още няколко TT шрифта като Verdana, Georgia, Tahoma, Trebuchet на Microsoft, както и Franklin Gothic, съдържат всички знаци съгласно WGL4. Проверено с


шрифтове

Open Type През 1996 г. една инициатива на Adobe и Microsoft изненада анализаторите на компютърната индустрия. Това бе новият формат за шрифтове Open Type (OT). Open Type съдържа PostScript или True Type векторни дефиниции в един шрифт, като освен това имаме таблици с дефиниции на параметри, идентични с тези на TT шрифтовете, както и още няколко допълнителни таблици за авангардни типографски възможности. Погледнато отстрани, OT шрифтовете са базирани на структурата на TT шрифтовете, като имаме PS или TT векторни дефиниции в „една опаковка“. Приложните програми, както и повечето функции на операционните системи, освен растеризаторите на шрифтове, вече не се интересуват какъв тип шрифтове има в тази „опаковка“. От определена гледна точка, начинът, по който OT съдържа PS или TT векторни дефиниции е подобен на начина, по който се поддържат PS Type 1 шрифтове от GX/AAT графичното ядро на Apple. Като част от сделката Microsoft и Adobe лицензираха True Type и PostScript шрифтовите технологии една на друга и се съгласиха за край на „войната на шрифтовете“ — един дълъг дебат за това кой шрифтов формат е по–добър. Форматът OT поддържа подобни на допъл-

нителните възможности на съществуващите True Type и PostScript шрифтове, като Adobe CID технологията за азиатски шрифтове, както и разширените многоезикови кодови таблици на TT. Multiple Master шрифтовете, обаче, не влизат в спецификацията на OT. OpenType шрифтовете позволяват достъп до разширени кодови таблици извън обичайните 256 знака, познати от PS шрифтовете. По този начин, може да имаме варианти на букви (или както обикновено се наричат Expert Set), допълнителни знаци за различни езици, както и нови дефинирани възможности. Ключовият момент за разширените типографски възможности са допълнителните контролни таблици, които определят как се променя фòрмата на буквите от прилагането на тези възможности. Например, истинските капителки (реално проектирани, а не математически скалирани) могат да бъдат в същото начертание и една таблица за допълнителни „възможности“ — капителки, описващи точното съответствие. Подобно на това, други таблици могат да дефинират неща като лигатури, варианти на знаци, езикови особености и т.н. Тези таблици са базата за автоматизирано заместване на знаци. Заместването може да бъде повече от един към един знак (един знак да бъде заместван с някол-

n библиотека шрифтове open type edition библиотека шрифтове open type edition библиотека шрифтове open type edition библиотека шрифтове open type edition

библиотека шрифтове 2009 www.hermessoft.com/bg/ • 3 нови фамилии • Open Type Edition сертифицирана за:

• ACS3 /ACS4 приложения; • Quark Xpress (Passport) 7.x / 8.x • MS Windows 2000*/ XP/ Vista • Mac OS 10.4.x/ 10.5.x

* (не всички версии на пoсочените продукти се препоръчват за работa поd MS Windows 2000 / Mac OS X 10.4.x)

on библиотека шрифтове open type edition библиотека шрифтове open type edition библиотека шрифтове open type edition библиотека шрифтове open type edition би

библиотека шрифтове open typе editio библиотека шрифтове open type edition библиотека шрифтове open type edition библиотека шрифтове open type edition библиотека шрифтове open type edition библиотека шрифтове open type editi

блиотека шрифтове open type edition библиотека шрифтове open type edition библиотека шрифтове open type edition библиотека шрифтове open type edition библиотека шрифтове open type edition библиотека шрифтове open type editio

Проверено с

ProGrafica 4`2009 | 49


шрифтове

Тестови начертания с варианти на кирилица и използване на Feature Tag „Localize“ от OpenType Technology: Това е уникално управление, възможно само в ОТ шрифтове на т.нар. алтернативни знаци — при промяна на езика от Bulgarian на Russian се подменят редица знаци кирилица съгласно дефинициите за подмяна. Ясно се вижда разликата в дизайна на знаците в, д, и, ж, к, т и т.н. Тази Open Type функция се поддържа на системно ниво от Windows Vista (и по–нови версии може би) и от Adobe Indesign CS3 и по–нови, независимо от платформата.

ко). Такива например са ffi лигатурите или много арабски знаци. Възможно е и няколко буквени форми да бъдат замествани с една. Заместването на буквени форми може да бъде контекстуално и/или да бъде явно активирано от потребителя в даден момент. Има много предимства на този формат шрифтове пред сега съществуващите „експертни серии“. Първо, менюто с шрифтове не е претрупано от имена на допълнителни комплекти шрифтове. Второ, може да има керн между букви, които иначе са в различни шрифтове. И накрая, при приложения, които са OpenType savvy (компилирани с пълна поддръжка на OT), потребителят може да включва лигатури, капителки, цифри към редовни, както и уникални знаци, например глаголица и старобългарска кирилица само като превключва от нормално към получерно начертание, без да сменя шрифтове. Анализаторите на групата Seybold (една изключително реномирана фирма за анализи и информация в сферата на печатните и предпечатни системи) първоначално отчетоха OpenType като победа на Microsoft и TrueType, което обаче е вярно само ако гледаме на издателския бизнес отделно от другите компютърни области. В по– широк аспект всички печелят. Microsoft може най–накрая да има по–голямо приемане на TrueType шрифтовете в high–end издателския пазар (лично аз не вярвам това да стане — авторът). Adobe получи поддръжка на PS Type 1 шрифтове на системно ниво в Windows, потенциално правещо по–широко разпространение на Adobe Type Library. Най–много печелят потребителите, които получават междуплатформени шрифтове, елиминирайки един от най–старите проблеми за документния трансфер между Macintosh и Windows компютри. Измежду издателските програми само Adobe InDesign и Photoshop поддържат OpenType layout features, като това е една малка (но важна) част от издателските приложения. Първоначално поддръжката от Microsoft на features бе ограничена до необходимите само за езиковата поддръжка и то на контекстуално заместване за арабски езици. Въпреки че Windows 2000 поддържа контекстуално заместване за арабски, това не се прави за английски език. 50 | ProGrafica 4`2009

Шрифтове GX&AAT формат Един друг опит за подобряване на типографските възможности на шрифтовете беше шрифтовата технология на Apple GX/AAT. Тази шрифтова технология, появила се през 1991 г., първо беше част от QuickDraw GX печатна/графична технология, която после бе изоставена от Apple. След това, обаче, шрифтовата част на тази технология бе обновена от Apple под името Apple Advanced Typography или AAT, която след това стана част от Apple Type Services for Unicode Imaging или ATSUI. И двете технологии AAT и ATSUI, поне в основната си форма, са част от Mac OS 8.5 и по–новии версии, както и Mac OS X. Как работи AAT? AAT поддържа TT шрифтове и другите векторни формати, които използват структурата на TT таблиците. Както OpenType, така и AAT шрифтовете употребяват разширена кодова таблица, извън 256 знака, използвани от стандартните PS Type 1 шрифтове. Достъпът до знаците се описва в таблици, подобно на метода на OpenType, макар че AAT таблиците функционират малко по–различно. Контролният софтуер на GX/AAT, управляващ редовете, е част от системния софтуер, който интерпретира и управлява цялата допълнителна информация, кодирана в таблиците на шрифта. Тази информация, например, управлява такива неща, като достъп до капителки, автоматична замяна на двойки/тройки букви с лигатури или пък оптическа корекция на подравняването на реда на база ф�рмата на буквата, а не нейната метрика. Подобно на MM технологията, и GX/AAT могат да бъдат „вариращи“ шрифтове с оси на контрол. Теоретичните ограничения на дизайна на TT GX/AAT са подобни на тези на MM шрифтовете. За съжаление GX/AAT спецификацията не получи широка поддръжка. Една от причините е, че тази технология е налична само за Macintosh и повечето големи производители на DTP продукти активно търсят междуплатформена съвместимост. Производителите избягват да използват „стандарт“, който няма съответен аналог на Windows (или друга система, която те могат да поддържат). Проверено с


шрифтове

Освен това, GX/AAT е модел, който геройски се опита да се наложи на системно ниво в областта на управление на преноса, подравняване на текст, прецизно изчисление на разстояние между думи и други типографски параметри на текста. Това е област, в която всички фирми за сериозни издателски продукти са вложили усилия и инвестиции. Разбираемо е тези производители да са против това да изоставят своите алгоритми и модули (например за пренос) за сметка на GX/AAT възможности, които са безплатни и налични в най–евтините текстови редактори, които поддържат GX/AAT. Напоследък беше премахната една бариера от Apple, отделяйки GX графичния модел от операционната система. Потребителите могат сега (теоретично) да използват AAT компилирани приложения, без да се налага да инсталират системни модули, които да са несъвместими с другите главни графични приложения. Apple премахна и още една преграда пред разработчиците, като направи AAT функциите достъпни за приложенията, без да има ограничения при контрола на ред, подравняване и т.н. от самите приложения. Така или иначе, в момента няма голям производител на DTP решения, който да има специално компилирана AAT версия на продукта си. Има около дузина програми, които в някаква степен поддържат GX/AAT, включително две оформителски програми: Uniqorn и Ready–Set–Go 7GX, както и Lighting Draw. Някои от тези продукти трябва да бъдат преработени, за да работят на система 8.5 и по–нови версии (първоначално GX/AAT бе пусната на система 7.5). Най–обещаващото GX/AAT приложение е Multi–Ad–Creator. Подобна, непостоянна е и поддръжката на GX/AAT от фирмите за шрифтове. Някои от фирмите за шрифтове, които планираха да пуснат или пък пуснаха GX шрифтове, или въобще не пуснаха обявените шрифтове, или впоследствие ги извадиха от продажба. В съвременната стратегия на Apple за операционните системи, GX не присъства, но GX типографията като AAT функции може все още да има шанс. Поддръжката на Unicode от Apple в AAT технологията и използването на AAT в Mac OS може да подобри тази поддръжка.

ния (от 14 разширени фамилии), а освен това всички приложения на Adobe от версия CS нагоре поддържат някои или всички от OpenType допълнителните възможности. Всички продукти от серията Creative Suite 1– 4 също са всеобхватно Unicode базирани. Положителна промяна претърпя и Quark, който от версия 6.5 насам (текущата е 8.01) е Unicode базиран и поддържа повечето OpenType възможности. OpenType може би е решението на войната на шрифтове, благодарение на комбинацията от възможности, междуплатформен потенциал и фирмите, които го поддържат — но все пак приложенията ще трябва да бъдат преработени, за да използват тези предимства. Макар, че съществуващите библиотеки от шрифтове могат да бъдат конвертирани лесно, само комбинацията от шрифтове и усилено прибавяне на нови възможности може да доведе до истински предимства. Макар че и сега има OpenType шрифтове, ще са нужни години, за да са наистина готови с всичките предимства. Засега OpenType е само опция за ограничен набор шрифтове. Така или иначе, потребителите имат избора между PostScript и TrueType. Както видяхме, има определени ситуации, в които един или друг формат може да е за предпочитане, като например: експертни набори (по–широко разпространено с PostScript или OpenType), TrueType (които не работят на старите експонатори), най–добрата четливост на екран (където TrueType и OpenType с TT дефиниции са най–добри), както и достъп до специални типографски възможности (OpenType с пълни дефиниции). Въпреки всички тези различия, относителните предимства на PostScript и TrueType са често пренебрегвани от привържениците на единия или другия формат. Всеки формат — и комбинацията в OpenType — има продължения, които обещават нови възможности — повечето още не са широко приети. На практика повечето потребители използват един от трите формàта и ги смесват, без да се притесняват за различията — и разликите, с изключение на допълнителните възможности на OpenType, които обикновено са неуловими за потребителя.

Какво ще ни предложи бъдещето? Едно от нещата, което придвижи приемането на Unicode базирани приложения е нуждата от международни пазари. Както беше споменато преди, Unicode е по– широка и по–пълна база от която и да е друга за мултиезикови решения. Това е важно както за компаниите на операционни системи, като Apple и Microsoft, така и за производители на графични продукти и технологии (като Adobe), разбира се и за разработчиците на шрифтове за световните пазари. Windows 2000/XP/Vista, както и Mac OS X имат вградена поддръжка на всичките три шрифтови формàта. Adobe пусна на пазара повече от 200 OpenType начерта52 | ProGrafica 4`2009

Проверено с


софтуер

QuarkXPress 8 Новата сила в редиците на Quark След като загатнахме в първата част на материала за някои от интересните новости в продукта, в този брой ще може да прочетете за всичко останало, което превръща QuarkEXpress 8 в достоен за уважение наследник.

Заедно с премахването на някои инструменти (за улеснение на работата) от компанията са въвели стандартизирани бързи клавиши за превключване. Тези от вас, които работят и с продукта на Adobe ще забележат прилика. Съвсем накратко ще ги вметна, за да сте подготвени и да ви спестя допълнително четене. Когато не работите с текст, ще може да използвате някои от следните клавиши от клавиатурата, за да превключвате между инструментите. При натискане на V вече работите с Item Tool, R — за Picture Content Tool, P — води към Bézier Pen Tool, T — съвсем логично към Text Content tool, B — към Rectangle Box tool, L — като Line tool, G — Table tool, Z — закономерно към Zoom tool. Когато имате група от инструменти, както е в случая с кривите на Бизие, ако натис­ нете P седем пъти ще достигнете до Freehand Drawing tool. Същото важи и за фиг. 1

54 | ProGrafica 4`2009

останалите, като старите и познати комбинации все още работят, т.е. няма да ви се налага да променяте навиците си, ако не искате. Всички изброени дотук промени по инструментите и бързи клавиши водят до няколко неща. Първо — повече свободно място на работното пространство. Няма да ви „заливат“ отвсякъде инструменти, които може да не използвате толкова често. Второ, благодарение на промените някои от стъпките в често изпълнявани задачи вече не са необходими, което би трябвало да означава повече свършена работа за по–малко време.

Още Item styles (фиг. 1) е като стил на листа, само че за кутии и криви. Можете да изберете стил, който да включва разнообразни елементи като цветове, извъртане, изрязване, мащабиране на изображение и прочие, и да прилагате стилове на отделни елементи или групи от елементи. Item Find/Change (фиг. 2) функцията работи като тази за намиране и замяна на текст (Text Find/Change) с една разлика — в случая може да „издирвате“ и заменяте стотици различни критерии. Интересният момент е кога точно това би ви било полезно. Бих казал, че бързо ще се ориентирате и ще разберете важността на функцията. За целта ще дам един пример. Проектът, по който работите, е списание за свободното време, в което вече сте създали 20 кутии, съдържащи определена свързана информация като обекти, които Проверено с


софтуер

задължително трябва да бъдат посетени. Сега добавете към уравнението още толкова, съдържащи информация за необходимо оборудване. Последният елемент на тази задача е, че фонът на първата група кутии е син, а на останалите зелен. Стигаме и до момента, в който си мислите, че вече всичко е готово и нещата са завършени, но идва художественият директор и казва, че е необходима промяна, а именно — фонът на кутиите, съдържащи необходимото оборудване за всеки любител на разходките сред природата трябва да бъде в жълт цвят. В случая, благодарение на Item Find/Change и Item Styles в QuarkXPress 8, този вид промени няма да е продължително мъчение. Тъй като с помощта на палетата Item Find/Change (намира се в менюто Edit) може да откриете и промените всеки атрибут. Полето Effective Image Resolution отново е от онези дребнички неща, които почти не се забелязват в началото. Но е нещо наистина много полезно във всекидневната работа. Полето за ефективна резолюция на изображението е разположено върху Classic таба на палета Measurements. Полето заема доста мъничко пространство, но показва важна информация относно резолюцията на всяка една снимка, базирана на нативната резолюция на изображението и всяко мащабиране извършено в QuarkXPress. По този начин ще може да се ориентирате в момента на работа дали извършваните от вас манипулации върху снимката няма да повлияят пагубно на качеството на печат, т.е. дали не я „разпъвате“ прекалено много.

фиг. 2

това някои от шрифтовете не се визуализираха правилно, което в крайна сметка води до отрицателно отношение към функцията, но пък при вас може да няма такъв проблем. За всички останали, които са решили твърдо, че тази функция не им върши работа, а напротив, много лесно могат да я изключат от Preferences.

„Влачене и пускане“ и то наистина В случая си говорим за истинска имплементация на тази основна функция в фиг. 3

Кой шрифт ми е необходим? Или WYSIWYG шрифтово меню (фиг. 3) Приятно функционално допълнение, което може да улесни работата ви в много случаи, особено ако обичате да инсталирате много и разнообразни шрифтове, без да ползвате програма за тяхното управление. Може би в момента се питате дали това е необходимо и дали забавя работата на програмата. На първия въпрос отговорът е разбира се! Дори Word 2007 има такава възможност. На втория, отговорът е не — работата на приложението не се забавя. Въпреки Проверено с

ProGrafica 4`2009 | 55


софтуер

ствено за потребителите, имащи система на Apple. Design Grids (дизайн решетката) е като разширение на функцията baseline grid в предходните версии на QuarkXPress. В тях потребителите разполагаха само с една baseline grid за целия проект. В новата версия вече ще можете да дефинирате различни baseline grids за различните master pages и дори да прилагате baseline grid към текстова кутия. В допълнение, към контролирането на цвета на основната линия може да дефинирате различни цветове и образец за горна, средна и долна линии — всичко това може да бъде позиционирано на базата на размера на шрифта и разстоянието между линията.

Подобрен контрол на водачите (Guides) фиг. 4

съвременните системи, тъй като работи отлично и то двупосочно. Накратко и за тази възможност. Използвайки QuarkXPress 8 ще може да „хванете“ произволно изображение от разнообразни софтуерни продукти и да го „пуснете“ върху проекта в приложението на Quark. Тъй като вече споменах, че нещата работят и в двете посоки, то спокойно ще може да „грабнете“ изображение от QuarkXPress и да го „метнете“ във Photoshop или Illustrator. Споменах Illustrator и е време да вмъкна няколко думи за нативната поддръжка на Adobe Illustrator 8 файлове (или по–нови). Въпреки че поддръжката е налице, има своите ограничения. При внасянето на Photoshop файлове може да запазите слоевете, но за Illustrator–ските нещата стоят точно обратно, т.е. забравете за документи, съдържащи слоеве. За Mac потребителите е подготвен един приятен за окото бонус, който се нарича Page Thumbnails. Ако инсталирате новата версия на програмата на Mac OS в долната част на екрана ще имате изскачащи умалени копия на страниците. По този начин ще може визуално да се ориентирате, което е доста по–приятно, а и по–бързо — няма да се чудите (и съответно избирате една по една) дали това, което търсите е на 45 или 128 страница. Както казах обаче за момента функцията е достъпна един56 | ProGrafica 4`2009

Guide Manager Pro Xtensions предоставя цялостен контрол върху водачите, които използвате за подравняване. Може да използвате палетата Guide Manager Pro Guide (менюто Window), за да модифицирате цвета, разположението, показването и ориентацията на всеки водач в оформлението на проекта.

Подобрена идентификация на страниците В по–ранните версии на продукта може би сте попадали в ситуация, при която не сте били напълно сигурни къде точно поставяте даден елемент, т.е. опитвате се да поставите изображение на страница 10, само за да откриете впоследствие, че е попаднало на предходната. От компанията заявяват, че са се справили с този проблем и QuarkXPress 8 много по–интелигентно определя коя от страниците в прозореца на проекта трябва да бъде активна, използват се и различни цветове за активната и неактивните страници. Потребителят може да „превърне“ всяка страница в активна с едно натискане на мишката. „Висящи“ символи Функцията Hanging Character дава доста прецизен контрол върху точната граница на параграфа. Например, за да създадете един по–приятен „завършек“ в двустранно подравнен текст, можете съвсем лекичко да „закачите“ кавичките Проверено с


софтуер

навън — дори това да означава завършващата кавичка да бъде извън текстовата кутия.

Интернационална поддръжка (фиг. 4) Няма да преувелича, ако съвсем спокойно заявя, че софтуерните производители, които знаят за съществуването на България, са малко. Още по–малко са тези, които взимат под внимание нуждите на българския потребител и предлагат своите продукти локализирани. Всъщност, според мен, проблемът с локализацията на софтуерни продукти не е от днес и се дължи на две основни причини. Първата е, че малко компании биха хвърлили усилия и средства, само заради няколко продадени бройки. Втората е малко по–различна и е свързана с термините на английски език и липсващият адекватен превод на български (да си призная още си спомням някои от преводаческите недоразумения в появилия се първи вариант на Windows XP на български). След тази сравнително дълга увертюра искам да ви кажа, че в QuarkXPress

Проверено с

8 е заложен модул за проверка и пренос за български език, наред с още 37 (това включва и няколко разновидности на определени езици като английския, който има интернационален и американски вариант). Хубавото в случая с новата версия, е че не само има родния ни език, а че е изчезнала и версията Passport. По този начин всеки, разполагащ с новата версия ще може да отваря документи, създадени на произволен език, което се дължи и на универсалния файлов формат. Все още съществува и източно–азиатска версия, но мисля си, че едва ли представлява интерес за нашата географска ширина. Все пак със стандартната ще може да отворите файл, създаден със спомената специална версия, но ще имате някои ограничения, свързани с атрибутите на шрифтовете.

Да правим повече с XPress 8, или развитие извън печатната среда (фиг. 5) От компанията с пълна сила продължават своята идея да предлагат един продукт за всички среди — печат, уеб

ProGrafica 4`2009 | 57


софтуер

Системни изисквания: Windows »» Процесор 1 GHz или по–бърз »» Microsoft Windows XP със Service Pack 2 (препоръчва се Service Pack 3) или Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate или Enterprise със Service Pack 1 (сертифициран за 32–битови Windows XP и Windows Vista) »» 1 GB RAM памет »» 3,5 GB свободно място на твърдия диск за инсталиране; по време на инсталирането се изисква допълнително свободно място (не може да се инсталира на устройства за съхранение, базирани на флаш памет) Mac OS »» Процесор PowerPC G5 или многоядрен процесор Intel »» Mac OS X v10.4.11—10.5.4 »» 1 GB RAM памет »» 4 GB свободно място на твърдия диск за инсталиране; по време на инсталирането се изисква допълнително свободно място (не може да се инсталира на том с файлова система, правеща разлика между главни и малки букви, както и на устройства за съхранение, базирани на флаш памет)

дизайн, изработката на интерактивни PDF файлове и разбира се — Flash. Всъщност, това не е нова идея и ако си спомняте във втори брой на сп. ProGRAFICA от 2008 г. ви запознах с Quark Interactive Designer за Windows операционни системи — решение за създаване на интерактивно съдържание в познатата работна среда на QuarkXPress. Ако вече сте тествали споменатия плъгин, то донякъде сте запознати и с възможностите за създаване на интерактивно съдържание и в QuarkXPress 8, тъй като Quark Interactive Designer вече е вграден в осмата версия. В крайна сметка, QuarkXPress 8 ще ви предложи прилични възможности за създаване на Flash съдържание, оставайки в позната среда (същото важи с пълна сила и за InDesign CS 4, но вече съм ви разказвал за това). QuarkXPress 8 може да се похвали с нативна поддръжка за импортиране и експортиране на SWF. В крайна сметка със закупуването на един продукт ще имате инструмент, с който бихте могли да създавате разнообразно съдържание. Все пак ще ви разочаровам — в никакъв случай не си говорим за заместител на Adobe Flash.

Финални думи Нямам намерение да ви затормозявам и с обемен финал, тъй като статията стана доста дълга, но QuarkXPress 8 определено си заслужава отделеното място. Накратко, ако ползвате някоя от старите версии на QuarkXPress, т.е. спрели сте някъде в златните му години, то моят съвет е да преминете към версия 8. Мисля, че няма да съжалявате! Всъщност, същото важи и за останалите, тъй като явно нямате намерение да преминавате в противниковия лагер, а QuarkXPress 8 наистина ще улесни работното ви ежедневие. В случая въобще не мисля, че трябва да се колебаете, а да посетите следния адрес 8.quark.com/evaluation.html, за да изтеглите пробна версия на QuarkXPress 8, която ще може да тествате цели шестдесет дни. Време, което е предостатъчно, за да опознаете продукта и да го харесате. Явно и от компанията смятат така. Приятна работа! Радослав Далев

фиг. 5

58 | ProGrafica 4`2009

Проверено с


изложения

Реклама Експо 2009 барометър на българския рекламен бранш Във време на икономическа криза повече от всякога фирмите не могат да си позволят да не рекламират. Това е един от начините, които могат да ни помогнат да оцелеем, да привлечем нови и да задържим съществуващи клиенти. Може би най–точно е изразил това управителят на „Golden pages“ — Ник Сондърс, който казва „Във време на криза да спреш да рекламираш, за да спестиш пари, означава да си спреш часовника, за да спестиш време. Важно е да не заравяш лице в пясъка и да парализираш дейността си, а да покажеш лицето си.“ Съпътстващата програма на Реклама Експо ще бъде ориентирана изключително към практиката — презентации на нови продукти, решения, материали, техники за оптимизиране на разходите и т.н. Още по–интересно се развиват конкурсите на Реклама Експо 2009. Основното, което определя значимостта на един конкурс, е журито. Затова журито на Реклама Експо 2009 е с променен и разширен състав и се състои от безспорни професионалисти в различните области на рекламата, дизайна и комуникациите. Журито е с председател Иво Николов (художник, специалност „Пространствено оформление“, управител на Креа Дизайн) и членове — Ани Димитрова (директор дирекция „Маркетинг и реклама“, БНТ); Бисерка Огнянова (художник, специалност „Пространствено оформление“, Прим дизайн); Йоан Георгиев (специалист — предпечат и дигитален печат в Булгед); Калин Руйчев (професионален фотограф); доц. Кирил Гогов (художник, преподавател в катедра „Книга и печатна графика“ на Националната художествена академия); Константин Манолов (съосновател и дългогодишен творчески директор на MAG Advertising); Мариана Брашнарова (изпълнителен директор на Асоциацията на рекламните агенции в България, директор на Националния рекламен фестивал за наградите на АРА–БЪЛГАРИЯ); Пени Раева (зам. генерален директор на НДК); Петър Първанов (автор на проекта „Реклама експо“, НДК); Стефан Серезлиев (университетски преподавател по реклама, брендинг и графичен дизайн. В момента е ръководител на творческия департамент на DM&B Sofia.); Проф. дфн Христо Кафтанджиев (доктор на филологическите науки и професор във Факултета по журналистика на Софийския университет). 60 | ProGrafica 4`2009

Конкурсът за наградите на Реклама Експо 2009 под надслов „Innovate or Die!“ е вече отворен, за да приеме най–добрите постижения — идеи и реализации от изминалата година. Рекламата и комуникациите са нещо динамично. Ние наистина прегръщаме всяка промяна и сме готови бързо да адаптираме нашия конкурс към вечно променящата се рекламна индустрия. Основните категории включват рекламен дизайн и нови технологии, но бихме искали да обърнем сериозно внимание на един понякога забравян или недооценяван компонент на рекламата — на изкуството в рекламните комуникации. Да, рекламата е преди всичко бизнес, сигурна съм, че продавачката на дини би могла да бъде много ефективна за определен таргет, но дали рекламата трябва да се води по масовия вкус или трябва да се стреми да го формира и в някаква степен възпитава? Друг е въпросът дали това е посланието и визията, с които бихте искали да израснат децата ви? Именно затова в 19–то издание на Реклама Експо ще си говорим за други неща — за естетика, професионализъм, изкуство, дизайн... Критериите за оценка са ясно дефинирани. Журито ще търси три основни неща в представените разработки. Първо е голямата идея — работата трябва да бъде с въздействаща идея и адекватен дизайн. Второ е голямото изключение — трябва да бъде иновативна и нестандартна. Трето е перфектното изпълнение — трябва да бъде изключително изпълнена и представена по най–подходящ начин. През изминалите години ние включихме няколко нови и развиващи се категории. А и елиминирахме някои. Ето как изглежда конкурсната програма на Реклама Експо 2009:

Визуални комуникации / C ommunication arts 1. Корпоративен стил: Корпоративен стил (фирмен стил на компании и организации, придружен с ръководство за употреба); Търговска марка; Фирмен запазен знак; Запазен шрифт; Емблема/Лого на събитие; Авторски шрифт. 2. Графичен дизайн: Графичен дизайн на: Плакат; Билборд; Периодични издания; Годишни отчети, каталози, календари, брошуПроверено с


изложения

ри, листовки; Опаковки, етикети; POS–материали, флаери, холдери; Автореклама (Self promotion); Обложки за СD/DVD; Поздравителни и пощенски картички, покани. 3. Пространствен дизайн: Оформление на изложби, рекламни и търговски щандове; Дизайн на ТВ студия, шоу програми; Музейни експозиции; Дисплеи за музейни или търговски експозиции; Интериорни решения, фасади и екстериор на офиси, бизнес сгради — като част от корпоративните комуникации; Цялостно оформление на магазини; Авторски рекламни конструкции; Инсталации. 4. Дигитално изкуство / CG Art: Компютърна графика и дизайн; 2D и 3D анимация и визуализации; Визуални ефекти, илюстрации; Абстрактни и фотореалистични композиции; Цифрово манипулирани изображения и видео; Wallpapers, мобилни уеб графики, икони, трейлъри и др. 5. Интегрирани кампании. 6. Стимулиране на продажбите: Комуникации в точката на продажби; Промоции на продукт или услуга; Организиране и дизайн на събитие; Концерти с рекламна цел; Директен маркетинг; Конкурси, лотарии. 7. Мултимедиа: Корпоративна презентация; Презентация на събитие или продукт; Презентационен филм — корпоративен/личен; Мултимедиен продуктов каталог. 8. Уеб дизайн: Комерсиален сайт; Информационен сайт; Медиен сайт — онлайн списания; Портали, търсачки, форуми; Банери; E–cards. 9. Нереализирани проекти: Идейни проекти; Оригинални дизайнерски решения. 10. Фотография: »» Рекламна фотография — продукти, мода, календари, каталози, корици (изображения достойни за първа страница), плакати; »» Editorials — арт фотография, илюстративна, креативна, абстрактна, черно–бяла, unexpected (изображения, които третират теми по неочаквани начини, неконвенционални гледни точки и др.). 11. Радио реклама: Търговска реклама на продукти и услуги; Корпоративна (имиджова) реклама; Нетърговска (социална) реклама; Медиа промоции (включва реклами за радио­ станции, телевизии и вестници, „шапки“ за предавания, кашове и т.н.). 12. ТВ реклама: Търговска реклама на продукти и услуги (храни, напитки, облекла, козметика, автомобили, банки, финанси, болници, музеи, театри, магазини, заведения, недвижими имоти, комуникации и т.н.); Корпоративна (имиджова) реклама; Нетърговска реклама (благотворителни организации, фондове, доброволци, дарител62 | ProGrafica 4`2009

ство, социални каузи, политически организации и др.); Реклама на медии (реклами за радиостанции, телевизии и вестници, филмови трейлъри и т.н.).

Технологии 1. Външна реклама: Нестандартни изделия за външна реклама; Системи за визуална комуникация; Рекламни конструкции (покривни, фасадни и др.); Неонова реклама; Обемни, светещи надписи и конструкции. 2. Промоционални продукти: Оригинални продукти (прототипи) — уникални по вид и/или начин на производство; Рекламни продукти с нестандартно приложение; Нестандартни рекламни носители; Промоционални стендове, банери, рекламни стелажи, пункт за продажба и др. 3. Сувенири: Нестандартни рекламни сувенири; Подаръчни комплекти; Офис аксесоари; Най–добра тематична колекция от сувенири. 4. Печатни материали: Офсетов печат — периодични издания, листовки, каталози, годишни отчети, календари; Опаковки, етикети; Широкоформатен печат; Печат върху различни медии; Преге, топъл, тампонен, сито печат.

Специални награди 1. Български рекламодател: Специалната награда за Български рекламодател се присъжда въз основа на подадените от рекламните и маркетингови отдели на компаниите и/или рекламните агенции писмени обосновки (до 3 стр.). 2. Съюз „Произведено в България“: Специалната награда на Съюз „Произведено в България“ се присъжда на български фирми, производители на продукти с рекламно предназначение. 3. Млад автор: Участниците в конкурса за млад автор трябва да са на възраст до 35 години и могат да участват във всички раздели на конкурсната програма. Трябва да знаете, че материалите, отговарящи на условията за влизане в конкурса, трябва да бъдат подадени в периода от 1 септември 2009 до 3 октомври 2009 година. Голямата награда на Реклама Експо — „Златният Петел“ се присъжда на агенцията събрала най–много точки в конкурсната програма. Нови идеи, нови продукти, нови услуги, нов дизайн, нови медии, нова техника, нови материали, нов стил... Сигурно има с какво да се похвалите! А времето и мястото са известни — от 5 до 8 октомври — НДК — Реклама Експо 2009. Вихра Огнянова, Прим Дизайн

Проверено с


изложби

Старт на едно ново поколение Tрадиционни годишни изложби на завършващите НХА 2008 — 2009 За втори пореден път в рамките на изложбата на бакалаврите бяха присъдени наградите на Societe Generale Експресбанк — една от инициативите в рамките на партньорската програма между финансовата институция и НХА. Голямата награда беше връчена на Диляна Димитрова, специалност „Текстил“. Бяха раздадени четири равностойни награди, както следва: »» Факултет за изящни изкуства — Георги Митев, специалност „Живопис“ и Аблена Георгиева, специалност „Книга и печатна графика“; »» Факултет за приложни изкуства — Мария Йованович, специалност „Керамика“ и Красен Троански, специалност „Порцелан и стъкло“. Голямата награда на Societe Generale Експресбанк беше връчена на Диляна Димитрова от специалност „Текстил“

64 | ProGrafica 4`2009

Една утвърдила се традиция да се показва на широката културна общественост творческата продукция на дипломанти, бакалаври и магистри от НХА, най-елитното висше учебно заведение за изкуство, и тази година провокира размисли, открои тенденции и остави впечатлението, че на артистичната сцена идва талантливо поколение художници. В галерия „Академия“ при НХА и галерията на СБХ на „Шипка“ 6 бяха подредени избрани творби, в които се открояваха творчески индивидуалности и съвременни естетически възгледи. Изложбата на магистрите в галерия „Академия“ беше подредена по специалности. В специалност „Книга и печатна графика“ представените проекти бяха за изработка на детски книги и учебници. Милена Ямукова и Ралица Димитрова представиха дипломна задача „авторска книга“, за която развиват цялостна идея. Те сами създават текста, рисунките и

пластическата форма — това е продукт на графичното творчество при очевидното присъствие на компютърната технология. Друга част от дипломния проект е авторски каталог с оригинална функционална форма. Дипломантите от специалност „Резба“ работят с триизмерна форма. Оригиналността на идеята при тях е от изключително значение. Традиционната представа за резба е напълно изместена в полза на пластичните пространствени решения. В специалност „Плакат“ осезаемо се откроява значението на художествената идея. Наред с вече утвърдената сложна система за комуникация от символи, знаци и значения, която е собствен образен език, виждаме различни форми на визуален изказ, характерни за концептуалните практики — включване на фотография, текст и обект. Наблюдава се симбиоза между изображение и текст, между изкуство и информация. Дипломантите експериментират като използват техники, свързани с най-новите технологии. Това убедително проличава в произведенията на Елена Бирбучукова, Дима Дамянова, Петър Чучулигов. Често срещани теми са проблемите на градския жител, неговата психика, както и визуалният образ на съвременната урбанистична среда. Чрез преосмислянето на познати вещи, пресъздаването на специфичния им дух, отделните обекти придобиват нов смислов и емоционален заряд. Тема, сюжет, действие, скорост и време често се преплитат и предизвикват представи, които не се свързват с традиционните понятия. В специалност „Метал“ търсенето е в сложни съчетания на разнообразни материали, при които се получава сполучлив Проверено с


изложби

контраст. Такъв е подходът на Огнян Христов, който залага на абстрактните форми, поместени в кръгова орбита. Колежката му Бети Бенчева се представя със серия от гривни и пръстени от неръждавейка и плексиглас. Материалите — съзнателно не са избрани благородни или неутрални. Напротив, техният характер е студен и дори суров, но с намесата на плексигласа е постигнато омекотяване и плътност на формите, които напомнят за движещи се механизми. Избраното заглавие е „Машинни елементи“. Интересни са постижения и в специалност „Керамика“. Експериментирането с изразни средства проличава в плоскостта и различната � фактура, в контраста тъмно-светло, гладко-грапаво. Дипломната работа на Надя Текнеджиева включва две серии пластики, озаглавени „Образи“. Образите обобщават усещанията и настроенията от града, градския пейзаж и среда — тема, която вълнува авторката. Глината дава много възможности, една от които е да се записват впечатления върху повърхността �. Въпреки различните техники двете серии, обединени от темата, представляват едно цяло. С подобен подход се срещаме и при творбата на Теодора Петева от специалност „Стъкло и порцелан“. Тя се представя с композиция от детски глави, изрисувани с абстрактни рисунки, плюс композиция от чаши със стандартна форма. Сериозно е представянето на специалност „Сценография“. Кремена Пенчева излага подготвителни рисунки за сценография на детска пиеса, а Елена Шопова — дигитална сценография. Дипломниците показват и снимки от реализирани спектакли и макети, от които можем да съдим за доброто качество на Проверено с

създадените от тях костюми и декори. Сценографите обединяват в работите си визия, звук и текст. В тази разширена концепция за изкуството, идеята е универсална категория, която може да бъде изразена чрез различни медии. Дизайнерите са насочили вниманието си към новите технологии, което най-ясно се вижда в проектите на „Промишлен дизайн“ и „Пространствено оформление“. По-специални изисквания има при дизайна на детската среда, където функционалността има особен приоритет. Подобно е положението при рекламния дизайн. Паулина Узунова показва оформление на щанд за панаир, а Ваня Гавазова-Митева — цялостна рекламна концепция на фирма за производство на мебели „ЕМКО“ — оформление на щанд, брошура, автобусна реклама, рекламни шапки, тениски, уеб сайт. В специалност „Текстил“ веднага привличат погледа мащабните конструкции, обеми и индивидуалността на почерци-

ProGrafica 4`2009 | 65


изложби

Тази година възможност да посетят Сите Ентернасионал ез`ар (като резултат от конкурса за творчески престой на магистри в Сите Ентернасионал ез`ар — Париж, осъществяван със съдействието на Societe Generale Експресбанк) имат младите художнички: Надя Текнеджиева, специалност „Керамика“; Теодора Петева, специалност „Стъкло и Порцелан“; Диана Георгиева, специалност „Графика“ и Свилена Колева, специалност „Живопис“

66 | ProGrafica 4`2009

те. Всичко е съобразено със съвременните тенденции — използването на нови материали от изкуствен произход и съчетаването им със стъкло, дърво, пластмаса и пр. Наблюдава се стремеж към раздвиженост на композициите и „игра“ с използваните материали. Произведенията са съобразени със съвременните иновационни тенденции в текстилния дизайн в технологичен и визуален план. Творбите на Милена Дечева са сериграфии, озаглавени „Илюзия в материята“

и представляват проект за пренасяне на съществуващи образи и обекти, заимствани от тъкàн и нетъкàн текстил в интериорни десенатори. В специалност „Скулптура“ почти всички скулптури са изпълнени в мрамор или бронз и носят в себе си символика и скрит иносказателен смисъл. Харалан Попов излага три скулптури, които е нарекъл „Лъжливи врати“. Антон Камбарев също се връща назад във времето с три скулптурни фигури, озаглавени „Изгонване на Адам и Ева от Райската градина“. Както е добре известно, този сюжет е основополагащ в църковно-християнската иконография. Християнството тълкува историята на човешкия акт на неподчинение като негово грехопадение. Независимо дали се тълкува като грях, бунт или порив за свобода, изгонването от сакралния център Рая е инициация. Въпреки, че човекът така и не извоюва своето безсмъртие, вкусвайки от плода на дървото на живота, мотивът на непрестанното завръщане и носталгията по изгубения рай, както го доказва и Камбарев, остават на практика вечни. Дипломантите от специалност „Живопис“ поставят акцент върху сюжета в творбата. Младите художници преживяват света около себе си и успяват да го представят върху рисувалната плоскост, пречупен през вътрешното си светоусещане. Подчертава се драматичното в изображението, рисунъкът не винаги е водещ или въобще липсва и въздействието на творбата се дължи по-скоро на собствената � материална структура. Такава е и неоекспресионистичната живопис на Свилена Колева, създадена с отявлени удари на четката. Внушенията идват от динамиката на багрите, съчетани с допълнително въздействие на фактурата. Изложбената програма даде възможност на интересуващите се да получат цялостна представа за търсенията и постиженията на най-младото поколение творци в решителен за тяхното творческо развитие момент — преходът от образование към самостоятелен артистичен живот. Мария Андиркова доктор по изкуствознание, гл. ас. в катедра „Изкуствознание“, НХА Проверено с


въпроси и отговори

От форума на Prepressbg.com Тъй като все повече млади специалисти търсят помощ в реално време във форума, избрахме за тях някои от често задаваните въпроси и отговори за начинаещи. Пламен Димитров Prepressbg.com, Официален електронен орган на СПИБ

Въпрос: Обект с прозрачност, разположен върху фон, съставен от цвят по Pantone, експортиран от Adobe InDesign, не се отпечатва коректно. Защо? Prepressbg: Има разлика между създаване на постскрипт файл (.ps) и последващо „дестилиране“ до PDF, и директно експортиране на PDF от Adobe InDesign. По принцип, добрата производствена практика изисква в подадените за печат файлове да няма прозрачни обекти. В общия случай именно те създават найголеми проблеми при растеризацията и вероятността да не се интерпретират коректно от RIP–а е голяма — особено при наслагване на два или повече прозрачни обекта един върху друг, или както е в конкретния случай — прозрачен обект върху обект с цвят по Pantone. Съществуват два основни подхода за справяне с проблема. Първият вариант е свързан с последваща обработка на файла в Adobe Acrobat и по–конкретно, използване на менюто flattening. Втората възможност е принтиране на файла от InDesign през ppd–то на печатницата, където ще се реализира проекта и последващо „дестилиране“ с подходящи настройки на Adobe Distiller до получаване на PDF файл, годен за печат. Въпрос: Защо при запис на .eps от Adobe Illustrator в EPS Options менюто се явява предупредителен надпис: „The document Raster Effects resolution is 72 ppi or less.“ Какво означава това? Prepressbg: В Adobe Illustrator съществува възможност за всеки един файл по отделно, да бъде зададено как ще бъдат Проверено с

интерпретирани растерните ефекти в документа. Менюто, с което могат да бъдат манипулирани настройките, се намира в Effects/Document Raster Effects Settings. В него има няколко настройки, като най–важната от тях е свързана с резолюцията на растерните ефекти. За офсетов печат е добре стойността да не е по–малка от 300 dpi (dots per inch — точки на инч), т.е. в конкретния случай е необходимо да бъде променена стойността от 72 ppi на 300 ppi. Въпрос: При конверсия от RGB към CMYK черните обекти стават със съставен цвят и съдържат както Black (черно), така и от всички останали цветове. Възможно ли е в Adobe Photoshop, при конверсия на черни обекти от RGB към CMYK, цветът да остане 100% Black, без участие на другите три цвята? Prepressbg: Да, възможно е. За целта преди конверсията е необходимо да зададем желаните цветови настройки от менюто Edit/Color Settings. От секцията Working Spaces/CMYK избираме Custom CMYK и в новопоявилия се диалогов прозорец търсим менюто Black Generation, от което избираме стойност Maximum.

За Prepressbg.com: Първото електронно списание за полиграфия на български език. Актуални новини за предпечатни и печатни технологии, полезни статии, обяви за работа, интервюта със специалисти от бранша. За четири години Prepressbg.com създаде неформална общност от специалисти по предпечатна подготовка и печатни комуникации. Форумът на изданието има регистрирани над 3500 активни потребители. Prepressbg.com генерира над 3000 дневни посещения. Други проекти на издателя: www.polygraphy.info — електронен каталог на българската полиграфия www.bgoferta.com — електронна система за оферти за полиграфически стоки и услуги

Участници в дискусиите: ap_eco, Jonata, awitohol, vargo, ValBo, aram74, aZterix, thomas, poliprint, HACKO, wiseppman, Allisa, cetsy, panagonov, sohne, kandod, winsdom, morroco.

ProGrafica 4`2009 | 67


бизнес справочник

1606 София, бул. Тотлебен №34 тел.: 02/ 952 10 06 факс: 02/ 952 25 39 е–mail: office@j–point.net www.j–point.net

1138 София кв. Горубляне, Промишлена зона тел.: 02/ 930 77 61, 40 11 761 факс: 02/ 930 77 11, 40 11 711 e–mail: technology@demax.bg

1606 гр. София бул. Пенчо Славейков №18, бл. 2, вх. Б тел.: 02/ 953 25 72 моб.: 0888 716 992 e–mail: office@valkanov–trade.com www.valkanov–trade.com

Пловдив, жк Тракия ул. Н. Шилева 16 тел.: 032/ 654 160, 654 165 факс: 032/654 163 е–mail: office@tafkov.com press@tafkov.com www.tafkov.com

1756 София бул. Климент Охридски №148 тел.: 02/961 98 98 факс: 02/962 23 14 e-mail: office@europapier.bg www.europapier.com/bg

1113 София ул. Акад. Г. Бончев, бл. 104 тел.: 02/ 971 38 68 факс: 02/ 971 38 66 e-mail: office@alfaplastgroup.com www.alfaplastgroup.com

1528 гр. София жк. Дружба №1, ул. Илия Бешков №1А тел.:02/ 970 87 10; 978 09 10 факс: 02/ 970 87 13 e–mail: office@ema–bg.com www.ema–bg.com

ХЕРМЕССОФТ ООД Офис: 1124 София бул.Цариградско шосе 15В, ет. 2, ап. 22 (вход от страна на ул. Виктор Юго) тел: 02/ 943 33 01, 0888869591 e–mail: contact@hermessoft.com www.hermessoft.com

София бул. Цариградско шосе №141 тел.: 02/ 971 83 03, 082/ 81 53 64 моб.: 088 90 90 110, 088 90 90 101 e–mail: office@mirage–group.eu

1407 София бул. Черни връх 51, ет. 5 тел.: 02/ 460 50 60 факс: 02/ 460 50 61 www.bmg.bg

•Ламиниране •Подвързване с всички видове спирали •Изработка на тела за работни календари •Твърда подвързия •Листов набор до 50х70 автоматично •Топъл печат •Щанцоване •Поставяне на капси и машинки за клипбордове БИВАЛВИЯ ООД, София, бул. Асен Йорданов 11 тел: 02/ 843 07 06, моб.: 0888 89 41 33, 0889 71 50 94, 0884 18 31 18 68 | ProGrafica 4`2009

4230 Асеновград кв. Запад, ул. Лозница 2а тел.: 0899 878 319 0896 738 700 e–mail: info@factor.bg www.factor.bg

1421 София ул. Акация №5–13Б тел.: 02/ 865 72 65 факс: 02/ 865 73 65 е–mail: primdesign@primdesign.com www.primdesign.com

Проверено с


ProGRAFICA 4/2009  
ProGRAFICA 4/2009  

Специализирано списание за графичен и уеб дизайн, предпечатна подготовка, творчески решения, печат, маркетинг и реклама, специализиран софту...

Advertisement