Page 1

ТВОРЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, ГРАФИЧЕН И УЕБ ДИЗАЙН, ПЕЧАТ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, СОФТУЕР И ХАРДУЕР

БЪЛГАРСКАТА ШКОЛА В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН доц. Кирил Гогов КРИЗАТА И ИЗДАТЕЛСКИЯТ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ ЕФЕКТИВНАТА РЕКЛАМА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА 10 ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГОВИ СЪВЕТИ УЕБ ДИЗАЙН ПЕЧАТ И РЕКЛАМА Печатница Ропринт ЕАД ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ Sixfingers СОФТУЕР ПЛЪГИНИ КОНКУРСИ ИЗЛОЖБИ

Цена 8 лв.

2009/2


Здравейте, скъпи читатели, Както винаги сме подготвили интересни и актуални материали за вас, но преди да ви разкажа за тях бих искал да спомена нещо друго. Както знаете, списание ProGRAFICA „порасна“ и навлезе в своята пета година. Именно поради тази причина решихме съвместно с Реклама Експо и наши партньори и приятели да организираме студентски конкурс за графичен дизайн. Подробна информация за регламента, условията за участие и наградите може да прочете на страници 64–65 в настоящия брой. Мисля, че конкурсът ще се стори интересен на всички студенти, благодарение на осигурените награди от нашите спонсори и партньори: Adobe Systems Inc., БиЕмДжи ООД, Печатна къща Джей–Пойнт, Еxtensis, Markzware, издателство Инфодар и издателство Сиела. Благодарим и на Национална художествена академия, както и на оказваната ни медийна подкрепа от страна на списание PC World България, списание Computer, BG–Today.com, Prepressbg.com и TechNews.bg. Благодарим на всички, които ни подкрепиха! Време е набързо да ви спомена за темите, които ще откриете във втори брой. Стартираме с вече добре познатата ви рубрика „Българската школа в графичния дизайн“, като в този брой на въпросите на Капка Кънева ще отговаря доц. Кирил Гогов. Решихме да се срещнем и с представители на големи български издателства, за да разберем каква е моментната ситуация в книгоиздателския бизнес и по какъв начин кризата влияе на бранша, както и какви са техните очаквания са бъдещето. Отговорите ще откриете в рубриката „Нашето интервю“. И докато сме още на тази неприятна вълна, ще спомена, че проф. дфн Христо Кафтанджиев разказва в този брой за ефективните реклами по време на криза. Ще откриете още ефективни съвети за електронна кореспонденция, посредством които да запазите клиентите си. Георги Линков продължава темата за уеб дизайна чрез едно нестандартно „виртуално интервю“, с което дава интересни насоки за размисъл на всеки уеб дизайнер, а и на неговите клиенти. Продължаваме с интервюто с управителя на печатница Ропринт ЕАД, Емил Петков, от което ще разберете повече за печатницата, както и за пазара на списания и рекламни брошури у нас. Темата за печата продължава с два материала — първият е за принтерите Océ Arizona, представени от Мираж Груп ООД, а вторият — за възможността да получите безплатно софтуер за дигитална цветна проба при закупуването на принтер Epson от фирма Фактор България ЕООД. В този брой ви срещаме и с младата, но изключително успешна рекламна агенция Sixfingers, която наскоро отбеляза своята втора годишнина. Както винаги, казаното дотук не изчерпва съдържанието на броя, но нека останат и няколко изненади. Приятно четене, Радослав Далев

Уважаеми читатели, вече можете да закупите сп. ProGRAFICA от книжарниците на националната верига „Хеликон“. София: бул. Патриарх Евтимий 68 бул. Цар Освободител 4 (фоайето на Гранд хотел България) бул. Ал. Стамболийски 17

Пловдив: ул. Райко Даскалов 13 Варна: Tърговски център „Central Plaza“, ул. Никола Вапцаров 25 б Пикадили Запад (до Практикер), бул. Вл. Варненчик, 268 Бургас: пл. Тройката №4 Стара Загора: ул. Цар Симеон Велики 102


Съдържание Основано 2005 г., І издание, година V ISSN 1313—0412, www.magazines.bmg.bg Издател БиЕмДжи ООД, www.bmg.bg член на БАИТ и на СПИБ 1407, София, бул. Черни връх 51, ет. 5 т: (02) 460 50 60, ф: (02) 460 50 61 БиЕмДжи е издател и на специализираните списания Полиграфия и ProPACK Адрес на редакцията София 1407, бул. „Черни връх“ № 51, ет. 2 т: (02) 460 50 59; 460 50 10; prografica@bmg.bg Изпълнителен директор Нели Петрова, n.petrova@bmg.bg Редакционен екип Десислава Брайкова, главен редактор d.braykova@bmg.bg Радослав Далев, отговорен редактор r.dalev@bmg.bg Стефан Славчев, реклама, тел.: (02) 460 50 02, s.slavchev@bmg.bg Анелия Димитрова, маркетинг и разпространение, тел.: (02) 460 50 57, a.dimitrova@bmg.bg Графичен дизайн БиЕсЕйч ООД, www.bsh.bg Предпечатна подготовка Иван Шандански, i.shandanski@bmg.bg Консултант графично оформление Кънчо Кънев Печат и довършителна обработка Тафпринт ООД, www.tafkov.com Хартия Ема ООД корица: 200 гр/м2; тяло: 115 гр/м2 www.ema-bg.com Разпространение По абонамент, т: (02) 460 50 57 Книжарници „Хеликон“ в София, Пловдив, Варна, Бургас и Ст. Загора Брой 2/09 е приключен редакционно на 07.05.2009 г.

НОВИНИ .............................................................................................................. 4 БЪЛГАРСКАТА ШКОЛА В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН Доц. Кирил Гогов ............................................................................................... 12 НОВАТОРИ В ИЗКУСТВОТО Новите „дрехи“ на книгата ............................................................................ 18 НАШЕТО ИНТЕРВЮ Кризата и издателският бизнес в България .............................................. 22 КРЕАТИВНОСТ В РЕКЛАМАТА Страх, кръв и смърт в ефективната реклама по време на финансова криза ........................................................................ 30 МАРКЕТИНГ 10 имейл маркетингови съвети, за да запазите клиентите си ............. 38 УЕБ ДИЗАЙН Чичковитечервенотиквеничковчета.com .................................................... 40 ПЕЧАТ И РЕКЛАМА Ропринт ЕАД — млада, но успешна печатница ......................................... 42 „Скоростта“ на бялото .................................................................................. 46 Подарък софтуер за дигитална цветна проба EFI с всеки закупен Epson Stylus Pro 4880 ......................................................... 48 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ Sixfingers — две години история — две години успех ............................... 50

В списанието са използвани лицензирани шрифтове на ХермесСОФТ (www.hermessoft.com) и лицензирани програмни продукти на Adobe (www.adobe.com). Препечатването на текстове и илюстрации може да става само със съгласието на редакцията. © Всички права запазени.

СОФТУЕР Adobe Flash CS4 Professional — нови възможности ................................... 52

IBAN сметки / Bank Account Лева / BGN: BG72RZBB91551060437017 Eвро / Euro: BG60RZBB91551460437006 SWIFT CODE (BIC) RZBBBGSF Райфайзен Банк България / Raiffeisen Bank Bulgaria

IN MEMORIAM Шигео Фукуда (1932—2009) ........................................................................... 60

Since 2005 prografica@bmg.bg, www.magazines.bmg.bg Publisher BMG Ltd., www.bmg.bg, Member of BAIT and PIUB

ПЛЪГИНИ onOne Software FocalPoint 1 ........................................................................... 57

КОНКУРСИ Студентски конкурс за графичен дизайн на списание ProGRAFICA ........ 64 Европейската комисия избира ново био–лого ............................................ 66

Editorial Office Address 51, Cherni vruh Blvd. fl. 2, 1407 Sofia, Bulgaria t: +359 2 460 50 59; 460 50 10

ИЗЛОЖБИ „Магнетично“ от проф. Божидар Йонов ...................................................... 68 Изложба на катедра „Kнига и печатна графика“ ....................................... 70

Editorial Board Dessislava Braykova, Еditor—in—Chief d.braykova@bmg.bg Radoslav Dalev, Editor—in—Charge r.dalev@bmg.bg

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ От форума на Prepressbg.com ....................................................................... 71

Editorial closing date 07.05.2009 г

БИЗНЕС СПРАВОЧНИК .......................................................................................72


Contents

4 ................................................................................................................. NEWS THE BULGARIAN SCHOOL IN THE GRAPHIC DESIGN 12 ............................................................................... Assoc. Prof. KIRIL GOGOV PIONEERS IN ART 18 .................................................................................... The new book „clothes“ OUR INTERVIEW 22 ................................................ Crisis and the publishing business in Bulgaria CREATIVITY IN ADVERTISING Terror, blood and death in effective advertising 30 ....................................................................................... during financial crisis MARKETING 38 ........................................... 10 е–mail marketing tips to keep your customers WEB DESIGN 40 .................................................... Chichkovitechervenotikvenichkovcheta.com PRINT AND ADVERTISING 42 .................................. Roprint EAD — a young, but successful printing house 46 ....................................................................................... „The speed“ of white Gift software for digital color sample EFI 48 ..................................... with each purchased copy of Epson Stylus Pro 4880 WE ARE PRESENTING 50 .................................... Sixfingers — two years history, two years of success SOFTWARE 52 ....................................... Adobe Flash CS4 Professional — new potentialities PLUGINS 57 ......................................................................... OnOne Software FocalPoint 1 IN MEMORIAM 60 .......................................................................... Shigeo Fukuda (1932—2009) COMPETITIONS 64 ..................... Graphic design contest for students by ProGRAFICA magazine 66 ............................................ European Commission selects new organic logo ART EXHIBITIONS 68 .................................................................... „Magnetic“ by Prof. Bojidar Ionov 70 ............................... Exhibition of the department „Book and Graphic design“ QUESTIONS AND ANSWERS 71 .................................................................. From the forum of Prepressbg.com 72 ............................................................................................ BUSINESS GUIDE

Dear readers, As always we have prepared some very interesting articles for you, but before getting to this, I would like to mention something else. As you know, ProGRAFICA magazine has grown up entering its fifth year. This is why we decided together with Advertising Expo and our partners and friends to organize a student competition for graphic design. You can find detailed information about the terms and conditions for participation, as well as the awards on pages 64–65. I think the competition will be interesting to all students, thanks to the prizes provided by our partners and sponsors: Adobe Systems Inc., BMG Ltd., Printing house J-Point, Extensis, Markzware, Infodar publishing and Ciela publishing. We would also like to express our gratitude to the National Academy of Arts and magazines PC World Bulgaria, Computer magazine, BG-Today.com, Prepressbg.com and TechNews.bg for their media support. Thanks to everyone who supported us! Now let me mention some of the topics that you will find in the second issue. Starting with the well-known rubric “The Bulgarian school in the graphic design”, this time Assoc. Prof. Kiril Gogov is answering the questions of Kapka Kaneva. We also decided to meet with the representatives of some major Bulgarian book publishing houses in order to understand what the current situation is, how the crisis affects the industry and what their expectations about the future are. The answers can be found in the rubric „Our interview”. And while we are on this “hot wave” I would like to mention that Prof. Christo Kaftandjiev will discuss effective advertising in times of crisis. Also you‘ll find tips for effective e-mail correspondence helping you keep your customers. Georgi Linkov is continuing the topic of web design through a non-standard „virtual interview“, which provides interesting guidelines to web designers and their clients. The issue continues with the interview of Roprint printing house manager Emil Petkov – you will learn more about printing magazines and leaflets market in our country. In this issue we will meet you with an advertising agency Sixfingers, which recently celebrated its second year. As always, the content of the issue is much more than this, and I have left the rest as a surprise. Radoslav Dalev


новини

БиЕмДжи представи нова версия на софтуера за интелигентна редакция на български текстове – Кирила Корект 9 Беше представена деветата поред версия на единствената програма за работа на български в MS Windows и MS Office, преминала успешно тестовете за качество MS Linguistic Evaluation и MS Test Kit на Microsoft

Кирила Корект 9 — новата разширена и оптимизирана версия на водещия софтуер за интелигентна редакция на български текстове с включен двуезичен речник, предлага на потребителите си нови и оптимизирани модули за редакция на български текстове в електронна среда: » Ново! Двупосочен електронен речник: български — английски (85 000 думи и изрази); » Актуализиран модул за правописна корекция, обхващащ близо 2 000 000 думи (последна редакция от 01.2009); » Актуализиран синонимен речник с включени антоними;

» Оптимизирани правила за граматическа редакция; » Инструменти за обработка на изгледа на текста: кирилизация, сричкопренасяне, конвертиране. Цената на пълен пакет за домашни потребители вече е 49 лв. с ДДС за 2 работни места, което е почти три пъти по-ниска цена в сравнение с предишната версия. Продажбите могат да се извършват и директно от сайта чрез онлайн плащане, при което клиентът получава електронна инсталация, сериен номер и електронна фактура. За повече информация www.bmg.bg

Пощенско-филателно издание отбеляза 60 години от създаването на НАТО

Снимка: Параскева Георгиева

В края на март бяха пуснати в употреба две марки, посветени на 60 години НАТО и пет години България в НАТО

Изданието се състои от серия от две пощенски марки, две винетки, илюстрован плик (0,60 лв.) и специален пощенски печат. Номинална стойност на пощенските марки е съответно 0,55 лв. и 1,50 лв. с тираж по 16 000 броя. Художник на изданието е проф. Тодор Варджиев. В последните години всяка значима стъпка, довела до членството на България в НАТО е била отразявана и чрез творческата миниатюра на пощенската марка. Пощенско-филателни

продукти са издавани за проведената в София 43-та Генерална асамблея на Асоциацията на Атлантическия договор; 50-тата годишнина от създаването на НАТО; годишнини на Атлантическия клуб в България; получаването на покана за членство в НАТО; приемането на България в НАТО и срещата на външните министри на НАТО в София през 2006 г. ProGR

Q2ID беше отличен с наградата „Най-добър комерсиален плъгин за Adobe InDesign“, присъждана от InDesignSecrets.com Markzware, водещ разработчик на решения за проверка преди печат и софтуерни инструменти за конвертиране, е спечелил първа награда за най-добър комерсиален плъгин за InDesign със своя популярен продукт за конвертиране на QuarkXPress към InDesign документи — Q2ID. 4 | ProGrafica 2`2009

Q2ID (QuarkXPress to Adobe InDesign) е плъгин за Adobe InDesign и предоставя лесен и бърз метод за мигриране на разнообразно QuarkXPress съдържание в нов Adobe InDesign документ. Процесът на конвертиране се стартира с извършването на действието File>Open в продукта на калифорнийския гигант. Без необходимост от пресъздаване на документа отначало. David Blatner един от поддържащите уеб ресурса InDesignSecrets.com споделя: „Q2ID е основен инструмент в работния поток на много InDesign

потребители и неговото качество и цена го превръщат в печелившо решение за много потребители. Фактът, че читателите на InDesignSecrets избраха и гласуваха за Q2ID като „най-добър комерсиален плъгин“ напълно подкрепя това твърдение“. Повече информация за Q2ID, както и за останалите софтуерни инструменти на Markzware може да получите на официалния сайт на компанията. www.markzware.com

Проверено с


новини

Extensis Suitcase Fusion 2 вече работи и на Mac OS Тигър Вече не е необходимо да работите на Mac OS X 10.5 (Леопард), за да използвате решението за управление на шрифтове

Extensis обнови Suitcase Fusion 2 до версия 13.1, добавяйки поддръжка за Mac OS X Tiger в своето професионално решение за управление на шрифтове. Brian Berson

(главен мениджър на Extensis) заявява, че компанията много добре осъзнава, че времената са трудни за техните клиенти, поради което „Добавяйки съвместимост с „Tiger“, потребителите могат да се възползват от невероятната възможност за предварително преглеждане и подобрената производителност на Suitcase Fusion 2 без необходимост да ъпгрейдват своята операционна система.“ Suitcase Fusion 2 и изграден на базата на съвременната технология, която е залегнала в Extensis Universal Type Server Client. Накратко и какво ново има в Suitcase Fusion 2:

» Нов и модерен потребителски интерфейс; » Невероятна възможност за предварително преглеждане на произволен шрифт; » Бърз и лесен избор и активиране на шрифт; » Възможност за автоматично активиране на шрифт чрез плъгин за Adobe InDesign и Illustrator CS4/CS3 и QuarkXPress 8/7; Повече информация за възможностите на Extensis Suitcase Fusion 2 може да научите от статията в първи брой на списание ProGRAFICA за 2009г. www.extensis.com

Advanced PDF Repair 2.0 възстановява повредени PDF файлове Софтуерно решение, което в много случаи може да ви спести неприятното усещане, вследствие на загубена информация

DataNumen анонсира Advanced PDF Repair 2.0. Новата версия на този мощен инструмент за възстановяване на PDF файлове предоставя множество важни подобрения обхващащи различни аспекти от продукта, като например подобрения механизъм за поправка, осъвременен графичен интерфейс и осигурена пълна поддръжка на Windows Vista. Portable Document Format (PDF) е добре познат на всички вас стандарт и практически постоянно използван в работното ви ежедневие. Поради което при проблем

с PDF файла може да бъде загубена ценна информация, което разбира се да повлияе негативно на вашия бизнес. Именно в подобни случаи може да се възползвате от възможностите на Advanced PDF Repair и да се опитате да спасите файла. Софтуерното решение ще ви предостави възможността да сканирате и поправите повредени PDF документи, като за целта се разчита на вграден механизъм използващ надежден евристичен алгоритъм, който да открие и възстанови максимално много обекти във файла. С Advanced PDF Repair 2.0 може да възстановявате файлове както на вашия компютър (т.е. на локалния твърд диск), така и PDF файлове намиращи се на повредени медии, като флаш памети. Според разработчиците, техният продукт е единственото средство за решаване на този вид проблеми, тъй като предлага богати възможности в много случаи повече от някои конкурентни

решения, като например „drag-and-drop“ (влачене и пускане) функционалност. Все пак, въпреки богата функционалност с продукта се работи много лесно благодарение на оптимизирания потребителски интерфейс. Процесът по възстановяване може да бъде стартиран с няколко натискания на бутона на мишката, след което той продължава напълно автоматично. За по-удобна работа, приложението се интегрира в Windows Explorer и дава възможност за бърз достъп през контекстното меню. Advanced PDF Repair 2.0 може да бъде стартиран под операционните системи Windows 95/98/Me/NT/2000/ XP/2003 Server/Vista/2008 Server и поддържа всички версии на Acrobat PDF файлове. Единичен лиценз струва 149.95 USD, като се предлагат отстъпки при покупка на повече бройки. Пробна версия може да свалите от официалния сайт на компанията. www.datanumen.com

Важно обновление за InDesign/InCopy инструмент за форматиране WoodWing представи Smart Styles Creative Suite 4: интелигентен инструментза форматиране предназначен за Adobe InDesign и InCopy Проверено с

WoodWing Software, водещ доставчик на софтуерни решения за издателства, представи Smart Styles за Adobe CS4. Smart Styles представлява инструмент за автоматично форматиране,

който опростява повтарящо се форматиране на текст, рамки и други обекти в InDesign и InCopy. Потребителите, използващи решението на WoodWing Software, трябва ProGrafica 2`2009 | 5


новини

да „завлекат“ обекта в Smart Styles библиотеката и той анализира неговото форматиране. След което ди-

зайнерите могат да „издърпат“ този Smart Style обект извън библиотеката върху друг елемент по страницата, за да приложат същото форматиране. Това, което прави Smart Styles уникално решение е възможността да се справя с вариации, когато обектът цел е различен от оригинала. Това премахва необходимостта дизайнерите ръчно да прилагат повтарящи се стилове, което им помага да отделят повече време върху креативната страна на

нещата, а не на механичната работа. Също така Smart Styles библиотеките могат да бъдат отваряни и споделяни между няколко потребители, отпадайки необходимостта да бъдат внасяни стилове от стари документи или да се внимава за синхронизацията им между множество InDesign шаблони. 30-дневна пробна версия на продукта може да бъде изтеглена от сайта на WoodWing Software. www.woodwing.com

Smart Image вече с осигурена поддръжка на Adobe Creative Suite 4 Решението на WoodWing Software е плъгин за InDesign CS4, който автоматично създава текстова рамка за анотация и авторски права съдържащи метаданните от снимките

WoodWing Software представи Smart Image за Adobe Creative Suite 4. Решението на компанията има за цел да улесни дизайнерите при поставянето на фотографии на страница в InDesign, като автоматично създаде текстова

рамка за анотация и авторско право съдържащи вградените метаданни съхранявани заедно със снимката. Професионалните фотографии и агенции обикновено добавят XMP или IPTC метаданни към техните снимки, като информация за авторски права, място, тема и ключови думи. При оформлението на страница, информацията за авторското право и описанието/надписа се поставят в близост до фотографията. Smart Image може автоматично да извлече и постави спомената информация според зададени критерии от потребителя. По този начин тази задача бива извършвана многократно по-бързо. Smart Image CS4 може да прави следните неща: » Изборно да внася информация, като надпис/описание, информация за авторските права или и двете.

» Може да бъде задаван параграф и стил на внасяния текст. » Да бъде посочвана позицията, широчината, както и завъртането на внесената информация. » Вмъкване на потребителски текст, като например „Снимка:“ или „Всички права запазени“ към внесената информация. Направените настройки на Smart Image се съхраняват в InDesign документа. По този начин те са лесни за достъп, без да се налага копирането им между различните потребителски компютри. За повече информация и видео инструкции за Smart Image CS4 може да посетите сайта на WoodWing. Оттам може да свалите и 30-дневна пробна версия. www.woodwing.com

Плъгинът Swift 3D вече съвместим с Photoshop CS4 Extended

Новият Swift 3D плъгин дело на Electric Rain предоставя мощни и лесни за използване 3D инструменти за Photoshop CS4 Extended Electric Rain съобщи за наличието на Swift 3D PS, нов плъгин добавящ инструмен6 | ProGrafica 2`2009

ти за 3D моделиране и анимиране към творческата среда на Photoshop CS4 Extended. Плъгинът позволява на всички потребители, разполагащи с продукта на калифорнийците бързо да изпълняват както лесни, така и за напреднали 3D задачи, без да им се налага да „напускат“ познатия интерфейс на CS4 Extended. Swift 3D PS включва същия интуитивен интерфейс и комплект с инструменти, както и пълната версия на Swift 3D, превръщайки го в добре решение за дизайнери, които са нови в 3D све-

та. Плъгинът също така включва разширени възможности за моделиране и анимиране за дизайнери, които имат желанието да навлязат „дълбоко“ в 3D средата или да разширят работния поток на After Effects CS4. Swift 3D PS за Windows може да бъде закупен от сайта на разработчика на цена от 149 USD. Оттам може да свалите и пробна версия, за да прецените дали наистина имате нужда от решението на Electric Rain. www.erain.com Проверено с


новини

Markzware представи PUB2ID V2 за InDesign CS3 и CS4 Софтуерното решение, което може да конвертира файлове от Publisher към InDesign вече поддържа Adobe Creative Suite 4 Компанията Markzware един от водещите разработчици на решение за проверка преди печат (preflighting) и софтуер за преобразуване представи ъпгрейд за PUB2ID за InDesign CS3 и CS4.

PUB2ID v2 (от Microsoft Publisher към Adobe InDesign) е плъгин, който дава възможност на потребителите да конвертират Microsoft Publisher файлове (MS Publisher версия 2002 до 2007) към Adobe InDesign, като запазят цялостното форматиране на документа. Процесът на преобразуване е максимално улеснен и практически се изисква изпълнението на две лесни операции. Потребителите на Adobe InDesign трябва да изберат „File“, след което „Open“ и да посочат файла създаден с Microsoft Publisher, който трябва да

бъде конвертиран. Този елементарен процес състоящ се само от две стъпки, стартира конвертирането и в последствие отварянето на документа в Adobe InDesign, спестявайки на всички професионалисти часове допълнителен труд необходим за ръчното преобразуване. Markzware PUB2ID v2 може да бъде закупен от онлайн магазина на компанията срещу сумата от 199 USD. Съществува и възможност потребителите закупили PUB2ID v1.x да преминат към новата версия срещу 99 USD. www.markzware.com

Безплатно обновление за Adobe InDesign CS4 Adobe обнови своето приложение до версия 6.0.1

Обновлението на Adobe InDesign CS4 до версия 6.0.1 предоставя ключови подобрения в множество области, като скриптове, цифрови издания, импорт/ експорт на изображения и други.

Пълен списък на разрешените проблеми в InDesign CS4 6.0.1 може да видите на следния адрес: www.adobe.com/ support/documentation/en/indesign_ incopy/releasenotes.html.


новини

Ако използвате Macintosh платформа, ъпдейта може да изтеглите оттук: http://www.adobe.com/support/downloads /thankyou.jsp? tpID=4289&fileID =4053.

Windows потребителите могат да обновят своята версия, като свалят архива от www.adobe.com/support/downloads/ thankyou.jsp?ftpID=4290&fileID=4052.

Adobe InDesign CS4 6.0.1 обновлението е за всички езици. www.adobe.com

Безплатен ъпдейт от Adobe и за Photoshop CS4 Актуализацията добавя възможността за коректно разпознаване на 3D текстури, редактирани чрез плъгин. Също така подобрява качеството на Auto-Blend Layers и поправя проблеми, които могат да бъдат предизвикани от повредени шрифтове и чрез вмъкване на форматиран текст Adobe пусна обновление на своя водещ софтуерен продукт — Photoshop. Ъпдейтът може да бъде свален безплатно от

всички потребители използващи последната версия на продукта. Обновлението на Photoshop до версия 11.0.1 поправя важни проблеми, докладвани от потребителите, които могат да повлияят на производителността. Ъпдейтът също така включва и следните подобрения: » Възможността коректно да бъдат разпознавани 3D текстури редактирани чрез плъгин. » Подобрено качество на Auto-Blend Layers.

» Поправени проблеми, възникващи в следствие на повредени шрифтове или при вмъкване на форматиран текст. Photoshop 11.0.1 е наличен за свободно сваляне от всички Photoshop CS4 потребители от сайта на компанията или чрез Adobe Updater през самото приложение. www.adobe.com

Вече е налична версия 5.4 на Page Director Ad Layout System Продуктът включва удобен нов „дизайнер“, който позволява да създавате и отпечатвате персонализирани рекламни макети Managing Editor Inc. (MEI) съобщи за излизането на Page Director Ad Layout System 5.4. Като едно от най-използваните решения в света, продуктът на компанията е оптимизиран за работа с Adobe Creative Suite 4. Очаква се съвсем скоро да бъде добавена и поддръжка за QuarkXPress 8.0.

ALS 5.4 включва удобен нов „дизайнер“, който осигурява на потребителите възможност да оформят и отпечатват персонализирани рекламни макети, които да отговарят на специфичните изисквания на всяко издателство. Представената версия включва и ALS XT for QuarkXPress 7, както и нова версия на фирмения AdImport плъгин, който е съвместим с Adobe InDesign CS2, CS3 и CS4. Тези инструменти заедно с Ad Layout System осигуряват лесен начин за

внасяне на рекламни макети и финалното съдържание на рекламните карета в QuarkXPress или InDesign документите. Повече за продукта и неговите възможности може да откриете на: www. maned.com/products/als#overview. Преминаването към Page Director Ad Layout System 5.4 е напълно безплатно за всички потребители, участващи в програмата на компанията Premium Site Support Agreement. Всички останали ще трябва да се свържат с MEI за да получат цена за ъпгрейд. www.maned.com/welcome

Безплатен WhatTheFont за Apple iPhone Харесали сте си шрифт в списание или вестник? Чудите се кой е той? Извадете своя iPhone, направете снимка и оставете WhatTheFont да ви каже кой е той

8 | ProGrafica 2`2009

От доста време услугата WhatThe Font е налична за всички хора, които са онлайн и искат да идентифицират определен шрифт. Сега благодарение на разработчиците от Bitstream услугата е налична и за притежателите на мобилното устройство на Apple — iPhone. WhatTheFont за iPhone се свързва директно с услугата за идентификация на MyFonts, която дава възможност на хората да открият търсения шрифт. Приложението работи както през WiFi, така и през мобилните мрежи, така

че може да разберете кой е шрифтът веднага и на място. На адрес new.myfonts.com/WhatThe Font/iPhone/ ще отриете инструкции за сваляне и инсталиране на продукта. new.myfonts.com

Проверено с


Quark предлага евтин ъпгрейд Ако имате регистрирано копие на QuarkXPress версии 3, 4 или 5 може да преминете към новата 8-ма за 299 USD до 30 септември 2009

Ъпгрейди по тази програма са налични от Quark Authorized Resellers, Quark Store и Quark Customer Service. Клиентите на компанията трябва да разполагат със серийния номер на старата версия, за да могат успешно да инсталират QuarkXPress 8. Ако все пак изпитвате трудност в неговото намиране, може да предоставите доказателство, че действително сте извършили покупка или да попълните онлайн формуляр на 8.quark.com. Quark поддържат база данни със стари серийни номера и може да успеят да открият нужните детайли, за да може да бъде осъществен ъпгрейдът. www.quark.com

LaCie blue eye pro Proof Edition: гарантирани цветове с един „клик“ LaCie анонсира LaCie blue eye pro Proof Edition — цялостно решение за калибриране и профилиране на монитори, което осигурява гарантирани цветове с едни „клик“. Специално създадена, за да бъде интегриран в предпечатни работни потоци, функцията Test & Report позволява и на най-претенциозните потребители да извършват проверка на точността на цветопредаването базирано на широко приетите UGRA/ FOGRA Mediawedge стандарти. Потребителите могат да изберат всяка една колориметрична настройка, като Бяла точка, Гама, Яркост и Черна точка, след което софтуерът LaCie blue eye pro автоматично калибрира монитора — създавайки и активирайки ICC профил гарантиращ репродукцията на цвета през целия работен поток. В допълнение, запазва към профила специфични хардуерни настройки, кореспондиращи с определена калибрация,

позволявайки на потребителите да превключват от една колориметрична среда към друга без необходимост от повторна калибрация. Функцията Test & Report създава подробен доклад анализиращ възможностите на монитора. Това прави проверката на даден профил много по-лесна и дава възможност да се определи кога е необходимо да бъде извършено калибриране отново. В допълнение към тези възможности, LaCie blue eye pro Proof Edition също така включва и пълен набор от допълнителни инструменти за управление на цвета. Създаден да се интегрира безпроблемно с креативните и производствени работни потоци, решението на LaCie работи безпроблемно с основните софтуерни решения на пазара, като ColorSync, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, QuarkXPress и Apple Aperture. LaCie blue eye pro Proof Edition може да бъде закупен през онлайн магазина на компанията, както и чрез оторизираните дистрибутори на крайна препоръчителна цена от 429.99 USD (без ДДС) www.lacie.com

Проверено с


новини

Първият четец на електронни книги с цветен дисплей вече се продава в Япония След две години тестване и разработки вече има готов продукт за крайни клиенти

Fujitsu Frontech Limited и Fujitsu Laboratories Limited обявиха появата на първия в света цветен e-paper (електронна хартия) „мобилен терминал“ наречен FLEPia. Устройството е първото на пазара, което е способно да показва информацията в цвят. Разработчиците споделят, че наред с факта, че устройството е леко (385 гр) и тънко (12,5 мм дебелина), FLEPia разпо-

лага с 8-инчов дисплей, който е способен да възпроизвежда до 260 000 цвята и XGA (1024х768 точки) разделителна способност. Екранът също така е чувствителен на допир. За подобен род устройство издръжливостта на батерията е от съществено значение, като в случая тя не е проблем. Благодарение на ниската консумация на енергия от електронната хартия, производителят твърди, че устройството може да работи 40 часа, без да се налага презареждане на вградената батерия. FLEPia не е просто устройство за четене на електронни книги. Благодарение на факта, че устройството на Fujitsu е снабдено с Windows CE5.0, продуктът може да бъде ползван за още много задачи, като сърфиране в уеб пространството, работа с електронна кореспонденция и документи. След като вече споменахме, че може да бъде използван и за сърфиране в

мрежата, е време да кажем, че устройството разполага с вграден WiFi модул, чрез който може да осъществявате връзка с глобалната мрежа. В допълнение има USB порт и Bluetooth. Стигнахме и до въпроса, колко книги ще може да носите със себе си. Разбира се отговорът на този въпрос се крие в обема на SD картата памет, с която може да бъде оборудвано устройството. По официална информация максималният обем на картата може да бъде 4GB, което според Fujitsu се равнява на 5000 печатни книги всяка от които е 300 страници или книга от 600KB. За финал оставихме факта, че за момента FLEPia може да бъде открит само на японския пазар на цена малко над 1000 долара, което не е никак малко, дори напротив. Въпреки високата цена от Fujitsu са оптимисти и заявяват, че очакват до края на 2010 г. да продадат 50 000 броя в Япония. www.frontech.fujitsu.com

Две последователни изложби „Момичешки истории“

Когато мъжете отказват да пораснат, резултатите са ясни — мерене на шпаги и покупка на спортни автомобили. Тук обаче имаме три жени, които представят по-деликатно и естетско из-

живяване на питър-пановския комплекс. Когато не им се пораства, те рисуват. Двете последователни изложби отразяват в илюстрации и кукли световете на малки или почти пораснали момичета. Пипи, Еличката и Уики са псевдонимите на авторките, но спокойно могат да са и героините. Творчеството им е красиво, елегантно, закачливо и магическо като млади дами с изобилие от настроения, някои от които малко опасни.

В унисон със своята концептуалност и за удобство, изложбите са възрастово групирани. Първата е за възрастни и в нея ще откриете творбите на Пипи и Еличката. Втората е детска — с илюстрации за деца и други картинки. Може да разгледате изложбите в a:part:mental. Повече информация може да откриете на http://a-part-mental.org.

Автор: Пипи

Автор: Уики

Автор: Еличката

Първата стартира на 16 април и ще продължи до 14 май. Втората е детска — с илюстрации за деца и други картинки — нейното откриване ще бъде на 21 май и ще продължи до 25 юни

10 | ProGrafica 2`2009

Проверено с


новини

HP предлага безплатен инструмент за онлайн сигурност HP SWFScan е безплатен инструмент, който помогна на Flash разработчиците да защитят уеб сайтовете си от нежелани пробиви в сигурността Модернизирайки приложенията си, за да дадат на потребителите по-добро онлайн изживяване, компаниите започват да използват Web 2.0 технологии, включително платформата Adobe Flash. И тъй като Adobe Flash Player е инсталиран на над 98% от свързаните с интернет компютри в цял свят, то е особено важно уеб приложенията, изградени на Flash технологията, да бъдат разработвани сигурно. HP SWFScan позволява на Flash разработчиците да предлагат по-сигурен код, без да се налага да стават експерти по сигурността. Това е първият такъв инструмент, който декомпилира Flash приложения и извършва статичен анализ, за да разбере поведението им. Това спомага за идентифициране на

уязвимостите, които се намират „под повърхността“ на дадено приложение и не могат да бъдат открити с традиционни динамични методи. С помощта на HP SWFScan, Flash разработчиците могат: » Да проверяват за известни пробиви в сигурността, които са подложени на хакерски атаки — незащитени конфиденциални данни, XSS атаки, повишение на привилегиите и други. » Да решават бързо проблеми, като маркират уязвимости в изходния код и получат съвети как да ги поправят. » Да гарантират спазването на найдобрите практики и указания за сигурност. „Платформата Adobe Flash се използва все повече от големи медийни компании и критични за бизнеса приложения. Работим с HP, за да се уверим, че разработчиците разполагат с инструментите, които ще осигурят защита

на съдържанието и техните клиенти“ — казва Брад Аркин, директор „Продуктова сигурност и защита“ в Secure Software Engineering Team, Adobe — „Работихме с HP върху техния инструмент SWFScan, който ще помогне на разработчиците да открият потенциални проблеми със сигурността в ранен етап от процеса на разработване, за да могат да разберат и предотвратят проблемите още преди самото разгръщане на уеб приложенията.“ HP Web Security Research Group, която е разработила SWFScan, включва известни експерти в сферата на сигурността. Групата следи различни уеб заплахи и разработва нови технологии, за да помогне на ИТ специалистите да отстранят уязвимостите в сигурността на приложенията. HW SWFScan се предлага за безплатно изтегляне от: www.hp.com/go/ swfscan. НР България


българската школа в графичния дизайн

„Графичният дизайн е единство, но не еднообразие. Демократичен, но не догматичен. Логично последователен, но не монотонен.“

Доц. Кирил Гогов Творчески потенциал и обществена отговорност* В най-новото издание на рубриката ще ви запознаем с художника Кирил Гогов. Автор на дизайна на двете серии нови български банкноти, националния герб и редица книжни издания; преподавател по шрифт и графичен дизайн, творецът е сред знаковите фигури на родната графична сцена. Биография: Кирил Гогов е роден в Кюстендил на 29.02.1944 г. През 1971 г. завършва НХА, спец. „Плакат и приложна графика“, при проф. Александър Поплилов. След дипломирането си работи като художник в „Център за промишлена естетика и художествено проектиране“, София, издателствата „Български писател“ и „Перо“. Преподава в Славянския университет и НХА, където понастоящем е доцент. Сред отличията, които е получавал у нас, са тези за шрифт и оформление от Национална изложба на илюстрацията и изкуството на книгата и наградата за найдобра пощенска марка от Национална изложба „Приложна * Фрагментите от текста и илюстрациите в интервюто са от книгата „АБВГрафиченДизайн“, която предстои да излезе от печат през 2009 г. 12 | ProGrafica 2`2009

графика“. Носител е и на награди от Международна изложба на изкуството на книгата (IBA) — Лайпциг и международен конкурс „Знаме на Европа“, Манхайм — Германия. Как се случи така, че се насочихте към професията „графичен дизайнер“? За да отговоря на въпроса Ви, се налага да анализираме двете различни същности на понятието графичен дизайн. За мен е важен универсалният смисъл. Ако потърсим истината в началото, тя не е в определянето на графичния дизайн като професия, а само и единствено като уникална възможност за графично общуване чрез изкуство. За разлика от „бащата“ на термина графичен дизайн (Уилям Дуигинс), който ни съветва да забравим изкуството и да се ръководим от логиката и здравия разум, в общуването със студентите в катедрата си позволяваме, успоредно с усвояване на правилата, да насърчаваме и развиваме творческия им потенциал. Ако определим графичния дизайн като единство на изкуство и техническо производство, изборът е предопределен — творчески потенциал и обществена отговорност. Проверено с


българската школа в графичния дизайн

Накратко: бях дете — обичах да рисувам, пораснах — трябва да рисувам. Вие сте създател на визията на един от най-важните символи на нашата държавност — националния герб. Ваше дело е и дизайнът на българските банкноти, които са в обръщение в момента. Разкажете на читателите ни повече за работата на художника в една такава отговорна и специфична задача. Историята с новия стар държавен символ е прелюбопитна и поучителна. За нея разказахме в едно издание на „Гергьовден“ преди години. Накратко, ние с Георги (Чапкънов) имахме и все още имаме проблем с ползвателя. Българската държава направи и продължава да прави политика в услуга на търговците. Знайни и незнайни „професионалисти“ тиражират възмездно „своите продукти“ в цялата територия на употреба. Държавата едва сега, след толкова години, слава Богу, при новия министър Николай Василев, разработва стандарт за употреба на националния ни символ. Причините: Графичното изображение на държавния герб, приет от НС, е проект — рисунка с много детайл. В изискването за възпроизвеждането му в най-малкия размер — 12 мм, тези детайли задръстват, претоварват с графичен материал изображението. Налага се изчистване на формата от подробности, които затрудняват технологично репродуцирането и печатането. На илюстрацията са посочени критичните зони, както и некачествените зони на програмното векторно изображение. Те, както и чисто пластичните проблеми на формата и пропорциите, трябва да се съобразят при създаване на новото изображение. На професионален език, трябва редизайн. Такава е световнатата практика — съдържанието не се променя, но формата не е застинала и се развива във времето с нова естетическа мярка и нов художествен език. Промени ли работата с ценни книжа нещо в поведението Ви като дизайнер на книги? „Анатомията“ на една нова българска банкнота е изключително сложна. Създаването на нова банкнота е творческо предизвикателство пред дизайнера. Процесът на проектиране съобразява освен технологическите изисквания за печат и специфичните елементи от защитите. В пространствената композиция трябва задължително „да се вградят“ основните структурни елементи от защитата: воден знак, знак на проглед, знак за слепи, вградена метална нишка, антикопирна ивица. Графичният дизайнер трябва обосновано да води сюжетът за всяко индивидуално съдържание, да съобразява всеки елемент, който устойчиво (като размер, графична характеристика и технология на печат) присъства в композицията. Проверено с

Държавен герб на Република България. Графичен стандарт. Цветно, черно-бяло и цветно изображение с черно-бял графичен код

ProGrafica 2`2009 | 13


българската школа в графичния дизайн

Рекламна банкнота. Гръб. Печатница на БНБ

Основна характеристика на това изкуство на малката печатна графика е, че то е колективно дело. В него участват с труда си екипи от специалисти и тяхната роля в получаването на добър краен резултат е решаваща. За дизайнера дисциплината и отговорностите са еднакви. Как възприемате значението на графичното представяне на текста в съвременните български печатни издания? Споделете мнението си за проблемите на нашата типографска кирилица.

Темата е за отделен разговор. Тя е много, болезнено чувствителна за нас, поколението, което трябва да завърши делото на нашите учители. Готов съм да продължим разговора за настоящето и бъдещето на кирилския шрифт на страниците на сп. „Полиграфия“. В процеса на работа, някои проекти придобиват особено значение за създателите си. Кои свои реализации възприемате като по-специално индивидуално постижение? Имам честта, задължението и щастието да участвам в създаването на визуални идентитети в цялата терито-

Юбилейна банкнота. Лице и гръб. БНБ. Емисия 2005

14 | ProGrafica 2`2009

Проверено с


българската школа в графичния дизайн

Плакат. Пети световен фестивал на анимационния филм, Варна 1987

Авторски шрифт „Кабел гротеск“. Институт за изобретения и рационализации, София.

рия на общуване с графични съобщения. Те са много. Но най-голяма радост и удовлетворение изпитвам в работата с нашите студенти.

Да се приближиш (да наподобиш натурата) до образа е само умение. В създаването на нови образи (а не подобия) е скрит смисълът. Творческият процес е особена философска категория. В началото е устойчивото — рутината от придобития опит и заучените правила. За процеса най-важно е да проучиш и анализираш: да откриеш цялата истина за всеки обект от съдържанието; да установиш, чрез граматическите правила, качества и характеристики; да откриеш исторически предпоставки и взаимовръзки; да определиш принадлежност... Това практически и обективно е възможно. Качеството на извършеното в този етап на проектиране определя възможността или невъзможността да продължиш самостоятелно — търсейки и откривайки нови възможности и създавайки нови правила. Ключът към крайния резултат е фразата „няма нищо невъзможно“. Успешният, уникалният и неповторим графичен дизайн е повече от употребената правилно мярка. Нужни са и любов към играта, стремеж към непознатото, изненадата, капка вдъхновение... фантазия и малко измислици. Това е фазата на творческата свобода. Тя предполага отказ от правилата. Можем да я открием в основата на всеки експеримент. Това е различно от желанието да бъдеш нестандартен, да откриеш новия модул или новите правила. По скоро е възможността да откриеш и разбереш своите емоции и инстинкти. Такова творческо

Къде според Вас е вододелът между занаята и творчеството в приложната графика? Можем ли да определим графичния дизайн като рационален? Когато създаваме структурните правила и прилагаме модулния графичен растер можем ли да говорим за творческа дейност? Да не се заблуждаваме, че модулният растер ограничава творческата свобода и предполага постигане на формални решения, подчинени на избраната структурна единица и принципите на употреба. Това е привидно. Едно обикновено сравнение между художествено произведение на графичния дизайн и музикално произведение е достатъчно убедителен пример — с осем структурни „тонални графеми“ в пространство, „ограничено“ от петолинието, са създадени гениални творби на световно известни автори и школи. Идеята за структурната мярка се развива. Като всяка генеративна идея тя предполага откриване на нови, индивидуални творчески решения за проектиране. Графичният дизайн е единство, но не еднообразие. Демократичен, но не догматичен. Логично последователен, но не монотонен. Проверено с

ProGrafica 2`2009 | 15


българската школа в графичния дизайн

Пиктограми „Синкос“ — Система за информация и визуална комуникация на София. Експериментален проект на НХА, Катедра „Книга и печатна графика“

поведение можем да определим като устойчива променливост (или променлива устойчивост). Това е отворен, развиващ се модел, гарантиращ практически, че възможностите на графичния дизайн са безкрайни. Като преподавател в НХА, смятате ли, че художествената подготовка има водещо значение за работата на графичния дизайнер? Сигурно за обучението много важни са правилата — науката за числата, възможността да намериш точната мярка (измериш модула), да постигнеш простота и съвършенство отказвайки се от излишното, опростявайки сложното, изправяйки кривото — за да остане устойчивото. Но дали в изкуството винаги е така (това)? Понякога невежеството е по-малкото зло от лошото знание. Понякога многознаещият (безразборно попиващият всичко) не може да стигне до неподозирани възможности в изкуството. Истински мъдрият не е многознаещ, а проницателен и търсещ. Да припомним Кант: Книжната ученост умножава знанието, но не разширява възможността да разбереш, ако не се прибави разумът. В този смисъл книгата може да се разглежда като „единство от многообразни познания, обединени в една идея. Да се боим от умуването, от играта само с опити при употреба на разума, защото това води до циклопска ученост, на която не достига едното око — окото на философията. Дарбата е повече от даденост от Бога. Тя е добродетел — способност да откриваме, да анализираме, да систематизираме. С три точки в „Антропология на прагматичното гледище“ Кант ни предлага определение на същноста „творчески процес“: 16 | ProGrafica 2`2009

Какво искам? Разсъждавам — мисля сам. От какво зависи това? Анализирам — мисля себе си в положението на другите. Какъв ще е резултатът? Създавам с разума — мисля в съгласие със себе си. И Бодриар: Да общуваме с глобалния език на изкуството графичен дизайн не е дарба. Не е дарба и да се съпротивляваш на „хегемона“. Дарбата е силата да не приемеш безусловно правилата от миналото. Дарбата е в силата на волята да се усъмниш в „тяхната“ истина. Твоята истина се оформя с твоя опит, идва с твоите грешки и само тя може би има бъдеще. Наследяваме миналите опити като резултат (постижение), от който трябва да се дистанцираме, защото не е важно да цитираме, а да определим истината, която е създала смислово правилата. Да открием магията, превръщаща принципа в истина. Какво бихте искали да кажете или пожелаете на младите си колеги, които сега пристъпват в бранша? Да не пристъпват, а смело да се залавят за работа. Ora et labora (Молù се и работù). Защото проблемите са много. Те трябва да участват в решаването им. Днес живеем в свят на антиизкуството графичен дизайн. Дали това е „безграничната творческа възможност“ на Аз-ът, освободен от диктата на правилата и естетичния модел? В България (след оттеглянето на институцията СБХ) гилдията не създаде своя професионален посредник между дизайнера и пазара. Дори и да постигнем съгласие, че изкуството графичен дизайн не винаги се измерва с Проверено с


българската школа в графичния дизайн

пари, липсва механизъм за одобрение и оценка. Това не е завой към миналото, а реална преценка от практиката — дори водещите дизайнери имат различни оценки за стойността на графичните произведения. Обикновено принципът за оценка минава през себепознаването и самоопределението или, още по-зле, през интелекта на поръчващия. Безпорно професионализмът при създаване на поръчково произведение е важен. Но най-важен остава въпросът за мярката. Отдавна никой не се стреми да достигне, а защо не и да премине, границата на истинските духовни стойности. Продуктите на графичния дизайн все повече се „разтварят“ в „океан от себе-подобни“. Всекидневният ни живот се определя, мотивира, манипулира от „творческия съюз“ между неграмотни работодатели и самоназовали се дизайнери. Понякога това изглежда по-скоро смешно и анекдотично, а не тъжно или трагично. Ние трябва да си дадем ясна сметка, че вече сме във времето на Графичния Апокалипсис. Визуалното ни пространство е пред разпад. Градът ни облъчва с чудовищния хаос от информация и реклама. Градът е белязан от безкрайните редици билбордове, без психологическия интервал за преход, архитектурните фасади са заличени от визуалните образи на лакомията. Островите на визуално спокойствие и овладян порядък, така жизнено необходими за духовното ни оцеляване, както зелените оазиси на парковете за физическото, не съществуват. Този Графичен Апокалипсис се развива в сянката на символа „големите пари“. Графичният Апокалипсис е продуктът на нашата грозна врана. Услужливо за нея работят рекламни агенции със скрити цели, дизайнерски бюра с наши студенти — таланти без бъдеще, настоящи слуги на капитала, купени съвести с единствената мисъл: правя пари, парите правят мен, аз правя култура ... Фалшивото сияние на издателя и търговеца на книги осветява стойностите с измамния блясък на финансовия успех. Задоволяването на очакваните желания тласка естетическата мярка в посока: без съвест и етика. Във фокус е консуматорът — да се продава е патриотично, а хуманистиката предполага социално изкуство. От дизайнера се очаква да проектира масови изделия с малка художествена стойност. Наказанието e ужасно — дехуманизиране. Днешният ден е естетически импотентен. Художникът се отказва от своята чувствителност, работи изпълнявайки заплануваното, а не творчески, не уважава миналия опит, склонен на компромиси, заменяйки идеите с рационалното. Новите продукти на новите консуматори са произведени от оператори на машини и платени от новите търговци-бизнесмени на книги. Извличайки своята печалба, новите господари на кича безмилостно формират новите пасивни консуматори. Проверено с

Китайското проклятие ни настигна: живеем в интересни времена — в една социална, икономическа, демографска и философска какафония — нов Вавилон. Миналото е мъртво, бъдещето неясно. Днес ние не знаем дали границата на възможностите не е границата на човешкото. Защото изкуствените светове, които с лекота създаваме, не са живите същества и ценностите, които младите колеги трябва да вземат на кораба. Материалът е подготвен от Капка Кънева

Запазен знак. Запазен логотип. Сдружение на художници, Базел. 2008 Запазен знак. Запазен логотип. Символи. Зоологическа градина, София.

ProGrafica 2`2009 | 17


новатори в изкуството

Новите дрехи на книгата Тактилните издания — актуална тенденция в дизайна за най-малките

Капка Кънева

Картонените книжки с щанцовани отвори стимулират овладяването на някои сензомоторни операции

18 | ProGrafica 2`2009

Когато през 1979 г. Питър Хейниг издава своя труд, посветен на историята на подвижните книги, той избира да постави върху обложката следния цитат от английския историк Пърси Мюър: „Детските книги са може би най-ефимерните от всички печатни издания. Евтините методи, по които са били произвеждани, и нещадящото третиране, което са призвани да понасят, съкращават продължителността на съществуването им.“ По-нататък, в увода, П. Хейнинг перифразира: „Самите книжки рядко траели дълго, тъй като малките пръстчета активирали механизмите нетърпеливо и небрежно.“ Куим Короминас, известен колекционер на пространствени книги и играчки, също засяга темата: „Днес задачата да бъде попълнена част от историята с намирането на някои от тези прости, скромни, изпълнени с въображение играчки в добро състояние става все по-трудна, защото не бива да забравяме, че имаме работа с хартия — материал много уязвим в детските ръце — и в този смисъл запазването на такива образци има допълнителна стойност.“ До голяма степен в отговор на осъзнаването на проблема с нетрайността на книгите от миналите столетия, една от водещите тенденции в книгоиздаването за деца на запад днес е да се използват подобрени и осъвременени, носещи печат материали. В резултат, почти всички детски книжки са снабдени с корици от твърд и плътен картон с пълно или частично покритие от лак или ламинат. Такива страници се късат по-трудно, а мокренето и допирът им влияят по-малко. Тази тенденция в най-голяма степен се наблюдава при пространствените издания. Създателите на нетрадиционни книги за най-малките стигат дори по-далеч — през последните години съвсем не са рядкост такива, изградени изцяло или

с елементи от прозрачна плака, гумиран дунапрен, текстил, кожа, фина пластмаса, винил или друг алтернативен, носещ печат материал. Често това става в традицията на „Предкниги“ на Бруно Мунари. Освен устойчивост и здравина, релефните структури с различна плътност по страниците на изданията, придават модерна визия. Прозрачните елементи провокират любопитството, спомагат за комуникативността на продуктите, пораждат почуда и дават нови и нови възможности за игра. Но устойчивостта на изданията е само една от причините за навлизането на алтернативните материали в пространственото книгоиздаване. То е провокирано в не по-малка степен и от популяризирането на изследвания, според които досегът до разнородни повърхности и тяхното изучаване с пръсти помага за усъвършенстване моториката на ръцете и стимулира умственото развитие на детето. Тази цел преследват и немалък брой издания от каширана мукава, в чиито илюстровани страници са щанцовани неголеми кръгли отвори. Те дават на най-малките възможността в контекста на конкретна история да раздвижват „крайниците“ на различни герои, промушвайки пръстчета през дупките. Обикновено страниците на тези книги имат заоблени краища, за да се избегне опасността острите ръбове на мукавата да наранят малкия читател. През последните години издателите масово избират да стимулират сензомоторните възприятия на най-малките, като възлагат на художниците да проектират тактилни книжни тела (нерядко поредици), които предлагат сред страниците си от хартия или картон гама от парчета от друг, специфичен на допир материал. Различните по структура парчета могат да са апликирани или Проверено с


новатори в изкуството

прикачени по друг начин към книжното тяло. Широко разпространена е практиката те да бъдат поставяни в джобове от по две шанцовани и прилепени една към друга страници. Така алтернативният материал, който се подава през отвора от щанцата в съответната страница е здраво прикрепен към книжното тяло, а книжките остават лесни за разглеждане. Атрактивен съвременен пример е тактилната поредица на издателство Milan, „Истории за докосване“. Художник на квадратните малоформатни книжки, предназначени за деца над 2 години, е Лео Тимерс. В една от последните книжки от поредицата, Кристиян Гибо предлага лек и весел прочит на класическата приказка от Шарл Перо. Рисунките, изградени от петна в активни тонове, без контур, се проектират на бял фон. Кратките текстове в безсерифен шрифт в черно изискват участието на родителя в процеса на четене. В основни линии новата версия е вярна на оригинала. Разликата се състои в това, че тук Вълкът с подвижни кръгли очи и големи рошави уши, които детето може да пипне, всъщност никого не изяжда. Лудориите му се изчерпват с това да скрие Бабата на Червената шапчица в шкафа, за да посрещне момиченцето, пременен в триизмерна нощница от истинска колосана дантела. Затова и на финала, наместо да бъде убиван, той е окачен на едно дърво, за наказание.

Проверено с

Сензомоторните операции стимулират и тактилните книжки за вана, проектирани и илюстрирани от Боб Филипович. Техен адресат са децата в яслена възраст. Тиражирани са върху мек материал, наподобяващ гумиран дунапрен. Пластичните илюстрации на изданията са предназначени за занимателни игри по време на къпане. Цветовете, цифрите, различни птици и животни са представени стилизирано, изградени от цветни петна. Придружават ги кратки пояснителни изречения. И тук те предполагат ангажиране на родителя в играта. Различните фигурки най-малките могат с лекота да изваждат от страниците, а след като си поиграят с тях, да ги прикрепят обратно, като парчета от пъзел. Опас-

Меките бебешки книжки от текстил са предпочитани от родителите, които могат спокойно да оставят малкия читател да се забавлява с тях сам

Долу вляво: Guibbaud, Christian, Le Petit Chaperon rouge: Une histoire à toucher — тактилна книга, адаптация по Ш. Перо — илюстрации и графичен дизайн Л. Тимерс, 2007; Вдясно: Корици на книжки от тактилната поредица на издателство Milan

ProGrafica 2`2009 | 19


новатори в изкуството

Мека водоустойчива книжка за вана от тактилната книжна поредица Soft Shapes — илюстрации и графична концепция Б. Филипович. Долу: Petites météorologies — тактилна книга — илюстрации и графична концепция А. Ербо, 2006.; Lundi — тактилна книга — илюстрации и графична концепция А. Ербо, 2004. (корица)

20 | ProGrafica 2`2009

ността от объркване художникът е предотвратил, като е изобразил силуетите на елементите в основата на изрезките, в които би следвало да се подредят. Като тактилни можем да окачествим и две от картинните книги с илюстрации от младата белгийска художничка Ан Ербо. В тях детската сетивност се провокира не от съпоставката на различни на допир материи, а от деликатни импрегнирани релефи или полущанци в полето на страниците. Първият реализиран пространствен проект на А. Ербо

е „Понеделник“. В структурата на материала, върху който са отпечатани някои от страниците, се откриват едва-едва, с докосване, леки грапавини-снежинки с различна плътност. Щанца със силуета на къщичка в изчистената корица с дискретна типографска заглавка ни запознава, още преди да сме отворили книгата, с нейния главен герой — пингвинчето Понеделник. Отпечатан върху титула, неговият портрет в цял ръст се помества в изрезката, а матовата белота на гладката хартия контрастира приятно с тази на импрегнираната и лакирана твърда корица. С отгръщането на първа страница, Понеделник изчезва, за да го видим отново в края на книгата. Нежните си илюстрациите на фолио А. Ербо изгражда с акварел в деликатна, студена гама, като разчита на релефа да подсили усещането за една малко тъжна снежна приказка. Друга тактилна книга с дизайн на А. Ербо е „Малки климатични прогнози“. Тя показва пътешествието на облаче, излязло от кафениче. Заедно с него, децата преминават през това издание „с прозорчета за отваряне и откриване, зад които в пристройките, дърветата и домовете, се крият малките климатични явления на сърцето“. Страниците в книжното тяло представляват частично подлепени, двустранно напечатани двойки листа, с полущанцовани прозорчета. Техните ръбове трябва да бъдат доразкъсани и повдигнати, за да се от-

Проверено с


новатори в изкуството

крие ново изображение. Начинът, по който А. Ербо е изградила илюстрациите, допълнително затруднява откриването на прозорчетата единствено посредством гледане. Изящните изображения в пастелни тоналности са композирани на колажен принцип — сенките от ръбовете на фотокопираните парчета създават илюзия за процепи на места, където такива не съществуват. Затова детето трябва да открие истинските процепи, като гали повърхността на страниците с пръсти. Богатата и разнообразна структура на разтворите превръща процеса на търсене в удоволствие, зарежда го с вълнение. За малкия читател на тази лирична история без думи, оставя и възможността по-късно да се изненада отново от някое пропуснато при предишните разглеждания прозорче. „Чадърчето на мадам О“ с дизайн и илюстрации от Мартин Перин е още едно съвременно тактилно издание, с изящна визия. В него вложки от паус с различен релеф се редуват с плътни лакирани страници. Текстът разказва разбираемо на най-малките историята на възрастна дама, която открива отдавна изгубения си съпруг, преследвайки полетяло с вятъра чадърче. Палитрата на художничката включва червено, зелено, три степени на черно, бялото на лакираната хартия и играта на стойности при наслагването на пауса. Контактът между материите се осигурява от правоъгълни прозорчета и изрезки. Те целят асоциация с вътрешния дизайн на японски павилион. Сам по себе си, изборът на полупрозрачни структури също има за цел да наподоби елементи от интериора, характерни за азиатската култура. М. Перин забавлява и провокира наймалките с щанцовани отвори и в свои Проверено с

авторски поредици. Архитект по образование и майка отскоро, художничката е силно заинтересувана от начина, по който въздействат на най-малките обектите от заобикалящия ги свят. Като се съобразява с теориите за възприятията на бебетата, М. Перин създава за тях серии пъстроцветни и контрастни книжки от плътен картон. Особено важен елемент в тях са перфорациите, които имат за цел да стимулират малките пръстчета. Понякога тактилни книги биват произвеждани, за да ангажират вниманието на слепи деца или на такива с нарушено зрение, наред със стимулирането на сетивните възприятия на нормално виждащите. Френската организация Les Doigths qui Rêvent (в превод „пръсти, които сънуват/мечтаят“) посвещава през 1993 г. дейността си основно на такива проекти. Продукцията й включва в голямата си част тактилни версии на вече съществуващи книги. Изданията са реализирани на ръка — по страниците от картон, плат, кожа или канаваца най-често са импрегнирани или апликирани релефни изображения от разнородни материи. Освен на виждането чрез допир, създателите им залагат и на активните, силно контрастни цветови съчетания, за да стимулират зрението на трудновиждащите. Своеобразните илюстрации са винаги придружени както с типографски, така и с релефен брайлов текст, като понякога той е импрегниран върху страници от прозрачна плака. Тя предпазва апликациите и позволява да се разграничат изображенията от текста, в случай че към книгата прояви интерес и дете с нормално зрение.

Вляво: Le parapluie de Madame Hô — тактилна книга — текст Агнес де Лестрад, илюстрации и графичен дизайн М. Перин, 2007 Вдясно: авторски тактилни издания на М. Перин, 2007

Апликирана илюстрация от алтернативни материали от книгите на Les doigts qui Rêvent (детайл)

ProGrafica 2`2009 | 21


нашето интервю

Дамян Яков,

Светлозар Желев,

Стефан Недков,

управител на издателство „Дамян Яков“ и председател на УС на „Асоциация Българска книга“

директор книгоиздаване в издателство „Сиела“

управител на издателство „Инфодар“

Кризата и издателският бизнес в България Изминалата 2008 г. изненада всички световни анализатори, тъй като малко от тях очакваха или вярваха, че това, което се случи и продължава да се случва е възможно. В края на миналата година в САЩ настъпи финансова криза, определяна от мнозина като много по-тежка и ужасяваща от Великата Депресия. Осемдесет години по-късно нещата се повтарят. Но може би днес кризата ще бъде усетена дори по-силно и по-продължително, защото сега държавите са много по-свързани отпреди. В тази връзка решихме да се допитаме до някои от най-големите български издателства за това каква е ситуацията в книгоиздаването в момента и дали кризата ще повлияе негативно на книжния пазар у нас.

Усеща ли се вече икономическата криза в издателския бизнес в България и по какъв начин? Дамян Яков: Все още не съм сигурен, че това, което се случва в момента в книжния сектор у нас може да бъде наречено криза. Видно е, че той не е сред засегнатите от „първата вълна“ на световната икономическа криза сектори. Защото в книжната индустрия няма публични дружества, т.е. компаниите са собственост или на семейства, или на хора, които пряко участват в управле22 | ProGrafica 2`2009

нието им. По тази причина няма изтегляне на инвестиции. В САЩ и в Европа разклащането на доверието във финансовата система и в инвестиционните компании доведе до изтегляне на капитали на множество акционери, което породи криза и доведе до фалит на някои от дружествата. В България повечето хора от бранша не използват големи кредити, с изключение на някои книготърговци, които разшириха веригите си и изградиха нови обекти. Надявам се тези фирми да успеят да се справят с променените условия на банковото кредитиране. Проверено с


нашето интервю

Станислав Минчев,

Манол Пейков,

управител на издателство „СофтПрес“

управляващ съдружник в ИК „Жанет 45“

Светлозар Желев: За момента все още не се усеща и това се дължи на няколко причини: в ситуация на криза хората спират да осъществяват големи покупки — нови коли, апартаменти, но книгата си остава най-достъпният подарък и заедно с телевизията — най-евтиното удоволствие. Така че не смятам, че кризата ще се отрази силно върху книгоиздаването. Още повече, ако правителството реши най-после да намали ДДС-то върху книгите, а и не само, това ще окаже положителен ефект както на нашата индустрия, така и на бизнеса в страната като цяло. В Европа се обсъжда намаляването на ДДС като начин за справяне с кризата. Надявам се да се появи желание за приемането на диференцирана ставка на ДДС и в България. Но дори това да не стане, книгата е достатъчно достъпна като стока, а удоволствието, което тя носи не може да бъде сравнено с нищо друго. Българите са четящ народ. Също така, нашият пазар има изключително голяма перспектива за развитие. Според мен сме на не повече от 20% от потенциала му, така че има възможност за развитие. Стефан Недков: Разбира се, кризата се усеща — тя не може да подмине никой бранш: » намаляване и спиране на кредитирането; » външните партньори са много по стриктни и настоятелни относно плащанията; » печатниците също започват да изпитват затруднения с паричния поток; » търговците стават по-внимателни и пестеливи при закупуването на новите заглавия, някои вече започват и да забавят плащания; Може би се усеща известен спад и на продажбите, но струва ми се, че това е все още много слабо на фона на това, което става в други браншове. Проверено с

Станислав Минчев: Досега само се говореше за кризата, но вече започна и да се усеща. Сериозният спад в продажбите на книги тепърва предстои — след април 2009. При десетте най-големи издателства в България прекалено голям спад едва ли ще настъпи, но при останалите ще има сериозни промени. Малките издателства — освен че ще започнат да съкращават персонала — масово ще започнат да предлагат на търговците и книжарите все по-висока търговска отстъпка, за да разчитат на по-големи продажби. Финансовата криза тепърва започва и няма да свърши преди 2012 според моите прогнози. Манол Пейков: Да — икономическата криза повлиява на всички търговски и производствени сектори, основно вследствие на неблагоприятната бизнес среда и спада в потреблението на стоки. Книгоиздаването не остава незасегнато. Това е видно от продажбите ни през април — видимо под обичайните за сезона.

Очаквате ли промени, вследствие на кризата, в бранша като цяло и какви, според Вас, ще са те? Дамян Яков: Кризата, която по всяка вероятност ще се появи и в книжния сектор, ще бъде една следваща, „втора вълна“ на нейната проява и ще бъде следствие от спирането на работата или намаляването на оборотите в други сектори — в тежкото машиностроене, в химическата промишленост в производствата, свързани с износ. Това неминуемо ще доведе до намаляване на приходите, освобождаване на работна ръка и като вторичен ефект — намаляване на покупателната способност на цялото население. Обикновено резултатът е такъв, че семействата с намалени доходи в критична ситуация най-напред ще се откажат от това, което не е от първа ProGrafica 2`2009 | 23


нашето интервю

необходимост. А това са продукти, свързани с културата, и разбира се, книгите. От друга страна, българските издатели съществуват и работят в условия на криза вече двадесет години. Те са преодолели не една криза и колкото и комично да звучи такава формулировка, аз вярвам в тяхната „неизтребимост“. Всъщност резултатите от поредицата икономически кризи, които се вихриха в книжния сектор през последните 20 години, понякога бяха оздравителни за бранша. Така например икономическата криза от 1995—1996 г. доведе до това, че много хора, които влязоха в бранша с идеята за лесна печалба, просто отпаднаха първи. Така в книжния сектор останаха хора, които са не само професионално, но и емоционално свързани с книгата. Аз не си правя илюзии, че тази криза ще ни подмине. Надявам се обаче тя да не бъде фатална, да не доведе до колапс на целия бранш. Светлозар Желев: Огромна част от българските издателства са семейни, където целият персонал е от едно семейство, затова при тях проблемът за разпределените разходи реално не съществува. Те „книгоиздават“, когато имат финансова възможност, така че една такава единица не може да фалира. Със сигурност ще има намаляване на броя книги (заглавия), които ще излязат, но реално в нашия бранш издателствата, които могат да фалират, са около десет. Това са големите издателства, които имат голям щат — много хора, офиси, съответно много висока стойност на т. нар. разпределени разходи. Но слава Богу тези големи български издателства са финансово стабилни и не мисля, че някое от тях ще фалира. Единственото, което може би ще се случи, е, че ще има по-малък брой заглавия, които ще излязат тази година за разлика от миналата, когато бяха 7000. Може да се очаква спад от порядъка на 10—15%. По отношение на книгоразпространението — това е един по-сериозен проблем. Книгоразпространението наистина може да окаже изключително негативно влияние на пазара. В момента се чува как се затварят много малки, аз ги наричам „канцеларници“, в които основно се продават канцеларски материали, но и книги. В малките градове книжарниците са тясно свързани с канцеларията и детските играчки. В България обектите са изключително недостатъчни, а закриването им (или дори на големи книжарници, разбира се, дано това не се случи) ще повлияе неприятно, така че за мен големият страх се крие в книгоразпространението. Надявам се да няма масови фалити и затваряния, но не знам. Ние като издатели сме готови да помагаме всячески на книготърговците, неслучайно нашата асоциация е обща на книгоиздатели и книготърговци. Стефан Недков: Според мен кризата ще изиграе много положителна роля в издателския и книготърговския бранш в посока професионализация. Не зная дали ще има 24 | ProGrafica 2`2009

фалити на издателства, особено на големи издателства, но при всички случаи неефективното пилеене на пари и други ресурси ще спре. Очаквам кризата да доведе и до изясняване на отношенията Издатели—Търговци. Много търговци ще трябва да преразгледат бизнес моделите си и да подобрят отчетността на дейността си (имам предвид вътрешната си отчетност, не по отношение на издателите), ако искат да оцелеят. Издателствата също ще трябва да се професионализират. Очаквам като промяна реакцията на кризисна ситуация да бъде не увеличаване броя на издадените заглавия, а ограничаването им до по-малко, но по-смислени проекти. Очаквам и разслояването на издателствата да продължи и да се увеличи разликата между големите и малките издателства. Много е вероятно най-големи трудности да имат някои от средните издателства, опитващи се да станат големи по време на ограничен достъп до финансови ресурси. Станислав Минчев: Както споменах — една от промените ще бъде повишаването на търговската отстъпка при малките издателства, но тя няма да доведе до положителен резултат нито за издателите, нито за търговците. Като резултат от кризата най-сериозно ще пострадат книготърговците, както и издателите без собствена дистрибуционна мрежа. Много книжарници ще фалират. Издателите трябва да четат по-задълбочено икономическата литература, която издават и рекламират, както и да си наемат опитни професионалисти в отдел „Маркетинг и продажби“. Подчертавам — опитни. Същото важи и за книготърговците, а не само за издателите. Кризата ще се придвижва от провинцията към столицата и макар засега в София да не се чувства значителен спад в продажбите на книги, то в съвсем близко бъдеще и това ще е факт. Манол Пейков: На този етап не очаквам съществени промени. Повечето издателства работят с малки екипи и не разчитат на кредити, което означава, че не са толкова податливи на фалити колкото по-мащабните и тромави бизнес структури. Българските издателства изобщо имат навика да оцеляват по почти магически начин, въпреки бизнес средата и въпреки политиката на държавата.

В началото на април АБК организира среща-разговор на тема „Държавната политика към книжния сектор — възможности и очаквания в обстановка на криза“. Държавата „майка“ или „мащеха“ е на издателствата в България и какви конкретни мерки очаквате Вие в подкрепа на издателския бизнес по време на кризата от страна на държавните институции? Дамян Яков: За втори път организираме среща с журналисти и тя имаше много важна цел — да уеднаквим наПроверено с


нашето интервю

чините, по които артикулираме проблемите на книжния сектор, т.е. да постигнем своеобразно споразумение с представителите на медиите относно терминологията и смисъла на понятията. Когато говорим с тях, да говорим на един език. За съжаление много често ние твърдим едно, а журналистите ни цитират така, че не можем да познаем думите си. Получават се комични ситуации. Казваме, че очакваме европейски стандарти от държавата по отношение на фискалната политика в книжния сектор, че в Европа (с изключение на Дания) има редуцирана ставка на ДДС върху книгите. Реакция в медиите — „Издателите пак не щат да плащат данъци“. Говорим за това, че в Европа има стандарти, по които библиотеките обновяват фондовете си, за да могат да функционират, за да могат да бъдат действени информационни центрове. И отново срещаме отзиви от рода „Издателите пак искат пари!“. Истината е, че за да могат съществуващите в страната пет или шест хиляди библиотеки да функционират нормално, техните фондове наистина трябва да се обновяват ежегодно и за това са необходими значителни суми. Стандартите в европейските страни за обновяване на библиотеките са 250 тома нови заглавия на 1000 души население в дадено населено място за година. Това, изчислено на базата на цените на книгите в България и

демографските параметри на страната, прави 25 млн. лева. В европейските страни с демографско сходни с тези на нашата страна параметри тази сума е над 25 млн. евро. Когато казваме, че държавата трябва да има адекватна политика в публичния книжен сектор и че трябва да има стандарти за снабдяване на библиотеките, ние очакваме от представителите на медиите да разбират, че става дума за проблем, решаването на който е обществена необходимост. Това беше една от целите, които си поставихме на тези две срещи — през миналата и тази година — да уеднаквим категориите и когато говорим за едни и същи неща, да говорим на общ език. Ние не крием, че от решаването на тези проблеми полза ще имат и частните издателства и книготърговци. Но факт е, че общественият интерес стои на първо място. Колкото до това, дали държавата е „майка“ или „мащеха“, бих казал, че през целия период на прехода беше по-лоша и от мащеха. Далеч сме от всички европейски стандарти, далеч сме от това, което правят дори найбедните и малки страни за собствената си литература, за книжнината си. Давали сме много примери, с които се опитваме да покажем на нашите държавници, че навсякъде по света има специална грижа на държавата


нашето интервю

към националната литература. За съжаление в България това не се случва. Единственото, което се случи по време на мандата на сегашното правителство е, че все пак беше забелязан книжният сектор, че нашите управници си спомниха, че има библиотеки. За първи път по време на мандата на това правителство бяха отпуснати 9 млн. лева, предназначени за попълване на библиотечните фондове в страната. Издателите, разбира се, видяха това, оцениха го, но очакваме това да бъде само първата крачка. Но все още държавата е мащеха, все още тя не вижда, не чува и страни от проблемите на книгата. И до тези първи крачки се стигна също много трудно и в резултат на категоричните искания на издателите. И за да завърша с държавната политика в сектора, бих искал да кажа също, че когато говорим за една или друга сума, имаме сериозен аргумент да я посочваме. В България книжната индустрия е много малка, тя прави оборот от около 130 млн. лева. Това означава, че секторът генерира около 25 млн. лева, които влизат в държавната хазна като ДДС. Логично е и напълно нормално да се очаква, че ако определена сума влиза в държавната хазна чрез този бранш, част от нея трябва да се връща обратно за неговата подкрепа. Така че, когато говорим за 25 млн. лева, необходими за снабдяването на библиотеките, ето откъде могат да бъдат взети. Това са пари, които не очакваме да се върнат пряко в частния сектор, но очакваме да отидат в публичния книжен сектор. Една такава схема е съвсем логична и нашите искания не са просто за някаква помощ, ние очакваме от държавата да прави това, което се прави в Европа, това, което се прави в интерес на нацията, на обществото и на децата ни в крайна сметка. Ние не очакваме действия от страна на институциите и държавата, които да са формулирани като директна подкрепа за бранша. Очакваме поне частично да бъдат изпълнени европейските стандарти, да бъдат снабдени библиотеките, да се направи от тях функциониращи центрове. Никой не очаква държавата да ни издава книгите, изключвам разбира се случаите с правителствените програми. Светлозар Желев: Това е тема, която няма нужда от обсъждане. Тя дори не е и мащеха. До такава степен държавата е абдикирала от книжния сектор, че двете неща нямат дори далечна роднинска връзка. Общо взето живеем на различни континенти, като от гледна точка на държавата ние се намираме на Антарктида — дотолкова тя е далеч от нас и дотолкова охладяла към книгите. Не знам на какво се дължи това, може би, защото книгите са бизнесът, в който има най-малко пари. Книгите не съществуват като проблем в тази държава. Все пак има няколко депутати като Любен Дилов-син и Мария Капон, които от години говорят за проблемите в книгоиздава26 | ProGrafica 2`2009

нето, но за съжаление те са единици. Така че държавата не е майка, не е и мащеха. Тя много отдавна няма никаква роднинска връзка с нашия бранш — на практика, от 90-та година насам, когато бизнесът с книги в България беше декапитализиран и книжарниците бях раздадени за магазини за бельо, а големите складове на книгоразпространението бяха закрити. Това беше тотална декапитализация на нашия сектор, защото реално в книгоиздаването няма друг капитал — това са единствено важните неща, а именно центровете за разпространение. Книгоиздателите без книжарници са нищо. Все пак след големите бунтове, преди три години, които бяха във връзка с новия закон за ДДС, беше приета една чудесна идея за директно подпомагане на библиотечния фонд на библиотеките, която беше започната от Министерството на културата. Всяка година се осигурява определена сума пари: първата година бяха два милиона, миналата — три, за тази четири. Да се надяваме, че управляващите няма да посегнат на тези пари, които самите те са гласували, и няма да ги разпределят в някой джоб предизборно. Тази помощ към библиотечния фонд е нещо прекрасно и трябва да се случва, като тази сума продължава да се увеличава докато достигне реално необходимите пари, за да бъде българската библиотека покриваща европейските стандарти. Според тях за попълване на библиотечния фонд са необходими 25 милиона евро, това е изчисление, направено спрямо броя на нашите библиотеки в страната. Естествено за тази сума не можем и да мечтаем, но се надяваме това увеличение с по един милион лева да продължи, дори да нарасне. Надяваме се, че държавата припознава библиотеките. По-скоро като мащеха, но все пак ги припознава и насочва пари към техните фондове. Трябва да има закон за библиотеките, който да определя стандартите, точно както в абсолютно всяка държава, съществува и закон за книгата, но за това не искам и да си мечтая. Същото е и отношението към авторите, българската литература е толкова ужасно неглижирана, че дори не искам да говоря на тази тема. Все още единственият начин хората да се образоват е чрез книгата. Няма друг, Уикипедия не върши същата работа. Интернет все още не е мястото, той все още не се е превърнал в този проводник на знания, макар да е добра платформа, но нищо повече. Той е справочник, но не и начин за предаване на научни знания — все още това е книгата. И ние я убиваме, убиваме авторите си. Стефан Недков: Аз лично не смятам, че държавата трябва да подпомага по специален начин издателствата извън контекста на помощта за бизнеса като цяло. Не мисля, че издателствата се нуждаят от специални „парникови“ условия. Държавата трябва да осигури равноправни условия за работа на всички икономически субекти в бранша. Друг е въпросът, че държавата трябва да подпомогне читателите, да насърчава и промотира четенето като Проверено с


нашето интервю

част от целия процес на образоването на хората, на повишаване на знанията и на интелигентността, за което книгите са най-доброто средство. Държавата трябва да инвестира в развитието на библиотеките и в популяризирането на четенето. Станислав Минчев: Държавата не желае да помага на издателския бизнес и няма да намали ДДС върху книгите. Сами трябва да си помогнем. Манол Пейков: Очаквам все същото от страшно много време — драстично намаляванe на Данък добавена стойност за книгата (което, между впрочем, е стандартна процедура за повечето европейски държави). При положение, че разпространителите на книги очакват да получат поне 35% от коричната цена, при автора отиват 10—15% (в България числото достига дори 20%), а печатницата взема още 10—20% (в зависимост от тиража). Немислимо е издателят да плати добре на преводача и оформителя, да даде на държавата 20% ДДС и да разчита на оставащите 8 до 12% (преди реклама и PR!), като при това поема целия риск за евентуалния успех или неуспех на книгата!

Какво е отношението Ви към електронните книги и смятате ли, че е дошло време и българските издателства да последват този бизнес модел? Дамян Яков: За електронни книги се говори от много време, но в България все още няма пазар за такива продукти. В Европа търговията с електронни и аудио книги е около 5—7 % от обемите на търговията с книги на хартиен носител и този относителен дял нараства и става все по-важен. През миналата година Европейската комисия излезе с постановление, с което разреши на националните правителства да редуцират ДДС и върху електронните и аудио книги — до този момент те бяха разглеждани като електронни продукти, за които не важеше редуцираната ставка на ДДС, която беше валидна за книгите. Производители на аудио книги в България са едно или две издателства, а електронни книги изобщо няма. Но това, че няма търсене, че не са създадени потребители на такива продукти, не означава, че и у нас не може да бъде формиран такъв бизнес модел. Въпрос на време. Мисля, че скоро и у нас ще се появят издателства, които ще развият този сегмент. Светлозар Желев: Това несъмнено е бъдещето. Бъдеще в някои области, а именно специализираната литература, справочниците и речниците, но не и за художествената литература или за т. нар. подаръчни издания. Да, няма проблем да се чете художествена литература онлайн, на Sony Reader или на Amazon Kindle, но според мен поне Проверено с

през следващите 50 години книгата, като книжно тяло, в областта на художествената литература ще остане. Художествената литература и подаръчните книги — те просто никога няма да умрат. Защото книгата е не само информацията в нея, а и самият носител. Вярвам в бъдещето на книгата като книжно тяло, но и електронната книга ще заеме своето място. Кога ще стане това в България е много трудно да се предрече. Стефан Недков: Засега електронните книги не са успели да заемат значим пазарен дял в нито една страна по света, така че при малкия размер на свития ни пазар аз не очаквам те да имат значимо бизнес присъствие. От друга страна, електронните книги са подходящи за малки тиражи за тясна аудитория, така че биха могли да намерят място в подобни случаи. „ИнфоДАР“ засега не планира да развива сериозно това направление. Станислав Минчев: Електронни книги в България няма да се продават по две причини. Първо, интернет пиратството и второ, невежеството на българина по отношение на електронната книга. Обект на интерес и на закупуване навярно биха могли да са изключително евтини аудио книги, подходящи за слушане чрез плейър и на мобилен телефон. Тъжната реалност е, че България е много далеч от такава търговия не само що се отнася до книгите. Манол Пейков: Аз лично съм фен на доброто старо книжно тяло, което човек може да си държи на нощното шкафче и да целува всяка вечер преди да загаси лампата. Да, електронните книги имат бъдеще — но те не са моята бира. Вероятно ще дойде ден, когато електронният носител ще се превърне в стандарт, а книжното тяло — в екзотика; успоредно с това романтиката безвъзвратно ще си тръгне от издателската професия... Но моето лично мнение е, че книжният носител на литература ще издържи всички предизвикателства на времето.

Трябва ли едно съвременно издателство да развива и залага на своето уеб-присъствие в глобалната мрежа или това е в противоречие с книжната политика? Дамян Яков: Присъствието в интернет пространството е изключително важно за всеки издател. Един добър сайт винаги прави впечатление, той привлича вниманието най-вече на младити читатели, което означава, че издателят залага на бъдещето, защото тъкмо те ще бъдат основните му читатели в най-скоро време. Уеб сайтът е изключително добър знак и за чуждестранните контрагенти, с които работят издателите. Видно е и увеличаването на оборотите в онлайн магазините, в това число и оборотите на книги. Набират скорост и се появяват и нови книжни електронни магазини. ProGrafica 2`2009 | 27


нашето интервю

Светлозар Желев: Това е задължително. Нито едно издателство не може да си позволи да няма сайт, да не предлага онлайн търговия. Ние самите имаме два сайта, защото Сиела софт енд пъблишинг има две звена: издателството (www.ciela.bg) и софтуерния бизнес (www.ciela. net). Имаме интернет книжарница www.mobilis.bg, която е най-голямата в България. Интернет е медията на бъдещето.

че безработицата расте (в Западна Европа расте със страшна сила, в България не толкова) хората ще имат нужда от преквалификация, а както казах — единственият начин за пренос на знания са все още книгите, учебниците и специализираната литература. И второто е, че книгата е най-евтиното удоволствие — тя може да бъде прочетена от цялото семейство, приятелите, съседите и т.н. Знам, че не е правилно, но е факт.

Стефан Недков: Интернет присъствието става все поважно в информационен и маркетингов план. Не мисля, че едно сериозно издателство може да си позволи да няма адекватно уеб присъствие.

Стефан Недков: Да, ние планираме да спрем или поне да замразим някои направления от дейността си, които не са печеливши или ще изискват значими усилия за подобряване на пазарното присъствие и да се фокусираме върху успешните си проекти. Възнамеряваме да оптимизираме портфолиото си от нови книги до края на годината и за 2010 г. да се опитаме да оптимизираме тиражите си.

Станислав Минчев: Трябва да го прави! Задължително! Рекламирането по всевъзможни форуми, блогове, портали и т.н. е печеливша инвестиция. Бъдещето е в интернет рекламата. Манол Пейков: Да, да и пак да. Сайтът на Жанет 45, www. janet45.com, създаден преди две години, днес генерира около десет пъти повече посещения дневно, отколкото през 2007–ма. Преди няколко седмици създадох навярно първия в България уебсайт за книга — www.otivaednazhena. com. (Аз поне знам за един-единствен подобен български сайт — този на „Кръглата риба“ от Момчил Николов, но той е работа на автора; тук говоря за сайт, създаден от издателя). Смятам да продължавам да експериментирам в тази посока.

Предвиждате ли някакви конкретни мерки за борба с кризата в плана за стратегическо развитие на Вашето издателство? Дамян Яков: Не сме предвиждали конкретни мерки за борба с кризата. Нашето издателство се развива във възходящ план, така че не мога да кажа, че имаме отстъп от оборотите, от търсенето на нашите книги. Все пак ще правим по-внимателен подбор. Може би ще бъде отложено отпечатването на някои много рискови заглавия и на такива, за които знаем, че първоначално ще бъдат губещи. Заедно с това се надявам, че няма да стигаме до видима промяна в политиката на издателството. Всъщност, аз продължавам да бъда оптимист. Вярвам, че книжната индустрия като цяло, а в частност и нашето издателство, ще продължат да се развиват във възходяща линия и ще преодолеем и тази криза! Светлозар Желев: Не, няма да намалим книгите, които издаваме. Смятам, че кризата няма да окаже особено влияние върху нас. От разговори с европейски колеги става ясно, че очакват кризата да повлияе добре на книжния пазар в няколко различни посоки. Първо ще се увеличи купуването на професионални издания, защото, ако приемем, 28 | ProGrafica 2`2009

Станислав Минчев: Очаквахме кризата, защото след големи възходи идват и също толкова големи падения — това е стара максима, която важи и за издателския бизнес. Ето защо още преди две години изготвихме план и взехме перспективни решения за няколко години напред. Обърнахме внимание на най-важното — дистрибуцията на книгите, и инвестирахме смело в него. Извършихме преструктуриране на „СофтПрес“ и през 2007 основахме търговската фирма „Кегел“, на която прехвърлихме книгоразпространението, за да може „СофтПрес“ като издателство да се съсредоточи основно върху книгоиздаването. Започнахме изграждане на собствена дистрибуционна мрежа и в края на 2007 открихме дистрибуционен център на книги във Варна. През 2008 открихме такъв център в София, а до края на тази година ще открием още един — в Плевен или във Велико Търново. Разчупихме традиционния модел на книгоразпространение и се постарахме да сложим нашите книги навсякъде, а не само в книжарниците. Сега, почти две години по-късно, равносметката показва, че сме постъпили правилно. Обектите, в които могат да бъдат намерени книгите на „СофтПрес“, са вече 800 на брой. През първото тримесечие на 2009 отбелязахме ръст на продажбите в сравнение с първото тримесечие на 2008 с цената на много труд и себеотдайност. Но в предстоящото второ годишно тримесечие очаквам известен спад в продажбите в сравнение с първото тримесечие на 2009, защото кризата, както казах, тепърва предстои. Манол Пейков: Да. Възнамерявам да инвестирам в реклама повече от всякога. Материалът е подготвен от Радослав Далев

Проверено с


креативност в рекламата

Страх, кръв и смърт в ефективната реклама по време на финансова криза проф. дфн Христо Кафтанджиев

Цел на статията В тази и в следващите статии е анализирана рекламата и другите маркетингови комуникации по време на финансова криза. Целта е да се изследват основните рекламни апели и комуникативни стратегии, които ефективно продават стоките по време на тази неприятна финансова ситуация. Това определя структурата на статията: » Рекламните апели; » Психологическите школи и системата на рекламните апели; » „Пирамидата на Маслоу“ и маркетинговите комуникации; » Страховите апели в нормална ситуация; » Страховите апели в кризисна ситуация; » Апелите за унищожението и за (жестоката) смърт;

Рекламните апели Рекламният апел (от англ. appeal — „привличам“) е психологически мотив (драйв), който ни „тегли“ към комуникираната стока/услуга. Можем да класифицираме апелите в зависимост от различни променливи. Разбира се, най-добре е да ги структурираме като опозиции: » апели, работещи на съзнателно/подсъзнателно ниво; » рационални/емоционални апели; » апели, основани на националните/глобалните ценности; » апели, основани на физиологични нужди/апели, основани на висши психологически ценности (самоусъвършенстване, саможертва); » апели за властването (мощта)/апели за подчинението; » страхови апели/апели за победата; » сексуални апели/апели за въздържанието и самоусъвършенстването; » апели за икономията/апели за щедростта; » апели за здравето/апели за удоволствието; » апели, интерпретиращи действителността сери30 | ProGrafica 2`2009

озно/апели, интерпретиращи действителността хумористично и т.н.

Психологическите школи и системата на рекламните апели Очевидно е, че апелът е психологически и донякъде социологически феномен. Той определя мисленето ни не толкова на основата на обективните дадености, колкото на това как възприемаме подсъзнателно заобикалящата ни действителност. Психоанализата е психологическта теория, която най-добре обяснява потребителя в системата на маркетинговите комуникации с неговия стремеж към власт, удоволствия и никаква работа. Особено ценно е положението за латентното и перманентно зло, песимизма и митологическото (а не рационално) мислене. По тези си аспекти психоанализата се припокрива плътно с творчеството на Кафка. Така можем да разберем немалка част от постмодерните тенденции в рекламата през последните двайсетина години. В постмодерните реклами царуват песимистичните апели, неверието в човешкия прогрес и т.н. Митологичното ни мислене подхранва и поддържа на подсъзнателно ниво тези специфични апели. Една от основните им съставящи са есхатологичните митове — тези за унищожението, смъртта и изтребването на човечеството. Световни и глобални рекламни кампании като тези на водка Смирноф; дънките Дизел, дрехите Бенетон ни демонстрират злото, унищожението и смъртта дори във времена на икономически подем и благоденствие. В рекламите на Смирноф каменни статуи ядат невинни гълъби (Фиг. 1) и зловещи хирурзи, вместо да оперират, се канят да канибалстват (Фиг. 2). В по-хумористичен, но не по-малко зловещ вариант, са създадени и рекламите на Дизел. В тях садистичен зъболекар със страховита бормашина бърника по зъбите на ужасено момиченце (Фиг. 3). В друга реклама прекрасната Цирцея е превърнала моряците на Одисей в прасеПроверено с


креативност в рекламата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ProGrafica 2`2009 | 31


креативност в рекламата

та. Безметежно щастливи, те всеки момент ще изядат един от опечените си събратя (Фиг. 4). В рекламите на Бенетон няма и следа от апелите за хумора, характерни за другите две компании. Виждаме окървавените дрехи на убит босненски войник (Фиг. 5) или човешка бедрена кост в близък план (Фиг. 7).

„Пирамидата на Маслоу“ и маркетинговите комуникации Една от най-работещите психологически школи в рекламата е тази на Маслоу. Американският психолог е формулирал интересна психологическа схема. Според него човешките нужди са подредени в йерархичен пирамидален порядък. На най-ниското ниво са физиологичните нужди — сън, храна и т.н. На по-горното ниво са нуждите от защита. Още по-горе са нуждите, чрез които се реализираме като социални личности — приятелското отношение, принадлежността към дадена група. Тук се себеутвърждаваме чрез индивидуалната реализация или се утвърждаваме чрез колектива — ако сме членове на групови култури като китайската и японската. Не можем да осъществим нуждите в по-горните нива, ако не сме ги реализирали в по-ниските. Тоест, не се страхуваме и не търсим защита, ако ни гонят и притискат основните физиологични нужди. Търсим самореализацията — приятелското отношение към нас, себеутвърждаването, ако всичко ни е наред със здравето, ако сме защитени физически и социално и т.н. Сега сме във финансова криза. Това са трудни времена, но те не могат да се сравняват по своята драма със ситуацията по време на война. Тогава е трагедия — може да умрем от глад и студ, да ни инквизират, застрелят, взривят и т.н. Съвсем естествено е обаче маркетинговите, а и другите комуникации да използват страховете на потребителите. Всяка журналистическа комуникация по дефиниция преувеличава. Това се отнася в пълна степен и за рекламата. Затова в тази маркетингова комуникация в момента можем да открием и драматизирани апели, както и апели, чрез които действителността е станала по-страшна, отколкото в старогръцка трагедия. Една от работещите класификации в случая е континуумът „страхови апели — апели за кризата — апели за катастрофата/бедствието“.

Страховите апели в нормална ситуация Специалистите използват често апелите за страха в рекламата. Очевидната причина е, че като хора и потребители сме заплашвани непрекъснато. Преодоляваме това и с помощта на съответните стоки — например заСТРАХовки, оръжия и т.н. Тези реклами се прилагат в пълна сила и по време на криза, тъй като страховите апели и в нормална, и в кризисна ситуация действат сравнително еднакво. 32 | ProGrafica 2`2009

Комуникативните стратегии в това отношение са разнообразни — в реклама: » виждаме как гълъби-хулигани са накапали незастрахованите джинси (Фиг. 7); » на филмов фестивал ни показват жена-получудовище (Фиг. 8); » на застраховки виждаме как крадец ни отмъква телевизора (Фиг. 9); » на застраховки виждаме в косите на хора всевъзможните злополуки, които им се случват — катастрофи, терористи, хирургически операции и т.н. (Фиг. 10–12). В случая рекламистите ни въздействат чрез иконични метафори — заменили са косите със съответните нещастия; » на застраховки един от тримата застраховани вероятно е мъртъв (Фиг. 13). Тялото на Рахел е заменено с означаваща я дума, която е на земята като труп — рядка форма на вербално-иконична метонимия.; » на застраховки са демонстрирали колко е опасно външното пространство (Фиг. 14–16). Отново са използвали метафората — колата (Фиг. 15), ръката (Фиг. 16) и къщата (Фиг. 14) са излезли от защитените рамки на страницата на списанието и съответно са се изпочупили; » на агенция за намиране на работа ни показват колко е лошо да работим грешната работа (Фиг. 17– 19). Използвали са интересна визуална тактика — набутали са в тясното пространство на автоматите трима нещастни бачкатори, които са се сбъркали от работа и със сигурност изпитват клаустрофобия. Големи възможности в това отношение дават и общуванията на директния маркетинг. Това означава, че не използваме масмедиите — вестниците, списанията, телевизионните каналите и т.н. За да ни комуникират застраховките, са поставили счупени саксии по тротоарите. Грънците сякаш са изпопадали от балконите (Фиг. 20–22). Въпросните саксии всъщност са рекламоносителите — в тях са забучили логото на застрахователната компания.

Страховите апели в кризисна ситуация Механизмите са абсолютно същите както и при страховите апели в нормална ситуация. Единствено са сменили някои от темите и основните персонажи. В серия от три реклами на шведския финансов вестник Dagens Industri (Фиг. 23–25) са променили социалните роли — бизнесмени чистят обувки и басейни и приготвят хотдог. Причината да си загубят привлекателните роли е, че не са чели вестника в опасните времена на финансовата криза. Външна реклама на руска банка пък ни убеждава, че кризата без паника си губи прелестта (Фиг. 26). Идеята е, че финансовата институция ни предлага сигурни (разбирай спокойни) влогове. Непукизмът на тази руска реклаПроверено с


креативност в рекламата

10

11

14

12

13

15

18

17

20

21

16

19

22

ProGrafica 2`2009 | 33


креативност в рекламата

23

ма, на фона на паникьосаните ù западни посестрими, е напълно разбираем. Руското общество е в перманентна криза, вероятно още от времената на Иван Грозни, като се мине през Петър Първи, болшевишката революция и т.н. Едва ли тази финансова криза може да стресне виделите какво ли не и обръгнали руснаци. В две реклами на Швепс (Фиг. 27–28) са интерпретирали апелите за страха с помощта на постмодерната поетика. В едната (Фиг. 27) ни показват бизнесмени, които потъват в топящите се арктически ледове. Алюзията за глобалното затопляне, като резултат от корпоративната алчност, е очевидна. В другата (Фиг. 28) виждаме как уволняват лидерите, участващи на срещата на Г20. Ясно са показали Гордън Браун, Ангела Меркел и Силвио Берлускони. Силно художествено въздействие са постигнали и в две реклами на инвестиционен фонд (Фиг. 29–30) със заглавие „Не се губи в извратения свят на инвестициите“. И в двете са използвали интертекстуалността — създали са рекламите, като са интерпретирали творчеството на Салвадор Дали. В първата (Фиг. 29) твърдите неща са се разтекли — алюзията с часовника на Дали е очевидна. На ръката на проскубания финансов лъв еврото е потекло сякаш е от

25

34 | ProGrafica 2`2009

24

восък — подсказват ни колко е нестабилно като валута. На шахматната дъска виждаме английската кралица и статуята на свободата, а малко по-назад промушен бик — знак за несигурните финансови пазари. В друга реклама (Фиг. 30) алюзиите са още повече. За основа са използвали „Изкушението на Свети Антоний“ (Фиг. 31). В рекламата обаче има и други заемки. Сляпата (разбирай безпомощна) американска валута (под формата на един от щатските президенти, изобразен на нея) води света към гибел. Така деликатно са ни намекнали за една от картините на Питер Брьогел (Фиг. 32). Конят с тънките крака от картината на Дали е заменен със зловеща карикатура на чичо Сам. В гърба му се е впил като кърлеж Бин Ладен, а от корема му излиза чекмедже — като в картината на Дали „Горящата жирафа“ (Фиг. 33). Действително — изображенията съвсем натуралистично и убедително ни внушават, че в момента финансовият свят е извратен.

Апелите за унищожението и за (жестоката) смърт Възможни са и по-зловещи рекламни интерпретации. В реклами на финансов вестник (Фиг. 34–35) със заглавие „Да разберем истинската стойност на парите“ ни показ-

26

Проверено с


креативност в рекламата

27

28

29

34

32

30

31

35

36

33

ProGrafica 2`2009 | 35


креативност в рекламата

37

ват ужасяващи кадри от екологични катастрофи — суперурбанизирани пространства, безброй комини на ТЕЦ–ове, бълващи огромни количества отровен дим и т.н. В третата реклама от тази серия (Фиг. 36) нещата стават още по-трагични — виждаме не само екологични, но и смъртоносни катастрофи — как взривяват кулите на Световния търговски център. Причината е очевидна — ако в първите две реклами са използвали еврото и азиатска валута, то в третата става дума за долара. Още по есхатологично са постъпили в три реклами на банка (Фиг. 37–39). Светът е залят от ужасяващи цунами (Фиг. 37), унижен е от извънземни (Фиг. 38) и е нападнат от страховити метеорити и още по-страшни динозаври (Фиг. 39). Използвали са тези ужаси, за да покажат колко е стабилна съответната банка. Неслучайно на билборда и в трите реклами четем „Каквото и да се случва, печелите 8.5% лихва“. Рекламите са прекрасен пример за стиловата фигура и комуникативен подход „контрапункт“. На фона на всички тези ужасии се вижда още по-добре колко е стабилна банката.

39

36 | ProGrafica 2`2009

38

Заключение Финасовата криза се вихри и с нея нарастват латентните и явните ни страхове. Това е напълно нормално, знаейки колко важно е подсъзнателното ни мислене и какво голямо пространство в него заемат есхатологичните митове. Затова страховите апели са толкова чести в рекламата, а и в останалите комуникации — журналистическите, холивудските и т.н. Неслучайно действителността в журналистическите комуникации е драматизирана в много по-голяма степен от реалността, а Холивуд обича толкова много кримитата и дори филмите на ужаса. Поради тази причина съвсем естествено е в рекламите да се появяват и трупове — както в китайски билборд на телекомуникационни услуги (Фиг. 40). На него виждаме триизмерен труп на човек, който се е обесил. Фонът на рекламата ни обяснява защо — акциите на борсата са паднали, а надписът ни казва „По-добре да оставим парите си тук, отколкото да ги влагаме на борсата“.

40

Проверено с


маркетинг

10 имейл маркетингови съвети, за да запазите клиентите си Когато настъпи рецесия, става по–трудно от всякога да привлечете нови клиенти, особено ако бюджетът се свива. Поради това пазарът трябва да запази повечето от съществуващите си клиенти. Oли Кристи, творчески директор на InboxDMG, предлага десет имейл-маркетингови съвети, които могат да ви помогнат да извлечете максимума от вашите клиенти. Сега е подходящият момент да се фокусирате върху запазването на пазара. Ако пък имате нужда от намаляване на разходите и повишаване на ефективността, то някои имейл-маркетингови програми могат да предоставят впечатляваща възвръщаемост на инвестициите.

Всичко това е необходимо за набелязване на целите и постигане на актуалност Няма друга директна медия, която да ви позволи да доставите толкова персонализирано, актуално съдържание, което може веднага да се проследи и измери. Това е и най-бързият начин да си осигурите добър инструмент за вашата стратегия и тактика. Тук предлагаме най–добрите десет имейл-маркетингови съвета за запазване на клиентите и за повишаване на стойностните качества на продукцията при потребителя: 1. По–малко е повече Пишете кратки текстове. Не запълвайте съществуващите пространства само защото са на разположение. Придържайте се към простота и краткост, а също и към яснота на посланията. Вашите клиенти знаят какво правите, така че не е нужно да им го напомняте във всяко съобщение. Те изискват информация по същество. 2. Разграничете се от тълпата Колко съобщения пристигат във вашата пощенска кутия всеки ден? Доклад на McAfee от миналата година показва, че незащитени пощенски кутии получават средно 70 нежелани електронни писма всеки ден. Да се разграничите е очевидно от решаващо значение, но проблемът е също, че невинаги получавате достатъчно внимание. Създайте силна идентичност и 38 | ProGrafica 2`2009

стил, така че, колкото и претъпкана да е пощенската кутия, вашите клиенти да открият веднага, че съответното съобщение пристига от вас. 3. Представяйте марката си креативно Избягвайте клишета в творческия си подход. Постоянството на марката е добро за незабавно разпознаване, но бъдете готови да поднесете изненада и наслада чрез креативни визуални разработки. Ако създавате оригинали, защо да не ги вградите творчески? Не бъдете глупави, съхранете заинтересоваността на клиентите си. 4. Използвайте заглавия, които грабват вниманието Уверете се, че заглавията в имейла са актуални за получателя и са достатъчно добри, за да генерират незабавен отговор. Мислете за тях като за вестникарски заглавия — кратки, атрактивни, привличащи читателя. 5. Ясно позиционирано послание Мислете положително и бързо. Знайте, че имате по–малко от три секунди, за да предизвикате отговор. Ключовото ви съобщение трябва да е още в началото, със съпътстващото го по–долу съдържание. Не се срамувайте. Ако съдържанието е добре насочено, то дори и търговски съобщения за съществуващи клиенти ще бъдат разглеждани като форма на обслужване на клиентите. Може да си позволите да сте директни и бързо да представите информацията. 6. Подобрете актуалността Това е може би е най–важният съвет. Трябва да научите повече за вашия клиент, използвайки информация от отговорите на имейлите, от онлайн поведението и от профилиращите въпроси. След това трябва да покажете на клиента, че сте го „слушали“, използвайки познанията си за изграждане на актуални и персонализирани връзки. Целево съдържание и оферти на базата на това, което знаете за индивидуалните потребители. Клиентите Проверено с


маркетинг

изискват директна комуникация, така че с добре насочени и сегментирани имейли ще получите много по–добри отговори. 7. Пазете списъка чист Защитните системи, проектирани да откриват и отхвърлят спам (нежелани писма), са много сложни. Ако списъкът ви включва адреси, които се изхвърлят, или пък повтарящи се и нежелани адреси, то вашата статистика и репутация на „подател“ ще пострада. Използвайте услуги като напр. Return Path анализ, за да увеличите сигурността на доставка и съответно — възвръщаемостта на инвестициите. 8. Използвайте мястото за тема на съобщението, това е много важно Това е първото нещо, което заедно с вашия имейл адрес клиентите ще видят. Много е важно! Стремете се темата да е кратка — до 40 знака е най–добре. Включете основната информация в самото начало. Избягвайте персонализация, тъй като трябва на всяка цена да избегнете попадане в категорията спам. Не забравяйте да проверите, още веднъж да проверите и отново да проверите...

Проверено с

9. Направете настройката и изберете правилния тон Трябва да сте убеден, че със сигурност разговаряте със съществуващи клиенти. Използвайте данните, които имате от предишни операции и намалете формалностите. Тонът на текста има огромен ефект върху възприятието на клиентите за вашата марка и афинитета към марката, така че постарайте се да развиете ваш собствен стил и език. 10. Избирането на точния момент е всичко И накрая, за изпращане на имейл има добри и лоши моменти през седмицата и деня. Отново, изисква се повече опит, тъй като това варира в зависимост от вашия бизнес сектор и продукт. Като най–общо правило — използвайте първата половина на седмицата. Така клиентите ще имат много време, за да реагират преди да настъпи ефектът на уикенда. Оли Кристи, Творчески директор на InboxDMG www.inbox.co.uk

ProGrafica 2`2009 | 39


уеб дизайн

Чичковитечервенотиквеничковчета.com Ако някой ден ми се отдаде възможност да направя уеб страницата на чичковитечервенотиквеничковчета със сигурност ще сложа много чичовци и тикви. Представям си я с наситен оранжев фон и малки полупрозрачни тикви, разпръснати около няколко по-големи бели семки, служещи за карета на съдържанието. В крайчеца на всяка едно от тях ще се показва палаво главата на някой игрив чичо, който ще приканва потребителя да „люпи“ в несвяст от прекрасното съдържание. То пък ще сменя „контента си“ на „рандом“, при „релоад“, при „рефреш“ и с „тайминг“ чрез „айакс транзишън“. Ех... би се получил страхотен сайт, но уви, този утопичен проект едва ли ще види някога бял свят. Всъщност истината е, че с или без чичовци, тикви и всякакви англоезични термини ежедневно всеки уеб дизайнер се сблъсква с предизвикателството как да поднесе дадено съдържание по възможно най-атрактивен, структуриран и разбираем начин и същевременно да спазва „великия свещен обет за оригиналност и креативност“. Има изписани тонове статии от типа „как да бъдем по-добри дизайнери за 10 дни“ и предполагам всеки заинтересован е запознат малко или повече с основните им рецепти, тъй че ще гледам да не ги преповтарям. Всъщност едва ли ще мога. Тук просто ще се опитам да отговоря на няколко въпроса в един въображаем диалог с поръчител на нашия утопичен проект.

тава прекрасно маркетингово позициониране на продукта с широки бизнес възможности и перспективи за Уеб 2.0 развитие.

Въпрос 1: Какво всъщност правим? Отговор 1: Лесен и сложен въпрос. Сайт, предполагам?!

В 4: След като има чичовци, трябва ли да са с шлифери? О 4: Да. Но само ако са сиви. Шлиферът трябва да е сив и

Но както е по задание, това е сайт за тикви и още нещо! От една страна ще промотираме вкусовите качества на продукта, съчетан с леко запечена захар, ядки и точени кори. От друга, потенциалът на тиквата е безграничен! В нарочна секция ще акцентираме на нейните козметични свойства (да, тя се използва в различни кремове и мазила). За да увеличим импресиите на площадката обаче, ще използваме и нейното метафорично значение, обособявайки лек политически форум с възможност за „ъплоадване“ на снимки и коментари към тях. За най-добрите по рейтинг ще има награда, разбира се. Ако след регистрация и попълване на 5 екрана форми, потребителят качи негова снимка с известна политическа личност и тя спечели „кликовете“ на аудиторията, той печели... печена тиква естествено. При тази концепция, се очер40 | ProGrafica 2`2009

В 2: След като има тикви, трябва ли сайтът да е оранжев? О 2: Не. Оранжевото е демоде този сезон. Да сте видели по FTV хора в оранжево напоследък? Няма. Лилавото е новото оранжево. Въпрос на мал шанс и недоглеждане е, че тиквите не са лилави. И въпрос на още малко генетичен труд. Тъй че, сайтът ще е лилав с леки светло сини акценти. Синьото винаги е на мода, няма как да сбъркаме при него.

В 3: Ако няма да е оранжев — поне нещо да мига за акцент? О 3: Може. Мигането е добро. Ако сложим малко червено, жълто и зелено ще договорим бартер с КАТ за реклама на светофарите. С още малко късмет ще спретнем и една мащабна онлайн кампания, финансирана от EC против злополуките по пътищата. Така ще успеем наистина ефективно да информираме потребителите за проблемите свързани с безопасността на движението. Ще дадем и безплатна тиква със захар на всеки регистриран „юзер“ таксиджия. Вярно, че колите им не са съвсем оранжеви или лилави, но жълтото им е побратим.

това въобще не подлежи на коментар и някаква си мода. Въпрос е на непреходна класика. Важна е и материята. Памучен става, но ако все пак искаме да сме луксозни, ще сложим мерцедеса на шлиферите — сив, копринен, пясъчен.

В 5: Да сложим ли логин форма, бюлетин, форум, печат, изпрати на приятел, уголемяване на шрифта, петстепенна падаща навигация, RSS и разбира се мащабно флаш интро? О 5: Що за риторичен въпрос? Това са задължителни елементи за всеки самоуважаващ се сайт! Разбира се, че трябва да има логин форма. Силно мотивираните ни посетители, ще прекарат с удоволствие времето пред Проверено с


уеб дизайн

формите за лична и метрична информация, за да станат наши регистрирани членове. По време на този процес, ще си дадат с удоволствие имейла си, за да получават дневно нашите актуални „запечени“ промоции. Форумът с рецепти за тиква ще има и ще е разделен на десетки теми — по цвят, по мирис, по големина, по регион и т.н. Съвсем естествено всеки ще иска да разпечата информацията от различните секции на сайта на хартиен носител за личния му архив и така да помогне за унищожаването на някое и друго дърво. Статистиката показва, че иконката „изпрати на приятел“ е една от „най-използваните“ във всеки сайт. Не бива да сме сигурни, че хората със затруднено зрение са открили опцията за уголемяване на шрифта във всеки браузър и заради това трябва да сложим навсякъде, където има място и тази подходяща иконка. Що се отнася до вложената и многостепенна навигация — тя изглежда мащабно и респектиращо! Тъй че, четиристепенните падащи менюта са задължителни, ако искаме да направим сериозен и голям сайт. RSS иконката пък, изглежда добре, което веднага ù отрежда видимо място. Освен това е оранжева. А флаш интрото. О! То би могло да е обект на отделен текст. Принципът е прост и следния: колкото повече искаме да радваме потребителя с всяко следващо влизане и гледане на едни и същи кадри в нашия сайт, толкова по дълго го правим. Истинското майсторство в занаята е създаването на няколко мегабайтово и многоминутно интро в сайт с регулярно обновяема информация без бутон „пропусни“.

В 6: А многостепенни подложки с преливки, хвърлени сенки, заоблени ъгълчета и растерен текст с ръкописен шрифт. Ще има нали? О 6: Разбира се! Много са модерни напоследък! Особено за информационни портали като чичковитечервенотиквеничковчета.com. Колкото „по-аква“, „глоси“ и „смуут“ са нещата, толкова по-добре. Това, че потребителят тегли мегабайти безсмислена информация около същинската информация на сайта не е важно. Важно е да има повечко дизайн. Един от най-любопитните случаи, който съм имал беше клиент, който възмутено ми заяви — „няма да плащам за бяло“. Честно казано в началото леко се пищисах, но после си дадох сметка, че е прав човекът. В крайна сметка той си плаща за шаренко и атрактивно, а не за нещо което и „той на Word“ може да си направи. Тъй че „бевалите“, „дроп шадолите“, „глоуовете“, плътните „сторкове“ и тежките уголемени фонови „атерни“ са първи приятели на всеки здравомислещ дизайнер.

на козметик секцията. А и ще подсили потребителското преживяване и ще ускори зареждането на страницата!

В 8: Сайта ще е „разчупен“, „изчистен“ и „нестандартен“ нали? О 8: Абсолютно! Сайтът ще е разчупен, изчистен и нестандартен. Може ли да е друг? Всеки един елемент от него ще е оригинален и измислен изначало наново. Няма да ползваме никакво ноу-хау. Изцяло ще преоткрием принципите на цветопредаването, композицията, шрифта, фото обработката и отношението към детайла. С други думи — тикви като дини. Дини като праскови. Праскови като сливи.

В 9: Дъщеря ми се интересува от рисуване и гоблени и не харесва предварителния дизайн. Обича „цвят“ пепел от рози. Да сложим малко от него? О 9: Пепел от рози е и моят любим цвят. Можем да го срещнем в ранния Моне и късния Пикасо. Добър избор за всяка ситуация е той. Слагаме го веднага!

В 10: Е! Един гол чичо поне? О 10: Благодаря за въпроса. Оригинално и провокативно е, но — не. Нека не слагаме гол чичо. Всичко казано дотук разбира се е под формата на шега и намигване. Лошото е, че част от него обаче наистина понякога се случва. Въпрос на търпение, опит и визия е да правим нещата по-добре и с повече мислене. Вярвам, че не бива да позволяваме превръщането на сайтовете, които създаваме, в панаир на абсурда. Само така всъщност има смисъл от тях. И за бизнеса на клиента, и за нас като дизайнери. Ще се видим на чичковитечервенотиквеничковчета.com Георги Линков креативен директор МАГ Студио

В 7: Фонова музика да пуснем, а? Нещо, вързано с популярния напоследък български празник Хелоуин? О 7: Ако настоявате — If I Coud Fly (Extended version) от албума The Dark Ride (2000 г.) на Helloween. Идеално пасва Проверено с

ProGrafica 2`2009 | 41


печат и реклама

„Клиентите ни са наш активен партньор“

Ропринт ЕАД млада, но успешна печатница Макар и само на една година, печатница Ропринт ЕАД вече има своя отвоювана клиентела за списания, рекламни материали, вложки за вестници и други продукти, изработвани на ролен офсетов heatset печат. За формулата на успеха разговаряме с г-н Емил Петков, главен акционер на Ропринт и управител на печатницата Ропринт ЕАД съществува едва от една година. С какво се отличавате от останалите фирми за ролен офсетов heatset печат в България? Смятам, че се отличаваме с три неща — възможно наймодерните технологии в този тип печат, добра организация и добър подход към клиентите. По наше виждане heatset печатът в България има много добри перспективи за развитие. За него ще има много нови клиенти, които тепърва ще навлизат и ще се развиват у нас — имам предвид основно големите търговски вериги. Очаквам в бъдеще пазарът на списания също да бележи развитие. Разбира се, в момента сме в криза, има стагнация — има свиване на рекламния пазар, което рефлектира при списанията. Но прогнозата ми в по-дългосрочен план е да има ръст. Според медийни експерти от Европа има още незапълнени ниши на списанийния пазар. Според статистиката България изостава и по потребление на хартия на глава от населението спрямо европейските страни. В съседна Гърция например се използват около 150 килограма хартия на човек годишно, а у нас три пъти по-малко. Отличителна черта на Ропринт ЕАД е също, че аз и екипът ми имаме опит и традиции в ролния офсетов 42 | ProGrafica 2`2009

heatset печат. Под мое ръководство беше пусната първата реална heatset машина в България - manroland Polyman, на основата на която по-късно беше изградена печатната база на Пресгрупа „168 часа“. След това аз и екипът ми поехме управлението на ИПК „Родина“, където също пуснахме heatset машина. Ропринт ЕАД е третият проект в heatset печата за мен и за моя екип. А натрупаният опит ни извежда по-напред организационно. В Ропринт ЕАД ще откриете отлично качество, което се дължи на притежаваните модерни технологии. Но може би по-важното е, че ще откриете много високи критерии на екипа за качеството на предлагания продукт. Така че бих казал, че ни отличава нашето желание да предлагаме висококачествени услуги, да бъдем гъвкави и отворени спрямо клиентите, да задоволяваме всякакви капризи. За да успяваме да предлагаме всичко, което клиентът желае и да отговорим пълноценно на неговите желания и изисквания, към машината разполагаме и с дисков нож, т.е. имаме технологична възможност продуктът вместо да бъде шит, да бъде лепен във фалц апарата (що се отнася до 8– и 16–странични продукти) и след това обрязан тристранно или четиристранно в Проверено с


печат и реклама

Емил Петков за себе си Журналист съм по образование. Печатар станах малко по неволя. През 1992 г. аз и моите приятели бяхме сред основателите на вестниците „168 часа“ и „24 часа“. През същата година вестник „24 часа“ стана номер едно по тираж в България и се появи нуждата да развием печатната база. На мен се падна отговорността да организирам екип, след което поех и ръководството на проекта по изграждането на сега наречената печатница София. Тогава тя беше изградена като вестникарска печатница, като към нея имаше и heatset печатница. Тя беше отделна фирма и се казваше „Експринт“. Накратко нещата протекоха по следния начин: през 1993 г. стартира проучването, през следващата беше строителството, през 1995 г. пуснахме в експлоатация машината manroland Polyman в печатницата „Експринт“, а в края на 1996 г. пуснахме GEOMAN – вестникарската машина. През същата стартирахме и партньорство с ВАЦ, а през следващата 1997 се разделихме и печатната база остана при тях. След това създадохме вестник „Монитор“, последван от „Телеграф“, участвахме в акционерното дружество, което купи ИПК „Родина“. От началото на 2004 г. до лятото на 2007 г. бях изпълнителен директор на ИПК „Родина“. Под мое ръководство и по моя идея инвестирахме в heatset технология, която даде тласък и разви ИПК „Родина“ като цялостен полиграфически комплекс. От есента на 2007 г. се захванах с проекта „Ропринт“. Тогава основахме фирмата и направихме договор за машината. Самият производствен процес стартира в края на февруари миналата година. Последните две години „скъсах“ с вестникарството и се занимавам с печата на списания. Вече не съм издател, а се отдадох повече на печатарството.

Печатната машина Komori System 40 III в печатница Ропринт ЕАД

За Ропринт ЕАД РоПринт е малка печатница (по производствена площ и числен състав), но с високоефективно производство на списания и каталози с висок и среден тираж. Пазарът на големите списания реално е поделен с печатница Делта Хай Принт — Пловдив. Печатницата функционира реално от година и половина, но вече е утвърден производител на пазара. Печатница Ропринт ЕАД е ориентирана към производството на списания, каталози, седмични издания, рекламни брошури, флаери, вложки с възможностите на многоцветния ролен офсетов печат с heatset технология. В софийската печатница е инсталирана ролна heatset печатна машина Komori System 40 III, която печата върху широка гама хартии. Съкратените срокове за изработка се гарантират от факта, че отпечатаните коли излизат сгънати и готови за довършителни процеси като шиене, лепене или пакетиране. Качество на продукцията и надеждността при работа се гарантират от високото ниво на автоматизация на машините и на работния поток, което води до пълноценно използване на човешкия фактор. Печатницата разполага с екип от висококвалифицирани кадри на всеки етап на производството, показващи отлични възможности и компетентност. Въпреки че печатницата се появява сравнително скоро на полиграфическата сцена, специалистите, които работят в нея имат дългогодишна история и опит в този бранш. Повече за печатница Ропринт ЕАД ще можете да прочетете в бр. 3 на сп. Полиграфия.

Проверено с

ProGrafica 2`2009 | 43


печат и реклама

Фалц апаратът на печатната машина Komori System 40 III

движение на излизане от машината. По този начин, излизайки от поточната линия, отпечатаният продукт може да бъде разпространяван веднага. Това е система, която в София може да бъде открита само при нас. Което е сериозен плюс за нас на пазара. Все по-осезаемо се усеща кризата в бранша. Според Вас как се отразява тя на пазара на списания в България? За момента кризата се отразява зле на всички. Някои страдат повече, други — по-малко, но на практика всички усещат негативния ефект от нея. Според прогнозите се очаква свиване на рекламния пазар с 25-30%. Разбира се, това са усреднени цифри, при някои списания спадът на рекламата може да е 10% при други — 50%, но в крайна сметка резултатът е свиване на обемите и лек спад на тиражите, което може да доведе дори до покачване на цените. Списанията изпитват финансови затруднения, а това неминуемо ще доведе до забавяне на плащания към печатниците. В отговор и печатниците започват да бавят някои свои плащания. Така страдат всички по веригата. Освен това става факт увеличението на междуДискови ножове за тристранно и четиристранно обрязване след фалц апарата

фирмената задлъжнялост в България. Това е ситуацията в момента. В дългосрочен план, ако кризата се задълбочи, тя може да изиграе и освежаваща роля. Възможно е няколко десетки списания да спрат да излизат. Но в крайна сметка това ще помогне на тези, които издържат (по-качествените и по-стойностните, с по-добро съдържание и вярна публика), да получат по-добро развитие. Тоест, ще има някакво наместване на пазара на списания, което в крайна сметка може да се окаже здравословно. Все още е рано, за да мога да заявя със сигурност, че ще се случи едното, или другото, възможно е кризата да отмине по-скоро, рекламният пазар би трябвало да бележи възход в дългосрочен план. Според международни изследвания има още потенциал, има свободни ниши на пазара на списания и предполагам, че той ще бележи развитие, същото се очаква и за рекламния пазар — това ще се случи в дългосрочен план. При търговската реклама нещата стоят по различен начин. Към този момент не всички усещат кризата. Както се досещате, проблеми имат тези, които са свързани със строителството или със сходни и съпътстващи дейности, като например мебелните вериги. Но хранителните вериги нямат проблеми, дори някои от тях може би бележат и ръст. В дългосрочен план очаквам да има развитие тъй като ще влязат и ще започнат да се развиват няколко нови търговски вериги. Особено що се касае за хранително-вкусовия бранш, тъй като беше обявено навлизането на местния пазар на „Лидъл“, на „Пени маркет“ и на немската верига „Плюс“. Това означава, че тепърва ще има ръст при рекламните диплянки. Ще промени ли кризата коренно полиграфическия сектор у нас? Не очаквам трусове, които да „пренаредят“ полиграфическия бранш у нас. Според мен фалити на големи печатници не се очакват. Ако случайно се стигне да фалити, те ще са малко. Разбира се, през тази година не се очакват големи инвестиции в бранша. Една от причините е кризата. Другата причина обаче е, че през последните години имаше сериозен ръст в това отношение. Купиха се много машини, много мощности бяха вкарани в действие — дори в момента на пазара има свободни. Въпросът сега е да се съживи браншът и да се запълнят свободните мощности. А какво трябва да „притежава“ една печатница, за да може да се справи успешно с кризата? Някои собственици на печатници купиха много модерни и нови машини, но в момента те „тежат“, тъй като не са натоварени достатъчно, а лизинговите вноски „текат“. От тази гледна точка някои от тези печатници са в рискова ситуация. Иначе перспективата пред тях не е лоша, но в дългосрочен план. Проблемът сега е да се изживее този тежък период, през който високите лизингови вноски продължават, а в същото време няма приходи.

44 | ProGrafica 2`2009

Проверено с


печат и реклама

Централният пулт за управление на печатната машина Komori System 40 III в Ропринт ЕАД

От друга страна вече отминава времето на фирмите, които изостанаха и поддържаха стари машини и технологии с по-ниско качество и с много ръчен труд. Мисля, че сега оптимално добре ще посрещнат новата ситуация, ще издържат кризата, а и ще успеят да се развият тези печатници, чиито ръководители направиха балансирани инвестиции — работят с модерни машини, някои от тях са купени втора ръка, но пък не са прекалено стари и са в добро състояние. Печатници, които успяха да създадат добра организация на производството и постигат високи критерии за качество на продукцията. Защото има такива, които вече не отговарят на новите изисквания и започват да изпускат клиенти. Тези печатници несъмнено ще закъсат и ще имат проблеми. Независимо с какво оборудване разполагат, въпросът е в управленските критерии за качество на печата и обслужването — срокове, сервиз, доставки и т. н. За да успееш, трябва да притежаваш комплекс от качества, техниката е само част от тях. Кои са Вашите най-известни клиенти и защо, според Вас, са избрали именно Ропринт ЕАД? От списанията клиентите, с които ние се гордеем и които дават „лице“ на нашата печатница са: EVA, MODA, FHM, Мадам Фигаро, Автооказион, Бела. От седмичните издания при нас са На кафе, Хай клуб и други. Както виждате, доверили са ни се доста списания, които са популярни на пазара и носят добър имидж. От търговските вериги имаме подписан договор с Карфур, които доста нашумяха още с откриването на първия си магазин в Бургас. Сред нашите партньори и клиенти в това направление са: Хенди; Мебелна компания АРОН; Денси; Т-маркет и още много. Смятам, че избират нас, защото предлагаме комплекс от плюсове: качествен печат, изпълняване на Проверено с

услугата в срок, пълен сервиз, доставка до място и други. Влизаме в диалог с клиента и понякога съвместно стигаме до верните решения. Клиентите ни са наш активен партньор. Какви са Вашите планове за развитието на Ропринт ЕАД в бъдеще? Нямаме планове да разширяваме гамата, а да повишаваме качеството на предлаганите услуги, да увеличаваме клиентите си. Нашият стремеж е да постигнем нивото, когато човек се сеща първо за Ропринт ЕАД, когато го попитат коя е печатницата за списания в България. Същото важи и за печата на рекламни материали — да се знае, че Ропринт ЕАД е печатницата, която може и прави това по най-добрия начин. Нямаме намерението да правим вестници, книги или опаковки, специализираме се в този тип медийни продукти — списания, рекламни материали и евентуално вложки за вестници. Във връзка с развитието на пазара на списания, по всяка вероятност скоро ще въведем в експлоатация и листова машина. Бих искал отново да кажа, че при нас има два пътя до готовия продукт. Единият е, когато кóлата излиза залепена от машината и директно се обрязва — това се отнася за 8-, 12- или 16-странични А4 продукти. Другият — към машини за шиене или мека подвързия. За по-големите седмични списания или рекламни материали на веригите разполагаме с влагащо-шевна машина. За списанията, които са с гръбче, имаме биндер, за да се лепят, т.е. завършителните процеси са при нас, за да гарантираме качеството. Предлагаме и услугите: влагане, лепене на тестери, вложки в списанията, индивидуално опаковане с термофолио, така че завършваме изцяло процеса. В дългосрочен план идеята е да се развиваме в heatset технологията, и евентуално да купим нова машина. ProGrafica 2`2009 | 45


печат и реклама

„Скоростта“ на бялото новата опция „Бяло мастило“ на принтерите Océ Arizona за широкоформатен печат Новите плоскопечатащи принтери от Océ — по-бързи, с по-високо качество на печата, а сега вече и с добавката на бяло мастило Принтерът Océ Arizona 350 XT излезе на пазара през февруари 2009 г., а принтерът Océ Arizona 350 GT — през октомври 2008 г. Добавянето на бяло мастило разширява обхвата от медии, върху които печатните машини Océ Arizona 350 XT и Océ Arizona 350 GT могат да печатат, приложенията, за които могат да се използват и пазарите, които могат да обслужват. Бялото мастило може да се използва по много начини — като цвят за основа, като слой над цветовете или за осигуряване на разсейващ светлината слой при отпечатване

46 | ProGrafica 2`2009

върху прозрачни материали. Може да бъде използван като спот цвят, но не само като еднороден бял спот цвят. То предлага същата тоналност като другите цветни мастила. Например, можете да произведете 5% нюанс на бялото върху цветен заден фон. Също така може да бъде наслоено между цветовете, така че да получите наистина оригинални продукти като дневно/нощно табло за меню със задно осветяване за заведение за бързо хранене. Добавянето на UV бяло мастило значително разширява възможните приложения, които печатарите биха могли да изработват. Клиентите, използващи досега Océ Arizona 250 GT, могат да отпечатват върху широка гама от материали и повърхности, при условие че основата им е бяла. С новите Océ Arizona 350 XT и Océ Arizona 350 GT може да се печата върху повечето сравнително плоски материали, без значение какъв е техният цвят. Бялата касетка има огромно значение при отпечатването на графики в различни индустрии. Дизайнерите на опаковки, например, могат да използват Océ Arizona 250 GT за отпечатването на прототипи на опаковки върху бял картон. Но сега вече, с помощта на Océ Arizona 350 GT и опцията бяло мастило, те ще могат да печатат върху цветен картон, метални фолиа или други материали, които практически не можеха да бъдат използвани преди добавянето на бялото мастило. Принтерът Océ Arizona 350 XT може да отпечатва върху същите видове материали като Océ Arizona 350 GT, само че с по-големи размери — до 2,5 на 3,05 метра. Екипът на Océ се е постарал да максимализира гъвкавото използване на бялото мастило, без да въвежда Проверено с


печат и реклама

фундаментални промени в потребителския интерфейс, познат на операторите на Océ Arizona 250 GT. Например с Océ Arizona 350 XT и Océ Arizona 350 GT можете да отпечатате слой от бяло под изображението, без да трябва да се връщате в приложението, с което е създадено. Дори можете да преподредите цветните слоеве от интерфейса на принтера. Това позволява на клиентите да решат върху каква медия ще отпечатват на възможно най-късен етап от проекта. Въпреки че печатането с бяло мастило увеличава консумацията на мастило, това не е проблем за повечето потребители, тъй като в действителност консумацията е под първоначалните очаквания на Océ. Една от причините за ниския разход на мастило е ефективността на технологията Océ VariaDotTM. Възможността за използването на толкова малки капки като 6 пиколитра осигурява много по-фина цветова гама. По-малките капки могат да бъдат комбинирани с по-големи капки до 42 пиколитра, за да се осигури стабилност при отпечатването на еднородни цветове. Принтерите от серията Océ Arizona предоставят качеството от 1440 dpi при значително пониска адресируема резолюция (addressable resolution).

Досегашният стандарт за качество е вече отживелица Екипът на Océ преднамерено не обявява адресируемата резолюция (addressable resolution) на принтерите Océ Arizona, защото според тях това би формирало определени предварителни очаквания за качеството на изображението. Използването на изражение от фиксирани точки на инч (dpi) е идеално за точковите принтери. Но с технологията Océ VariaDot, може да се предостави качество, което бихте видели при 1440 dpi. Поради тази причина от Océ решават да не разкриват адресируемата резолюция (addressable resolution) и да оставят клиентите сами да оценят качеството на печат. Всичко това се оказва оправдано, тъй като Océ има продадени повече плоскопечатащи принтери от всеки друг и продължава с фантастичен ръст на продажбите. Сериите принтери Océ Arizona комбинират дизайн за отпечатване върху плоскости с отделна система, предназначена за печат върху ролни материали. Качеството на печат върху гъвкави материали като винил, почти не се различава от качеството на печат върху плоскости, поради някои нови технологии и методи, които Océ въвежда. Например, минимизирано е движението на повърх-

Проверено с

Océ Arizona 350 GT

ността, върху която се печата, регулира се позицията на печатащата система, а не на медията, за да се избегнат грешки, дължащи се на движение или изместване. Océ Arizona 350 XT може да печата при скорости до 23 кв. м в час върху твърда медия, а Océ Arizona 350 GT осигурява производствени скорости на печат до 22,2 кв. м в час върху твърда медия. Това е значително по-бързо от Océ Arizona 250 GT, чиято скорост на печат достига 16 кв. м в час. Доскоро клиентите избираха Océ Arizona 250 GT заради качеството на печат, въпреки скромното ниво на продуктивност. При Océ Arizona 350 XT и Océ Arizona 350 GT увеличаването на скоростта се дължи до голяма степен на промените в мастилната система. Разработени са печатащи глави, които се отличават с по-висока честота на изстрелване на мастилото и поради което предлагат и по-висока производителност от тези на Océ Arizona 250 GT.

Клиентите ще видят предимствата С добавянето на функционалността на бялото мастило и увеличаването на скоростта се предлага истинско допълнително преимущество на традиционните клиенти на плоскопечатащите принтери Océ. Сега вече печатарите могат да навлязат в нови области като керамичното производство, изработването на мебели по поръчка и печат върху DVD. За повече информация за продуктите на Осé за широкоформатен печат можете да се обърнете към Мираж Груп ООД — официалeн представител на Océ за България. Мираж Груп ООД

ProGrafica 2`2009 | 47


печат и реклама

Подарък софтуер за дигитална цветна проба EFI с всеки закупен Epson Stylus Pro 4880 Ако сте смятали, че да притежавате професионално висококачествено решение за дигитална цветна проба във вашето студио или печатница не е евтино, сега наистина имате право! Не е евтино — безплатно е! Вече нямате сериозни оправдания за неговата липса. Поръчайте Epson Stylus Pro 4880 на специалната цена от 1795 Евро без ДДС и ще получите като подарък софтуера на EFI Colorproof eXpress, както и демо-ролка „proofing медия“, сертифицирана oт FOGRA. Ако пък смятате, че ще се нуждаете от клиент–сървър технология и пълни възможности за разширение — просто поръчайте Epson Stylus Pro 4880 на стандартната му цена от 2195 Евро без ДДС и ще получите EFI Colorproof XF и демо–ролка „proofing медия“, сертифицирана oт FOGRA, като подарък. Кампанията на Фактор България ЕООД — българския дистрибутор на EFI и ProFocus партньор на EPSON, има една стратегическа цел — промяна в мнението на професионалистите от бранша, че дигиталната цветна проба е много скъпо удоволствие, което трудно може да се внедри и изплати в разумен срок и което трябва да се обслужва от висококвалифицирани специалисти. Безспорно, голяма част от студиата за предпечат и/или експонация, както и печатниците, са оборудвани с най-модерна техника. Факт е обаче, че дигиталната цветна проба е по-скоро екзотика, отколкото нормална, стандартна част от задължителното оборудване. Този факт поставя често под въпрос дори съществуването на съответната печатница или студио — себестойността на един бракуван тираж списания или луксозни каталози, особено в момент на криза, може да се окаже сума, непосилна за възстановяване на недоволния клиент. Да не говорим за влошения имидж, напусналите клиенти, на48 | ProGrafica 2`2009

прежението сред персонала при изясняване на отговорността. На всеки е ясно, че вината е трудно доказуема, както и че в повечето случаи, просто „клиентът има право“ — ако не искате да го изгубите, приемате загубата и продължавате напред. В крайна сметка, причината някой да се занимава с печат, предпечат или дизайн, освен любовта към професията, е и желанието да се печели. Но печалбите тук са малки, конкуренцията е жестока и клиентите контролират цените, като принуждават печатниците да водят ценова война помежду си. И когато поръчката е спечелена, каква е гаранцията, че клиентът ще одобри изработената продукция? Вариантите са два: 1. Както обикновено се случва — клиентът стои до дизайнера, а после и до печатаря (до излизането на тиража), като настоява за „малко засилване на червеното“. Ако хареса това, което вижда, се подписва на лист от тиража, а ако не — файлът се преработва. Ако се случи второто, филмите или пластините се експонират отново, отново се прави пробен тираж и настройки под наблюдението на клиента — това може да се повтаря до изчерпване на търпението/бюджета на някоя от страните. И макар този вариант да изглежда тромав и неефективен, той е най-често срещаният и дори предпочитаният начин на работа в повечето печатници. Това е логично, защото е по-добре да се допусне клиента в неприкосновената територия на фирмата и дори да се направи двойна подготовка на печатната машина, отколкото тиражът да се отпечата без одобрение и евентуално впоследствие да се бракува. 2. Както би трябвало да става — при предаването на файловете за експонация на филм или пластини се изготвя цветна проба, която, ако не бъде приета от клиента, налага връщането на файловете за доработка, а ако бъде одобрена, се залага като доказателство към сключения договор за печат. Така всеки е наясно как стоят нещата и чия е отговорността при евентуален проблем. Калкулациите показват, че само от стойността на спестения тиражен брак една система за цветна проба Проверено с


печат и реклама

се изплаща за няколко месеца и то при нормалната си цена. Ако добавим и допълнителните предимства като спестеното време, спокойствието и увереността при работа и добрите отношения с клиентите, става ясно, че инвестицията в такава система, от мениджърска гледна точка, е лесно решение. За да улесни още повече това решение, а и за да направи системата достъпна също и за дизайнери, рекламни агенции и малки печатници, FACTOR.BG, с помощта на EPSON и EFI организира тази кампания — първата стъпка към превръщането на дигиталната цветна проба от нещо като „таен клуб на посветени“ в леснодостъпно, популярно и работещо решение за всеки бизнес, свързан в една или друга степен с печат и контрол на цвета. Достъпната цена на решението сега не бива да заблуждава никого — става дума за софтуер и хардуер от най-висока класа. EFI е глобален лидер в областта на дигиталната цветна проба, с над 60 000 инсталации в световен мащаб — с пъти повече от кой да е конкурентен софтуер. EFI Colorproof eXpress съдържа всичко най-необходимо, за да отпечатвате висококачествени цветни проби, пълноцветни и черно-бели фотографии. Той се инсталира за минути и работата с него е интуитивна — всеки във фирмата може да получи отлични резултати с него, без да е необходимо продължително обучение. Използвайки същия софтуерен енджин като Colorproof XF, без излишни оскъпяващи опции, той може да бъде характеризиран като софтуер за „цветна проба в движение“. Ако желаете да отпечатвате протокол за съответствие на пробата със стандарта — поръчайте Verifier Stand Alone и спектрофотометър. EFI Colorproof XF e професионално решение от висок клас, изградено на модулен принцип. То предлага огромни възможности за разширение, клиент-сървър технология, позволяваща да инсталирате клиентската част на много компютри и да управлявате печата откъдето ви е удобно. Ако желаете, впоследствие можете да се възползвате от многобройните, специализирани за определени задачи опции: » Color Manager Option — професионален софтуер за създаване на ICC и device-link профили; » Spot Color Option — позволява лесно управление и точно отпечатване на поръчки, съдържащи допълнителни цветове. Включени библиотеки за Pantone, HKS и HKS 3000 Plus, Toyo и DIC; Проверено с

» Verifier Option — измерва и удостоверява точността на отпечатаните цветове и съответствието с ISO или с ваши собствени стандарти; » Dot Creator Option — отпечатва изображенията, симулирайки конвенционалния растер; » One Bit Option — отпечатва пробата директно от еднобитовите файлове, генерирани от RIP-а на експонатора — получавате копие, идентично с това на реалния печат, където биха се видели не само проблемите, свързани с цвета, но и тези, свързани с растеризирането, моарето и др.; » Production Option — превръща обикновения широкоформатен принтер в бърза производствена машина с помощта на функции като tiling, advanced step & repeat, color adjustment и clean color; » Gravure Option — генерира цветоотделени Grayscale TIFF файлове за гравиране на цилиндри за дълбок печат; Принтерите EPSON отдавна са се превърнали в световен стандарт за цветни проби, а специално Stylus Pro 4880, със своите мастила UltraCrome K3 Vivid Magenta, има достатъчно широко цветно пространство, за да покрие стандартите за цветна проба за листов и ролен офсет, както и за дълбок печат. Освен устройство за печат на цветна проба (задача, която не натоварва особено принтера), той е също и перфектно решение за фотографски, рекламен, декоративен и FineArt печат в комбинация например, с артистичните картони и канаваца на Hahnemuehle. Отпечатаните изображения се превръщат в произведения на изкуството, чийто живот в подходящи интериорни условия е практически вечен — над 200 години. Proofing медиите EFI/Tecco са третият важен компонент на всяка система за цветна проба. Произведени в съответствие с най-строгите стандарти и сертифицирани от FOGRA, те гарантират точност, стабилност и повторяемост на резултатите. Надеждната, висококачествена и интуитивна система за дигитална цветна проба вече е въпрос на желание, а не на финансови възможности. Доставката и инсталацията на закупеното оборудване и софтуер, както и базово обучение за работата с тях, естествено са безплатни, както винаги, когато работите с FACTOR.BG. Георги Чакъров, Фактор България ЕООД 0899 878 319; info@factor.bg www.factor.bg ProGrafica 2`2009 | 49


представяме ви

Sixfingers две години история — две години успех

Костадинка Димитрова, творчески директор на Sixfingers

Само преди три месеца Sixfingers стана на две години. Две години, през които екипът, ръководен от Костадинка Димитрова, успя да спечели множество награди, които по безспорен начин доказаха, че възрастта няма значение в рекламния бранш. Sixfingers успяха да грабнат два поредни пъти и голямата награда на Реклама Експо. Именно във връзка с отпразнуваната годишнина и наближаването на Реклама Експо се срещнахме с Костадинка Димитрова. Ето какво сподели тя с нас. Бихте ли споделили малко повече за себе си, тъй като Вие сте човекът, на когото в немалка степен се дължи успехът на Sixfingers? Казвам се Костадинка Димитрова, на 29 години съм. Завършила съм Националната художествена академия, специалност Рекламен дизайн при проф. Лозанов, проф.Йонов и проф. Чехларов, както и интериорен дизайн в NABA Milano. Работя в областта на рекламата, пространствения дизайн и полиграфията от 1999 г. Зад гърба си имам много интересни проекти, агенции и студиа, в които съм работила, както и награди — спечелени за студиата и агенциите, с които съм работила. Преди 2 г. (по-точно на 15.02.2007 г.) създадох Sixfingers — рекламна работилница за бутиков дизайн. Идеята ми (като млад амбициозен и пътуващ човек с мнение) беше да създам място за творци, където да се създават творчески решения „извън рамките“... Надявам се да не се изгубим по пътя и да не станем агенция с чиновнически привкус. Започнахме с летящ старт — големи кампании и страхотни клиенти, същата година спечелих-

50 | ProGrafica 2`2009

ме голямата награда на Реклама Експо. През 2008 година, отново спечелихме голямата награда на Реклама Експо. На Пловдивския панаир, спечелихме награда за най-добър дизайн за щанда на Металснаб. Преди месец спечелихме награда за щанда на община Несебър. Мисля, че за 2 години и 1 месец съществуване Sixfingers показва добро развитие. С какво Sixfingers се различава от останалите рекламни агенции, какво Ви прави уникални? Sixfingers е бутикова рекламна работилница, а не класическа рекламна агенция. Ние нямаме фиксирано работно време, мобилни сме, няма директори. Силен творчески дух. Уникалността на Sixfingers тепърва ще се вижда. Имаме силен екип с плаващо работно време (съобразено с нашите клиенти) и индивидуален подход към всеки дошъл при нас с някакво желание. Мечтата ми е да има повече топлота в общуването, дори на работно ниво, защото дните ни са много забързани и минават в работна обстановка, така че — поне тя да е приятна. Налагаме човешки облик на бизнеса.

Проверено с


Какви чувства и усещания трябва да създава една реклама в потребителите, за да може да донесе търсения резултат? Коя реклама може да се нарече „успешна“? „Шокът“ в момента е най-работещ на нашия пазар. За мен работещата реклама е тази, която позиционира продукта и го прави лесно разпознаваем за крайния клиент. Прости решения в красива и практична обвивка. На българския рекламен пазар могат да се видят доста „постни“ и непрофесионални продукти. Образованието ли не достига на българските рекламисти или критериите у нас по някаква причина са занижени? И двете. Според мен проблемът е в късната професионална ориентация на хората. За съжаление много млади хора художници (говоря за нашите среди) се преквалифицират в дизайнери и проектанти. Другият проблем е самочувствието. То е важно, но най-важно е да си добре подготвен професионално, да имаш необходимите качества и подготовка. Опитът не е най-важен (той се трупа). Необходим е набор от качества: талант, професионална подготовка, желание за постоянно усъвършенстване. Ако спреш за миг — може да се окаже фатално. Аз не съм спряла да чета и да уча в последните 10 години. Не бива да си високомерен, често срещано качество при хората на изкуството. Можеш да учиш, както от професора си, така и от твой студент или колега. Хубаво е сутрин, излизайки от вкъщи да го правиш с любопитство, а не с досадата и доволството на позналия всичко в живота човек, дори да си на 50 и да имаш „всичко“. Световната икономика претърпява сериозни трудности, от които все повече индустрии са засегнати. Как се отразяват тези проблеми, според Вас, върху рекламната индустрия? Освежаващо. Според мен ще има интересни процеси, както в рекламния бизнес, така и в други отрасли на икономиката. При нас тази криза, мисля, че ще се окаже полезна за отсяване на качествения продукт. За нас промяна няма в начина ни на работа. Забелязвам по-скоро по-високата оценка от страна на нашите клиенти, които стават все по-взискателни и това ни прави все по-добри. Ние носим отговорност за това, което създаваме. До този момент нямаме разочарован клиент и това ме прави много щастлива.

Проверено с


софтуер

Adobe Flash CS4 Professional нови възможности Новата версия предлага фундаментално различен подход към анимацията, който превръща Adobe Flash CS4 Professional в продукт вече не толкова чужд и на начинаещите потребители

Може да ми повярвате или не, но практически Flash е по-дълго на пазара в сравнение с InDesign, за който си говорихме предния път. През ноември миналата година продуктът навърши дванадесет години. Период, през който се развиваше, последователно превръщайки се във важен инструмент за уеб дизайнерите, точно както и InDesign за всички, които творят на „печатното поле“. В крайна сметка десетата версия (Flash CS4) ще се окаже една от най-важните и фундаментални промени в историята на този продукт. В следващите страници ще се опитам да ви обясня защо смятам така, а и не само аз. фиг. 1

52 | ProGrafica 2`2009

Не просто обновен, а нов анимиращ енджин. Време е за обектно анимиран модел! Повечето от вас са добре запознати с начина за работа с Flash в неговите предходни версии. Все пак, с няколко думи, ето как стояха нещата: създаването на анимация на времевата линия (Timeline) обхващаше безброй клавишни комбинации и команди, включващи създаването и поставянето на ключови кадри и ръчни корекции по самата времева линия. В крайна сметка, реализирани по този начин, нещата бяха сравнително лесни за разбиране, но всичко това водеше и до един съществен недостатък, а и именно липсата на гъвкавост. За да бъде създадена една успешна анимация, потребителят трябваше да заделя доста време за нейното изпълнение. Ако се наложи извършването на промяна, в много случаи това означаваше още допълнително време. Промяната само на един елемент по кривата неминуемо изискваше добавянето на ключови кадри, което наистина забавяше и най-вече затрудняваше процеса. Стигнахме и до въпроса защо трябва да се променя нещо, щом толкова дълго е било използвано, а и вече е добре прието от всички? Ако сте прочели материалите ни до момента относно продуктите от последния Creative Suite, то тогава вече знаете, че при тяхното разработване от компанията са наблегнали върху начини, които да пестят време. Проверено с


софтуер

Същата идея за спестяване на минутки е заложена и във Flash CS4 Professional, което е постигнато чрез преминаването към нов похват. В Adobe Flash CS4 Professional за първи път се въвежда нов енджин — обектно базиран, а не както до момента кáдърно ориентиран. Адаптирането на този модел означава, че tweening-ът (процес на генериране на междинни кадри между две изображения, за да бъде създадена илюзията, че първото изображение гладко е еволюирало във второто) се прилага директно върху обекта, а не върху ключови кадри. По този начин Flash CS4 Professional вече е доста по-достъпен за потребителите, които тепърва се захващат с продукта на калифорнийците. В същото време професионалните дизайнери и разработчици ще разполагат с по-добър контрол върху индивидуалните атрибути на анимацията.

Как работи? В новата версия интерполирането на стъпките между ключовите кадри се при-

лага директно върху обекта. По този начин, практически потребителите могат да създават анимация, без да използват и то въобще Timeline (времевата линия). Създаването на анимация във Flash CS4 е толкова лесно, че в началото сигурно няма да повярвате. Толкова лесно и елементарно, че всичко може да бъде изпълнено чрез процес от две стъпки. Първата е да натиснете десния бутон на мишката върху произволен обект и да изберете Create Motion Tween. След което просто трябва да „раздвижите“ обекта. Сигурно в момента се чудите дали не се опитвам да ви манипулирам, но в действителност нещата стоят точно така и единственият начин лично да се убедите е да изпробвате продукта. Което съм сигурен — моментално ще събуди доверието ви в моите думи. Както разбирате, това означава, че продуктът е „по-добронамерен“ и въпреки че в името му присъства думичката Professional той спокойно може да бъде ползван и от обикновените потребители и дизайнери, които са решили, че


софтуер

трябва допълнително да разширят хоризонта си, насочвайки се към Flash. Както винаги медалът има две страни и тук е така. Докато потребителите трябва да извършат само няколко „клика“, за да постигнат резултата, приложението трябва да свърши „тежката работа“. Ето и пример, потребителите, които отдавна работят с Flash знаят, че първо трябва да конвертират обектите в елементи (symbols) преди да могат да им приложат motion tweens. В настоящия продукт, ако се опитате да приложите motion tween на обект, който не е символ, Flash CS4 автоматично ще го конвертира. Отново, този факт ще улесни новите потребите. За напредналите, които искат да модифицират свойствата на движението, трансформацията и ефектите по време на анимация могат да се обърнат към новия панел Motion Editor (фиг. 1). Той има доста сложен интерфейс, но това е найдоброто решение. Също така всички, които са добре запознати с друг продукт на компанията — After Effects ще останат доволни от новия панел. Причината за това се крие във факта, че Motion Editor доста прилича, а и се държи като редактора на ключови кадри в споменато вече приложение. фиг. 2. Горе: Група от елементи съединени с „кости“. Долу: Когато елемент се придвижи, всички свързани с него реагират на движението му

54 | ProGrafica 2`2009

3D трансформации И в тази част нещата са променени в посока улеснение, което в крайна сметка ще бъде от полза на всички, не само на новаците. До момента създаването на 3D движения можеше да бъде постигнато само от по-напредналите потребители посредством ActionScript. Сега, 2D обекти могат да бъдат анимирани чрез 3D пространството с нови инструменти. Всъщност инструментите са само два — 3D Translation и 3D Rotation, но все пак е добро начало, тъй като покриват основните възможности за предвижване и ротация в триизмерното пространство. С 3D Rotation инструмента може да променяте със завидна лекота перспективата и наклона на обекта, като по този начин може да създадете илюзията за дълбочина. Инструментът 3D Translation дава възможност да манипулирате обектите в 3D пространството по X, Y или Z-осите.

Обратна кинематика с инструмента Bones (кости) Всички от вас, които разбирате от анимация със сигурност сте запознати с термина обратна кинематика (inverse kinematics). Това е метод, използван за създаването на вериго-подобни ефекти със серия от свързани обекти. Точно както костите в човешкото тяло образуват скелета, който се движи и държи по определен начин, така и новият Bones инструмент във Flash CS4 дава възможност да бъдат свързани заедно серия от елементи с „кости“, които бързо и лесно могат да бъдат анимирани и след това да бъдат контролирано свързани едни с други. В тази област Flash CS4 Professional ще ви предостави за работа два нови инструмента Bone и Bind. Като цяло работата с тях не е много трудна, но все пак ако тепърва навлизате в света на обратната кинематика ще трябва да си дадете време, за да свикнете и да се усъвършенствате при боравенето с двете нововъведения. За да ви убедя, че с тях се работи сравнително лесно и не се изискват особени познания, а по скоро практика, само ще спомена как се борави с инструмента Bones. Това, което трябва да направите е да го изберете, след което само с „кликване“ и „влачите“ между вече създадените отделни елементи ще направите връзката (фиг. 2). Създаденият нов „свързващ слой“ позволява органични и сложни движения. При желание може да контролирате движението чрез прилагането на ограничения към елементи. За по-пълноценен контрол върху измененията на отделните обекти трябва да използвате споменатия втори инструмент, а именно Bind. С него много точно може да определяте как всяка отделна част на формата реагира при движението на другите. По този начин може да се постигнат наистина много добри крайни резултати. Което предполагам е целта на всеки един захващаш се с професионална работа. Също така се получава нещо много интересно, тъй като отново благодарение на предвидената нова функционалност в лицето на инструмента Bones дори начинаещи потребители могат да постигнат добри резултати. Само трябва да знаете, че ако искате да използвате обратна кинематика Проверено с


софтуер

във вашите флаш проекти то трябва да промените настройките, тъй като изискват ActionScript 3. Същото се отнася и за 3D инструментите.

Инструментът Deco, или от Adobe не са забравили и дизайнерите Според калифорнийците това е един страхотен инструмент, който би трябвало да впечатли всеки дизайнер решил да стартира новата версия на програмата. Представеният инструмент използва алгоритми, за да генерира графики с фрактали, мрежи и калейдоскопични модели. Deco инструментът е интересен, но лично мен не успя да впечатли чак толкова много, както може би очакват да се случи от компанията. Може би просто аз не съм успял да вникна в огромните ползи, които би предоставил във всекидневната работа на всеки едни боравещ с продукта.

Време е за глътка свеж въздух – Adobe AIR в действие От известно време следващото „голямо нещо“ след flash е именно разработване-

то на Adobe AIR приложения, които „доставят“ Flash и Flex приложения директно на потребителския десктоп. Преди да продължа, искам само да спомена няколко неща за какво точно става дума, тъй като не е наложително всички да знаят какво е това Adobe AIR. Съществува и възможността някои от вас да предпочитат конкурентното творение дело на софтуерния гигант Microsoft, а именно Silverlight. Adobe AIR е крос-платформено решение, което дава възможност да бъде пренесен онлайн света (грубо казано разбира се) на десктопа на всеки един преносим или настолен компютър. Сега тези възможности за пренасяне на Flash „изживяваното“ са вградени и налични във Flash CS4 Professional. С Flash CS4 Professional ще може да тествате и създавате Adobe AIR приложения, без да се налага да се „потите“ много върху тази задача. Използвайки новите настройки в Publish, продуктът автоматично ще окомплектова всички необходими файлове за правилното функциониране на създаденото от вас Adobe AIR приложение. Основната цел на всичко


софтуер

това е една — да се предложи универсално решение, което освен да предлага всичко необходимо за професионалистите да не „плаши“ новаците, които да могат да създават продукти, услуги и решения достигащи до възможно най-голяма аудиенция и разнообразни устройства — уеб, мобилна и вече десктоп среда.

XFL поддръжка

Системни изисквания: Windows » Процесор 1 GHz или по-бърз » Microsoft® Windows® XP със Service Pack 2 (препоръчва се Service Pack 3) или Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate или Enterprise със Service Pack 1 (сертифициран за 32-битови Windows XP и Windows Vista) » 1 GB RAM памет » 3,5 GB свободно място на твърдия диск за инсталиране; по време на инсталирането се изисква допълнително свободно място (не може да се инсталира на устройства за съхранение, базирани на флаш памет) Mac OS » Процесор PowerPC® G5 или многоядрен процесор Intel® » Mac OS X v10.4.11—10.5.4 » 1 GB RAM памет » 4 GB свободно място на твърдия диск за инсталиране; по време на инсталирането се изисква допълнително свободно място (не може да се инсталира на том с файлова система, правеща разлика между главни и малки букви, както и на устройства за съхранение, базирани на флаш памет) 56 | ProGrafica 2`2009

В Adobe Flash CS4 Professional е добавена поддръжка на файловия формат XFL, който осигурява по-добра интеграция сред Creative Suite 4 фамилията. Всички, които използват някои от продуктите на компанията могат да експортират съдържание от Adobe InDesign (за това вече си говорихме в предходния брой на списание ProGRAFICA в материала именно за този продукт) и Adobe After Effects към Flash. Благодарение на този факт (осигурената XFL поддръжка), потребителите, използващи InDesign и After Effects имат възможността да стартират своята работа и с Flash. Тази поддръжка не трябва да бъде пренебрегвана, тъй като дава на всички вас, креативните професионалисти възможността да посрещнете по-добре постоянно променящия се свят, което неминуемо води и до промяна на изискванията към продукцията. В момента, вследствие на кризата, може би се получи много по-бърз преход към онлайн разпространението, но все пак печатът не е мъртъв и със сигурност още дълго време в много области ще бъде водещ. Въпреки това, все повече дизайнери се срещат с необходимостта да предоставят съдържание, което да бъде използвано както за печатно разпространение, така и за онлайн. Калифорнийците със сигурност следят всичко, което се случва и решиха да направят първата крачка в посока към предоставянето на решение за всички канали. Благодарение на представените миналата година продукти, дизайнерите използващи Adobe InDesign могат да създадат съдържание за печат, след което чрез XFL да го прехвърлят за използване във Flash. По този начин крос-медийната издателска дейност е все по-близо, отговаряйки на нуждите на клиентите.

Преди финала Преди да приключа с Adobe Flash CS4 Professional искам да спомена съвсем накратко още няколко неща. Първото както се досещате е новият интерфейс, който е характерен за всички продукти в Adobe Creative Suite 4, като цяло за него вече сме си говорили и смятам, че не е необходимо да пиша повече за това. В крайна сметка той предоставя нужната визуална интеграция сред софтуерните продукти и улеснява като цяло работата благодарение на своята практичност. Adobe Media Encoder с поддръжка на формата H.264. Уеб пространството все повече се превръща в средство за разпространение на видео съдържание поради което поддръжката на видео с високо качество (съответно разделителна способност) е от особено значение. В Adobe Flash CS4 Professional са включени и няколко онлайн услуги налични и в другите продукти, поради което съвсем накратко ги споменавам. Първата услуга е Adobe ConnectNow с помощта, на която споделянето на работния екран с колеги и партньори е удобно и лесно. Следващата е Adobe Kuler с помощта, на която бързо може да стартирате проект и отново сме си говори за него. Достъпът до тях е безплатен, но все пак трябва да създадете акаунт.

Време за финал Стигнахме до големия финал с още поважния въпрос: Да направя ли ъпгрейд, или не? Flash CS4 Professional е наистина сериозен ъпгрейд на едно доказано и важно приложение за всеки творящ в онлайн света. Съвсем откровено мога да заявя, че продуктът заслужава вашето внимание, тъй като предлага подобрена производителност, стабилност и интересни нововъведения. Целият този „троен пакет“ означава, че работещите с Flash трябва да направят ъпгрейд, ако искат да останат на „гребена на вълната“ в технологично отношение. Май въпросът е по-скоро кога, а не „Да направял ли ъпгрейд, или не?“. Пробната версия ви очаква на adobe. com. Радослав Далев

Проверено с


плъгини

onOne Software FocalPoint фокусирайте върху точното място, създайте търсения ефект Плъгин за Adobe Photoshop, с който може да промените концепцията на дадено изображение Дойде време да ви запозная с нов плъгин, с помощта на който отново да постигнете интересни резултати с цифровите изображения, с които разполагате. След като в първи брой на списание ProGRAFICA си говорихме за решение, което изцяло променя представите за „малки“ и „големи“ снимки, реших, че е дошло време да споменем нещо и за „фокуса“ в тях. Именно с едно такова решение ще се занимаем в настоящия материал — продуктът се казва FocalPoint и е дело на вече добре познатите ви (отново от нашите страници) onOne Software. Съвсем накратко: FocalPoint е плъгин за Adobe Photoshop, с помощта на който може да контролирате фокуса във вече заснети фотографии. Това е идеята му — точно и ясно, без заобиколни пътища, директно в целта. С негова помощ и използвайки предоставяната техника можете да „заведете“ окото на наблюдаващия в определена точка на изображението. Точка, която вие сте пожелали. Ако смятате, че имате нужда от подобно решение, то следващите страници за вас. Да си призная честно, обичам софтуерни продукти, които са толкова интуитивни и лесни за използване, че дори преди да си ги опознал в дълбочина можеш да постигнеш наистина страхотни неща. Превръщайки работата с тях по-скоро в игра, отколкото в тежка и досадна задача, която трябва да се свърши, като в крайна сметка се постига и най-важното — добър резултат. Именно в тази каПроверено с

тегория попада и настоящият „герой“ — onOne Software FocalPoint. „Играл“ съм си и с други продукти на onOne Software, за които важат абсолютно същите неща. Явно от компанията са решили, а и успяват, да представят наистина професионални решения без професионалната част да съсипва удоволствието от „играта“ — така де, работата!

За кого е предназначен onOne Software FocalPoint Чисто практически, всеки, който желае, може да го използва. Както казах, работата с него не изисква задълбочено познаване. Преди да започнете да използвате софтуерното решение няма да се наложи да седнете и да изчетете 300 страници документация. Но все пак има и своята ориентация, а именно всички, които се занимават със сватбена, портретна или комерсиална фотография. Реалният резултат, който може да се получи, използвайки този плъгин, може да бъде постигнат и чрез използването на професионално фотографско оборудване, като специални обективи, филтри и прочие. Това оборудване струва доста, а и тежи. Ето защо от компанията onOne Software са си задали въпроса — дали действително има нужда да се инвестира толкова много в оборудване, което след това трябва да бъде и носено навсякъде? Явно отговорът е не. Защото търсените ефекти могат да бъдат постигнати по-късно, докато седите в удобния стол пред компютъра си ProGrafica 2`2009 | 57


плъгини

фиг. 1

във Photoshop, използвайки филтри, маски и т.н. Явно и това не е най-добрият вариант, тъй като отнема време, което ви държи далеч от любимия цифров огледално-рефлексен фотоапарат. В крайна сметка отговорът се крие наистина в софтуерно решение, но то не е на Adobe.

Инсталация, интерфейс и възможности на FocalPoint След като инсталирате FocalPoint (от сайта onOne Software www.ononesoftware. com може да свалите 30-дневна пробна версия), достъпът до него може да се осъществява чрез появилото се меню или от File>Automate. Всъщност, ако вече сте инсталирали плъгини на компанията, знаете точно за какво става въпрос. фиг. 2

58 | ProGrafica 2`2009

Съвсем накратко ще разгледаме интерфейса на плъгина и до какви възможности осигурява достъп. Най-голямата и централна част е отделена за изображението, върху което работите. Нещо, което е напълно нормално, тъй като има възможност да наблюдавате промените в реално време (фиг. 1). Имайте предвид, че ще се нуждаете от прилична компютърна конфигурация, за да работите гладко и бързо с продукта. В противен случай, ще ви се налага да отделяте малко повече време, докато изчаквате промените да бъдат отразени. За да имате поглед на нещата и по какъв точно влияят извършваните корекции върху изображението, в горния десен ъгъл е разположено умалено визуално копие на оригинала. Точно под него е разположен елементът Апертура, с помощта на който можете да осъществявате контрол върху отвора, както и върху коефициента на непрозрачност. Под него е контролът Blur, с който както знаете, можете да контролирате количеството и вида на „размазване“ на контура на изображението. От Vignette може да контролирате яркостта например. Малко по-надолу е Film Grain, а точно под него е Presets категорията, която съдържа няколко предварително дефинирани от разработчика резултати, плюс такива, които вие създавате в процеса на работа с плъгина. Съществуването на тази категория в много случаи може да улесни работата ви, тъй като много бързо ще може да приложите в практиката възможностите на плъгина директно от менюто на Adobe Photoshop (фиг. 2). По този начин без особени усилия и без допълнително губене на време може да се справяте с еднотипни задачи. Към предварително дефинираните от onOne Software резултати може да добавяте подготвени и от вас, сортирайки ги в отделни категории. За да приключа с основното разглеждане на интерфейса, ще спомена и за разположената отдолу лента. В нея са събрани няколко елемента. Отдясно наляво, това са два бутона за прилагане на резултата към изображението или съответно неговото отказване. Следват два познати инструмента „лупичката“ и „ръчичката“ — смятам, че няма нужда да Проверено с


плъгини

се спирам върху тяхната работа. Стигнахме и до един важен инструмент, а именно FocusBug, но повече за него след малко, тъй като има съществена задача. Следва елементът Preview с възможност за слагане и махане на отметка, като по този начин ще може да виждате „на живо“ какво се случва с обработваното от вас изображение или не. Последният елемент Add Layer Mask, който ако бъде избран (т.е. сложена е отметка) всички корекции които правите с onOne Software FocalPoint впоследствие във Photoshop ще се появяват като отделен слой. По този начин, ако резултатът не ви харесва, много лесно можете да го премахнете.

FocusBug – сърцето на onOne Software FocalPoint Жизненоважният и най-интересен инструмент в продукта е именно FocusBug. С негова помощ можете да контролирате размера, формата и позицията на sweetspot-а. Това е областта от изображението, което ще остане на фокус. С него най-бързо ще можете да контролирате същността на FocalPoint по сходен начин, както при настройката на истински обектив. Поне това е идеята на компанията, което всъщност и прави толкова интересен настоящия плъгин. За да регулирате FocusBug, първо трябва да изберете споменатия инструмент от лентата, след което започвате да го позиционирате в областта, в която желаете да запазите фокуса, т.е. мястото, към което искате да насочите зрителското око. След което, с помощта на „антенките“ можете да коригирате размера и формата на „петното“. Приключвайки с тази част от процеса може да се насочите към вече споменатите контроли в лявата част на работния прозорец, извършвайки прецизни настройки, за да получите търсения ефект или поне най-близкия възможен. По подробна и пълна информация за работа с продукта ще откриете в разпространяваното с него потребителско ръководство. Сами ще се убедите, че постигането на добри резултати може да стане дори без да прочетете и една страница от него. Именно в това се крие силата на такъв вид продукти, Проверено с

защото въпреки професионалната си насоченост, те не са натоварени допълнително и работата с тях протича гладно и естествено. Цената, на която може да закупите onOne Software FocalPoint е $159.95, като това може да стане през сайта на разработчика. От същото място ще можете да получите допълнителна информация за начина за закупуване, а и най-важното ще можете да изтеглите демоверсия, за да го изпробвате лично. Смятам, че много бързо след като го инсталирате и започнете да работите с него, ще се убедите в неговите качества и как можете да постигнете повече от отлични резултати сам с няколко натискания на мишката. Продуктът ще се хареса особено на фотографите, на които често им се налага да заснемат портретни снимки и да ги обработват впоследствие, за да постигнат търсения ефект. В същото време е и страхотно решение за подчертаване на важни области във всяко изображение, особено благодарение на възможността за работа със слоеве. FocalPoint работи отлично, има лесен за боравене интерфейс и предвидени филмчета за бърз старт, а използвайки възможностите за групова обработка, много бързо може да обработите множество еднотипни изображения. След всичко казано до момента силно ви препоръчвам да свалите демоверсията и да я изпробвате! Радослав Далев

Системни изисквания: Windows » Windows XP Service Pack 2 или Windows Vista » 1GHz Pentium 4или по-бърз процесор » Видео карта с поддръжка на OpenGL 1.5 с минимум 128MB VRAM (препоръчително с 256MB VRAM) » 1GB системна памет (препоръчват се 2GB) » 150 MB свободно дисково пространство » Microsoft .NET 2.0 framework или по-нова версия » Adobe Photoshop CS2, CS3, CS4 или Elements 5 и по-нови » Интеграцията с Photoshop Lightroom изисква инсталиран на системата Photoshop Lightroom 2.0 или по-нова версия » Важно: препоръчително е инсталираните видео драйвери да са най-новите за да се възползвате максимално от OpenGL възможностите необходими на FocalPoint. Macintosh » Mac OS X 10.4.10 или 10.5 » 1Ghz или по-бърз G5 или Intelски процесор » Видео карта с поддръжка на OpenGL 1.5 с минимум 128MB VRAM (препоръчително с 256MB VRAM) » 1GB системна памет (препоръчват се 2GB) » 150 MB свободно дисково пространство » Microsoft .NET 2.0 framework или по-нова версия » Adobe Photoshop CS2, CS3, CS4 или Elements 6 и по-нови » Интеграцията с Photoshop Lightroom изисква инсталиран на системата Photoshop Lightroom 2.0 или по-нова версия » Интеграцията с Apple Apertue изисква Apple Aperture 2.1 или по-нова версия ProGrafica 2`2009 | 59


in memoriam

Шигео Фукуда (1932—2009) Акценти от биографията Завършил Националния университет за изящни изкуства и музика в Токио през 1956 г. Дългогодишен президент на Японската асоциация на графичните дизайнери, един от основателите на световноизвестната дизайнерска група „Пентаграм“, сред най-авторитетните деятели на Клуба на арт директорите (A.D.C.) и Международния алианс за графичен дизайн (A.G.I). Един от малкото артисти на нашето съвремие, в чиято чест още приживе има основан музей (Тайланд). Заедно с художниците Божидар Икономов и Божидар Йонов, Шигео Фукуда е създател и организатор на Международното триенале на сценичния плакат — София. Носител на много международни отличия и награди.

60 | ProGrafica 2`2009

На 11 януари 2009 г. в Токио — само 3 дни след като беше открил поредната си самостоятелна изложба в прочутата „Гинза График Галери“ и малко повече от година, след като буквално „възпламени“ българската публика със своята лекция и прожекция, почина големият майстор на плаката и художник от световна величина — ШИГЕО ФУКУДА. Още приживе Шигео Фукуда е една от легендите в изкуството на 20-ти век. Той е едновременно всепризнат авторитет и смел експериментатор в света на съвременните визуални форми. Като автор на стотици художествени решения в областта на графичния дизайн, пространствената пластика, кинетичната скулптура и видеоарта, Шигео Фукуда създава собствен уникален стил, белязъл непогрешимо ненадминатите му по своята знаковост и категоричност плакати и обекти (фиг. 1). Шигео Фукуда е изследовател и познавач на необятните превъплъщения на светлината и сянката; на черно-белите силуети; на трансформиращите се плос-

кости и равнини — независимо дали те са претворени триизмерно или са елемент от плакат (фиг. 2). Всички негови работи са едновременно лаконични и динамични; парадоксални и логични. Плакатите на Шигео Фукуда са може би най-популярните му произведения и със сигурност — първите, които му спечелват световна слава (фиг. 3). Те съдържат всички онези посоки, трансформации, находки и послания, които впоследствие откриваме и в останалите му творби. В тях, изведеният до знак образ е едновременно разпознаваем и директен, но и подложен на различни, често неочаквани превъплъщения на формата и въображението. В плакатите на Фукуда майсторски са интерпретирани различни художествени проблеми като: безкрайността на контура; противопоставянето на светлина и сянка; преплитащите се в семпли или усложнени конструкции силуети; повторяемостта на модулите, които взаимно се надграждат, за да образуват друга форма. Именно в стилисПроверено с


in memoriam

фиг. 1

тиката на плаката на Фукуда е кодирано и неподражаемото му умение да „изважда“ и разкрива привидно невидимото, както и да постига ритмичност чрез синхрон при едновременното отнемане и наслагване на формата. И ако плакатите му често използват „намигването“ на оптическата илюзия, то тя се превръща във водещ компонент при пластическите му решения. Триизмерните обекти/скулптури и пространствените пластики подлагат структурите и материите на неочаквани трансформации. При тях формите и обемите се разпадат или доизграждат, използвайки мистерията на огледалния образ; не/предсказуемостта на сянката; ефекта на близкия и далечния план; относителността на гледната точка. Инспириран от Ешер, респектиран едновременно от майсторите на японската гравюра и манга и видимо подвластен на духа на сюрреализма, Шигео Фукуда създава свой пластичен свят, подлагащ на изпитание обичайните ни представи за реалност и илюзия. Фукуда владее езика на парадокса и абсурда; на втория план; на многопластовия смисъл; на хумора и хуманизма и удивителното умение да въплъти всичко това в синтетичен образ, въздействащ като знак. Проверено с

Фукуда въвежда зрителя в „спектакъла“ на своите произведения, превръщайки го в участник и съавтор. Може би това е и причината изкуството на Шигео Фукуда да се превръща в отправна точка в творчеството на други художници. Често цитиран и нерядко копиран, стилът/ светът „Фукуда“ остава едновременно достъпен и недосегаем, защото изразява неподражаемата хармония между духа, новаторството и таланта на един от най-големите артисти от втората половина на 20 век до днес. Българската връзка в биографията на великия Шигео Фукуда датира от 70–те години на 20 в., когато е участник в авторитетното и днес международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата — Габрово. Още се помни серията „абсурдно-смешни“ чаши за кафе, създадени по негов дизайн. Шигео Фукуда бе голям приятел и на Международното триенале на сценичния плакат — София, негов верен съмишленик и участник още в първото му издание. Член на международното жури на V-тото Международно триенале на сценичния плакат. Той не само прие с готовност да участва в международната плакатна акция „Буквите на България — азбука на Европа“, но и беше сред малцината, провели жребия за разпределението на буквите

фиг. 2 фиг. 3

ProGrafica 2`2009 | 61


in memoriam

Вляво: Пластично решение, създадено за една библиотека. Самата сграда на библиотеката е 13 м, а колоната от книги — 17 м. Едва ли има по-разпознаваем знак за една библиотека от купчината книги и същевременно, каква по-достойна възхвала на възвисяването на книгата и идеята за необятността на знанието, което ни издига. Вдясно: Композиция „Птица“ — фронтално приличаща на една от птиците на Хокусай, а отдясно на птица, създадена от Пикасо.

между поканените автори. Срещата му с българските художници, студенти и публика, както и лекцията му в препълнената до краен предел зала на галерия „Академия“ през октомври 2007, когато оказвайки високата чест на триеналето посети София и получи почетното звание Доктор хонорис кауза на Националната художествена академия, беше определена от самия него като особено значимо и незабравимо преживяване. Словото към него на тогавашния ректор на НХА и един от тримата организатори на МТСП (проф. Божидар Йонов) започна с „УЧИТЕЛЮ...“ — думата, която

най-пълно изразява усещането към този артист, дарил ни с типичните за високо издигнатите личности: щедрост, талант и човеколюбие. Албена Спасова преподавател по артмениджмът и реклама в НХА и НБУ

Един реверанс към героите от картините на Сьора, които, погледнати отстрани, са и пианисти. Класически сюжет и персонажи, които изграждат една парадоксална и привидно непостижима хармония с архитектурата на съвременния град.

62 | ProGrafica 2`2009

Проверено с


in memoriam

Фигура във Франция, изобразяваща едновременно голо женско тяло и вилица. Един своеобразен паметник — преди всичко на чувството за хумор и на превърналия се във френска емблема култ към красивата жена и добрата храна — Остроумна интерпретация на тема „забождане“.

Композицията, включваща десет осемметрови колони, разположени на 3 метра разстояние една от друга. Върху тях са изписани с латиница, текстове на японски език. Колонадата олицетворява графичното изражение на японските букви с латински. Тя е в чест на човека, достигнал пръв до идеята, че японският език не може да бъде представен само чрез йероглифи; че японците трябва да могат да използват и латиницата, за да се изразяват и да бъдат разбирани по света. Композицията естествено далеч надхвърля първоначалната идея за ефектна реклама на един специализиран музей. Тя поставя на нова плоскост и развива убедително възгледа за възможната симбиоза между графичен дизайн, реклама и пространствена пластика с монументални размери.

Йероглифът за изписване на една много вкусна риба и самата риба. Пластиката е създадена в Тайван през 2006 г. и е разположена пред музея „Фукуда“. Проверено с

ProGrafica 2`2009 | 63


конкурси

Студентски конкурс за графичен дизайн на списание ProGRAFICA По повод 5-годишнината на списание ProGRAFICA — единственото списание в България за творчески решения, графичен и уеб дизайн, печат, маркетинг и реклама, софтуер и хардуер — редакцията на сп. Полиграфия и сп. ProGRAFICA обявява конкурс за графичен дизайн на календар за 2010 година. Победителят ще бъде определен по време на ежегодното специализирано изложение Реклама Експо, което ще се проведе от 5–ти до 8–ми октомври 2009 г. в НДК, София. Конкурсът е предназначен само за студенти. Срок за получаване на проектите за участие в конкурса: 15 септември 2009 г.

Регламент на конкурса 1. Заданието на конкурса е изработката на 7-листов календар във формат 50 х 70 см (вертикално). Няма ограничения по отношение на цветността и допълнителните полиграфически изпълнения като напр. щанцоване, преговане, топъл печат и т.н.; 2. Темата на календара е „За графичния дизайн“. Проектът трябва да съдържа логото на сп. ProGRAFICA, както и да има предвидено място за логата на спонсорите и партньорите на проекта; 3. Право на участие имат всички настоящи студенти, включително дипломантите от 2009 година; 4. Срокът за участие в конкурса е най-късно до 15 септември 2009 г. 5. Готовите проекти трябва да бъдат представени на журито на конкурса както в електронен, така и в печатен вид. » В електронен вид да се изпращат на имейл адрес prografica@bmg.bg, във формат JPEG или PDF; » В печатен вид да се изпращат на адреса на редакцията: София 1407, бул. Черни връх №51, ет. 2, Редакция на БиЕмДжи ООД, за конкурса на ProGRAFICA, като и двата варианта могат да бъдат доставени от студентите лично, в редакцията. 6. Журито ще приема всички календари във формат А3, за да бъдат улеснени студентите при отпечатването на готовия си проект. След първата селекция 64 | ProGrafica 2`2009

7.

8.

9. 10.

на журито, отнасяща се до коректното спазване на технологичните изисквания от заданието на конкурса, всички одобрени за участие проекти ще бъдат аранжирани в изложбата на конкурса по време на Реклама Експо. Избраният за „Календар на ProGRAFICA за 2010 година“, ще бъде отпечатан във формат 50 х 70 см и тиражиран за сметка на редакцията. При интерес от други фирми към проектите, участващи в конкурса, между автора и фирмата може да бъде договорено откупуването на съответния проект от изложбата, но само след официалния избор на журито. Конкурсът не е анонимен, като към личните данни, по желание на участника, може да бъде добавено кратко описание на идеята на проекта. Всеки участник може да представи до 3 (три) собствени проекта. Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда.

Награден фонд на конкурса » Първа награда: • отпечатване на календара като представителен за сп. ProGRAFICA през 2010 г., във връзка с 5-годишнината на изданието; • представяне на автора на страниците на списанието; • годишен абонамент за ProGRAFICA; • лицензирани копия на специализиран софтуер (Adobe CS4 Design Premium; Markzware Q2ID; Еxtensis Suitcase Fusion 2); • 500 лева парична премия от Печатна къща J–Point; • специализирана литература от издателство Сиела и от издателство Инфодар. » Втора награда: • лицензирани копия на специализиран софтуер (Markzware FlightCheck Professional; Еxtensis Suitcase Fusion 2); • специализирана литература от издателство Сиела и от издателство Инфодар; Проверено с


кР оУ нБкРуИрКс А и

• годишен абонамент за ProGRAFICA; » Трета награда: • лицензирано копие на специализиран софтуер (Еxtensis Suitcase Fusion 2); • специализирана литература от издателство Сиела и от издателство Инфодар; • годишен абонамент за ProGRAFICA.

Жури на конкурса Авторитетното жури на конкурса включва утвърдени имена в гилдията на художниците и дизайнерите, преподаватели, полиграфисти и други. » проф. Божидар Йонов (художник, преподавател в НХА) » Борил Караиванов (художник, главен дизайнер на БиЕсЕйч) » инж. Васил Василев (полиграфист, бивш главен редактор на сп. Полиграфия и ProGRAFICA) » Вихра Огнянова (художник, управляващ собственик на РА Прим Дизайн) » д-р Капка Кънева (художник) » Кънчо Кънев (художник) » проф. дфн Христо Кафтанджиев (преподавател по Основи на рекламата, Семиотика на рекламата и Интегрирани маркетингови комуникации в СУ, ФЖМК) » Редакция на сп. Полиграфия и сп. ProGRAFICA (Десислава Брайкова, Радослав Далев и инж. Стефан Славчев). Като част от програмата на Реклама Експо, конкурсът ще бъде съпътстван и от семинар на тема „Календарът като маркетингова комуникация“, с лектор проф. дфн Христо Кафтанджиев.

4. Печатна къща J–Point, София — предоставят парична премия на стойност 500 лв. за първа награда; 5. Издателство Инфодар — предоставят специализирана литература; 6. Издателство Сиела — предоставят специализирана литература; 7. Национална художествена академия, София.

Медийни партньори на конкурса: » » » » »

списание PC World България; Списание Computer; BG–TODAY.COM; Prepressbg.com; TechNews.bg.

Редакцията желае творческо вдъхновение и успех на всички участници! ProGR

Конкурсът се провежда с подкрепата на следните фирми: 1. Adobe Systems Inc. (световен лидер в областта на софтуерните решения за създаване, управление и представяне на висококачествено и надеждно дигитално съдържание) и неговият официален дистрибутор за България — фирма БиЕмДжи ООД (най-големият софтуерен дистрибутор в България) — които предоставят лицензирано копие за некомерсиални цели на Adobe CS4 Design Premium. Пакетът включва софтуерните програми InDesign CS4, Photoshop CS4 Extended, Illustrator CS4, Flash CS4 Professional, Dreamweaver CS4, Fireworks CS4, Acrobat 9 Pro, Adobe Bridge CS4, Adobe Device Central CS4 и Version Cue CS4. 2. Markzware (производител на софтуер за проверка на файлове преди печат и за двупосочно конвертиране на файлове от Indesign към Quark) — предоставят лицензирани копия на софтуерните си продукти FlightCheck Professional и Q2ID (Quark to InDesign). 3. Еxtensis (производител на софтуер за управление на шрифтове и дигитално съдържание) — предоставят лицензирано копие на софтуерния си продукт Suitcase Fusion 2 за Apple Mac OS X. Проверено с

ProGrafica 2`2009 | 65


конкурси

Европейската комисия избира ново био–лого Европейската комисия организира конкурс за нов знак, с който да маркира продуктите, отговарящи на законовите изисквания на ЕС за био производство и продукция

Всеки студент или млад автор, завършил висше учебно заведение по изкуствата, може да участва в конкурса и да представи проект за лого, което ще се появи на опаковките на милиони продукти в ЕС. Кандидатите трябва да имат навършени 18 години и да са завършили не по-рано от 2008 година. Всеки може да участва само с едно предложение и не по-късно от 25 юни 2009 г. След изтичане на срока паневропейско жури, съставено от специалисти в областта на графичния дизайн, ви-

зуалните комуникации и био производството, ще направи предварителна селекция. Най-добрите проекти ще бъдат публикувани онлайн като официални номинации, за които всички граждани на Европейския съюз могат да гласуват. Логото с най-много гласове ще получи награда от 6000 евро, а двата проекта–подгласници съответно по 3500 и 2500 евро. Отличията ще бъдат връчени на специална церемония от европейския комисар по селско стопанство и развитие на селските региони през лятото на 2010.


изложби

„Магнетично“ от проф. Божидар Йонов Колекцията „Магнетично“ включва 45 авторски художествени разработки на компютърно генерирани изображения Две години след самостоятелната изложба в зала „Параклиса“ (НХА), обявена от самия автор за репетиция — Божидар Йонов показа нови произведения, продължаващи духа на онова, което тогава удиви специалисти и публика и подсказа началото на ново/непознато творческо превъплъщение на един от привидно най-познатите автори в съвременната българска визуална култура. Всепризнат майстор на плаката и на различните форми на графичния Изложбена галерия „Райко Алексиев“ едва успя да побере гостите, дошли на откриването на изложбата

68 | ProGrafica 2`2009

и на пространствения дизайн, завършил „Стенопис“ и реализирал немалко монументални произведения, Божидар Йонов продължава своите артистични провокации, експерименти и доказателства, че в света на изкуството предсказуемото не е достойнство. Колекцията МАГНЕТИЧНО включва 45 авторски художествени разработки на компютърно генерирани изображения, чиито отправни точки са също авторски дигитални фотографии на различни обекти, структури, материи. За изпълнението на произведенията са използвани дигитални отпечатъци върху платно, надживописвани ръчно с акрилни бои и лакове. Повечето от произведенията са „заченати“ по време на двумесечната творческа резиденция на автора в ателието на НХА в Сите Ентернасионал дез` ар в Париж през лятото на 2008 година. Едва ли би имало значение за общото им въздействие, как точно ще бъдат назовани тези произведения: живописни композиции, създадени със средствата на дигиталните технологии или компютърно генерирано и дигитално възпроизведено изкуство/дизайн с допълнителна ръчна обработка. Проверено с


изложби

Същественото е, че МАГНЕТИЧНО е една вълнуваща индивидуална артистична реакция към света, изкуството и новите технологии, която регистрира не само удоволствието от играта на своя автор, но и въвлича зрителя в преживяване/изследване, което се развива на границите на реалното и виртуалното, предлагайки необичайни гледни точки и дистанции и откривайки по думите на своя автор: „нов свят, чиято непозната и незабелязвана естетика провокира въображението и емоцията“. По време на изложбата имахме възможността да се срещнем със самия автор проф. Божидар Йонов ето и какво сподели той с нас. Проф. Йонов, какво Ви предизвика да създадете колекцията МАГНЕТИЧНО? Преди всичко ме предизвика това, че преди две години направих изложба със същата техника и процеси на работа, но тогава думата „Магнетично“ „несъществуваше“, а беше „Отблизо“. Името „Магнетично“ беше поставено от Албена Спасова, с която много добре работим и тя беше човекът, който реши, че тази изложба трябва да се казва така. В смисъл, че за нея има някакво привличане, някакъв магнетизъм. Мои колеги, а и посетители споделят, че в изложбата има някаква сила, която ги провокира. Каква беше отправната точка на проекта и успяхте ли да постигнете търсения от Вас резултат? Смятам, че един човек, един автор, никога не трябва да бъде доволен от това, което е постигнал и направил. Винаги трябва да остане нещо малко, което да го провокира, да го амбицира да продължи нататък. Начинът, по който работя — пространството, диапазонът и спектърът са изключително големи. Имам много теми, които

Проверено с

трябва да пресъздам във вида, който може да бъде видян в тази изложба. Според Вас, с какво проектът МАГНЕТИЧНО успява да провокира публиката? За съжаление нямам възможност да бъда постоянно в галерия „Райко Алексиев“, затова не бих могъл да отговоря директно на въпроса Ви. Но благодарение на прекрасните жени в галерията, които са тук по цял ден получавам информация и отзиви от публиката. Също така посредством предлагания към изложбата календар/проспект и интереса на посетителите към него (искам да Ви кажа, че бяха закупени над 300 броя) ми показва, че хората са приели изложбата и тя е предизвикала техния интерес. Ще ни разкажете ли малко повече за използваните от Вас тук технологии? Неслучайно под всяка една от моите творби има инициалите на „компютърно генериран дизайн“, това е вече утвърдена техника в цял свят. Приета е във всички биеналета и в каталозите като техника, която се използва за създаване на графични форми, ако мога така да ги нарека. Искам да споделя, че изложбата е поканена в Интер Експо и Конгресен Център като съпътстващо събитие на изложенията, свързани с новите компютърни и печатни технологии. Затова смятам, че това е един от пътищата, който покрива изцяло понятието за съвременно изкуство. Това са нови техники, нови медии. Единственото, което още не е скъсало със старите техники, са лаковете, които използвам. Какъв ще бъде следващият Ви проект? Иска ми се следващият проект да бъде по-друг — пак със същата техника, но с нови теми. Смятам, че темите вече са назрели в главата ми и в моя „харддиск“.

ProGrafica 2`2009 | 69


изложби

Изложба на катедра „Kнига и печатна графика“ От 9 до 20 април 2009 г. в галерия „Академия“ НХА беше представена изложба на катедра „Книга и печатна графика“, в която бяха включени международни студентски проекти, реализирани по повод представителни изложби на специалността, показани в Швейцария и Германия. Първата от колекциите беше показана през пролетта на 2008 г. в град Базел, Швейцария. Изложбата е осъществена по покана от страна на Hochschule fuer Graphik Design — Basel, едно от водещите висши училища за графичен дизайн в Западна Европа. По проекта съдейства и „Forum Kuenstlerbuch“, което е сдружение на швейцарски художници, работещи в областта на изкуството на арт–книгата. Втората колекция беше представена през март в рамките на международния Панаир на книгата в Лайпциг 2009. Партньорството между Лайпциг и „Книга и печатна графика“ е вече традиционно — тазгодишното е поредното трето участие на специалността в този най-висок международен форум в областта на изкуството на книгата. Представените в изложбата колекции съдържат както тиражни издания, така и библиофилски и книги–уникати, худо-

70 | ProGrafica 2`2009

жествена илюстрация и шрифт, калиграфия и типография. Акцент на представянето в Лайпциг бе уникалната шрифтова разработка на вече успешно защитилия дисертационния си труд доктор Илия Груев — „Дигитален наборен шрифт МЕМО. Художествено проектиране и реализиране на кирилски наборен шрифт по образец от 14 век. Попгерасимовото писмо — типографска интерпретация“. Разработката е реализирана като редовна докторантура в специалност „Книга и печатна графика“, а през 2008 г. получи първа награда за шрифт на „Първото биенале за графичен дизайн — България“. По повод активни международни участия в последните години специалност „Книга и печатна графика“ поддържа една постоянна презентативна изложбена колекция, която е в динамичен процес на развитие и обновяване. Всеки пореден випуск студенти влиза в колекцията със своята идея за книга, книжно пространство, философия и собствени пластически находки. Един невероятно интригуващ процес, изненадващ с креативността и въображението на младите дарования. доц. Регина Далкалъчева, ръководител катедра „Книга и печатна графика“

Проверено с


въпроси и отговори

От форума на Prepressbg.com Тъй като все повече млади специалисти търсят помощ в реално време във форума, избрахме за тях някои от често задаваните въпроси и отговори за начинаещи. Пламен Димитров Prepressbg.com, Официален електронен орган на СПИБ

Въпрос: Какви настройки на цвета (color settings) да задам за продуктите на Adobe от пакета Creative Suite? Prepressbg: Като начало е задължително мониторът, на който работите, да бъде калибриран с необходимия за целта уред. За конкретните настройки на цвета могат да се използват следните: » за RGB работно пространство — Adobe RGB » за CMYK работно пространство — някой от вариантите на FOGRA » за допълнителни (spot) цветове и сивия баланс (greyscale) е препоръчително използването на същата настройка както за CMYK.

указваме в диалоговия прозорец за принтиране или експорт. Опцията отново е Embed all fonts.

Въпрос: Какво представляват хартиените офсетови пластини? Prepressbg: Хартиените офсетови пластини са Electrostatic Offset Master Paper Plate. Идеята на този вид пластини е, че желаният отпечатък се нанася с лазерен принтер и впоследствие пластината е годна за печат. Местата, на които има тонер по пластината, са реално местата, на които пластината „цветопредава“. Най-качествените хартиени пластини издържат около 7000-8000 печатни удара.

Въпрос: Как и доколко може да бъде предвиден ефектът на „приплъзване“ при изделие с телово шиене? Prepressbg: Приплъзването или още познато като creep ефект се получава вследствие технологията на книговезване, а именно влагане и обемността на хартията. Удачен вариант е да се направи макет в реален размер и да се измери разликата в размера между най-вътрешните и най-външните страници. По този начин установяваме каква е стъпката, с която трябва да намалим всяка двойка страници, спрямо предходната, считано от корицата към вътрешността на изделието. Най-удачният вариант е всички тези манипулации да бъдат оставени на печатницата, с която работите.

Въпрос: Как се вграждат шрифтове при „дистилиране“ на файлове с Adobe Distiller? Prepressbg: Отваряме диалоговия прозорец с настройките на Adobe Distiller (Ctrl+E) и се придвижваме до менюто Fonts. Маркираме опцията Embed all fonts и потвърждаваме направената промяна с бутона OK. За останалите програми при генериране на postscript или pdf файл, Проверено с

Въпрос: При работа в InDesign, как може да се прекъсне връзката между текст, разположен в няколко свързани текстови карета, без да се загуби форматирането? Prepressbg: Вариантите са два. Може да се използва скрипт на външен разработчик, за съответната версия на InDesign. В InDesign има и вграден инструмент, който е създаден именно за решаване на такъв проблем. Наименованието му е SplitStory.

За Prepressbg.com: Първото електронно списание за полиграфия на български език. Актуални новини за предпечатни и печатни технологии, полезни статии, обяви за работа, интервюта със специалисти от бранша. За четири години Prepressbg.com създаде неформална общност от специалисти по предпечатна подготовка и печатни комуникации. Форумът на изданието има регистрирани над 3500 активни потребители. Prepressbg.com генерира над 3000 дневни посещения. Други проекти на издателя: www.polygraphy.info — електронен каталог на българската полиграфия www.bgoferta.com — електронна система за оферти за полиграфически стоки и услуги

Участници в дискусиите: ValBo, angel_bc, vvvBigfoot, KriDas, Unufrii, awitohol, HACKO, Jonata, vladikata, 3auo, speedmaster, thomas, sn_stoianov, alexsparda, aZterix, skakalec, pekotzvetkov, yellowbeep. ProGrafica 2`2009 | 71


бизнес справочник

1606 София, бул. Тотлебен №34 тел.: 02/ 952 10 06 факс: 02/ 952 25 39 е-mail: office@j-point.net www.j-point.net

София бул. Цариградско шосе №141 тел.: 02/ 971 83 03, 082/ 81 53 64 моб.: 088 90 90 110, 088 90 90 101 e-mail: office@mirage-group.eu

1528 гр. София жк. Дружба №1, ул. Илия Бешков №1А тел.:02/ 970 87 10; 978 09 10 факс: 02/ 970 87 13 e-mail: office@ema-bg.com www.ema-bg.com

гр. Пловдив, жк Тракия ул. Н. Шилева 16 тел.: 032/ 654 160, 654 165 факс: 032/654 163 е-mail: office@tafkov.com press@tafkov.com www.tafkov.com

4230 Асеновград кв. Запад, ул. Лозница 2а тел.: 0899 878 319 0896 738 700 e-mail: info@factor.bg www.factor.bg

1138 София кв. Горубляне, Промишлена зона тел.: 02/ 930 77 61, 40 11 761 факс: 02/ 930 77 11, 40 11 711 e-mail: technology@demax.bg

1606 гр. София бул. Пенчо Славейков №18, бл. 2, вх. Б тел.: 02/ 953 25 72 моб.: 0888 716 992 e-mail: office@valkanov-trade.com www.valkanov-trade.com

София ул. Майор Първан Тошев 18-20 тел.: 02/ 81 81 081, 02/ 81 81 070 факс: 02/ 958 61 35 GSM: 0897 87 18 57, 0888 83 16 90 e-mail: sales_a@adcom.bg www.adcom.bg

1421 София ул. Акация №5-13Б тел.: 02/ 865 72 65 факс: 02/ 865 73 65 е-mail: primdesign@primdesign.com www.primdesign.com

София бул. Патриарх Евтимий 68 тел: 02/ 987 19 19 е-mail: bigbookshop@helikon.bg www.helikon.bg

1528 София район Искър, ул. 5007 тел./факс.: 973 22 54 е-mail: office@roprint-bg.com

София бул. България №60В тел.: 02/ 958 51 15 факс: 02/ 958 98 48 моб.: 0888 244 008 e-mail: atera@atera.bg www.atera.bg

1784 София бул. Цариградско шосе №135, сгр. Офис Експрес, ет. 2 тел.: +3592 974 59 28 GSM:+359 89 666 22 27 факс: +3592 976 82 04

Уважаеми дами и господа,

BVV – Бърненски международни панаири и изложения – гр. Бърно, Чехия със съдействието на CzechTrade – Чешката държавна агенция за подпомагане на търговията към Министерството на икономиката на Чешката Република, имат любезното удоволствие да ви поканят да посетите Международното изложение EMBAX PRINT (19–22.05.2009 г.) , което ще се проведе в Бърно, Чехия. За целта e осигурен безплатен транспорт София–Бърно–София с автобус. Поканата важи за представители на фирми от браншовете: опаковки, печат, реклама. Включени са безплатни входни посетителски такси за изложението, програма, съпровождане за всеки участник в групата. За допълнителна информация: Емил Хасиок, CzechTrade, Посолство на Чешката Република бул. „Янко Сакъзов“ 9, тел.: 02/ 9433152, факс: 02/ 9433334, мобилен: 0878310309, е-mail: czechtrade.sofia@volny.cz

72 | ProGrafica 2`2009

Проверено с


ProGRAFICA 2/2009  

Специализирано списание за графичен и уеб дизайн, предпечатна подготовка, творчески решения, печат, маркетинг и реклама, специализиран софту...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you